Medycyna Pracy

Komentarze

Transkrypt

Medycyna Pracy
Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej - Kowenicka
Medycyna Pracy
Przychodnia Lekarska Anna Kowenicka NZOZ w ramach medycyny pracy ¶wiadczy nastêpuj±ce us³ugi:
Badania profilaktyczne (wstêpne, okresowe, kontrolne, koñcowe).
* Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.
* Badania wysoko¶ciowe.
* Badania osób nara¿onych na dzia³anie promieniowania jonizuj±cego i pola elektromagnetycznego oraz osób
nara¿onych na ha³as i wibracje.
* Badanie kierowców i kandydatów na kierowców (wszystkie kategorie).
* Badanie osób ubiegaj±cych siê lub posiadaj±cych pozwolenie na broñ.
* Badania dla kandydatów na studia.
* Wizytacja stanowisk pracy oraz uczestnictwo w komisjach BHP.
W naszej placówce dysponujemy:
·
Gabinetami medycyny pracy,
·
Pracowni± okulistyczn±,
·
Pracowni± neurologiczn±
·
Pracowni± otolaryngologiczn±
·
Pracowni± badanañ audiometrycznych
Zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami profilaktycznym badaniom lekarskim (wstêpnym, okresowym i kontrolnym)
podlegaj± wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracê. Badania koñcz± siê orzeczeniem lekarskim,
stwierdzaj±cym brak lub wystêpowanie przeciwwskazañ do pracy na zajmowanym stanowisku. Pracodawca nie mo¿e
dopu¶ciæ pracownika do pracy na danym stanowisku bez wa¿nego orzeczenia lekarskiego. Badania profilaktyczne
przeprowadzana s± na koszt pracodawcy, który zobowi±zany jest do przechowywania orzeczeñ lekarskich
(Rozporz±dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 30 maja1996 r. w sprawie przeprowadzania badañ
lekarskich pracowników, w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeñ lekarskich
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. nr 69, poz. 352)).
Istnieje mo¿liwo¶æ wykonywania badañ profilaktycznych bezpo¶rednio w zak³adzie pracy.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, gwarantujemy szybk± i fachow± obs³ugê pracowników przez profesjonaln±
kadrê medyczn±.
http://nzoz-kowenicka.pl
Powered by Joomla!
Wygenerowano: 2 March, 2017, 04:43

Podobne dokumenty