Wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia_Indywiudalny

Transkrypt

Wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia_Indywiudalny
WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA
(do stosowania do Umów ubezpieczenia zawartych w placówce Agenta)
na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualny Program Ochronny NW dla Klientów Getin Noble
Banku S.A. (dalej: OWU_Indywidualny Program Ochronny NW) zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa
Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 16/03/15 z dnia 17.03.2015 r.
Numer Polisy
UBEZPIECZAJĄCY
Imię i Nazwisko
Numer PESEL
Adres do korespondencji:
kod, miasto, ulica, nr domu, nr mieszkania
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Oświadczam, że wypowiadam Umowę ubezpieczenia zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. na
podstawie OWU_Indywidualny Program Ochronny NW.
Przyjmuję do wiadomości, że wypowiedzenie możliwe jest w każdym czasie oraz że okres odpowiedzialności wygasa z
upływem dnia, w którym zostało złożone Ubezpieczycielowi lub za pośrednictwem Agenta oświadczenie o wypowiedzeniu
Umowy ubezpieczenia.
W przypadku, gdy niniejsze wypowiedzenie zostało złożone w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia,
Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki w pełnej wysokości, o ile nie zaszły przesłanki do wypłaty świadczenia.
Jeżeli niniejsze wypowiedzenie zostało złożone po upływie 30 dni od dnia zwarcia Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczającemu
przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony.
Jednocześnie proszę o zwrot składki z tytułu wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia:
na Rachunek Umowy Kredytu,
albo
na poniższy numer rachunku
Numer rachunku bankowego
Imię i nazwisko/ nazwa właściciela
rachunku bankowego
Adres właściciela rachunku bankowego
………………………………………….
DATA, MIEJSCOWOŚĆ
……………………………………………….
PODPIS UBEZPIECZAJĄCEGO
Wypełnia przyjmujący
Stwierdziłem zgodność danych z okazanym dokumentem tożsamości oraz potwierdzam własnoręczność złożonego podpisu.
Data: .............................................
Miejscowość: .........................................................
Pieczątka i podpis przyjmującego oświadczenie ...............………………………………………………………..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oświadczenie dla Getin Noble Bank S.A.
W związku z powstałą nadpłatą na Umowie Kredytu nr………………………………………………………………..……..….....proszę
o zarachowanie nadpłaconej kwoty poprzez:
zmniejszenie wysokości pozostałych do spłaty rat i zachowanie pierwotnego okresu kredytowania,
skrócenie okresu kredytowania i pozostawienie wysokości rat na tym samym poziomie.
UWAGA!
W przypadku, gdy składający dyspozycję jest jednym z kredytobiorców, w celu realizacji nadpłaconej kwoty,
oświadczenie powinno być podpisane przez wszystkich kredytobiorców.
…………………………………
DATA, MIEJSCOWOŚĆ
…………………….…..….…………
PODPIS KREDYTOBIORCY
……..………………….…….…………
PODPIS KREDYTOBIORCY 2
Wypełnia przyjmujący
Stwierdza się zgodność danych z okazanym dokumentem tożsamości oraz potwierdza własnoręczność złożonego podpisu.
______________________________
miejscowość i data
Towarzystwo Ubezpieczeń ul. Gwiaździsta 62
na Życie Europa S.A.
53-413 Wrocław
[email protected]
www.tueuropa.pl
_____________________________________________
Pieczątka i podpis przyjmującego oświadczenie
tel. 71 71 36 92 887, fax 71 36 92 707
Biuro Obsługi Klienta
801 500 300 (dla telefonów stacjonarnych)
lub 71 36 92 887 (dla telefonów kom.)
koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
TU na Życie Europa S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, KRS 0000092396
NIP 895-17-65-137, kapitał zakładowy
zarejestrowany i opłacony 307 200 000 zł
WYP_UBEZP_IND

Podobne dokumenty