G ST Professional

Komentarze

Transkrypt

G ST Professional
1 619 P08 843 (2012.07) T / 179 UNI
www.bosch-pt.com
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
OBJ_BUCH-1231-003.book Page 1 Tuesday, July 10, 2012 3:45 PM
Originalbetriebsanleitung
Original instructions
Notice originale
Manual original
Manual original
Istruzioni originali
Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
de
en
fr
es
pt
it
nl
90 E | 90 BE
Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
Orijinal işletme talimatý
Instrukcja oryginalna
Původní návod k používání
Pôvodný návod na použitie
Eredeti használati utasítás
Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
el
tr
pl
cs
sk
hu
ru
GST Professional
sr
sl
hr
et
lv
lt
ar
fa
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
ΔϴϠλϷ΍ ϞϴϐθΘϟ΍ ΕΎϤϴϠόΗ
Originalno uputstvo za rad
Izvirna navodila
Originalne upute za rad
Algupärane kasutusjuhend
Instrukcijas oriģinālvalodā
Originali instrukcija
OBJ_BUCH-1231-002.book Page 75 Friday, June 22, 2012 12:33 PM
Polski | 75
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Bosch Uzman Ekibi +90 (0212) 367 18 88
Işýklar LTD.ŞTİ.
Kýzýlay Cad. No: 16/C Seyhan
Adana
Tel.: 0322 359 97 10
Tel.: 0322 359 13 79
İdeal Eletronik Bobinaj
Yeni San. Sit. Cami arkasý No: 67
Aksaray
Tel.: 0382 215 19 39
Tel.: 0382 215 12 46
Bulsan Elektrik
İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşýsý
No: 48/29 İskitler
Ankara
Tel.: 0312 341 51 42
Tel.: 0312 341 02 03
Faz Makine Bobinaj
Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18
Antalya
Tel.: 0242 346 58 76
Tel.: 0242 346 28 85
Örsel Bobinaj
1. San. Sit. 161. Sok. No: 21
Denizli
Tel.: 0258 262 06 66
Bulut Elektrik
İstasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karşýsý
Elazýğ
Tel.: 0424 218 35 59
Körfez Elektrik
Sanayi Çarşýsý 770 Sok. No: 71
Erzincan
Tel.: 0446 223 09 59
Ege Elektrik
İnönü Bulvaro No: 135 Muğla Makasarasý Fethiye
Fethiye
Tel.: 0252 614 57 01
Değer İş Bobinaj
İsmetpaşa Mah. İlk Belediye Başkan Cad. 5/C Şahinbey
Gaziantep
Tel.: 0342 231 64 32
Çözüm Bobinaj
İsmetpaşa Mah. Eski Şahinbey Belediyesi altý Cad. No: 3/C
Gaziantep
Tel.: 0342 231 95 00
Onarým Bobinaj
Raifpaşa Cad. No: 67 İskenderun
Hatay
Tel.: 0326 613 75 46
Bosch Power Tools
Günşah Otomotiv
Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210 Beylikdüzü
İstanbul
Tel.: 0212 872 00 66
Aygem
10021 Sok. No: 11 AOSB Çiğli
İzmir
Tel.: 0232 376 80 74
Sezmen Bobinaj
Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenişehir
İzmir
Tel.: 0232 457 14 65
Ankaralý Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43
Kayseri
Tel.: 0352 336 42 16
Asal Bobinaj
Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun
Tel.: 0362 228 90 90
Üstündağ Elektrikli Aletler
Nusretiye Mah. Boyacýlar Aralýğý No: 9
Tekirdağ
Tel.: 0282 651 28 84
Tasfiye
Elektrikli el aleti, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre dostu
bir yöntemle tasfiye edilmek üzere tekrar kazaným merkezine
gönderilmelidir.
Elektrikli el aletlerini evsel çöplerin içine atmayýn!
Sadece AB üyesi ülkeler için:
2002/96/AT yönetmeliği ve bunun ulusal
hukuka uyarlanmýş hükümleri uyarýnca
kullaným ömrünü tamamlamýş elektrikli ve
elektronik aletler ayrý ayrý toplanmak ve
çevre dostu tasfiye için geri dönüşüm
merkezine yollanmak zorundadýr.
Değişiklik haklarýmýz saklýdýr.
Polski
Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla
elektronarzędzi
Należy przeczytać wszystkie
wskazówki i przepisy. Błędy
w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować
porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.
Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy
i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.
Użyte w poniższym tekście pojęcie „elektronarzędzie“ odnosi
się do elektronarzędzi zasilanych energią elektryczną z sieci
(z przewodem zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych
akumulatorami (bez przewodu zasilającego).
1 619 P08 843 | (22.6.12)
OBJ_BUCH-1231-002.book Page 76 Friday, June 22, 2012 12:33 PM
76 | Polski
Bezpieczeństwo miejsca pracy
f Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości
i dobrze oświetlone. Nieporządek w miejscu pracy lub
nieoświetlona przestrzeń robocza mogą być przyczyną
wypadków.
f Nie należy pracować tym elektronarzędziem w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np.
łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Podczas pracy elektronarzędziem wytwarzają się iskry, które mogą spowodować
zapłon.
f Podczas użytkowania urządzenia zwrócić uwagę na to,
aby dzieci i inne osoby postronne znajdowały się w bezpiecznej odległości. Odwrócenie uwagi może
spowodować utratę kontroli nad narzędziem.
Bezpieczeństwo elektryczne
f Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. Nie
wolno zmieniać wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie wolno
używać wtyków adapterowych w przypadku elektronarzędzi z uziemieniem ochronnym. Niezmienione wtyczki
i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
f Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami
jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Ryzyko porażenia
prądem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemione.
f Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem
i wilgocią. Przedostanie się wody do elektronarzędzia
podwyższa ryzyko porażenia prądem.
f Nigdy nie należy używać przewodu do innych
czynności. Nigdy nie należy nosić elektronarzędzia,
trzymając je za przewód, ani używać przewodu do
zawieszenia urządzenia; nie wolno też wyciągać wtyczki z gniazdka pociągając za przewód. Przewód należy
chronić przed wysokimi temperaturami, należy go trzymać z dala od oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych
części urządzenia. Uszkodzone lub splątane przewody
zwiększają ryzyko porażenia prądem.
f W przypadku pracy elektronarzędziem pod gołym
niebem, należy używać przewodu przedłużającego,
dostosowanego również do zastosowań zewnętrznych.
Użycie właściwego przedłużacza (dostosowanego do
pracy na zewnątrz) zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
f Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania
elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć
wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego.
Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
f Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować
ostrożność, każdą czynność wykonywać uważnie i z rozwagą. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest się
zmęczonym lub będąc pod wpływem narkotyków,
alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy użyciu
elektronarzędzia może stać się przyczyną poważnych
urazów ciała.
f Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze
okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia
1 619 P08 843 | (22.6.12)
ochronnego – maski przeciwpyłowej, obuwia z podeszwami
przeciwpoślizgowymi, kasku ochronnego lub środków
ochrony słuchu (w zależności od rodzaju i zastosowania
elektronarzędzia) – zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
f Należy unikać niezamierzonego uruchomienia
narzędzia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka i/lub
podłączeniem do akumulatora, a także przed podniesieniem lub przeniesieniem elektronarzędzia, należy
upewnić się, że elektronarzędzie jest wyłączone.
Trzymanie palca na wyłączniku podczas przenoszenia
elektronarzędzia lub podłączenie do prądu włączonego
narzędzia, może stać się przyczyną wypadków.
f Przed włączeniem elektronarzędzia, należy usunąć
narzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie lub klucz,
znajdujący się w ruchomych częściach urządzenia mogą
doprowadzić do obrażeń ciała.
f Należy unikać nienaturalnych pozycji przy pracy.
Należy dbać o stabilną pozycję przy pracy i zachowanie
równowagi. W ten sposób możliwa będzie lepsza kontrola
elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
f Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić
luźnego ubrania ani biżuterii. Włosy, ubranie i
rękawice należy trzymać z daleka od ruchomych
części. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą
zostać wciągnięte przez ruchome części.
f Jeżeli istnieje możliwość zamontowania urządzeń
odsysających i wychwytujących pył, należy upewnić
się, że są one podłączone i będą prawidłowo użyte.
Użycie urządzenia odsysającego pył może zmniejszyć
zagrożenie pyłami.
Prawidłowa obsługa i eksploatacja elektronarzędzi
f Nie należy przeciążać urządzenia. Do pracy używać
należy elektronarzędzia, które są do tego
przewidziane. Odpowiednio dobranym
elektronarzędziem pracuje się w danym zakresie
wydajności lepiej i bezpieczniej.
f Nie należy używać elektronarzędzia, którego
włącznik/wyłącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie,
którego nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
f Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po
zaprzestaniu pracy narzędziem, należy wyciągnąć
wtyczkę z gniazda i/lub usunąć akumulator. Ten środek
ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się
elektronarzędzia.
f Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy
udostępniać narzędzia osobom, które go nie znają lub
nie przeczytały niniejszych przepisów. Używane przez
niedoświadczone osoby elektronarzędzia są
niebezpieczne.
f Konieczna jest należyta konserwacja elektronarzędzia.
Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia
działają bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie
są pęknięte lub uszkodzone w taki sposób, który
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1231-002.book Page 77 Friday, June 22, 2012 12:33 PM
Polski | 77
miałby wpływ na prawidłowe działanie
elektronarzędzia. Uszkodzone części należy przed
użyciem urządzenia oddać do naprawy. Wiele
wypadków spowodowanych jest przez niewłaściwą
konserwację elektronarzędzi.
f Należy stale dbać o ostrość i czystość narzędzi tnących.
O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia się narzędzia
tnącego, jeżeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane
narzędzia łatwiej się też prowadzi.
f Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia pomocnicze itd.
należy używać zgodnie z niniejszymi zaleceniami.
Uwzględnić należy przy tym warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem użycie
elektronarzędzia może doprowadzić do niebezpiecznych
sytuacji.
Serwis
f Naprawę elektronarzędzia należy zlecić jedynie
wykwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu
oryginalnych części zamiennych. To gwarantuje, że
bezpieczeństwo urządzenia zostanie zachowane.
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa pracy z wyrzynarkami
f Podczas wykonywania prac, przy których narzędzie
robocze mogłoby natrafić na ukryte przewody
elektryczne lub na własny przewód zasilający,
elektronarzędzie należy trzymać za izolowane
powierzchnie rękojeści. Kontakt z przewodem sieci
zasilającej może spowodować przekazanie napięcia na
części metalowe elektronarzędzia, co mogłoby
spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Dalsze wskazówki bezpieczeństwa
i pracy
f Ręce należy trzymać z daleka od zakresu cięcia. Nie
wsuwać ich pod obrabiany przedmiot. Przy kontakcie z
brzeszczotem istnieje niebezpieczeństwo zranienia się.
f Elektronarzędzie uruchomić przed zetknięciem freza z
materiałem. W przeciwnym wypadku istnieje
niebezpieczeństwo odrzutu, gdy użyte narzędzie zablokuje
się w obrabianym przedmiocie.
f Należy uważać, by stopka podczas cięcia była
bezpiecznie nałożona. Zablokowany brzeszczot może się
złamać lub doprowadzić do odrzutu.
f Po zakończeniu pracy należy elektronarzędzie wyłączyć. Brzeszczot można wyprowadzić z obrabianego
materiału wtedy, gdy znajduje się on w bezruchu. W ten
sposób uniknie się odrzutu i można odłożyć bezpiecznie
elektronarzędzie.
f Stosować należy wyłącznie nieuszkodzone
brzeszczoty, znajdujące się w nienagannym stanie
technicznym. Wygięte lub nieostre brzeszczoty mogą się
złamać, mieć negatywny wpływ na linię cięcia, a także
spowodować odrzut.
Bosch Power Tools
f Nie należy hamować brzeszczotu po wyłączeniu
bocznym naciskiem. Brzeszczot może zostać
uszkodzony, złamać się lub spowodować reakcję zwrotną.
f Należy używać odpowiednich przyrządów
poszukiwawczych w celu lokalizacji ukrytych
przewodów zasilających lub poprosić o pomoc zakłady
miejskie. Kontakt z przewodami znajdującymi się pod
napięciem może doprowadzić do powstania pożaru lub
porażenia elektrycznego. Uszkodzenie przewodu
gazowego może doprowadzić do wybuchu. Wniknięcie do
przewodu wodociągowego powoduje szkody rzeczowe lub
może spowodować porażenie elektryczne.
f Należy zabezpieczyć obrabiany przedmiot.
Zamocowanie obrabianego przedmiotu w urządzeniu
mocującym lub imadle jest bezpieczniejsze niż trzymanie
go w ręku.
f Przed odłożeniem elektronarzędzia, należy poczekać,
aż znajdzie się ono w bezruchu. Narzędzie robocze może
się zablokować i doprowadzić do utraty kontroli nad
elektronarzędziem.
f Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu
należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
f Brzeszczot nie powinien być dłuższy niż wymaga tego
zaplanowane cięcie. Do cięć o bardzo małych
promieniach krzywizn należy stosować wąski
brzeszczot.
f Należy skontrolować, czy brzeszczot jest dobrze
osadzony. Luźny brzeszczot może wypaść i zranić
obsługującego.
f Podczas wyjmowania brzeszczotu elektronarzędzie
powinno być skierowane w taki sposób, aby wyrzucany
brzeszczot nie zranił osób lub zwierząt, znajdujących
się w pobliżu.
f Pyły niektórych materiałów, na przykład powłok
malarskich z zawartością ołowiu, niektórych gatunków
drewna, minerałów lub niektórych rodzajów metalu,
mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a także
wywoływać reakcje alergiczne, schorzenia dróg
oddechowych i/lub prowadzić do zachorowań na raka.
Materiały, zawierające azbest mogą być obrabiane jedynie
przez odpowiednio przeszkolony personel.
– W razie możliwości należy stosować odsysanie pyłu
dostosowane do rodzaju obrabianego materiału.
– Należy zawsze dbać o dobrą wentylację stanowiska
pracy.
– Zaleca się noszenie maski przeciwpyłowej z pochłaniaczem klasy P2.
Należy stosować się do aktualnie obowiązujących w danym
kraju przepisów, regulujących zasady obchodzenia się z materiałami przeznaczonymi do obróbki.
f Należy unikać gromadzenia się pyłu na stanowisku
pracy. Pyły mogą się z łatwością zapalić.
f Należy zwrócić uwagę na napięcie sieci! Napięcie
źródła prądu musi zgadzać się z danymi na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia. Elektronarzędzia
przeznaczone do pracy pod napięciem 230 V można
przyłączać również do sieci 220 V.
1 619 P08 843 | (22.6.12)
OBJ_BUCH-1231-002.book Page 78 Friday, June 22, 2012 12:33 PM
78 | Polski
f Wyłączając nieużywane elektronarzędzie można
oszczędzić energię elektryczną.
f Przymocowany do obudowy pałąk ochronny (zob.
rys. 14, str. 175) zapobiega niezamierzonemu
dotknięciu brzeszczotu podczas pracy. Nie należy go
więc zdejmować.
f Przed przystąpieniem do przecinania drewna, płyt
wiórowych, materiałów budowlanych itp., należy
sprawdzić, czy nie zawierają one ciał obcych, takich jak
gwoździe, śruby i in., a następnie je usunąć.
f Cięć wgłębnych należy dokonywać tylko w miękkich
materiałach, takich jak drewno, płyty gipsowokartonowe itp. Do cięć wgłębnych stosować należy
wyłącznie krótkie brzeszczoty.
f Osłona przeciwodpryskowa, zapobiegającą
wyszczerbianiu krawędzi podczas cięcia w drewnie.
Nie wolno stosować osłony przeciwodpryskowej do
cięć ukośnych.
f Ustawienia (nastawy) elektronarzędzia należy na
bieżąco dopasowywać do danego zastosowania. Do
niektórych zastosowań, np. do obróbki metali lub
podczas cięć krzywoliniowych należy zredukować
prędkość skokową i oscylacyjną.
f Przy obrabianiu małych lub cienkich przedmiotów
należy używać zawsze stabilnego podłoża lub stołu
pilarskiego (osprzęt).
f W skrajnie trudnych warunkach pracy należy w razie
możliwości stosować stacjonarny system odsysania
pyłu. Należy też często przedmuchiwać otwory
wentylacyjne i stosować wyłącznik ochronny różnicowoprądowy (FI). Podczas obróbki metali może dojść do
osadzenia się wewnątrz elektronarzędzia pyłu metalicznego, mogącego przewodzić prąd. Może to mieć
niekorzystny wpływ na izolację ochronną elektronarzędzia.
Symbole
Znaczenie
Należy w całości przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i wszystkie
instrukcje
Przed przystąpieniem do
jakichkolwiek czynności
obsługowym przy elektronarzędziu,
należy wyjąć wtyczkę sieciową z
gniazda
Należy nosić rękawice ochronne
Informacja dodatkowa
Kierunek ruchu
Kierunek reakcji
następna czynność
Funkcja nawiewu powietrza
System odsysania pyłów
Kąt uciosu
Niska liczba skoków/prędkość
Następujące symbole mają istotne znaczenie podczas
czytania i zrozumienia instrukcji eksploatacji. Należy
zapamiętać te symbole i ich znaczenia. Właściwa
interpretacja symboli sprzyja lepszemu i bezpieczniejszemu
użytkowaniu elektronarzędzia.
Symbol
Symbol
Znaczenie
GST 90 E: Wyrzynarka
zakres zaznaczony na szaro:
Rękojeść (pokryta gumą)
Wysoka liczba skoków/prędkość
Uruchomienie
Wyłączenie
Blokada włącznika/wyłącznika
Zabronione czynności
GST 90 BE: Wyrzynarka z rękojeścią
zamkniętą
zakres zaznaczony na szaro:
Rękojeść (pokryta gumą)
Właściwy wynik
Ciąć należy z lekkim dociskiem, aby
osiągnąć wysoką jakość linii cięcia.
1 619 P08 843 | (22.6.12)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1231-002.book Page 79 Friday, June 22, 2012 12:33 PM
Polski | 79
Symbol
Znaczenie
Do cięcia metalu należy wzdłuż linii
cięcia nałożyć środek chłodzący lub
smarny
Numer katalogowy (10 cyfrowy)
Moc znamionowa
Częstotliwość skoku na biegu
jałowym
maks. głębokość cięcia
P1
n0
Deklaracja zgodności
Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt,
przedstawiony w „Dane techniczne“, odpowiada
wymaganiom następujących norm i dokumentów
normatywnych: EN 60745 – zgodnie z wymaganiami
dyrektyw: 2011/65/UE, 2004/108/WE, 2006/42/WE.
Dokumentacja techniczna (2006/42/WE):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Helmut Heinzelmann
Senior Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9
Drewno
Aluminium
metal
/II
LpA
LwA
K
ah
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 01.06.2012
Płyta wiórowa
Informacja na temat hałasu i wibracji
Ciężar odpowiednio do
EPTA-Procedure 01/2003
Symbol klasy ochronnej II
(całkowita izolacja)
Poziom ciśnienia akustycznego
Poziom natężenia dźwięku
Niepewność
Wartości łączne drgań
Wartości pomiarowe produktu zebrane zostały w tabelce,
umieszczonej na stronie 166 niniejszej instrukcji
eksploatacji.
Wartości łączne hałasu i drgań (suma wektorowa z trzech
kierunków) oznaczone zostały zgodnie z EN 60745.
Podany w niniejszej instrukcji poziom drgań pomierzony
został zgodnie z określoną przez normę EN 60745 procedurą
pomiarową i może zostać użyty do porównywania
elektronarzędzi. Można go też użyć do wstępnej oceny
ekspozycji na drgania.
Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla
podstawowych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli
elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowań lub z
innymi narzędziami roboczymi, a także jeśli nie będzie
wystarczająco konserwowane, poziom drgań może odbiegać
od podanego. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować
podwyższenie ekspozycji na drgania podczas całego czasu
pracy.
Aby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania, trzeba wziąć
pod uwagę także okresy, gdy urządzenie jest wyłączone, lub
gdy jest wprawdzie włączone, ale nie jest używane do pracy.
W ten sposób łączna (obliczana na pełny wymiar czasu pracy)
ekspozycja na drgania może okazać się znacznie niższa.
Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa,
mające na celu ochronę operatora przed skutkami ekspozycji
na drgania, np.: konserwacja elektronarzędzia i narzędzi
roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk,
ustalenie kolejności operacji roboczych.
Zakres dostawy
Wyrzynarka.
Osłona przeciwodpryskowa, prowadnica równoległa,
narzędzia robocze i pozostały osprzęt ukazany na rysunkach
lub opisany w instrukcji użytkowania nie wchodzi w
standardowy zakres dostawy.
Kompletny asortyment osprzętu można znaleźć w naszym
katalogu osprzętu.
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie przeznaczone jest do wykonywania cięć i
wykrojów w drewnie, tworzywach sztucznych, metalu,
płytach ceramicznych i gumie na stałym podłożu.
Przystosowane jest do wykonywanie cięć prostych i
ukosowych, pod kątem do 45°. Należy wziąć pod uwagę
zalecenia dotyczące brzeszczotów.
Dane techniczne
Dane Techniczne produktu zebrane zostały w tabelce, umieszczonej na stronie 166 niniejszej instrukcji eksploatacji.
Dane aktualne są dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy
napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku
modeli specyficznych dla danego kraju dane te mogą się
różnić.
Bosch Power Tools
1 619 P08 843 | (22.6.12)
OBJ_BUCH-1231-002.book Page 80 Friday, June 22, 2012 12:33 PM
80 | Polski
Montaż i praca
Poniższa tabela ukazuje cele operacyjne dla montażu i zastosowania elektronarzędzia. Wskazówki dotyczące celów
operacyjnych ukazane są w podanym rysunku. Istnieją różne kombinacje wskazówek – uzależnione od rodzaju pracy. Proszę
wziąć pod uwagę wskazówki bezpieczeństwa.
Planowane działanie
Rysunek
Montaż brzeszczotu
1
167
Wyjmowanie brzeszczotu
2
167
Włączanie funkcji wydmuchu
wiórów
3
167
Podłączanie systemu odsysania
4
168–169
Ustawianie kąta uciosu
5
169–170
Montaż osłony przeciwodpryskowej
6
171
Regulacja ruchu oscylacyjnego
7
171
Ustawianie wstępnej prędkości
skokowej
8
172
Włączanie/wyłączanie
9
172–173
Elektronarzędzie można przykładać
do obrabianego materiału tylko
w stanie włączonym
10
173
Smarowanie podczas obróbki
metali
11
173
1 619 P08 843 | (22.6.12)
Wziąć pod uwagę
Strona
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1231-002.book Page 81 Friday, June 22, 2012 12:33 PM
Česky | 81
Planowane działanie
Rysunek
Cięcie wgłębne
12
174
Montaż i zastosowanie prowadnicy
równoległej
13
174–175
Wybór osprzętu
–
177–178
Konserwacja i czyszczenie
f Aby móc efektywnie i bezpiecznie pracować, należy
zawsze utrzymywać elektronarzędzie, jego otwory
wentylacyjne jak również uchwyt narzędziowy
w czystości.
Jeżeli konieczna okaże się wymiana przewodu
przyłączeniowego, należy zlecić ją firmie Bosch lub w
autoryzowanym przez firmę Bosch punkcie naprawy
elektronarzędzi, co pozwoli uniknąć ryzyka zagrożenia
bezpieczeństwa.
Należy regularnie czyścić uchwyt brzeszczotu. W tym celu
należy brzeszczot wyjąć z elektronarzędzia, a
elektronarzędzie ostukać lekko, uderzając płytą podstawy o
płaską powierzchnię.
Rolkę prowadzącą należy regularnie kontrolować. W przypadku, gdy jest ona zużyta, musi zostać wymieniona przez
autoryzowany serwis firmy Bosch.
Rolkę prowadzącą należy od czasu do czasu nasmarować
kroplą oleju (zob. rys. 15, str. 176).
Obsługa klienta oraz doradztwo
techniczne
Ze wszystkimi pytaniami, dotyczącymi naprawy i konserwacji
nabytego produktu oraz dostępu do części zamiennych
prosimy zwracać się do punktów obsługi klienta. Rysunki
techniczne oraz informacje o częściach zamiennych można
znaleźć pod adresem:
www.bosch-pt.com
Zespół doradztwa technicznego firmy Bosch służy pomocą w
razie pytań związanych z zakupem produktu, jego
zastosowaniem oraz regulacją urządzeń i osprzętu.
Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części
zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru
katalogowego elektronarzędzia zgodnie z danymi na tabliczce
znamionowej.
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Tel.: +48 (022) 715 44 60
Faks: +48 (022) 715 44 41
E-Mail: [email protected]
Bosch Power Tools
Wziąć pod uwagę
Strona
Infolinia Działu Elektronarzędzi: +48 (801) 100 900
(w cenie połączenia lokalnego)
E-Mail: [email protected]
www.bosch.pl
Usuwanie odpadów
Elektronarzędzia, osprzęt i opakowanie należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony środowiska.
Nie wolno wyrzucać elektronarzędzi do odpadów z gospodarstwa domowego!
Tylko dla państw należących do UE:
Zgodnie z europejską wytyczną
2002/96/WE o starych, zużytych narzędziach elektrycznych i elektronicznych i jej
stosowania w prawie krajowym, wyeliminowane niezdatne do użycia elektronarzędzia
należy zbierać osobno i doprowadzić do
ponownego użytkowania zgodnego
z zasadami ochrony środowiska.
Zastrzega się prawo dokonywania zmian.
Česky
Všeobecná varovná upozornění pro
elektronářadí
VAROVÁNÍ Čtěte všechna varovná upozornění a
pokyny. Zanedbání při dodržování
varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek zásah
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna
uschovejte.
Ve varovných upozorněních použitý pojem „elektronářadí“ se
vztahuje na elektronářadí provozované na el. síti (se síťovým
kabelem) a na elektronářadí provozované na akumulátoru
(bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracovního místa
f Udržujte Vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené.
Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou vést
k úrazům.
f S elektronářadím nepracujte v prostředí ohroženém
explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo
prach. Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou prach
nebo páry zapálit.
1 619 P08 843 | (22.6.12)

Podobne dokumenty

Gazeta Narzędziowa nr. 12/2011

Gazeta Narzędziowa nr. 12/2011 Podczas tej imprezy wystawcy zaprezentują nie tylko używane maszyny i sprzęt, ale także usługi serwisowe i części zamienne. Organizatorzy Internationale Eisenwarenmesse oraz USETEC uznali, że grupy...

Bardziej szczegółowo