UCHWAŁA NR XXX / 229 / 2004 Rady Miasta Wisły z dnia 25

Komentarze

Transkrypt

UCHWAŁA NR XXX / 229 / 2004 Rady Miasta Wisły z dnia 25
UCHWAŁA NR XXX / 229 / 2004
Rady Miasta Wisły
z dnia 25 listopada 2004r.
w sprawie: określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie
miejscowej na 2005r.
Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia
12 0stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia
7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa
w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne; tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 9,poz.84 ze zmianami) oraz art. 4 ust.1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz.U. Nr 62, poz. 718)
Rada Miasta Wisły
uchwala
co następuje:
§1
1. Inkasentem opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach
wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie Miasta Wisły
w pensjonatach oraz w prywatnych kwaterach określa się: Pana Piotra Szturca.
2. Określa się dla inkasenta opłaty miejscowej wskazanego w § 1 ust.1 wynagrodzenie prowizyjne
w wysokości 20% od zainkasowanej kwoty.
§2
1. Określa się inkasentów opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę
w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie Miasta Wisły:
1) Pani
2) Pani
3) Pani
4) Pani
5) Pani
6) Pan
7) Pani
8) Pani
9) Pani
10) Pani
11) Pani
12) Pani
13) Pani
14) Pan
15) Pan
16) Pani
17) Pan
18) Pani
BŁAŻEJEWSKA Aleksandra
BYRT Mirosława
CIEŚLAR Beata
CIEŚLAR Danuta
CIEŚLAR Małgorzata
CIEŚLAR Stanisław
CYWIŃSKA Beata
CZYŻ Barbara
CZYŻ Bronisław
CIMEK Wiesława
FIZEK Magdalena
FOJCIK Danuta
FRONT Magdalena
FROŃSKI Zbigniew
KIRAGA Grzegorz
KORZYŃSKA Katarzyna
KUBALA Paweł
KUC Danuta
dla O.S.W. “Zimowit”
dla O.W.S. “Regle”
dla Hotelu “Polonia”
dla D.W. “Limba”
dla O.S.W. “Granit”
dla O.W.S. “Radiola”
dla O.S. “Ewa”
dla D.W. “Grań”
dla O.W.S. “Ogrodzisko”
dla Schroniska - Stożek
dla O.W.S. “Turnia”
dla D.W. “Beskidy”
dla Schroniska - Przysłup
dla D.T. “Nad Zaporą”
dla D.W. “Jodła”
dla O.S.W. “Halny”
dla O.W.S. “Cisówka”
dla D.W. “Patria”
19) Pan KWIATKOWSKI Zbigniew
dla Hotelu “Gawra”
20) Pani LEGIERSKA Maria
dla D.W. “Uroczysko”
21) Pani ŁACEK Anna
dla C.R. i R. “Jubilat”
22) Pani MATLA Iwona
dla Hotelu “Milenium”
23) Pani MATULA Weronika
dla Hotelu “Stok”
24) Pani MELCER Małgorzata
dla D.W. “Geovita”
25) Pan MICHALAK Ryszard
dla D.W. “Kasztelanka”
26) Pani MURZYN Maria
dla Schroniska – Soszów
27) Pani NIEMCZYK Ewa
dla D.W. “Malinka”
28) Pani OGRODNIK Katarzyna
dla D.W. “Rymer”
29) Pani OSZTAB Romualda
dla D.W. “Smrek”
30) Pani PILCH Aleksandra
dla “Villa Almira”
31) Pani PINKAS Alicja
dla “Zbiornika Wodnego”
32) Pani PINKAS Bożena
dla O.S.W. “Relaks”
33) Pani PUDA Ewa
dla D.W. “Kłos”
34) Pani RUCIŃSKA Maria
dla D.W. “Uśmiech”
35) Pani SPYRA Władysława
dla D.W. “Ognisko”
36) Pani SZALBÓT Ewa
dla D.W. “Krokus”
37) Pani SZARZEC Helena
dla D.W. “Sfinks”
38) Pani SZTURC Agnieszka
dla C.R. i R.”Jubilat”
39) Pani ŚCIBISZ Grażyna
dla O.W. “Storczyk”
40) Pani TKOCZ Renata
dla D.W. “Pod Baranią”
41) Pani WASZAK Maria
dla D.W. “Ostoja”
42) Pani WISEŁKA Emilia
dla D.W. “Szarotka”
43) Pani ZGORZELSKA Alina
dla D.W. “Mitur”
44) Pani ZOWADA Danuta
dla O.S. “Start”
45) Hotel “Gołębiowski”
43 – 460 Wisła, Al.Ks.Bp.J. Bursche 3 dla Hotelu “Gołębiewski”
46) K.P.T.W. “NATURA TOUR”
Sp. z o.o. w Gdańsku
Biuro Bazy Własnej w Warszawie
03 – 734 Warszawa, ul. Kijowska 14 dla D.W. ”Sosna”
2. Określa się dla inkasentów wskazanych w § 2 wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 5%
od zainkasowanej kwoty.
§3
Inkasentem opłaty miejscowej jest również pracownik referatu finansowego urzędu miejskiego pełniący
obowiązki kasjera w stosunku do osób nie korzystających z usług zakwaterowania w ośrodkach
wymienionych w § 1 i 2. Osoby te uiszczają opłatę miejscową w kasie Urzędu Miejskiego w Wiśle
najpóźniej w ostatnim dniu pobytu.
§4
Pobrane kwoty opłaty miejscowej inkasenci wymienieni w § 2 i 3 wpłacają do kasy Urzędu lub
przekazują na rachunek bankowy Miasta Wisła nie później niż w terminie do 10 każdego miesiąca
za miesiąc poprzedni.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim oraz na tablicy ogłoszeń w Zarządach Osiedli.
2