Poleć nas znajomym

Transkrypt

Poleć nas znajomym
REGULAMIN PROMOCJI „POLEĆ NAS ZNAJOMYM”
z dnia 15 kwietnia 2013
§ 1 Organizator
Organizatorem promocji „Internet na próbę” (dalej „promocja”) jest Orawska Sieć Szerokopasmowa
"OrawaNET" s.c. P. Jamróz K. Sołtys zwany w dalszej części OrawaNET, z siedzibą w Jabłonce przy ulicy
Sobieskiego 8.
§ 2 Definicje pojęć
Rabat specjalny - kwota miesięcznego abonamentu obniżona do 1 zł z wyłączeniem rozszerzeń pakietu i
usług nie objętych podstawowym cennikiem.
§ 3 Zasady ogólne
1. Niniejszy regulamin określa promocyjne warunki dostępu do sieci internet świadczone przez OrawaNET w
ramach promocji.
2. Promocja obowiązuje od 2013-04-15 do 2013-12-31. OrawaNET zastrzega sobie prawo do zakończenia
promocji, jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie możliwości podłączenia nowych uczestników promocji lub
świadczenia usługi objętej niniejszą promocją.
3. Promocja jest skierowana do uczestników zawierających Umowę na czas określony i na czas nieokreślony.
4. Wszelkie określenia oznaczone dużymi literami, o ile z niniejszego regulaminu nie wynika inaczej, mają
znaczenie nadane im w REGULAMINIE ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI INTERNET.
§ 4 Zasady promocji
1. Abonent otrzymuje rabat specjalny za polecenie każdego nowego klienta, u którego została aktywowana
usługa dostępu do internetu.
2. Naliczenie rabatu specjalnego nastąpi w najbliższym Okresie Rozliczeniowym po aktywacji usługi dostępu
do internetu u nowego klienta.
3. Dopuszczalne formy zgłaszania nowego klienta:
- telefonicznie,
- e-mailem na adres [email protected],
- bezpośrednio technikowi OrawaNET podczas aktywacji usługi u nowego klienta,
- osobiście w siedzibie Operatora.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Uczestnik biorący udział w promocji ma prawo skorzystać z innych usług lub ofert promocyjnych OrawaNET
kierowanych do Abonentów.
2. Wszystkie podane ceny są cenami brutto przy aktualnie obowiązującym podatku od towarów i usług.
3. Promocja jest ograniczona do obszaru, na którym OrawaNET świadczy usługi telekomunikacyjne oraz
posiada techniczne możliwości świadczenia usług.
4. W przypadkach nieobjętych regulaminem promocji zastosowanie znajdują postanowienia obowiązującego
REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI INTERNET.
5. Przystąpienie uczestnika do promocji jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje jego postanowienia.
Strona | 1/1
v. 1_2013-05-08

Podobne dokumenty