Nazwa przedmiotu Analiza dzieła plastycznego z elementami krytyki

Transkrypt

Nazwa przedmiotu Analiza dzieła plastycznego z elementami krytyki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Nazwa przedmiotu
Jednostka prowadząca
Jednostka, dla której przedmiot
jest oferowany
Rodzaj przedmiotu
Analiza dzieła plastycznego z elementami krytyki artystycznej
IS UO
IS UO
Cykl dydaktyczny, w którym
przedmiot jest realizowany
Wymiar godzinowy
Forma(y)/typ(y) zajęć
Punkty ECTS
Język wykładowy
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu
2. semestr II roku studiów licencjackich
Wymagania wstępne
Efekty
Wiedza
uczenia się
Umiejętności
Postawy /
Kompetencje?
14.
Treść zajęć
15.
Metody i kryteria oceniania
16.
Literatura
17.
Praktyki zawodowe w ramach
przedmiotu / pomoce dydaktyczne
Uwagi
18.
Kierunkowy
15 godz.
Wykład
polski
dr Kazimierz S. Ożóg
Przedstawienie studentom elementów składających się na analizę dzieła sztuki,
sposobów patrzenia na wytwór artystyczny, efektów w postaci różnorodnych
opisów, esejów lub tekstów krytycznych. Zapoznanie kursantów z kształtem,
punktami mocnymi i słabymi krytyki artystycznej.
Podstawowa znajomość dziejów sztuki, umiejętność pisania i czytania.
Student zna teorie dotyczące kształtu i znaczenia dzieła sztuki, jak również
opisujące sposoby analizy i postrzegania dzieła plastycznego. Zna różnorodność
przejawów sztuki, jak również słabe i mocne strony współczesnej krytyki
artystycznej.
Student umie, w ograniczonym stopniu, który może być przez niego rozwijany,
analizować dzieło sztuki, napisać tekst analityczny o pewnych cechach
krytycznych. Potrafi zastosować odpowiednie metody, a przynajmniej ma
świadomość ich istnienia.
Otwartość na różnorodność kreacji artystycznej, rozumienie rozmaitych postaw
przyjmowanych wobec kreacji artystycznej, zdaje sobie sprawę z konieczności, a
zarazem pułapek wartościowania. Potrafi świadomie wybrać postawę
opisującą lub wartościującą.
Struktura opisu dzieła sztuki (2), metoda ikonologiczna Panofsky`ego (2),
Roman Ingarden wobec dzieła sztuki (2), analiza dzieła rzeźbiarskiego (2),
analiza architektury i zespołów urbanistycznych (2), tradycyjna i współczesna
krytyka artystyczna (3), artysta, krytyk, historyk sztuki (2).
20% obecność na zajęciach
20% aktywność na zajęciach
60% esej na wybrany przez siebie temat (dostępny od stycznia danego roku
kalendarzowego, w którym odbywa się kurs: http://histeriasztuki.blox.pl)
1. Erwin Panofsky, Ikonografia i ikonologia, [w:] tegoż, Studia z historii sztuki,
Warszawa 1971.
2. Zbigniew Herbert, Martwa natura z wędzidłem, Wrocław 1998 (i inne
wydania).
3. Anne D`Alleva, Metody I teorie historii sztuki, Kraków 2005.
W ramach zajęć odbywa się jedno wyjście na aktualną wystawę w GSW Opole.

Podobne dokumenty