System e-commerce oraz serwis m-commerce dla

Komentarze

Transkrypt

System e-commerce oraz serwis m-commerce dla
CASE STUDY
System e-commerce oraz serwis m-commerce
dla Leroy Merlin
Nasza strona by a wielokrotnie nagradzana w konkursach,
dlatego poszukuj c wykonawcy dla nowej wersji portalu
zwracali my uwag na jako oferowanych rozwi za oraz
referencje przy realizacji podobnej skali projektów. Nasz wybór
pad na Grup Unity, któr wyró nia na rynku kompleksowo ci
obs ugi w zakresie us ug e-marketingu i IT, do wiadczeniem,
elastyczno ci oraz dojrza ym podej ciem do e-commerce jako
jednego z elementów zintegrowanej strategii marketingu
i sprzeda y.
Efekty wspó pracy:
 Sklep internetowy Leroy Merlin, zapro-
jektowany i wdro ony przez specjalistów
Grupy Unity, zosta wyró niony nagrod
Webstar Akademii Internetu w kategorii
Us ugi profesjonalne oraz g ówn nagrod
Grand Webstar jako Strona Roku 2013
 W 2013 roku sklep Leroy Merlin dosta
nominacj do nagród E-commerce Polska
Awards 2013
Przemys aw Porada
Menad er ds. Internetu
Leroy Merlin
Leroy Merlin jest drugim w Europie i czwartym na wiecie
dystrybutorem w bran y budowlanej. W Polsce firma
rozpocz a dzia alno dwie dekady temu, dzi sie tworz 43
sklepy w du ych i rednich miastach, o powierzchni
handlowej od 6,0 do 18 tysi cy m2.
W maju 2012 sie Leroy Merlin jako pierwszy detalista
tradycyjny z bran y DIY zadebiutowa a w kanale e-commerce
i m-commerce. Firma postawi a na spójn polityk sprzeda y
wielokana owej i promocj z wykorzystaniem content
marketingu (rozbudowana sekcja Porady oraz Forum i Wasze
Wn trza).
Grupa Unity, od 10 lat wspiera Leroy Merlin od strony
realizacyjnej. Na zlecenie Klienta, specjali ci firmy najpierw
zaprojektowali i wdro yli nowy serwis e-commerce, a po jego
uruchomieniu w 2012 roku tak e serwis w wersji
przeznaczonej na urz dzenia mobilne. Systemy s
rozbudowywane.
System e-commerce oraz serwis m-commerce dla Leroy Merlin
Wyzwania przy wdro eniu:
Rozwi zanie:
Nowo zaprojektowany sklep internetowy, obok funkcji
sprzeda owej, mia oferowa klientom wysokojako ciow
sekcj contentow (multimedialne porady ekspertów) oraz
sta si miejscem budowania spo eczno ci Bohaterów we
w asnym domu . Zak adaj c pe ne dopasowanie do potrzeb
Klienta, specjali ci Grupy Unity zaprojektowali skrojony na
miar system bazuj cy na autorskiej platformie Grupy Unity Unity.Commerce. Po uruchomieniu nowej strony sieci, marka
chcia a równie da swoim klientom w pe ni funkcjonalny
serwis przeznaczony na urz dzenia mobilne smartfony
i tablety, dost pny dla u ytkowników z dowolnego miejsca
i o dowolnym czasie. Strona mia a posiada intuicyjny
interfejs dostosowany do wy wietlaczy urz dze przeno nych, dzi ki któremu tre ci wy wietla yby si prawid owo,
niezale nie od wielko ci ekranu. Dodatkowo, serwis mia
umo liwia dokonywanie zakupów i kierowa u ytkownika
do najbli szego sklepu tradycyjnego.
Sklep www.leroymerlin.pl bazuje na autorskiej platformie
Grupy Unity Unity.Commerce. Witryna zbudowana jest
z trzech g ównych cz ci, tworz cych integraln ca o :
sklepu internetowego, dzia u porad oraz sekcji Forum i Wasze
wn trza . U ytkownicy sklepu mog przegl da ,
przeszukiwa i porównywa produkty z katalogu. Wersja
mobilna serwisu zachowuje najwa niejsze funkcjonalno ci
pe nej wersji strony www.
Funkcje i rozwi zania:
Sklep internetowy

Zaprojektowany zosta w oparciu o najwy sze standardy
UX, posiada intuicyjn nawigacj , która pozwala szybko
powróci do streamingu produktów umo liwia to wiele
elementów nawigacyjnych, które w ka dym momencie
klient ma pod r k (banery na podstronach serwisu, etc.)

Gazetka Leroy Merlin to zmiana paradygmatu prezentowania oferty e-sklepu w internecie. Dzi ki interaktywnemu narz dziu, klient ju na stronie g ównej
otrzymuje dost p do najbardziej atrakcyjnych produktów
marki, bez konieczno ci szukania ich w karcie produktu
lub gazetce PDF. Mechanizm zapewnia aktualizacj
danych przy ka dorazowej zmianie dokonywanej po
stronie katalogu produktów. Ponadto, rozwi zanie
automatyzuje proces publikacji gazetek produktowych,
dedykowanych konkretnej akcji handlowej

Zastosowanie elementów cross i upsellingu w tym
integracja z silnikiem rekomendacji Gravity Reco
umo liwia przewidywanie w czasie rzeczywistym
preferencji zakupowych potencjalnych klientów oraz
prezentowanie zindywidualizowanej oferty produktowej.

Serwis oferuje u ytkownikom 3 systemy p atno ci m.in.
rozbudowane wdro enie PayPal, a tak e daje u ytkownikom szans na porównanie ceny w innych
serwisach za pomoc integracji z Ceneo
U yte technologie:
Unity.Commerce
Platforma Unity.Commerce jest kompletnym, jednolitym technologicznie rozwi zaniem wspieraj cym ide sprzeda y
wielokana owej. Dzi ki Unity.Commerce, mo liwe jest uruchomienie wielu kana ów sprzeda y elektronicznej w oparciu
o wspóln platform technologiczn . To propozycja dla do wiadczonych internetowych sprzedawców oraz tradycyjnych
detalistów i dystrybutorów, którzy chc oprze swój internetowy kana sprzeda y o rozwi zanie cz ce w sobie rozbudowan
funkcjonalno i dojrza architektur z kompetencjami i kompleksow ofert dostawcy. Unity.Commerce to gwarancja
wysokiej wydajno ci, bezpiecze stwa i elastyczno ci.
System e-commerce oraz serwis m-commerce dla Leroy Merlin

Dost pne listy zakupowe dla u ytkowników oraz ró ne
formy dostawy u atwiaj decyzje zakupowe

Integracja z systemem Call Center umo liwia klientom na
skorzystanie z pomocy podczas zakupów w ka dej chwili

Serwis zawiera bogat sekcj merytoryczn Wasze
wn trza , która u atwia u ytkownikowi dobór artyku ów
pod k tem wyposa enia wn trz oraz inspiracje
forumowiczów w postaci porad i materia ów zdj ciowych
(zdj cia 3d i 360stopni dla niektórych produktów),
a tak e znajdzie opinie oraz oceny u ytkowników
Serwis m-commerce

Obs uga gestu Swipe umo liwia jednym ruchem palca na
przegl d zdj produktów nawet na niewielkich
wy wietlaczach smartfonów.

Oszcz dno transferu zagwarantowana jest przez
adowanie zdj dopiero w momencie przewijania strony,
dopasowywaniu ich rozmiaru do rozdzielczo ci oraz
ograniczaniu prezentowanej tre ci

Serwis oferuje biblioteki porad, artyku ów i lmów wideo
z zakresu remontowania, urz dzania wn trz z pomys em
czy ogrodnictwa

Ka dy u ytkownik mo e utworzy swoje osobiste konta
oraz dokonywa zakupów
Efekty wspó pracy:

Sklep internetowy Leroy Merlin, zaprojektowany
i wdro ony przez specjalistów Grupy Unity, zosta
wyró niony nagrod Webstar Akademii Internetu
w kategorii Us ugi profesjonalne oraz g ówn nagrod
Grand Webstar jako Strona Roku 2013

W 2013 roku sklep Leroy Merlin dosta nominacj do
nagród E-commerce Polska Awards 2013
O Grupie Unity:
Jeste my jednym z najwi kszych dostawców IT dla e-biznesu w Polsce. Naszych Klientów
wspieramy poprzez dostarczanie im narz dzi wspieraj cych wielokana ow sprzeda
i dystrybucj , rozwi za usprawniaj cych procesy w rodowisku pracy, a tak e
wdra anie i integracj dedykowanego oprogramowania.
Oferta Grupy obejmuje równie kompleksow obs ug z zakresu marketingu konwersji,
nastawionego na osi ganie biznesowych celów Klienta.
Grupa Unity powsta a z po czenia Contium, Internet Designers oraz Empathy-Internet
Software House. Dzi mamy na koncie blisko 50 wdro e e-commerce oraz ponad 200
z zakresu e-marketingu i e-biznesu. Mo emy pochwali si zatrudnieniem na poziomie
200 osób, prac z 3 lokalizacji (Kraków, Wroc aw, Pozna ) przy polskich i zagranicznych
realizacjach.
System e-commerce oraz serwis m-commerce dla Leroy Merlin
Korzy ci ze wspó pracy:

Sklep internetowy to po czenie 3 funkcji w jednej aplikacji:
sprzeda owej; wizerunkowej dzia porad Dom z Pomys em
oraz spo eczno ciowej - forum u ytkowników

Silnik rekomendacji Gravity Reco zwi ksza prawdopodobie stwa zakupu oraz wzrost redniej warto ci koszyka

Przyjazny interfejs zapewnia intuicyjn nawigacj na stronie
oraz proste wyszukiwanie w obszernym katalogu produktów
(ponad 40 000 pozycji)

Zoptymalizowana cie ka zakupowa umo liwia u ytkownikowi
wygodne zakupy w sklepie internetowym nawet bez rejestracji

Wersja mobilna zawiera pe n funkcjonalno serwisu
tradycyjnego i gwarantuje u ytkownikom niskie u ycie
transferu danych

Serwis mobilny integruje dzia ania online i offline m.in. dzi ki
atwej lokalizacji najbli szego sklep stacjonarny i wyznaczaniu
trasy dojazdu
Klienci Grupy Unity w zakresie rozwi za e-commerce:
UNITY S.A.
Przedmiejska 6-10
54-201 Wrocław
e-mail: [email protected]
tel: +48 71 35 84 100
www.unity.pl
Zobacz także blog o e-commerce:
ecommerceblog.pl
Skontaktuj si z nami:
Krzysztof Murzyn
Lider Centrum Kompetencyjnego E-commerce
tel. +48 507 049 987
[email protected]
Barbara Molga
Specjalista ds. e-commerce
tel. +48 668 639 022
[email protected]
Tomasz Gutkowski
Specjalista ds. e-commerce
tel. +48 728 881 861
[email protected]
Dariusz wierad
Specjalista ds. e-commerce
tel. +48 605 769 386
[email protected]

Podobne dokumenty