Karty przedmiotu Studia niestacjonarne I stopnia wszystkie

Komentarze

Transkrypt

Karty przedmiotu Studia niestacjonarne I stopnia wszystkie
Karty opisu przedmiotu – razem dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Geometria wykreślna
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr I
10
-
-
20
-
TAK
6
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza z geometrii, ze szczególnym uwzględnieniem stereometrii, z zakresu szkoły ponadpodstawowej.
Umiejętność wykonywania rysunków geometrycznych z użyciem trójkątów i cyrkla.
CEL PRZEDMIOTU
Opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu podstaw Geometrii Wykreślnej.
Poznanie przez studentów metod rzutowania tworów geometrycznych na płaszczyznę.
Opanowanie przez studentów umiejętności przedstawiania elementów przestrzennych oraz istniejących między nimi zależności na płaszczyźnie
rysunku.
Treści programowe – Wykład
Rzut równoległy i metoda rzutów Monge’a
Konstrukcje podstawowe. Konstrukcja elementu przynależnego, konstrukcja elementu równoległego, obroty i kłady
Wielościany
Konstrukcja elementu wspólnego
Transformacje w metodzie Monge’a
Dachy. Wypośredniczanie połaci dachowych. Kłady połaci dachowych, kąt zaciosu
Aksonometria prostokątna
Aksonometria ukośnokątna
Rzut cechowany – konstrukcje podstawowe
Rzut cechowany – roboty ziemne
Treści programowe - Projekt
Rzut równoległy i metoda rzutów Monge’a
Konstrukcje podstawowe. Konstrukcja elementu przynależnego, konstrukcja elementu równoległego, obroty i kłady
Wielościany
Konstrukcja elementu wspólnego
Transformacje w metodzie Monge’a
Dachy. Wypośredniczanie połaci dachowych. Kłady połaci dachowych, kąt zaciosu
Aksonometria prostokątna
Aksonometria ukośnokątna
Rzut cechowany
Kolokwium
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Andrzejowski Z., Pawłowski W., Przewłocki S.: Geometria Wykreślna w Praktyce Inżynierskiej. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Łódź 2002
Bieliński A.: Geometria Wykreślna. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005
Czech L.: Uniwersalna konstrukcja stożkowych. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2001
Dubikajtis L.: Wstęp do Geometrii Wykreślnej. PWN 1963
Kania A.: Geometria Wykreślna z Grafiką Inżynierską. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2009
Lewandowski Z.: Geometria Wykreślna. PWN Warszawa 1975
Ochoński S.: Geometria Przekryć w Budownictwie. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 1990
Otto F., Otto E.: Zbiór Zadań z Geometrii Wykreślnej. Warszawa 1964
Repelewicz A. Regulska K.: Dachy. Geometria i konstrukcja. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2004
Repelewicz A.: Rzut cechowany. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2010
Repelewicz A., Szopa R.: Aksonometria w budownictwie. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2012
Szerszeń S.: Nauka o Rzutach. PWN 1978
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Matematyka I
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr I
18
18
-
-
-
NIE
5
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza z matematyki na poziomie kursu podstawowego w szkole ponadgimnazjalnej.
Umiejętność logicznego myślenia.
Umiejętność korzystania z literatury.
CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie
studentów
z
podstawowymi
zagadnieniami
z
algebry,
i wstępu do analizy matematycznej, zarówno od strony teoretycznej, jak i metod obliczeniowych.
Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności rozwiązywania zadań z zakresu treści prezentowanych na wykładach.
geometrii
analitycznej
Treści programowe – Wykład
Liczby zespolone - podstawowe definicje i twierdzenia.
Rachunek macierzowy - podstawowe definicje i twierdzenia. Wyznacznik macierzy; macierz odwrotna.
Równania macierzowe. Układy równań liniowych.
Wartości i wektory własne macierzy symetrycznej.
Rachunek wektorowy w R3.
Elementy geometrii analitycznej.
Przegląd elementarnych funkcji jednej zmiennej rzeczywistej.
Ciągi liczbowe.
Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej.
Szeregi liczbowe – podstawowe kryteria zbieżności.
Treści programowe - Ćwiczenia
Działania na liczbach zespolonych w postaci algebraicznej i trygonometrycznej; wzory de Moivre’a.
Działania na macierzach. Obliczanie wyznaczników – reguła Sarrusa, rozwinięcie Laplace’a. Wyznaczanie macierzy odwrotnej.
Rozwiązywanie równań macierzowych. Zastosowanie wzorów Cramera oraz metody eliminacji Gaussa do rozwiązywania układów równań liniowych.
Wyznaczanie wartości i wektorów własnych macierzy symetrycznej.
Kolokwium 1.
Iloczyn skalarny, wektorowy i mieszany wektorów i ich zastosowanie geometryczne.
Wyznaczanie równań prostej i płaszczyzny w R3. Wyznaczanie rzutu prostokątnego punktu oraz punktu symetrycznego.
Obliczanie granic ciągów liczbowych. Liczba Eulera.
Obliczanie granic i badanie ciągłości funkcji jednej zmiennej.
Kolokwium 2.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1, Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław
Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1, Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław
Jurlewicz T., Skoczylas Z., Algebra liniowa 1; Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław
Jurlewicz T., Skoczylas Z., Algebra liniowa 1; Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław
Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, cz. 1, PWN, Warszawa
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr I
9
-
18
-
-
NIE
4
Karta opisu przedmiotu
Rysunek techniczny
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza z geometrii raz techniki z zakresu szkoły ponadpodstawowej.
Umiejętność wykonywania prostych rysunków technicznych z użyciem trójkątów i cyrkla.
CEL PRZEDMIOTU
Opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu z zakresu rysunku technicznego i rysunku technicznego budowlanego.
Poznanie przez studentów obowiązujących norm rysunkowych.
Opanowanie przez studentów umiejętności przedstawiania elementów przestrzennych na płaszczyźnie rysunku, zgodnie z zasadami rysunku
technicznego i obowiązującymi normami.
Treści programowe – Ćwiczenia
Wprowadzenie do przedmiotu: normalizacja w rysunku technicznym, formaty arkuszy, linie rysunkowe, skale rysunkowe, przybory rysunkowe, techniki
kreślenia.
Pismo techniczne.
Zasada rzutowania rysunkowego na sześć rzutni. Zasady rozmieszczania rzutów; Podstawowy układ rzutów.
Przekroje rysunkowe.
Wymiarowanie rysunków technicznych.
Rysunek budowlany; Rzuty i przekroje w rysunku budowlanym; Wymiarowanie na rysunkach budowlanych.
Rysunek inwentaryzacyjny; Szkic inwentaryzacyjny i pomiary; Opracowanie szkicu: rysunek inwentaryzacyjny fragmentu budynku.
Rysunek konstrukcji budowlanych; Konstrukcje żelbetowe.
Rysunek konstrukcji budowlanych; Konstrukcje drewniane.
.
Rysunek konstrukcji budowlanych; Konstrukcje stalowe.
Treści programowe –Laboratorium
Pismo techniczne
Zasada rzutowania rysunkowego na sześć rzutni. Zasady rozmieszczania rzutów; Podstawowy układ rzutów
Przekroje rysunkowe
Wymiarowanie rysunków technicznych
Rysunek budowlany; Rzuty i przekroje w rysunku budowlanym; Wymiarowanie na rysunkach budowlanych.
Rysunek inwentaryzacyjny; Szkic inwentaryzacyjny i pomiary; Opracowanie szkicu: rysunek inwentaryzacyjny fragmentu budynku
Rysunek konstrukcji budowlanych; Konstrukcje żelbetowe
Rysunek konstrukcji budowlanych; Konstrukcje drewniane .
Rysunek konstrukcji budowlanych; Konstrukcje stalowe
Pismo techniczne
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
H.J. Samujłło: Rysunek techniczny i odręczny w budownictwie. Arkady. Warszawa 1987.
S. Ochoński: Rysunek techniczny budowlany. Częstochowa 1997.
E. Miśniakiewicz, W. Skowroński: Rysunek techniczny budowlany. Arkady. Warszawa 2008.
T. Dobrzański: Rysunek Techniczny Maszynowy. Wydawnictwa Naukowo techniczne. Warszawa 2009.
I. Rydzanicz: Rysunek Techniczny jako Zapis Konstrukcji. Zadania. Wydawnictwo Arkady. Warszawa 2009.
Rysunek Techniczny w AutoCadzie. Praca zbiorowa pod red. Bogdana Posiadały. Częstochowa 2002.
Polskie Normy z zakresu Rysunku Technicznego
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Fizyka
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr I
18
18
-
-
-
NIE
5
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z fizyki z zakresu szkoły średniej.
Wiedza matematyczna na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie i uporządkowanie zjawisk fizycznych i praw rządzących tymi zjawiskami.
Zrozumienie praw fizyki w świecie nowoczesnych technologii.
Opanowanie przez studentów umiejętności stosowania praw fizyki do rozwiązywania zadań rachunkowych.
Treści programowe – Wykład
Program i cel wykładu. Zalecana literatura. Wymagania stawiane studentom. Osiągnięcia i perspektywy współczesnej fizyki. Równania ruchu. Ruch
obrotowy. Prędkość kątowa. Energia, pęd.
Dynamika punktów materialnych. Ciała odkształcalne. Sprężystość.
Podstawowe właściwości światła. Prędkość światła w różnych ośrodkach.
Załamanie światła. Współczynnik załamania. Soczewka. Powstawanie obrazu. Obraz rzeczywisty i pozorny
Elektrostatyka – ładunek elektryczny, prawo Coulomba. Pole elektryczne. Potencjał elektryczny. Prąd elektryczny
Pole magnetyczne związane z przepływem prądu. Ruch przewodnika w polu magnetycznym. Podsumowanie wykładu
Treści programowe - Ćwiczenia
Program zajęć. Warunki zaliczenia. Podręczniki i zbiory zadań. Wielkości fizyczne, ich pomiar i jednostki. Układ SI.
Równania ruchu. Ruch obrotowy. Prędkość kątowa. Energia, pęd.
Dynamika punktów materialnych
Załamanie światła. Współczynnik załamania. Soczewka. Powstawanie obrazu. Obraz rzeczywisty i pozorny
Elektrostatyka – ładunek elektryczny, prawo Coulomba. Pole elektryczne. Potencjał elektryczny.
Prąd elektryczny. Siły magnetyczne związane z przepływem prądu
Kolokwium zaliczeniowe. Podsumowanie zajęć i wpisywanie zaliczeń
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
D. Halliday, R. Resnick, J. Walker; Podstawy fizyki, tom 1,2, PWN, Warszawa, 2007.
Sz.Szczeniowski. Fizyka doświadczalna. Cześć I, PWN, Warszawa, 1980.
C. Kittel, W.D. Knight, M.A. Ruderman, Mechanika, PWN, Warszawa 1975.
Wybrane zagadnienia z fizyki dla studentów wydziału budownictwa lądowego – pod red. A.Szymańskiego, PWN, Warszawa 1983.
A.Januszajtis. Fizyka dla politechnik., tom I, III, PWN, Warszawa 1991.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr I
18
-
18
-
-
NIE
5
Karta opisu przedmiotu
Informatyka
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe umiejętności samodzielnej pracy z komputerem osobistym.
Znajomość podstawowych aplikacji komputerowych oraz innych treści technologii informacyjnej objętych programem nauczania w szkole średniej
w zakresie podstawowym.
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie podstawowych pojęć informatycznych oraz wybranych metod technik informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji
Umiejętność przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, grafiki menadżerskiej i prezentacyjnej, stosowania, wybranych narzędzi
sprzętowych oraz programowych
Umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem w zakresie umożliwiającym zaliczenie egzaminów Europejskiego Certyfikatu
Umiejętności Komputerowych (ECDL) zgodnie z procedurami przewidzianymi przez Polskie Towarzystwo Informatyczne
Treści programowe – Wykład
Budowa komputera osobistego, charakterystyka systemu operacyjnego, pojęcia pliku, programu, katalogu i skrótu. Podstawowe terminy technologii
informacyjnej, wiadomości o bezpieczeństwie użytkowania informacji. Charakterystyka edytorów tekstów, zasady tworzenia tekstu, opis sposobów
formatowania, opis tworzenia tabel, importowanie innych obiektów
Zasady funkcjonowania arkuszy kalkulacyjnych, formatowanie i rozbudowywanie arkuszy kalkulacyjnych, standardowe opcje matematyczne, logiczne i
wbudowane, importowanie do arkuszy obiektów, tworzenie wykresów i tabel.
Zasady działania baz danych, tworzenie baz danych za pomocą narzędzi dostępnych w aplikacjach. Pojęcia: typy danych, tabele, pola kluczowe,
relacje, wprowadzanie danych i formularze, sortowanie danych, wyszukiwanie danych.
Metody tworzenia prezentacji multimedialnych, najważniejsze wytyczne dotyczące formatowania prezentacji, kreacja wykresów i tabel.
Zasady wyszukiwania informacji w Internecie, tworzenie raportów z wyników wyszukiwania, wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej, zasady
dołączenia plików do listów, tworzenie i zarządzanie folderami z wiadomościami
Elementarne wiadomości o algorytmach, proces budowania algorytmu. Prezentacja algorytmu, schematy blokowe. Analiza zadania
programistycznego. Struktura programu, podstawowe elementy programów w języku C
Ogólne zasady pisania i uruchamiania programów w języku C/C++.
Wyrażenia arytmetyczne, instrukcje, deklaracje, funkcje w języku C/C++. Standardowe biblioteki funkcji. Standardowe wejście i wyjście. Obsługa
plików, manipulowanie łańcuchami znakowymi, funkcje matematyczne.
Metodyka programowania strukturalnego. Zasady definiowania i korzystania z funkcji. Zmienne lokalne i globalne. Przekazywanie parametrów do
funkcji. Projektowanie i tworzenie programów.
Treści programowe - Laboratorium
Zapoznanie się z sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.
Wyszukiwanie informacji w sieci internet, obsługa konta pocztowego.
Wykonanie opracowania w edytorze tekstu na zadany temat.
Opracowanie zadania symulacyjnego z użyciem arkusza kalkulacyjnego.
Ćwiczenia z zakresu obsługi programu do tworzenia bazy danych.
Opracowanie projektu multimedialnego na zadany temat.
Ćwiczenia z zakresu obsługi środowiska programistycznego.
Opracowanie i uruchomienie programu z zakresu rachunku macierzowego.
Opracowanie programu komputerowego w języku C/C++ na zadany temat).
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Nowakowski Z.: ECUK Użytkowanie komputerów, PWN Wydawnictwo Naukowe, 2007.
Kopertowska M.: ECUK Przetwarzanie tekstów PWN Wydawnictwo Naukowe, 2007.
Kopertowska M.: ECUK Arkusze kalkulacyjne PWN Wydawnictwo Naukowe, 2007.
Kopertowska M.: ECUK Grafika menadżerska i prezentacyjna PWN Wydawnictwo Naukowe, 2007.
Kopertowska M, Sikorski W.: „Bazy danych” Wydawnictwo MIKOM, 2006
Kysiak A., Służalec A.: Podstawy programowania w języku C/C++. Przykłady i zadania, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, 2003.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr I
18
-
-
-
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Podstawy ekonomii
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza z zakresu ekonomii ze szkoły średniej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie umiejętności rozpoznawania podstawowych procesów ekonomicznych.
Opanowanie wiadomości z zakresu mikro- i makroekonomii.
Treści programowe – Wykład
Ekonomia jako nauka. Wprowadzenie do ekonomii: funkcje, definicje, pojęcia
Podstawowe kategorie i prawa rynkowe. Popyt, podaż, cena
Teoria racjonalnego zachowania się konsumenta
Teoria funkcjonowania przedsiębiorstwa-koszty
Ocena działalności przedsiębiorstwa. Przychody, koszty i wyniki działalności przedsiębiorstwa. Rachunek wyników, bilans
Konstrukcja podatków i ich systematyka. Ustalenie zobowiązań podatkowych
Czynniki wytwórcze, racjonalna praca i płaca
Makroekonomia. Budżet państwa i jego funkcje
Społeczno - ekonomiczne skutki inflacji Istota i rodzaje bezrobocia i sposoby jego zwalczania
Banki i ich funkcje. Rynek papierów wartościowych.
Sprawdzian kolokwium końcowe testowe.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Beg D., Fischer S., Dornbusch R.:Mikroekonomia. PWE, Warszawa 1999.
Beksiak J.: Ekonomia. PWN, Warszawa 2001.
Czarny B.: Podstawy ekonomii. Zbiór zadań. PWE, Warszawa 2000.
Hall R., Taylor J.:Makroekonomia. PWN, Warszawa 1997.
Nasiłowski M.: System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1996.
Podstawy ekonomii: ćwiczenia i zadania. Red. Milewski R., Kwiatkowski E., PWN, Warszawa 2006.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr I
9
-
-
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Ochrona własności intelektualnej
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza na poziomie szkoły średniej oraz umiejętność pozyskiwania informacji z literatury i przepisów prawnych..
CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej oraz umiejętność korzystania z tych przepisów.
Znajomość procedury dokonywania zgłoszeń rozwiązań patentowych i wzorów użytkowych.
Treści programowe – Wykład
Ochrona własności intelektualnej – podstawowe definicje, rys historyczny
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych– przykłady stosowania.
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Ustawa – Prawo własności przemysłowej.
Ustawa – Prawo własności przemysłowej – przykłady stosowania. Dokumentacja zgłoszeniowa wynalazku – wymagania.
Procedura patentowa – tryb krajowy.
Przykłady opisów zgłoszeniowych – zgłoszenia rozwiązań innowacyjnych i wzorów użytkowych.
Ochrona wynalazków w trybie europejskim i międzynarodowym. Zbiory dokumentacji patentowej. Bazy danych.
Kolokwium zaliczeniowe.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst aktualny).
Ustawa – Prawo własności przemysłowej (tekst aktualny).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych.
Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Krajowa Izba Gospodarcza. Warszawa 2009.
Poradnik Wynalazcy. Red: Andrzej Pyrża. Urząd Patentowy RP. Warszawa 2008.
Przykładowe opisy zgłoszeń patentowych i patentów.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr II
10
20
-
-
-
NIE
4
Karta opisu przedmiotu
Geodezja inżynierska
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu matematyki na poziomie szkoły średniej.
Podstawowe wiadomości z geografii-pojęcie globu ziemskiego, współrzędne geograficzne, siatki kartograficzne, wiedza elementarna o mapach.
Wiedza z prawa-umiejętność odczytywania przepisów prawnych i ich rozumienia.
Umiejętność sporządzania i odczytywania dokumentacji technicznej.
Elementarne umiejętności manualne potrzebne przy opracowywaniu ćwiczeń i obsłudze sprzętu.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy z zakresu przydatności geodezji w budownictwie.
Opanowanie umiejętności odczytywania map i innych dokumentów geodezyjnych w celu rozpoznawania i charakteryzowania terenów przeznaczonych
pod budowę.
Opanowanie umiejętności samodzielnego korzystania z map i innych dokumentów geodezyjnych w celu wykonywania opracowań niezbędnych
w realizacji procesu budowlanego.
Treści programowe – Wykład
Udział geodezji w procesie inwestycyjnym w budownictwie. Pojęcie mapy-warunki, jakim musi odpowiadać mapa. Skala mapy, podziałki
Umowność mapy, instrukcja K-1. Odczytywanie mapy. Generalizacja. Odwzorowania kartograficzne (w tym Gaussa-Krugera).
Mapy stosowane w procesie inwestycyjnym w budownictwie. SIT, jako część Systemu Informacji Przestrzennej. Mapa zasadnicza, jako podstawa
SIT(wersja analogowa i elektroniczna)
Mapa topograficzna-skale, treść, zastosowanie. Plany zagospodarowania przestrzennego. Ewidencja Gruntów i Budynków-mapa ewidencyjna,
rejestry. Obliczanie wysokości terenowej na podstawie mapy, obliczanie objętości robót ziemnych.
Rachunek współrzędnych geodezyjnych. Układ współrzędnych, obliczanie długości i azymutu oraz czwartaka.
Typowe zadania geodezyjne z rachunku współrzędnych: punkt posiłkowy, domiar prostokątny, metoda biegunowa. Obliczanie powierzchni metodą
analityczną i graficzną.
Pomiary geodezyjne, podział, zasady. Osnowy geodezyjne. Błędy towarzyszące pomiarom.
Pomiary liniowe. Tyczenie prostych, redukcja do poziomu.
Pomiary kątowe. Teodolit. Pomiar kątów poziomych i pionowych.
Pomiary wysokościowe. Niwelator, odczyty na łatach. Ciąg niwelacji podłużnej. Niwelacja powierzchniowa.
Treści programowe - Ćwiczenia
Zapoznanie się z mapami stosowanymi w procesie inwestycyjnym w budownictwie (zasadnicza, topograficzna, ewidencji gruntów i budynków).
Rozwiązywanie zadań –skala mapy. Poznanie podziałki transwersalnej.
Wykonywanie ćwiczenia „Pomiary na mapie” Układ współrzędnych geodezyjnych na mapie zasadniczej-pomiar współrzędnych, odcinków,
powierzchni.
Obliczanie objętości robot ziemnych na podstawie mapy.
Rachunek współrzędnych geodezyjnych: obliczenie długości, azymutu, punkt posiłkowy na prostej.
Typowe zadania geodezyjne: domiar prostokątny, metoda biegunowa. Obliczenie powierzchni metodą analityczną.
Kolokwium I-Teoria mapy, rachunek współrzędnych geodezyjnych.
Instrumentarium geodezyjne :węgielnica, teodolit. Pomiar kąta poziomego metodą zwyczajną. Dziennik pomiaru kąta.
Pomiar i zastosowanie kąta pionowego. Obliczenie wysokości obiektu dostępnego i niedostępnego metodami trygonometrycznymi.
Pomiary wysokościowe. Niwelator, odczyty na łatach. Ciąg niwelacji podłużnej, dziennik i szkic ciągu.
Kolokwium II-teoria pomiarów geodezyjnych. Zaliczenie ćwiczeń.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Jagielski A., Geodezja I i Geodezja II (PW STABILL) 2005 r.
Jagielski A.. ,Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji I (PW STABILL) 2004 r.
Kosiński W., Geodezja (Wydawnictwo Akademickie Żak) 2005 r.
Łyszkowicz A., Geodezja czyli sztuka mierzenia ziemi (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski0 2007r.
Przewłocki S., Geomatyka (PWN) 2008 r
Przewłocki S., Geodezja dla kierunków niegeodezyjnych (PWN) 2006 r.
Ząbek J., Geodezja I (Politechnika Warszawska ) 2003 r.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr II
10
-
-
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Historia architektury i budownictwa
(przedmiot obieralny)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu historii powszechnej.
Podstawowe wiadomości z zakresu teorii rozwoju cywilizacji i kultury.
Znajomość podstawowych definicji i problemów architektury.
Umiejętność rozpoznawania stylów architektury historycznej.
CEL PRZEDMIOTU
Opanowanie wiedzy z zakresu historii architektury i historii rozwoju cywilizacji.
Rozwój umiejętności analizowania form i struktur architektury historycznej krytycznej oceny projektowych rezultatów.
Przygotowanie studentów do interdyscyplinarnej analizy architektonicznych i technologicznych aspektów obiektów architektury historycznej.
Przygotowanie studentów do podjęcia tematyki związanej z architektura współczesną.
Treści programowe – Wykład
Główne problemy i zagadnienia dziedziny historii architektury. Podstawowe pojęcia, terminy, definicje.
Teorie rozwoju kultur prehistorycznych. Alternatywne teorie rozwoju cywilizacji i kultury.
Początki estetycznej działalności człowieka i formy kształtowania przestrzeni w czasach prehistorycznych.
Kultura starożytnej Mezopotamii – techniczne i konceptualne uwarunkowania kształtowania formy architektonicznej.
Kultura starożytnego Egiptu – kulturowe uwarunkowania form i struktur architektonicznych.
Kultura i architektura starożytnej Grecji i Rzymu – formalne archetypy kultury antyku i ich wpływ na rozwój architektury europejskiej.
Średniowiecze i początki nowej tradycji europejskiej; architektura romańska i gotycka, podstawowe typy uformowań, rozwój nowych systemów form.
Renesans, Manieryzm, Barok - powrót do przeszłości i problem interpretacji dziedzictwa kultury.
Klasycyzm, Historyzm, Eklektyzm - reinterpretacja tradycji antycznej, podstawy klasycznej interpretacji dziedzictwa antyku.
Podsumowanie. Wpływ dziedzictwa historycznego na formy i struktury architektury współczesnej.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Barral i Altet, X.: Wczesne średniowiecze. Od późnego okresu antycznego do roku tysięcznego, Warszawa 1998, ISBN 83-7200-222-3
Broniewski T.: Historia architektury dla wszystkich, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1990 r.
Charytonow E.:, Zarys historii architektury. WSiP, Warszawa 1976
Duby G.: Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, wyd. I, Warszawa 1986, wyd. III, Warszawa 2002.
Eco U.: Sztuka i piękno w średniowieczu. Wyd. Znak, Kraków 1994
Eco U.: Historia piękna. Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznań 2005
Estreicher K.: Historia sztuki w zarysie. Warszawa/Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. ISBN 83-01-03664-8
Giedion S.: Przestrzeń, czas i architektura. PWN Warszawa 1987
Glancey J.: Historia architektury. Wydawnictwo Arkady Sp. z o.o., 2002
Gympel J.: Historia architektury, od antyku do czasów współczesnych. Wyd. Konemann 1996, wydanie polskie 2000
Knotce J.: Sztuka budowania Nasza Księgarnia, Warszawa 1968
Koch W.: Style w architekturze, Warszawa 1996
Krawczuk A. (red.), Wielka Historia Świata Tom1- 3 Świat okresu cywilizacji klasycznych, Oficyna Wydawnicza FOGRA, Warszawa 2005, s.23, 26,
ISBN 83-85719-84-9
Nuttgens P.: Dzieje architektury. Wydawnictwo Arkady Sp. z o.o., 1997
Sprague de Camp L.: Wielcy i mali twórcy cywilizacji, PW Wiedza Powszechna, Warszawa 1972
Stierlin H.: Islam. Od Bagdadu do Kordoby, Warszawa 1997, ISBN 83-7079-950-7
Tatarkiewicz W.: Historia estetyki. T. I-III, Arkady, Warszawa 1988
Tatarkiewicz W.: Dzieje sześciu pojęć. PWN Warszawa 1988
Tobolczyk M.: Narodziny architektury, Wydawnictwo Naukowe PWN 2000
Tołłoczko. Z: Główne nurty historyzmu i eklektyzmu w sztuce XIX wieku. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. T. 1: Architektura.
Kraków: Wydawnictwo PK, 2005. ISBN 83-7242-370-9
Watkin D.: Historia architektury zachodniej. Arkady, Warszawa 2006, ISBN 83-213-4178-0
Encyklopedia sztuki starożytnej, praca zbiorowa, WaiF i Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s.199-202, ISBN 83-01-12466-0 (PWN), ISBN
83-221-0684-X (WaiF)
Sztuka baroku. Architektura, rzeźba , malarstwo, praca zbiorowa pod redakcją Rolfa Tomana, Komemann, polskie wydanie 2004, ISBN 83-7423-080-0
Sztuka romańska. Architektura, rzeźba, malarstwo, praca zbiorowa pod redakcją Rolfa Tomana, Komemann, polskie wydanie 2004, ISBN 83-7423160-2
Sztuka polska, praca zbiorowa, T I-III, Arkady 2004, ISBN 83-213-4365-1
Sztuka świata, praca zbiorowa, T I-XII, Arkady, Warszawa 1989-1998
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr II
10
-
-
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Historia techniki i cywilizacji
(przedmiot obieralny)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość podstawowych definicji i problemów techniki.
Podstawowe wiadomości z zakresu historii powszechnej.
Podstawowe wiadomości z zakresu teorii rozwoju cywilizacji i kultury.
Umiejętność krytycznej oceny skutków technologicznego rozwoju.
CEL PRZEDMIOTU
Opanowanie wiedzy z zakresu historii techniki i rozwoju cywilizacji.
Rozwój umiejętności kreatywnego wykorzystania technologicznych osiągnięć minionych wieków dla realizacji współczesnych zadań w zakresie
architektury i budownictwa.
Przygotowanie studentów do interdyscyplinarnej analizy skutków niekontrolowanego rozwoju technologii i procesów cywilizacyjnych.
Przygotowanie studentów do podjęcia tematyki związanej z głównymi problemami współczesnej cywilizacji.
Treści programowe – Wykład
Główne problemy i zagadnienia dziedziny historii techniki i cywilizacji. Podstawowe pojęcia, terminy, definicje.
Deterministyczne i dyfuzjonistyczne teorie rozwoju cywilizacji.
Początki działalności technicznej człowieka, materialne dowody aktywności społeczeństw prehistorycznych.
Alternatywne teorie rozwoju cywilizacji.
Inżynierskie osiągnięcia kultur starożytnej Mezopotamii. Technika budowlana w początkach ery żelaza.
Technika budowlana starożytnego Egiptu. Alternatywne teorie powstania technicznych artefaktów doliny Nilu.
Kultura i architektura starożytnej Grecji i Rzymu – formalne archetypy kultury antyku i ich wpływ na rozwój architektury europejskiej.
Ewolucja średniowiecznej techniki budowlanej od okresu przejściowego do rozwiniętych struktur okresu gotyku. Gotyckie systemy konstrukcyjne.
Renesans – Klasycyzm. Powrót do przeszłości i problem reinterpretacji dziedzictwa kulturowego i cywilizacyjnego. Technika w początkach ery
nowożytnej.
Rewolucja przemysłowa w Europie i jej wpływ na rozwój technologii budowlanej; nowe materiały – nowe konstrukcje
i formy. Pionierskie
realizacje inżynierskie i budowlane z żeliwa, żelaza i stali. Historia odkrycia i rozwój technologii żelbetu.
Podsumowanie. Wpływ dziedzictwa historycznego na formy i struktury współczesnego budownictwa. Nowe zagrożenia cywilizacyjne.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Baturo W.: Technika. Spojrzenie na dzieje cywilizacji, PWN, Warszawa 2003.
Coterell (redakcja): Praca zbiorowa, Cywilizacje starożytne. Wyd. Łódzkie, Łódź 1990.
Fiell Ch. & P.: Design XX wieku, Taschen GmbH 2002.
Giedion S.: Przestrzeń, czas i architektura. PWN Warszawa 1987.
Gossel P., Leuthauser G.: Architektura XX wieku.Taschen 2006.
Gympel J.: Historia architektury, od antyku do czasów współczesnych. Wyd. Konemann 1996, wydanie polskie 2000.
Holmes R.: Wiek cudów. Jak odkrywano piękno i grozę nauki, Prószyński Media, 2010.
Knothe J.: Sztuka budowania Nasza Księgarnia, Warszawa 1968.
Knothe J.: Sztuka budowania Nasza Księgarnia, Warszawa 1968
Kopczyński M.: Ludzie i technika. Szkice z dziejów cywilizacji przemysłowej, Oficyna Wydawnicza „Mówią Wieki”, 2009.
Orłowski B.: Powszechna historia techniki, Oficyna Wydawnicza „Mówią Wieki”, 2010.
Roberts M.J.: Pierwsi ludzie, pierwsze cywilizacje. Wyd. Łódzkie 1986.
Sprague de Camp L.: Wielcy i mali twórcy cywilizacji, PW Wiedza Powszechna, Warszawa 1972.
Tobolczyk M.: Narodziny architektury, Wydawnictwo Naukowe PWN 2000.
Trzeciak P.: Przygody architektury XX wieku. Nasza Księgarnia, Warszawa 1976.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr II
18
18
-
-
-
TAK
4
Karta opisu przedmiotu
Matematyka II
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiadomości z zakresu rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej
Wiadomości z algebry liniowej, w szczególności umiejętność rozwiązywania liniowych układów równań oraz wykorzystania własności działań na
macierzach i własności wyznaczników
Wiadomości z geometrii analitycznej, w szczególności umiejętność wykorzystania własności działań na wektorach, zapisywania równań prostej i
płaszczyzny w przestrzeni oraz klasyfikacji powierzchni stopnia drugiego
Podstawowe wiadomości dotyczące działań na liczbach zespolonych i ich interpretacji geometrycznej
CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej oraz rachunku różniczkowego
funkcji wielu zmiennych, zarówno od strony teoretycznej, jak i metod obliczeniowych.
Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności rozwiązywania zadań z zakresu treści prezentowanych na wykładach.
Treści programowe – Wykład
Pochodna funkcji jednej zmiennej.
Reguła de L’Hospitala . Asymptoty wykresu funkcji.
Elementy przebiegu zmienności funkcji.
Całka nieoznaczona; całkowanie przez części i przez podstawianie.
Całka nieoznaczona; całkowanie funkcji wymiernych i trygonometrycznych.
Całka nieoznaczona; całkowanie funkcji niewymiernych.
Całka oznaczona; całka niewłaściwa. Twierdzenie o wartości średniej, twierdzenie Taylora.
Zastosowanie geometryczne i fizyczne całek oznaczonych.
Funkcje wielu zmiennych, pochodne cząstkowe.
Ekstrema funkcji dwóch zmiennych.
Treści programowe - Ćwiczenia
Wyznaczanie pochodnej funkcji jednej zmiennej; pochodna funkcji złożonej; pochodna funkcji odwrotnej.
Zastosowanie reguły de L‘Hospitala do obliczania granic funkcji. Wyznaczanie asymptot wykresu funkcji.
Monotoniczność i ekstrema funkcji; wklęsłość, wypukłość i punkty przegięcia wykresu funkcji.
Całkowanie przez części i przez podstawianie – rozwiązywanie zadań.
Kolokwium 1
Całkowanie funkcji wymiernych, trygonometrycznych i niewymiernych.
Zastosowanie geometryczne i fizyczne całek oznaczonych.
Funkcje wielu zmiennych: wyznaczanie dziedziny funkcji i pochodnych cząstkowych.
Kolokwium 2
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Leitner R.: Zarys matematyki wyższej. Część II i III. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa
Leitner R., Matuszewski W., Rojek Z.: Zadania z matematyki wyższej. Część II. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa
Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, cz. 2, PWN, Warszawa
Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 2, Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław
Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 2, Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław
Gewert M., Skoczylas Z., Równania różniczkowe zwyczajne. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Mechanika I
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr II
18
18
-
-
-
NIE
5
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowa wiedza z zakresy matematyki.
Podstawowa wiedza z zakresy fizyki.
CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu Mechaniki Teoretycznej.
Opanowanie przez studentów umiejętności przygotowania schematów konstrukcji prętowych, identyfikowanie układów statycznie wyznaczalnych i
przesztywnionych.
Umiejętność budowania przez studentów układów równań równowagi, poznanie zasad obliczania reakcji więzów w układach belkowych, ramowych i
kratowych oraz metod rozwiązywania układów kratowych.
Treści programowe – Wykład
Podstawowe zagadnienia z Mechaniki Teoretycznej.
Modele ciał w mechanice.
Siła i jej odwzorowanie. Pewniki mechaniki klasycznej.
Siły czynne i bierne. Rodzaje podparcia.
Stopnie swobody - zwolnienia (przegub, teleskop).
Równoważność i składnie pracy sił. Pojęcie wypadkowej i równowagi sił.
Równowaga płaskiego układu sił. Równowaga dowolnego układu sił.
Moment siły względem punktu. Moment pary sił.
Metoda równoważenia węzłów, metoda Rittera i Culmana.
Środki ciężkości figur płaskich i brył.
Treści programowe - Ćwiczenia
Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie warunków zaliczenia i podanie literatury. Powtórzenie zagadnień z matematyki (wektory).
Zasady statyki. Więzy i ich reakcje. Prezentacja toku rozwiązywania zadań ze statyki. Równowaga płaskiego układu sił zbieżnych. Moment sił
względem punktu. Moment pary sił.
Obliczanie reakcji w układach zbieżnych i dowolnych oraz zastosowanie twierdzenia o trzech siłach.
Kolokwium I.
Rozwiązywanie zadań – metoda równoważenia węzłów i metoda Rittera.
Wyznaczanie środków ciężkości figur płaskich i brył.
Kolokwium II.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Leyko J.; Mechanika ogólna, T. 1.- Statyka i kinematyka, T. 2.-Dynamika, Warszawa PWN.
Misiak J.; Mechanika techniczna, T.1.-Statyka i wytrzymałość materiałów,T.2.-Kinematykai dynamika, Warszawa WNT.
Niezgodziński T.; Mechanika ogólna, Warszawa PWN.
Osiński Z.; Mechanika ogólna, Warszawa PWN.
Skalmierski B.; Mechanika, Warszawa PWN.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr II
18
18
-
-
-
TAK
4
Karta opisu przedmiotu
Inżynieria materiałowa
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu fizyki i chemii
Podstawowe wiadomości z matematyki
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie budowy oraz właściwości materiałów inżynierskich.
Zapoznanie zasad kształtowania struktury i właściwości materiałów inżynierskich.
Nabycie umiejętności doboru i zastosowania materiałów inżynierskich w praktyce.
Treści programowe – Wykład
Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie podstawowych pojęć i terminów.
Charakterystyka podstawowych grup materiałów inżynierskich.
Omówienie układów fazowych wybranych stopów metali.
Wybrane metody kształtowania właściwości i struktury materiałów.
Nowoczesne techniki wytwarzania warstw powierzchniowych.
Zapoznanie z podstawowymi metodami pomiaru parametrów użytkowych materiałów inżynierskich.
Charakterystyka materiałów polimerowych i ich klasyfikacja
Materiały ceramiczne. Ceramika inżynierska
Materiały kompozytowe: klasyfikacja oraz materiał osnowy i zastosowanego wypełniacza/zbrojenia.
Materiały biomedyczne
Ekonomiczna ocena stosowania różnych materiałów inżynierskich - mapy Ashby’ego
Treści programowe - Ćwiczenia
Wprowadzenie – omówienie zasad obowiązujących na zajęciach i zaliczenia. Oznaczanie oraz klasyfikacja podstawowych grup materiałów
inżynierskich.
Zapoznanie się z podstawowymi metodami pomiarów właściwości mechanicznych.
Analiza wybranych układów równowagi fazowej o ograniczonej i nieorganicznej rozpuszczalności.
Kolokwium I
Dobór odpowiedniej metody w celu uzyskania wymaganych właściwości materiałów inżynierskich.
Przykłady doboru materiałów inżynierskich na wybrane elementy konstrukcyjne i zapoznanie się z wybranymi strukturami materiałów inżynierskich.
Kollokwium II.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Dobrzański L. A.: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Materiały inżynierskie z podstawami projektowania materiałowego. WNT,
Warszawa 2009.
Przybyłowicz K., Przybyłowicz J.: Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach, WNT, Warszawa 2000.
Borkowski S., Selejdak J., Ulewicz R.: Materiałoznawstwo dla ekonomistów. WNT, Warszawa 2005.
Blicharski M.: Wstęp do inżynierii materiałowej. WNT, Warszawa, 1998
Przybyłowicz K., Podstawy teoretyczne metaloznawstwa. WNT Warszawa 1999.
Burakowski T., Wierzchoń T.: Inżynieria Powierzchni Metali. WNT, Warszawa 1995.
Muc A.; Optymalizacja struktur kompozytowych i procesów technologicznych ich wytwarzania. Księgarnia Akademicka, Kraków 2005.
Michael F. Ashby: Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim. WNT, Warszawa 1998.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr II
18
-
18
-
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Podstawy programowania
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiadomości z matematyki z zakresu szkoły średniej oraz wiadomości nabyte w ramach przedmiotu Matematyka I
Umiejętność obsługi kompilatora C/C++ nabyta w ramach przedmiotu Technologia Informacyjna oraz znajomość podstaw programowania w języku
C/C++
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie metod numerycznych. Umiejętność tworzenia algorytmów obliczeniowych. Rozumienie zasad formułowania zagadnień matematycznofizycznych w sposób przybliżony.
Umiejętność samodzielnego sporządzania programów komputerowych do celów obliczeń inżynierskich.
Treści programowe – Wykład
Błędy obliczeń (aproksymacji , zaokrągleń i dokładności obliczeń). Zbieżność metod numerycznych i ich miary.
Ogólny przegląd metod interpolacyjnych i ich znaczenie w technice pomiarowej projektowaniu i obliczeniach numerycznych. Interpolacja Lagrange’a.
Technika funkcji spline.
Aproksymacja i jej zastosowanie w opracowaniu danych inżynierskich.
Pojęcie aproksymacji optymalnej i jej znaczenie w interpretacji danych fizycznych. Pojęcie bazy funkcyjnej, normy funkcji i doboru optymalnego.
Różniczkowanie numeryczne. Problem realizacji pojęć analizy numeryczne w technice komputerowej. Wykorzystanie szeregu Taylora w metodach
numerycznych. Zamiana pochodnych na ilorazy różnicowe
( wzory symetryczne i niesymetryczne).
Metody całkowania numerycznego z uwzglednieniem funkcji osobliwych.
Definicja całki na tle możliwości numerycznych i sposoby jej wyznaczania.
Aproksymacja przedziałowa funkcji całkowanej. Metoda prostokątów, trapezów, metoda Simsona, Gaussa.
Rozwiązywanie układu równań liniowych. Metoda Gaussa, Banachiewicza-Choleskiego, metoda Jacobi, Metoda Gaussa- Seidela, równania określone,
nadokreślone.
Metody rozwiązywania układu równań nieliniowych . Problem istnienia
rozwiązania, zbieżności doboru punktu startowego. Metoda Newtona –Raphsona, metoda siecznych, falsi, metoda połowienia.
Wartości własne macierzy i ich wyznaczanie. Pojęcie wartości własnej i
wektora własnego- wyznaczanie analityczne, metoda potęgowa, metoda Jacobi.
Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych metodami numerycznymi. Wykorzystanie wzoru Taylora, metoda Eulera, metoda RungeKutty,sposoby wykorzystania tych technik do rozwiązywania równań brzegowych.
Treści programowe - Laboratorium
Interpolacja Lagrange’a. Wzór interpolacyjny Newtona z ilorazami różnicowymi. Interpolacje z zastosowaniem operatorów róznicy zwykłej,
symetrycznej wstecznej. Technika funkcji spline. Optymalny dobór węzłów interpolacji. Interpolacja Czebyszewa.
Porównanie poznanych metod interpolacji . Weryfikacja analityczno -numeryczna. Praca zespołowa. Opracowanie w formie operatu.
Aproksymacja średniokwadratowa, punktowa, jednostajna. Implementacja zagadnienia aproksymacji w obliczeniach inżynierskich.
Różniczkowanie numeryczne. Wzór Taylora, Stirlinga. Implementacja zagadnienia w obliczeniach inżynierskich
Całkowanie numeryczne. Metoda Newtona- Cotesa, metoda Simpsona, metoda Czebyszewa, kwadratury złożone. Implementacja całkowania
numerycznego w obliczeniach inżynierskich.
Przybliżone rozwiązywanie układu równań nieliniowych. Metoda bisekcji, siecznych i stycznych. Implementacja zagadnienia w obliczeniach
inżynierskich.
Przybliżone rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych. Metoda Eulera, metoda Rungegeo- Kutty. Implementacja zagadnienia w obliczeniach
inżynierskich.
Przybliżone rozwiązywanie równań różniczkowych wyższych rzędów. Metoda szeregów Taylora.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Kysiak A., Służalec A.: Podstawy programowania w języku C/C++. Przykłady i zadania, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, 2003.
Ralston A.: Wstęp do analizy numerycznej. Warszawa, PWN 1985
D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006
Zuber R.: Metody numeryczne i programowanie. Warszawa WSiP 1995
Fortuna Z., Macukow B., Wąsowski J.: Metody numeryczne. Warszawa WN-T 2006
Baron B., Piątek Ł.: Metody numeryczne w C++ Builder. Helion 2004
Rosłaniec S.: Wybrane metody numeryczne z przykładami zastosowań w zadaniach inżynierskich . OWPW 2002
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr II
9
9
-
-
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Podstawy organizacji i zarządzania
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza w zakresie szkoły średniej, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii oraz matematyki.
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu organizacji i zarządzania systemów produkcyjnych.
Poznanie podstawowych metod organizacji i zarządzania produkcją.
Treści programowe – Wykład
Organizacja systemu produkcyjnego, przedsiębiorstwo jako system, otoczenie systemu produkcyjnego.
Czystsza produkcja.
Proces produkcyjny i wytwórczy.
Produktywność systemu produkcyjnego.
Cykl produkcyjny i technologiczny
Typy, formy i odmiany organizacji produkcji.
Nowoczesne koncepcje i metody organizacji produkcji.
Metody i techniki usprawnienia procesów produkcyjnych.
Treści programowe - ćwiczenia
Materiały i surowce, definicje, układ gałęziowy i rodzajowy materiałów.
Stworzenie modelu systemu produkcyjnego dla wybranego produktu, charakterystyka wektora wejścia i wektora wyjścia.
Analiza otoczenia systemu produkcyjnego w wybranym przedsiębiorstwie.
Stworzenie schematu procesu wytwórczego w ujęciu technologicznym i przedmiotowym.
Produktywność systemu produkcyjnego, obliczanie produktywności całkowitej i cząstkowej.
Kolokwium.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Praca zbiorowa redakcja Koźmiński A.K., Piotrowski W.: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2005.
Borkowski S., Ulewicz R.: Zarządzania produkcją. Systemy produkcyjne. Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2008.
Robbins S. P., DeCenzo D.A.: Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacją, PWN, Warszawa 2004.
Durlik I.: Inżynieria zarządzania Cz. I - strategie organizacji produkcji. Placet, Warszawa 2004.
Borkowski S., Selejdak J., Salamon S.: Efektywność eksploatacji maszyn i urządzeń. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki
Częstochowskiej, Częstochowa 2006.
Stoner J.A., Wankel Ch.: Kierowanie. PWE, Warszawa 1992.
Kieżun W.: Sprawne zarządzanie organizacją, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1997.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr II
18
-
-
-
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Chemia
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza z matematyki i chemii na poziomie szkoły średniej.
Umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych.
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie budowy materii w powiązaniu z właściwościami chemicznymi związków i roztworów.
Poznanie budowy i właściwości materiałów budowlanych oraz zrozumienie podstawowych procesów chemicznych mających znaczenie w
budownictwie.
Treści programowe – Wykład
Podstawowe pojęcia, definicje i prawa chemiczne. Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków.
Teoria wiązań chemicznych. Wiązania chemiczne w materiałach budowlanych.
Podział i charakterystyka reakcji chemicznych - przykłady reakcji w chemii budowlanej.
Stany skupienia- właściwości gazów, cieczy i ciał stałych. Roztwory.
Układy koloidalne; zawiesiny i emulsje, przemiany fazowe. Podstawy termodynamiki.
Kinetyka chemiczna: mechanizm reakcji, energia aktywacji, kataliza. Równowaga chemiczna, stała równowagi reakcji, reguła przekory.
Elektrolity i ich przewodnictwo, fizykochemia wody; hydratacja, hydroliza soli, równowagi w roztworach elektrolitów, kwasowość roztworów.
Podział materiałów budowlanych. Charakterystyka pierwiastków i związków chemicznych występujących w materiałach budowlanych. Chemia metali
budowlanych.
Chemia mineralnych materiałów budowlanych: krzemiany; glinokrzemiany; siarczany, węglany. Szkło wodne. Kamienne materiały budowlane -podział i
właściwości.
Klasyfikacja budowlanych materiałów wiążących. Spoiwa powietrzne i hydrauliczne. Metody produkcji i właściwości cementu oraz ich modyfikacja.
Odmiany cementów. Hydratacja cementu.
Ceramika budowlana i szkło.
Korozja materiałów budowlanych: metali, materiałów kamiennych, tworzyw cementowych, betonu i zbrojenia. Ochrona przed korozją.
Podstawy chemii organicznych materiałów budowlanych, chemia drewna, chemia tworzyw polimerowych i bitumicznych.
Wykorzystanie materiałów odpadowych w budownictwie: żużle hutnicze i metalurgiczne, mikrokrzemionka; gipsy odpadowe.
Kolokwium zaliczeniowe z wykładu.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
W. Kurdowski, Chemia materiałów budowlanych, Wydawnictwo AGH, Kraków 2003.
M. Fiertak, D. Dębska, T. Stryszewska, Chemia dla inżyniera budownictwa, Wydawnictwo PK, Kraków, 2011.
A. Bielański – Podstawy Chemii Nieorganicznej, cz. 1-3, PWN Warszawa 1998
L. Czarnecki, T. Broniewski, O. Henning, Chemia w budownictwie, Arkady, Warszawa 1995
J. Mcmurr, Chemia organiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
H. Bala, V.Gaudyn, J.Gęga, P.Siemion, Podstawy Obliczeń w Chemii Ogólnej, WIPMiFS, Cz-wa 2005
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok I / Semestr II
-
-
-
-
-
-
2
Karta opisu przedmiotu
Praktyka z geodezji – 2 tygodnie
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu geodezji inżynierskiej I i II.
Uporządkowana i podbudowana teoretycznie wiedza na temat pomiarów geodezyjnych i instrumentarium geodezyjnego.
Umiejętność opracowywania kameralnego wyników pomiarów - znajomość metod obliczeniowych i dokumentacji geodezyjnej.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie praktycznej wiedzy z zakresu pomiarów i obliczeń geodezyjnych związanych z procesem budowlanym.
Opanowanie przez studentów umiejętności sporządzania i odczytywania podstawowej dokumentacji geodezyjnej oraz wykonywania podstawowych
czynności pomiarowych.
Zastosowanie przez studentów wiedzy teoretycznej do praktycznego zinterpretowania warunków terenowych i dobrania prac pomiarowych
i obliczeniowych odnośnie do postrzeganej sytuacji.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Jagielski A., Geodezja I i Geodezja II (PW STABILL) 2005 r.
Jagielski A.. ,Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji I (PW STABILL) 2004 r.
Kosiński W., Geodezja (Wydawnictwo Akademickie Żak) 2005 r.
Łyszkowicz A., Geodezja czyli sztuka mierzenia ziemi (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski0 2007r.
Przewłocki S., Geomatyka (PWN) 2008 r.
Przewłocki S., Geodezja dla kierunków niegeodezyjnych (PWN) 2006 r.
Ząbek J., Geodezja I (Politechnika Warszawska ) 2003 r.
Instrukcje geodezyjne.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr III
20
20
-
10
-
TAK
5
Karta opisu przedmiotu
Wytrzymałość materiałów I
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza z mechaniki.
Ogólna wiedza z matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem analizy matematycznej, rachunku różniczkowego i całkowego.
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie teoretycznych metod projektowania konstrukcji, tak, aby konstrukcje zapewniały bezpieczne przekazywanie obciążeń.
Uzyskanie umiejętności doboru materiałów i wymiarów dla danej konstrukcji w celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa, sztywności, stateczności,
ekonomii.
Treści programowe – Wykład
Wiadomości wstępne. Klasyfikacja konstrukcji, podpór, połączeń i obciążeń.
Podstawowe pojęcia i założenia w teorii prętów.
Statyczna i geometryczna wyznaczalność. Siły przekrojowe, definicje, zależności różniczkowe, proste przykłady.
Rozciąganie. Własności mechaniczne materiału przy rozciąganiu. Stałe materiałowe, prawo Hooke’a, praca odkształcenia, energia sprężysta.
Przekroje ukośne przy rozciąganiu, metody wymiarowania na przykładzie rozciągania.
Statyczna próba rozciągania i ściskania. Podstawowe informacje. Odkształcenia liniowe i kątowe.
Płaski stan naprężenia – przekroje ukośne, naprężenia główne, koło Mohra, uogólnione prawo Hooke’a.
Przesuwanie i ścinanie. Związki fizyczne przy czystym ścinaniu. Ścinanie techniczne.
Skręcanie prętów o przekroju kolistym – założenia, podstawowe zależności, przekroje ukośne, naprężenia główne. Skręcanie prętów o przekrojach
niekulistych. Analogia błonowa Prandla.
Zginanie proste – założenia naprężeń normalnych i stycznych, oś odkształcona.
Odkształcenia i przemieszczenia w belkach. Równania osi odkształconej. Metody całkowania równania różniczkowego osi odkształconej. Metoda
Clebsha, metoda obciążeń wtórnych.
Energia sprężysta – energia jednostkowa, energia sprężysta przy rozciąganiu, zginaniu i skręcaniu. Twierdzenie: Clapeyrona, Castigliano, Bettiego,
Maxwella.
Treści programowe - Ćwiczenia
Charakterystyki geometryczne figur płaskich.
Siły przekrojowe w belkach.
Siły przekrojowe w ramach i układach złożonych.
Rozciąganie (ściskanie) prętów – naprężenia, odkształcenia, przemieszczenia, połączenia prętów. Prawo Hooke’a. Układy statycznie niewyznaczalne.
Skręcanie prętów – naprężenia, odkształcenia i przemieszczenia. Układy statycznie niewyznaczalne.
Zginanie proste – naprężenia normalne i styczne.
Kolokwium zaliczeniowe.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Jastrzębski P., Mutermilch J., Orłowski W. : Wytrzymałość materiałów. Arkady. Warszawa 1985.
Brzoska Z. : Wytrzymałość materiałów. PWN, Warszawa 1983.
Kurowski R., Niezgodziński M.E. : Wytrzymałość materiałów. PWN, Warszawa 1970.
Orłowski W., Słowański L. : Wytrzymałość materiałów. Przykłady obliczeń. Arkady, Warszawa 1978.
Magnucki K., Szyc W. : Wytrzymałość materiałów w zadaniach. PWN, Warszawa-Poznań 1987.
Cieślar B. Metodyczny zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997.
Bachmacz W. : Wytrzymałość materiałów. Badania doświadczalne. Częstochowa 1975.
Timoshenko S.P. : Historia wytrzymalości materiałów. Arkady, Warszawa 1966.
Timoshenko S.P. : Strength of materials. Van Nostrand Comp., New York 1955 (T1) 1956 (T2).
Timoshenko S.P., Gere J.N. : Teoria stateczności spreżystej. Arkady, Warszawa 1963.
German J.: Wytrzymałość materiałów. Politechnika Krakowska, Kraków 2001 (wydanie internetowe).
Garstecki A., Dębiński J.: Wytrzymałość materiałów. Politechnika Poznańska, Poznań 2004/2005 (wydanie internetowe).
Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska: Materiały do statyki i wytrzymałości materiałów (wydanie internetowe).
Zaborski A.P. Przykłady rozwiązań zadań z wytrzymałości materiałów (wydanie internetowe).
Glinicka A., Wytrzymałość materiałów. Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2011
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr III
20
-
10
-
-
TAK
5
Karta opisu przedmiotu
Materiały budowlane
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza na poziomie szkoły średniej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki i fizyki.
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie technologii produkcji materiałów budowlanych. Umiejętność stosowania materiałów budowlanych. Rozumienie procesów zachodzących
w materiałach budowlanych, w tym procesu wiązania spoiw mineralnych i bitumicznych.
Umiejętność kontroli jakości materiałów budowlanych – umiejętność wykonywania badań na podstawie norm europejskich i interpretacji uzyskanych
wyników oznaczeń.
Treści programowe – Wykład
Cechy fizyczne i mechaniczne materiałów budowlanych
Materiały kamienne
Ceramika budowlana: technologia produkcji oraz wyroby ceramiczne
Szkło budowlane: technologia produkcji oraz wyroby
Wyroby termoizolacyjne
Tworzywa sztuczne
Materiały bitumiczne
Drewno
Spoiwa mineralne: cement, wapno, gips. Technologia produkcji, procesy wiązania
Atestacja i kontrola jakości materiałów
Treści programowe - Laboratorium
Oznaczenie gęstości oraz gęstości objętościowej.
Przedstawienie metodyki badań cech fizycznych i mechanicznych.
Przedstawienie metodyki badań wyrobów bitumicznych.
Przygotowanie próbek ceramiki budowlanej ) do badań wytrzymałości na ściskanie oraz wykonanie oznaczeń wytrzymałości na ściskanie oraz
nasiąkliwości. Wykonanie oznaczeń cech zewnętrznych wyrobów ceramicznych. Przedstawienie pozostałych oznaczeń dla ceramiki budowlanej.
Badania cementu: przygotowanie zaprawy normowej, oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie, przedstawienie metodyki badań pozostałych
cech.
Kolokwium oraz obrona sprawozdań z przeprowadzonych oznaczeń.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Rajczyk J., Halbiniak J., Langier B., Technologia kompozytów betonowych w laboratorium i w praktyce, Wydawnictwo PCZ, Częstochowa 2012
Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane. T. 1, praca zbiorowa pod kierunkiem B. Stefańczyka, Arkady Warszawa 2006, 2007.
Giergiczny Z.: Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji. Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2002.
Lewowicki S.: Zarys technologii materiałów budowlanych. Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.
Osiecka E.: Materiały budowlane. Kamień - ceramika - szkło. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
Osiecka E.: Materiały budowlane. Tworzywa sztuczne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
Gorzelak, Halbiniak, Langier: Przewodnik do Technologii betonów i zapraw, Politechnika Częstochowska, 2005
Kurdowski W., Chemia cementu i betonu, Warszawa, PWN, 2010
Neville. A.M. Właściwości betonu, Polski Cement, 2012
Normy przedmiotowe PN-EN
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr III
10
-
-
10
-
Tak
3
Karta opisu przedmiotu
Budownictwo ogólne I
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza z geometrii wykreślnej, fizyki budowli, rysunku technicznego.
Znajomość zagadnień matematycznych, fizyki, chemii na poziomie ogólnym i inżynierskim.
Znajomość zagadnień inwentaryzacji obiektów budowlanych a także zagadnień inwentaryzacji geodezyjnej.
Znajomość ogólnych zasad materiałowych i technologicznych w budownictwie.
Opanowanie zagadnień projektodawczych, wspomaganych komputerowo.
CEL PRZEDMIOTU
Opanowanie wiedzy i umiejętności i kompetencji w zakresie : stosowania przepisów technicznych, kryteriów doboru elementów konstrukcyjnych i
izolacji w budynkach wznoszonych w technologii uprzemysłowionej.
Umiejętność rozwiązywania problemów projektowych i technologicznych w budynkach
wznoszonych w technologii uprzemysłowionej.
Znajomość metod gromadzenia informacji i przygotowania założeń dla przedsięwzięć projektowych
Określenie problemów konstrukcyjnych, budowlanych i technicznych związanych
z projektowaniem i realizacją budynków w technologii uprzemysłowionej.
Określenie problemów fizyki budowlanej, oraz problemów technologii, umożliwiających
stworzenie warunków komfortu wewnętrznego i zabezpieczenia przed wpływami czynników atmosferycznych
Znajomość technologii budowlanych, przepisów i procedur stosowanych podczas realizacji
projektów oraz procesów planowania.
Treści programowe – Wykład
Wprowadzenie do przedmiotu „Budownictwo Ogólne”. Wytyczanie budynków i wykopy budowlane.
Posadowienie budynków. Rodzaje fundamentów.
Konstrukcje murowe ścian z elementów drobnowymiarowych. Zagadnienia strukturalne, konstrukcyjne i obliczeniowe. Zasady projektowania ścian
warstwowych.
Stropy i rodzaje stropów. Zasady projektowania, przykłady stosowanych rozwiązań. Zagadnienia strukturalne, konstrukcyjne i obliczeniowe.
Dachy drewniane – przedstawienie podstawowych rozwiązań konstrukcyjnych; pokrycia dachowe.
Stropodachy – rodzaje stosowanych struktur, zasady konstruowania.
Schody – zasady projektowania. Rodzaje stosowanych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych.
Okna i drzwi – rozwiązania materiałowe i strukturalne . Nadproża okienne i drzwiowe. Izolacje, prace wykończeniowe, podłogi i posadzki.
Kolokwium zaliczeniowe obejmujące materiał semestralny.
Podsumowanie. Omówienie wyników kolokwium. Zaliczenie przedmiotu.
Treści programowe - Projekt
Zapoznanie z podstawowymi zasadami projektowania struktur budowlanych; określenie zakresu wymagań dotyczących zadania semestralnego i
warunków zaliczenia przedmiotu.
Przygotowanie, wybór i zatwierdzenie tematów projektowych; Wydanie kart tematów i omówienie zasad wykonania pracy. Prezentacja najlepszych
projektów z ubiegłych lat w celu omówienia najczęstszych problemów procesu projektowania.
Opracowanie rzutu kondygnacji parteru. Zasady konstruowania ścian zewnętrznych, wewnętrznych, nośnych i działowych.
Opracowanie rzutu 2-giej kondygnacji – oznaczenie na rysunku: otworów drzwiowych i okiennych, kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
projekt klatki schodowej.
Opracowanie przekroju pionowego – projekt podłogi na gruncie, stropów, nadproży drzwiowych i okiennych; przekrój klatki schodowej.
Opracowanie rzutu więźby dachowej z uwzględnieniem przebiegu kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
Opracowanie szczegółów posadowienia budynku, połączenia stropu ze ścianami zewnętrznymi, projekt izolacji termicznej i przeciwwilgociowej.
Opracowanie szczegółów struktury połaci dachowej i sposobu jej oparcia na ścianach zewnętrznych.
Złożenie pracy semestralnej stanowiącej podstawę zaliczenia semestru.
Podsumowanie, omówienie uzyskanych wyników, zaliczenie przedmiotu.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Stefańczyk B.: Budownictwo Ogólne. Materiały Budowlane i systemy budowlane. Tom I. Arkady. Warszawa 2010.
Żenczykowski W.: Budownictwo Ogólne. Elementy i konstrukcje budowlane Tom 2/1, 2/2. Arkady. Warszawa 1990.
Mielczarek Z.: Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym. Arkady. Warszawa 2001.
Michalak H., Pyrak S.: Domy jednorodzinne. Konstruowanie i obliczanie. Arkady. Warszawa 2004.
Peła R.: Projektowanie konstrukcji murowych i stropów w budownictwie jednorodzinnym. Cz II Konstrukcje murowe niezbrojone. Wydawnictwo
Politechniki Łódzkiej. Łódź 2004.
Jasiczak J., Kuciński M., Siewczyńska M.: Obliczanie izolacyjności termicznej nośności murowych ścian zewnętrznych. Wydawnictwo Politechniki
Poznańskiej. Poznań 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Pod red. Dr inż. Adama Ujmy Tom I, II, III wyd. Verlag Dashofer Warszawa
2005/06/07/08/09/10/11.
Schabowicz K., Gorzelańczyk T., Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 2009.
Poradnik kierownika budowy. Tom I, II. Arkady. Warszawa 1989/91.
Prawo budowlane, rozporządzenia do prawa budowlanego.
Czasopisma: Przegląd budowlany, Materiały Budowlane, Izolacje.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr III
10
-
10
-
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Budownictwo komunikacyjne
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza na poziomie szkoły średniej, ze szczególnym uwzględnieniem arytmetyki i geometrii
CEL PRZEDMIOTU
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu budownictwa komunikacyjnego.
Nabycie umiejętności posługiwania się modelami i algorytmami obliczeniowymi w zakresie budownictwa komunikacyjnego.
Nabycie umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym.
Treści programowe – Wykład
Charakterystyka transportu lądowego. Rys historyczny budowy dróg.
Przepisy prawne dotyczące dróg publicznych. Podział dróg publicznych.
Elementy kształtowania i projektowania dróg kołowych. Przykłady obliczeń przykładowych elementów geometrycznch
Nawierzchnia drogowa. Układy materiałowo konstrukcyjne.
Realizacja i remont nawierzchni drogowej - sposoby
Odwodnienie dróg, urządzenia odwadniające
Elementy eksploatacji i utrzymania dróg. Elementy inżynierii ruchu. Bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Komunikacyjne obiekty inżynierskie – mosty, wiadukty, estakady, przepusty, tunele. Podstawowe wiadomości o transporcie kolejowym, lotniczym i
wodnym.
Kolokwium
Treści programowe - Laboratorium
Program ćwiczeń laboratoryjnych. Przepisy BHP.
Ocena równości nawierzchni metodą łaty i klina.
Automatyczne metody pomiaru równości nawierzchni.
System Oceny Stanu Nawierzchni – wytyczne do oceny wizualnej
System Oceny Stanu Nawierzchni – obliczenia wskaźników
Obrona sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych (I)
Pomiar wskaźnika szorstkości wahadłem angielskim.
Metodyka badania właściwości antypoślizgowych nawierzchni
Metodyka badania asfaltu drogowego. Metodyka wykonania próbek laboratoryjnych i wyciętych z nawierzchni. Zakres i metodyka badania próbek
asfaltobetonowych.
Obrona sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych (II).
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Ustawa o drogach publicznych (tekst aktualny ujednolicony)
Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst aktualny ujednolicony).
Kalabińska M., Piłat J., Radziszewski P.: Technologia materiałów i nawierzchni drogowych; OWPW 2008.
Błażejowski K., Styk S.: Technologia warstw bitumicznych. WKiŁ, Warszawa 2000.
Piłat J., Radziszewski P: Nawierzchnie asfaltowe. WKŁ, Warszawa 2004.
Stefańczyk B., Mieczkowski P.: Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykonawstwo i badania; Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ 2008.
Szydło A.: Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego. Polski Cement, Kraków 2004.
Edel R.: Odwodnienie dróg; Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, Warszawa 2010.
Bogdaniuk B., Massel A.: Podstawy transportu kolejowego. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 1999.
Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu drogowego Teoria i praktyka; Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, Warszawa 2008.
System oceny stanu nawierzchni (SOSN). Instrukcja GDDKiA (wersja aktalna).
Katalog typowych nawierzchni nawierzchni podatnych i półsztywnych. Instrukcja GDDKiA (wersja aktalna).
Instrukcje i wytyczne techniczne wydawane przez GDDKiA oraz normy powołane.
Zeszyty techniczne techniczne wydawane przez IBDiM oraz normy powołane.
Instrukcje obsługi przyrządów pomiarowych.
Czasopisma: „Drogownictwo”, „Autostrady”, „Polskie drogi”.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr III
10
10
-
-
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Hydraulika i Hydrologia
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu matematyki.
Podstawowe wiadomości z fizyki.
Wiadomości z mechaniki ciała stałego.
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie podstawowych praw i pojęć hydrauliki i hydrologii.
Opanowanie przez studentów metod obliczeniowych wykorzystywanych w urządzeniach przepływowych i budowlach hydrotechnicznych.
Treści programowe – Wykład
Ciśnienie i parcie hydrostatyczne ( definicja ciśnienia, parcie na powierzchnie płaskie i zakrzywione, bryła parcia).
Wypór (definicja wyporu, środek wyporu, warunki równowagi ciał pływających, metacentrum, wysokość metacentryczna, wyporność i płaszczyzna
pływania).
Ruch cieczy (Lepkość cieczy, równanie Bernoulliego dla strugi cieczy doskonałej i rzeczywistej, linia ciśnienia, spad i spadek hydrauliczny, ruch
laminarny i burzliwy, liczba Reylnoldsa).
Przepływ pod ciśnieniem (straty energii na długości i miejscowe, wzór Darcy – Weisbacha, wzór Colebrooka – White’a, współczynnik strat liniowych).
Ruch w korytach otwartych( natężenie przepływu w korycie, spadek i promień hydrauliczny, wzór Bazina, wzór Ganguilleta – Kuttera, wzór Manninga,
energia wewnętrzna, liczba Froude’a, odskok hydrauliczny).
Spiętrzenia (przelewy, rodzaje przelewów, wydatek przelewu, obliczanie
szerokości przelewu, obliczanie spiętrzenia na przelewie).
Światło mostów i przepustów (obliczanie światła mostów, obliczanie przepustów).
Ruch wód gruntowych (prawo Darcy, współczynnik filtracji – metody wyznaczania).
Odwodnienie wykopów ( rodzaje odwodnień, drenaże, igłofiltry, studnie).
Filtracja w budownictwie (filtracja pod budowami, sufozja, filtracja przez wały, groble i zapory).
Treści programowe – Ćwiczenia
Omówienie własności fizycznych płynów oraz zapoznanie się z podstawowymi prawami hydrostatyki. Rozwiązanie zadań z zastosowaniem poznanych
praw.
Omówienie parcia hydrostatycznego i rozwiązanie przykładowych zadań.
Wykorzystanie równania Bernoulliego dla płynu doskonałego i rzeczywistego w zadaniach.
Omówienie przepływów laminarnych i turbulentnych oraz zapoznanie się z liczbą Reynoldsa
Kolokwium I.
Zapoznanie się z zagadnieniem przepływu w korytach otwartych. Projektowanie przykładowego kanału ziemnego oraz obliczanie natężenia przepływu
w kanale.
Przedstawienie sposobu obliczania spiętrzeń oraz szerokości przelewów – rozwiązanie przykładowych zadań.
Omówienie tematu dotyczącego światła mostów, wymiarowanie przelewów – światło, spiętrzenie.
Omówienie ruchu wód gruntowych oraz przedstawienie sposobu obliczania współczynnika filtracji dla dowolnego gruntu.
Kollokwium II.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Jaworska B., Szuter A., Utrysko B.: Hydraulika i hydrologia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.
Sobota J.: Hydraulika i hydrologia dla studentów kierunku budowlanego, 2004.
Baran – Gurgul K. Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej 2009.
Troskolański A.T.: Hydromechanika. WNT, 1982.
Książyński K.W.: Hydraulika, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2006.
Ratajczyk R: Zbiór zadań z hydromechaniki. PWN 1981.
Kisiel A.: Poradnik hydromechanika i hydrotechnika. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2008.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr III
10
10
-
-
-
TAK
3
Karta opisu przedmiotu
Mechanika II
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowa wiedza z zakresy matematyki i fizyki.
Wiedza ze statyczki układów płaskich.
CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu Mechaniki II.
Opanowanie przez studentów umiejętności budowania równań równowagi dla zbieżnych oraz dowolnych przestrzennych układów sił.
Umiejętność obliczania parametrów ruchu i ich wykorzystanie w rozwiązywaniu problemów obliczeniowych. Rozwiązywanie zagadnień z
uwzględnieniem sił tarcia.
Nabycie przez studentów umiejętności przewidywania występowania obciążeń dynamicznych. Stosowanie praw dynamiki do analizy ruchu układów
punktu materialnych i brył sztywnych.
Treści programowe – Wykład
Zagadnienia wprowadzające. Podstawowe zagadnienia z Mechaniki. Przestrzenny układ sił zbieżnych. Zagadnienia dowolnego przestrzennego układu
sił. Przykłady proste.
Tarcie. Zagadnienia równowagi z uwzględnię sił tarcia. Przykłady proste. Równania ruchu punktu. Prędkość i przyspieszenie punktu. Prędkość średnia
i chwilowa.
Równania ruchu punktu we współrzędnych krzywoliniowych. Współrzędne biegunowe na płaszczyźnie.
Ruch ciała sztywnego. Przyspieszenie w ruchu płaskim.
Ruch złożony punktu. Prędkość i przyśpieszenie punktu w ruchu złożonym. Wiadomości wstępne do dynamiki punktu.
Drgania punktu materialnego. Zasady ruchu środka masy, pędu i krętu.
Zasada d’Alemberta. Wykorzystanie w zadaniach. Momenty bezwładności i dewiacji. Przykłady proste.
Praca sił. Praca sił przyłożonych do ciała sztywnego.
Pojęcie mocy i zastosowanie w rozwiązywaniu zadań. Energia Kinetyczna.
Treści programowe - Ćwiczenia
Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie warunków zaliczenia i podanie literatury. Powtórzenie zagadnień ze statyki.
Rozwiązywania układów przestrzennych. Zasady obliczeń i metodyka rozwiązywania zadań. Obliczanie układów płaskich z uwzględnieniem sił tarcia.
Rodzaje tarcia i sposoby obliczania.
Kinematyki punktu .Wprowadzenia do rozwiązywania równań ruchu punktu.
Kolokwium I.
Rozwiązywanie zadań – prędkość, prędkość średnia i chwilowa oraz przyspieszenie punktu.
Rucha ciała sztywnego oraz przyspieszenie w ruchu płaskim. Ruch złożony oraz prędkość i przyspieszenie w ruchu złożonych – metodyka
rozwiązywania zadań.
Rozwiązywanie zadań z dynamiki punktu materialnego. Zasady ruchu środka masy, pędu i krętu.
Zasada d’Alemberta Momenty bezwładności ciała materialnego oraz energia kinematyczna układów materialnych.
Kolokwium II.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Leyko J.; Mechanika ogólna, T. 1.- Statyka i kinematyka, T. 2.-Dynamika, Warszawa PWN.
Misiak J.; Mechanika techniczna, T.1.-Statyka i wytrzymałość materiałów,T.2.-Kinematykai dynamika, Warszawa WNT.
Niezgodziński T.; Mechanika ogólna, Warszawa PWN.
Osiński Z.; Mechanika ogólna, Warszawa PWN.
Skalmierski B.; Mechanika, Warszawa PWN.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr III
10
-
10
-
-
TAK
3
Karta opisu przedmiotu
Geologia inżynierska z petrografią
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
W zakresie szkoły średniej: podstawowa wiedza z geografii, matematyki, fizyki, chemii, ortografii.
Podstawowe umiejętności korzystania z publikacji udostępnionych w obiegu społecznym.
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu geologii inżynierskiej i umiejętność posługiwania się nimi.
Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu petrografii i umiejętność posługiwania się nimi..
Treści programowe – Wykład
Zarys nauk o Ziemi w świetle literatury zalecanej i uzupełniającej.
Stan termiczny Ziemi, stopień, gradient geotermiczny, wstrząsy sejsmiczne i parasejsmiczne, pływy oceaniczne.
Procesy geologiczne endogeniczne.
Procesy geologiczne egzogeniczne.
Geneza, budowa i klasyfikacja skał magmowych i metamorficznych.
Geneza, budowa i klasyfikacja skał osadowych (skały okruchowe, chemiczne i organogeniczne).
Elementy tektoniki i rodzaje deformacji.
Wybrane zagadnienia dotyczące badania gruntów.
Wybrane zagadnienia z hydrogeologii inżynierskiej.
Charakterystyki mechaniczno-fizyczne minerałów i skał pod względem przydatności w budownictwie.
Treści programowe - Laboratorium
Metody badania minerałów i skał
Makroskopowe rozpoznawanie minerałów i skał z prezentacją okazów studentom na zajęciach
Czytanie map geologicznych, symbole stosowane na mapach geologicznych
Przygotowaniem wstępu do projektu rozpoznania terenu i górotworu w oparciu o dane z otworów wiertniczo-badawczych: mapa rzeźby powierzchni
terenu, warstwice stropu pokładu lub warstwy, analityczny sposób obliczania rozciągłości i nachylenia warstwy geologicznej, profile i przekroje
geologiczne
Obliczenia dotyczące wybranych zagadnień z hydrologii inżynierskiej.
Kolokwium zaliczeniowe.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Żaba J.: Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf, Katowice 2003.
Labus M., Labus K.: Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003
Lewowicki S.: Zarys nauk o Ziemi. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1999.
Paleczek W.: Metoda określania wielkości i zasięgu deformacji powierzchni terenu powodowanych podziemną eksploatacją złóż z uwzględnieniem
własności geomechanicznych skał górotworu. Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Warszawa 2007.
Lenczewska-Samotyja E., Łowkis A., Zdrojewska N.: Zarys geologii z elementami geologii inżynierskiej i hydrogeologii. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
Lenczewska-Samotyja E., Łowkis A.: Przewodnik do ćwiczeń z geologii inżynierskiej i petrografii, . Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2005.
Chodyniecka L., Kapuściński T.: Podstawowe metody rozpoznawania skał i minerałów. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
Kowalski W.M.: Geologia inżynierska i petrografia. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin1983.
Glazer Z., Malinowski J.: Geologia i geotechnika dla inżynierów budownictwa. PWN, Warszawa 1991.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
-
-
20
-
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Grafika komputerowa w budownictwie
(przedmiot obieralny)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza z zakresu rysunku technicznego, potwierdzona zaliczeniem przedmiotu „Rysunek Techniczny”.
Umiejętność obsługi komputera.
CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu wykonywania rysunków technicznych przy użyciu graficznych programów komputerowych.
Poznanie przez studentów programu AutoCAD.
Opanowanie przez studentów umiejętności wykonywania dokumentacji technicznej w programie AutoCAD, zgodnie z zasadami rysunku technicznego i
obowiązującymi normami.
Treści programowe - Laboratorium
Wprowadzenie do przedmiotu: poznanie podstawowych programów graficznych do projektowania wspomaganego komputerowo; uruchamianie
programu, przestrzeń autoCAD-a, tworzenie nowego rysunku, jednostki, granice rysunku, zapis rysunku na dysku, zamknięcie rysunku.
Warstwy: sterowanie warstwami, stan i właściwości warstw, pasek narzędzi „warstwy II”. Szablon (rysunek prototypowy); palety; zapytania (parametry
obiektów).
Podstawowe obiekty AutoCAD-a, właściwości obiektów i ich modyfikacje, oglądanie rysunku (powiększanie i przesuwanie, widoki). Ustawienia strony.
Wymiarowanie rysunków, edycja wymiarów, style wymiarowe.
Napisy: napisy proste, akapity tekstowe, styl napisów, modyfikacja napisów.
Tworzenie i modyfikacja tabel, styl tabeli, wstawianie bloku lub formuły do komórki. Rozmieszczenia wydruku (przestrzeń papieru, rzutnie).
Kreskowanie, edycja kreskowania. Rysowanie precyzyjne: skok, siatka, tryb ortogonalny, punkty charakterystyczne obiektów, śledzenie punktów
charakterystycznych, śledzenie biegunowe.
Modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej.
Sprawdzian praktyczny z zakresu projektowania 2D i 3D.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
AutoCAD. Podręcznik użytkownika. Autodesk, Inc. 2010.
Babiuch M.: AutoCAD 2007 i 2007 PL.Ćwiczenia praktyczne. Wydawnictwo Helion 2008.
Czepiel J.: AutoCAD. Ćwiczenia praktyczne 2D. Wydawnictwo Politechniki Gliwickiej Gliwice 2010.
Czepiel J.: AutoCAD. Ćwiczenia praktyczne 3D. Wydawnictwo Politechniki Gliwickiej Gliwice 2011.
Ferdyn R.: AutoCAD. Konstrukcje budowlane. Wydawnictwo Helion 2002.
Jaskulski A.: AutoCAD 2010/LT i 2010+. PWN 2009.
Miśniakiewicz E., Skowroński W.: Rysunek techniczny budowlany. Arkady. Warszawa 2008.
Pikoń A.: AutoCAD 2010 i 2010 PL. Wydawnictwo Helion 2010.
Rysunek Techniczny w AutoCADzie. Praca zbiorowa pod red. Bogdana Posiadały. Częstochowa 2002.
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
-
-
20
-
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Graficzne techniki komputerowe
(przedmiot obieralny)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza z zakresu rysunku technicznego, potwierdzona zaliczeniem przedmiotu „Rysunek Techniczny”.
Umiejętność obsługi komputera.
CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu wykonywania rysunków technicznych przy użyciu graficznych programów komputerowych.
Poznanie przez studentów programu AutoCAD oraz innego wybranego programu graficznego (Corel, Inventor, ArchiCAD itp.).
Opanowanie przez studentów umiejętności wykonywania dokumentacji technicznej w programach CAD, zgodnie z zasadami rysunku technicznego
i obowiązującymi normami.
Treści programowe - Laboratorium
Wprowadzenie do przedmiotu: poznanie podstawowych programów graficznych do projektowania wspomaganego komputerowo; uruchamianie
programu, przestrzeń autoCAD-a, tworzenie nowego rysunku, jednostki, granice rysunku, zapis rysunku na dysku, zamknięcie rysunku.
Warstwy: sterowanie warstwami, stan i właściwości warstw, pasek narzędzi „warstwy II”. Szablon, palety, zapytania (parametry obiektów).
Podstawowe obiekty AutoCAD-a, właściwości obiektów i ich modyfikacje, oglądanie rysunku (powiększanie i przesuwanie, widoki). Ustawienia strony.
Wymiarowanie rysunków, edycja wymiarów, style wymiarowe. Napisy: napisy proste, akapity tekstowe, styl napisów, modyfikacja napisów. Tworzenie i
modyfikacja tabel, styl tabeli, wstawianie bloku lub formuły do komórki.
Kreskowanie, edycja kreskowania. Rysowanie precyzyjne: skok, siatka, tryb ortogonalny, punkty charakterystyczne obiektów, śledzenie punktów
charakterystycznych, śledzenie biegunowe. Rozmieszczenia wydruku (przestrzeń papieru, rzutnie).
Modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej.
Układy współrzędnych: sterowanie układami współrzędnych, paski LUW i LUW II, menedżer układów współrzędnych.
Sprawdzian praktyczny z zakresu projektowania 2D i i3D w programie AutoCAD.
Obsługa wybranego programu graficznego (Corel, Inventor, ArchiCAD lub innego.
Tworzenie obiektów, modyfikacja obiektów, narzędzia, edycja napisów w wybranym programie graficznym.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
AutoCAD. Podręcznik użytkownika. Autodesk, Inc. 2010.
Babiuch M.: AutoCAD 2007 i 2007 PL.Ćwiczenia praktyczne. Wydawnictwo Helion 2008.
Czepiel J.: AutoCAD. Ćwiczenia praktyczne 2D. Wydawnictwo Politechniki Gliwickiej Gliwice 2010.
Czepiel J.: AutoCAD. Ćwiczenia praktyczne 3D. Wydawnictwo Politechniki Gliwickiej Gliwice 2011.
Ferdyn R.: AutoCAD. Konstrukcje budowlane. Wydawnictwo Helion 2002.
Jaskulski A.: AutoCAD 2010/LT i 2010+. PWN 2009.
Miśniakiewicz E., Skowroński W.: Rysunek techniczny budowlany. Arkady. Warszawa 2008.
Noga B., Kosma Z., Parczewski J.: Inventor. Pierwsze Kroki. Wydawnictwo Helion 2009.
Pikoń A.: AutoCAD 2010 i 2010 PL. Wydawnictwo Helion 2010.
Rysunek Techniczny w AutoCADzie. Praca zbiorowa pod red. Bogdana Posiadały. Częstochowa 2002.
Sperber K. H.: ArchiCAD10. Wydawnictwo Helion 2007.
Sydor M.: Wprowadzenie do CAD. Podstawy komputerowo wspomaganego projektowania. PWN 2009.
Zimek R.: ABC Corel Draw X4PL. Wydawnictwo Helion 2009.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr III
-
27
-
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Język obcy I (Język Angielski)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość języka na poziomie biegłości B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie.
Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, również w języku obcym.
CEL PRZEDMIOTU
Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych (rozumienia, mówienia, czytania, pisania), niezbędnych do funkcjonowania
w międzynarodowym środowisku pracy oraz w życiu codziennym.
Poznanie niezbędnego słownictwa ogólnotechnicznego i specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów.
Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności interkulturowych.
Treści programowe - Ćwiczenia
Autoprezentacja: wprowadzenie słownictwa dotyczącego edukacji na poziomie wyższym; przypomnienie konstrukcji gramatycznych pomocnych przy przedstawianiu się
(dane osobowe, zainteresowania, rodzina).
Liczby, znaki i symbole- posługiwanie się liczbami, datami, procentami; działania matematyczne, pojęcia geometryczne, jednostki miar, długości, wagi.
Powtórzenie czasów przeszłych (część I).
Kariera zawodowa: plany na przyszłość, kompetencje językowe podczas spotkań zawodowych. Pozytywne i negatywne cechy osobowościowe –
przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Określanie swoich mocnych i słabych stron; zastosowanie przymiotników.
Język ogłoszeń prasowych - analiza ogłoszeń o pracę: warunki ogólne i wymogi. Konstrukcje gramatyczne w zdaniach pytających. Zasady
bezpieczeństwa w miejscu pracy ze szczególnym uwzględnieniem zawodów w dziedzinie inżynierii budowlanej.
Powtórzenie i utrwalenie materiału .
Formy pisemne – zamówienia, faktury, upomnienia. Kolokwium I.
Tworzenie modelu CV Gramatyka: powtórzenie czasu przyszłego.
Właściwości i rodzaje materiałów budowlanych- praca z tekstem (część I)
Porady i propozycje - czasowniki modalne.
Przykłady rozmów kwalifikacyjnych. Analiza typowych pytań do kandydatów.
Analiza dziedzin budownictwa oraz ich zastosowań. Tworzenie pytań.
Powtórzenie i utrwalenie materiału. Kolokwium II.
..
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
J. Naunton, M. Tulip: ‘ProFile’ intermediate/pre-intermediate; OUP 2009.
K. Harding, L. Taylor ‘ International Express- Intermediate” OUP 2009.
D. Bonamy: Technical English 1,2,3 Pearson Longman 2008.
H. Sanchez, A. Frias I inni: ‘English for Professional Success’ Thomson LTD 2006.
M. Ibbotson: Engineering, Technical English for Professionals CUP 2009.
M. McCarthy, F. O’Dell: Academic Vocabulary in Use CUP 2008.
V. Hollet, J. Sydes: ‘Tech Talk’ OUP 2011.
I. Williams: ’English for Science and Engineering’ Thomson LTD 2001.
N. Briger, A. Pohl: ‘Technical English Vocabulary and Grammar” Summertown Publishing 2002.
E. Romaniuk: ‘Reader Friendly Civil Engineering’; SPNJO PK 2005
E. Romaniuk, J. Wrana: ‘Modern Wonders of Civil Engineering’; SPNJO PK 2007
S. Kulińska-Stanek, A. Półtorak-Filipowska: ‘Reading Companion for Students of Architecture’; SPNJO PK 2005.
E. J. Williams: ‘Presentations in English’ Macmillan 2008.
J. Dooley, V. Evans: Grammarway 2,3,4 Express Publishing 1999 oraz inne podręczniki do gramatyki.
Dictionary of Contemporary English ; Pearson Longman 2009 oraz inne słowniki.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr III
-
27
-
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Język obcy I (Język Niemiecki)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość języka na poziomie biegłości B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie.
Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, również w języku obcym.
CEL PRZEDMIOTU
Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych (rozumienia, mówienia, czytania, pisania), niezbędnych do funkcjonowania
w międzynarodowym środowisku pracy oraz w życiu codziennym.
Poznanie niezbędnego słownictwa ogólnotechnicznego i specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów.
Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności interkulturowych.
Treści programowe - Ćwiczenia
Dane osobowe: formularz meldunkowy, autoprezentacja: sylwetka
studenta, jego umiejętności, zainteresowania. Projekt własnej wizytówki
Rodzaje dokumentów i dowodów tożsamości. Praktyki zawodowe/studenckie; harmonogram pracy, zakres obowiązków, przygotowanie stanowiska
pracy
Nawiązywanie kontaktów w grupach międzynarodowych. Program szkoleń. Opis osób: wygląd, cechy charakteru, ubiór
Podróż służbowa, wybór środka komunikacji (samochód, samolot,
pociąg), rezerwacja biletów, sytuacje na dworcu i lotnisku
Powitanie zagranicznych gości, ustalenie programu wizyty; określenia czasu Spotkania służbowe: rozmowy w firmie, ustalanie terminu i miejsca
spotkań
Struktura firmy, główne działy i stanowiska; określenia miejsca. Opis przedsiębiorstwa na podstawie schematu
Zwiedzanie miasta, zabytki architektury; zdobywanie informacji na podstawie folderów, przewodników
Poszukiwanie mieszkania; oferty w prasie i Internecie, porównanie warunków, uzasadnienie wyboru. Sprawdzian pisemny utrwalający zrealizowany
materiał leksykalny i gramatyczny
Tradycje i zwyczaje świąteczne w krajach niemieckiego obszaru
językowego. Plany na ferie zimowe. Ewaluacja
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Braunert J., Schlenker W.: Unternehmen Deutsch – Grundkurs A1/A2, Aufbaukurs-B1/B2, E. Klett, Stuttgart, 2005.
Guenat G., Hartmann P.: Deutsch für das Berufsleben B1, E. Klett Sprachen GmbH, 2010.
Funk H, Kuhn Ch.: Studio d A2, B1 + kurs DVD, Cornelsen BC edu, Berlin 2007.
Bosch G., Dahmen K.: Schritte international im Beruf, Hueber Verlag, Ismaning, 2010.
Becker N., Braunert J.: Alltag, Beruf & Co., Hueber Verlag, Ismaning 2010.
Buscha A., Lindhaut G.: Geschäftskommunikation, Verhandlungssprache, Hueber Verlag, Ismaning, 2007.
Eismann V.: Erfolgreich bei Präsentationen, Cornelsen Verlag, Berlin 2006.
Bęza S.: Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, PWN, Warszawa 2004.
http://www.detail.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Bauwesen
Czasopisma: magazin - deutschland.de, Bildung & Wissenschaft.
Wielki Słownik niemiecko-polski/polsko-niemiecki PONS; Wyd. LektorKlett, 2003.
Słownik naukowo-techniczny ; Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 2002.
Corbbeil J.-C., Archambault A., Słownik obrazkowy polsko-niemiecki, Wyd.LektorKlett, Poznań 2007.
Wyszyński J.: Sehen, Hören, Verstehen –Ćwiczenia do materiałów audiowizualnych, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
Tarkiewicz U.: Deutsche Fachtexte leichter gemacht, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2009
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr IV
20
20
10
-
-
TAK
6
Karta opisu przedmiotu
Wytrzymałość materiałów II
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza z mechaniki.
Ogólna wiedza z matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem analizy matematycznej, rachunku różniczkowego i całkowego.
Zaliczony kurs z „Wytrzymałości Materiałów I”.
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie teoretycznych metod projektowania konstrukcji, tak, aby konstrukcje zapewniały bezpieczne przekazywanie obciążeń.
Uzyskanie umiejętności doboru materiałów i wymiarów dla danej konstrukcji w celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa, sztywności, stateczności,
ekonomii.
Treści programowe – Wykład
Twierdzenie Menabrei, Bettiego, Maxwella.
Belki na podporach sprężystych.
Przestrzenny stan naprężania i odkształcenia. Związki fizyczne między naprężeniami i odkształceniami.
Hipotezy wytrzymałościowe.
Wytrzymałość złożona. Przemieszczenia w złożonym stanie naprężeń.
Jednoczesne zginanie i rozciąganie lub ściskanie prętów prostych.
Rdzeń przekroju.
Stateczność prętów prostych. Naprężenia krytyczne przy ściskaniu prętów prostych.
Wymiarowanie metodą nośności granicznej.
Treści programowe - Ćwiczenia
Twierdzenie Castigliano do wyznaczenia przemieszczeń i kątów obrotu.
Wzór Maxwella-Mohra w zastosowaniu do wyznaczenia przemieszczeń i kątów obrotu. Obliczanie ustrojów statycznie niewyznaczalnych.
Zginanie ukośne.
Jednoczesne zginanie i rozciąganie lub ściskanie prętów prostych.
Rdzeń przekroju.
Hipotezy wytrzymałościowe.
Stateczność prętów prostych – wyboczenie sprężyste.
Kolokwium zaliczeniowe.
Treści programowe – Laboratorium
Przepisy BHP. Statyczna próba rozciągania metali.
Statyczna próba ściskania.
Próby twardości metali.
Próby udarności metali.
Badanie wytrzymałości zmęczeniowej metali.
Wyznaczanie modułu sprężystości poprzecznej.
Wyboczenie pręta ściskanego.
Elastooptyka.
Powtórzenie wiadomości; zaliczenie zajęć laboratoryjnych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Jastrzębski P., Mutermilch J., Orłowski W. : Wytrzymałość materiałów. Arkady. Warszawa 1985.
Magnucki K., Szyc W. : Wytrzymałość materiałów w zadaniach. PWN, Warszawa-Poznań 1987.
Cieślar B. Metodyczny zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997.
Timoshenko S.P. : Historia wytrzymałości materiałów. Arkady, Warszawa 1966.
Timoshenko S.P. : Strength of materials. Van Nostrand Comp., New York 1955 (T1) 1956 (T2).
German J.: Wytrzymałość materiałów. Politechnika Krakowska, Kraków 2001 (wydanie internetowe).
Garstecki A., Dębiński J.: Wytrzymałość materiałów. Politechnika Poznańska, Poznań 2004/2005 (wydanie internetowe).
Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska: Materiały do statyki i wytrzymałości materiałów (wydanie internetowe).
Zaborski A.P. Przykłady rozwiązań zadań z wytrzymałości materiałów (wydanie internetowe).
Glinicka A., Wytrzymałość materiałów. Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2011
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminariu
m
Egzamin
ECTS
Budownictwo ogólne II
Laboratoriu
m
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr IV
10
-
-
10
-
TAK
3
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza z geometrii wykreślnej, fizyki budowli, rysunku technicznego.
Znajomość zagadnień matematycznych, fizyki, chemii na poziomie ogólnym i inżynierskim.
Znajomość zagadnień inwentaryzacji obiektów budowlanych a także zagadnień inwentaryzacji geodezyjnej.
Znajomość ogólnych zasad materiałowych i technologicznych w budownictwie.
Opanowanie zagadnień projektodawczych, wspomaganych komputerowo.
CEL PRZEDMIOTU
Opanowanie wiedzy i umiejętności i kompetencji w zakresie : stosowania przepisów technicznych, kryteriów doboru elementów konstrukcyjnych i
izolacji w budynkach wznoszonych w technologii uprzemysłowionej.
Umiejętność rozwiązywania problemów projektowych i technologicznych w budynkach
wznoszonych w technologii uprzemysłowionej.
Znajomość metod gromadzenia informacji i przygotowania założeń dla przedsięwzięć projektowych
Określenie problemów konstrukcyjnych, budowlanych i technicznych związanych
z projektowaniem i realizacją budynków w technologii uprzemysłowionej.
Określenie problemów fizyki budowlanej, oraz problemów technologii, umożliwiających
stworzenie warunków komfortu wewnętrznego i zabezpieczenia przed wpływami czynników atmosferycznych
Znajomość technologii budowlanych, przepisów i procedur stosowanych podczas realizacji
projektów oraz procesów planowania.
Treści programowe – Wykład
Obiekty budownictwa ogólnego. Układy konstrukcyjne, zasady projektowania, metody obliczeń i budowa strukturalna obiektów wielkoskalowych i
wielokondygnacyjnych.
Metody fundamentowania budynków wielokondygnacyjnych i wielkokubaturowych. Współpraca nadziemnych i podziemnych elementów
konstrukcyjnych obiektu.
Ściany osłonowe; zasady projektowania, proces produkcyjny i montaż elementów systemu. Przykłady stosowanych rozwiązań.
Elewacje dwupowłokowe i zasady ich funkcjonowania. Przykłady stosowanych rozwiązań.
Stropodachy; typy stosowanych rozwiązań i ogólne zasady ich funkcjonowania, systemy odwodnienia powierzchni przekrycia, przykłady stosowanych
rozwiązań.
Przekrycia strukturalne. Systemy przekryć transparentnych i wielkopowłokowych w budownictwie. Problemy konstrukcyjne, materiałowe i
technologiczne.
Technologie stosowane w budownictwie energoaktywnym. Budynki prototypowe i eksperymentalne. Rola eksperymentu w poszukiwaniu nowych
rozwiązań strukturalnych i konstrukcyjnych.
Podsumowanie. Kierunki rozwoju współczesnego budownictwa; ocena ekologicznych skutków działalności budowlanej; wpływ różnych technologii
budownictwa na środowisko naturalne i jego zasoby.
Treści programowe - Projekt
Zapoznanie się z zasadami postępowania w procesie opracowania projektu. Prezentacja najlepszych projektów z ubiegłych lat w celu omówienia
najczęstszych problemów procesu projektowania
Wydanie kart tematów i omówienie zasad wykonania pracy.
Wybór i zatwierdzenie tematów projektowych ; Wydanie kart tematów i omówienie algorytmu i zasad wykonania pracy
Analiza technologii zastosowanych w opracowywanym budynku.
Opracowanie struktury ściany zewnętrznej - określenie podstawowych założeń technologicznych
Opracowanie struktury ściany zewnętrznej - szczegóły projektowanej struktury.
Opracowanie struktury przekrycia – określenie podstawowych założeń technologicznych.
Opracowanie struktury przekrycia – szczegóły projektowanej struktury.
Złożenie pracy semestralnej stanowiącej podstawę zaliczenia semestru.
Podsumowanie, omówienie uzyskanych wyników, zaliczenie przedmiotu
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Stefańczyk B.: Budownictwo Ogólne. Materiały Budowlane i systemy budowlane. Tom I. Arkady. Warszawa 2010.
Żenczykowski W.: Budownictwo Ogólne. Elementy i konstrukcje budowlane Tom 2/1, 2/2. Arkady. Warszawa 1990.
Mielczarek Z.: Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym. Arkady. Warszawa 2001.
Michalak H., Pyrak S.: Domy jednorodzinne. Konstruowanie i obliczanie. Arkady. Warszawa 2004.
Peła R.: Projektowanie konstrukcji murowych i stropów w budownictwie jednorodzinnym. Cz II Konstrukcje murowe niezbrojone. Wydawnictwo
Politechniki Łódzkiej. Łódź 2004.
Jasiczak J., Kuciński M., Siewczyńska M.: Obliczanie izolacyjności termicznej nośności murowych ścian zewnętrznych. Wydawnictwo Politechniki
Poznańskiej. Poznań 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Pod red. dr inż. Adama Ujmy Tom I, II, III wyd. Verlag Dashofer Warszawa
2005/06/07/08/09/10/11.
Schabowicz K., Gorzelańczyk T., Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 2009.
Poradnik kierownika budowy. Tom I, II. Arkady. Warszawa 1989/91.
Prawo budowlane, rozporządzenia do prawa budowlanego.
Czasopisma: Przegląd budowlany, Materiały Budowlane, Izolacje.
Błądek Z., Hotele. Programowanie, projektowanie, wyposażenie. Wydawnictwo Palladium 2004.
Pawłowski A. Z., Cała I. Budynki wysokie. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006
Michalak H., Kształtowanie konstrukcyjno przestrzenne garaży podziemnych na terenach silnie zurbanizowanych. Wydawnictwo Politechniki
Warszawskiej, Warszawa 2006.
Szparkowski Z., Architektura współczesnej fabryki. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.
Kiciński A. Muzea. Zagadnienia rozwoju i projektowania. Polska perspektywa. OWPW Warszawa 2011.
Czarnecki J. Projektowanie obiektów bankowych. Wyd. I Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2005.
Lisik A. Architektura sakralna. Projekty i realizacje. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2010.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr IV
20
20
-
10
-
TAK
6
Karta opisu przedmiotu
Mechanika budowli I
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów.
Wiedza z matematyki w zakresie analizy matematycznej.
Znajomość podstawowych pojęć w zakresie konstrukcji prętowych.
CEL PRZEDMIOTU
Znajomość podstawowych zasad i pojęć mechaniki budowli.
Uzyskanie umiejętności sporządzania linii wpływu dla układów statycznie wyznaczalnych oraz określania na podstawie linii wpływu ekstremalnych
wartości wielkości statycznych.
Nabycie wiedzy w zakresie klasyfikacji i rozwiązywania ustrojów statycznie wyznaczalnych.
Treści programowe – Wykład
Zagadnienia wprowadzające. Podział i charakterystyka konstrukcji inżynierskich, model fizyczny i matematyczny konstrukcji – schemat obliczeniowy.
Kinematyczna analiza budowli. Proste przykłady.
Obciążenia poruszające się. Zasady sporządzania linii wpływu wielkości statycznych - metoda statyczna.
Metoda kinematyczna sporządzania linii wpływu. Zasada wzajemności reakcji i przemieszczeń (Rayleigha) i zasada wzajemności przemieszczeń
(Maxwella).
Belki ciągłe. Zasady sporządzania linii wpływu dla belek ciągłych przegubowych. Macierze wpływowe i obwiednie dla belek ciągłych.
Posługiwanie się liniami wpływu. Linie wpływu w przypadku obciążeń węzłowych.
Podstawy teorii układów kratowych. Proste przykłady.
Linie wpływu dla układów kratowych – metoda statyczna i kinematyczna.
Odkształcenia kratownic. Zasada prac wirtualnych.
Belki o osi zakrzywionej lub załamanej, belki kratowe. Łuki trójprzegubowe, ramy trójprzegubowe i kratowe łuki trójprzegubowe.
Linie wpływu przemieszczeń.
Treści programowe - Ćwiczenia
Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie warunków zaliczenia i podanie literatury. Analiza kinematyczna płaskich układów tarczowych.
Sporządzanie linii wpływu wielkości statycznych (reakcji, sił przekrojowych) metodą statyczną dla belek prostych i ciągłych przegubowych.
Sporządzanie linii wpływu wielkości statycznych (reakcji, sił przekrojowych) metodą kinematyczną dla belek prostych i wieloprzęsłowych
przegubowych.
Posługiwanie się liniami wpływu. Obciążanie linii wpływu, określanie najniekorzystniejszego położenia obciążenia na konstrukcji, obliczanie wielkości
statycznych od obciążenia zewnętrznego na podstawie linii wpływu.
Kolokwium I.
Kratownice płaskie, ogólne właściwości kratownic, podstawowe założenia, rodzaje i tworzenie kratownic. Kinematyczna analiza układów kratowych.
Określanie sił w prętach kratownic płaskich. Sporządzanie linii wpływu metodą statyczną dla kratownic płaskich układów kratowych prostych i
złożonych.
Sporządzanie linii wpływu metodą kinematyczną dla kratownic. Sporządzanie linii wpływu przemieszczeń ustrojów statycznie niewyznaczalnych.
Zastosowanie równania pracy wirtualnej do obliczania przemieszczeń w kratownicach wywołanych obciążeniami mechanicznymi i niemechanicznymi
(nierównomierny przyrost temperatury na włóknach skrajnych prętów, niedokładność montażu, niesprężyste osiadanie podpór).
Rozwiązywanie analityczne łuków trójprzegubowych. Sporządzanie linii wpływu metodą statyczną dla łuków i ram trójprzegubowych.
Kolokwium II.
Treści programowe – Projekt
Podanie założeń dla ćwiczenia projektowego nr I - belki wieloprzęsłowej, statycznie wyznaczalnej.
Zbadanie niezmienności ustroju belkowego, sporządzenie wykresów T, M od zadanego obciążenia. Sporządzenie metodą kinematyczną linii wpływu
reakcji oraz T i M w zadanych przekrojach.
Sprawdzenie liniami wpływu wartości sił wewnętrznych T, M w przekrojach. Obliczenie ekstremalnych wartości sił T lub M w zadanym przekroju od
poruszającego się obciążenia o określonym schemacie.
Obliczenie od obciążenia mechanicznego przemieszczenia pionowego oraz kąta obrotu przekroju w funkcji zadanej sztywności EJ poszczególnych
przęseł.
Zaliczenie ćwiczenia projektowego nr I. Podanie założeń dla ćwiczenia projektowego nr II – kratownicy statycznie wyznaczalnej.
Zbadanie niezmienności ustroju kratowego. Obliczenie sił w prętach od zadanego obciążenia metodą Cremony oraz po stronie prawej lub lewej
przegubu (teleskopu) metodą równoważenia węzłów.
Sprawdzenie sił w zadanym przekroju metodą Rittera. Sporządzenie linii wpływu reakcji oraz sił w zadanym przekroju oraz sprawdzenie liniami wpływu
sił w przekroju. Obliczenie ekstremalnych wartości sił w zadanym przekroju od poruszającego się obciążenia po pasie dolnym (górnym) o określonym
schemacie.
Obliczenie od obciążenia mechanicznego przemieszczenia poziomego lub pionowego węzłów oraz zmiany odległości między węzłami.
Zaliczenie ćwiczenia projektowego nr II.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Dyląg Z., Krzemińska-Niemiec E., Filip F.: Mechanika budowli T. 1, Wyd. 4 Warszawa, PWN 1989 r.
Nowacki W.: Mechanika budowli. Wyd. 3, Warszawa, PWN 1974 r.
Olszowski B., Stojek Z., Waszczyszyn Z., Zarys Mechaniki Budowli, Wyd. Politechniki
Krakowskiej, 1978 r.
Wierzbicki W., Mechanika Budowli, PWN, Warszawa 1961 r.
Chudzikiewicz A., Statyka budowli, PWN, Warszawa 1973 r., 75 (cz.1 + cz.2).
Cywiński Z.: Zbiór zadań z mechaniki budowli, PWN, Warszawa 1998 r.
Cywiński Z.: Mechanika budowli w zadaniach. Układy statycznie wyznaczalne., PWN, Warszawa, 2008 r.
Bogusz J.: Metoda przemieszczeń. Niewyznaczalne konstrukcje prętowe. Przykłady, Wydawnictwo Uczelnianie Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003
r.
Solecki R., Szymkiewicz J.: Układy prętowe i powierzchniowe. Obliczenia dynamiczne, Warszawa, Arkady 1964 r.
Rakowski G. (red.): Mechanika budowli: ujęcie komputerowe, Warszawa, Arkady 1991 r.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr IV
20
-
20
-
-
TAK
5
Karta opisu przedmiotu
Technologia betonów i zapraw
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotu Materiały budowlane.
CEL PRZEDMIOTU
Umiejętność projektowania składu betonu, opracowania specyfikacji betonu projektowanego i recepturowego, prowadzania badań betonów i zapraw.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami układania, zagęszczania i pielęgnacji betonu.
Umiejętność kontroli jakości zapraw, kruszyw, mieszanki betonowej i betonu – umiejętność wykonywania badań na podstawie norm europejskich
i interpretacji uzyskanych wyników oznaczeń.
Treści programowe – Wykład
Omówienie sylabusa oraz zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi zaliczenia przedmiotu. Zaprawy budowlane
Kruszywa
Komponowanie mieszanki kruszyw do betonów
Mieszanka betonowa.
Beton. Wymagania w zakresie normy PN-EN 206-1
Domieszki i dodatki do betonów
Projektowanie składu betonu
Układanie, zagęszczanie mieszanki betonowej. Błędy w wykonawstwie
Pielęgnacja betonu w okresie zimowym i letnim
Treści programowe - Laboratorium
Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi zaliczenia przedmiotu. Dobieranie składu zapraw murarskich. Badania konsystencji zaprawy oraz
przygotowanie próbek i wykonanie badania wytrzymałości na ściskanie
Badanie składu ziarnowego kruszywa oraz jamistości i gęstości nasypowej. Krzywa uziarnienia
Komponowanie mieszanki kruszyw do betonów. Pole krzywych granicznych, wodożądność mieszanki kruszyw
Projektowanie składu betonu metodami obliczeniowymi
Wykonanie próbnego zarobu mieszanki betonowej oraz przygotowanie próbek do badań wytrzymałościowych. Sposoby zagęszczania mieszanki
betonowej na placu budowy
Wykonanie badań: konsystencji mieszanki betonowej metodą opadu stożka, zawartości powierza w mieszance betonowej wytrzymałości na ściskanie,
klasyfikacja betonów. Omówienie pozostałych badań mieszanki betonowej i betonu
Kolokwium oraz obrona sprawozdań z przeprowadzonych oznaczeń
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Rajczyk J., Halbiniak J., Langier B., Technologia kompozytów betonowych w laboratorium i w praktyce, Wydawnictwo PCZ, Częstochowa 2012
Neville A.M. Właściwości betonu, Wyd. Polski Cement, Kraków 2012
Jamroży Z., Beton i jego technologie, PWN, 2005
Rusin Z., Technologia betonów mrozoodpornych. Polski Cement, 2002
Małolepszy J., Deja J., Brylicki W., Gawlicki M, Technologia betonu, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo – Dydaktyczne, Kraków, 2000
Jasiczak J., Wdowska A., Rudnicki T., Betony ultrawysokowartościowe, Polski Cement, 3008
Szwabowski J., Gołaszewski J., Technologia betonu samozagęszczalnego, Polski Cement, 2010
Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane. T. 1, praca zbiorowa pod kierunkiem B. Stefańczyka, Arkady Warszawa 2006, 2007.
Giergiczny Z.: Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji. Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2002.
Lewowicki S.: Zarys technologii materiałów budowlanych. Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.
Kudowski W., Chemia cementu i betonu, Wyd. Polski Cement, Kraków 2010
Osiecka E.: Materiały budowlane. Tworzywa sztuczne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
Gorzelak, Halbiniak, Langier: Przewodnik do Technologii betonów i zapraw, Politechnika Częstochowska, 2005
Kurdowski W., Chemia cementu i betonu, Warszawa, PWN, 2010
Normy przedmiotowe PN-EN
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr IV
-
20
-
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia terenowe z drogownictwa
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza w zakresie matematyki oraz budownictwo komunikacyjne.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym i sporządzania sprawozdań badawczych.
Treści programowe – Ćwiczenia
Program ćwiczeniach terenowych. Zasady BHP pracy w terenie. Zasady określenia średniego ruchu dobowego i kategorii ruchu.
Określenie SRD i KR – wykonanie pomiaru dla przykładowego przekroju drogi w warunkach rzeczywistych, opracowanie wyników badań..
Ocena równości podłużnej planografem – instrukcja wykonania pomiaru, wykonanie pomiarów.
Ocena równości podłużnej planografem – opracowanie wyników badań.
Ocena równości poprzecznej profilografem – instrukcja wykonania pomiaru, wykonanie pomiarów.
Ocena równości poprzecznej profilografem – opracowanie wyników badań.
Metodyka pomiaru nośności i ugięcia nawierzchni – belka Belkelmanna. Pomiar bezpośredni współczynnika tarcia nawierzchni – wykonanie pomiarów,
opracowanie wyników badań.
Ocena wysokości makrotekstury tekstury nawierzchni metodą piasku kalibrowanego – wykonanie pomiarów, opracowanie wyników badań – wykonanie
pomiarów, opracowanie wyników badań..
Metodyka oceny jakości podłoża gruntowego pod nawierzchnie drogowe. Ocena jakości podłoża gruntowego płytą dynamiczną
Obrona sprawozdań z ćwiczeń.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst aktualny ujednolicony).
Kalabińska M., Piłat J., Radziszewski P.: Technologia materiałów i nawierzchni drogowych; OWPW 2008.
Błażejowski K., Styk S.: Technologia warstw bitumicznych. WKiŁ, Warszawa 2000.
Piłat J., Radziszewski P: Nawierzchnie asfaltowe. WKŁ, Warszawa 2004.
Stefańczyk B., Mieczkowski P.: Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykonawstwo i badania; Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ 2008.
Wytyczne pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich. Materiały Ministerstwa Infrastruktury – Departament Dróg i Autostrad (wersja aktualna).
WT-2. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Instrukcja GDDKiA (wersja aktualna) oraz normy powołane.
WT-2. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Cz.2. Instrukcja GDDKiA (wersja aktualna) oraz normy powołane.
Instrukcje i wytyczne techniczne wydawane przez GDDKiA oraz normy powołane.
Zeszyty techniczne techniczne wydawane przez IBDiM oraz normy powołane.
Instrukcje obsługi przyrządów pomiarowych.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr IV
10
10
-
-
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Statystyka stosowana (przedmiot obieralny)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość matematyki w zakresie szkoły średniej, ze szczególnym uwzględnieniem teorii zbiorów i rachunku prawdopodobieństwa (zakres – matura z
matematyki na poziomie rozszerzonym).
Ogólna znajomość pojęć i zagadnień z zakresu budownictwa.
CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw statystyki.
Nabycie umiejętności samodzielnej aplikacji wiedzy teoretycznej w celu analizy probabilistycznej wybranych zagadnień technicznych w obszarze
budownictwa lądowego i zagadnieniach pokrewnych.
Treści programowe – Wykład
Przestrzeń probabilistyczna. Definicja prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo warunkowe.
Niezależność zdarzeń. Zmienne losowe jednowymiarowe: parametry rozkładu zmiennych losowych, dystrybuanta.
Wybrane rozkłady zmiennej losowej: rozkład Bernulliego, Poissona, jednostajny, wykładniczy i normalny.
Zagadnienia standaryzacja zmiennej losowej, tablice rozkładów.
Zmienne losowe dwuwymiarowe. Zagadnienia korelacji.
Matematyczna analiza zdarzeń masowych. Wprowadzenie pojęcia populacji, próba jako zmienna losowa.
Definicja podstawowych statystyk i ich rozkłady.
Estymacja punktowa. Klasyfikacja estymatorów. Estymacja przedziałowa. Przedziały ufności. Testowanie hipotez statystycznych. Błąd I i II rodzaju.
Testy parametryczne. Testy nieparametryczne. Test zgodności chi-kwadrat. Test niezależności chi-kwadrat.
Sprawdzian rygorowy.
Treści programowe – Ćwiczenia
Prezentacja zagadnień teoretycznych i obliczeniowych + ćwiczenia obliczeniowe uzupełniające treść wykładu W01-W5.
Sprawdzian rygorowy nr 1.
Prezentacja zagadnień teoretycznych i obliczeniowych + ćwiczenia obliczeniowe uzupełniające treść wykładu W08-W14.
Sprawdzian rygorowy nr 2.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Benjamin
J.R.,
Cornell
C.A.:
Rachunek
prawdopodobieństwa,
statystyka
matematyczna
i teoria decyzji dla inżynierów. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1977.
Greń J.: Statystyka matematyczna. Modele i zadania. Warszawa, PWN, 1976.
Jasiulewicz H., Kordecki W.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Definicje, twierdzenia, wzory. GiS, Wrocław 2001.
Kubik L.T.: Zastosowanie elementarnego rachunku prawdopodobieństwa do wnioskowania statystycznego. PWN, Warszawa 1998.
Leitner R, Zacharski J.: Zarys matematyki wyższej dla studentów część III. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
Plucińska A., Pluciński E.: Rachunek prawdopodobieństwa, Statystyka matematyczna, Procesy stochastyczne. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
Warszawa 2000.
Jasiulewicz H., Kordecki W.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Przykłady i zadania. GiS, Wrocław 2001.
Klonecki W.: Statystyka matematyczna. Warszawa, Wyd. Naukowe, PWN, 1999.
Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część I.
Rachunek prawdopodobieństwa. PWN, Warszawa 1986.
Murzewski J. Bezpieczeństwo konstrukcji budowlanych. Arkady 1970.
Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki, Kraków 1998.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr IV
10
10
-
-
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Probabilistyka stosowana (przedmiot obieralny)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość matematyki w zakresie szkoły średniej, ze szczególnym uwzględnieniem teorii zbiorów i rachunku prawdopodobieństwa (zakres – matura
z matematyki na poziomie rozszerzonym).
Ogólna znajomość pojęć i zagadnień z zakresu budownictwa.
CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu probabilistyki stosowanej.
Nabycie umiejętności samodzielnej aplikacji wiedzy teoretycznej w celu analizy probabilistycznej wybranych zagadnień technicznych w obszarze
budownictwa lądowego i zagadnieniach pokrewnych.
Treści programowe – Wykład
Przestrzeń probabilistyczna. Definicja prawdopodobieństwa.
Zmienne losowe: parametry rozkładu zmiennych losowych, dystrybuanta.
Wybrane rozkłady zmiennej losowej: rozkład Bernulliego, Poissona, jednostajny, wykładniczy i normalny.
Rozkład normalny, standaryzacja rozkładu normalnego.
Przykłady zmiennych losowych dwuwymiarowych.
Matematyczna analiza zdarzeń masowych. Wprowadzenie pojęcia populacji, próba jako zmienna losowa.
Definicja podstawowych statystyk i ich rozkłady.
Testy parametryczne. Testy nieparametryczne.
Sprawdzian rygorowy.
Treści programowe – Ćwiczenia
Prezentacja zagadnień teoretycznych i obliczeniowych + ćwiczenia obliczeniowe uzupełniające treść wykładu W01-W5.
Sprawdzian rygorowy nr 1.
Prezentacja zagadnień teoretycznych i obliczeniowych + ćwiczenia obliczeniowe uzupełniające treść wykładu W06-W09.
Sprawdzian rygorowy nr 2.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Benjamin
J.R.,
Cornell
C.A.:
Rachunek
prawdopodobieństwa,
statystyka
matematyczna
i teoria decyzji dla inżynierów. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1977.
Greń J.: Statystyka matematyczna. Modele i zadania. Warszawa, PWN, 1976.
Jasiulewicz H., Kordecki W.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Definicje, twierdzenia, wzory. GiS, Wrocław 2001.
Kubik L.T.: Zastosowanie elementarnego rachunku prawdopodobieństwa do wnioskowania statystycznego. PWN, Warszawa 1998.
Leitner R, Zacharski J.: Zarys matematyki wyższej dla studentów część III. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
Plucińska A., Pluciński E.: Rachunek prawdopodobieństwa, Statystyka matematyczna, Procesy stochastyczne. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
Warszawa 2000.
Jasiulewicz H., Kordecki W.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Przykłady i zadania. GiS, Wrocław 2001.
Klonecki W.: Statystyka matematyczna. Warszawa, Wyd. Naukowe, PWN, 1999.
Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część I.
Rachunek prawdopodobieństwa. PWN, Warszawa 1986.
Murzewski J. Bezpieczeństwo konstrukcji budowlanych. Arkady 1970.
Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki, Kraków 1998.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr IV
-
27
-
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Język obcy II (Język Angielski)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość języka na poziomie biegłości B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie.
Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, również w języku obcym.
CEL PRZEDMIOTU
Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych (rozumienia, mówienia, czytania, pisania), niezbędnych do funkcjonowania w
międzynarodowym środowisku pracy oraz w życiu codziennym.
Poznanie niezbędnego słownictwa ogólnotechnicznego i specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów.
Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności interkulturowych.
Treści programowe – Ćwiczenia
Terminologia specjalistyczna - prace budowlane w terenie.
Analiza tekstów technicznych związanych z pracami budowlanymi. Tworzenie notatek.
Rozwijanie kanałów komunikacyjnych: rozmowy telefoniczne. Pisanie instrukcji. Czasy przeszłe (część II).
Rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu. Właściwości i rodzaje materiałów budowlanych- praca z tekstem (część II).
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości. Kolokwium I.
Elementy robót budowlanych – analiza tekstów technicznych.
Strona bierna w kontekście inżynierii budowlanej – zdania twierdzące i pytające.
Przedstawienie zasad efektywnej prezentacji.
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości. Kolokwium II.
..
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
J. Naunton, M. Tulip: ‘ProFile’ intermediate/pre-intermediate; OUP 2009.
K. Harding, L. Taylor ‘ International Express- Intermediate” OUP 2009.
D. Bonamy: Technical English 1,2,3 Pearson Longman 2008.
H. Sanchez, A. Frias I inni: ‘English for Professional Success’ Thomson LTD 2006.
M. Ibbotson: Engineering, Technical English for Professionals CUP 2009.
M. McCarthy, F. O’Dell: Academic Vocabulary in Use CUP 2008.
V. Hollet, J. Sydes: ‘Tech Talk’ OUP 2011.
I. Williams: ’English for Science and Engineering’ Thomson LTD 2001.
N. Briger, A. Pohl: ‘Technical English Vocabulary and Grammar” Summertown Publishing 2002.
E. Romaniuk: ‘Reader Friendly Civil Engineering’; SPNJO PK 2005
E. Romaniuk, J. Wrana: ‘Modern Wonders of Civil Engineering’; SPNJO PK 2007
S. Kulińska-Stanek, A. Półtorak-Filipowska: ‘Reading Companion for Students of Architecture’; SPNJO PK 2005
E. J. Williams: ‘Presentations in English’ Macmillan 2008
J. Dooley, V. Evans: Grammarway 2,3,4 Express Publishing 1999 oraz inne podręczniki do gramatyki.
Dictionary of Contemporary English ; Pearson Longman 2009 oraz inne słowniki.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr IV
-
27
-
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Język obcy II (Język Niemiecki)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość języka na poziomie biegłości B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie
Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, również w języku obcym.
CEL PRZEDMIOTU
Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych (rozumienia, mówienia, czytania, pisania), niezbędnych do funkcjonowania w
międzynarodowym środowisku pracy oraz w życiu codziennym.
Poznanie niezbędnego słownictwa ogólnotechnicznego i specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów.
Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności interkulturowych.
Treści programowe – ćwiczenia
Struktura przedsiębiorstwa, organizacja pracy, zarząd firmy, działy
pomocnicze. Opis wybranego przedsiębiorstwa
Bezpieczeństwo pracy, nakazy i zakazy na stanowisku pracy; użycie
czasowników modalnych do ich wyrażania
Sytuacje zawodowe: przedstawienie nowego pracownika, przekazanie obowiązków, rola szefa działu i stażysty
Rozmowy w przerwie obiadowej w pracy (small talk), typowe tematy: pogoda, rodzina, zainteresowania, wypoczynek, menu stołówki zakładowej
Korespondencja służbowa: redagowane zaproszeń, podziękowania,
odmowy, zmiany terminów, korzystanie z poczty elektronicznej
Wyposażenie nowoczesnego biura. Zamawiane materiałów biurowych, sporządzanie zleceń i zamówień, nazwy jednostek wielkości, ilości. Określenia
miejsca – użycie przyimków z III i IV przypadkiem
Instrukcja obsługi urządzeń technicznych; instalacja drukarki, faxu, kserokopiarki, systemu nawigacyjnego
Komputer w pracy, jego funkcje i obsługa, zgłaszanie usterek. Składanie reklamacji. Karta gwarancyjna
Pisemny sprawdzian leksykalno-gramatyczny materiału realizowanego w jednostkach lekcyjnych 1-8. Wypoczynek latem: formy spędzania czasu,
wyszukiwane ofert w katalogach niemieckich biur podróży
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Braunert J., Schlenker W.: Unternehmen Deutsch – Grundkurs A1/A2, Aufbaukurs-B1/B2, E. Klett, Stuttgart, 2005.
Guenat G., Hartmann P.: Deutsch für das Berufsleben B1, E. Klett Sprachen GmbH, 2010.
Funk H, Kuhn Ch.: Studio d A2, B1 + kurs DVD, Cornelsen BC edu, Berlin 2007.
Bosch G., Dahmen K.: Schritte international im Beruf, Hueber Verlag, Ismaning, 2010.
Becker N., Braunert J.: Alltag, Beruf & Co., Hueber Verlag, Ismaning 2010.
Buscha A., Lindhaut G.: Geschäftskommunikation, Verhandlungssprache, Hueber Verlag, Ismaning, 2007.
Eismann V.: Erfolgreich bei Präsentationen, Cornelsen Verlag, Berlin 2006.
Bęza S.: Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, PWN, Warszawa 2004.
http://www.detail.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Bauwesen
Czasopisma: magazin - deutschland.de, Bildung & Wissenschaft.
Wielki Słownik niemiecko-polski/polsko-niemiecki PONS; Wyd. LektorKlett, 2003.
Słownik naukowo-techniczny ; Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 2002.
Corbbeil J.-C., Archambault A., Słownik obrazkowy polsko-niemiecki, Wyd.LektorKlett, Poznań 2007.
Wyszyński J.: Sehen, Hören, Verstehen –Ćwiczenia do materiałów audiowizualnych, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
Tarkiewicz U.: Deutsche Fachtexte leichter gemacht, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2009
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok II / Semestr IV
-
-
-
-
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Praktyka zawodowa – 4 tygodnie
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowa znajomość zasad korzystania z dokumentacji budowlanej, aktów normatywnych instrukcji i źródeł literaturowych.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie cech punktualności, komunikatywności, i odpowiedzialności za powierzone zadanie.
Zapoznanie się z procesem technologicznym produkcji budowlanej oraz procesem kierowania i organizacją pracy w firmie budowlanej.
Nabycie praktycznych umiejętności przy wykonywaniu czynności podczas pracy w firmie budowlanej.
Treści programowe – Praktyka
Praktyka w firmach związanych z budownictwem (firmy projektowe, wykonawcze, produkujące elementy budowlane itp.) realizowana na podstawie
indywidualnych porozumień w sprawie odbycia praktyki, zawieranych między uczelnią a zakładem pracy. Przed rozpoczęciem pracy konieczne
szkolenie BHP (ogólne i stanowiskowe).
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr V
20
20
-
10
-
TAK
6
Karta opisu przedmiotu
Mechanika budowli II
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów.
Wiedza z matematyki w zakresie analizy matematycznej.
Znajomość podstawowych pojęć w zakresie konstrukcji prętowych.
Zaliczony kurs „Mechanika Budowli I”.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy w zakresie efektywnego rozwiązywania układów statycznie niewyznaczalnych.
Uzyskanie umiejętności rozwiązywania układów statycznie niewyznaczalnych metodą sił.
Uzyskanie umiejętności rozwiązywania układów statycznie niewyznaczalnych metodą przemieszczeń.
Umiejętność budowy linii wpływu dla układów statycznie niewyznaczalnych.
Treści programowe – Wykład
Teoria układów statycznie niewyznaczalnych. Metoda sił - wprowadzenie.
Metoda sił – belki ciągłe.
Metoda sił – ramy płaskie.
Metoda sił – kratownice. Przemieszczenia dla układów statycznie niewyznaczalnych. Obciążenia statyczne mechaniczne i niemechaniczne. Równanie
trzech, czterech i pięciu momentów.
Metoda przemieszczeń. Stopień kinematycznej niewyznaczalności układu. Równania transformacyjne i równania kanoniczne metody przemieszczeń.
Metoda przemieszczeń – belki ciągłe, ramy jedno i wielokondygnacyjne, kratownice, łuki.
Wykorzystanie symetrii i antysymetrii konstrukcji w rozwiązywaniu układów z nadliczbowymi więzami. Linie wpływu – belki ciągłe i kratownice z
nadliczbowymi więzami.
Stateczność układów prętowych, siły krytyczne. Komputerowe metody analizy konstrukcji prętowych.
Treści programowe – Ćwiczenia
Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie warunków zaliczenia i podanie literatury. Określanie stopnia statycznej niewyznaczalności układów,
omówienie sposobów rozwiązywania układów statycznie niewyznaczalnych.
Rozwiązywanie belek i ram statycznie niewyznaczalnych przy pomocy metody sił - równania kanoniczne metody sił, obliczanie przemieszczeń od
obciążeń jednostkowych i od obciążeń zewnętrznych dla układów podstawowych.
Rozwiązywanie płaskich kratownic statycznie niewyznaczalnych przy pomocy metody sił. Obliczanie przemieszczeń ustrojów statycznie
niewyznaczalnych wywołanych obciążeniami mechanicznymi i niemechanicznymi (nierównomierny przyrost temperatury na włóknach skrajnych
prętów, niedokładność montażu, niesprężyste osiadanie podpór).
Kolokwium I.
Rozwiązywanie belek wieloprzęsłowych na podporach stałych i sprężystych metodą sił – równanie trzech, czterech
i pięciu momentów.
Metoda przemieszczeń. Określanie stopnia kinematycznej niewyznaczalności układów. Rozwiązywanie belek ciągłych i ram statycznie
niewyznaczalnych od obciążeń zewnętrznych i czynników niemechanicznych.
Sporządzanie linii wpływu dla belek statycznie niewyznaczalnych z wykorzystaniem równania trzech momentów.
Kolokwium II.
Treści programowe – Projekt
Omówienie metody sił. Podanie założeń dla ćwiczenia projektowego nr I - ramy trzykrotnie statycznie niewyznaczalnej. Przyjęcie układu
podstawowego ramy, zapisanie układu równań kanonicznych.
Obliczenie przemieszczeń dla układu podstawowego ramy. Rozwiązanie układu równań kanonicznych.
Sporządzenie wykresów sił wewnętrznych ramy statycznie niewyznaczalnej z wykorzystaniem zasady superpozycji. Wykonanie sprawdzenia
poprawności obliczeń.
Podanie założeń dla ćwiczenia projektowego nr. II – kratownicy trzykrotnie statycznie niewyznaczalnej. Omówienie metody sił dla kratownic. Przyjęcie
układu podstawowego, zapisanie układu równań kanonicznych.
Wyznaczenie sił w prętach kratownicy. Obliczenie przemieszczeń dla układu podstawowego.
Rozwiązanie układu równań kanonicznych. Obliczenie sił w prętach układu rzeczywistego. Wykonanie kontroli obliczeń przez sprawdzenie zgodności
odkształceń.
Zaliczenie ćwiczenia projektowego nr II. Metoda przemieszczeń dla ram przesuwnych. Określenie stopnia kinematycznej niewyznaczalności ramy z
ćwiczenia projektowego nr I, przyjęcie układu podstawowego.
Wyznaczenie rzeczywistych przemieszczeń układu z równań kanonicznych metody przemieszczeń. Obliczenie momentów gnących z zasady
superpozycji. Porównanie wyników z metodą sił.
Zaliczenie ćwiczenia projektowego nr I.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Dyląg Z., Krzemińska-Niemiec E., Filip F.: Mechanika budowli T. 1, Wyd. 4 Warszawa, PWN 1989 r.
Nowacki W.: Mechanika budowli. Wyd. 3, Warszawa, PWN 1974 r.
Olszowski B., Stojek Z., Waszczyszyn Z., Zarys Mechaniki Budowli, Wyd. Politechniki
Krakowskiej, 1978 r.
Wierzbicki W., Mechanika Budowli, PWN, Warszawa 1961 r.
Chudzikiewicz A., Statyka budowli, PWN, Warszawa 1973 r., 75 (cz.1 + cz.2).
Cywiński Z.: Zbiór zadań z mechaniki budowli, PWN, Warszawa 1998 r.
Cywiński Z.: Mechanika budowli w zadaniach. Układy statycznie wyznaczalne., PWN, Warszawa, 2008 r.
Bogusz J.: Metoda przemieszczeń. Niewyznaczalne konstrukcje prętowe. Przykłady, Wydawnictwo Uczelnianie Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003
r.
Solecki R., Szymkiewicz J.: Układy prętowe i powierzchniowe. Obliczenia dynamiczne, Warszawa, Arkady 1964 r.
Rakowski G. (red.): Mechanika budowli: ujęcie komputerowe, Warszawa, Arkady 1991 r.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr V
20
10
20
-
-
TAK
6
Karta opisu przedmiotu
Mechanika gruntów
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu geologii inżynierskiej.
Podstawowe wiadomości z zakresu mechaniki teoretycznej, wytrzymałości materiałów raz hydrauliki.
Wiedza Umiejętność zakresu matematyki i fizyki przydatna do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu geotechniki.
Umiejętność manualne prowadzenia pomiarów w badaniach eksperymentalnych.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy z zakresu mechaniki ośrodka gruntowego.
Opanowanie umiejętności rozwiązywania problemów geotechnicznych.
Opanowanie umiejętności wyznaczania parametrów geotechnicznych, identyfikowania podłoża dla posadowienia obiektów budowlanych.
Treści programowe – Wykład
Miejsce i zadania mechaniki gruntów. Zjawiska fizyczne w gruncie. Dokumentowanie geotechniczne, kategorie geotechniczne, badania polowe
gruntów.
Klasyfikacja gruntów, cechy fizyczne gruntów.
Woda w gruncie. Ciśnienie porowe i naprężenia efektywne.
Przepływ wody w gruncie. Ciśnienie spływowe, spadek krytyczny. Zmiany wywołane filtracją i zabezpieczenie przed nimi.
Cechy mechaniczne gruntów. Stan graniczny naprężenia. Badania wytrzymałości na ścinanie. Ściśliwość gruntów.
Naprężenia w podłożu gruntowym. Pionowe i poziome naprężenia pierwotne w gruncie. Naprężenia od obciążenia zewnętrznego.
Nośność podłoża gruntowego, naprężenia krytyczne i graniczne w gruncie.
Odkształcalność podłoża gruntowego. Konsolidacja gruntu, osiadanie podłoża gruntowego.
Parcie gruntów. Stany oddziaływania gruntu. Teoria Rankine’a .Metoda Coulomba. Stateczność zboczy. Metody stanu granicznego.
Treści programowe – Ćwiczenia
Klasyfikacja gruntów. Wyznaczanie rodzaju gruntów na podstawie uziarnienia. Obliczanie wskaźników uziarnienia.
Obliczanie podstawowych cech fizycznych gruntu. Obliczanie pochodnych cech fizycznych.
Obliczanie współczynników filtracji na podstawie wzorów empirycznych.
Obliczanie wydatku przepływającej wody, obliczanie ciśnienia spływowego, sprawdzenie współczynnika bezpieczeństwa dna wykopu.
Obliczanie całkowitych i efektywnych naprężeń pierwotnych pierwotnych podłożu.
Obliczanie naprężeń od siły skupionej oraz obszaru obciążonego. Obliczanie naprężeń zastosowaniem metody punktów narożnych. Analiza stanu
naprężenia.
Obliczanie osiadań podłoża gruntowego (metoda jedno- i trójosiowego stanu odkształcenia).
Obliczanie parcia i odporu gruntu.
Kolokwium
Treści programowe – Laboratorium
Organizacja pracy w laboratorium. Warunki BHP i Ppoż. Próbki gruntu, metody pobierania, klasy jakości próbek. Analiza makroskopowa gruntów.
Laboratoryjne metody wyznaczania rodzaju gruntu.
Wyznaczanie gęstości objętościowej i wilgotności naturalnej gruntów spoistych i niespoistych.
Metody wyznaczania gęstości właściwej szkieletu gruntowego. Obliczanie pochodnych cech fizycznych gruntu na podstawie cech podstawowych.
Analiza wyników obliczeń.
Wyznaczanie stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych. Stany gruntów niespoistych.
Wyznaczanie stopnia plastyczności gruntów spoistych. Wyznaczanie granic konsystencji gruntów.
Wyznaczanie wilgotności optymalnej gruntu i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego. Obliczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.
Wyznaczanie edometrycznych modułów ściśliwości gruntu.
Wyznaczanie parametrów wytrzymałościowych gruntów w bezpośrednim ścinaniu i trójosiowym ściskaniu.
Sporządzanie końcowej dokumentacji z przeprowadzonych badań laboratoryjnych. Kolokwium.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Wiłun Z.: Zarys geotechniki. WKŁ. Warszawa 1987.
Glazer Z.: Mechanika gruntów. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1985.
Dembicki E.: Parcie, odpór i nośność gruntów. Arkady. Warszawa 1979.
Lambe T. W., Whitman R. V.: Mechanika gruntów. Tom I i II. Arkady. Warszawa 1977.
Pisarczyk S.: Mechanika gruntów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2010.
Pisarczyk S.: Gruntoznawstwo inżynierski. PWN. Warszawa 2001.Warszawskiej. Warszawa 2005.
Glazer Z., Malinowski J.: Geologia i geotechnika dla inżynierów budownictwa. PWN. Warszawa 1991.
Jeż J.: Gruntoznawstwo budowlane. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2004.
Kostrzewski W.: Mechanika gruntów. Parametry geotechniczne gruntów budowlanych oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa 1980.
Obrycki M., Pisarczyk S.: Zbiór zadań z mechaniki gruntów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2002.
Przedecki T.: Ćwiczenia rachunkowe z geotechniki. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Łódź 1987.
Bolt A.: Mechanika gruntów w zadaniach. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 1982.
Sękowski J.: Laboratorium z mechaniki gruntów w zadaniach. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 1990.
Myślińska E.: Laboratoryjne badania gruntów. PWN. Warszawa 1992.
Hrytsuk M., Kosmala-Kot W., Koniecko M.: Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z mechaniki gruntów. Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej.
Częstochowa 2003.
Trąmpczyński W., Sokołowski K.: Wstęp do mechaniki gruntów. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej. Kielce 2004.
Ishibashi I. Hazarika H – Soil Mechanics Fundamentals. CRC Press Taylor&Francis Group. 2011
http://geo.verruijt.net/ - Soil Mechanics Book.pdf
Przedmiotowe normy geotechniczne.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr V
20
10
-
-
-
NIE
5
Karta opisu przedmiotu
Konstrukcje betonowe I
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu chemii budowlanej, technologii betonu, właściwości fizycznych, chemicznych, mechanicznych betonu i stali
zbrojeniowej.
Podstawowe wiadomości z mechaniki teoretycznej i z wytrzymałości materiałów oraz umiejętność obliczania wskaźników wytrzymałościowych
przekrojów.
Wiadomości z mechaniki budowli i umiejętność rozwiązywania układów statycznych.
Umiejętność konstruowania przegród budowlanych.
Umiejętność korzystania z norm obciążeń konstrukcji.
Znajomość zasad sporządzania i czytania rysunków technicznych i umiejętność ich zastosowania, w tym sporządzania rysunków prostych żelbetowych
elementów konstrukcyjnych.
CEL PRZEDMIOTU
Rozumienie żelbetu, jako materiału konstrukcyjnego i istoty konstrukcji żelbetowych.
Nabycie wiedzy i umiejętności projektowania zbrojenia i obliczania nośności dla przekrojów elementów żelbetowych zginanych, ściskanych,
rozciąganych oraz elementów ścinanych według Stanów Granicznych Nośności oraz nabycie wiedzy i umiejętności obliczania elementów konstrukcji
według Stanów Granicznych Użytkowalności.
Treści programowe – Wykład
Omówienie zakresu materiału i zasad zaliczania przedmiotu. Beton: klasy, odkształcalność i wytrzymałość, reologia.
Stal: klasyfikacja i identyfikacja, wytrzymałość, spajalność. Przyczepność betonu i stali.
Kotwienie i przedłużanie zbrojenia.
Trwałość konstrukcji żelbetowych
Wprowadzenie do Stanów Granicznych Nośności i Stanów Granicznych Użytkowalności. Ogólne zasady obliczeń według SGN i obliczanie przekrojów
zginanych.
Ścinanie w elementach żelbetowych, obliczanie nośności i zbrojenia na ścinanie.
Elementy żelbetowe ściskane, obliczanie zbrojenia i nośności.
Elementy żelbetowe rozciągane, obliczanie zbrojenia i nośności.
Ogólne zasady zbrojenia belek i słupów. Ogólne zasady obliczeń według SGU. Procedury Stanu Granicznego Ugięcia.
Procedury Stanów Granicznych Zarysowania. Kolokwium z wykładu.
Treści programowe – Ćwiczenia
Omówienie zakresu materiału i zasad zaliczania przedmiotu. Zapoznanie się z normą PN-EN 1992-1-1:2008.
Wyznaczanie wytrzymałości betonu i stali.
Wyznaczanie otuliny zbrojenia.
Przekroje zginane prostokątne pojedynczo zbrojone – obliczanie nośności i zbrojenia.
Przekroje zginane prostokątne podwójnie zbrojone – obliczanie nośności i zbrojenia.
Przekroje zginane teowe pojedynczo zbrojone – obliczanie nośności i zbrojenia.
Elementy ścinane – obliczanie nośności i zbrojenia.
Kolokwium.
Zaliczenia.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych, tom I, PWN, Warszawa 2011.
Praca pod red. Ajdukiewicza A.: Eurokod 2. Podręczny skrót dla projektantów konstrukcji żelbetowych, Polski Cement, Kraków 2009.
Pędziwiatr J.: Wstęp do projektowania konstrukcji żelbetowych wg PN-EN 1992-1-1:2008, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2010.
Knauff M.: Obliczanie konstrukcji żebetowych według Eurokodu 2, PWN, Warszawa 2012.
Knauff M., Golubińska A., Knyziak P.: Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń, PWN, Warszawa 2013.
Casandjian C., Challamel C., Lanos C., Hellesland J.: Reinforced concrete beams , Columns and frames, ISTE Ltd. 2013
Beeby A.W., Narayanan R.S.: Designer’s guide to Eurocode 2: Design of concrete structures. Thomas Tellford Publishing, Thomas Tellford Ltd.,
London 2013
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/AC:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, oddziaływania
użytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny,
oddziaływania użytkowe w budynkach.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr V
20
10
-
-
-
NIE
5
Karta opisu przedmiotu
Konstrukcje metalowe I
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu budownictwa ogólnego.
Podstawowe wiadomości z mechaniki teoretycznej i z wytrzymałości materiałów oraz umiejętność obliczania wskaźników wytrzymałościowych
przekrojów.
Wiadomości z mechaniki budowli i umiejętność rozwiązywania układów statycznych.
Umiejętność konstruowania przegród budowlanych.
Umiejętność korzystania z norm obciążeń konstrukcji.
Znajomość zasad sporządzania i czytania rysunków technicznych i umiejętność ich zastosowania.
CEL PRZEDMIOTU
Rozumienie metalu (stali), jako materiału konstrukcyjnego i istoty konstrukcji metalowych.
Nabycie umiejętności projektowania i obliczania nośności przekrojów elementów stalowych zginanych, ściskanych, rozciąganych i ścinanych według
SGN oraz połączeń spawanych i śrubowych.
Nabycie umiejętności obliczania elementów konstrukcji według SGU.
Treści programowe – Wykład
Podstawowe zagadnienia konstrukcji metalowych.
Nośność elementów rozciąganych.
Klasyfikacja przekrojów (LUS).
Nośność elementów ściskanych.
Nośność elementów zginanych.
Nośność elementów ściskanych oraz zginanych (wyboczenie i zwichrzenie).
Nośność elementów ścinanych.
Nośność połączeń śrubowych.
Nośność połączeń spawanych.
Kolokwium zaliczeniowe.
Treści programowe – Ćwiczenia
Zajęcia organ., zapoz. się z normą PN-EN 1993-1 – Elementy rozciągane.
Elementy rozciągane - obliczanie nośności.
Obliczanie klasy przekroju.
Elementy ściskane - obliczanie nośności przypadków prostych.
Elementy ściskane - obliczanie nośności przypadków złożonych.
Elementy zginane oraz ścinane - obliczanie nośności.
Połączenia śrubowe - obliczanie nośności przypadków prostych.
Połączenia śrubowe - obliczanie nośności przypadków złożonych.
Połączenia spawane - obliczanie nośności.
Kolokwium zaliczeniowe.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Biegus A.: Połączenia śrubowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Wrocław, 1997.
Boretti Z., Bogucki W.: Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych. Arkady 1993.
Bogucki W.: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych. Arkady. Warszawa 1996.
Bródka J., Goczek J.: Podstawy konstrukcji metalowych. T.1, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1993.
Ferenc K., Ferenc J.: Konstrukcje spawane. Projektowanie połączeń. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000.
Kozłowski A.: Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń wg PN-EN 1993-1, Rzeszów 2010.
Kucharczuk W.: Zasady sporządzania rysunków stalowych konstrukcji budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2004.
Łubiński M., Czarnecki J., Giżejowski M.: Projektowanie elementów konstrukcji stalowych. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej.
Łubiński M., Filipowicz A., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe. Cz. I Arkady. Warszawa 2000 (wyd. II).
PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Proj. konstrukcji stalowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków.
PN-EN 1993-1-5 Eurokod 3: Proj. konstrukcji stalowych. Blachownice.
PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3: Proj. konstrukcji stalowych. Projektowanie węzłów.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr V
10
-
10
-
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Fizyka budowli
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu fizyki.
Znajomość planowania badań i statystyki opisowej.
Znajomość zagadnień z materiałów budowlanych i budownictwa ogólnego.
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie zagadnień z zakresu teorii wymiany ciepła i masy w elementach budowlanych i budynku.
Poznanie aparatury pomiarowej i opanowanie zasad badania zjawisk fizycznych zachodzących w budynku i jego elementach.
Treści programowe – Wykład
Wprowadzenie do przedmiotu; Czynniki fizyczne oddziałujące na obiekt budowlany; Podstawy zjawisk fizycznych przebiegających w budynku,
konstrukcjach budowlanych oraz ich otoczeniu; Mikroklimat wnętrz.
Formy wymiany ciepła w przegrodach budowlanych; Wymiana ciepła przez przepływ (konwekcja); Wymiana ciepła przez promieniowanie (radiacja);
Wymiana ciepła przez przewodzenie (kondukcja).
Ustalone warunki wymiany ciepła w przegrodzie budowlanej; Jednowymiarowe przenikanie ciepła; Rozkład temperatury w przegrodzie; Przegrody z
niejednorodnym polem temperatury; Mostki cieplne.
Wymiana ciepła w szczelinach powietrznych; Przepływ ciepła przez przegrody przezroczyste.
Wilgoć w powietrzu i materiałach budowlanych; Zawilgocenie przegród budowlanych; Dyfuzja pary wodnej przez materiały i przegrody budowlane.
Kondensacja pary wodnej na powierzchni przegrody; Ryzyko wystąpienia pleśni na powierzchni przegrody; Kondensacja pary wodnej we wnętrzu
przegrody; Rozkład ciśnień cząstkowych pary wodnej.
Kondensacja pary wodnej we wnętrzu przegrody; Rozkład ciśnień cząstkowych pary wodnej.
Cykliczne wahania temperatury w przegrodach i gruncie; Stateczność cieplna przegród budowlanych; Akumulacja ciepła w materiałach i przegrodach
budowlanych; Stateczność cieplna pomieszczeń ogrzewanych.
Sprawdzian pisemny z zakresu treści wykładu.
Realizacja zaliczeń.
Treści programowe - Laboratorium
Wprowadzenie do laboratorium: omówienie organizacji zajęć, przedstawienie ustaleń dotyczących warunków, formy i terminów uzyskania zaliczenia
z laboratorium; Przedstawienie sylabusa. Zapoznanie z zasadami działania i obsługi aparatury pomiarowej; Szkolenie BHP; Przedstawienie systematyki
opracowania sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.
Badanie warunków klimatycznych środowiska zewnętrznego i warunków mikroklimatu wnętrz w budynku (ĆW1); Badanie rozkładu temperatury na
wewnętrznej powierzchni przegrody zewnętrznej: ściana nieocieplona, ściana ocieplona, naroże, wnęka okienna, nadproże okienne; Ocena warunków
wilgotnościowych na powierzchni przegrody zewnętrznej (ĆW2); Badanie rozkładu temperatury we wnętrzu przegrody zewnętrznej; Badanie gęstości
strumienia ciepła we wnętrzu przegrody zewnętrznej; Ocena warunków wilgotnościowych we wnętrzu przegrody zewnętrznej (ĆW3).
Zapoznanie z programami komputerowymi do analizy i projektowania przegród pod względem cieplnym i wilgotnościowym (ĆW4).
Złożenie raportów z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych; Sprawdzian pisemny z zakresu ćwiczeń laboratoryjnych.
Realizacja zaliczeń.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Alsabry A.: Fizyka cieplna budowli w zadaniach. Zielona Góra Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2007
Alsabry A.: Fizyka budowli. Wybrane zagadnienia. Zielona Góra Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008
Bobociński A.: Ocena stanu wilgotnościowego przegród budowlanych z uwzględnieniem kondensacji pary wodnej. Instrukcje, wytyczne, poradniki nr
469/2011. Warszawa ITB 2011
Bogosłowski W.: Procesy cieplne i wilgotnościowe w budynkach. Warszawa Arkady 1985
Budownictwo ogólne. T. 2 Fizyka budowli. Red.: P. Klemm. Warszawa Arkady 2010
Grabarczyk S.: Fizyka budowli. Komputerowe wspomaganie projektowania budownictwa energooszczędnego. Warszawa Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej 2005
Kaczkowska A.: Podstawowe izolacje budowlane. Warszawa Kabe 2013
Kasperkiewicz K.: Obliczenia cieplne budynków. Instrukcje, wytyczne, poradniki nr 474/2012. Warszawa ITB 2012
Kubik J.: Podstawy fizyki budowli. Opole Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej 2008
Laskowski L.: Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku. Warszawa Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2008
Normy: PN-EN ISO 7345, PN-EN ISO 6946, PN-EN ISO 13370, PN-EN 12831, PN-EN 12524, PN-EN ISO 10077-1, PN-EN ISO 13788, PN-EN ISO
13789, PN-B-02402, PN-B-02403,
PN-B-03420, PN-EN ISO 14683, PN-EN ISO 10211.
Pawłowski K.: Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków. Warszawa Medium 2013
Płoński W., Pogorzelski J.A.: Fizyka budowli. Warszawa Arkady 1978
Pogorzelski J.A.: Fizyka cieplna budowli. Warszawa PWN 1976
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami (szczególnie Dz.U. 2013 poz. 926).
Wyrwał J.: Termodynamiczne podstawy fizyki budowli. Opole Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej 2009
Wysocki K.: Docieplanie budynków. Warszawa Kabe 2008
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr V
10
-
-
10
-
TAK
3
Karta opisu przedmiotu
Technologia robót budowlanych I
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotów: Budownictwo ogólne I i Budownictwo ogólne II.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie umiejętności analizy i doboru sposobu realizacji robót budowlanych w założonym zakresie.
Nabycie wiedzy na temat aktualnych technologii w zakresie robót budowlanych.
Treści programowe – Wykład
Znaczenie technologii robót budowlanych. Mechanizacja robót budowlanych.
Technologie transportu budowlanego.
Technologia i mechanizacja robót ziemnych.
Technologia robót murowych.
Tradycyjne i systemowe rozwiązania rusztowań budowlanych
Technologia i mechanizacja robót zbrojarskich i betonowych.
Tradycyjne i systemowe rozwiązania deskowań budowlanych
Podstawowe zasady prefabrykacji elementów budowlanych.
Technologia i mechanizacja montażu konstrukcji budowlanych.
Technologia i mechanizacja robót wykończeniowych.
Treści programowe - Projekt
Wydanie indywidualnych założeń do projektu nr 1 z zakresu technologii robót realizacji robót ziemnych i transportowych
Omówienie metody kwadratów i trójkątów.
Obliczenia mas ziemnych. Bilans mas ziemnych.
Dobór maszyn i urządzeń. Obliczenia wydajności. Dobór środków transportu.
Obrona projektu nr 1
Wydanie indywidualnych założeń do projektu nr 2 z zakresu doboru deskowania systemowego.
Obliczenia parcia betonu.
Dobór elementów deskowania.
Opracowanie schematu graficznego.
Obrona projektu nr 2
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst aktualny
ujednolicony)
Lenkiewicz W.: Technologia robót budowlanych. PWN, Warszawa 1985.
Dyżewski A.: Technologia i organizacja budowy. Arkady. Warszawa 1991.
Dyżewski A: Technologia i mechanizacja robót. Arkady, Warszawa 1990.
Nowy poradnik majstra budowlanego. Red.: J. Panas. Arkady, Warszawa 2007.
Vademecum budowlane. Red. M. Chudzicki. Arkady, Warszawa 2001.
Bartniczuk W., Kozubski K.: Podstawy technologii produkcji budowlanej. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1999.
Biliński T., Gaczek W.: Budownictwo systemowe. PWN, Warszawa 1983.
Poradnik inżyniera i technika budowlanego. Arkady. Warszawa 1983.
Poradnik kierownika budowy. Arkady. Warszawa 1990.
Stefański A.: Technologia zmechanizowanych robót budowlanych., Arkady, Warszawa 1983.
Technologia i organizacja budownictwa. Praca zbiorowa. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Wrocław 1990.
Technologia i zarządzanie w budownictwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
Martinek W., Nowak P., Woyciechowski P.: Technologia robót budowlanych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. Red. A. Ujma. Verlag
Dashofer, Warszawa -aktualizacja bieżąca.
Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków. Red. M. Kuliński. Verlag Dashofer, Warszawa - aktualizacja bieżąca.
Instrukcje ITB.
Normy związane z technologią robót budowlanych.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr V
-
27
-
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Język obcy III (Język Angielski)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość języka na poziomie biegłości B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie.
Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, również w języku obcym.
CEL PRZEDMIOTU
Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych (rozumienia, mówienia, czytania, pisania), niezbędnych do funkcjonowania
w międzynarodowym środowisku pracy oraz w życiu codziennym.
Poznanie niezbędnego słownictwa ogólnotechnicznego i specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów.
Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności interkulturowych.
Treści programowe – Ćwiczenia
Gramatyka: czasy przeszłe w kontekście technicznym. Pisanie maili i listów formalnych.
Wyzwania technologiczne nietypowych konstrukcji na podstawie materiałów filmowych.
Przygotowanie prezentacji – wprowadzenie kluczowych wyrażeń. Praca z tekstem technicznym – dziedziny budownictwa wodno – lądowego.
Fundamenty- klasyfikacja, praca z tekstem technicznym
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości. Kolokwium I
Wprowadzenie terminologii specjalistycznej: mosty – charakterystyka. Mosty – klasyfikacja mostów – praca z tekstem technicznym.
Ewolucja rozwiązań budowy mostów . Projekt mostu – obciążenia i siły; sposoby wznoszenia mostów.
Nowoczesne mosty.
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości. Kolokwium II.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
J. Naunton, M. Tulip: ‘ProFile’ intermediate/pre-intermediate; OUP 2009.
K. Harding, L. Taylor ‘ International Express- Intermediate” OUP 2009.
D. Bonamy: Technical English 1,2,3 Pearson Longman 2008.
H. Sanchez, A. Frias I inni: ‘English for Professional Success’ Thomson LTD 2006.
M. Ibbotson: Engineering, Technical English for Professionals CUP 2009.
M. McCarthy, F. O’Dell: Academic Vocabulary in Use CUP 2008.
V. Hollet, J. Sydes: ‘Tech Talk’ OUP 2011.
I. Williams: ’English for Science and Engineering’ Thomson LTD 2001.
N. Briger, A. Pohl: ‘Technical English Vocabulary and Grammar” Summertown Publishing 2002.
E. Romaniuk: ‘Reader Friendly Civil Engineering’; SPNJO PK 2005.
E. Romaniuk, J. Wrana: ‘Modern Wonders of Civil Engineering’; SPNJO PK 2007.
S. Kulińska-Stanek, A. Półtorak-Filipowska: ‘Reading Companion for Students of Architecture’; SPNJO PK 2005.
E. J. Williams: ‘Presentations in English’ Macmillan 2008.
J. Dooley, V. Evans: Grammarway 2,3,4 Express Publishing 1999 oraz inne podręczniki do gramatyki.
Dictionary of Contemporary English ; Pearson Longman 2009 oraz inne słowniki.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr V
-
27
-
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Język obcy III (Język Niemiecki)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość języka na poziomie biegłości B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie.
Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, również w języku obcym.
CEL PRZEDMIOTU
Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych (rozumienia, mówienia, czytania, pisania), niezbędnych do funkcjonowania
w międzynarodowym środowisku pracy oraz w życiu codziennym.
Poznanie niezbędnego słownictwa ogólnotechnicznego i specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów.
Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności interkulturowych.
Treści programowe – Ćwiczenia
Cechy i właściwości fizyczne materiałów, podstawowe jednostki miar - opis wybranych materiałów i przedmiotów
Postęp w technice; ważne wynalazki techniczne na przestrzeni wieków.
Użycie konstrukcji bezokolicznikowej „um …….zu …”do określenia celu
Wynalazcy z krajów niemieckiego obszaru językowego i ich wynalazki. Zdania okolicznikowe celu ze spójnikiem „damit”
Wybór i przygotowanie materiałów do prezentacji na temat „Najważniejsze wynalazki techniczne”. Przedstawienie pracy na forum grupy
Budowle, ich rodzaje i podział ze względu na funkcje. Nowoczesna architektura w Niemczech na podstawie wybranych przykładów
Przedstawienie dowolnej budowli architektonicznej z wykorzystaniem terminologii specjalistycznej. Prezentacja z wykorzystaniem środków
multimedialnych
Budowa domu; elementy budynku, wyposażenie, sprzęt budowlany. Zawody w budownictwie
Etapy budowy domu, wykonywane czynności. Użycie strony biernej do opisu powstawania domu
Budowle 21. wieku w świecie – quiz na podstawie opisu i fotografii. Kolokwium zaliczeniowe
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Braunert J., Schlenker W.: Unternehmen Deutsch – Grundkurs A1/A2, Aufbaukurs-B1/B2, E. Klett, Stuttgart, 2005.
Guenat G., Hartmann P.: Deutsch für das Berufsleben B1, E. Klett Sprachen GmbH, 2010.
Funk H, Kuhn Ch.: Studio d A2, B1 + kurs DVD, Cornelsen BC edu, Berlin 2007.
Bosch G., Dahmen K.: Schritte international im Beruf, Hueber Verlag, Ismaning, 2010.
Becker N., Braunert J.: Alltag, Beruf & Co., Hueber Verlag, Ismaning 2010.
Buscha A., Lindhaut G.: Geschäftskommunikation, Verhandlungssprache, Hueber Verlag, Ismaning, 2007.
Eismann V.: Erfolgreich bei Präsentationen, Cornelsen Verlag, Berlin 2006.
http://www.detail.de/ http://de.wikipedia.org/wiki/Bauwesen
Czasopisma: magazin - deutschland.de, Bildung & Wissenschaft.
Wielki Słownik niemiecko-polski/polsko-niemiecki PONS; Wyd. LektorKlett, 2003.
Słownik naukowo-techniczny ; Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 2002.
Corbbeil J.-C., Archambault A., Słownik obrazkowy polsko-niemiecki, Wyd.LektorKlett, Poznań 2007.
Wyszyński J.: Sehen, Hören, Verstehen –Ćwiczenia do materiałów audiowizualnych, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
Tarkiewicz U.: Deutsche Fachtexte leichter gemacht, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2009.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
20
-
-
10
-
TAK
5
Karta opisu przedmiotu
Fundamentowanie
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu geologii inżynierskiej.
Podstawowe wiadomości z budownictwa ogólnego z zakresu elementów konstrukcyjnych budowli.
Ugruntowana wiedza z zakresu mechaniki i mechaniki gruntów.
Podstawowe wiadomości z konstrukcji betonowych w zakresie wymiarowania przekrojów elementów żelbetowych.
Umiejętność stosowania w obliczeniach procedur programów Mathcad, Exel.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy z zakresu fundamentowania budowli.
Nabycie umiejętności modelowania teoretycznego i wymiarowania konstrukcji fundamentów.
Nabycie wiedzy z zakresu zabezpieczania ścian wykopów i stosowania odwodnienia podłoża.
Treści programowe – Wykład
Stany graniczne w projektowaniu fundamentów bezpośrednich.
Konstrukcje fundamentów bezpośrednich, ławy, stopy, płyty, ruszty, skrzynie.
Kształtowanie wykopów fundamentowych ich odwodnienie. Ochrona fundamentów przed szkodliwym działaniem wody.
Ścianki szczelne i ściany szczelinowe. Rodzaje, technologia, wymiarowanie.
Fundamenty palowe. Wymiarowanie konstrukcji palowych. Technologie wykonywania pali.
Wzmacnianie istniejących fundamentów.
Treści programowe - Projekt
Zaprojektowanie posadowienia bezpośredniego. Ustalenie geometrii posadowienia. Sprawdzenie stanu granicznego nośności.
Sprawdzenie stanu granicznego ze względu na słabszą warstwę.
Analiza stanu naprężenia pod fundamentem.
Obliczenie osiadań fundamentów budowli.
Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Pisarczyk St. – Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego.
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa. 2012r
Biernatowski K., Dembicki E. i inni - Fundamentowanie. Projektowanie i wykonawstwo. Arkady. Warszawa. 1987/1988r
Gwizdała K. – Fundamenty palowe.T1. Technologie i obliczenia. PWN Warszawa 2011r
Gwizdała K. – Fundamenty palowe.T2. Badania i zastosowania. PWN Warszawa 2013r
Gwizdała K. Kowalski J.R. – Prefabrykowane pale wbijane. Politechnika Gdanska .Gdańsk 2005r
Siemińska-Lewandowska A. – Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo.
WKiŁ Warszawa 2011
Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. - Fundamentowanie. Wyd. Politechniki Warszawskiej Warszawa. 2005r.
Puła O. – Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7.
Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław. 2012r (wydanie 2)
Puła O. – Fundamenty palowe według Eurokodu 7.
Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław. 2013r
Wysokiński L., Kotlicki W., Godlewski T. – Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7. Poradnik. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 2011
Rybak Cz. – Fundamentowanie. Projektowanie posadowień. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław. 2009r.
Cios I., Garwacka-Piórkowska S. - Projektowanie fundamentów. Ławy. Stopy. Ściany oporowe. Pale. Wyd. Politechniki Warszawskiej. Warszawa.
2008r.
Przystański J.: Wykopy fundamentowe i odwodnienie gruntów. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 1981.
Rossiński B. - Fundamentowanie. Arkady. Warszawa. 1978r.
Rossiński B. i inni - Fundamenty. Projektowanie i wykonawstwo. Arkady. Warszawa. 1976r
Czasopisma:
Inżynieria i Budownictwo.
Inżynieria Morska i Geotechnika.
Geoinżynieria. Drogi, mosty, tunele
Normy z zakresu fundamentowania.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
20
-
10
10
-
TAK
5
Karta opisu przedmiotu
Konstrukcje betonowe II
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu matematyki, fizyki, wytrzymałości materiałów i mechaniki budowli.
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu materiałów budowlanych z technologią betonu, budownictwa ogólnego, mechaniki gruntów i
fundamentowania, podstaw konstrukcji betonowych.
Umiejętność korzystania z norm EC0, EC1 i EC2.
Znajomość zasad sporządzania i czytania rysunków technicznych i umiejętność ich zastosowania, w tym sporządzania rysunków prostych żelbetowych
elementów konstrukcyjnych.
CEL PRZEDMIOTU
Rozumienie istoty konstrukcji żelbetowych i ich nieliniowej charakterystyki.
Nabycie umiejętności projektowania i obliczania nośności przekrojów elementów żelbetowych.
Zapoznanie się ze specyfiką konstrukcji sprężonych.
Umiejętność oceny podstawowych parametrów stanu technicznego istniejących konstrukcji żelbetowych.
Treści programowe – Wykład
Ustroje płytowo-belkowe: wprowadzenie, płyty jednokierunkowo zbrojone – obliczanie i konstruowanie
Stropy płytowo-belkowe: belki pierwszo- i drugorzędowe – obliczanie i konstruowanie.
Stropy krzyżowo zbrojone - obliczanie i konstruowanie
Stopy i ławy fundamentowe – obliczanie i konstruowanie.
Słupy – obliczanie i konstruowanie.
Docisk – sprawdzanie nośności i obliczanie zbrojenia.
Przebicie – sprawdzanie nośności i obliczanie zbrojenia.
Schody – obliczanie i konstruowanie
Podstawy konstrukcji sprężonych.
Badania niszczące konstrukcji żelbetowych.
Treści programowe - Projekt
Zajęcia organizacyjne. Wydanie założeń projektowych.
Zasady rozplanowania elementów (słupów, żeber i podciągów).
Projekt wstępny – zbieranie obciążeń i dobór wstępny przekrojów.
Wymiarowanie płyty monolitycznej.
Wymiarowanie żebra.
Zasady wykonanie rysunków architektonicznych i konstrukcyjnych
Obrona pracy projektowej i zaliczenie
Treści programowe - Laboratorium
Zapoznanie z zasadami i szkolenie BHP, diagnostyka konstrukcji betonowych, podział i omówienie metod badań nieniszczących, przyrządy pomiarowe
stosowane do badań, literatura i normy wymagane do zajęć
Metoda elektromagnetyczna oceny zbrojenia. Fizyczne podstawy zasady działania przyrządu Ferroscan FS-10.
Badania laboratoryjne modelu zbrojenia przy użyciu Ferroscanu.
Metoda sklerometryczna badania konstrukcji. Twardość statyczna, twardość dynamiczna, straty energii, rodzaje młotków Schmidta.
Metoda ultradźwiękowa badania konstrukcji. Fizyczne podstawy zasady działania przyrządu, rodzaje fal, prezentacja
i omówienie przyrządu do
badań, rodzaje głowic, oznaczenia głowic, wybór powierzchni pomiarowych, metody badań (skrośna, pośrednia, powierzchniowa.
Metody niszczące badania konstrukcji na przykładzie badania belki jednoprzęsłowej.
Kolokwium sprawdzające.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Knauff M., Obliczenie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2, PWN, 2013
Gąćkowski R.: Tablice i algorytmy do wymiarowania zginanych elementów żelbetowych, Verlag Dashofer, 2013
Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych, tom 1, 2, PWN, 2012
Pędziwiatr J.: Wstęp do projektowania konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2, DWE, 2010
Drobiec Ł., Jasiński R., Piekarczyk A.: Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali. PWN, 2010
Ajdukiewicz A., Mames J.: Betonowe konstrukcje sprężone. Politechnika Śląska, 2001
Ajdukiewicz A., Starosolski W., Sulimowski Z.: Konstrukcje betonowe. Laboratorium. Politechnika Śląska, 1982
Normy EC0, EC1 i EC2
Zybura A.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu. Atlas rysunków, Wyd. 2, PWN, 2010
Ajdukiewicz A.: Eurokod 2. Podręczny skrót dla projektantów konstrukcji żelbetowych, Polski Cement, 2009
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
20
-
10
10
-
TAK
5
Karta opisu przedmiotu
Konstrukcje metalowe II
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu budownictwa ogólnego.
Podstawowe wiadomości z mechaniki teoretycznej i z wytrzymałości materiałów oraz umiejętność obliczania wskaźników wytrzymałościowych
przekrojów.
Wiadomości z mechaniki budowli i umiejętność rozwiązywania układów statycznych.
Umiejętność konstruowania przegród budowlanych.
Umiejętność korzystania z norm obciążeń konstrukcji.
Znajomość zasad sporządzania i czytania rysunków technicznych i umiejętność ich zastosowania.
Wiadomości z zakresu Konstrukcji Metalowych I, umiejętność korzystania z norm EC3 cz.1, 5, 8.
CEL PRZEDMIOTU
Rozumienie zasad konstruowania stropów belkowych stalowych, zasad wykonywania dokumentacji projektowej.
Nabycie umiejętności projektowania i obliczania nośności przekrojów elementów stalowych wg SGN oraz połączeń spawanych i śrubowych.
Nabycie umiejętności obliczania elementów konstrukcji wg SGU.
Treści programowe – Wykład
Informacje podstawowe, układy konstrukcyjne, rozplanowanie.
Zasady zbierania obciążeń.
Obliczanie belek drugorzędnych, zabezpieczenia przed zwichrzeniem.
Obliczanie belek gł. (obliczenia statyczne, dobór przekroju).
Obliczanie belek gł. (sprawdzenie warunków nośności), żeberka.
Połączenia skręcane belek drugorzędnych z głównymi, poł. belek głównych.
Projektowanie słupów.
Zasady wyk. dokumentacji rysunkowej.
Zasady wyk. dokumentacji rysunkowej.
Kolokwium zaliczeniowe.
Treści programowe - Projekt
Wprowadzenie, wydanie założeń projektowych, omówienie formy i zakresu wykonania projektu, rozplanowanie układu stropu.
Zestawienie obciążeń.
Sprawdzenie SGN i SGU dla założonego przekroju żebra.
Wyk. obliczeń statycznych podciągu oraz weryfikacja uzyskanych wyników.
Sprawdzenie SGN i SGU podciągu.
Sprawdzenie SGN i SGU podciągu.
Projektowanie połączeń spawanych oraz śrubowych elem. konstrukcyjnych.
Omówienie formy i zakresu rysunku zestawczo-montażowego.
Omówienie formy i zakresu rysunku warsztatowego żeber.
Omówienie formy i zakresu rysunku warsztatowego podciągu.
Treści programowe - Laboratorium
Wprowadzenie. Omówienie zasad BHP.
Statyczna próba rozciągania stali.
Badania niszczące połączeń śrubowych.
Badania niszczące połączeń spawanych.
Badanie twardości.
Wyboczenie prętów stalowych.
Badania makro- i mikroskopowe spoin.
Badanie udarności.
Zaliczenie.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Biegus A.: Połączenia śrubowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Wrocław, 1997
Boretti Z., Bogucki W.: Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych. Arkady 1993.
Bogucki W.: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych. Arkady. Warszawa 1996.
Bródka J., Goczek J.: Podstawy konstrukcji metalowych. T.1, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1993
Ferenc K., Ferenc J.: Konstrukcje spawane. Projektowanie połączeń. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000.
Kozłowski A.: Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń wg PN-EN 1993-1, Rzeszów 2010
Kucharczuk W.: Zasady sporządzania rysunków stalowych konstrukcji budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2004.
Łubiński M., Czarnecki J., Giżejowski M.: Projektowanie elementów konstrukcji stalowych. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej
Łubiński M., Filipowicz A., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe. Cz. I Arkady. Warszawa 2000 (wyd. II)
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.
PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-5: Blachownice.
PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów.
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/AC:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, oddziaływania
użytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny,
oddziaływania użytkowe w budynkach.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
10
10
-
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Podstawy budownictwa drewnianego
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu budownictwa ogólnego, chemia budowlana i mechaniki teoretycznej, rysunku technicznego.
Umiejętność korzystania z norm oraz literatury fachowej.
Znajomość ogólnych zasad materiałowych i technologicznych w budownictwie
Znajomość zasad sporządzania i czytania rysunków technicznych i umiejętność ich zastosowania.
Opanowanie zagadnień projektodawczych wspomaganych komputerowo.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy ,umiejętności i kompetencji w zakresie : stosowania przepisów technicznych, kryteriów doboru elementów strukturalnych budynków
drewnianych i izolacji w budynkach w konstrukcji drewnianej wznoszonych w technologii tradycyjnej i uprzemysłowionej.
Rozwiązywanie problemów projektowych i technologicznych w budynkach w konstrukcji drewnianej wznoszonych w technologii tradycyjnej i
uprzemysłowionej.
Znajomość metod gromadzenia informacji i przygotowania założeń dla przedsięwzięć projektowych
Określenie problemów konstrukcyjnych, budowlanych i technicznych związanych z projektowaniem i realizacją budynków w konstrukcji drewnianej w
technologii tradycyjnej i uprzemysłowionej.
Określenie problemów fizyki budowlanej, oraz problemów funkcji i technologii użytkowania wewnętrznego budynku w konstrukcji drewnianej,
umożliwiających stworzenie warunków komfortu wewnętrznego i zabezpieczenia przed wpływami czynników atmosferycznych
Znajomość technologii budowlanych oraz organizacji, przepisów i procedur stosowanych podczas realizacji projektów oraz w integracji projektów w
procesie planowania
Treści programowe - Wykład
Geneza i rozwój budownictwa drewnianego - wiadomości ogólne.
Budownictwo drewniane w wieku XX i obecnie.
Rodzaje drewna stosowane w budownictwie. . Materiały na bazie drewna.
Zasady obciążeń elementów konstrukcji drewnianych.
Formy i rodzaje konstrukcji dachowych. Więźby dachowe. Elementy składowe. Rodzaje połączeń.
Termoizolacja dachów skośnych.
Stropodachy w budynkach w konstrukcji drewnianej.
Drewniane stropy belkowe.
Elementy strukturalne budynków drewnianych z bali: ściany zewnętrzne i wewnętrzne, stropy, podłogi, strefa przyziemia.
Elementy strukturalne budynków drewnianych w technologii szkieletu kanadyjskiego i szkieletowo- ryglowej: ściany zewnętrzne i wewnętrzne, stropy,
podłogi, strefa przyziemia.
Zasady modernizacji i konserwacji istniejących budynków drewnianych.
Współczesne tendencje dotyczące projektowania i realizacji budynków drewnianych - wybrane przykłady rozwiązań na świecie.
Treści programowe - ćwiczenia
Zapoznanie się z zasadami postępowania w procesie opracowania projektu. Przygotowanie, wybór i zatwierdzenie wariantów projektowych ; Wydanie
kart tematów i omówienie algorytmu i zasad wykonania pracy
Omówienie najczęstszych problemów procesu projektowania budynków w konstrukcji drewnianej.
Opracowanie rzutu przyziemia budynku drewnianego – zasady koordynacji wymiarowej, konstruowania ścian budynku.
Opracowanie rzutu parteru – oznaczenia na rysunku otworów drzwiowych, okiennych. Zasady koordynacji wymiarowej ścian wewnętrznych nośnych i
działowych.
Opracowanie rzutu – projektowanie pomieszczeń o określonych funkcjach w budynku: kuchnia, sanitariat, klatka schodowa, ściana kominowa.
Opracowanie rzutu poddasza / piętra budynku.
Opracowanie rzutu więźby dachowej.
Opracowanie przekroju budynku w konstrukcji drewnianej.
Opracowanie szczegółów elementów konstrukcji drewnianej.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Dziarnowski Z., Michniewicz W.: Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych, Arkady. Warszawa. 1974
Kotwica J.: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. Arkady. Warszawa 2006.
Lenkiewicz W.: Technologia ciesielstwa. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa (niedatowane)
Lenkiewicz W., Pyrak S.: Konstrukcje domów jednorodzinnych i małych budynków, projektowanie i obliczanie. Arkady. Warszawa. 1989
Schild E. Oswald R. i inni: Słabe miejsca w budynkach, Tom IV. Arkady. Warszawa. Niedatowane
Markiewicz P.: Budownictwo ogólne dla architektów. Archi-Plus. Kraków. 2006
Markiewicz P.: Detale projektowe dla architektów. Archi-Plus. Kraków. 2010
Nożyński W.: Przykłady obliczeń konstrukcji budowlanych z drewna. WSiP. Warszawa 1994.
Mielczarek Z.: Budownictwo drewniane. Arkady. Warszawa 1994.
Neuhaus H.: Budownictwo drewniane. PWT. Rzeszów 2008.
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane – Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne – Klasy wytrzymałości.
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, oddziaływania
użytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3:2005Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatrem.
PN-EN 12369-1:2002 Płyty drewnopochodne – Wartości charakterystyczne do projektowania – Część 1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe.
PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane – Złącza na łączniki mechaniczne – Ogólne zasady określania wytrzymałości i odkształcalności.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
10
10
-
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Konstrukcje murowe
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza z zakresu problematyki dotyczącej zagadnień inżynierskich i materiałowo konstrukcyjnych.
Znajomość zagadnień Fizyki Budowli i Chemii Budowlanej.
Znajomość zagadnień Mechaniki Budowli I i Mechaniki Budowli II.
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących konstrukcji murowych zbrojonych i niezbrojonych.
Znajomość metod gromadzenia informacji dla celów obliczeniowych.
Określenie problemów konstrukcyjnych i technicznych w cyklu projektowania konstrukcji murowych.
Treści programowe - Wykład
Wprowadzenie do Eurokodu 6. Definicje i terminologia w konstrukcjach murowych
Podstawy projektowania konstrukcji murowych. Materiały stosowane w konstrukcjach murowych
Właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe muru
Trwałość konstrukcji murowych
Wymagania konstrukcyjne i wykonawcze murowych niezbrojonych
Wymagania konstrukcyjne i wykonawcze dotyczące konstrukcji murowych zbrojonych, sprężonych i skrępowanych
Warunki techniczne odbioru konstrukcji murowych
Zasady wymiarowania konstrukcji murowych niezbrojonych. Ściany obciążone głównie pionowo. Algorytmy sprawdzające nośność ścian obciążonych
głównie pionowo
Zasady wymiarowania ścian obciążonych siłą skupioną
Kolokwium zaliczeniowe
Treści programowe - Ćwiczenia
Sprawdzenie nośności ściany konstrukcyjnej wewnętrznej
Sprawdzenie nośności ściany konstrukcyjnej zewnętrznej
Sprawdzenie nośności filarka międzyokiennego ściany zewnętrznej
Sprawdzenie nośności ściany piwnicy
Obliczanie i dobór materiałów ściany nośnej
Obliczanie konstrukcji murowej niezbrojonej filarka międzydrzwiowego ściany wewnętrznej i dobór materiałów
Obliczanie i dobór materiałów filarka międzyokiennego ściany zewnętrznej
Sprawdzenie rezultatów ćwiczeń, kolokwium zaliczeniowe
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Stefańczyk B.: Budownictwo ogólne. Materiały budowlane i systemy budowlane. Tom I. Arkady, Warszawa 2009.
Buczkowski W. i in.: Budownictwo ogólne. Tom 4, Konstrukcje budynków. Arkady, Warszawa 2009.
Mielczarek Z.: Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym. Arkady. Warszawa 2001.
Pela R.: Projektowanie konstrukcji murowych i stropów w budownictwie jednorodzinnym. Cz II Konstrukcje murowe niezbrojone. Wydawnictwo
Politechniki Łódzkiej. Łódź 2004.
Jasiczak J., Kuciński M., Siewczyńska M.: Obliczanie izolacyjności termicznej i nośności murowych ścian zewnętrznych. Wydawnictwo Politechniki
Poznańskiej. Poznań 2005.
Lewicki B. i in., Rozszerzenie podstaw naukowych ustaleń Eurokodu 6 „Projektowanie konstrukcji murowych”. Komentarz naukowo-badawczy do PNEN 1996-1-1:2008, PN-EN 1996-2:2008 i PN-EN 1996-3:2008. tom I i II. ITB Warszawa 2008.
Hoła J., Pietraszek P., Schabowicz K., Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław
2009.
Pyrak S., Włodarczyk W., Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane. Konstrukcje budowlane 3. WSiP Warszawa 2011.
Prawo budowlane, rozporządzenia do prawa budowlanego, Przegląd budowlany, Materiały budowlane, Izolacje.
PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
I. PN-EN 1996-1-1: 2010 ·Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji
murowych.
II. PN-EN 1996-1-2: 2010·Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.
III. PN-EN 1996-2: 2010 ·Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 2: Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo
konstrukcji murowych.
IV. PN-EN 1996-3: 2010 ·Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji
murowych.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
-
27
-
-
-
TAK
3
Karta opisu przedmiotu
Język obcy IV (Język angielski)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość języka na poziomie biegłości B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie.
Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, również w języku obcym.
CEL PRZEDMIOTU
Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych (rozumienia, mówienia, czytania, pisania), niezbędnych do funkcjonowania w
międzynarodowym środowisku pracy oraz w życiu codziennym.
Poznanie niezbędnego słownictwa ogólnotechnicznego i specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów.
Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności interkulturowych.
Treści programowe - Ćwiczenia
Terminologia specjalistyczna: budowa dróg i autostrad.
Strona bierna – powtórzenie.
Drogi – rodzaje dróg, rodzaje nawierzchni, przekrój poprzeczny ulicy. Konstrukcja nawierzchni dróg; praca z tekstem; słowotwórstwo.
Opis procesów budowlanych – ćwiczenia pisemne. Ćwiczenia dodatkowe z zakresu konstrukcji mostów.
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości . Kolokwium I.
Tunele – klasyfikacja i procedury budowlane – praca z tekstem.
Tunele drążone w twardych i miękkich podłożach.
Nowoczesne rozwiązania technologiczne w budownictwie.
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości. Kolokwium II.
Indywidualne prezentacje.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
J. Naunton, M. Tulip: ‘ProFile’ intermediate/pre-intermediate; OUP 2009.
K. Harding, L. Taylor ‘ International Express- Intermediate” OUP 2009.
D. Bonamy: Technical English 1,2,3 Pearson Longman 2008.
H. Sanchez, A. Frias I inni: ‘English for Professional Success’ Thomson LTD 2006.
M. Ibbotson: Engineering, Technical English for Professionals CUP 2009.
M. McCarthy, F. O’Dell: Academic Vocabulary in Use CUP 2008.
V. Hollet, J. Sydes: ‘Tech Talk’ OUP 2011.
I. Williams: ’English for Science and Engineering’ Thomson LTD 2001.
N. Briger, A. Pohl: ‘Technical English Vocabulary and Grammar” Summertown Publishing 2002.
E. Romaniuk: ‘Reader Friendly Civil Engineering’; SPNJO PK 2005.
E. Romaniuk, J. Wrana: ‘Modern Wonders of Civil Engineering’; SPNJO PK 2007.
S. Kulińska-Stanek, A. Półtorak-Filipowska: ‘Reading Companion for Students of Architecture’; SPNJO PK 2005
E. J. Williams: ‘Presentations in English’ Macmillan 2008.
J. Dooley, V. Evans: Grammarway 2,3,4 Express Publishing 1999 oraz inne podręczniki do gramatyki.
Dictionary of Contemporary English ; Pearson Longman 2009 oraz inne słowniki.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
-
27
-
-
-
TAK
3
Karta opisu przedmiotu
Język obcy IV (Język niemiecki)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość języka na poziomie biegłości B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie.
Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, również w języku obcym.
CEL PRZEDMIOTU
Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych (rozumienia, mówienia, czytania, pisania), niezbędnych do funkcjonowania
w międzynarodowym środowisku pracy oraz w życiu codziennym.
Poznanie niezbędnego słownictwa ogólnotechnicznego i specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów.
Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności interkulturowych.
Treści programowe - Ćwiczenia
Targi budowlane w kraju i za granicą; poszukiwanie materiałów w dostępnych źródłach, streszczenie najważniejszych informacji
Przygotowanie i organizacja stanowiska na targach. Rozmowy z przedstawicielami firm, przegląd broszur i folderów
Przedsiębiorstwo- jego forma prawna, historia, profil działalności, stan zatrudnienia, rozwój. Przygotowanie materiałów do prezentacji wybranej firmy
Prezentacja przedsiębiorstwa w formie multimedialnej z wykorzystaniem fotografii, schematów, diagramów
„Porenbeton” (beton komórkowy); skład i właściwości betonu komórkowego. Opis produkcji; użycie strony biernej z czasownikami modalnymi
Rodzaje powszechnie stosowanych materiałów budowlanych; cechy „idealnego” materiału
„Inteligentny” dom – zasady funkcjonowania, argumenty za i przeciw. Zdania porównawcze
Kolokwium zaliczeniowe - terminologia zawodowa i specjalistyczna . Plany zawodowe i osobiste po ukończeniu studiów. Wybór miejsca pracy i
zamieszkania
Przygotowanie do egzaminu. Ewaluacja
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Braunert J., Schlenker W.: Unternehmen Deutsch – Grundkurs A1/A2, Aufbaukurs-B1/B2, E. Klett, Stuttgart, 2005
Guenat G., Hartmann P.: Deutsch für das Berufsleben B1, E. Klett Sprachen GmbH, 2010.
Funk H, Kuhn Ch.: Studio d A2, B1 + kurs DVD, Cornelsen BC edu, Berlin 2007.
Bosch G., Dahmen K.: Schritte international im Beruf, Hueber Verlag, Ismaning, 2010.
Becker N., Braunert J.: Alltag, Beruf & Co., Hueber Verlag, Ismaning 2010.
Buscha A., Lindhaut G.: Geschäftskommunikation, Verhandlungssprache, Hueber Verlag, Ismaning, 2007.
Eismann V.: Erfolgreich bei Präsentationen, Cornelsen Verlag, Berlin 2006.
Bęza S.: Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, PWN, Warszawa 2004.
http://www.detail.de/ http://de.wikipedia.org/wiki/Bauwesen
Czasopisma: magazin - deutschland.de, Bildung & Wissenschaft
Wielki Słownik niemiecko-polski/polsko-niemiecki PONS; Wyd. LektorKlett, 2003.
Słownik naukowo-techniczny ; Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 2002.
Corbbeil J.-C., Archambault A., Słownik obrazkowy polsko-niemiecki, Wyd.LektorKlett, Poznań 2007.
Wyszyński J.: Sehen, Hören, Verstehen –Ćwiczenia do materiałów audiowizualnych, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
Tarkiewicz U.: Deutsche Fachtexte leichter gemacht, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2009
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
-
-
-
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Praktyka z geotechniki – 2 tygodnie
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość wiedzy z zakresu mechaniki gruntów i fundamentowania.
Umiejętność korzystania z dokumentacji budowlanej, aktów prawnych, normatywnych, instrukcji i zaleceń.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy z zakresu badań terenowych gruntu oraz prowadzenia prac „in situ”.
Opanowanie przez studentów umiejętności sporządzania dokumentacji geotechnicznej oraz ustalania warunków posadowienia obiektów budowlanych.
Opanowanie przez studentów wiedzy dotyczącej identyfikowania podłoża dla celów budownictwa.
Treści programowe - Praktyka
Praktyka w firmach budowlanych lub drogowych (realizujących roboty ziemne, wykopy, nasypy, roboty fundamentowe lub
wzmacniające podłoże) realizowana na podstawie indywidualnych porozumień w sprawie praktyk zawieranych między uczelnią a
zakładem pracy. Wymagane szkolenie BHP przed rozpoczęciem praktyki.
Praktyka może być realizowana w formie „Ćwiczeń terenowych z geotechniki”, prowadzonych przez macierzysty Wydział na
podstawie programu, celów i efektów kształcenia dla tego przedmiotu
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Jeż J.: Gruntoznawstwo budowlane. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2004.
Kostrzewski W.: Mechanika gruntów. Parametry geotechniczne gruntów budowlanych oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa 1980.
Hrytsuk M., Kosmala-Kot W., Koniecko M.: Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z mechaniki gruntów. Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej.
Częstochowa 2003.
Pisarczyk S.: Gruntoznawstwo inżynierski. PWN. Warszawa 2001.
Glazur Z., Malinowski J.: Geologia i geotechnika dla inżynierów budownictwa. PWN. Warszawa 1991.
Normy przedmiotowe.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
20
10
-
-
-
NIE
4
Karta opisu przedmiotu
Instalacje budowlane
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość zagadnień z materiałów budowlanych.
Znajomość zagadnień z budownictwa ogólnego.
Znajomość zagadnień z fizyki budowli.
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie podstawowych rodzajów wyposażenia technicznego budynków oraz jego parametrów uwzględnianych w charakterystyce energetycznej i
świadectwie charakterystyki energetycznej budynków.
Poznanie zasad doboru, sytuowania i działania podstawowego wyposażenia technicznego budynków.
Opanowanie umiejętności wykonywania wybranych obliczeń z zakresu podstawowego wyposażenia technicznego budynków.
Treści programowe – Wykład
Wprowadzenie do przedmiotu; Podstawowe wiadomości o wyposażeniu technicznym budynków.
Podstawowe zasady prowadzenia przewodów w budynku i w terenie; Instalacje zewnętrzne.
Podstawy ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji; Bilans cieplny; Zapotrzebowanie na moc grzewczą; Zapotrzebowanie na ciepło i chłód pomieszczeń i
budynku; Wskaźniki zapotrzebowania na energię budynku; Źródła ciepła; Kotłownie; Węzły cieplne; Instalacje odprowadzania spalin; Kominy; Instalacje
centralnego ogrzewania; Instalacje ciepłej wody użytkowej.
Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń; Odzyskiwanie ciepła.
Instalacje gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne; Instalacje odwodnieniowe.
Instalacje elektryczne; Instalacje telemechaniczne; Instalacje odgromowe; Budynki inteligentne.
Sprawdzian pisemny z zakresu treści wykładu.
Realizacja zaliczeń.
Treści programowe – Ćwiczenia
Wprowadzenie do ćwiczeń: omówienie organizacji zajęć, przedstawienie ustaleń dotyczących warunków, formy i terminów uzyskania zaliczenia
z ćwiczeń; Przedstawienie sylabusa.
Wydanie karty tematu zadania obliczeniowego; Akceptacja podkładów projektowych wykorzystanych przy realizacji zadania; Przedstawienie
systematyki opracowania zadania obliczeniowego.
Straty i zyski ciepła, bilans cieplny budynków; Podstawowe wymagania odnośnie wentylacji w budynkach, wyznaczenie objętości powietrza
wentylowanego i strat ciepła na wentylację; Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego dla budynku, obliczenie zapotrzebowania na energię
użytkową na potrzeby ogrzewania; Wyznaczenie sprawności systemu grzewczego, obliczenie zapotrzebowania na energię końcową na potrzeby
ogrzewania; Wyznaczenie wskaźników EA i EV; Wyznaczenie mocy cieplnej dla poszczególnych pomieszczeń w budynku, dobór elementów grzejnych
(realizacja obliczeń przy użyciu wybranego programu komputerowego).
Kontrola i omówienie postępów realizacji zadania obliczeniowego.
Określenie zapotrzebowania na zimną wodę, wyznaczenie zapotrzebowanie na moc grzewczą na potrzeby ciepłej wody użytkowej, obliczenie
zapotrzebowania na energię użytkową na potrzeby ciepłej wody użytkowej; Wyznaczenie sprawności systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
obliczenie zapotrzebowania na energię końcową na potrzeby ogrzewania; Dobór źródła ciepła, określenie wartości opałowej wybranych paliw,
wyznaczenie ilości paliwa na pokrycie zapotrzebowania na energię dla budynku.
Złożenie zadania obliczeniowego; Sprawdzian pisemny z zakresu zadania obliczeniowego.
Realizacja zaliczeń.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
ABC instalacji grzewczych. Dom Wydawniczy. Warszawa Medium 2013
Bąkowski K.: Sieci i instalacje gazowe. Warszawa PWN 2013
Brzezińska S.: Obliczanie zapotrzebowania na ciepło. Warszawa Dashofer 2011
Centralne ogrzewanie, wentylacja, ciepła i zimna woda oraz instalacje gazowe w budynkach jednorodzinnych. Warszawa Ośrodek Informacji Technika
instalacyjna w budownictwie 2012
Chodura j.: Instalacje słoneczne. Warszawa Dom Wydawniczy Medium 2011
Foit H.: Zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w ogrzewnictwie i wentylacji. Gliwice Politechnika Śląska 2013
Gutkowski K. M., Butrymowicz D. J.: Chłodnictwo i klimatyzacja. Warszawa WNT 2013
Guzik J.: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Kabe, Warszawa 2014
Instalacje elektryczne i teletechniczne. Projektowanie, montaż, eksploatacja, modernizacja. Red.: J. Strzałka Verlag Dashöfer Sp. z o.o.
Instalacje gazowe, ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i wodno-kanalizacyjne w budownictwie. Red. M. Rubik. Warszawa WEKA Sp. z o. o.
Instalacje grzewcze. Warszawa Longin Media 2010
Instalacje i sieci gazowe dla praktyków. Red.: M Łaciak. Warszawa Verlag Dashöfer
Instalacje wewnętrzne w budynkach. Praktyczny poradnik. Warszawa WEKA Sp. z o. o.
Lejdy B.: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Warszawa WNT 2005
Markiewicz H.: Instalacje elektryczne. Warszawa WNT 2012
Nantka M. B.: Wentylacja z elementami klimatyzacji. Gliwice Politechnika Śląska 2011
Nantka M. B.: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. T 1 i 2. Gliwice Politechnika Śląska 2013
Normy: PN-EN 12831, PN-EN ISO 13790, PN-B-02402, PN-B-02403, PN-B-03430,
PN-B-03420, PN-B-03421, PN-EN 12792, PN-EN 15242
Ogrzewnictwo praktyczne. Projektowanie. Montaż. Certyfikacja energetyczna. Eksploatacja. Warszawa Systherm technik 2009
Pokój T., Pawłowska M., Klimiuk E.: Biopaliwa. Warszawa PWN 2012
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami.
Sosnowski S., Chudzicki J.: Instalacje kanalizacyjne. Warszawa Seidler-Przywecki 2011
Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantów i instalatorów. Warszawa WNT 2007
Szkarowski A., Łatowski L.: Ciepłownictwo. Warszawa WNT 2013
Taubman J.: Węgiel i alternatywne źródła energii. Warszawa PWN 2011
Wapińska B., Popek M.: O instalacjach sanitarnych najkrócej. Warszawa WSiP 2012
Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewanie. Red.: T.R. Fodemski. Verlag Dashöfer Sp. z o.o.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
20
10
-
-
-
NIE
4
Karta opisu przedmiotu
Podstawy konstrukcji zespolonych
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu technologii betonu, właściwości fizycznych, chemicznych, mechanicznych betonu i stali konstrukcyjnej.
Podstawowe wiadomości z mechaniki teoretycznej i z wytrzymałości materiałów oraz umiejętność obliczania wskaźników wytrzymałościowych
przekrojów.
Wiadomości z mechaniki budowli i umiejętność rozwiązywania układów statycznych.
Umiejętność konstruowania układów nośnych budynków.
Umiejętność korzystania z norm obciążeń konstrukcji.
CEL PRZEDMIOTU
Zrozumienie idei współpracy betonu i stali w przekroju zespolonym.
Nabycie umiejętności obliczania zadań w zakresie wymiarowania przekrojów zginanych elementów zespolonych (belek) według Stanów Granicznych
Nośności.
Nabycie umiejętności obliczania zadań w zakresie wymiarowania przekrojów zginanych elementów zespolonych (belek) według Stanów Granicznych
Użytkowania.
Treści programowe - Wykład
Wiadomości wstępne dot. konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych. Założenia przyjmowane przy projektowaniu konstrukcji zespolonych,
parametry i wielkości wykorzystywane przy obliczeniach
Sprawdzanie SGN i SGU zespolonych belek stalowo-betonowych dla przejściowej sytuacji obliczeniowej (faza realizacji).
Określanie szerokości efektywnej półki betonowej dla przekroju podporowego i przęsłowego, definiowanie pozostałych parametrów przekroju
Wyznaczanie położenia osi obojętnej przekroju zespolonego dla SGN dla różnych przypadków, wpływ klasy przekroju na obliczanie nośności
przekroju.
Wyznaczanie nośności na zginanie przekroju zespolonego (przęsłowego i podporowego).
Sprawdzanie nośności przekroju zespolonego na ścinanie poprzeczne i podłużne, określanie nośności łączników.
Wyznaczanie nośności przekroju zespolonego betonowej płyty stropowej wykonanej na blasze profilowanej
Omówienie zjawiska zwichrzenia zespolonych belek stalowo-betonowych
Metoda przekroju zastępczego
Sprawdzanie SGU zespolonych belek stropowych
Treści programowe - Ćwiczenia
Wprowadzenie, omówienie formy i zakresu ćwiczeń, omówienie wykonania zestawienia obciążeń dla przejściowej (faza realizacji) i trwałej (faza
eksploatacji) sytuacji obliczeniowej.
Sprawdzenie SGN i SGU dla fazy realizacji – zasady dotyczące stosowania ewentualnych podparć montażowych.
Wyznaczenie położenia osi obojętnej przekroju – przykłady liczbowe
Wyznaczanie nośności na zginanie dla różnych przypadków – przykłady liczbowe.
Wyznaczanie nośności na ścinanie podłużne i poprzeczne, określanie nośności łączników – przykłady liczbowe.
Wyznaczanie nośności przekroju zespolonego betonowej płyty stropowej wykonanej na blasze profilowanej – przykład liczbowy.
Wyznaczanie przekroju zastępczego – przykład liczbowy.
Sprawdzanie SGU zespolonych belek stropowych – przykład liczbowy
Przegląd najważniejszych kwestii z zakresu podstaw projektowania zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Kucharczuk W., Labocha S.: Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe budynków, Arkady, Warszawa 2007
Łubiński M., Filipowicz A., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe Część I, Arkady, Warszawa 2000
Łubiński M., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe Część II, Arkady, Warszawa 2004
Bródka J., Broniewicz M.: Projektowanie konstrukcji stalowych zgodnie z Eurokodem 3-1-1 wraz z przykładami obliczeń, Wydawnictwo Politechniki
Białostockiej, Białystok 2001
Bródka J., Kozłowski A., Ligocki I., Łaguna J., Ślęczka L.: Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych – tom 1, Polskie
Wydawnictwo Techniczne, Rzeszów 2009
Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1, Część pierwsza, Wybrane elementy i połączenia, pod redakcją A. Kozłowskiego,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010
Budownictwo ogólne, tom 5, stalowe konstrukcje budynków projektowanie według euro kodów z przykładami obliczeń, Praca zbiorowa, Arkady,
Warszawa 2010
Kucharczuk W.: Zasady sporządzania rysunków stalowych konstrukcji budowlanych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004
Bogucki W., Żyburtowicz M.: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Arkady, Warszawa 2008
Normy PN-EN 1991, PN-EN 1992, PN-EN 1993, PN-EN 1994
Materiały firm produkujących łączniki sworzniowe
Bródka J., Broniewicz M.: Projektowanie konstrukcji stalowych zgodnie z Eurokodem 3-1-1 wraz z przykładami obliczeń, Wydawnictwo Politechniki
Białostockiej, Białystok 2001
Bródka J., Kozłowski A., Ligocki I., Łaguna J., Ślęczka L.: Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych – tom 1, Polskie
Wydawnictwo Techniczne, Rzeszów 2009
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
20
-
-
-
-
NIE
4
Karta opisu przedmiotu
Ergonomia i bhp w budownictwie
(przedmiot obieralny)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotów realizowanych na sem 1-6
CEL PRZEDMIOTU
Uzyskanie wiedzy z zakresu wpływu czynników środowiskowych na stanowisko pracy.
Znajomość zasad kształtowania miejsca pracy pod kątem wymagań ergonomicznych.
Treści programowe - Wykład
Podstawy nauk ergonomicznych.
Charakterystyka środowiska pracy w budownictwie pod względem zagrożeń i utrudnień dla pracowników.
Czynniki fizyczne środowiska pracy.
Czynniki chemiczne środowiska pracy. Czynniki biologiczne środowiska pracy.
Ocena wysiłku fizycznego – lista kontrolna.
Ocena wysiłku psychicznego – lista kontrolna.
Antropometria. Zasady kształtowania środowiska pracy.
Ogólne przepisy BHP.
Szczegółowe przepisy BHP dotyczące budownictwa.
Kolokwium zaliczeniowe.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst aktualny ujednolicony).
Rozporządzenie w sprawie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (tekst aktualny ujednolicony)..
Rosner J.: Podstawy ergonomii. PWN, Warszawa, 1982.
Wojtowicz R.: Zarys ergonomii technicznej. PWN, Warszawa, 1997.
Wojciechowska-Piskorska H., Rączkowski B.: BHP w budownictwie.
Zespół autorów pod redakcją Ratańskiego Sz.: Przepisy techniczno- budowlanychdla praktyków, WEKA Sp. z o. o., Warszawa, 2000.
Normy, listy kontrolne i inne materiały dotyczące ergonomii w budownictwie.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
20
-
-
-
-
NIE
4
Karta opisu przedmiotu
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w budownictwie
(przedmiot obieralny)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotów realizowanych na sem 1-6.
CEL PRZEDMIOTU
Uzyskanie wiedzy z zakresu wpływu czynników stanowiących zagrożenie w miejscu pracy.
Znajomość zasad minimalizacji zagrożeń środowiskowych i przepisów BHP.
Treści programowe - Wykład
Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rys historyczny.
Charakterystyka środowiska pracy w budownictwie pod względem zagrożeń i utrudnień spowodowanych czynnikami fizycznymi chemicznymi i
biologicznymi.
Wypadki przy pracy – przyczyny.
Bezpieczeństwo i higiena pracy w ujęciu przepisów Kodeksu Pracy
Przepisy Rozporządzenia w sprawie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
Przepisy Rozporządzenia w bezpieczeństwa i higieny pracy podczas. wykonywania robót budowlanych.
Kształtowanie pomieszczeń w budynkach i stanowisk pracy w ujęciu przepisów higieniczno-sanitarnych
Kształtowanie pomieszczeń w budynkach i stanowisk pracy w ujęciu przepisów przeciwpożarowych. Zasady zagospodarowania i zabezpieczenia
terenu budowy.
Środki ochrony osobistej w budownictwie. Zasady udzielania pierwszej pomocy.
Kolokwium zaliczeniowe
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst aktualny ujednolicony).
Rozporządzenie w sprawie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (tekst aktualny ujednolicony)..
Rosner J.: Podstawy ergonomii. PWN, Warszawa, 1982.
Wojtowicz R.: Zarys ergonomii technicznej. PWN, Warszawa, 1997.
Wojciechowska-Piskorska H., Rączkowski B.: BHP w budownictwie.
Zespół autorów pod redakcją Ratańskiego Sz.: Przepisy techniczno- budowlanychdla praktyków, WEKA Sp. z o. o., Warszawa, 2000.
Normy, listy kontrolne i inne materiały dotyczące ergonomii w budownictwie.
Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (tekst aktualny ujednolicony).
Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst aktualny ujednolicony).
Rozporządzenie w sprawie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (tekst aktualny ujednolicony)..
Rosner J.: Podstawy ergonomii. PWN, Warszawa, 1982.
Booss K.: BIOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na budowie. Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”, Warszawa 2006.
Łozowska-Stupnicka T.: Ocena ryzyka i zagrożeń w złożonych systemach człowiek-obiekt techniczny-środowisko. Wydawnictwo Politechniki
Krakowskiej, Kraków 2000.
Wasińska K.: Jakość środowiska pracy i jej wpływ na funkcjonowanie człowieka w systemach technicznych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Pedagogicznej, Zielona Góra 1999.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
10
-
-
10
-
NIE
4
Karta opisu przedmiotu
Organizacja produkcji budowlanej
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotu Budownictwo ogólne I i Budownictwo ogólne II
CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie z planowaniem, harmonogramowaniem i organizowaniem realizacji robót budowlanych w ramach zidentyfikowanych ograniczeń robót.
Opanowanie umiejętności sporządzenia harmonogramu robót budowlanych oraz interpretowanie.
Treści programowe - Wykład
Założenia wyjściowe do tworzenia harmonogramów robót budowlanych.
Baza normatywna wspomagająca procesy tworzenia harmonogramów.
Graficzna metoda przedstawienia harmonogramu robót budowlanych na przykładzie wykresu Gantta.
Sposób agregacji robót, a poziom dokładności planowania czasookresów realizacji robót budowlanych.
Optymalizacja planów realizacji. Studium organizacji procesu inwestycyjnego.
Wytyczne realizacji inwestycji WRI.
Projekt organizacji budowy i robót POR. Schematy typowej organizacji i metod pracy.
Projekt zagospodarowania placu budowy.
Drogi tymczasowe i transport szynowy. Tymczasowe obiekty kubaturowe.
Magazyny i składy. Laboratoria budowlane - polowe.
Treści programowe - Projekt
Wydanie indywidualnych założeń projektowych z zakresu projektu organizacji robót.
Opracowanie zakresu robót
Opracowanie przedmiaru robót
Dobór maszyn i urządzeń. Obliczenia nakładów pracy żywej i pracy maszyn
Dobór brygad roboczych
Opracowanie części analitycznej harmonogramu
Opracowanie części graficznej harmonogramu
Opracowanie części sprawdzającej harmonogramu. Opracowanie harmonogramów szczegółowych
Obrona projektu
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Rowiński L.: Organizacja produkcji budowlanej. Arkady, Warszawa 1982.
Lenkiewicz W.: Organizacja i planowanie budowy. PWN, Warszawa 1985.
Jaworski K: Podstawy organizacji budowy. PWN, Warszawa 2004.
Jaworski K. i inni: Podstawy organizacji zarządzania i technologii w budownictwie. Arkady, Warszawa 1985.
Linczowski C., Sobczyk Z.: Organizacja i planowanie w budownictwie. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1996.
Linczowski C.: Organizacja i planowanie w przedsiębiorstwie budowlanym. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1992.
Bortniczuk W., Kozubski K.: Podstawy organizacji i kalkulacji budowlanej. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1998.
Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie budowlanym: materiały do studiowania. Red: Jerzak M. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.
Karola Adamieckiego, Katowice 1992.
Technologia i organizacja budownictwa. Praca zbiorowa. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Wrocław 1990.
Katalogi Nakładów Rzeczowych i inne normatywy związane z obliczaniem nakładów przy robotach udowlanych.
Instrukcje ITB.
Normy związane z organizacją robót budowlanych.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
10
-
-
10
-
TAK
4
Karta opisu przedmiotu
Modelowanie procesów budowlanych
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotu Budownictwo ogólne I i Budownictwo ogólne II.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy z zakresu modelowania procesów budowlanych.
Opanowanie umiejętności sporządzenia dokumentacji organizacyjnej budowy na różnym etapie przygotowania inwestycji.
Treści programowe - Wykład
Dane wyjściowe do tworzenia założeń organizacyjnych produkcji budowlanej. Normatywy jako baza wyjściowa dla ustalania nakładu pracy.
Harmonogram kalendarzowy jako interpretacja graficzna przebiegu produkcji budowlanej w czasie.
Modelowanie procesu budowlanego w aspekcie alternatywnym poziomie agregacji robót budowlanych.
Algorytmy obliczeniowe wspomagające planowanie robót w czasie – optymalizacja harmonogramu. Studium organizacji procesu budowlanego.
Założenia techniczno ekonomiczne dla modelowania procesu budowlanego. Projekt budowlany jako podstawa sporządzania projektu planowania
procesów budowlanych.
Metody organizacji procesu budowlanego.
Projekt zagospodarowania placu budowy.
Komunikacja na placu budowy w powiązaniu z drogami publicznymi.
Zaplecze placu budowy. Zaplecze socjalno- bytowe placu budowy
Badania terenowe jako typowa kontrola przeprowadzonych procesów budowlanych
Treści programowe - Projekt
Wydanie indywidualnych założeń projektowych z zakresu modelowania procesów budowlanych
Opracowanie specyfikacji szczegółowego zakresu planowanych do realizacji robót
Zestawienie ilościowe robót wraz z przyporządkowaniem prawidłowych jednostek miar.
Analiza wydajności eksploatacyjne w odniesieniu do doboru maszyn i urządzeń
Zestawienie ilościowy zapotrzebowania pracy ludzkiej, maszyn i urządzeń
Opracowanie części analitycznej harmonogramu kalendarzowego
Opracowanie części graficznej harmonogramu kalendarzowego
Opracowanie części sprawdzającej harmonogramu kalendarzowego
Obrona projektów
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst aktualny
ujednolicony)
Rowiński L.: Organizacja produkcji budowlanej. Arkady, Warszawa 1982.
Jaworski K: Podstawy organizacji budowy. PWN, Warszawa 2004.
Ignasiak E.: Badania operacyjne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
Biruk S., Jaśkowski P., Sobotka A.: Zarządzanie w budownictwie: Organizacje, procesy, metody. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2003.
Lenkiewicz W.: Organizacja i planowanie budowy. PWN, Warszawa 1985.
Linczowski C., Sobczyk Z.: Organizacja i planowanie w budownictwie. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1996.
Linczowski C.: Organizacja i planowanie w przedsiębiorstwie budowlanym. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1992.
Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie budowlanym: materiały do studiowania. Red: Jerzak M. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.
Karola Adamieckiego, Katowice 1992.
Bortniczuk W., Kozubski K.: Podstawy organizacji i kalkulacji budowlanej. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1998.
Jaworski K. i inni: Podstawy organizacji zarządzania i technologii w budownictwie. Arkady, Warszawa 1985.
Podstawy organizacji, zarządzania i technologii w budownictwie. Arkady, Warszawa 1985.
Katalogi Nakładów Rzeczowych i inne normatywy budowlane
Instrukcje ITB.
Normy związane z modelowaniem robót budowlanych.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
10
10
-
-
-
NIE
4
Karta opisu przedmiotu
Kierowanie procesami inwestycyjnymi
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotów dotyczących budownictwa ogólnego oraz technologii i organizacji w budownictwie
CEL PRZEDMIOTU
Kierowanie procesem inwestycyjnym na jego różnych etapach.
Umiejętność formułowania i negocjacji kontraktów budowlanych.
Treści programowe - Wykład
Elementy prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych.
Uczestnicy procesu inwestycyjnego, oraz samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa i
Ochrony Zdrowia ( Dz. U Nr 120 poz. 1126). Budowy wymagające opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
Międzynarodowe zasady realizacji inwestycji według procedur FIDIC.
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r.Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jako dokumentacja w postępowaniu o udzielenie
zamówienia na roboty budowlane.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych i montażowych.
Rozliczanie robót budowlanych.
Operat kolaudacyjny.
Oddanie obiektu do użytkowania.
Kolokwium zaliczeniowe z treści wykładów.
Treści programowe - Ćwiczenia
Wydanie kart indywidualnych założeń dla opracowania planu BIOZ.
Treść planu BIOZ.
Część opisowa planu BIOZ.
Część graficzna planu BIOZ.
Wydanie kart indywidualnych założeń dla opracowania operatu kolaudacyjnego.
Oświadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności.
Dokumentacja powykonawcza wykonanych robót. Dziennik budowy.
Świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu.
Rozliczenie rzeczowo finansowe. Protokoły badań.
Kolokwium zaliczeniowe z treści ćwiczeń.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Ustawy: Kodeks Cywilny, Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych z rozporządzeniami wykonawczymi.
Bortniczuk W., Kozubski K.: Podstawy organizacji i kalkulacji budowlanej. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1998.
Ekonomika przedsiębiorstwa budowlanego. Red. H. Gawron. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1991.
Krzakiewicz K.: Podejmowanie decyzji kierowniczych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1993.
Linczowski C., Sobczyk Z.: Organizacja i planowanie w budownictwie. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1996.
Pabian A.: Biznes plan: poradnik przedsiębiorcy budowlanego. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 2000.
Pabian A.: Marketing w budownictwie: poradnik przedsiębiorcy budowlanego. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 1999.
Sainte M. G.: Kierowanie małym i średnim przedsiębiorstwem: 10 etapów. Wydaw. POLTEXT, Warszawa 1992.
Steinmann H., Schreyogg G.: Zarządzanie: podstawy kierowania przedsiębiorstwem, koncepcje, funkcje,. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 1995.
Ziółko J.: Dokumenty w zarządzaniu inwestycjami. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
Ogólne i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania robót budowlanych.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
10
10
-
-
-
NIE
4
Karta opisu przedmiotu
Procesy inwestycyjne w budownictwie
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotów dotyczących budownictwa ogólnego oraz technologii i organizacji w budownictwie
CEL PRZEDMIOTU
Kierowanie procesem inwestycyjnym na jego różnych etapach.
Umiejętność formułowania i negocjacji kontraktów budowlanych.
Treści programowe - Wykład
Prawo budowlane oraz przepisy związane jako podstawa prawna prowadzenia procesów inwestycyjnych w budownictwie.
Prawa i obowiązki uczestników procesów inwestycyjnych w świetle obowiązujących aktów prawnych
Rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa i
Ochrony Zdrowia ( Dz. U Nr 120 poz. 1126). Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz bezpieczeństwo przeciw pożarowe w trakcie prowadzenia procesów
inwestycyjnych w budownictwie
Zasady prowadzenia procesów inwestycyjnych przy zaangażowaniu środków publicznych
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jako dokumentacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.
Specyfikacje techniczne jako wytyczne realizacyjne i odbiorowe procesów inwestycyjnych w budownictwie Zasady prowadzenia inwestycji według
wytycznych międzynarodowych
Ochrona ekonomiczna inwestora jako kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych
Dokumentacja formalno – prawna zakończenia procesu inwestycyjnego w budownictwie
Przekazanie obiektu do użytkowania oraz procesy legalizacyjne .
Kolokwium zaliczeniowe z treści wykładów.
Treści programowe - Ćwiczenia
Wydanie kart indywidualnych założeń dla opracowania dokumentacji legalizacyjnej samowolę budowlaną
Elementy składowe ekspertyzy budowlanej jako dokumentacji legalizacyjnej samowolę budowlaną.
Część opisowa dokumentacji legalizacyjnej samowolę budowlaną
Część graficzna dokumentacji legalizacyjnej samowolę budowlaną
Wydanie kart indywidualnych założeń dla opracowania dokumentacji formalno prawnej zakończenia procesu inwestycyjnego
Dziennik budowy i księga obmiarów Dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do stosowania w budownictwie
Dokumentacja powykonawcza wykonanych robót. Oświadczenia uczestników procesu inwestycyjnego w budownictwie
Świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu.
Rozliczenie rzeczowo finansowe. Protokoły badań i sprawdzeń
Kolokwium zaliczeniowe z treści ćwiczeń.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Ustawy: Prawo Budowlane oraz Prawo Zamówień Publicznych z rozporządzeniami wykonawczymi (tekst aktualny, ujednolicony..
Świderska G.: Bioz w budownictwie, Polcen, Warszawa 2006.
M.Połoński (red.) ,Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektów budowlanych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.
Rak A.: Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne. Środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji, PWN, Warszawa 2014.
Krzakiewicz K.: Podejmowanie decyzji kierowniczych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1993.
Linczowski C., Sobczyk Z.: Organizacja i planowanie w budownictwie. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1996.
Pabian A.: Biznes plan: poradnik przedsiębiorcy budowlanego. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 2000.
Pabian A.: Marketing w budownictwie: poradnik przedsiębiorcy budowlanego. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 1999.
Sainte M. G.: Kierowanie małym i średnim przedsiębiorstwem: 10 etapów. Wydaw. POLTEXT, Warszawa 1992.
Ziółko J.: Dokumenty w zarządzaniu inwestycjami. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
Dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do stosowania w budownictwie
Ogólne i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania robót budowlanych.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VIII
10
-
-
10
-
NIE
4
Karta opisu przedmiotu
Podstawy kosztorysowania w budownictwie
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotów dotyczących budownictwa ogólnego oraz technologii i organizacji robót budowlanych realizowanych na
wcześniejszych semestrach.
Podstawowa znajomość zasad sporządzania i czytania rysunków technicznych i umiejętność ich zastosowania.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy na temat metod planowania i monitorowania nakładów realizacyjnych.
Nabycie umiejętności projektowania modeli sieciowych oraz sporządzenia przedmiaru robót.
Treści programowe - Wykład
Modele sieciowe dla przedsięwzięć budowlanych w ujęciu ewolucyjnym budowy struktur logicznych.
Budowa prawidłowej struktury sieci.
Sporządzenie graficznej interpretacji listy czynności w postaci wykresu kalenarzowego
Wyznaczenie ścieżki krytycznej dla interpretacji listy wykresu kaledarzowego
Ogólne zasady przedmiarowania robót budowlanych.
Zasady sporządzania przedmiarów w zależności od rodzaju robót.
Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR) - prezentacja normatywu jako podstawy sporządzania przedmiaru robót.
Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych (KNNR) prezentacja normatywu jako podstawy sporządzania przedmiaru robót.
Tabelaryczne zestawienie wyników przedmiaru robót.
Kolokwium końcowe z treści wykładu.
Treści programowe - Projekt
Wydanie kart indywidualnych założeń dla opracowania modelu sieciowego.
Sieci czynności. Metody opracowania norm czasu.
Określenie czynności krytycznych i czas krytyczny, określenie rezerw czasowych dla czynności niekrytycznych, określenie najwcześniejszych i
najpóźniejszych momentów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych czynności.
Graficzna interpretacja listy czynności w postaci wykresu kalendarzowego
Obrona usta projektu I.
Wydanie kart indywidualnych założeń dla opracowania przedmiaru robót.
Dane techniczne obiektu i ich wpływ na planowany zakres robót. Interpretacja jednostek miar.
Szczegółowe czytanie uwag i rysunków stanowiących podstawę do przedmiarowania.
Zasady i podstawy sporządzania przedmiarów i obmiarów w zależności od rodzaju robót – budowa ciągów technologicznych zdarzeń.
Obrona usta projektu II.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Wspólny słownik Zamówień Publicznych (CPV) Załącznik do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.
SKB - Środowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych. Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych –wersja aktualna.
Katalogi Nakładów Rzeczowych i inne akty normatywne z zakresu budownictwa.
Ekonomika przedsiębiorstwa budowlanego. Red. H. Gawron. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1991.
Głowacz Ł.: Analiza ekonomiczna przedsięwzięć. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1999.
Rajczyk M.: Kosztorysowanie robót budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
Smoktunowicz E., Deszczyński R., Pondarzewski M., Orłowski H. J.: Kalkulacja cen pracy najmu sprzętu budowlanego. Polcen, Warszawa 1999.
Smoktunowicz E.: Kosztorysowanie robót i obiektów budowlanych. Polcen, Warszawa 2001.
Vademecum kosztorysanta. Praca zbiorowa. Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja”, Warszawa 2005.
Welk R: Podręcznik samodzielnej nauki kalkulacji kosztów, cen i kosztorysowania w budownictwie. PTE. Warszawa 1999.
Rowiński L.: Organizacja produkcji budowlanej. Arkady, Warszawa 1982.
Lenkiewicz W.: Organizacja i planowanie budowy. PWN, Warszawa 1985.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VIII
20
-
-
-
-
NIE
4
Karta opisu przedmiotu
Prawo budowlane
(przedmiot obieralny)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotów zawodowych realizowanych na sem 1-6.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy związanej z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi budownictwa.
Umiejętność wyszukiwania aktualnych źródeł prawnych.
Treści programowe - Wykład
Prawo kodeksowe: Kodeks cywilny.
Prawo kodeksowe: Kodeks spółek handlowych. Prawo kodeksowe: Kodeks postępowania administracyjnego.
Wytyczne prawa budowlanego: Podział obiektów budowlanych. Zasady usytuowania budynku na działce.
Wytyczne prawa budowlanego: Tryb otrzymania pozwolenia na budowę. Wytyczne prawa budowlanego: Tryb prowadzenia i odbioru budowy.
Parametry geometryczne pomieszczeń i elementów konstrukcyjnych w budynkach o różnej funkcji użytkowej.
Wyposażenie techniczne budynków. Zasady ochrony elementów budowlanych.
Zasady wykonania dokumentacji budowlanej.
Samodzielne funkcje w budownictwie.
Pozostałe przepisy wykonawcze do prawa budowlanego.
Kolokwium zaliczeniowe.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Ustawa „Prawo budowlane” (tekst aktualny ujednolicony).
Publikacje opatrzone komentarzem w zakresie stosowania prawa budowlanego.
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst aktualny ujednolicony).
Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (tekst aktualny ujednolicony).
Rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (tekst aktualny ujednolicony) i pozostałe akty wykonawcze prawa budowlanego.
Ustawy kodeksowe: Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania administracyjnego.
Publikacje opatrzone komentarzem w zakresie stosowania prawa kodeksowego.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VIII
20
-
-
-
-
NIE
4
Karta opisu przedmiotu
Elementy prawa gospodarczego
(przedmiot obieralny)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotu „Ekonomia w budownictwie” oraz przedmiotów zawodowych realizowanych na sem 1-6.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy związanej z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi prawa gospodarczego.
Umiejętność wyszukiwania aktualnych źródeł prawnych.
Treści programowe - Wykład
Podstawowe zasady obrotu gospodarczego.
Organizacje gospodarcze – rys historyczny. Współczesne organizacje gospodarcze w Polsce i na świecie.
Przepisy dotyczące podmiotów prowadzących działalność gospodarczę w ujęciu kodeksu cywilnego
Kodeks spółek handlowych – przedsiębiorstwa nie posiadające osobowości prawnej
Kodeks spółek handlowych – przedsiębiorstwa posiadające osobowość prawną
Przepisy dotyczące podmiotów prowadzących działalność gospodarczę w ujęciu kodeksu postępowania administracyjnego
Przepisy podatkowe – rys historyczny. Aktualne przepisy podatkowe dla podmiotów gospodarczych.
Zasady udzielania zamówień publicznych.
Działalność firm w zakresie wdrażania rozwiązań innowacyjnych
Kolokwium zaliczeniowe
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Ustawa „Kodeks spółek handlowych” (tekst aktualny ujednolicony).
Ustawa „Prawo własności przemysłowej” (tekst aktualny ujednolicony).
Publikacje opatrzone komentarzem w zakresie stosowania prawa gospodarczego.
Ustawy kodeksowe: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa o zamówieniach publicznych (tekst aktualny ujednolicony).
Ustawa z dnia o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst aktualny ujednolicony).
Publikacje opatrzone komentarzem w zakresie stosowania prawa podatkowego.
Karta opisu przedmiotu dla specjalności: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie - KBI
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
10
-
-
10
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Podstawy konstrukcji mostowych
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu technologii betonu, właściwości fizycznych, chemicznych, mechanicznych betonu i stali zbrojeniowej
Podstawowe wiadomości z mechaniki teoretycznej i z wytrzymałości materiałów oraz umiejętność obliczania wskaźników wytrzymałościowych
przekrojów.
Wiadomości z mechaniki budowli i umiejętność rozwiązywania układów statycznych.
Wiedza z zakresu Konstrukcji betonowych I i Mechaniki gruntów.
Umiejętność korzystania z norm EC0, EC01, EC02 oraz literatury fachowej.
Znajomość i umiejętność wykorzystania oprogramowania do obliczeń konstrukcji budowlanych i inżynierskich..
CEL PRZEDMIOTU
Rozumienie istotę konstrukcji mostowych jako obiektów inżynierskich.
Nabycie umiejętności projektowania i obliczania nośności prostych przekrojów elementów mostowych zginanych, ściskanych, rozciąganych oraz
elementów ścinanych według Stanów Granicznych Nośności i Stanów Granicznych Użytkowalności.
Nabycie umiejętności projektowania małych mostów z wykorzystaniem nabytej wiedzy.
Treści programowe - Wykład
Wiadomości ogólne na temat obiektów inżynierskich. Podstawowe elementy mostów i przepustów. Klasyfikacja mostów i przepustów. Projektowanie komunikacyjne
mostów.
Materiały budowlane w obiektach inżynierskich. Wyposażenie mostów. Skrajnie w obiektach inżynierskich. Światło mostów i przepustów.
Mosty betonowe. Podstawowe wiadomości, mosty płytowe i belkowe. Modele obliczeniowe konstrukcji mostowych.
Obciążenia działające na obiekty mostowe. Rodzaje obciążeń dla mostów drogowych, tramwajowych i kolejowych.
Zasady wymiarowania konstrukcji mostowych. Wymiarowanie na zginanie, ścinanie, skręcanie, docisk, przebicie. Wymiarowanie konstrukcji
mostowych na ściskanie i rozciąganie.
Stany graniczne użytkowalności w konstrukcjach mostowych.
Wytyczne do projektowania kładek dla pieszych. Wymiarowanie kładek dla pieszych.
Treści programowe - Projekt
Zapoznanie się z normami mostowymi oraz Rozporządzeniami Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz.U. Nr43 Poz.430 oraz Dz.U. Nr63
Poz.735.
Wydanie kart ćwiczenia projektowego. Omówienie zakresu i warunków zaliczenia projektu. Omówienie podstawowych rozwiązań projektowych.
Budowa modeli obliczeniowych. Omówienie zagadnień związanych ze skrajnią, światłem mostu, niweletą oraz kształtowaniem obiektu w planie.
Wytyczne do projektowania przekroju poprzecznego mostu. Elementy wyposażenia projektowanego mostu.
Wyznaczanie obciążeń w konstrukcjach mostowych. Obliczenia sił wewnętrznych od poszczególnych obciążeń mostu. Obliczenia statyczne i
wytrzymałościowe elementów mostu. Obliczanie stanu granicznego użytkowalności – zarysowanie i ugięcie.
Obliczenia statyczne i wytrzymałościowe elementów ściskanych. Sprawdzenie stanów granicznych nośności i użytkowalności.
Wykonanie rysunków konstrukcyjnych podstawowych elementów mostu. Sporządzenie kompletnej dokumentacji rysunkowej projektu.
Sporządzenie kompletnej dokumentacji opisowej projektu.
Zaliczenie projektu.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Madaj A., Wołowicki W.: Projektowanie mostów betonowych. WKŁ. Warszawa 2010.
Madaj A., Wołowicki W.: Podstawy projektowania budowli mostowych. WKŁ. Warszawa 2009.
Furtak K., Śliwiński J.: Materiały budowlane w mostownictwie. WKŁ. Warszawa 2003.
Czudek H., Jaworowska B., Pisarczyk S., Radomski W.: Budowa mostów cz. 1. WSP. Warszawa 1993.
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
PN-EN 1992-2:2006 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 2: Mosty betonowe. Projektowanie i szczegółowe zasady.
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/AC:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/APr1:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, oddziaływania
użytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny,
oddziaływania użytkowe w budynkach.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VI
10
-
-
10
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Budowle podziemne
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu technologii betonu, właściwości fizycznych, chemicznych, mechanicznych betonu i stali zbrojeniowej
Podstawowe wiadomości z mechaniki teoretycznej i z wytrzymałości materiałów oraz umiejętność obliczania wskaźników wytrzymałościowych
przekrojów.
Wiadomości z mechaniki budowli i umiejętność rozwiązywania układów statycznych.
Wiedza z zakresu Konstrukcji betonowych I i Mechaniki gruntów.
Umiejętność korzystania z norm EC0, EC1, EC2, EC7 oraz literatury fachowej.
Znajomość i umiejętność wykorzystania oprogramowania do obliczeń konstrukcji inżynierskich.
CEL PRZEDMIOTU
Rozumienie istotę budowli podziemnych jako obiektów inżynierskich.
Nabycie umiejętności projektowania i obliczania nośności prostych przekrojów elementów budowli podziemnych według Stanów Granicznych Nośności
i Stanów Granicznych Użytkowalności.
Nabycie umiejętności projektowania małych obiektów podziemnych w oparciu o nabytą wiedzę.
Treści programowe - Wykład
Wiadomości ogólne na temat projektowania budowli podziemnych. Kryteria ekonomiczne dotyczące wyboru projektu inwestycji budowli podziemnej.
Rys historyczny budowli podziemnych.
Budowa geologiczna masywu skalnego, warunki hydrogeologiczne, zagrożenia gazowe, termiczne.
Problematyka związana z oświetleniem budowli podziemnych. Sposoby urabiania górotworu.
Systemy przewietrzania (wentylacji).
Przegląd metod wykonywania tuneli. Bezpieczeństwo pracy pod ziemią.
Obciążenie budowli podziemnych.
Elementy mechaniki górotworu.
Ciśnienie górotworu na obudowę obiektu podziemnego. Statyka i dynamika budowli podziemnych.
Współpraca budowli z górotworem. Metody wykonywania budowli podziemnych. Wyrobiska udostępniające.
Obudowy tymczasowe i ostateczne.
Treści programowe - Projekt
Obliczanie granicznej nośności górotworu.
Obliczanie podstawowych elementów obudowy tymczasowej z wykorzystaniem MES: belki stropnicowe, słupy podporowe.
Obliczanie ciśnień geostatycznych według wybranych hipotez, rozkład naprężeń wokół wyrobisk pionowych i poziomych.
Obliczanie obudowy murowanej łukowej.
Obliczanie ciśnień stropowych, ociosowych i spągowych według wybranych hipotez.
Obliczanie ciśnień w górotworze warstwowym.
Obliczanie wentylacji wymuszonej w tunelu komunikacyjnym.
Obliczanie oświetlenia wyrobiska podziemnego.
Obliczenia przy wykonywaniu wyrobisk pionowych. Obliczanie wskaźników deformacji terenu i górotworu wskutek eksploatacji górniczej.
Sprawdzian wiadomości i odbiór indywidualnych projektów obliczeniowych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Glinicki S.: Budowle podziemne. Wyd. Polit. Białostockiej, Białystok 1994.
Gałczyński S.: Budowle podziemne. Zarys projektowania i wykonawstwa. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1979.
Bartoszewski J., Lessaer S.: Tunele i przejścia podziemne w miastach. WKiŁ, Warszawa 1971.
Borecki M., Chudek M.: Mechanika górotworu. Wyd. Śląsk, Katowice 1972.
Motyczka A.: Tunelowanie metodami górniczymi. Wyd. Polit. Śląskiej, Gliwice 2006.
Kisiel I.: Reologia skał. Ossolineum, Wrocław 1973.
Kidybiński A.: Podstawy geotechniki kopalnianej. Wyd. Ślask, Katowice 1982.
Kowalczyk Z.: Miernictwo górnicze. Górnictwo XVII. Wyd. Śląsk, Katowice 1965.
Stamatello H.: Tunele i miejskie budowle podziemne. Arkady, Warszawa 1970.
Paleczek W.: Zagadnienia teoretyczno-empirycznych analiz i modelowania deformacji terenów górniczych. Wydawnictwo Politechniki
Częstochowskiej, Częstochowa 2011.
Budryk W., Knothe S.: Przewietrzanie wyrobisk. Wyd. Górniczo-Hutnicze, Katowice 1961.
Kuliczkowski A., Madryas C.: Tunele wieloprzewodowe. Wyd. Polit. Świętokrzyskiej, Kielce 2002.
Nawrat S., Napieraj S.: Wentylacja i bezpieczeństwo w tunelach komunikacyjnych. Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2005.
Chudek M.: Obudowa wyrobisk górniczych. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1986.
Krupiński B.: Poradnik Górnika. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1972.
Filcek H., Walaszczyk J., Tajduś A. Metody komputerowe w geomechanice górniczej. Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice 1994.
Piwowarski W., Dżegniuk B., Niedojadło Z.: Współczesne teorie ruchów górotworu i ich zastosowanie. Wydawn. AGH, Kraków 1995.
Paleczek W.: Metoda określania wielkości i zasięgu deformacji powierzchni terenu powodowanych podziemną eksploatacją złóż z uwzględnieniem
własności geomechanicznych skał górotworu. Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2007.
Lipowczan A.: Górnicze zagrożenia naturalne 2008. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2008.
Konopko W.: Raport roczny o stanie podstawowych zagrożeń naturalnych i technicznych w górnictwie węgla kamiennego. Główny Instytut Górnictwa,
Katowice 2008.
PN-71/E-02034: Oświetlenie elektryczne terenów budowy przemysłowych, kolejowych i portowych oraz dworców i środków transportu publicznego.
PN-82/B-02004: Obciążenie budowli. Obciążenie zmienne technologiczne. Obciążenie pojazdami.
PN-88/B-02014: Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.
PN-G-05020: Obudowa sklepiona.
PN-S-02203: Tunele komunikacyjne.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.02.139.1169)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie; (Dz.U.Nr 63, poz.735).
PN-93/G-15000/03: Odrzwia łukowe podatne - łuki.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
20
-
-
10
-
TAK
4
Karta opisu przedmiotu
Konstrukcje betonowe III
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu matematyki, fizyki, wytrzymałości materiałów i mechaniki budowli.
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu materiałów budowlanych z technologią betonu, budownictwa ogólnego, mechaniki gruntów i
fundamentowania, podstaw konstrukcji betonowych.
Umiejętność korzystania z norm EC0, EC01 i EC02.
Znajomość zasad sporządzania i czytania rysunków technicznych i umiejętność ich zastosowania, w tym sporządzania rysunków prostych żelbetowych
elementów konstrukcyjnych.
CEL PRZEDMIOTU
Ukształtowanie umiejętności projektowania elementów ściskanych mimośrodowo.
Zapoznanie z podstawami projektowania ław i stóp fundamentowych.
Ukształtowanie umiejętności analizy pracy elementów żelbetowych w konstrukcjach szkieletowych i ramowych.
Treści programowe - Wykład
Hale o konstrukcji żelbetowej.
Układy ramowe i szkieletowe.
Układy słupowo-ryglowe.
Osłonowe elementy prefabrykowane, suwnice, torowisko, belki podsuwnicowe.
Kształtowanie, wymiarowanie i zbrojenie słupów.
Krótki wspornik, naroża i węzły.
Fundamenty – stopa ostrosłupowa, kielichowa.
Przeguby i docisk. Dylatacje.
Tarcze żelbetowe.
Silosy.
Treści programowe - Projekt
Zajęcia organizacyjne. Wydanie założeń projektowych.
Projekt wstępny – zbieranie obciążeń i dobór wstępny przekrojów.
Wymiarowanie rygla ramy.
Wymiarowanie słupów.
Wymiarowanie stóp fundamentowych.
Zasady wykonanie rysunków architektonicznych i konstrukcyjnych.
Obrona pracy projektowej i zaliczenie.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Knauff M., Obliczenie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2, PWN, 2013
Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych, tom 3, PWN, 2012
Pędziwiatr J.: Wstęp do projektowania konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2, DWE, 2010
Łapko A.: Eurokody. Projektowanie konstrukcji budowlanych wg Eurokodów, Zeszyt 2, Builder, 2011
Dowgrid R.: Prefabrykowane żelbetowe konstrukcje szkieletowe, Arkady, 1975
Normy EC0, EC01 i EC02
Knauff M., Obliczenie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2, PWN, 2013
Zybura A.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu. Atlas rysunków, Wyd. 2, PWN, 2010
Ajdukiewicz A.: Eurokod 2. Podręczny skrót dla projektantów konstrukcji żelbetowych, Polski Cement, 2009
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
20
-
-
10
-
NIE
4
Karta opisu przedmiotu
Konstrukcje metalowe III
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiadomości z zakresu Konstrukcji Metalowych I i II.
Podstawowe wiadomości z mechaniki teoretycznej i z wytrzymałości materiałów.
Wiadomości z mechaniki budowli i umiejętność rozwiązywania układów statycznych.
Umiejętność konstruowania przegród budowlanych.
Umiejętność korzystania z norm obciążeń konstrukcji.
Znajomość zasad sporządzania i czytania rysunków technicznych i umiejętność ich zastosowania, w tym sporządzania rysunków warsztatowych i
zestawczo-montażowych w zakresie konstrukcji stalowych.
CEL PRZEDMIOTU
Rozumienie zasad konstruowania budynków o konstrukcji stalowej (hal).
Nabycie umiejętności projektowania i obliczania nośności przekrojów elementów konstrukcyjnych hal stalowych według Stanów Granicznych Nośności.
Nabycie umiejętności obliczania konstrukcji według Stanów Granicznych Użytkowalności.
Treści programowe - Wykład
Podstawowe układy konstrukcyjne hal stalowych wraz z przykładami zastosowań.
Charakterystyka wiązarów kratowych oraz zasady ich projektowania.
Zasady dotyczących konstruowania wiązarów kratowych wraz z przykładami rozwiązań konstrukcyjnych.
Wiązary z rur kwadratowych i prostokątnych.
Rodzaje i zakres stosowania stalowych płatwi dachowych.
Rozwiązania konstrukcyjne świetlików dachowych hal stalowych.
Stężenia ścienne i dachowe hal stalowych.
Słupy – zasady konstruowania oraz przykłady rozwiązań konstrukcyjnych.
Typy obudów hal stalowych.
Treści programowe - Projekt
Wprowadzenie, wydanie założeń projektowych, omówienie formy i zakresu wykonania projektu, rozplanowanie układu konstrukcyjnego hali.
Zestawienie obciążeń.
Dobór blachy przekrycia dachowego oraz sprawdzenie SGN i SGU dla założonego przekroju płatwi dachowej.
Wykonywanie obliczeń statycznych wiązara oraz weryfikacja uzyskanych wyników.
Sprawdzenie SGN i SGU stalowego wiązara dachowego.
Projektowanie stężeń dachowych.
Projektowanie połączeń spawanych oraz śrubowych poszczególnych elementów konstrukcyjnych.
Omówienie formy i zakresu rysunku zestawczo-montażowego.
Omówienie formy i zakresu rysunku warsztatowego wiązara.
Omówienie formy i zakresu rysunków warsztatowych płatwi oraz stężeń dachowych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Łubiński M., Filipowicz A., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe Część I, Arkady, Warszawa 2000.
Łubiński M., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe Część II, Arkady, Warszawa 2004.
Biegus A.: Stalowe budynki halowe, Arkady, Warszawa 2008.
Bródka J., Broniewicz M.: Projektowanie konstrukcji stalowych zgodnie z Eurokodem 3-1-1 wraz z przykładami obliczeń, Wydawnictwo Politechniki
Białostockiej, Białystok 2001.
Bródka J., Kozłowski A., Ligocki I., Łaguna J., Ślęczka L.: Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych – tom 1, Polskie
Wydawnictwo Techniczne, Rzeszów 2009.
Kozłowski A. (red.) Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1, Część pierwsza, Wybrane elementy i połączenia,Oficyna
Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010.
Kucharczuk W.: Zasady sporządzania rysunków stalowych konstrukcji budowlanych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004
Bogucki W., Żyburtowicz M.: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Arkady, Warszawa 2008.
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.
PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3: Reguły ogólne - reguły uzupełniające dla konstrukcji z
kształtowników i blach profilowanych na zimno.
PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów.
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/AC:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, oddziaływania
użytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny,
oddziaływania użytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływanie wiatru.
PN-EN 1991-1-4:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływanie wiatru.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
10
-
-
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Naprawa i wzmocnienie konstrukcji betonowych
(przedmiot obieralny)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Umiejętność projektowania i obliczania nośności przekrojów elementów żelbetowych zginanych, ściskanych, rozciąganych oraz elementów ścinanych
według Stanów Granicznych Nośności oraz umiejętność obliczania konstrukcji według Stanów Granicznych Użytkowalności.
Wiadomości z mechaniki budowli i umiejętność rozwiązywania układów statycznych.
Umiejętność korzystania z norm obciążeń konstrukcji.
Znajomość zasad sporządzania i czytania rysunków technicznych i umiejętność ich zastosowania, w tym sporządzania rysunków prostych żelbetowych
elementów konstrukcyjnych.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie umiejętności inwentaryzacji uszkodzeń konstrukcji betonowych oraz analizy dokumentacji technicznej, informacji uzyskanych od wykonawcy i użytkownika obiektu.
Zrozumienie zasad diagnostyki technicznej konstrukcji betonowych.
Nabycie umiejętności wyboru optymalnego sposobu naprawy konstrukcji.
Treści programowe - Wykład
Eksploatacja, naprawy, wzmocnienia budynków – pojęcia i definicje. Awarie, uszkodzenia i katastrofy budynków: statystyki, przykłady.
Ogólna metodyka diagnostyki technicznej konstrukcji żelbetowych. Zasady sporządzania oceny stanu technicznego oraz dokumentowanie przeglądów
i badań.
Pomiary i badania konstrukcji żelbetowych: geodezyjne, geotechniczne, fotogrametryczne. Badania betonu i stali zbrojeniowej.
Ocena obciążeń konstrukcji. Obciążenia próbne elementów konstrukcji.
Ogólne zasady wzmacniania napraw i wzmocnień konstrukcji.
Wzmacnianie metodą doklejania materiałów kompozytowych lub stalowych.
Wzmacnianie konstrukcji metodą iniekcji.
Wzmacnianie budynków wielkopłytowych i budynków istniejących przy realizacji obiektów plombowych.
Przykłady wzmacniania fundamentów i słupów żelbetowych.
Wzmacnianie belek i stropów żelbetowych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót wzmacniających.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Runkiewicz L: Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2011
Masłowski E, Spiżewska D.: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, Arkady, Warszawa 2000
Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych, tom I, PWN,
Warszawa 2011.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
10
-
-
-
-
NIE
2
Karta opisu przedmiotu
Naprawa i wzmocnienie konstrukcji metalowych
(przedmiot obieralny)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiadomości z zakresu Konstrukcji Metalowych I i II.
Podstawowe wiadomości z mechaniki teoretycznej i z wytrzymałości materiałów.
Wiadomości z mechaniki budowli i umiejętność rozwiązywania układów statycznych.
Umiejętność korzystania z norm obciążeń konstrukcji.
Znajomość zasad sporządzania i czytania rysunków technicznych i umiejętność ich zastosowania, w tym sporządzania rysunków warsztatowych i
zestawczo-montażowych w zakresie konstrukcji stalowych.
CEL PRZEDMIOTU
Rozumienie zasad pracy konstrukcji stalowych.
Nabycie umiejętności projektowania w zakresie wzmacniania stalowych elementów konstrukcji.
Nabycie umiejętności projektowania w zakresie naprawy stalowych elementów konstrukcji.
Treści programowe - Wykład
Wzmacnianie konstrukcji metalowych techniką spawania pod obciążeniem.
Charakterystyka pola temperatur przy spawaniu ręcznym konstrukcji stalowych elektrodami otulonymi oraz półautomatycznym
Wpływ temperatury (energii łuku elektrycznego) na zmiany podstawowych właściwości mechanicznych i fizycznych stali konstrukcyjnych
Ocena wpływu pola temperatur spawalniczych na zmianę nośności i sztywności prętów spawanych w stanie nieobciążonym i obciążonym
Odkształcenia spawalnicze w fazie zamocowania obciążonych konstrukcji stalowych.
Praktyczne przykłady wzmacniania konstrukcji w stanie częściowego obciążenia; przykłady obliczeń.
Zasady kształtowania wzmocnień, wybór technologii spawania (minimalizacja naprężeń o odkształceń spawalniczych)
Prostowanie o odkształcanie termiczne niektórych typów konstrukcji
Zastosowanie materiałów kompozytowych do wzmacniania konstrukcji stalowych
Wzmacnianie konstrukcji poprzez zmianę: schematu statycznego, zespolenie, sprężenie; przykłady obliczeń
Diagnostyka oddziaływań dynamicznych wybranych typów maszyn i ich wpływ na stalowe konstrukcje szkieletowe
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Ziółko J.: Utrzymanie i modernizacja konstrukcji stalowych, Arkady, Warszawa 1991.
Łubiński M., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe Część II, Arkady, Warszawa 2004.
Augustyn J.: Awarie konstrukcji metalowych, Warszawa 1987.
Bródka J., Broniewicz M.: Projektowanie konstrukcji stalowych zgodnie z Eurokodem 3-1-1 wraz z przykładami obliczeń, Wydawnictwo Politechniki
Białostockiej, Białystok 2001.
Bródka J.: Przebudowa i utrzymanie konstrukcji stalowych, Warszawa 1995.
Kozłowski A. (red.) Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1, Część pierwsza, Wybrane elementy i połączenia,Oficyna
Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010
Kucharczuk W.: Zasady sporządzania rysunków stalowych konstrukcji budowlanych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004
Bogucki W., Żyburtowicz M.: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Arkady, Warszawa 2008.
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.
PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3: Reguły ogólne - reguły uzupełniające dla konstrukcji z
kształtowników i blach profilowanych na zimno.
PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów.
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/AC:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, oddziaływania
użytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny,
oddziaływania użytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływanie wiatru.
PN-EN 1991-1-4:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływanie wiatru.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VIII
-
-
10
-
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Komputerowe modelowanie konstrukcji betonowych
(przedmiot obieralny)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z mechaniki budowli i konstrukcji betonowych.
Umiejętność analitycznych obliczeń statycznych konstrukcji budowlanych.
Umiejętność analitycznego wymiarowania konstrukcji żelbetowych.
CEL PRZEDMIOTU
Rozumienie zasad modelowania konstrukcji betonowych.
Nabycie umiejętności wykonywania obliczeń statycznych i wymiarowania składowych elementów konstrukcji w programie Autodesk Robot Structural
Analysis Professional.
Nabycie umiejętności graficznego przedstawienia konstrukcji przy wykorzystaniu programu Autodesk AutoCAD.
Treści programowe - Laboratorium
Szkolenie bhp. Wydanie założeń do pracy zaliczeniowej 1
Definicja konstrukcji prętowych w module Ramy 2D
Definicja obciążeń i kombinacji obciążeń. Analiza rezultatów – graficzna i tabelaryczna
Wymiarowanie belek żelbetowych, słupów i fundamentów
Obrona pracy projektowej 1 i wydanie założeń do pracy projektowej 2
Definicja geometrii płyt żelbetowych. Podpory w płytach żelbetowych
Siatkowanie konstrukcji płytowych
Obciążenia płyt. Rezultaty dla konstrukcji płytowych
Zbrojenie teoretyczne i rzeczywiste płyt żelbetowych
Obrona pracy projektowej 2 i zaliczenie
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Starosolski W.: Komputerowe modelowanie betonowych ustrojów inżynierskich, Politechnika Śląska, 2009
Sieczkowski J.: Podstawy komputerowego modelowania konstrukcji budowlanych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001
Autodesk Robot Structural Analysis 2010 - Podręcznik użytkownika, Autodesk, 2010
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VIII
-
-
10
-
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Komputerowe modelowanie konstrukcji metalowych
(przedmiot obieralny)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiadomości z zakresu Konstrukcji Metalowych I i II
Wiadomości z mechaniki budowli i umiejętność definiowania układów statycznych.
Znajomość zasad wymiarowania elementów konstrukcji metalowych.
Umiejętność korzystania z norm obciążeń konstrukcji.
Znajomość zasad sporządzania i czytania rysunków technicznych i umiejętność ich zastosowania, w tym sporządzania rysunków warsztatowych
i zestawczo-montażowych w zakresie konstrukcji stalowych.
CEL PRZEDMIOTU
Rozumienie zasad modelowania konstrukcji metalowych.
Nabycie umiejętności wykonywania obliczeń statycznych i wymiarowania składowych elementów konstrukcji w programie ROBOT.
Nabycie umiejętności graficznego przedstawienia konstrukcji przy wykorzystaniu programu AutoCAD.
Treści programowe - Laboratorium
Szkolenie BHP. Wprowadzenie, wiadomości wstępne, omówienie istoty projektowania i modelowania konstrukcji metalowych.
Wprowadzanie i ogólne zasady tworzenia modelu w programie ROBOT (bazy profili, typy prętów, podstawowe schematy statyczne konstrukcji).
Modelowanie schematu statycznego konstrukcji na podstawie wydanych założeń (definicja prętów, węzłów, podpór)
Definiowanie poszczególnych schematów obciążeń i ustalanie ich kombinacji.
Analiza wyników obliczeń statycznych (dane tabelaryczne, wykresy sił wewnętrznych, przemieszczeń).
Analiza wyników obliczeń w zakresie doboru przekrojów poszczególnych elementów konstrukcji.
Wprowadzanie i ogólne zasady tworzenia grafiki w programie AutoCAD.
Korzystanie z poleceń i zmiennych systemowych, omówienie układów współrzędnych.
Tworzenie obiektów, wymiarów, metody edycji, wykorzystanie warstw i cech obiektów.
Kreślenie rysunków wg zadanych założeń.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Sieczkowski J.M.: Podstawy komputerowego modelowania konstrukcji budowlanych, Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
Starosolski W.: Wybrane zagadnienia z komputerowego modelowania konstrukcji inżynierskich, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
ROBOT Millenium Podręcznik użytkownika, www.robotoffice.com/downloads/.../ROBOT_podr
AutoCAD Podręcznik użytkownika, http://docs.autodesk.com/ACD/2010/ENU/AutoCAD%202010%20User%20Documentation/
AutoCAD Pierwsze kroki - filmy, http://www.autodesk.pl/adsk/servlet/pc/index?siteID=553660&id=18377511
Kozłowski A. (red.) Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1, Część pierwsza, Wybrane elementy i połączenia,Oficyna
Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010
Kucharczuk W.: Zasady sporządzania rysunków stalowych konstrukcji budowlanych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004
Bogucki W., Żyburtowicz M.: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Arkady, Warszawa 2008.
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.
PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3: Reguły ogólne - reguły uzupełniające dla konstrukcji z
kształtowników i blach profilowanych na zimno.
PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów.
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/AC:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, oddziaływania
użytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny,
oddziaływania użytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływanie wiatru.
PN-EN 1991-1-4:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływanie wiatru.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VIII
-
-
-
-
20
NIE
4
Karta opisu przedmiotu
Seminarium dyplomowe KBI
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Opanowanie materiału w zakresie sem. 1-7 studiów inżynierskich.
Ogólne wiadomości w tematyce własnej pracy inżynierskiej.
Znajomość języka technicznego.
Umiejętność sporządzenia budowlanej dokumentacji rysunkowej.
Umiejętność korzystania z dokumentów prawnych i normatywnych.
CEL PRZEDMIOTU
Wykształcenie umiejętności w projektowaniu konstrukcji budowlanych i inżynierskich.
Synteza wiedzy z zakresu studiów pierwszego stopnia.
Dyskusja w grupach w celu rozwiązywania zagadnień z zakresu pracy dyplomowej.
Treści programowe - Seminarium
Praca inżynierska – charakterystyka zadania, przedmiot cel i zakres pracy.
Dobór metod i środków wykonania zadania. Wymagania formalne.
Charakterystyka źródeł literaturowych.
Wymagania dotyczące poprawności języka technicznego.
Wymagania dotyczące części rysunkowej pracy inżynierskiej.
Ocena wyników pracy inżynierskiej. Formułowanie wniosków z pracy.
Wymagania edytorskie.
Sposoby prezentacji seminaryjnej.
Prezentacja i dyskusja tematyki prac dyplomowych uczestników seminarium.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Billingham J.: Redagowanie tekstów. PWN, Warszawa 2007.
Braszczyński J.: Podstawy badań eksperymentalnych. PWN, Warszawa 1992.
Godziszewski J.: Ogólne zasady pisania, recenzowania i obrony prac dyplomowych. Tonik, Zielona Góra 1987.
Górecka R.: Teoria i technika eksperymentu. Politechnika Krakowska, Kraków 1995.
Kuczyński E.: Opracowanie wyników doświadczeń. Skrypt Politechniki Śląskiej, Gliwice 1969.
Lech J.: Opracowanie wyników pomiarów w pierwszej pracowni fizycznej. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1997.
Majchrzak J. Mendel T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1995.
Nowara W.: Proces dyplomowania w uczelniach technicznych (kierunek – budownictwo). Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, Białystok 1993.
Opoka E.: Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Politechnika Śląska, Gliwice 1996.
Pabian A., Gworys W.: Pisanie i redagowanie prac dyplomowych. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Częstochowa 1997.
Polański Z.: Współczesne metody badań doświadczalnych. Wiedza Powszechna, Warszawa 1978.
Rajczyk J., Rajczyk M., Respondek Z.: Wytyczne do przygotowania prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich na Wydziale Budownictwa.
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2004.
Żaczyński W.P.: Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich. Wydawnictwo Żak, Warszawa 1995.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VIII
-
-
-
-
-
NIE
15
Karta opisu przedmiotu
Praca dyplomowaKBI
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Opanowanie materiału w zakresie studiów inżynierskich pierwszego stopnia.
Ogólne wiadomości z tematyki własnej pracy inżynierskiej. Znajomość języka technicznego.
Opanowanie programów komputerowych do modelowania i rozwiązywania prostych projektów inżynierskich.
Umiejętność sporządzenia budowlanej dokumentacji rysunkowej.
Umiejętność korzystania z dokumentów prawnych i normatywnych oraz pozyskiwania i wykorzystania informacji naukowo-technicznych.
CEL PRZEDMIOTU
Wykształcenie umiejętności w projektowaniu konstrukcji budowlanych i inżynierskich.
Synteza wiedzy z zakresu studiów pierwszego stopnia.
Dyskusja w grupach w celu rozwiązywania zagadnień z zakresu pracy dyplomowej.
Treści programowe – Praca inżynierska
Praca inżynierska – charakterystyka zadania, przedmiot cel i zakres pracy.
Dobór metod i środków wykonania zadania. Szczegółowy harmonogram pracy.
Analiza źródeł literaturowych i internetowych.
Wymagania dotyczące poprawności języka technicznego.
Wymagania dotyczące części rysunkowej pracy inżynierskiej.
Ocena wyników pracy inżynierskiej. Formułowanie wniosków z pracy. Wymagania edytorskie. Sposób prezentacji pracy inżynierskiej na obronie.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Billingham J.: Redagowanie tekstów. PWN, Warszawa 2007
Godziszewski J.: Ogólne zasady pisania, recenzowania i obrony prac dyplomowych. Tonik, Zielona Góra 1987
Blein B.: Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych. RM. Warszawa 2010.
Grzybowski P.: Sawicka K.: Pisanie prac i sztuka ich prezentacji. Impuls. Kraków 2010.
Literatura zależna od tematyki pracy dyplomowej inżynierskiej
Karta opisu przedmiotu dla specjalności: Technologia, Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie TOZB
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: TOZB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
10
-
-
10
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Technologia robót budowlanych II
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotu Technologia robót budowlanych I.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy w zakresie tendencji rozwoju technologii w budownictwie.
Umiejętność planowania operacji w procesie technologicznym w budownictwie.
Treści programowe - Wykład
Zabezpieczenie i odwodnienie wykopów ziemnych.
Nowe technologie realizacji robót ziemnych.
Tendencje rozwoju technologii w budownictwie kubaturowym.
Technologia skła budowlanego.
Technologia realizacji fasad szklanych.
Technologia robót kamieniarskich.
Systemowe rozwiązania rusztowań.
Systemowe rozwiązania deskowań.
Materiały kompozytowe w budownictwie.
Użycie materiałów odpadowych w budownictwie.
Treści programowe - Projekt
Projekt nr 1. „Technologia przykładowego procesu budowlanego”. Charakterystyka zadania.
Zatwierdzenie indywidualnych założeń.
Ustalenie technologicznej kolejności czynności.
Dobór maszyn i urządzeń. Dobór brygady roboczej.
Prezentacja i obrona projektów wykonanych według indywidualnych założeń na podstawie analizy przebiegu przykładowego procesu budowlanego. W
zakres projektu wchodzi wykonanie plansz lub modeli demonstracyjnych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst aktualny
ujednolicony)
Lenkiewicz W.: Technologia robót budowlanych. PWN, Warszawa 1985.
Dyżewski A.: Technologia i organizacja budowy. Arkady. Warszawa 1991.
Dyżewski A: Technologia i mechanizacja robót. Arkady, Warszawa 1990.
Nowy poradnik majstra budowlanego. Red.: J. Panas. Arkady, Warszawa 2007.
Poradnik inżyniera i technika budowlanego. Arkady, Warszawa 1983.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. Red. A. Ujma. Verlag
Dashofer, Warszawa -aktualizacja bieżąca.
Instrukcje ITB.
Normy związane z technologią robót budowlanych.
Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: TOZB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
10
10
-
-
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Ekologia w budownictwie
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Znajomość podstaw fizyki, chemii, fizyki budowli i bilansu energetycznego budynku.
Znajomość systemów c.o., c.w.u., wod-kan. i wentylacyjnych budynków.
Znajomość podstaw analizy energetycznej i ekonomicznej eksploatacji budynku.
Umiejętność korzystania z norm, katalogów i dokumentacji technicznej.
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie idei i zasad budownictwa zrównoważonego oraz proekologicznych rozwiązań stosowanych w budownictwie.
Poznanie ekologicznych aspektów procesu budowy, eksplantacji, modernizacji i demontażu obiektu budowlanego.
Opanowanie umiejętności oceny możliwości wykorzystania energii z surowców odnawialnych.
Treści programowe - Wykład
Podstawy ekologii; Zanieczyszczenia środowiska naturalnego; Klimat środowiska zurbanizowanego.; Dopuszczalna emisja zanieczyszczeń.
Aspekt ekologiczny produkcji materiałów budowlanych; Energochłonność wytwarzania materiałów i komponentów budowlanych.
Aspekt ekologiczny realizacji obiektu budowlanego; Energochłonność, zanieczyszczenia i utylizacja odpadów.
Aspekt ekologiczny eksploatacji obiektu budowlanego; Mikroklimat, zanieczyszczenia, warunki higieniczne.
Aspekt ekologiczny likwidacji obiektu budowlanego: Cykl życia technicznego budynku; Utylizacja materiałów; Recycling materiałów budowlanych.
Redukcja odpadów i zanieczyszczeń w procesie budowlanym. Wdrażanie ekologicznych rozwiązań w procesach modernizacyjnych i remontowych
obiektów budowlanych.
Idea, cechy i podstawowe zasady rozwoju zrównoważonego; Ekorozwój; Ocena okresu eksploatacyjnego według zasad zrównoważonego rozwoju.
Budownictwo zrównoważone
Znakowanie ekologiczne materiałów i wyrobów budowlanych; Systemy znakowania i certyfikacji ekologicznej..
Metody oceny oddziaływania obiektu budowlanego na środowisko; Zasady wykonywania oceny - audytu ekologicznego rozwiązań budowlanych
obiektów nowoprojektowanych i modernizowanych.
Treści programowe - Ćwiczenia
Wprowadzenie do zajęć. Wydanie tematów referatów i zadań obliczeniowych. Warunki zaliczenia.
Analiza wykorzystania energii ze źródeł alternatywnych ( pompy cieplne, energia wiatru) na potrzeby energetyczne wybranego budynku i określenie
efektów ekologicznych tych działań.
Analiza wykorzystania energii promieniowania słonecznego na potrzeby energetyczne wybranego budynku i określenie efektów ekologicznych tych
działań.
Analiza możliwości wykorzystania wód opadowych na potrzeby wybranego budynku i ocena efektów ekonomicznych zastosowania takiego
rozwiązana.
Analiza możliwości zastosowania proekologiczne rozwiązań podczas modernizacji i remontów obiektów budowlanych. Możliwości finansowania
rozwiązań proekologicznych.
Analiza możliwości zastosowania proekologiczne rozwiązań podczas wznoszenia obiektów budowlanych. Możliwości dofinansowania budownictwa
ekologicznego.
Analiza ekologicznych korzyści usuwania wyrobów azbestowych. Oszacowanie kosztów tych działań dla wybranych budynków .
Ocena prac. Zaliczenie
Wprowadzenie do zajęć. Wydanie tematów referatów i zadań obliczeniowych. Warunki zaliczenia.
Analiza wykorzystania energii ze źródeł alternatywnych ( pompy cieplne, energia wiatru) na potrzeby energetyczne wybranego budynku i określenie
efektów ekologicznych tych działań.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Mikoś J., Budownictwo ekologiczne. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Górzyński J., Podstawy analizy środowiskowej wyrobów i obiektów. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007
Ocena jakości środowiska zbudowanego i ich znaczenie dla rozwoju koncepcji budynku zrównowa-żonego. Pod red. E. Niezabitowskiej i D. Masły.
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007
Hymers P., Dom ekologiczny. Publicat, Warszawa 2009
Lewandowski W.M., Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 2008
Kowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk M., Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA), Warszawa 2007
Egbert B., G. von Rienk, Fizyka środowiska, Warszawa 2002
Rosiński M., Odzyskiwanie ciepła w wybranych technologiach inżynierii środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008
Egbert B., G. von Rienk, Fizyka środowiska, Warszawa 2002
Rosiński M., Odzyskiwanie ciepła w wybranych technologiach inżynierii środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: TOZB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
10
-
-
10
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Technologia realizacji konstrukcji betonowych
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotu „Technologia betonów i zapraw” „Budownictwo ogólne I” „Budownictwo ogólne II” „Technologia robót budowlanych I”
i „Technologia robót budowlanych II”.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy o procesach związanych z realizacją konstrukcji betonowych oraz sposobach obróbki powierzchni betonowych.
Zapoznanie się z maszynami i urządzeniami stosowanymi w technoogii realizacji konstrukcji betonowych..
Treści programowe - Wykład
Charakterystyka i podstawowe parametry betonu. Rys historyczny.
Sposoby doboru składu i parametrów mieszanki betonowej. Sposoby modyfikacji właściwości betonu.
Produkcja betonu towarowego. Transport mieszanki betonowej.
Technologia prefabrykacji zbrojenia do żelbetu.
Warunki techniczne układania i zagęszczania mieszanki betonowej
Deskowania systemowe – zasady doboru.
Technologia i organizacja pracy w wytwórni prefabrykatów betonowych.
Obróbka powierzchni betonowych.
Technologia wykonania ścianek szczelinowych.
Technologia betonowania podwodnego
Treści programowe - Projekt
Projekt nr 1. „Projekt technologii i organizacji robót monolitycznych”. Charakterystyka zadania.
Ogólna charakterystyka materiałów do robót monolitycznych.
Zatwierdzenie indywidualnych założeń.
Dobór składu i parametrów mieszanki betonowej.
Obliczenia parcia mieszanki betonowej i dobór elementów systemu deskowania.
Deskowanie konstrukcji betonowych. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych.
Betonowanie konstrukcji żelbetowych. Przerwy robocze w betonowaniu.
Przepisy BHP robót betonowych. Harmonogram robót budowlanych.
Opracowanie części rysunkowej. Kontrola robót betonowych.
Opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej.
Obrona prac projektowych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Jamroży Z.: Beton i jego technologia. PWN. Warszawa 2006.
Lenkiewicz W: Technologia robót budowlanych. PWN. Warszawa, 1985.
Rowiński L.: Technologia monolitycznego budownictwo betonowego. PWN. Warszawa 1986.
Rowiński L.: Organizacja procesów budowlanych. PWN. Warszawa 1976.
Rowiński L., Widera J: Zmechanizowane roboty budowlane. Arkady. Warszawa 1976.
Stefański A.: Technologia zmechanizowanych robót budowlanych. Arkady. Warszawa 1983.
Praca zbiorowa. Poradnik kierownika budowy. Arkady. Warszawa 1989.
Abramowicz. M.: Roboty betonowe na placu budowy. Arkady, Warszawa 1992.
Nowy poradnik majstra budowlanego. Red.: J. Panas. Arkady, Warszawa 2007.
Katalogi firmowe.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: TOZB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
10
-
-
10
-
TAK
3
Karta opisu przedmiotu
Technologia robót inżynieryjnych
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotu Budownictwo komunikacyjne.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy o technologii realizacji drogowych budowli inżynierskich oraz urządzeń z nimi związanych.
Zapoznanie się ze sposobami realizacji budowli inżynierskich oraz z zasadami doboru parametrów urządzeń odwadniających.
Treści programowe - Wykład
Ogólna charakterystyka dróg i drogowych budowli inżynierskich.
Sposoby odwodnienia korpusu drogowego i obiektów inżynierskich.
Technologia realizacji drogowych budowli ziemnych.
Technologia realizacji drogowych konstrukcji oporowych.
Rozwiązania węzłów komunikacyjnych.
Sposoby realizacji mostów, kładek, wiaduktów i tuneli.
Obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (MOP, parkingi, zatoki).
Urządzania techniczne drogi (bariery, osłony akustyczne i przeciwwietrzne).
Urządzania techniczne i instalacje w pasie drogowym i ich wpływ na projektowanie i technologię wykonania nawierzchni.
Technologia wykonania oznaczenia poziomego drogi.
Treści programowe - Projekt
Projekt nr 1. „Projekt rozwiązania odwodnienia drogi”. Charakterystyka zadania.
Projekt nr 1. Zatwierdzenie indywidualnych założeń.
Projekt nr 1. Obliczenia zlewni. Dobór parametrów urządzeń odwadniających.
Projekt nr 1. Plan sytuacyjny. Szczegółowa specyfikacja techniczna.
Projekt nr 1. Obrona projektu.
Projekt nr 2. „Projekt technologii i organizacji realizacji parkingu”. Charakterystyka zadania.
Projekt nr 2. Zatwierdzenie indywidualnych założeń.
Projekt nr 2. Dobór parametrów geometrycznych. Dobór układu warstw nawierzchni.
Projekt nr 2. Obliczenia technologiczno-organizacyjne. Harmonogram robót.
Projekt nr 2. Obrona projektu.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst aktualny ujednolicony).
Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie (tekst aktualny ujednolicony)
Edel R.: Odwodnienie dróg; Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, Warszawa 2010.
Szyling Z., Pacześniak E.: Odwodnienie budowli komunikacyjnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.
Bzówka J., Juzwa A., Knapik K., Stelmach K.: Geotechnika komunikacyjna; Wydawnictwo Politechniki Śląskiej; 2013.
Obiekty mostowe na autostradach i drogach ekspresowych. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2009.
Węzły drogowe i autostradowe; Praca zbiorowa, red. Ryszard Krystek. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2008.
Pirczyk S.; Metody modyfikacji podłoża gruntowego. OWPW, 2005.
Instrukcje i wytyczne techniczne wydawane przez GDDKiA oraz normy powołane.
Zeszyty techniczne techniczne wydawane przez IBDiM oraz normy powołane.
Czasopisma: „Drogownictwo”, „Autostrady”, „Polskie drogi”.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: TOZB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
10
-
-
10
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Eksploatacja obiektów budowlanych
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza z zakresu budownictwa ogólnego i materiałów budowlanych.
Umiejętność korzystania z dokumentacji projektowej.
CEL PRZEDMIOTU
Pozyskanie wiedzy z zakresu diagnostyki i warunków eksploatacji obiektów budowlanych.
Pozyskanie umiejętności redagowania opinii technicznych na podstawie oceny wizualnej.
Treści programowe - Wykład
Teoretyczne podstawy trwałości i eksploatacji obiektów budowlanych. Klasyfikacja środowisk agresywnych wpływających na trwałość i eksploatacje
obiektu.
Kategorie części budowli z punktu widzenia okresu przydatności użytkowej.
Techniczne zużycie budynków. Cechy prawidłowej eksploatacji budynków.
Korozja chemiczna i biologiczna elementów konstrukcyjnych. Korozja betonu, stali i innych materiałów budowlanych.
Projektowanie zabezpieczeń przeciwwodnych i antykorozyjnych.
Diagnostyka stanów i przyczyn zawilgocenia. Osuszanie budowli, analiza metod i ich efektywności.
Ograniczenie oddziaływania środowiska na konstrukcję poprzez dobór rozwiązań konstrukcyjnych.
Zasady, techniki i materiały związane z utrzymaniem obiektów budowlanych; ich stosowanie w projektowaniu i eksploatacji.
Materiałowo-strukturalna ochrona budowli.
Przepisy prawne związane z odbiorem i eksploatacją budynków.
Treści programowe - Projekt
Projekt nr 1. „Projekt zabezpieczeń elementów budynku przed działaniem czynników środowiskowych”. Charakterystyka zadania.
Zatwierdzenie indywidualnych założeń.
Opis techniczny i założenie zakresu opracowania.
Ocena stanu technicznego elementów budynku.
Określenie stopnia zużycia poszczególnych elementów lub grup elementów składowych obiektu.
Analiza czynników środowiskowych wpływających na warunki eksploatacji budynków.
Analiza ograniczenia oddziaływania środowiska na konstrukcję poprzez dobór rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych.
Wybór metod ochrony i zabezpieczenia wybranego budynku.
Obrona prac projektowych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst aktualny ujednolicony)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (tekst aktuany ujednolicony).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. Red. A. Ujma. Verlag Dashofer,
Warszawa -aktualizacja bieżąca.
Czapliński K.: Sposób i forma opracowania ekspertyz budowlanych; Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne; 2012.
Nowy poradnik majstra budowlanego. Red.: J. Panas. Arkady, Warszawa 2007.
Poradnik kierownika budowy. Arkady. Warszawa 1990.
Zyska B.: Zagrożenia biologiczne w budynku. Arkady, Warszawa 1990.
Gruner M: Korozja i ochrona betonu. Arkady, Warszawa 1990.
Ściślewski Z.: Trwałość budowli. Politechnika Świętokrzyska, Kielce,1995
Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków. Red. M. Kuliński. Verlag Dashofer, Warszawa, aktualizacja bieżąca.
Abramowicz M. red.: Remonty i modernizacja budynków: poradnik dla administratorów i zarządców nieruchomości, oraz firm remontowo – budowlanych.
Wydawnictwo „Verlag Dashöfer”, Warszawa 2001.
Linczowski C.: Naprawy, remonty i modernizacja budynków. Politechnika Świętokrzyska, Kielce 1997
Masłowski E.: Spiżewska D.: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. Arkady, Warszawa 1988
Neufert. Ernst Podręcznik Projektowania architektoniczno budowlanego. Arkady , Warszawa 2007
Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych.
Instrukcje ITB.
Normy związane z technologią robót budowlanych.
Czasopisma: „Przegląd Budowlany”, „Izolacje”, „Materiały Budowlane”.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: TOZB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
10
-
-
10
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Trwałość i ochrona budowli
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wiedza z zakresu budownictwa ogólnego i materiałów budowlanych.
Umiejętność korzystania z dokumentacji projektowej.
CEL PRZEDMIOTU
Pozyskanie wiedzy z zakresu trwałości i ochrony elementów i obiektów budowlanych.
Pozyskanie umiejętności redagowania opinii technicznych na podstawie oceny wizualnej.
Treści programowe - Wykład
Teoretyczne podstawy trwałości budowli.
Działanie wody i innych czynników środowiskowych na budynek. Korozja chemiczna.
Mykologia w budownictwie. Korozja biologiczna.
Wizualne i instrumentalne metody oceny stopnia zużycia technicznego elementów budowlanych i budynków.
Sposoby osuszania budynków.
Zabezpieczenia antykorozyjne i renowacja konstrukcji kamiennych, betonowych i murowych.
Zabezpieczenia antykorozyjne i renowacja konstrukcji stalowych.
Zabezpieczenia antykorozyjne i renowacja konstrukcji drewnianych.
Systemy hydroizolacji.
Ochrona przeciwpożarowa budynków.
Treści programowe - Projekt
Projekt nr 1. „Projekt zabezpieczeń elementów budynku przed działaniem czynników środowiskowych”. Charakterystyka zadania.
Zatwierdzenie indywidualnych założeń.
Opis techniczny i założenie zakresu opracowania.
Ocena stanu technicznego elementów budynku.
Określenie stopnia zużycia poszczególnych elementów lub grup elementów składowych obiektu.
Analiza czynników środowiskowych wpływających na warunki eksploatacji budynków.
Analiza ograniczenia oddziaływania środowiska na konstrukcję poprzez dobór rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych.
Wybór metod ochrony i zabezpieczenia wybranego budynku.
Obrona prac projektowych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst aktualny ujednolicony)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. Red. A. Ujma. Verlag Dashofer,
Warszawa -aktualizacja bieżąca.
Czapliński K.: Sposób i forma opracowania ekspertyz budowlanych; Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne; 2012.
Praca zbiorowa pod red. Błaszczyńskiego T.: Trwałość budynków i budowli; Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne; 2012.
Nowy poradnik majstra budowlanego. Red.: J. Panas. Arkady, Warszawa 2007.
Poradnik kierownika budowy. Arkady. Warszawa 1990.
Zyska B.: Zagrożenia biologiczne w budynku. Arkady, Warszawa 1990.
Gruner M: Korozja i ochrona betonu. Arkady, Warszawa 1990.
Ściślewski Z.: Trwałość budowli. Politechnika Świętokrzyska, Kielce,1995
Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków. Red. M. Kuliński. Verlag Dashofer, Warszawa, aktualizacja bieżąca.
Abramowicz M. red.: Remonty i modernizacja budynków: poradnik dla administratorów i zarządców nieruchomości, oraz firm remontowo – budowlanych.
Wydawnictwo „Verlag Dashöfer”, Warszawa 2001.
Linczowski C.: Naprawy, remonty i modernizacja budynków. Politechnika Świętokrzyska, Kielce 1997
Masłowski E.: Spiżewska D.: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. Arkady, Warszawa 1988
Neufert. Ernst Podręcznik Projektowania architektoniczno budowlanego. Arkady , Warszawa 2007
Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych.
Instrukcje ITB.
Normy związane z technologią robót budowlanych.
Czasopisma: „Przegląd Budowlany”, „Izolacje”, „Materiały Budowlane”.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: TOZB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VIII
10
-
-
10
-
NIE
4
Karta opisu przedmiotu
Technologia robót montażowych
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotu „Budownictwo ogólne I” „Budownictwo ogólne II” „Technologia robót budowlanych I” i „Technologia robót
budowlanych II”.
CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy z zakresu technologii i organizacji robót montażowych.
Treści programowe - Wykład
Prefabrykacja w budownictwie. Rys historyczny.
Podstawowe zasady konstruowania elementów przeznaczonych do montażu.
Rodzaje montażu.
Charakterystyka maszyn montażowych.
Zasady doboru maszyn i urządzeń montażowych.
Technologia montażu betonowych elementów prefabrykowanych.
Technologia łączenia elementów stalowych.
Technologia montażu konstrukcji stalowych.
Technologia montażu elementów drewnianych.
Zasady organizacji robót montażowych.
Treści programowe - Projekt
Projekt nr 1. „Projekt technologii i organizacji robót montażowych”. Charakterystyka zadania.
Ogólna charakterystyka robót montażowych.
Zatwierdzenie indywidualnych założeń.
Koncepcja wykonania robót montażowych. Klasyfikacja robót montażowych.
Roboty przygotowawcze. Zasady transportu i składowania elementów.
Dobór parametrów sprzętu montażowego (maszyna montażowa, urządzenia pomocnicze). Wiadomości ogólne o żurawiach.
Ustalenie kolejności technologicznej montażu.
Dobór brygady roboczej.
Opracowanie części rysunkowej.
Przepisy BHP robót montażowych.
Obrona prac projektowych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Lenkiewicz W.: Technologia robót budowlanych. PWN, Warszawa 1985.
Dyżewski A.: Technologia i organizacja budowy. Arkady. Warszawa 1991.
Dyżewski A: Technologia i mechanizacja robót. Arkady, Warszawa 1990.
Nowy poradnik majstra budowlanego. Red.: J. Panas. Arkady, Warszawa 2007.
Bortniczuk W.: Podstawy technologii i organizacji montażu konstrukcji budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1993
Ciołek R.: Kompleksowa mechanizacja produkcji budowlanej. Arkady, Warszawa 1985.
Poradnik inżyniera i technika budowlanego. Arkady, Warszawa 1983.
Stefański A.: Technologia zmechanizowanych robót budowlanych. Arkady, Warszawa 1983.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. Red. A. Ujma. Verlag
Dashofer, Warszawa -aktualizacja bieżąca.
Karty techniczne maszyn montażowych.
Instrukcje ITB.
Normy związane z technologią montażu robót budowlanych.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: TOZB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VIII
10
-
-
10
-
NIE
4
Karta opisu przedmiotu
Prefabrykacja w budownictwie
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Zakres wiadomości z przedmiotu „Budownictwo ogólne I” „Budownictwo ogólne II” „Technologia robót budowlanych I” i „Technologia robót
budowlanych II”.
CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie się z wiedzą na temat prefabrykacji w budownictwie, umiejętność wyszukiwania danych na temat aktualnych technologii produkcji
wybranych asortymentów prefabrykowanych wyrobów budowlanych..
Treści programowe - Wykład
Historia prefabrykacji w Polsce i na świecie.
Metody organizacyjne montażu elementów prefabrykowanych.
Dawniej stosowane systemy budownictwa z prefabrykatów betonowych.
Współczesne prefabrykaty betonowe.
Prefabrykacja i montaż elementów stalowych.
Prefabrykacja i montaż wyrobów z drewna i materiałów drewnopodobnych.
Prefabrykowane płyty warstwowe.
Technologia produkcji stolarki i ślusarki budowlanej.
Prefabrykowane konstrukcje szklano-aluminiowe.
Prefabrykowane elementy wykończeniowe
Treści programowe - Projekt
Projekt nr 1. „Technologia i organizacja produkcji w wytwórni prefabrykatów budowlanych”. Charakterystyka zadania.
Zatwierdzenie indywidualnych założeń.
Sposoby pozyskiwania materiałów i półproduktów.
Schematy linii technologicznej.
Sposoby organizacji pracy.
Prezentacja i obrona projektów wykonanych indywidualnie na podstawie wizyty w wybranym zakładzie produkującym prefabrykaty budowlane lub
źródeł literaturowych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Czerski Z.: Technologiczne projektowanie konstrukcji i prefabrykatów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1992.
Bielawski J. Chrabczyński G. Hładyniuk W.: Projektowanie form do prefabrykacji budowlanej. WNT, Warszawa, 1978.
Bortniczuk W.: Technologia produkcji prefabrykatów z betonu. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1993.
Cieszyński K., Śliwiński K., Wróblewski S.: Przemysłowa produkcja prefabrykatów: organizacja produkcji. PWN, Warszawa 1983.
Ciołek R.: Kompleksowa mechanizacja produkcji budowlanej”. Arkady, Warszawa, 1985.
Rowiński L.: Organizacja produkcji budowlanej. Arkady, Warszawa 1982.
Artykuły w czasopismach specjalistycznych.
Materiały informacyjne firm wytwarzających prefabrykaty budowlane.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: TOZB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VIII
-
-
-
-
20
NIE
4
Karta opisu przedmiotu
Seminarium dyplomowe TOZB
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Opanowanie materiału w zakresie sem. 1-6 studiów inżynierskich
Ogólne wiadomości w tematyce własnej pracy inżynierskiej
Znajomość języka technicznego.
Umiejętność sporządzenia budowlanej dokumentacji rysunkowej.
Umiejętność korzystania z dokumentów prawnych i normatywnych.
CEL PRZEDMIOTU
Przygotowanie studenta do realizacji i redakcji pracy inżynierskiej.
Opanowanie przez dyplomatów umiejętności wyciągania wniosków z pracy inżynierskiej.
Opanowanie umiejętności prezentacji wyników pracy inżynierskiej.
Treści programowe - Seminarium
Praca inżynierska – charakterystyka zadania, przedmiot cel i zakres pracy.
Dobór metod i środków wykonania zadania. Wymagania formalne.
Charakterystyka źródeł literaturowych.
Wymagania dotyczące poprawności języka technicznego.
Wymagania dotyczące części rysunkowej pracy inżynierskiej.
Ocena wyników pracy inżynierskiej. Formułowanie wniosków z pracy.
Wymagania edytorskie.
Sposoby prezentacji seminaryjnej.
Indywidualne referaty seminaryjne.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Kuczyński E.: Opracowanie wyników doświadczeń. Skrypt Politechniki Śląskiej, Gliwice 1969.
Majchrzak J., Mendel T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1995.
Nowara W.: Proces dyplomowania w uczelniach technicznych (kierunek – budownictwo). Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, Białystok 1993.
Rajczyk J., Rajczyk M., Respondek Z.: Wytyczne do przygotowania prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich na Wydziale Budownictwa.
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2004.
Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Placet, Warszawa 2005.
Żaczyński W.P.: Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich. Wydawnictwo Żak, Warszawa 1995.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: TOZB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VIII
-
-
-
-
-
-
15
Karta opisu przedmiotu
Praca dyplomowa TOZB
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Opanowanie materiału w zakresie sem. 1-6 studiów inżynierskich
Ogólne wiadomości w tematyce własnej pracy inżynierskiej
Znajomość podstaw języka technicznego.
Umiejętność sporządzenia budowlanej dokumentacji rysunkowej.
Umiejętność korzystania z dokumentów prawnych i normatywnych.
CEL PRZEDMIOTU
Samodzielne wykonanie założonego zadania inżynierskiego.
Opanowanie umiejętności właściwej redakcji pracy w logicznym układzie rozdziałów.
Opanowanie umiejętności właściwej prezentacji wyników pracy inżynierskiej.
Treści programowe - Praca dyplomowa inżynierska
Opracowanie planu pracy.
Sprecyzowanie planu pracy.
Analiza materiałów źródłowych.
Opracowanie części studialnej.
Część praktyczna - założenia.
Realizacja części praktycznej.
Wnioski.
Korekta redakcyjna.
Kontrola antyplagiatowa.
Złożenie pracy.
Recenzje (promotor i recenzent).
Egzamin dyplomowy i obrona pracy.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Kuczyński E.: Opracowanie wyników doświadczeń. Skrypt Politechniki Śląskiej, Gliwice 1969.
Majchrzak J., Mendel T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1995.
Nowara W.: Proces dyplomowania w uczelniach technicznych (kierunek – budownictwo). Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, Białystok 1993.
Rajczyk J., Rajczyk M., Respondek Z.: Wytyczne do przygotowania prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich na Wydziale Budownictwa.
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2004.
Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Placet, Warszawa 2005.
Żaczyński W.P.: Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich. Wydawnictwo Żak, Warszawa 1995.
Karta opisu przedmiotu dla specjalności: Architektura w Budownictwie - AwB
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Studia: niestacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: KBI, TOZB, AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
-
10
-
-
-
NIE
3
Karta opisu przedmiotu
Rysunek odręczny
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowa wiedza z zakresu różnych form rysunkowych
Umiejętność obserwacji postaci, form i brył w otoczeniu człowieka
Efektywna praca w zespołach realizujących większe kompozycje plastyczne
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie podstawowych problemów plastycznych związanych z rysunkiem odręcznym
Nabycie podstawowych umiejętności posługiwania się warsztatem rysunkowym.
Nabycie umiejętności pracy zespołowej przy realizacji większych projektów rysunkowych
Treści programowe – Ćwiczenia
Zapoznanie się z podstawowymi problemami rysunku odręcznego
Poznanie zasad wykonywania rysunku płaskiego i przestrzennego na przykładzie układu brył
Wykonanie rysunku perspektywicznego z wykorzystaniem wybranej przestrzeni miejskiej
Obserwacja własnego ciała pod kątem ogólnych proporcji dla wykonania ogólnego rysunku jako zestawu brył
Analiza relacji człowiek a wnętrze pod kątem oświetlenia
Analiza zależności między człowiekiem, obiektem technicznym a pejzażem w zmiennych warunkach oświetlenia
Przetworzenie rysunkowe dowolnej przestrzeni pod kątem zmiany jej funkcji i znaczenia. Praca zespołowa
Kolokwium zaliczeniowe
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Pignati T. Historia Rysunku od Altamiry do Picassa. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2006.
Parra Mont J.M. Jak rysować w perspektywie, Galaktyka, Łódź 1991.
Bevers H. Schatbirn P. Weigel B. Rembrandt. Flamarion, Paris 1991.
Smith S. Rysowanie. Świat Książki, Warszawa 2000.
Stanyer P. Techniki Rysunkowe. Wyd. Delta WZ, Warszawa 2006.
Barrington B. Rysujemy jak wielcy mistrzowie Wyd. Liber, Warszawa 2009.
Sztuka Świata, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1992.
Sztuka J.F. , Sztuka J. Kształtowanie otoczenia, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2005.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Urbanistyka i ruralistyka
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: AWB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
20
-
-
10
-
NIE
3
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Posiada wiedzę z Budownictwa ogólnego. Posiada wiedzę w zakresie architektury
współczesnej i historycznego środowiska kulturowego.
Znajomość procesów projektowych w zakresie konstrukcji drewnianych, murowych, żelbetowych, stalowych itp.
Znajomość rysunku technicznego, rysunku odręcznego i aksonometrycznego.
Umiejętność inwentaryzowania obiektów.
Umiejętność inwentaryzacji geodezyjnej z elementami geotechniki.
Ogólna wiedza w zakresie architektury współczesnej i historycznego środowiska
kulturowego.
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących wiedzy urbanistycznej i ruralistyki.
Znajomość wiedzy z dziedziny historii i teorii architektury, oraz dziedzin pokrewnych technicznych.
Znajomość wiedzy z zakresu podstaw urbanistyki i planowania przestrzennego.
Zrozumienie zależności występujących pomiędzy przestrzenią zabudowaną a skalą i potrzebami ludzi, zarówno w obrębie budynków, jak i pomiędzy
budynkami a ich otoczeniem.
Znajomość metod gromadzenia informacji i przygotowania założeń dla przedsięwzięć projektowych.
Zrozumienie problemów konstrukcyjnych, budowlanych i technicznych związanych z projektowaniem i realizacją budynków.
Zrozumienie problemów fizyki budowlanej, oraz problemów funkcji i technologii użytkowania wewnętrznego budynku, umożliwiających stworzenie
warunków komfortu wewnętrznego i zabezpieczenia przed wpływami czynników atmosferycznych.
Umiejętność projektowania uwzględniająca spełnienie wymagań użytkowych budynków w ramach ograniczeń wynikających z czynników finansowych i
przepisów budowlanych.
Znajomość technologii budowlanych oraz organizacji, przepisów i procedur stosowanych podczas realizacji projektów oraz w integracji projektów w
procesie planowania.
Treści programowe – Wykład
Wiadomości wstępne dotyczące przedmiotu :pojecie „urbanistyka”, pojęcia pochodne, zakres i obszar urbanistyki.
Podstawowe wiadomości z urbanistyki. Zagadnienia osadnicze. Czynniki miastotwórcze.
Rodzaje miast w zależności od uwarunkowań miastotwórczych.
Przegląd zagadnień rozwoju miast w historycznym ciągu cywilizacyjnym – od cywilizacji starożytnych do współczesności.
Piękno miast. Zasady kompozycji. Elementy kompozycji urbanistycznej.
Zagadnienia ekologii miasta jako nauki o organicznym rozwoju struktury przestrzennej miasta.
Podstawowe wiadomości z ruralistyki. Podstawowe wiadomości i zagadnienia osadnictwa wiejskiego. Współczesne zagadnienia rozwoju wsi polskiej.
Koncepcje rozwoju wiejskich układów osadniczych.
Historyczne zagadnienia rozwoju polskiej wsi : od okresu przedfeudalnego , wczesnego średniowiecza, do rozpadu społeczeństwa feudalnego
– Piękno i krajobraz – układy osadnicze- analiza na przykładach wsi dawnych i współczesnych. – Plany osiedli wiejskich – organizacja sieci
osiedleńczej w warunkach współczesnych.
Wybrane zagadnienia projektowania obiektów dla rolnictwa. Podstawowe funkcje gospodarstwa rolnego, plan generalny gospodarstwa rolnego
,gospodarstwa rolne indywidualne. Budynki na potrzeby hodowli. Budynki składowe. Rozwój historyczny osiedli wiejskich w Polsce.
Treści programowe – Projekt
Wydanie kart i zapoznanie z treścią prac projektowych. Projekt zagospodarowania działki zagrodowej w gospodarstwie wiejskim.
Ocena wartości zabytkowej i krajobrazowej rewitalizowanego terenu.
Inwentaryzacja trenu. Analiza kontekstu miejsca i czynników wpływających na formę przestrzenną obiektu. Poszukiwanie i opracowanie materiałów
historycznych.
Koncepcja zagospodarowania działki zagrodowej.
Propozycja usytuowania obiektu w terenie, powiązanie z istniejącą infrastrukturą.
Budowa układu konstrukcyjnego obiektu.
Propozycja rozwiązań materiałowych i technologicznych obiektu
Rozwiązania rzutowe obiektu.
Rozwiązania szczegółów architektonicznych obiektu.
Prezentacja i omówienie całości projektu. Zaliczenie zajęć projektowych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Czarnecki W. :Planowanie miast i osiedli. Tom I . Wiadomości ogólne. Planowanie przestrzenne. Wydawnictwo II PWN. Warszawa 1965.
Gałecki T. : Metodyka konstruowania planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego miast. Wyd. Politechniki Poznańskiej. Poznań 1994.
Małachowski E. ; Ochrona środowiska kulturowego. Wyd. Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1982.
Radziewanowski Z. : O niektórych problemach regionalizmu i ekologii w architekturze i i urbanistyce. Wyd. Politechniki Krakowskiej Kraków 2005.
Wróbel T. : Zarys historii budowy miast. Ossolineum 1971.
Kłosek- Kozłowska D. : Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2007.
Chmielewski J. M. : Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2007.
Rzymkowski A. Chowaniec M. : Ruralistyka, planowanie obszarów rolniczych i budownictwo wiejskie. Wyd. ARKADY.1972.
Czarnecki W. : podstawy ruralistyki z elementami budownictwa wiejskiego. Wyd WSFiZ 2004.
Kotwica J.; „Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym”, Wyd. Arkady Warszawa 2004.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Seminarium
Egzamin
10
-
-
20
-
NIE
ECTS
Projekt
Projektowanie architektoniczne
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: AWB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok III / Semestr VI
4
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza z geometrii wykreślnej i fizyki budowli.
Znajomość rysunku technicznego, rysunku odręcznego i aksonometrycznego.
Umiejętność inwentaryzowania obiektów.
Umiejętność inwentaryzacji geodezyjnej z elementami geotechniki.
CEL PRZEDMIOTU
Umiejętność sporządzenia projektów architektonicznych spełniających wymagania budowlano – techniczne.
Znajomość wiedzy z dziedziny historii i teorii architektury, oraz dziedzin pokrewnych technicznych.
Zrozumienie zależności występujących pomiędzy przestrzenią zabudowaną a skalą i potrzebami ludzi, zarówno w obrębie budynków, jak i pomiędzy
budynkami a ich otoczeniem.
Znajomość metod gromadzenia informacji i przygotowania założeń dla przedsięwzięć projektowych.
Zrozumienie problemów konstrukcyjnych, budowlanych i technicznych związanych z projektowaniem i realizacją budynków.
Zrozumienie problemów fizyki budowlanej, oraz problemów funkcji i technologii użytkowania wewnętrznego budynku, umożliwiających stworzenie
warunków komfortu wewnętrznego i zabezpieczenia przed wpływami czynników atmosferycznych.
Umiejętność projektowania uwzględniająca spełnienie wymagań użytkowych budynków w ramach ograniczeń wynikających z czynników finansowych i
przepisów budowlanych.
Znajomość technologii budowlanych oraz organizacji, przepisów i procedur stosowanych podczas realizacji projektów oraz w integracji projektów w
procesie planowania.
Treści programowe – Wykład
Podstawowe wiadomości o projektowaniu. „Projektowanie” jako pojęcie. Projektowanie jako dyscyplina.
Czynniki kulturowe warunkujące proces projektowania. Projektowanie jako instytucja społeczna.
Źródła wiedzy o projektowaniu. Podmiot projektowania. Przedmiot projektowania. Proces projektowania, fazy procesu projektowania: koncepcja,
projekt techniczny, projekt wykonawczy.
Zasady projektowania uniwersalnego. Projektowanie zróżnicowanych funkcjonalnie obiektów architektonicznych. Projektowanie budynków
mieszkalnych. Obiekty turystyki.
Projektowanie budynków usługowych: Budynki administracyjne biurowe, budynki na potrzeby oświaty.
Budowle i budynki na potrzeby kultury i sportu. Budynki i obiekty sakralne.
Obiekty służby zdrowia. Budownictwo na potrzeby komunikacji. Budownictwo związane z handlem i rzemiosłem. Budownictwo sieci zbiorowego
żywienia.
Projektowanie obiektów przemysłowych: plan generalny zakładu przemysłowego (lokalizacja szczegółowa, zabudowa, transport w zakładzie
przemysłowym, sieć przewodów, plan generalny a możliwość przystosowania zakładu do nowych potrzeb.
Budynki przemysłowe.
Projektowanie obiektów dla rolnictwa: Podstawowe funkcje gospodarstwa rolnego, plan generalny gospodarstwa rolnego, gospodarstwa rolne
indywidualne. Budynki na potrzeby hodowli. Budynki składowe.
Treści programowe – Projekt
Wydanie kart i zapoznanie z treścią prac projektowych. Projekt architektoniczny budynku jednorodzinnego w warunkach gminy, małego miasta.
Ocena wartości zabytkowej i krajobrazowej rewitalizowanego terenu.
Inwentaryzacja trenu. Analiza kontekstu miejsca i czynników wpływających na formę przestrzenną obiektu.
Propozycja usytuowania obiektu w terenie, powiązanie z istniejącą infrastrukturą.
Budowa układu konstrukcyjnego obiektu.
Propozycja rozwiązań materiałowych i technologicznych obiektu.
Rozwiązania rzutowe obiektu.
Rozwiązania szczegółów architektonicznych obiektu.
Projekt detalu ( projekt ogrodzenia dostosowany do sylwety budynku).
Zaliczenie zajęć projektowych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Dorosiński W.: Zarys metodyki projektowania. Arkady. Warszawa 1981.
Wróbel T.: Zarys historii budowy miast. Ossolineum 1971.
Charytonow E.: Projektowanie architektoniczne. WSiP. Warszawa 1974.
Buchner M. i inni: Zarys projektowania i historii architektury. WSiP. Warszawa 1976.
Szafer T. P.: Nowa architektura polska. Arkady. Warszawa 1981.
Korzeniewski W.: Budownictwo mieszkaniowe. Arkady. Warszawa 1989.
Latour S., Szymski A.: Projektowanie systemowe w architekturze. PWN. Warszawa – Poznań 1982.
Radziewanowski Z.: O niektórych problemach regionalizmu i ekologii w architekturze i urbanistyce. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków
2005.
Rezolucja ResAP (2001) 1 dotycząca wprowadzenia zasad uniwersalnego projektowania do programów nauczania wszystkich zawodów związanych z
tworzeniem środowiska budowlanego. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Warszawa 2001.
PN-60/B-02029: Projekty architektoniczne budowlane. Wymiarowanie na rysunkach.
PN-62/B-01031: Plany realizacyjne. Oznaczenia graficzne.
PN-80/N-01607: Rysunek techniczny. Oznaczenia graficzne materiałów.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Historia architektury
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
10
-
-
-
-
NIE
3
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza w zakresie historii architektury i środowiska kulturowego.
Umiejętność inwentaryzowania obiektów.
Znajomość rysunku technicznego, rysunku odręcznego i aksonometrycznego.
Umiejętność rysunkowo przeanalizować formę i konstrukcję dzieł architektonicznych, poprzez przedstawianie obiektów w planie, przekroju
CEL PRZEDMIOTU
Ogólna wiedza w zakresie historii architektury i środowiska kulturowego.
Umiejętność inwentaryzowania obiektów.
Znajomość rysunku technicznego, rysunku odręcznego i aksonometrycznego.
Umiejętność rysunkowo przeanalizować formę i konstrukcję dzieł architektonicznych, poprzez przedstawianie obiektów w planie, przekroju
Treści programowe – Wykłady
Architektura: terminologia, chronologia, styl, tektonika, pojęcie harmonii i piękna budowli
Architektura starożytnego Egiptu i Grecji
Architektura Mezopotamii i Persji
Architektura starożytnego Rzymu
Architektura romańska
Architektura gotycka
Rozwój architektury okresu odrodzenia, baroku i klasycyzmu
Architektura eklektyzmu i secesji
Architektura na przełomie XIX i XX w.
Architektura XX w.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Broniewski T. Historia architektury dla wszystkich. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Krakow-Gdańsk, 1990
Pevsner N., Historia architektury europejskiej. Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1976.
Watkin D., Historia Architektury Zachodniej, Arkady, Warszawa 2001.
Małachowski E. ; Ochrona środowiska kulturowego. Wyd. Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1982.
Radziewanowski Z. : O niektórych problemach regionalizmu i ekologii w architekturze i urbanistyce. Wyd. Politechniki Krakowskiej Kraków 2005.
Wróbel T. : Zarys historii budowy miast. Ossolineum 1971.
Kłosek- Kozłowska D. : Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2007.
Chmielewski J. M. : Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2007.
Gałecki T. : Metodyka konstruowania planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego miast. Wyd. Politechniki Poznańskiej. Poznań 1994.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Historia sztuki
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VII
20
-
-
-
-
NIE
3
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowa wiedza z zakresu głównych stylów historycznych w okresie starożytności i sztuce nowożytnej
Umiejętność ogólnego analizowania obiektów plastycznych i architektury w odniesieniu do epoki
Umiejętność dostrzegania zależności między sztuką, kulturą a życiem społecznym
Umiejętność pracy w zespole projektującym i prezentującym problematykę sztuki w przestrzeni architektonicznej
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie podstawowych definicji i problemów związanych z historią sztuki a szczególnie związanych z malarstwem, rzeźbą, i architekturą na
przestrzeni wieków
Nabycie umiejętności ogólnej oceny i analizowania dzieła sztuki w aspekcie plastycznym i kontekście historycznym.
Nabycie umiejętności pracy w zespole przy analizie większych obiektów /budowle i ich wyposażenie/
Treści programowe – Wykłady
Podstawowe definicje i problemy szczególnie związane z malarstwem, rzeźbą, architekturą i wyposażeniem wnętrz. Kultura okresu brązu i neilitu
Sztuka starożytnego Egiptu i Mezopotamii
Sztuka grecka i rzymska – relacje między rzeźbą malarstwem a architekturą
Sztuka starochrześcijańska /katakumby/ i okres późniejszy /IV – VII w./
Sztuka bizantyjska.
Sztuka Afryki, Chin i Dalekiego Wschodu
Sztuka karolińska i romańska
Sztuka gotycka w Europie
Sztuka Renesansu i Baroku
Sztuka XIX wieku w Europie i Ameryce
Sztuka XX wieku
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Cumming R. Sztuka, Wiedza i życie, Warszawa, 2005
Broniewski T. Historia architektury dla wszystkich, Wyd. Ossolineum, 1990
Jankowiak- Konik B. Historia malarstwa, Wyd. IBIS, Poznań, 2010
Koch W. Style w architekturze, Wyd. Świat Książki, 2000
Murray P. i L. Sztuka renesansu, Wyd. VIA. 1999
Niemczyk E. Cztery żywioły w architekturze, Wyd. Zakł Narod. Ossolińskich, 2002
Osińska B. Sztuka i czas. Tom I i II , Warszawa, 2005
Rodriguez R. Historia architektury, Wyd. Buchmann. 2008
Sztuka Świata, Wyd. Arkady. Warszawa, 1992
Watkin D. Historia architektury zachodniej, Wyd. Arkady, 2006
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Informatyczne techniki dokumentacji
architektonicznej
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VIII
-
-
20
-
-
NIE
3
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Ogólna wiedza z zakresu wykonywania rysunku budowlanego
Podstawowe umiejętności planowania funkcji w budynkach mieszkalnych
CEL PRZEDMIOTU
Poznanie normowych zasad projektowania obiektów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego
Poznanie podstaw modelowania i wizualizacji obiektów przestrzennych w programie architektonicznym „Archicad”
Treści programowe – Laboratorium
Wydanie kart i zapoznanie z treścią pracy laboratoryjnej. Analiza przepisów prawnych – „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z późniejszymi zmianami, wybrane akty Prawa
budowlanego, wymagania urzędowe.
Analiza aktualnych norm z zakresu projektowania architektonicznego.
Projekty architektoniczne budowlane i wykonawcze. Różnice w zakresie opracowania i ich zawartości. Niezbędne dokumenty uprawniające do
uzyskania pozwolenia na budowę.
Problemy architektoniczne dla projektów indywidualnych.
Wstępne projektowanie indywidualnego obiektu mieszkalnego. Dobór kształtu, kubatury, funkcjonalności budynku.
Wstęp do modelowanie przestrzennego w programie „Archicad”. Indywidualne ustawienia początkowe oraz parametry modelowania.
Przedstawienie podstawowych funkcji modelowania obiektu przestrzennego: ścian, fundamentów, stropów, dachu, elementów wizualizacji krajobrazu
oraz wnętrz.
Przedstawienie problematyki wizualizacji oraz renderingu.
Zaliczenie zajęć laboratoryjnych. Kontrola samodzielności wykonanych prac.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Markiewicz P., „Budownictwo ogólne dla architektów”, Wydawnictwo Archi-Plus, Kraków 2006r.
Markiewicz P., „Detale projektowe dla architektów”, Wydawnictwo Archi-Plus, Kraków 2019r.
Markiewicz P., „Kształtowanie architektury poprzez zmianę rozwiązań budolanych”, Wydawnictwo Archi-Plus, Kraków 2006r.
Neufert E. „Podręcznik projektowania architektoniczno budowlanego”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2011r.
Korzeniewski W., „Projektowanie mieszkań”, Arkady, Warszawa 2011r.
Korzeniewski W., „ Zasady obmiaru i obliczania powierzchni i kubatury budynków”, Wydawnictwo Polcen, Warszawa 2008r.
Korzeniewski W., „Znowelizowane warunki techniczne dla budynków i ich usytuowanie 2010. Suplement”, Wydawnictwo Polcen, Warszawa 2008r.
„Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie”
Sperber K.-H. „ArchiCAD 10” Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007r.
Miśniakiewicz E., Skowroński W., „Rysunek techniczny budowlany”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2009r
PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych
PN-ISO 128-23:2002 „Rysunek techniczny. Ogólne zasady przedstawiania. Część 23: Linie na rysunkach budowlanych”
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Seminarium dyplomowe AwB
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VIII
-
-
-
-
20
NIE
4
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Opanowanie materiału w zakresie sem. 1-6 studiów inżynierskich
Ogólne wiadomości w tematyce własnej pracy inżynierskiej
Znajomość języka technicznego.
Umiejętność sporządzenia budowlanej dokumentacji rysunkowej.
Umiejętność korzystania z dokumentów prawnych i normatywnych.
CEL PRZEDMIOTU
Przygotowanie studenta do realizacji i redakcji pracy inżynierskiej.
Opanowanie przez dyplomatów umiejętności wyciągania wniosków z pracy inżynierskiej.
Opanowanie umiejętności prezentacji wyników pracy inżynierskiej.
Treści programowe – Seminarium
Praca inżynierska – charakterystyka zadania, przedmiot cel i zakres pracy.
Dobór metod i środków wykonania zadania.
Wymagania formalne.
Charakterystyka źródeł literaturowych. Zasady ochrony praw autorskich
Wymagania dotyczące poprawności języka technicznego.
Wymagania dotyczące części rysunkowej pracy inżynierskiej.
Ocena wyników pracy inżynierskiej.
Formułowanie wniosków z pracy.
Wymagania edytorskie.
Sposoby prezentacji seminaryjnej.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Braszczyński J.: Teoria eksperymentu technologicznego. Część 1: Projektowanie, wykonanie i opis eksperymentu. Politechnika Częstochowska,
Częstochowa 1989.
Chrabaczyński G., Woźniak R.: Przemysłowa produkcja prefabrykatów budowlanych. Projektowanie dyplomowe. PWN, Warszawa 1982.
Górecka R.: Teoria i technika eksperymentu. Politechnika Krakowska, Kraków 1995.
Kuczyński E.: Opracowanie wyników doświadczeń. Skrypt Politechniki Śląskiej, Gliwice 1969.
Majchrzak J., Mendel T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1995.
Majdan K., Sawicki A.: Opracowywanie wyników pomiarów. Wyznaczanie niepewności pomiarów. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle
ORGMASZ, Warszawa 1994.
Nowara W.: Proces dyplomowania w uczelniach technicznych (kierunek – budownictwo). Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, Białystok 1993.
Polański Z.: Współczesne metody badań doświadczalnych. Wiedza Powszechna, Warszawa 1978.
Rajczyk J., Rajczyk M., Respondek Z.: Wytyczne do przygotowania prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich na Wydziale Budownictwa.
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2004.
Warchala T.: Teoria eksperymentu technologicznego. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 1985.
Żaczyński W.P.: Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich. Wydawnictwo Żak, Warszawa 1995.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Budownictwa
Projekt
Seminarium
Egzamin
ECTS
Praca dyplomowa AwB
Laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Ćwiczenia
Studia: stacjonarne I stopnia
Przedmiot dla specjalności: AwB
Wykład
Kierunek: Budownictwo
Rok IV / Semestr VIII
-
-
-
-
-
-
15
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Opanowanie materiału w zakresie sem. 1-6 studiów inżynierskich
Ogólne wiadomości w tematyce własnej pracy inżynierskiej
Znajomość języka technicznego.
Umiejętność sporządzenia budowlanej dokumentacji rysunkowej.
Umiejętność korzystania z dokumentów prawnych i normatywnych.
CEL PRZEDMIOTU
Samodzielne wykonanie założonego zadania inżynierskiego.
Opanowanie umiejętności właściwej redakcji pracy w logicznym układzie rozdziałów.
Opanowanie umiejętności właściwej prezentacji wyników pracy inżynierskiej.
Treści programowe – Praca dyplomowa inżynierska
Opracowanie planu pracy.
Sprecyzowanie planu pracy.
Analiza materiałów źródłowych.
Opracowanie części studialnej.
Część praktyczna - założenia.
Realizacja części praktycznej.
Wnioski.
Korekta redakcyjna.
Kontrola antyplagiatowa.
Złożenie pracy.
Recenzje (promotor i recenzent)
Egzamin dyplomowy i obrona pracy
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Braszczyński J.: Teoria eksperymentu technologicznego. Część 1: Projektowanie, wykonanie i opis eksperymentu. Politechnika Częstochowska,
Częstochowa 1989.
Chrabaczyński G., Woźniak R.: Przemysłowa produkcja prefabrykatów budowlanych. Projektowanie dyplomowe. PWN, Warszawa 1982.
Górecka R.: Teoria i technika eksperymentu. Politechnika Krakowska, Kraków 1995.
Kuczyński E.: Opracowanie wyników doświadczeń. Skrypt Politechniki Śląskiej, Gliwice 1969.
Majchrzak J., Mendel T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1995.
Majdan K., Sawicki A.: Opracowywanie wyników pomiarów. Wyznaczanie niepewności pomiarów. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle
ORGMASZ, Warszawa 1994.
Nowara W.: Proces dyplomowania w uczelniach technicznych (kierunek – budownictwo). Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, Białystok 1993.
Polański Z.: Współczesne metody badań doświadczalnych. Wiedza Powszechna, Warszawa 1978.
Rajczyk J., Rajczyk M., Respondek Z.: Wytyczne do przygotowania prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich na Wydziale Budownictwa.
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2004.
Warchala T.: Teoria eksperymentu technologicznego. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 1985.
Żaczyński W.P.: Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich. Wydawnictwo Żak, Warszawa 1995.

Podobne dokumenty

Karty opisu przedmiotów - Studia

Karty opisu przedmiotów - Studia A.Januszajtis. Fizyka dla politechnik., tom I, III, PWN, Warszawa 1991.

Bardziej szczegółowo

Karty opisu przedmiotów - Studia I stopnia

Karty opisu przedmiotów - Studia I stopnia Mapa jako obraz uogólniony-rodzaje i efekty generalizacji. Określenie położenia punktu na Ziemi i na mapie. Matematyczna osnowa mapy, odwzorowania kartograficzne, odwzorowanie Gaussa-Krugera. Mapy ...

Bardziej szczegółowo

Karty przedmiotowe I stopień 2014-2015

Karty przedmiotowe I stopień 2014-2015 Mapa jako obraz uogólniony-rodzaje i efekty generalizacji. Określenie położenia punktu na Ziemi i na mapie. Matematyczna osnowa mapy, odwzorowania kartograficzne, odwzorowanie Gaussa-Krugera. Mapy ...

Bardziej szczegółowo