Wspólne Sprawy Nr 270 wrzesień 2013

Komentarze

Transkrypt

Wspólne Sprawy Nr 270 wrzesień 2013
WSPÓLNE
SPRA­WY
GAZETA
KATOWICKIEJ
SPÓ£DZIELNI
MIESZKANIOWEJ
Otrzymuj¹
wszyscy cz³on­ko­wie KSM
ROK XXII, NR 9 (270)
WRZESIEŃ 2013
ISSN 1232-5929
Internet: www.ksm.katowice.pl
Niezapomniane wrażenia
spółdzielczego lata
S
eniorzy i juniorzy, a pośród tych ostatnich także wręcz malcy. W ponadtysięcznej rzeszy uczestników
najróżniejszych imprez wypoczynkowych i rekreacyjnie aktywizujących. Wycieczki, wędrówki, rozgrywki
sportowe, zabawy, festyny, tańce, śpiewy, biesiady, spotkania klubowe i w terenie. A wszystko w atmosferze radości i zadowolenia z tego, że znów można było „do syta” korzystać z imprez oferowanych przez KSM
w Spółdzielczym Lecie’2013.
Zachęcamy do zapoznania się wewnątrz numeru z obszernymi relacjami z rozlicznych wydarzeń klubowych,
z kolejnego złazu spółdzielczych rodzin i piątego już „Biegu do Słońca”.
Właśnie zaczyna się sezon grzewczy…
Droższe ciepło!
D
yrektor Departamentu Rynku
i Ciepła – Tauron Ciepło
– Grzegorz Bednarski skierował w sierpniu br. do Katowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej pismo
o podwyżkach cen ciepła. Odbije
się to bezpośrednio – w sposób niezależny od Spółdzielni – w naszych
comiesięcznych płatnościach.
W piśmie z Tauronu Ciepło
czytamy: „Niniejszym pragniemy
zawiadomić, że decyzjami Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki: • nr
OKA-4210-32(7;/2013/8033/XI/
KT z dnia 23 lipca 2013 r opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego, pozycja
5157 w dniu 26 lipca 2013 r. • nr
OKA-4210-37(6)72013/1883/IX/
AZa z dnia 30 lipca 2013 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego, pozycja
5216 w dniu 2 sierpnia 2013 r. – zostały zatwierdzone nowe taryfy dla
ciepła Elektrociepłowni Chorzów
„ELCHO” Sp. z o.o. oraz TAURON
Wytwarzanie S.A. w Katowicach Elektrownia Łagisza.
Podajemy wysokość nowych
uśrednionych cen i stawek opłat
z tytułu mocy, ciepła i nośnika w grupie taryfowej AG1, które wejdą do
rozliczeń z dniem 1 września 2013
r.: - Cena za zamówioną moc cieplną
79 174,28 zł/MW/rok; - Miesięczna
rata ceny za zamówioną moc cieplną
6 597,86 zł/MW/m-c; - Cena ciepła
21,00 zł/GJ; - Cena nośnika ciepła
11,44 zł/m3; - Cena za usługi przesyłowe źródła ciepła 63,11 zł/MW/rok;
(Dokończenie na str. 23)
W TYM
NUMERZE
… dla wszelkich „duktów komunikacyjnych” i nie tylko powinien być
jeden gospodarz – gmina. A mieszkańcy oraz właściciele garaży, pawilonów itd. winni być zobowiązani,
w ramach jednolitego systemu podatków lokalnych, do partycypowania w kosztach ich utrzymania. Nic
nowego pod słońcem, gdzie indziej
to tak właśnie funkcjonuje. I wtedy
KSM nie byłaby „be”, a spółdzielcy
nie byliby zmuszeni do niechcianego
„fundowania” innym np. dróg dojazdowych…
– pisze prezes Zarządu Krystyna
Piasecka
(czytaj na str. 6)
… brak jest powodów do satysfakcji z działań prowadzonych w zakresie naprawienia procedur oraz
obniżenia kosztów, a także poprawy
jakości świadczonych usług, jakie
zafundowały nam władze samorządowe Miasta Katowice w związku
z ustawą o gospodarce odpadami
komunalnymi. To zadziwiające, jak
z uporem godnym lepszej sprawy,
samorządowe władze Katowic,
ufając bezgranicznie swoim urzędnikom, bronią swoich pomysłów
przed mieszkańcami miasta. Na nic
zdają się apele, wnioski, inicjatywy
i powszechna krytyka. No i z tej przyczyny w dalszym ciągu trwa (wcale
nie telewizyjny) serial „Śmieciowy
zawrót głowy”…
– stwierdza wiceprezes Zarządu
– Zbigniew Olejniczak
(czytaj na str. 7)
… projektowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (druk
sejmowy nr 819) w obecnym kształcie nie spełnia wymogu prawidłowej
legislacji i narusza zasady ochrony
zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, przez co
jest sprzeczna z treścią art. 2 Konstytucji RP – taka jest konkluzja „Uwag
krytycznych do poselskiego projektu
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych” przygotowanych w KSM.
(czytaj na str. 4)
… Edmund Witkowski był jednym z 19 członków-założycieli Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
uczestniczących w zebraniu w sali
nr 100 dzisiejszego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w dniu
7 lipca 1957 roku. Został wybrany
pierwszym przewodniczącym Zarządu KSM. Funkcję tę sprawował
w latach 1957-1958. W okresie 19591960 kierował natomiast Radą Nadzorczą spółdzielni. 3 września br.
siedzibę KSM odwiedził jego syn
– Jerzy Witkowski, z którym spotkał
się wiceprezes Zarządu – Zbigniew
Olejniczak. Urodzony w 1938 roku
J. Witkowski, z zawodu inżynier ciągle aktywny zawodowo, przebywa
od 1986 roku za granicą, mieszka
w Brampton w Kanadzie …
(czytaj na str. 15)
… – Z okazji 35. rocznicy wyboru
Karola Wojtyły na papieża planuję
przebiec dystans z Rudy Śląskiej
do Watykanu wynoszący 1590 km.
Będzie to bieg dziękczynny za pontyfikat błogosławionego Jana Pawła
II – mówi August Jakubik, biegacz,
ultramaratończyk, animator kultury
fizycznej i sportu, odpowiadając naszej gazecie na pytania…
– zadane przez Antoniego
Domańskiego
(czytaj na str. 24)
Trzy posiedzenia Komisji
Nadzwyczajnej do rozpatrzenia
projektów ustaw z zakresu prawa
spółdzielczego
Propozycje ustaw „ustrojowych”
omawiane w pierwszej kolejności
W
ciągu dwu miesięcy, jakie upłynęły
od ukazania się poprzedniego wydania
„Wspólnych Spraw”, w których jak zwykle informowaliśmy o przebiegu prac w Sejmie
nad zestawem ustaw poświęconych spółdzielczości ogólnie i szczegółowo spółdzielczości
mieszkaniowej – „Komisja Nadzwyczajna do
rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa
spółdzielczego” (NPS) zebrała się aż trzykrotnie:
24 lipca, 28 sierpnia i 12 września.
Swoje informacje na łamach naszego czasopisma opieramy na oficjalnych sprawozdaniach
publikowanych na stronie internetowej Sejmu RP:
www.sejm.gov.pl
Niestety, do czasu przekazania do druku niniejszego wydania „Wspólnych Spraw” opublikowano jedynie pełny zapis posiedzenia z 24.07.
Z następnego spotkania NPS w dniu 28.08. jest
tylko kilkuzdaniowe omówienie, a o posiedzeniu
12. 09. – siłą rzeczy tylko jego zapowiedź.
Co zatem się działo w lipcu? Otóż Komisja
Nadzwyczajna, obradująca pod przewodnictwem
posła Marka Gosa (PSL) przeprowadziła dyskusję nad propozycjami prezydium Komisji
w sprawie toku prac nad projektami ustaw
skierowanymi do Komisji (druki nr 515, 816,
819, 864, 980, 1005, 1065, 1353).
Otwierając posiedzenie przewodniczący przypomniał, że 24 czerwca odbyło się przesłuchanie
publiczne, do którego akces zgłosiło i przybyło
1400 osób. Głos zabrało dużo ponad 100 osób.
Niektórzy z uczestników wysłuchania publicznego
złożyli swoje wystąpienia do protokołu. Ci, którzy
nie zdążyli w ciągu 3 minut wypowiedzieć swoich
myśli, swoich propozycji i uwag, również ten
materiał złożyli do protokołu. Uwagi opracowane w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
a dotyczące projektu wg druku sejmowego nr
819 - publikujemy w tym wydaniu na str. 4.
Komisja Nadzwyczajna postanowiła, że na
następnych swoich posiedzeniach będzie w pierwszej kolejności rozpatrywać (i to łącznie) złożone
w Sejmie trzy projekty „ustrojowe” – traktujące
o spółdzielczości ogólnie. Są to projekty: Poselski
projekt ustawy o spółdzielniach (druk sejmowy
nr 515) – projekt PO, Poselski projekt ustawy –
Prawo spółdzielcze (druk nr 980) – projekt PSL,
Poselski projekt ustawy – Prawo spółdzielcze
(druk nr 1005) – projekt RP. W terminie „po
wakacjach” posłowie postanowili ustalić, który
z tych projektów zostawić jako „tekst bazowy”
do pracy nad osiągnięciem konsensusu.
Po pewnym sporze ustalono, że każda z partii korzystać będzie z opinii swoich ekspertów
i prezentować je na forum komisji, zaś – również
w terminie późniejszym – zapadnie decyzja, który
ze zgłoszonych ekspertów zostanie wybrany jako
wiodący doradca Komisji.
W sierpniu Komisja Nadzwyczajna omawiała
już tylko trzy ustalone uprzednio projekty. Dotyczą
one uregulowania kwestii dotyczących zakładania,
organizacji i działalności spółdzielni; określają
prawa i obowiązki członków spółdzielni, zasady działania jej organów, gospodarkę, lustrację
i przekształcenia organizacyjne, a także zawierają
przepisy szczególne, dotyczące działalności niektórych rodzajów spółdzielni.
Komisja przeprowadziła dyskusję nad tytułem
ustawy oraz na wniosek posła Andrzeja Dery
postanowiła odłożyć kwestię podjęcia decyzji
w sprawie tytułu ustawy na późniejszy termin.
Komisja wysłuchała opinii dwóch ekspertów
dotyczących tytułu ustawy oraz art. 1 i art. 2
z druku 980. Komisja podjęła decyzję o wyłączeniu w pracach
nad projektem z druku nr 980 rozwiązań szczegółowych. Prace nad projektem mają dotyczyć
tylko części ogólnej proponowanych przepisów.
Komisja postanowiła rozpatrzeć art. 1 (przepisy
ogólne) projektu ustawy na kolejnym posiedzeniu
ze względu na szczegółowe, merytoryczne i legislacyjne uwagi zgłoszone przez ekspertów Komisji.
Awizowane na 12.09. posiedzenie Komisji
miało, wg zapowiedzi, stanowić kontynuację
dyskusji podjętej na wcześniejszym posiedzeniu.
Z żałobnej karty
Pożegnaliśmy
Tytusa Szlompka
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci w wieku 80 lat naszego Przyjaciela
Tytusa Szlompka - Członka Honorowego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Z zawodu był inżynierem, lecz
jego pasją były turystyka i krajoznawstwo.
Od wielu lat aktywnie towarzyszył swojej
małżonce Neli Szlompek – powszechnie
znanej w środowisku mieszkańców osiedli
spółdzielczych organizatorki i kierowniczki
imprez społeczno-kulturalnych. Zaangażowany był zwłaszcza w organizację dorocznych Regionalnych Złazów Rodzinnych
Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych Województwa Śląskiego z metą w jurajskich
Podlesicach (których kronikę prowadził),
a także obywających się od 10 lat Pikników
Osób Niepełnosprawnych Spółdzielczości
Mieszkaniowej. Był autorem monografii
Koła Przewodników Beskidzkich im. Bogusława Ryborza w Katowicach i współautorem
wydawnictwa „Turystyka Rodzinna”.
Obok członków Zarządu i pracowników
Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
przybyło liczne grono przyjaciół z całego kraju, aby godnie pożegnać Zmarłego.
W gremialnym składzie przybyli na pogrzeb
członkowie Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
którego aktywnym członkiem oddziałów
w Krakowie, Bielsku-Białej, Katowicach
i Sosnowcu był właśnie Tytus Szlompek.
Po nabożeństwie w przycmentarnym
kościele w Dąbrowie Górniczej, kondukt
żałobny odprowadził trumnę Zmarłego na
miejsce ostatniego spoczynku w rodzinnym grobowcu.
Nad grobem Tytusa Szlompka pożegnali prezes Zarządu Głównego PTTK Lech
Drożdżyński i prezes Zarządu KSM Krystyna Piasecka.
WA¯NE INFORMACJE l ADRESY l TELEFONY
ZARZĄD i DYREKCJA
KSM: 40-168 Katowice,
ul. Klonowa 35c, e-mail:
[email protected]
GODZINY PRACY: poniedziałki, czwartki: 8 - 16,
wtorki, środy: 8 - 17, piątki: 8.30 - 14.30. TELEFONY - Centrala: 32 20 84 - 700, Informacja: 32 2084 - 742, Fax: 32 20 84 - 805, Prezes
Zarządu i Zastępca prezesa (sekretariat): 32
20 84 -800, Zastępca Prezesa Zarządu, Główny
Księgowy (sekretariat): 32 20 84 - 819, Pełnomocnik Zarządu, zastępca dyrektora do spraw
technicznych (sekretariat): 32 20 84 - 849, Dział
Członkowsko-Mieszkaniowy: 32 20 84 - 727 do
9, Dział Ewidencji Opłat za Lokale: 32 20 84 719 do 22, Dział Analiz i Windykacji: 32 20 84
- 713 do 17, Dział Remontów Bieżących: 32 20
84 - 789 do 792, Dział Nadzoru Remontów Inwestycji: 32 20 84 - 841 do 4, Dział Rozwoju: 32
20 84 - 724 do 5, Dział Organizacji i Samorządu: 32 20 84 - 794, Dział Społeczno-Kulturalny:
32 20 84 - 738, Samodzielne stanowisko do spraw
pomocy członkom i wolontariatu: 32-20 84 777,
Agencja UNIQA - dawniej „FILAR” w siedzibie
KSM: 32 20 84 - 743.
ZAKŁADY CELOWE: MIESZKANIOWE
BIURO POŚREDNICTWA (w siedzibie Dyrekcji KSM, ul. Klonowa 35c): 32 20 84 - 739 do
740; SERWIS TECHNICZNY i Zakład Sprzętu i Transportu (ul. Brzozowa 50): tel. całodobowe: 32 25 82 075 oraz 32 25 81 626; ZAKŁAD
CIEPŁOWNICZY (ul. Brzozowa 50): tel. 32 25
87 949 oraz 32 25 81 626; ZAKŁAD USŁUG
PARKINGOWYCH (ul. Brzozowa 50): tel. 32
20 54 156.
ADMINISTRACJE OSIEDLOWE: Centrum-I ul. Czerwińskiego 8, tel. 32 25 96 897; Giszowiec ul. Wojciecha 36, tel. 32 25 60 338, 32 20
92 519; Graniczna ul. Graniczna 63c/4, tel. 32 25
51 387; Gwiazdy Al. Roździeńskiego 86a, tel. 32
25 87 459; Haperowiec oraz Śródmieście ul. Poniatowskiego 14d, tel. 32 25 14 039, 32 25 12 593;
Janów ul. Zamkowa 61d, tel. 32 25 57 324; im.
Jerzego Kukuczki ul. Wrocławska 30, tel. 32
25 84 102, 32 20 38 192; Ligota ul. Ligocka 66,
tel. 32 20 31 477; Murcki Plac Kasprowicza 5,
tel. 32 25 56 180; Superjednostka Al. Korfantego 32/11, II p., tel. 32 20 37 546; Szopienice
ul. Morawa 103, tel. 32 25 69 005; im. Piotra
Ściegiennego ul. Jabłoniowa 52, tel. 32 25 00
652, 32 25 02 926; im. Franciszka Ścigały ul.
Markiefki 37, tel. 32 20 38 258; Wierzbowa ul.
Brzozowa 50, tel. 32 25 87 961; Zawodzie ul.
Bohaterów Monte Cassino 5, tel. 32 25 52 052,
32 25 55 729; im. Alfonsa Zgrzebnioka ul. Łabędzia 19, tel. 32 25 15 614.
KLUBY OSIEDLOWE: „Centrum” ul. Grażyńskiego 9a, tel. 32 25 87 558; Giszowieckie
Centrum Kultury ul. Mysłowicka 28, tel. 32 20
93 602; „Józefinka” ul. Józefowska 100, tel. 32
25 85 919; „Juvenia”, ul. Sandomierska 9, tel.
32 20 30 154; „Pod Gwiazdami” al. Roździeńskiego 88, tel. 32 20 35 056; „Trzynastka” ul.
Racławicka 13, tel. 32 25 53 536.
KONTAKT Z REDAKCJĄ Wspólnych Spraw,
e-mail: [email protected]
INTERNETOWA WITRYNA SPÓ£DZIELNI: www.ksm.katowice.pl
STRONA 2
Wspólne Sprawy
WRZESIEŃ 2013
U podnóża ruin zamku w Ogrodzieńcu
104-osobowa ekipa Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na mecie w Podlesicach
Przewodniczka Lucyna Puławska
wszystko znakomicie objaśniała
XXXII Rodzinny Złaz z metą w Podlesicach
Spółdzielcy
na jurajskich szlakach
S
Przed Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej
Na trasie zdarzały się też… przeszkody
Droga złazu wiodła pośród skał i lasów
WRZESIEŃ 2013
łoneczno-żółte koszulki i zielone kapelusiki wyróżniały 104-osobową ekipę
KSM uczestniczącą w XXXII Rodzinnym Złazie Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych Województwa Śląskiego. Kilkanaście jurajskich szlaków przemierzała
w sobotę, 14 września 2013 roku ponad półtoratysięczna rzesza spółdzielców, by
spotkać się na mecie w Podlesicach. Emocji, wrażeń, doznań poznawczych i radosnej
zabawy nie sposób w kilku zdaniach opisać. Za relację w tym wydaniu „Wspólnych
Spraw” musi wystarczyć tych 10 zdjęć.
Wiceprezes Zarządu Urszula Smykowska
i przewodniczący RN Jerzy Doniec
witali turystów
Po trudach wędrówki – zasłużony posiłek
A potem już tylko zabawa i zabawa!
Wspólne Sprawy
STRONA 3
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa przedstawia:
Uwagi krytyczne
do poselskiego projektu ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych
druk sejmowy nr 819
U
chwałą Sejmu z dnia 25.
01. 2013 r. została powołana Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów
ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Jak wiadomo do Komisji
skierowanych zostało osiem projektów ustaw: - druk sejmowy
nr 515 - poselski projekt ustawy
o spółdzielniach; - druk sejmowy
nr 980 - poselski projekt ustawy
- Prawo spółdzielcze; - druk sejmowy nr 1005 - poselski projekt
ustawy - Prawo spółdzielcze; druk sejmowy nr 819 - poselski
projekt ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych; - druk sejmowy
nr 864 - poselski projekt ustawy
o działalności spółdzielni mieszkaniowych; - druk sejmowy nr
816 - poselski projekt ustawy
o zmianie ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych;
- druk sejmowy nr 1065 - senacki projekt ustawy o zmianie
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych; - druk sejmowy nr 1353
- senacki projekt ustawy o zmianie
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Pięć z ośmiu projektów dotyczy spółdzielni mieszkaniowych
i ze zrozumiałych względów jest
przedmiotem zainteresowania
środowiska spółdzielców – zarówno związanych zawodowo
ze spółdzielczością mieszkaniową, jak i mieszkańców zasobów
spółdzielczych (spółdzielnie
mieszkaniowe zarządzają w kraju
przeszło 3,5 milionami mieszkań).
Najobszerniejszym z projektów jest projekt z dnia 27.
09. 2012 r. przedłożony przez
posłów PO, zawarty w druku
sejmowym nr 819, do którego
odnoszą się poniższe uwagi
opracowane w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Należy zgodzić się ze stanowiskiem zawartym w uzasadnieniu
do projektu, że w wyniku kolejnych nowelizacji oraz licznych
interwencji Trybunału Konstytucyjnego obecnie obowiązująca
ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych jest bardzo skomplikowana i nieczytelna, co wymusza
STRONA 4
podjęcie prac nad nową ustawą
w tym zakresie.
Projektodawcy przyznają, że
proponowana ustawa w znacznej
mierze wzorowana jest na obecnej
i powtarza te rozwiązania, które,
ich zdaniem w praktyce nie wywoływały zastrzeżeń.
Trudno się do końca zgodzić
z taką oceną, zwłaszcza, że projekt
przewiduje kilka nowych – bardzo kontrowersyjnych rozwiązań.
W opracowaniu niniejszych uwag
odniesiono się do części najbardziej istotnych w skutkach dla
spółdzielni mieszkaniowych, a w
ślad za tym rodzących daleko idące konsekwencje dla spółdzielców
zrzeszonych w poszczególnych
spółdzielniach mieszkaniowych.
I.
Projekt w art. 2 ust.2 zakłada
związanie członkostwa w spółdzielni z prawem do lokalu
pozbawiając równocześnie, organizację społeczną jaką jest
spółdzielnia (z chwilą zawarcia
umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu), możliwości pozbawienia
członkostwa w sytuacjach określonych w statucie, np. w sytuacji
nagminnego naruszania zasad
współżycia społecznego, wielomiesięczne nieregulowanie opłat,
użytkowanie lokalu niezgodnie
z przeznaczeniem itp., łamiąc tym
samym zasadę dobrowolności
przynależenia do spółdzielni, co
jest immanentną cechą tej formy
organizacyjno-prawnej. Jest to
ewidentne naruszenie konstytucyjnej wolności zrzeszania się.
II.
Nie zostały poprawione przepisy dotyczące lokatorskiego
prawa do lokalu budzące szereg
wątpliwości w praktyce. Zamiast
tego proponowana jest możliwość
ustanawiania lokatorskiego prawa do lokalu nie tylko na rzecz
członka spółdzielni i jego małżonka ale także innych, wskazanych
przez członka osób. Proponowane
rozwiązanie jest równocześnie
sprzeczne z treścią art. 6 ust.1 i 2
oraz art. 14 ust.1 projektu.
III.
Proponowane przepisy mimo
wielokrotnego wnioskowania takiej potrzeby – nie regulują prawa
do wkładu mieszkaniowego ani
sposobu rozliczeń z tytułu wkładu. Pozostawiono też krytykowany przez wielu spółdzielców
przepis przyznający roszczenie
o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu wszystkim osobom
bliskim byłego członka, także
nie zamieszkałym w tym lokalu, których krąg jest spółdzielni
nieznany, nawet wówczas gdy są
właścicielami wielu nieruchomości – mając zaspokojone własne
potrzeby mieszkaniowe w kraju
i poza granicami Polski (chodzi
o lokal, a nie prawo do wkładu
związanego z tym lokalem). Nadto ustawa nie daje odpowiedzi na
pytanie, kto ma pokrywać koszty
utrzymania lokalu, w którym nikt,
do czasu ewentualnego zgłoszenia się osoby posiadającej takie
roszczenie, nie mieszka. Brak
też rozstrzygnięć co do sposobu ustalania wysokości wkładu
mieszkaniowego wymaganego
od osoby uprawnionej do jego
objęcia i zasad rozliczenia się z byłym członkiem lub jego spadkobiercami. Projekt powiela więc
wadliwe zapisy i lukę prawną
w dotychczasowej ustawie, na
którą wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 27. 06.
2013 r. sygn. akt K 36/12.
IV.
Jednym z groźniejszych pomysłów co do skutków utrzymania
właściwego stanu technicznego
nieruchomości, szkodzących bezpośrednio użytkownikom mieszkań jest pozornie logiczny projekt
wprowadzenia obowiązku nie
tylko ewidencji, ale i rozliczania
wpływów i wydatków funduszu
remontowego na poszczególne
nieruchomości (art. 7). Rozdrobnienie spójnego dotąd funduszu
remontowego oznaczać będzie
w konsekwencji zapaść gospodarki remontowej i pogorszenie
Wspólne Sprawy
stanu technicznego budynków,
bowiem, jak wykazuje wieloletnia praktyka, koszty takich robót
jak termomodernizacja, wymiana dźwigów czy nawet naprawa
dachów przerastają możliwości
finansowe właścicieli poszczególnych lokali (zamysł zwiększenia
wydatków na remonty niejednokrotnie bywa blokowany przez
właścicieli zlokalizowanych w budynkach, a podnajmowanych innym osobom lokali, bo prowadzi
to wprost do zmniejszenia ich
doraźnych zysków z wynajmu).
Dla przykładu:
– Koszty termomodernizacji
(ocieplenia) budynku Superjednostka w Katowicach poniesione przez Spółdzielnię w latach
2009 - 2011 wyniosły 17.897.362,01
zł, a z pozostałymi robotami remontowymi, w tym niezbędnymi
remontami instalacji, wymianą
stolarki i remontami (wymianą)
dźwigów, koszty poniesione od
1992 roku wraz z kosztami obsługi
kredytów wyniosły 23.999.481,24
zł. Po uwzględnieniu odpisów
na fundusz remontowy wniesionych do końca 2012 roku przez
użytkowników lokali tego budynku – ich zadłużenie względem
wspólnego funduszu remontowego wynikające z nie pokrycia
wpływami kosztów (wg ewidencji
prowadzonej dla tej nieruchomości) wynosi 15.689,932,99 zł.
Wyrównanie salda przy obecnej
wysokości odpisu na fundusz remontowy jednolitego w całej KSM
nastąpi za 22 lata, o ile w tym czasie nie będą wykonywane żadne
dot. tego budynku prace remontowe (a co już z samego założenia
nie jest realne).
Inny przykład (a można je mnożyć):
– Koszt modernizacji dźwigu
osobowego w budynku przy ul.
Bohaterów Monte Cassino 14 mającym 11 kondygnacji i składającym się z 30 mieszkań wyniósł
115.000 złotych , zatem na jedno
mieszkanie przypada koszt przeszło 3.800,-zł, podczas gdy suma
odpisów (potencjalnego wpływu) na fundusz remontowy za
WRZESIEŃ 2013
cały rok przypadająca średnio
na jedno mieszkanie we wskazanym budynku wynosi 180,-zł
i jest przeznaczona na pokrycie
wszystkich kosztów remontu.
Podobnie przedstawiają się
koszty remontu dachów i innych,
których wykonawstwo realizowane w miarę potrzeby musi być
prowadzone co kilka, kilkanaście
lat. Realizacja kosztownych zadań
remontowych jest możliwa, przy
niedoborze akumulacji środków
finansowych w poszczególnych
nieruchomościach, tylko w oparciu o spójną i kompleksową
gospodarkę planowaną opartą
o wspólny, a nie zatomizowany
fundusz remontowy – uwzględniający strategiczne cele postępowania w zakresie remontów
w celu utrzymania poprawnego
stanu technicznego całości zasobów mieszkaniowych i realizacji
zadań modernizacyjnych – bez
względu na aktualną w danym
momencie sytuację materialną
poszczególnych mieszkańców.
V.
Krytycznie należy ocenić
przepisy art. 37 ust.3 i nast. projektu nie tylko z uwagi na ich
niejasność a nawet wewnętrzną
sprzeczność. Przepis w proponowanym brzmieniu będzie
dotyczyć także nieruchomości,
w których znajduje się 7 lokali
lub mniej co oznacza, że w odniesieniu do takich budynków
będą miały zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego o współwłasności a nie przepisy o wspólnocie
mieszkaniowej, a więc zarządzane
nieruchomości będą podlegały
różnym procedurom postępowania i rozliczania. Przy czym
odesłanie do art. 82 projektu ustawy o spółdzielniach druk sejmowy nr 515 jest niezrozumiałe, bo
o rozliczeniach traktuje art. 81
tego projektu. Niewątpliwie pozostawienie takiego zapisu będzie
źródłem nieustających konfliktów i sporów sądowych, jeżeli
rozliczenia między spółdzielnią
i wspólnotami dokonywane będą
według zasad obowiązujących
przy podziale spółdzielni.
Podkreślić należy, że o ile
przepisy o łączeniu spółdzielni zawarte w obecnej ustawie
Prawo spółdzielcze w praktyce
nie nastręczają trudności o tyle
przepisy o podziale spółdzielni są
niedoskonałe i niepełne, a projektowane przepisy nie rozwiewają
istniejących wątpliwości.
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można
(Dokończenie na str. 8)
WRZESIEŃ 2013
Z dzia³alnoœci Rad Osiedli
Problemy
osiedlowych spo­Łecz­no­œci
Szopienice:
WYMIANA KANALIZACJI
SANITARNEJ
Kontrolą należy również objąć niektóre lokale użytkowe, najmowane na
działalność gospodarczą, mieszkania
zadłużone, budynki będące w trakcie
2 lipca br. – informuje przewod- remontu oraz garaże wbudowane.
niczący Rady Osiedla Szopienice
Śródmieście:
Marian Świerczyński członkowie
SZEROKI ZAKRES ROBÓT
Komisji Technicznej Rady Osiedla
REMONTOWYCH
Szopienice, wraz z Inspektorem NadI PLANY WYCIECZKI
zoru KSM uczestniczyli w odbiorze
KRAJOWEJ
częściowym i końcowym robót polegających na wymianie kanalizacji
Jak informuje przewodnicząca
sanitarnej poziomej, przykanalików,
pionów oraz wewnętrznych rur Rady Osiedla „Śródmieście” Janina
spustowych kanalizacji spustowej Dziunikowska, członkowie jej Komiwykonywanych w budynkach miesz- sji Gospodarki Zasobami Spółdzielni
kalnych przy ulicy Morawa 119e uczestniczyli w odbiorach końcowych
i Morawa 119f. Komisja podczas wi- robót przy ul.: Bratków 3 (remont kozji lokalnej przy udziale pracowników minów i czapek kominowych ponad
administracji, Inspektora Nadzoru dachem budynku i montaż poręczy
KSM i wykonawcy pana Henryka wejścia do piwnicy); Drzymały 17
Jaskuły Instalatorstwo wod. - kan. - (remont pomieszczenia na odpady
gaz. i c .o. w Chorzowie stwierdziła, komunalne z likwidacją zsypu), ul.
że prace zostały wykonane w stopniu Mikołowska 40 (wymiana 2 sztuk odzadowalającym i w dniu odbioru nie powietrzeń pionów kanalizacyjnych).
Przedstawiono zarazem informacje
zostały stwierdzone żadne usterki.
o umowach zawartych na roboty (ul.
Szafranka 17, ul. Plebiscytowa 38a
Giszowiec:
38b). Poinformowano także o umoZUŻYCIE ZIMNEJ WODY
POD WNIKLIWĄ KONTROLĘ wach zawartych na roboty w obiektach przy ul. Szafranka 3, Drzymały
Kierownik Osiedla Zbigniew 17 oraz. Plebiscytowej 38a i 38b. PoCieślak przedstawił osiedlowemu stanowiono także o wysłaniu zapytań
samorządowi analizę zużycia zim- ofertowych i przeprowadzeniu wynej wody w budynkach osiedla za boru wykonawców na ujęte w planie
rok 2012 oraz I kwartał bieżącego remontów prace: remont elementów
roku, ze szczegółowym jej zużyciem konstrukcyjnych stropu wymiennika
w poszczególnych budynkach, ze wraz z robotami towarzyszącymi (ul.
wskazaniem zauważonych niepra- Mikołowska 40), remont 15 sztuk
widłowości. Wokół tego tematu balkonów od strony podwórka (ul.
zawiązała się dyskusja, w której Wojewódzka 25).
Członkowie Rady ponownie przedgłos, obok przewodniczącego Rady
Osiedla Szczepana Durło zabierali stawili możliwość zorganizowania
przewodnicząca Komisji Ekono- dwudniowej wycieczki krajowej.
micznej Magdalena Łukaszewska, Szkoda, że nie zwrócili się dotychprzewodniczący Komisji GZO Józef czas z prośbą o poradę i wymierną
Łęczycki, członkowie Rady Osiedla pomoc do Działu Społeczno-KultuDanuta Podlewska i Andrzej Kusiń- ralnego i osobiście wielce życzliwego
ski. Komisja stwierdziła, że mimo i pomocnego Pana Mariana Hawrota.
widocznego na przestrzeni kilku lat
Centrum I:
spadku zużycia wody zimnej, nadal
DOBRA SYTUACJA
występują różnice pomiędzy sumą
EKONOMICZNA
wskazań wodomierzy indywidualnych, a wodomierzami zbiorczymi;
Przewodniczący Komisji Ekoczyli tak zwana woda nierozliczona.
Kierownik osiedla poinformował, nomicznej Rady Osiedla „Centrum
że w sprawie mieszkań, w których zu- I” Michał Mleczko – na podstawie
życie wody jest rażąco niskie, zwró- wydruków z KSM – zapoznał jej
ci się do Zakładu Ciepłowniczego członków na czerwcowym posiedzeo założenie liczników kontrolnych. niu z dobrą sytuacją ekonomiczną za
Wspólne Sprawy
4 miesiące br. Poinformował zarazem
o wykonanych pracach na osiedlu:
odbiorze wymiany elementów metalowo-gumowvch sprzęgła silnika
w dżwigu osobowym w budynku
przy ul. Grażyńskiego 15a; wymianie
kabiny z ramą oraz chwytaczy kabinowych dzwigu osobowego przy ul.
Ordona 20a. Ponadto przypomniał
Radzie zakres robót ujętych w planie
remontów na 2013 rok, które pozostały do realizacji. Rada Osiedla prosi ze
swojej strony o informacje dotyczące
prac związanych z zagospodarowaniem terenu zielonego między ul.
Grażyńskiego 15-15a a ul. Sokolską
46-48.
Członkowie Rady dokonali także
oceny pracy pana mgra inż. Marka
Szarejko – kandydata na Kierownika Administracji Osiedla „Centrum
I”. W dyskusji wypowiedzieli się
wszyscy uczestniczący w posiedzeniu
członkowie. Rada pozytywnie oceniła
kwalifikacje i dotychczasową pracę
kandydata i 11 głosami opowiedziała
się za jego nominacją.
Im. ks. F. Ścigały:
500 zł MANDATU
ZA PSA BEZ SMYCZY
Rada Osiedla im. ks. Fr. Ścigały
omówiła problem przestrzegania
przez mieszkańców regulaminu porządku domowego. Członek Rady
Mieczysław Maleszka poinformował, że nadal wielu mieszkańców nie
przestrzega tej części Regulaminu,
która dotyczy obowiązków właścicieli zwierząt.
W dalszym ciągu większość mieszkańców, z małymi wyjątkami, nie
sprząta po swoich pieskach, wypuszcza je bez smyczy. Psy niszczą zieleń, zanieczyszczają chodniki, a ich
właściciele nie reagują na słuszne
uwagi innych lokatorów odnośnie
obowiązków właściciela zwierząt.
Kierownik Osiedla nadmienił, że zdarzają się przypadki karania właścicieli
wysokimi mandatami przez policję
i Straż Miejską (nawet w wysokości 500,00 złotych!), gdy psy nie są
wyprowadzane w kagańcu i zanieczyszczają miejsca publiczne. Musi
być jednak świadek tego zdarzenia.
Na podstawie protoko³ów
z po­sie­dzeñ Rad Osiedli
oraz roz­mów z cz³on­ka­mi
samorz¹dów opra­co­wa³:
ZBIGNIEW CZERNICKI
STRONA 5
L
awiny (skalne, ziemne, śnieżne, błotne) ruszają najczęściej od pierwszego, małego
kamyczka, od niepozornej kulki
śnieżnej… I są już w swej niszczycielskiej sile nie do zatrzymania.
Czy jesteśmy świadkami możliwości powstawania na ogólnopolską
skalę pewnych lawin? Nie, nie tych
występujących w przyrodzie, ale
w życiu społecznym. W czym rzecz?
W tym, że w pędzie do prywatyzacji,
do wyodrębniania własności, wręcz
likwiduje się solidaryzm społeczny,
co wywołuje sytuacje konfliktowe,
które – teraz jeszcze jednostkowe –
mogą niebawem lawinowo objąć cały
kraj. Praktycznie każdą miejscowość,
w której obecnie istnieje chociaż
jedna spółdzielnia mieszkaniowa.
Dlaczego? Dlatego, że wszystkim
spółdzielniom mieszkaniowym grozi
w majestacie obecnie procedowanego
prawa, w jego skutkach łatwych do
przewidzenia – likwidacja bądź upadłość i poszatkowanie ich majątków
pomiędzy tysiące wspólnot mieszkaniowych – o ile Sejm przyjmie (a
Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego skróciła wakacje
i pilnie przystąpiła do procedowania)
kolejne, antyspółdzielcze prawo, według projektu grupy posłów wiodącej
w parlamencie partii politycznej.
Zamiast przeszło trzech tysięcy
spółdzielni mieszkaniowych będzie
sto albo i więcej razy tyle wspólnot
mieszkaniowych – bo na przykład
nasza Katowicka SM może zostać pocięta na co najmniej 342 wspólnoty,
gdyż tyle budynków wielorodzinnych
posiada w swoich zasobach. Każda
wspólnota zechce objąć we władanie grunt pod swoją nieruchomością
i jak najmniejszy pas ziemi wokół,
by płacić jak najmniej za posiadany grunt. A co stanie się z terenem
zajętym pod chodniki, wewnątrzosiedlowe drogi dojazdowe, skwery,
klomby, trawniki, drzewa i krzewy,
place zabaw, parkingi, przyblokowe
śmietniki i międzyblokowe „gniazda”
pojemników na selektywną zbiórkę
śmieci itd., itp.? Kto to będzie miał
i chciał utrzymywać? Poszczególne
wspólnoty mieszkaniowe już dzisiaj są na „nie”, bo przecież z tego
korzystają wszyscy w okolicy, więc
dlaczego tylko najbliżsi mają ponosić
koszty ich utrzymania, a także odpowiedzialność za ich stan i wszelkie
zdarzenia losowe, jakie mogą tam
zaistnieć? Spółdzielnie – nie, bo
przecież faktycznie przestaną istnieć.
Gminy – nie, bo skąd znajdą środki
na utrzymywanie wielu nowych hektarów infrastruktury, które jak dotąd
STRONA 6
Mgr Krystyna
Piasecka
Prezes
Zarz¹du KSM
przynoszą gminie pewien dochód
(w formie opłat za grunty i podatki od
nieruchomości przekazywane przez
spółdzielców, których w strukturze
zorganizowanej spółdzielni przecież
już nie będzie)…
Ponieważ ani przyroda, ani życie,
a tym bardziej gospodarka, nie znosi
pustki – można prognozować, że prędzej czy później znajdzie się ktoś, kto
po prostu kupi te „niechciane” połacie
osiedlowe i miejskie zarazem. No
i – właśnie wtedy – zaczną się owe,
sygnalizowane na wstępie, lawiny…
(przepychanek, kłótni, oskarżeń, itd.).
spółdzielczym czy zgoła osób prywatnych. Po latach – w obecnych
warunkach ustrojowo-gospodarczych
– wszędzie trwa (i słusznie!) usilne
porządkowanie stanów własności.
Także u nas, w Katowickiej SM,
o czym na łamach „Wspólnych
Spraw” członków informujemy.
Wskutek zabiegów Spółdzielni
i poparcia radnych miejskich, duża,
wewnątrzosiedlowa droga – ul. Bocianów – została przejęta na rzecz
Miasta Katowice. Natomiast ów
„ślepy zaułek” – przy którym (już
przed 27 laty!) wszyscy mieszkańcy
(wcześniej w dużej części członkowie
Spółdzielni) stali się wyodrębnionymi właścicielami nieruchomości
i gruntów, na których ich domki
jednorodzinne są posadowione, został przez Gminę uznany za „drogę
wewnątrzosiedlową” – i nadal, wbrew
sje do KSM, iż wyzbyła się niepotrzebnego jej gruntu, by tym samym
zlikwidować (i zrefundować sobie)
ponoszone dotąd wydatki oraz dalszą
odpowiedzialność KSM za tą drogę
wobec jej wszystkich użytkowników
i Gminy.
półdzielcza społeczność os.
im. Zgrzebnioka w prywatnych
rozmowach uważa, że podjęte
zostały słuszne działania. Ciekawa
jestem jednak, co sądzą o tym spółdzielcy z innych osiedli – bowiem
podobnych sytuacji z symboliczną
„niechcianą drogą” jest sporo także
w innych miejscach. Po zaistniałych
już zmianach własnościowych, przy
tych wewnątrzosiedlowych uliczkach
coraz częściej mogą nie mieszkać
spółdzielcy, a miasto z pewnością nie
będzie kwapić się do ich pierwokupu,
zatem może się okazać, że koszty
S
JUŻ STAROŻYTNI
RZYMIANIE...
Takie pierwsze lawinowe kamyczki, często nagłaśniane w różnych codziennych i tabloidalnych mediach,
dotykają już od czasu do czasu jakiejś
wspólnoty lub spółdzielni. Ostatnio
także i naszą Spółdzielnię – gdyż
zostało naruszone istniejące od lat
status quo, z którym spółdzielnia bezskutecznie usiłowała się „przebić”
i – w sposób sensowny, chroniący
interes zrzeszonych w spółdzielni
członków – uregulować. W miarę
wyodrębniania się nowych wspólnot,
podobnych sytuacji może być bardzo,
bardzo wiele. Zatem proszę Szanownych Czytelników, członków naszej
Spółdzielni, najpierw o prześledzenie
wraz ze mną owego wspomnianego
już „naszego przypadku” i tego, co
właściwie się stało, i czy słusznie jedna z codziennych gazet zaatakowała
KSM ostrym tekstem: „Spółdzielnia
sprzedała drogę do naszych domów”.
a „ślepa” uliczka, w kształcie
przypominająca literę „L”,
część ulicy Kormoranów –
o którą zaczął się toczyć spór – jest
odnogą od miejskiej drogi ul. Bocianów, wiodącej przez spółdzielcze
osiedle mieszkaniowe im. Alfonsa
Zgrzebnioka. W czasach budowy
osiedla (nosiło ówcześnie nazwę im.
35-lecia PRL i mieszkania tamtejsze,
a zwłaszcza domki, były przydzielane
przez Spółdzielnię głównie w oparciu
o wskazania urzędów i politycznych
decydentów wysokich szczebli) –
ponad trzydzieści lat temu – prawa,
przepisy, zasady były zgoła odmienne
od obowiązujących współcześnie.
Nie miało podówczas zbytniego
znaczenia czy inwestycja powstaje
na gruncie państwowym, miejskim,
T
licznym protestom KSM, pozostawał „własnością” Spółdzielni i na
jej utrzymaniu.
ic dziwnego, że mieszkańcy
spółdzielczej części osiedla
(budynków wielorodzinnych), w tym zwłaszcza osiedlowy
samorząd spółdzielczy, domagali
się od władz Spółdzielni „pozbycia
się” tego gruntu i związanych z nim
kosztów, skoro spółdzielcy tam już
nie mieszkają, a pozostali członkowie
nie potrzebują z niej korzystać. Walne
Zgromadzenie Członków Spółdzielni
podjęło stosowną uchwałę upoważniającą Zarząd Spółdzielni do zbycia
tego zbędnego spółdzielcom, a więc
i Spółdzielni, terenu. Podejmowane
w tym kierunku działania jednak
były bezowocne, toteż Spółdzielnia
skwapliwie skorzystała z nadarzającej
się w ostatnim okresie możliwości
pozbycia się tego kosztownego „majątku” na rzecz prywatnego oferenta
i postanowiła prawo użytkowania
wieczystego odsprzedać zainteresowanej nim osobie fizycznej (wg
cen wyszacowanych przez gminę).
Z posiadanego ustawowo prawa do
pierwokupu terenu mogło skorzystać
Miasto Katowice, ale nie skorzystało i nie dołączyło własnościowo
tej uliczki do drogi, od której ona
odchodzi (przypominam jeszcze raz,
że chodzi o drogę miejską). W efekcie
nowym, wieczystym użytkownikiem
tego fragmentu terenu została owa
prywatna osoba, też zamieszkująca
przy ul. Kormoranów. Jej plany nie są
przedmiotem zainteresowania Spółdzielni, jak i tego artykułu, niemniej
– dopiero teraz – zaniepokoiły one
sąsiadów, którzy nagle mają preten-
N
Wspólne Sprawy
nadal będzie musiała – do czasu gdy
przestanie mieć tytuł właścicielski –
ponosić Spółdzielnia (czyli ogół zrzeszonych spółdzielców). By dochodzić
płatności od samoistnych właścicieli
trzeba dysponować informacjami
o osobach zobowiązanych. Dostęp do
danych osobowych innych, niespółdzielczych użytkowników a korzystających z mienia spółdzielczego – by
skłonić ich do partycypacji w kosztach – jest znacznie utrudniony, długotrwały i kosztowny, gdyż dane są
skutecznie chronione przez stosowne
ustawy, jak i niechęć do współpracy
ze strony tychże beneficjentów („ćwiczymy” to obecnie w odniesieniu do
powstających w wyniku wyodrębnień
wspólnot garażowych w zabudowie
wolnostojącej), którymi już z konieczności jako KSM zarządzamy.
Czy więc w tych okolicznościach,
jako firma prywatna, Spółdzielnia
postąpiła nieracjonalnie?
Podniesiony problem „niechcianej
ziemi” sprowadza się póki co do niewielkich uliczek, śmietników, czasem
parkingów, ale gdy staną się one terenem prywatnym, staną się niewątpliwie miejscem konfliktów, jakich
– w rodzimej mentalności – jest przykładem „mur graniczny” w każdemu
znanej „Zemście” Aleksandra Fredry.
Opisana tam waśń między Rejentem
Milczkiem i Cześnikiem Raptusiewiczem może nabrać współcześnie
tysięcy różnorakich form. Oto katowicki przykład pierwszy z brzegu:
tak niemal po sąsiedzku z naszym
osiedlem im. Ściegiennego (ale poza
nim) od kilku miesięcy rozgrywa się
konflikt dotyczący łącznika drogowe(Dokończenie na str. 9)
WRZESIEŃ 2013
M
inęły wakacje, nieuchronnie mija też tegoroczne, gorące lato.
Mam nadzieję, że dla większości
z Państwa to były dobre dni na
spędzenie urlopów z bliskimi,
w zdrowiu i radości, co pozwoliło
na potrzebny wypoczynek i „naładowanie” organizmów nową
energią.
Spółdzielnia w tym okresie nie
spowolniła prowadzonych działań, a nawet wiele z nich nabrało
przyspieszenia, co więcej – niektóre z nich dobrnęły do finału
po wielomiesięcznych wysiłkach.
Pojawiły się też, co oczywiste,
nowe problemy i zadania, którym mamy nadzieję, sprostać na
oczekiwanym poziomie, osiągając
rezultaty satysfakcjonujące mieszkańców zasobów zarządzanych
przez Katowicką Spółdzielnię
Mieszkaniową. O kilku sprawach
chciałbym poinformować jako
kwalifikujących się do rubryki
„Gorący temat”.
Po wielomiesięcznych wysiłkach i trudnych negocjacjach
udało się, jak mamy nadzieję,
w satysfakcjonującym mieszkańców zakresie rozszerzyć aż do 35
ilość programów telewizyjnych
w pakiecie podstawowym. Przypomnę, że już jesienią ubiegłego
roku zgłaszaliśmy głównemu
operatorowi telewizji kablowej
funkcjonującej na zasobach zarządzanych przez KSM, bezwzględną potrzebę udostępnienia
użytkownikom lokali wszystkich bezpłatnych programów
emitowanych przez naziemną
telewizję cyfrową z chwilą wyłączenia nadajników analogowych
w Katowicach. Informowaliśmy
Państwa o tym na łamach „Wspólnych Spraw” i podczas Zebrań
Osiedlowych. Wcześniej, bo już
od maja ubiegłego roku ogłaszaliśmy gotowość podjęcia współpracy z firmami zajmującymi się
budową zbiorczych instalacji do
odbioru sygnału RTV do lokali
w budynkach wielorodzinnych.
Po otrzymaniu kilku ofert rozpoczął się okres zapoznawania ze
złożonymi ofertami, z rzeczywistymi możliwościami i potencjałem oferentów oraz negocjacji,
w których przedstawialiśmy
nasze oczekiwania. Z kilkoma
z firm, które złożyły swoje oferty,
mamy nadzieję dobrnąć do podpisania umów, ale reszta z różnych
przyczyn odstąpiła od negocjacji
poświęconych głównie warunkom technicznym korzystania
z udostępnionych nieruchomości. Niestety dużo zamieszania
WRZESIEŃ 2013
Mgr Zbigniew Olejniczak
Gorący
Temat
w tym zakresie wprowadziły
półprawdziwe informacje podawane w kampanii informacyjnej poświęconej uruchomieniu
Naziemnej Telewizji Cyfrowej.
W kampanii podkreślano, że
jest to telewizja bezpłatna i faktycznie sygnał jest rozpowszechniany bezpłatnie. Jednocześnie
marginalizowano informacje,
że ten bezpłatny sygnał trzeba
odebrać i przetworzyć za pomocą
płatnych anten, instalacji i de-
Wiceprezes
Zarządu KSM
szej oferty, która finalnie od 25
sierpnia br. umożliwia odbiór 35
programów (w tym 4 w jakości
HD), a więc więcej o kilkanaście polskojęzycznych programów dostępnych w pakiecie
podstawowym, niż w ramach
ogólnodostępnej naziemnej
telewizji cyfrowej. Opłata za
eksploatację gniazd w lokalach
przeznaczonych do odbioru sygnału telewizyjnego w pakiecie
podstawowym pozostała na do-
*
*
*
atomiast brak jest powodów do satysfakcji
z działań prowadzonych
w zakresie naprawienia procedur
oraz obniżenia kosztów, a także
poprawy jakości świadczonych
usług, jakie zafundowały nam
władze samorządowe miasta
Katowice w związku z ustawą
o gospodarce odpadami komunalnymi. To zadziwiające,
jak z uporem godnym lepszej
N
Poszerzona telewizyjna
oferta programowa
i ciąg dalszy serialu:
„Śmieciowy zawrót głowy”
koderów. Niewielu oferentów
chce i może sobie pozwolić na
własne ryzyko i na własny koszt
wybudować potrzebne instalacje
i urządzenia.
Od głównego operatora telewizji kablowej istniejącej w zasobach zarządzanych przez KSM
początkowo otrzymaliśmy niejednoznaczną deklarację mówiącą o zrozumieniu naszych
oczekiwań oraz czynieniu starań zmierzających do poszerzenia oferty programowej w czasie
odpowiadającym uruchomieniu
nadajników naziemnej telewizji
cyfrowej w naszym rejonie. Później realizacja wstępnych obietnic
była oddalana w czasie na maj,
a następnie na czerwiec. Chcąc
uzyskać jednoznaczne zobowiązanie ze strony UPC, w lipcu
skierowaliśmy zdecydowane
w treści pismo bezpośrednio
na adres Prezesa Zarządu UPC
Polska, wzywając do wdrożenia
obiecanego rozszerzenia oferty
programowej w trybie pilnym,
pod groźbą odstąpienia Spółdzielni od wszelkich umów.
odpowiedzi na pismo
UPC przyspieszyła
swoje działania, rozpoczynając od 5 sierpnia okres
testowy udostępnienia szer-
W
tychczasowej wysokości i wynosi
6,06 złotych.
ardzo ważną informacją
jest to, że odbiór tej ilości
programów tą drogą jest
możliwy przez o wiele większą
liczbę odbiorników telewizyjnych różnych typów i marek
oraz o wiele starszych bez dodatkowego dekodera, niż działoby
się to za pomocą indywidualnej
anteny TV. Wystarczy wbudowany w większości nowych, ale
i kilkunastoletnich telewizorach
dekoder DVB-C i MPEG-2/4.
W razie problemów z dostrojeniem i zaprogramowaniem posiadanych odbiorników możecie
Państwo skorzystać telefonicznie
z informacji konsultantów UPC
lub zamieszczonych w internecie.
Wypada cieszyć się ze skutków
negocjacji, ale i trzeba przeprosić wszystkich użytkowników za
naszym zdaniem niepotrzebną
zwłokę ze strony UPC. Korzystając z okazji dziękuję Państwu
w imieniu Zarządu za wykazaną cierpliwość, upór i wsparcie,
które pomogło nam w doprowadzeniu do satysfakcjonujących wyników prowadzonych
w imieniu Państwa negocjacji.
B
Wspólne Sprawy
sprawy, samorządowe władze
Katowic, ufając bezgranicznie
swoim urzędnikom, bronią swoich pomysłów przed mieszkańcami miasta. Na nic zdają się apele,
wnioski, inicjatywy i powszechna krytyka. No i z tej przyczyny
w dalszym ciągu trwa (wcale nie
telewizyjny) serial „Śmieciowy
zawrót głowy”.
Zadaję sobie często pytania: –
kim dla władz samorządowych
są mieszkańcy Katowic? – gdzie
się podziała służebna rola samorządów i urzędów wobec mieszkańców? – czy rola władcza nie
przebrała miary? – czy to już jest
arogancja władzy?…
Myślę, że nie jestem ze swoimi
pytaniami odosobniony, bo jakże
może być inaczej skoro sprawy
dotyczące ważkiego problemu
gospodarki odpadami w mieście
są „postawione na głowie”, a sygnały i wnioski zmierzające do
naprawy tej sytuacji są bagatelizowane. Żeby nie być gołosłownym
przypomnę:
n wprowadzenie nowych zasad
praktycznie bez konsultacji
społecznych przed podjęciem
stosownych uchwał przez
Radę Miasta,
(Dokończenie na str. 9)
STRONA 7
Uwagi krytyczne
do poselskiego projektu ustawy
(Dokończenie ze str. 5)
przewidywać, że pozostawienie
propozycji zawartych w art. 37
narazi strony na długoletnie spory
sądowe. Przykładem mogą być
liczne procesy na tle rozliczeń
w wyniku podziału spółdzielni, toczące się z początkiem lat
dziewięćdziesiątych na przykład
procesy podziałowe Gliwickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej,
proces pomiędzy Katowicką
Spółdzielnią Mieszkaniową i Spółdzielnią Mieszkaniową im. I.J.
Paderewskiego, który trwał 11 lat,
a przykłady można by mnożyć.
Ponadto przepis art. 37 ust.4 i 5
pomija okoliczność, że wspólnota
mieszkaniowa jest ułomną osobą
prawną, co powoduje określone
konsekwencje, na przykład dotyczące przejęcia obciążeń kredytowych i hipotecznych ciążących na
nieruchomościach. Nadto projekt
wprowadza dodatkowe zamieszanie przewidując nabywanie
majątku przez poszczególnych
właścicieli lokali na współwłasność oprócz nabywania majątku
przez wspólnotę mieszkaniową.
VI.
Z treści uzasadnienia projektu wynika, że intencją projektodawców było wzmocnienie
wpływu członków i właścicieli
lokali na sposób zarządzania
nieruchomością poprzez zmianę
reżimu prawnego i zastąpienie
zarządu sprawowanego przez
spółdzielnię na podstawie przepisów spółdzielczych, zarządem
wykonywanym przez zarządcę
w oparciu o ustawę o własności
lokali. Tymczasem w praktyce
oznaczać to będzie zmniejszenie
ochrony prawnej zainteresowanych bowiem zarządca działający
na podstawie ustawy o własności
lokali nie podlega żadnej kontroli w zakresie czynności zwykłego zarządu, a oceny realizacji
uchwał właściciele lokali dokonują w oparciu o sprawozdanie
składane przez zarządcę na dorocznym zebraniu właścicieli.
W świetle przepisów o deregulacji
zawodu zarządcy nieruchomości nie ma żadnej gwarancji, że
czynności zarządu nieruchomościami będą wykonywane przez
osobę kompetentną, w sposób
zapewniający ochronę interesów
właścicieli lokali.
STRONA 8
Natomiast spółdzielnia obowiązkowo posiada organ kontrolno-rewizyjny jakim jest rada
nadzorcza, do obowiązków której
należy między innymi przeprowadzanie kontroli nad sposobem
załatwiania przez zarząd wniosków organów spółdzielni i jej
członków. Nadto spółdzielnia
podlega obowiązkowej lustracji
a posiadacz lokalu niezadowolony z jej działania może wystąpić
do związku rewizyjnego wskazując na nieprawidłowości w działaniu, niezależnie od możliwości
dochodzenia swoich praw przed
sądem cywilnym. Niezależnie
od tego członkowie spółdzielni
mają możliwość bieżącego, bezpośredniego wpływu na działalność spółdzielni jako członkowie
organów samorządowych, w tym
rady nadzorczej.
Szczegółowo do proponowanej
ustawy odniósł się Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP kwestionując niemalże
połowę z 63 artykułów tego projektu i wskazując na niekonstytucyjność niektórych z nich.
Projekt ustawy został krytycznie oceniony przez Krajową
Radę Notarialną, w szczególności
w części dotyczącej możliwości
ustanawiania odrębnej własności
lokali na rzecz członków i dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych z ominięciem formy
aktu notarialnego.
Uwagi wniosła też Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa,
Krajowa Rada Komornicza,
Prokurator Generalny. Wreszcie stanowisko Rady Ministrów
wskazuje na liczne niedomogi
projektowanej ustawy. Zdaniem
Rządu, w związku z odesłaniami do projektu ustawy o spółdzielniach zawartego w druku
sejmowym nr 515, zasadne jest
wcześniejsze zakończenie, a przynajmniej znaczne zaawansowanie
prac legislacyjnych nad projektem
ustawy o spółdzielniach przed
przyjmowaniem rozstrzygnięć
dotyczących przepisów odnoszących się wyłącznie do spółdzielni mieszkaniowych.
Jest to bardzo istotny postulat, zwłaszcza w świetle licznych
uwag krytycznych do rozdziału
I projektowanej ustawy, zawierającego przepisy ogólne, odbiegające nie tylko od przepisów
obowiązującego obecnie Prawa
spółdzielczego, ale również od
projektu ustawy o spółdzielniach
zawartego w druku sejmowym
nr 515.
Przede wszystkim projekt
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zawiera propozycje
sprzeczne z zasadą samorządności spółdzielni jako osoby prawnej
i dobrowolności zrzeszania się.
Do takich przepisów należy zaliczyć:
1) art. 2 ust. 2 wyłączający możliwość pozbawiania członkostwa od chwili zawarcia
umowy o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu
albo odrębnej własności lokalu,
2) art. 6 ust. 4 przyznający ex
lege członkostwo osobie,
której przysługuje prawo
do lokalu, choćby nie złożyła
oświadczenia o przystąpieniu
do spółdzielni,
3) art. 54 pozbawiający ex lege
członkostwa osoby, którym
w dniu wejścia w życie ustawy nie przysługuje prawo
do lokalu bądź roszczenie
o ustanowienie takiego prawa,
4) art.2 ust. 3 pozbawiający możliwości tworzenia funduszu
udziałowego, a tym samym
zabezpieczenia w przypadku
poniesienia strat przez spółdzielnię i art. 53 nakazujący
podjęcie uchwały określającej sposób i terminy wypłaty
członkom wniesionych przez
nich udziałów członkowskich.
Szczególnym przejawem naruszenia zasad samorządności i zarazem dyskryminacji spółdzielni
mieszkaniowych jest propozycja
uregulowania w odmienny sposób funkcjonowania spółdzielni
mieszkaniowej i jej organów, choć
w innych rodzajach spółdzielni
obowiązują te same zasady demokracji spółdzielczej.
I tak w myśl art. 3 wyłącza
się stosowanie przepisów ogólnych Prawa spółdzielczego
(także projektowanej ustawy
o spółdzielniach) dotyczących
zebrania przedstawicieli i zebrań
grup członkowskich. Wg projektu
ustawa decyduje, który organ jest
uprawniony do wyboru prezesa
i wprowadza obowiązkową ka-
Wspólne Sprawy
dencję członków zarządu, przewiduje konieczność tworzenia
spółdzielczej komisji wyborczej,
komisji obwodowych, komitetów
wyborczych w wyborach prezesa,
członków zarządu i rady nadzorczej jeżeli liczba członków
spółdzielni przekroczy 500 osób.
Nadto w myśl art. 56 mandat prezesa spółdzielni wygaśnie ex lege
po upływie 12. miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy, chyba
że walne zgromadzenie wybierze przed tym terminem prezesa
zgodnie z przepisem art. 3.
Przywołany przepis art. 3
wprowadza chaos w przygotowania obrad walnego zgromadzenia, szczególnie podzielonego
na części.
Przejawem dyskryminacji
spółdzielni mieszkaniowych jest
przewidziane w art. 4 ustawy
wprowadzenie - tylko dla tych
spółdzielni - nadzoru ministra,
a więc organu administracji rządowej i możliwości ingerencji
w działalność prywatnej osoby prawnej.
Jak już wcześniej zaznaczono
ustawa ogranicza samorządność
spółdzielni i niweczy zasady solidaryzmu spółdzielczego poprzez
obowiązek tworzenia funduszu
remontowego oddzielnie dla każdego budynku (nieruchomości).
Proponowane rozwiązanie nie
uwzględnia zaszłości i nie rokuje
prowadzenia prawidłowej gospodarki remontowej zasobów
mieszkaniowych na przyszłość.
Lista krytycznych uwag do projektu jest długa i trudno szczegółowo wymienić wszystkie
zarzuty i uwagi zgłoszone także
przez licznie uczestniczące osoby
w trakcie wysłuchania publicznego, jakie miało miejsce w Sejmie,
w dniu 24. 06. 2013 r.
Reasumując można postawić
tezę, że projektowana ustawa
o spółdzielniach mieszkaniowych (druk sejmowy nr 819)
w obecnym kształcie nie spełnia wymogu prawidłowej legislacji i narusza zasady ochrony
zaufania obywateli do państwa
i stanowionego przez nie prawa,
przez co jest sprzeczna z treścią
art. 2 Konstytucji RP.
WRZESIEŃ 2013
JUŻ STAROŻYTNI
RZYMIANIE...
(Dokończenie ze str. 6)
go między ulicami Widok a Stęślickiego. Należy
on aktualnie do prywatnej firmy. Przez lata droga
była przejezdna. W końcu firma postawiła tam
najpierw drogowe znaki zakazu wjazdu, a od
niedawna monitoring, zaś zdjęcia łamiących prawo
kierowców przesyła policji. Za złamanie zakazu
grozi 5 punktów karnych i 250 zł mandatu. Jak
niedawno pisała prasa codzienna policja dostała
już ponad 6 tys. takich zdjęć.
Czy takie właśnie rozczłonkowanie i skonfliktowanie społeczeństwa jest celem działań niektórych
posłów i ich partii? Geniuszu hrabiego Fredry nie
wystarczy na wskazanie wszystkich możliwości
powstania kłótni, sporów, konfliktów, waśni,
nienawiści jakie mogą (choć przecież – wcale nie
muszą!) rozognić serca co popędliwszych rodaków,
gdy tylko staną się właścicielami kawałka gruntu
– lub wprost przeciwnie, gdy tymi właścicielami
nie zostaną…
uż starożytni Rzymianie wymyślili zasadę
divide et impera – dziel i rządź. Była to pierwotnie ich „recepta” na skuteczne rządzenie
nowo zdobytymi prowincjami, gdzie dla swojego
spokoju (Pax Romana) utrzymywali spory lub
celowo skłócali między sobą podbite plemiona
i ich ludność. No i to jakoś się… upowszechniło
przez wieki w całej Europie i nie tylko. Przykładów
historycznych nie będę tu przytaczała, są znane.
Sprawą niepokojąca, smutną, ba, wręcz bolesną,
jest to, że do takich metod sięga się współcześnie
w naszym kraju. Zatem – jak też mawiali Rzymianie: nihil novi sub sole – nic nowego pod słońcem.
Czekam na ewentualny odzew Państwa, bo
sam problem – moim zdaniem – ze społecznego
punktu widzenia nie powinien w ogóle zaistnieć.
Dla wszelkich „duktów komunikacyjnych” i nie
tylko powinien być jeden gospodarz – gmina.
A mieszkańcy oraz właściciele garaży, pawilonów
itd. winni być zobowiązani, w ramach jednolitego
systemu podatków lokalnych, do partycypowania w kosztach ich utrzymania. Nic nowego pod
słońcem, gdzie indziej to tak właśnie funkcjonuje.
I wtedy KSM nie byłaby „be”, a spółdzielcy nie
byliby zmuszeni do niechcianego „fundowania”
innym np. dróg dojazdowych. Może dobrym
pomysłem jest koncepcja, z którą podzielił się
ostatnio ze mną prezes jednego ze śląskich banków
spółdzielczych, a która dotyczy utworzenia przez
spółdzielców śląskich, własnej Śląskiej Partii
Spółdzielców, która (tak jak kiedyś Partia Przyjaciół Piwa) mogłaby upomnieć się w parlamencie,
przez wyłonionych ze spółdzielczego elektoratu
kompetentnych posłów, o sprawy wspólne dla spółdzielców i ich interes, bez względu na to skąd kto
jest, tzn. z jaką konkretnie branżą spółdzielczą jest
związany. Byłaby partią dostępną dla wszystkich
spółdzielców, którym nie są obce przyświecające
spółdzielczości idee.
półdzielczość jest póki co na tyle liczną
formacją gospodarczą, że aż dziwne, iż dotąd
nie zdecydowała się na taki krok, by poza
partiami stricte politycznymi, powalczyć skuteczniej o własne widzenie ruchu spółdzielczego i jego
interesy – które są zbieżne z interesami większości
polskiego społeczeństwa. I co Państwo na to?
Z poważaniem
Krystyna Piasecka
J
S
WRZESIEŃ 2013
Poszerzona telewizyjna
oferta programowa
i ciąg dalszy serialu:
„Śmieciowy zawrót głowy”
(Dokończenie ze str. 7)
n z i g n o r o w a n i e z n a c z n e j c z ę ś ci wniosków dotyczących projektów
uchwał oraz stawek opłat,
n prowadzenie spotkań z mieszkańcami
i zarządcami nieruchomości po, a nie
przed przyjęciem uchwał,
n brak reakcji na zgłaszane podczas spotkań wnioski,
n brak odpowiedzi na kwietniowy „List
otwarty do Rady Miasta Katowice”
skierowany przez zarządy katowickich
spółdzielni i innych podmiotów zarządzających nieruchomościami,
nfaworyzowanie w opłatach właścicieli
domków kosztem budynków wielorodzinnych dla których stawka opłaty powinna
być niższa,
n wycofanie z porządku obrad czerwcowej
sesji Rady Miasta projektu zmian w sposobie naliczania opłat na pokrycie kosztów
gospodarki odpadami,
n utrzymanie obowiązku wnoszenia opłat
z góry do 25. dnia trwającego miesiąca
rozrachunkowego za jeszcze nie zakończoną usługę,
n wymuszanie na płatnikach (czyli zarządcach nieruchomości) składania deklaracji
zamiast zobowiązania do tego właścicieli
wyodrębnionych lokali,
n nieprzygotowanie koniecznych projektów
zmian w uchwałach Rady Miasta, a postulowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe w piśmie skierowanym przez nie
do Rady Miasta z dnia 20. 08. 2013 roku,
n brak warunków do prowadzenia segregacji odpadów w budynkach wielorodzinnych, w szczególności wyposażonych
w zsypy i zniweczenie inicjatyw społecznych w tym zakresie, np. między innymi
Fundacji KSM,
n zmuszanie do dodatkowych zadań oraz
ponoszenia dodatkowych kosztów poza
opłatą „śmieciową”, tj. np. na obsługę
kosztownego systemu zbierania oświadczeń, ich ewidencji i deklaracji ze stale
zmieniającymi się podstawami naliczeń,
n zmuszanie mieszkańców budynków wielolokalowych do ponoszenia dodatkowych kosztów transportu tzw. wielkich
gabarytów i odpadów poremontowych do
Gminnych Punktów Gromadzenia Odpadów.
I tak dalej…
Jak widać problemów, które trzeba byłoby
rozwiązać jest bardzo dużo i bezwzględnie
Wspólne Sprawy
należałoby zrobić to wspólnie z zainteresowanymi – w drodze rozmów, konsultacji,
czasem negocjacji prowadzonych w celu wypracowania możliwych do przyjęcia i stosowania rozwiązań.
To Państwo sami musicie ocenić czy słusznie upominamy się o Wasze prawa, czy też
wymyślamy problemy. Spółdzielnia to dobrowolne zrzeszenie członków zamieszkujących
w zasobach spółdzielni bądź zarządzanych
przez nią. Zarząd KSM nie reprezentuje samego siebie, ale reprezentuje członków Spółdzielni i ich rodziny – czyli mieszkańców Katowic.
My widzimy problemy i koszty realnie. Kilkanaście osób zatrudnionych w Spółdzielni
wykonuje pracę na rzecz Urzędu Miasta, ale
to spółdzielcy ponoszą tego koszty.
To Państwo ponosicie koszty, np. wywozu
tzw. wielkich gabarytów i gruzu poza opłatą
„śmieciową” pomimo tego, że do czerwca
koszt ten leżał po stronie przedsiębiorstwa
wywożącego odpady. Dla zobrazowania koszt
ten w skali KSM to miesięcznie nie mniej niż
dwadzieścia tysięcy złotych, a często sporo
więcej. Poprzez zabieg nakazania zapłaty
za wszystkie zadeklarowane osoby – nawet
jeśli część osób nie wnosi opłat lub wnosi
je po terminie – miasto przerzuciło koszty
windykacji opłat na Spółdzielnię, w praktyce
na tych, którzy płacą terminowo.
Niestety jak dotąd brak jest widoków na
chęć naprawienia własnych, niefortunnych
decyzji przez władze samorządowe i urzędników, co może oznaczać konieczność zwrócenia się do sądu o nakazanie koniecznych
zmian w uchwałach Rady Miasta.
*
*
*
Z obawy, że już przekroczyłem ramy przeznaczone na ten artykuł, informacyjnie już
tylko podam, że na przełomie lipca i sierpnia br. zmieniły się władze w Brunata sp.
z o. o., co jest o tyle ważne, że pod poprzednim
kierownictwem firma ta – jako realizująca na
rzecz KSM usługi rozliczeniowe kosztów zużycia wody i ciepła – wykonywała je w sposób
częstokroć nas niezadowalający.
Podczas spotkania z nowymi władzami
Spółki, w dniu 21 sierpnia br., Zarząd Spółdzielni przekazał swoje warunki, od których
uzależnił dalszą współpracę. Wezwał Firmę
do naprawienia procedur oraz szkód będących skutkiem zaistniałych nieprawidłowości.
Przedstawiciele Brunata sp. z o.o. zobowiązali
się do podjęcia działań, których celem jest
spełnienie oczekiwań KSM.
STRONA 9
Stawką Puchar Prezesa Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
P
rzy sprzyjającej pogodzie
– bez upału i bez deszczu –
148 uczestników stawiło się
w sobotę, 24 sierpnia 2013 roku na
starcie i na mecie „Biegu do Słońca” o Puchar Prezesa Katowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, na dystansie 10 kilometrów w Parku Śląskim. Ta – jak zwykle – bardzo udana
impreza odbyła się już po raz piąty.
Stanowiła ona kolejną edycję wspaniałego współzawodnictwa biegaczek
i biegaczy-amatorów, uprawiających
ten sport dla zdrowia i własnego zadowolenia.
Animatorami tej cyklicznej imprezy są od samego jej początku: August
Jakubik z KRS TKKF „Jastrząb”
z Rudy Śląskiej (rozmowę z nim
w ramach cyklu „Znani i nieznani”
zamieszczamy na str. 23-24) oraz
Andrzej Łogiewa z Klubu Biegacza „Józefinka” KSM, którym – jak
i współorganizatorowi WOKiS „Stadionowi Śląskiemu” w Chorzowie
– należą się wielkie brawa i podziękowania za organizację V Biegu (zarazem mistrzostw KB „Józefinka”).
Start V „Biegu do Słońca” w Parku Śląskim w Chorzowie
PIĄTY „BIEG DO SŁOŃCA”
W PARKU ŚLĄSKIM
Kubiś, 4) Franciszek Pendolski
i 5) Krzysztof Paradowski. Natomiast wśród zawodniczek najlepsze
były: 1. Aleksandra Grabińska,
2. Agnieszka Sosna, 3. Małgorzata Sosna, 4. Elżbieta Sosna, 5.
Ewa Szylewska.
Specjalnymi pucharami wyróżniono także najstarszego Kazimierza
Łopatkę z Piekar Śl., rocznik 1935
oraz najmłodszego uczestnika imprezy Kajusa Schrödera, rocznik
2012 (Biegamy z sercem Katowice),
który dystans biegu pokonał w wózku
prowadzonym przez biegnącą mamę.
Warto odnotować także, że okolicznościowymi grafikami uhonorowani zostali główni organizatorzy
V Biegu – August Jakubik i Andrzej Łogiewa.
Prezes Zarządu KSM - Krystyna Piasecka inauguruje imprezę
Zwycięzcy biegu z pucharami i nagrodami ufundowanymi przez KSM
W klasyfikacji generalnej biegu
zwyciężył Aleś Milo (Czechy) przed
Jakubem Lysko (doliniarze.com)
i Lechem Głowiakiem (doliniarze.com). Następne miejsca zajęli:
Grzegorz Szymura (Leszczyny),
Bartosz Szymański (Niewymiękacze), Marek Cielniaszek (Asmar
Petruk)), Marcin Sznapka (MarcinFit Świętochłowice), Adam Sikora
(Katowice), Przemysław Basa (KRS
TKKF „Jastrząb” Ruda Śl.) i Marek
Kubista (KB „Józefinka” Katowice).
Wśród zawodniczek pierwsze
miejsce zajęła Monika Bielińska
(Przyszowice), drugie – Aleksan-
STRONA 10
dra Grabińska (KB „Józefinka”
Katowice), trzecie – Agata Wilczek
z Katowic. Kolejne pozycje zdobyły:
Beata Wrońska (Chorzów), Joanna Wiensz (Katowice) i Agnieszka
Sosna (KB „Józefinka” Katowice).
„V Bieg do Słońca” o Puchar Prezesa KSM stanowił zarazem mistrzostwa KB „Józefinka”, prowadzącego
wspaniałą działalność rekreacyjno-sportową przy tym klubie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Pierwsze miejsca w kategorii
mężczyzn mistrzostw KB „Józefinka” zajęli: 1) Marek Kubista,
2) Łukasz Pilarczyk, 3) Mateusz
Uczestników V Biegu żywo dopingowały, wspierały - podając chłodzące napoje - oraz wręczały puchary
i nagrody rzeczowe Krystyna Piasecka – prezes Zarządu Katowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej i Halina
Bryła – kierownik Działu Społeczno-Kulturalnego KSM.
Relację z „V Biegu do Słońca”
o Puchar Prezesa KSM wraz z pełnymi oficjalnymi wynikami oraz łączem (http://sdrv.ms/17HqfgN) do
obszernego serwisu fotograficznego
zamieszczamy także we wrześniowej internetowej edycji „Wspólnych Spraw” (http://ksm.katowice.
Kajus Schröder (na rękach mamy) pl/wspolne-sprawy/).
Tekst i zdjęcia:
i Kazimierz Łopatka – najmłodszy
i najstarszy uczestnik biegu
ANTONI DOMAŃSKI
Wspólne Sprawy
WRZESIEŃ 2013
III Europejski Kongres
Małych i Średnich
Przedsiębiorstw
Remont i rozbudowa siedziby Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego jeszcze
trwają. Koncerty nadal odbywają się w Chorzowskim Centrum Kultury, w Sali Koncertowej
Akademii Muzycznej oraz w Audytorium starej
siedziby Biblioteki Śląskiej.
20. 09., piątek, godz. 19:00, Sala Koncertowa
AM, ul. Zacisze 3. Inauguracja sezonu artystycznego Orkiestry Symfonicznej i Chóru Filharmonii
Śląskiej. Wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna
F.Śl., Chór F.Śl., Mirosław Jacek Błaszczyk –
dyrygent, Soyoung Yoon – skrzypce (laureatka
I nagrody XIV Międzynarodowego Konkursu
Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego), Jarosław
Wolanin – przygotowanie chóru. Program: I.
Strawiński – Symfonia psalmów, P. Czajkowski
– Koncert skrzypcowy D-dur op. 35.
21. 09., sobota, godz. 19:00, Archikatedra Chrystusa Króla. Z dedykacją księdzu Stanisławowi
Puchale. Wstęp wolny. Wykonawcy: Orkiestra
Symfoniczna F.Śl., Chór F.Śl., Mirosław Jacek
Błaszczyk – dyrygent, Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska – sopran, Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru. Program: H. M. Górecki – Amen,
W. Kilar – Angelus.
25. 09., środa, godz. 18:00, Audytorium w starym budynku Biblioteki Śląskiej, ul. Francuska
12. Czarodziejskie smyczki. Wykonawcy: Śląska
Orkiestra Kameralna, Robert Kabara – dyrygent.
Program: P. Czajkowski – Elegia na smyczki,
Souvenir de Florence op.70, M. Bruch – Kol Nidrei op. 47.
26. 09., czwartek, godz. 18:00, Chorzowskie
Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3. Przeboje
wielkiego ekranu. Wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna F.Śl., Jerzy Salwarowski – dyrygent.
Program: W. Kilar – suity z filmów „Dracula”
i „Pan Tadeusz”, walce z filmów „Ziemia Obiecana” i „Trędowata”.
3. 10., czwartek, godz. 19:00, Sala Koncertowa
AM, ul. Zacisze 3. Inauguracja roku akademickiego
Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego
w Katowicach. Wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna F.Śl., Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent,
Anna Górecka – fortepian, Mikołaj Górecki –
fortepian, Bartłomiej Duś – saksofon. Program:
H. Tomasi – Concerto na saksofon i orkiestrę,
H. M. Górecki – Pieśni o radości i rytmie op. 7.
4. 10., piątek, godz. 19:00, Sala Koncertowa
AM, ul. Zacisze 3. Mistrzowska batuta z Litwy.
Wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna F.Śl., Juozas
Domarkas – dyrygent. Program: P. Czajkowski
– VI Symfonia h-moll „Patetyczna” op. 74, Kaprys
włoski op. 45, Suita z baletu „Jezioro Łabędzie”.
18. 10., piątek, godz. 18:00, Audytorium w starym budynku Biblioteki Śląskiej, ul. Francuska 12.
Koncert śląski z dziełami mistrzów. Wykonawcy:
Śląska Orkiestra Kameralna, Jan Wincenty Hawel
– dyrygent, Marta Lelek – skrzypce. Program: A.
Panufnik – Koncert skrzypcowy, E. Toldra – Vistas
al Mar, G. Holst – Suita św. Pawła, G. Bacewicz
– Koncert na orkiestrę, S. Zamuszko – Koncert śląski – wykonanie utworu dofinansowane z programu
MKiDN Kolekcje – zamówienia kompozytorskie.
19. 10., sobota, godz. 18:00, Chorzowskie
Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3. Pamięci
Jacentego Jędrusika. Gala operetkowo-operowa.
Wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna F.Śl., Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent, Magdalena
Idzik – mezzosopran, Adam Szerszeń – baryton.
Program w przygotowaniu.
WRZESIEŃ 2013
Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki. To również
główny temat Europejskiego Kongresu Małych
i Średnich Przedsiębiorstw. O możliwościach
rozwoju i wyzwaniach jakie stoją przed przedsiębiorcami dyskutować będą najważniejsze osoby
w Polsce, osobistości ze świata nauki, polityki
i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu państw. Trzecia edycja tego wyjątkowego spotkania, organizowanego przez Regionalną Izbę
Gospodarczą w Katowicach, odbędzie się
w naszym mieście w dniach 16-18 września
2013 r. w budynkach Urzędu Marszałkowskiego oraz Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek przy Placu Sejmu Śląskiego 2.
Poprzednie dwie edycje zgromadziły liczne grono przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki
i środowisk gospodarczych, którzy dyskutowali
o szansach i barierach stojących przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Udział w nich
wzięło łącznie ponad 300 prelegentów z Polski
i zagranicy oraz w sumie ponad 6000 uczestników.
Wydarzenie to jest już na stałe zapisane w tradycji europejskich wydarzeń gospodarczych. W ciągu
trzech dni Kongresu zaplanowano kilkadziesiąt
sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotkań, w których udział wezmą eksperci z kraju
i zagranicy. Współorganizatorem jest Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowa
Izba Gospodarcza oraz Ministerstwo Gospodarki.
Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław
Komorowski, Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz Przewodniczący
Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. – Wypełniliśmy niszę, która istniała w Europie.
Udowadniamy, że refleksja nad tą problematyką
jest potrzebna zarówno w tym kraju, jak i w całej Europie. W Polsce jest 1,7 mln działających
firm, w tym 3 800 dużych przedsiębiorstw. Skala
problemów: zautonomizowania, zorganizowania
się tych firm oraz reprezentowania ich stanowisk
przed administracją publiczną i samorządową,
Rządem i Parlamentem – to główne wyzwania
i zadania jakie stoją przed tegorocznym Kongresem – mówi Tadeusz Donocik, prezes RIG
w Katowicach oraz przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego Kongresu. Ważna informacja
dla spółdzielców z Janowa!
Wybory do Rady
Jednostki Pomocniczej
nr 16
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Katowice Nr
XXXIX/893/13 z dnia 30 lipca 2013 r. zarządzone
zostały wybory, na dzień 27 października 2013
r. do Rady Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów
– Nikiszowiec.
Wspólne Sprawy
Okręgowa Komisja Wyborcza z siedzibą przy
Pl. Wyzwolenia nr 21, sala nr 6 (siedziba Stowarzyszenia „Razem dla Nikiszowca”), będzie
przyjmować zgłoszenia kandydatów do Rady
Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec
w dniach: - 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 i 26 września 2013 r. od godz. 17:00 do godz. 18:00, - 27
września 2013 r. w godz. od 11:00 do 12:00.
Czynne i bierne prawo wyborcze do Rady Jednostki Pomocniczej nr 16 przysługuje osobom, które
najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat i stale
zamieszkują na terenie Janowa lub Nikiszowca.
W tym samym czasie i miejscu Okręgowa Komisja Wyborcza będzie również przyjmować
kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych.
Zgłoszenia kandydatów do Rady JP nr 16, poparte przez co najmniej 20 wyborców – mieszkańców Janowa lub Nikiszowca – oraz zgłoszenia
kandydatów do składów obwodowych komisji
wyborczych można dokonywać na specjalnych
drukach, które są do odbioru w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej, podczas dyżurów jej
członków, a także do pobrania ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Katowice (zakładka: Wybory/Wybory
do Rad Jednostek Pomocniczych). Listę poparcia
(nazwiska i adresy z podpisami) należy dołączyć do
zgłoszenia kandydata na radnego. Do zgłoszenia
kandydata na radnego uprawnionych jest dwóch
pierwszych wyborców na liście poparcia lub sam
kandydat. Zgłoszenie może zawierać adnotację
o poparciu kandydata przez organizację polityczną
lub społeczną, potwierdzonym pisemnie przez
właściwy statutowo organ.
Nazwiska kandydatów do Rady JP nr 16, zostaną
podane do publicznej wiadomości, w terminie
do dnia 7 października 2013 r. Wybory poprzez
głosowanie zostaną przeprowadzone w niedzielę
27 października 2013 r. w godz. od 7:00 do godz.
19:00 w 4 lokalach wyborczych: w Gimnazjum nr
14, w Przedszkolu nr 63, w Szkole Podstawowej
nr 53, w Budynku Szkoły Podstawowej nr 53.
Szczegóły w obwieszczeniach.
Targi Książki w Spodku
Targi Książki w Katowicach to wydarzenie,
które na trzy dni przemienia Halę Widowiskowo-Sportową Spodek w najbardziej zaczytane
miejsce w Polsce, miejsce, w którym gromadzą
się rzesze miłośników literatury z regionu województwa śląskiego i spoza niego. To okazja do tego, by wysłuchać autora, popijając z nim kawę, by wziąć udział w warsztatach adresowanych do ludzi pełnych pasji, by
uczyć swoje dziecko miłości do książek, czy by
dowiedzieć się jak pisać bloga o książkach. To
również czas sprzyjający temu, by wysłuchać
dyskusji o kondycji polskiej literatury, wziąć
udział w akcji charytatywnej, poznać najnowsze
pomysły artystyczne na promocje czytelnictwa,
porozmawiać z wydawcami swoich ulubionych
książek. Godziny otwarcia Targów: piątek, 20
września g. 10:00 - 18:00, sobota, 21 września
g. 10:00 - 18:00, niedziela, 22 września g. 10:00
- 17:00. Pełny program targów dostępny na
stronie: www.exposilesia.pl/targiksiazki/14/0/pl/
STRONA 11
I już po wakacjach Lata’2013
Znowu tak szybko minęły!
G
dyby WAKACJE miały ogon, to może
udałoby się nam je złapać i nie pozwolić,
by tak szybko zniknęły za horyzontem,
pozostawiając po sobie tylko – ale za to jakże
wspaniałe – wspomnienia. A tak znowu: już się
skończyły… Możemy więc tylko posmakować
jeszcze ich uroki tak mocno zapisane w pamięci i sercu. A z naszych klubowych wakacji jest
co wspominać!
Gościnny występ zespołu „Kuczeryki”
w klubie „Centrum”
„Gwiazdy”: idziemy do ZOO – pierwszy słoń
jest... krzakiem!
Festyn klubu „Juvenia”
na osiedlowym placu zabaw
Giszowieckie Centrum Kultury:
rytmicznie i głośno!
Z „Trzynastki” na Szyndzielnię
STRONA 12
Centrum
na zielonych szlakach
Wakacje to przede wszystkim podróże, to chęć
nowych wrażeń, poznania do tej pory nieznanego. Zanim jednak spółdzielcy związani z Klubem Centrum wyruszyli na wakacyjne szlaki, by
zasadniczo na nich właśnie spędzić tegoroczną
kanikułę, najpierw trochę pobiesiadowali. Seniorzy z Koszutki rozpoczęli w Parku Śląskim cykl
plenerowych spotkań biesiadnych z pieczeniem
kiełbasek i krupnioków, ze śpiewem na ustach,
przy akompaniamencie akordeonu, z udziałem
Stefana Smyczyka. Kolejne biesiadne spotkanie odbyło się z okazji Dnia Sąsiada. Jego tytuł: „Śpiewaj
z nami sąsiadami” nie pozostawiał wątpliwości,
jak wyglądało. Dla mieszkańców przybyłych do
Centrum z różnych osiedli naszej spółdzielni
wystąpiły „Wesołe Kumoszki” i „Alle Babki”
oraz zaproszeni muzykujący goście: Zespół Amatorski „Retro” i zespół kobiecy śpiewający białym
głosem „Kuczeryki”. Żywiołowymi piosenkami,
utworami w tanecznych rytmach udało się nie
tylko rozśpiewać publiczność ale i… roztańczyć.
Klubowe zespoły przygotowały najbardziej
lubiane przez tutejszą publiczność utwory, zaś
występ Zespołu „Kuczeryki” stanowił muzyczne
spotkanie ze starymi i bardzo pięknymi pieśniami
z Ukrainy, Białorusi, Polski, Bałkanów. Występ
a’capella pięciu dziewczyn: Doroty Paruzel, Renaty
Lipczak, Agnieszki Łapaj, Sylwii Kasperczyk
i Łucji Cieślar o przepięknych białych głosach
był bardzo gorąco przyjęty. Panowała atmosfera
bardzo miła i pełna ciepła. Było wzruszenie, radość, biesiadne żarty i dowcipy, tańce przy muzyce
Zespołu „Retro” (Jan Spychaj-perkusja, Kazimierz
Rodak-skrzypce, Stefan Smyczyk - akordeon) oraz
niekończące się piosenki na bis.
Uraczeni muzyką, klubowicze z Centrum udali
się po następne wakacyjne przeżycia na trasy.
Najpierw, wziąwszy w ręce kijki nornic walking,
obrali kierunek na Park Muchowiec, innym razem
wybrali się na wycieczkę do Sosnowca, gdzie
zwiedzili Egzotarium oraz odbyli spacer wzdłuż
brzegu rzeki Brynicy. Kolejny wypad za miasto
odbył się do Pszczyny. Z powodu bardzo zmiennej
pogody (raz słoneczko raz deszcz) zatrzymano się
na działce u jednej z seniorek. Był czas na poczęstunek na świeżym powietrzu, zabawę ruchową
oraz wreszcie, gdy pogoda się wyklarowała, na
spacer po Parku Pszczyńskim.
Paprocany stanowiły cel kolejnej wyprawy.
W piękną pogodę można tam bardzo dobrze od-
Wspólne Sprawy
począć w cieniu lub na plaży patrząc na drzewa
i zieleń wokół jeziora. Po posileniu się drugim
śniadaniem wycieczkowicze z Centrum wyruszyli
w długi spacer wzdłuż brzegu akwenu. Droga
ta bardzo urozmaicona i zaprowadziła ich do
zameczku w Promnicach, który zwiedzili robiąc
sobie pamiątkowe zdjęcia. Po powrocie nastąpił
już tylko zasłużony wypoczynek i pełny relaks
przy grach towarzyskich.
A potem – Goczałkowice i ich przepiękne
Ogrody Pokazowe „Kapias” przyniosły klubowiczom niezapomniane wrażenia. Z zapartym
tchem penetrowali ich ogromny teren, który cały
czas zaskakuje odmiennością poszczególnych
fragmentów. Mieszczą się tam ogrody wiosenne,
zimowe z Mikołajem na saniach, jesienne, letnie,
zaczarowane, angielskie, ogrody ciszy, zachodzącego słońca, wiejskie. Podziwiano hotel dla owadów, które są bardzo cenne, pomagają w procesie
zapylania roślin, a także niszczenia szkodników,
jednocześnie ciesząc oczy zwiedzajcych swymi
barwami i kształtami. W starej części Ogrodów
znajduje się Ogród Japoński, wrzosowisko, zakątek
górski z suchą rzeką z kamieni rzecznych, zakątek
leśny z licznymi altankami. Nasi wycieczkowicze
wpisaliśmy się do księgi pamiątkowej dziękując
za piękno, które ich oczarowało.
Miłym relaksem był bliski wypad do Giszowca,
do Rybaczówki. Wypoczynek na łonie natury, relaks nad stawami: „Janina” i „Barbara” połączono
ze spacerem do pochodzącej z 1936 r. Kapliczki
św. Huberta – patrona myśliwych i leśników.
Z kolei relaks i wakacyjny spacer po Dolinie
Trzech Stawów i Parku Muchowiec połączono
z ćwiczeniami ruchowymi na przyrządach, które
znajdują się przy trasie spacerowej.
W tymże parku zorganizowana została jeszcze
jedna piesza wycieczka. W Krajobrazowym Parku
Przyrodniczym minięto źródło rzeki Kłodnicy,
Kapliczkę św. Huberta, oraz przydrożne kapliczki
i krzyże, staw „Barbara”. W Rybaczówce, nad
stawem „Janina”, zasłużony wypoczynek i gorący
posiłek zwieńczyły przyjemnie spędzony dzień.
To jeszcze nie wszystkie wyprawy, które wzbogaciły bywalców Centrum w wiele doznań. Bardzo
podobała się im jeszcze wycieczka do Centrum
Edukacji Przyrodniczej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie i do Świerklańca. Mikołowski ogród urzekał różnorodnością roślinności
i kompozycji zieleni. Podobały się ogród wodny,
suchy ogród kamienny z kształtowaną sosną,
ogród fenologiczny- czterech pór roku, ogród
roślinności wrzosowatej, bór sosnowy, kolekcje
rododendronów, pnączy oraz duży plac zabaw dla
dzieci i wieża widokowa, z której można podziwiać
przepiękną panoramę. W Świerklańcu natomiast,
na terenie bardzo rozległego Parku Krajobrazowego, założonego w stylu renesansowym w 1670 r.
przez ród Henckel von Donnesmarck, podziwiano
stuletnie dęby, kasztanowce i sosny wejmutki.
Drzewostan parku bardzo dobrze wpływa na dobre samopoczucie, regeneruje siły witalne i miło
było w upalny dzień chłodzić się w ich cieniu
nad stawem, gdzie zachował się niewielki ogród
WRZESIEŃ 2013
I już po wakacjach Lata’2013
Znowu tak szybko minęły!
z kwiatowymi dywanami. Ponadto zwiedzono
Pałac Kawalera z 1903r., zabytkowy kościółek
z 1895 r. z kaplicą grobową rodu Donnesmarck,
a potem „Rogate Ranczo” i stadninę koni.
A kiedy klubowicze z Centrum nie wyjeżdżali,
to grali w brydża, organizowali letnie spotkania
z piosenką, połączone z grillowaniem w przyjacielskim gronie – cóż może być przyjemniejszego?!
Juvenii podróż daleka i bliska
Klub Juvenia w minione wakacje zabierał
milusińskich do krainy bardzo dalekiej, choć
jednocześnie i bliskiej – do krainy wyobraźni.
Zaczęto wprawdzie od kina, jakby wyręczając
dzieci w fantazjowaniu, ale zaraz potem twórczo
wykorzystano filmowy początek kanikuły. A więc,
jak się rzekło najpierw Juvenia skorzystała z oferty
filmowej i zabrała małych kinomanów na trzy
świetne produkcje. Maraton filmowy rozpoczął
„Uniwersytet Potworny”. To sympatyczny film,
który bawiąc, daje do myślenia. Żeby straszyć,
nie wystarczy urodzić się potworem ani zaczepnie
szczerzyć kłów. „Straszologia” to rozległa wiedza
akademicka, a przyswojenie jej podstaw wymaga
kilku lat spędzonych na uniwersytecie i wielu
pomyślnie zdanych egzaminów. My dorośli to
już wiemy, że życie studenta bywa momentami
potworne, a o tym, czy pomyślnie ukończymy wyższą uczelnię, zdecyduje tylko nasza determinacja.
Kolejnym filmem, jaki obejrzały dzieciaki, była
sympatyczna animacja dla najmłodszych, wprost
ze słonecznej Hiszpanii, pt. „Tedi i poszukiwacze
zaginionego miasta”. To wypisz, wymaluj – „Indiana Jones ”dla kilkulatków, czyli połączenie
kina przygodowego ze szczyptą humoru i wątkiem
miłosnym. Na koniec zostawiono sobie to, co
najlepsze, czyli hitową produkcję lipca, „Minionki
rozrabiają”. Tytułowe stworki, choć mają sporo
czasu na ekranie, pozostają tłem dla głównego
bohatera. Jest nim nawrócony na drogę dobra, były
superzłoczyńca Gru, odkrywający uroki i „uroki”
życia rodzinnego. Ogólnie uzasadnionym wydaje
się stwierdzenie, że to jeden z takich filmów,
w którym każdy znalazł coś dla siebie: dzieciaki chichotały z ekscesów Minionków, a dorośli
wyłapali mnóstwo popkulturowych nawiązań.
Po obejrzeniu wszystkich animacji, odbył się
w klubie konkurs plastyczny na wykonanie portretu
ulubionego bohatera filmowego. Filmy stanowiły
inspirację dla dzieci podczas zajęć plastycznych,
ale chyba nie wytrzymały jednak konkurencji
pani Basi. Za każdym razem przynosiła ona ze
sobą mnóstwo, wydawałoby się, nieprzydatnych
przedmiotów, które po kreatywnych pomysłach
przeistaczały się w rękach dzieci w prawdziwe
plastyczno-techniczne cudeńka. Nawet kilkunastolatkowie, na co dzień też odwiedzający klub, aby
skorzystać z gier komputerowych, z chęcią włączali
się w te twórcze procesy. Ten fakt utwierdza nas
w przekonaniu, że tego typu aktywność jest czymś
naturalnym i pożądanym dla prawidłowego rozwoju dzieci. Zresztą codziennie dzieciaki dawały
WRZESIEŃ 2013
dowody na to, że posiadają potrzebę plastycznego
działania, rysując kredą na przyklubowym chodniku. W związku z tym pod oknami „Juvenii” kwitły
kwiaty, fruwały motyle, biedronki, kumkały żaby,
cykały świerszcze, a nawet podawano lody: do
wyboru, do koloru, w pucharku lub w wafelku,
w zależności od upodobań. Gdy padał deszcz
i zmywał dzieła z kredy, następnego dnia pojawiały
się nowe, jeszcze ładniejsze.
Inną, naturalną potrzebą dzieci jest ruch. Starano
się więc w Juvenii zapewnić jej młodym bywalcom
takie gry i zabawy, aby każde dziecko, niezależnie od wieku, mogło aktywnie spędzać czas.
Doskonalono umiejętność skakania na skakance
i gry w gumę, grano w „kolory”, w „ziemniaka”,
w „dwa ognie”, bawiono się w „ podchody” oraz
w „policjantów i złodziei”. Były również zabawy
gry planszowe, zręcznościowe, takie jak łowienie
rybek, czy rzuty do celu stałego i ruchomego.
Organizowano przeróżne konkursy, w których
dzieciaki gromadziły punkty, a na koniec tygodnia
otrzymywały zasłużone nagrody.
Zaskakująco dużą atrakcją dla nieco starszych
klubowiczów okazało się zwiedzanie zajezdni
tramwajowej w dzielnicy Zawodzie. Stało się tak
dzięki uprzejmości Dyrekcji Tramwajów Śląskich.
W rolę przewodnika i instruktora nauki jazdy
wcielił się Piotr Michalski, który na co dzień
szkoli przyszłych motorniczych. Tym razem działo
się podobnie, tyle że kursanci byli młodsi. Panu
Piotrowi należy się duży podziw za talent pedagogiczny oraz niezwykłą cierpliwość, nawet dla
mało utalentowanych uczniów, ponieważ sprawił,
że każdy z nich samodzielnie prowadził tramwaj.
Nie można pominąć też imprez, które odbyły
się w godzinach popołudniowych na placu zabaw
i angażowały wszystkie dzieci tam przebywające,
a nawet ich rodziców, czy dziadków. Wodzireje,
prowadzący te przedsięwzięcia, zabrali chętne
dzieciaki na piracki statek, na którym przeżyły
prawdziwą, morską przygodę. Innym razem wyruszyli razem na zdobycie Dzikiego Zachodu,
aby na koniec wziąć udział w festynie pod hasłem
„Pożegnanie lata”. Ta ostatnia zabawa była wesoła,
a jednocześnie smutna, ponieważ uświadomiła
wszystkim, że czas wakacji dobiegł końca i trzeba
będzie znów czekać do następnego lata, które
przyniesie ze sobą mnóstwo beztroskich zabaw
i relaksu. A jeśli Klub „Juvenia” będzie mógł
przyczynić się do tego, aby dzieci z naszego osiedla
bawiły się twórczo, beztrosko i bezpiecznie, to
cała przyjemność po jego stronie.
Wycieczka z klubu „Centrum” do
goczałkowickiego ogrodu kwiatów
„Gwiazdki” z Gwiazd wyśpiewały
w Skansenie nagrodę
„Juvenia”: kochamy śląskie tramwaje...
Trzynastkowicze w kopalni Guido
Gwiezdne wakacje
od… komputera
Wcale nie dziwię się klubowi Pod Gwiazdami,
że w czasie wakacji uciekał przed cywilizacją
XXI wieku do Skansenu w Parku Śląskim. Nie
jestem pewna, czy dzieciaki znalazły tu świadomie
schronienie przed wszechobecnością komputera,
(Ciąg dalszy na str. 14)
Wspólne Sprawy
„GCK”: Zabawa w hula-hop
znów staje się modna
STRONA 13
I już po wakacjach Lata’2013
Znowu tak szybko minęły!
(Cią dalszy ze str. 13)
ale pani kierownik właśnie taki miała zamiar, no
i zrobiła po mojemu bardzo dobrze, bo co jak
co, ale wakacje przeżywane powinny być w „realu”, a nie w wirtualnym świecie. Dwie z wypraw
w upalne poniedziałki zaoferowały np. pokazy
sprzętu strażackiego z prawdziwym prysznicem,
który wzbudził u dzieci entuzjazm, tym bardziej,
że w finale czekały je słodkie upominki i nagrody.
Odwiedzano kąpielisko „Bugla” i place zabaw.
Wymarzonym wprost dla milusińskich miejscem
okazały się Paprocany odnowione i przygotowane
na wakacyjną dziecięcą przygodę. Podczas jednej
z wypraw Gwiazdy zawędrowały do Zameczku
Myśliwskiego w Promnicach.
W ogóle, to Gwiazdy postanowiły przeżywać
„Lato w zgodzie z przyrodą”, stąd ich spacery
po okolicy, do różnych miejsc nie zawsze na co
dzień dostępnych dla dzieci. Były one w tym
roku związane z wodą. Wędrówki rozpoczęto
od oczyszczali ścieków, miejsca nowoczesnego
i bardzo potrzebnego. Następne ciekawe miejsce
to Instytut Meteorologii przy lotnisku na Muchowcu, Dział Wodny Odry i Wisły w Murckach oraz
źródła Kłodnicy.
Dużą porcję wiedzy zdobyły dzieci na wycieczce
z przewodnikiem na Szyndzielnię. W czasie jazdy
na szczyt góry i ze szczytu podziwiały piękną
panoramę Bielska-Białej i Beskidów. Cała grupa
weszła na Klimczok, by rozkoszować się piękną
pogodą i widokami. Wyprawy spod Gwiazd najczęściej odbywano wspólnie z Klubem „Trzynastka” i „Józefinka”, w których dzieci mają swoich
dawnych przyjaciół. Spotykano się w gościnnych
progach „Trzynastki”. Bardzo podobały się zajęcia kulinarne.
Oczywiście w czasie słonecznych wakacji nie
mogło zabraknąć sportowych zajęć. Odbywały
się one nie tylko na boiskach, ale dzieci walczyły
o pierwsze miejsca na kręgielni i w rozgrywkach
tenisa stołowego. Pod Gwiazdami głównym rozgrywającym był tak jak w zeszłym roku Rafał
Szylak. Dzięki niemu większość uczestników
„Akcji lato’2013” walczyło o punkty z rakietką tenisową. Już tradycyjnie podczas wakacji
odwiedzono Stadninę „Galop”, gdzie dzieci mogły odbyć konną przejażdżkę po Dolinie Trzech
Stawów. Park Kościuszki okazał się wyborny
na podchody zorganizowane przez uczestników
gier terenowych, którzy dla potrzeb zabawy byli
przebrani w średniowieczne kostiumy. Pozwoliło
to na uwiarygodnienie zadań przekazywanych
dzieciom i świetną zabawę w poszukiwaniu słodkiego skarbu.
Równie ciekawe były warsztaty teatralne w Muzeum Katowic prowadzone przez zawodowego
aktora. W „Ateneum” dzieci najpierw obejrzały
bajeczkę a później były także aktorami tworzącymi spektakl. Dla urozmaicenia plenerowych
wakacji, wybrano się także do kina. Podobała
się animowana komedia o Smerfach: „Smerfy
2”, film „Thor ratuje przyjaciół” oraz świetna
STRONA 14
podniebna podróż i wyścigi w filmie „Samoloty” także dostarczyły dzieciakom wiele wrażeń.
Kolejnymi atrakcjami kanikuły była wyprawa do
Szybu „Wilson” na „Festiwal Sztuki Naiwnej”,
gdzie Gwiazdowicze nie tylko podziwiali wystawę
ale mogli też sami uczestniczyć w tworzeniu sztuki
oraz wizyta w ZOO.
Na co dzień umilano sobie czas rozwijając
w klubie plastyczne talenty – rysując, wycinając
papierowe lalki i lepiąc z masy solnej figurki.
Trzynastki przygody
z przyjaciółmi
Trzeba sobie to jasno powiedzieć: wakacje bez
przyjaciół znacznie tracą na uroku. Trzynastka
bardzo dobrze o tym wie, dlatego dbała o to,
aby jak najczęściej przeżywać przygody wraz
z zaprzyjaźnionymi klubami. Najwięcej czasu
spędziła razem z Klubem Pod Gwiazdami. Razem z nim więc była za pan brat z wodą, razem
pluskała się na Bugli, zwiedzała oczyszczalnię
ścieków, Stację Hydrologiczno-Meteorologiczną
na Muchowcu, zażywała kąpieli w Paprocanach,
gdzie dzieciom szczególnie podobał się wodny
plac zabaw, na którym były natryski w kształcie
tęczy, kwiatków i zwierzątek. Atrakcję stanowił
również duży piaskowy plac zabaw z urządzeniami
do zabawy: różne huśtawki, domek, zjeżdżalnie,
które stoją na piasku. Trzynastkowicze zapuścili
się z dziećmi spod Gwiazd, w podziemne królestwo
Skarbnika w kopalni „Guido” oraz zatopili w świat
barwnych obrazów eksponowanych w Szybie
„Wilson”, razem też dzielnie zdobyli w Beskidach
górę Klimczok.
Czasem dzieci z Trzynastki bawiły się w klubie – odbywały się tu rozgrywki w „piłkarzyki”
i tenisa stołowego. Kilka razy były na kręglach
oraz w kinie „Helios” na filmach pt. „Thor ratuje
przyjaciół”, „Smerfy 2” i „Samoloty”.
Ulubionym przez nie zajęciem jest zabawa
w poszukiwanie skarbu. W tym roku poszukiwały
go w parku im. Tadeusza Kościuszki. Gra była
bardzo dobrze zorganizowana przez młodzież
licealną. Na terenie parku czekała na klubowiczów księżniczka, wróżka, groźnie wyglądająca
wampirzyca i mag. Wszyscy mieli dla dzieci
ciekawe zadania. Od wróżki milusińscy dostali
kluczyk do zaczarowanej skrzyni, a skrzynię dał
im mag. Po rozwiązaniu zagadek podanych przez
księżniczkę dotarli do skarbu. Okazało się że był
ukryty na placu zabaw w czarodziejskim kufrze.
Był baaaardzo smaczny!
Jak się rzekło i w klubie Trzynastka było ciekawie – np. odbyły się tu zajęcia kulinarne. Postanowiono więc wspólnie z „Gwiazdowiczami”
wyczarować kluski śląskie z sosem pieczarkowym.
Podzielono się na grupy, każda miała swoje – ważne – zadanie, a efekt był „palce lizać”. W Trzynastce robiono nie tylko to, co zaproponowała
dzieciom pani kierownik, ale też robiono to, o co
prosiły dzieci. A one bardzo chciały iść do ZOO.
Tak więc zorganizowano tam wycieczkę i potem
Wspólne Sprawy
cieszono się obserwując niedźwiadki – łakomczuszki, dostojne wielbłądy, ptaszki itd.
Na zakończenie wakacji dzieci z Trzynastki
obejrzały wspólnie z kolegami z klubu Pod Gwiazdami zdjęcia z całych wakacji i przypomniały sobie
co się działo i z jednej strony chciało się śmiać,
ale i też zrobiło się troszeczkę żal…
Giszowieckie CK wśród palm
i latawców
Tak powinno być w wakacje – dużo pluskania
w wodzie! Minione, przez wiele dni bardzo gorące,
wakacje temu sprzyjały i Giszowieckie Centrum
Kultury, podobnie jak i inne kluby bardzo często
chłodziło się w akwenach – skorzystało z Parku
Wodnego w Tychach – Paprocanach oraz basenu
przy ulicy Rolnej. W poszukiwaniu rozmaitych
doznań dzieci poznały zasady gry w boule i golfa,
na którego wybrały się do Siemianowic Śląskich,
gdzie znajduje się piękne pole golfowe. Kleiły
kolorowe ludziki plastelinowe, obserwowały błękit
nieba w Planetarium w Parku Śląskim a potem
rysowały tęczę na asfalcie. Czy to nie fantastyczne
– choć nie wymagające wielkich organizacyjnych
manewrów zajęcia?!
Mnóstwo dobrej zabawy dostarczyły imprezy
plenerowe z animatorami i teatrami dla dzieci
organizowanymi w parku Zadole w dzielnicy
Ligota, wizyty w kinie „Rialto” na filmach „Ralf
demolka” i „Oz wielki i potężny”. Fascynujące
było poznawanie przyrody, a wiec wyprawa do
gliwickiej Palmiarni, do Egzotarium w Sosnowcu
i Izby Leśnej Nadleśnictwa Katowickiego.
Interesującą przygodę stanowiła wizyta w szopienickiej Straży Pożarnej, w zajezdni tramwajowej
w Katowicach-Zawodziu a także stacji meteorologicznej i na lotnisku Aeroklubu Śląskiego,
gdzie zachęceni do powietrznych podróży, mali
giszowianie puszczali latawce.
Jak co roku odwiedzili też pobliską Galerię
„Wilson” w czasie festiwalu sztuki naiwnej i jak co
roku prace dzieci z giszowieckiego klubu zostały
wyróżnione w konkursie plastycznym galerii. Na
trasie wakacyjnych wypraw znalazła się giszowiecka Izba Śląska i „Gawlikówka”.
Czasem zostawano w klubie ale i wtedy wypełniały czas niebanalne zajęcia – np.. zabawy
w Indian. Pióropusze i łodzie kanu wyczarowano
z szarego papieru, twarze malowano w barwy wojenne i już każdy czuł się jakby dopiero co zsiadł ze
swojego mustanga, by rozejrzeć się, czy aby preria
nie ujawni śladów stada bizonów. Próbowano również różnych technik malarskich- np. nakładania
farby szpachlą. W czasie warsztatów muzycznych
poznawano instrumenty perkusyjne. Był też czas
wielkiego pichcenia, czego smakowitym efektem
była wielka micha sałatki owocowej i pachnąca
pizza. Korzystano także z osiedlowych obiektów
sportowych a las w pobliżu ośrodka „Janina” był
(Dokończenie na str. 17)
WRZESIEŃ 2013
E
dmund Witkowski był jednym z 19 członków-założycieli Katowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, uczestniczących
w zebraniu w sali nr 100 dzisiejszego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w dniu 7 lipca 1957 roku.
Został wybrany pierwszym przewodniczącym Zarządu KSM. Funkcję
tę sprawował w latach 1957-1958.
W okresie 1959-1960 kierował natomiast Radą Nadzorczą spółdzielni.
3 września br. siedzibę KSM odwiedził jego syn – Jerzy Witkowski, z którym spotkał się wiceprezes
Zarządu – Zbigniew Olejniczak.
Urodzony w 1938 roku J. Witkowski,
z zawodu inżynier ciągle aktywny
zawodowo, przebywa od 1986 roku
za granicą, mieszka w Brampton,
które jest 9. co do liczby mieszkańców miastem Kanady i jednym
z najszybciej rozwijających się miast
w Ameryce Północnej. Położone na
północny zachód od Toronto, stanowi
jego bezpośrednie przedmieście i
jest jednym z najnowocześniejszych
miast w Kanadzie. Dwaj synowie
J. Witkowskiego wraz z rodzinami
mieszkają w Chicago (USA).
Podczas spotkania żywo interesował się historią i dniem dzisiejszym
spółdzielni. Pan Jerzy wspominał
ojca i jego rolę w założeniu i pierwszych latach funkcjonowania KSM.
Z widocznym wzruszeniem dzielił
się wspomnieniami z pierwszych lat
funkcjonowania spółdzielni, z czasów przeprowadzki jego rodziny z ul.
Królowej Jadwigi do pierwszego budynku KSM przy ul. Plebiscytowej
w Katowicach.
B
Jerzy Witkowski – syn pierwszego przewodniczącego
Zarządu Edmunda Witkowskiego odwiedził siedzibę
Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
UCZCIĆ PAMIĘĆ
ZAŁOŻYCIELI KSM
Pierwszy Przewodniczący Zarządu
KSM - Edmund Witkowski
Z. Olejniczak w trakcie serdecznej
rozmowy wyczerpująco poinformował gościa nie tylko o początkach, ale
przede wszystkim o dniu współczesnym KSM, jej sukcesach, a także
kłopotach. Sporą część rozmowy
zajęła skierowana do gościa informacja o propozycjach ustawowych,
które co rusz pojawiają się w polskim
parlamencie, a których konsekwencją ma być de facto likwidacja spółdzielczości w jej obecnym kształcie.
udowę Śląskiego Ogrodu Zoologicznego
w Parku Śląskim (dawny Wojewódzki Park
Kultury i Wypoczynku) rozpoczęto w roku
1954, a oficjalnie Ogród otwarto w roku 1958. Do
Śląskiego ZOO przywieziono wówczas zwierzęta
z ogrodów zoologicznych w Bytomiu (założonego
w 1898 r. przy ul. Parkowej, po II wojnie reaktywowanego w 1947 r.) oraz z Katowic (istniał przy
ul. Bankowej od 1946 r.). Pierwszym dyrektorem
nowopowstałego Ogrodu został Tadeusz Bandur,
kierujący dotąd ogrodem w Katowicach. Śląskie
ZOO jest teraz samorządową jednostką organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej
Województwa Śląskiego, na podstawie uchwały
Sejmiku Województwa Śląskiego.
Obecnie dyrektorem Śląskiego ZOO jest Jolanta
Kopiec. Od niej dowiedzieliśmy się, że Śląski Ogród
Zoologiczny posadowiony jest na obszarze ponad 47
hektarów powierzchni. Posiada bardzo duże pawilony
dostępne dla zwiedzających, co umożliwia mieszkańcom naszego regionu dogodne zwiedzanie przez
cały rok, również w okresie zimowym. Wszystkie
pawilony na terenie ogrodu posiadają podjazdy
i barierki umożliwiające zwiedzenie wszystkich
pawilonów przez osoby niepełnosprawne. Na te-
WRZESIEŃ 2013
rodzaju rozwiązaniom zmierzającym
w istocie do likwidacji spółdzielczości mieszkaniowej.
Gość KSM podzielił się także
propozycją uczczenia pamięci założycieli KSM tablicą pamiątkową,
składając równocześnie deklaracją
wsparcia finansowego takiej ini-
Wiceprezes - Zbigniew Olejniczak wręczył Jerzemu Witkowskiemu
medal pamiątkowy z okazji jubileuszu
55-lecia Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Prowadzą ku temu m. in. propozycje
zmierzające do wprowadzenia powszechnego głosowania wszystkich
członków spółdzielni nad wyborem
zarządu czy też zasady obligatoryjności przekształcenia we wspólnotę
mieszkaniową w przypadku wyodrębnienia nawet tylko jednego lokalu
w danym budynku.
J. Witkowski, w pełni zgadzając
się z przedstawioną mu argumentacją,
podpisał skierowany do Sejmu RP
spółdzielczy protest przeciwko tego
Zwierzęta z całego świata
zapraszają na spotkanie
55 lat Śląskiego
Ogrodu Zoologicznego
renie Ogrodu znajduje się również kilka barów
gastronomicznych, w których można smacznie się
posilić. Natomiast w kioskach można nabyć, m. in.
pamiątki, zabawki, słodycze, napoje.
Aktualnie w ZOO jest ponad 2600 różnych zwierząt, którymi opiekuje się 47 wyspecjalizowanych
pracowników. Najnowszymi – właściwie jubileuszowymi – nabytkami są żyrafy, które do Śląskiego
ZOO zawitały w sierpniu. Wpierw samiec Ulembo,
a potem dwie samice Liani oraz Lindami. Cała trójka
należy do podgatunku żyraf siatkowych. Mają do
dyspozycji nowowybudowany pawilon.
Jedną z niedawnych inwestycji na terenie ogrodu
jest Mini-ZOO. To dziecięcy ogródek umożliwiający
najmłodszym bezpośredni kontakt ze zwierzętami
łagodnymi pod nadzorem pracowników ZOO. Mi-
Wspólne Sprawy
cjatywy. Wiceprezes Zarządu KSM
oświadczył, iż zostanie ona rozważona przez władze statutowe spółdzielni.
Na zakończenie spotkania J. Witkowski obdarowany został okolicznościowymi podarkami, w tym. m. in.
wydawnictwami z okazji 40- i 55-lecia KSM. Z. Olejniczak wręczył mu
także medal pamiątkowy z okazji
jubileuszu 55-lecia Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
(ad)
ni-ZOO cieszy się ogromną popularnością wśród
zwiedzających ogród.
Równie dużą popularnością zwiedzających cieszy
się odnowiona w tym roku Kotlina Dinozaurów (istniejąca od 1975 roku) – jedyna tego typu ekspozycja
wymarłych gadów w Europie.
Swoje 55. urodziny Śląski Ogród Zoologiczny
świętował przez cały weekend od 13 do 15 września
br. Wstęp do ZOO kosztował wówczas tylko 5 zł,
więc było tłumnie. Zwłaszcza, że oprócz możliwości
zobaczenia najróżniejszych zwierząt, dla zwiedzających przygotowano wiele atrakcji.
W pawilonie słoniarni była wystawa „55 lat Śląskiego ZOO w obiektywie”. W Skalnej Dolinie
Dinozaurów koncertowali – zespół „Dwie Korony”,
Mirek Szołtysek oraz zespół Pan Stian. Odbywały się
pokazy lotów ptaków drapieżnych. Były projekcje
filmów o ZOO. Dla dzieci były przeznaczone gry
i zabawy.
Oczywiście do Śląskiego ZOO warto się wybrać
zawsze, nie tylko w czasie jubileuszu. Wizyta taka
daje niezapomniane wrażenia wszystkim zwiedzającym, bez względu na wiek i na to – czy to pierwsze,
czy n-te odwiedziny. Zwierzęta z całego świata
nieustannie zapraszają na spotkanie.
STRONA 15
BARAN (21.03 – 20.04) Chciałbyś, aby twój wysiłek i starania zostały docenione i przyzwoicie opłacone.
I bardzo słusznie! Musisz postarać
się o autopromocję, bardziej rozreklamować samego siebie. Nie wahaj
się mówić o sobie dobrze, podkreślać
swoje zalety i osiągnięcia – nie tylko
na castingach i rozmowach w sprawie pracy, ale także na spotkaniach
towarzyskich. Weź sobie do serca
znaną prawdę, że inni docenią cię
wtedy, gdy ty docenisz samego siebie.
Dotyczy to także życia we dwoje:
bardziej ceń siebie, a zobaczysz, że
zyskasz w oczach partnera. W dniach
14-17.09 nie leń się, bo powiedzie się
wszystko, za co się weźmiesz. Wykorzystaj te dni! 27-30.09 – wspaniały
czas dla miłości, będzie gorąco i namiętnie. 5-6.10 – spotkania towarzyskie, imprezy lub – szalona randka.
BYK (21.04 – 20.05) Koniec wakacyjnego luzu! Wraz z wejściem
Wenus do znaku Skorpiona w połowie września zacznie się prawdziwe
urwanie głowy: stale ktoś będzie od
ciebie czegoś chciał, bardzo będziesz
zaganiany. Pilne sprawy spiętrzą się,
ale poczujesz, że to co robisz, ma
sens. Uważaj tylko na stosunki z otoczeniem. Bądź lojalny wobec tych,
którzy są w porządku wobec ciebie.
18-20.09 – rozmowa z kimś będzie
jak zimny prysznic. Coś ważnego
do ciebie dotrze! 26-28.09 – Wenus
i Jowisz niosą doskonałe okazje,
powodzenie wśród ludzi, szczęście
w miłości; 30.09-2.10 – spokojnie,
kto się czubi, ten się lubi! Kłótnia
z ukochanym doda tylko pikanterii waszym relacjom. Na przełomie
września i października uważaj na
zdrowie, jedz więcej rozgrzewających potraw.
BLIŹNIĘTA (21.05 – 20.06) We
wrześniu ty będziesz zabiegać o spotkania z przyjaciółmi i ukochanym,
a im będzie brakować czasu dla ciebie. W październiku będzie odwrotnie: oni będą do ciebie wydzwaniać,
ale dla ciebie wakacje skończą się na
dobre. Pewne sprawy, które odkładałeś na lepsze czasy, teraz staną się
pilne. Nie ma rady, trzeba się wziąć
do roboty: wywiązać się z zobowiązań, nadgonić z pracą i obowiązkami
domowymi. 16-21.09 Merkury, Mars
i Uran pomogą ci pozbyć się pewnych problemów. Tylko starannie
przygotuj się do tego, co czeka cię
w tych dniach. Powodzenie w pracy
i interesach także w dniach 7-8.10.
Do końca września Merkury sprzyja
nowym znajomościom w nowym
otoczeniu. W październiku uważaj,
by nie zrazić do siebie partnera nadmierną podejrzliwością.
RAK (21.06 – 20.07) Wenus
sprzyja sprawom międzyludzkim.
Możesz teraz łatwiej dotrzeć do kogoś, z kim zwykle niełatwo jest ci
się porozumieć. Teraz to się uda i nie
będziesz musiał chodzić na zbyt duże
ustępstwa. 19.09 – pełnia Księżyca
STRONA 16
w znaku Ryb to magiczny czas, może
się spełnić twoje marzenie i pojawi
się ktoś, za kim tęsknisz. Zwłaszcza
gdy nieco pomożesz szczęściu i dasz
znak, że czekasz i tęsknisz... W sprawach zawodowych warto odświeżyć
stare kontakty, bo właśnie dzięki nim
możesz teraz odnieść większe korzyści. Jeśli jesteś Rakiem urodzonym
w dniach 6-11 lipca, jesteś teraz ulubieńcem gwiazd. Jowisz gwarantuje
ci szczęście w każdej dziedzinie życia. Sięgnij po największy kawałek
tortu, na który od dawna masz ochotę.
Teraz on może być twój!
LEW (21.07 – 19.08) Miesiąc pod
znakiem Marsa, który do połowy paź-
przedsięwzięć bez obaw, że już na
początku noga ci się powinie. Nic
z tych rzeczy! Pod opieką Słońca
wszelkie początki będą udane, a rozpoczęte sprawy uda się właśnie teraz
gładko zakończyć. Twoje najlepsze
dni we wrześniu to 18-20 i 26-27.
5.10 zaś nów Księżyca w twoim znaku sprzyja przeprowadzeniu kuracji
oczyszczającej dla zdrowia i urody.
A wszystko, co zaczniesz krótko po
tej dacie, będzie się pięknie rozwijać
i na pewno zakończy się sukcesem.
Możesz zatem śmiało podpisywać
umowy, zaczynać współpracę, występować z propozycjami, odbywać
ważne rozmowy.
Może ci się to podobać lub nie, ale
nie masz wyjścia. Dezercja to najgorszy pomysł! Może cię bowiem
wówczas ominąć jakaś dobra okazja,
nie usłyszysz czegoś, co koniecznie
powinno dotrzeć do twoich uszu, nie
spotkasz kogoś, znajomość z kim
zdecydowanie powinieneś odnowić.
19 września podczas pełni Księżyca
słuchaj głosu intuicji, choćby ten głos
mówił bardzo dziwne rzeczy... on
bowiem poprowadzi cię w dobrym
kierunku. Na początku października bardzo uważaj na zdrowie, bądź
przewidujący. 9-11.10 jeśli chcesz
zaprowadzić wokół siebie większe
zmiany, to najlepiej właśnie teraz!
Horoskop OD 15 WRZEŚNIA
DO 15 PAŹDZIERNIKA 2013
dziernika będzie przebywał w twoim
znaku. Da ci wiele energii, pewności
siebie oraz odwagi, by stawić czoło
przeszkodom. Zwłaszcza w dniach
15-17.09 oraz na przełomie września
i października będziesz tryskał energią. Uważaj jednak wtedy na drobne
wypadki i szkody na zdrowiu, które
możesz sobie wyrządzić z powodu
nieuwagi i nadmiernego pośpiechu.
Szczególnie Lwy urodzone na przełomie sierpnia i września powinny
przez cały ten okres strzec zdrowia
i unikać brawury. Na przełomie września i października widać jakieś turbulencje w związku: kłótnie, ale zaraz
potem namiętne pojednanie, znów
niepokoje i znów gorące chwile we
dwoje. Jedno jest pewne – na pewno
nie zaznasz nudy!
PANNA (20.08 – 22.09) Jeszcze
przez II dekadę września Słońce będzie cię wspierać swoją wspaniałą
energią. Wykorzystaj dobrą passę,
by wystartować do nowych projektów lub wreszcie sfinalizować od
dawna ciągnące się sprawy. Teraz
wszystko pójdzie gładko. We wrześniu Merkury pomoże ci także nawiązać nowe kontakty, zabłyszczeć
w towarzystwie, zrobić wrażenie
na kimś, na kim ci zależy. Obdarzy
cię dobrym gustem, dzięki czemu
zrobisz udane zakupy, ubierzesz się
na sezon jesienny, upiększysz swój
dom. Może i rodzinie dostaną się
jakieś nowe łaszki? W październiku
Merkury w Skorpionie pomoże ci
w rozwiązaniu pewnych zagadek,
tajemnic i problemów. Dzięki temu
zyskasz przewagę nad swoim otoczeniem. Nie szukaj tylko problemów
tam, gdzie ich nie ma, nie komplikuj
prostych spraw.
WAGA (23.09 – 22.10) 22 września do twojego znaku, Wago, zawita
życiodajne Słońce. Ty będziesz miała
urodziny, a my wszyscy powitamy
jesień! To będą dla ciebie dobre dni:
możesz np. wystartować do nowych
SKORPION (23.10 – 21.11)
Miesiąc pod znakiem Wenus, a więc
wypiękniejesz, odmłodniejesz i zakochasz się! A jeśli masz już swoją
miłość, to teraz czekają was razem
naprawdę wspaniałe dni. Może warto pomyśleć o wspólnym wypadzie
na weekend lub nawet wziąć dłuższy urlop, by nacieszyć się piękną
jesienią? 18-20.09 możesz podjąć
poważne, odpowiedzialne decyzje
dotyczące uczuć, rodziny lub finansów. Wesprą cię Wenus i Saturn, na
pewno nie popełnisz błędu. W październiku opiekę nad tobą roztoczy
dodatkowo Merkury, co powinno
ucieszyć uczniów, studentów oraz
kupców spod tego znaku. Wasze
szare komórki pracować będą pełną
para, a Skorpiony parające się handlem mogą nawiązać nowe kontakty,
znajomości, zdobyć nowe rynki itd.
Wszystkim z was łatwiej będzie coś
kupić i sprzedać.
STRZELEC (22.11 – 20.12) Do
22.09 zajmą cię raczej sprawy przyziemne i dobrze ci znane, ale po tej
dacie złapiesz wiatr w żagle. Słońce,
które wejdzie do Wagi, zapowiada
okres ożywienia w kręgu przyjaciół
i znajomych, liczne spotkania, imprezy, a także wydarzenia kulturalne
i artystyczne, w których weźmiesz
udział. Najbardziej obiecująco zapowiadają się ostatnie dni września
i pierwszy tydzień października –
wtedy zapanuje największy ruch w interesie. Około 27.09 miłe wydarzenia
w rodzinie lub między tobą a twoim
partnerem. 7 października do twojego znaku zawita Wenus i zacznie
się jeszcze lepsza passa w sprawach
sercowych. Możesz także liczyć na
dobre okazje finansowe. Spodziewaj się wówczas zysków ze swojej
wcześniejszej działalności. Przyjdą
pieniądze, na które czekasz.
KOZIOROŻEC (21.12 – 20.01)
Trzeba się będzie więcej udzielać
towarzysko, częściej bywać na imprezach, spotkaniach, zebraniach.
Wspólne Sprawy
WODNIK (21.01 – 19.02) Wenus, Mars i Saturn nie wróżą ci ani
spokoju, ani odpoczynku. Ale Słońce
zadba o to, by w tym gorącym okresie
dopisało ci ogólne powodzenie. Tak
naprawdę włos z głowy ci nie spadnie, choć czasem (zwłaszcza około
22-23.09 i 8.10) może ci się wydawać, że znalazłeś się w tarapatach.
Strach ma wielkie oczy – o czym się
zaraz przekonasz! Jednak to, że znalazłeś się w podbramkowych sytuacjach
i musisz się nieźle uwijać, żeby wyjść
na prostą, zawdzięczasz przecież tylko sobie. Pora, Wodniku, dorosnąć
i wyciągnąć wnioski. Saturn i Mars
udzielą ci pewnej lekcji, pokażą ci
jakie błędy popełniłeś w przeszłości,
od ciebie zależy, czy z niej skorzystasz. 4-5.10 – imprezy, spotkania,
miłe chwile. Po 9.10 poprawią się
stosunki w związku i w rodzinie.
RYBY (20.02 – 20.03) 19.09
Księżyc ukaże nam się w pełni na
tle znaku Ryb – dla ciebie to może
być niezwykły czas. Dojdzie do ważnych rozstrzygnięć, zakończy się pewien etap, być może sfinalizujesz
sprawy, w które ostatnio wkładałaś
wiele serca i energii. Ale zmieni się
także coś w twoim sercu. Dojdą do
głosu tłumione pragnienia, marzenia... zdasz sobie sprawę, że czegoś
bardzo chcesz albo przeciwnie – że
ani chwili dłużej nie masz zamiaru
znosić. Ostatnie dni września zapamiętasz jako czas miłości; spotkasz
nowe uczucie lub w twoim dotychczasowym związku namiętność odżyje. W październiku koniecznie
zrób coś dla siebie. Zacznij nowe
zajęcia, które będziesz kontynuować
przynajmniej do zimy. Wybierz coś
w zgodzie ze swoimi zainteresowaniami albo dyscyplinę sportu, która
pomoże ci utrzymać dobrą formę
fizyczną. 7-8.10 – pokonasz każdą
przeszkodę; 10.10 – zamieszanie
w sprawach sercowych, przeczekaj.
WRZESIEŃ 2013
PORADY z SZUFLADY I już po wakacjach Lata’2013
W
akacje już za nami. A na
tapecie ocena – jaka ta
Polska jest? Mimo, że
jedziemy na wakacje po słońce, po
błyski wody na morzu czy na jeziorach, po hausty świeżego powietrza po
opaleniznę, po chłód wody na skórze
w upalny dzień, to przecież coś tam
po drodze widzimy.
Jechałam w stronę Oświęcimia, po
raz pierwszy chyba od 30 lat, gdyż
nie miałam tam przez lata żadnych
interesów. Na początek – autostrada!
Po jednej i drugiej stronie wysoki,
Każdy buduje gdzie chce, brak planów
zagospodarowania przestrzennego,
chaos. Ludzie nieuczciwi o czym przekonał się osobiście gdy znajomy Polak
kupił za jego pieniądze (obcokrajowcy
nie mieli tego prawa) kawał ziemi na
Dolnym Śląsku i poczuł się tej ziemi
właścicielem. Załatwienie tej sprawy
trzyma go jeszcze w Polsce. To prawda, że Polska z wielu powodów, choćby z racji jej wielkości jest liderem
nowych członków Unii Europejskiej
(do czego pretendowały Czechy jako
kraj najbardziej wysunięty na zachód
POWAKACYJNY
RZUT OKA
NA POLSKĘ
nieprzebyty las, ciągnący się przez
wiele kilometrów… Czyżby ta już
prawie puszcza to był dawny leśny
pas ochronny, sadzony jeszcze z inicjatywy gen. Jerzego Ziętka? Ależ
ten Śląsk zielony i bujny! Gdy droga
wyskoczyła z lasów i pojawiły się
zabudowania ruch został odgrodzony po bokach, ekrany to po jednej to
po drugiej stronie, obwieszone kaskadami zieleni, która zdążyła już
wyrosnąć, więc nie taka nowa jest ta
droga. W pewnym momencie straciłam orientację, poczułam się nieswojo.
Jestem w obcym kraju?! I do tego
jakimś zachodnim! Gdzie ja jestem?
Odzyskałam równowagę, gdy autostrada się skończyła i wjechaliśmy
na normalną polską drogę, domki,
a na każdym nawet po dwie reklamy:
warsztat, tania odzież, świeże ryby
etc. Na pewno już nie tak światowo,
ale za to jakże przedsiębiorczo.
Wszyscy znajomi, którzy jadąc
przez kraj potrafią patrzeć nie tylko
w kierownicę, spostrzegają te zmiany. Wyremontowane miasteczka, we
wsiach porządne chodniki z ozdobnej kostki zamiast dawnego błocka,
bankomaty (w niedzielę grupy wiernych nie mieszczących się w kościele zerkają w stronę bankomatu czy
nie zwolniło się miejsce i pędem po
gotówkę), zadbane ogrody, dobrze
ubrani ludzie…
liści pewnej niedzieli, po północy, w cyklicznym programie „Inny punkt widzenia”,
gościem Grzegorza Miecugowa był
holenderski dziennikarz, bodaj od 10
lat zajmujący się problemami Polski, Czech, Słowacji i Węgier i u nas
mieszkający. Ten oświadczył, że Polska jest krajem brzydkim. A Warszawa jest najbrzydszą stolicą Europy.
A
WRZESIEŃ 2013
i najbardziej cywilizowany), ale nie
udało się. Zwyciężyła ruchliwość polityczna i gospodarcza naszego kraju.
To prawda, przyznał, że Polska ma
wielkie tereny środowiska naturalnego, o które trzeba dbać. Zachodnia
Europa tego nie ma, stanowi jeden
wielki ogród uprawny. W Belgii np.
już w ogóle nie ma naturalnej przyrody. A on sam osobiście urzeczony
jest… Rosją a zwłaszcza niezmierzonymi przestrzeniami Syberii.
To po co w tej Polsce siedzisz? –
zawrzało przed telewizorami. Jeszcze
długo po tym programie w prowadzonym przez Miecugowa „Szkle
kontaktowym” oburzeni telewidzowie
wymyślali redaktorowi, że nie oponował, nie bronił i pozwalał na takie
„świętokradztwa”. Wiadomo jednak,
że o gustach się nie dyskutuje.
bcokrajowcy oceniają nasz
kraj przede wszystkim na
podstawie dróg i budownictwa. Pani Basia P. odziedziczyła po
matce mieszkanie w Superjednostce.
Wraz z mężem, Francuzem, nowocześnie je urządziła i ma swoje pied
a terre. Ożeniłem się z Polką – powiedział zamożny francuski mąż – więc
wziąłem też ślub z jej ojczyzną. Od
ponad 30 lat spędzają lato w Polsce.
A zwłaszcza teraz gdy na emeryturze
opuścili męczący Paryż i osiedlili się
na Lazurowym Wybrzeżu w pobliżu
Hiszpanii. Tam jednak latem było
pani Basi za gorąco, tęskniła za rześką
Polską. Na początku – mówi pan Kristof – po przekroczeniu granicy wpadaliśmy w ciemność. Nieoświetlone
drogi i miasta, dziury na jezdniach,
ciemno pod Superjednostką i stojące
z powodu wyłączeń prądu windy. Za-
O
(Dokończenie na str. 23)
(Dokończenie ze str. 14)
kilkakrotnie areną zmagań drużyn
w czasie podchodów.
Wakacje zakończono imprezą
rozrywkową „Żegnaj lato na rok”,
na której najaktywniejsi uczestnicy
otrzymali dyplomy i drobne upominki. Podsumowując – w 45 imprezach
tegorocznego lata w Giszowieckim
Centrum Kultury brało udział ponad
600 uczestników.
Klubu Józefinka
lato z Tuwimem
Józefinka postanowiła uczcić Juliana Tuwima, któremu poświęcono
rok 2013, dlatego każdego dnia wakacji towarzyszył jej przynajmniej
jeden z utworów poety, a nawet
nauczono się kilku na pamięć. Już
pierwszego dnia planując wakacje
Józefinkowicze zwrócili uwagę na
wiersz pt. „Słowa i słufka”, który
podkreślał potrzebę używania „słów
czarodziejskich” takich jak: proszę,
przepraszam, dziękuję itp. Przypomniano sobie zasady przebywania
w klubie, w grupie rówieśniczej, podczas spacerów i podróży tramwajem,
autobusem, a potem zdrowo i radośnie spędzono przepiękne, słoneczne
i bardzo gorące lato wychodząc na
kąpieliska Rolna i Bugla, czy biorąc
udział w wycieczkach w Beskidy – na
Szyndzielnię, Klimczok i Magurkę,
do Miasteczka Śląskiego i nad zalew
Nakło – Chechło.
Wiersze Tuwima towarzyszyły
dzieciom, gdy zwiedzały zabytki
architektury drewnianej, kąpały się
i plażowały, kiedy dzieci przemierzały Promnice i Paprocany, odwiedzały
Zameczek Myśliwski, podziwiały
Piramidę. Gdzież to Józefinkowicze
nie byli?! Udali się mianowicie do
Katowickiego Klubu Jeździeckiego,
gdzie każdy mógł skorzystać z przejażdżki konnej wierzchem i bryczką,
a podczas spotkania z pracownikami stadniny i weterynarzem mogli
zapoznać się z życiem, potrzebami
i zwyczajami koni. Kolejna eskapada Józefinki doprowadziła ją na
lotnisko Muchowiec, gdzie z przewodnikiem klubowicze zwiedzili
modelarnię i hangary, „przymierzali
się” do samolotów i paralotni marząc
o lataniu i robiąc wiele zdjęć. Spotkali
się z meteorologiem i zapoznali ze
stacją meteo. W Skansenie w Parku
Śląskim, który często odwiedzały,
dzieciaki z Józefinki brały udział
w quizach związanych z historią
i eksponatami placówki, w grach,
Wspólne Sprawy
zabawach i konkursach, często zdobywając nagrody!!!
Bardzo interesujące było spotkanie
z Konną Policją na temat bezpieczeństwa w domu, w parku, na ulicy,
w środkach komunikacji miejskiej.
Mili policjanci mówili o bezpieczeństwie na co dzień, a potem z wielką cierpliwością odpowiadali na
wszystkie dziecięce pytania – nawet
te związane z końmi. Józefinka zajrzała także do Oczyszczalni Ścieków
Gigablok w Katowicach-Szopienicach, odwiedziła katowickie fontanny
i miejsca wypoczynku katowiczan,
m.in. Park im. T. Kościuszki, zwracając uwagę na Wieżę Spadochronową,
i drewniany kościółek św. Michała,
Dolinę Trzech Stawów, Park Śląski
z Planetarium, Stadionem i rosarium.
Dzieci z Józefinki wzięły także
udział w warsztatach muzyczno-teatralnych „O panu Tralalińskim”,
organizowanych przez Katowickie
Centrum Kultury im. K. Bochenek
oraz w Dniu Sąsiada organizowanym przez Klub „Centrum” KSM,
gdzie mogły poszczycić się znajomością wierszy Tuwima i zebrać za
to oklaski.
Co przed nami…
n CENTRUM: 20.09, godz. 9.00.
– wyjazd do Palmiarni w Gliwicach;
27.09 godz.13.00.-występ zespołu
„Alle Babki” z okazji Dnia Emerytów
i Rencistów na Os.1000-lecia; 30.09.
godz. 17.00 – „Tacy Sami”.
n JÓZEFINKA: 20.09, godz.15.00
– Spotkanie w Świecie Baśni; 23.
09. godz. 15.00 – powitanie astronomicznej jesieni; 25.09, godz.17.00
– spotkania inaugurujące w sekcjach.
n JUVENIA: 25. 09, godz. 18.00
– Wieczór z Kabaretem DŁUGI oraz
Tadeuszem Drozdą.
n POD GWIAZDAMI: 23. 09.
godz. 16.30 – Porozmawiajmy o filmach; 24.09 godz. 16.30 – Tworzymy
kompozycje kwiatowe; 25. 09 godz.
16.30 – Salonik pod Gwiazdami; 27.
09 godz. 14.30 – Dzień Turystyki,
wycieczka do Szybu „Wilsona”.
n TRZYNASTKA: 19. 09 godz.
15.00 – Sałatki jesienne (prosimy
przynieść warzywa i owoce); 20.
09 godz. 12.00 – Powitanie jesieni
i przejazd ELKĄ.
Zebrała:
EWA ŻARKOWSKA
STRONA 17
Mieszkaniowe
Biuro Poœrednictwa
(Licencjonowany Poœrednik)
Nr licencji Prezesa Zarz¹du KSM 1263; Nr licencji Kierownika MBP 1271
40-168 Katowice, ul. Klonowa 35 c
(w siedzibie dy­rek­cji KSM)
( 20-84-739 oraz 20-84-740, fax 20-84-805
e-mail: [email protected]
Czynne w dni po­wsze­dnie:
poniedziałki i czwartki od 800 do 1600,
wtorki i środy od 800 do 1700, piątki od 830 do 1430
www.ksm.katowice.pl
DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH
USŁUGAMI W ZAKRESIE
OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
INFORMACJA – OFERTA
Szanowni Państwo,
F zajmujemy się wynajmowaniem lokali użytkowych na
prowadzenie działalności usługowej, handlowej, biuroSerdecznie zapraszamy do korzystania z usług świadwej itp., wydzierżawianiem terenów na cele usługowe,
czonych przez spółdzielcze – Mieszkaniowe Biuro Pośredi inne;
nictwa. Uprzejmie informujemy, że zajmujemy się sprzedażą oraz wynajmem różnego rodzaju nieruchomości (miesz- F przeprowadzamy procedury zakładania ksiąg wieczystych dla właścicieli domów i mieszkań, a także posiakania, domki, działki, sklepy, lokale handlowe, obiekty kodaczy spółdzielczych praw do lokali;
mercyjne, powierzchnie biurowe, magazyny, działki gruntowe itp.), w szczególności:
F pomagamy w regulowaniu stanów prawnych nieruF pośredniczymy i działamy w imieniu i na rzecz naszych
klientów – zainteresowanych nabyciem lub zbyciem lokali mieszkalnych, użytkowych, nieruchomości gruntowych itp.;
chomości oraz w uzyskaniu stosownych dokumentów
i pozwoleń koniecznych do obrotu nieruchomościami;
współpracujemy z geodetami, architektami, kancelariami notarialnymi;
F posiadamy interesujące oferty z własnych inwestycji F pomagamy w uzyskaniu korzystnych ofert dla kredytów
Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie lobankowych, zwłaszcza hipotecznych;
kali mieszkalnych, nowych domków jednorodzinnych
F
realizujemy usługi w zakresie rzeczoznawstwa mająt(w atrakcyjnych dzielnicach Katowic) – możliwość negokowego;
cjowania ceny, warunków zapłaty, decydowania o rodzaju ich wykończenia i wyposażenia;
F oferujemy kompleksową profesjonalną obsługę pośrednictwa w kupnie, sprzedaży i wynajmie lokali z zasoF oferujemy do nabycia lokale spółdzielcze (z wtórnego
bów Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz innych,
obrotu i z „odzysku”) w ramach przetargów na ustanow tym na zlecenie osób fizycznych.
wienie odrębnej własności tychże lokali;
MIESZKANIA DO SPRZEDAŻY
OD OSÓB FIZYCZNYCH
MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA OD OSÓB PRYWATNYCH
1. Os. Zawodzie ul. B. M. Cassino 50 m2 – 3 pokoje + kuchnia.
n 29 m – 1 pokój + kuchnia – VIp./VIIp., Os. Śródmieście,
ul. Szeligiewicza.
2
n 38 m2 – 2 pokoje + kuchnia – parter/Xp., Os. Paderewskiego, ul.
Sowińskiego.
n 38 m2 – 2 pokoje + kuchnia – parter/IVp., Os. Śródmieście, ul.
Francuska.
n 42 m2 – 2 pokoje + kuchnia – IIIp./IIIp., Os. Bytkowska-Józefowska, ul. Rożanowicza.
n 49 m2 – 2 pokoje + kuchnia – IIp./IVp., Os. Giszowiec, ul. Miła.
n 67 m2 – 3 pokoje + kuchnia – Ip./IVp., Os. Ścigały, ul. Markiefki.
n 76 m2 – 3 pokoje + kuchnia (wysoki standard) – IIp./IIp., Os.
Bytkowska-Józefowska, ul. Rożanowicza.
n 78 m2 – 3 pokoje + kuchnia z garażem – IIp./IVp., Os. Wełnowiec, ul. Mikusińskiego.
STRONA 18
2. Os. Centrum ul. Piękna 50 m2 – 2 pokoje + kuchnia
GARAŻ DO SPRZEDANIA OD OSOBY FIZYCZNEJ
Garaż w budynku Osiedle Centrum ul. Katowicka
– pow. 16,80 m2
LOKALE U¯YTKOWE DO WY­NA­JÊ­CIA
W PAWILONIE WOLNOSTOJĄCYM
Osiedle „Centrum”, Dział Gosp. Mieniem tel. 208-47-09(10, 11)
1. ORDONA 7
83,04 m2 I piętro
2. ORDONA 7
210,00 m2 I piętro
Osiedle „Wierzbowa”, Dział Gosp. Mieniem tel. 208-47-09(10, 11)
3. BRZOZOWA 50
121,50 m2 parter
Osiedle „Gwiazdy”, Dział Gosp. Mieniem tel. 208-47-09(10, 11)
4. ROŹDZIEŃSKIEGO 88A
31,47 m2 I piętro
Osiedle „Ligota”, Dział Gosp. Mieniem tel. 208-47-09(10, 11)
5. LIGOCKA 68
409,03 m2 parter
Wspólne Sprawy
WRZESIEŃ 2013
W
BUDYNKU
MIESZKALNYM
Osiedle „Superjednostka”, Adm. tel. 203-75-46, 203-63-41
6. AL. KORFANTEGO 16
46,40 m2 podziemie
7. AL. KORFANTEGO 18
18,47 m2 I piętro
8. AL. KORFANTEGO 18
18,47 m2 XV p.
9. AL. KORFANTEGO 18
37,89 m2 tunel
garażowy wschod.
10.AL. KORFANTEGO 24
18,47 m2 IV p.
Osiedle Centrum, Administracja tel. 259-68-97
11.GRAŻYŃSKIEGO 15A
12,40 m2 parter
Osiedle „Giszowiec”, Administracja tel. 256-03-38, 209-25-19
12.MIŁA 5
15,10 m2 parter
13.MIŁA 22
12,87 m2 parter
14.KARLICZKA 3
30,00 m2 parter
15.KARLICZKA 36
30,00 m2 parter
16.WOJCIECHA 7D
22,10 m2 X p.
17.WOJCIECHA 51B
83,87 m2 parter
Osiedle „Ściegiennego”,
Administracja tel. 250-06-52, 250-29-26
18.ŚCIEGIENNEGO 90
52,80 m2 piwnica
19.JABŁONIOWA 42
38,60 m2 piwnica
20.ROŻANOWICZA 1
66,00 m2 parter
21.JÓZEFOWSKA 96
12,80 m2 parter
Osiedle „HPR/Śródmieście”,
Administracja tel. 251-25-93, 251-40-39
22.SOKOLSKA 33
30,81 m2 XI p.
23.SOKOLSKA 33
30,84 m2 XI p.
Osiedle „Kukuczki”, Administracja tel. 203-81-92, 258-41-02
24.LUBUSKA 8
58,10 m2 parter
25.LUBUSKA 8
55,10 m2 parter
26.KUJAWSKA 4
46,40 m2 parter
27.KARPACKA 3
40,50 m2 parter
28.KARPACKA 6
58,20 m2 parter
29.KARPACKA 11
124,90 m2 parter
30.WROCŁAWSKA 42
29,24 m2
przyziemie
31.WROCŁAWSKA 46
44,31 m2 parter
32.SANDOMIERSKA 21-23
121,30 m2 parter
Osiedle „Ścigały”, Administracja tel. 251-25-93, 251-40-39
33.WAJDY 23
6,83 m2 parter
Osiedle „Zawodzie”, Administracja tel. 255-20-52, 255-57-29
34.1 MAJA 110
15,00 m piwnica
2
1
2
3
4
5
35.UNIWERSYTECKA 29
13,27 m2 parter
36.ROŹDZIEŃSKIEGO 86A
82,29 m2 I piętro
37.ROŹDZIEŃSKIEGO 86A
167,84 m2 I p.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE pok. 10, 10a, 16
TEL. 208-47-09 (10, 11)
DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG ?
Usługi realizujemy kompleksowo, szybko
i sprawnie, licząc od momentu przejęcia
aż do wydania lokalu, nieruchomości – nowemu
właścicielowi. Sprzedaż nieruchomości z udziałem
naszego Biura gwarantuje bezpieczną transakcję.
Ceny usług są przystępne.
W RELACJACH: KLIENT – POŚREDNIK
ZAPEWNIAMY ZACHOWANIE TAJEMNICY
HANDLOWEJ, RZETELNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ
DZIAŁANIA.
ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA !
Kierownictwo Mieszkaniowego Biura Pośrednictwa
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
POZIOMO:
PIONOWO:
1. to ogólnopolskie zmaganie w poprawnym pisaniu
wymyśliła i organizowała
Krystyna Bochenek
1. zdrobniale o monecie
wybitej w Polsce po raz
pierwszy przez króla Łokietka, a od XVI wieku
zwanej czerwonym złotym
(czerwieńcem)
6. środek na jakieś konkretne schorzenie
12. cesarz Tytus zakończył
budowę tego amfiteatru
2. ona i Dziedzictwo Narodowe tworzą nazwę
ministerstwa Bogdana
Zdrojewskiego
13. żołnierz w służbowej dyspozycji u oficera
3. Habsburgowie władali jej
tronem przez 640 lat
14. kolorowy, pięknie śpiewający mały ptaszek z rodziny łuszczków
4. dwie litery oznaczające
jedna głoskę, np. „ch”, „sz”
11. jej mąż już w zaświatach
15. gęste i bujne włosy swobodnie układające się na
głowie
16. zbłąkaną zajmują się i pasterze lub duszpasterze
17. przeciwieństwo katody
Osiedle „Gwiazdy”, Administracja tel. 258-74-59
WRZESIEŃ 2013
WRZEŚNIOWA
KRZYŻÓWKA
5. fleksja rzeczowników, czyli…
6. niezależność, wolność
7. przenośna ścianka, często
z zawiasami
8. muzyczne – perkusyjne
talerze
18. rodaczka albo rodzaj makaronu
9. Jan z Czarnolasu napisał je … pierwsze, wtóre
i trzecie
19. o łagodnej i uosabiającej
dobroć kobiecie
10. rodzaj wodospadu lub system zapór wodnych
Pośród osób, które do 3 października 2013 roku dostarczą lub
prześlą do redakcji prawidłowe rozwiązanie „wrześniowej
KRZYŻÓWKI” rozlosowanych zostanie 5 nagród książkowych
ufundowanych przez Wydawnictwo URSA.
NAGRODY ZA TRAFNE ROZWIĄZANIE
„KRZYŻÓWKI NA WAKACJE” (NR 268-9)
Nagrody książkowe, ufundowane przez Wydawnictwo URSA
za prawidłowe rozwiązanie KRZYŻÓWKI NA WAKACJE z nr
268-9 „Wspólnych Spraw”, drogą komisyjnego losowania
otrzymują: Ryszard Bieniek – ul. Kujawska, Maria Wylężek
– ul. Kurpiowska, Danuta Poważa – ul. Francuska, Jolanta
Starczyk – ul. Graniczna, Barbara Orendorz – ul. Czeczotta. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy po odbiór książek
do Sekretariatu w Zarządzie KSM (ul. Klonowa 35c).
Wspólne Sprawy
STRONA 19
BENISSIMO
Centrum
Języka
Włoskiego
Lekcje języka włoskiego
i angielskiego
Kontakt:
Tel. kom. 694 659 389
mail: benissimo
@interia.eu
www.benissimo24.it
AUTO–MOTO–EURO
S
SUPER TANI
A
M SKLEP MOTORYZACYJNY
n filtry
O
n oleje
C n akcesoria
H n czêœci
O (na zamówienie)
D Katowice-Zawodzie
O ul. Chromika 9
tel. 32 256-47-60
W
e-mail:
E [email protected]
Czyszczenie
dywanów
tapicerek
wykładzin
solidnie
606-274-056
PRACOWNIA
KOŁDER
Polecamy kołdry puchowe
wykonane z najlepszych
surowców
ul. 1 Maja 35
Katowice
32/209-09-85
792-698-727
www.koldry.org.pl
Firany
szycie na wymiar
n pogotowie krawieckie
n tapety n wykładziny
PCV, dywany, farby,
kleje, lakiery,
karnisze, rolety n montaż
Zapraszamy
ul. Szopienicka 27 900 – 1700, sobota 900 – 1300
32-204-93-81
ul. Westerplatte 22 900 – 1700, sobota 900 – 1300
32-353-40-86
l Panele podłogowe
MONTAŻ I PIANKA
GRATIS
(250 wzorów paneli
l malowanie (farby KABE)
l rolety
l drzwi CLASSEN
Tel. 510-540-594
32/411-15-30
Katowice-Dąb ul. Dębowa 43
Otwarte: Pn. – Pt. 1000 – 1800
Sobota 900 - 1300
Ogłoszenia
do „Wspólnych Spraw”
przyjmuje wyłącznie
Sekretariat Katowickiej
Spółdzielni
Mieszkaniowej,
Katowice,
ul. Klonowa 35c,
e-mail:
[email protected]
tel. (32) 20 84 800.
Czyszczenie
dywanów,
tapicerki,
kompletów
ze skóry
„KLAR EXPRES”
602 684 306,
32/251-84-68
infoKredyt
Kredyty: gotówkowe, konsolidacyjne
– do kwoty 250 000 złotych
okres kredytowania do 10 lat
hipoteczne, inwestycyjne
Jeżeli podjęliście Państwo decyzję o wzięciu
kredytu i szukacie tego najkorzystniejszego –
możecie to zrobić za naszym pośrednictwem.
Oferta banków na obecnym rynku jest bardzo
zróżnicowana i zmienna, dlatego trzeba ją
dokładnie przeanalizować, aby kredyt jaki
wybierzecie był dla Was najkorzystniejszy. To
jednak wymaga czasu i wiedzy.
Współpracujemy z wieloma bankami na rynku,
znamy ich aktualne oferty i promocje, posiadamy dobre warunki kredytowania, wskażemy
te najkorzystniejsze i załatwimy wszystkie
formalności aż do wypłaty kredytu. Nie pobieramy żadnych opłat, gdyż prowizje płaci nam
bank. Zapraszamy serdecznie do współpracy.
Kontakt:
tel. 32 307 47 37
kom. 530 620 700
e-mail: [email protected]
Dojeżdżamy do klienta
Katowickie Cmentarze Komunalne
Katowice ul. Murckowska 9 tel. dyżur całodobowy
2552132,2551551kom.607399321,
email: [email protected]
Cmentarz w Ligocie tel. 2525502 w godz. 700 -1530.
Zakład wykonuje pełny zakres usług pogrzebowych
i cmentarnych:
n duży wybór trumien i urn, kwiaciarnia, organizacja
styp,oprawa muzyczna n całodobowy przewóz zwłok
n usługi w zakresie pochówków tradycyjnych i kremacji
na cmentarzach własnych i innych nekropoliach
n przechowalnia zwłok całodobowa
n możliwość korzystania z naszych Kaplic n załatwianie
dokumentacji pogrzebowych (ZUS,USC,KRUS)
n rozliczenia bezgotówkowe ZUS
n usługi przez internet – www.kck.katowice.pl
n internetowa wyszukiwarka grobów
DRZWI – do
wszystkich typów
ościeżnic
montaż 40 zł
Panele – montaż
Gratis
Rolety, Żaluzje
Katowice Giszowiec
ul. Mysłowicka 26
(obok salonu
sukien ślubnych)
Tel. 661-263-435,
(32) 256-71-12
Radca Prawny
MEBLE
NA WYMIAR
Aneta Domagała
pomoc prawna
dla osób prywatnych
oraz przedsiębiorców
tel. 510-512-101
przyjmuje
Katowice-Śródmieście
Katowice-Nikiszowiec
CZYSZCZENIE
dywanów
tapicerki
WYKŁADZINY
DUŻE
DOŚWIADCZENIE
503 592 364
STRONA 20
Wspólne Sprawy
KUCHNIE SZAFY
WNĘKI
POMIAR
I WYCENA GRATIS
tel. 503 592-364
www.armarium.pl
Pogotowie Komputerowe
Całodobowo
lsprzedaż sprzętu
komputerowego
lserwis, modernizacje
sprzętu PC
lusuwanie wirusów
linstalacja
oprogramowania
l naprawa laptopów,
drukarek
Sklep internetowy:
www.meskomp.pl
Zadzwoń:
607-16-20-19, 501-516-684
Dojazd do klienta
WRZESIEŃ 2013
OGŁOSZENIA DROBNE
KOMPLEKSOWE remonty
domów, mieszkań, łazienek
od A-Z, długoletnia praktyka,
doradztwo, transport, 693518-984.
EKSPRESOWE usuwanie
awarii wodno-kanalizacyjnych, 693-518-984.
KOMPLEKSOWE remonty
od A-Z, 693-518-984.
KAFELKOWANIE, malowanie, gładzie, itp. Wieloletnie doświadczenie, tel.
606-237-423, 32/259-85-02.
TELEWIZORY, monitory,
inne RTV - naprawy domowe i warsztatowe. Bezpłatny
dojazd, 32/254-55-32, 604232-336.
KAFELKOWANIE łazienek i kuchni, remonty, instalacje wodno-kanalizacyjne,
elektryczne, gładzie gipsowe
bezpyłowo, malowanie, panele, wymiana drzwi , kabin, sedesów, umywalek, transport,
tel. 512-646-314.
KAFELKOWANIE, hydraulika, remonty od A-Z,
solidnie, tanio z gwarancją,
tel. 604-872-631.
KRIS-REM kompleksowe
remonty od A-Z, kafelkowanie, malowanie, hydraulika,
tynki itp. 602 66 11 52,
32/258 81 04.
POGOTOWIE komputerowe 24h, usuwanie wirusów,
naprawa i modernizacja PC,
instalacja oprogramowania,
tel. 501-516-684.
REMONTY. WB KITA, tel.
602-746-130, drzwi, zamki, zabudowa wnęk, szafy
z drzwiami przesuwnymi,
elektryczne, wodno-kanalizacyjne, panele podłogowe
i ścienne, płyty gipsowe, gładzie, prace malarskie, tynkarskie, stolarskie, spawalnicze,
awaryjne naprawy, transport,
http://remonty.wbkita.pl
GAZOWNIK - Junkersy,
hydraulik 606-344-009.
ODNAWIANIE wanien
32/384-91-98, 501-707-632.
REMONTY, gładzie, malowanie, kafelkowanie, instalacje wodne i elektryczne,
tanio, solidnie, 609-313-275
KAFELKOWANIE najniższe ceny, najlepsza jakość,
tel. 601-193-957.
TELEWIZORY - naprawy
u klienta 603-898-300.
ZŁOTA RĄCZKA, naprawy (elektryka, hydraulika, ślusarstwo, tapicerka,
regulacja i naprawa okien,
WRZESIEŃ 2013
remonty), tanio, solidnie, tel.
503-427-475.
TELEFONY-gniazdo dodatkowe, tel. 507-264-679.
MEBLE kuchenne na wymiar, szafy przesuwne, meble
biurowe, usługi stolarskie, tel.
506-601-278.
CZYSZCZENIE tapicerki,
wykładzin, dywanów, odbieramy 699-087-193.
CZYSZCZENIE, dywanów,
tapicerek, KARCHEREM,
tel. 604-243-950.
TELEWIZORY i sprzęt
RTV - naprawy, gwarancja,
tel. 32/254-72-86, 502-618221, 32/254-01-59.
MONTAŻ, naprawa i konserwacja urządzeń gazowych.
Przeglądy, wymiana i kontrola szczelności instalacji.
Nowe instalacje-miedziane,
zaciskane, firma VIEGA,
autoryzacja JUNKERS,
TERMET, tel. 608-165-351,
32/782-01-29.
KOMPLEKSOWE remonty
łazienek, mieszkań, - wysoka jakość, 17 lat praktyki,
projektowanie, doradztwo,
transport, 506-601-278. [email protected]
EKSPRESOWE usuwanie
awarii wodno-kanalizacyjnych 506-601-278.
ANTENY serwis 504-017611.
NAPRAWA pralek 32/25668-56, 506-826-517.
HYDRAULIK-elektryk,
799-066-346.
NAPRAWA pralek – sprawnie z gwarancją, 32/251-9663, 502-551-093.
NAPRAWA POJAZDÓW
- szybka likwidacja szkód
elementów blach i plast.-usuwanie wgnieceń bez
lakierowania-lakierowanie
karoserii, wgniecenia, otarcia,
rysy, odpryski, zaprawki. Katowice, ul. Morawa 129, 504450-350.
SKUP samochodów osobowych i dostawczych-gotówka, tel. 660-476-276.
Dojeżdżamy na miejsce.
ZŁOMOWANIE samochodów 660-476-276.
TAPICERSTWO 32/20497-03.
KUŚNIERZ, krawiec, futra,
skóry, kożuchy, przeróbki,
szycie-dojazd do klienta gratis, ul. Szarych Szeregów 39,
Katowice-Kostuchna, 608247-990, www.fiszer-futra.
com.pl
OPTIMA S.A.-finanse dla
domu-zatrudni przedstawicieli w Katowicach. Atrakcyjna
prowizja, praca dodatkowa
również dla emerytów, tel.
585-548-080 lub 801-800200.
PRACOWNIA kołder. Oferuje usługi w zakresie: przeróbki kołder, poduszek itp.
Sprzedaż wyrobów własnych,
jak również sprzedaż kołder
i poduszek antyalergicznych,
ul. 1 Maja 35 Katowice, tel.
32/209-09-85, 792-698-727,
www.koldry.org.pl
POSZUKUJĘ doświadczonej niani do dziecka bez
nałogów, tel. 695-402-401.
MIÓD z pasieki z Mazur,
28-30 zł, tel. 662-119-585.
DYSLEKSJA profesjonalnie w domu ucznia 600-472318.
MATEMATYKA 505-250272.
MATEMATYKA - korepetycje 605-613-987.
MATEMATYKA, FIZYKA
- Zawodzie, 30 zł/h, egzaminator maturalny i gimnazjalny 605-732-244.
ANGIELSKI podstawówka
i gimnazjum, tanio, mgr-601232-903.
ANGIELSKI korepetycje,
nauka, dojazd, tel. 502-772281.
WŁOSKI, FRANCUSKI
dojeżdżam 660-717-189.
NIEMIECKI nauka, korepetycje, dojazd, 32/256-41-39.
LEKCJI gry na fortepianie
z dojazdem do klienta udziela
studentka AM, kontakt 608529-790 lub 694-086-725.
CHEMIA - korepetycje, dojazd! 507-264-679.
CHEMIA, matematyka 609313-634.
ZAMIENIĘ mieszkanie własnościowe, 50,2 m2, Katowice-Centrum na własnościową
kawalerkę w Katowicach, tel.
691-359-824.
MIESZKANIE-2 pokoje,
c. o. na parterze w Ligocie
zamienię na 2 pokoje c. o.
na inną dzielnicę, tel. 504467-991
SPRZEDAM mieszkanie
w Siemianowicach Śląskich,
Os. Węzłowiec, ok. 49m2,
2 pokoje, tel. 668-396-347.
SPRZEDAM mieszkanie
własnościowe w Szopienicach, 29,9 m2 606-415-975.
Wspólne Sprawy
W lipcu straty kosztowały nas
ponad 10 tys. zł
Mniej dewastacji
niż przed rokiem
D
okonując przeglądu i analizy
tegorocznych lipcowych dewastacji, w porównaniu do ich zakresu
i kosztów w latach ubiegłych – miło stwierdzić
fakt ich systematycznego
zmniejszania się. Dość
przypomnieć, że w lipcu
2011 roku wydatki z tego
tytułu wyniosły 14.035,98
złotych; w roku 2012
– 12.148,70 zł; a w tegorocznym lipcu zmalały do
kwoty 10.165,98 złotych.
Mniej także poszkodowanych osiedli. Z grona
siedemnastu – na ich tegorocznej lipcowej liście znalazło się zaledwie siedem.
Godzi się więc na wstępie wymienić osiedlowe
społeczności, które za
sprawą troski o wspólne, spółdzielcze mienie,
nie odnotowały faktów
dewastacji czy kradzieży.
Na listę nieposzkodowanych wpisało się w omawianym miesiącu aż 10
osiedli: HPR, Gwiazdy,
im. Kukuczki, Ligota,
Murcki, Superjednostka,
im. Ściegiennego, Wierzbowa, Zawodzie oraz im.
Zgrzebnioka.
Najkosztowniejsze
straty wartości 5.760 złotych ponieśli natomiast
mieszkańcy Osiedla Giszowiec. Jak informuje
jego kierownik, a zarazem
Pełnomocnik Zarządu Zbigniew Cieślak, wspomniana
kwota wydatkowana została na usuniecie szkód
związanych z montażem
skradzionych krzywek
w dźwigach osobowych,
malowaniem elewacji
upstrzonych graffiti, wymianą zamków i wkładek.
Znaczny wydatek ponieśli także mieszkańcy
Osiedla Graniczna. Kierownik jego Administracji
mgr Andrzej Ścibor w relacji do Działu Remontów Bieżących i Ochrony
Przeciwpożarowej KSM
poinformował, że zdewastowane zostały drzwi
do kabiny dźwigowej na
parterze budynku przy ul.
Granicznej 63a. Zgłoszono je do naprawy firmie
zajmującej się ich konserwacją, a jej szacunkowy
koszt wyniesie 2.608 złotych. Znacznie mniej, bo
780 złotych wydatkowała
Administracja Osiedla Janów. Jej kierownik Marian
Skwarek poinformował, że
pokryto nim koszt wcześniejszych dewastacji –
na zakup pojemników na
ulotki reklamowe.
Nieco mniejszym kosztem (758 złotych) w Osiedlu „Centrum I” dokonano
naprawy drzwi szybowych dźwigu w budynku mieszkalnym przy ul.
Ordona 20A.
„Seryjnej” już dewastacji
uległy drzwi wejściowe
w budynkach przy ul.
Wróblewskiego 7b, Ścigały
38 oraz Wajdy 23 w Osiedlu im. ks. Fr. Ścigały.
Jak informuje kierownik
osiedlowej Administracji Włodzimierz Węgrzyn,
wszystkie one naprawione zostały kosztem 394
złotych. Kosztowniejszą
była natomiast naprawa
zdewastowanych drzwi
szybowych dźwigu w budynku przy ul. Ordona
20a. Administracja Osiedla
Centrum I wydatkowała
na ten cel 758 złotych Kierownik Osiedla Szopienice inż. Stanisław Skupień
poinformował natomiast
o akcie złodziejskiej dewastacji w budynku przy
ul. Morawa 119E. Zakup
i wstawienie wybitej szyby
w drzwiach wejściowych
kosztowały 300 złotych.
Kierownik Administracji Osiedli HPR i Śródmieście Janusz Naleśnik
poinformował natomiast
o wydatkowaniu 166 złotych w związku z incydentalną dewastacją skrzynki
gazowej w budynku przy
ul. Barbary 3-3a.
Na podstawie osiedlowych
sprawozdań opracował:
ZBIGNIEW
CZERNICKI
STRONA 21
Z
godnie z doroczną już
tradycją, Rada i Administracja Osiedla Janów
poinformowały nas o finale
Janów
Osiedle w kwiatach
Na zdjęciach: - najpiękniejsze janowskie balkony
trzeciej z kolei edycji konkursu na najpiękniejszy balkon
i ogródek przydomowy.
Już podczas pierwszego
przeglądu, poza wszelką kon-
kurencją był balkon pani
Anny Kokot mieszczący się
przy ul. Zamkowej 47. Zwycięzczyni dwóch poprzednich
edycji konkursu, w tym roku
jest także autorką pięknego
ogródka, który zaaranżowała
z pomocą mieszkańców budynku niedaleko swojego balkonu.
Przy budynku nr 51 także
powstał nowy ogródek. Jego
inicjatorką i opiekunką jest
pani Teresa Cepa, która wraz
z panią Anną zajęła I miejsce
w konkursie.
Drugie miejsce za najpiękniejszy balkon przypadło
w udziale Oldze Trzcińskiej
(Zamkowa 49) oraz Wandzie
i Romanowi Nowakowskim
(Zamkowa 89); zaś miejsce trzecie Marii Antkowiak
(Zamkowa 51), Ewie i Józefowi
Szczepaniakom (Zamkowa 53)
oraz Janinie Walaszek (Zamkowa 61).
Podobnie za najładniejszy
ogródek drugie miejsce zajął
Tadeusz Rogalewicz (Zamkowa
69), zaś trzecie: Ryszard Guła
(Zamkowa 47) oraz Antoni Jankowski (Zamkowa 87).
SENI CARE ZALECANE DO PIELĘGNACJI OSÓB
Z NIETRZYMANIEM MOCZU
BEZPŁATNY DOWÓZ DO DOMU PACJENTA
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ZAMÓWIENIA NALEŻY SKŁADAĆ POD NUMEREM TELEFONÓW:
800-100-050
(32) 368-85-19
(bezpłatny - dzwonić
z tel. stacjonarnego)
(płatny – dzwonić
z tel. komórkowego)
www.seni.pl
Wszystkim laureatom zostaną wręczone nagrody rzeczowe.
Miło jest patrzeć, jak mieszkańcy osiedla z wielkim zaangażowaniem upiększają swoje
otoczenie tworząc nowe ogródki przy budynkach i ukwiecając balkony.
W wielkim mieście – jak widać – otaczając się pięknem
przyrody, można stworzyć sobie także oazę spokoju, zacisza
i wypoczynku.
STRONA 22
Wspólne Sprawy
WRZESIEŃ 2013
POWAKACYJNY
RZUT OKA
NA POLSKĘ
(Dokończenie ze str. 17)
istniałe zmiany są po prostu spektakularne! Kraj wypiękniał, jest dobrze
zagospodarowany a krajobrazy zachwycające. Ale… kierowcy! Jechaliśmy z Paryża do Katowic w lutym,
lód pod pośniegowym błotem , ale
jechaliśmy kawalkadą samochodów
płynnie, aż do momentu, gdy nagle
z prawa i lewa zaczęły wyrywać do
przodu samochody do przodu. Co
się stało? – Przekroczyliśmy polską
granicę – powiedziała żona. Wypadków jest w Polsce więcej aniżeli
w 80-milionowej Francji. Niestety
wciąż brakuje kultury jazdy i trzeba
być na to przygotowanym.
Jaki kryzys, jaka nędza, jaki upadek
łapią się za głowę ludzie śledzący
w telewizji relacje z urlopowej Polski.
Plaże nad Bałtykiem to zatłoczone
rojowiska ciał, dziesiątki tysięcy imprez i… korki na autostradach. Przebogata oferta rozrywki, koncertów,
darmowych pokazów i przeróżnych
wydarzeń. W miastach pustawo.
Nie jestem pewna, czy chciałabym
się wdrapywać na Giewont w gęstej
kolejce depczących sobie po piętach
„zdobywców gór”, widzących przed
sobą zamiast szczytów plecy poprzedników. Gdy już weszli i zobaczyli
to, co chcieli, pojawiło się pytania:
– a jak my teraz zejdziemy?
Gęsty, zbity tłum na stacji kolejki
na Kasprowy. Ktoś pyta: – długo tego
czekania? Jakieś cztery godziny! A tu
żar leje się z nieba.
W Sopocie tylu plażowiczów, że
już igły się nie wetknie. W tym bezładzie lśniących od olejków i balsamów
ciał niedyskretna kamera pokazała
chroniącego się za pasiastym parawanikiem turystę, który otrzepując się
z rzucanego przez dzieci piasku usiłował czytać książkę. Ktoś znajomy…
Sam dyrektor Teatru Narodowego…
Jan Englert.
Chyba już czas odkrywać nowe
tereny dla potężniejącej ekspansji
urlopowej Polaków. Wciąż chodzimy
utartymi ścieżkami. A Polska jest
coraz piękniejsza. I niemała! Już teraz
planujmy przyszłoroczny, letni urlop.
Z dala od tego, co tak… zadeptane.
SĄSIADKA
Droższe ciepło!
(Dokończenie ze str. 1)
- Miesięczna rata ceny za usługi przesyłowe źródła ciepła 5,26 zł/MW/m-c;
- Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródła ciepła 0,02 zł/GJ.
Ponadto informujemy, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr
OKA-4210-31 (5)/2013/1329/XII/AZa z dnia 31 lipca 2013 r. opublikowaną
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, pozycja 5217 w dniu 2
sierpnia 2013 r., została zatwierdzona taryfa dla ciepła Elektrociepłowni
Będzin S. A.
Podajemy wysokość nowych uśrednionych cen i stawek opłat z tytułu
mocy, ciepła i nośnika w grupie taryfowej AG1, które wejdą do rozliczeń
z dniem 9 września 2013 r.: - Cena za zamówioną moc cieplną 80 428,72
zł/MW/rok; - Miesięczna rata ceny za zamówioną moc cieplną 6 702,39
zł/MW/m-c; - Cena ciepła 21,39 zł/GJ; - Cena nośnika ciepła 11,78 zł/m3;
- Cena za usługi przesyłowe źródła ciepła 63,11 zł/MW/rok; - Miesięczna
rata ceny za usługi przesyłowe źródła ciepła 5,26 zł/MW/m-c; - Stawka
opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródła ciepła 0,02 zł/GJ.
Podane wyżej ceny są cenami netto tzn. nie zawierają podatku od
towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jednocześnie informujemy, iż stawki opłat za usługi przesyłowe, świadczone przez nasze przedsiębiorstwo na chwilę obecną pozostają bez zmian.
W/w zmiany są ponadto uwidocznione na naszej stronie internetowej: www.
tauron-cieplo.pl”
BIEGANIE:
PASJA ŻYCIA
(Dokończenie ze str. 24)
dach. Wszyscy uprawiają
sport, więc wspólnych tematów
nie brakuje.
– Stawia pan przed sobą
kolejne wielkie wyzwania
sportowe i organizacyjne na
przyszłość. Jednym z nich
jest rozpoczynający się 23
września tego roku bieg do…
Watykanu.
– Z okazji 35. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża planuję przebiec dystans
z Rudy Śląskiej do Watykanu
wynoszący 1590 km. Będzie
to bieg dziękczynny za pontyfikat błogosławionego Jana
Pawła II. Pomysł spodobał się
gospodarzowi naszego miasta
pani Prezydent Grażynie Dziedzic i miasto Ruda Śląska jest
współorganizatorem tej wyjątkowej pielgrzymki.
Start do biegu nastąpi 23
września 2013 roku, a metę
w Watykanie na Placu Świętego Piotra osiągnę – tak planuję
– 16 października o godzinie
8:30. Przez pierwsze 7 kilometrów będzie mi towarzyszyć
młodzież z rudzkich gimnazjów
w ramach projektu „Aktywne
i sprawne społeczeństwo”. Natomiast od granic miasta do
Wadowic pobiegną ze mną zawodnicy z Rudy Śląskiej oraz
mieszkańcy poszczególnych
miejscowości.
W ciągu każdego dnia będę
przebiegał średnio 75 kilometrów. Bieg zabezpieczy samochód techniczny z dwoma
kierowcami. Trasa prowadzi
od granic Polski przez Słowację, Austrię i Włochy do
Watykanu. Najtrudniejsze odcinki napotkam w Alpach oraz
w Apeninach. Jestem na nie
przygotowany, gdyż trenowałem w okresie przygotowawczym w polskich górach.
Trasa jest mi znana również
z poprzednich lat, kiedy to prowadziłem Pokojowe Sztafety
Biegowe do Watykanu, zakończone spotkaniami z Janem
Pawłem II (w roku 1993, 1998,
2003 oraz w 2008 na grób papieża).
Po Jego śmierci co roku
biegamy z Rudy Śląskiej do
Wadowic, po drodze odwiedzając miejsca mające związek
z Janem Pawłem II. Bieg, który rozpoczynam 23 września
br., nazwałem „Śladami Jana
Pawła II”. Nad realizacją tego
projektu myślałem wiele lat
i na mecie ubiegłorocznych
„42 maratonów w 42 dni”
stwierdziłem, że już jestem
przygotowany na podjęcie tego
wyjątkowego wyzwania.
Poprzednie biegi sztafetowe
były dużo łatwiejsze, ponieważ
ten dystans dzieliliśmy na 12
zawodników, tym razem będę
całą trasę biegł pojedynczo. Jestem przekonany, że przesłanie
z jakim biegnę, w momentach
kryzysowych przyczyni się do
pokonania wszystkich przeciwności losu, a resztę zrobi
moja głowa i 16 października
wbiegnę na Plac Świętego Piotra w Watykanie, gdzie będzie
mnie witać najbliższa rodzina
oraz grupa znajomych.
– Na zakończenie pytanie o największe marzenie,
jakie chciałby Pan spełnić
jako biegacz.
– Marzę o coraz większej liczbie osób biegających… i bym
szczęśliwie dobiegł do Watykanu. By mnie omijały kontuzje,
bo z tym wiąże się czerpanie
radości z biegania w kolejnych
latach.
Zanotował:
ANTONI DOMAŃSKI
Gazeta członków KSM. Redagowana i wydawana na zlecenie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Redakcja – ul. Klonowa 35c, 40-168 Katowice, e-mail: [email protected] Wydanie internetowe gazety dostępne na witrynach: www.
ksm.katowice.pl/wspolne-sprawy/ oraz www.ursa.as.net.pl Red. Naczelny – Zbigniew P. Szandar. Wydawca: „URSA” spółka
z o.o. Materiały kierowane do redakcji prosimy przesyłać pod powyższymi adresami lub składać w administracjach osiedli. W przypadku publikacji listów zastrzegamy sobie prawo ich skrótu. Ogłoszenia do czasopisma „Wspólne Sprawy” przyjmuje wyłącznie
Sekretariat Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Katowice, ul. Klonowa 35c, e-mail: [email protected] tel. (32) 20 84 800. Nie zamówionych materiałów redakcja nie zwraca. Za termin publikowania oraz treść ogłoszeń i tekstów sponsorowanych Wydawnictwo i KSM nie odpowiadają.
Druk: Centrum Usług Drukarskich, Ruda Śląska.
Nakład: 19.120 egz.
WRZESIEŃ 2013
Wspólne Sprawy
STRONA 23
Znani
i nieznani
A
ugust Jakubik. Szef Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej „Jastrząb” w Rudzie Śląskiej. Biegacz-ultramaratończyk, znany i uznany nie
tylko w kraju animator kultury fizycznej
i sportu. Organizator wraz z Klubem Biegacza „Józefinka” Katowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej i Stadionem Śląskim już
pięciu „Biegów do Słońca” o Puchar Prezesa KSM – imprezy cieszącej się coraz
większym uznaniem wśród pasjonatów
masowego biegania, której kontynuację
w następnych latach zapowiedzieli już organizatorzy.
– Proszę o podsumowanie tej pięknej, sportowej rywalizacji, która – jak
wydaje się – na trwałe wpisała się już
w kalendarz masowych imprez sportowych, nie tylko na Śląsku.
– Jubileuszowa edycja „V biegu do
Słońca” o Puchar Prezesa Katowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej zgromadziła
na starcie rekordową ilość 148 uczestników, w tym 31 pań. Zwyciężył zawodnik
z Czech, ustanawiając rekord trasy 33,50
min. Trasa biegu jest dosyć trudna, z długim podbiegiem, a mimo tego wiele osób
uzyskało rekordy życiowe, co świadczy
o dobrym przygotowaniu do zawodów.
Na zakończenie najlepszych biegaczy
dekorowała Prezes Zarządu KSM, współorganizatorka i fundatorka pucharów oraz
nagród – Krystyna Piasecka.
– Można powiedzieć, że bieganie i organizacja masowych imprez z nim
związanych to treść i pasja pańskiego
życia. Proszę o podzielenie się z czytelnikami dokonaniami, które uważa pan
za najważniejsze, zarówno w sensie
organizacyjnym jak i sportowym.
– Tak, to prawda – mówi A. Jakubik. – Organizuję od 1997 roku imprezy
biegowe na terenie całego Śląska. Najważniejsze z nich to Pokojowe Sztafety
Biegowe po Europie, które do tej pory
pokonały ponad 19.000 km. Ich trasy
prowadziły m. in. do Watykanu, Aten,
Fatimy, Brukseli, Monte Cassino.
Od 15 lat przygotowuję Międzynarodowy Rudzki Bieg 12-godzinny.
W ubiegłym roku współorganizowałem
Mistrzostwa Świata i Europy w biegu
24-godzinnym. W tym roku po raz piąty
będę organizował Mistrzostwa Polski
w biegu 24-godzinnym.
August Jakubik – biegacz, ultramaratończyk,
animator kultury fizycznej i sportu
bieganie:
pasja życia
23 września br. rozpocznie
biegową pielgrzymkę do Watykanu
Spotkanie z papieżem Janem Pawłem II na zakończenie organizowanej przez Augusta Jakubika
Pokojowej Sztafety Biegowej
Wspólny trening z żoną Krystyną
STRONA 24
Dużym sukcesem jest impreza pn.
Grand Prix Sklepbiegacza.pl Bieg Dzika, który ostatnio zgromadził ponad 400
uczestników.
Bardzo sobie cenię współpracę z Katowicką Spółdzielnią Mieszkaniową przy
kolejnych edycjach „Biegu do Słońca”.
Jako sportowiec również czuję się spełniony, zdobywając medale Mistrzostw
Świata i Polski w biegach ultra. Przez
dwanaście lat występowałem w Repre-
Wspólne Sprawy
zentacji Polski w biegu 24-godzinnym,
której obecnie jestem kierownikiem. Mimo
tych dokonań dalej regularnie trenuję
i startuję w zawodach sportowych.
– W bieganiu, organizacji masowych
imprez wspomaga pana cała rodzina –
żona, dwóch synów i córka…
– Tak, rodzina „zaraziła” się moją pasją
i wspiera mnie zarówno organizacyjnie,
jak również w czasie startów w zawo(Dokończenie na str. 23)
WRZESIEŃ 2013

Podobne dokumenty