Umowa w sprawie świadczenia usług medycznych

Transkrypt

Umowa w sprawie świadczenia usług medycznych
Umowa w sprawie świadczenia usług medycznych
zawarta w dniu …………………………. pomiędzy …………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
reprezentowanym przez ………………………………………………………………………...
zwanym w dalszej treści umowy Zleceniodawcą, a Lekarską Spółdzielnią Pracy w Gdyni
ul. Antoniego Abrahama 51 c/7 reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Kierownika Spółdzielni
dr n. med. Stanisława BURALA zwaną w dalszej treści umowy Zleceniobiorcą została zawarta
umowa o następującej treści:
§1
Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na przeprowadzeniu jednorazowych
badań profilaktycznych pracowników Zleceniodawcy.
§2
Za usługę wymienioną w § 1 ustala się należność wynikającą z aktualnego cennika
poszczególnych badań.
§3
Kwotę odpłatności „ogółem” za w/w usługę ustalają strony na łączną należność przed
wykonaniem zleconych badań.
§4
Zleceniodawca zobowiązuje się przekazać Zleceniobiorcy imienną listę skierowanych na badania
osób ze wskazaniem stanowisk pracy i określeniem np. praca na wysokości, kontakt
z żywnością itp. oraz ustali z Kierownikiem Przychodni organizację badań.
Badania przeprowadzone będą w Przychodni Medycznej w Gdyni ul. Obrońców Wybrzeża 1/3
tel. 58 661-44-97.
§5
Należność, o której mowa w § 3 Zleceniodawca wpłaci przed wykonaniem zleconych badań w
kasie Przychodni Medycznej.
§6
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy terenowo dla
Zleceniobiorcy.
§7
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.
ZLECENIODAWCA:
ZLECENIOBIORCA:

Podobne dokumenty