oświadczenie woli do rekrutacji 2016

Transkrypt

oświadczenie woli do rekrutacji 2016
………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica /prawnego opiekuna kandydata
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania
OŚWIADCZENIE WOLI
zapisu dziecka do przedszkola
Oświadczam, iż wyrażam wolę aby moje dziecko:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
numer PESEL dziecka
brało udział w dalszym procesie rekrutacji do Przedszkola Samorządowego Zielony Zakątek
w Plewiskach na rok szkolny 2016/2017
Deklaruję pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od………………………do………………………
(pełne godziny zegarowe)
Dziecko będzie korzystało z posiłków :
□ śniadanie
□ drugie śniadanie
□ obiad
„Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
……………………………………………………………………
Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna
(wstawić znak x we właściwym kwadracie)

Podobne dokumenty