(458) 9884 92 92 Koblański

Komentarze

Transkrypt

(458) 9884 92 92 Koblański
92 Koblański (458)
Pol.
:
92
-
9884
Wiersze Józefa Koblartskiego i Stanisława Szczęsnego Potockiego -napomnianych poetów Oświecenia / wybór przygott
oraz teksty, wstąp i komentarze oprać,
Elżbieta Aleksandrowska, Wrocław, 1980,
506 s. : ill.
ISBN 85-04-00558-1
884 Potocki
884 -1
930.8
92 Kočevar (497.12)
886.3
92 Vraz (497.12)
:
Pol. P.
:
(Vraz,
[Stanko]
&
Kočevar,
[Štefan])
Kočevar
Slovenska korespondenca Vraz
Lisac.
Ljubomir
Andrej
[Urednik:]
1838.
bljana 196i.
p.
13i
(Korespondence pomembnih Slovencev, 3*)
-
ill
1833“
Lju-
92 Kochanowski (458)
;
808.4 -OQBSoI.
-
9709
Jan Kochanowski a kultura odr odtienia s
materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski w
dniach od 19 do 21 marca 1981 roku w
Warszawie / pod red, Zdzisława Libery,
Warszawa, 1985«
Macieja Żurowskiego.
S
tÍL
m „c«!, ť
ISBN Ôt
83-01-05558-5
884 Kochanowski
950>8 ( 458 )
92 Kochanowski (438)
Pol. kot.
:
40
808.4 -085
Mayenowa, Maria Renata
0 jązyku poezji Jana Kochanowskiego /
Maria Renata Mayenowa, Kraków, 1983*
165 s.
ISBN 83-00-01065-2
92 Kochanowski (438)
v
s
808.4 -08í?
Pol. P.
Rospond, Stanisław
Język i artyza językowy Jana Kochanowskiego. Wrocław 196i,
542 p.
(Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego.
Seria A, 68.)
92 Kochanowski (438)
:
808.4
-08 b p o i.
Słoiiski, Stanisław
0 języku Jana Kochanowskiego.
100 p.
1949.
Warszawa
_
525
92
Kochanowski
(438)
s
859*0
Pol. P.
Misterski, Henryk
Psaltirea in versuri metropolity mołdawskiego Dosoftei’a a Psałterz Dawidów Jana
Kochanowskiego.
Poznań 1970.
63 p.
(Prace komisji językoznawczej PTPN, 40*)
859*0 Dosoftei
92 Kochanowski (438)
Głombiowska,
Pol.
:
675
-
9172
Zofia
Elegie łacińskie Jana Kochanowskiego :
dwie wersje / Zofia Głombiowska.
Warszawa, 19Q1.
233 s.
ISBN 83-01-02670-7
92
Kochanowski
(458)
;
873 p o l.
kot,
Wałecki, Wacław
Twčrczoád łacińska Jana Kochanowskiego.
Wrocław 1978.
40 P*» 111.
(Nauka dla wszystkich, 305»)
875 (458)
-l
.05=84
26
92 Kochanowski (458) s 884
Barycz
»
Pol.
-
8514
Henryk
Z zaścianka na Parnas s drogi kulturalnego rozwoju Jana Kochanowskiego i jego
rodu / Henryk Barycz.
597 s. i ill.
Kraków,
1981.
929 (438) Kochanowski
Pol.
Brahmer,
-
11
Mieczysław
Petrarkizm w poezji polskiej XVI wieku
Kraków
Mieczysław Brahmer.
(Prace historyczno-literackie
:
884 "15"
92 Kochanowski J. (438)
884 Kochanowski J.
92 Petrarka (45) : 850
850 Petrarka
884
-1
274
:
884
/
1927. 244
27.)
;
s.
92 Kochanowski (438)
:
884
Pol. kot.
Chrzanowski. Ign[acy]
Kto to był Jan Kochanowski,
20 p.
1930.
Lwów
12
92 Kochanowski (438)
*
804
Pol. P.
Floryan, Władysław
Forma poetycka "Piesni" Jana Kochanowskiego wobec kierunków liryki renesansowej.
Wrocław 1948»
175 P«
(Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego.
Seria A,
18.)
Pol. P.
Gruchała.
Janusz S.
s
"Aratus" Jana Kochanowskiego t warsztat fi
lologiozny poety / Janusz S. Gruchała,
War
szawa s Nakładem Uniw, Jagiell., 1989*
166
(Zeszyty naukowe Uniw, Jagiell, ; 935.' Pra
ce Hist.liter., ISSN 0083-456 X ; 71).
ISBN 83-01-09581-1
871 Cicero
92 Cicero (37) s 871
92 Kochanowski (450)
884 Kochanowski
»
884
92 Kochanowski (458)
Grzeszczuk,
5
884
Pol.
-
Stanisław
stroną Kochanowskiego ; studia
charakterystyki
interpretacje /
Katowice,
Stanisław Grzeszczuk.
1981.
455 a.
¥
-
8347
92
Kochanowski
s
884
Pol. P.
Hartleb, Mieczysław
Estetyka Jana Kochanowskiego.
1.
Stosunek poety do sztuki plastycznej.
Lwów
1925.
152 p.
(Archiwum Towarzystwa naukowego we Lwowie.
Dział 1, 1:7*)
92 Kochanowski
:
884
Pol.
-
1142
Hartleb, Mieczysław
Nagrobek Urszulki.
Studjum o genezie i
budowie Trenów Jana Kochanowskiego. Kraków
1927.
158 p.
\
92 Kochanowski
:
Pol.
884
Hofmanowa, Klementyna
Jan Kochanowski w Czarnoleeie.
1857.
468
p.
i
-
1203
Warszawa
92 Kochanowski (458)
:
884
Pol.
-
9709
Jan Kochanowski a kultura odrodzenia s
materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski w
dniach od 19 do 21 marca 1981 roku w
Warszawie / pod red. Zdzisława Litery,
Warszawa, 1985.
Macieja Żurowskiego,
216 s.
ISBN 83-01-05558-5
808.4 -086 s 92 Kochan
930.8 (438)
92
Kochanowski
:
884
Pol.
-
1550
Mieczysław
Jas trun
Poeta i dworzanin.
Rzecz o Janie Kochanowskim.
2 wyd.
Warszawa 1955*
543 P*
,
92 Kochanowski (458)
:
884
Pol.
-
7938
Kochanowski
z dziejów badań i recepcji
twórczości / wybór tekstów, oprać, i
wstąp; Mirosław Korolko.
Warszawa, 1980.
713 s.
;
Pol.
Kochanowski
.
-
10
Jan
Interpretacje / pod
Jan Kochanowski
Jana
Kraków
Błońskiego.
red.
VL,
s.
1989. 244
;
:
ISBN
05-08-01812-2
884 Kochanowski
92 Kochanowski (438)
:
884
858
92
Kochanowski
(438)
í
884
Pol. P.
Kuł tuni ak owa, Janina
Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego webec tragedii renesansowej. Poz262 p.
nań 1963*
(Seria filologia polska UAM, 4*)
92 Kochanowski (458)
:
884
“
18 520
Materiały do dziejów twórczości Jana
Kochanowskiego z lat 1551-1625 / wyd.,
Wrocław,
oprać. Mirosław Korolko.
2)
(
288
Cochanoviana
$
1986.
s.
ISBN 83-04-01982-5
92 Kochanowski (438)
Michałowska,
:
884
Pol.
-
8515
Teresa
Poetyka i poezja i studia i szkice
staropolskie / Teresa Michałowska.
Warszawa, 1982.
457 a.
82 -1
884 -1
92 Kochanowski
s
884
Pol.
-
1565
Nadolski, Bronisław
Jan Kochanowski.
ill.
Warszawa
1962.
345
p*»
92 Kochanowski (438)
Nowak-Dłużewski
w,
,
:
884
Pol. P.
Juliusz
Poemat satyrowy w literaturze polskiej
XVI-XVII,
Z dziejów inicjatywy artys-
tycznej Jana Kochanowskiego. Warszawa
210 p.
1962.
(Prace wydziału filologicznego Uniw, Warszawskiego, 4»
Z prac katedry historii
=
literatury pol-
skiej.)
884
"15/I6"
Pol.
Palacz
>
-
10 260
Tomasz
Czarnolas Jana Kochanowskiego /
Lublin, 1986.
259 s.
ill.
ISBN 85-222-D574-8
Tomasz Palacz.
884 Kochanowski
92
Kochanowski (438)
:
884
92 Kochanowski
:
884
Pol.
-
2905
Pamiętnik zjazdu naukowego im. Jana Kochanowskiego w Krakowie... 1930.
Kraków 1931»
505 P*
92
Kochanowski
(438)
:
884
Pol.
-
4800
Porazińska, Janina
Kto rai dał skrzydła. Rzecz o Janie Kochanowskim...
2 wyd.
Warszawa 1958.
562 p.,
ill.
Pol. P.
Eonsard
Romanica
Kochanowski / red.;
Kazimierz Kupisz,
Wydawnictwo
łódź
Uniw, łódzkiego, 198?«
518 s.
Polia litteraria,
(Acta Univ, Lodziensis,
:
-
:
ISSN
0208-6085 ł 20).
840 Ronsard
92 Ronsard (44)
840
884 Kochanowski
92 Kochanowski (438)
:
:
884
92 Kochanowski
(
43 e
)
:
88
4
Pol. P.
Siadami Kochanowskiego / red.: Jerzy
Starnawski.
Ł6di, 1986, 105 s.
(Acta Univ. Lodziensis. Folia litteraria, ISSN 0208-6005 Í 16).
Pol.
-
11 275
Veintraub, Wiktor
Styl
Jana Kochanowskiego / Wiktor Wein178 s. (Prace
Kraków
traub.
1952.
historyczno-literackie
:
92 Kochanowski J. (458)
884 Kochanowski J.
59*)
;
:
884
92
Kochanowski
:
884
Pol.
ffindakiewioz, Stanisław
Jan Kochanowski. Kraków 1930.
(Z historji i literatury, 37*
f
)
-
198
4172
p.
Pol.
-
Zrddła urządowe do biografii
10
320
Jana
Maria
Garbaczowa, Wacław Urban.
Wrocław,
1985. 560 s. ( Cochanoviana } l)
Kochanowskiego / wyd.
ISBN
,
oprać,
83-04-01991-7
084 Kochanowski
(43Bsj
92 Kochanowski (459
:,
884
92 Kochanowski,
P,
(438) s 884
Pol. P.
Józef Zbigniew
Poglądy krytycznoliterackie Karola
Wiktora Zawodzihskiego. Wrocław 1969»
Białek,
125
P.
(Prace komisji historycznoliterackiej,
2175
884
J
850
P.
(458)
s 884p o x, kot.
l
6
92 Kochanowski,
Grzeszczuk, Stanisław
"Gofred abo Jeruzalem wyzwolona" Piotra
Kochanowskiego.
(0 staropolskiej epopei
narodowej.)
Kraków 1967»
dla wszystkich, 48.)
54
P«
(Nauka
92
Kochanowski
(458)
:
884.
"175/182"
Pol. P.
Walacki Wacław
Jan Kochanowski w literaturze i kulturze polskiej doby oświecenia.
Wrocp.,
ław 1977.
174
tli.
(Rozprawy literackie, 26.)
,
884
Kochanowski
92 Koestler (458)
:
325
Koestler, Arthur
Fragmenty wspomnień,
(Biblioteka "Kultury”,
Pol. P.
Paryż
121.)
(
1965»
237
P*
92
Kogoj
(497.12)
!
78
Pol. P.
Klemenčič, Ivan
Kompozicijski stávek v klavirskih skladbah Marija Kogoja. Ljubljana 1976.
155 P»
(Razprave.
SAZU. Razred za zgodovinske
in
družbene
vede,
10:1.)
92 Kołaczkowski (438)
s
884.0
Pol. P.
Faron, Bolesław
Stefan Kołaczkowski jako krytyk i historyk literatury. Wrocław 1976.
160 p.
(Prace komisji historycznoliterackiej, 35*)
92
Kołakowski
(45®)
:
1
Pol. kot.
Ostrowski. Jan
0 filozofii Leazka Kołakowskiego.
Szkic informacyjny.
Londyn 1970.
28 p.
26
Pol.
-
11
697
Kolar. Slávko
Breza s pripovijetke / Slávko Kolar.
5. Zagreb : Mladost, 1990. 2é5 s.
no slovo)
ISBN 86-05-00512-2
886.1 -32
92 Kolar S.
886.1
Kolar
(497.1)
S.
s
886.1
Izd.
(Zlat-
Pol.
Kolar,
-
10 412
Slávko
Sabrana djela Slavka Kolara / uredn.:
Zagreb, 1970-1971»
Zvonimir Kulundžiđ.
1-3.
886.1 -821
886,1 Kolar
92 Kolar (497»1)
:
886.1
Pol.
-
10 507
Święty naszych czasów
beatyfikacja i
kanonizacja Ojca Maksymiliana Kolbego /
wybór, układ i oprać.: Amelia SzafrańWarszawa, 1985*
ska.
ill.
207 s.
:
:
ISBN
85-211-0496-7
282 (458)
;
92 Kolbe
92
Kolberg
(438)
s
39 (=B4)
Pol.
-
4884
Górski, Ryszard
Oskar Kolberg.
Warszawa
1970.
Zarys życia i działalności.
278 s., ill.
Pol..- li 857
Dzieła wszystkie Oskara Kolberga
informator wydawniczy
Complete works of Oskar
Kolberg
publication reference / red. BoPoznań : Polskie Towarzystgusław Linette.
wo Ludoznawcze, 1991«
142 s.
:
=
:
ISBN
83-00-00006-2
012 Kolberg
92 Kolberg (458)
;
78 (458)
.
,
92 Kollái (437.6)
:
801. kot,
59
943-7 (084)
Kollár, Adam Prantišet
František Kollár (1718-1783)
silbor 21 pohľadníc / úvod a scenár;
Michal Eliáš.
Martin, 1982.
9 s.
Adam
ill.
:
92 Kollár (457.e)
Jakubec
»
:
88 5
Pol.
-
9099
Ján
0 životě a působení Jana Kollára s
k oslavě jeho ytoletých narozenin /
Ja.n Jakubec,
Praha, 1893»
47 s.
2 ill.
92 Kollár (457*6)
:
885
Pol.P.
Jan)
Kollárova Dobrozdání a nástin životopisný z roku 1849* Vydal... Josef Karásek.
Praha 1903»
85 P«
(Sbírka pramenův ku poznaní lit. života...
Skupina lis 7«)
(Kollár,
92
Kollár
(457.6)
:
885.4
Pol.
-
8466
Kollár t Ján
Pamäti z mladších rokov života / Ján
249 s.
Kollár,
Bratislava, 1957*
92 Kollár (437.6)
:
885
Pol.
-
8313
Mráz, Andrej
literárna Stťř.dia / Andrej
Bratislava, 1952.
120 s, s ill.
Ján Kollár
Mráz.
.
92 Kollár (437*6)
t
930.8 (-81)
Pol.
-
7519
Slovanská vzájemnost 1836-1956. Sborník prací k 100. výročí vydaní rozpravy
Jana Kollára o slovanské vzájemnosti.
Uspoř. Jiří Horák. Praha 1958*
428 p.
92 Kołłątaj (438)
:
Pol. P.
371
Śniadecki, Jan
Żywot literacki Hugona Kołłątaja.
Wstępem
i objaśnieniami zaopatrzył Henryk Barycz.
Wrocław 1951*
56, 89 p.
(Biblioteka narodowa. Seria 1: 136.)
\
92 Kołłątaj (458)
945.8 "17"
:
945-8
Pol.
-
1592
Kołłątaj i wiek oświecenia. Materiały sesji
naukowej polskiego oświecenia... w ramach
Pierwszego kongresu nauki polskiej i obchodu
Kołłątajowskiego przez Polskie towarzystwo
historyczne i Instytut badań literackich...
w Warszawie... 1951« Warszawa 1951*
291 p.
I
92 Kołłątaj (458)
:
945.8
Pol. kot. 14
Korycki, Władysław
Hugo Kołłątaj.
/Próba
Warszawa 193-5»
54 P*
rehabilitacyi.)
92 Kołłątaj (458)
:
945-8
Pol.
-
8260
Lech, Marian J.
Hugo Kołłątaj / Marian J, Lech.
szawa, 1973*
426 s. j ill.
War-
92 Kollín (437)
(Kollín,
s
930.8
Matouš)
Matouše Kollína
Pol. P.
z Chotěřiny a
jeho přátel ke Kašparovi z Nydbrucka, tajnému radovi krále Maximiliana 11. K vyd.
upravil Ferdinand Menšík. Praha 1914»
108 p.
(Sbírka pramenův ku poznání lit. života..
Skupina lis 20.)
Dopisy M.
92 Komenský (437)
:
091
PB#
Henkilobibl.
Bohatcova? Mir j am
J. A. Komenský.
Soupis rukopisu.
Praha 1957»
48 p.
(Bibliografický katalog CSR. České
knihy.
Zvláštní sešit, 1957*7»)
012 Komenský
Pol.
92 Komenský (457)
Popelová, Jiři*
:
10
-
219
f
Filozofia Jana Amosa Komenského /
Jiřina Popelová \ preložil Ján Galio.
Bratislava 1986.
2JI s.
ill.
;
92 Komenský (437)
*
251
Pol. P.
Souček. Stanislav
Komenský jako theoretik kazatelského
Praha 1958«
2JO p.
(Rozpravy České akad. věd a umění.
umění.
Třída Js 76.)
92 Komenský (457)
Čapková
,
:
371
Pol. P
Dagmar
ííUcteré základní principy pedagogického myšlení J, A, Komenského,
Praha 1977.
6? p.
(Rozpravy ČSAV. Rada spol. všdý 8752.)
,
92 Komenský (457)
,
.
:
.
571 (0:8)
Pol.
-
8667
HanuS, Miroslav
Osud národa / Miroslav Hanuš,
1957. 668 s. s 111.
885 -51
Praha,
92 Komenský
v
(457)
,
57?(Os8)N
.
:
HanuS. Miroslav
Poutník v Amsterodamu
Hanuš. Praha, 1960,
/
Pol.
-
8669
Miroslav
491 s, i ill.
885 -51
92 Komenský (457)
Holsztyński
,
:
57/(0;8)
Pol.
-
8511
Stanisław
Uczeń Amosa / Stanisław Helsztyński.
2. wyd. Warszawa, 1981.
559 s. s
ill.
884 -51
92 Komenský (457)
:
571
Pol. P.
Jan Amos)
Jan Amos Komeński a problemy współczesnej pedagogiki, Red. Leon Leja.
Poznań 1974.
150 p.
( Seria psychologia-pedagogika, 32.)
( Komenský«
92 Komenský (437)
:
37
Pol. P.
(Komenský, Jan Amos)
Jana Amosa Komenského korrespondence.
Sebral a k tisku připr. A. Patera. Praha 1892.
300 p.
(Rozpravy České akademie pro védy, slovesnost a umění v Praze. Třída 3» 1:2.)
92 Komenský (45?)
*
57
Pol. P.
Komenský, Jan Amos
Korrespondence.
Sebral i k tisku
připrav. A. Patera. Praha 1892. 300 p.
(Rozpravy České akad. pro vědy, slovesnost a umění. Třída 111, 112.)
Pol. -,,1
Komenský,
Jan Amos
sobě / Jan
něné. Praha
0
ISBN
Amos Komenský.
;
Odeon,
80-207-0016-1
Komenský
008
92
l 853
(437)
s
37
1989«
2. vyd.,
nezmě-
379
11.
s,
:
92 Komenský (437)
Kozik
,
:
37
Pol.
-
5632
František
Světlo v temnotách. Bolestný a hrdinský
život Jana Amose Komenského,
4 vyd. Praha
1970.
173
P.
92 Komenský (437)
(0:8)
Kratochvíl Miloš V.
:
371
p o l.
Román.
Praha
-
6149
,
Život Jana Amose.
255 p., ill.
1975»
92 Komenský (437)
:
371
Pol.
-
2059
Kurdyhacha, Lukáš
působení Jana Amosa Komenského v Polsku.
Přeložil Vlastimil Uher.
279 p.» ill.
Praha 1960.
92 Komenský (437)
:
37
Kyrášek, Jiří
Synkritická metoda v díle J.
menského.
Praha
(Rozpravy CSAV.
1964*
Pol. P.
Á.
58 p*
Rada SV, 74*27*)
Ko-
92 Komenský (437)
:
37i
Pol. P.
Kvrášek, Jiří
Vývoj pedagogičke soustavy J. A. Ko67 p.
menského. Praha 19^7.
(Rozpravy ČSAV. Rada SV 7758 •)
__
,
92 Komenský (437)
:
371
Pol.
-
5285
Novák, Bohumil
J. A.
výstavy.
Komenského život, dílo a doba.
Praha 1957*
144 p., ill.
Katalog
92 Komenský (437)
s
37
Pol. P.
Pleskot, Jaroslav
Jan Amos Komenský* s years in Pulnek,
Praha 1972.
100 p., ill.
(Spisy pedag. fak. v Ostravě, 24.)
92
Komenský
Polišenský,
(457)
:
371
pol<
_
Josef
Jan Amos Komenský.
275 p., m.
2 vyd.
Praha 1972.
92
(457)
Komenský
:
571
Suchodolski Bogdan
Komeński.
Warszawa 1979*
(Myśli i ludzie.)
Pol.
-
7617
,
296
p.
Pol. K.
Vyskočil.
-
1 125
PrantiSek
Johan Amos Comenius
Jan Amos Komenský
o jeho předcích, rodičích, příbuzných a místě narození / PrantiSek Vyskočil.
Brno s Blok, 1990.
151 s. : il.
ISBN 80-7029-040-4
=
kapitoly
92 Komenský (457)
\*
:
57
:
92 Komenský (457)
:
371 (05)
Pol.
P.
Archiv pro bádaní o životě
Acta Comeniana.
Vydáva Pedagoa díle Jana Amose Komenského.
gický ústav Jana Amose Komenského Československé akademie věd. Vedoucí red. Otakar
Chlup.
-
16-
1957Praha
f
92 Komenský (.457)
•
571 (0:8)
Pol.
-
9132
Ko ž íle, František
Bolestný a hrdinský život J. A.
Komenského / František Kožík.
Praha,
1958.
155 s. s ill.
885 -51
Pol. P.
Kopecký.
Milan
Komenský jako umělec slova / Milan Kopecký.
Brno
Masarykova univerzita, 1992.
158 s.
(Spisy Masarykovy univerzity. Filozofická
fakulta ; 287).
ISBN 80-210-0579-0
;
92 Komenský (457)
885 Komenský
808.5 -06
:
808.5
92 Komenský (457)
:
808,5 -085Pol. P.
Kučera,. Karel
Jazyk českých spisft
Karel Kučera,
Praha,
A, Komenského /
1980,
131 s,
(Acta univ, Carolinae, Philologica
monographia ) 79)«
92 Komenský (457)
Hubáček,
:
Josef
Česká pedagogická
Komenského
1986.
•
800.5 -085
/
terminologie
Josef Hubáček.
?6 s.
J.
A,
Praha,
(Rozpravy ČSAV. Rada společenských
véd, ISSN 0069-2293 í 96:3).
808.5 -3
:
57
92 Komenský (457)
Čapková,
:
950
Pol. P.
Dagmar
Myšlenka lidské aktivity v Komenského
pojetí dějin / Dagmar Čapková.
1935.
95 s.
(Rozpravy ČSAV.
vSd, ISSN
Praha,
Rada společenských
i 95 s 3).
0069-2301
92 KonáS
z Hodiškova
Kopecký,
Milan
(45?)
:
885
p Q -j_
Literární dílo Mikuláše Konáče z
p
Ho-
Příspěvky k poznání Seská liPraha 1962»
teratury v období renesance.
218 p., ill.
(Spisy univ. J. E. Purkyně v Brně. Filos. fakulta, 74»)
diškova.
92 Konarski (439)
•
373
Pol. P.
Plezia, Marian
Dookoła reformy szkolnej St. Konarskiego.
(Studia klasyczne Pijarów polskich.)
Lublin 1953«
72 p.
(Rozprawy wydziału hist.-filol. TN KUL.
Sekcja ogólna, 9*)
92
Kondratowicz
(438)
:
808.4 -08
pol
_
Trypuóko,
Józef
Język Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Przyczynek do dziejów polskiego ję1-2. Uppsala
zyka literackiego w wieku XIX.
&
Wiesbaden
1955-57*
(Uppsala
ársskrift, 1955* 5> 1957’* 1*)
Universitets
92
Kondratowicz
:
884
Pol.
-
?25
Drogoszewski, A.
Władysław Syrokomla [Ludwik Kondratowicz]
(1825-1862). Warszawa 1905.
119 p. (Odbitka z Biblioteki Y/arszawskiej .)
92 Kondratowicz (458)
J
884
Fornalezyk, Feliks
Hardy lirnik wioskowy.
Poznań
wiczu-Syrokomli.
Pol.
-
5168
Studium o Kondrato-
1972.
540
p.
92
Kondratowicz
(438)
:
884
Pol.
-
7618
Fornalezyk, Feliks
Hardy llrnik wioskowy.
Studium o
Poznań 1979»
Kondratowiczu-Syrokomli,
540 p.
92
Kondratowicz
[Kondratowicz
,
(458)
:
884
Pol, P.
¥ilno
1912.
Ludwik]
Pamięci Syrokomli.
152 p., ill.
( Litva i Ruś, 3s 2.)
Pol.
-
10 579
Blečld, Milorad R.
Blaže Koneaki s portret pesnika /
Milorc,d R. Blečiđ.
Beograd, 1986.
127
ISBN
s.
96-7554-004-0
806.6 Koneaki
92 Koneaki (497.1)
886.6 -1
:
886.6
92 Konjovié (497*1)
Protió, Miodrag B.
Milan Konjovié.
:
75
Novi Sad
Pol. K.
1958.
157
158
-
P*
>
ill
92
Konopacki
:
884
Konopacki, Szymon
Moja druga młodość.
Pol.
Z niewydanych pa1-2. Warszawa
miętników... (1816-1826).
1900.
(Biblioteka dzieł wyborowych,
(
130-131»)
P.
92
Konopacki
:
884
Pol. P.
(Konopacki, Szymon)
Pamiętniki Szymona Konopackiego.
Z przed1-2. Warszawa 1899*
mową J. A. Święcickiego.
(Biblioteka dzieł wyborowych, 89, 91-)
92
Konopnicka
(458)
;
884
Pol. P.
Berger, Jan
Literatura niemiecka w przekładach Marii
106 p.
Konopnickiej.
Poznań 1956.
(Prace komisji filologicznej PTPN, 17:1.)
884
*
830
92
Konopnicka
(438)
Brodzka, Alina
Maria Konopnicka.
56
p.
:
884
Pol. kot. 10
Warszawa 1959*
Konopnicka
92
:
884
Brodzka, Alina
Maria Konopnicka.
p.
,
ill.
Pol.
Warszawa
1961,
-
583
279
92
Konopnicka
s
884
Pol. kot. 3
Bukowiński, Władysław
Poeta melodji i głębin i poetka idei,
Z portretami Asnyka i Konopnickiej i dodatkiem kilku ich utworów. Warszawa 1909»
65 p. 111.
,
92
Asnyk
(458)
:
884
92 Konopnicka (45 8 )
*
80 4
Pol. P.
Cieślikowski, Jerzy
Wiersze Marii Konopnickiej dla dzieci.
Wrocław 1963.
120 p.
(Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego.
Seria A, 91»)
884 (024.7)
92
Konopnicka
(438)
j
884
Pol. P.
Czapozyński, Tadeusz
"Pan Balcer w Brazylii" jako poemat
emigracyjny. Łódź 1957*
56 p.
(Prace wydziału I ŁTN, 30.)
92 Konopnicka (458)
•.
884
Pol.
P,
Czapozyriski, Tadeusz
Tułacze lata Marii Konopnickiej. PrzyŁódź 1957»
czynki do biografii.
149 P*
(Prace wydziału I ŁTN, 27.)
92
Konopnicka
(438)
:
884
pol>
kot#
Zygmunt
Suwalskie lata Marii Konopnickiej.
Warszawa 1976.
44 P* iH*
Filipowicz,
»
92
Konopnicka
;
884
Pol.
-
891
Galie, Henryk
Twórczość poetycka Maryi Konopnickiej w
ciągu 25 lat. Warszawa 1902.
133 P-
92
Konopnicka
(438)
:
884
Konopnicka, Maria
Red.
Korespondencja.
1Wrocław 1971~
Pol.
-
4957
naczelny Konrad Górski.
\
92
Konopnicka
:
884
Leopold, Wanda
Maria Konopnicka.
ill.
Pol.
Warszawa 1954*
-
2148
158
P»>
92
Konopnicka
(438)
Słomczyńska«
:
884
Pol.
-
9515
Jadwiga
Maria Konopnicka : życie i twdrczoád /
Łódź, 1946.
Jadwiga Słomczyńska,
285 s. s ill.
Pol.
Szypowska.
-
11 714
Maria
Konopnicka jakiej nie znamy / Maria Szypowska.
Szczecin : Glob, 1985.
658 s.
11.
Wydanie fototypiczne z wydania II w PlWie.
ISBN 85-7007-011-6
92 Konopnicka (458)
884 Konopnicka
:
884
92 Konrad Mazowiecki (438)
t
945*8
Pol. P.
Włodarski. Bronisław
Rola Konrada Mazowieckiego w stosunkach polsko-ruskich. Lwów 1938.
55 P«
(Archiwum towarz. nauk. we Lwowie.
Dział 11, 19:2.)
943*8
t
947-7
92 Konrad
I
Włodarski
.
(458)
943-8
t
Pol. P.
Bronisław
Polityczne plany Konrada I księcia
mazowieckiego. Toruri 197163 p.
(Roczniki towarz. nauk. w Toruniu.
767175
943-8
»
947
oo
TT
Pol.
92 Konstantin Nikolajevič (47)
,
Rymkiewicz,
:
-
9456
943.8
Jarosław Marek
Wielki książą z dodaniem rozważań o
istocie i przymiotach ducha polskiego
Warszawa,
/ Jarosław Marek Rymkiewicz,
1903.
231 s.
ISBN 85-06-00874-X
92
Kyrillos
(495)
Dobrovský, Josef
Cyril a Metod,
p o l.
808.101
:
-
7737
apoštolové slovanšti.
Poznámkami opatřil Josef Vajs.
Praha
a
(Spisy
p.
projevy
Josefa
1948.
223
Dobrovského, 12.)
92
Methodios
(495)
"•
808.101
92 Konstantinos (495)
92 Methodios (495)
•
•
808.101
808,101
Pol. P.
Dvornik, Fr.
Les légendes de Gonstantin et de Méthode
Prague 1953*
443 P«
(Byzantinoslavioa, Supplementa 1.)
vnes de Byzance,
H
808.101
92 Konstantinos (495)
808.101
92 Methodios (495)
808.101 (437)
*
:
Pol.
-
Velká Morava.
Tisíciletá tradice státu a
kultury.
[Autoři;] Jaroslav Bohm [etc.].
Praha 1965*
112 p., ill.
930.26 (457)
945.7
!>r
"04/O8"
4105
92
92
Konstantinos (495)
808.101
Methodios (495)
808.101
•
•
žit.ja Konstantina in Metodija.
převel France Grivec.
Ljubljana
Pol.
1053
Pojasnil in
1951*
808.101 -8
ni
-
1?8
p.
808.101
92 Konstantinos (495)
Methodios
808.101
(495)
92
•
:
Żywoty Konstantyna i Metodego
Pol. P.
(obszerne). Prze-
kład polski ze wstępem i objaśnieniami oraz z
dodatkiem zrekonstruowanych
tekstów staro-cer-
kiewno-słowiańskich sporządził Tadeusz LehrSpławiński. Poznań 1959*
152 p.
(Biblioteka tekstów historycznych, 4*)
808.101 -8
W\
Pol. P.
Konstantyn Kostenecki s 886.7
Konstantyn Kostenecki s 886.1
Kujew, K. M.
Konstantyn Kostenecki w literaturze bułgar128 p.
skiej i serbskiej.
Kraków 1950.
(Biblioteka studium słowiańskiego UniwersyteSeria A: s*)
tu Jagiellońskiego.
92
92
li
92
Kontrym
(438)
s
930.8
Pol. P.
Skwarozytlski, Zdzisław
Towarzystwo SzubKazimierz Kontrym.
Dwa
studia.
Ł<sd£
rawców.
1961.
225 P*
(Prace wydziału I ŁTN, 48.)
06l (438)
Szubrawcy
Pol.
Stasiewicz-Jasiukowa,
Onufry Kopczyński
Edukacji Narodowej
roli
;
:
współpracownik Komisji
studium o społecznej
uczonego w Polsce
stanisławowskiej
85-04-02500-0
571 (458)
92 Kopczyński
:
684
10
Irena
Irena Stasiewicz-Jasiukowa,
Ossolineum, 1987.
175 s. s
ISBN
-
Wrocław
ill.
:
/
92
Kopernicki
(458)
Ćwirko-Godycki
:
61
Pol.
Michał
Izydor Kopernicki.
Poznań 1948,
(Prace komis. j i lekarskiej PTPN, 6:2.)
P,
,
86
p.
92
92
Kopernik (438)
Keppler (430)
Słowikowski,
:
:
5/6
5/6
Pol. K.
-
528
Józef
Znaczenie figur Kopernika i Kepplera w
przyrodzie, nauce i technice.
Warszawa 1903*
125 p., ill.
Ul
92 Kopernik (458)
:
51
Kopernik.
Pol.
-
6252
Astronomia. Astronautyka.
Przewodnik encyklopedyczny. Pod red.
Włodzimierza Zonna. Warszawa 1975*
555
p.
>
m.
51 (05)
92 Kopernik (438)
:
52
Pol. P.
Biskup.
Marian
Nicolaus Copernicus im offentlichen
Leben Polena, tíbs. v. Jerzy Serczyk«
Toruií 1972.
101 p«, ili.
(Populärwiss
f Prace
=
.
Studienreihe, 25«)
popularnonaukowe,
25«
Biblioteczka kopernikańska,
3»]
92 Kopernik (438) :52 (0:8)
Broszkiewicz,
Pol.
-
8246
Jerzy
Samotny podróżny / Jerzy Broszkiewicz.
Warszawa,
1973«
265 s.
884 -31
i
ill.
92
Kopernik
(438)
s
52
Pol. P.
Bruchnalski, Wilhelm
Kopernik jako przedstawiciel epoki przełomu.
Lwów 1923*
20 p.
(Archiwum Towarzystwa naukowego we Lwowie.
Dział 1, 1:9«)
92
Kopernik
(438)
;
52
Pol.
-
845
Flammarion, Kamil
Zycie Mikołaja Kopernika. Przełożył i dopełnił Filip Sulimierski.
Warszawa 1873»
176
p.
,
ill.
92
Kopernik
(43®)
:
52
Pol.
-
7685
Kopernik w oczach dawnej i współczes(Referaty wygłoszone na
nej nauki.
miądzynarodowej sesji naukowej,,. KraRed. Leszek Hajdukiewicz.
Kraków 1978.
174 p.
ków... 1975«)
92
Kopernik
(438)
s
52
Pol. P.
(Kopernik, Mikołaj)
Mikołaj Kopernik.
Materiały z sesji
naukowej poświęconej rocznicy Mikołaja
Red. Bohdan Baranowski, Łódź
Kopernika.
1974.
119 P.
(Zeszyty naukowe uniw.łódzkiego.
1* 105.)
Seria
92
Kopernik
(438)
j
52
Pol.
-
5707
(Kopernik, Mikołaj)
Mikołaj Kopernik.
Studia i materiały sesji
kopernikowskiej w KUL 18-19 lutego 1972 roku.
Praca zbiorowa pod red, Mariana Kurdziałka,
LubJerzego Rebety i Stefana Swiežawakiego
lin 1973.
p.,
ill.
327
.
92
Kopernik
(438)
:
52
Mazurkiewicz, Janina
Kopernikana toruńskie.
111.
Pol,
kot,
Toruń s,a.
26
92
Kopernik
(458)
;
Mikołaj Kopernik
52
Pol.
P,
s studia i materiały
sesji kopernikowskiej w KUL 18-19
lutego 1972 roku / pod red. Mariana
Kurdziałka, Jerzego Rebety, Stefana
Swieżawskiego.
Lublin, 1973327 s
ill.
(Towarzystwo naukowe KUL ) 94)*
92
Kopernik
(438)
-
52
Pol.
-
3217
Przypkowski,
Tadeusz
Dzieje myśli Kopernikowskiej.
1954.
114 p., ill.
Warszawa
92
Kopernik
(438)
s
52
Pol. kot. 2
Przypkowski,
Tadeusz
Dzieje myśli kopernikowskiej.
wa 1954*
113 p.» 111.
Warsza-
92
Kopernik
(438)
;
Pol. P.
52
Ravetz
Jerome R.
Astronomy and cosmology in the achievement
of Nicolaus Copernicus. Wrocław 1965* 91 P*»
ill.
(Monografie z dziejów nauki i techniki, 30.)
,
1
92
Kopernik
(438)
:
52
Pol. P.
Rybka, Eugeniusz
Four hundred years of the Copernican
heritage. Cracow 1964»
234 p«» ili«
(Wydawnictwa jubileuszowe, 18p)
92
92
Kopernik
Kopernik
(438)
(458)
;
:
52
930.8 (4)
Pol. K.
-
Polska akademia
Ses .1 a Kopernikowska... 1953*
nauk.
Redaktor:
Józef Witkowski. Warszawa
1955.
478 p.
513
92
Kopernik
šniädecki
(438)
:
52
Pol.
Jan
0 Koperniku.
P.
,
Oprać. Mirosława Ghamcówna.
78, 240 p.
Wrocław 1955*
(Biblioteka narodowa.
Seria 1: 159*)
\
92 Kopernik (438)
i
52
Pol. P,
Stawikowski t Antoni
Wszechświat Kopernika a kosmologia
współczesna. Toruń 1973«
88 p., ill.
(Prace.popularnonaukowe, 24»
Biblioteczka kopernikańska» 11.)
=
92 Kopernik (458)
ł
52
Pol. P.
Tu.iakowski, Alojzy
Mikołaja Kopernika "De revolutionibus". Historia wydań. Toruń 1975»
77 p., ill.
(Prace popularnonaukowe, 25*
Biblioteczka kopernikańska, 12.)
=
92 Kopernik (45 8
)
:
52
Uniwersytet Jagielloński w
Pol. kot.
26
500-lecie
u-
rodzin Mikołaja Kopernika.
Informator.
Program obchodów kopernikowskich w Uniwersytecie Jagiellońskim. Kraków 1975*
111.
92 Kopernik (458)
:
808.4
Pol.
-
8946
Hospond, Stanislav;
Mikołaj Kopernik
t
studium jązykowe
o rodowodzie i narodowości / Stanislav; Sospond.
Opole, 1973«
245 s.
ill.
92
Kopitar
(497.12)
:
881
Pol. P.
Paul, Karei
Pavel Josef Šafařík a Bartoloměj Kopitar.
Literárně historický příspěvek k
charakteristice obou učenců. Praha 1938.
80 p.
(Přednášky Slovanskáho ústavu v Praze, 8.)
92
Šafařík
(457)
»
881
92 Korboński (438)
943.8 "1939/1945"
Pol. P.
Korboński, Stefan
W imieniu Rzeczypospolitej
491 p.
(Biblioteka "Kultury", 7«)
\
Paryż
1954*
92 Korbut (458)
í
Ol
Fol. P.
Sordylową, Barbara
"Literatura polska" Gabriela Korbuta.
Z dziejów polskiej bibliografii literackiej. Kraków 1971*
106 p., ill.
(Zeszyty naukowe uniw« jagiell., 274»
=
Prace hiatorycznoliteracki-e,
22.)
92 Korbut (438)
Sordylowa,
:
884
.0
Pol.
-
Barbara
życie i dzieło.
Gabriel Korbut,
Y/rocław 1978.
199 p., ill.
7226
92 Korczak (438)
t
Jaworski Marek
Janusz Korczak.
ili.
37i
Pol,
-
5510
.
Warszawa 1973.
152
p.,
92 Korczak (45®)
:
571
Pol. P.
Wartości pedagogiki Janusza Korczaka.
Lublin 1979*
Pod red. Piotra Poręby.
101 p.
( Rozprawy wydz. teol.-kanon. TN KUL,
497)
92
korolenko
(477)
J
883.5
Pol. P.
Vlašfnová, Vlasta
Česká recepce V. G. Korolenka.
Příspěvek k dejinám českého překladu. Brno
196 p., ill.
1973.
(Spisy univ. J.E. Purkyně v Brně. Filos,
fakulta, 192.)
883.3 i 885
82 .03
92 Korvín (459)
!
598 (=945.11)
Pol.
-
1597
Komorovský, Ján
Král’ Matej Korvín v ľudovej prozaickej
slovesnosti. Bratislava 1957*
157 p.» ill*
Pol. P.
Grygiel
.
Jerzy
Życie i działalność Zygmunta Koryhutowicza
studium z dziejów stosunków polsko-czeskich
w pierwszej połowie XV wieku / Jerzy Grygiel.
Wrocław
Ossolineum, 1988. 124 s.
(Prac e Komisji Historycznej, ISSN 0860:
0752
ISBN
;
52).
83-04-05156-6
945-8 s 945.7
92
Koryhutowicz
(458
945.8
92 Korzeniowski (458)
Bachđrz,
í
884
Pol. P.
Józef
Realizm bez "chmurnej jazdy"
studia o
powieáciach Józefa Korzeniowskiego / Józef Bachórz.
Warszawa f 1979»
571 s.
(Historia i teoria literatury. Studia f
:
59).
92 Korzeniowski (438)
:
884
Pol. P.
Marja
Budowa ramowa opowiadań i powieści Jó68 p.
zefa Korzeniowskiego. Wilno 1938.
(Rozprawy i materjały wydziału I TPN w
Wilnie, 10:2.)
Duna.jówna,
92 Korzeniowski (459)
Kawyn,
Stefan
Józef Korzeniowski.
245 p.
Łódf 1978.
*
884
Pol.
-
7284
Studia i szkice.
92
Korzeniowski,
A.
(438)
:
88^> ol>
p#
Táborskí, Roman
Apollo Korzeniowski, ostatni dramatopisarz romantyczny.
Wrocław 1957»
167
p., ill.
(Studia historycznoliterackie,
9.)
92
Korzycki
(458)
:
Pol.
329
Korzycki, Antoni
Wspomnienia 1924-1933.
194
p., ill.
Warszawa
1961.
-
1693
92
Kos
(497.1)
*
75
Pol. K.
-
156
Kržišnik, Zoran
Gojmir Anton Kos.
Ljubljana
1962.
111.
92 Kosárek (437)
Kalasová
,
Libuše
Adolf Kosárek.
ill.
:
&
75
Pol. K.
Stech, V. V.
Praha 1959»
I
-
100, 82 p.,
226
92 Kościuszko (436)
92 Kościuszko (438)
:
•
355
943*8
Pol.
-
1692
Korzon, Tadeusz
189
Kim i ozem był Kóściuszko.
ill*
P*
»
((
Warszawa
1907*
92 Kościuszko (438)
Koźmiński
t
í
355
Pol.
-
8265
Karol
Tadeusz Kościuszko
2, wyd.
Koźmiński.
206 s.
ill.
:
1746-1817
/
Warszawa,
1973*
Karol
;
92 Kościuszko (458)
:
945*8
92 Kościuszko (438)
;
943*8
Pol.
-
525
Chodźko, Leonard
Tadeusz Kościuszko.
Warszawa
1906.
168
p.
Pol.
Kijowski.
-
11
524
Andrzej
0 dobrym Naczelniku i niezłomnym Rycerzu /
Andrzej Kijowski.
Kraków : WL, 1984.
557
s.
il.
ISBN 85-08-00905-0
:
92 Kościuszko (438)
943.8
323 (458)
;
:
943.8
92 Kościuszko (458)
Koźmiński
,
s
943»8
Pol.
-
1776
Karol
Kościuszko.
Warszawa
1958.
269
p.» Ul*
92 Kościuszko (43
Koźmiński
t
8)
-
943*
8
Pol.
8265
-
Karol
Tadeusz Kościuszko
Koźmiński.
2. wyd,
206 s,
ill.
:
1746-1817
/
Warszawa,
1973*
Karol
;
92 Kościuszko (458)
s
355
92
Kościuszko
Kruk
t
(438)
Pol.
:
8068
Tadeusz
Tadeusz* ayn Ludwika i Tekli
Kruk.
-
355 (0 :8)
Wrocław,
1980»
/
269 a.
885 -31
Tadeusz
92 Kościuszko (458)
:
945*8
"
J an
Lublcz-Pachoński
Kościuszko na Ziemi Krakowskiej
9715
,
Jan. Lubicz-Pachoński,
438
ISBN
s,
:
/
1984.
Warszawa,
ill.
83-01-05428-X
92 Kościuszko (438)
:
72 Kraków
Pol.
Lubicz-Pachoński,
-
10
396
Jan
Kościuszko po Insurekcji : 1794-1817
dwa fragmenty / Jan Lubioz-Pachoński.
Lublin, 1986. 244 s. : ill.
ISBN
92
85-222-0428-0
Kościuszko (438)
:
943»8
92 Kościuszko (438)
:
943*8
Próchnik. Adam
Kim był Tadeusz Kościuszko,,
1946.
29 p.
Pol> kot> 12
Warszawa
92 Kościuszko (438)
:
943.8
Pol.kot. 8
Trąmpczyński Włodzimierz
Tadeusz Kościuszko (życie i czyny).
Warszawa 1906,
Podług dzieła T. Korzona.
,
56
p.
92 Kościuszko (458)
:
945*8
Pol.
-
3969
Tretiak Józef
Finis Poloniae.' Historja legendy macieKraków 1921.
jowskiej i jej rozwiązanie.
94 P* (Z historji i literatury, 3*)
,
92 Kościuszko (458)
:
945*8 (0:8)
Pol.-
[Dzierzkówna, Natalja]
Wódz narodu. [Napisał] Jerzy Orwicz.
Warszawa
1909*
345
p*
ill.
>
884 -JI
fr
2845
92 Kościuszko (438)
v
J
:
943.8
Pol. 5504
greniowska, Krystyna
Kościuszko, bohater narodowy.
współczesnych i potomnych
szawa
1973*
265
p.,
ill.
Opinie
War-
1794-1946.
92 Kosmas (437)
:
930
Pol.
-
55^9
Třeš tík Dušan
Studie k počátkům českého
Kosmova kronika.
déjepisectví a politického myšlení. Praha
,
1968.
251
p.
943-7 (093)
Pol. K.
Zielińska.
-
10 98
Janina
Juliusz, Wojciech, Jerzy Kossakowie /
Warszawa
KAW, 1988.
Janina Zielińska.
il.
95 s.
:
:
ISBN
85-05-02432-9
75 (458)
75 C458)
75 (458)
í
;
:
92 Kossak, Juliusz
92 Kossak, Wojciech
92 Kossak, Jerzy
92 Kossak (438)
:
Pol.
74
-
3491
(Kossak, Juljusz)
Album Henryka Sienkiewicza. Ogniem i mieWarczem.
Podług rysunków Juljusza Kossaka.
szawa
1898.
884 -31 (084)
ii
Pol. K
-
1110
Olszański. Kazimierz
Juliusz Kossak / Kazimierz Olszański.
Wrocław t Ossolineum, 1988,
[5OO s,]:
il.
ISBN 85-04-02950-8
75 (438)
92 Kossak (438)
:
75
Pol. K.
-
10 98
Zielińska. Janina
Juliusz, Wojciech, Jerzy Kossakowie /
Warszawa
Janina Zielińska.
KAW, 1988.
il.
95 s.
:
:
ISBN
83-05-02452-9
75 (438)
75 (438)
75 (458)
i
:
:
92 Kossak, Juliusz
92 Kossak, Wojciech
92 Kossak, Jerzy
92
Kossak
(Kossak,
(458)
s
75
Pol. kot. 6
Wojciech)
Wojciech Kossak.
[Katalog wystawy.]
Towarzystwo zachęty sztuk pięknych w Warszawie. Warszawa 1936.
64 p., ill.
(Przewodnik nr. 114»)
Pol. K.
Olszański.
-
1 117
Kazimierz
Wojciech Kossak / Kazimierz
4. popr. i uzup, Wrocław
il.
77, 228 s.
ISBN 85-04-03146-9
:
:
75 (458)
92 Kossak (458)
:
75
Olszański. Wyd.
Ossolineum, 1990
Pol, K.
Zielińska.
1098
Janina
Juliusz, Wojciech, Jerzy Kossakowie /
Janina Zielińska,
Warszawa
KAW, 1988.
il.
95 s.
:
:
ISBN
85-03-02452-9
75 (438)
75 (438)
75 (438;
:
:
:
92 Kossak, Juliusz
92 Kossak, Wojciech
92 Kossak, Jerzy
92 Kostka (458)
Bodniak,
:
945.8
Pol. P.
Stanisław
Jan Kostka, kasztelan gdański,
prezez Komisji Morskiej i rzecznik
unii Prus z Koroną / Stanisław
Bodniak, Zofia Skorupska. Gdańsk,
1979.
367 a.
(Seria monografii t 66).
92 Kostka (438)
Glemma, Tadeusz
Piotr Kostka.
8
Pol. P.
2® 2
Lata młodzieńcze i dziaToruń 1959«
łalnońć polityczna 1532-1595*
356
p.
(Roczniki towarzystwa naukowego w Toruniu,
61j“2T1
945.8 "15"
Pol.
11
-
671
Kozak. Stefan
Ukraińscy spiskowcy i mesjaniáci
Cyryla i Metodego / Stefan Kozak.
wa
282 s.
PAX, 1990.
ISBN 83-211-1093-2
;
883.3
92 Kostomarow (477)
883*3 Kostomarow
92 Mickiewicz (458)
884 Mickiewicz
:
883.3
s 884
:
bractwo
Warsza-
92
Kot
(438)
;
282
Pol. p.
Hain. Stefan
Te. °%7 T
K
T
B
polski
1436 1448
9
(Prac£ komisji teologicznej
PTPN, 3:2.)
-
-
Pol.
-
11 472
Humanizm, prakseologia, pedagogika : materiały konferencji zorganizowanej dla upamiętnienia 100 rocznicy urodzin Tadeusza
Kotabińskiego / red. Kazimierz Doktor, Edward Hajduk. Wrocław : Ossolineum, 1989.
245 s. : il.
ISBN 83-04-03032-2
92 Kotarbiński (458)
001.8
57
009
í
1
92 Kotarbiński (438)
;
Jaworski, Marek
Tadeusz Kotarbiński.
p.
,
ill.
1
Pol.
Warszawa 1971»
-
5066
153
92 Kotzebue (450)
Slnko
,
t
650
Pol. P.
Grzegorz
A comparative
Sheridan and Kotzebue.
Wrocław 1949»
32 p.
(Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego.
essay.
Seria A,
27.)
820 Sheridan
820 i 850
92 Kovačić (497.1)
:
808.61 -08| ol>
Anie Vladimir
Jezik Ante Kovačica.
_
5?26
,
Zagreb
1971.
228 p.
,
.
92 KovaSić (497.1)
Pol.
886,1
„
5
-
10
sicel, Miroslav
Kovačiđ
1984.
/
178
Miroslav Sicel.
S.
:
ili.
Zagreb,
179
Pol.
Pavletiđ
,
-
10 550
Ilatko
Obuzdani gnjev
:
znakovi i strukture
književnoumjetniđkim djelima Ivana
Gorana Kovažiđa / Vlatko Pavletiđ,
u
Zagreb s Nakladni zavod MH,
459 s.
086.1 Kovađiđ, Ivan Goran
92 Kov ađiđ, I. G. (497.1)
:
1973.
886.1
92 Kowalewska (438)
945.8 "1863"
Kowalewska, Zofja
Ze wspomnień wygnańca.
ť
Wilno
1911.
ił
“
i
262 p
'
4
#
,
)
-
ill
92 Kowalewska (438)
943.8 "1863"
Kowalewska, Zofja
Ze wspomnień wygnańca.
265
P.,
ill.
p
2 wyd.
Wilno
-i
*
-
1747
1912«
92 Kowalewski (458)
Kotwicz,
t
809.42
Pol. P.
Władysław
Józef Kowalewski, orientalista (18011878). Ze wstępem Mariana Lewickiego,
bibliografia opracowaną przez Marię Kotwiczównę oraz niewydaną korespondencją Kowalewskiego. Wrocław 1948.
207 P*
(Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego.
Seria A, 11.)
012 Kowalewski
92 Kowalski (458)
930.8 (438) "1819/1823"
Pol.
Kowalski, Franciszek
Wspomnienia.
1-2.
Kijów
I
1859*
-
1753
92 Kowalski (458)
930.8 (438) "1819/1823"
Pol.
-
1756
Kowalski, Franciszek
2 wyd. zaopatrzone
Wspomnienia (1819-1823).
wstępem, życiorysem autora oraz przypisami
przez Henryka Ułaszyna.
Kijów 1912.
419 p.
/
92
Kovpak
(477)
:
947
Kovpak, S. A.
Cesta partyzánů.
vart.
Praha 1946.
"1959/1945"
Pol.
-
Přeložil Miroslav Mer-
155
p.» ill.
đ
1760
92 Kozák (437)
i
085
Pol.
-
Hrzalová, Hana
Jan Kozák.
Praha 1977»
163
P»
7118
92 Kožík (437)
;
885
Pol.
-
9556
Hrabák, Josef
František Kožík
1984.
255
s.
/
:
Josef Hrabák,
portr.
Praha,
92
Kozina
(437)
Kramařík
i
:
398 (=B5)
Pol.
-
9906
Jaroslav
Kozina a Lomikar v chodské lidovđ
Praha,
tradici / Jaroslav Kramařík,
;
ill.
1972.
195 s.
398 (=B5)
:
92
Laminger
(43C)
92 Kozłowski (438)
AnArze.jwskí
,
:
1
Pol. P.
Bolesław
Poglądy filozoficzne Władysława Mieczysława Kozłowskiego / Bolesław Andrzejewski, Poznań, 1979.
104 s.
(Seria filozofia i logika } 22),
92 Kozłowski (45 8 )
•
Pol. P,
1
Myśl i życie s 0 humanizmie polskim
Władysława M. Kozłowskiego / pod red.
Bolesława Andrzejewskiego.
Poznań,
:
ill.
1985. 262 s.
(Seria filozofia i logika 1 4l).
1
92 Koźmian
s
884
Pol. P.
Koźmian, Kajetan
Pamiętniki... obejmujące wspomnienia od
roku 1780 do roku 1815.
1-2, 4-6. Warszawa 1907«
(Biblioteka dzieł wyborowych, 491-492, 497,
499, 501.)
?
92
Kracker
(437)
*
Pol. K.
75
-
247
(Kracker, Jan Lukáš)
Text
Jan Lukáš Kracker:
Svatý Mikuláš.
Šíp
a Miroslav Korecký.
Fonapsali Jaromír
tografovali Alexander a Petr Paul.
(Poklady,
1959*
39J 47 p.j ill*
\
Praha
2.)
92 Krafftówna (458)
:
Kuchtdwna. Lidia
Barbara Krafftówna.
46 p. ili.
,
792
p ol> kot>
Warszawa 1975.
Pol.
Kraj ewska
.
-
11 202
Teodora
Pamiętnik / Teodora z Kosmowskich Krajewska
przygotowała do druku Bogusława Czajecka.
;
186 s.
Kraków
il.
KAW, 1989.
ISBN 85-05-02756-5
:
92
Krajewska
:
(458)
s
949.71
92
Krajewski
(438)
'•
884
łosßowska. Irena
Michał Dymitr Krajewski.
1980.
211 p.
Pol. P.
Warszawa
(Dissertationes univ. Varsovlensls
iTTT )
,
92
Kráľ
(437.6)
Í
885.4
Pol.
-
5016
Brtáň, Rudo
Život "básnika Janka Král’
189 p. ill•
»
\
a.
Martin
1972.
92
Kráľ
(457.6)
Kral% Fráňo
Cesta
:
zarúbaná.
885.4
Pol.
-
Bratislava 1973*
P*
885-4 -31
5890
290
92 Králik (457.6)
:
885-4
Rampák, Zoltán
Dramatik Stefan Králik.
1975.
243
p.,
poU
_
6195
Bratislava
m. (Siluety, 18.)
Pol. K.
-
1047
Horvat Pintariđ, Vera
Miroslav Kraljević
rić.
ISBN
Zagreb,
1985-
86-543-0095-1
75 (497.1)
:
/
Pera Horvat Pintaill.
521 s.
92 Kraljević
:
92 Kramář (437)
s
78
Pol. kot.
Zouhar, Zdeněk
František Vincenc Kramář (Francois
Krommer) 1759-1959» Výběrová bibliografie. Brno 1959»
35 P»» ill.
012 Kramář
11
92 Kramář (43?)
s
32 (=81)
Pol.
& Sládek,
Zdeněk
Slovanská politika Karla Kramář®.
ha 1971.
91 p.
(Rozpravy ČSAV, Rada SV 80:9*)
P,
Herman, Karel
,
Pra-
92 Kramerius (457)
:
05
Novotný, J an
Matěj Václav Kramerius,
364
p.
>
ill.
Pol.
Praha
-
5920
1975»
92 KranjSeviđ (497.1)
Jelčlđ
,
88#ol.
-
Dubravko
Kranjčeviđ
Zagreb,
:
/
1984.
Dubravko Jelčiá.
278 s.
ili.
:
10 182
Pol. P.
Antynomie
oświecenia
rocznicą Konstytucji
tom specjalny w 200
maja
/ red. Prze3
Bogdan Zakrzewski.
;
mysława Matuszewska,
Wrocław ; Wyd-wo Uniw. Wrocł.,
1991. 276
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN
,
0239-6661
;
1568,
Prace
literackie, ISSN
51).
ISBN 83-229-0577-7
0079-476?
;
884 "17"
92 Krasicki (458)
s
884
92 Mikulski (458i[
:
884
f
p
884 Krasicki
884 Mikulski
884 A/Z
s
.
Pol
Krasicki
10
983
August
,
Dziennik z kampanii rosyjskiej 1914-1916 /
Piotr Kossowski.
August Krasicki ; wstęp
Warszawa
546 s.
111.
PAX, 1988.
ISBN 83-211-1000-2
;
:
943.8
947
943.8 "1914/1916"
943.8
92 Krasicki
:
;
;
92
92
Krasicki
Fredro
:
s 884
884
Kleiner
Juliusz
0 Krasickim i o Fredrze.
210 p.
Pol.
-
,
Wrocław
1956.
1558
92
Krasicki
(438)
Kleiner,
Juliusz
í
Pal. P.
884
Studia inedita / Juliusz Kleiner
»prac. Jerzy Starnawski. Lublin,
1964. 451 s.
(Towarzystwo naukowe Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego * 73).
884 "17"
$
92 Krasicki (458)
Korkozowlcz.
:
884
Pol.
-
Jerzy
Wycieczka na łomnicą / Jerzy Korkozowicz. Olsztyn, 1993.
187 s.
ISBN 85-7002-151-4
884 -94
92 (438)
9455
Krasicki
:
884
Pol.
-
179
i
92
(Krasicki, Ignacy)
Pod
Korespondencja Ignacego Krasickiego.
1-2. Wrocław 1958»
red. Tadeusza Mikulskiego.
Pol. P.
Krasicki.
Ignacy
Satyry i listy / Ignacy Krasicki ; wstęp
Józef Tomasz Pokrzywniak ; opr. tekstów i
komentarze Zbigniew Goliński.
2. wyd.
Wrocław s Ossolineum, 1988.
125, 180 s.
(Biblioteka Narodowa, Seria 1, ISSN 0208-
4104
ISBN
IW).
85-04-02459-4
;
884 -7
92 Krasicki (458)
(
884 Krasicki
Pol.
Krasicki,
P.
Ignacy
Wybór liryków / Ignacy Krasicki ; opr. Sante
Wrocław
Graciotti.
Ossolineum, 1985.
portr.
49, 97 s.
(Biblioteka Narodowa. Seria 1, ISSN 0208:
:
4104
;
252).
ISBN 85-04-0185Ó-5
884 -1
92 Krasicki (458)
884 Krasicki
884 "17"
:
884
92 Krasicki (438)
Pol.
:
-
9719
884
Maciąg, Włodzimier*
życie
Ignacego Krasickiego : zapisy
i domysły / Włodzimierz Maciąg.
Warszawa, 1984»
ISBN
85-07-01055-0
572 s.
92 Krasicki (438)
j
884
Pol. P.
Wołoszyński, Roman
Postawa ideowa Ignacego Krasickiego
126 p.
po roku 1760. Wrocław 1953»
,
ill.
(Studia historycznoliterackie,
19*)
Pol. P.
Łigara, Bronisława
Galicyzmy leksykalne w listach Zygmunta
Krasińskiego na tle wpływów francuskich
w polszczyźnie XIX wieku
studium Biling
:
wizmu polsko-francuskiego / Bronisława Li'
Kraków
gara.
Uniw. jagielloński, 1987.
s.
201
(Zeszyty naukowe Uniw. Jagiellońskiego ;
840,
Prace językoznawcze, ISSN 0085-4578 i
:
86).
ISBN
85-253-0184-4
804.0 -5
nq
fln
r
í
:
r
808.4
,
m
Krasiński
(4^B')
92 Krasiński
:
884
Pol.
Hoesick, Ferdynand
Miłość w życiu Zygmunta Krasińskiego.
przedmową Piotra Chmielowskiego.
szawa
1899*
1-2.
(Biblioteka dzieł wyborowych, 71-72.)
P.
Z
War-
92 Krasiński
:
884
Janion, Maria
Zygmunt Krasiński
Warszawa
1962.
274
Pol.
-
debiut i
ill.
P«j
\
-
1510
dojrzałość.
92 Krasiński
s
884
Pol.
-
1805
(Krasiński, Zygmun t )
Krasiński żywy. Książka zbiorowa wydana
staraniem Związku pisarzy polskich na obczyźnie.
Londyn
1959*
314
p.
»
ill.
92 Krasiński (438)
Krasiński,
:
884
Pol.
-
7857
Zygmunt
Listy do Henryka Reeve / tłum. Aleksandry
oprać., wstąpem,
Olądzkiej-FrybesoY/ej
kroniką i notami opatrz. Paweł Hertz. War1-2 [737, 727 s.].
szawa, 1980.
92 Krasiński (438)
Krasiński,
i
884
Pol.
-
7117
Zygmunt
Listy do Koźmianów.
Oprao, i wstępem
—poprzedź. Zbigniew Sudolski.
Warszawa
1977.
805 p., ill.
92 Krasiński s 884
92 Scheffer (492)
;
75
Pol.
(Krasiński, Zygmunt)
Zygmunt Krasiński i Ary Scheffer.
-
4107
Listy.
Wydał, wstępem i przypisami opatrzył Leopold
7/ellisch. Warszawa 1909»
150 p. ill.
,
Ul
Pol.
Rata.jczak.
-
11 090
Józef
Romantyczni kochankowie t Zygmunt Krasiński
Fryderyk Chopin, Artur Grottger / Józef
Ratajczak.
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie
1989.
ISBN
il.
510 s.
85-210-0825-9
:
950.8 (458)
92 Chopin ŕ 458)
78
92 Grottger (438) 1 75
:
92 Krasiński (458)
884 Krasiński
:
884
92 Krasiński (458)
s
884
Pol. P.
Szyjkowski
Marian
Wakacje Zygmunta Krasińskiego (18J6).
Kraków 1939»
75 p.
(Rozprawy wydziału filologicznego PAU,
,
gZTžT)
92 Krasiński (438)
Sudolski
,
*
884 (O J 8)
Pol.
-
6918
Zbigniew
Opowieść biograficzna.
Krasiński.
Warszawa 1977«
611 p., ill.
884 -31
92 Krasiński (458)
s
Sudolski, Zbigniew
Zygmunt Krasiński.
405
P«
,
ill.
884
Pol.
-
5952
Warszawa 1974*
(Profile.)
92 Krasiński
;
884 (0;8)
Pol.
-
5801
Świderska, Alina
Zygmunt.
Krasińskim.
Powieść
1-2.
biograficzna o Zygmuncie
Londyn 1960.
884 -JI
IÍ
92 Krasiński (438)
:
930.8 (=81)
Pol. P.
Lednicki
Wacław
Glossy Krasińskiego do apologetyki rosyjParyż 1959»
skiej.
44 p.
(Biblioteka "Kultury", 43»)
,
\
92
Krasko
(4.57.6)
(Krasko, Ivan)
Ivan Krasko
Viliam Turčány.
:
885-4
1876-1976.
Pol. P.
Vedecký red.
Bratislava 1978.
28? P(Lltterarla> 20-21.)
:
Pol.
-
673
i
92 Krasko (457.6) s 885.4
Smatlák. Stanislav
Vývin a tvar Kraskovej lyriky,
tislava 1976.
219 p.
Bra-
92 Krásnohorská (457) s 885 Pol
Krásnohorská,
°
“
8935
Eliška
Eliška Krásnohorská s literární konfese / upr. Ferdinand Strejček,
Blatná,
1947.
145 s.
92 Kraszewski
s
Pol. P.
884
Brzostowski, Aleksander Bolesław
Ze wspomnień o Kraszewskim w setną rocznicę jego urodzin a dwudziestą piątą zgonu.
Warszawa
[1912].
159
P»
(Biblioteka dzieł wyborowych, 755*)
92 Kraszewski (458)
:
884
Pol.
-
6477
Danek« Wincenty
Józef Ignacy Kraszewski.
graficzny,
Warszawa 1976.
111.
Zarys bio513 p.
,
92 Kraszewski (438)
:
884
Pol. P.
Danek, Wincenty
Dwie koncepcje
Matejko i Kraszewski.
dziejów Polski. Wrocław 1969»
119 P»
(Prace komisji historycznoliterackiej, 23.)
92
Matejko
(438)
s
75
92 Kraszewski (438)
:
930
Pol. P.
Danek, Wincenty
Matejko i Kraszewski.
Dwie koncepcje
dziejów Polski. Wrocław 1969«
119 P*
(Prace komisji historycznoliterackiej, 23.)
92
Matejko
(438)
:
950
92 Kraszewski (458)
s
05
Pol.
P.
Danek, Wincenty
Publicystyka Józefa Ignacego Kraszewskiego w latach 1859-1872. Wrocław 1957*
220 p.
(Studia historycznoliterackie, !?•)
92 Kraszewski (438)
:
884
Danek, Wincenty
Józef Ignacy Kraszewski.
546
p., ill.
Pol.
-
Warszawa
5833
1973*
Pol.
Kraszewski
,
11
634
Józef Ignacy
Adama Polanowskiego, dworzanina króla Jego
mości Jana 111, notatki / Józef Ignacy Kra
Warszawa ; LSW, 1991«
Wyd. 4.
szewski.
268 s. ; il. (Dzieje Polski j 27.)
ISBN 83-205-5551-X
884 -51
884 Kraszewski
2 Kraszewski
(458)
:
884
92
92
Kraszewski
Lenartowicz
Kraszewski,
(438)
(438)
:
;
884
884
Józef Ignacy
&
Pol. K.
-
711
Lenartowicz, Teofil
Korespondencja. Do druku przygot. i komentarzem opatrz. Wincenty Danek. Wrocław 1963*
550 p., ill.
f!l
92 Kraszewski (458)
:
884
Pol.
-
8959
Kraszewski« Jđzef Ignacy
Listy do rodziny s 1820-1063 / Józef
Ignacy Kraszewski,
1 s ¥ kraju / oprać. Wincenty Danek.
Kraków, 1982.
533 s. s ill.
884 -6
Pol.
Kraszewski. Józef
P.
Ignacy
Stara baśń
powieáó z IX wieku / Józef
Igancy Kraszewski ; opr. Wincenty Danek ;
wyd.
przejrzał i uzup. Stanisław Burkot.
:
6. uzup. Wrocław
Ossolineum, 1988.
75, 424 s.
(Biblioteka Narodowa. Seria 1, ISSN 02084104 ; 53).
ISBN 83-04-02047-5
;
884 -31
92 Kraszewski
884 Kraszewski
(438)
:
884
92 Kraszewski (458)
Nowacka
,
*
88 4
p o l, P,
Teresa
Opowiadania Józefa Ignacego Kraszewskiego. Wrocław 1972.
121 p.
(Prace komisji historycznoliterackiej,
29TT”
92 Kraszewski (458)
s
884
Pol. P.
Osmólska-Piskorska, Bożena
Powstanie styczniowe w twórczości Józefa
Toruń 1963» 259 P»
Ignacego Kraszewskiego.
(Prace wydziału filol.-filoz. TNT, 14:2.)
943.8 "1863"
Pol. P.
Owczarz, Ewa
Dydaktyka społeczna w powieściach J, I,
Kraszewskiego
0 sposobach realizowania
;
funkcji wychowawczej w powieściach
społeczno-obyczajowych z lat 1051-1863 /
Ewa Owczarz.
Warszawa, 1987175 s.
(Prace wydziału f ilol. -f iloz. TNT ISSN
,
51:2).
ISBN 85-01-07511-2
0208-497*
884
}
Kraszewski
92 Kraszewski (438)
Śliziilski
:
884
Pol. P.
Jerzy
Z korespondencji J. I. Kraszewskiego
z Czechami. Warszawa 1962.
224 p., ill.
(Prace wydziału filologicznego Uniw. Warszawskiego, 3»
Z prac katedry filologii słowiańskiej.)
,
=
930.8 (458
j
437)
92
Kraszewski
(45 8 )
•
884
Trepiński, Antoni
Jozef Ignacy Kraszewski,
142 p., ill.
p olł
_
6177
'ffarszawa
1975»
92
Kratochvíl
(457)
:
885
Pol.
-
8058
Pytlík, Radko
Jaroslav Kratochvíl s literární osobnost
Praha, 1980.
dějiny / Radko Pytlík.
210 s.
ill.
a
;
92
Krauze
Krauze,
(458)
'
74
Pol.
-
9014
Andrzej
Andrzej Krauze’ s Poland / Andrzej Krauze
preface "by George Mikes,
London, 1981,
94 s.
:
111.
$
92 Krawczyńska (438)
s
070
Pol>
_
Krawczyńska, Jadwiga
Zapiski Dziennikarki warszawskiej
1959-1947. Warszawa 1971«
(Biblioteka Syrenki.)
359
?•
5695
Pol.P.
Schleqelová.
J.
František Krejčí a jeho souč.astníci :
Úvaha o české pozitivistické etice /
Jaroslava Schlegelová.
Praha :
Univerzita Karlova, 1990. 131 s. (Acta
Universitatis Carolinae Philosophica et
historica. Monographia, ISSN 0567-8307;
126/1988).
1
:
92 Krejčí,
F.
(437)
92 Krek (497-12)
:
78
Pol. P.
Cvetko. Dragotln
Vloga Gojmira Greka v razvoju novejše slovenske glasbe, Ljubljana
175 P.
1977.
( Dela.
Slovenska akad. znan. in umetn.
Razred za zgod. in družb. vede, 20.)
92 Kríčka (437)
:
885
Pol.
-
516?
Dohnal, Bedřich
Překladatel
a
básník.
Petr Křička a české
i cizí překlady z Puškina.
Praha
1970.
82 .03
H
273
P«
92 Križaniđ (497. 1) 532
Franci
6,
Pol. P.
Mirosław
Juraj Križaniđ,
ideolog absolutyzmu.
Warszawa 1974»
133 P«
(Zeszyty naukowe uniw, jagiell.,
*
=
Prace historyczne,
51«)
92 Krizaniđ (497.1)
‘
78
Pol.
-
8406
Golub, Ivan
Juraj Križaniđ : glazbeni teoretik 17.
stoljeđa / Ivan Golub.
Zagreb, 1901.
209 a. s ili.
Pol. P.
Boryé, Wiesław
Studia nad dialektem czakawskim Juraja
Xrižanicia s akcentuacja rzeczowników /
Wrocław, 1906.
Wiesław Boryá.
127 s.
(Prace slawistyczne, ISSN 0208-4059 )
58JI
ISBN
83-04-02348-2
808,61 -095
:
92
grižaniđ
(497.1)
92 Križanić (497* l)
s
886.1
pol> kot>
Badalić, Josip
Križanić
Zagreb 1958.
23
Juraj
otisak:
pjesnik Ilirije.
p., ili.
(Posebni
-
Radovi Slavenskog instituta
posvećeni IV. Međunarodnom sastanku
slavista u Moskvi...
1958.)
92 Križaniđ (497«1)
Jagiđ
t
s
886.1
Pol. P,
V.
Život i rad Jurja Križaniđa s o
tristogodišnjici njegova rođenja /
V, Jagiđ.
Zagreb, 1917.
510 s.
(Djela Jugoslavenske Akademije Zna-
nosti i Umjetnosti
;
28).
92 Krjeđc (=858.1)
t
885.81
Pol#
_
5-716
Pomocnik swojeho luda. Zbĕrka dopomnjeńkow
składnostnje 60. narodnin Zwjazkoweho předsydy Domowiny Kurta K r j e ií c a.
Budyšin
1967.
107 p., ill.
082.2 Krjerfc
92 Krleža (497.1)
Pol.
:
808.61 -085
-
10
213
Vuletiđ, Branko
Sintaksa krika
Govorna organizacija
Krležine ratne lirike / Branko Vuletiđ.
Rijeka, 1986. YJ2 s.
ISBN 86-7071-016-1
:
11 715
Pol.
Č engiđ. Enes
s Krležom iz dana u dan
Cengiđ j priredila Sil1981-1990
Cengiđ
Voljevica.
vána
Sarajevo
Svjet
ii.).
lost, 1990. 1, 2 (555, 591 s.
Post mortem
/
:
;
Enes
:
:
(Biblioteka Refleksi)
ISBN 86-01-01943-9 (t.l)
ISBN 86-01-019444-7 (t 2)
.
92 Krleža (497.1)
886.1 Krleža
;
886.1
92 Krleža (497.1)
886.1P01.
:
-
10
1?6
Cengiđ, Enes
S JSrležom iz dana
Zagreb,
1
:
teče.
2
duha.
:
1
dan / Enes Cengiđ.
1986.
1956-1975
s Balade
s ili.
Trubač
1975-1977
s
s.
ili.
295
0
životu koji
313 s.
:
u pustinji
92 Krleža (497.1)
Cengiđ
886.1
:
Pol
-
-
10
176
Enes
t
S Krležom iz dana a dan / Enes Cengiđ.
1986.
1978-1979
Zagreb,
5
535
4
s.
s
s,
:
s
ili.
1980-1981
:
Ples na v^lkanina,
s
0 sjeni smrti.
!
ili.
371
92 KrleSa (497.1)
:
886.1
p o l.
-
6537
(Krleža, Miroslav)
Miroslav Krleža.
1975« Ured.: Ivan
Krolo i Marijan Matkoviđ. Zagreb 1975*
687
p.
Pol.
Lasiđ,
Stanko
Krleža
Kronologija života i rada /
Stanko Lasiđ.
Zagreb, 1982.
458 s.
;
886.1 Krleža
92 Krleža (497.1)
:
886.1
-
10
256
92 Krleža
012 Krleža
:
886.1
Pol.
Zbornik o Miroslavu K r 1 e ž i.
Marijan Matković.
Zagreb 1963.
-
4651
Urednik:
p.
772
082.2 Krleža
ft
92 Królikowski (438)
Pol.
Królikowski, Bolesław
Czas wrastania. Wrocław
1976.
p.
f
i 11.
-
6794
154
92
Kromer
(438)
;
282
Pol.
-
4056
Walewski, Cypryan
Marcin Kromer.
Warszawa 1874*
\
221, 100 p.
92
Kross
(474.2)
;
894.545
Pol. P.
Klim« Dagmara
Technika wielu punktów widzenia w trzech
powieściach historycznych Jaana Krossa /
[łódź], 1980.
Dagmara Klim.
6s.
(Sprawozdanie z czynności i posiedzeń
naukowych 1 34 s 2),
92 Krowicki (438)
f
808. 4 -08
Pol. P.
Bas aj, Mieczysław
Bohemizmy w języku pism Marcina Krowickiego. Wrocław 1966.
224 p.
(Monografie slawistyczne, 9»)
808.4 -3
Ml
:
808.5
92 Krukowski (458)
:
792
Warszawa
Pol.
-
1955
Krukowski, Kazimierz
Moja warszawka.
122 p., ill.
2 wyd.
II
Warszawa
1958.
92
Kriiger
(68O)
:
Pol. P.
542
Pamiętniki Prezydenta Krugera /
przekl, Justyny Paszkiewiczdwne j
Antoniny Morzkowskie J
Warszawa,
1-2 (152, 159 s.).
1905.
(Biblioteka dzieł wyborowych } 261),
,
,
92
Krylov
:
882
Pol.
(Krylov, Ivan Andreevič)
Vybrané bajky I. A. Krylova.
-
1941
Uspořádal E.
Praha 1931*
Ljackíj
136 p.
Poznámky k bajkám Krylovovým.
E.,
Praha
1931»
51 P* (Sbírka slovanské četby, 1.)
A. Ljackij.
-
882 -1
?!
.03=85
,
92 Krzemiński (438)
:
884
Pol. P.
Górski, Konrad
Stanislav;
Krzemiński, człowiek i
pisarz.
Wilno 1936.
322 p.
(Rozprawy i materiały wydz. I TPN w
Wilnie, 7 s 1•)
92
92
Krzywicki
Karłowicz
(458)
(438)
;
:
39 (=B4)
39 (=B4)
Pol. P.
Gajkowa, Olga
Jan Karłowicz i Ludwik Krzywicki jako reprezentanci dwu nurtów w etnologii polskiej
Wrocław 1959*
11? P*
(Archiwum etnograficzne, 19-)
39 (=B4)
012 Karłowicz
012 Krzywicki
-
92 Ksenokrates
Wojtczak.
z Chalcedonu
(58)
;
1
Pol. P.
Jerzy Andrzej
0 filozofii Ksenokratesa z Chalcedonu /
Jerzy Andrzej Wojtczak.
Warszawa, 1980.
105 s.
(Dissertationes universitatis Varsoviensis
;
150).
92 Kubáni (437.6)
Kubáni,
:
885-4 (084)
Pol. kot. 29
Ľudovít
Ľudovít
Kubáni
Rakiísová.
1830-1869
siSbor 15
iívod a scenár: Amália
Martin, 1980.
8 s. s ill.
fotopohĽadníc /
t
•
92 Kuhač (497.1)
:
78
Pol.
-
10
163
Zbornik radova sa inanstvenog skupa
odrpanog u povodu 150, obljetnice
rođenja Franje Ksavera Kuhača (1854191i) J Zagreb, 20-21. studenoga 1984 /
urednik: Jerko Beziđ.
Zagreb, 1984.
522 s.
92 Kucharski (4JB)
:
75
Pol. P.
Batowskit Zygmunt
Aleksander Kucharski.
Warszawa
41 p. ill.
(Prace z historii éztuki, Jsl.)
»
1948.
92 Kucharski (438)
(Kucharski,
:
884 *0
Pol. P
Eugeniusz)
Przewodniczący
komitetu red.s Halina Turska. Toruń
Eugeniusz Kucharski.
1957.
84
P.
(Prace wydziału f ilol. -f iloz. TNT
012 Kucharski
,
6 jJ.)
92 Kucówna (438)
:
792
Pol. kot. 25
Hausbrandt Andrzej
Zofia Kucówna.
Szkic do portretu
aktorki,
Warszawa 1977.
114 p. ill.
«
*
92 Kukučín (437-6)
:
885-4
Če pan, Oskar
Kukučínove epické istoty.
270
p.
Pol.
-
5274
Bratislava 1972.
92 Kukučín (437*6) s 885*4
Pol. P.
Forst, Vladimír
Martin Kukučín a čeští realisté na prelomu století. Praha 1969*
65 p.
(Rozpravy ČSAV. Rada SV, 79*4-)
885.4
s
885
92 Kukučín (457.6)
92 Kukučín (437.6)
:
;
885.4
808. 54 -08
Pol.
P.
K jazyku a dielu Martina Kukučina.
Vedecký
red. Jozef Ružička.
Bratislava 1960.
259 P*
(Jazykovedné
štúdie, 5.)
i
92 Kukučín (437.6)
Noge
,
;
885.4
Pol.
-
4736
Július
Martin Kukučín
tradicionalista a novátor.
(Život a dielo 1860-1907-) Bratislava 1962.
343 P-
92 Kukučín (437.6)
:
Pol. 5310
885*4
Prídavková-Mináriková, Marianna
Textologické a štylistické problémy Kukučínovho
diela.
Bratislava
1972.
26l
p.
92 Kukučín (457.6)
21
Pp 1#
885.4 (084)
(Kukučín, Martin)
Martin Kukučín 1860-1920.
Súbor 15
:
,
.
.
’
fotopohladníc.
Uvod a scenár: Anna MaMartin 1978.
11 p.» 111.
runiaková.
92 Kukuljeviđ (497*1)
(Kukuljeviđ,
Pol. kot. 10
Ivan)
Pisma Ivanu Kukuljeviđu.
Prir. Rudolf
Maixner.
Zagreb 1950.
Pp. 191-205»
(Poseban otisak iz Grade za povijest knji-
ževnosti hrvatske, 18.)
92 Kulenoviđ (497.1)
:
886.1
Po
1*"
9641
Kulenovlđ» Skender
Izabrana djela / Skender Kulenoviđ,
1-8«
Sarajevo, 1983»
886.1 -821
92 Kulisiewicz (438)
s
74
Pol. K.
Jakimowicz Irena
Tadeusz Kulisiewicz.
Ul.
1976,
,
Warszawa
-
798
92 Kulisiewicz (458)
Kulisiewicz,
:
76
Pol* K.
-
983
Tadeusz
do "Kaukaskiego koła kredowego" Bertolta Brechta w inscenizacji
teatru "Berliner Ensemble" / Tadeusz
Kulisiewicz.
Warszawa, 1956.
72 s.
Rysunki
ill.
92 Kulisiewicz (438)
Kulisiewicz
,
:
75
Tadeusz
Kulisiewicz / napisał Joanna Guze.
Warszawa, 1956.
56 s, : ill.
984
92
Kunc
(437)
:
78
Pol.
-
4482
Zouhar,
Zdeněk
Skladatel Jan Kunc.
Praha
ill.
1960.
012 Kunc
I
243
P*»
92
Kunc
012 Kunc
Zouhar,
:
?8 (437)
Pol.
-
4482
Zdeněk
Skladatel Jan Kunc.
p., ill.
Praha
mT' 1
1960.
243
92
Kuncewicz
(458)
:
282
Pol.
-
2035
Jan z nad Narwi
Święty Jozafat Kuncewicz, biskup i męczenKraków 1906.
277 p., ill.
nik.
92 Kuncewiczowa (438)
'•
884
Pol.
-
Kunc e wi c z owa, Maria
Fantomy.
255
P.
[Wspomnienia.]
Warszawa 1971»
5262
92 Kuncewiczowa (458)
884
Kuncewiczowa, Maria
Natura.
Warszawa
'
1975»
Pol.
247
-
P*
6192
92 Kuncewiczowa (458)
i
884
Pol>
_
5951
żak, Stanisław
Maria Kuncewiczowa. Warszawa 1973»
197 P» (Portrety współczesnych pisarzy
polskich.)
Pol.
-
11 747
materiały z sympozjum zorganizoKundera
wanego w Katowicach w dniach 25-26 kwietnia 1986 r. / red. Jerzy Ulg.
London
Polonia, 1988.
205 s. (Wokół literatury
:
:
9.)
ISBN
0-902552-65-2
885 Kundera
92 Kundera (457)
885 -5
'
885
;
92
Kunegunda
(438)
Pol. kot. 9
Kraushar, Alexander
Miscellanea historyczne.
37* Kunegunda
z książąt Giedroyciów Białopiotrowiczowa.
Sylwetka z r. 1831. Warszawa 1909»
11 p.
Eismann.
Pol. P.
Wolfgang
0 silogizme vytolkovano t Eine ííbersetzung
des Fílrsten Andrej M. Kurbskij aus den Erotemata Trivii Johann Spangenbergs / Wolfgang
Eismann.
Wiesbaden : Lr. Ludwig Reichert,
1972. 15, 102 s.
Monumenta linguae slavicae dialeoti veteris
fontes et dissertationes ; 9)«
ISBN 5-920153-26-X
(
;
16
92 Kurbski.l (47)
:
-085
92
Kurnatowski
(47)
:
Okułowa, K.
Wiktor Kurnatowski
Borys Strelczyk.
1868-1912.
Warszawa
"
Pol.
335
W
1950.
-
2801
Tłumaczył
198 P*
Pol.
Kuroń,
11
657
Jacek
Moja zupa / Jacek Kuroń.
Oficyna Wydawnicza BGW,
ISBN
-
Warszawa
1991»
85-7066-149-1
92 Kuroń (458)
525 (458)
:
525 (458)
;
115 s.
Polska
:
il.
Pol.
-
11 387
Kuroń. Jacek
Wiara i wina s do i od komunizmu / Jacek
Wyd. 5»
Kuroń.
Warszawa : NOWA, 1990.
(Biblioteka
s.
kwartalnika Krytyka.)
571
ISBN 85-7054-000-7
884 -94
92 Kuroń (458)
:
323 (458)
Pol.
Kuropieska.
-
11
609
Józef
Nieprzewidziane przygody / Józef Kuropieska.
Kraków
WL, 1989* 587 s.
ISBN 83-08-00891-7
;
92 Kuropieska (458)
:
555
7
Pol.
Kuropíeska,
-
11
608
Józef
Wspomnienia dowódcy kompanii 1925-1954 /
Wyd, 5«
Józef Kuropieska.
Kraków : KAW,
:
s.
11.
1987. 509
ISBN 85-05-01625-7
92
Kuropieskfi, (
458 )
:
555
92 Kurpiński (438)
Przybylski,
;
78
Pol.
-
Tadeusz
Karol Kurpiński / Tadeusz Przybylski.
Warszawa, 1980.
199 s. s ill.
7915
92
Kusý
Kusý,
(457.é)
í
885.4
.0
PB. Henkilobibl.
Ivan
Ivan Kusý : personálna bibliografia /
sprac. B, Spišková, J. Lišková ; štádiu
o živote a diele napíš. Karol Rosenbaum.
Martin, 1971. 48 s.
012 Kusý
92 Kuzmány (457*6)
s
Pol.
885*4
P.
(Kuzmány, Karol)
Karol Kuzmány (1806-1866).
Shorník z vedeckej konferencie Ústavu slovenskej literatúry SAV a Matice slovenskej... 1966 v Ture
Tepliciach.
Zred. Pavol Vongrej.
Martin
1967.
290 p., ill.
(Documenta litteraria Slovaca,
s*)
012 Kuzmány
.
92 Kvaternik (497-i)
325
s
Pol. P.
Šesták, Miroslav
Revoluční spolupráce E. Kvaterníka s
J. V. Fricem v letech 1863-1864.
1965. 75 P.
(Rozpravy ČSAV. Rada SV, 75:1-)
92 Frič (437)
325
497-1)
325 (437
:
•
Praha
92 Květ (457)
!
7
Pol. P.
Uspoř.
Sborník k sedmdesátinám Jana Kveta.
Pěšina.
Praha
ill.
p.,
Jaroslav
1965*
220
(Acta univ. Carolinae. Philosophica et historica, 1965: 1.)
082.2 Květ
012 Květ
'l'
92 Kwieciński (438)
575)
325 (438
:
Pol. P.
F Kwieciński, Ignacy]
[NaPo szczęście.
Kartka z pamiętnika.
Z przedmowę Elizy
Zacharyasz (íwirko.
1-2. Warszawa [l9lo].
Orzeszkowej.
pisał]
(Biblioteka dzieł wyborowych,
578-579*)
92 K’u
K’u
Jiian
:
895.1
Pol.
-
2075
Jiian.
Zbiór referatów wygłoszonych na
sesji ku czci Poety. Redaktor Witold Jabłoński. Warszawa 1954«
99 P*
92
Kyrillos
Vide:
92
(495)
:
808.101
Konstantinos
(495)
s
808.101
92
Lacina
(438)
:
74
Pol. P.
Sedlár. Jaroslav
Bohdan Lacina / Jaroslav Sedlář.
1980.
405 s. s ill.
(Spisy univerzity J. S. Purkyná
Filozofická fakulta ; 215).
Brno,
v
Brná.
92 Łączyński (438)
Kolankowski,
j
34
Pol. P.
Zygmunt
Zapomniany prawnik XVI wieku Jan
Łączyński i jego "Kompendium sądów
króla jegomości". Studium z dziejów
polskiej literatury prawniczej.
Toruń 1960»
p.»
ill.
135
(Roczniki towarz. nauk. w Toruniu,
65071
92 Ladislav
Pohrabek
(437)
«
Urbánek, Rudolf
Konec Ladislava Pohrobka*
1924*
207
P*
(Rozpravy České akadem.
Třída I: 67.)
943*7
Pol. P.
Praha
věd a umění.
92 Lagerlof (485)
Knap,
:
kot* 35
Josef
Selma Lagerlof / Josef Knap.
30 s. i ill.
Praha, 1949.
92
Lagkhner
(497»1)
’•
78
Pol. P.
Sivec» Jože
Kompozicijski stávek Daniela Lagkhnerja
es Der Kompositionssatz von Daniel LagLjubljana, 1982,
khner / Jože Sivec,
99 s.
(Razprave.
Razred za zgodovinske
SAZU.
}
in družbene vede
13:l).
Pol.
-
11 441
HvlSž
Jozef
Básnická cesta Milana Lajčiaka / Jozef
Hvišč. Bratislava t Slovenský spisova(Siluety j
tel', 1988. 174 s. s il.
zv. 28.)
.
885.4 Lajíiak
92 Laj Siak (457.6)
:
885.4
Pol. P.
Cvetko, Dragotin
Anton
Glasbeni svet Anatona Lajovca
Lajoviđ und seine Musikwelt / Dragotin
Cvetko,
Ljubljana, 1985.
157 s. :
portr.
( Dela SAZU.
Hazred za zgodovinske in
drulbene vede j 2Ô},
=
78 (497.12)
ž
92
Lajović
92
Lajovic
(497.12)
:
78
Pol. P.
gker.janc, Lucijan Marija
Anton Lajovic.
osemdesetletnici,
120 p., ili.
Ob skladateljevi
Ljubljana 1958.
Dela. Slovenska akad. znan. in umetn.
Razred za umetnosti. 15.
1
Serija za glasbeno umetnost, IJ. )
(
..
Pol.
P.
Lam, Jan
Pan komisarz wojenny ; Koroniarz
Jan Lam ; opr. Stanisław Prybes.
Ossolineum, 1960.
81, 574 s.
(Biblioteka narodowa. Seria 1
884 -31
92 Lam (458)
884 Lam
:
884
y
;
w Galicji /
Wrocław
;
173).
92
Laminger
Kramařík
(430)
>
:
398 (=B£)
Pol.
-
9906
Jaroslav
Kozina a Lomikar v chodské lidové
tradici / Jaroslav Kramařík.
Praha,
1972.
195 s. : ill.
398 (=B5)
:
92
Kozina
(437)
92 Land au (438)
943.8 "1939/1945"
L and au, Ludwik
Kronika lat wojny i okupacji.
820 p., ill.
1962.
Pol.
1.
-
2093
Warszawa
Pol.
-
li
458
Landovský. Pavel
Soukromá vzpoura s rozhovor s Karlem Hvíždalou / Pavel Landovský ; Karel Hvíždala.
Praha j Mladá fronta, 1990.
158 s. : 11.
ISBN 80-204-0209-8
92 Landovský (457)
523 (437)
930.8 (437)
:
792
92
92
Lange
Lange
(43 8 )
(43 8 )
*
*
1
7
řoi
*
p
P
*
Szymańska t Beata
Poeta i nieznane. Poglądy filozoficzne Antoniego Langego.
Wrocław
1979.
151 p.
(Prace komisji historycznoliterackiej,
4Ô7IT“
92
Lange
(438)
í
Pol. P.
884
Machalski, Franciszek
Orientalizm Antoniego Langego (z zarysem
bibliografii).
Tarnopol
1937*
166
(Prace Podolskiego towarzystwa przyjaciół
nauk w Tarnopolu, 2.)
p.
92
Langgässer
(430)
t
850
Pol.
P.
Łukomską-fforcch, Aleksandra
Zwei sinnprägende Strukturen der "Märkischen Argonautenfahrt" von Elisabeth
Langgässer,
Poznań 1972.
67 p,
(Seria filologia germańska UAM, 12,)
92 Langland (420)
Ce.l p
:
820
Pol. P.
Ladislav
Metody středověké alegorie a Langlandův Petr Oráč.
Praha 1961.
206 p.
( Acta univ, Palackianae Olomucensis.
Pac
philoß f 8.
.
=
,
.
Philologica,
5«)
92 Langus (497.12)
Cankar
,
s
74
Pol. P.
Izidor
Langusove risanke.
Začetki romantičnega slikar ja. Ljubljana 1957*
28 p.,
ill.
(Razprave. SAZU.
in družbene vede.
Razred za zgodovinska
4*4«)
Pol.
Łątka
,
-
ll
043
Jerzy S.
Romantyczny kondotier /
Katowice
l9BB.
ISBN 83-215-0919-8
:
355
92 Łapiński (438)
325 (438)
92
!
:
Jerzy S.
227 s.
:
Łątka.
ill.
92
łaski
(458)
Bartel, Oskar
Jan łaski.
252
;
1.
284
Pol.
1499-1556.
p.
'
-
159
Warszawa 1955*
92 Lassalle (450)
Kundera,
:
53^
Pol. P.
Elżbieta
Ferdynand Lassalle s 1025-1664 /
Wrocław, 1984.
Elżbieta Kundera.
136 s. s ill.
(Acta univ. Wratislavienais t 715*
Prawo
*
119).
92 Latawiec (438)
Latawiec, Czesław
moja młodość.
Sandomierz
-
1976.
296
Pol.
-
6236
Warszawa
p.
914.38 Sandomierz
92
Lawrence
(42)
:
Pol. P.
820
Bielecka« Daniela
Kształtowanie aią vrizji artystycznej
wczesnych powieściach D,
rence'a / Daniela Bielecka.
H. Law-
vře
1981.
(Seria
Poznań,
96 s.
filologia angielska
)
15)*
92 Lazarević (497«1)
:
886.1
Pol.
-
5171
Nikolić, Milija
Forme pripovedanja u umetničkoj prozi Laze
Beograd 1975*
242 p.
Lazarevića.
92
Le Corbusier
(44)
»
72
Pol. P.
Novák, Mirko
Le Corbusierova prostorová esthetika.
Praha 1929»
47 P*
(Rozpravy České akadem. véd a umšní.
Třída I; 75»)
Pol. P.
Vávrová-RejSková, Zdeňka
Stephen Leacock
and art
of humour
/
Zdeňka Vávrová-ReJšková,
Praha
Univerzita Karlova, 1987.
112 s.
ill.
(Acta Univ. Carolinae.
Philologica
:
:
monographia
;
89/1986).
820 Leacock
92
Leacock (420)
:
820
92 Lechoń (458)
Lechoń,
í
884
Pol.
-
6758
Jan
Listy do Anny Jackowskiej.
Roman Loth.
ill.
Warszawa 1977•
884 -6
Oprać.
210 p.,
Pol.
Lechoń
.
P.
J an
WrocPoezje / Jan Lechoń ; opr. Roman Loth.
ław
Ossolineum, 1990.
94, 240 s. : 11.
(Biblioteka narodowa. Seria 1. ISSN 0208:
4104
;
ISBN
85-04-02503-5
256).
884 -1
92 Lechoń (438)
884 Lechoń
:
884
92 Leconte
de Lisie
(44)
:
940 Pol.
P,
Skoozyńskit Bogumił
Analyse phonétique et thématique de
quelques pofemos choisis de Leconte
de Lisie s essais de poótique / BoguPoznań, 1983«
mił Skoczyński,
184
s.
(Seria filologia romańska, ISSN 0554-
8187
»
15).
840
-1
92 Lederecker (457)
s
808.4 -32
Pol. P.
Frančić, Vilim
Dział polski w siedmiojęzycznym słowniku Piotra Lodereckera z 1605 roku,
Wrocław 1972.
137 p., ill.
(Prace komis.l i językoznawstwa! 30»)
92
Lelewel
(458)
;
02
PB. Kirjastotoimi
Treíchelt Irena
Pierwszy polski podręcznik bibliotekarski / Irena Treichel } z przedmową Hele-
ny Wieqkowskiej
ill.
.
Wrocław,
02 (438)
1957.
78 s.
Pol.
Grabski
,
-
10
671
Andrzej F.
Joachim Lelewel i demokracja niemiecka
Z dziejów międzynarodowych kontaktów
polskiej lewicy w dobie Wielkiej Emigracji
/ Andrzej F. Grabski,
Łódź ; Wydawnictwo
;
Uniw. Łódzkiego, 1987.
ISBN 83-7016-267-5
Lelewel (438)
92 Lelewel (438)
92
;
943.0
:
325
487 s.
92
Lelewel
(438)
930
:
Chrzanowski, Ignacy
Joachim Lelewel
Pol.
-
człowiek i pisarz.
druku przygotowił i przedmową poprzedził
Stanisław Pigoń.
-
Warszawa
1946.
197
P*
545
po
Pol.
Grabski
,
-
10
671
Andrzej F.
Joachim Lelewel i demokracja niemiecka
Z dziejów międzynarodowych kontaktów
polskiej lewicy w dobie Wielkiej Emigracji
/ Andrzej F. Grabski.
Wydawnictwo
Łódź
Uniw. Łódzkiego, 1987.
s.
487
:
;
ISBN
92
92
85-7016-267-5
(458)
943.0
Lelewel (438) s 325
Lelewel
:
92
(438)
Lelewel
(Lelewel,
Pol. K.
-
180
Joachim)
Listy emigracyjne Joachima Lelewela. Wydała Helena Więckowska.
1-5« Kraków 1948Wydawnictwa komisji historycznej
56, (1-3
=
PAU, 87-88, 91.)
92 Lelewel (458)
s
950
Pol.
Więckowska, Helena
polityk
Joachim Lelewel i uczony
człowiek / Helena Więckowska. Warszawa, 1960.
181 s. t ill.
-
-
7845
92 Lelewel (438)
:
371
Pol. P.
Słowikowski, Tadeusz
Poglądy na nauczanie historii w Polsce
w wieku XVIII oraz dydaktyczna koncepcja
Joaohima Lelewela, Kraków 1960.
150 p.,
ill.
(Prace monograficzne. P4U
Oddział w Krakowie. Komisja nauk pedagogicznych. 6.)
-
371 (438)
j
93/99
92 Lelewel (458)
t
950
Pol. P.
Bronowski, Franciszek
Idea gminowładztwa w polskiej historiografii. (Geneza i formowanie się syntezy
republikańskiej J. Lelewela.) ŁtŚdž 1969»
158
p.
(Prace wydziału II ŁTN,
70.)
521 (458)
92
Lelewel
(438)
s
930
Pol.
-
3468
Sere.jski, Marian Henryk
Koncepcja historii powszechnej Joachima
Lelewela. Warszawa 1958«
P»
\
92 Lelewel (438)
’
930
Pol.
-
5439
Słowikowski, Tadeusz
Joachim Lelewel. Krytyk i autor podręczników historii. Warszawa 1974»
196 p.
92
Lelewel
(438)
t
950
Pol. P.
Z badali nad pracami historycznymi Joachima Lelewela. Referaty i głosy dyskusyjne z sesji naukowej UAM... Red.
Janusz Pajewski. Poznah 1962.
196 p,
(Seria historia, 9»)
92
92
Lelewel (458)
Mochnacki (438)
Kowalska,
:
930.8
930.8
:
Pol.
-
4914
Aniela
Mochnacki i Lelewel, współtwórcy życia umysłowego Warszawy i kraju 1825-1830. Warszawa 1971.
576 p., ill.
92
Lem
(438)
s
884
Pol.
-
5450
Balcerzak, Ewa
177 P*
Stanisław Lem. Warszawa 1975*
(Portrety współczesnych pisarzy polskich).
Pol.
-
10 524
Stanisław
Rozmowy z Stanisławem Lsaom /
Stanisław Bereś.
Kraków
WL, 1987.
Bereś
,
:
599
ISBN
s.
85-00-01656-1
884 Lem
92
Lem (458)
:
884
Pol.
Stof f
.
-
11
Andrzej
Lem i inni : szkice o polskiej scinece
fiction / Andrzej Stoff. Bydgoszcz s
Pomorze, 1990.
274 s.
ISBN 83-7005-114-5
92 Lem (4 3© 9
884 Lem
884
82
:
884
326
Pol.
-
11 102
Lem. Stanisław
Lem w oczach krytyki światowej / wybór i
Kraków t
opracowanie Jerzy Jarzfhski,
VL, 1989. 297 s.
ISBN 85-08-00646-9
884
92
Lem
Lem (438)
:
884
92
Lem
(438)
:
Pol. P.
884
Stoff, Andrzej
Powietfci fantastyczno-naukowe Stanisława
Warszawa, 1963*
Lema / Andrzej Stoff.
176 a.
(Prace wydziału filol.-filoz., f ISSN
0208-497 X
ISBN
j 29
s2)
,
83-01-05044-6
92
92
Lenartowicz
Kraszewski
(438)
(438)
;
:
884
884
Pol. K.
-
711
Józef Ignacy & Lenartowicz, Teofil
Korespondencja. Do druku przygot. i komentarzem opatrz. Wincenty Danek. Wrocław 1963»
550 p., ill.
Kraszewski,
'!(
92
Lenartowicz
(438)
;
884 Pol.
-
6481
Nowakowski, Jan
pieśś złota...
A ślad po mnie
Teofil
ill.
p.,
Lenartowicz. Warszawa 1973»
378
-
(Ludzie żywi, 28.)
92 Lenartowicz (458)
Pol. P.
:
884
Zięba, Michał
Liryka Teofila Lenartowicza wobec
pieśni ludowej ; z zagadnień styliWroczacji ludowej / Michał Ziąba.
s.
ław, 1995«
129
(Prace komisji historycznoliterackiej,
ISSN 0554-579 X » 43).
ISBN 83-04-01371-4
398 (=84):884
-1
92
Lenin
(4?)
Lenin, V,
:
02
PB,
Kirjastotoimi
I.
Lenin o knihovníctve / zost. A, G.
Kravčenko ; prel. Juraj Paška. Martin*
1965. 141 s. s ill.
92
Lenin
(4?)
í
1
Pol. P.
Kozłowski, Roman
0 stosunku Lenina do klasycznej filozofii niemieckiej.
Poznań 1972.
124
(
P.
Seria filozofia
[i logika], 10.)
Pol. P.
Leninizm we współczesnej kulturze
umysłowej
materiały z sesji naukowej
zorganizowanej przez Komitet Zakładowy
PZPR Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w dniach 26-27 kwietnia 1984 r. / red,:
Seweryn Dziamskl,
Poznań, 1986.
176 s.
(Seria filozofia i logika * 42),
1 : 92 Lenin, V. I. (47)
:
92
Lenin
(4.7)
:
1
Pol. P.
Ses .j a naukowa
poświecona "Zeszytom filozoficznym" ¥. I. Lenina... 1956. Komitet red.s
Tadeusz Kotarbiński, Tadeusz
Kroński, Czesław Nowiński. Wrocław
1956.
279 P.
(Zeszyty problemowe nauki polskiej, 12.)
92 Lenin (47)
s
1
Pol.
-
5041
Universita Karlova památce V. I. Lenina. Sborník prací z konference o leninismu konané...
1970... Red. Václav Vaněček. Praha 1971*
478
p.
\
92 Lenin (47)
:
63
Pol. P.
Suchánek, Jaroslav
K obecné platnosti Leninovy agrárni
teorie. Praha 1974»
74 P*
(Rozpravy CSAV. Rada SV, 8452.)
63 (437)
*
338
92 Lenin (47)
j
930
Pol,
P,
Lenin a zagadnienia historii, języka i
Materiały z sesji leninowliteratury.
skiej zorganizowanej... 1970 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Poz-
nań 1971.
178
(Seria historia,
p.
46.)
Pol.
Kolafa.
Lenin
Štěpán
1987.
(Acta
a
Štěpán J.
na prahu našeho století
/
J. Kolafa.
Praha
Univ. Karlova,
lél s.
ill.
čecjjy
:
:
Univ. Carôlinae.
historica monographia
92
P.
Lenin
(47)
:
945-7
Philosophica et
;
105:1984).
92
Lenin
(47)
:
Ne.jedlý, Zdeněk
Lenin.
1-2.
947
Praha
Zdeňka Nejedlého, 8-9.)
Pol.-
1950.
(Sebrané
2661
spisy
92
Lenin
(47)
;
947 (o«8)
Pol.
-
1614
Kononov, A.
Povídky o Leninovi. Překlad; Václav Hradec.
Praha 1946.
101 p., ill.
882
()
-32 .03=85
92
Leo XIII
:
262.1J
Zygmunt
Leon XIII.
Żywot i prace.
314 P.
Pol. P.
Chełmickl,
Warszawa
(Biblioteka dzieł chrześcijańskich,
16.)
1902.
Pol.
Bąk-Kocżarska,
P.
Celina
twórca Wielkiego Krakowa /
Juliusz Leo
Wrocław
OssoliCelina Bąk-Koczarska.
portr.
162
s.
neum, 1986.
(Prace Komisji Historycznej, ISSN 0860-0752
:
:
:
0752
ISBN
,
47).
85-04-02496-9
92 Leo J. (458)
945*8 "19/1918"
Kraków 945*8
:
945.8
92
Leonov
(47)
Andruszko,
:
882
Pol* P*
Czesław
Pomehh JleoHHfla JleoHosa 20-x roflos
/
Poznań, 1995*
Czesław Andruszko.
90 s.
(Seria filologia rosyjska, ISSN 0137-
1452
j
19).
Pol. P.
Tvrdíková,
Sylva
Člověk a prostředí v románech Leonida
Leonova / Sylva Tvrdíková.
Praha
portr.
102
s.
Univ. Karlova, 1988.
:
:
(
Acta Univ. Carolinae.
graphia
;
97:1987)«
882 Leonov
92
Leo no v
(47)
:
882
Philologiea mono-
Pol.
Łepecki
,
-
10 558
Mieczysław
Pamiętnik adiutanta marszałka Piłsudskiego
Warszawa
PWN,
/ Mieczysław Lepecki,
111.
1987. 564 s.
:
:
83-01-00828-0
943.8
92 Piłsudski (458)
92 Lepecki (438)
943.8
ISBN
:
:
92 Lermontov (4?)
Dohnal, Bedřich
Zápas o tvar«.
’•
882
Praha 1977»
82 .03
882
885
:
Pol.
-
418
6799
p»
92
Lermontow
(47)
:
882
Pol. P.
Galon-Kurkowa, Krystyna
Nad prozą Michała Lermontowa /
Wrocław,
Krystyna Galon-Kurkowa,
268 s.
1984.
(Acta univ, Wratislaviensis i 773»
Slavica Wratislaviensia 1 55)»
ISBN 85-229-0081-3
92 Lermontov (47)
s
882
Pol. P.
Mucha, Bogusław
Michał Lermontow w literaturze polskiej lat 1841-1914.
Wrocław 1975.
151 P.
(Prace komisji słowianoznawstwa,
884
:
882
54.)
92 Lerue
Lublin
(438)
;
74
Pol. F.
-
2
Album lubelskie. Rysował... A. Lerue. Posz.
4-5» 7-8* Oddział 2. Zesz, 1-4. Warszawa
Pol.
1856-60.
\\
92 Leśmian
s
792
Pol. P.
Ratajczak, Dobrochna
Teatr Artystyczny Bolesława LeśmiaZ problemów przełomu teatralnego
na.
w Polsce (1893-1915).
Wrocław 1979.
245 P., ill.
(Rozprawy literackie, 25.)
92 Leśmian (438)
Czaplejewioz
;
>
884
Pol. P.
Eugeniusz
Adresat w poezji Leśmiana / Eugeniusz
Czaplejewłcz,
Wrocław, 1975»
215 s.
(Rozprawy literackie ) 2).
Pol. kot.
Głowiński
t
48
Michał
Wiersze Bolesława Leśmiana / Michał
Głowiński,
2, wyd.
Wydawnictwa
Warszawa
116 s. : ill.
Szkolne i Pedagogiczne, 1987.
;
(Biblioteka analiz literackich, ISSN 0519
7929 i 56)
ISBN
85-02-03500-6
884 Leśmian
92 Leśmian (458)
:
884
-
92 Leśmian (458)
•
884
Pol.
-
8096
Głowiński, Michał
Zaświat przedstawiony s szkice o poezji
Bolesława Leśmiana / Michał Głowiński,
Warszawa, 1981.
551 s.
Pol.
Leśmian
,
-
li 074
Bolesław
Poezje / Bolesław Leśmian ; wybrał i
Wyd.
wstępem oparzył Bohdan Zadura.
Lublin ; Wydawnictwo Lubelskie, 1982.
ISBN
85-222-0557-0
884 -1
884 Leśmian
92 Leśmian (45^
4
2.
92
Leśmian
Myczek,
57
(438)
’•
884
Polo kot.
Tadeusz
Bolesław Leśmian.
Wrocław 1976,
(Mauka
262.)
wszystkich,
dla
P»
27
92 Leśmian (438)
Trznadel
:
884
Pol. P.
Jacek
Twórczość Leśmiana. Warszawa 1964*
374 p.
Historia lite(Historia i teoria literatury.
ratury,
,
10.)
\
92 Leśniewski (438)
:
1
Pol. P.
S tac hniak, Zbigniew
Introduction to model theory for Leśniewski 's ontology / Zbigniew Stachniak,
Wrocław, 1981.
75 s.
(Acta univ. Wratislaviensis ) 586, Prace filozoficzne | 31.
Logika } 9).
92
Lessing
(450)
s 82 -2
Dobi.janka, Olga
Teoria tragedii Lessinga.
161 p.
(Rozprawy i studia UJ, 45»)
Pol. P.
Kraków 1962,
92 Leszczyńska (438)
i
944
Pol.
Zieliński, Ryszard
Polka na francuskim tronie.
wa 1978.
'
274
p.,i11.
-
6984
Warsza-
Pol.
-
10 550
Cieślak, Edmund
W obronie tronu króla Stanisława
Leszczyńskiego / Edmund Cieślak.
1986, 299 s*
ili«
ISBN 85-215-3272-1
945*8 s 92 Leszczyński (458)
Gdańsk,
:
92 Leszczyński (438)
943.8 "17"
:
943*8
Pol.
-
2159
[Czarnowski, Jan Nepomucyn]
Stanisław Leszczyński i Polska w pierwszej
połowie XVIII wieku.
Przez Autora Ukrainy i
Zaporoża.
1-2. Warszawa 1858.
92 Leszczyński (438)
:
943*8
Feldman, Józef
Stanisław Leszczyński.
wa
1959*
256
p.,
Przedruk.
ill.
f
Pol.
-
809
Warsza-
Pol.
92 Stanisław
i
Feldman,
(458)
:
-
9558
943.8
Jđzef
Stanisław Leszczyński / Jđzef Feldman |
oprać, i wstąpem poprz, Jacek Staszewski,
J. wyd. Warszawa, 1984.
292
111.
ISBN 83-06-00966-5
92 Leszczyński (458)
*
943*8
Pol. P.
Lechicka, Jadwiga
Rola dziejowa Stanisława Leszczyńskiego oraz wybór z jego pism.
Toruń 1951*
171. 201 p.
(Roczniki towarzystwa n aukowego w Toruniu,
54T2T)
92 Leszczyński (438)
•
943*8
Pol. K.
-
275
(Leszczyński, Stanisław)
Głos wolny. Z rękopisu królewskiego wydał
i przedmową, poprzedził Alexander Rembowski.
Warszawa
twa Bibl.
84» 114 P* ill. (Wydawnicordynacyi Krasińskich.
Serya 2; 19-)
1903*
»
945.8 "I?"
I/
92 Leszek Biały (438)
Włodarski
,
t
943.8 pol#
Bronisław
Polityka ruska Leszka Białego.
Lwów 1925»
84 p.
(Archiwum towarz. nauk. we Lwowie.
Dział 11, 30.)
92 Leszek
Czarny
(438)
s
943.8 (0s8)
Pol.
Chmiel, Lech
Leszek Czarny 1240-1288.
1977.
160
-
Warszawa
p.
884 -31
6688
92 Leszek
Czarny
(435)
!
930.25Pol,
P,
Zygmunt
Studia nad kancelarią ksiąoia Leszka
Czarnego.
Wrocław 1975*
219 p. ill,
(Prace Wrocławskiego towarz. nauk.
Seria A: 169.)
Mazur
,
»
92
Leuss
(430)
;
343 (450)
Pol.
Leuss,
Hans
Z więzienia pruskiego. W przekładzie i z
przedmową Y/łodzimierza Trąmpczyńskiego
Warszawa 1904*
15i P»
(Biblioteka dzieł wyborowych, 513-)
.
P.
92 Lovec, Prán (497*12)
(Levec, Prán)
Pisma Prana Levca.
:
886.3
[Urednik:]
Ljubljana 1967-71*
(Korespondence pomembnih Slovencev,
nik.
Pol. P.
France Ber-
1-2.
)
4*)
SI. Ref.
Levitan / introduction Alexei PiodorovDavydov.; chronology Tamara Yorova ;
compiled Tamara Yorova.
2nd edition,
Aurora Art Publishers, 1988.
Leningrad
186 p.
ill.
:
:
92 Levitan (47)
75
75 (47)
85.14(2) -8 JIeBHTaH
98 JIeBHTaH (2)
:
92 Lávy (44)
:
884
Mickiewic^> ol
_
Jerzy W.
Sekretarz Adama Mickiewicza. (Armand
2 wyd.
Lévy i jego czasy 1827-1891).
p.,
Wrocław 1977»
ill.
408
Bore.jsza,
92
Libelt
(458)
Polł
1
:
"
6 596
52
Libelt t Karol
Karol Libelt
1807-1875 / aut.;
Seweryn Dzlamski,,,[et al.] \ red,
nauk.: Zdzisław Grot } oprao, indeksu:
Anna Hyfowa,
Warszawa, 1976.
360 s.
ill.
:
:
012 Libelt
92 Lichoś (438)
:
335
Pol.
-
5901
Henryk
Byłem I sekretarzem KP PPR w Będzinie.
447 P»* ill.
Wspomnienia. Katowice 1974*
Lichoś,
92 Limanowski (458)
j
301
Pol. P.
Żechowski, Zbigniew A.
Socjologia Bolesława Limanowskiego.
Poznań 1964»
228 p.
(Seria socjologia,
1.)
92
Linde
(458)
Błaże.iewicz
'
;
01/02
'
-p,,
PB.
Henkilokxrj.
„
Olena
Samuel Bogumił Linde: bibliotekarz i
2J6 p,,
bibliograf. Wrocław 1975»
ill. (Książki o książce.)
,
.
92
Linde
(458)
Lewaszkiewicz
•
.
808.1 -085
p
p
Tadeusz
Panslawistyczne osobliwości S, B. Lindego
i Jego projekt stworzenia jązyka słowiańskiego / Tadeusz Lewaszkiewicz.
Wrocław,
164
s.
1980.
(Monografie slawistyczne t 42).
808.1 -3
92
Linde
(458)
:
808.4
Pol.
Przyłub ski, Feliks
Opowieść o Lindem i jego Słowniku.
szawa 1955»
189 p. ill.
»
I
-
5216
War-
92
Linke
(438)
s
75
Pol. F.
-
16
Linke, B[ronisław] W.
[Z przedmową Marii DąbKamienie krzyczą.
rowskiej.]
Warszawa
1§59»
k
111.
Pol.
Pol.
-
10
431
przysłowia
J ak luba Bogu tak Bóg Kubie
polskie w rysunkach Eryka Lipińskiego /
wstąpi Tadeusz Kaczmarek],
Lublin s
:
KAW, 1985.
108
b.
:
ill.
ISBN 85-03-00908-7
396 (=B4)
74 (438)
:
92
Lipiński
92 Lipska-Librachowa (458)
571
Pol. P.
Michalski Stanisław
Działalność pedagogiczna Marii Lipskie j-Librachowe j
Poznań 1974.
123 p.
(Seria psychologia-pedagogika, 30»)
,
.
92 Livias (57)
*
Q?!
Pol, P.
Novák> Robert
Mluvnicko-kritická studia k Liviovi.
Praha 1894*
2?2 p.
(Rozpravy Česká akad. pro vědy, slovesTřída 111, 3*2.)
nost a umění.
92
Łomnicki
(458)
s
792
Pilier Witold
Tadeusz łomnicki.
58 p., ill.
Pol.
kot. 20
,
Warszawa
1976.
92
Lompa
Kopeć
»
(438)
;
808.4 -085 Pol.
-
Jerzy
Jązyk Józefa Lompy / Jerzy Kopeó.
Wrocław, 1965.
151 s.
8457
92
Lompa
(438)
s
930
Ender, Janina
Józef Lompa. Katowice 1947»
(Pamiętnik Instytutu śląskiego.
Pol. P.
117
P»
Seria 2s 9.)
92
Lompa
(438)
:
930.8
Pol. P.
(Lompa, Józef)
Listy Józefa Lompy do J. I. Kraszewskiego z lat 1860-1862. Wydał i wstępem
poprzedził Kazimierz Dobrowolski. Katowice 1931.
90 p.
(Wydawnictwa Muzeum 'śląskiego w Katowi-
2s 2.
)
884 "186"
Pol.
-
ll
776
London. Artur
Doznání
v soukolí pražského procesu /
Českoslo2. vyd.
Artur London.
Praha
il.
venský spisovatel, 1990.
472 s.
:
:
:
ISBN
80-202-0215-7
885 -94
.92 L0nd0n, (457)
323 (437)
;
327 (437)
92 lopaciński (458)
027.1 Lublin
(Łopacitlski,
PB.
Yksityiskirj
Hieronim)
Hieronim Łopaciński i biblioteka jego
imienia w Lublinie 1907-1959» Red. na-
czelny: Feliks Araszkiewicz.
1957»
587 P»» Ul.
Lublin
.
92
Łopacki
(458)
!
6l
Pol. P.
Gajda, Zdzisław
Jacek Augustyn Łopacki.
Studium z dziejów
Wrockultury medycznej w Krakowie w XVIII w.
ław 1969.
251 p., ill.
(Monografie z dziejów nauki i techniki, 64.)
92 Lope de Vega (46)
i
Malkiewicz-Strzałkowa,
860
Pol. P.
Maria
La question des sources de la tragicomódie de Lope de Vega El Rey sin reino.
26 p.
Kraków 1950.
(Archivům neophilologicum
,
3*2.)
92
Lorca
(46)
:
79 2
Pol. P.
Ciesielska-Borkowska, Stefania
Teatr Federika Garcia Lorki.
1962.
63
p.
(Prace wydziału I ŁTN,
55*)
Łódź
92 Lorentowicz (438)
Irena
Oczarowania. 2 wyd.
511 p., ill.
Lorentowicz
:
75
pol>
_
g 125
,
Warszawa
1975*
92
Lorentz
(438)
•
Pol.
7
-
8385
Jarocki t Robert
Rozmowy z Lorentzem / Robert Jarocki,
ill.
Warszawa, 1981.
503 s.
%
884 -94
92
Boyko (
458
)
;
35
Pol. P.
Madurowicz-Urbańska, Helena
Prace Feliksa łoyki nad historią
gospodarczą i ekonomika P o lski.
1»
Pieniądz,
Wrocław 19?
155 P«
o.
(Prace komisji nauk historycznych, 39*)
92
de Lubac
(44)
s
2
Zdyb ioka, Zofia Józefa
Poznanie Boga w ujęciu Henri
Lublin 1973.
199 p.
Pol. P.
de Lubaca.
(Rozprawy wydziału filozoficznego TN KUL,
25.
92
Lubecki
(438)
:
538
Pol. P.
A.lzen, Mieczysław
Polityka gospodarcza Lubeckiego : 18211830 / Mieczysław Ajzen, Warszawa, 1952.
252 s.
(Rozprawy historyczne TN¥ $ 10 ; 2).
943-8 "1821/1830"
Pol. P.
Miscellanea staropolskie / red. Tadeusz
Ossolineum, 1990.
Ulewicz.
Wrocław
(487
il.).
6
s.
:
:
(Archiwum literackie,
85-04-03252-X
ISSN
ISBN
884
884
-822
Lutelczyk
92 Lubelczyk (458)
884 Morsztynów
92 Morsztynów (458)
884
;
:
884
0066-6904
;
2?)*
92 łubieński (458)
*
34
Pol.
-
2420
Mencel, Tadeusz
Feliks Łubieński, minister sprawiedliwości
Warszawa
Księstwa Warszawskiego (1758-1848).
p.
1952.
251
92 Lubomirski (438)
(
Lubomirski, Jan)
Jan Lubomirski.
Olsztyn
1975*
14
399(=84l)ol.
s
kot.
Zbieracz folkloru.
ill.
p.
»
19
Pol. P.
Chodźko,
Bożena
Wokół "Rozmów Artaksesa i Ewandra" St. H.
Lubomirskiego / Bożena Chodźko.
Białystok
Dział
1986.
Wydawnictw Filii UW w Białymstoku,
522 s.
(Dissertationes Universitatis Varsoviensis
3Ô2j:
884 Lubomirski
9_2 Lubomirski (458)
:
884
}
92 Lubomirski (458)
;
884
Pol.P.
Roszkowska, Wanda
Y/łoski rodowód komedii S. H. Lubomirskiego. Wrocław 1960.
253 P»
(Studia staropolskie, 7»)
92 Lubomirski (458)
:
930.8
Pol. P.
Długosz,
Józef
Mecenat kulturalny i dwór Stanisława
Lubomirskiego wojewody krakowskiego. Wrocław 1972,
223 p.
(Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego.
Seria A, 149«)
92
Ludwika Toskańska
(45)
'
945*21
p o l.
-
3953
Ludwika Toskańska (arcyksiężna)
Historja mego życia (My own story).
Pamiętniki.
Przekład z angielskiego. Warszawa 1912.
168 p
.
92 Lugovskij (47)
i
882
Pol. P.
Soie-puro, Marian
Włodzimierz Ługowski s dzieje twđrczoáoi (1901-1957) / Marian Sciepuro.
Wrocław, 1985»
500 s,
Acta univ, Wratislaviensis i 668.
Slavica Wratislaviensia j 27).
(
92 Lukácz (459)
:
1
Pol. P.
Aleksandrowie z. Dariusz
Filozoficzne założenia Lukácza teorii
wiedzy / Dariusz Aleksandrowicz.
Wrocław, 1985#
170 s.
(Acta univ, Wratislaviensis ? 686.
Prace filozoficzne ) 47.
Historia
filozofii i 5).
92
łukasiewicz
Przyrowski.
(458)
66 (O :J8q)1
:
,
-
8285
Zbigniew
Światło z ziemi / Zbigniew Przyrowski,
5. wyd.
Warszawa,
1975*
ill.
884 -51
180 s.
;
92 Łukasiński (438)
Askenazy,
;
943*8
Szymon
Łukasiński.
1-2.
Warszawa 1929*
S
Pol.
-
76
92 Łukaszewski (438)
:
943,8
Pol.
-
5500
Łukaszewski, Julian
Pamiętnik z lat 1862-1864. Wstępem i
2 wyd.
kom. opatrz. Stefan Kieniewicz.
Warszawa
1975*
526
p,
Pol. P.
Sa ła;językowa.
Janina
Twórczoád literacka Lwa N. X unca / Janina
Wrocław : Ossolineum, 1990.
Sałajczykowa.
;
portr.
142 s.
(Prac e Slawistyczne, ISSN 0208-4058 ; 85).
ISBN 83-04-05428-X
882 ”192"
92 frino (47)
882 itunc
:
882
92
Łuszczewska
:
884
Pol.
-
2902
(Łuszczewska, Jadwiga)
Pamiętnik Deotymy (Jadwigi Łuszczewskiej).
Warszawa 1910.
Warszawskiej.)
95
P*
(Odbitka z Biblioteki
\
92
Luther
(450)
5
805.0 -085
pQp p
Martin Luther und seine Bedeutung
fur die deutsche Sprache und LiteraWrocław,
tur / red,s Marian Szyrocki.
4 mikrofiche.
1985*
(Acta univ. Wratislaviensis
Germanica Wratislaviensia f
Mikrofiche 1 l).
864.
64.
*
92
Lutosławski
(438)
s
78
Kaczyński, Tadeusz
Rozmowy z Witoldem Lutosławskim.
171 p., ill.
Pol.
-
5342
Kraków 1972.
92
Łysek
(438)
Pol.
P.
Łysek,
Paweł
210 p.
Poszło na marne. Londyn 1983*
(Londyńska biblioteka literacka, 2J.)
,
ill.
92
łysek
(438)
Łysek, Paweł
Z Istebnej w świat.
203 p. s ill.
1960.
Pol. P.
Wspomnienia.
(Londyńska biblioteka literacka, 9-)
Londyn
92
Ma Jong
(51)
:
895.1
Pol. P.
Klinstler, Mieczysław Jerzy
Ma Jong, vie et oeuvre.
Warszawa 1969*
225 p.
(Dissertationes univ. Varsoviensis, 55*)
92
Mach
(458)
s
884
Pol. P.
Fiut
Aleksander
Dowód nietožsamoáci
Proza Wilhelma Macha.
Wrocław 1976.
153 p.
,
.
(Rozprawy literackie, lé.)
92 Mácha (437)
s
808.5 -085
Pol. F.
Hrubešová, Marie
K charakMáchovy výrazové prostředky.
teristice osob v románu "Cikáni".
Praha
1956.
125
P-
(Práce z vědeckých ústavu, 42.
Práce o Seském jazyce doby nové ze semináře M. Weingarta, 2.)
=
92
Mácha
(457)
:
885
Pol.
-
9158
Janský. Karel
Karel Hynek Mácha ; život uchvatitele
krásy / Karel Janský.
Praha, 1955.
549 s.
92
Mácha
(437)
:
885
Pol.
-
8572
Janský« Karel
Tajemství Křivokladu a jiné máchovské
studie / Karel Janský, Vojtěch Jirát,
("Duch a tve.r"
Praha, 1941.
145 s.
ł
1)
92
Mácha
T
,
(437)
:
885
Pol.
-
8524
irát> Vojtěch
Karel Hynek Mácha / Vojtěch Jirát.
Praha, [l943]*
35 s. s ill.
92 Mácha (437)
Králík
,
S
885
Oldřich
Historie textu Máchova díla.
1953*
Pol. P.
115 p.
(Sborník filologický, 1:3.)
Praha
Pol.
Kre .1 čí
,
-
10
460
P. V.
Karel Hynek Mácha / F. V. Krejčí.
Praha, 1916.
69 s. : ili« (Zlatoroh
33-34)
885 Mácha
92 Mácha (437)
:
885
92 Mácha (437)
’
885
Pol.
-
8977
Mácha, Karel Hynek
Karel Hynek Mácha s osobnost, dílo,
ohlas : sborník k 100. výročí Máchovy
smrti / uspoř, red, Arna Nováka,
Praha, 1937.
341 s.
92
Mácha
(457)
:
885
Pol.
-
5915
Mácha, Karel Hynek
Literární zápisníky, deníky, dopisy.
Praha 1972.
572 p, (Spisy Karla Hynka Máchy,
5•)
92 Mácha (437)
s
885
Pol. P.
Mukarovský. Jan
Máchův Máj. Estetická studie.
1928.
166 p.
(Práce z vědeckých dstavů, 20.)
Praha
92 Mácha (437)
:
Pol, kot
885
*
42
Petrmlohl« Jan
velký básník
Karel Hynek Mácha
českého revolučního romantismu / Jan
Petrmichl.
Praha, 1953*
45 s.
:
92 Mácha (457)
:
885
Pol. kot.
Pražák, Albert
K,
H. Mácha
/
[Praha], 1956.
Albert Pražák.
21 s. s ill.
50
92 Mácha (457)
Pol.
:
885
-
9284
Salda, P. X,
Mácha snivec a buřič / P. X.
Praha,
1936.
30
b.
Salda,
92 Mácha (457)
Štěpánek,
:
885
Pol.
-
9729
Vladimír
Karel Hynek Mácha / Vladimír ŠtěPraha, 1994.
pánek,
577 s. : ill.
92 Mácha
;
885
Pol.
-
3952
Torso a tajemství Máchova
díla. Sborník
pojednání Pražského linguistického kroužku.
Redigoval J. Mukařovský.
Praha 1936*
ill.
p.,
406
92 Mácha (457)
:
Pol. K.
885
-
948
Věčný Mácha : památník českého básníka /
red. kruh; Antonín Hartl,,,[et al.],
Praha, 1940,
(Památ298 s. ; ill,
níkové edice Cínu
}
2)
92 Mácha (457)
:
885
Pol.
-
Vobornik« J an
Karel Hynek Mácha / Jan Voborník.
(Česká kniPraha, 1907.
191 s,
hovna zábavy a poučení } 2l)
885
-1
8623
92
Machar
Machar,
(437)
J
.
S
:
Pol.
885
-
.
Konfese literáta ; 1900-1901 n / J*
4. vyd. Praha, 927.
S. Machar.
1-2 (202, 203 s.).
885 -1
885 -94
9583
92
Machar
(437)
Pol. kot. 42
:
885
Martínek, Vojtěch
J. S. Machar / Vojtěch Martínek*
ill.
43 s.
Praha, 1949*
•
92 Machar (437)
s
895
Fešat, Zdeněk
J. S. Machar básník.
124
P.
(Rozpravy CSAV.
Pol. P.
Praha 1959»
Rada SV, 69:6.)
92 Machiavelli (45)
s
009
Pol. P,
Kłoskowska, Antonina
Machiavelli jako humanista na tle włoskiego Odrodzenia. Łódź 1954*
155 p.
(Prace z historii mysli społecznej, 4»)
92
Maciej z Miechowa
(438) :6l
Pol.
-
Krakowiecka,
1?83
Ludmiła
Maciej z Miechowa.
Warszawa 1956.
354
p., iii.
(Życiorysy. Komisja historii nauk
medycznych Rady naukowej przy Ministrze zdrowia. 1.)
</v
-
V
92 Maciejowski (438)
s
54 (=81)
Pol. P.
Bardach, Juliusz
Wacław Aleksander Maciejowski i jego współcześni. Wrocław 1971*
330 p., ill.
(Monografie z dziejów nauki i techniki, 71»)
\
92 Maciejowski (458)
Kapuácík
,
:
884
Pol.
.0
-
10
156
Janusz
A. Maciejowski i jego "Piśmiennictwo
polskie" ; Miądzy 'bibliografią i historią literatury / Janusz Kapuścik.
Warszawa, 1985.
30é s. : portr.
ISBN 83-05-11390-6
¥.
92
Maciejowski-Sewer
(458)
:
884
Pol. P.
Łoch. Eugenia
Twórczość nowelistyczna Ignacego
Wrocław 1971»
Maciejowskiego-Sewera.
16?
p.
(Prace komisji historycznoliterackiej,
2t7T
92
Mackiewicz
(458)
;
884
Pol.
6190
-
Jaruzelski, Jerzy
Szkice do
Mackiewicz i konserwatyści.
Warszawa 1976.
229 P« ill.
biografii.
>
Pol.
Malewski
.
-
11
651
Jerzy
Ptasznik z Wilna
o Józefie Mackiewiczu /
Kraków : Arka, 1991*
Jerzy Malewski.
:
519
ISBN
s.
83-85123-40-7
92 Mackiewicz (438)
884 Mackiewicz
884 -3
:
884
Pol.
Malewski
,
-
li
717
Jerzy
Wyrok na Józefa Mackiewicza / Jerzy MaLondyn s Puls, 1991.
lewski.
288 s.
(Proza i eseistyka ; 22.)
ISBN 0-907587-57-7
92 Mackiewicz (438)
884 Mackiewicz
884 "19"
;
884
X
Pol. P.
Historia nowożytna i najnowsza / red. Tadeusz Sobczak.
£ódź : Wyd-wo Uniw. łódzkiego, 1990.
145 s.
(Acta Universitatis Lodziensis.
Folia
historica, ISSN 0208-6050).
555 (458)
945.8 ”17"
529 (458)
57
:
-
945.0
92 Mackiewicz (458)
:
945.8
92 Macůrek (457)
’•
950 (497. l)
Pol. kot.
SZ
Ealh, Ivan
Prvo slavensko djelo o povijesti Madžara i Ugarske države,
Josef Macurek o Hrvatima i hrvatskoj državi prije 1918 S
Beograd 1930»
(Separátni otisak
12 p.
iz Franjevačkog vijesnika, 1936: 5-6.)
.
92 Mączyński (438)
s
808.4 -32
Pol. kot.
13
Barycz, Henryk
Jan Mączyński, leksykograf polski XVI
wieku. Kraków 1925«
40 p. (Osobna
odbitka z Reformacji w Polsce, 1924*
11/12.)
92 Mączyński (438)
(Kaczyński
t
:
808.4 -3£
p
Jan)
Wyrazy polskie w słowniku polskołacińskim Jana Mączyńskiego (Lexicon
latino-polonicum ex optimis latinae
linguae scriptoribus concinnatum,
Regiomonti 1364).
Oprać. Władysław
Kuraszkiewicz.
1. A-O,
Wrocław 1962.
290 p.
(Biblioteka pisarzów polskich. Seria
Bľ 12.
)
92 Maeterlinck
;
840 (493)
Pol. P.
Jacobs, Monty
Maeterlinck. Studyum krytyczne.
Warszawa
kład Maryi Kreczowskie j
.
112 p.
(Biblioteka dzieł wyborowych,
608.)
Prze-
[l9o9]*
92
Mahen
Pol.
(437)
Ce.jpek,
:
9031
Jiří
Jiří Mahen
Jiří Cejpek.
:
ill.
02
-
jeho knihovnický odkaz /
Praha, 1961
223 s. :
92 Mahen, Jiří (437)
VlaSín, Štěpán
Jiří Mahen.
;
792
Pol.
Praha 1971.
\
159
p.
-
5207
92
Mahen
(437)
Dvořák,
:
885
Pol.
-
9375
Josef
Ctení o Mahenovi
a Těsnohlídkovi /
Brno, 1941.
Josef Dvořák,
229 s.
(Česká literární Morava | 2)
885 Těsnohlídek
92 Mahen (437)
•
885
Pol.
-
9405
Mahen, Jiří
Spolutvůrce pokroková kulturní politiky s sborník z konference
Brno
;
7. prosince 1982 / red,s Jaromír Ku281 s. s ill.
bíček. Brno, 1983.
012 Mahen
016 Mahen
082.2 Mahen
-
92 Mahen (457)
*
805
Pol.
-
7099
M.ahenová» Karla
Předmluvu
Život s Jiřím Mahenem.
Praha 1978.
naps. Štěpán VlaSín.
272 p., 111.
92
Mahen
(457)
Mahenovi s
:
885
Pol. kot.
41
sborník k padesátinám /
uspoř. František Halas, Jiří Zantovský,
Praha, 1935.
181 s. 1 ill.
012 Mahen
082.2 Mahen
92 Mahen (457)
VlaSfn, Štěpán
Jirf Mahen.
:
885
Praha 1972.
Pol.
315
p.
,
-
5257
ill.
92
Mahrburg
(458)
'
001
Pol.
-
3666
Władysław
Adam Mahrburg i jego poglądy na nauką i
filozofję. Warszawa 1913*
184 P*
Spasowski
,
92 Maimon (438)
!
1
Pol. P.
Kozłowski♦ Roman
Salomon Maimon Jako krytyk i kontyPoznań 1969.
nuator filozofii Kanta.
207 p.
(Prace komisji filozoficznej PTPN,
12:1.)
92
Majakowski
(47)
Woroszylski
.
:
882
Pol.
-
Wiktor
Zycie Majakowskiego / Wiktor Woroszylski,
2. wyd. Warszawa, 1984.
724 s.
111.
ISBN 83-07-01027-6
:
9727
92
Majar
(497*12)
!
930.8
Iskra V.
Matija Majar-Ziljski,
Pol. P.
Čurkina,
193 P.
(Razprave.
SAZU.
in družbene vede.
Ljubljana 1974«
Razred za zgodovinake
8:2.)
92 Majerová (457)
Bastlová,
’•
Pol. P.
885
Zdeňka
Světový názor, umělecké ztvárnění
se
a spoleženská funkce díla
:
zřetelem k analýze vybraných próz
M. Majerové a A. M. Tilschové / Zdeňka
Bastlová. Praha, 1984. 145 s.
(Acta Univ. Carolinae. Philologica
monographia } 82/1980).
7
885 Xilschová
92
Majerová
(45?)
'•
885
Pol.
-
8525
Jiří
Pájek*
Marie Majerová aneb román a doba / Jiří
2. vyd.
1 6l s.
Hájek.
Praha, 1975«
ill.
’
92
Majerová
Hájek,
(437)
J
885
Pol.
-
9372
Jiří
Národní umělkyně Marie Majerová s k
tradicím české socialistické prózy /
Jiří Hájek. Praha, 1952.
235 s. s
ill.
92 Majerová (437)
•
88 5
Pol.
9139
-
Kovářík, Vladimír
Dětský svět Marie Majerové / Vladimír
Kovářík* Praha, 1962*
ill*
10J s*
(Knižnice teorie dětské literatury |
16)
;
92
Majewski
Rudzka,
(458)
’•
943*8
Pol,
P,
Walentyna
Karol Majewski w latach 1059-1864 / Walentyna Rudzka.
160 s.
Warszawa, 1937«
(Rozprawy historyczne TNW } 17 : 2),
92 Majmon (438)
438)
930.9 (=924
Pol.
:
-
2295
(Ma.jmon, Salomon)
Autobiografia. Salomona Majmona. Przełożył i przedmową opatrzył Leo Belmont.
1-2. Warszawa 1913»
\
92
Maj orkiewic z
(458)
5
1
Pol. P.
Lewandowski Władysław
Jana Majorkiewicza koncepcja filozofii praktycznej.
Poznań 1978*
125 p.
CSeria filozofia 1 logika, 20.)
«
92 Makarenko (47)
:
571
Pol. P.
Pecha, Libor
Biografické činitele formování tvořivé
pedagogické osobnosti ; s použitím
analýzy osobnosti A. S. Makarenka /
Libor Pecha. Praha, 1935*
150 s. :
ill.
Acta Univ. Palackianae Olomucensis.
Pac. philosophica, Paedagogioa-psychologica ) 25).
(
92
Makowiecki
(458)
Pol.
Makowiecki, Stanisław
Mamałyga czyli słońce na stole.
Kraków 1976.
345 p.» ill.
-
6517
92 Makowiecki (438)
*
930.8
Pol. P.
(Makowiecki, Tadeusz)
Tadeusz Makowiecki. Przewodniczący
komitetu red.:
Halina Turska. Toruń
1956.
79
P.
(Prace wydziału f ilol .-f iloz
.
TNT, 50-)
012 Makowiecki
92 Maksimoviđ (497*1)
jporclrević
,
'
686.1
Pol. P.
Ljubica
Pěsničko delo Desanke Maksimovic.
1973.
501
Beograd
p.
(Monografije filol. fak. Beogr. univ.,
45*)
886.1 Maksimovič
Pol. kot.
Kowalczykówna.
49
Jolanta
Kornel Makuszyński / Jolanta Kowalczykóna.
Warszawa
il.
(PortWSiP, 1989* 42 s.
rety literackie pisarzy dla dzieci i mło;
:
dzieży. )
ISBN 85-02-04015-0
92 Makuszyński (458)
884 Makuszyński
:
884
Pol.
Makuszyński
.
11 590
Kornel
Szatan z siódmej klasy / Kornel Makuszyński
do druku podała i wstępem opatrzyła Jolan
ta Kowalczykówna.
Katowice s
Wyd. 11.
(Biblioteka
281 s.
Wyd-wo Śląsk, 1990.
młodzieży)
dzieci i
ISBN 85-216-0847-7
;
884 -95
92 Makuszyński (458)
884 Makuszyński
:
884
Pol. kot,
92
Malczewski
Koller,
:
75
58
Jerzy
Jacek Malczewski s 1854-1925 : próba
charakterystyki / Jerzy Koller.
Warszawa, 1925.
111.
56 s.
;
92 Malczewski (438)
:
75 Pol.
Ławnic zakowa, Agnieszka
Jacek Malczewski.
Warszawa
132
p.,
ill.
K,
-
898
1976.
Pol. P.
In memoriam Mieczysław Małecki / red. Jerzy
Warszawa s Nakładem Uniw, Jagiell,,
Rusek.
1987.
98 s.
i
11.
(Zeszyty naukowe Uniw. Jagiell,
ce Językoznawcze, ISSN 0083-4578
ISBN 85-01-07449-5
92 Małecki (458)
808.4 -08
808.61 -08
808.66 -08
012
Małecki
:
80
855í
;
;
85).
Pra-
92 Malinowski (458)
:
301
Pol. P.
Między dwoma światami
Bronisław Malinowski : Materiały z miądzynarodowej
-
sesji naukowej upamiątninjącej stulecie
:
Kraków 25-2? wrzesień 1984 / wstąp: Grażyna
Kubica, Janusz Mucha.
Warszawa, 1989.
195 s. : portr,
(Zeszyty naukowe Uniw» Jagiellońskiego «
773« Prace socjologiczne, ISSN 0137urodzin Bronisława Malinowskiego
2408
|
10).
ISBN 83-01-O679JH^č-i)
Pol.
92 Malinowski, B.
(438)
’•
-
9544
572
Antropologia społeczna Bronisława
Malinowskiego / pod red. Marioli Plis,
Andrzeja K, Palucha.
Warszawa, 1995.
339 s.
Ul.
ISBN 85-01-04122-6
:
92 Malinowski (456)
s
Pol.
S?S.
9332
-
Witkiewicz t Stanisław Ignacy
Listy do Bronisława Malinowskiego /
Stanisłs,w Ignacy Witkiewicz ) wstąpem
opatr, Edward C, Martinek » przygot,
do druku Tomasz Jodełka-Burzecki,
¥ arszawa,
1981,
129 s,
ISBN 85-00-00512-0,
684 Witkiewicz, S. I.
.
884 -6
„
T
92 Mallý (437.6)
(Maily. Gustav)
Gustav Mallý.
selý. Bratislava
(Malá gale'ria, 5.)
:
75
Pol. kot. 20
[Autor sj Marian Ve1975.
52 p., ill,
92 Mamaev (47)
914.58
Pol. P.
N. J.]
Rosyanin w Polsce w latach 18J8-1842.
WarPamiętniki N. J. Mamajewa. Przekład.
szawa [1909].
p.
152
(Biblioteka dzieł wyborowych, 619.)
f Mamaev,
I
92
Mamin-Si biriak
(47)
:
882
Pol. P.
Klimowicz. Tadeusz
Dmitrij Mamin-Sibiriak i problemy naturalizmu w literaturze rosyjskiej / Tadeusz Klimowicz.
Wrocław, 1979»
159
s.
(Acta universitatis Wratislaviensis }
475* Slavica Wratislaviensia ; 19)*
92 Mánes (45?)
:
75
Pol.
9048
-
Kožík, František
Josef Mánes / František Kožík.
2. vyd. Praha, 1958.
597 s.
ill.
s
92 Mánes (457)
s
75
Pol.
-
5235
Yodrážka, Jaroslav
Mánesovou stopou.
Martin 1973«
76
p., ill.
92 Manetti (45)
;
1
Pol. P.
Kallta t Zdzisław
W renesansowym regnum hominis :
Criannozzo Manetti i jego filozofia
człowieka na tle filozofii XV w, /
Zdzisław Kalita,
Wrocław, 1991«
117 b.
(Acta Unlv. Wratislaviensis
Prace filozoficzne j 35)«
|
s*>s*
92 Mann, Th. (430) s 830
92 Hartmann von Aue (450)
:
830
Pol. P.
■Bukanović, Jovan
Jezik i stil Hartmanovog "Gregoriusa" i
"Izabranika" Tomasa Mana. [Dokt. dis.] Beograd
1971.
(Monografije,
22? p.
58*)
((
92 Mann,
Th.
(430)
;
830
Pol. P.
Hofman, Alois
Thomas Mann a Rusko. Literární studie.
Praha 1959*
185 p.
(Studie a prąmeny sekce jazyka a literatury ČSAV,
13.)
92 Mann, Th. (430)
Mann,
i
850
Pol. P.
Thomas)
Thomas-Mann-Heft. Red. naczelny:
Kiszą.
Warszawa 1977«
127 p.
(Acta univ. Wratislaviensis
Gęrmanica Wratislaviensia, 29.)
,
=
Adolf
92 Mann,
Th.
(430)
1
830
Pol. P.
Orłowski, Hubert
Prädestination des Dämonischen. Zur
Frage des burgerlichen Humanismus in Thomas Manns "Doktor Faustus". Poznań 1969.
194
P.
(Seria filologia germańska UAM,
7*)
92 Marci (43?)
s
1
Pol.
P,
Bedřich
Filosofické názory Jana Marka Marci.
(Příspěvek k dějinám našeho myslení v iy.
88 p,, ill,
stol.) Praha 1957»
(Rozpravy ČSAV. Rada SV, 67:8.)
Baumann,
92 Marcin
Bylica
(458)
s
Pol. P.
52
Zofia
Globus Marcina Bylicy z Olkusza i mapy nieba na wschodzie i zachodzie.
Wrocław 1959*
Ameisenowa,
55
P-,
ill.
(Monografie z dziejów nauki i techniki, 11.)
I
92 Marek (457)
Jakubec
,
»
885
Pol.
-
6728
Jan
Antonín Marek. Jeho život a působení
i význam v literatuře české. Praha 1896
244 P* (Všeobecná zajímavé poučná knihovna, 16.)
0
92 Marek (437)
Plch
,
:
Pol.
885
Jaromír
Antonín Marek / Jaromír Pich,
Praha, 1974.
249 s, s ill.
885
-1
-
9475
92
Marek
(457)
:
Pol.
885
Burláneki František
Jiří Marek /František Buriánek.
portr.
Praha, 1984«
155 s.
:
-
9554
92 Marian z Jaálik (458)
t
808.4-52
Pol. P*
Karas» Mieczysław & Karasiowa« Anna
Mariana z Jaślisk Dykcjonarz słowiarfsko-polski z roku 164 i (Dictionarium
Sclauo-Polonicum«.. )« Wrocław 1969«
149 P-* ili«
(Prace komisji językoznawstwa, 21«)
Pol.
-
700
10
Marinkovid, Ranko
Nevesele oči klauna / Ranko Marinkoviđ,
Zagreb
Globus, 1986.
276 s.
ISBN 85-545-0151-6
:
792
794.1
886.1 A/Z
92 (497.1)
:
886.1
886.1 Marinkoviđ
92 Marinkoviđ
~T497.1)
886.1
:
92 Markoviđ (497-i)
i
501
Pol.
-
7219
Slović. Ljiljana T.
Socioložka misao Svetozara Markoviđa.
Beograd 1977175 p.
Pol. P.
Myśl Karola Marksa i jej recepcja w Polsce /
red.; Andrzej P. Grabski.
Bódź
Wydawnictwo Uniw. Łódzkiego, 1986.
228 s.
(Acta Univ. Lodziensis. Politologia, ISSN
:
0208-6026
32 (438)
i
:
16).
92
Marks (430)
Pol. P.
Elena Maróthy-Šoltésová j zborník z vedeckej konferencie 14.-15» mája 1985 vo Zvolene / zost. Terézia Kaššayová.
Martin t
Matica slovenská, 1987.
255 s.
(Documenta Litteraria Slovaoa ; 30).
885.4 Maróthy-Šoltésová
92 Maróthy-Soltésová (457.6)
012 Maróthy-Soltésová
016 Maróthy-Šoltésová
t
885.4
92 Maróthy-Soltésová (457*6)
885*4
:
KoreSpondencla Timravy a
Pol. P.
Soltésovej.
Pre tlač pripr. Ivan Kusý.
Bratislava 1952.
228 p.
(KoreSpondencia a dokumenty, 1.)
92 Slančíková-Timrava (457*6)
:
885
Marschak
(438)
:
D
7
92
Pol.
-
6443
Leopold
Wspomnienia 1914-1939*
Byłem przy tym...
2 wyd, Warszawa 1976.
463 p.» ill.
Marschak
,
92 Marták (437.6)
:
Ján)
Marták
1905-1973.
Ján
narodeniny Jána Ma r t
Rosenbaum,
Martin 1974«
(Marták,
Pol. -5370
930.8
Zborník
ak a.
123
082.2
p.
na 70,
Zost, Karol
>
ill.
Marták
92 Martialis
s
Pol. P.
87i
Mantke, losephus [Józef]
De Martiale lyrico. Wrocław
(Acta Univ. Wratislaviensis 45«
Glassica Wratislaviensia, 2.)
,
=
'
1966.
130
p.
92 Martin
du Gard
(44)
»
840
Pol. P.
Filipowska, Irena
Le tragique de l’individu dans les romans
de Roger Martin du Gard.
Poznań 1968.
104
P-
(Seria filologia romańska UAM,
2.)
Pol. K.
-
1 127
Dr. Vojtěch Martínek ; jeho život a dílo s
sborník k padesátinám spisovatelovým / red.
Rudolf Tlapák.
S.l. it 1957«
95 s. : il.
082.2 Vojtěch Martínek (457)
885 Martínek
92 Martínek (457)
*
f-
(
885
92 Martínek (437)
s
885
Pol. P.
Závodský, Artur
Nad prózou Vojtěcha Martínka. Praha
105 P*j ill*
1960.
Pilos. fakulta* 67«)
(Spisy univ. v Brně.
92 Martinů (437)
*
78
Pol.
-
5445
Mihule, Jaroslav
Bohuslav Martinů
261 p.
Praha 1974*
-
,
profil života a díla.
ill.
Pol. K.
-
1071
Maruliđ, Marko
Pouke za čestit život s primjerima /
Marko Maruliđ } preveo i protumačio
Branimir Glavičiđ,
Zagreb ; Globus,
1986. 577 s.
ISBN 86-545-0150-8
17
8?1 (497.1)
871 (497.1) .05=861
886.1 Maruliđ
92 Maruliđ (497.1)
886.1
Pol. P.
Lehmannová.
Zuzana
Člověk a kultura v díle Karla Marxe /
Zuzana Lehmannová.
Praha
Univ. Karlova,
:
19&8. 157 s.
(Acta Univ. Carolinae.
historica monographia
92 Marx(4so)
’•
008
Philosophica et
;
119í1987).
92
Marx
(450)
:
1
Pol. P.
Ma.ler. Boris
Smisel in značaj Marxovega pojmovanja
materiallzma. Ljubljana 1977.
25 p.
(Razprave. Slovenska akad. znan. iri
umetn. Razred za zgod. in družb. vede,
10:2.)
1
92 Marx (430)
:
Pol. P.
1
współczesność :
marksizm
Marks
naukowej
zorganimateriały z sesji
przez
zowanej
KZ PZPR przy UAM
22-25 IV 1983 / pod red. Seweryna
Dziamskiego.
Poznań, 1985»
254 s.
(Seria filozofia i logika, ISSN 0083-
-
:
4246
i
28).
92
Marx (430) s
1
Pol. P.
Popelová, Jiřina
K filosofické problematice Marxova Kapitálu. Praha 1954*
191 P*
(Studie a prameny sekce filos. a hist.
ČSAV,
9-)
92
Marx
Riedel,
(450)
:
1
Pol. P.
Gustav
Ludvík Feuerbach
1962.
275 P.
a mladý Marx.
(Spisy univ. J. E. Purkyně v Brně.
fakulta, 76.)
92 Feuerbach (430)
s
1
Praha
Pilos.
92
(430)
Marx
Cibulka
,
Přínos
s
33
Pol. P.
Josef
Marxova Kapitálu k poznání spo-
lečenských zákonu.
Praha
(Rozpravy ČSAV. Rada SV
,
1962.
72:3.)
141 P»
92
Marx
(450)
Petr,
:
80
Pol.
-
9509
Jan
Filozofie jazyka v díle K, Marxe a
B, Engelse / Jan Petr,
Praha, 1980,
175 s.
80
92 Engels (450)
:
92 Marx (4.50)
:
808.1
Pol. P.
Petr
Jan
Slavistické zájmy K. Marxe a B.
Engelse,
Praha 1976,
124 p.
( Acta univ. Carolinae.
Philologica
monographia, 61.)
,
-
92
Engels
(430)
;
808.1
Pol.
Opat.
-
11
209
Jaroslav
Filozof a politik T. G. Masaryk 1882-1895
příspěvek k životopisu / Jaroslav Opat.
Praha j Melantirch, 1990.
469 s. : il.
ISBN 80-7025-044-4
92 MaSaryk (437)
945.7 "188/189"
525 (437)
:
943-7
í
92
Masaryk
Masaryk, T.
(457)
s
Pol.
1
-
G.
Ideály humanitní.
(Živá věda, 16.)
Praha
1946.
1
1
83
p.
2J86
Masaryk
92
(437)
'
1
Pol. P.
Nový. Lubomír
Filosofie T. G. Masaryka.
129
Praha 1962,
P.
(Spisy univ. J.E. Purkyně v Brně.
fakulta, 78.)
Filos.
92
Masaryk
Patočka,
(457)
"
1
Jan
Dvě studie o Masarykovi
Patočka.
Pol. kot. 29
:
[Toronto], 1980.
1977 / Jan
135 s.
92
Masaryk
(437)
*
1
Pol. P.
Sborník přednášek o T. G. Masarykovi. ProUspoř, Miloš
slovili Josef Král [et al.].
Weingart. Praha 1931*
259 P«
(Přednášky Slovanského ústavu v Praze, 1.)
92
Masaryk
(457)
»
950.8 (497•V*
2^
Berkopec, Oton
T. G. Masaryk a Jihoslované. Bibliografie do konce roku 1957« Knihy a časo81 p.
pisy. Praha 1958.
(Prameny k dějinám vzájemných styků slo-
vanských,
3»)
92
Masaryk
(457)
s
945-7
Pol.
Ž[apek] K[arel]
Hovory s T. G. Masarykem.
1. Yěk mladosti. Ą vyd. Praha 1951*
2.
Život a práce.
5 vyd. Praha 1952.
,
-
462
92
Masaryk
Doležal,
(457)
•'
945*7
Pol.
-
695
Jaromír
Masarykova cesta životem.
119 P*
1
1.
Brno
1920.
92
Masaryk
(457)
s
945.7
Maohoveo, Milan
Tomáš G. Masaryk.
282 p., ill.
2 vyd.
Pol.
Praha
-
4626
1968.
92 Masaryk (437)
Masaryk,
;
Pol.
1
-
10 104
Tomáš Garrigue
Masarykova abeceda
výbor z myšlenek
Tomáše Garrigua Masaryka / uspoř.
Jaroslav Bresler,
Curych, 1976.
229
s. : portr.
:
ISBN
5-35770-046-7
Pol.
Opat.
:
1882-1893
Jaroslav Opat.
550 s. : portr.
/
1
:
323
10
Jaroslav
Filozof a politik
ryk
-
:
Tomáš Garrigue Masapříspěvek k životopisu.
Koln
Index, 198?.
:
92 Masaryk ("437)
?
4 37 : 92 Masaryk
;
944
Pol.
Opat.
-
10
Jaroslav
Filozof a politik ; Tomáš Garrigue Masaryk : 1882-1893 : příspěvek k životopisu
/ Jaroslav Opat.
Koln : Index, 1987.
550 s. : portr.
92 Masaryk ŕ 437)
ľ
92 Masaryk
525 4 37)
1
:
:
944
92
Masaryk
(457)
:
Pol.
945*7
Masaryk osvoboditel
:
sborník
red. Karla Velerainskáho],
410 s. ; portr.
082.
2 Masaryk
10
-
/
089
[za
Praha,
1920.
92
Masaryk
(43?)
:
943*7
Pol. K.
Weyr František & Krofta, Kamil
T. G. Masaryk
hlava státu československého a duchovní vůdce svého národa.
T. G.
Masaryk
Oherhaupt des Tschechoslovakischen
Staates und geistiger Fuhrer seines Volkes.
Na pamet čtvrté volby T. G, Masaryka presidentem Československé republiky... 1934*
Re
digoval Jaromír Čihař.
Praha 1954»
46 p.
,
-
-
-
581
92
Matejko
(438)
s
75
Pol. P.
Danek, Wincenty
Matejko i Kraszewski.
Dwie koncepcje
dziejów Polski.
Wrocław 1969»
119 P*
(Prace komisji historycznoliterackiej,
92 Kraszewski (438)
:
23.)
884
92
Matejko
(438)
:
75
Pol. K.
-
26?
(Matejko, Jan)
Jan Matejko.
Materiały z sesji naukowej
poświęconej twórczości artysty...
szawa 1957»
354
p*
1953*
War-
92
Matejko
(Matejko,
(438)
:
75
Pol.
-
3102
Jan)
Jana Matejki Kazanie
Skargi. Napisał Mie[Warszawa] 1953*
czysław Porębski.
23» 45
(Klejnoty sztuki polskiej.)
p., ill.
92
(438)
Matejko
(Matejko
t
Pol.
75
-
288
Jan)
Matejko.
1955-
:
298
Napisał Janusz Bogucki.
p., ill.
?
Warszawa
92
Matejko
(;438)
‘
75
Pol. K.
-
268
(Matejko, Jan)
Poczet królów polskich według Jana Matejki.
Opracowanie redakcyjne Jan Skarhowski.
[9o] p., ill.
Warszawa 1961.
;x
92
Matejko
(438)
:
75
Pol. K.
Serafińska,
-
512
Stanisława
Jan Matejko. Wspomnienia rodzinne.
Wstęp
Kraków 1955*
Haliny Nelken-Morawskie j
680
p., 111.
.
V
92
Matejko
(438)
:
75
Pol.
Starzyński, Juliusz
Jan Matejko. Warszawa
ill.
1955»
\
-
33» 45
3707
p.
»
92
Matejko
(458)
75
Pol.
-
6294
Szypowska, Maria
Warszawa
Jan Matejko wszystkim znany.
(Ludzie
żywi,
53.)
Ul.
1976.
459 p.»
92
Matejko
(458)
s
Pol. P.
950
Danek, Wincenty
Matejko i Kraszewski,
Dwie koncepcje
dziejów Polski. Wrocław 1969»
119 p.
(Prace komisji historycznoliterackiej, 23.)
92 Kraszewski (438)
:
930
Pol.
-
11
277
Mat iđ, Tomo
Iz hrvatske književne baštine / Tomo Matiđ.
Matica hrvatska, 1970.
Zagreb
447 s.
;
886.1
"15/18"
92 Matiđ (497.1)
886.1 Matiđ
012 Matiđ
:
886.1
92 Matoš (497.1)
:
886.1
Pol.
-
10 181
Jelčiđ, Dubravko
Matoš
1984.
/
Dubravko Jelčiđ.
ili.
440 s.
:
Zagreb,
Pol.
Matoš. Antun
Utjeha kose
Matoš.
175 s.
ISBN
_-
11
891
Gustav
poezija i proza / Antun Gustav
Zagreb
izd.
Mladost, 1991.
:
6.
(Zlatno slovo)
86-05-00604-6
886.1 -1
886.1 -52
92 Matoš (497.1)
886.1 MatoŠ
:
886.1
:
92 Matuška (457-6)
:
885.4 (O84)
29
Pol. kot.
Matuška, Alexander
Alexander Matuška
21 f otopohl'adníc /
súbor
1910-1975
úvod a scenár: VlaMartin, 1980.
7 s.
:
dimír Petřík.
ill.
*
:
92
Matuszewicz
(435) •943*8
Pol.
-
2910
(Matuszewicz, Marcin)
Pamiętniki Marcina Matuszewicza, kasztelana brzeskiego-litewskiego.
1714-1765» Wyda ł Adolf Pawiński.
Warszawa
18J6.
1-4»
\
92 Mátyás
Corvin
(459)
•
398(=863)
Pol. P.
Grafenauer, Ivan
Slovenske pripovedke o Kralju Matjažu.
Ljubljana
(Dela.
1951*
262
p., ill.
Slovenska akad. znan. in umetn.
red za filol. in liter. vede. 4«
Inštitút za slovensko narodopisje
=
f
,
1.)
Raz-
Pol.
(457)
92
885
Hartl Oldřich
Mayer
:
,
Rudolf Mayer / Oldřich Hartl.
Praha, 1978*
510 s. s ili.
885 -1
-
9476
Pol.
Domarańczyk.
-
li 757
Zbigniew
100 dni Mazowieckiego / Zbigniew Domarańczyk.
Warszawa : ¥yd-wo Andrzej Bonarski,
1990. 551 s.
ISBN 85-85089-02-0
525 (458)
92 Mazowiecki (458)
:
525 (458)
92 Mažuranić
:
886.1
Pol.
-
371
Brlić, Ivan
Dokumenti 0 životu i ličnosti Vladimira
Zagreb 1960.
Frana Mažuranića.
267 p.
(Dokumenti o piscima XX. stoljeća, 1.)
92
Megiser
(45°)
:
808.65 -52p 0 i
#
p.
Stab é .1, Jože
Hieronymus Megiser: Thesaurus polyglottus, iz njega je slovensko besedje
z latinskimi in nemSkimi pomení za Slovensko-latinsko-nemški slovar izpisal
Ljubljana 1977.
in uredil Jože Stabéj.
240 p., ili.
(Bela. Slovenska akad. znan. in umetn.
Razred za filci, in lit. vede. 32.
b
Inštitút za slovenski jezik, 12.)
92 Mehoffer (458)
Adamowicz,
:
75
Pol. kot.
Tadeusz
Józef Mehoffer / Tadeusz Adamowicz,
Warszawa, 1976.
47 s.
ill.
:
51
92 Mehoffer (438)
:
75
Pd, K.
-
(Mehoffer, Józef)
Józef Mehoffer. [Napis,] Adam Radajewski.
Warszawa 1976,
126 pp,,
ill.
825
92 Mehoffer (438)
:
75
Pol. P.
Puciata-Pawłowska, Jadwiga
Józef Mehoffer i Stanisław Wyspiański.
(Dzieje przyjaźni artystów.) Toruń 1970.
148
p., ill,
(Prace wydziału f ilol. -f iloz. TNT,
92 Wyspiański (438)
s
75
21:3.)
92
Meinong
(436)
s
1
Pol.
?.
LogarCene
Predmetna teorija. Analiza in kritika
filozofije Aleksija Meinonga. Ljubljana
1974.
400
p.
(Razprave.
SAZ7.
in družbene veie.
Razred za zgodovinske
8:5.)
92 Meissner (438)
s
656
Pol.
Meissner. Janusz
Jak dziś' pamiętam.
1976.
550 p., ill.
$
wyd,
-
6775
Warszawa
655
92 Melantrich z Aventina (457)
Pol. kot,
:
Yrohotka,
51
Jaroslav
Jiří Melantrich z Aventina
s
průkopník
výstava pořádaná
knihovnou Národního muzea v Praze / Jaroslav Vrchotka.
28 s.
Praha, 1981»
Českého knihtisku
ill.
s
92
Menandros
(38)
»
875
Pol. P.
Dworacki, Sylwester
Technika dramatyczna Menandra (Dyskolos,
Epitrepontes, Perikeiromene, Sarnia, Aspis).
Poznań 1975»
164
p.
(Seria filologia klasyczna UAM, ?•)
92
Menandros
(38)
*
875
Pol. P.
Kolár, Antonín
Příspěvky k poznaní nová komoedie attická, zvláště Menandrovy. Praha 1923»
141
p.
(Rozpravy Česká akad. yšd a umění.
Třída 3* 54.)
875 -2
92 Menandros (58)
s
875
Rosenstrauch, Henryk
Studia nad językiem Menandra.
1967.
Pol. P.
Wrocław
188 p.
(Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego.
Seria A,
114*)
92
Methodios
(495)
:
808.101p
_
Dobrovský, Josef
Cyril a Metod,
7757
apoštolově slovanští.
Poznámkami opatřil Josef Vajs.
Praha
a
(Spisy
p.
projevy
223
Josefa
1948.
Dobrovského, 12.)
92
Kyrillos
(495)
:
808.101
92 Methodios (495) J 808.101
92 Konstantinos (495) '■ 808.101
Pol. P.
Fr.
Les légendes de Constantin et de Méthode
Prague 1933*
vues de Byzance.
443 P*
(Byzantinoslavica, Supplemsnta 1.)
Dvornik
,
il
92 Methodios (495)
*
808.101
Pol. kot.
9
(Methodios)
Vita sancti Methodii russico-slovenice
et latine. Ed. Fr. Miklosich. Vindobonae
1870.
29
p.
808.101 -8
808.101
92 Methodios (495)
808.101
92 Konstantinos (495)
808.101 (437)
’•
:
Velká Morava.
Pol.
-
Tisíciletá tradice státu a
[Autoři:] Jaroslav
112 p., ill.
Praha 1963*
kultury.
Bohm
[etc.].
930.26 (437)
943.7
n
:"04/08"
4105
808.101
92 Methodios (495)
808.101
92 Konstantinos (495)
'•
'•
Zi t.j a Konstantina in
převel France Grivec.
Pol.
-
1055
Metodija. Pojasnil in
Ljubljana 1951»
1?8 P*
808.101 -8
ffl
808.101
92 Methodios (495)
(495)
Konstantinos
808.101
92
:
:
Pol. P.
Żywoty Konstantyna i Metodego (obszerne). Przekład polski ze wstępem i objaśnieniami oraz z
dodatkiem zrekonstruowanych tekstów staro-cer-
kiewno-słowiańskich sporządził Tadeusz LehrSpławiński. Poznań 1959*
152 p.
(Biblioteka tekstów historycznych, 4«)
808.101 -8
(řl
Pol. K.
Marsina, Richard
Metodov boj / Richard Marsina. s.
123
Odbor, 1985.
Bratislava
ill.
945.7
92 Methodios
:
;
-
1081
92 Miaskowski (458)
s
884
Pol. P.
Nieznanowski> Stefan
0 poezji Kaspra Miaskowskiego. Studium
o kształtowaniu się baroku w poezji pol212 p.
skie j. Lublin 1965.
(Rozprawy wydziału hist.-filol. TW KUL.
Sekcja ogólna?
Jl.)
92 Míča (437)
»
78
Pol. P,
Helfert Vladimír
Hudba na jarorašrickém zámku. František Míča 1696-1745. Praha 1924.
»
398
P(Rozpravy České akadem. věd a
Třída I: 69.)
umění.
92 Michałowski (458)
(Michałowski, Piotr)
Piotr Michałowski.
wicza.
ill.
2 wyd.
:
75
Pol. K.
-
269
Wstęp Jerzego Sienkie-
Warszawa
1964*
67, 311 p.
,
92
Michalski
(438)
’•
090
PB.
Michalski,
Jan
Henkilokirj.
55 lat wárdd książek. [Przedmową
napis.] Jan Trzynadlowski. Wrocław
212 p., ill. (Książki o książ1976.
ce.)
92
92
Michelangelo
Dante (45)
:
(45)
850
:
7
Pol.
Klaczko,
-
1529
Julian
Wieczory florenckie.
Tłumaczył [z francuskiego] St. Tarnowski. 3 wyd. Warszawa 1903-
515
P.
m
92 Michelangelo (45)
75 (0:8)
Schulz
»
Pol.
-
8710
Karel
Michelangelo BuonarKámen a bolest
roti / Karel Schulz. 5» vyd, Praha,
621 s. s ill.
1958.
:
885 -51
92 Miciński (438)
:
884
Pol. P.
Gutowski i Wojciech
W poszukiwaniu życia nowego : mit a świa*topogląd w twórczości Tadeusza Kicińskiego / Wojciech Gutowski.
Warszawa, 1980,
177 a.
(Prace wydziału filol.-filoz, TNT j 28
lT
884 "1890/1918"
92 Miciński (4.58)
:
884
Pol. P.
Rzewuska, Elżbieta
0 dramaturgii Tadeusza Kicińskiego,
Wrocław 1977.
220 p., 111.
(Rozprawy literackie, 21.)
92 Miciński (458)
:
884
Pol. P.
Szatkowska, Aleksandra
Interpretacja wlersa Tadeusza Micińskiego "Madonna Dolorosa" / Aleksandra Szat[łódź], 1980.
kowska, Edward Chudzik,
4 s.
( Sprawozdanie z czvnnoáci i posiedzeń
naukowych i 54 ; ?)•
92 Miciríski (438)
s
684
Tynecki
Jerzy
Inicjacje mistyka.
Pol.
-
6093
,
Micińskim.
Łódź
1976.
Rzecz
o Tadeuszu
,350 p.
92 Mickiewicz (438)
884 -1
s
091
Pol. P.
-
17
Mickiewicz, Adam
Pan Tadeusz.
Podobizna rękopisów.
[Wyd.
Tadeusz Mikulski.] Wrocław 1949»
332 p.
ill.
Pol.
,
Pol. P.
Januszewski, Bernard Woodrow
Problematyka filozoficzna w wykładach
paryskich Adama Mickiewicza / Bernard
Wydawnictwo
Woodrow Januszewski,
Wrocław
Uniw. Wrocławskiego, 1986.
145 s.
(Acta Univ. Wratislaviensis ISSN 0259:
,
6661
1
;
i
805).
92 Mickiewicz (458)
92 Mickiewicz (458)
s
323 (458)
Pol. P.
Koraszewski, Jacek & Suchocki, Mieczysław
Rola twórczości Adama Mickiewicza w rozbudzeniu i utrzymaniu polskości na Śląsku.
Poznań 1957*
300 p., ill.
(Prace Instytutu zachodniego, 23.)
92 Mickiewicz (438)
45)
325 (438
Pol.
:
Kieniewicz, Stefan
Legion Mickiewicza
1955*
176 p.
1848-1849*
-
1514
Warszawa
92
Mickiewicz
(438)
‘
3^9
Pol.
-
1498
Kawyn, Stefan
Ideologia stronnictw politycznych w Polsce
wobec Mickiewicza 1890-1898. Lwów 1957*
244 P* (Badania literackie, 10.)
92
Mickiewicz
(438)
s
371
Pol.
-
5108
Posadzy, Ludwik
Poglądy pedagogiczne Adama Mickiewicza.
Poznań 1938.
383 P« (Zagadnienia wychowaw-
cze.)
92
Mickiewicz
(458)
*
598 (=882)
Pol. kot. 13
Brensztejn, Michał & Otrębski, Jan
Dajny litewskie zapisane przez Adama
Mickiewicza. Wilno 192?»
25 p. (Odz
Rozpraw
materjałów
wydz. I Tobitka
i
w
przyj,
1.)
Wilnie,
warz.
nauk
92 Mickiewicz (438)
*
72 (438) Warszawa
Pol.
7252
-
Januszkiewieżowa, Jadwiga
Pomnik Mickiewicza. Warszawa 1975»
p., ill.
(Zabytki Warszawy.)
119
92
Mickiewicz
(438)
‘
792
Pol.
-
3547
Sivert Tadeusz
Mickiewicz na scenie. Opracował Tadeusz
Sivert z zespołem w zakładzie historii i teorii teatru Państwowego instytutu sztuki.
War,
szawa
1957»
142
p.
t
iH.
92 Mickiewicz (438)
s 80
-32
x
Puol.:
a/Z
(Mickiewicz f Adam)
Słownik języka Adama Mickiewicza. Red.
naczelni Konrad Górski i Stefan Hrabec.
1Wrocław 1962-
808.4 -08
s
92 Mickiewicz
92 Mickiewicz (438)
t
808.4
-085
Pol.
-
7113
Górski, Konrad
Mickiewiczs artyzm i język.
1977.
546 p.
884 Mickiewicz
Warszaw®
92 Mickiewicz (438)
s
808.4
Iqx
Puol.;
A/Z
(Mickiewicz, Adam)
Słownik języka Adama Mickiewicza. Red.
1naczelni Konrad Górski i Stefan Hrabec.
Wrocław 1962-
80 -32 =B4 Mickiewicz
92
Mickiewicz
'
Sambor,
(458)
•
808,4
-085"^°^*
Jadwiga
Badania statystyczne nad słownictwem
:
(na materiale "Pana Tadeusza" / Jadwiga Sambor,
Wrocław, 1969*
165 s.
(Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej » 12).
92
Mickiewicz
(438)
;
808.4
P
’
Zarebłna« Maria
Wyrazy obce w "Panu Tadeuszu" /
Maria Zarąbina,
Wrocław, 1977.
119 s.
(Prace językoznawcze
)
83).
80 -32 =B4 Mickiewicz
92
Mickiewicz
s
808.4 -6
Pol,
lex.
Puol.
s
Budkowskat Janina
Słownik rymów Adama Mickiewicza.
226 p.
Wrocław 1970.
A/Z
92 Mickiewicz (458)
:
808.4 -6
Pol.
-
4090
Ważyk, Adam
Mickiewicz i wersyfikacja narodowa.
szawa 1951»
143 p»
(
War-
92 Mickiewicz
950.8 (=81)
Batowski,
:
884
Pol.
P.
Henryk
Mickiewicz a Słowianie do roku 1840.
Lwów 1936.
204 P.
(Archiwum towarzystwa naukowego we Lwowie.
Dział 1, 8:1.)
n
92
Mickiewicz
(458)
•
884
Bełza, Stanisław
Niemcy u Mickiewicza.
32
Pol. kot. 4
Warszawa
p.
525 (458
:
=5O)
1911»
92
Mickiewicz
Bełza,
;
Pol.
884
-
203
Stanisław
0 naszej chwale.
Warszawa 1914*
145
Mickiewicz
P*
{
2 wyd.
92
Mickiewicz
:
884
Pol.
Bełza, Stanisław
Ostatnie chwile Mickiewicza.
1908
.
51
p., ill.
\
-
Warszawa
205
92
Mickiewicz
Borowy,
(438)
s
804
Pol. P„
Wacław
0 poezji Mickiewicza. Przedmowy
1-2, Lublin 1958.
Konrad Górski.
(Towarzystwo naukowe KUL,
46-47*)
napis.
92 Mickiewicz (438)
s
884
Pol. kot. 5
Bu.jakowski, Zygmunt
Z młodości Mickiewicza. Nieznane szczegóły z lat 1813-1825. Warszawa 1914.
45 p, (Odbitka z Biblioteki Warszawskiej.)
92 Mickiewicz
:
884
Chmielowski, Piotr
Adam Mickiewicz.
1901.
Pol.
3
wyd.
1-2.
-
503
Warszawa
92 Mickiewicz (438)
s
884
Pol. kot. 10
Chrzanowski. Ignacy
Za co powinniśmy kochać Pana Tadeusza?
22 p.
Rzym 1945,
92 Mickiewicz (438)
:
884
Maria
Szkice Mickiewiczowskie.
512 p., ill.
Pol. P.
Czapska,
Londyn
(Londyńska biblioteka literacka,
1963»
18.)
Pol.
Dernałowicz
,
-
376
10
Maria
Adam Mickiewicz / Maria Dernałowicz.
5. wyd. Warszawa, 1995. 84 s,
ill.
;
ISBN
85-223-2147-3
884 Mickiewicz
92 Mickiewiwcz {458)
:
384
92 Mickiewicz
s
884
Pol.
Dernałowicz, Maria
-
2463
& Kostenicz,
Ksenia & Makowiecka, Zofia
Kronika życia i twórczości Mickiewicza.
Lata 1798-1824. Pod red. Stanisława Pigonia.
Warszawa 1957»
549 P*
\
92
Mickiewicz
:
884
Fiszman, Samuel
Mickiewicz w Rosji.
Pol.
Warszawa 1949«
-
843
115
P*
92 Mickiewicz (438)
s
884
Fol. kot.
Fiszman, Samuel
Z problematyki pobytu Mickiewicza w
Rosji.
Warszawa 1956.
90 p.
/
1
92
Mickiewicz s
884
Pol.
Glergielewicz, Mieczysław
Drogi Mickiewicza.
Londyn
f
1945«
-
939
142
p.
92 Mickiewicz
:
884
Pol.
-
982
Gomolicki, Leon
Dziennik pobytu Adama Mickiewicza w Rosji.
Warszawa 1949577 p. (Z historii i teorii literatury, 1.)
1824-1829.
92
Mickiewicz
(458)
:
884
Gomolicki, Leon
Przygoda archiwalna.
168
p., ill.
p o i.
Wrocław
_
6342
1976.
92 Mickiewicz (438)
t
'
884
*
Pol.
Górski, Konrad
Mickiewiczs artyzm i jązyk.
1977.
546
*
7113
Warszaw*
p.
808.4 -085
-
92 Mickiewicz
Pol.
92 Mickiewicz (438)
:
-
10 222
884
Górski, Konrad
Micľ.iewicz
Górski.
ISBN
-
Towiański / Konrad
1986. 172 s.
Warszawa,
85-01-06992-9
1
:
92 lowiański (438)
92 Mickiewicz
s
Pol.
884
-
1032
Grabowski, Tadeusz
Adam Mickiewicz.
Poznań 1920.
143
P*
92 Mickiewicz (438)
Heidenreich,
*
884
Pol. P.
Julius
Mickiewiczúv
na českou literaturu
předbřeznovou. Praha 1930.
181 p.
(Práce Slovanského ústavu v Praze, 1.)
Vliv
884
s
885
Pol.
-
11 727
J anion. Maria
Życie pośmiertne Konrada Wallenroda / Maria
Janion.
Warszawa : PIW, 1990.
707 s.
ISBN 85-06-01840-0
884 Mickiewicz
92 Mickiewicz (438)
884 A/Z
92 (438)
884
884 "18"
:
'•
884
92
Mickiewicz
(438)
Januszewski
«
:
Pol. P.
884
Bernard Woodrow
początkami slawistyki i
problemami mickiewiozologii u wrocławskiej kolebki polonistyki naukowej /
Bernard Woodrow Januszewski,
Wrocław,
1980.
119 s.
(Monografie dląskie Ossolineum ) 54).
Z badatí nad
808,1
92
Mickiewicz
:
884
Pol.
-
1348
Jastrun, Mieczysław
Mickiewicz.
5
Kraków 1952.
wyd.
1
555
P*
92 Mickiewicz (458)
s
884
Jastrun, Mieczysław
12 wyd.
Mickiewicz.
610
p.
Pol.
Warszawa
-
5852
1974*
92
Mickiewicz
(4 5 8 )
Jastrun. Mieczysław
'
88
4
p ol>
]
co^< 2 y
Poeta wolności i braterstwa [Adam
Warszawa 1949*
32 p.
Mickiewicz].
92 Mickiewicz
:
884
Pol.
Jastrun, Mieczysław
Szkic o Adamie Mickiewiczu.
szawa
1956.
75
p*
>
ill.
\
2 wyd.
-
1353
War-
92
Mickiewicz
Kallenbach,
:
884
Pol.
-
Józef
Adam Mickiewicz.
1-2.
/
Poznań 1918.
1469
92 Mickiewicz (458)
í
884
Pol. P.
K awyn Stefan
W kręgu kultu Mickiewicza.
Szkice fenograficzne. Ł<sd i
p., iii.
1957.
96
(Prace wydziału I ŁTN, 29.)
,
92 Mickiewicz (438)
:
884
Pol. P.
Kawyn, Stefan
Z badań nad legendą Mickiewiczowską.
1. LubStudia i szkice fenologiczne.
lin 1948.
p.
170
(Rozprawy wydziału hist.-filol. TN KUL.
Sekcja ogólna,
5»)
92
Mickiewicz
:
884
Pol.
-
1557
Kleiner,
Juliusz
Mickiewicz.
1.
Lwów 1954»
552
p., ill.
92 Mickiewicz (438)
s
884
Pol. P.
Kleiner, Juliusz
1, 2:1-2. Lublin 1948.
Mickiewicz.
Towarzystwo naukowe KUL, 40-41.)
92
Mickiewicz
(438)
:
884
Pol .p.
Kleiner. Juliusz
Problematy improwizacji Konrada.
lin 1947.
41 p.
(Wykłady i przemówienia, 21.)
Lub-
92 Mickiewicz (438)
Pol. P.
Knąpowska, Wisława
Krytyczne oświetlenie relacyj o śmierci
Mickiewicza. Poznań 1935»
63 p.
(Prace komisji historycznej PTPN, 8:4.)
92 Mickiewicz
:
884
Pol.
Konopnicka, Marja
Mickiewicz
jego życie i duch.
s.a.
192 p.
-
\
-
1625
Kraków
92 Mickiewicz (458)
'
:
884
_
Pol.
nn
6709
,_
,
-
Kostenicz, Ksenia
Ostatnie lata Mieckiewicza. Styczeń
1850 ■— 26 listopada 1855* Warszawa 1978.
(Kronika życia i twórczośp., ill.
ci Mickiewicza.)
616
92 Mickiewicz (438)
’•
884
Pol.
-
7681
Kostenicz t Ksenia
Ostatnie lata Mickiewicza,
StyWarczeń 1850 —26 listopada 1855*
szawa 1978.
616 p., ill.
Pol.
Kozak,
11
-
671
Stefan
Ukraińscy spiskowcy i mesjaniści
Cyryla i Metodego / Stefan Kozak.
wa
PAX, 1990. 282 s.
:
ISBN 83-211-1093-2
883.3
92 Kostomarow (477)
883.3 Kostomarow
92 Mickiewicz (458)
884 Mickiewicz
í
'•
883.3
884
:
bractwo
Warsza-
92 Mickiewicz
:
884
Pol.
-
1782
Kraków
Kraków Mickiewiczowi. Pod redakcję. Danuty
Kraków 1956.
Rederowej.
250 p., ill.
/I
92 Mickiewicz
Kramsztyk,
:
884
-
1?89
Zygmunt
Bohaterowie Pana Tadeusza.
szawa
Pol.
1908-10.
2-4.
War-
92 Mickiewicz
:
Pol.
884
-
1917
Kridl, Manfred
Mickiewicz i Lamennais.
Warszawa
1909»
220 p.
92
Mickiewicz
s
884
Pol.
-
2466
Książka zbiorowa ku uczczeniu pamięci Adama
Mickiewicza
w stuletnią rocznicą
urodzin poety.
218 p.
Petersburg 1898.
’
92
Mickiewicz
;
Pol. K.
884
-
404
Księga pamiątkowa na stulecie zgonu Adama
Mickiewicza.
Komitet obchodu roku
Mickiewiczowskiego w Szwecji.
1955.
89 p.
\
Stockholm
92
Mickiewicz
(458)
•
884
Ksiftga pamiątkowa na
Pol«
-
9148
stulecie zgonu
Adama Mickiewicza,/ [Komitet MickieStockholm,
wiczowski w Szwecji],
1955.
89 s. s ill.
92 Mickiewicz (438)
Kubacki, Wacław
Palmira i Babilon.
80 p.
884
:
Pol. P.
Wrocław 1951»
(Studia historycznoliterackie, 7»)
884
:
882
92
Mickiewicz
:
884
Pol.
Ludowość u Mickiewicza.
-
2464
Praca zbiorowa pod
red. Juliana Krzyżanowskiego i Ryszarda Wojciechowskiego. Warszawa 1958»
575 P*
'
92 Mickiewicz
;
884
Pol.
-
2269
Maciaszek, Stanisław
życie duchowe i twórczość poetycka Adama
Mickiewicza w świetle psychologii namiętności
i psychoanalizy.
Diss.
Poznań s.a.
182 p.
J
92 Mickiewicz
;
884
Pol.
-
2268
Maciejewski, Jarosław
Gdy gościł w Wielkopolszcze Adam Mickiewicz w wielkim księstwie poznańskim 1831-1852.
Poznań 1958.
289 p.» ill.
\
92 Mickiewicz
930.8 (=81)
:
884
Pol.
Magnuszewski, Józef
Mickiewicz wśród Słowaków.
274 p., ill.
!
!
Wrocław
-
2285
1956.
92
Mickiewicz
(438)
i
084
Pol,
-
6114
Makowiecka, Zofia
Brat Adam. Maj 1844-grudzień 1847«
Warszawa 1975*
518 p,, ill. (Kronika
życia i twórczości Mickiewicza.)
Pol.
92 Mickiewicz (458)
Makowiecka,
:
-
$9(O
884
Zofia
Mickiewicz w Collóge de France :
październik 1840
maj 1944 / Zofia
Makowiecka.
Warszawa, 1969. 702 8,.
(Kronika życia i twórczości
ill.
-
;
Mickiewicza)
92 Mickiewicz (438)
Makowski,
;
Pol. P.
884
Stanisław
Tącze i áwierzopy s Słowacki } Beniowski ) Mickiewicz / Stanisław Makaeki.
Wrocław, 1984.
258 s. s ill.
(Biblioteka Towarzystwa literackiego
im. Adama Mickiewicza, ISSN 0067-7787 l
Q
(17)).
ISBN
85-04-01781-4
884
Słowacki
930.9 s 92 Beniowski
(438
92 Mickiewicz (438)
s
084
Pol. P.
Mężyński
,
Kazimierz
Gotfryd Ernest Groddeck, profesor AdaGdańsk
ma Mickiewicza. Próba rewizji.
314 P.
1974.
(Seria monografii GTN,
92
Groddeck
48.)
(438)
s
373
92
Mickiewicz
(458)
s
884
Pol. P.
Mickiewicz.
Sympozjum w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Red. Andrzej Podgórski.
Lublin 1979»
401 p,
(Rozprawy
hist,-filol. TM KUL,
46.)
92 Mickiewicz (438)
’•
884
xOi
•
(Mickiewicz, Adam)
Adamu Mickiewiczovi 1834-1934«
Jiří Horák. Praha 1934»
41 P»
nášky Slovanského ústavu, s*)
kot* i. j
Uspoř.
(Před-
92
Mickiewicz
(Mickiewicz,
(458)
[Adam])
:
884
Pol.
-
5244
Mickiewicz.
Siedem odczytów.
[Napis.] Julian
182 p.
Warszawa 1956.
Krzyżanowski [etc.].
92
Mickiewicz
:
884
Pol.
-
2465
Mickiewicz żywy. Książka zbiorowa wydana staraniem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.
Red. Herminia Naglerowa.
p., ill.
Londyn
\
1955«
236
92 Mickiewicz
:
Pol. K.
884
-
273
(Mickiewicz, Adam)
Adam Mickiewicz. Księga pamiątkowa w stulecie śmierci poety. Pod red. Wandy Markowskiej.
Warszawa
1957*
653
p.
»
ill.
92
Mickiewicz
(Mickiewicz
,
:
884
Pol. K.
-
270
Adam)
Adam Mickiewicz w kraju Goethego i Schillera.
Opracowali Jan Zygmunt Jakubowski & Anna
Milska. Warszawa 1956.
149 p.» ill.
(Mickiewicz
,
:
884
Pol.
-
246
i
92 Mickiewicz
Adam)
Adam Mickiewicz 1855-1955
Międzynarodowa
sesja naukowa Polskiej Akademii Nauk... 1956.
Red. naukowi: Kazimierz Wyka & Jadwiga Rużyło-Pawłowska. Wrocław 1958.
703 p.» ill.
(Z prac komisji naukowej obchodu roku Mickiewicza. )
•
\
92
Mickiewicz
;
Pol.
884
-
2462
(Mickiewicz, Adam)
Adama Mickiewicza wspomnienia i myśli.
Z
rozmów i przemówień zebrał i oprać. Stanisław
Warszawa 1958.
Pigoń.
633 p.
\
Pol. P.
Mickiewicz.
-
40
Adam
Korybut książą Nowogródka : Grażyna j podobizna autografu ze zbiorów przezdzieckich / Adam Mickiewicz ; wydał Julian Krzyżanowski,
Warszawa
Nakładem Towarzystwa
naukowego warsz., 1950.
10, 54 s. : il.
;
884 -1
884 Mickiewicz
92 Mickiewicz (4,
84
v
92 Mickiewicz
525 (438)
:
884
Pol. P.
Mickiewicz, Adam
Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa
polskiego. Opracowała Zofia Stefanowska.
12, 104 p., ill.
5 wyd. Wrocław 1956.
(Biblioteka narodowa. Seria 1: 17»)
92 Mickiewicz
:
Pol.
884
-
2460
(Mickiewicz, Adam)
Seksterny wykładów kowieńskich Adama Mickiewicza 1819-1821.
Adomo Mickevičiaus Kauno
mokykloje déstyti dalykai 1819-1821. Oprać.
Władysław Abramowicz.
Wiłnius 1956.
155 P*»
-
ill.
Pol.
Mickiewicz,
P.
Adam
Wybór poezyj
/ Adam Mickiewicz ; opr. Czewyd. 5- zm.
sław Zgorzelski.
Wrocław
Ossolineum, 1986.
126, 5&4 s
(Biblioteka Narodowa. Seria 1, ISSN 02084104 ; éé ).
ISBN 85-04-01446-7
;
*
884 -1
92 Mickiewicz (458)
884 Mickiewicz
;
884
92 Mickiewicz (438)
:
884
Pol. P.
Okopień-Sławińska, Aleksandra
Wiersz nieregularny i wolny Mickiewicza, Słowackiego i Norwida / Aleksandra Okopień-Sławińska. Wrocław,
1964. 137 s.
(jZ dziejów form artystycznych w literaturze polskiej ) 3), 88 4
884 Norwid
884 Słowacki
Pol. P.
Opacki.
Ireneusz
Poezja romantycznych przełomów
t szkioe /
Ireneusz Opacki,
Wrocław s Ossolineum, 1972.
11.
198 s.
(Z dziejów form artystycznych w literaturze
polskiej ; 28),
:
884
884
"18J0/1865"
884 Słowacki
92 Słowacki (458)
4
884
92
Mickiewicz
:
Pol. K.
884
-
405
Pamiętnik kielecki.
Zbiór prac ku uczczeniu
Adama Mickiewicza
1798-1898* Wydanie Bronisława Bieńkowskiego.
Kielce [l9ol].
ill.
P-,
255
i
92
Mickiewicz
(458)
:
884
Pol. K.
-
748
t Stanisław
Pi£oń
Formowanie
"Dziadów" częóci drugiej.
Rekonstrukcja genetyczna.
147 p.» ili«
Warszawa
1967»
92 Mickiewicz
;
884
Pol.
-
3005
Pigoń, Stanisław
Zawsze o Nim.
Studia i odczyty o Mickiewiczu.
Kraków 1960.
289 P*> ill.
(Biblioteka studiów literackich.)
92 Mickiewicz
:
884
Pol.
-
3057
Podhorski-Okołow, Leonard
Realia Mickiewiczowskie.
136 p.
1955.
\
2.
Warszawa
92
Mickiewicz
Przyboś,
(458)
s
884
Pol.
-
10
Julian
Czytając Mickiewicza / Julian Przyboś. Kraków, 1950.
185 s.
046
Pol.
Ratajska,
•Dziedzice
Krystyna
filomatyzmu
Ossolineum,
(.Rozprawy literackie
ISBN 83-04-02467-5
Wrocław
P.
/
884 "18"
884 Mickiewicz
2 Mickiewicz (438)
;
Krystyna Ratajska.
1987.
:
;
ISSN
884
237 s.
0208-4007
;
54).
92 Mickiewicz (438)
s
884
Pol. P.
Homankówna, Mieczysława
Mickiewicz w
zy Žmichowskiej
.
życiu i twórczości NarcyŁódź 1962.
123 p.
(Prace wydziału I ŁTN,
51»)
92 Żmichowska (438)
s
884
92
Mickiewicz
Rostafiński,
(438)
s
884
Pol. P.
Józef
Wpływ przeżyć chłopięcych Mickiewicza
na ohrazy ostatnich dwu ksiąg Pana Tadeusza oraz o święceniu
ziół na Matkę Boską
Zielną. Kraków 1922.
j 6 p.
(Rozprawy wydziału filologicznego PAU,
61:1.)
Pol. P.
Rymkiewicz
.
Jarosław Marek
Żmut / Jarosław Marek Rymkiewicz.
Instytut Literacki, 1987.
287 s.
(Biblioteka Kultury
ISBN
;
427).
2-7168-0094-4
884 Mickiewicz
92 Mickiewicz
950.8 (458)
(458)
;
884
Paryż
92 Mickiewicz (438)
:
884
Pol. P.
Saloni
,
Juliusz
Kompozycja
1961.
95 P.
"Dziadów" wileńskich.
(Prace wydziału I ŁTN,
48.)
Łódf
92 Mickiewicz
884
87
:
884
Pol.
:
-
5546
Sinko, Tadeusz
0 tradycjach klasycznych Adama Mickiewicza.
(Z historji i literaKraków 1923*
128 p.
15.)
tury,
1/
92 Mickiewicz
j
884
Pol. P.
Skwarozyóska, Stefania
Mickiewicza "Historia przyszłości" i
jej realizacje literackie wraz z podobizną
autografu. Łódź 1964»
200 p., ill.
(Prace wydziału I ŁTN, 59«)
92
Mickiewicz
(438)
s
884
Pol.
-
552?
Skwarozyńska, Stefania
Mickiewiczowskie "powinowactwa z wyboru".
Warszawa
1957«
664
p.
»
ill.
92 Mickiewicz (438)
s
884
fol. P.
Sławińska, Irena
0 rozmowach w 111 części Dziadów.
Lublin 1957.
50 p.
(Wykłady i przemówienia, 37.)
92
Mickiewicz
;
Pol. P.
884
Stefanowska, Zofia
Historia i profecja.
Studium o "Księgach
narodu i pielgrzymstwa polskiego" Adama Mickiewicza. Warszawa 1962.
259 P*
(Historia i teoria literatury.
Historia literatury, 3.)
1
92
Mickiewicz
(438)
s
884
Pd. kot.
Stefanowska, Zofia
Katechizm pielgrzymstwa polskiego.
Warszawa 1955»
140 p.
1
92
Mickiewicz
(458)
’•
884 Pol.
-
6255
Stefanowska, Zofia
Próba zdrowego rozumu.
Mickiewiczu.
Warszawa
Studia o
1976.
215
P*
•Pol. P.
Świdziński. Jerzy
Adam Mickiewicz w opiniabh rosyjskich i radzieckich / Jerzy Swidziński.
Poznań ; Untet A.M., 1992.
152 s.
(Seria filologia rosyjska, ISSN 0157-1452 ;
2Ť7T
ISBN 85-252-0557-4
92 Mickiewicz (458)
882
884
:
s
884
:
882
92
Mickiewicz
;
884
Pol.
P.
Szm.ydtowa, Zofia
Rousseau
Mickiewicz i inne studia. Warszawa 1961.
348 P*
(Historia i teoria literatury.
Historia literatury, 2.)
-
\
92 Mickiewicz
930.8 (4)
;
884
Pol.
Szpotański, Stanisław
Adam Mickiewicz i jego epoka.
szawa 1921,
f
1-2.
-
3866
War-
92 Mickiewicz (438)
:
884
Pol. P.
Szweykowski, Zygmunt
Pan Tadeusz
poemat humorystycany, Poznań 1949.
77 P»
(Prace komisji filologicznej PTPN, IJsl.)
-
92 Mickiewicz
s
884
Pol.
-
3879
Sz.y.jkowski, Marjan
Adam Mickiewicz, budowniczy prawdziwej
Polski.
Lwów 1922.
176 p. (Wielcy pisarze
1 .)
,
r
92 Mickiewicz (458)
Henryk
Adam Mickiewicz.
’
884.
Pol. kot.
Szyper,
15
p.
Warszawa
1949.
2?
92 Mickiewicz
:
884
Pol.
-
3889
Szyper, Henryk
Adam Mickiewicz.
Poeta i człowiek czynu.
Warszawa 1947*
244 p.
f
92 Mickiewicz (458)
Tarnowski,
:
884
Pol. kot.
55
Stanisław
0 "Panu Tadeuszu" / Stanisław Tarnowski ) do druku przysposobił Sta2. wyd. Kraków, 1922.
nisław Pigoń,
(Z
historii i literatury )
104 s.
[ls])
92
Mickiewicz
:
884
Pol.
-
5971
Tretiak
Józef
Kto jest Mickiewicz.
Sześć szkiców. 2
162 p.
historji i
wyd. Kraków 1924literatury, 6.)
,
92
Mickiewicz
Ujejski,
(439)
;
Pol. kot.
884
Józef
Byronizm i skottyzm w "Konradzie
Wallenrodzie" / Józef Ujejski.
(Z hisKraków, 1923«
49 s.
torj-í i literatury ; [2o])
884
:
820
35
92 Mickiewicz (438)
s
884
Pol. P.
mickiewiczowską. Ku uczczeniu pięknego jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy naukowej Juliusza Kleinera. Lublin 1956.
579 P»
(Roczniki humanistyczne, 5»)
W setną rocznicę
082.2 Kleiner
92
Mickiewicz
(438)
:
884
Pol. P.
W setną rocznicę zgonu Adama Mickiewicza
1855-1955. Red. Tadeusz Mikulski. Warszawa
1956.
468 p.
(Pamiętnik literacki, 47s zeszyt specjalny.)
92
Mickiewicz
(458)
'•
884
Warneńska, Monika
Nad wodą wielką i czystą.
254
P.
Pol.
-
Lublin
6446
1976.
92
92
Mickiewicz
Słowacki
:
884
884
:
Pol.
Wasilewski, Zygmunt
Mickiewicz i Słowacki.
343
P.
tu
-
4077
Warszawa s.a.
Pol.
-
li
550
Wawrzykowska-Wierciochowa. Dionizja
i Maryla
dzieje romantycznej miAdama
łości
Mickiewicza i Maryli Weresz/
czakówny
Dionizja Wawrzykowska-WierInstytut Wydawniczy
Warszawa
ciochowa.
Adam
:
:
Związków Zawodowych, 1990.
ISBN 85-202-0784-5
92 Mickiewicz (458)
884 Mickiewicz
950.8 (458)
;
884
500 s.
:
il.
92 Mickiewicz (458)
Witkiewicz
,
'
Pol. P.
884
Stanisław
Oprać. Jan
Jakubowski. Warszawa 1947«
17» 37 p.
(Biblioteka pisarzy polskich i obcych, 19*)
Mickiewicz
jako kolorysta.
(
92
(458)
Mickiewicz
:
884
Witkowska, Alina
słowo i czyn.
Mickiewicz
-
1975-
365
p.
Pol>
_
£yj o
Warszawa
92 Mickiewicz
820 s 884
:
884
Pol.
-
4215
Wojciechowski, Konstanty
"Pan Tadeusz" Mickiewicza a romans Waltera
Scotta. Kraków 1919*
146 p.
f rt
92 Mickiewicz
:
884
Wyka, Kazimierz
0 formie prawdziwej
szawa 1955*
145 P*
Pol.
-
"Pana Tadeusza".
4500
War-
92
Mickiewicz
s
884
Pol. P.
Wyka, Kazimierz
Pan Tadeusz.
I_. Studia o poemacie. Warszawa 1963.
J26 p.
_2j. Studia o tekście. Warszawa 1963.
4H p•
(Historia i teoria literatury.
Historia literatury, 1.)
\
92 Mickiewicz
S
884
T,
T
Pol
082.2
_Z nad Wilii i Niemna.
-
-
Książka zbiorowa.
Pamięci Adama Mickiewicza i Tomasza Zana
Wilno 1906.
w 50-tą rocznicę ich zgonu.
254
P.,
ill.
I/
4354
92 Mickiewicz (458,)
s
884
Pol. kot.
1
Zajączkowski, Ananiasz
Orient jako fródło inspiracji w literaturze romantycznej doby mickiewiczowskiej.
Warszawa 1955»
94 P®s ill»
884
:
89
Pol.
Zakrzewski.
-
11
576
Bogdan
Hajże na Soplicą J / Bogdan Zakrzewski.
Wyd-wo IJniw. Wrocł,
Wrocław
1990» 521
;
s.
:
ISBN
,
il.
85-229-0575-8
884 Mickiewicz
92 Mickiewicz (458)
884 -1
:
884
Pol, kot.
Zamąć iňska
,
48
D anut a
wiersze późne MickieSłynne
nieznane
wicza, Słowackiego, Norwida / Danuta Zamącińska.
KUL, 1985.
Lublin
104 s.
ISBN 85-00-00655-9
-
:
:
884 Mickiewicz
884 Słowacki
884 Norwid
92 Mickiewicz (438)
884
: 884
92 Słowacki
92 Norwid (438)
884
;
:
92
Mickiewicz
(438)
:
884
Pol. P.
Zgorzelski, Czesław
go.
0 lirykach Mickiewicza i SłowackieEseje i studia. Lublin 1961.
295
P.
( Rozprawy
2 5.)
wydz.
hlst.-filol. TN EUL,
92 Słowacki (438)
:
884
92 Mickiewicz (438)
:
884
Pol
_
.
6444
Zgorzelski, Czesław
0 sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby
zbliżeó i uogólnieri. Warszawa 1976,
418
P.
92
Mickiewicz
(438)
;
884 (O *8)
Bartelski, Lesław M.
Mickiewicz na Wschodzie.
tarna.
2 wyd.
Łćdź 1971.
-
5002
Opowieść dokumen242 p., ill.
884 -31
II
Pol.
92
Mickiewicz
(438)
*
884
Żółkiewski. Stefan
Spór o Mickiewicza.
276
p.
Pol. P,
Wrocław 1952=
(Studia historycznoliterackie,
16.)
92 Mickiewicz (438)
:
884
Pol. P.
Życzyilski, Henryk
A. Mickiewicz,
1936.
169
1.
Młodość.
p.
(Towarzystwo naukowe KUL, 9.)
Lublin
92 Mickiewicz
:
884 (0;8)
Syga t Teofil
Woda z Niemna.
Pol.
Warszawa 1957*
-
238
884 -32
3815
p.
92 Mickiewicz (438)
92 Lávy (44)
:
_
Pol
.
,
-
'
Ć 7JO
Jerzy W.
Sekretarz Adama Mickiewicza. (Armand
2 wyd.
Lévy i jego czasy 1827-1891).
p.,
Wrocław 1977»
ill.
408
Borejsza,
92
Mickiewicz
(45®)
:
930j?ci»
-
6358
ffodzyńska, Maria
Adam Mickiewicz i romantyczna filozofia historii w College de France.
Warszawa 1976.
280 p.
92
Mickiewicz
(438)
:
950.8 (4)
Szpotański, Stanisław
Adam Mickiewicz i jego epoka.
szawa
192i.
(
Pol.
1-2.
-
War-
5866
92 Mickiewicz (45 8
)
Durko vlđ-JakS id
:
»
95 8
*
8
(49^.17
Ljubomir
Mickiewicz i Jugosłowianie / Ljubomir
Durkoviđ-Jakšiđ ) tłum, Jan Leány, Witold Szulc, Bogusław Zieliński.
Poznań, 1984.
224 s, s ill.
(Seria historia, ISSN 0554-821? | lll).
016 Mickiewicz
92 Mickiewicz (438)
:
930.8 (=81)
Pol. P.
Batowski, Henryk
Mickiewicz a Słowianie do roku 1840.
1936.
204
Lwów
P.
(Archiwum towarzystwa naukowego we Lwowie.
Dział 1, 8 s 1.)
92 Mickiewicz (438)
950.9 (=81)
:
Pol.
-
7797
Batowski, Henryk
Ze słowiańskich mickiewiczian<sw
przyczynki
historyczne o stosunku Adama Mickiewicza do
narodów słowiańskich / Henryk Batowski, Warszawa, 1980.
179 s.
:
92 Mickiewicz, Pr.(438)
808.4 -08
:
5.k.416
Trypućko, Józef
0 języku Wspomnień dzieciństwa Franciszka
Mickiewicza. Uppsala 1970.
209 P*
(Acta univ. Upsaliensis.
Studia Slavica Up-
saliensia,
?•)
’
92 Mickiewicz,
.
W,
(438)
655
Kłossowskl,
.
PB. Henkiläkirj
__
_
Andrzej
Ambasador książki polskiej w Paryżu
Władysław Mickiewicz. Wrocław, 1971.
569 s. j Ul.
525 (438
:
44)
.
92 Mieszko
I
(438)
:
943*8
Pol.
-
8264
Grabski, Andrzej F,
Mieszko I s ok, 930-992 / Andrzej B.
162 s, :
Grabski. Warszawa, 1973.
ill.
943*8 "930/992"
Pol.
P.
Labuda. Gerard
czasy
Mieszko II król polski 1025-1054
państwa
polskiego
dziejach
/ Geprzełomu w
:
212
rard Labuda.
Kraków
Secesja, 1992.
s.
il.
(Rozprawy wydziału historyczno-filozoficz:
:
nego
ISBN
;
73)*
83-85485-46-2
92 Mieszko II (438)
943*8 "1000"
:
943*8
Pol.'
Mihalić,
861
portr.
524 s.
ISBN 86-549-0180-7
:
-1
92 Mihaliđ
;
izabrao
1988.
(Djela hrvatskih pisaca)
:
886.1
11
Slávko
Izabrane pjesme / Slávko Mihaliđ
Antun Šoljan.
Zagreb
Naprijed,
886.1
-
(497.1)
Mihaliđ
:
886.1
92
Mikołaj z Polski
(438)
s
6l
Pol. P.
(Mikołaj z Polski)
Brata Mikołaja z Polski pisma lekarskie.
PozWydał i objaśnił Ryszard Ganszyniec.
nań 1920.
236 p.
(Prace naukowe Uniw. Poznańskiego,
Sekcja
humanistyczna,
2.)
Pol.
-
11
655
Mikoszewski, Karol ks.
Pamiętniki moje / ks. Karol Mikoszewski ;
opr., przedmowa i przypisy Ryszard Bender.
Warszawa
PAX, 198?.
545 s. ; portr.
ISBN 85-211-0792-5
;
92 Mikoszewski (458)
945.8 "I865"
s
945.8
Pol. P.
tom specjalny w 200
Antynomie oświecenia
rocznicą Konstytucji 5 maja / red. Przemysława Matuszewska, Bogdan Zakrzewski.
Wyd-wo Uniw. Wrocł., 1991«
Wrocław
276 s
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN
0259-6661 ; 1568. Prace literackie, ISSN
:
:
,
51).
83-229-0577-7
0079-4767
ISBN
;
884 "17"
92 Krasicki (458)
(4 38Í
2 Mikul
884
J
:
s
884
884 Krasicki
884 Mikulski
884 A/Z
Pol.
Petroviđ. Miodrag
Pesniđki svet Branka Miljkoviđa
Petroviđ. Niš
Gradina, 1991.
:
ISBN
86-7129-004-2
886.1 Miljkoviđ
_l2_Miljkoviđ (497.1)
886.1
-1
:
886.1
-
/
ll
711
Miodrag
165
s
*
92 Miłkowski (458)
44)
325 (438
Miłkowski Jđzef
;
355 (44)
Pnl
p
;
,
Wyprawa Dahomejska.
Warszawa [l9lo].
Ze wspomnień legionisty.
127 p.
(Biblioteka dzieł wyborowych,
K
650.)
92 Miłkowski (438)
;
808.4 -08
Doroszewski, Witold
Język Teodora Tomasza
kowskiego).
Pol.
-
702
Jeża (Zygmunta Mił41? P*
Warszawa 1949*
í.
92 Miłkowski
:
914/915
884
Pol.
[Miłkowski, Zygmunt]
-
1384
Od kolebki przez życie.
[Napisał] Teodor
Tomasz Jeż. Do druku przygotował Adam Lewak.
Wstępem poprzedził Aleksander Bruckner.
1-3*
Kraków
1936-37.
!|
92
Miłkowski
(438)
:
884
Pol.
P.
Subotin, Stojan
Romani Teodora Tomasa Ježa (Zigmunta Milkovo Jugoslovenima. Beograd 1966.
224 P*
skog)
(Monografije,
3.)
I
Bibl.kot.B4
Millers, V.
npo<řeccop BncBapnc Ottobmh MmiJiep : nepcoHaJibHbiíí yKaaaieJib JiMTepaxyphi
Profesors Visvaris Millers : personalais li
teraturas raditajs / cocx. Jlmíi Spawane.
JlaxßMííCKHři rocyaapcTßeHHbiři ynnsep
Pura
1988.
122 C.
CMT6T MM. 11. CTyHKM,
=
:
91.9 : 98 MMBBep, B. (2JIa)
98 MMJUiep, B. (2JIa) a 9
67.3 (2Jla) a
5)
92 Millers
;
34
Pol.
Bereś,
-
11
640
Stanisław
Ostatnia wileńska plejada s szkice o poezWarji krągu Żagarów / Stanisław Bereś,
szawa
ISBN
:
Wyd-wo PEN,
1990.
83-85254-03-X
884 "192/193"
92 Miłosz (438)
884 Miłosz
Wilno 884
:
884
367
s.
92
Miłosz
(75)
5
Chrzastkovska,
Poezje
88
4
Pol.
-
Bożena
Czesława Miłosza / Bożena
Chrząstkowska, Warszawa, 1982.
(Biblioteka analiz
ill.
19i s.
58}
;
literackich
!
ISBN
85-02-01812-0
9166
92 Miłosz (73)
Fiut
:
884
Pol.
Aleksander
Rozmowy z Czesławem Miłoszem
sander Fiut.
Kraków, 1981.
ISBN
-
9548
»
85-08-00690-6
/
Alek-
143
s
.
Pol. kot.
48
Łapiński, Zdzisław
o poezji
Miądzy polityką a metafizyką
Czesława Miłosza / Zdzisław Łapiński,
[2. wyd.]. Londyn
Odnowa, 1981.
45 s.
ISBN 905-705-40-0
:
;
1. wyd.; Warszawa
Wydawnicza, 1980.
884 Miłosz
92 Miłosz (75)
:
:
88‘4
Niezależna
Oficyna
Pol. P.
Miłosz
,
Czesław
Czesław Miłosz / pod red. Wiesława
Kraków ; PWN, 1987«
Pawła Szymańskiego,
182 s.
(Zeszyty naukowe Uniw. Jagiellońskiego \
786.Prace historycznoliterackie, ISSN
0085-456 X ł
ISBN
6l).
85-01-7568-6
884 Miłosz
~
x>
:m
92 Miłosz
325 (438)
:
884
Pol. P.
Miłosz t Czesław
Rodzinna Europa. Paryż 1959*
(Biblioteka **Kultury ll 50.)
,
11
246
p.
Pol. P.
Miłosz
,
Czesław
Rodzinna Europa / Czesław Miłosz.
Paryż
Instytut literacki, 1986.
(Dzieła zbiorowe } 6),
(Biblioteka "Kultury" } 5 2 7).
ISBN 2-7168-0085-5
:
525 (458)
884 Miłosz
92 Miłosz (458)
:
884
5«
246
wyd.
s.
Pol.
Miłosz
,
-
10 584
Czeszław
Trzy
zimy / Czesław Miłosz.
Głosy o
wierszach / pod red. Renaty Gorczyńskiej,
Piotra Kłoczowskiego.
Londyn s Aneks,
1987.
ISBN
155 s.
0-906601-38-X
884 -1
884 Miłosz
92 Miłosz (458)
:
884
Pol. P.
Miłosz
,
Czesław
Widzenia nad Zatoką San Francisco /
Paryż : Instytut
Czesław Miłosz.
2. wyd.
literacki, 1980.
1?2 s. (Dzieła zbiorowe
9)
(Biblioteka "Kultury"
ISBN
2-7108-0024-9
884 Miłosz
92 Miłos z (458) J 884
}
551)-
}
Pol.
Miłosz
,
P
Czesław
Zaczynając od moich ulic / Czesław Miłosz
Paryż
365- s.
Instytut Literacki, 1 985.
;
(Dzieła
zbiorowe,; 12)
"Kultury"
(Biblioteka
2-7168-0071-5
ISBN
884
Miłosz
92 Miłosz
(438)
884
82/88
(081)
( 081 )
:
884
;
408).
92 Miłosz
:
884
Pol.
Miłosz, Czesław
Zniewolony umysł. Paryż
(Biblioteka "Kultury", 3•)
2j6 p.
1955*
82
/
P.
Pol.
-
10 298
Poznawanie Miłosza : studia i szkice
o twórczości poety / pod red. Jerzego
Kwiatkowskiego.
Kraków, 1985.
586 s.
ISBN 35-08-00897-6
884 Miłosz
92 Miłosz (438)
:
884
92
Milton
(420)
1
820
Pol. P.
Pritt, D, N,
John Milton, poet and revolutionary.
Praha 1959.
32 p.
(Acta univ. Carolinae.
luridica,
1959:3.)
92 Milton (420)
!
Pol. P.
820
Puhalo Dušan
Milton i njegovi tragovi u jugoslovenskim
književnostima.
Beograd 1966.
J>62 p.
,
(Monografije, 4»)
820
lij
:
886.1/.6
Pol.
Mirsky.
11
235
I
D. S.
Uncollected writings on Russian literature
D. S. Mirsky ; ed. G. S. Smith. Berkeley
Berkeley Slavic Specialties, 1989«
406
s.
il.
(Modem Russian Literature and Culture.
/
:
:
Studies
ISBN
and Texts
;
15*}
0-953884-68-0
92 Mirsky (47)
882
s
882 Mirsky
882
83.411.2 In4
83.411.2 1 fí Cestoho/ih
HnpcHH ň,
1
J\.
CBnronO/IK-ľIHpCKMň
fl. n.
9
92 Mitkiewicz (458)
í
355
Pol>
_
g BQ^
Mitkiewicz, Leon
W wojsku polskim 1917-1921. Przedmowa: Klemens Rudnicki, London 1976»
270
p., ill.
92 Mitraszewski (438)
s
362.4
Pol.
Mitraszewski, Napoleon
Wrocław 1974»
A jednak życie.
ill.
-
590?
141
P*
>
92
Młodzie j owski
(458)
:
78
Pol.
-
8125
Młodzie .i owaki« Jerzy
Moja tatrzańska symfonia / Jerzy Młodziejowski. Kraków, 1981.
272 s. % ill.
884 -94
92
Mochnacki
(438)
s
82
Pol. P„
Krzemierf-Q.jak, Krystyna
Maurycy Mochnacki, program kulturalny i
mysi krytycznoliteracka.
Warszawa 1975»
309 P.
(Historia i teoria literątury, Studia,sB.)
92
Mochnacki
(438)
s
884.0
Pol. P.
Krzemień-O.jak Krystyna
Maurycy Mochnacki.
Program kulturalny
i myśl krytycznoliteracka.
Warszawa 1975*
509 P.
(Historia i teoria literatury. Studia, 38.)
,
92 Mochnacki (438)
930.8
92 Lelewel (438)
930.8
;
:
Pol.
-
4914
Kowalska, Aniela
Mochnacki i Lelewel, współtwórcy życia umysłowego Warszawy i kraju 1825-1830. Warszawa
1971.
576
p., ill.
|ll
Pol.
Mochnacki
.
-
11
568
Maurycy
Poezja i czyn * wybór pism / Maurycy Mochnacki ; wybrał, wstąpem i przypisami opatrzył Stanisław Pieróg,
Varszawa : LSW,
s.
1987. 501
ISBN 83-205-3920-X
945.8
884
945.8
92 Mochnacki (458)
:
““
t
884
T
92
Modrzejewska
Szczublewski,
(438)
:
792
Pol.
-
3858
Józef
Helena Modrzejewska.
Warszawa 1959«
148
(Monografije czołowych polskich akp., ili.
torów.
)
'■
92
Modrzejewska
(438)
1
Szczublewski. Józef
Żywot Modrzejewskiej.
szawa 1977.
724 P.
792
Pol.
2 wyd.
-
7506
War-
92 Modrzewski (458)
930.8 (438) "/r"
Pol.
-
1726
Kot, Stanisław
Andrzej Prycz Modrzewski.
Studjum z dziejów
2 wyd. Kraków 1923*
kultury polskiej w. XVI.
320 p. (Bihljoteka historyczna Krakowskiej
spółki wydawniczej, 6.)
92 Modrzewski (438)
Budkiewicz,
:
159»9
Pol.
P.
Janina
Myśl psychologiczna w dziełach naukowych
Andrzeja Prycza Modrzewskiego. Warszawa 1964*
149
P.
(Bissertationes univ. Varsoviensis
,
6.)
92
Modrzewski
(458)
:
807.1 -085 .05=82
Pol. P.
Galster« Irena
Jązyk staroruskiego przekładu dzieła Andrzeja Prycza Modrzewskiego "De Republica
emendanda" : system fleksyjny / Irena Galster. Wrocław, 1975«
145 s.
(Monografie slawistyczne ) 53)»
92 Modrzewski (458)
Andrzej
;
Pol. P.
875
Frycz Modrzewski i problemy kul-
tury polskiego odrodzenia / pod red.
Tadeusz Bieńkowski.
247 8.
(Studia staropolskie
Wrocław,
}
42).
1974.
:
92
Modrzewski
Yoisé
,
(453)
'•
875
Pol.
-
6172
Waldemar
Andrzej Prycz Modrzewski.
130 p., ill.
Wrocław 1975*
1505-1572.
92 Molińska-Woykowska (438)
:
884
Pol> p<
Gospodarek, Tadeusz
Julia Moliilska-Woykowska (1816-1851).
211 p.
Wrocław 1962,
( Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego.
Seria A, 82.)
92 Moniuszko (438)
:
78
Walicki, Aleksander
Stanisław Moniuszko.
Pol.
Warszawa
1873»
-
4057
140
p.
92 Moniuszko (438)
!
78
Pol.
-
4583
Wilczyński, Bolesław
Stanisław Moniuszko i sztuka muzyczna naroWarszawa 1874*
dowa.
149 P*
\
92
Montaigne
Gierczyński
(44)
*
1
Pol. P.
Zbigniew
Le "Que sais-je?" de Montaigne. Interprśtation de I’apologie de Raimond Sebond.
Lublin 1970.
105 P«
(Roczniki humanistyczne, 18:4»)
,
840
Montaigne
92
Montaigne
(44)
:
Pol. P.
596
Kupisz« Kazimierz
problématique féminine
Elles et lui
łódź,
des Essais / Kazimierz Kupisz.
1935. 92 s.
(Acta univ. Lodziensls. Folia litte-
raria, ISSN
0208-6035
»
12).
92
Montaigne
(44)
í
840
Pol'.
P.
Gierczyiíski, Zbigniew
Le "Que sais-je?" de Montaigne, Interprétation de l’apologie de Raimond Sebond.
Lublin 1970.
103 P*
(Roczniki humanistyczne, 18:4«)
840
Montaigne
92
Montaigne
(44)
:
840
Pol. P.
Montaigne / red,: KaziRomanie a
Kupisz.
228 s.
Iddź, 1982,
mierz
(Acta univ, Lodziensis. Polia litte:
raria, ISSN 0208-6085 i 8).
92
Moravia
(460)
«
860
Pol. P.
Heistein, Józef
Twórczość powieściowa Alberta Moravii.
Wrocław 1968,
202 p.
(Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego.
Seria A, 125.)
Pol.
92 Morawski (458)
-
2558
Morawski, Stanisław
Kilka lat młodości mojej w Wilnie (1818-
1825). Opracowali i wstępem poprzedzili Adam
Czartkowski i Henryk Mościcki. Warszawa 1959«
640 p., ill. (Biblioteka pamiętników polskich
i
obcych.)
930.8 (438)
Wilno
'I
92 Moriolles (44)
94J.8 "1789/1835"
Pol.
P.
(Moriolles, [Aleksander] de)
Pamiętniki hrabiego de Moriolles o emigracji, Polsce i dworze wielkiego księcia KonstanZ 2 wyd. tłomaczyła Zofia
tego (1789-1833)«
Przyborowska. Warszawa 1902.
159 P«
(Biblioteka dzieł wyborowych, 255*)
92
Morstin
(438)
:
?92
Pol.
-
2552
Morstin, Ludwik Hieronim
259
Moje przygody teatralne.
P.
\
Warszawa
1961.
Pol.
Morsztyn
(Morstin), Jan
P.
Andrzej
Wybór poezji / Jan Andrzej Morsztyn ; opr.
Wiktor Weintraub.
Wrocław
Ossolineum,
1988. 92, 275 s.: 11.
(Biblioteka Narodowa. Seria 1, ISSN 0208:
4104
ISBN
257).
85-04-02544-2
;
884 -1
92 Morsztyn (438)
884 Morsztyn
:
884
92
Morsztyn
(458)
:
P01.. P.
884
Morsztyn, Zbigniew
Wybór wierszy / Zbigniew Morsztyn }
Wrocław, 1975oprao. Janusz Pelc.
CVII,
597 s.
:
111.
(Biblioteka narodowa.
884
Seria I
-1
;
215).
92 Morsztyn (438)
:
884
Pol. P.
Pelc, Janusz
Zbigniew Morsztyn: Arianin i poeta.
Wrocław 1966.
419 P*> ill.
(Studia staropolskie, 16.)
92
Morsztyn
(438)
;
884
Pol>
_
Pelc, Janusz
Zbigniew Morsztyn na tle poezji polskiej
XVII w. Warszawa 1973*
358 p., ill.
Pol. P.
staropolskie / red. Tadeusz
Wrocław
Ossolineum, 1990.
Mise ellanea
Ulewicz.
:
11.).
6 (487 s.
(Archiwum literackie,
:
ISBN
ISSN
85-04-05252-X
884 -822
884 Luhelczyk
Luhelczyk (458)
884 Morsztynów
Morsztynów (458Í
92
;
884
4
0066-6904
;
27).
92 Mortkowicz (458)
•
655
PB. Henkilokirj,
Mlekicka, Marianna
Jakub Mortkowiczi księgarz i wydawca.
Wrocław 1974»
279 p. ill. (Książki
»
o
książce.)
92 Mościcki (438)
;
Pol.
943*8
-
4279
(Wybicki, Józef)
Pamiętniki Józefa Wybickiego, senatora woZ przedmową Henjewody Królestwa Polskiego.
(Dzie1-2. Warszawa 1905*
ryka Mościckiego.
żywem
je porozbiorowe narodu polskiego w
słowie, 2-3.)
\
92 Moyses (437*6)
06l (437*6) Matica
Yaj ans ký
;
slov.
Pol.
-
4755
Svetozár Hurban
Život Štefana Moysesa. Matičné reči biskupa Štefana Moysesa i ich buditel ’ský význam.
Martin 1970.
219 P* (Výskum dejín Matice
,
slovenskej,
4*)
92
Moyses
(457-6)
:
930.8
Pol.
-
4723
(Moyses, Stefan)
Pozdravné listy Stefanovi Moysesovi v rokoch 1861-1863.
Zostavil Anton Augustín Baník. 2 vyd.
Martin 1947159 P*
92
Moyses
(437*6)
(Moyses, Štefan)
Stefan Moyses
kej konferencie.
1971*
skej,
173 P*
7*)
:
930.8
1869-1969*
Pol.
Zborník z
-
4978
vedec-
Red. Tomáš Winkler. Martin
(Výskum dejín Matice sloven-
92 Mráz (457*6)
i
885*4
Pol.
-
7273
Mráz, Andrej
Vybrala a edične
Doslov
napis, Karol Rosenbaum. Bratislava
Brázdami života.
priprav, Ľudmila Rampáková.
1974*
157
P*,
ili*
92
Mrongoviusz
(438)
Bieńkowski
«
:
808.4
Pol.
-
9224
Wiesław
Celestyn Mrongowiusz j 1764W służbie umiłowanego jązyka /
1855
2, wyd.
Wiesław Bieńkowski,
Olsztyn,
Krzysztof
:
ill.
258 s.
ISBN 83-7002-111-5
1985.
:
92
Mrongowjusz s
884
(Mrongow.jusz, Krzysztof
Pol.
-
2580
Celestyn)
Krzysztof Celestyn Mrongowjusz 1764-1855*
Księga pamiątkowa pod red. Władysława Pniewskiego. Gdańsk 1933*
378 p.
Pol.
Mroziński
,
-
lo
Józ e f
Dzieła wszystkie / Józef Mroziński
do druku przygot,
Zofia Florczak,
Wydawnictwo
PAN, 1986Wrocław
:
1-
ISBN
550
85-04-02010-6
całośd
85-04-02011-4 t. 1
808.4 (081)
808.4
92 Mroziński (438)
ISBN
:
D
;
92 Mrozowski (458)
•
88
4
Pol.
-
9862
Mrozowski« Wacław
Cyganeria / Wacław Mrozowski,
Lublin, 1965.
254 s. s 111.
884 -94
884 "195"
884 Cechowicz
92 Mrstík, A. (457)
:
885
Pol.
-
Justl. Vladimír
Bratři MrStíkové / Vladimír Justl.
(Drama, diPraha, 1965«
85 s,
vadlo, dokumentace } 5)
885 Mrstík, V.
5800
92 Mrstík, A. (457)
:
Pol.
885
-
8856
MrStfková« Božena
Vzpomínky / Božena Mrštíková.
Praha,
1-2
(277,
ill.).
1950.
234 s.
:
885 Mrstík, V.
885 -94
92 Mrštík, V. (457)
92 Zeyer (457) s 885
:
885
Pol. P.
Honzíkova, Milena
Julius Zeyer a Vilém Mrštík, dvě možnosti
české moderní prózy. Praha 1971»
92 p.
(Acta univ. Carolinae. Philologica monographia,
2
J7T
J L_
92 Mrstík, V. (457)
í
885
Pol.
-
Justl» Vladimír
Bratři Mrštíkové / Vladimír Justl,
(Drama, di85 s.
Praha, 1965.
vadlo, dokumentace } 3)
885 Mrstík, A.
5800
92 Mrstík, V. (457)
:
Pol.
885
MrStfková« Božena
Vzpomínky / Božena MrStíková.
1950.
1-2
(277, 254 s.
:
-
Praha,
ill.).
885 Mrstík, A.
885 -94
8856
92 MrStík, V. (457)
882
885
!
885
Pol. P.
*
Parolek, Radegast
Vilém Mrštík a
ruská literatura.
1964.
183 s., ill.
(Acta univ, Carolinae.
phia,
5.)
Praha
Philologica monogra-
Pol. K.
i
Kusák, Dalibor
Mucha
Praha
/
:
Dalibor Kusák, Marta KadleSíková.
il»]
88/art, 1992. [194 s.
:
75/77 (457)
92 Mucha (457)
.
i
.
75 (457)
■
149
92 Muhammed (55)
Reychman,
•
297
Pol.
-
5250
Jan
2 wyd.
WarMahomet i świat muzułmański.
ill.
szawa 1960.
p.,
(Światowid,
4./
310
297
'1
Pol.
-
li 779
Jankoviž, Milan
Nesamozřejmost smyslu
Praha
219 s.
ISBN
:
Československý
80-202-0526-5
82
92
885 Hašek
92 Hrabal (457)
885 Hrabal
BB
5^
/
Milan Jankovi?.
spisovatel, 1991«
92 Mukařovský (457)
*
885. 0
Pol.
-
580?
Jan)
Janu Mukařovskému k Šedesátce.
Red.
Bohuslav Havránek a František Černý,
Praha
1952.
95 p., ill.
(Mukařovský,
012 Mukařovský
082.2 Mukařovský
92
Mur
(458)
Mur,
:
Pol. P.
525
Jan
Dziennik internowanego
grudzień
/
grudzień
1981
Jan Mur.
1982
Paryż, 1985.
199 s.
(Biblioteka "Kultury” j 405).
ISBN 2-7168-0066-9
:
-
323 (438)
92 Murmeliusz
Cygal-Krupowa
:
808.4 -32
Pol. P.
Zofia
Szesnastowieczne edycje "Diotionarii
loannis Murmellii variarum rerum..."
1,
Uwagi ogólne. Ortografia, fonetyka,
cechy dialektyczne,
Warszawa 1979.
,
143 P.
(Zeszyty naukowe iiaiw,
go, 50 5.
Prace
Jagiellońskie-
językoznawcze, 62.)
92
Mussil de Mussilau
(458)
s
502
Pol. kot. 2
Chołodecki, Józef Białynia
Adolf Leopold Mussil de Mussilau,
(Szkic biograficzny.)
p., ill.
Lwów 1915*
16
92 Mussolini
;
945
Pol.
Dąbrowski Roman
Sto dni Mussoliniego.
325 P-
-
656
,
Buenos Aires
'
1952.
PB. P.
Jana Henryka Miintza podróże malownicze
po Polsce i Ukrainie
1781-1785
album
ze zbiorów Gabinetu Rycin BUW / oprać.
Elżbieta Budzińska.
Warszawa : Wydawnictwa
;
Uniw. Warszawskiego, 1982.
:
554 s.
(Prace Biblioteki Uniwersyteckiej
szawie, ISSN 0509-7185 i 16).
75 (450)
:
92 Muntz
:
ill.
w War-
92
Miintzer
(4 30)
:
945*7
Pol. P.
Husa t Václav
Tomáš Miintzer a Cechy / Václav Husa.
125 s.
1957.
( Rozpravy ČSAV.
Hada SV } 67 í ll)»
Praha,
92 Mysliveček (437)
s
78
Pol. P.
Pečman, Rudolf
Josef Mysliveček und sein Opernepilog.
Zur Geschichte der neapolitanischen Oper.
Brno
1970.
203
P«» ill.
(Spisy univ. J.E. Purkyně v Brně.
fakulta, 164.)
782 (45)
Filos.

Podobne dokumenty