Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski - publikacje - inne ważniejsze

Transkrypt

Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski - publikacje - inne ważniejsze
Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski - publikacje - inne ważniejsze publikacje
poniedziałek, 30 listopada 2009 23:20 - Poprawiony czwartek, 03 listopada 2016 09:34
Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski - inne ważniejsze publikacje
Erhard M., Teller A., Maes J, Meiner A., Berry P., Smith A., Eales R., Papadopoulou L.,
Bastrup-Birk1*, Eva Ivits B., Royo Gelabert E., Dige G., Petersen J-E., Reker J., Cugny-Seguin
M., Kristensen P., Uhel R., Estreguil Ch., Fritz M., Murphy P., Banfield N., Ostermann O., Abdul
Malak D., Marín A., Schröder Ch., Conde S., Garcia-Feced C., Evans D., Delbaere B.,
Naumann S., Davis M., Gerdes H., Graf A., Boon A., Stoker B., Mizgajski A., Santos MartinF.,
Jol A., Lükewille A., Werner B., Romao C., Desaulty D., Larsen F. W., Louwagie G., Zal N.,
Gawronska S., Christiansen T. 2016, MAPPING AND ASSESSMENT OF ECOSYSTEMS AND
THEIR SERVICES. MAPPING AND ASSESSING THE CONDITION OF EUROPE’S
ECOSYSTEMS: PROGRESS AND CHALLENGES. European Union, S. 179
Mizgajski A., Zwierzchowska I. 2016. Zielona infrastruktura. W: Kaczmarek T. Mikuła Ł. (red.)
KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ,
ss.51-58
Łowicki D., Mizgajski A. 2016 Krajobraz kulturowy otwarty. W: Kaczmarek T. Mikuła Ł. (red.)
KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ, ss.
115-118
Mizgajski A., Zwierzchowska I. 2011: Osnowa przyrodnicza powiatu poznańskiego. W: Kronika
powiatu poznańskiego 2-2011, Poznań : 5-12.
Mizgajski A. 2011: Biznes a ekologia. Ecomanager 4/2011, Poznań : 38-39.
1/8
Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski - publikacje - inne ważniejsze publikacje
poniedziałek, 30 listopada 2009 23:20 - Poprawiony czwartek, 03 listopada 2016 09:34
Mizgajski A. 2010: Przyrodnicza dyskusja panelowa nt. Ekologiczno-krajobrazowe
uwarunkowania funkcjonowania systemu miasta. W: Wartościowanie współczesnej przestrzeni
miejskiej (red. Madurowicz M.), Warszawa : 487-504.
Mizgajski A. 2009: Koncepcja zrównoważonego rozwoju – impuls czy pułapka dla ochrony
przyrody. W: Jak zapewnić rozwój zrównoważony terenów otwartych?, Instytut na rzecz
Ekorozwoju, Warszawa : 18-21.
Mizgajski A. 2008: System ocen oddziaływania na środowisko w procesie przemian. Problemy
ocen środowiskowych 2(41),Gdańsk: 11-12.
Mizgajski A. 2008: Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy w
Polsce. Gospodarka Wodna 11/2008, Warszawa : 442-443.
Mizgajski A. 2007: Umowy międzynarodowe dotyczące zmian klimatu. W: Zmiany klimatu –
szanse, zagrożenia i adaptacje, UAM, Poznań : 5-7.
Mizgajski A. 2007: Krajobraz i jego dzieje. W: Przyroda Wielkopolski (red. Łęcki W.), Poznań :
14-45.
Mizgajski A. 2007: Ochrona środowiska. W: Przyroda Wielkopolski (red. Łęcki W.), Poznań :
354-373.
Mizgajski A., Łankiewicz E. 2007: Dzikie wysypiska odpadów. Diagnoza problemu na
przykładzie Poznania. Przegląd Komunalny 10/2007, Poznań : 34-35.
Mizgajski A. 2006: Strategie – Umsetzungsprobleme – Handlungsbedarf in Polen. W:
Umweltkooperationen in der erweiterten Europaeischen Union. 11. Internationale
Sommerakademie St. Marienthal (red. Brickwedde F., Witte U.), Berlin : 25-30.
2/8
Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski - publikacje - inne ważniejsze publikacje
poniedziałek, 30 listopada 2009 23:20 - Poprawiony czwartek, 03 listopada 2016 09:34
Kostrzewski A., Mizgajski A., Zwoliński Z. 2006: Typology of Cross-Boundary Fluxes of Mineral
Matter Between Geoecosystems of Ebbadalen, Central Spitsbergen. W: Fourth ESF SEDIFLUX
Science Meeting and First Workshop of I.A.G./A.I.G. SEDIBUD, Trondheim 29.10.-2.11. : 52.
Mizgajski A. 2005: Uwarunkowania i kierunki gospodarowania zasobami wodnymi w strategii
gospodarki wodnej. Problemy ocen środowiskowych 4(31),Gdańsk: 3-8.
Mizgajski A. 2005: Farmers’ duties resulting from legal acts. W: Management and protection of
water resources in rural areas (ed. Ryszkowski L., Kędziora A., van Es H.), Poznań : 59-62.
Mizgajski A. 2004: Człowiek i środowisko W: Wielkopolska. Nasza kraina (red. Łęcki W.), t. I,
Poznań: 176-179.
Mizgajski A. 2004: Ziemia i jej zasoby. W: Wielkopolska. Nasza kraina (red. Łęcki W.), t. I, Poznań: 180-195.
Mizgajski A. 2004: Krajobrazy. W: Wielkopolska. Nasza kraina (red. Łęcki W.), t. I, Poznań:
259-266.
Mizgajski A. 2004: Ochrona środowiska. W: Wielkopolska. Nasza kraina (red. Łęcki W.), t. I,
Poznań: 318-323.
Mizgajski A. 2003: Przyroda Polski od świtu do zmierzchu – wrażenia i realia. W: Fiszer M., Od
świtu do zmierzchu, Poznań: ss. 9.
Mizgajski A. 2003: Gospodarka odpadami w 6. Programie Działań Unii Europejskiej w ochronie
środowiska. Wyzwania dla Polski. W: Techniczne, ekonomiczne i organizacyjne aspekty
gospodarki odpadami. V Jubileuszowe Forum Gospodarki Odpadami, Gniezno-Poznań:
133-136.
3/8
Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski - publikacje - inne ważniejsze publikacje
poniedziałek, 30 listopada 2009 23:20 - Poprawiony czwartek, 03 listopada 2016 09:34
Mizgajski A. (red.) 2002: Dodatek Edukacja ekologiczna. Przegląd Komunalny. 12/2002,
Poznań: 35-50.
Mizgajski A. 2002: Wybrane problemy kształcenia kadr ochrony środowiska. Przegląd
Komunalny. Dodatek Edukacja ekologiczna 12/2002, Poznań: 41-43.
Mizgajski A. 2002: Zmiany krajobrazu Wielkopolski spowodowane działalnością rolniczą.
Kronika Wielkopolski Nr 1(101), Poznań: 5-17.
Mizgajski A. 2002: Współczesność miasta i gminy. W: Mosina. 700 lat. Album jubileuszowy (red.
Łęcki W.), Warszawa-Poznań-Mosina: 31-42.
Mizgajski A. 2001: Geodiversity as an aspect of sustainable agriculture, w: Environmental
Management of the Rural Landscape in Central and Eastern Europe, 1-6.09.2000
Podbanske:105-106.
Mizgajski A. 2000: Systemy zarządzania środowiskowego w polityce ekologicznej państwa. W: I
Forum Środowiskowe: „Efektywność funkcjonowania wdrożonego systemu zarządzania
środowiskowego wg normy ISO 14001 – doświadczenia z polskich i międzynarodowych
wdrożeń „– materiały konferencyjne, Poznań-Piła 21-24 lutego 2000:17-21.
Miizgajski A. 2000: Problemy wdrażania powiatowych systemów gospodarki odpadami.
Przegląd Komunalny 8/2000, Poznań: 22-24.
Mizgajski A. 1998: Główne problemy ochrony środowiska na terenach wiejskich w
województwie poznańskim, Przegląd Komunalny 7(9), Dodatek Specjalny, Poznań: 23-24.
Mizgajski A. 1997: Zakres merytoryczny planów ochrony dla parków krajobrazowych w
4/8
Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski - publikacje - inne ważniejsze publikacje
poniedziałek, 30 listopada 2009 23:20 - Poprawiony czwartek, 03 listopada 2016 09:34
województwie poznańskim, Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski Z. 2(4), Poznań: 93-98.
Janyszek Sł., Kukorowski W., Mizgajski A., Urbański P. 1997: Ścieżka dydaktyczna „Jary koło
Chalina”, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Poznańskiego, Poznań: ss. 32.
Mizgajski A. 1996: Environment protection in the rural areas of Wielkopolska region. W:
Landscape diversity: a chance for the rural community to achieve a sustainable future (red. red.
Ryszkowski L., G. Pearson, St. Bałazy), Research Centre for Agricultural and Forest
Environment of the Polish Academy of Science, Poznań: 219-221.
Mizgajski A. 1995: Ochrona środowiska na obszarach wiejskich w Wielkopolsce. W: „Zasady
ekopolityki w rozwoju obszarów wiejskich”, Materiały z Sesji Wyjazdowej Rady Ekologicznej
przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej (red. Ryszkowski L., S. Bałazy), Zakład Badań
Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 99-106.
Mizgajski A. 1995: Changing Factors of Solid Waste Management in the Greater Poland
Region. W: Proceedings of the ISWA 25th Anniversary World Congress on Waste Management,
15-20 Oct. Vienna (publikacja na CD).
Kosturkiewicz A., Mizgajski A. 1993: Zasady wyboru kierunków działania i priorytetów w
realizacji Programu. W: Program ochrony środowiska do roku 2010 dla województwa
poznańskiego. Studia i materiały, Urząd Wojewódzki w Poznaniu: 134-137.
Mizgajski A. 1993: Europejczycy - część systemu przyrodniczego Ziemi, Problemy, 2(558) luty
1993: 26-29.
Mizgajski A., D. Sołowiej 1993: Człowiek i przyroda w Wolińskim Parku Narodowym, Trasa
pierwsza: Międzyzdroje, Góra Kawcza, Rezerwat żubrów, Międzyzdroje, Poznań –
Międzyzdroje: ss. 19.
5/8
Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski - publikacje - inne ważniejsze publikacje
poniedziałek, 30 listopada 2009 23:20 - Poprawiony czwartek, 03 listopada 2016 09:34
Mizgajski A., D. Sołowiej 1993: Człowiek i przyroda w Wolińskim Parku Narodowym, Trasa
druga: Wapnica, Jezioro Turkusowe, Lubin, Poznań – Międzyzdroje: ss. 19.
Mizgajski A. 1991: Głos w dyskusji. W: Rola planowania krajobrazu w nowej rzeczywistości
społeczno-politycznej. Materiały z IV Konferencji naukowej Klubu Ekologii Krajobrazu PTG.
(Red.) Mityk J.: 117-119.
Mizgajski A. 1989: Osnowa pomiarów sytuacyjno-wysokościowych wschodniego pobrzeża
Petuniabukta (Ziemia Olafa V Spitsbergen). Spraw.-Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Wydz. Mat.-Przyr.
106 za 1987: 180-183.
Mizgajski A. 1989: Fizyczno-geograficzne jednostki przestrzenne Ebbadalen (Ziemia Olafa V Spitsbergen). Spraw. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Wydz. Mat.-Przyr., 106 za 1987: 177-180.
Mizgajski A., 1988: The Development of the Rural Landscape as a Result of Human Impact on
Energy Flow in Agro-ecosystems, Case Studies of Wielkopolska and Emsland. W: Spatial and
Functional Relationships in Landscape Ecology. October 3-7, 1988 Zemplinska Sirava. VIIIth
International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research. Vol. 2, Bratislava
1988, Slovenska akademia vied: 179-186.
Miizgajski A. 1988: Energieeinsatz in Agrarökosystemen und seine landschaftlichen Folgen.
W: Geographische Landschaftsforschung in Agrarräumen und urbanen Räumen. Teil II.
Martin-Luter-Universitaet Halle-Wittenberg, Wissenschaftliche Beitrage 1988/29 (Q 20), Halle
(Saale): 124-129.
Mizgajski A. 1988: Intensywność migracji środków agrochemicznych na użytkach rolnych w
granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego i wynikające stad zagrożenia środowiska. W:
Wielkopolski Park Narodowy. Problemy Ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego.
Red. Dąbska I., St. Bałazy, R. Pawuła. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, PWN
Warszawa-Poznań: 31-34.
Kozacki L., A. Mizgajski, 1988: Koncepcja metodyki studium krajobrazowo-ekologicznego
6/8
Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski - publikacje - inne ważniejsze publikacje
poniedziałek, 30 listopada 2009 23:20 - Poprawiony czwartek, 03 listopada 2016 09:34
obszarów eksploatacji surowców skalnych. Spraw. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Wydz. Mat.-Przyr.,
105 za 1986: 146-149.
Mizgajski A.,1987: Znaczenie form energii wprowadzanej do agrogeokompleksów dla rozwoju
krajobrazu. Spraw. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Wydz. Mat.-Przyr. 104 za 1985: 208-211.
Mizgajski A., 1985: Die Veränderungen von Agrargeokomplexen als Ergebnisse menschlicher
Einwirkung in der Energiefluss. W: VII i Internationales Symposium über die Problematik der Ökologischen Landschaftsforschung, 21-26 Oktober 1985 Pecinok, Slovenska akademia
ved, Bratislava 1985, Vol.2:7.
Mizgajski A. 1984: Importance of the historical point of view in the investigations of tendencies
into the structural development in agricultural geocomplexes. W: Methodology in landscape
ecological research and planning, vol. 5, Proceedings of the first international seminar IALE,
15-19 October 1984, Roskilde (Danemark): 197-199.
Mizgajski A. 1984: Związki przestrzenne wybranych cech geokompleksów użytkowanych
rolniczo w obszarach młodoglacjalnych. Sprawozdania Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Wydz.
Mat.-Przyr. 100 za 1982: 182-185.
Cierniewski J., A. Kijowski, A. Mizgajski 1981: Wpływ wilgotności powierzchniowej warstwy
gleby na odpowiedź spektralną pokrywy glebowej w zakresie czułości filmu podczerwonego. W:
X Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji, Streszczenia referatów, Gdańsk 24-26.09.1981:
16-18.
Mizgajski A. 1976: Badania w dziedzinie ochrony i kształtowania środowiska w 1974 roku.
Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego, VI, 1(23): 54-58.
Mizgajski A. 1975: Badania geograficzne na rzecz ochrony i kształtowania środowiska
człowieka. Problemy studenckiego Ruchu Naukowego, V, 1(17): 84-87.
7/8
Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski - publikacje - inne ważniejsze publikacje
poniedziałek, 30 listopada 2009 23:20 - Poprawiony czwartek, 03 listopada 2016 09:34
Mizgajski A. 1975: Ocena stref brzegowych wyspy Wolin oraz jezior na wyspie dla potrzeb
plażowania i kąpieli. W: IX Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Naukowych Geografów.
Poznań-Świnoujście 15-19.04.1975: 29-30.
powrót
8/8

Podobne dokumenty