Głos Radomski nr 20

Transkrypt

Głos Radomski nr 20
ISSN 2353-415X
4 grudnia 2014 Numer 20
Czytaj online: www.glos-radomski.pl
www.facebook.com/GlosRadomski
PiS walczy bezwzględnie w Starostwie
Ukonstytuowanie się Rady Miejskiej w Radomiu
1 grudnia 2014 roku odbyła się pierwsza sesja Rady Miasta Radomia. Od tej chwili nowo Wszystko zaczęło się 01.12.2014 zgodnie z planem na
wybrani radni będą sprawowali władzę w naszym mieście.
pierwszej sesji nowej rady przewodniczący senior Tadeusz
Nowicki rozpoczął obrady i życzył radnym spełnienia
uwadze zadowolenie wyborców. wyborczych obietnic. Przewodniczący Powiatowej Komisji
Potem nastąpiło wręczenie za- Wyborczej Adam Kawczyński przedstawił wyniki wyborów
świadczeń uprawniających do zai rozdał radnym oświadczenie o wyborze. Po czym radni
siadania w radzie.
Złożenie ślubowania przez złożyli ślubowanie.
Zwołanie sesji rady miasta na
ten dzień wydał Komisarz Wyborczy w Radomiu Grzegorz Wójtowicz. Przewidziany został następujący tok obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Złożenie ślubowania przez
radnych.
3.Wybór przewodniczącego
rady miasta.
P row ad z ąc y m by ł M i ro sław Jan Rejczak – ustępujący ze
stanowiska przewodniczącego.
Obrady otworzył krótkim
pow ita niem z ebra nych był y
prez ydent Radomia Andrzej
Kosztowniak.
Po odśpiewaniu hymnu głos
zabrała przewodnicząca Miejskiej
Komisji Wyborczej Anna Szymczak. Przypomniała, że to dzięki
woli wyborców wszyscy uzyskali
mandat radnego. Życząc sukcesów
przypomniała, by zawsze mieć na
Szanowni Państwo!
Dzięki ponad 82 tysiącom głosów oddanych w lokalach komisji obwodowych w okręgu nr 5 przez Was na kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego, ubiegających się o mandaty radnych Województwa
Mazowieckiego, trzech reprezentantów subregionu radomskiego będzie
mieć zaszczyt kolejną kadencję służyć interesom Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności południowej jego części.
Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby mieszkańców południowego Mazowsza są szczególnie duże. Zdaje sobie z tego sprawę większość nowo
wybranych radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Stąd wizyta
Adama Struzika w dniu 26 listopada na Ziemi Radomskiej. Uczestnictwo
w przekazywaniu ostatnich w tym roku odcinków dróg i innych obiektów ważnych dla poprawy warunków życia i komunikowania się społeczności lokalnej z gminami, siedzibami powiatów, miastami, ze światem.
Zanosi się, że nowe władze Sejmiku i Zarząd Województwa Mazowieckiego, mając m. in. dzięki radnym dobre rozeznanie potrzeb społecznych, zadbają o skierowanie środków budżetowych i wsparcia zewnętrznego, w tym dotacji unijnych do tych środowisk społecznych, gmin i
powiatów gdzie potrzeb jest szczególnie dużo i gdzie rodzą się pożyteczne
inicjatywy oddolne, zgłaszane lub wspierane przez naszych Wyborców.
Będziemy uczestniczyć w akceptacji zgłaszanych wniosków i projektów i czuwać nad ich realizacją, w tym ujętych w naszych programach
wyborczych.
Z podziękowaniem za poparcie
Radni Województwa Mazowieckiego
Zbigniew Gołąbek
Leszek Przybytniak
nowych radnych poprzedziło odczytanie roty ślubowania. Każdy
miał wypowiedzieć obowiązkowo
– Ślubuję. Słowa - Tak mi dopomóż Bóg- nie obowiązywały, radny
mógł je dodać.
Teraz miały nastąpić głosowania, dlatego należało wybrać
sekretarzy obrad, którzy mieli
zająć się liczeniem głosów. Zostali
nimi: Dawid Ruszczyk i Kazimierz
Staszewski.
Końcowym punktem sesji było
wybranie przewodniczącego rady
miasta. PiS zgłosił na to stanowisko Dariusza Wójcika, PO Wiesława Wędzonkę. Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie tej funkcji
w razie ich wyboru.
Powołano komisję skrutacyjną,
która miała zająć się przebiegiem
głosowania na ww. stanowisko. W
jej skład weszli: PO – Marta Michalska-Wilk i Marcin Kaca, PiS
– Adam Bocheński i Marek Szary
– przewodniczący komisji.
Nastąpiło tajne głosowanie,
w którym brało udział 27 radnych. 12 głosów uzyskał Wiesław
Wędzonka, 15 głosów Dariusz
Wójcik, który objął stanowisko
przewodniczącego.
Dariusz Wójcik dziękując, nie
omieszkał nadmienić, że by zostać
przewodniczącym wystarczy 14
głosów, on uzyskał 15. Deklarował
współpracę ze wszystkimi opcjami
politycznymi, także z nowym prezydentem; niezdecydowani ocenią
go po działaniach.
PO pogratulowała nowemu
przewodniczącemu rady miejskiej. Przy okazji poinformowano
o złożeniu przez Karola Semika rezygnacji z mandatu radnego. Jego
miejsce zajmie Dariusz Chłopicki.
Jakub Kowalski z PiS gratulując
Dariuszowi Wójcikowi przypomniał, że w wyborach samorządowych partia ta startowała pod
hasłem – Wspólnie dla Radomia
– i dalej tak chce.
Na koniec podziękowania
otrzymał prowadzący tę sesję Mirosław Rejczak, najstarszy radny
kończący swą kadencję.
Beata Smolińska
Kabaret w w ykonaniu
opozycji
Do niespodzianki doszło podczas wyboru przewodniczącego
rady. PSL ma 14 mandatów i działa
w koalicji z jedynym radnym SLD
- Tadeuszem Nowickim. W radzie
jest jeszcze dziewięć osób w klu-
bie PiS i trzy z Forum Samorządowego. Jednak w poniedziałek
w klubie PSL zabrakło Andrzeja
Moskwy, który po I turze wyborów został burmistrzem Iłży i
Adama Gibały, nowego wójta
gminy Wolanów. Skoro wygaszono
mandaty ww. to automatycznie
powinni być nominowani kolejni
radni! Kto za tym stoi, że tak się
nie stało? Tą sytuację osłabienia
postanowiła wykorzystać opozycja. Chociaż długofalowo to nie
ma sensu! PiS właściwie osiągnął
jeden cel jakim jest skompromitowanie Rady na początek nowej
kadencji. Wątpię, aby w PSL zdarzył się kolejny tak głupi ruch
któregokolwiek radnego. Za Andrzeja Moskwę do rady wchodzi
Ewa Pasternak, za Adama Gibałę
- Antoni Dzik, za Tadeusza Osińskiego (został wójtem Kowali) - Teresa Majkusiak, za Zdzisława Duliasa (Wierzbica) - Łukasz Figura,
za Pawła Dziewita (Gózd) - Ewa
Tkaczyk, za Romualda Zawodnika (Pionki) - Marzena Murawska. Nowymi radnymi w obecnej
kadencji są: Henryk Słomka, Teresa Bartosiewicz, Teodozja Bień,
Henryk Lesiak, Wincenty Lipka,
Marzena Wiosna-Michałek. Na
przewodniczącego rady Tadeusz
Osiński zaproponował kierownika radomskiego KRUS Teresę
Bartosiewicz. W imieniu Forum
Samorządowego- przedsiębiorcę
Zdzisława Mroczkowskiego zgłosił radny Romuald Zawodnik. Ze
strony PiS radny Waldemar Trelka
zaproponował działacza „Solidarności” Zbigniewa
Dziubasika.
W g ł o s ow an iu n a M r o c z kowskiego nie zagłosował jednak
ni k t, na Ba r tosiewicz - 12 osób,
a na Dziubasika
- 13. Okazało się,
że głosy przerzucili na niego radni
Forum Samorząd owe go or a z ...
jeden radny PSL – Henryk Słomka.
W tej sytuacji przewodniczący
Zbigniew Dziubasik postanowił
iść za ciosem i zgłosił do porządku
obrad wybór starosty i zarządu powiatu. Co znów zostało przegłosowane. PSL zażądał przerwy. Po
niej radni PSL nie wrócili już na
salę. Tylko starosta Mirosław Ślifirczyk oświadczył, że wniesienie nowego punktu do porządku
obrad odbyło się niezgodnie z
prawem, brakuje niezbędnej bezwzględnej większości głosów i na
dziś zostały wyczerpane wszystkie
punkty porządku sesji. Prawnie
niedopuszczalne było rozszerzenie porządku sesji i próba wyboru
zarządu powiatu.
Eugeniusz Kopciński
Dariusz Frączek
2
GŁOS RADOMSKI
Radni i Zarząd województwa mazowieckiego
27.11.2014 roku odbyło się pierwsze posiedzenie sejmiku
województwa mazowieckiego w nowym składzie.
W V kadencji sejmik tworzyć będzie 19 radnych z PiS,
16 radnych z PSL, 15 radnych z PO oraz radna z SLD.
Pierwszą decyzją nowych radnych było wybranie
przewodniczącego i wiceprzewodniczącej sejmiku oraz
marszałka i członków zarządu.
V kadencja to kontynuacja
dotychczasowych prac. Przewodniczącym sejmiku województwa
mazowieckiego będzie Ludwik
Rakowski (PO), a wiceprzewodniczącą Bożenna Pacholczak (PSL).
Zgodnie z postanowieniem komisarza wyborczego, kolejnych
dwóch wiceprzewodniczących
radni wybiorą podczas następnego
posiedzenia sejmiku, które odbędzie się 15 grudnia.
Radni wybrali też członków
zarządu województwa. Marszałkiem jest ponownie Adam Struzik (PSL). Wicemarszałkami zostali: Janina Ewa Orzełowska (PSL)
oraz Leszek Ruszczyk (PO). Członkami zarządu – Elżbieta Lanc (PO)
i Wiesław Raboszuk (PO).
Radnymi województwa mazowieckiego V kadencji z ramienia Polskiego Stronnictwa
Ludowego zostali: Mirosław Augustyniak, Witold Chrzanowski, Cecylia Domżała, Grzegorz
Gańko, Zbigniew Gołąbek, Wiesława Krawczyk, Marian Krupiński, Paweł Obermeyer, Mirosław Adam Orliński, Janina Ewa
Orzełowska, Bożenna Pacholczak,
Leszek Przybytniak, Erwina Ryś-Ferens, Dorota Stalińska, Adam
Struzik i Bożena Żelazowska.
Klub Platformy Obywatelskiej tworzą: Wojciech Bartelski,
Katarzyna Bornowska, Dariusz
Dziekanowski, Kinga Gajewska,
Jolanta Gruszka, Urszula Kierzkowska, Jolanta Koczorowska, Stefan Kotlewski, Tomasz Kucharski,
Elżbieta Lanc, Wioletta Paprocka-Ślusarska, Wiesław Raboszuk, Ludwik Rakowski, Leszek Ruszczyk
oraz Krzysztof Strzałkowski.
Prawo i Sprawiedliwość w
sejmiku województwa mazowieckiego będą reprezentować radni:
Michał Dworczyk, Radosław Fogiel, Agnieszka Górska, Krzysztof Kawęcki, Witold Kołodziejski,
Anna Krupka, Jakub Opara, Marian Piłka, Jan Rejczak, Anna Sikora, Piotr Strzembosz, Ewa Szymańska, Karol Tchórzewski, Piotr
Uściński, Teresa Wargocka, Maciej Wąsik, Martyna Wojciechowska, Tomasz Zdzikot i Krzysztof
Żochowski.
Radną sejmiku została również Katarzyna Piekarska z SLD.
Spośród 51 nowo wybranych
radnych sejmiku 28 sprawowało
tę funkcję w poprzedniej kadencji.
Beata Smolińska
Co z sądami rejonowymi w radomskim?
Cezary Grabarczyk – minister sprawiedliwości,
będąc w naszym mieście, zapowiedział
przywrócenie oddziałów sądów rejonowych
i dalsze prace przy budowie gmachu
sprawiedliwości w Radomiu.
Sądy rejonowe w regionie odtworzone zostaną w dwóch turach:
na początku 2015 roku Sąd Rejonowy w Zwoleniu, a od 1 lipca zaczną działać sądy w Lipsku i Szydłowcu. Bliskość oddziałów sądów
jest gwarancją ochrony praw obywateli .Tym samym została cofnięta decyzja wcześniejszego ministra sprawiedliwości Jarosława
Gowina, który był pomysłodawcą
likwidacji tych sądów.
- Z taką inicjatywą legislacyjną
wystąpił prezydent Bronisław Komorowski. W sumie zostanie przywróconych 75 oddziałów sądów
rejonowych w całym kraju, nie odtworzymy tylko czterech spośród
wszystkich zlikwidowanych. Koszt
tej całej operacji to około 400 tys.
zł – przyznał minister.
Jeżeli chodzi o budowę gmachu sprawiedliwości w Radomiu
Cezary Grabarczyk powiedział:
- Dwa tygodnie temu została podpisana umowa w tej sprawie, plac
budowy został przekazany nowemu wykonawcy. Podkreślam,
że jest to radomska firma, dzięki
czemu będą miejsca pracy. Wspomniał również, że nie wszystkie
inwestycje przewidziane dla naszego regionu zostały zrealizowane
( np. szybka linia kolejowa Radom
– Warszawa). Przepraszając za niespełnione obietnice, kiedy pełnił
funkcję ministra infrastruktury,
zapewnił, iż ich realizacja nastąpi
w przyszłości.
Beata Smolińska
Aktualności
Mazowsze: kontrakt terytorialny podpisany
25 listopada, minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak oraz
marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik podpisali w
obecności premier Ewy Kopacz i prezydent Warszawy Hanny GronkiewiczWaltz kontrakt terytorialny. To niezwykle ważny dokument dla całego
województwa, w tym dla stolicy. W umowie wskazano inwestycje, których
realizacja w najbliższych latach będzie priorytetem i dla rządu, i dla
samorządów z całego regionu. Co to oznacza dla Warszawy? Dziesiątki
nowych inwestycji realizowanych przy udziale środków unijnych.
Prace dotyczące negocjacji krajowych i regionalnych programów
operacyjnych z UE są już na finiszu. Po wielu miesiącach prac i niełatwych negocjacji, strona rządowa
i władze województwa podpisały
kontrakt terytorialny dla Mazowsza. To strategiczny dokument, bo
zawiera najważniejsze inwestycje,
które mają być realizowane głównie przy udziale środków unijnych
w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Kontrakt
jest umową ramową pomiędzy rządem i samorządem województwa.
Przedstawione są w nim konkretne
działania i możliwe źródła finansowania – środki unijne z programu
krajowego czy regionalnego lub te
pochodzące z budżetu państwa.
Co władze województwa i stolicy
wynegocjowały dla Warszawy? Na
liście znalazło się wiele inwestycji
kluczowych dla stolicy.
W nowej unijnej perspektywie finansowej samorządy, w tym
Warszawa, stawiają na ekologiczny
transport szynowy. Zagwarantowane są środki na rozbudowę II
linii metra – etap II i III, czyli odcinka zachodniego, od Ronda Daszyńskiego do stacji Księcia Janusza
i odcinka wschodnio-północnego,
od Dworca Wileńskiego do stacji
Targówek 2, łącznie 6 stacji w II etapie. W III etapie powstanie 5 nowych stacji od stacji Księcia Janusza
do stacji Powstańców Śląskich i z
drugiej strony do stacji Bródno. Ta
inwestycja to nie tylko rozbudowa
samej linii o 12,2 km i 11 nowych
stacji, ale też zwiększenie ilości taboru. Koszt tej inwestycji wyniesie
7,8 mld zł.
Kontrakt terytorialny przewiduje także dla Warszawy pakiet
zadań dotyczących zrównoważonej
mobilności miejskiej i ekologicznego transportu, w ramach którego
przewidziano rozwój i modernizację sieci tras tramwajowych w stolicy, a także zakup nowoczesnego
taboru. Koszt tej inwestycji wyniesie 1,9 mld zł.
Oprócz powyższych
przedsięwzięć, na nowe,
zmodernizowane pociągi będą mogły liczyć
zarówno Szybka Kolej
Miejska, jak i Koleje Mazowieckie. Obie spółki
o t r z y m a j ą r ów n i e ż
wsparcie na inwestycje
związane z zapleczem
technicznym (KM – w
Sochaczewie, Tłuszczu
i Radomiu, a SKM – na modernizację Stacji Postojowo-Technicznej
Szczęśliwice).
Inwestycje związane z koleją
to także modernizacja torów kluczowych linii zapewniających dostępność w ramach ruchu aglomeracyjnego: średnicowej (między
dworcami Warszawa Zachodnia
a Warszawa Wschodnia oraz linii
obwodowej (odcinek Warszawa
Gołąbki – Warszawa Zachodnia
– Warszawa Gdańska). Inne projekty obejmują m.in. prace na trasie E 75 na odcinku Warszawa –
Rembertów – Sadowne, poprawę
przepustowości linii kolejowej E
20 na odcinku Warszawa Rembertów – Mińsk Mazowiecki, czy prace
na linii kolejowej E 20 na odcinku
Warszawa – Poznań, odcinek Sochaczew – Swarzędz, a także na
linii kolejowej Warszawa Włochy
– Grodzisk Mazowiecki (linia Nr
447). Ogromne znaczenie ma również poprawa dostępności komunikacyjnej portu Warszawa-Modlin.
Niezbędne inwestycje to budowa
bocznicy od stacji Modlin do lotniska wraz z budową stacji kolejowej w bezpośrednim sąsiedztwie
terminala.
Ponadto, kontrakt zakłada realizację prac modernizacyjnych na
liniach regionalnych, w tym połączeniach Kutno – Płock , Tłuszcz –
Ostrołęka czy Ostrołęka – Chorzele.
Najbliższe lata to też wiele inwestycji drogowych. Dla mieszkańców
Warszawy i okolic ważne są m.in.
obwodnica Śródmieścia (z Pragi Południe na Targówek), modernizacja
ulic Marsa i Żołnierskiej do granicy
miasta, a także przebudowa ul. Wał
Miedzeszyński (od Traktu Lubelskiego do węzła z trasą S2).
Należy podkreślić działania w
kierunku usprawnienia ruchu na
wjeździe do i wyjeździe ze stolicy
poprzez realizację następujących inwestycji: rozbudowa trasy S2 o 19,5
km i o wartości 6,7 mld zł (odcinek
drogi ekspresowej od węzła „Puławska” w rejonie Warszawy-Grabówka
do węzła „Lubelska” przecinającego
się z obecną drogą krajową nr 17)
oraz rozbudowa i budowa innych
dróg (m.in. budowa obwodnicy
Góry Kalwarii w ciągu dróg krajowych nr 50 i 79, rozbudowa dróg
wojewódzkich – 637 i 634, budowa obwodnicy Pruszkowa, czyli
„Paszkowianki”, rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 801 i budowa po
nowym śladzie krótkiego odcinka
za Warszawą).
Kontrakt ujmuje też inwestycje związane z ochroną zdrowia
– np. utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym
w Warszawie a także kulturą – tu
w planach jest m.in. Europejskie
Centrum Muzyki Sinfonia Varsovia, o wartości 450 mln zł. Podpisany dokument przewiduje też
utworzenie Laboratorium Edukacyjnego, będącego rozwinięciem i
uzupełnieniem działalności Centrum Nauki Kopernik. Kontrakt terytorialny stanowi także ramy dla
realizacji kilkudziesięciu inwestycji uczelni i ośrodków badawczych
na Mazowszu, w znaczącej mierze
ulokowanych w Warszawie. Ich realizacja pozwoli na wzmocnienie pozycji stolicy na mapie europejskich
ośrodków naukowo-akademickich.
Poza tym istotną, dla mieszkańców Warszawy, inwestycją jest
budowa Elektrociepłowni Pruszków. Podpisany dokument przewiduje także wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej
w Warszawie i jej okolicach.
Obok kontraktu terytorialnego
niezwykle ważnym dokumentem
będzie nowy Regionalny Program
Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Od jego ostatecznego
kształtu – a jest w fazie końcowych
negocjacji – uzależniona jest realizacji wielu inwestycji, w tym kolejowych, ujętych w kontrakcie.
Warszawa wraz z sąsiadującymi
gminami tworzy na mocy porozumienia Warszawski Obszar Funkcjonalny. Dla tego ponad administracyjnego układu przewidziano
narzędzie zwane ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Pozwoli to gminom na realizację
projektów uwzględnionych w opracowywanej Strategii ZIT. Należy
podkreślić, że lista projektów ujętych w kontrakcie terytorialnym nie
jest listą zamkniętą, jej zmiany będą
możliwe przy kolejnych aktualizacjach dokumentu.
Marta Milewska
Aktualności
Kontrakt terytorialny dla subregionu radomskiego
GŁOS RADOMSKI
3
Marszałek Adam Struzik w Zwoleniu
Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak oraz marszałek
województwa mazowieckiego Adam Struzik podpisali w obecności premier
Ewy Kopacz kontrakt terytorialny. To niezwykle ważny dokument dla
całego województwa. W umowie wskazano inwestycje, których realizacja
w najbliższych latach będzie priorytetem i dla rządu, i dla samorządów z
całego regionu, a które mają być realizowane głównie przy udziale środków
unijnych w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. W kontrakcie
terytorialnym znalazły się inwestycje ważne dla subregionu radomskiego.
Na liście podstawowej kontraktu znalazł się m. in. projekt
dotyczący prac, które będą przeprowadzone na linii kolejowej nr 8
(Warka-Radom) a także Szpitalny
Oddział Ratunkowy w Lipsku.
W kontrakcie terytorialnym
przewidziano również inwestycje w
trzy zaplecza techniczne do utrzymania taboru w Tłuszczu, Sochaczewie i Radomiu wraz z modernizacją 39 elektrycznych zespołów
trakcyjnych.
Wśród radomskich projektów
wyznaczonych do realizacji w ramach kontraktu znalazły się m.
in. zakup pojazdów niskoemisyjnych na potrzeby transportu zbiorowego w Radomiu czy bardzo
ważny z punktu widzenia gospodarowania energią projekt rozbudowy źródeł wytwórczych energii
cieplnej i elektrycznej.
Jeśli chodzi o projekty zdrowotne to najważniejszy w subregionie jest projekt poprawy dostępności mieszkańców regionu do
wysokiej jakości usług publicznych
w zakresie zdrowia. Zadanie będzie kompleksowo realizowane w
ramach radomskiego RIT-u. Podobnie projekt modernizacji infrastruktury dla potrzeb Centrum
Rehabilitacji i Hospicjum oraz Centralnej Sterylizatorni w Radomskim
Szpitalu Specjalistycznym, który
został ujęty w radomskim RIT-u, a
jego realizacja uzależniona jest od
wyników negocjacji RPO WM.
Na liście uwzględniono również ważne dla subregionu inwestycje transportowe takie jak
przebudowa drogi krajowej nr 9
w Radomiu (odcinek: Al. Wojska Polskiego i ul. Żółkiewskiego)
czy projekt dotyczący drogi S12
Radom-Lublin.
Uzyskanie rekomendacji do
realizacji projektów z zakresu infrastruktury badawczej m. in.
utworzenie w Radomiu Parku Naukowo-Technologicznego na bazie
infrastruktury obecnej siedziby Fabryki Broni „Łucznik”, utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji w Zakresie Innowacyjnych
Technologii Przemysłowych oraz
Bezpieczeństwa Technicznego
i Środowiskowego, Centrum Prototypowania w Instytucie Technologii Eksploatacji czy rewitalizacja
i wyposażenie Centrum Badawczo-Laboratoryjnego Kierunków Medycznych UTH w Radomiu, jest
uzależnione od pozytywnej oceny
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Realizacja
będzie również zależała od zgodności tych projektów z regionalnymi
inteligentnymi specjalizacjami.
Należy podkreślić, że lista projektów ujętych w kontrakcie terytorialnym nie jest listą zamkniętą,
jej zmiany będą możliwe przy kolejnych aktualizacjach dokumentu.
Wszystkie zapisane w kontrakcie
projekty po przyjęciu RPO WM
oraz innych programów unijnych
w nowej perspektywie będą ponownie oceniane i wówczas określone zostaną zasady ich realizacji
i finansowania.
Beata Smolińska
Marzena Wróbel niczego nie żałuję
Marzena Wróbel 2 grudnia podziękowała swoim
wyborcom i koalicjantom.
Posłanka Marzena Wróbel przed
drugą turą wyborów w Radomiu nie
udziela personalnie poparcia żadnemu z kandydatów. Jak przyznała,
decyzja ta wynikała z szacunku do
jej wyborców.
Andrzej Kosztowniak stwierdził
jednak: - Ta sytuacja zaszkodziła.
Czy zdecydowała? Tego nie wiem.
Posłanka Marzena Wróbel odpowiada: - Moi wyborcy są ludźmi
myślącymi samodzielnie i to oni
podjęli decyzję, na kogo zagłosują.
Po wyborach pojawiły się bardzo
niewybredne ataki na mnie i na mój
komitet, sugestia, że gdybym nie
kandydowała w I turze wyborów,
Andrzej Kosztowniak uzyskałby
większość już za pierwszym razem.
To bzdura. Wystarczy proste dodawanie, by zorientować się, że nawet,
gdyby dodać moje głosy do pana
Kosztowniaka, to z całą pewnością
nie wygrałby w I turze – stwierdziła
Marzena Wróbel.
W I turze wyborów na prezydenta Radomia Andrzej Kosztowniak zdobył 38,43 procent głosów, a
Marzena Wróbel 9,69 procent.
- Działacze PiS zamiast zastanowić się, co zrobili źle, wolą szukać kozła ofiarnego. Miasto było źle
zarządzane i mieszkańcy to widzieli
– dodała posłanka Wróbel.
Mariusz Fogiel z Radomian
Razem przeczy tał oświadczenie stowarzyszenia, w którym
podsumował:
- PiS, zamiast bić się w cudze
piersi, powinno poszukać przyczyny klęski wyborczej w sobie.
- Przeciwstawiamy się upartyjnianiu
rady miejskiej i urzędu prezydenta,
robimy to od lat. - powiedział Fogiel.
Kazimierz Woźniak dodał, że
jako stowarzyszenie Radomianie
Razem poparło Radosława Witkowskiego przed II turą wyborów,
ale nadal pozostaje niezależne i nie
będzie wchodziło w struktury żadnego ugrupowania politycznego.
Jak teraz widzi swoją polityczną
przyszłość Marzena Wróbel ?
- Nie wiem, nie jestem wróżką.
Muszę się liczyć ze wszystkimi możliwymi scenariuszami, także z tym,
że mogę się znaleźć poza polityką.
Powiem jak Edith Piaf, nie żałuję
niczego. To, co robiłam, robiłam,
kierując się interesem miasta i jego
obywateli, nie mam sobie nic do zarzucenia - odpowiedziała Wróbel.
Agnieszka Jemiołek
...i w Siennie
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik w towarzystwie Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego i wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w
Warszawie Zbigniewa Gołąbka złożył wizyty w Zwoleniu i Siennie w celu dowartościowania włożonego
trudu w rozwój Zwolenia i Sienna przez samorządowców tych gmin i osobiście udzielił poparcia w drugiej
turze wyborów samorządowych pani burmistrz Zwolenia Bogusławie Jaworskiej i wójtowi gminy Sienno
Stanisławowi Porze.
Eugeniusz Kopciński
4
GŁOS RADOMSKI
Wydarzenia
Prawie 1,5 tys. protestów wyborczych ,,Masujemy Radom!’’. Bezpłatne porady, prezentacje i zabiegi
Do sądów okręgowych w całym kraju wpłynęło
prawie 1,5 tys. protestów dotyczących wyborów
samorządowych 2014 - trzy razy więcej niż w
2010 r. - 470, w 2002 r. - 790.
Warszawa - 223 protesty: 184
do Sądu Okręgowego w Warszawie i 39 do Sądu Okręgowego Warszawa Praga; Radom - 17, Płock
- 36, Ostrołęka - 21. Kielce - 129 ,
Kraków -98, Poznań - 60,
Gdańsk ponad 52, Pomorze Zachodnie - 92 (w 2010 r. było to 26
protestów). 63 - Szczecin, 29 - Koszalin. Kujawsko – pomorskie - 61
: Bydgoszcz – 30, Włocławek - 21,
Toruń - 10. Lublin - 76 Łódzkie
- 97: 68 w Łodzi, 9 w Sieradzu, 20
w Piotrkowie Trybunalskim. Olsztyn - 44. Podlaskie - 53. Podkarpacie - 80, śląskie: Katowice,
Bielsko-Biała, Częstochowa i Gliwice – 90, Dolny Śląsk - ponad 80,
Lubuskie – 43: Zielona Góra – 26,
Gorzów Wielkopolski - 17. Opole
- 29 protestów wyborczych.
Eugeniusz Kopciński
Przyczyna „czarnej strefy”
Zgodnie z danymi GUS, przeciętne wynagrodzenie
brutto w III kwartale 2013 roku wynosiło 3651,72
zł. Pracownik otrzymuje do ręki kwotę znacznie
niższą, gdyż pomniejszana jest ona o następujące
daniny na rzecz państwa:
zł.
Podatek dochodowy – 257,00
Składka zdrowotna (NFZ) –
283,58 zł.
Składka emerytalna – 356,41zł.
Składka rentowa – 54,78 zł.
Składka chorobowa – 89,47 zł.
ŁĄCZNIE – 1041,26 zł.
Z kwoty wynagrodzenia brutto
państwo zabiera 1041,26 zł. Pensja
netto, jaką pracownik otrzymuje
do ręki wynosi więc:
3651,72 - 1041,26 = 2610,46 zł.
Od każdej przeciętnej pensji
pracodawca musi zapłacić jeszcze
dodatkowe składki (tzw. „składki
po stronie pracodawcy”) w następującej wysokości:
Fundusz Pracy – 89,47 zł.
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 3,65 zł.
Składka wypadkowa – 70,48 zł.
Składka rentowa II – 237,36 zł.
Składka emerytalna II - 356,41 zł
ŁĄCZNIE – 757,37 zł.
Łączne daniny pobrane przez
państwo od przeciętnej pensji wynoszą więc:
1041,26 + 757,37 =1798,63 zł.
Łączny koszt pracodawcy
związany z zatrudnieniem pracownika to suma kwoty netto oraz
danin płaconych na rzecz państwa:
Czytaj dalej s. 9
Świąteczna bombka
Święta Bożego Narodzenia zbliżają się coraz
większymi krokami. Czas więc na przygotowania. 26
listopada w Kozienickim Domu Kultury odbyły się
warsztaty plastyczne „Bombka na Święta”.
W warsztatach wzięły udział
dzieci, młodzież i dorośli. Wykonywali oni świąteczne bombki metodą decoupage z mikrokulkami,
czyli malutkimi, transparentnymi
kuleczkami, dzięki którym można
stworzyć oryginalne dekoracje w
różnych technikach.
- Kulę styropianową malowaliśmy farbą akrylową, a następnie
naklejaliśmy grafikę z serwetki lub
papieru ryżowego. Gdy wysechł
naklejony motyw, obsypywaliśmy
swoje kule mikrokulkami, co dało
efekt skrzącego szronu – informuje
Agnieszka Bieńkowska, instruktor
plastyki KDK.
Każdy uczestnik zabrał do
domu w ykonaną przez siebie
piękną świąteczną bombkę.
Aleksandra Pajda
5 grudnia w Medycznych Szkołach Policealnych CKZiU w Radomiu
przy ulicy Kelles- Krauza pierwszy raz ruszy inicjatywa ,,Masujemy
Radom!’’ Będzie można skorzystać z bezpłatnych zabiegów masażu,
posłuchać prelekcji, uzyskać porady, zakupić preparaty do masowania,
sprzęt rehabilitacyjny oraz podręczniki medyczne. Inicjatorem akcji jest
fizjoterapeutka i nauczycielka Medycznych Szkół Policealnych CKZiU
Agnieszka Podgórska- Zdyb.
Badania naukowe potwierdziły skutki uzdrawiające masażu.
Działa on stymulująco na ciało, a
także wywiera wpływ terapeutyczny. Dzięki niemu możemy
leczyć urazy, a także relaksować
się. Dotyk w masowaniu wpływa
korzystnie na zmiany w składzie
chemicznym krwi i w działaniu
mózgu pacjentów. W dużej mierze powoduje zmniejszenie bólu,
co pozwala na ograniczenie leków.
Masaż obniża ciśnienie żylne i poprawia krążenie tętnicze. Działa
też korzystnie na układ naczyń
limfatycznych oraz pozwala na
rozciąganie mięśni.
Program spotkania z masażem
jest bardzo bogaty. Rozpocznie go
o godzinie 12 prelekcja Marcina
Banasińskiego pt. ,,Worksitemasaż czy filozofia’’. Będziemy
mogli się m. in. dowiedzieć czy
zabiegi tego rodzaju są rzeczywiście masażem czy też jest to marketingowo - biznesowe narzędzie.
O godzinie 12.30 posiadający certyfikat instruktor Emilia
Karczewska rozpocznie wykład
na temat metody Kinesiotaping.
Przedstawione zostaną cechy tej
techniki i jak wpływa ona na proces leczenia. O godzinie 13 zacznie
się prelekcja pt. ,,Kontuzje dla biegaczy’’, którą wygłosi Rafał Uryzaj.
Od godziny 13.30 będziemy mogli
zapoznać się z tym, jak powinien
wyglądać stół do masażu. Tematykę tą przybliży Tomasz Olbrot.
O godzinie 14 uczniowie CKZiU
Radom rozpoczną pokaz masażu
relaksującego, który opiera się na
ruchach tai- chi. To oferta dla osób
potrzebujących natychmiastowego
odprężenia. Od godziny 14.30 będzie czas na przybliżenie masażu
na bazie czekolady. Będzie można
dowiedzieć się m. in. o tym, jak
wpływa ten zabieg na skórę i samopoczucie. Od 15 do 18 przewidziano bezpłatne zabiegi masażu.
Dariusz Frączek
Już niedługo w Radomiu gala boksu zawodowego
12 grudnia o godzinie 19 w Radomiu w Hali MOSiR przy ulicy Narutowicza
rozpocznie się kolejna gala boksu zawodowego - Windoor Boxing Night.
Emocjonujących pojedynków nie zabraknie. Wystąpią doświadczeni
zawodnicy. W walce wieczoru gigant wagi ciężkiej Mariusz Wach zmierzy
się z Amerykaninem Travisem Walkerem. Niewykluczone, że ujrzymy
też radomianina Michała Żeromińskiego. Wydarzenie organizowane jest
przez Tymex Boxing Promotion i Global Boxing.
Rywal Mariusza Wacha Trevis
Walker jest trudnym przeciwnikiem. W swojej karierze ma wiele
wygranych walk. - W tym dniu
pokażę, w którym miejscu jestem
w świecie boksu. Mój przeciwnik
mocno bije. Ma silne uderzenie z
lewej i prawej ręki. 31 walk wygrał
przed czasem. Muszę być bardzo
skoncentrowany - mówi Mariusz
Wach podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim.
Gala rozpocznie się od pojedynku pań. Ewa Brodnicka
zmierzy się z Bułgarką Galiną
Gumliiską. Jest to doświadczona
zawodniczka. Jako jedyna pokonała wielką mistrzynię sprzed
lat Iwonę Guzowską. - Rywalka
niszczy przeciwniczki w szybkim czasie. Jest jedną z najbardziej doświadczonych. To mocna
zawodniczka. Spodziewamy się
walk na 6 rund. Jestem w trakcie przygotowań do gali. Sparingi
idą bardzo dobrze - mówiła Ewa
Brodnicka.
W wadze półciężkiej Robert
Parzęczewski stanie do zmagań
naprzeciw Białorusina Andrieja
Salachudżinau, a Michał Gerlecki
będzie walczył z Jevgenijsem Beliczenko z Łotwy.
Występujący w kategorii ciężkiej junior Nikodem Jeżewski
przystąpi do pojedynku z dawnym
mistrzem Polski amatorów Łukaszem Zygmuntem.
Kamil Łaszczyk zmierzy się
z Bachtiyarem Iskenderzade z
Azerbejdżanu. - Rywal jest silny.
Przygotowuję się. Jestem w trakcie sparingów i poprawiam błędy
– mówił Kamil Łaszczyk. Ostatni
stanie do walki Damian Jonak.
Na obecną chwilę nie znany jest
jeszcze jego przeciwnik. - Jestem
w toku treningów i przygotowań
od dłuższego czasu. Dużo trenuję
aby po dłuższej przerwie wypaść
jak najlepiej – mówił zawodnik.
Dariusz Frączek
Nekropolia w Skaryszewie zabytkiem
Skaryszewski cmentarz z końca XVIII wieku został wpisany do rejestru
zabytków. Jest jednym z najstarszych na Mazowszu. Nekropolia została
założona w 1798 roku. Wśród spoczywających są osoby zasłużone dla
miasta: właściciele okolicznych dóbr, żołnierze, księża, urzędnicy. Nagrobki
charakteryzują się ciekawą plastyką i są wykonane głównie z piaskowca.
Najstarsze zachowane nagrobki to : grób Barbary z Morzow Pieniążkowej, dziedziczki
dóbr Bogusławice z pierwszej
ćwierci XIX wieku, pomnik Maryanny Skorupskiej z drugiej
ćwiartki XIX wieku, nagrobek
Grzegorza i Elżbiety Jużyńskich z
drugiej ćwierci XIX wieku, płyta
nagrobna Kazimiery Wójcickiej
z pierwszej połowy XIX wieku.
Obiektem bardzo zwracającym
uwagę, niejako dominującym na
cmentarzu jest stojąca w centralnym miejscu nekropolii kaplica
rodziny Skorupskich. Cechują
ją niecodzienne detale i eklektyczne formy. Wśród nagrobków
możemy odnaleźć różne rodzaje
upamiętnień. Są to: Krzyż na
cokole, obelisk na cokole, baldachim, figura na cokole, stela,
urna. Większość nagrobków
z XIX wieku jest orientowana
czyli ustawiona frontem do alejek. Przeważają pomniki z piaskowca. Nieliczne są wykonane
z marmuru i żeliwa.
Dariusz Frączek
Wydarzenia
Marszałek pogratulował nowych dróg
Oddano do użytku kolejne odcinki dróg po remontach. Pierwszą z nich był II etap przebudowy
drogi powiatowej Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów
na docinku 1 597 metrów w miejscowości Piaseczno w gminie Jedlińsk. W ramach przebudowy dokonano poszerzenia jezdni do 6
m i wzmocniono jej konstrukcję.
Ponadto ekipa wykonawcy położyła nową nawierzchnię asfaltową,
odwodniła drogę, utwardziła pobocza, przebudowała zjazdy na
posesje oraz wykonała zatoki autobusowe i chodnik na całym remontowanym odcinku. Koszt mo-
dernizacji wyniósł 1.712.601,29
złotych, z czego 400 tysięcy zł to
środki z budżetu gminy Jedlińsk,
a pozostałe 1.312.601,29 zł to środki
własne powiatu.
– Cieszę sie, że mogliśmy inwestycje wykonać wspólnie z naszym
GŁOS RADOMSKI
partnerem, czyli wójtem Jedlińska
Wojciechem Walczakiem – powiedział starosta Mirosław Ślifirczyk. – Jest to droga powiatowa,
ale głównymi użytkownikami są
mieszkańcy gminy. W następnym
roku zmodernizujemy kolejny odcinek, na który złożyliśmy wniosek
do wojewody o dofinansowanie z
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dzięki
umowie partnerskiej o współfinansowaniu z gminą, która przekaże
200 tys. zł oraz wójtem Jastrzębi
Zdzisławem Karasiem – 100 tys.
zł, otrzymamy dofinansowanie na
przebudowę prawie 4 km odcinka
przebiegającego przez miejscowości
Lisów i Bartodzieje.
Kolejną inwestycją był I etap
przebudowy drogi powiatowej
Młodocin – Kowala w miejscowości Rożki. Na odcinku 674 m
wzmocniono i poszerzono jezdnię
do 6 metrów. W ramach przebudowy, której koszt w całości sfinansowany ze środków własnych
powiatu wyniósł 960.169,46 zł,
przebudowano także skrzyżowania, zjazdy na posesje, wykonano
pobocza i odwodnienie oraz oznakowano drogę.
Z modernizacji tej drogi zadowolenia nie krył mieszkaniec
gminy, przewodniczący Rady Powiatu w minionej kadencji Tadeusz Osiński. – Cieszę się, że udało
nam się zmodernizować najtrudniejszy i najdroższy odcinek. Jest
to najszybsze połączenie Kowali z
trasą nr 7, z którego często korzystają m. in. firmy transportowe.
Mam nadzieje, że dokończymy w
przyszłym roku odcinek do Młodocina, a w kolejnym od przejazdu
do Kowali – dodał przewodniczący.
Nową jezdnią o szerokości
5,5 metra na odcinku 710 m pojedziemy również z Wierzbicy do
Modrzejowic. Mieszkańcy Łączan
w gminie Wierzbica zyskali także
chodnik oraz nowe zjazdy na posesje. Droga jest odwodniona i oznakowana. Powiat radomski na modernizacje III etapu przeznaczył
979.795,91 zł.
W bieżącym roku oddano
do użytku także II etap inwestycji na odcinku z Modrzejowic do
5
Podsuliszki w gminie Skaryszew.
Na ten cel powiat pozyskał środki
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 1.837.223 zł. Łącznie w latach
2010 – 2014 przebudowano 4,71
km i wydatkowano środki w wysokości 5.411.688,07 zł. Do zakończenia inwestycji pozostał jeszcze
odcinek o dł. 2,53 km. – Mam nadzieje, że w następnym roku, przy
udziale gminy Wierzbica, uda się
dokończyć brakujący odcinek, a
wtedy pojedziemy bezpiecznie całą
drogą aż do trasy nr 9 – powiedział
radny powiatu Zdzisław Dulias.
Sy mbolicznego przecięcia
wstęgi dokonał m. in. marszałek województwa mazowieckiego
Adam Struzik, który gościł w naszym powiecie. Pogratulował m.
in. współpracy samorządu powiatowego z gminami w różnych
kategoriach. Spotkał się również
z mieszkańcami gmin: Zakrzew,
Jastrzębia i Wierzbica. Przedstawił główne założenia projektu Kontraktu Terytorialnego oraz wyjaśnił kwestie dotyczące finansowania
rozwoju naszego regionu.
Mariusz Siczek
6
Miasto i region
GŁOS RADOMSKI
Zwycięzcy II tury wyborów samorządowych
Powiat Radomski
Radom - Prezydent
Radosław Witkowski
Skaryszew - burmistrz
Ireneusz Kumięga
Gózd - wójt
Paweł Dziewit
Jedlnia - Letnisko - wójt
Piotr Leśnowolski
Kowala - wójt
Tadeusz Osiński
Zakrzew - wójt
Sławomir Białkowski
Jastrzębia - wójt
Elżbieta Zasada
Jedlińsk - wójt
Kamil Dominik Dziewierz
Pionki - burmistrz
Romuald Zawodnik
Wierzbica - wójt
Zdzisław Dulias
Powiat Przysuski
Przysucha - burmistrz
Tadeusz Tomasik
Odrzywół - wójt
Marian Kmieciak
Rusinów - wójt
Krzysztof Urbańczyk
Powiat Białobrzeski
Białobrzegi burmistrz Adam Bolek
Stromiec - wójt
Krzysztof Stykowski
Powiat Lipski
Lipsko - burmistrz
Jacek Wielorański
Sienno - wójt
Mariusz Strąk
Solec nad Wisłą - wójt
Marek Szymczyk
g
b
Miasto i region
Powiat Grójecki
Mogielnica - burmistrz
Sławomir Chmielewski
Warka - burmistrz
Dariusz Gizka
Gratuluję uzyskanego
społecznego poparcia
i życzę dużo zdrowia, wytrwałości w realizacji programu i planów, wielu osobistych sukcesów i szczęścia
na powierzonym
stanowisku.
Eugeniusz Kopciński
Powiat Szydłowiecki
Szydłowiec - burmistrz
Artur Ludew
Jastrząb - wójt
Andrzej Bracha
GŁOS RADOMSKI
Błędów - wójt
Marek Mikołajewski
7
Goszczyn - wójt
Sławomir Słabuszewski
Powiat Zwoleński
Zwoleń - burmistrz
Bogusława Jaworska
Kazanów - wójt
Teresa Pancerz - Pyrka
Powiat Kozienicki
Głowaczów - wójt
Józef Grzegorz Małaśnicki
Gniewoszów - wójt
Wiesław Andrzej Pawlonka
Magnuszew - wójt
Marek Drapała
Sieciechów - wójt
Marian Czerski
Chlewiska - wójt
Waldemar Sowiński
Mirów - wójt
Artur Siwiorek
Orońsko - wójt
Henryk Nosowski
8
GŁOS RADOMSKI
Pierwsza Polsko-Tajwańska Koprodukcja Teatralna
Na podstawie baśni Hansa
Christiana Andersena
SŁOWIK
reżyseria Chia-yin Cheng
scenografia Meng-huan Lin, Mong-Han Liang, scenariusz: Michał
Buszewicz, muzyka: Piotr Salaber, kostiumy: Kuan-ying Lee,
projekty lalek: Man-ling Yeh, projekcje: Neng-an Kung, koordynacja: wykonania lalek: Mong-han Liang wykonanie lalek: Yi
Ruan, Neng-an Kung (asystenci:
Shu-chiao Li, Yu-Wen Weng)
Obsada: Paulina Moś, Magdalena
Witczak, Alan Bochnak, Przemysław Bosek, Robert Mazurek
Już w niedzielę 14 grudnia o
godz. 13.00 zapraszamy Państwa na
prapremierę wyjątkowego spektaklu, który powstał w koprodukcji
naszego Teatru z Puppet & Its Double Theater, działającym w mieście
Wujie w północno-wschodniej części Tajwanu (okręg Yilan).
„Słowik” jest pierwszą tego typu
produkcją teatralną w Polsce, łączącą w sobie nie tylko europejską
i azjatycką tradycję, ale także konfrontującą z sobą dwie odrębne
kultury i całkiem różne techniki
teatralne. Gratka nie tylko tych
najmłodszych widzów! Radomscy
aktorzy wykorzystują w spektaklu
lalki i maski wykonane na Tajwanie
przez tamtejszych artystów.
„Słowik” to jedna z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających
baśni Andersena. Głęboka i mądra
opowieść o wolności i przywiązaniu... O tym, że najcenniejszym
skarbem na świecie są przyjaciele i
że wygląd zewnętrzny nie ma znaczenia, bo liczy się dobroć, mądrość
i blask, jaki nosimy w sobie.
Klasyczna baśń, piękne, pomysłowe lalki, powiew egzotyki, spotkanie dwóch odległych światów.
Ciekawi jesteście, co z tego wyniknie? Koniecznie wybierzcie się do
teatru i przekonajcie się sami.
Premiera: 14 grudnia godz.
13.00, kolejne spektakle: 15, 16, 17,
18 grudnia godz. 10.00 i 12.00
Kultura
Dzień po dniu z muzyką Seweryna Krajewskiego
To pierwsze na przestrzeni
ostatnich lat tak dogłębne i wszechstronne omówienie twórczości Seweryna Krajewskiego. Pośród wielu
publikacji, jakie powstają w obecnych czasach znajdziemy tę, którą
warto zauważyć i wyróżnić „Dzień
po dniu z muzyką Seweryna Krajewskiego”. Już jest dostępna poprzez strony internetowe, min.
stronę Empiku i inne a także w salonach Empik. W publikacji znajdziemy ciekawostki i informacje z
życia tego wspaniałego artysty a
nawet rzeczy, o których dotąd nie
było wiadomo. To książka o Sewerynie Krajewskim i jego twórczości,
której autorką i pomysłodawczynią jest Ewa Derlatka, publicystka
i dziennikarka.
Wartością tej książki (drugiej
już książki autorki), jest wieloletnia fascynacja sztuką muzyczną,
konsekwencja w zbieraniu materiałów i determinacja w działaniu.
Autorka przeprowadziła wiele rozmów, była w miejscach, w których
bywał Seweryn Krajewski, spotkała
się z wieloma ludźmi pracującymi z
nim, aby najrzetelniej jak to możliwe opisać jego postać. Ale przede
wszystkim, to książka odnosząca
się w szerokim zakresie do twórczości tej ikony muzyki polskiej.
Śmiało można powiedzieć, że
ta książka może stać się prekursorem sposobu mówienia o twórcach i wartościach w polskiej kulturze. Nie będzie przesadą, jeśli
już nazwiemy ją tzw. „białym krukiem”. Z pewnością, może być też
mił ym świątecznym
upominkiem.
Fragmenty książki
spotkały się z pozytywnymi rekomendacjami
wielu znanych osób,
ważnych ja ko grupa
opiniotwórcza świata
Kultury.
Sewer y n Krajewski, ur. w 1947 r. Dzieciństwo i młodość spędził w Sopocie, potem
przeprowadził się do
Warszawy. Były lider
C z e r wonyc h G it a r.
Kompozytor m.in. tak ic h pios enek , ja k :
„Ta k ie ład ne ocz y ”,
„Ciągle pada”, „Wschód
słońca w stadninie koni”
czy „Uciekaj moje serce” i wielu innych. Także kompozytor muzyki
filmowej. Współpracował z największymi autorami tekstów, m.in.:
Krzysztofem Dzikowskim, Jackiem
Cyganem, Magdą Czapińską.
Ewa Derlatka (ur. 1979) ukończyła dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała
także wychowanie muzyczne. Od
1999 r. jest związana z prasą ogólnopolską – już w czasie studiów
podjęła współpracę z „Tele Tygodniem”, potem „Tele Światem”, a
teksty jej autorstwa cieszyły się
dużym powodzeniem. Ostatnio pisywała do magazynu biznesowego
„Vip” i dwumiesięcznika „Twoja
Muza”. W 2007 r. wydała swoją
pierwszą książkę pt. „21 spotkań”,
której treścią są rozmowy z artystami. Współpracuje także z Europejskim Centrum Muzyki im.
Krzysztofa Pendereckiego. Jej artykuł napisany po inauguracji
Centrum w Lusławicach w 2013 r.
uznany był za najlepszy. Lubi i interesuje się dobrą polską muzyką i
piosenką z tekstem mającym wyższe przesłanie.
Patroni medialni:
Grupa VCanal, Warsztaty Filmowe WRFiTV, Książka jest kobietą, magazyn VIP, Stowarzyszenie Polskich Mediów
Więcej o książce na: www.ewaderlatka.pl
Redakcja
Jola Korłub
Co drugi czwartek o 17.45
Program publicystyczny o tematyce
samorządowo-politycznej.
Wydawca – Celina Witas. Prowadzenie – Grzegorz Miśtal. Reporter na
tropie – Anna Ołdakowska. Kierownik produkcji – Monika Przychodzka.
Współpraca (dokumentacja) – Agnieszka Skrzypkowska.
W programie sprawdzamy, analizujemy, dociekamy, pytamy. Przedstawiamy „za” i „przeciw”. Szukamy
rozwiązań. Warszawa i Mazowsze „Pod lupą czyli samorząd bez tajemnic”. To krótka, syntetyczna zapowiedź
tego, co chcemy robić. Nie stawiamy na konfrontację i kłótnie polityczne, ale pogłębioną, merytoryczną dyskusję, w której tłumaczymy sprawy i wspólnie z gośćmi programu wskazujemy możliwe kierunki rozwiązań.
Nie boimy się różnych racji, ale szukamy sposobów do wyjścia z trudnej sytuacji. Nie ograniczamy się tylko
do stolicy, ale również stołeczne problemy przekładamy na region i na odwrót. Gdy zachodzi taka potrzeba
odnosimy się do mądrych rozwiązań innych polskich miast a także europejskich stolic i metropolii.
9
Aktualności
GŁOS RADOMSKI
Przewodniczący Rad w powiatach, miastach i gminach regionu radomskiego
Powiat Radomski – Zbigniew Dziubasik
Gózd – Krzysztof Molendowski
Jedlnia – Letnisko – Bożena Grad
Jastrzębia – Wojciech Ćwierz
Pionki gm. – Tomasz Wojciech Wróbel
Pionki m. – Zbigniew Belowski
Iłża – Józef Skrobisz
Skaryszew – Jan Jeżmański
Przytyk – Krzysztof Wlazło
Wolanów – Teresa Pankowska
Kowala – Tadeusz Marczykowski
wice:
Roman Wasik
Arkadiusz Pięta
Wierzbica – Józef Kwiatkowski
Zakrzew – Roman Stępień
Jedlińsk – Aneta Żurowska
Powiat Lipski – Jadwiga Buza
Lipsko – Jacek Zając
Chotcza – Krzysztof Śmietanka
Ciepielów – Waldemar Czapla
Rzeczniów – Barbara Gębusia
Sienno – Roman Markiewicz
Solec nad Wisłą – Beata Ciosek
Powiat Szydłowiecki – Anita Gołosz
wice:
Janina Bodo
Dariusz Mamla
Szydłowiec – Artur Koniarczyk
wice:
Józef Jarosiński
Marek Plewa
Chlewiska – Jerzy Gnat
Jastrząb – Wojciech Warso
Powiat Przysuski – Krzysztof Wochniak Mirów – Piotr Gołosz
Orońsko – Ewelina Suligowska
Przysucha – Mirosław Pierzchała
wice
Czesław Słowiński
Borkowice – Tomasz Zdral
Gielniów – Radosław Stachecki
Klwów – Jerzy Sieczak
Powiat Zwoleński – Edward Rybak
Odrzywół – Stanisław Gapys
Zwoleń – Paweł Sobieszek
Potworów – Tadeusz Milczarski
Policzna – Paweł Jędra
Rusinów – Dorota Jaciubek
Kazanów – Paweł Jamka
Wieniawa – Grażyna Strzelczyk
Przyłęk – Wojciech Szmajda
Powiat Grójecki – Leszek Kumorek
Tczów – Piotr Woźniak
Grójec – Adam Siennicki
Powiat Białobrzeski – Zbigniew Nowacki Powiat Kozienicki – Włodzimierz Stysiak
Mogielnica – Jan Tkaczyk
Białobrzegi – Anna Podkowiak
Kozienice – Mariusz Prawda
Głowaczów – Hubert Czubaj
Nowe Miasto nad Pilicą – Tomasz Pietrucha Wyśmierzyce – Wojciech Sępioł
Promna – Zbysław Budyta
Gniewoszów – Piotr Dela
Warka – Aldona Rzeźnik
Radzanów – Jolanta Anna Sochacka
Grabów nad Pilicą – Andrzej Chrabąszcz
Belsk Duży – Bogdan Sikorski
Stara Błotnica – Roman Popowicz
Garbatka – Włodzimierz Mazur
Chynów – Stanisław Mróz
Stromiec – Jan Chryzostom Czachowski Magnuszew – Zbigniew Rybarczyk
Błędów – Mirosław Jakubczak
Sieciechów – Kazimierz Mastalerz
Goszczyn – Piotr Gawot
Jasieniec – Grzegorz Osiński
Niemieckie „Echo Dnia”
wice
Sławomir Łapot
Niemiecki koncern medialny Verlagsgruppe Passau działajacy w Polsce pod nazwą
Pniewy – Kinga Dominiak
Polskapresse stał się właścicielem 90% gazet i portali regionalnych.
Postanowienia Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumenta doprowadziły w Polsce, także regionalnej, do
niemieckiego monopolu informacyjnego. Do tej pory Polskapresse miała
49,8% gazet i portali regionalnych, a
decyzją ww. urzędu przejęto kolejne
36,8%. Przyczyniło się to do monopolistycznej pozycji koncernu, do
którego należy m
in. „Dziennik Zachodni”, mocno
wspierający autonomistów z RAŚ.
Te r a z k o n cern z bawarskiej
Pa s s aw y pr z e j ą ł : „ D z ien n i k
Wschodni” (ten
mu si s pr z e d a ć
w cią g u rok u),
„Echo Dnia”, „Gazetę Codzienną
Nowiny”, „Gazetę Lubuską”, „Gazetę
Pomorską”, „Gazetę Współczesną”,
„Głos – Dziennik Pomorza”, „Kuriera
Porannego”, „Nową Trybunę Opolską”. Może też kupić trzy tygodniki
darmowe i dwa płatne oraz 50 internetowych serwisów informacyjnych.
Głównie w zachodniej i północnej Polsce 90% czasopism i portali
internetowych decyzją UOKiK znalazło się w rękach niemieckich.
W żadnym kraju europejskim nie
spotkamy się z taką sytuacją, jak w Polsce, gdzie w regionach mamy do czynienia z monopolem informacyjnym.
W kraju działają cztery potężne
koncerny niemieckie. Czytelnicy w
Polsce zastanawiają się czy punkt widzenia, zamieszczany w czasopismach,
to Berlina czy Warszawy.
Jest uzasadniona obawa, że wzmożony napływ niemieckiego kapitału
na polskim rynku mediów może doprowadzić do - „narzucenia obcych
kulturowo treści i wzorców komunikowania, ale także do ograniczenia
pluralizmu poglądów, opinii czy wartości” - mówił o tym Zbigniew Oniszczuk, socjolog i prasoznawca z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Eugeniusz Kopciński
Przyczyna „czarnej strefy”
2610,46 + 1798,63 = 4409,09 zł.
Łączny koszt pracodawcy związany z zatrudnieniem pracownika wynosi więc 4409,09 zł. Ta kwota dzielona jest na dwie pule. Jedna trafia do
państwa,które zbiera 1798,63 zł. Pozostałe 2610,46 zł. otrzymuje ten, który
pracę rzeczywiście wykonał.
Obliczamy jeszcze jaką część pensji netto stanowią państwowe daniny:
1798,63/2610,46 zł. = 69%
Obowiązkowe daniny pobierane
przez państwo stanowią aż 69% wypłacanej pracownikowi pensji netto.
O tyle byłaby wyższa pensja polskiego pracownika, gdyby państwo
nie konsumowało efektów jego pracy.
Polski pracownik etatowy płaci
więc słono za to, że podejmuje się
pracy zarobkowej. Czy w takiej sytuacji może dziwić fakt, iż legalna praca
na etacie coraz częściej staje się działaniem nieopłacalnym?
Eugeniusz Kopciński
10
GŁOS RADOMSKI
Kultura
Peter J. Birch – nowy singiel
Młody songwriter wydał nową płytę „Yearn” (nakładem Antena Krzyku/
Borówka Music), na której gra zupełnie inaczej niż dotychczas.
Laury za balladowe śpiewanie
W niedzielę 23.11.2014 w iłżeckim Domu Kultury
odbyło się XXII Ogólnopolskie Spotkanie z Balladą.
Duża ilość nagród i wyróżnień przyznanych przez jury
potwierdza wysoki poziom artystyczny tegorocznych XXII
Ogólnopolskich Spotkań z Balladą. Jury, w którym uczestniczyli profesjonaliści, czynnie
uprawiający sztukę muzyczną,
Edyta Popławska - pedagog i liderka zespołu EKSCENTRYCY
oraz Jerzy Skwarek - muzyk, dyrektor artystyczny Domu Kultury
Amfiteatr w Radomiu, przyznało
główne nagrody wykonawcom
prezentującym ambitne teksty, ich
ciekawe aranżacje muzyczne oraz
pomysłowy przekaz estradowy.
Otrzymali je: Sylwia
Zelek z Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Agnieszka
Jóźwik reprezentująca Kuźnię Artystyczną Radom, Dariusz Rączka
z zespołem FANTASMAGORIA z Warszawy, Maria Zawłocka z Publicznego Gimnazjum w
Krynkach oraz Wojciech Socha z
Kunowa.
Biorąc pod uwagę wysoki poziom artystyczny komisja wyróżniła dodatkowo Aleksandrę Kozłowską (DK Iłża), Aleksandrę
Abramczyk (Sandomierz), Aleksandrę Koźbiel, Katarzynę Gęborek (obie ze Starachowickiego
Centrum Kultury), Aleksandrę
Gozdur (Wsola), Marcina Gulbę
(Iłża).
Nagrody ufundowane
przez Powiat Radomski, Gminę
Iłża i Dom Kultury wręczali nagrodzonym i wyróżnionym: burmistrz Andrzej Moskwa, zastępca
naczelnika Wydz. Promocji Starostwa Włodzimierz Bojarski oraz
iłżeccy radni: Renata Iluchin i
Józef Skrobisz.
Uczestnicy festiwalu oraz
licznie przybyli na koncert mieszkańcy Iłży gorąco oklaskiwali występ gości specjalnych imprezy:
Apolinarego Polka oraz zespół
Dobry Diabeł.
Iwona Ługowska
– To jedna z najpiękniejszych
płyt wydanych w 2014 roku – głosi
portal Tomasz Lisa „Na Temat Pl”.
– Po muzyce Petera J. Bircha
możemy spodziewać się wszystkiego, co najlepsze. To tak fajna
płyta.
– Peter J. Birch idealnie wpisuje się w amerykańską stylistykę. Brzmi bardzo świadomie i
dojrzale. Płyta „Yearn” natomiast
jest kolejnym dowodem na to, że
w Polsce nie brakuje utalentowanych muzyków światowej klasy.
Muzyka nie powinna mieć żadnych granic, a jeśli takowe istnieją, to „Yearn” z pewnością je
przekracza.
Album „Yearn” Petera został
Płytą Tygodnia w radiowej Trójce i
„Albumem Tygodnia” w „Programie Alternatywnym” w tej stacji!
Kim jest Peter J. Birch?
Polska, Czechy, Słowacja, Holandia, Wielka Brytania, Litwa,
Łotwa, Włochy, Dania, Belgia,
Serbia, Austria, Rumunia, Szwajcaria i Niemcy – w tych krajach
koncertował. Ostatnio wystąpił na
kilku dużych europejskich festiwalach (m. in. Openerze, OFF-ie w
Polsce, Poke na Słowacji, Sounds
Of Bronkow w Dreźnie czy Melodica w Hamburgu) – zarówno
solo, jak i ze swoim zespołem The
River Boat Band. Łącznie zagrał
już ponad 300 koncertów, a ma
raptem 23 lata! Pochodzący z Wołowa (Dolny Śląsk) Peter J. Birch
jest bez wątpienia jednym z najaktywniejszych polskich muzyków. W 2013 roku wydał album
„When The Sun’s Risin’ Over The
Town”. Płyta zebrała bardzo pochlebne recenzje w polskiej i europejskiej prasie. Nowy album
Petera „Yearn” (Antena Krzyku/
Borówka Music) trafił do sklepów
8 września!
„Yearn” Petera J. Bircha niesie
ze sobą dawkę eksperymentów.
Pocz ąwsz y od
w y ra źnego pojaw ienia się gitary elektrycznej,
przez mglistą elektronikę i mrok towarzyszący części utworów, po
mel a nc hol ijne ,
zarówno długie,
jak i wpadające w
ucho kompozycje. Cztery z dziesięciu ut worów
Peter nagrał na
tzw. setkę, czyli
na ży wo w studio, stosując zasadę maksymalnie
dwóch podejść,
żeby jak najbardziej oddać naturalność dźwięków,
co jest charakterystyczną częścią
koncertów artysty. Na „Yearn” odnajdziemy zarówno bogate, jak i
minimalistyczne aranżacje. Podobnie jak w przypadku poprzedniego wydawnictwa „When The
Sun’s Risin’ Over The Town” większość materiału artysta nagrał samodzielnie, pod czujnym okiem
producenta Przemka „Perły” Wejmanna. Całość dopełnia głos Piotra, który eksperymentuje barwą,
od niskich i głębokich wokali, po
śpiewane falsetem chórki. Album
ten zdecydowanie różni się od debiutanckiego longplay’a „When
The Sun’s Risin’ Over The Town”,
na którym przeważały folkowe i
alt-country’owe brzmienia.
07.12 - Radom - Czytelnia
Kawy (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 4) - g. 20 + Coldair
Bartek Borowicz
Życie
Briami - czyli pieczona cukinia z ziemniakami po grecku
SKŁADNIKI
5 średnich cukinii, pokrojonych na 1/2 cm plasterki
4 duże obrane ziemniaki, pokrojone na 1/2 cm plasterki
5 ząbków czosnku (lub więcej) pokrojonych na cieniutkie
plasterki
2 średnie pomidory, pokrojone
na ćwiartki
15dag parmezanu, pokrojonego w kostkę(dodatkowe informacje poniżej)
1/3 szklanki oliwki
4 łyżki wody
2 czubate ł y żk i św ieżego
oregano, posiekanego
1 1/2 łyżki świeżej mięty,
posiekanej
1 łyżka świeżej kolendry lub
zielonej pietruszki (posiekanej)
sól i pieprz, do smaku
Sposób
Wykonania:
Rozgrzać piekarnik do
220ºC. Wszystk ie warzy wa
wsypać do
du ż e g o , ż aroodpornego płaskiego
naczynia.
W l a ć wo d ę ,
oliwkę i posypać ziołami i dość mocno przysmaczyć solą i pieprzem. Dobrze
wszystko razem w ymieszać i
piec około 1 1/2 godziny lub dłużej, mieszając od czasu do czasu,
aby wszystkie warzywa ładnie
się przyrumieniły. Grecy podają
tę zapiekankę z plastrem zimnego
sera feta i chrupiącą bagietką.
Wino jak najbardziej
wskazane!
Parmezan powinien być pokrojony w kostkę, a nie starty kostki sera zamienia się w nieregularne, przyrumienione bryłki,
natomiast starty ser się tylko roztopi i zmieni cała konsystencję
zapiekanki.
Smacznego!
Rolada z masą krówkową o smaku czekoladowym
Składniki
Składniki na ciasto :
-5 jaj
-1/2 szklanki cukru
-1 szklanka mąki, w tym 1
łyżka kartoflanki
-1/2 ł y żeczk i proszku do
pieczenia
Nakropienie :
- 1 / 2
szklanki wody
-sok z 1/2
cytryny
-1 ł y ż k a
cukru
1-ł y ż k a
spirytusu (według uznania)
Masa :
-1/2 kostki
masła lub margaryny
-1 puszka masy 400 g (krówkowa o smaku czekoladowym )
-1 galaretka wiśniowa
Białka ubić na sztywno i stopniowo dodawać cukier ,dalej
ubijając do wyczerpania cukru
następnie ,dodać żółtka Na koniec dodajemy przesianą mąkę
,wymieszaną z proszkiem do pieczenia( całość delikatnie łączymy
za pomocą drewnianej łyżki ).Ciasto wylewamy na blachę wyłożoną
papierem do pieczenia. Po upieczeniu roladę zwijamy razem z papierem jeszcze ciepłą.
Blacha 42 x 37 cm Piec w temperaturze 180 stopni .
1 galaretka wiśniowa ( rozpuścić w 1 szklance wody). Masło połączyć z masą krówkową o smaku
czekoladowym za pomocą miksera
(odłożyć 2-3 łyżki do posmarowania wierzchu). Biszkopt nakropić
,wyłożyć przygotowaną masę, rozprowadzić po całości ,na brzeg rolady poukładać stężałą galaretkę,
zwinąć roladę. Wierzch posmarować masą i posypać startą czekoladą deserową lub mleczną.
Smacznego!
HUMOR
Przychodzi Jasiu ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej. Ojciec patrzy - wszystkie
stopnie celujące, a na końcu religia
i jedynka:
-Synu całe świadectwo masz
dobre, ale do żadnej szkoły cię nie
przyjmą, bo ty jesteś antychryst i
łobuz, choć natychmiast do księdza niech poprawi. Ksiądz patrzy
i mówi:
-O nie, ja tego nie poprawię,
ponieważ pana syn nie wiedział,
że Jezus Chrystus nie żyje.
-Proszę księdza, niech ksiądz
mu wybaczy, bo my mieszkamy
na takim zadupiu, wiocha zabita
dechami, nawet nie wiedzieliśmy,
że chorował!
Szkot czyta książkę. Od czasu
do czasu gasi światło, potem znów
je zapala.
-Co ty robisz? - pyta żona
-Przecież kartki mogę przewracać po ciemku.
Na lekcji chemii pani pyta Jasia:
-Jasiu, jak się inaczej nazywa
kwas HCl?
-Hmm... mam to na końcu
języka...
-To wypluj to szybko Jasiu, bo
to trucizna!
Kupuje sobie zajączek nową
szafę, ale jest za mały, by ją wnieść
do mieszkania. Spotyka misia i
prosi:
-Misiu, pomóż mi wnieść tą
szafę, bo mieszkam w bloku na
ostatnim piętrze, a sam nie dam
rady!-Dobrze, ale na każdym piętrze będziesz mi opowiadał kawał!
Zajączek się zgadza. Wchodzą, a zajączek opowiada kawały,
z których miś się ciągle śmieje. W
końcu, na ostatnim piętrze:
-Misiu!- mówi zajączek- teraz
opowiem ci taki kawał, że spadniesz ze schodów ze śmiechu!
-No?
-Pomyliłem bloki!
Adres Redakcji: 26-600 Radom, ul. Stalowa 3 lok 2 (w godz. 9:07 - 15:59) www.glos-radomski.pl
Wydawca: EK0-PRODUKT Sp z o.o. Tygodnik bezpatny dla Radomia i regionu
Redaktor naczelny: Eugeniusz Kopciński e-m@il: [email protected] tel. 501 828 804, 518 099 504
Redaktor koordynator: Agnieszka Jemiołek e-m@il: [email protected] tel 48 360 10 12
Okładka: Adam Czarnecki, Skład i łamanie: Adam Czarnecki
Współpraca: Dariusz Frączek, Agnieszka Jemiołek, Robert Świderski, Beata Smolińska
zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wydawnictwo zastrzega, że wykorzystywanie oraz
rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w gazecie GŁOS RADOMSKI bez zgody autora jest naruszeniem praw autorskich.
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZONYCH REKLAM I OGŁOSZEŃ
GŁOS RADOMSKI
11
HOROSKOP
BARAN
Nie atakuj nikogo bez potrzeby, bo tylko narobisz sobie wrogów.
Wsłuchuj się w siebie i nie ignoruj ludzi, dzięki półsekstylowi Neptuna nauczysz się rozróżniać, co jest dobre, a co złe. Kwinkunksy
Merkurego i Saturna radzą skupić się na tym, co ważne i pilne. Od
piątku, gdy Merkury przejdzie w trygon do Twojego znaku, nastanie
doskonały czas na zakupy, naukę, podróże, randki
Byk
Opozycje Saturna i Merkurego pomagają poszerzać horyzonty i wynajdywać skuteczne sposoby na kłopoty. Dzięki półsekstylowi Urana
będziesz szybko podejmować decyzje, a kwadratura Jowisza pomoże
zaprząc rodzinę do pomocy. Szczególnie w weekend zajmiesz się rozwojem duchowym, w piątek Merkury przejdzie w kwinkunks, który
wyczula na emocje.
Bliźnięta
Sekstyle Jowisza i Urana pomogą zrobić taniej zakupy i nie zgubić się
w podróży, a Neptun w kwadraturze przyniesie większe powodzenie
w miłości. Od piątku, gdy Merkury znajdzie się w opozycji do Twojego znaku zodiaku, czeka Cię więcej atrakcji.
Rak
Trygony Merkurego, Saturna i Neptuna zachęcą Cię do zajmowania się sztuką i rozwijania pasji, a kwadratura Urana namawia do
szukania nowych zainteresowań. Jednak nie porywaj się na wielkie
wyczyny, opozycje Marsa i Plutona radzą mierzyć siły na zamiary
i niekiedy wycofywać się z podjętych decyzji. W piątek Merkury
znajdzie się w kwinkunksie, więc postaraj się odpocząć i naładować
akumulatory dobrą energią.
Lew
Pod wpływem trygonów Słońca i Wenus będziesz miał dobry humor,
ochotę do działania i na przytulanki z ukochaną osobą. Dodatkowo Saturn i Merkury w kwadraturach zmotywują Cię do pracy, a
koniunkcja Jowisza – do walki o swoje i zarabiania kasy. Od piątku
wszystko się zmieni, Merkury znajdzie się w trygonie i przyniesie
fajne zaproszenia.
Panna
Silne kwadratury Słońca i Wenus zachęcą Cię do zajmowania się domem, a trygony Marsa i Plutona poprawią Ci samopoczucie. Kwinkunks Urana pomaga znaleźć hobby, a opozycja Neptuna zapewni
powodzenie. W weekend zainteresujesz się życiem sąsiadów – to
wpływ Merkurego, który od piątku znajdzie się w kwadraturze.
Waga
Słońce, Merkury i Jowisz znajdują się w sekstylach dodających odwagi, będziesz więc pewna siebie i władcza. Trochę nie jak Ty, więc
zdziwisz otoczenie i wszyscy będą Ci ulegać. Kwadratury Marsa
i Plutona przestrzegają przed ryzykiem i radzą zadbać o zdrowie,
a kwinkunks Neptuna sugeruje poczytać, odespać i podjeść. Od
piątku wraz z przejściem Merkurego w sekstyl będziesz miała więcej
ochoty na zakupy, podróże i spotkania z przyjaciółmi.
Skorpion
Nie tylko obowiązki będą Cię zajmować; koniunkcje Merkurego
i Saturna zapowiadają mnóstwo zaproszeń na imprezki i randki,
trygon Neptuna przepowiada więcej czułości i zbliżeń z ukochaną
osobą, a kwinkunks Urana – wycieczki i spacery. Sekstyle Marsa
i Plutona korzystnie wpłyną na zdrowie i kondycję, więc nie powinieneś mieć spadków sił. Od piątku, gdy Merkury przejdzie w półsekstyl, znajdziesz czas na hobby i zajęcie się najbliższymi.
Strzelec Półsekstyle Merkurego, Saturna, Marsa i Plutona pomogą cierpliwie
wypełniać obowiązki i bez problemu wykonywać polecenia szefa.
Trygony Jowisza i Urana dodadzą Ci wiary w siebie, a kwadratura Neptuna zadba o świetny nastrój. Od piątku Merkury wkroczy
do Twojego znaku zodiaku, więc będziesz co chwila miał genialny
pomysł.
Kozioroż
Przez półsekstyle Słońca i Wenus zaczniesz być zdenerwowany
i spięty, a koniunkcje Marsa i Plutona wywołają spadki energii, przypomną też o kompleksach. Z drugiej strony wpływ Luny w koniunkcji poprawi Ci humor i ułatwi dogadywanie się z ludźmi w Twoim otoczeniu, a kwinkunks Jowisza pomoże skupić się na pracy.
Przeczekaj gorsze chwile, od piątku będzie już spokojnie. Tego dnia
Merkury przejdzie w półsekstyl, który Cię wyciszy i sprawi, że się
wyśpisz.
Wodnik
Sekstyle Słońca, Wenus i Urana obiecują wspaniały humor, opozycja
Jowisza pomoże nawiązać nowe znajomości, a kwadratury Merkurego i Saturna ułatwią koncentrację na trudnych zadaniach. Sam
musisz tylko zadbać o zdrowie i nie wywoływać kłótni. Gdy Księżyc odwiedzi Twój znak zodiaku, ludzie będą do Ciebie lgnąć, a od
piątku za sprawą Merkurego w sekstylu pojawi się więcej zaproszeń
na spotkania.
Ryby
Słońce i Wenus znajdują się w kwadraturach, które nakłaniają do
zajęcia się wieloma sprawami jednocześnie, a kwinkunks Jowisza
pomoże zwłaszcza w urzędach i bankach. Trygony Merkurego i Saturna zadbają, byś miała świetny humor, koniunkcja Neptuna pozwoli wyczuwać nastroje innych. Sekstyle Marsa i Plutona dodadzą
Ci sił, a półsekstyl Urana wesprze w organizowaniu imprez. W piątek Merkury przejdzie w kwadraturę, dzięki czemu szybko zrobisz
zakupy i porządki, a gdy w weekend Luna znajdzie się w koniunkcji,
będziesz skora do zabaw i tańców.
GŁOS RADOMSKI
Kulisy nowej Rady Miasta Radom
Nowa rada miasta wybrana. Sporo nieznanych twarzy, ale starych nie zabrakło.
Wiadomo, władza daje moc profitów,
a jak jest się na jej szczycie kilka lat, to
trudno się z nią rozstać.
Z takiego założenia wyszła dotychczas
rządząca ekipa. Jednoczesny start na dwa
stanowiska zwiększał szansę na dalsze pławienie się w luksusach. Takie kalkulacje
przyniosły jej miejsca w nowej radzie miasta. Ale nie ten fakt i nie te twarze budziły
największe zainteresowanie, chyba się już
opatrzyły. Uwagę na sesji zwróciła młoda
krew - mam tu na myśli radną z PiS. Chyba
dzięki swemu nazwisku, takie samo jak
kandydatka startująca na prezydenta Radomia, otrzymała mandat. Żenujące było,
jak wielu panów wręcz zabiegało o towarzystwo tej osoby, nawet z innych opcji.
A media potraktowały ją co najmniej jak
celebrytkę, ubiegając się o pierwszeństwo
przeprowadzenia wywiadu.
Jeden z radnych dotarł na obrady o kulach. Nie zmienia to faktu, że potwierdził
tym samym zaangażowanie i gotowość do
pracy, mimo obiektywnych przeszkód. Oby
zapał i chęć do pokonywanie trudności nie
zostały zaniechane.
Wymuszonych gestów przyjaźni, poklepywania i nieszczerych uśmiechów było
co niemiara. Każdy udawał, że cieszy się ze
spotkania starych kumpli. W kuluarach,
w czasie krótkich przerw w obradach już
słychać było kto z kim i dlaczego – machina spekulacji i dobrze znanego kolesiostwa ruszyła.
Sesję prowadził ustępujący ze stanowiska przewodniczący…i całe szczęście. Nie
mam nic przeciwko podeszłemu wiekowi,
każdego czeka, jeśli dożyje. Ale pełnienie
takiego stanowiska zobowiązuje i nie powinny mieć miejsca podpowiedzi ze strony
zebranych, pomyłki czy dezorientacja w temacie obrad.
Nie zabrakło również elementu pewnej
konsternacji czy nawet śmiechu u niektórych radnych. Powodem było pojawienie
się młodej osoby nietypowo ubranej na
taką okoliczność. Czerwone spodnie, biała
koszula,… krawat i marynarka w czerwonym kolorze w duże białe serca. Nie wiem
czy potraktować ten strój jako look awangardowy czy manifestację miłości do nowo
wybranej rady miasta.
Jeżeli brać pod uwagę drugą ewentualność to życzyłabym radomianom, by miłość wśród radnych panowała przez cały
okres kadencji, bez względu na opcję polityczną, ku pokrzepieniu serc i na chwałę
Radomia.
Beata Smolińska
Wyniki II tury wyborów samorządowych 2014
Radom - Radosław Witkowski (32805) - Andrzej Kosztowniak (30275)
Białobrzegi - Adam Bolek (1996 głosów) - Mirosław Siurnik (1984)
Chlewiska - Waldemar Sowiński (1842) - Krzysztof Adamczyk (927)
Głowaczów - Józef Małaśnicki (2236) - Stanisław Bojarski (1861)
Gózd - Paweł Dziewit (2056) - Adam Jabłoński (1930)
Jastrząb - Andrzej Bracha (1950) - Zbigniew Sarnat (304)
Jastrzębia - Elżbieta Zasada (1853) - Zdzisław Karaś (1337)
Jedlińsk - Kamil Dziewierz (2515) - Wojciech Walczak (2063)
Jedlnia - Letnisko - Piotr Leśnowolski (2624) - Renata Pasek (2539)
Kazanów - Teresa Pancerz - Pyrka (1427) - Stefan Bernaciak (1224)
Tadeusz Osiński (2710) - Sławomir Stanik (2178)
Kowala - Lipsko - Jacek Wielorański (2728) - Jerzy Pasek (1424)
Magnuszew - Marek Drapała (2146) - Henryk Plak (1681)
Mirów - Artur Siwiorek (1036) - Albert Bobrowski (729)
Mogielnica - Sławomir Chmielewski (2028) - Marek Ścisłowski (1659)
Odrzywół - Marian Kmieciak (1327) - Sławomir Gajewski (1090)
Orońsko - Henryk Nosowski (1360) - Zdzisław Bredłowski (996)
Przysucha - Tadeusz Tomasik (2756) - Leopold Modrzecki (2027)
Pionki - Romuald Zawodnik (2603) - Marek Janeczek (2145)
Rusinów - Krzysztof Urbańczyk (1507) - Grzegorz Kraska (688)
Sieciechów - Marian Czerski (772) – Jacek Bogucki (720)
Sienno Mariusz Strąk – (1318) - Stanisław Pora (1155)
Skaryszew Ireneusz Kumięga (3238) - Dariusz Piątek (2718)
Solec nad Wisłą - Marek Szymczyk (1768) - Andrzej Czajkowski (1019)
Stromiec - Krzysztof Stykowski (1271) - Marek Matysiak (726)
Szydłowiec - Artur Ludew (4376) - Andrzej Jarzyński (2788)
Warka - Dariusz Gizka (4034) - Radosław Kreczmański (3128)
Wierzbica Zdzisław Dulias (1817) - Dariusz Myśliwiec (1446)
Zakrzew - Sławomir Białkowski (2068) - Mirosław Ślifirczyk (1668)
Zwoleń - Bogusława Jaworska (2779) - Jan Pęksyk (1725)
Radosław Witkowski nowym prezydentem Radomia
W niedzielę 30 listopada Radosław Witkowski został nowym
prezydentem Radomia. Andrzej Kosztowniak po 8 latach
pożegna się z urzędem. Czy teraz w Radomiu zapanuje zgoda ?
W Radomiu głosowała premier Kopacz,
tak jak w pierwszej turze, w komisji w PSP
4 na Prędocinku, która stwierdziła, że głosując „dopełniamy demokracji”.
W niedzielę 30 listopada tuż po zamknięciu lokali wyborczych z niecierpliwością wszyscy czekali na pierwsze wyniki
spływające z obwodowych komisji wyborczych do sztabów PiS i PO. To były pierwsze
źródła informacji.
Kwadrans po godzinie 21 spłynęły wyniki z pierwszych 6 komisji, które wskazywały na wygraną Witkowskiego przed
Kosztowniakiem.
Pierwszy wynik ze sztabu PiS po przeliczeniu głosów z 36 komisji wskazywał na
wygraną Andrzeja Kosztowniaka. Choć
wówczas przewaga była minimalna.
Po kilku zaledwie minutach sztab PO
po zliczeniu głosów z 56 komisji wskazywał
na zwycięstwo Radosława Witkowskiego.
Po tej informacji Dariusz Wójcik z PIS
skomentował - Będzie różnica 1-2 punktów
procentowych. Ale te wyniki nie mają na
razie żadnej wiarygodności.
A nd rzej Kosztow nia k pod ziękował za głosy i pogratulował zwycięstwa
Radosławowi Witkowskiemu.
- Po 8 latach rządów centroprawicy w Radomiu władzę obejmie PO.
My zaczynamy jutro pracę w Radzie
Miejskiej. Mam nadzieję, że PO spełni
obietnice składane w czasie kampanii
wyborczej. Prezydent elekt nie będzie
miał łatwej sytuacji, ponieważ w Radzie Miejskiej nie ma większości głosów. Dlatego mam nadzieję, że wykorzysta nasze hasło „Wspólnie dla
Radomia” - mówił urzędujący prezydent. Przekazanie władzy za kilka dni.
Przed 23 godziną Radosław Witkowski podczas krótkiej konferencji prasowej podziękował za głosy radomiankom i
radomianom.
Następnie w sztabie PO wystrzeliły
szampany. Przybyli: Robert Dębicki oraz
Wojciech Bernat, którzy pogratulowali zwycięstwa Radosławowi Witkowskiemu.
- Były między nami różnice, przed I turą
spieraliśmy się ostro, ale w ostatnich dwóch
tygodniach potrafiliśmy spotkać się i dojść
do porozumienia. Pozostało 45 minut radości do północy, od jutra ciężka praca - powiedział Radosław Witkowski.
Ogłoszenie wyników oficjalnych opóźniło się, gdyż w sześciu komisjach pojawiły
się problemy techniczne.
Oficjalne wyniki zostały przedstawione
nad ranem przed 4 godziną. Radosław Witkowski został nowym prezydentem Radomia, zdobywając w niedzielę 30 listopada
podczas drugiej tury wyborów 32 805 głosów (52,01 proc.). Andrzej Kosztowniak dostał tylko 30 275 głosów (47,99 proc.) i po 8
latach pożegnał się z urzędem.
Agnieszka Jemiołek
Włodzimierzowi Kabusowi
zastępcy burmistrza Zwolenia
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci
ŻONY
składa redakcja tygodników
Głos Radomski
i Oko na Miasto i Region

Podobne dokumenty