Zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w bezpłatnym kursie

Transkrypt

Zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w bezpłatnym kursie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE „Nowe umiejętności to nowe możliwości!”
Zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w bezpłatnym kursie języka włoskiego!!!
Kurs będzie prowadzony w oparciu o metodę komunikatywną. W trakcie 180 godzin
aktywnie rozwiniesz podstawowe zdolności językowe: mówienie, słuchanie, pisanie
i czytanie. Główny nacisk będzie kładziony na umiejętność komunikacji, przekazanie
praktycznych umiejętności posługiwania się językiem. Na kursie nauczymy Cię swobodnego
i poprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach życia codziennego jak
i zawodowego. Jest to fantastyczna szansa dla osób, które planują podjąć pracę we Włoszech
lub np. wybierają się tam na wakacje!
Na kursie nie tylko nauczymy Cię języka ale również rozpalimy w Tobie miłość do Włoch!
Zapewniamy wykwalifikowanych lektorów, bezpłatne materiały dydaktyczne oraz miłą
atmosferę. W ramach szkolenia również bezpłatnie przystąpisz do międzynarodowego
egzaminu.
Informacje o projekcie:
 Projekt jest realizowany do dnia 30.06.2015 r. na terenie miasta stołecznego
Warszawy.
 Szkolenie odbywać się będzie na różnych poziomach zaawansowania, tj. A1+A2.
 Zajęcia odbywać się będą w Warszawie.
 Każda grupa szkoleniowa odbędzie 180 godzin kursu językowego.
 Po zakończonych zajęciach każdy Uczestnik Projektu przystąpi do egzaminu TELC
oraz w przypadku jego zdania otrzyma certyfikat.
 Projektodawca pokrywa koszty materiałów dydaktycznych.
 Warunkiem wstępnego zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest złożenie
poprawnie wypełnionych oraz podpisanych dokumentów zgłoszeniowych.
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:
 Wiek Kandydata/ki: 18 – 64 lata,
 Osoby z wykształceniem, co najwyżej średnim
 Kandydat/ka musi być osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy na terenie
województwa mazowieckiego
 Kandydat/ka musi być mieszkańcem/mieszkanką m. st. Warszawa
Jeżeli spełniasz warunki udziału w projekcie równocześnie, napisz do nas lub zadzwoń:
Rekrutacja do projektu:
Magdalena Orzechowska
tel. 883 921 141
[email protected]
www.pes.net.pl
Projekt„Nowe umiejętności to nowe możliwości!”nr POKL.09.06.02-14-319/14jest realizowany przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek– w ramach Priorytetu IX. Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie
ICT i znajomości języków obcych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Podobne dokumenty