Untitled

Komentarze

Transkrypt

Untitled
Oœrodek Szkoleniowy
PCK
w Zgierzu
Oœrodek Szkoleniowy PCK
95 – 100 Zgierz, ul. Pu³askiego 54
Tel. / fax. (42) 716-20-06; 717-15-09
tel. kom. 0 607-410-399
http//www.ospck.zgierz.pl.
e-mail: [email protected]
W budynku pa³acowym z koñca XIX w. mieszcz¹ siê
sale konferencyjne, pokoje mieszkalne i jadalnia.
W dwóch budynkach hotelowych, oddanych do
u¿ytku w 1993 r., s¹ pokoje 1,2,3 i 4-osobowe
z ³azienkami. Oœrodek mo¿e pomieœciæ jednorazowo
do 140 osób.
W otaczaj¹cym budynek parku jest miejsce na
rekreacjê.
fot. M. Szafrañska
Szkolenie opiekunek
do dzieci „Super
Niania”
X edycja wkrótce!
Zarz¹d G³ówny PCK i Studio Treningu ¯yciowego
„Contra” od listopada 2002 r. prowadz¹ szkolenia
dla opiekunek do dzieci – „Super Niania”. Ostatnio
wiêksze zainteresowanie kursem jest wœród pañ
Uczestniczki V edycji szkolenia
dojrza³ych. M³ode dziewczyny nie do koñca zdaj¹
sobie sprawê z tego, jak odpowiedzialnym zajêciem
jest zarobkowe zajmowanie siê dzieæmi. Rzadko która kandydatka na nianiê ma jakiekolwiek pojêcie
o udzielaniu pierwszej pomocy, najczêœciej nie umie odpowiadaæ na trudne lub krêpuj¹ce pytania dziecka, s³abo
radzi sobie z codziennym stresem. Panie dojrza³e – mimo wiêkszego doœwiadczenia - œwiadome s¹ potencjalnych
zagro¿eñ i chêtniej dowiaduj¹ siê nowych dla siebie rzeczy. Cieszymy siê z tego, ¿e z 80 przeszkolonych opiekunek
ponad 90 % nie mia³o najmniejszej trudnoœci ze znalezieniem pracy.
“Przegl¹d Czerwonokrzyski” Nr 2/2003, Wydaje: Zarz¹d G³ówny Polskiego Czerwonego Krzy¿a
ul. Mokotowska 14, 00-950 Warszawa
tel./fax: 0 (xxxx) 22 3261239, e-mail: [email protected]
Redakcja: S. Bohdanowicz, K. Dmowski, M. Miko³ajczyk, B. Poleganow, E. Salamoñska-Podstolska, S. Œniegowska,
A. Wilk (red. nacz), M. ¯ychliñska
Opracowanie graficzne i sk³ad: k’ion - www.kion99.com
Ok³adka: archiwum MKCK i PCK
Szanowni Pañstwo !
W³aœnie mijaj¹ dwa lata wydawania, z Wasz¹ pomoc¹, „Przegl¹du
Czerwonokrzyskiego” w jego nowej postaci. Zgodnie z tytu³em pisma przegl¹damy
w nim to, co zrobiliœmy w ostatnim czasie, to co robimy stale, zgodnie z naszymi
planami i to, co zamierzamy zrobiæ w najbli¿szej i trochê dalszej przysz³oœci.
Wielorakie i zró¿nicowane s¹ nasze dzia³ania, choæ ci¹gle mówimy o koniecznoœci ich koncentracji i ograniczenia. Ale jak – i czy mo¿na to zrobiæ wtedy, gdy oczekiwania ze strony potrzebuj¹cych rosn¹. Jeœli trzeba
pomóc innym godnie prze¿yæ œwiêta, zdobyæ pieni¹dze na do¿ywianie jak najwiêkszej liczby g³odnych dzieci,
na wakacje, pomóc rozwi¹zaæ problemy zdrowotne. Ale te¿ zadbaæ o ich bezpieczeñstwo i rozwój, bo obok
pomocy nasz¹ powinnoœci¹ jest tak¿e edukowanie. Z tego obowi¹zku nasza organizacja stara siê wywi¹zywaæ
nale¿ycie. Zawsze przyk³adaliœmy wagê do kszta³cenia, zw³aszcza dzieci i m³odzie¿y. W tych dzia³aniach od lat
naszymi najwiêkszymi sojusznikami s¹ nauczyciele, tak¿e akademiccy. Nie bez powodu jesteœmy uznawani za
europejskiego lidera w upowszechnianiu miêdzynarodowego prawa humanitarnego, Idei i Podstawowych
Zasad Ruchu. Ale widzimy te¿ koniecznoœæ samokszta³cenia, któremu s³u¿y reaktywowana po dziesiêciu latach
Polska Szko³a Miêdzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych w Radziejowicach czy powsta³e ju¿ regionalne szko³y, jak Dolnoœl¹ska, oraz te, które powstan¹ za jej przyk³adem. Tê koniecznoœæ sta³ego
kszta³cenia szczególnie wyraŸnie uœwiadamiamy sobie w roku 140 - lecia Ruchu, którego misja nic nie straci³a
na aktualnoœci. Dowiod³y tego dramatyczne wydarzenia w Iraku.
Sk³adaj¹c Pañstwu ¿yczenia z okazji 8 maja - Miêdzynarodowego Dnia Czerwonego Krzy¿a powiedzia³am, ¿e nie
jest ³atwo dzia³aæ i pracowaæ w organizacji, przed któr¹ staje coraz wiêcej wyzwañ i problemów. Ale tym wiêksza
bêdzie satysfakcja, jeœli nauczymy siê jednoczeœnie pomagaæ i edukowaæ, tak¿e samych siebie.
Do edukacji potrzeba woli, czasu i œrodków (w takiej kolejnoœci). Zaœ mo¿liwoœci naszej pomocy dla innych
wzrosn¹, jeœli wykorzystamy wszystkie szanse, jakie daje nam nowa ustawa o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i wolontariacie.
Scholastyka Œniegowska, Sekretarz Generalny ZG PCK
Aktualnoœci ... z kraju: Wystawa „Miny – œmiertelna spuœcizna ”; Spotkanie
u Prezydenta RP; Program PCD dobieg³ koñca; 8 maja i Tydzieñ PCK
Aktualnoœci ... ze œwiata: 140 lat Ruchu – MKCK; Florence Nightingale
Miêdzynarodowy Ruch CK i CP: Pomoc Czerwonego Krzy¿a w Iraku,
Biuro Informacji – 60 lat po wojnie, Regionalna szko³a MPH
Ludzie PCK: Dr E. Mikos-Skuza
M³odzie¿ PCK: VII Konkurs MPH w Szczecinie;
Witamy nowych SIM-ów
Miêdzy nami ... dyrektorami: Narada dyrektorów w Mszanie
Sieæ Partnerów we Wroc³awiu
Cia³o PCK: Komisja ds. Ochrony Znaku
24 godziny z ... uczestnikami VII Polskiej Szko³y MPH w Radziejowicach
Miêdzynarodowe: Czy wiecie, ¿e ... Wenezuelski Czerwony Krzy¿
Z ostatniej chwili ... Naznaczeni i prawda o AIDS; Dzieci bezpieczne
na drodze ?!
Od 11 lat Dolnoœl¹ski Zarz¹d Okrêgowy Polskiego
Czerwonego Krzy¿a we Wroc³awiu z okazji Œwi¹t
Wielkanocnych organizuje akcje pomocy dla osób
biednych i samotnych oraz rodzin wielodzietnych.
W dniach 12 – 16 kwietnia w Centrum Handlowym
„Korona” we Wroc³awiu na ten cel kwestowa³a m³odzie¿ ze Szkó³ Podstawowych Nr 74 i 96 oraz dawcy
krwi z Klubów HDK PCK: Dozamel- Dolmel, PKP Cargo
S.A. – Zak³adu Taboru we Wroc³awiu, PKP
Dolnoœl¹skiego Zak³adu Przewozów Regionalnych we
Wroc³awiu, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Oddzia³u Regionalnego we Wroc³awiu, Hydralu,
Szpitala im. Marciniaka i z Klubu Miejskiego.
Celem akcji by³o uzyskanie œrodków finansowych na
zorganizowanie paczek œwi¹tecznych. Zbiórka
pozwoli³a przygotowaæ 200 paczek dla najbardziej
potrzebuj¹cych. Zestawy rzeczywiœcie pozwala³y
godnie „Prze¿yæ Œwiêta”. Z inicjatywy Zarz¹du Klubu
HDK PCK przy PKP Cargo S.A. Zak³adu Taboru we
Wroc³awiu pracownicy przekazali na akcjê
280
konserw, a pracownicy i studenci Akademii
Ekonomicznej we Wroc³awiu 1800 pisanek.
4 marca 2002 r. nast¹pi³a inauguracja programu „Sieæ
Partnerów PCK” pod honorowym patronatem
Prezydenta RP, Aleksandra Kwaœniewskiego.
Goœciliœmy wówczas w Pa³acu Prezydenckim z pierwsz¹ grup¹ 20 przedstawicieli firm partnerskich, a 4
marca ustanowiono Dniem Partnera i Sponsora PCK.
W ci¹gu roku przyby³o 14 nowych partnerów. Na konto
„Sieci” wp³ynê³o ponad milion z³otych, co pozwoli³o
rozpocz¹æ realizacjê kilku programów, przede wszystkim programu do¿ywiania dzieci w szko³ach.
3 marca 2003 r. goœciliœmy ponownie u Pana Prezydenta RP. W tym uroczystym spotkaniu ze strony PCK
wziêli udzia³: Aleksander Ma³achowski, Maria Oleksy,
Katarzyna Piekarska, Andrzej Trybusz, Scholastyka
18 kwietnia
poœwiêcenia przekazanych darów
dokona³ ksi¹dz Stanis³aw Dragu³a – d³ugie lata wspó³pracuj¹cy z Dolnoœl¹skim Zarz¹dem Okrêgowym
Polskiego Czerwonego Krzy¿a, a ¿yczenia zgromadzonym przekaza³ Prezes Dolnoœl¹skiego ZO PCK,
Andrzej Wydro. Podczas kwest w Centrum „Korona”
atrakcj¹ by³ konkurs dla dzieci na naj³adniejsz¹ pisankê
oraz na najlepsze przebranie. Zgromadzi³ wielu
wroc³awskich milusiñskich, a najliczniejsz¹ grupê
stanowi³y dzieci z oddzia³u przedszkolnego Szko³y
Podstawowej Nr 74.
Uczniowie SP 74, którzy przekazali na akcjê 700
w³asnorêcznie wykonanych pisanek, otrzymali w nagrodê radioodtwarzacz. W konkursie na naj³adniejsz¹
pisankê zwyciê¿y³a Klaudia Kuflikowska, uczennica
z kl. III A SP Nr 74 i w nagrodê dosta³a walkman.
Przedszkolaków ze Szko³y Podstawowej Nr 74 za
najlepsze przebranie zaproszono na pizzê. Wspólna
praca pozwoli³a osi¹gn¹æ zamierzony cel. Dzieci mia³y
zajêcie, natomiast Dolnoœl¹ski ZO PCK móg³ pomóc
tym, którzy maj¹ trudne ¿ycie.
Pawe³ Bernacki, Dolnoœl¹ski ZO PCK
Œniegowska, przestawiciele firm partnerskich, cz³onkowie Honorowego Komitetu Doradczego „Sieci”,
dr William C.Chasey, Regina Gomó³ka – dyrektor Biura
Zachodnio-pomorskiego ZO PCK, Pani Jolanta Zbieg
– dyrektor Szko³y Podstawowej w Brze¿nie oraz dwie
uczennice tej szko³y – Julitka i Justynka. Pan
Prezydent w towarzystwie Prezesa PCK wrêczy³
nowym cz³onkom „Sieci” dyplomy i znaczki partnerskie. Pan Prezydent w swoim wyst¹pieniu powiedzia³
miêdzy innymi:”Odczuwam wielk¹ satysfakcjê, ¿e
kampania „Sieæ Partnerów PCK”, nad któr¹ sprawujê
honorowy patronat spotyka siê z tak ¿ywym oddŸwiêkiem.
To okaza³a siê naprawdê znakomita
koncepcja ... Skala spo³ecznych potrzeb jest dzisiaj
ogromna. Jestem wdziêczny Polskiemu Czerwonemu
Krzy¿owi za wszystko, co dotychczas uczyni³ i czyni,
aby pomóc najbardziej potrzebuj¹cym. Jesteœcie
organizacj¹, która choæ wkroczy³a w wiek powa¿ny,
cztery lata temu przekroczyliœcie 80-tkê, to wci¹¿ jest
pe³na dynamizmu i œwie¿oœci.. Cieszymy siê, ¿e na
P
C
K
mo¿na zawsze liczyæ. Chcê podziêkowaæ Polskiemu
Czerwonemu Krzy¿owi, Panu Prezesowi Aleksandrowi
Ma³achowskiemu, Pani Marii Oleksy, cz³onkom Zarz¹du, sekretariatowi oraz wszystkim , którzy wspó³racuj¹
we w³adzach PCK za podjête dzia³ania..’’.
Najbardziej wzruszaj¹c¹ czêœci¹ spotkania by³y
podziêkowania wyœpiewane przez Julitkê, uczennicê
szko³y, w której dzieci s¹ objête programem do¿ywiania. Do zobaczenia za rok !
Wystawa ,,Miny – œmiertelna spuœcizna”
Zorganizowana przez Polski Czerwony Krzy¿ i Ambasadê Kanady wystawa ,,Miny - œmiertelna spuœcizna. 5 lat po
przyjêciu Traktatu Ottawskiego”, któr¹ mo¿na by³o ogl¹daæ w marcu w gmachu Biblioteki UW, dobieg³a koñca.
W tym czasie odwiedzi³o j¹ ponad tysi¹c osób. Otwarcia wystawy 1 marca dokona³a osobiœcie Jolanta Kwaœniewska .
Wœród goœci honorowych znaleŸli siê tak¿e: Ralph Lysyshyn – Ambasador Kanady w Polsce, Jean Lint –
Przewodnicz¹cy Konwencji Ottawskiej w Genewie, Andreas Kuhn z Miêdzynarodowego Komitetu Czerwonego
Krzy¿a, Sylvie Brigot z Miêdzynarodowej Kampanii na Rzecz Zakazu Min oraz P³k Bogus³aw Bêbenek z Szefostwa
Wojsk In¿ynieryjnych.
Jestem pod ogromnym wra¿eniem
wystawy. Z nadziej¹ na œwiat bez min.
Jolanta Kwaœniewska
Studenci z Ius Gentium, zaanga¿owani
w przygotowanie wystawy,
nie omieszkali poprosiæ Prezesa PCK
o pami¹tkowe zdjêcie
12 maja 2003 r. w Teatrze Stanis³awowskim w £azienkach Królewskich w Warszawie odby³ siê tradycyjny ju¿
koncert Rady Pañ PCK, towarzysz¹cy zbiórce funduszy
na letni wypoczynek dzieci i m³odzie¿y z rodzin najubo¿szych. Zebrane œrodki bêd¹ przeznaczone g³ównie
na koszty kolonii dla 180 dzieci w Sulejowie, organizowanej przez Radê Pañ PCK i Krajow¹ Radê M³odzie¿ow¹
PCK.
Koncert by³ okazj¹ do podziêkowania najhojniejszym
sponsorom Rady w 2002 r. RzeŸbê „Otwarte Serce”
otrzyma³ IMPEXMETAL S.A. Pani Maria Oleksy
wrêczy³a tak¿e medale „Serce dla Serca”, przyznane
przez Radê Pañ PCK: Paw³owi Buchmanowi, Markowi
Józefiakowi, Jerzemu Kamiñskiemu, Andrzejowi
Ta wystawa daje du¿o do myœlenia...
Przera¿aj¹cy jest œwiat...
Macenowiczowi, Markowi Maruszyñskiemu, Annie
Starak, Szymonowi Szurmiejowi, Andrzejowi Zarajczykowi, Bankowi PKO BP S.A., CIECH S.A. TELENERGO,
Fundacji „ORLEN-DAR SERCA”, INTERASTRA.
Czêœæ artystyczn¹ koncertu uœwietnili m³odzi artyœc:
Magdalena Zieliñska – wiolonczela, Maria Machowska
– skrzypce, Joanna Liberadzka – harfa, Grzegorz
Krawiec – gitara klasyczna i Antoni Lichomanow
– fortepian. Publicznoœæ zgotowa³a artystom gor¹ce
przyjêcie, podziwiaj¹c ich wirtuozowskie prezentacje
przebojów muzyki klasycznej. Szczególny zachwyt
wzbudzi³a 16 letnia skrzypaczka – Maria Machowska.
Hanna Pullit
Program PCD dobieg³ koñca
Pod koniec kwietnia br. roku zakoñczy³a siê realizacja
programu PCD skierowanego do spo³ecznoœci
romskiej. Z inicjatywy Regionalnej Delegatury
Miêdzynarodowej Federacji Czerwonego Krzy¿a
i Czerwonego Pó³ksiê¿yca w Budapeszcie, projekt,
jako pilota¿owy, zosta³ najpierw przeprowadzony
w 2000 roku na Wêgrzech, a nastêpnie przeniesiony
do stowarzyszeñ krajowych w Bu³garii, Macedonii,
Serbii i Czarnogórze, Kosowie i w Polsce.
Czym zatem jest PCD? Z ang. Participatory
Community Developement Project to Program
Aktywnego Wspomagania Spo³ecznoœci Lokalnej.
Punktem wyjœcia i jednoczeœnie podstawowym
celem programu jest „zapewnienie sta³ego uczestnictwa osób najbardziej potrzebuj¹cych w projektowaniu, wdra¿aniu i ewaluowaniu programów i projektów, które bezpoœrednio dotycz¹ ich ¿ycia”.
Program polega na aktywizacji ludzi pochodz¹cych
z konkretnych œrodowisk lokalnych - gdy¿ to sama
spo³ecznoœæ najpierw analizuje, a nastêpnie ocenia
w³asn¹ sytuacjê. Kolejnym krokiem jest stworzenie
Mikro Projektu, który wychodzi na przeciw indywidualnym potrzebom. Rol¹ Czerwonego Krzy¿a jest
jedynie koordynacja i wsparcie dzia³añ oraz umo¿liwienie i poœredniczenie w kontaktach z ró¿nego
rodzaju instytucjami, przedstawicielami w³adz
lokalnych i mediami.
Program PCD w Polsce zosta³ przeprowadzany
w województwie ma³opolskim (Maszkowice i Nowy
S¹cz) i lubelskim, gdzie zosta³y wybrane najbardziej
potrzebuj¹ce rodziny romskie mieszkaj¹ce w Lublinie,
Dêblinie, Kraœniku, Opolu Lubelskim i Pu³awach.
Stworzono i zrealizowano projekt pt.: „Ochrona
„Gor¹czka z³ota”, wiosenna kampania PCK polegaj¹ca na zbiórce 1, 2 i 5 -groszowych monet, której celem
jest dofinansowanie wakacyjnego wypoczynku dla
dzieci, wkracza w fina³owy etap. Piszemy o tej akcji
w nawi¹zaniu do £ódzkiego ZO PCK – inicjatora
prowadzonej ju¿ po raz trzeci kampanii.
„Jeœli nie macie Pañstwo z³otych drobniaków, proszê
siê nie martwiæ – chêtnie przyjmiemy tak¿e wiêksze
nomina³y i je rozmienimy” – zachêcaj¹ z uœmiechem
wolontariusze £ódzkiego ZO PCK. Do „Gor¹czki
z³ota”, przez ca³y okres jej trwania mo¿e siê przy³¹czyæ
ka¿dy: osoby prywatne, firmy i instytucje, organizacje, szko³y, przedszkola ... Tegoroczna edycja
realizowana jest przy wspó³pracy z PKO Bank Polski,
pod patronatem: Kuratorium Oœwiaty w £odzi,
Oœrodka Regionalnego Telewizji Polskiej S.A., Radio
£ódŸ, Dziennika £ódzkiego i Poczty Polskiej.
£ódzka „Gor¹czka” to „Gor¹czka z³ota z Radiem £ódŸ” .
zdrowia ludnoœci romskiej w okresie jesieñ – zima
2002/2003”, w ramach którego zosta³y przeprowadzone kompleksowe badania lekarskie, w tym
szczepienia, leczenie chorób skórnych, badania
wzroku, a tak¿e zakup okularów dla dzieci, wózków
inwalidzkich oraz kursy pierwszej pomocy. Natomiast
w Lublinie, Kraœniku i Pu³awach powsta³ pomys³
„Romskiej Œwietlicy Rodzinnej”, do której bêd¹
uczêszczaæ dzieci, gdzie pod okiem pedagoga bêd¹
odrabiaæ lekcje i aktywnie spêdzaæ wolny czas. Bêdzie
to równie¿ miejsce spotkañ dla m³odzie¿y i doros³ych.
Istotê i charakter ca³ego programu najlepiej oddaj¹
s³owa jednego z uczestników: „Cieszê siê, ¿e ktoœ
w koñcu chce nas s³uchaæ, bo do tej pory, nikt nie bra³
naszego zdania pod uwagê”...
Ilona ¯urawska, kordynator prgramu PCD,
Biuro ZG PCK
M³odzi wolontariusze PCK
wspólnie z dziennikarzami
zbierali z³oto w ... Cityrunnerze – niskopod³ogowym,
super szybkim tramwaju
linii nr 10. Sukces tych
„gor¹czkowych” przeja¿d¿ek zadecydowa³ o konty nuacji pomys³u. Warto jest
mieæ takich sprzymierzeñców – stacjê radiow¹,
Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne – £ódŸ
Sp. z o.o ... Tradycyjnie ju¿ dodatkow¹ atrakcj¹
„Gor¹czki” jest konkurs na „Najwiêkszego zbieracza
z³ota” og³oszony w ³ódzkich szko³ach i przedszkolach.
„Gor¹czka” ogarnê³a równie¿ inne miasta. O szczegó³ach jej przebiegu w nastêpnym numerze „Przegl¹du”
oraz w „Informatorze M³odzie¿y PCK”.
Kamil Dmowski, promocja, Biuro ZG PCK
Tydzieñ PCK i 8 Maja
Tegoroczny Tydzieñ Polskiego Czerwonego Krzy¿a
(4 -11 maja) oraz Miêdzynarodowy Dzieñ Czerwonego
Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca (8 maja) zbieg³y siê
z obchodami 140-lecia powstania Miêdzynarodowego Ruchu CK i CP.
Okazji i powodów by³o wiele, tak wiêc i podjêtych
dzia³añ by³o mnóstwo. W ca³ym kraju organizowane
by³y pikniki, aukcje, festyny, aukcje, uk³adanie znaku
Czerwonego Krzy¿a, biegi czerwonokrzyskie,
przemarsze, pokazy i zawody udzielania pierwszej
pomocy, akcje poboru krwi, do którego zachêcaj¹
wolontariusze w strojach „kropelek”, wystawione s¹
punkty mierzenia ciœnienia têtniczego, pomiar
poziomu cukru we krwi itd. Wszystkie te dzia³ania
mia³y kilka wspólnych elementów: – has³o
tegorocznych obchodów – „Pomagamy potrzebuj¹cym b¹dŸ z nami”,
- cel kwesty – dofinansowanie kolonii socjalnych
- kotylion czerwonokrzyski – 8 maja dok³adnie o godzinie 14.00 na ulicach miast i miasteczek pojawi³y siê
tysi¹ce wolontariuszy kwestuj¹cych i wpinaj¹cych
przechodniom czerwonokrzyskie kotyliony, bêd¹ce
znakiem solidarnoœci z humanitarn¹ dzia³alnoœci¹
PCK . Kotylionami udekorowani zostali te¿
dziennikarze oraz pracownicy ró¿nych firm i instytucji
stale wspó³pracuj¹cych z PCK.
Dzia³aniami podjêtymi na szczeblu centralnym by³y:
- druga fala kampanii PCK realizowanej wspólnie
z Plus GSM – „Przeœlij uœmiech SMS-em”. Wszystkie
plakaty, bilbordy i materia³y informacyjne zachêcaj¹
do wysy³ania w sieci Plus GSM SMS-a o treœci
„Pomoc” pod numer 7300; przekazujemy w ten
sposób 3 z³ote na do¿ywianie potrzebuj¹cych dzieci,
– koncert Rady Pañ PCK, który zorganizowany
w £azienkach, tradycyjnie ju¿ pos³u¿y³ wrêczeniu
medali )Serce dla Serca” – wyró¿nieñ przyznawanym
najhojniejszym darczyñcom. Podczas koncertu
odby³a siê równie¿ zbiórka œrodków na kolonie
socjalne organizowane przez Radê Pañ PCK i Krajow¹
Radê M³odzie¿ow¹,
- opracowana zosta³a specjalna jubileuszowa ulotka
i plakat informacyjny dotycz¹cy historii, zasad
i dzia³ania Miêdzynarodowego Ruchu CK i CP.
Przygotowana zosta³a równie¿ elektroniczna kartka
okolicznoœciowa.
Spoœród setek dzia³añ podjêtych w tym czasie
w ca³ym kraju, na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹:
- w Nowogardzie odby³y siê rajdy rowerowe dooko³a
jeziora, po³¹czone z pokazami pierwszej pomocy;
- w Grajewie tradycyjnie ju¿ odby³ siê ca³odniowy
festyn pod has³em „Pomó¿ nam pomagaæ”;
- w Poznaniu przeprowadzona zosta³a olimpiada
sportowa dla przedszkolaków;
- w Krakowie, na trasie Borek Fa³êcki – Bronowice,
uruchomiono okolicznoœciowy tramwaj linii „8”,
w którym trwa³a kwesta czerwonokrzyska;
- w Tarnobrzegu w szko³ach prowadzona by³a miêdzy
innymi zbiórka i sprzeda¿ artyku³ów wtórnych, w celu
pozyskania œrodków na wsparcie najbiedniejszych
dzieci (akcja „Wspólnie pomagamy dzieciom – otwórz
serce”);
- w Gdañsku przeprowadzono zawody wêdkarskie dla
Honorowych Dawców Krwi PCK;
- we Wroc³awiu przeprowadzony zosta³ cykl spotkañ
z m³odzie¿¹ szkó³ œrednich dotycz¹cych pracy
wolontariuszy w organizacjach pozarz¹dowych;
- w Zielonej Górze odby³y siê olimpiady wiedzy
o Czerwonym Krzy¿u, jego historii, ideach
i dzia³alnoœci;
- w £odzi, w centrum miasta, u³o¿ono kilkumetrowy
Czerwony Krzy¿ udekorowany balonami, przechodnie
czêstowani byli cukierkami;
- w Busku - Zdroju w Muzeum Regionalnym otwarto
wystawê „140 lat Miêdzynarodowego i 84 Polskiego
Czerwonego Krzy¿a”;
- w Brodnicy odby³ siê V Jubileuszowy Bieg
Czerwonokrzyski, przeprowadzony w 5 kategoriach
wiekowych;
- w Bydgoszczy przeprowadzono akcjê „zamieñmy
papierosy na wakacje dla ma³ej Gosi” – polegaj¹c¹ na
zbiórce 10 i 20 groszówek;
- w Lublinie odby³ siê Wielki Koncert Charytatywny
Polskiego Czerwonego Krzy¿a
- w E³ku przeprowadzono fina³ wojewódzkiego
turnieju bezpieczeñstwa ruchu drogowego.
Ponad 100 milionów wolontariusz ze 178 pañstw
œwiecie wykorzystuje tê okazjê, by podkreœliæ
znaczenie i niepowtarzalny charakter naszej
Organizacji, pokazuj¹ jak bardzo s¹ dumni z faktu
przynale¿enia do tej najwiêkszej organizacji
humanitarnej. Nam te¿ siê to w tym roku uda³o!
Micha³ Miko³ajczyk, promocja organizacji,
Biuro ZG PCK
Miêdzynarodowy Komitet Czerwonego Krzy¿a
(pierwotnie Miêdzynarodowy Komitet Pomocy
Rannym ¯o³nierzom) powsta³y w 1863 r. to bezstronna, neutralna i niezale¿na organizacja, której zadaniem jest ochrona ofiar konfliktów zbrojnych
i niepokojów wewnêtrznych. MKCK niesie pomoc
osobom cywilnym i ¿o³nierzom rannym na polu walki,
odwiedza jeñców wojennych i wiêŸniów politycznych, zajmuje siê poszukiwaniem osób zaginionych w wyniku dzia³añ wojennych, wymian¹ informacji i ³¹czeniem rozdzielonych rodzin. Komitet
odpowiada za koordynacjê miêdzynarodowych akcji
pomocy prowadzonych podczas konfliktów zbrojnych przez Miêdzynarodowy Ruch Czerwonego
Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca. Stoi na stra¿y
miêdzynarodowego prawa humanitarnego i ma za
zadanie jego upowszechnianie, szczególnie w krêgach akademickich, wojskowych i wœród dziennikarzy. Cz³onkami MKCK s¹ wy³¹cznie obywatele szwajcarscy, w liczbie ok. 20-25 osób. Organem okreœlaj¹cym zadania i politykê organizacji, zatwierdzaj¹cym jej bud¿et i wydatki jest Zgromadzenie,
które deleguje przedstawicieli do Rady, zajmuj¹cej siê
kwestiami szczegó³owymi. Prezydent Rady jest
równoczeœnie prezydentem Komitetu (obecnie Jacob
Kellenberger) i pe³ni g³ównie funkcje reprezentacyjne.
Bud¿et MKCK wyniós³ w ubieg³ym roku 821,7 mln
franków szwajcarskich, z czego 674,9 mln wykorzystano w terenie. W misjach MKCK bierze obecnie udzia³
ponad 1200 osób, z czego po³owê stanowi wyspecjalizowana kadra (pracownicy administracji, lekarze,
pielêgniarki, t³umacze, in¿ynierowie). Pracuj¹ w
ponad 50 krajach przy wsparciu 9 tysiêcy pracowników miejscowych oraz ponad 800 pracowników w
s i e d z i b i e
M K C K
w Genewie. Pracownicy MKCK musz¹ byæ przygotowani w ka¿dej chwili na opuszczenie swego domu
i wyjazd w odleg³e rejony œwiata. Ogrom ludzkiego
nieszczêœcia, jakie spotykaj¹, wymaga od nich du¿ej
odpornoœci na stres, dojrza³oœci i umiejêtnoœci pracy
w zespole. Dzia³anie w skrajnych sytuacjach i najró¿niejszych kontekstach spo³ecznych i kulturowych jest
mo¿liwe dziêki silnej motywacji – chêci niesienia
pomocy potrzebuj¹cym.
XVII Konferencja Stowarzyszeñ Czerwonego Krzy¿a Ameryki Pó³nocnej i Po³udniowej odby³a siê w kwietniu 2003
w Chile.
G³ównym wyzwaniem dla uczestników spotkania by³o wzmocnienie dzia³añ Czerwonego Krzy¿a w zakresie
przygotowania i reagowania na wypadek klêsk i katastrof ¿ywio³owych. Tylko w czasie ostatnich lat w wyniku
kataklizmów œmieræ ponios³o prawie 80 tysiêcy osób.
Zajmowanie siê tymi zagadnieniami potwierdzi³o siê miesi¹c póŸniej, kiedy to Argentynê nawiedzi³y najwiêksze od
XVI wieku powodzie.
Konferencje regionalne, bêd¹c organami doradczymi Miêdzynarodowego Ruchu CK i CP, odbywaj¹ siê co 5 lat,
obejmuj¹c swym zasiêgiem ca³y œwiat. Ostatnia Europejska Konferencja odby³a siê w 2001 r. w Berlinie i poœwiêcona by³a zagadnieniom zwi¹zanym z HIV / AIDS oraz migracjom ludnoœci.
red.
Kim by³a Florence Nightingale?
Florence Nightingale (1820 - 1919) by³a piêkn¹ i wykszta³con¹ arystokratk¹
angielsk¹, która ku zgorszeniu i oburzeniu swojej rodziny postanawi³a poœwiêciæ siê pielêgniarstwu. Decyzja w tamtych czasach równoznaczna by³a z utrat¹
dobrego imienia, a tak¿e z wykluczeniem ze œrodowiska, w którym ¿y³a.
Jednak¿e cel, jaki Florence Nightingale sobie postanowi³a i który przez ca³e
swoje ¿ycie realizowa³a, to niesienie pomocy chorym i cierpi¹cym.
Nie zra¿aj¹ jej zaniedbane i brudne szpitale, a tak¿e brak odpowiedniego
wykszta³cenia, czy niejednokrotnie ciemnota osób zajmuj¹cych siê chorymi.
Przeciwnie – budzi siê w niej marzenie, aby stworzyæ profesjonaln¹ szko³ê dla
pielêgniarek. Dlatego ca³y swój wolny czas poœwiêca na studiowanie podrêczników higieny, medycyny i praktyczn¹ naukê opiekowania siê chorymi.
W 1853 roku obejmuje kierownictwo Domu Zdrowia w Londynie, gdzie z jej
inicjatywy zostaje zorganizowana opieka w domu nad chorymi i opuszczaj¹cymi szpital. W czasie wojny krymskiej w 1854 roku, minister wojny powierza
Florence Nightingale zorganizowanie pomocy dla rannych ¿o³nierzy w szpitalu polowym w Skutari. Mimo panuj¹cego tam g³odu, braku najbardziej
podstawowych urz¹dzeñ sanitarnych i sprzêtu medycznego, udaje jej siê –
dziêki swojemu uporowi, energii i wytrwa³oœci - wprowadziæ w szpitalu ³ad,
porz¹dek i czystoœæ. Po zorganizowaniu szpitala w Skutari, przystêpuje do
dalszej pracy w szpitalach na Krymie. W 1856 roku zostaje mianowana
generaln¹ prze³o¿on¹ pielêgniarek we wszystkich wojskowych szpitalach armii brytyjskiej. Po zakoñczeniu wojny
wraca do Anglii i zostaje jednym z organizatorów komisji królewskiej do spraw armii. Jednak nie mo¿e byæ jej
cz³onkiem, gdy¿ jest...kobiet¹. 4 czerwca 1860 roku spe³nia siê najwiêksze marzenie Florence Nightingale –
w Londynie powstaje pierwsza szko³a pielêgniarstwa, która stanie siê zacz¹tkiem pielêgniarstwa profesjonalnego
Henry Dunant tak wspomina Florence: „Chocia¿ ja jestem znany jako za³o¿yciel Czerwonego Krzy¿a i inicjator
Konwencji Genewskiej, jednak zas³ugê powstania tych instytucji przypisaæ powinniœmy pewnej Angielce.
BodŸcem do udania siê do Italii podczas wojny 1859 roku by³a dla mnie dzia³alnoœæ Florence Nightingale
w czasie wojny krymskiej”.
Ilona ¯urawska
Medale rozdane!
Do tej pory, w skali œwiatowej przyznano 1235 medali
im. Florence Nightingale. W sumie, od 1923 roku
zosta³o uhonorowanych 93 najbardziej zas³u¿onych
polskich pielêgniarek.
W tym roku spoœród 45 przyznanych medali
najwiêcej przypad³o Chinom – a¿ 10.
Poœmiertnie przyznano medal pielêgniarce, która
uleg³a zaka¿eniu SARS w trakcie opiekowania siê
chorymi .
Co dwa lata, dok³adnie 12 maja – w dniu urodzin Florence Nightingale, Miêdzynarodowy Komitet Czerwonego
Krzy¿a podaje do wiadomoœci nazwiska osób odznaczonych medalem im. tej zas³u¿onej pielêgniarki. Jest to
specjalne odznaczenie dla pielêgniarek, które w czasie wojny lub pokoju wyró¿nia³y siê wyj¹tkow¹ odwag¹
i poœwiêceniem i niejednokrotnie z nara¿eniem w³asnego ¿ycia pomaga³y rannym, chorym, osobom kalekim lub
cywilnym ofiarom konfliktów i katastrof. W tym roku po raz 39 przyznano medale najbardziej zas³u¿onym pielêgniarkom zg³oszonym przez stowarzyszenia krajowe. Specjalna Komisja przy Zarz¹dzie G³ównym PCK, po rozpatrzeniu kilkunastu wniosków, zg³osi³a kandydatury pañ: Anny Gisges, Stefanii Zofii Hoch, Marii Kurkowskiej,
Marianny Michalak, Marii Szlemingier, Zofii Wêgrzeckiej-Andrzejkowicz i siostry Józefy S³upiañskiej. I uda³o siê –
wszystkie polskie kandydatki zosta³y nagrodzone Medalem im. Florence Nightingale! Na szczególn¹ uwagê
zas³uguje fakt, ¿e MKCK przyznaje co roku najwy¿ej 50 tych presti¿owych odznaczeñ, dlatego te¿ a¿ siedem
medali, to wielkie wyró¿nienie dla Polski. Wszystkim laureatkom serdecznie gratulujemy!
I. ¯urawska
Drodzy Czytelnicy!
W dalszym ci¹gu omawiamy przepisy ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie; w tym
numerze piszemy o statusie organizacji po¿ytku
publicznego.
Funkcjonowanie organizacji po¿ytku publicznego
(przyjê³am skrót OPP) normuj¹ art. 20 – 34 Ustawy,
które wejd¹ w ¿ycie 1 stycznia 2004 r. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w myœl ustawy dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego (czyli dzia³alnoœæ w sferze zadañ wymienionych w art. 4 Ustawy) mog¹ prowadziæ zarówno
organizacje pozarz¹dowe nie posiadaj¹ce statusu
OPP, jak te¿ organizacje posiadaj¹ce ten status.
Ró¿nica polega na tym, ¿e OPP musi spe³niæ okreœlone w ustawie wymagania, a w zamian za to otrzymuje pewne przywileje, o czym bêdzie mowa poni¿ej.
Uzyskanie statusu organizacji po¿ytku publicznego
³¹czy siê z wpisaniem organizacji do specjalnego
rejestru – prowadzonego przez Krajowy Rejestr
S¹dowy – niezale¿nie od dotychczasowej podstawy
prawnej jej funkcjonowania (w naszym przypadku –
ustawy o PCK). Wymagania, jakie powinna spe³niaæ
OPP wymienia art. 20 Ustawy, m.in. organizacja ma
za zadanie prowadziæ dzia³alnoœæ statutow¹ na rzecz
ogó³u spo³ecznoœci lub grup spo³ecznych w trudnej
sytuacji ¿yciowej, a jej dochody przeznaczane s¹
w ca³oœci na wy¿ej wymienion¹ dzia³alnoœæ, organizacja posiada statutowy organ kontroli lub nadzo
ru i inne. Dyskusja sejmowa pokaza³a, ¿e najwiêcej
w¹tpliwoœci wœród pos³ów budzi³o umo¿liwienie
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez
organizacje po¿ytku publicznego. Obecny zapis
stanowi, ¿e mog¹ one „prowadziæ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w rozmiarach s³u¿¹cych realizacji
celów statutowych”. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ OPP
sprawuje minister w³aœciwy do spraw zabezpieczenia spo³ecznego, z zastrze¿eniem, ¿e w zakresie
zadañ z dziedziny ratownictwa i ochrony ludnoœci
jest to minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych.
Minister mo¿e przeprowadziæ (lub powierzyæ
wojewodzie) kontrolê w OPP. Ponadto OPP ma
obowi¹zek sporz¹dziæ roczne sprawozdanie ze
swojej dzia³alnoœci i podaæ je do publicznej wiadomoœci. Teraz o korzyœciach – uzyskanie statusu OPP
pozwala na skorzystanie ze zwolnieñ podatkowych:
od podatku dochodowego od osób prawnych, od
nieruchomoœci, od czynnoœci cywilnoprawnych,
op³aty skarbowej i op³at s¹dowych – ale tylko w odniesieniu do prowadzonej przez ni¹ dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego. Ustawa przewiduje jeszcze
inne preferencje dla organizacji po¿ytku publicznego – nabywanie na szczególnych warunkach
prawa u¿ytkowania wieczystego od Skarbu Pañstwa
lub samorz¹du terytorialnego, korzystanie z pracy
poborowych skierowanych do odbycia s³u¿by
zastêpczej, nieodp³atny czas antenowy (przeznaczony na informowanie o ich dzia³alnoœci).
Jednak najwiêksz¹ korzyœci¹ dla organizacji po¿ytku
publicznego bêdzie z pewnoœci¹ mo¿liwoœæ przekazania przez podatnika podatku dochodowego od
osób fizycznych (1% podatku na rzecz wybranej
przez siebie OPP). Podobne rozwi¹zania funkcjonuj¹
ju¿ od pewnego czasu w innych krajach europejs kich – choæby na Wêgrzech, S³owacji, Litwie.
Odliczenia tego 1% nie dokona jednak za podatników urz¹d skarbowy, lecz bêd¹ oni musieli samodzielnie dokonaæ wp³aty na rachunek bankowy
danej organizacji (najpóŸniej w dniu z³o¿enia
zeznania, czyli obecnie do 30 kwietnia) i wykazaæ
tê kwotê w zeznaniu, do³¹czaj¹c dowód wp³aty.
Magdalena ¯ychliñska, Biuro ZG PCK,
sprawy prawne.
WiadomoϾ z ostatniej chwili: 20 maja Prezydent
podpisa³ ustawê i skierowa³ j¹ do publikacji. Ustawa
zacznie obowi¹zywaæ 30 dni po jej og³oszeniu
w Dzienniku Ustaw, z wyj¹tkiem czêœci przepisów,
które wejd¹ w ¿ycie 1 stycznia 2004 r.
Biuro Informacji
i Poszukiwañ
– prawie 60 lat po wojnie
Biuro Informacji i Poszukiwañ Polskiego Czerwonego
Krzy¿a dzia³a nieprzerwanie od 1919 roku. G³ówne
zadania Biura:
- poszukiwanie ofiar konfliktów zbrojnych i klêsk
¿ywio³owych,
- wystawianie zaœwiadczeñ potwierdzaj¹cych losy
wojenne osób poszkodowanych na podstawie
posiadanych w archiwach dokumentów, jak równie¿
dokumentów uzyskanych w wyniku podejmowanych starañ,
- poszukiwanie mogi³ wojennych w kraju i za granic¹,
- udzia³ w ekshumacjach ofiar wojny,
- przekazywanie wiadomoœci rodzinnych (mesa¿e
czerwonokrzyskie) za poœrednictwem Miêdzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzy¿a do
krajów objêtych aktualnie konfliktami zbrojnymi.
Pomimo up³ywu wielu lat od zakoñczenia II wojny
œwiatowej Biuro nadal otrzymuje tysi¹ce listów
z kraju i zagranicy w sprawach zwi¹zanych z okresem
wojny. Prowadzenie poszukiwañ jej ofiar jest jednak
coraz trudniejsze, gdy¿ wiele osób nie pamiêta
niezbêdnych danych i faktów. Pomimo tych trudnoœci rocznie udaje siê jeszcze odnaleŸæ kilkaset osób.
Kartoteka Biura
jest jedn¹
z najwiêkszych
na œwiecie.
Biuro wystawia te¿ corocznie ok. 4000 zaœwiadczeñ
potwierdzaj¹cych pobyt w obozach, wiêzieniach i na
pracach przymusowych podczas II wojny œwiatowej.
Biuro nie prowadzi poszukiwañ osób, które
w ostatnich latach wyjecha³y z Polski i nie nawi¹za³y
kontaktu z rodzin¹. Tego typu poszukiwania nie
nale¿¹ do kompetencji Biura. Poza tym w wielu
krajach nie ma obowi¹zku meldunkowego, a Biura
Poszukiwañ stowarzyszeñ krajowych Czerwonego
Krzy¿a nie podejmuj¹ takich poszukiwañ. Wyj¹tek
stanowi¹ tzw. poszukiwania ze wzglêdów humanitarnych. Dotycz¹ one g³ównie najbli¿szych cz³onków
rodziny, osób chorych, z którymi kontakt urwa³ siê
nagle, pomimo, ¿e znany by³ ich adres. Iloœæ korespondencji kierowanej do Biura œwiadczy o tym, ¿e
wiele losów ludzkich wci¹¿ nie zosta³o wyjaœnionych,
a zapotrzebowanie na pracê Biura nie maleje.
24.03.2003 Bagdad
W centrum Bagdadu przywrócono dostawy pr¹du elektrycznego.
Uruchomiona zosta³a stacja Dora która dostarcza wod¹ dla 70.000 ludzi, do innych dzielnic wodê dowo¿¹ cysterny
Dostarczono dla 15 szpitali niezbêdne materia³y pierwszej pomocy i naprawiono elektrycznoœæ i wodoci¹gi.
Na proœbê obu stron MKCK u³atwia kontakty miêdzy administracj¹ cywiln¹ a wojskami amerykañskimi.
24.03.2003 Basra
W ci¹gu dwóch serii wizyt indywidualnych MKCK zarejestrowa³ 7.000 jeñców wojennych i internowanych osób
cywilnych. Zebra³ 239 mesa¿y czerwonokrzyskich.
24.03.2003 Erbil
MKCK odwiedzi³ 29 jeñców przetrzymywanych przez si³y amerykañskie i przyj¹³ 28 mesa¿y.
marzec 2003
Og³oszono apel o 111 mln franków szwajcarskich na
pomoc dla 350 tys. uchodŸców.
Do Iraku przyjecha³o 30 ciê¿arówek z artyku³ami
przemys³owymi, co pomo¿e 55 tys. ludzi w pierwszych
dniach konfliktu.
Zorganizowano kursy pierwszej pomocy, w Bagdadzie
10 dniowy kurs pierwszej pomocy ukoñczy³o 20 osób,
liczba wolontariuszy wzros³a z 3 do 4 tysiêcy.
Przygotowano obóz dla uchodŸców (w Ruweshid 50 km
od granicy Iraku), który mo¿e pomieœciæ 25 tys. ludzi.
Federacja zorganizowa³a schronienie dla 250.000 ludzi,
w tym 100.000 w Iranie, 80.000 w Turcji i po 25.000
w Syrii i Jordanii. Ponadto w magazynach regionalnych
znajduj¹ siê artyku³y dla dalszych 20.000 osób.
Jordañskie Stowarzyszenie Czerwonego Pó³ksiê¿yca
(JSCP) jest w stanie pomóc 10 tys. ludzi w pierwszych
dniach kryzysu.
W magazynach interwencyjnych znajduje siê sprzêt do
przygotowania posi³ków dla 40.000 ludzi.
Szkolonych jest 200 wolontariuszy w zakresie
administrowania obozem, zasobami wody i obs³ugi
instalacji kanalizacyjnej.
50 osób zosta³o przeszkolonych w prowadzeniu akcji
pomocy w przypadku katastrof. S¹ gotowi utworzyæ
obóz na pustyni, w s¹siednich krajach mog¹ udzieliæ
pomocy 345 tys. ludzi.
W stowarzyszeniach przygotowano 32 interwencyjne
jednostki ratunkowe.
560 wolontariuszy Irackiego CP wziê³o udzia³ w kampanii szczepieñ profilaktycznych przeciw chorobie
Heinego-Medina. W ci¹gu 5 dni odpornoœæ na tê
chorobê uzyska³o ok. 4 mln dzieci.
Turecki Czerwony Krzy¿ wys³a³ na po³udniowy wschód
59 pojazdów, 11.000 namiotów, 104.000 kocy, 9.000
³ó¿ek i 23 kontenery sanitarne. Dodatkowo w Silopi
znajduj¹ siê 2 mobilne szpitale jak równie¿ 16
przenoœnych kuchni, które pozwol¹ przygotowywaæ
2.500 posi³ków na godzinê.
Grzegorz Papiñski, promocja, Biuro ZG PCK
Z czym kojarzy siê Pani/Panu znak czerwonego krzy¿a?
1) Maciej, hydraulik: Ja wiem, to chyba, Pani, na karetkach jest taki znak. On oznacza, ¿e trzeba zjechaæ takiej z drogi
i nie tarasowaæ ruchu. No, jak jeszcze migacze s¹ w³¹czone, to trzeba szybko uciekaæ. Jeszcze kojarzy mi siê z PCK,
z Polskim Czerwonym Krzy¿em. Wie pani, oni wydaj¹ chleb, jak kto g³odny i krew cz³owiekowi pobieraj¹, by daæ
chorym, co to jej potrzebuj¹.
2) Katarzyna, studentka biologii: Przede wszystkim z pomoc¹ medyczn¹, choæ ostatnio coraz wiêcej karetek
z niebieskimi krzy¿ami jeŸdzi po naszych drogach. Nie, czerwony krzy¿ to przede wszystkim ogromna organizacja,
która pomaga biednym i cierpi¹cym. Ostatnio, w czasie relacji z Iraku widzia³am wiele znaków czerwonego krzy¿a
na samochodach i namiotach, ale nie by³ to znak Polskiego Czerwonego Krzy¿a, tylko jakiejœ innej organizacji. To
wspania³e, ¿e na œwiecie s¹ jeszcze ludzie, którzy pomagaj¹ innym. I to pomagaj¹ z nara¿eniem ¿ycia. Bo¿e, ci ludzie
musz¹ byæ na prawdê bardzo odporni psychicznie. Przecie¿, nie wiem, czy to prawda, któregoœ z tych lekarzy
z Czerwonego Krzy¿a zranili lub zabili.
3) Stefan, taksówkarz: Z niczym konkretnym mi siê nie kojarzy. Chocia¿ nie, z oddawaniem krwi. Moja znajoma
oddaje krew i pokazywa³a mi legitymacjê, która zaœwiadcza³a o oddawaniu krwi i tam by³ znak czerwonego krzy¿a.
Kojarzy mi siê te¿ z PCK i akcj¹ mycia zêbów w podstawówce.
SONDA
Czy znak czerwonego krzy¿a jest chroniony w jakiœ szczególny sposób?
1)Mê¿czyzna, emerytowany ksiêgowy: A dlaczego, znak jak znak. Zreszt¹ trudno by by³o zakazaæ wszystkim
u¿ywania czerwonego krzy¿a, ten znak jest po prostu zbyt powszechny i zbyt znany, by mo¿na go by³o sobie zaw³aszczyæ. A co chc¹ Pañstwo pewnie zarejestrowaæ jako znak handlowy? No to bêdziecie mieli problem. Nikt Wam tego
nie zarejestruje.
2)Anna, nauczycielka historii: U¿ywaj¹ go szpitale, to pewnie jest jakoœ chroniony, mo¿e w jakimœ zarz¹dzeniu jest
coœ na ten temat. Mo¿e tak jak znak coca – coli, nie mo¿na go u¿ywaæ bez zgody w³aœciciela. Kto jest w³aœcicielem
znaku? Hm, pewnie PCK i szpitale, mo¿e ogólnie s³u¿by medyczne w pañstwie. Ale gdyby by³ chroniony w takim
zarz¹dzeniu, to prywatni lekarze nie mogliby u¿ywaæ. Szczerze mówi¹c to nie mam pojêcia, tylko tak g³oœno myœlê.
3)Zbigniew, handlowiec: Nie mam pojêcia. Pewnie znaki firmowe s¹ gdzieœ rejestrowane i nie mo¿na u¿ywaæ
takiego samego logo, jak jakaœ firma. No tak, znak czerwonego krzy¿a nie jest firmowy, wiem, ¿e pos³uguje siê nim
PCK. Nie mam pojêcia, jak to jest w przypadku organizacji spo³ecznych. Pewnie podobnie jak w przypadku znaku
Caritasu. Musia³bym siê tym bli¿ej zainteresowaæ a nie mam czasu. Nie, nic nie s³ysza³em na ten temat w mediach.
Nigdy.
Sondê wœród mieszkañców Warszawy przeprowadzi³a Katarzyna Szalak
Pierwsza edycja
Dolnoœl¹skiej Szko³y
Miêdzynarodowego
Prawa Humanitarnego 15 marca
dobieg³a koñca.
Uczestnikami zajêæ,
odbywaj¹cych siê
w siedzibie Dolnoœl¹skiego ZO byli
m³odzi dzia³acze PCK
oraz kilku cz³onków
grupy ratownictwa
medycznego.
W programie szko³y
znalaz³y siê zagadnienia dotycz¹ce : obowi¹zku upowszechniania mph,
statusu kombatanta i jeñca wojennego, rozró¿nienia
konfliktów, struktury Ruchu Czerwonego Krzy¿a
i Czerwonego Pó³ksiê¿yca, praw cz³owieka w konfliktach zbrojnych i stanach nadzwyczajnych, ochrony
dóbr kultury w konfliktach zbrojnych, zakazanych
œrodków i metod walki, odpowiedzialnoœci za naruszenie mph, uchodŸców, statusu s³u¿b udzielaj¹cych
pomoc medyczn¹ oraz ochrony ludnoœci cywilnej
w konfliktach zbrojnych.
Wyk³ady prowadzili cz³onkowie Dolnoœl¹skiej Komisji
Upowszechniania MPH: Krzysztof Wiœniewski –
Wy¿sza Szko³a Oficerska we Wroc³awiu, Krzysztof
Pyclik – Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydzia³u
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wroc³awskiego, Micha³ Poprawski – Katedra medy-
cyny ratunkowej i Katastrof Akademii Medycznej we
Wroc³awiu, El¿bieta Socha – Katedra Prawa
Miêdzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu
Wroc³awskiego, Agnieszka Klausa – Wydzia³
Stosunków Miêdzynarodowych i Agnieszka Mirecka
– Dolnoœl¹ski ZO PCK.
Wobec sytuacji w Iraku uczestnicy wyrazili chêæ i potrzebê dalszego pog³êbiania wiedzy. Kolejna edycja
szko³y rozpocznie siê w kwietniu, a jej uczestnikami
bêd¹ wolontariusze PCK.
W czasie uroczystego zakoñczenia szko³y wrêczono
dyplomy uczestnictwa i ksi¹¿ki M. Flemminga „Jeñcy
wojenni: Studium prawno-historyczne oraz H.P.
Gassera „Miêdzynarodowe prawo humanitarne”.
Andrzej Wydro, Dolnoœl¹ski Zarz¹d Okrêgowy PCK
Na prze³omie listopada i grudnia br. (28.XI. – 6.XII)
odbêd¹ siê w Genewie trzy tzw. sesje statutowe
Miêdzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzy¿a
i Czerwonego Pó³ksiê¿yca, czyli Zgromadzenie
Ogólne Miêdzynarodowej Federacji Stowarzyszeñ
Krajowych Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego
Pó³ksiê¿yca, nastêpnie Rada Delegatów, a na koniec
–- 28. Miêdzynarodowa Konferencja Czerwonego
Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca. Koniecznoœæ
przeprowadzenia tego swoistego „maratonu” wynika
z doϾ skomplikowanej struktury naszego Ruchu
i zwi¹zanych z tym skomplikowanych procedur
decyzyjnych. Z punktu widzenia bie¿¹cej dzia³alnoœci
stowarzyszeñ krajowych, w tym Polskiego
Czerwonego Krzy¿a, najwa¿niejsze znaczenie ma
Zgromadzenie Ogólne Federacji, gdzie spotykaj¹ siê
one we w³asnym gronie, by podyskutowaæ o w³asnych codziennych problemach i osi¹gniêciach.
W tym roku odbêdzie siê to w ramach dwóch powi¹zanych ze sob¹ grup tematycznych:
I. Poprawa warunków ¿ycia osób najs³abszych ...
II. ...Poprzez zmobilizowanie si³ humanitaryzmu.
Z punktu widzenia ca³ego Ruchu najwa¿niejsze
znaczenie ma Miêdzynarodowa Konferencja. Bior¹ w
niej udzia³ stowarzyszenia krajowe, Miêdzynarodowa
Fe d e r a c j a o r a z M i ê d z y n a r o d o w y Ko m i t e t
Czerwonego Krzy¿a, czyli instytucje tworz¹ce Ruch,
a ponadto pañstwa, które s¹ stronami konwencji
genewskich o ochronie ofiar wojny z 1949 r. (obecnie
jest to 190 pañstw). Ze wzglêdu na swoj¹ strukturê
konferencja stanowi unikaln¹ okazjê do omówienia
nie tylko we w³asnym gronie, ale równie¿ z przedstawicielami rz¹dów, spraw istotnych dla naszego
Ruchu. W tym roku bêdzie to problem odpowiedniego przygotowania pañstw i stowarzyszeñ krajowych
do stawienia czo³a klêskom ¿ywio³owym oraz ograniczenia ich nastêpstw, a tak¿e kwestia potwierdzenia
istotnej roli miêdzynarodowego prawa humanitarnego (zwanego czêsto „czerwonokrzyskim”) we
wspó³czesnych konfliktach zbrojnych. Zagadnieniom
tym bêdzie poœwiêcona trzydniowa dyskusja plenarna oraz jedenaœcie tzw. warsztatów problemowych.
Przygotowanie Ruchu do Miêdzynarodowej
Konferencji zapewnia Rada Delegatów, czyli spotkanie stowarzyszeñ krajowych z Miêdzynarodow¹
Federacj¹ i Miêdzynarodowym Komitetem, bez
udzia³u pañstw. Przygotowaniami do tegorocznej
Rady Delegatów kieruje wolontariuszka PCK,
dr El¿bieta Mikos-Skuza – przewodnicz¹ca naszej
Komisji ds. Upowszechniania Miêdzynarodowego
Prawa Humanitarnego, a od roku wspó³przewodnicz¹ca miêdzynarodowej grupy roboczej do spraw Rady
Delegatów. Tegoroczna Rada stworzy okazjê do
dyskusji w ramach Ruchu nad tolerancj¹, niedyskryminacj¹ i poszanowaniem cudzej odmiennoœci.
El¿bieta Mikos-Skuza
Pomoc dla Iraku – MKCK
Marzec 2003
Miêdzynarodowy Komitet Czerwonego Krzy¿a zaapelowa³ o 80 milionów dolarów, by pokryæ koszty pilnych dzia³añ
w Iraku - pieni¹dze te pozwol¹ ratowaæ ¿ycie, pomagaæ i chroniæ ludzi dotkniêtych przez wojnê.
Przeznaczy³ 12 milionów dolarów na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb humanitarnych w Iraku.
Przygotowa³ dla 180 tys. osób artyku³y medyczne.
Zaopatrzy³ szpitale w sprzêt chirurgiczny, co pozwoli leczyæ 7 tys. rannych.
Jest gotowy do naprawy instalacji wodnych dla 3 milionów ludzi.
Mo¿e dostarczyæ artyku³y ¿ywnoœciowe dla 150 tysiêcy ludzi.
W d³u¿szym okresie jest gotowy pomóc 500 tys. ludzi.
Na terenie Iraku pracuje 10 obcokrajowców i 100 pracowników lokalnych a przygotowanych jest 25 obcokrajowców
oraz 60 pracowników lokalnych.
MKCK pracuje nad napraw¹ instalacji wodnych w mieœcie Basra - przez 12 lat naprawia³ i unowoczeœnia³ instalacje wodne
Delegaci MKCK rozpoczêli 31 marca wizytowanie jeñców wojennych pojmanych przez si³y koalicji. 15 delegatów
(w tym lekarz i 6 t³umaczy) odwiedzi³o obóz po³o¿ony w po³udniowym Iraku i zarejestrowa³o pierwsz¹ grupê
jeñców. Wizytowanie bêdzie trwa³o przez kilka nastêpnych dni.
26 marca MKCK utworzy³ w ramach swojej Centralnej Agencji Poszukiwañ specjaln¹ jednostkê ds. wojny w Iraku,
z zadaniem gromadzenia danych o jeñcach wojennych i zaginionych cz³onkach rodzin. 50-osobowy personel biura
sk³ada siê z t³umaczy angielsko-arabskich, informatyków oraz specjalistów ds. osób przetrzymywanych i poszukiwanych.
Na tê krótk¹ rozmowê
przy fili¿ance kawy próbowa³yœmy siê umówiæ ju¿ od kilku tygodni. Dr El¿bieta MikosSkuza, któr¹ czytelnicy
Przegl¹du znaj¹ jako
autorkê artyku³ów z dziedziny miêdzynarodowego
prawa humanitarnego, a niektórzy te¿ osobiœcie jako
wyk³adowczyniê, jest bowiem osob¹ bardzo zajêt¹:
– adiunkt w Instytucie Prawa Miêdzynarodowego na
Wydziale Prawa i Administracji UW, gdzie wyk³ada
prawo miêdzynarodowe publiczne i prowadzi kilka
specjalistycznych konwersatoriów, w tym dotycz¹ce
prawa konfliktów zbrojnych;
-organizator i g³ówny wyk³adowca corocznych zajêæ
uniwersyteckich „Media a konflikty zbrojne”;
-ekspert w dziedzinie miêdzynarodowego prawa
humanitarnego wspó³pracuj¹cy z Ministerstwami:
Spraw Zagranicznych, Obrony Narodowej, Edukacji
Narodowej, Kultury;
-cz³onek Komisji Akademickiej Instytutu Prawa
Humanitarnego w San Remo;
-wiceprzewodnicz¹ca Miêdzynarodowej Komisji
Œledczej ds. zbrodni wojennych, powo³anej do ¿ycia
na podstawie protoko³u genewskiego z 1977 r.;
-od ponad 20 lat wolontariuszka PCK, zaanga¿owana
w upowszechnianie mph;
a ponadto ¿ona, matka dwóch wspania³ych ch³opców, urocza pani domu.
M.K. Dzisiaj „dopad³am” Ciê miêdzy dwoma wyk³adami. Wczoraj póŸnym wieczorem wróci³aœ z Genewy, gdzie obradowa³a grupa robocza przygotowuj¹ca
grudniow¹ sesjê Rady Delegatów i 28 Konferencjê
Miêdzynarodow¹. Jutro od rana zaczynasz egzaminy
sesji zerowej na Uniwersytecie ...zawsze mnie
zdumiewa jak to wszystko potrafisz pogodziæ, ze
wszystkim zd¹¿yæ, zachowuj¹c uœmiech i ¿yczliwoœæ
dla ludzi.
E.M-S. To dziêki dobrej organizacji, wspó³pracownikom, na których mogê polegaæ, wyrozumia³oœci rodziny. No, a poza tym ja naprawdê lubiê
to co robiê! Inaczej przecie¿ wykonuje siê obowi¹zki
sprawiaj¹ce przyjemnoœæ....
M.K. Naszych czytelników z pewnoœci¹ najbardziej
interesuje Twoja dzia³alnoœæ dla Czerwonego Krzy¿a,
zarówno w Polsce jak i za granic¹.
E.M-S. Jestem spo³ecznym doradc¹ prawnym
Zarz¹du G³ównego PCK ds. miêdzynarodowego
prawa humanitarnego i cz³onkiem – a od 1999 r.
przewodnicz¹c¹ – Komisji Upowszechniania MPH.
Wspó³organizujê krajow¹ komisjê miêdzyresortow¹,
która zajmuje siê wdra¿aniem zasad miêdzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych do prawa wewnêtrznego. Wyk³adam w Warszawskiej Szkole Letniej
MPH organizowanej od 20 lat wspólnie z MKCK oraz
w Polskiej Szkole MPH w Radziejowicach.
Reprezentujê te¿ PCK na spotkaniach i sesjach
miêdzynarodowych.
M.K. Faktycznie to niema³o jak na jedn¹ osobê. Tym
bardziej, ¿e jak wiem we wszystkich tych rolach jesteœ
bardzo rzetelna i mocno zaanga¿owana, a Twoje wyst¹pienia na forum miêdzynarodowym spotykaj¹ siê
z du¿ym zainteresowaniem. Poza wiedz¹ merytoryczn¹ i doœwiadczeniem wa¿na jest tu na pewno
znajo- moœæ jêzyków (moja rozmówczyni zna biegle
angiel- ski, swobodnie mówi te¿ po francusku i
rosyjsku).
A kiedy i od czego zaczê³y siê Twoje bli¿sze zwi¹zki
z Ruchem Czerwonokrzyskim?
E.M-S. Jako studentka prawa uczestniczy³am w pierwszej Szkole Letniej MPH w 1981 roku. Potem by³ stan
wojenny i zobaczy³am Czerwony Krzy¿ w akcji:
dzia³ania PCK na rzecz internowanych i ich rodzin,
pracê delegatów MKCK, którym czêsto s³u¿y³am jako
t³umaczka, pomoc ze strony innych stowarzyszeñ.
Mog³am siê przekonaæ jak dzia³aj¹ miêdzynarodowe
struktury Ruchu – to ju¿ nie by³a tylko teoria. Pracê
magistersk¹ pisa³am wiêc na temat niemiêdzynarodowych konfliktów zbrojnych... A od roku 1986 MKCK
zacz¹³ mnie zapraszaæ do prowadzenia wyk³adów
z mph. PóŸniej podejmowa³am siê innych ról i funkcji
gdy taka by³a potrzeba. Wolontariuszem PCK zosta³
te¿ mój m¹¿, który jest aktualnie przewodnicz¹cym
S¹du Organizacyjnego i cz³onkiem Komisji Statutowej. A do szkó³ moich dzieci bywam zapraszana na
pogadanki o Czerwonym Krzy¿u.
M.K. Bez przesady mo¿na Was nazwaæ czerwonokrzysk¹ rodzin¹. Ale to pojêcie znacznie szersze?
E.M-S. O, tak. Cz³onkiem czerwonokrzyskiej rodziny
czujê siê tak¿e wtedy, gdy wœród wyk³adowców
Szko³y Letniej czy delegatów MKCK spotykam
dawnych kolegów, by³ych studentów. Specjaliœci
mph maj¹ na ogó³ silne zwi¹zki z organizacjami
czerwonokrzyskimi w swoich krajach. Istnieje te¿ jakiœ
uk³ad symbiotyczny miêdzy dzia³alnoœci¹ akademick¹ i czerwonokrzysk¹. Dla mnie u³atwiony dostêp
do informacji z MKCK, do Ÿróde³ z pierwszej rêki,
przek³ada siê na zajêcia ze studentami: myœlê, ¿e
czyni moje wyk³ady bardziej wiarygodnymi.
M.K. Dziêkujê Ci za interesuj¹c¹ rozmow¹ i ¿yczê,
¿ebyœ jeszcze przez wiele lat znajdowa³a tyle entuzjazmu i czasu dla Czerwonego Krzy¿a, dla upowszechniania prawa humanitarnego.
E.M-S. Mam nadziejê, ¿e tak bêdzie. Synowie s¹ coraz
starsi i nie absorbuj¹ mnie ju¿ tak bardzo jak przed
paru laty, gdy by³am przede wszystkim mam¹. Zaufanie jakim mnie darzyli moi nie¿yj¹cy mistrzowie, tak
bardzo oddani krzewieniu prawa humanitarnego
wolontariusze PCK profesorowie Bierzanek, Jasica,
Flemming, zobowi¹zuje mnie do tego.
Ko n k u r s
Szczecin
m p h
VII Okrêgowa edycja Konkursu Miêdzynarodowego
Prawa Humanitarnego odby³a siê 22 lutego 2003 r.
w siedzibie Zachodniopomorskiego Zarz¹du
Okrêgowego PCK w Szczecinie. Konkurs cieszy siê
ogromnym zainteresowaniem wœród m³odzie¿y szkó³
œrednich, do której jest skierowany. W roku bie¿¹cym
w eliminacjach rejonowych udzia³ wziê³o ponad
40 szkó³ ponadpodstawowych z siedmiu Zarz¹dów
Rejonowych PCK
M³odzie¿ rozwi¹za³a test sk³adaj¹cy siê z 30 pytañ,
na którego rozwi¹zanie przeznaczono 1 godzinê
zegarow¹. Wzorem roku ubieg³ego do sk³adu komisji
zaproszono opiekunów wy³onionych w drodze
„demokratycznego g³osowania”, którzy pomagali
przy sprawdzaniu testów. Po oko³o godzinnej pracy
komisji wy³oniono nazwiska zwyciêzców:
I miejsce 34 pkt. – Marcin Bedner – XIII LO w Szczecinie /opiekun – Krystyna Domañska/
II miejsce 32 pkt. – Anna K³ujsza – LO Nowogard
/opiekun – Danuta Gutowska/
III miejsce 31 pkt. – Katarzyna Rybak – LO nr 2
w Koszalinie /opiekun – Wanda Szafoni/.
Komisja ds. Upowszechniania MPH dzia³aj¹ca przy
ZG PCK w Warszawie ufundowa³a nagrody za
pierwsze trzy miejsca - ksi¹¿ki zwi¹zane tematycznie
z mph, koszulki, czapeczki oraz kalendarze czerwonokrzyskie. Ponadto zwyciêscy pierwszych trzech
miejsc otrzymali dyplomy. Nie zapomniano równie¿
o opiekunach, którym wrêczono ksi¹¿ki pt. „Miêdzynarodowe Prawo Konfliktów Zbrojnych” oraz
podziêkowano za zainteresowanie m³odzie¿y tematyk¹ mph i przygotowanie do konkursu. Pozostali
uczestnicy konkursu otrzymali podziêkowania za
udzia³ w konkursie oraz upominki.
W trakcie przeprowadzanej imprezy odwiedzili nas
Telewizja Szczeciñska oraz Polskie Radio Szczecin
i przeprowadzili wywiad z cz³onkami Komisji Upowszechniania MPH oraz ze zwyciêzcami VII edycji
Konkursu Upowszechniania Miêdzynarodowego
Witamy nowych SIM'ów
Bydgoszcz
Podczas obchodów Tygodnia PCK, 8 maja, w Dniu Czerwonego Krzy¿a
bydgoski Zarz¹d Rejonowy PCK zorganizowa³ uroczyste spotkanie z wolontariuszami i sympatykami naszej Organizacji. Jego uczestnicy zostali udekorowani czerwonokrzyskim kotylionem - znakiem solidarnoœci z humanitarn¹ misj¹ Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca. Podczas spotkania
ustanowiono tak¿e kartê wolontariusza PCK, a 13 m³odym bydgoszczanom
nadano tytu³ Spo³ecznego Instruktora M³odzie¿owego PCK. Tym to milszy
przyk³ad, ¿e dla mnie jako SIM-a ten rok jest rokiem dwóch jubileuszy – 140.
lecia Ruchu, ale i 40. lecia istnienia grup SIM. Brawo dla Bydgoszczy, ¿e w taki
sposób ³¹czy te dwie okazje.
M.Miko³ajczyk
Spotkanie w Genewie
W dniach 4 -11 maja dwóch cz³onków Krajowej Rady M³odzie¿owej PCK mia³o okazjê, na zaproszenie m³odzie¿y
Genewskiego Czerwonego Krzy¿a (oddzia³ Szwajcarskiego Czerwonego Krzy¿a), przebywaæ na III m³odzie¿owym
spotkaniu czerwonych krzy¿y z Europy Centralnej Genewa 2003. W ci¹gu tych kilku dni spêdzonych w mieœcie tak
zwi¹zanym z Czerwonym Krzy¿em braliœmy udzia³ w doskonale przygotowanych warsztatach. Celem spotkania by³a
integracja m³odzie¿y czerwonego krzy¿a z pañstw dotkniêtych wojn¹ domow¹ w by³ej Jugos³awii, wymiana
doœwiadczeñ pomiêdzy stowarzyszeniami m³odzie¿owymi na temat prowadzonej dzia³alnoœci i zapoznanie
z dzia³alnoœci¹ Federacji i MKCK
.
Wiêcej informacji ze spotkania w najbli¿szym ,,Informatorze M³odzie¿owym”.
Bartek Kokoszka wolontariusz PCK
Z udzia³em cz³onków Zarz¹du G³ównego i pracowników Biura ZG, w dn. 17-18.02.2003 odby³a siê
w Mszanie Dolnej kolejna narada dyrektorów biur
okrêgowych PCK. Gospodarzem spotkania by³
Ma³opolski Zarz¹d Okrêgowy PCK w Krakowie.
Obrady prowadzi³a Scholastyka Œniegowska –
Sekretarz Generalny ZG PCK.
Zgodnie z wczeœniejszymi ustaleniami, zasadniczym
tematem narady by³o upowszechnianie miêdzynarodowego prawa humanitarnego i ochrona znaku
czerwonego krzy¿a. Z du¿ym zainteresowaniem
wys³uchano dr El¿biety Mikos-Skuzy i dr Marka G¹ski
– przewodnicz¹cych komisji ZG, którzy przypomnieli
podstawy historyczno-prawne omawianych zagadnieñ, jak te¿ wskazali na aktualne problemy w tej
dziedzinie.
O ró¿nych formach upowszechniania mph w okrêgach oraz w czêstym nadu¿ywaniu znaku czerwonego
krzy¿a przez ró¿ne firmy mówi³o wielu dyrektorów. Na
podstawie dyskusji sformu³owaæ mo¿na nastêpuj¹ce
wnioski:
- upowszechnianie w spo³eczeñstwie zasad
Czerwonego Krzy¿a i mph jest naszym obowi¹zkiem,
co wynika ze statutów, strategii i programów;
powinno przyci¹gn¹æ do PCK cz³onków i wolontariuszy oraz œrodki finansowe, a tak¿e przyczyniaæ siê
do budowania wizerunku naszej organizacji;
- do realizacji planu dzia³ania Oœrodka MPH i Komisji
ZG musz¹ siê w³¹czyæ w wiêkszym stopniu zarz¹dy
okrêgowe i rejonowe (kierowanie pracowników do
szkolenia, propagowanie konkursów, organizowanie
wystaw, upowszechnianie materia³ów);
- w Strategii Programowej PCK do 2010 r. przyjêto, ¿e
upowszechnianie mph i ochrona znaku to cele
strategiczne; w zwi¹zku z tym nale¿y zwiêkszyæ
starania o pozyskanie œrodków zewnêtrznych z przeznaczniem na szkolenie pracowników, spo³ecznych
cz³onków zarz¹du, wolontariuszy.
W czasie narady przeporwadzono dyskusjê nad
wczeœniej przes³anym projektem zatytu³owanym
„Program rozwoju promocji i komunikacji w PCK
w latach 2003-2010”. Projekt uzyska³ pozytywn¹
opiniê dyrektorów i po zatwierdzeniu przez Zarz¹d
G³ówny bêdzie przed³o¿ony Krajowej Radzie
Reprezentantów.
Ponadto zebrani wys³uchali informacji o powo³aniu
Federacji Stowarzyszeñ Organizacji Pozarz¹dowych;
rozwa¿ano, czy Polski Czerwony Krzy¿ powinien
przyst¹piæ do tego zwi¹zku. Dyrektorzy uznali, ¿e
wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi mo¿e
byæ kontynuowana na dotychczasowych zasadach.
Natomiast sprawê przyst¹pienia do Federacji –
po omównieniu celów statutowych nowego zwi¹zku
na posiedzeniach zarz¹dów okrêgowych i Zarz¹du
G³ównego – nale¿y przekazaæ do decyzji Krajowej
Rady Reprezentantów PCK.
Od pocz¹tku kwietnia dyrektorzy ZO PCK mog¹
pos³ugiwaæ siê swoimi indywidualnymi skrzynkami
pocztowymi, tworzonymi wed³ug modelu:
[email protected] (gdzie miasto nale¿y zast¹piæ
nazw¹ miasta wojewódzkiego zapisan¹ bez spacji
i polskich znaków diakrytycznych).
Jednoczeœnie, dla usprawnienia komunikacji miêdzy
dyrektorami ZO PCK oraz Biurem ZG, zosta³a utworzona specjalna grupa e-mailowa. Mechanizm ten
pozwala prowadziæ dyskusjê wielu osobom jednoczeœnie przy wykorzystaniu poczty elektronicznej
– wiadomoœæ pocztowa wys³ana na adres grupy
dociera do wszystkich jej cz³onków, dziêki czemu
ka¿dy ma mo¿liwoœæ zaprezentowania swojego
zdania oraz poznania opinii innych. Cz³onkostwo w tej
grupie jest autoryzowane – zapisani s¹ do niej dyrektorzy ZO PCK oraz przedstawiciele biura ZG PCK.
Pozwala to zachowaæ wewnêtrzny i roboczy charakter
rozmów.
Pierwsz¹ dyskusjê w grupie poœwiêcamy konsultacjom dotycz¹cym poruszonego w Mszanie (luty 2003)
pomys³u budowy okrêgowych stron internetowych.
Mamy nadziejê, ¿e grupa ju¿ w niedalekiej przysz³oœci
stanie siê aktywnym forum, na którym poruszane
bêd¹ wszelkie tematy, wymagaj¹ce szerszej konsultacji lub wymiany informacji.
Telimena Wieluñska, sprawy organizacyjne,
Biuro ZG PCK
Kamil Dmowski, promocja, Biuro ZG PCK,
Cieszymy siê mog¹c og³osiæ, ¿e na Dolnym Œl¹sku
powsta³a pierwsza w Polsce „Regionalna Sieæ
Partnerów PCK”. Dolnoœl¹ski Zarz¹d Okrêgowy
Polskiego Czerwonego Krzy¿a podpisa³ umowê
z Powszechn¹ Spó³dzielni¹ Spo¿ywców SPO£EM,
z siedzib¹ w Lubinie. Umowa stanowi, ¿e SPO£EM
bêdzie przekazywa³ 2% dochodu ze sprzeda¿y
5 ró¿nych rodzajów chleba, ze znakiem PCK,
Dolnoœl¹skiemu Zarz¹dowi Okrêgowemu PCK we
Wroc³awiu. Prezes SPO£EM w Lubinie powiedzia³:
„Jesteœmy firm¹ silnie zwi¹zan¹ z regionem. Ka¿dego
dnia trafiaj¹ do nas wnioski o finansowe wsparcie.
Sami nie jesteœmy w stanie stwierdziæ, które pocho-
W lutym 2003 w Biurze Ma³opolskiego ZO PCK
w Krakowie odby³o siê spotkanie z przedstawicielami
Niemieckiego Czerwonego Krzy¿a (NCK) Zwi¹zku
Krajowego w Turyngii. Podczas spotkania Dyrektorzy
obu stron: polskiej - Józefa Pers oraz niemieckiej
– Wolfgang Schubert podpisali plan wspó³pracy na
2003 rok. Plan bazuje na wspólnych ustaleniach
pomiêdzy PCK a NCK zawartych w obustronnym
porozumieniu z 21 stycznia 2000 r.
Zgodnie z podpisanymi postanowieniami wspó³praca bêdzie obejmowaæ przede wszystkim: honorowe krwiodawstwo, prace zarz¹du oraz wspó³dzia³anie dzia³aczy spo³ecznych, opiekê paliatywn¹,
pomoc pielêgnacyjn¹ (np. kontynuacja tematycznej
dz¹ od ludzi naprawdê potrzebuj¹cych. Dlatego
najlepszym rozwi¹zaniem wyda³ nam siê pomys³
wspó³pracy z PCK, instytucj¹, która pomoc¹ biednym
zajmuje siê zawodowo. ”
Dziêki wspó³pracy SPO£EM i Dolnoœl¹skiego Zarz¹du
Okrêgowego PCK, od 1 marca w 22 placówkach
handlowych SPO£EM oraz innych sklepach sprzedaj¹cych spo³emowskie pieczywo pojawi³y siê bochenki
chleba sojowego, mieszanego razowego, litewskiego, jasnego ze s³onecznikiem i pszenno-¿ytniego,
oznaczone symbolem PCK.
Regionalna Sieæ Partnerów PCK jest odwzorowaniem,
w innej skali, ogólnopolskiej Sieci Partnerów, któr¹
wszyscy znamy. Dlatego te¿ zachowuj¹c przyjêt¹
strukturê Regionalna Sieæ znalaz³a swojego honorowego patrona w osobie Wice wojewody Dolnoœl¹skiego, Pana Ignacego Bochenka, który zgodzi³ siê
przyj¹æ to stanowisko i wspieraæ swoim autorytetem
te nowe przedsiêwziêcie na Dolnym Œl¹sku.
Pan Andrzej Wydro – Dyrektor Dolnoœl¹skiego
Zarz¹du Okrêgowego przewiduje, ¿e wiele firm z tego
regionu bêdzie chcia³o pójœæ w œlady SPO£EM
i przy³¹czyæ siê do Regionalnej Sieci Partnerów PCK.
Ju¿ trwaj¹ prace nad podpisaniem kolejnej umowy ze
SPO£EM G³ogów. Jesteœmy bardzo dumni, ¿e Pan
Andrzej Wydro jako pierwszy przej¹³ inicjatywê
i wierzymy, ¿e wiêcej dyrektorów okrêgowych PCK
pod¹¿y za jego przyk³adem.
Magdalena Juwko, Sieæ Partnerów PCK
wymiany, kszta³cenie personelu oddzia³u socjalnego,
wspieranie wolontariatu i opieki domowej), kszta³cenie w zakresie pierwszej pomocy (np. udzia³
niemieckiej dru¿yny pierwszej pomocy w Wojewódzkich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK),
dzia³alnoœæ m³odzie¿ow¹ (np. wymiana m³odzie¿y –
wspó³praca organizacji m³odzie¿owych na zasadach
konceptu AG Internationale Jugendarbeit DRK).
Choæ wiele zarz¹dów wspó³pracuje z innymi
Stowarzyszeniami i to przede wszystkim z Niemieckim Czerwonym Krzy¿em, to takich porozumieñ jest
chyba niewiele – gratulujemy!
K. Dmowski
Potrzeba
o c h r o n y
z n a k u
czerwonego
k r z y ¿ a ,
szczególnie w
o b l i c z u
czêstych
przypadków
niew³aœciwego u¿ycia znaku przez osoby fizyczne
i prawne, media, przedsiêbiorstwa czy s³u¿by
medyczne by³a powodem, ¿e ju¿ w marcu 1995 r. przy
ZG PCK powsta³ Zespó³ ds. Ochrony Znaku
Czerwonego Krzy¿a, który w ostatniej kadencji liczy³
szeœæ osób. Uchwa³¹ z 31.01.2002 r. ZG PCK powo³a³
Ko m i s j ê d s . O c h r o n y Z n a k u w s k ³ a d z i e :
1. Marek G¹ska, cz³onek Zarz¹du G³ównego PCK,
Przewodnicz¹cy Komisji
2. Scholastyka Œniegowska, Sekretarz Generalny,
Dyrektor Biura ZG PCK
3. El¿bieta Mikos-Skuza, Spo³eczny Doradca Prawny
ds. mph
4. Alina Kuœmierczyk, Doradca ds. wspó³pracy
miêdzynarodowej
5. Anna Wilk, koordynator pracy Komisji
Zadania Komisji:
* informowanie za poœrednictwem mediów o funkcji,
jak¹ pe³ni znak Czerwonego Krzy¿a i koniecznoœci
ochrony znaku CK dla utrwalenia tego w œwiadomoœci
spo³ecznej;
* koordynowanie pracy osób odpowiedzialnych za
ochronê znaku w skali kraju (przekazywanie informacji, instrukcji postêpowania w przypadku nadu¿yæ,
propozycji pism interwencyjnych, materia³ów
szkoleniowych), a tak¿e planowanie i prowadzenie
szkoleñ zarówno wœród pracowników, jak i wolontariuszy PCK w celu doskonalenia ich pracy;
* redagowanie dokumentów i przygotowywanie
wydawnictw zwi¹zanych z ochron¹ znaku;
* opiniowanie wniosków instytucji, firm i osób do
Prezydium Zarz¹du G³ównego PCK o zezwolenie na
u¿ycie znaku;
* interweniowanie w przypadku nadu¿ycia lub
niew³aœciwego u¿ycia znaku przez instytucje, firmy,
media i osoby prywatne dzia³aj¹ce w kraju w celu
doprowadzanie do zaniechania nadu¿yæ oraz dochodzenie rekompensat finansowych i materialnych
w zwi¹zku z interwencjami w sprawie nadu¿yæ;
* konsultowanie trudnych przypadków nadu¿yæ
z ekspertami Miêdzynarodowego Komitetu
Czerwonego Krzy¿a w Genewie.
Komisja kieruje siê „Regulaminem U¿ywania Znaku
Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca”
przyjêtym przez Radê Delegatów Miêdzynarodowego
Ruchu CK i CP w listopadzie 1991 roku w Budapeszcie
oraz Uchwa³¹ nr 22/2000 Krajowej Rady
Reprezentantów z dnia 25.03.2000 r. w sprawie
ochrony znaku czerwonego krzy¿a i czerwonego
pó³ksiê¿yca. Spotkania Komisji odbywaj¹ siê przynajmniej cztery razy w roku oraz w zale¿noœci od
potrzeb i zaistnia³ych okolicznoœci. Komisja podejmuje decyzje na zasadzie cosensusu i informuje
o swojej opinii Prezydium Zarz¹du G³ównego PCK.
Radca prawny obowi¹zkowo uczestniczy w posiedzeniach Komisji.
Skutecznoœæ dzia³añ podejmowanych przez Komisjê
zale¿y w znacznej mierze od pomocy ze strony
lokalnych struktur PCK, które odpowiadaj¹ za ochronê
znaku na w³asnym terenie.
Anna Wilk, Oœrodek Upowszechniania MPH
Œl¹ski Zarz¹d Okrêgowy PCK w Katowicach znalaz³ siê wœród dziesiêciu instytucji,
które otrzyma³y z³ot¹ odznakê, wy³onionych spoœród szeœciuset nominowanych do
tego wyró¿nienia. Sztandar Œl¹skiego ZO zosta³ udekorowany w czasie obrad
Sejmiku Województwa Œl¹skiego w dniu 14.04.2003 r. Dekoracji dokonali przedstawiciele w³adz województwa z wiceprzewodnicz¹cym Sejmiku, by³ym trenerem
reprezentacji pi³ki no¿nej, Antonim Piechniczkiem. W uroczystoœci wziêli udzia³
przedstawiciele naszej organizacji: Zygmunt Machnik, Prezes Œl. ZO PCK, Bo¿ena
Siedlecka i Andrzej Wilk, cz³onkowie Œl. ZO PCK, Bogdan Szyd³owski, Skarbnik
i Artur Petrykowski, Dyrektor Biura Œl. ZO. ¯yczenia z okazji wyró¿nienia Œl¹skiego
ZO PCK przekaza³a na rêce prezesa Zygmunta Machnika pani Krystyna Doktorowicz,
Senator Rzeczypospolitej Polskiej. Przebieg uroczystoœci relacjonowa³y lokalne
media – Telewizja Katowice, Dziennik Zachodni i rozg³oœnie radiowe.
Artur Petrykowski, Œl¹ski ZO PCK
24 godziny z...
VII Polska Szko³a Miêdzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych – reaktywowana
w ubieg³ym roku po dziesiêciu latach przerwy, odby³a siê w Radziejowicach w dniach 7 – 12 kwietnia 2003 r.
Wziê³y w niej udzia³ 32 osoby - studenci uczelni cywilnych i wojskowych, przedstawiciele Szko³y G³ównej
S³u¿by Po¿arniczej, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz dziesiêciu pracowników PCK. Zosta³a
zorganizowana z inicjatywy Komisji ds. Upowszechniania MPH przy ZG PCK przy wsparciu finansowym
Ministerstwa Kultury i Ministerstwa Obrony Narodowej.
„Codzienne informacje dotycz¹ce konfliktu w Iraku
i komentarze do tych wydarzeñ dowodz¹, jak du¿e
znaczenie ma rzetelna znajomoœæ regu³
miêdzynarodowego prawa humanitarnego
konfliktów zbrojnych, a równoczeœnie – jak wci¹¿
niewielu mamy prawdziwych specjalistów w tej
dziedzinie. Jest to powa¿ne wyzwanie dla Polskiego
Czerwonego Krzy¿a.” – powiedzia³a dr El¿bieta
Mikos-Skuza, dokonuj¹c otwarcia Szko³y.
8 kwietnia o godz. 10.00 - na uroczyst¹ inauguracjê
w piêknych wnêtrzach pa³acu w Radziejowicach
licznie przybyli zaproszeni goœcie
Koktajl by³ okazj¹ do odnowienia starych
przyjaŸni i nawi¹zania nowych znajomoœci
„ Pa m i ê æ o Pr o f e s o r z e
Remigiuszu Bierzanku
sprawi³a, ¿e nie mog³o mnie tu
nie byæ – powiedzia³ minister
Bogus³aw Zaleski, Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych.
Codzienne, wielogodzinne zajêcia w Starej KuŸni
– po wys³uchaniu i zanotowaniu wszystkiego –
mo¿emy rozwi¹zywaæ kazusy (i prawdziwe
problemy) 24 godziny na dobê!
Wenezuelskie Stowarzyszenie Czerwonego Krzy¿a
nale¿y do najstarszych w Ameryce Po³udniowej –
zosta³o za³o¿one ju¿ w 1895 r. Uroczysta inauguracja
powi¹zana by³a z setn¹ rocznic¹ urodzin bohatera
walki o niepodleg³oœæ – gen. Sucre. Zbie¿noœæ ta
nast¹pi³a nieprzypadkowo – genera³ s³awny by³
w ca³ej Ameryce £aciñskiej z nadzwyczajnej troski
o humanitarne prowadzenie dzia³añ zbrojnych.
Dziêki jego staraniom ju¿ w 1864 r. uda³o siê uchwaliæ Konwencjê z Ginebry, której postanowienia
dotyczy³y ochrony i udzielania pomocy rannym
w walce ¿o³nierzom.
W rok po powstaniu wenezuelskie Stowarzyszenie
zosta³o oficjalnie uznane przez Miêdzynarodowy
Komitet Czerwonego Krzy¿a, a w 1919 r. sta³o siê
cz³onkiem Ligi. Od tej pory nieustannie prowadzi
szeroko zakrojon¹ dzia³alnoœæ, co mo¿liwe jest dziêki
zaanga¿owaniu prawie 11 tys. cz³onków, z czego a¿
90% stanowi¹ wolontariusze. Aktywnoœæ wenezuelskiego Stowarzyszenia obejmuje 8 obszarów
tematycznych, którym odpowiadaj¹ narodowe
programy, m.in.: pierwszej pomocy, zdrowia,
upowszechniania miêdzynarodowego prawa
humanitarnego oraz wspó³pracy z m³odzie¿¹
i wolontariuszami.
Wiele inicjatyw WCK spotyka siê nie tylko z aprobat¹, ale równie¿ znacz¹cym materialnym wsparciem z zewn¹trz, zarówno ze strony przedsiêbiorstw
komercyjnych’ jak i organizacji pozarz¹dowych.
Z ministerstwami i w³adzami regionalnymi nawi¹zano wspó³pracê w dziedzinie szybkiego powiadamiania i reagowania w sytuacjach katastrof, zarówno naturalnych, jak i spowodowanych przez cz³owieka. Dobrze uk³adaj¹ siê kontakty z Federacj¹ oraz z
zagranicznymi Stowarzyszeniami, dziêki czemu np.
podczas klêski 1999 r. WCK móg³ liczyæ na szybkie i
znacz¹ce wsparcie z odleg³ej Europy
i Ameryki Pó³nocnej. Najlepiej rozwiniête jest
dzia³anie WCK w obszarze ochrony zdrowia.
Stowarzyszenie dysponuje znaczn¹ infrastruktur¹
w postaci 10 szpitali, 36 ambulatoriów, licznych
poradni i oddzia³ów pobytu dziennego. To nietypowe zaanga¿owanie Czerwonego Krzy¿a wi¹¿e siê
bezpoœrednio z powa¿nym kryzysem, jaki ogarn¹³
pañstwow¹ s³u¿bê zdrowia w Wenezueli. WCK tak
dobrze sprawdza siê w nowej roli, i¿ rz¹d rozwa¿a
mo¿liwoœæ przekazania pod czerwonokrzysk¹
administracjê kolejnych placówek. Najwiêkszym
powodem do dumy jest jednak dla Stowarzyszenia
szpital im. Carlos’a J. Bello w Caracas. Obok pomocy
lekarskiej udzielanej mieszkañcom stolicy, instytucja
ta zajmuje siê podyplomowym kszta³ceniem lekarzy
w tak szczegó³owych dzia³ach medycyny, jak np.:
gastroenterologia, odondologia, a nawet chirurgia
plastyczna. To jeszcze nie wszystko, na sto³ecznym
U n i w e r s y t e c i e W C K p r o w a d z i Ko l e g i u m
Pielêgniarskie, gdzie uczy siê obecnie ponad 700
osób z ca³ego kraju. Du¿o uwagi przywi¹zuje WCK
do upowszechniania miêdzynarodowego prawa
humanitarnego, co realizowane jest we wspó³pracy
z MKCK. Celem dotarcia do odmiennych œrodowisk
i grup wiekowych stosuje siê zró¿nicowane metody,
pocz¹wszy od tzw. pogadanek dla najm³odszych,
p o w a r s z t a t y, k o n f e r e n c j e i s e m i n a r i a .
Upowszechnianie odbywa siê w tradycyjnie kluczowych dla tej dziedziny instytucjach, jak centralne
organy pañstwowe, si³y zbrojne, s³u¿by bezpieczeñstwa oraz w œrodowiskach akademickich
i dziennikarskich. Charakterystyczny dla WCK
wydaje siê znaczny nacisk po³o¿ony na upowszechnianie wewn¹trz struktur czerwonokrzyskich,
które jest adresowane do personelu kierowniczego,
pomocniczego, administracyjnego i wolontariuszy.
Anna Wojciuk, wolontariuszka
z Uniwersytetu Warszawskiego
Kulisy
POLEMIKI
Tak siê sk³ada, ¿e mój sta¿ w PCK jest dziewiêcioletni.
Przez ten czas dzia³a³em na wszystkich poziomach
naszej organizacji. Poczynaj¹c od cz³onkostwa
w szkolnym kole PCK poprzez dzia³ania na szczeblu
okrêgu, a¿ do aktywnoœci na najwy¿szym – krajowym
poziomie.
Kiedyœ problemy, jakim musi stawiæ czo³o PCK, by³y
dla mnie czymœ niezrozumia³ym i odleg³ym – czymœ,
co mnie kompletnie nie interesowa³o. Nie wiedzia³em
te¿, w jakim kierunku dzia³a stowarzyszenie i nic na
temat w³adz i ludzi w nich zasiadaj¹cych. Nie bardzo
interesowa³o mnie, kto i w jakim trybie zosta³
wybrany i czym siê zajmuje. Natomiast z czasem
zaczê³o mnie nurtowaæ zasadnicze pytanie, dlaczego
tak nik³a jest reprezentacja m³odzie¿y i m³odych ludzi
w ró¿norakich cia³ach statutowych stowarzyszenia?
Oczywiœcie podnios¹ siê g³osy, ¿e m³odzi ludzie nie
maj¹ doœwiadczenia, nie maj¹ spojrzenia ogarniaj¹cego problemy ca³oœciowo i kompleksowo, itp.
Dla mnie nie jest to ¿adne wyt³umaczenie. W obecnych czasach, kiedy to m³ody cz³owiek koñcz¹c studia
nierzadko ma ju¿ kilka lat sta¿u pracy – czêsto na
odpowiedzialnym stanowisku lub jest w³aœcicielem –
mo¿e ma³ej – ale jednak, prywatnej firmy, zna nie tylko
podstawy teoretyczne dzia³ania przedsiêbiorstwa, ale
te¿ i praktyczn¹ stronê „krwio¿erczego kapitalizmu”.
Spora czêœæ m³odych ludzi wyje¿d¿a na rozmaite
sta¿e za granicami kraju lub do pracy. O nich te¿ nie
mo¿na powiedzieæ, ¿e nie maj¹ doœwiadczenia.
Co siê tyczy dzia³alnoœci czerwonokrzyskiej, m³odzi
ludzie broni¹ siê sami. Bardzo czêsto s¹ inicjatorami
lub g³ównymi wykonawcami akcji, kampanii, programów, dzia³añ.
S³ysza³em g³osy o nierównej wysokoœci sk³adek
cz³onkowskich jako powodzie nierównego traktowania. Taka argumentacja oznacza, ¿e s¹ równi i równiejsi w naszej organizacji. No i mamy powrót do
Orwella... Du¿o mówi³em o reprezentacji, a nic nie
napisa³em o liczbach. Otó¿ ponad 77% wszystkich
cz³onków PCK to m³odzie¿ i ponad 76% wszystkich
jednostek podstawowych PCK to jednostki m³odzie¿owe (dane ze sprawozdania z 2002 roku).
A reprezentacja wynosi promile, no mo¿e kilka
procent.
Prawdê powiedziawszy nie widzê ¿adnego logicznego argumentu, który przemawia³by za takimi, jakie
s¹ obecnie proporcjami w organach statutowych
PCK. Ale mo¿e ktoœ ma inne zdanie na ten temat...
Boris Poleganow, sprawy m³odzie¿owe,
Biuro ZG PCK
PS. Jest to wy³¹cznie moja prywatna opinia i tylko tak
powinna byæ traktowana.
... z „¿ycia” Strategii PCK 2010:
... wolontariatu PCK ...
Jednym z g³ównych za³o¿eñ Strategii Wolontariatu PCK by³o przygotowanie organizacji do wspó³pracy z wolontariuszami w œwietle planowanych zmian legislacyjnych. D³ugo czekaliœmy i oto sta³o siê ... 20 maja br. Prezydent RP
podpisa³ Ustawê o Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego i o Wolontariacie. O prawach i obowi¹zkach wolontariuszy
i organizacjach korzystaj¹cych z pracy wolontariuszy szerzej napiszemy we wrzeœniowym numerze „Przegl¹du”
w rubryce „Co w prawie piszczy...”. Obecnie zarz¹dy okrêgowe i rejonowe tworz¹ lub uaktualniaj¹ bazê danych
wolontariuszy. We wrzeœniu powstanie pierwsza ogólnopolska baza danych wolontariuszy PCK.
... m³odzie¿y PCK...
W grudniu przez Krajow¹ Radê Reprezentantów zosta³y przyjête za³o¿enia rozwoju Ruchu M³odzie¿owego PCK do
roku 2006. Krajowa Rada M³odzie¿owa PCK zgodnie z obietnic¹ zaczê³a wype³niaæ postanowienia zawarte w tym
dokumencie. Pod koniec maja odby³o siê szkolenie dla koordynatorów okrêgowych programu „Super Wiewiórka”,
w najbli¿szych dniach zostan¹ równie¿ wys³ane poradniki dla prowadz¹cych zajêcia w ramach tego programu.
Zosta³y równie¿ opracowane nowe „Struktury i Zasady Dzia³ania Ruchu M³odzie¿owego PCK” oraz nowy kurs dla
kandydatów na SIM PCK. No i oczywiœcie ogólnopolski obóz SIM-owski. Perspektywa wype³nienia za³o¿eñ wydaje
siê byæ ca³kiem prawdopodobna.
... nowo powsta³e ... „Program rozwoju promocji i komunikacji w Polskim Czerwonym Krzy¿u w latach 2003 – 2010”
i „Program upowszechniania Podstawowych Zasad, Idea³ów Ruchu i Miêdzynarodowego Prawa Humanitarnego,
w tym ochrony znaku do 2006 r.” – zostan¹ przedstawione najbli¿szej Krajowej Radzie Reprezentantów PCK.
Naznaczeni i Prawda o AIDS – wystawa fotograficzna
„Naznaczeni” to tytu³ czynnej na prze³omie kwietnia i maja w Warszawie wystawy fotograficznej przedstawiaj¹cej problem HIV/AIDS w Afryce. Wystawa jest podsumowaniem wielomiesiêcznej pracy reporterskiej Krzysztofa Miêkusa oraz Adama Leszczyñskiego
w Kenii, Malawi, Zambii oraz RPA.
Polski Czerwony Krzy¿ obejmuj¹c patronat nad wystaw¹ uczyni³ j¹ tym samym elementem
trzyletniej, miêdzynarodowej kampanii Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca
„Prawda o AIDS. PRZEKA¯ J¥ DALEJ”, której celem jest walka z dyskryminacj¹ osób
dotkniêtych przez HIV/AIDS. Wystawa „Naznaczeni”, przedstawiaj¹c codzienne ¿ycie
mieszkañców afrykañskich wiosek, dowodzi jak zgubne okazuj¹ siê fa³szywe przekonania
i stereotypy, skazuj¹ce ludzi ¿yj¹cych z HIV/AIDS na spo³eczne odrzucenie oraz izolacjê.
Dzieci bezpieczne na drodze
Hello Finli!!! Witaj!!! Te oraz inne okrzyki aprobaty i radoœci towarzyszy³y pojawianiu siê Misia Finli na piknikach
rowerowych organizowanych przez Biuro ZG PCK w czterech miastach Polski. Podobnie by³o w czasie wizyt w 16
szko³ach na terenie ca³ego kraju. Wszêdzie Miœ przypomina³ o bezpieczeñstwie, rozdawa³ odblaski, uczy³ bezpiecznego zachowania na drodze. Wizyty to czêœæ Kampanii na Rzecz Bezpieczeñstwa Polskiego Czerwonego Krzy¿a
– program „Bezpieczeñstwo na drodze”. Jednoczeœnie jest to wstêp i pilota¿ do dalszych dzia³añ w ramach programu.
Miœ Finli pojawia³ siê w wybranych regionach Polski próbuj¹c uœwiadomiæ dzieciom niebezpieczeñstwa czyhaj¹ce
na drogach. Nied³ugo w ca³ej Polsce pojawi¹ siê na przydro¿nych bilbordach plakaty ostrzegaj¹ce przed niebezpieczn¹ jazd¹, spoty radiowe i krótkie animowane filmy w telewizji.
Mimo, ¿e zbli¿aj¹ siê wakacje, nie zostan¹ przerwane dzia³ania w plenerze, zmieniony zostanie tylko ich charakter.
Miœ zacznie pojawiaæ siê wszêdzie tam, gdzie dzieci wraz z rodzicami wypoczywaj¹. Finli bêdzie ostrzega³ o niebezpieczeñstwie w górach i nad morzem. Bêdzie uczy³ i przypomina³ o zasadach bezpiecznej k¹pieli, o niebezpieczeñstwie zbyt d³ugiego przebywania na s³oñcu, itd.
A we wrzeœniu? Miœ ponownie zawita do szkó³ przypominaj¹c o zat³oczonych drogach i potrzebie prawid³owego
zachowywania siê na nich.
¯ycz¹c udanych wakacji jednoczeœnie ¿yczê, aby omija³y Was niebezpieczeñstwa z nimi zwi¹zane.
Boris Poleganow
Kampania spo³eczna „Oddech ¯ycia”
Szacuje siê, ¿e na astmê oskrzelow¹ cierpi ok. 8,6% dzieci w Polsce (na podstawie danych Polskiego Towarzystwa
Alergologicznego). Dziêki nowoczesnym terapiom leczenie nie stanowi w obecnych czasach trudnoœci, jednak
problemem nadal pozostaje w³aœciwe diagnozowanie choroby. Dlatego Polski Czerwony Krzy¿, we wspó³pracy
z Fundacj¹ Wspomagania Polskiej Nauki i Medycyny oraz firm¹ Novartis rozpocz¹³ now¹ kampaniê spo³eczn¹
– „Oddech ¯ycia”. Inicjatywa ta ma na celu zwrócenie uwagi spo³ecznej na coraz wiêkszy obecnie problem, jakim
jest zbyt póŸne rozpoznanie astmy u dzieci, podjêcie próby podniesienia ogólnego poziomu wykrywalnoœci astmy
wœród dzieci i m³odzie¿y szkolnej oraz zapewnienie profesjonalnej opieki medycznej tym dzieciom, u których
zostanie stwierdzona astma, wczeœniej nie wykryta ze wzglêdu na b³êdn¹ diagnozê lub jej brak.
W ramach kampanii Polski Czerwony Krzy¿ bêdzie organizowa³ badania diagnostyczne, którymi objête bêd¹ dzieci
w wieku szkolnym w ca³ej Polsce. Kampania zaplanowana jest na 3 lata.
W maju odby³y siê dwie pierwsze akcje w Zielonej Górze (11 maja) i Rzeszowie (24 maja), podczas których przebadano kilkaset dzieci z kilkudziesiêciu szkó³.
Jakub Wojnarowski, Sieæ Partnerów PCK

Podobne dokumenty