„World in your eyes – Świat w Twoich oczach”.

Transkrypt

„World in your eyes – Świat w Twoich oczach”.
Konkurs fotograficzny:
„World in your eyes – Świat w Twoich oczach”.
Regulamin:
1. Organizatorem konkursu są autorzy strony www.worldinoureyes.pl. Wszelkie pytania,
sugestie, pomysły, skargi związane z konkursem prosimy kierować na adres
[email protected]
2. Konkurs rozpoczyna się 26 października 2010. Prace biorące udział w konkursie muszą
być przesłane najpóźniej do 30 listopada 2010.
3. Nagroda główna zostanie przyznana 6 grudnia 2010. Nagrodą główną jest książka z serii
Profesjonalna Fotografia Cyfrowa, Michael Freeman „Krajobrazy i przyroda” o wartości 49
złotych.
Zwycięzca zostanie wyłoniony przez jury złożone założycieli strony www.worldinoureys.pl,
Agnieszkę Muszyńską i Daniela Staniszewskiego i zostanie powiadomiony o wygranej przez
e-mail. Informacja o zwycięzcy zostanie także umieszczona w aktualnościach, na stronie
internetowej podanej w regulaminie.
4. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia zamieszkała na terenie Polski.
5. Dane osobowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie dla celów związanych z realizacją
konkursu, w szczególności do przekazania informacji o nagrodach zwycięzcom konkursu.
6. Każda osoba spełniająca punkt 4 regulaminu może złożyć maksymalnie 3 zdjęcia
obrazujące jej zdaniem temat konkursu „World in your eyes – Świat w Twoich oczach” .
Prace prosimy przesyłać e-mailem na adres [email protected], w tytule
wiadomości wpisując „Konkurs”. W każdym zgłoszeniu muszą być zamieszczone
następujące informacje:
- imię i nazwisko osoby składającej prace na konkurs,
- telefon kontaktowy,
- pseudonim (jeśli uczestnik nie chce by jego zdjęcia podpisano imieniem i nazwiskiem w
przypadku prezentacji zdjęć na stronie),
- tytuł zdjęcia.
Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem zdjęć składanych na konkurs oraz, że posiada
zgodę osób trzecich na użycie ich wizerunku, w przypadku gdy takie osoby znajdują się na
zdjęciach.
7. Zdjęcia składane na cele realizacji konkursu muszą być zapisane w formacie JPG,
minimalny rozmiar to 800x600, 600x800, przy czym e-mail ze zgłoszeniem nie może
przekroczyć 10Mb (3 zdjęcia).
8. Zdjęcie ani jakakolwiek jego część nie może stanowić przeróbki czy adaptacji polegającej
w szczególności na zmianie oryginalnej kompozycji zdjęcia poprzez usuwanie i/lub
dodawanie jakichkolwiek elementów i/lub treści ani opracowania w rozumieniu ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niezależnie od powyższego do konkursu będą
dopuszczane zdjęcia, których ogólna jakość została zmieniona przez Uczestników poprzez
zmianę kontrastu, nasycenia lub zmianę kolorystyki zdjęcia z kolorowego na czarnobiałe.
9. Zwycięskie zdjęcie opublikujemy na naszej stronie internetowej www.worldinoureyes.pl.
Każdy uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na wykorzystanie swoich zdjęć w
tym celu.
10. Organizator ponosi koszty przesyłki przyznanych nagród.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia pracy do konkursu, jeśli uzna zdjęcia
za obraźliwe, naruszające dobro innych, prace nadesłane bez opisu i podpisu oraz z innych
powodów.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu w
trakcie trwania konkursu na wniosek uczestników, jeśli poprawi to funkcjonalność konkursu
lub wpłynie na atrakcyjność konkursu lub z innych ważnych powodów.
14. Spory, które wynikną z nieścisłości regulaminu zostaną rozwiązane polubownie przez
zainteresowane strony.
15. Złożenie zdjęć na konkurs oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Podobne dokumenty