02013 -Tabela amortyzacji środków trwałych A3

Transkrypt

02013 -Tabela amortyzacji środków trwałych A3
Tabela amortyzacyjna œrodków trwa³ych
Okreœlenie œrodka trwa³ego
Lp.
Nr
inw.
1
Nazwa
2
za rok 20
Dotyczy
Umorzenia
Wa r t o œ æ i n w e n t a r z o w a
B.O.
Zwiêkszenia
Zmniejszenia
B.Z.
3
4
5
6
B.O.
Zwiêkszenia
Zmniejszenia
7
8
9
WartoϾ
rocznego
umorzenia
10
Strona
Wa r t o œ æ m i e s i ê c z n e g o u m o r z e n i a - a m o r t y z a c j i
B.Z.
Stawka
%
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Z przeniesienia
Do przeniesienia
PU-K-267
Ind. 02013 Druk: TYPOGRAF Wrzeœnia, tel. 061 640 09 97

Podobne dokumenty