FGT-12V

Komentarze

Transkrypt

FGT-12V
Art. no. LTM1007
FGT-12V
S Ändringar förbehålles
FIN Pidätämme oikeuden muutoksiin
N Rett till endringer forbeholdes
DK Ret til ændringer forbeholdes
H Változtatás jogát fenntartjuk
CZ Změny vyhrazeny
SI Predmet sprememb
PL temat do zmiany
S
BRUKSANVISNING
06
KÄYTTÖOHJE
15
BRUKSANVISNING
24
DK
BRUGERVEJLEDNING
33
H
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
42
NÁVOD K POUŽITÍ
51
NOVODILA ZA UPORABO
60
INSTRUKSJĘ OBSŁUGI
69
FIN
N
CZ
SLO
PL
www.ferm.com
www.ferm.com
0604-27.2
Exploded view
Fig.1
Fig.2
Fig.3
02
Ferm
Ferm
83
Spare parts list FGT-12V
Ferm nr.
501567
501568
501569
LTA1002
501493
Description
Switch
Side handle
Protective cover (set)
Spare blade FHGT-6V, 10 pcs
Charger
Position no.
7
14, 15, 16, 18, 19
43, 44, 45, 46, 47
48
52
Fig.4
Fig.5
Fig.6
82
Ferm
Ferm
03
Fig.7
Fig.8
Fig.9
04
Ferm
Ferm
81
Fig.10
80
Ferm
Ferm
05
S
SLADDLÖS TELESKOPTRIMMER
FIN
Siffrorna i nedastående text motsvarar bilderna på sidan 2 - 5
För din egen och andras säkerhet, var vänlig läs denna bruksanvisning noggrant
innan maskinen tas i bruk. Förvara den på ett säkert ställe för framtida referens.
N
DK
Innehäl:
1. Maskindata
2. Säkerhetsinstruktioner
3. Laddning och återuppladdning av batteri
4. Montering
5. Användning
6. Underhåll
H
CZ
SL
1. MASKINDATA
Tekniska data
PL
Batteriladdarens kapacitet
Batteriets kapacitet
Batteriets laddningstid
Drifttid
Hastighet utan belastning
Klippdiameter
Vikt
PL
230V~, 50 Hz, 450 mA, 11 W
12 V, 3 Ah
12 timmar
40 minuter*
8000/min
230 mm
1,2 kg
*Beroende på längden och tjockleken på det som klipps.
Produktinformation
Fig. 1
1. Huvudenhet
2. Till / från-kontakt
3. Säkerhetsknapp
4. Centralhandtag
5. Teleskoplås
6. Vinkellås
7. Trimmerskydd
8. Skärblad
9. Trimmerns kontakt
10. Batteri
11. Batteriuttag
12. Bärrem
13. Laddningsadapter
14. Batteriladdarens kontakt
06
Ferm
Ferm
79
S
S
Förpackningens innehåll
1 Sladdlös teleskoptrimmer
1 Batteri
1 Batteriladdare
1 Skydd
1 Monteringsskruv till skydd
6 Blad
1 Bruksanvisning
1 Säkerhetsinstruktioner
1 Garantikort
CE OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI (PL)
FIN
Niniejszym oświadczamy, że produkt, którego dotyczy instrukcja, jest zgodny z
następującymi standardami i normami:
N
EN 60745-1
DK
w zgodności z przepisami.
98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2000/14/EEC
H
Kontrollera maskinen, lösa delar och tillbehör beträffande transportskador.
dnia 01-01-2006
ZWOLLE NL
CZ
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Teckenförklaring
I denna bruksanvisning används följande symboler:
SL
PL
W. Kamphof
Dział Jakości
Läs bruksanvisningen.
Jednym z założeń polityki firmy jest ciągłe ulepszanie produktów. Dlatego firma zastrzega
sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów bez uprzedniego powiadomienia.
I enlighet med grundläggande tillämpliga säkerhetsnormer i europeiska direktiv.
Klass II maskin – Dubbel isolering – En jordad kontakt är inte nödvändig.
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Holandia
Betecknar risk för kroppsskada, livsfara eller risk för skador på redskapet om
instruktionerna i denna bruksanvisning inte efterföljs.
Anger risk för elektrisk stöt.
Använd uppladdningsbara batterier
Endast för inomhusbruk
Termiskt skydd
78
Ferm
Ferm
07
S
Använd inte i regn
Uwaga: Podcinarki nie potrzeba smarować.
FIN
Znajdowanie i usuwanie usterek
Jeśli maszyna nie będzie działać właściwie:
• usunąć z urządzenia resztki trawy i odpadu.
• całkowicie ją załadować przez okres 12 godzin.
• skontrolować, czy kable i przyłącza elektryczne nie zostały uszkodzone i w razie potrzeby
wymienić je.
Bär skyddsglasögon och hörselskydd
N
Använd skyddshandskar
DK
Låt inte kringstående personer närma sig
H
Ljudenerginivå
CZ
Skadade och/eller kasserade elektriska och elektroniska apparater ska lämnas in
enligt gällande miljöregler.
SL
Säkerhetsinstruktioner
• Gör dig av med plastpåsar på ett säkert sätt – de utgör en kvävningsrisk för små barn.
• Håll området där du arbetar städat och rent.
• Använd inte elektriska redskap när det regnar eller i våta miljöer.
• Använd inte elektriska redskap på platser där det finns risk för eld eller explosion –
exempelvis nära lättandtändliga vätskor eller gaser.
• Låt inte barn vistas inom arbetsområdet.
• Utsätt inte redskapet för regn.
• Låt inte barn eller andra personer röra elektriska redskap.
• Lämna inte elektriska redskap utan tillsyn och ta alltid bort batteriet från redskapet efter
användningen.
• Förvaras på en torr plats utom räckhåll för barn.
• Använd alltid säkerhetsglasögon. Vi rekommenderar också att du använder hörselskydd.
• Bär rätt sorts kläder – inga löst sittande kläder eller smycken. Se till att kläderna inte kan
komma i kontakt med rörliga delar.
• Bär skor med ordentliga sulor så att du inte halkar. Använd inte sandaler eller andra skor
med öppen tå.
• Innan du använder ett elektriskt redskap måste du kontrollera att det inte är skadat. Om så
är fallet, ska redskapet inte användas förrän delen eller delarna har bytts ut.
• Använd inte elektriska redskap om du är trött eller har druckit alkohol.
• Bär aldrig redskapet / batteriladdaren i kabeln och ryck inte i den för att koppla loss den
från uttaget. Håll kabeln borta från höga temperaturer, olja och vassa kanter.
• Överbelasta inte redskapet – låt det arbeta i den hastighet som det är avsett för.
• Sträck dig inte för långt när du arbetar – du kan tappa balansen.
• Använd aldrig detta redskap utan monterad skyddskåpa. Den måste alltid finnas på plats.
• Använd endast reservdelar och tillbehör som levererats från Ferm. Om andra tillbehör än
de som levererats eller rekommenderats av Ferm används, förfaller garantin. Farliga
situationer kan också uppstå.
• Använd endast detta redskap för det ändamål det är avsett för – att klippa gräs och tunna
buskar.
PL
08
Ferm
Awarie
W przypadku wystąpienia awarii (n.p. zużycie części) należy skontaktować się z punktem
serwisowym – adresy punktów serwisowych znajdują się na karcie gwarancyjnej. Na końcu
niniejszej instrukcji zamieszczony został schemat części zamiennych, które mogą być
zamawiane.
Ochrona środowiska
Aby zapobiec uszkodzeniom w czasie transportu, urządzenie dostarczane jest w sztywnym
opakowaniu składającym się głównie z materiałów nadających się do ponownego
przetworzenia. Prosimy o skorzystanie z możliwości ponownego przetworzenia opakowania.
PL
Uszkodzone oraz /lub wybrakowane urządzenie elektryczne lub elektroniczne musi
być utylizowane w odpowiedni sposób.
Gwarancja
Prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji przedstawionymi na karcie gwarancyjnej
znajdującej się na końcu niniejszej instrukcji obsługi.
Ferm
77
S
S
Regulacja środkowego uchwytu
Rys. 9
Kąt i zasięg środkowego uchwytu można dowolnie regulować.
FIN
•
•
•
N
DK
Framför allt - Var försiktigt!
Poluzować śrubę z boku środkowego uchwytu.
Wyregulować kąt i zasięg do momentu uzyskania najwygodniejszej pozycji.
Ponownie dokręcić śrubę, dzięki czemu środkowy uchwyt zostanie zamocowany w nowej
pozycji.
Uruchomienie i wyłączenie maszyny
Rys. 10
Uchwyt maszyny posiada przycisk bezpieczeństwa, służący do ochrony przed
przypadkowym uruchomieniem maszyny.
H
CZ
•
Nacisnąć i przytrzymać przycisk bezpieczeństwa znajdujący się z każdej strony uchwytu a
następnie nacisnąć przycisk start.Teraz można zwolnić przycisk bezpieczeństwa.
Zwalniając dzwignię start/stop wyłączymy noże.
SL
•
PL
Uwaga: Po zwolnieniu rozrusznika noże ciągle obracają się. Przed zbliżeniem nogi lub ręki w
miejscu przycinania należy poczekać do momentu zatrzymania noży.
6. KONSERWACJA
Po użyciu podcinarki odłączyć akumulator!
Konserwacja
Podcinarka wymaga podstawowej konserwacji.
Po każdym użyciu z okolicy noża należy usunąć zgromadzoną trawę lub odpad.
Skontrolować, czy noże nie są zużyte i w razie potrzeby wymienić je.
• Do czyszczenia maszyny nie używać materiałów ściernych i nie zanurzać urządzenia w
wodzie.
• Jeśli zaistnieje potrzeba wymiany lub naprawy części urządzenia, używać jedynie części
zatwierdzonych przez firmę Ferm.
• Jeśli maszyna będzie wymagać serwisu lub naprawy, należy zwrócić się do punktu, w
którym zostało zakupione urządzenie.
Sposób przechowywania
W razie przechowywania podcinarki przez okres dłuższy aniżeli 6 tygodni:
• Całkowicie rozładować zestaw akumulatora (zostawiając urządzenie na chodzie) a
następnie przez 12 godzin nabijać akumulator.
• Usunąć zgromadzony odpad i wytrzeć zewnętrze powierzchnie suchą szmatką bez szarpi
lub miękką szczotką.
• Narzędzie przechowywać w suchym miejscu z dala od dzieci.
• Przed schowaniem maszyny do garażu lub szopy należy ją zabezpieczyć przed wilgocią
wkładając do worka z polietylenu.
Specifika säkerhetsvarningar
• Håll alltid händer och fötter borta från klippområdet. Håll den andra (främre) handen på
hjälphandtaget.
• Håll alltid trimmern på säkert avstånd från kroppen.
• Bär alltid skyddsglasögon.
• Använd bara trimmern i dagsljus.
• Se alltid till att ventilationsöppningarna är fria från skräp.
• Se till att inga personer eller djur befinner sig inom 3 meters avstånd från det område där
du arbetar.
• Se till att kabelfästena inte kan kortslutas av andra metalldelar såsom skruvar, spikar etc.
• Ta bort stenar, grenar, leksaker eller andra föremål från området som ska klippas innan du
börjar arbeta med trimmern.
• Rör aldrig trimmerns undersida när batteriet är på plats.
• För bästa möjliga resultat ska klippredskapen hållas skarpa och rena. Följ instruktionerna
för smörjning och rengöring av tillbehören. Kontrollera elkabeln regelbundet. Håll
handtagen fria från olja och fett, torra och rena.
• Bär inte trimmern med ett finger på strömbrytaren
• Om tillbehör eller tillsatser används som inte rekommenderas i denna bruksanvisning,
kan det utgöra en risk för personskada.
• Se till att rätt sorts batteri används till redskapet.
• Se till att ytan på batteriet och redskapet är torr och ren innan batteriet ansluts till
laddaren.
• Se till att batterierna laddas med hjälp av rätt sorts laddare, rekommenderad av
tillverkaren. Felaktig användning kan medföra en risk för el-stötar, överhettning eller
läckage av frätande batterisyra.
Om du skulle ha problem med den här produkten eller om du behöver reservdelar,
ta kontakt med närmaste servicetjänst eller återförsäljare.
•
76
Ferm
Säkerhetsvarningar batteriladdare
Batteriladdaren ska endast anslutas till ett standard eluttag (230 volt - 240 volt). Försök inte
ansluta den till ett uttag med annan spänning.
Var vänlig läs och följ instruktionerna som finns tryckta på batteriladdaren.
Batteriet måste laddas upp inomhus – på en ren, torr plats.
Varning! Om batteriet är sprucket eller skadat eller har fått en hård stöt ska man inte
sätta i det i batteriladdaren. Det finns risk för el-stötar eller dödliga olycksfall.
Batteriet måste bytas ut och det skadade batteriet kasseras på ett säkert sätt. Se till
att batteriladdaren och uppladdningssladden inte är placerade så att man kan
snubbla över dem eller trampa på dem.
Ferm
09
S
Varning! Se till att inte någon vätska kan komma i kontakt med batteriladdaren. Det
finns då risk för el-stötar. Batteriet måste vara fullständigt torrt innan det placeras i
laddaren.
FIN
Varning! Om batterisyra läcker ur batteriet vid oegentlig användning, ska kontakt
undvikas. Om detta ändå sker av misstag, skölj rikligt med vatten. Om batterisyra
kommer i kontakt med ögonen, sök läkarvård.
N
DK
Rengöring
För att minska risken för el-stötar måste batteriladdaren tas ur eluttaget och
batteriet tas ur laddaren innan det rengörs.
H
CZ
•
•
SL
•
PL
•
Låt batteriet svalna efter användningen genom att lämna det på en säker plats med god
ventilation utom räckhåll för barn.
Försök inte ladda batteriet med en annan laddare än den som levererats tillsammans med
denna produkt.
Försök inte montera ned batteriladdaren – om den inte fungerar, ta den till närmaste
auktoriserade servicetjänst för reparation.
Förvara alltid batteriladdaren, batteriet och redskapet på en säker, torr plats utom räckhåll
för barn och där temperaturen inte kan överskrida 40° C, exempelvis ute i direkt solljus,
under glas eller bredvid metallföremål.
3. LADDNING OCH ÅTERUPPLADDNING AV BATTERI
Ladda batteriet i 16 timmar innan det används för första gången!
Laddning av batteri
Fig. 2
• Batteriet måste kopplas loss från trimmern för att kunna laddas.
• Vrid fästringen av metall moturs för att koppla loss batteriet. Uttaget kan sedan tas bort från
batteriet.
• Anslut den medföljande batteriladdaren till uttaget på batteriet, anslut laddaren till ett
eluttag och sätt på laddaren.
• Det tar 12 timmar för batteriet att laddas om det är helt urladdat. Det är bäst för batteriet att
ladda det efter varje användning eller om trimmern inte har använts på mer än sex månader.
Se till att startkontakterna inte är i läge på innan batteriet sätts tillbaka på
apparaten.
Viktigt! Låt aldrig trimmern ställas undan med ett urladdat batteri! Ladda efter varje
användning och efter var sjätte månads förvaring.
•
Zdejmowanie noży tnących (Rys. 5):
• Chwycić nóż i pchać w kierunku środka szyjki. Wyjąć i wyrzucić do pojemnika z
normalnym odpadem.
• Chwycić za środek nowy nóż i zaczepić go nad metalowym występem. Naciskać nóż od
środka jego szyjki do momentu zatrzaśnięcia się w danym miejscu.
Montaż środkowego uchwytu
• Zamocować środkowy uchwyt w taki sposób, aby otwory dla śrub były skierowane w górę.
• Naciskać na ramiona uchwytu pomocniczego w taki sposób, aby lekko otworzyły się i
zatrzasnęły się w części łączącej urządzenia głównego.
• Ze środkowym uchwytem skierowanym w swoją stronę, włożyć w lewo śrubę a w prawo
nakrętkę i dokręcić śrubę w taki sposób, aby przytrzymała środkowy uchwyt na miejscu.
Przesunąć koniec wieka w otworze nad śrubą.
Przenoszenie pojemnika na baterie
Pasek z pojemnikiem na baterie przewiesić przez ramię, aby zapobiec jego swobodnemu
przemieszczaniu.
PL
5. SPOSÓB UŻYWANIA
Regulacja głowicy
Rys. 6 + 7
Regulacja kątów ustawienia (Rys. 6):
• Chwycić głowicę podcinarki, nacisnąć i przytrzymać przycisk, na którym jest wytłoczony
napis „push“ – naciśnij.
• Ustawić głowicę pod odpowiednim kątem.
• Poluzować przycisk a tym samym zamknąć głowicę w wybranej pozycji.
Obracanie głowicą w celu zmiany ustawienia podcinarki z pozycji podcinania do pozycji
obramowywania (Rys. 7):
• Chwycić głowicę podcinarki i obrócić wokół uchwytu o połowę.
Ostrzeżenie! Przy tego rodzaju operacjach należy uważać, aby nie trzymać palców
na włączniku!
Regulacja drążka przedłużającego
Rys. 8
Długość uchwytu tego urządzenia można zmieniać, co pozwala na podcinanie w trudno
dostępnych miejscach bez użycia drabiny.
•
•
10
Ferm
Nóż odciągnąć od środka szyjki do momentu jego zatrzaśnięcia się w danym miejscu.
Pewnie chwycić przycinarkę i podnieść zapadkę u dołu na uchwycie. Ustawić wymaganą
długość uchwytu.
Aby ponownie zablokować uchwyt, mocno naciskać dzwignię w dół.
Ferm
75
S
S
Obs: Batteriet skadas inte om det laddas i mer än 12 timmar.
3. ŁADOWANIE I DOŁADOWYWANIE AKUMULATORA
FIN
4. MONTERING
Przed pierwszym użyciem należy ładować akumulator przez 16 godzin!
N
Ładowarka akumulatora
Rys. 2
• Przed ładowaniem należy odłączyć akumulator od urządzenia.
• Akumulator odłączyć obracając metalowy pierścień przytrzymujący w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Następnie wyjąć z akumulatora oprawę.
• Podłączyć załączoną ładowarkę do gniazdka akumulatora, podłączyć ładowarkę do
prądu i włączyć ją.
• Zupełnie rozładowane akumulatory potrzebują do załadowania w sumie 12 godzin. Aby
akumulator był w jak najlepszym stanie, należy go nabijać po każdym użyciu, natomiast w
przypadku nie używania urządzenia, po 6 miesiącach.
DK
H
CZ
SL
Fastsättning av trimmerskydd på basen
Fig. 3
• Placera trimmerskyddet så att dess öppna del ligger mot trimmerhuvudet och fäst
krokarna som sitter på botten av skyddet genom hålen i botten på trimmerhuvudets bas.
• Skruva fast trimmerskyddet på trimmerhuvudets bas. Hålet är placerat bakom
trimmerhuvudet ovanpå trimmerskyddet.
Byte av blad
Fig. 4 + 5
Denna trimmer har ett avtagbart plastblad som kan sättas på, eller som snabbt och lätt kan
bytas ut mot ett nytt blad om det är utslitet eller skadat.
Se till att batteriet har tagits bort från maskinen innan arbete utförs i närheten av
eller på bladet.
Przed podłączeniem akumulatora do urządzenia należy sprawdzić, czy wyłączniki
nie znajdują się w pozycji “On".
PL
Fastsättning av skärblad (fig. 4) :
• Passa in den stora delen av hålet i bladet över metallfästet som sitter på navet i botten av
trimmerhuvudet.
• Dra bort bladet från mitten av bladnavet tills du känner att det klickar fast.
Ważne! Podcinarki nigdy nie przechowywać z rozładowanym akumulatorem.
Zestaw akumulatora należy ładować po każdym użyciu lub po każdych 6
miesiącach przechowywania.
Uwaga: Akumulator nie zostanie uszkodzony, jeżeli będzie nabijany dłużej aniżeli 12 godzin.
4. MONTAŻ
Zakładanie płaszcza ochronnego na podstawę głowicy
Rys. 3
• Umieścić płaszcz ochronny podcinarki otwartym zaokrąglonym końcem głowicy
podcinarki i przymocować haczykami do spodu płaszcza ochronnego przez otwory w
dnie podstawy głowicy.
• Do podstawy głowicy podcinarki przykręcić śrubami płaszcz ochronny. Otwór musi
znajdować się za głowicą podcinarki u góry osłony ochronnej.
Rys. 4 + 5
Niniejsza podcinarka posiada zdejmowany nóż z tworzywa sztucznego, który można bardzo
łatwo i szybko zamocować, lub jeśli jest uszkodzony lub zużyty, wymienić za nowy.
Przed rozpoczęciem pracy w pobliżu ostrza upewnij się, czy akumulator jest
odłączony od maszyny.
Fastsättning av centralhandtaget
• Sätt fast centralhandtaget med skruvhålen riktade uppåt.
• Dra upp armarna på hjälphandtaget en aning så att de passar över den anslutande delen
på huvudenheten.
• Samtidigt som centralhandtaget är vänt mot dig, sätter du in bulten till vänster och muttern
till höger, dra sedan åt bulten för att fixera centralhandtaget.
Tryck in ändskyddet i hålet över bulten.
Bära batteripacket
Bärremmen med batteripacket ska bäras över bröstet så att det inte svänger omkring.
5. ANVÄNDNING
Montaż noży tnących (Rys. 4):
• Szeroką część otworu noża przymocować nad metalowym występem, umieszczonym na
szyjce od spodu głowicy podcinarki.
74
Borttagning av skärblad (fig. 5) :
• Ta tag i bladet och skjut det mot navets mitt. Ta bort det och kassera det.
• Ta tag i mitten på det nya bladet och kroka fast det över metallfästet. Dra bort det från
mitten av bladnavet tills du känner att det klickar fast.
Ferm
Justering av huvud
Fig. 6 +7
Justering av huvudets vinkel (fig. 6):
• Ta tag i trimmerns huvud och tryck ner och håll kvar ”push”-knappen.
Ferm
11
S
•
•
Justera huvudet till önskad vinkel.
Släpp knappen för att låsa huvudet i det läge du valt.
•
FIN
Należy upewnić się, czy ładowanie akumulatora przebiega za pośrednictwem właściwej,
czyli zalecanej przez producenta, ładowarki. Niewłaściwe użytkowanie może stwarzać
ryzyko porażenia prądem, przegrzania lub wycieku żrącego płynu z akumulatora.
Vridning av huvudet för växling från trimmerläge till kantläge (fig. 7):
• Ta tag i trimmerns huvud och vrid det ett halvt varv runt handtaget.
N
W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów z urządzeniem lub chcąc
zamówić części zamienne, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym
sprzedawcą urządzeń firmy Ferm.
Varning! Se till att hålla undan fingrarna från skärmekanismen under dessa arbeten!
DK
Justering av förlängningsrör
Fig. 8
Längden på handtaget kan varieras, vilket gör att du kan komma åt svåråtkomliga ställen utan
att använda stege.
H
CZ
•
•
•
SL
Zasady bezpieczeństwa odnośnie ładowarki akumulatorowej
Ładowarka została zaprojektowana do użytku za pośrednictwem standardowego domowego
gniazda sieciowego (prąd o napięciu 230 – 240V). Nie wolno próbować podłączania ładowarki
do innego źródła zasilania.
Należy zapoznać się i przestrzegać zaleceń umieszczonych na ładowarce oraz akumulatorze.
Ładowanie akumulatora może odbywać się wyłącznie w czystym i suchym pomieszczeniu.
Ta ett fast tag om trimmern och lyft spärren på det nedre handtaget.
Dra ut handtaget till önskad längd.
Tryck tillbaka spaken ordentligt för att låsa handtaget.
Uwaga! Jeżeli bateria ulegnie pęknięciu albo innemu uszkodzeniu, lub też zostanie
silnie uderzona, nie wolno umieszczać jej wewnątrz ładowarki. Istnieje ryzyko
porażenia prądem (również śmiertelnego). Uszkodzoną baterię należy wymienić, a
następnie pozbyć się jej w bezpieczny sposób. Należy upewnić się, że ładowarki
ani jej przewodu nie pozostawiono w miejscu, gdzie mogą zostać podeptane.
Justering av centralhandtaget
Fig. 9
Vinkeln och vidden på centralhandtaget kan justeras enligt önskemål.
PL
•
•
•
Uwaga! Nie należy dopuścić do zamoczenia ładowarki jakimkolwiek płynem.
Istnieje ryzyko porażenia prądem. Przed włożeniem do ładowarki akumulator
również musi być zupełnie suchy.
Lossa bulten på centralhandtagets sida.
Justera vinkeln och vidden till det mest bekväma läget.
Dra åt bulten igen för att fixera centralhandtaget i det nya läget.
Start och stopp
Fig. 10
Handtaget på denna produkt är utformat med en säkerhetsknapp för att hindra att maskinen
startar oavsiktligt.
• Tryck in och håll nere säkerhetsknappen som finns på vardera sida om handtaget, tryck
sedan ner startknappen. Nu kan du släppa upp säkerhetsknappen.
• Släpp start/stopp-spaken för att stanna bladen.
Obs! Bladen fortsätter att rotera när avtryckaren har släppts, vänta tills den har stannat innan
du kommer i närheten av klippområdet med händer eller fötter.
6. UNDERHÅLL
Koppla alltid loss batteriet efter användning!
Service
Din trimmer kräver endast minimalt underhåll.
12
PL
Ferm
Uwaga! Jeżeli w wyniku uszkodzenia z baterii wycieknie kwas, należy unikać
kontaktu z cieczą. W wypadku dotknięcia spłukać obficie wodą. Jeżeli płyn
dostanie się do oczu, należy zwrócić się do lekarza.
Czyszczenie:
W celu maksymalnego obniżenia ryzyka porażenia prądem, przed rozpoczęciem
czyszczenia należy odłączyć ładowarkę od źródła zasilania, a następnie wyjąć z niej
akumulator.
Po naładowaniu akumulatora należy pozostawić ładowarkę do wystygnięcia w bezpiecznym,
chłodnym i dobrze przewietrzonym miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie należy próbować ładowania akumulatora za pomocą innej ładowarki niż dostarczona w
komplecie z urządzeniem. Nie należy próbować rozmontowywania ładowarki. Jeżeli przestała
działać, należy oddać ją do najbliższego autoryzowanego ośrodka serwisowego w celu
dokonania niezbędnej naprawy. Ładowarkę, akumulator i samo urządzenie główne należy
zawsze przechowywać w bezpiecznym, suchym miejscu niedostępnym dla dzieci, w którym
temperatura nie przekracza 40°C (104°F). Nie należy ich przechowywać np. na wolnym
powietrzu, w miejscu, gdzie zostaną wystawione na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych lub obok przedmiotów metalowych.
Ferm
73
S
S
•
FIN
•
N
•
•
DK
•
H
•
Nie wolno przenosić urządzenia/ładowarki za przewód zasilający lub szarpać przewodu w
celu wyciągnięcia wtyczki z gniazda zasilającego. Należy trzymać przewód z dala od
źródeł ciepła. Nie wystawiać go na działanie oleju lub ostrych krawędzi.
Nie wolno wywierać nacisku na urządzenie. Przycinarka powinna pracować w tempie, do
którego została przystosowana.
Podczas pracy nie należy nadmiernie wychylać się do przodu. Grozi to utratą równowagi.
Nie wolno używać urządzenia bez nałożonej osłony ochronnej. Osłona musi zawsze
znajdować się na swoim miejscu.
Należy używać wyłącznie części zamiennych oraz przystawek firmy Ferm. Stosowanie
części innych niż te dostarczane i zalecane przez firmę Ferm może skutkować
unieważnieniem posiadanej gwarancji a ponadto zagrażać bezpieczeństwu użytkownika.
Urządzenia należy używać wyłącznie do celów, do jakich zostało przystosowane, czyli do
przycinania trawy oraz niewielkich krzewów.
CZ
•
•
•
•
Ta bort gräsrester och skräp från bladområdet efter varje användning. Kontrollera om
bladen är slitna och byt vid behov.
Använd inga slipmaterial vid rengöring av maskinen och sänk inte ner den i vatten.
Skulle några delar behöva bytas eller repareras, använd då endast delar som
rekommenderas av Ferm.
Om trimmern behöver repareras ska den lämnas in på inköpsstället.
Förvaring
Vid förvaring av trimmern i mer än 6 veckor:
• Ladda ur batteriet helt (genom att använda trimmern) och ladda sedan upp batteriet helt i
12 timmar.
• Ta bort eventuella gräsrester och annat skräp och torka av alla yttre ytor med en torr fiberfri
trasa eller mjuk borste.
• Förvara trimmern på ett torrt ställe utom räckhåll för barn.
• Förvaras trimmern i ett skjul bör den packas in i en plastsäck för att skyddas från fukt.
Ostrożność przede wszystkim!
Obs: Det är inte nödvändigt att olja trimmern.
SL
Szczegółowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa!
• Należy zawsze trzymać ręce i stopy z dala od pola działania urządzenia. Druga ręka
(trzymana z przodu) powinna zostać położona na uchwycie pomocniczym.
• Należy zawsze trzymać przycinarkę w bezpiecznej odległości od ciała.
• Niezmiennie należy nakładać okulary ochronne.
• Z przycinarki należy korzystać wyłącznie w świetle dziennym.
• Należy zawsze upewnić się, że otwory wentylacyjne nie uległy zaczopowaniu
pozostałościami przedmiotów ciętych.
• Osoba obsługująca urządzenie musi sprawdzić, czy w odległości 3 m od pola działania
przycinarki nie znajdują się inni ludzie lub zwierzęta.
• Należy upewnić się, że końcówki nie ulegają spięciu za pośrednictwem części
metalowych takich jak śruby, gwoździe, itp.
• Przed przystąpieniem do cięcia należy usunąć wszelkie kamienie, patyki, zabawki lub inne
przedmioty z miejsca pracy urządzenia.
• Nie wolno sięgać ręką pod urządzenie, w którym znajduje się akumulator. Przed
podjęciem próby usunięcia lub dotknięcia osłony żyłki tnącej przycinarki należy wyjąć
akumulator z urządzenia.
• W celu zachowania ostrości i czystości narzędzi tnących, które będą właściwie
wykonywać swoje obowiązki, należy przestrzegać zaleceń związanych z ich
smarowaniem i czyszczeniem. Należy również dokonywać okresowego przeglądu
przewodu zasilającego urządzenia, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń zlecić jego
naprawienie w autoryzowanym ośrodku serwisowym. Uchwyty urządzenia należy
osuszać, a także usuwać z nich olej i smar.
• Nie wolno przenosić przycinarki z palcem umieszczonym na włączniku.
• Zastosowanie akcesoriów lub przystawek innych niż zalecane w niniejszej instrukcji może
grozić poważnymi obrażeniami ciała.
• Należy upewnić się, że otrzymany akumulator odpowiada posiadanemu urządzeniu.
• Przed włożeniem akumulatora do ładowarki należy upewnić się, czy stykające się
powierzchnie zewnętrzne akumulatora i urządzenia są czyste i suche.
PL
72
Ferm
Felsökning
Fungerar inte trimmern riktigt, kan du behöva:
• Ta bort eventuella gräsrester eller skräp från trimmern.
• Ladda upp batteriet helt i 12 timmar.
• Kontrollera sladdar och el-anslutningar beträffande skador och byta ut dem vid behov.
Fel
Kontakta servicestället som anges på garantibeviset om ett fel uppstår, t.ex. på grund av en
del som är nedsliten. I slutet av den här bruksanvisningen finns en sprängskiss över de delar
som kan beställas.
Miljö
För att undvika transportskador levereras maskinen i en så stadig förpackning som möjligt.
Förpackningen har så långt det är möjligt tillverkats av återvinningsbart material. Ta därför
tillvara möjligheten att återvinna förpackningen.
Skadade och/eller kasserade elektriska och elektroniska apparater ska lämnas in
enligt gällande miljöregler.
Garanti
Se det separat bifogade garantikortet för garantivillkoren.
Ferm
13
S
CE FÖRSÄKRAN (S)
Ochrona cieplna
FIN
Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överensstammer med följande norm och
dokument
Nie używaj w czasie deszczu.
N
EN 60745-1
DK
Nosite zaščito za oči in ušesa
enl. bestämmelser och riktlinjema:
98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2000/14/EEC
Należy nosić rękawice ochronne
H
fràn 01-01-2006
ZWOLLE NL
CZ
Obserwatorzy powinny się znajdować w oddaleniu.
SL
Poziom natężenia dźwięku
PL
Uszkodzone oraz /lub wybrakowane urządzenie elektryczne lub elektroniczne musi
być utylizowane w odpowiedni sposób.
W. Kamphof
Avdelning Kvalitetsbevakning
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
• Plastikowych torebek należy pozbywać się w sposób bezpieczny. Stanowią one ryzyko
uduszenia dla małych dzieci.
• Należy dbać o czystość miejsca pracy.
• Nie wolno używać urządzeń elektrycznych podczas deszczu lub w środowisku mokrym.
• Nie wolno używać urządzeń elektrycznych w miejscu, gdzie ich praca stwarza
niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu, np. w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów.
• Nie należy wpuszczać dzieci na teren pracy urządzenia.
• Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu.
• Nie należy pozwalać dzieciom lub innym osobom postronnym na dotykanie urządzeń
elektrycznych.
• Nie należy pozostawiać urządzenia elektrycznego bez nadzoru. Po zakończeniu pracy
należy zawsze wyjąć akumulator z urządzenia.
• Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Zawsze należy nakładać okulary ochronne. Zaleca się również stosowanie ochraniaczy uszu.
• Należy właściwie ubierać się do pracy z urządzeniem: ubrania nie powinny posiadać luźno
zwisających elementów, nie należy zakładać biżuterii. Warto upewnić się, że części
ubrania nie mają możliwości dotknięcia ruchomych części urządzenia.
• Zamiast sandałów lub innych butów z odkrytymi palcami do cięcia należy zakładać
obuwie antypoślizgowe.
• Przed rozpoczęciem użytkowania każdego urządzenia elektrycznego należy sprawdzić,
czy któraś z jego części nie uległa uszkodzeniu. Po stwierdzeniu uszkodzenia nie należy
korzystać z urządzenia do momentu wymiany części.
• Osoby zmęczone lub będące pod wpływem alkoholu nie powinny używać urządzeń
elektrycznych.
Det är vår policy att kontinuerligt förbättra våra produkter och därför förbehåller vi oss för
ändringar av produktspecifikationer utan föregående information.
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Nederländerna
14
PL
Ferm
Ferm
71
14. Wtyczka ładowarki
JOHDOTON TELESKOOPPINEN RUOHOTRIMMERI
Zwartość opakowania
1 Bezsznurowa podcinarka teleskopowa
1 Akumulator
1 Ładowarka akumulatora
1 Urządzenie zabezpieczające
1 Komplet śrub urządzenia zabezpieczającego
6 Ostrza
1 Instrukcja obsługi
1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
1 Karta gwarancyjna
Seuraavan tekstin numerot vastaavat sivulla 2 - 5 olevien kuvien numeroita.
Lue nämä ohjeet ennen käyttöä huolellisesti, jotta oma turvallisuutesi ja lähistöllä
olevien turvallisuus ei vaarannu. Pane ohjeet huolellisesti talteen vastaisen varalle.
Prosimy skontrolować, czy narzędzie, luźne części i osprzęt nie zostały uszkodzone podczas
transportu.
2. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Sisällys:
1. Laitetiedot
2. Turvaohjeet
3. Akun lataaminen ja uudelleenlataaminen
4. Kokoaminen
5. Käyttö
6. Huolto
1. LAITETIEDOT
Wyjaśnienie symboli
W niniejszej instrukcji i lub/na urządzeniu stosowane są następujące oznaczenia:
PL
FIN
Tekniset tiedot
Akkulaturin suorituskyky
Akun suorituskyky
Akun latausaika
Toiminta-aika
Kuormittamaton kierrosnopeus
Leikkuuala
Paino
Zapoznać się z instrukcją obsługi.
W zgodności z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa dyrektyw UE
230V~, 50 Hz, 450 mA, 11 W
12 V, 3 Ah
12 hours
40 minuuttia*
8000/min.
230 mm
1.2 kg
Maszyna II klasy – Izolacja podwójna – Nie jest potrzebne łącze na uziemianie.
*Riippuvainen leikattavan materiaalin pituudesta ja paksuudesta.
Tuotteen tiedot
Kuva 1
1. Pääyksikkö
2. On / Off –kytkin
3. Turvakytkin
4. Keskuskahva
5. Teleskooppinen lukko
6. Pään kulmalukko
7. Trimmerin suoja
8. Leikkuuterä
9. Laitteen latausjohto
10. Akku
11. Akun liitin
12. Kantohihna
13. Laturi
14. Laturin johto
Ryzyko uszkodzenia materiału oraz/ lub fizycznych obrażeń
Wskazuje na fakt istnienia napięcia
Zawsze przeładujcie akumulatory
Tylko dla stosowania wewnątrz pomieszczeń
70
Ferm
Ferm
15
S
Pakkauksen sisältö
1 Johdoton teleskooppinen ruohotrimmeri
1 Akku
1 Akkulaturi
1 Suojalevy
1 Kiinnitysruuvi suojalevylle
6 Terät
1 Käyttöohjeen
1 Turvallisuusluvun
1 Takuukortin
FIN
N
DK
H
BEZPRZEWODOWA PODCINARKATELESKOPOWA
Cyfry zamieszczone w poniższym tekście odnoszą się do rysunków na stronie 2 - 5.
Dla bezpieczeństwa własnego i innych należy uważnie zapoznać się z zawartością
niniejszej instrukcji przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia. Instrukcję
należy przechowywać w bezpiecznym miejscu dla wszelkich późniejszych
odniesień.
Spistreści
1. Dane urządzenia
2. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
3. Ładowanie i doładowywanie akumulatora
4. Montaż
5. Sposób używanie
6. Konserwacja
Tarkista laite, irto-osat ja lisävarusteet kuljetusvaurioiden varalta.
2. TURVAOHJEET
CZ
Symbolit
Käyttöohjeessa ja laitteessa on käytetty seuraavia symboleita:
SL
SL
1. DANE URZĄDZENIA
PL
Lue käyttöohjeet.
Specyfikacja techniczna
Täyttää EU-direktiivien olennaiset turvallisuusmääräykset.
Suojausluokka II – Kaksoiseristys – Pistotulpan ei tarvitse olla maadoitettu.
Tapaturma- tai hengenvaara tai laitteen vaurioitumisvaara, jos laitetta ei käytetä
käyttöohjeessa neuvotulla tavalla.
|
|
|
|
|
|
230V~, 50 Hz, 450 mA, 11 W
12V, 3 Ah
40 minut*
8000/min
230 mm
1.2 kg
*Zależy od długości i grubości podcinanego materiału.
Sähköiskun vaara.
Informacje o produkcie
Rys. 1
1. Narzędzie główne
2. Wyłącznik – włączenie (On)/ wyłączenie (Off)
3. Przycisk bezpieczeństwa
4. Uchwyt środkowy
5. Teleskopowy ogranicznik ruchu
6. Ogranicznik ruchu kąta głowicy
7. Płaszcz ochronny podcinarki
8. Nóż tnący
9. Wtyczka narzędzia
10. Akumulator
11. Kieszeń akumulatora
12. Pasek na ramię
13. Ładowarka
Toimita akku kierrätykseen.
Vain sisäkäyttöön.
Ylikuumenemissuojaus.
16
Moc ładowarki akumulatora
Moc akumulatora
Czas eksploatacji
Prędkość na biegu jałowym
Szerokość cięcia
Ciężar
Ferm
Ferm
69
S
Garancija
Garancijske pogoje preberite na garancijskem listu, ki se nahaja na zadnji strani teh navodil za
uporabo.
FIN
Ei saa käyttää sateessa.
FIN
CE IZJAVA O SKLADNOSTI (SLO)
N
Käytä suojalaseja ja kuulonsuojaimia.
Na lastno odgovornost izjavljamo, da naveden izdelek ustreza naslednjim standardom in
standardnim dokumentom
DK
Käytä suojakäsineitä
EN 60745-1
Pidä sivulliset etäällä
H
v skladu s predpisi.
Äänentehotaso
98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2000/14/EEC
CZ
SLO
Vioittuneet tai käytöstä poistettavat sähkölaitteet on toimitettava asianmukaiseen
kierrätyspisteeseen.
z dne 01-01-2006
ZWOLLE NL
PL
W. Kamphof
Oddelek za nadzor kvalitete
Ker je naša tržna politika nenehno izboljševanje izdelkov, si pridržujemo pravico do sprememb
podatkov o izdelku brez predhodnega obvestila.
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle •The Netherlands
68
Ferm
Turvaohjeet
• Hävitä muovipussit turvallisella tavalla. Pienet lapset voivat tukehtua niihin.
• Pidä työskentelyalue puhtaana ja siistinä.
• Älä käytä laitetta sateessa tai märässä ympäristössä.
• Älä käytä laitetta palo- tai räjähdysvaarallisissa paikoissa, esim. lähellä syttyviä nesteitä
tai kaasuja.
• Älä päästä lapsia työskentelyalueelle.
• Suojaa laite sateelta.
• Älä anna lasten tai muiden ulkopuolisten koskea laitteeseen.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa ja irrota akku käytön jälkeen.
• Säilytä laitetta kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.
• Käytä aina suojalaseja. Suosittelemme myös kuulosuojainten käyttöä.
• Käytä tarkoituksenmukaista vaatetusta. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja ja varo, että
vaatteet eivät joudu kosketuksiin liikkuvien osien kanssa.
• Käytä liukumattomia jalkineita. Älä käytä sandaaleja tai avokärkisiä kenkiä.
• Ennen kuin käytät laitetta, tarkasta että siinä ei vahingoittuneita osia. Älä käytä laitetta,
ennen kuin vahingoittuneet osat on vaihdettu uusiin.
• Älä käytä laitetta väsyneenä tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
• Älä kanna laitetta tai laturia johdosta äläkä irrota pistotulppaa pistorasiasta vetämällä
johdosta. Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.
• Älä ylikuormita laitetta. Anna sen käydä sille tarkoitetulla nopeudella.
• Älä kurota liian kauas laitetta käyttäessäsi. Varo menettämästä tasapainoasi.
• Älä käytä laitetta, jos suojus ei ole paikoillaan. Suojus on aina pidettävä paikalleen
kiinnitettynä.
• Käytä ainoastaan Fermin varaosia ja lisätarvikkeita. Muiden kuin Fermin toimittamien tai
sen suosittelemien lisävarusteiden käyttö kumoaa takuun ja voi aiheuttaa vaaratilanteita.
• Käytä laitetta vain sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen: nurmikon ja kevyiden pensaiden
leikkaukseen.
Ferm
17
S
6. VZDRŽEVANJE
Varovaisuus ennen kaikkea!
FIN
Tärkeitä turvavaroituksia!
• Pidä kädet ja jalat aina poissa leikkuualueelta. Pidä toisella kädellä kiinni etukahvasta.
• Pidä leikkuri aina turvallisella etäisyydellä kehosta.
• Käytä aina suojalaseja.
• Käytä leikkuria vain päivänvalossa.
• Pidä ilmanvaihtoaukot puhtaina.
• Älä päästä muita ihmisiä tai elämiä 3:a metriä lähemmäs leikkuualuetta.
• Varmista, etteivät ruuvit, naulat tai muut metalliesineet pääse oikosulkemaan akun
napoja.
• Ennen kuin ryhdyt käyttämään leikkuria, poista työskentelyalueelta kivet, oksat, lelut ja
muut sinne kuulumattomat tavarat.
• Älä koskaan koske laitteen leikkuupäähän, jos akku on vielä kiinni laitteessa.
• Pidä kaikki leikkaavat työkalut terävinä ja puhtaina, jolloin ne toimivat paremmin. Noudata
lisävarusteiden voitelu- ja puhdistusohjeita. Pidä kahvat kuivina ja poista niistä öljy ja
rasva.
• Kantaessasi leikkuria älä pidä sormea kytkimellä.
• Muiden kuin tässä käyttöohjeessa suositeltujen lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa
tapaturmavaaran.
• Varmista, että käytettävä akku on oikeanlainen.
• Ennen kuin työnnät akun laturiin, tarkasta että akun tai työkalun ulkopinta on puhdas ja
kuiva.
• Akkujen lataukseen on käytettävä oikeanlaista, valmistajan suosittelemaa laturia. Väärän
laturin käyttö saattaa johtaa sähköiskuvaaraan, ylikuumenemiseen tai syövyttävän
nesteen vuotoon akusta.
N
DK
H
CZ
SL
PL
Jos tuotteessa tai sen käytössä ilmenee ongelmia tai tarvitset varaosia, ota yhteyttä
lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
Akkulaturin turvaohjeet
Laturi on tarkoitettu yhdistettäväksi tavalliseen kodin sähköverkkoon (230–240 volttia). Älä
yritä yhdistää laturia muunlaiseen virtalähteeseen.
Lue laturiin ja akkuun merkityt ohjeet ja noudata niitä. Akun saa ladata vain sisätiloissa,
puhtaassa ja kuivassa paikassa.
Varoitus! Jos akussa on säröjä tai se on vahingoittunut tai joutunut kovan iskun
kohteeksi, sitä ei saa sähköiskuvaaran takia työntää laturiin. Akku on vaihdettava
uuteen ja vahingoittunut akku on hävitettävä turvallisella tavalla. Älä aseta laturia ja
sen johtoa paikkaan, jossa niihin voi kompastua tai niiden päälle voi astua.
Po uporabi vedno izkljuãite baterijski modul!
Vzdrževanje
Vaš obrezovalnik zahteva minimalno vzdrževanje.
•
•
•
•
Po vsaki uporabi odstranite z rezila travo ali druge ostanke. Zaradi obrabe preverite rezila in
jih po potrebi zamenjajte.
Za čiščenje izdelka ne uporabljajte razjedljivih sredstev in izdelka nikoli ne potapljajte v
vodo.
Če je potrebno dele zamenjati ali popraviti, uporabljajte samo dele, ki jih odobrava Ferm.
Če vaš izdelek potrebuje servis ali popravilo, ga vrnite na mesto nakupa.
Skladiščenje
Če obrezovalnik skladiščite dalj kot 6 tednov:
• Popolnoma napolnite baterijski modul (izdelek zaženite) in nato baterijski modul polnite 12
ur.
• Odstranite vse ostanke in s pomočjo suhe krpe, ki ne pušča sledi, ali z mehko krtačo
obrišite vse zunanje površine.
• Skladiščite v suhem prostoru, izven dosega otrok.
• Če skladiščite v mokrem prostoru, orodje pospravite v vrečo iz polietilena, da preprečite
vpliv vlage.
Opomba: Izdelka ni potrebno mazati z oljem.
Odstranjevanje napak
Če izdelek ne dela pravilno, izvedite naslednje korake:
• Iz izdelka očistite vso travo in druge ostanke.
• Izdelek popolnoma napolnite, čas polnjenje je 12 ur.
• Zaradi obrabe preverite kable in električne priključke ter po potrebi zamenjajte.
Okvare
V primeru okvare, t.j. obrabe posameznega dela, pokličite servisno službo. Naslov je označen
na garancijskem listu. Na zadnji strani tega priročnika je povečan prikaz posameznih delov, ki
jih lahko naročite.
Okolje
Orodje transportiramo v krepki embalaži da ga zavarujemo pred poškodbami.Večino
embalaže je mogoče reciklirati zato jo odnesi na zbirališče takšnih odpadkov oz. v za to
namenjen kontejner, da bo reciklirana.
Varoitus! Suojaa laturi nesteiltä. Sähköiskuvaaran vuoksi akun on oltava täysin
kuiva, ennen kuin sen saa työntää laturiin.
18
SLO
Poškodovano ali neuporabno električno napravo odnesite na mesto, pristojno za
reciklažo tovrstnega materiala.
Ferm
Ferm
67
S
•
FIN
•
•
Trdno primite glavo obrezovalnika in pritisnite ter podržite gumb, na katerem je natisnjena
beseda “push”.
Glavo prilagodite v želen kot.
Sprostite gumb in to tako, da se glava zaustavi v legi, ki ste jo izbrali.
Varoitus! Jos vikatilanteessa laturin sisästä tulee nestettä, vältä koskemasta siihen.
Jos nestettä joutuu iholle, huuhtele vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, hakeudu
lääkärin hoitoon.
FIN
Puhdistaminen
N
Vrtenje glave za vklop iz lege obrezovanja v lego obrobljanja (slika 7):
• Primite glavo obrezovalnika in jo za polovico zavrtite okrog ročaja.
Sähköiskuvaaran välttämiseksi laturin pistotulppa on irrotettava pistorasiasta ja
akku on poistettava laturista, ennen kuin laturia ryhdytään puhdistamaan.
DK
Opozorilo! Med tem opravilom ne smete imeti na sprožilcu prstov!
H
Prilagoditev podaljšane cevi
Slika 8
Dolžina ročaja se lahko na tem izdelku spreminja, kar vam omogoča dosego različnih mest
brez uporabe lestve.
CZ
SLO
PL
•
•
•
Obrezovalnik trdno primite in dvignite kljuko spodnjega ročaja.
Ročaj podaljšajte v želeno dolžino.
Vzvod trdno porinite navzdol, da se ročaj zablokira.
3. AKUN LATAAMINEN JA UUDELLEENLATAAMINEN
Ennen ensimmäistä käyttökertaa, lataa akku 16 tunnin ajan!
Prilagoditev osrednjega ročaja
Slika 9
Kot in širino osrednjega ročaja lahko prilagodite glede na svoj izbor.
•
•
•
Na strani osrednjega ročaja sprostite zapah.
Kot in širino prilagodite tako, da bo za vas najbolj udobno.
Zapah privijte in tako osrednji ročaj pritrdite v novo lego.
Zagon in zaustavitev
Slika 10
Ročaj tega izdelka je izdelan z varnostnim gumbom, ki preprečuje neželen zagon.
•
•
Anna akun jäähtyä käytön jälkeen jättämällä se lasten ulottumattomiin turvalliseen ja viileään
paikkaan, jossa on hyvä ilmanvaihto. Älä yritä ladata akkua muulla kuin tämän laitteen mukana
toimitetulla laturilla. Älä yritä purkaa laturia. Jos se ei toimi, vie se lähimpään valtuutettuun
huoltoliikkeeseen korjattavaksi. Säilytä laitetta, laturia ja akkua aina lasten ulottumattomissa
turvallisessa ja kuivassa paikassa, jonka lämpötila on enintään 40 °C. Lämpötila voi nousta
liian korkeaksi esim. suorassa auringonvalossa lasin alla tai metalliesineiden pinnalla.
Pritisnite in podržite varnostni gumb, ki se nahaja na ročaju, nato pritisnite gumb za zagon.
Sedaj lahko varnostni gumb izpustite.
Za zaustavitev rezil sprostite vzvod za zagon/zaustavitev.
Akun lataaminen
Kuva 2
• Akku pitää irrottaa laitteesta sen lataamisen ajaksi.
• Irrota akku kiertämällä metallista lukkorengasta vastapäivään. Pistoke voidaan sitten
irrottaa akusta.
• Kytke mukana toimitettu akkulaturi akun pistokkeeseen, kytke laturi pistorasiaan ja
käännä laturi päälle.
• Akku tarvitsee 12 tuntia latautuakseen täysin tyhjästä. Pitääksesi akun hyvässä kunnossa,
on parasta ladata akku jokaisen käytön jälkeen tai jos tuotetta ei ole käytetty yli 6
kuukauteen.
Varmista, että start-kytkimet eivät ole päällä ennenkuin kytket akun laitteeseen.
Opomba: Rezila po sprostitvi sprožila še vedno delujejo. Počakajte, da se le-ta, preden boste
noge ali roke položili poleg območja rezanja, zaustavijo.
Tärkeää! Älä koskaan säilytä trimmeriä tyhjän akun kanssa! Lataa akku aina jokaisen
käytön ja yli 6 kuukauden säilytysajan jälkeen.
Huomaa: Akku ei vahingoitu, jos sitä ladataan yli 12 tuntia.
66
Ferm
Ferm
19
S
4. KOKOAMINEN
4. MONTAŽA
FIN
Trimmerin suojan sovittaminen leikkuupään tyveen
Kuva 3
• Sijoita trimmerin suoja sen avoin puoli trimmerin pään ympäri ja sovita suojan pohjassa
olevat koukut trimmerin pään pohjan tyvessä oleviin reikiin.
• Kiinnitä suoja ruuvilla trimmerin pään tyveen. Reikä on trimmerin pään takana, suojan
yläpuolella.
N
DK
Terien vaihto
Kuvat 4 + 5
Tämä trimmeri on varustettu vaihdettavilla muoviterillä, jotka voidaan sovittaa tai, kun
vaurioituneet tai kuluneet, vaihtaa uusiin teriin hyvin helposti ja nopeasti
H
CZ
Inštalacija zaščite obrezovalnika na temelj glave
Slika 3
• Zaščito obrezovalnika namestite z njegovim odprtim okroglim koncem zadaj za glavo
obrezovalnika in kavlje pritrdite na vznožje zaščite skozi odprtine, ki se nahajajo v vznožju
temelja glave obrezovalnika.
• Zaščito privijte na temelj glave obrezovalnika. Odprtine se nahajajo zadaj za glavo
obrezovalnika, na zgornjem delu zaščite obrezovalnika.
Menjava rezila
Slika 4 + 5
Ta obrezovalnik ima odstranljiva plastična rezila, ki jih lahko nainštalirate ali pa v primeru
poškodbe oziroma obrabe zamenjate za nove in to zelo enostavno ter hitro.
Varmista, että akku ei ole kytketty laitteeseen ennenkuin työskentelet terän
läheisyydessä.
SL
Preden boste začeli z deli poleg rezila ali pa na samem rezilu zagotovite, da je
baterijski modul izključen.
Leikkuuterien sovitus (Kuva 4):
• Sovita terän reiän suurempi osa trimmerin pään keskiön alaosassa olevaan
metallikahvaan.
• Vedä terää poispäin teräkeskiöstä kunnes se napsahtaa paikalleen.
PL
Leikkuuterien poisto (Kuva 5):
• Tartu terään ja työnnä sitä kohti teräkeskiötä. Poista terä ja hävitä normaalien roskien
mukana.
• Tartu uuteen terään keskeltä ja aseta se metallikahvaan. Vedä sitä poispäin teräkeskiöstä
kunnes se napsahtaa paikalleen.
Keskikahvan sovitus
• Sovita keskikahva siten, että ruuvinreiät ovat ylöspäin.
• Vedä apukahvan varret hieman auki, niin että ne sopivat pääyksikön liitoskohtaan.
• Keskikahvan ollessa itseäsi kohti, aseta pultti sisään vasemmalta ja mutteri oikealta ja
kiristä keskikahva paikalleen.
Työnnä suojakorkki pultin päällä olevaan reikään.
Akunston kantaminen
Kiinnitä kantohihna ja akusto rinnan ympärille, jotta se ei pääse heilumaan.
5. KÄYTTÖ
Inštalacija rezalnih rezil (slika 4):
• Velik del odprtine pritrdite v rezilo nad kovinski držaj, ki se nahaja na pestu, v vznožju glave
obrezovalnika.
• Rezilo potegnite stran od središča pesta rezila; morate zaslišati zvok, da se je le-ta
zaskočil.
Odstranjevanje rezalnih rezil (slika 5):
• Rezilo trdno primite in ga potegnite proti središču pesta. Odstranite in odvrzite med
normalne odpadke.
• Novo rezilo trdno primite na sredini in ga upognite v kovinsko vznožje. Potegnite ga stran
od središča pesta rezila; morate zaslišati zvok, da se je le-ta zaskočil.
Inštalacija osrednjega ročaja
• Osrednji ročaj pritrdite tako, da bodo luknje za vijake obrnjene navzgor.
• Ročice pomožnega ročaja potegnite, da se narahlo odprejo, s čimer se bodo pritrdile nad
zgornji del priključitvenega dela na glavni enoti.
• Ko je osrednji ročaj obrnjen proti vam, vložite zapah na levo stran, matico pa na desno stran
in nato zapah pritrdite tako, da bo osrednji ročaj pritrjen na mestu.
V odprtino, ki je nad zapahom, porinite zaključni del.
Prenašanje baterijske enoto
Prenosni jermen z baterijsko enoto si nadenite čez prsi in tako preprečite nihanje sem ter tja.
Pään asennon korjaus
Kuvat 6 + 7
Pään kulman säätäminen (Kuva 6):
• Tartu trimmerin päästä ja paina pohjaan nappi, jossa lukee “push”.
• Säädä pää haluttuun kulmaan.
20
SLO
5. UPORABA
Prilagoditev glave
Slika 6 + 7
Prilagajanje kota glave (slika 6):
Ferm
Ferm
65
S
Opozorilo! Ne dopustite, da bi polnilec prišel v stik s kakršno koli tekočino. Obstaja
nevarnost električnega udara. Preden baterijo vstavite v polnilec, mora biti le-ta
povsem suha.
FIN
•
Päästä irti napista lukitaksesi pää valittuun asentoon.
Opozorilo! Če zaradi malomarnega ravnanja iz baterije izteče tekočina, se le-te
izogibajte. V primeru stika s tekočino, jo izperite z vodo. Če pride v stik z očmi,
poiščite zdravniško pomoč.
N
DK
FIN
Pään kääntäminen trimmaus-asennosta reunojen siistimis -asentoon (Kuva 7):
• Tartu trimmerin päästä ja kierrä sitä puoli kierrosta varren ympäri.
Varoitus! Varmista, että pidät sormesi irti käynnistimestä tämän operaation aikana!
Čiščenje
Jatkovarren säätäminen
Kuva 8
Tämän tuotteen varren pituutta voidaan säätää, minkä ansiosta pääset käsiksi hankaliinkin
kohteisiin ilman tikkaita.
Da bi zmanjšali možnost električnega udara, kabel polnilca pred čiščenjem
izvlecite iz vtičnice in odstranite baterijo.
H
CZ
SLO
PL
Po uporabi pustite baterijo ohladiti na varnem, suhem, dobro prezračenem mestu, izven
dosega otrok. Baterije ne poskušajte polniti s katerimi koli drugimi polnilci. Uporabljajte zgolj
priloženega. Polnilca ne razstavljajte – če ne deluje, ga odnesite do najbližjega pooblaščenega
servisa. Zmeraj hranite polnilec, baterijo in napravo na varnem, suhem mestu, izven dosega
otrok in sicer na mestu, kjer temperatura ne preseže 40 °C (104 °F) npr. na prostem,
izpostavljeno neposredni sončni svetlobi ali skupaj s kovinskimi izdelki.
3. POLNJENJE IN PONOVNO POLNJENJE BATERIJSKEGA
MODULA
•
•
•
Keskikahvan säätäminen
Kuva 9
Keskikahvan kulma ja ote voidaan säätää makusi mukaan.
•
•
•
Pred prvo uporabo polnite baterijski modul 16 ur!
Polnjenje baterijskega modula
Slika 2
• Pred polnjenjem morate baterijski modul izključiti iz izdelka.
• Za izključitev baterijskega modula zavrtite proti smeri urnega kazalca kovinsko varovalni
obroč. Nato lahko vtičnico odstranite z baterijskega modula.
• Dobavljen polnilec za baterije priključite v vtičnico baterijskega modula, polnilec priključite
v električno vtičnico in ga vključite.
• Baterijski modul potrebuje za popolno napolnitev 12 ur. Da bo baterijski modul vedno v
brezhibnem stanju, priporočamo, da baterijski modul napolnite po vsaki uporabo ali pa če
izdelka ne uporabljate dalj kot 6 mesecev.
Tartu trimmeriin ja nosta alakahvan lukko.
Aseta varsi haluttuun pituuteen.
Paina vipu lujasti takaisin paikalleen lukitaksesi kahvan.
Löysää keskikahvan sivun pultti.
Säädä kulma ja ote asentoon, joka tuntuu mukavimmalta.
Kiristä pultti uudelleen lukitaksesi keskikahvan uuteen asentoonsa.
Käynnistys ja pysäytys
Kuva 10
Tämän tuotteen kahvaan on suunniteltu turvanappi estämään tahattomat käynnistykset.
•
•
Paina kahvan molemmilla puolilla oleva turvanappi pohjaan pitäen se pohjassa ja paina
sitten käynnistystä. Voit nyt päästää irti turvanapista.
Päästä irti start/stop-kytkimestä pysäyttääksesi terät.
Huomaa: Terät jatkavat pyörimistä vielä sen jälkeen, kun laite on pysäytetty. Odota niiden
pysähtymistä, ennenkuin viet leikkuuterän lähelle jalkojasi tai käsiäsi.
6. HUOLTO
Preden boste baterijski modul ponovno priključili na izdelek zagotovite, da se
stikala za zagon ne nahajajo v legi vklopa.
Kytke aina akku irti käytön jälkeen!
Pomembno! Obrezovalnika nikoli ne skladiščite z odprtim baterijskim modulom!
Napolnite po vsaki uporabi ali po 6 mesecih skladiščenja.
Huolto
Trimmeri vaatii vain vähän huoltamista.
Opomba: Če baterijski modul polnite več kot 12 ur, se le-ta ne poškoduje.
64
Ferm
Ferm
21
S
•
FIN
•
•
•
N
Jokaisen käytön jälkeen, poista kaikki ylimääräinen ruoho tai jäte terien läheltä. Tarkista
terät kulumisen varalta ja vaihda, mikäli tarpeellista.
Älä käytä hankaavia materiaaleja laitteen puhdistamiseen tai upota sitä veteen.
Jos osia pitää vaihtaa tai korjata, käytä ainoastaan Fermn hyväksymiä osia.
Jos tuotteesi tarvitsee huoltoa tai korjausta, palauta se ostopaikkaasi.
Varastointi
Kun varastoit trimmerin yli 6 viikon ajaksi:
• Tyhjää akku täydellisesti (käyttämällä laitetta) ja lataa sitten akkua 12 tunnin ajan.
• Poista kaikki roskat ja muu kertynyt aines, ja pyyhi kaikki ulkopinnat kuivalla,
nukkaamattomalla räsyllä tai pehmeällä harjalla.
• Säilytä kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
• Jos säilytät laitetta vajassa, pakkaa se polyteenipussiin pitääksesi kosteuden poissa.
DK
H
CZ
Huomaa: Laitetta ei tarvitse öljytä.
Ongelmatilanteet
Jos tuote ei toimi kunnolla, sinun ehkä tarvitsee:
• Puhdistaa kaikki kertynyt ruoho ja roskat laitteesta.
• Ladata akku täysin 12 tunnin ajan.
• Tarkistaa johdot ja sähköliittimet vian varalta ja vaihtaa ne, mikäli tarpeellista.
SL
PL
Viat
Jos kone vikaantuu esimerkiksi osan kulumisen johdosta, ota yhteys takuukortin
huoltopisteeseen. Tämän käyttöoppaan takasivulla on hajotuskuva, jossa on lueteltu
tilattavissa olevat osat.
Ympäristö
Kuljetusvaurioiden välttämiseksi kone on pakattu tukevaan laatikkoon. Tämä pakkaus on
mahdollisimman ympäristöystävällinen. Kierrätä se.
•
Napravo uporabljajte v skladu z njenim namenom– za košenje trave in grmičkov.
Predvsem - Bodite pozorni!
Posebna varnostna opozorila!
• Zmeraj imejte noge in roke izven območja rezanja.Vaša druga (sprednja) roka naj se
nahaja na omožnem ročaju.
• Zmeraj držite obrezovalnik v varni razdalji od telesa.
• Zmeraj nosite zaščitna očala.
• Obrezovalnik uporabljajte samo podnevi.
• Poskrbite, da bodo ventilacijske reže zmeraj čiste.
• Poskrbite, da se v območju 3 metrov okrog območja košnje ne bodo nahajali ljudje ali
živali.
• Poskrbite, da kontakti kabla ne morejo biti premoščeni zaradi drugih kovinskih delov kot
npr. vijakov, žebljev itn.
• Pred uporabo obrezovalnika, odstranite vso kamenje, palice, igrače ali tuje predmete iz
območja košnje.
• Nikdar ne segajte pod napravo, ko je baterija še vstavljena.
• Rezalno orodje ohranjajte ostro in čisto zaradi učinkovitejše uporabe. Sledite navodilom
za mazanje in čiščenje pripomočkov. Ročaji naj bodo čisti, brez prisotnosti olja in masti.
• Ne prenašajte obrezovalnika s prstom na vklopnem stikalu.
• Uporaba nastavkov, ki jih podjetje Ferm ni dobavilo ali priporočilo, je lahko razlog za
poškodbe oseb.
• Prepričajte se, ali imate za to napravo primerno baterijo.
• Preden baterijo vstavite v polnilec, se prepričajte, ali je zunanja površina baterije ali
naprave čista in suha.
• Poskrbite, da boste baterijo polnili s pravim polnilcem, ki ga je priporočal proizvajalec.
Nepravilna uporaba lahko povzroči električni udar, pregrevanje ali izliv korozivne tekočine
iz baterije.
Vioittuneet tai käytöstä poistettavat sähkölaitteet on toimitettava asianmukaiseen
kierrätyspisteeseen.
Takuu
Tarkista takuuehdot erillisestä takuukortista.
SLO
Če imate s tem izdelkom kakršne koli težave ali potrebujete nadomestne dele,
pokličite vaš najbližji servis ali trgovino.
Varnostna opozorila za baterijski polnilec
Polnilec je posebej prirejen za standardno hišno električno napetost (230 -V 240V). Ne
poskušajte je priklopiti na kakršno koli drugo električno napetost.
Prosimo, da preberete in upoštevate navodila, natisnjena na polnilcu in bateriji.
Baterijo lahko polnite samo v notranjih prostorih – na čistem in suhem mestu.
Opozorilo! V primeru, da je bila baterija poškodovana ali počena ali bila
izpostavljena težkim udarcem, je ne dajajte v polnilec, saj obstaja nevarnost
električnega udara. Baterijo je potrebno zamenjati in poškodovano varno
odstraniti. Poskrbite, da polnilec in njegov kabel ne bosta ležala na mestu, kjer se
lahko ob njega kdo spotakne ali nanj stopi.
22
Ferm
Ferm
63
S
CE TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA (FIN)
Ne uporabljajte v dežju.
FIN
FIN
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote on allalueteitujen standardien ja
standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen:
Nosite zaščito za oči in ušesa
N
EN 60745-1
Uporabljajte zaščitne rokavice.
DK
seruaavien sääntöjen mukaisesti:
98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2000/14/EEC
Druge osebe v bližini morajo stati v varni razdalji
H
Voimassa 01-01-2006
ZWOLLE NL
Stopnja hrupa.
CZ
SLO
PL
Poškodovano ali neuporabno električno napravo odnesite na mesto, pristojno za
reciklažo tovrstnega materiala.
Varnostni napotki
• Plastične vrečke varno odstranjujte – predstavljajo nevarnost, saj se lahko otroci zadušijo.
• Delovno območje ohranjajte čisto in urejeno.
• Ne uporabljajte električnega orodja na dežju in v vlažnem okolju.
• Ne uporabljajte električnega orodja, če obstaja nevarnost požara ali eksplozije – kot npr. v
bližini lahko vnetljivih tekočin ali plinov.
• Ne dovolite otrokom v vaše delovno območje.
• Ne izpostavljajte orodja dežju.
• Ne dovolite, da bi se otroci ali druge osebe dotikali električnega orodja.
• Električnega orodja ne puščajte nenadzorovanega in po uporabi zmeraj odstranite
baterijo iz naprave.
• Skadiščite na suhem mestu, izven dosega otrok.
• Zmeraj uporabljajte varnostna očala. Prav tako priporočamo varovala za ušesa.
• Nosite tesno prilegajoča se oblačila – ne ohlapnih oblačil ali zlatnine in poskrbite, da
obleka ne zaide med gibljive dele naprave.
• Nosite obutev, ki ne drsi. Ne nosite sandalov ali odprtih čevljev.
• Pred uporabo katerega koli električnega orodja preverite, ali je kakšen del poškodovan in
če je, naprave ne uporabljajte, dokler le-teh ne nadomestite z novimi.
• Ne uporabljajte električnega orodja, če ste utrujeni ali vinjeni.
• Orodja ali polnilca nikoli ne prenašajte za kabel ali le-tega sunkovito izvlecite iz vtičnice.
Kabel hranite izven izvorov vročine ter proč od olja in ostrih robov.
• Naprave ne preobremenjujte– le-ta naj obratuje s predvideno obremenitvijo.
• Med delom se ne nagibajte naprej – lahko izgubite ravnotežje.
• Ne uporabljajte naprave brez nameščenega varovala.Varovalo mora biti zmeraj
nameščeno.
• Uporabljajte samo pristne nadomestne dele in nastavke podjetja Ferm. Uporaba
nastavkov, ki jih podjetje Ferm ni dobavilo ali priporočilo, anulira garancijo in je lahko
nevarna.
62
Ferm
W. Kamphof
Laadunvalvontaosasto
Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme siksi oikeuden muuttaa tuotteen
ominaisuuksia ilman eri ilmoitusta.
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Alankomaat
Ferm
23
S
SNORLØS TELESKOPISK TRIMMER
FIN
Tallene i teksten nedenfor viser til illustrasjonene på side 2 - 5.
For din egen og andres sikkerhet, bør du lese disse instruksjonene nøye før du bruker
dette apparatet. Oppbevar instruksjonene på et sikkert sted for senere bruk.
N
DK
Innhold
1. Maskindata
2. Sikkerhetsinstrukser
3. Batteripakke, ladning og gjenoppladning
4. Montering
5. Bruk
6. Vedlikehold
H
CZ
SL
Vsebina paketa
1 Akumulatorski teleskopski obrezovalnik
1 Baterijski modul
1 Polnilec za baterije
1 Zaščita
1 Montažni vijak zaščite
6 Rezila
1 Kovček
1 Varnostni napotki
1 Garancijski karton
Zaradi morebitne poškodbe med transportom preverite stroj, sproščene dele in pritikline.
2. VARNOSTNI NAPOTKI
Razlaga simbolov
V tem priročniku in/ali na napravi so uporabljeni naslednji simboli:
1. MASKINDATA
Tekniske spesifikasjoner
PL
Batterilader ytelse
Batteripakke ytelse
Batteripakke ladningstid
Arbeidstid
Ingen strømhastighet
Skjæresirkel
Vekt
SI
Preberite navodila.
230V~, 50 Hz, 450 mA, 11 W
12 V, 3 Ah
12 timer
40 minutter*
8000/min
230 mm
1.2 kg
V skladu s temeljnimi varnostnimi standardi in evropskimi direktivami
Naprava II. razreda – dvojna izolacija – Ne potrebujete vtikača z ozemljitvijo.
Nevarnost nastanka škode ali telesnih poškodb
*Avhengig av lengde & tykkelse på det som skal trimmes.
Električna napetost – nevarnost el. udara
Produktinformasjon
Fig. 1
1. Hoveddel
2. På/Av knapp
3. Sikkerhetsbryter
4. Hovedhåndtak
5. Teleskopisk lås
6. Hodevinkellås
7. Trimmerskjerm
8. Skjæreblad
9. Produkt stikkontakt
10. Batteripakke
11. Batteripakke støpsel
12. Bærebelte
13. Ladningsadapter
14. Lader stikkontakt
24
Baterije vedno uporabljajte za reciklažo.
Služi le za uporabo v notranjih prostorih.
Toplotna zaščita.
Ferm
Ferm
61
AKUMULATORSKITELESKOPSKI OBREZOVALNIK
Številke spodaj ustrezajo slikam na strani 2 - 5.
Prosimo, da pred uporabo naprave pazljivo preberete te varnostne napotke ter
navodilo za uporabo in sicer zavoljo vaše lastne varnosti ter varnosti drugih.
Knjižico skrbno shranite, tako da si lahko kasneje z njo kadar koli pomagate.
Vsebina:
1. Podatki o napravi
2. Varnostni napotki
3. Sestavljanje
4. Uporaba
5. Servis & vzdrževanje
6. VzdrŽevanje
CZ
Pakkens innhold
1 Snorløs teleskopisk trimmer
1 Batteripakke
1 Batterilader
1 Beskyttelsesinnretning
1 Monteringsskrue for beskyttelsesinnretning
6 Skjæreblader
1 Bruksanvisning
1 Sikkerhetsinstrukser
1 Garantikort
N
Kontroller om maskinen, løse deler og tilbehør er blitt skadet under transport.
2. SIKKERHETSINSTRUKSER
Forklaring av symboler
I denne bruksanvisningen og/eller på maskinen brukes følgende symboler:
1. PODATKI O NAPRAVI
Tehnični podatki
Les instruksjonene.
Učinek polnilca za baterije
Učinek baterijskega modula
Čas polnjenja baterijskega modula
Čas obratovanja
Hitrost brez obremenitve
Krog rezanja
Teža
230V~, 50 Hz, 450 mA, 11 W
12V, 3 Ah
12 ur
40 minut*
8000/min
230 mm
1.2 kg
I samsvar med gjeldende sikkerhetsstandarder i europeiske direktiver.
Klasse II maskin – Dobbelt isolert – Det kreves ikke jordet støpsel.
Fare for personskade, livsfare eller fare for skade på verktøyet hvis man ikke følger
instruksjonene i denne håndboken.
*Odvisno od dolžine in debelina materiala, ki se obrezuje.
Fare for elektrisk støt.
O izdelku
Slika 1
1. Glavna enota
2. Stikalo za vklop / izklop
3. Varnostni gumb
4. Osrednji ročaj
5. Teleskopsko zapiralo
6. Kotno zapiralo
7. Zaščita obrezovalnika
8. Rezalno rezilo
9. Vtikalo izdelka
10. Baterijski modul
11. Vtičnica baterijskega modula
12. Nosilni jermen
13. Adapter za polnjenje
14. Vtikalo polnilca
60
Resirkuler alltid batterier
Kun innendørs bruk
Termisk beskyttelse
Ferm
Ferm
25
S
Vadný a nebo vyhozený elektrický či elektronický přístroj musí být dodán na
příslušné recyklační míst.
Må ikke brukes i regn
FIN
Bruk vernebriller og hørselsvern
N
Záruka
Záruční podmínky najdete v záručním listu za tímto návodem k použití.
Bruk vernehansker
DK
CE PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ NOREM (CZ)
Na vlastní odpovědnost vyhlašujeme, že tento výrobek je ve shodě s následujícími normami a
normovanými dokumenty.
Bruk vernebriller og hørselsvern
H
EN 60745-1
Lydeffektnivå
CZ
CZ
v souladu se směrnicemi.
Defekte og/eller kasserte elektriske eller elektroniske apparater må avhendes ved
egnete returpunkter.
SL
Sikkerhetsinstruksjoner
• Kast plastposer på en forsvarlig måte - de kan forårsake kvelning av små barn.
• Hold arbeidsområdet rent og ryddig.
• Ikke bruk elektrisk verktøy i regnvær eller på fuktige steder.
• Ikke bruk elektrisk verktøy på steder hvor det er fare for brann eller eksplosjon - f.eks. nær
brannfarlige væsker eller gasser.
• Ikke la barn oppholde seg i nærheten av arbeidsområdet.
• Verktøyet må ikke utsettes for regn.
• Ikke la barn eller andre personer berøre elektrisk verktøy.
• Ikke etterlat elektrisk verktøy uten tilsyn. Fjern alltid batteriet etter bruk.
• Oppbevares på et tørt sted og utilgjengelig for barn.
• Bruk alltid vernebriller. Det anbefales å bruke hørselsvern.
• Bruk egnede klær - ikke bruk løstsittende klær eller smykker og pass på at plagg ikke kan
komme i berøring med bevegende deler.
• Bruk sklisikre sko. Ikke bruk sandaler eller sko som er åpne ved tærne.
• Før bruk av elektrisk verktøy må man undersøke om det har ødelagte deler, som må
erstattes med nye deler før apparatet brukes.
• Ikke bruk elektrisk verktøy hvis du er sliten eller har drukket alkohol.
• Bær aldri apparatet eller batteriladeren i ledningen; rykk aldri i ledningen for å trekke ut
støpselet. Ikke la ledningen komme i berøring med varme, olje eller skarpe kanter.
• Ikke forser apparatet - la det arbeide i det tempoet det er laget for.
• Ikke strekk deg for langt under arbeidet - du kan miste balansen.
• Dette apparatet må aldri brukes uten vernedekselet. Det må alltid være montert.
• Bruk kun reservedeler og tilbehør som leveres av Ferm. Bruk av tilbehør som ikke leveres
eller anbefales av Ferm gjør garantien ugyldig og kan være farlig.
• Dette apparatet må kun brukes til sitt formål - trimming av gress og lett kratt.
PL
26
Ferm
98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2000/14/EEC
Dne 01-01-2006
ZWOLLE NL
W. Kamphof
Oddělení kvality
Jelikož naší politikou je naše výrobky soustavně zlepšovat, vyhrazujeme si právo bez
předchozího upozornění specifikaci výrobku změnit.
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • The Netherlands
Ferm
59
S
6. ÚDRŽBA
Vær først og fremst forsiktig!
FIN
Po použití vždycky odpojte soubor baterií!
N
Údržba
Sekačka vyžaduje pouze minimální údržbu.
DK
•
H
•
•
CZ
•
SL
Po každém použití odstraňte nahromaděnou trávu nebo odpad z oblasti čepelí.
Zkontrolujte zda nejsou čepele opotřebované a pokud to bude třeba, vyměňte je.
K čištění stroje nepoužívejte brusné materiály ani stroj neponořujte do vody.
Jestliže budete potřebovat vyměnit nebo opravit součástky stroje, používejte pouze ty,
které budou přijatelné pro firmu Ferm.
Jestliže bude váš stroj potřebovat servis nebo opravu, obraťte se na místo, kde jste stroj
koupili.
Skladování
Pokud budete sekačku skladovat déle než 6 týdnů:
• Zcela vybijte soubor baterií (tak, že necháte stroj v chodu) a potom soubor baterií nabíjejte
po 12 hodin.
• Odstraňte nahromaděný odpad a otřete externí povrchy hadrem bez cupaniny nebo
měkkým kartáčem.
• Uskladněte stroj na suchém místě mimo dosah dětí.
• Pokud budete stroj skladovat v garáži či boudě, zabalte jej do polyetylenového pytle,
abyste zabránili přístupu vlhkosti.
PL
Spesifikke sikkerhetsadvarsler!
• Hendene og føttene dine må alltid befinne seg utenfor klippeområdet. Hold i
hjelpehåndtaket (foran) med den ene hånden.
• Hold alltid trimmeren i sikker avstand fra kroppen.
• Bruk alltid vernebriller.
• Trimmeren må bare brukes i dagslys.
• Pass på at ventilasjonsåpningene alltid er åpne.
• Pass på at det ikke befinner seg personer eller dyr nærmere enn 3 meter fra området hvor
trimmeren brukes.
• Pass på at polene ikke kan kortsluttes av metallgjenstander slik som skruer, spiker osv.
• Før trimmeren brukes må man fjerne steiner, kvister, leker og andre fremmedlegemer fra
området.
• Berør aldri undersiden av apparatet så lenge batteriet er satt i.
• Hold skjæreverktøyet skarpt og rent for å oppnå et godt resultat. Følg instruksjonene for
smøring og rengjøring av tilbehør. Hold håndtakene rene og fri for olje og fett.
• Ikke bær trimmeren med en finger på bryteren.
• Bruk av annet tilbehør eller utstyr enn det som beskrives i denne bruksanvisningen, kan
føre til personskade.
• Pass på at det brukes riktig batteri til verktøyet.
• Pass på at utsiden av batteriet eller verktøyet er rent før det settes i batteriladeren.
• Pass på at batteriet lades med riktig batterilader som anbefalt av fabrikanten. Feil bruk kan
føre til fare for elektrisk støt, overoppheting eller lekkasje av korrosiv væske fra batteriet.
Hvis det skulle oppstå et problem med bruken av dette produktet eller hvis det er
behov for reservedeler, kan du kontakte nærmeste autoriserte servicesenter eller
forhandler.
Poznámka: Stroj není nutno promazávat.
Odhalování a odstraňování závad
Pokud nebude stroj správně fungovat:
• odstraňte ze stroje zbytky trávy a odpadu.
• plně jej nabijte po 12 hodin.
• zkontrolujte zda kabely a elektrická napojení nejsou poškozené a pokud to bude třeba,
vyměňte je.
Sikkerhetsadvarsler for batteriladeren
Batteriladeren er konstruert for bruk med vanlig nettstrøm (230 volt - 240 volt). Batteriladeren
må aldri koples til en annen strømforsyning.
Instruksjonene som er trykt på batteriladeren og batteriet må overholdes.
Batteriet må bare lades innendørs - på et rent og tørt sted.
Závady
Vznikne-li závada na některé součástce, například vlivem opotřebení, kontaktujte prosím
servisní adresu uvedenou na záruční kartě. Na zadní straně návodu naleznete schematický
nákres, které součástky lze objednat.
Advarsel! Hvis batteriet har sprekker eller skader eller har vært utsatt for et kraftig
støt, må det ikke settes i batteriladeren. Det er fare for elektrisk støt eller dødelig
elektrosjokk. Batteriet må skiftes og det ødelagte batteriet må kastes
forskriftsmessig. Pass på at batteriladeren og ledningen ikke legges et sted hvor
noen kan snuble i dem eller tråkke på dem.
Životní prostředí
Přístroj je dodáván v odolném balení, které zabraňuje jeho poškození během přepravy.Většinu
z materiálů, které jsou na balení použity, lze recyklovat. Zbavujte se jich proto pouze na
místech určených pro odpad příslušných látek.
58
Ferm
N
Advarsel! Ikke la batteriladeren komme i berøring med væske. Det er fare for
elektrisk støt. Batteriet må være helt tørt før det settes i batteriladeren.
Ferm
27
S
Advarsel! Hvis det oppstår en feil som fører til at det kommer væske ut av batteriet,
må man unngå kontakt med væsken. Hvis det allikevel skulle skje, må man skylle
med vann. Hvis væsken kommer i kontakt med øynene må man i tillegg søke
legehjelp.
FIN
N
•
•
•
Uchopte hlavu sekačky a stiskněte a držte tlačítko, na kterém je natištěno „push“ – stlačte.
Seřiďte hlavu do požadovaného úhlu.
Povolte tlačítko, čímž uzamknete hlavu ve zvolené pozici.
Otáčení hlavy, aby se dostala z pozice ořezávání do pozice lemování (Obr. 7):
• Uchopte hlavu sekačky a otočte o půlobrat kolem držadla.
Rengjøring
For å redusere faren for elektrisk støt, må batteriladeren koples fra
strømforsyningen og batteriet tas ut før batteriladeren rengjøres.
DK
H
Varování! Při těchto operacích dávejte pozor, abyste nenechali prsty na spínači!
La batteriet bli avkjølt etter bruk ved å legge det på et trygt, godt ventilert sted som er
utilgjengelig for barn. Ikke forsøk å lade batteriet med en annen batterilader enn den som
leveres til dette produktet. Ikke forsøk å demontere batteriladeren - hvis den ikke virker
bringes den til nærmeste autoriserte servicesenter for reparasjon. Batteriladeren, batteriet og
apparatet skal alltid oppbevares på et sikkert, tørt sted og utilgjengelig for barn. Temperaturen
på stedet må ikke overstige. 40 °C (104 °F) f.eks. på grunn av direkte sollys eller varmekilder.
CZ
SL
3. BATTERIPAKKE, LADNING OG GJENOPPLADNING
Seřízení prodloužení trubice
Obr. 8
Délka držadla tohoto stroje se může měnit, což vám umožní dostat se do těžko dosažitelných
míst bez použití žebříku.
•
•
•
CZ
Uchopte pevně sekačku a zdvihněte západku dole na držadle.
Prodlužte držadlo na požadovanou délku.
Tlačte páku silně opět dolů, abyste držadlo opět zablokovali.
PL
Seřízení prostředního držadla
Obr. 9
Úhel a dosah prostředního držadla se může seřídit podle vaší volby.
Batteripakken må lades i 16 timer før første gangs bruk!
Ladning batteripakke
Bilde 2
• Batteripakken må kobles fra produktet når det skal lades.
• For å koble fra batteripakken, må en rotere metallstøtteringen mot klokken. Støpselet kan
nå fjernes fra batteripakken.
• Kople den vedlagte batteriladeren til støpselet på batteripakken, kople den til en
strømførende kilde, og slå på.
• Batteripakken trenger hele 12 timer for å lade fullt opp. For å holde batteripakken i topp
tilstand må en lade batteripakken hver gang etter bruk, eller hvis produktet ikke har vært i
bruk på over 6 måneder.
•
•
•
Spuštění a vypnutí stroje
Obr. 10
Držadlo tohoto stroje je navrženo s bezpečnostním tlačítkem, aby se zabránilo náhodnému
spuštění stroje.
•
•
Se etter at startbryterne ikke står på “på” før du setter batteripakken tilbake i
produktet.
Viktig! Oppbevar aldri trimmeren med tom batteripakke! Opplad alltid batteriene
etter bruk og hver 6. måned under lagring.
Povolte šroub po straně prostředního držadla.
Seřiďte úhel a dosah na pozici, která je nejpohodlnější.
Opět utáhněte šroub, čímž upevníte prostřední držadlo v jeho nové pozici.
Stiskněte a držte bezpečnostní tlačítko, umístěné po každé straně držadla a potom
stiskněte tlačítko start. Nyní můžete bezpečnostní tlačítko uvolnit.
Uvolněním páky start/stop vypnete čepele.
Poznámka: Po uvolnění spouštěče se čepele stále točí. Počkejte až se zastaví, než položíte
nohy nebo ruce do blízkosti oblasti řezání.
NB: Batteripakken vil ikke bli skadet hvis den lades lenger enn 12 timer.
28
Ferm
Ferm
57
S
4. MONTÁŽ
4. MONTERING
FIN
Připojení ochranného pláště sekačky na základnu hlavy
Obr. 3
• Umístěte ochranný plášť sekačky otevřeným zaobleným koncem hlavy sekačky a
připevněte háčky na spodek ochranného pláště skrz otvory na spodu základny hlavy
sekačky.
N
DK
•
H
Přišroubujte ochranný plášť k základně hlavy sekačky. Otvor je umístěn za hlavou sekačky
nahoře na ochranném krytu sekačky.
SI
Se til at batteripakken er koblet fra produktet før du arbeider i nærheten av
knivbladet.
Ujistěte se, zda je soubor baterií odpojen od stroje, dříve než začnete pracovat
poblíž čepele.
PL
Namontování řezacích čepelí (Obr. 4):
• Připevněte širokou část otvoru v čepeli nad kovový výstupek, umístěný na hrdle zespoda
hlavy sekačky.
• Odtahujte čepel od středu hrdla dokud neucítíte, že zapadla na místo.
Tilpassing av knivbladene (Bilde 4):
• Plasser størstedelen av hullet i knivbladet over metalløret som finnes i navet i bunnen av
trimmerhodet.
• Trekk bladet vekk fra midten av bladnavet til du føler at det klikker på plass.
Fjerning av knivbladene (Bilde 5):
• Ta tak i bladet og skyv det mot midten av navet. Dette fjernes og behandles som normalt
avfall.
• Ta tak midt på bladet og hekt det over metalløret. Trekk bladet vekk fra midten av bladnavet
til du føler at det klikker på plass.
Odstranění řezacích čepelí (Obr. 5):
• Uchopte čepel a tlačte ji směrem ke středu hrdla.Vyjměte ji a vyhoďte do normálního
odpadu.
• Uchopte novou čepel uprostřed a zahákněte ji nad kovový výstupek.Tlačte čepel od
středu hrdla čepele dokud neucítíte, že zapadla na místo.
Namontování prostředního držadla
• Namontujte prostřední držadlo tak, aby otvory pro šrouby směřovaly vzhůru.
• Tlačte na ramena pomocného držadla tak, aby se pootevřely a zapadly do spojovací části
hlavního stroje.
• S prostředním držadlem namířeným směrem k sobě, vložte vlevo šroub a vpravo matici a
utáhněte šroub tak, aby přidržoval prostřední držadlo na místě.
Posuňte konec víčka v otvoru nad šroub.
Montering av hovedhåndtaket
• Monter hovedhåndtaket med skruehullene pekende oppover.
• Åpne armene i hjelpehåndtaket noe, slik at de passer over de tilstøtende delene i
hoveddelen.
• Når hovedhåndtaket peker mot deg, setter du i bolten på venstre side og mutteren på
høyre side, fest bolten for å feste hovedhåndtaket.
Skyv endedekselet i hullet over bolten.
Bære batteriet
Bær bærebeltet med batteriet, på skrå over brystet for i sikre at det ikke slenger løst omkring.
Nošení akumulátoru
Nosný pás s akumulátorem noste přes hruď, aby se akumulátor nehoupal.
5. BRUK
5. POUŽÍVÁNÍ
Innstilling av hodet
Bilde 6 +7
Tilpass vinklingen av hodet (Bilde 6):
• Ta tak i hodet på trimmeren og trykk og hold knappen med “trykk” inne.
Seřízení hlavy
Obr. 6 + 7
Seřízení úhlu (Obr. 6):
56
N
Skifte knivblader
Bilde 4 + 5
Denne gresstrimmeren har et plastikknivblad som raskt og lett kan settes inn, og som kan
skiftes ut dersom det er skadet eller slitt.
Výměna čepelí
Obr. 4 + 5
Tato sekačka má odnímatelnou umělohmotnou čepel, která se dá velmi snadno a rychle
namontovat nebo se může vyměnit za novou, pokud je poškozená nebo opotřebovaná.
CZ
Sett trimmerskjermen på basen av hodet.
Bilde 3
• Plasser trimmerskjermen med den åpne enden rundt bakdelen av trimmerhodet, og sett
inn krokene på nedsiden av skjermen gjennom hullene i bunnen av basen på
trimmerhodet.
• Skru trimmerskjermen på basen av hodet. Hullet befinner seg bak trimmehodet på toppen
av trimmerskjermen.
Ferm
Ferm
29
S
•
•
Tilpass hodet i ønsket vinkel.
Slipp knappen for å låse hodet i ønsket posisjon.
Pozor! Dbejte, aby se do styku s nabíječem nedostala žádná kapalina, hrozí
nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před vložením do nabíječe musí být baterie
zcela suchá.
FIN
Roter hodet for å skifte fra trimmeposisjon til kanteposisjon (Bilde 7):
• Ta tak i trimmerhodet og snu det en halv omgang rundt håndtaket.
N
Pozor! Pokud je baterie používána nepatřičným způsobem, může z ní vytrysknout
kapalina; té se nedotýkejte. Pokud k tomu nedopatřením dojde, spláchněte ji
vodou. Jestliže se kapalina dostane také do očí, vyhledejte lékařské ošetření.
Viktig! Pass på at du holder fingrene vekke fra avtrekkeren når du gjør dette!
DK
Čištění
Tilpassing av forlengelsesrør.
Bilde 8
På dette produktet kan håndtakets lengde kan varieres, noe som gjør det mulig for deg å nå
vanskelige steder uten å bruke stige.
H
CZ
•
•
•
SI
•
•
•
Ta fast tak i trimmeren og løft klinken på det nedre håndtaket.
Forleng håndtaket til ønsket lengde.
Skyv spaken hardt ned for å låse håndtaket.
3. SOUBOR NABÍJENÍ BATERIÍ A DOBÍJENÍ BATERIÍ
Løsne bolten på siden av hovedhåndtaket.
Tilpass vinkelen og rekkevidden til den stillingen som er mest komfortabel.
Fest bolten igjen for å låse sentralhåndtaket i den nye stillingen.
Před prvním použitím nabíjejte soubor baterií po 16 hodin!
Start og stopp
Bilde 10
Håndtaket på dette produktet er utstyrt med en sikkerhetsbryter for å forhinder at en starter
utilsiktet.
•
•
Trykk på sikkerhetsbryteren som finnes på begge sider av håndtaket og hold den inne,
trykk så på startknappen. Du kan nå løsne sikkerhetsknappen.
Løsne start/stoppspaken for å stoppe knivbladene.
NB: Bladene fortsetter å rotere etter at avtrekkeren er løsnet, vent til de har stoppet å rotere før
du kommer nær skjæreområdet med hender eller føtter.
Soubor nabíjení baterií
Obr. 2
• Soubor baterií se pro nabíjení musí odpojit od stroje.
• Soubor baterií odpojíte otáčením kovového přídržného prstence proti směru hodinových
ručiček. Potom se může objímka vyjmout ze souboru baterií.
• Připojte dodanou nabíječku baterií do zásuvky na souboru baterií, zapojte nabíječku do
přívodu elektřiny a zapněte ji.
• Soubor zcela vybitých baterií potřebuje plných 12 hodin k nabití. K udržení souboru baterií
v co nejlepším stavu je nejlepší nabíjet soubor baterií po každém použití nebo jestliže se
stroj nepoužíval déle než 6 měsíců.
6. VEDLIKEHOLD
Přesvědčte se, že vypínače nejsou zapnuté v pozici “On", než zapojíte soubor
baterií do stroje.
Koble alltid fra batteripakken etter bruk!
Důležité! Nikdy neskladujte sekačku se souborem vybitých baterií. Nabíjejte
soubor baterií po každém použití nebo po každých 6 měsících skladování.
Vedlikehold
Trimmeren trenger bare minimalt vedlikehold.
30
CZ
Po použití nechte baterii zchladnout; k tomu ji uložte na bezpečné, chladné, dobře větrané
místo, mimo dosah dětí. Nepokoušejte se baterii nabíjet žádným jiným nabíječem než tím,
který se dodává společně s výrobkem. Nepokoušejte se nabíječ rozebrat; pokud nefunguje,
dejte ho opravit do nejbližšího servisního střediska. Nabíječ, baterii i nářadí samo uchovávejte
vždy na bezpečném suchém místě mimo dosah dětí, kde teplota nikdy nepřesahuje 40 °C (ke
kritickému zvýšení teploty by mohlo dojít například za oknem vystaveným přímému
slunečnímu záření nebo poblíž sluncem vyhřátých kovových předmětů).
Tilpassing av hovedhåndtak.
Bilde 9
Hovedhåndtakets vinkel og rekkevidde kan tilpasses etter behov.
PL
Aby se snížilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, je třeba před čištěním
nabíječ odpojit od sítě a vyjmout z něj baterii.
Poznámka: Soubor baterií se nepoškodí, jestliže se bude nabíjet déle než 12 hodin.
Ferm
Ferm
55
S
•
Používejte výrobek pouze k činnosti, pro kterou je určen, tj. na vyžínání trávy a tenkého
křoví.
FIN
•
•
•
A hlavně - Buďte opatrní!
N
•
Speciální bezpečnostní upozornění!
• Dávejte pozor, abyste ve vyžínaném prostoru nikdy neměli ruce ani nohy. Druhou (přední)
ruku mějte položenu na pomocném madle.
• Držte vyžínač vždy v bezpečné vzdálenosti od těla.
• Na očích noste vždy ochranné brýle.
• Vyžínač používejte jen za denního světla.
• Dbejte, aby byly větrací otvory stále volné.
• Zajistěte, aby se v okruhu 3 metrů od vyžínaného prostoru nevyskytovaly žádné osoby ani
zvířata.
• Zajistěte, aby se svorky nemohly zkratovat jinými kovovými součástmi, jako jsou šrouby
nebo hřebíky.
• Před použitím vyžínače odstraňte z prostoru všechny kameny, klacíky, hračky a jiné
cizorodé předměty.
• Nikdy nesahejte dospodu nářadí, dokud je připojena baterie.
• Pro lepší funkci udržujte řezné nástroje v ostrém a čistém stavu. Řiďte se pokyny pro
mazání a čištění příslušenství. Madla a rukojeti udržujte suché a čisté, nezamaštěné oleji
nebo tuky.
• Vyžínač nepřenášejte s prstem na spínači.
• Používáním jakéhokoliv příslušenství nebo nástavce jiného, než které jsou v této příručce
doporučeny, se vystavujete nebezpečí úrazu.
• Dbejte. abyste ve svém nářadí používali správnou baterii.
• Dbejte, aby byl vnější povrch baterie a nářadí před zapojením do nabíječe čistý a suchý.
• Zajistěte, aby se baterie dobíjely ve správném nabíječi, doporučeném výrobcem.
Nesprávné použití může mít za následek úraz elektrickým proudem, přehřátí nebo únik
žíravé kapaliny z baterie.
DK
H
CZ
SI
PL
Pokud byste měli s výrobkem jakékoliv problémy nebo byste k němu potřebovali
náhradní díly, obraťte se laskavě na nejbližší autorizované servisní středisko nebo
dealera.
Nabíječ baterií – bezpečnostní upozornění
Nabíječ je konstruován na napájení ze standardní domácí sítě (230 – 240 voltů). Nepokoušejte
se ho napájet z žádného jiného zdroje. Pročtěte si laskavě pokyny vytištěné na nabíječi a
baterii a řiďte se jimi. Baterie se smí nabíjet pouze ve vnitřních prostorách – na čistém suchém
místě.
Etter bruk fjerner du enhver opphopning av gress eller avfall fra knivbladene. Kontroller om
bladene er slitte, og skift dem ut hvis det er nødvendig.
Ikke bruk etsende materialer for å rense produktet, ikke dypp det i vann.
Hvis det trengs å erstatte eller å reparere deler, må det bare brukes deler som er
godkjent av Ferm.
Hvis produktet trenger service eller reparasjon, leverer du det inn der hvor du kjøpte det.
N
Oppbevaring
Hvis trimmeren skal oppbevares i mer enn 6 uker:
• Batteripakken må utlades fullstendig (ved å ha produktet på). Opplad så batteripakken i 12
timer.
• Fjern avleiringer og avfall, tørk av alle ytre overflater med en tørr klut som ikke flusser, eller
en myk børste.
• Oppbevares utilgjengelig for barn, på et tørt sted.
• Hvis produktet skal oppbevares i et skur, må en pakke det inn i plastikk for å unngå fukt.
NB: Det er ikke nødvendig å smøre produktet.
Feilsøking
Hvis produktet ikke virker riktig, trenger du kanskje å:
• Rense vekk gress eller smuss fra produktet.
• Gjenopplade helt i 12 timer
• Kontrollere ledninger og elektriske forbindelser for skade, og erstatte hvis det er
nødvendig.
Feil
Hvis det oppstår feil som følge av for eksempel utslitte deler, skal du kontakte serviceadressen
på garantikortet. Bakerst i denne bruksanvisningen finner du en splittegning som viser deler
som kan bestilles.
Miljø
For å unngå transportskader leveres maskinen i solid emballasje. Emballasjen er i den grad
dette er mulig fremstilt av resirkulerbart materiale. Benytt derfor anledningen til å resirkulere
emballasjen.
Defekte og/eller kasserte elektriske eller elektroniske apparater må avhendes ved
egnete returpunkter.
Garanti
Se det separate garantikortet for garantivilkårene.
Pozor! Je-li baterie prasklá nebo poškozená nebo dostala silný náraz, nesmí se do
nabíječe vložit, hrozí nebezpečí až smrtelného úrazu elektrickým proudem. Baterii
je třeba vyměnit a poškozenou baterii bezpečně zlikvidovat. Dbejte, aby nabíječ a
jeho vodiče neležely v místě, kde by o ně mohl někdo zakopnout nebo na ně mohl
stoupat.
54
Ferm
Ferm
31
S
CE ERKLÆRING AV ANSVARSFORHOLD (N)
Nepoužívat za deště
FIN
Vi erklærer at det er under várt ansvar at dette produkt er i overenstemmelse med følgende
standarder eller standard-dokumenter
Nosit prostředky ochrany zraku a sluchu
N
EN 60745-1
DK
Používejte ochranné rukavice
i samsvar med reguleringer:
98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2000/14/EEC
Udržujte okolo stojící osoby v dostatečné vzdálenosti
H
frà 01-01-2006
ZWOLLE NL
CZ
Hladina akustického výkonu
CZ
Vadný a nebo vyhozený elektrický či elektronický přístroj musí být dodán na
příslušné recyklační míst.
SI
PL
Bezpečnostní pokyny
• Všechny plastové sáčky bezpečně zlikvidujte – u malých dětí hrozí nebezpečí udušení.
• Pracovní prostor udržujte v čistotě a pořádku.
• Elektrické nářadí nepoužívejte v dešti ani ve vlhkém prostředí.
• Elektrické nářadí nepoužívejte v místech, kde hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu,
například poblíž hořlavých kapalin a plynů.
• Do prostoru, kde pracujete, neumožněte přístup dětem.
• Nevystavuje nářadí dešti.
• Neumožněte dětem ani jiným osobám se elektrického nářadí dotýkat.
• Nenechávejte elektrické nářadí bez dozoru. Po použití z něj vždy vyjměte baterii.
• Uchovávat v suchu mimo dosah dětí.
• Na očích vždy noste bezpečností brýle; také se doporučují chrániče sluchu.
• Pro práci s nářadím se vhodně oblečte – žádné volné součásti ani šperky; zajistěte, aby se
oděv nedostal do styku s pohyblivými součástmi.
• Na nohou noste neklouzavou obuv. Nenoste sandály ani jinou obuv s nechráněnými prsty.
• Před použitím jakéhokoliv elektrického nářadí nejprve zkontrolujte, zda není některá
součást porušena či poškozena; pokud porušení či poškození zjistíte, nářadí
nepoužívejte, dokud nebude vadná součást vyměněna.
• Elektrické nářadí nepoužívejte, jste-li unaveni nebo požili-li jste alkoholický nápoj.
• K odpojení nářadí / nabíječe nikdy nevlečte za šňůru ani šňůrou netrhejte. Udržujte šňůru
mimo dosah tepla a styk s oleji a ostrými hranami.
• Na nářadí nikdy netlačte k rychlejšímu výkonu; nechte je pracovat tempem, na které je
konstruováno.
• Při práci se nikam nenapřahujte, mohli byste ztratit rovnováhu.
• Nářadí nikdy nepoužívejte bez bezpečnostního krytu. Kryt musí být vždy nasazen.
• Používejte výhradně náhradní díly a příslušenství firmy Ferm. Používáním jiného
příslušenství než toho, které dodává nebo doporučuje firma Ferm, se vystavujete
nebezpečí a ztrácíte na výrobek záruku.
W. Kamphof
Kvalitetsavdelingen
Det er vår policy å stadig forbedre våre produkter, og derfor forbeholder vi oss retten til å
forandre produktspesifikasjonene uten forutgående varsel.
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Nederland
32
Ferm
Ferm
53
S
Obsah balení
1 Bezdrátová teleskopická sekačka
1 Soubor baterií
1 Nabíječ baterií
1 Ochranné zařízení
1 Sada šroubů ochranného zařízení
6 Čepele
1 Návod k použití
1 Bezpečnostní pokyny
1 Záruční list
FIN
N
DK
H
TRÅDLØS GRÆSTRIMMER MED TELESKOP
Tallene i den følgende tekst korresonderer med afbildningen på side 2 - 5.
Af hensyn til din egen og andres sikkerhed, bedes du gennemlæse denne
brugsanvisning omhyggeligt, før maskinen bruges. Gem den et sikkert sted til
senere brug.
DK
Indhold:
1. Tekniske specifikationer
2. Sikkerhedsinstruktioner
3. Opladning og genopladning af batteripakke
4. Montering
5. Anvendelse
6. Vedligeholdelse
Zkontrolujte zda stroj, volné součástky a příslušenství neutrpěly škody během přepravy.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
CZ
Význam symbolů
V tomto návodu resp. na výrobku samém jsou použity tyto symboly:
SI
PL
1. TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Tekniske specifikationer
Pročtěte si pokyny.
V souladu se zásadními použitelnými bezpečnostními normami Evropských
směrnic
Batteriopladerens ydeevne
Batteripakkens ydeevne
Batteripakkens opladningstid
Køretid
Hastighed uden vægt
Skærevidde
Vægt
Stroj třídy II – dvojitá izolace – nepotřebujete žádnou uzemněnou zástrčku
230V~, 50 Hz, 450 mA, 11 W
12 V, 3 Ah
12 timer
40 minutter*
8000/min
230 mm
1,2 kg
Riziko poškození materiálu a nebo osobních zranění
* Afhængig af længden og tykkelsen af materialet, der bliver trimmet.
Znázorňuje přítomnost napětí
Produktinformation
Fig. 1
1. Hoveddel
2. Tænd/sluk-knap
3. Sikkerhedsknap
4. Hovedskaft
5. Teleskoplås
6. Hovedvinkellås
7. Trimmerbånd
8. Skæreblade
9. Tilslutningsstik til maskinen
10. Batteripakke
11. Stik til batteripakke
12. Bærende bælte
13. Oplader
14. Tilslutningsstik til oplader
Vždy recyklujte baterie.
Použití pouze v budově
Tepelný chránič.
52
Ferm
Ferm
33
S
Pakkeindhold
1 Trådløs græstrimmer med teleskop
1 Batteripakke
1 Batterioplader
1 Beskyttelsesværn
1 Montageskrue til beskyttelsesværn
6 Skæreblade
1 Brugsanvisning
1 Sikkerhedsinstruktioner
1 Garantikort
FIN
N
DK
H
BEZDRÁTOVÁTELESKOPICKÁ SEKAČKA
Čísla v následujícím textu se vztahují k obrázkům na stranē 2 - 5.
K zajištění bezpečnosti své vlastní i ostatních osob si laskavě před použitím výrobku
důkladně pročtěte tyto pokyny. Uložte je pak bezpečně tak, abyste se k nim mohli v
budoucnu vracet.
Obsah
1. Údaje o výrobku
2. Bezpečnostní pokyny
3. Montáž
4. Používání
5. Servis a údržba
6. Údržba
Undersøg maskinen, løse dele og tilbehør for skader under transporten.
2. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
CZ
Forklaring til symboler
I denne brugsanvisning og/eller på maskinen bruges følgende symboler:
SI
PL
H
1. ÚDAJE O VÝROBKU
Technické údaje
Læs instruktionerne.
I overensstemmelse med relevante sikkerhedsstandarder i europæiske direktiver.
Klasse II maskine – Dobbelt isoleret – Der kræves ikke jordet stik.
Indebærer risiko for personskade, livsfare eller beskadigelse af maskinen, hvis
instruktionerne i brugsanvisningen ikke følges.
Výkon nabíječky baterií
Výkon souboru baterií
Doba nabíjení souboru baterií
Provozní doba
Rychlost naprázdno
Řezací cyklus
Hmotnost
230V~, 50 Hz, 450 mA, 11 W
12V, 3 Ah
12 hodin
40 minut*
8000/min
230 mm
1.2 kg
*Závisí na délce a tloušťce řezaného materiálu.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Informace o výrobku
Obr. 1
1. Hlavní přístroj
2. Vypínač – zapnutí (On )/ vypnutí (Off)
3. Bezpečnostní tlačítko
4. Střední držadlo
5. Teleskopická zarážka
6. Zarážka úhlu hlavy
7. Ochranný plášť sekačky
8. Řezací čepel
9. Zástrčka přístroje
10. Soubor baterií
11. Zásuvka souboru baterií
12. Nosný pás
13. Nabíjecí adaptér
14. Zástrčka nabíječe
Batterier skal altid afleveres til recirkulation
Kun beregnet til indendørs brug
Termosikring
34
Ferm
Ferm
51
S
Környezet
A szállítás során bekövetkező esetleges sérülések elkerülése érdekében a gép meglehetősen
erős csomagolásban kerül leszállításra. A csomagoláshoz felhasznált anyagok nagy része
újrafeldolgozható. Kérjük, hogy ezeket az anyagokat vigye a megfelelő szemétfeldolgozó
telepekre.
FIN
N
Må ikke bruges i regn.
Brug beskyttelsesbriller.
A meghibásodott vagy használhatatlanná vált elektromos berendezéseket adja le
újrafeldolgozásra.
DK
Bær beskyttelseshandsker
Garancia
A garanciális feltételeket a kézikönyvhöz csatolt garanciakártya tartalmazza.
H
Hold tilstedeværende på afstand.
CE MEGFELELÖSÉG IGAZOLÁSA (H)
CZ
Lydeffektniveau
Defekte og/eller kasserede elektriske eller elektroniske maskiner skal afleveres på
en genbrugsplads.
Saját kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy jelen termék megfelel az alábbi
szabványoknak vagy normatív dokumentumoknak
SI
EN 60745-1
PL
összhangban az alábbi előírásokkal.
98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2000/14/EEC
01-01-2006-tól
ZWOLLE, HOLLANDIA
W. Kamphof
Minőségügyi osztály
Mivel arra törekszünk, hogy folyamatosan tökéletesítsük termékeinket, fenntartjuk a jogot,
hogy – előzetes bejelentés nélkül – megváltoztassuk a termékleírásokat.
Ferm BV • Lingenstraat • 8028 PM Zwolle • Hollandia
50
DK
Ferm
Sikkerhedsinstruktioner
• Bortskaf plastposer sikkert – under leg kan små børn kvæles i dem.
• Området, hvor der arbejdes, skal holdes rent og pænt.
• Brug ikke elektriske redskaber i regnen eller våde omgivelser.
• Brug ikke elektriske redskaber, hvor der er risiko for brand eller eksplosion – dvs. i
nærheden at brandfarlige væsker eller gasser.
• Lad ikke børn komme i nærheden af, hvor du arbejder.
• Redskaber må ikke udsættes for regn.
• Lad ikke børn eller andre mennesker røre ved elektriske redskaber.
• Elektriske redskaber må ikke efterlades uden opsyn, og batteriet skal tages ud af
redskabet efter brug.
• Skal opbevares et tørt sted, utilgængeligt for børn.
• Brug altid sikkerhedsbriller. Vi anbefaler også at bruge høreværn.
• Bær egnet tøj – ikke løstsiddende eller smykker og sørg for, at tøj ikke kan komme i kontakt
med bevægelige dele.
• Brug sko med skridsikker sål. Brug ikke sandaler eller sko, der er åbne i næsen.
• Før el-redskaber bruges, skal man kontrollere for beskadigede dele, og hvis det
konstateres, må redskabet ikke bruges, før delen eller delene er blevet udskiftet med nye.
• Brug ikke el-redskaber, hvis du er træt eller har drukket alkohol.
• Bær ikke redskabet / opladeren i ledningen og træk ikke i den for at tage stikket ud af
stikkontakten. Hold ledningen væk fra stærk varme, olie og skarpe kanter.
• Brug ikke magt på redskabet – lad det arbejde i det tempo, det er beregnet til.
• Ræk ikke for langt ud – du kan miste balancen.
• Redskabet må ikke bruges, hvis skærmen er taget af. Skærmen skal altid være sat på
redskabet.
• Brug kun reservedele og tilbehør fra Ferm. Hvis der bruges andet tilbehør end leveret eller
anbefalet af Ferm, bortfalder garantien, og det kan desuden være farligt.
• Brug kun redskabet til det, det er beregnet til - trimning af græs og små buske.
Ferm
35
S
Megjegyzés: A főkapcsoló felengedése után a kés még egy ideig forog.Várja meg a kés teljes
leállását, és csak ezután tegye le a szegélynyírót.
Husk - Værforsigtig!
FIN
Særlige advarsler
• Hold altid hænder og fødder borte fra området, hvor der trimmes. Med den anden hånd
tages der fat i frontgrebet foran på redskabet.
• Hold altid trimmeren i sikker afstand fra kroppen.
• Brug altid beskyttelsesbriller.
• Brug kun trimmeren i dagslys.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne altid er fri for restmateriale.
• Sørg for, at der ikke er mennesker eller dyr inden for en radius på 3 meter fra området, der
trimmes.
• Sørg for, at klemmerne ikke kan kortsluttes af andre metalgenstande som f.eks. søm,
skruer o.l.
• Før trimningen påbegyndes, skal man fjerne sten, grene, legetøj og andre ting fra
området, der skal trimmes.
• Ræk ikke ind under skærmen, mens batteriet er sat i.
• Hold klipperedskaber skarpe og rene, så de præsterer bedre. Følg instruktionerne for
smøring og rengøring af tilbehør. Hold håndtag og greb rene og fri for olie og smørefedt.
• Bær ikke trimmeren med en finger på afbryderen.
• Brug af andet tilbehør end nævnt i denne brugsanvisning kan resultere i personskade.
• Kontroller, at batteriet passer til redskabet.
• Sørg for, at den udvendige side af batteriet er ren og tør, før det sættes i opladeren.
• Sørg for, at batteriet oplades med den rigtige, af fabrikanten anbefalede, oplader. Forkert
brug kan resultere i elektrisk stød, overophedning eller lækage af ætsende væske fra
batteriet.
N
DK
H
CZ
SI
PL
Hvis der opstår problemer med produktet, eller der mangler reservedele, kan man
kontakte et autoriseret servicecenter eller en autoriseret forhandler.
Advarsler for batteriladeren
Batteriladeren skal tilsluttes en almindelig stikkontakt (230 - 240 volt). Den må ikke tilsluttes en
anden strømforsyning.
Læs og følg instruktionerne på opladeren og batteriet.
Batteriet skal altid oplades indendørs – et rent og tørt sted.
Advarsel! Hvis batteriet er revnet eller beskadiget eller har været udsat for hårde
slag eller stød, må det ikke sættes i opladeren. Der er risiko for elektrisk stød eller
elektrokution. Batteriet skal udskiftes, og det beskadigede batteri skal bortskaffes
på en sikker måde. Sørg for, at opladeren og ledningen ikke ligger, hvor man kan
falde over eller træde på dem.
Advarsel! Væske må absolut ikke komme i kontakt med opladeren. Der er risiko for
elektrisk stød. Batteriet skal være helt tørt, før det sættes i opladeren.
36
Ferm
6. KARBANTARTÁS
Használat után az akkumulátort kösse le a gépről!
Karbantartás
A szegélynyíró csak minimális karbantartást igényel.
•
•
•
•
H
A használat után a kés környékéről távolítsa el a füvet, vagy az egyéb hulladékot.
Ellenőrizze le, hogy a kés nem kopott-e el túlságosan, és ha szükséges, akkor azt cserélje
ki.
A készülék tisztításához karcoló anyagokat ne használjon, és a gépet ne mártsa vízbe.
A szegélynyíró javításához csak eredeti alkatrészeket, vagy a Ferm cég által jóváhagyott
alkatrészeket szabad felhasználni.
Amennyiben a készüléket javítani szükséges, akkor forduljon ahhoz a kereskedőhöz, ahol
a szegélynyírót vásárolta
Tárolás
Amennyiben a szegélynyírót legalább 6 hétig ne fogja használni, akkor:
• teljesen merítse le az akkumulátort (a gépet hagyja bekapcsolva), majd az akkumulátort
12 órán keresztül töltse fel.
• a készülékről távolítsa el a lerakódott növénymaradványokat, és a felületét puha ruhával
vagy kefével tisztítsa le.
• a gépet száraz, gyerekektől elzárt helyen tárolja.
• Amennyiben a szegélynyírót garázsban vagy szerszámos bódéban fogja tárolni, akkor
nejlonfóliába csomagolja be, hogy a készüléket ne érhesse nedvesség.
Megjegyzés: A gép kenést nem igényel.
A meghibásodások felderítése és elhárítása
Amennyiben a készülék nem működik megfelelően, akkor:
• Arról távolítsa el a fű- és más növénymaradványokat.
• Az akkumulátorát 12 órán keresztül töltse fel.
• Ellenőrizze le, hogy az elektromos kábelek nem sérültek-e meg, amennyiben sérülést
észlel, akkor a kábeleket cserélje ki.
Meghibásodások
Ha meghibásodás fordulna elő, pl. egy alkatrész kopása után, kérjük, forduljon a
garanciajegyen feltüntetett szervizhez. Ennek a kézikönyvnek a hátulján talál egy
perspektivikus bontott részábrázolást, amely a rendelhető alkatrészeket mutatja.
Ferm
49
S
Advarsel! Hvis der ved et uheld spildes væske fra batteriet, må man absolut ikke
røre det. Hvis det sker ved et uheld, skal der skylles med vand. Hvis væsken
kommer i øjnene, skal man søge læge.
5. HASZNÁLAT
FIN
A fej beállítása
6 + 7 ábra
A fej szögének beállítása (6. Ábra):
• Fogja meg a szegélynyíró fejét, és nyomja meg a „push” feliratú gombot.
• Fordítsa el a szegélynyíró fejét a kívánt szögbe.
• Engedje el a gombot, amivel az adott helyzetben rögzítheti a fejet.
N
DK
Rengøring
For at mindske risikoen for elektrisk stød skal ledningen til opladeren tages ud af
stikkontakten, og batteriet tages ud af opladeren, før opladeren rengøres.
A fej elfordítása szegélyvágó állásba (7. Ábra)
• Fogja meg a szegélynyíró fejét, és egy fél fordulattal fordítsa el.
H
Figyelmeztetés! A fenti munkáknál ügyeljen arra, hogy a főkapcsolót ne nyomja
meg!
CZ
SI
A szár hosszúságának beállítása
8. Ábra
A szegélynyíró szárának hosszát meg lehet változtatni, és így létra nélkül is elérhet nehezen
hozzáférhető helyeket.
PL
•
•
•
Fogja meg a szegélynyíró felső szárát, és a rögzítőkart húzza fel.
Húzza ki a szárat a kívánt hosszra.
A rögzítőkart nyomja vissza eredeti helyzetébe a szár lerögzítéséhez.
Efter brug skal batteriet afkøles et sikkert, køligt og godt ventileret sted, utilgængeligt for børn.
Man må ikke forsøge at oplade batteriet med en anden oplader end den, der fulgte med dette
produkt. Forsøg ikke at adskille opladeren – hvis den ikke virker, skal den repareres på et
autoriseret servicecenter. Oplader, batteri og maskine skal altid opbevares et sikkert og tørt
sted, utilgængeligt for børn, og hvor temperaturen ikke kommer over 40°C (104°F), f.eks. ikke i
direkte sollys udendørs eller bag glas eller ved siden af metalprodukter.
3. OPLADNING OG GENOPLADNING AF BATTERIPAKKE
Før maskinen anvendes første gang, oplades batteripakken i 16 timer!
Opladning af batteripakke
Fig. 2
• For at oplade batteripakken skal den ikke være tilsluttet maskinen.
• For at afmontere batteripakken drejes fastholdelsesringen af metal mod uret. Stikket kan
nu flyttes fra batteripakken.
• Forbind den batterioplader, der følger med, til stikket i batteripakken, sæt opladeren i en
stikkontakt og tænd.
• Det tager 12 timer at oplade batteripakken helt. For at batteripakken skal være i perfekt
stand, er det bedst at oplade batteripakken hver gang den har været i brug eller hvis den
ikke har været i brug i 6 måneder eller mere.
A középső fogantyú beállítása
9. Ábra
A kényelmes fogáshoz a középső fogantyú szögét és helyzetét is beállíthatja.
•
•
•
Lazítsa meg a középső fogantyú csavarját.
Állítsa be a középső fogantyú szögét és távolságát, a kényelmes megfogáshoz.
Húzza meg a csavart, amivel a beállított helyzetben lerögzíti a középső fogantyút.
A gép indítása és leállítása
10. Ábra
A szegélynyíró biztonsági kapcsolóval is el van látva, ami megakadályozza a gép véletlen
elindítását.
•
•
48
DK
Vær sikker på, at startafbryderne ikke står på tændt, før batteripakken igen tilsluttes
maskinen.
Nyomja meg a fogantyú valamelyik felén a biztonsági kapcsolót, majd ezt követően
nyomja meg a főkapcsolót. A gép elindulása után a biztonsági kapcsolót felengedheti.
A főkapcsoló felengedésével leáll a kés forgása.
Ferm
Vigtigt! Opbevar aldrig trimmeren med et fladt batteri! Oplad hver gang efter brug
og efter 6 måneders opbevaring.
Bemærk: Batteripakken tager ikke skade, hvis den bliver opladet i mere end 12 timer.
Ferm
37
S
Fontos! A szegélynyírót ne tárolja lemerült akkumulátorhoz csatlakoztatva. Az
akkumulátort minden használat után, vagy 6 hónaponként töltse fel.
4. MONTERING
FIN
Påsætning af trimmerens dæksel nederst på hovedet
Fig. 3
• Anbring trimmerens dæksel med den åbne side rundt om bagsiden af trimmerens hoved
og sæt krogen fast nederst på dækslet gennem hullerne forneden på trimmerhovedet.
• Skrue dækslet fast til underkanten af trimmerhovedet. Hullet er bag trimmerens hoved
oven på trimmerdækslet.
N
DK
Udskiftning af skærebladene
Fig. 4 + 5
Trimmeren har et udskifteligt plastikskæreblad, der kan sættes på eller hvis det er beskadiget
eller er slidt kan udskiftes meget let og hurtigt med et nyt skæreblad.
H
CZ
Vær sikker på, at batteripakken ikke er tilsluttet maskinen, før der arbejdes i
nærheden af eller med bladene.
SI
A védőburkolat hozzáerősítése a vágófejhez
3. Ábra
• A szegélynyíró védőburkolatát a nyitott és kerek végével helyezze a szegélynyíró fej
peremére, és a védőburkolat a fej alsó peremén található nyílásokon keresztül, a
rögzítőfülek segítségével erősítse a készülékhez.
• A védőburkolatot felülről csavarozza a szegélynyíró fejéhez. A furatokat a védőburkolaton
felül, a fej mögött találja meg.
H
Mielőtt belekezdene a késcserébe, az akkumulátort kösse le a szegélynyíróról.
Udskiftning af skærebladene (Fig. 5):
• Grib fat om skærebladet og skub det mod midten af navet. Fjern det og kasser det med
husholdningsaffaldet.
• Grib fat i midten af det nye blad og hægt det over metaløskenen. Træk skærebladet væk fra
midten af bladets øsken, indtil det klikker på plads.
Montering af det centrale skaft
• Sæt det centrale skaft på plads med skruehullerne, der vender opad.
• Træk armene på hjælpehåndtaget en smule ud, så de passer med de dele, der skal
forbindes med hoveddelen.
• Anbring hovedskaftet, så det vender mod dig selv, og sæt skruen til venstre og møtrikken
til højre på og fastgør skruen, så skaftet spændes på plads.
Sæt slutmuffen i hullet over skruen.
Hvordan batteripakken bæres
Bær bæltet med batteripakken rundt om dit bryst, for at sikre at den ikke svinger rundt.
5. ANVENDELSE
Tilpasning af hovedet
Fig. 6 + 7
Tilpasning af hovedets vinkler (Fig. 6):
• Tag om trimmerens hoved og pres ind og hold den knap inde, hvor der står “push” på.
• Drej hovedet til den ønskede vinkel.
38
4. ÖSSZESZERELÉS
A vágókések cseréje
4 + 5. Ábra
A szegélynyíró cserélhető műanyag késsel szerelt, amelyet könnyedén és gyorsan (szerszám
nélkül) le lehet cserélni elkopás vagy sérülés esetén egy új késre.
Montering af skærebladene (Fig. 4):
• Tilpas det meste af hullet i skærebladet over metaløsknen, der er på navet nederst på
trimmerens hoved.
• Træk i skærebladet væk fra midten af bladets øsken, indtil det med et klik er på plads.
PL
Megjegyzés: Az akkumulátor nem megy tönkre, ha 12 óránál hosszabb ideig tölti.
A vágókések felszerelése (4. Ábra):
• A kés nagy furatán keresztül húzza rá a kést a szegélynyíró fej tengelyére.
• A kést húzza meg hosszirányba, hogy a kés keskenyebb nyílása beugorjon a tengely
hornyába, egészen a kés teljes rögzüléséig.
A vágókések leszerelése (5. Ábra):
• Fogja meg a kést, és nyomja hátrafelé. Vegye le a tengelyről, és dobja a műanyag
hulladékok közé.
• Az új vágókést fogja meg, és a fentiek szerint erősítse a tengely végén található horonyba.
A kést húzza meg hosszirányba, egészen a kés teljes rögzüléséig.
A középső fogantyú felszerelése
• A középső fogantyút úgy szerelje fel, hogy a csavar felül legyen.
• A fogantyú villás részét nyissa szét, és húzza rá a szegélynyíró bilincsének kiálló fülére.
• A középfogantyút hajtsa fel, és balról dugja be a csavart, amit jobbról az anyával rögzítsen
le. A csavart úgy húzza meg, hogy a fogantyú ne mozogjon. A fogantyút tolja megfelelő
helyzetbe.
Aa akkumulátorcsomag hordozása
A hevedert a mellkasán keresztülvetett akkumulátorral hordja, ezáltal biztosítva, hogy az ne
lenghessen ki.
Ferm
Ferm
47
S
Figyelem! Ha az akkumulátor repedt vagy sérült, vagy erős ütés érte, ne helyezze
bele a töltőbe, mert fennáll az áramütés veszélye! Az akkumulátort ki kell cserélni, és
a sérült akkumulátort biztonságos hulladékgyűjtőbe kell helyezni. Ne tegye a töltőt
és a töltő kábelét olyan helyre, ahol ráléphetnek vagy belerúghatnak
FIN
N
•
Udløs knappen for at låse hovedet fast i den ønskede vinkel.
Drej hovedet for at skifte fra trimmeposition til kantposition (Fig. 7):
• Grib om trimmerens hoved og drej det en halv omgang rundt om håndtaget.
Figyelem! A töltőt tartsa távol mindennemű folyadéktól. A töltő folyadékkal való
érintkezése áramütést okozhat. Az akkumulátort csak tökéletesen száraz
állapotban lehet a töltőbe helyezni.
DK
Figyelem! Károsító körülmények között az akkumulátor folyadékot ereszt. A
folyadékhoz ne érjen hozzá. Ha mégis érintkezne a folyadékkal, öblítse le vízzel. Ha
a folyadék szembe kerül, hívjon orvosi segítséget.
H
Advarsel! Vær sikker på, at holde fingrene væk fra udløseren, mens de forskellige
justeringer finder sted !
DK
Tilpasning af forlængerrør
Fig. 8
Skaftets længde på dette redskab kan ændres, så vanskelige områder kan nås uden brug af
en stige.
Tisztítás
CZ
•
•
•
A töltőt – tisztítása előtt – ki kell húzni az áramforrásból, és el kell távolítani az
akkumulátort, elkerülendő az áramütés veszélyét.
SI
Használatot követően hagyja az akkumulátort lehűlni egy biztonságos, hűvös, jól szellőző
helyen, gyermekektől távol. Az akkumulátort kizárólag az ehhez a termékhez adott töltővel
töltsel. A töltőt ne szerelje szét! Ha nem működik, javításra vigye az Önhöz legközelebb eső
hivatalos márkaszervizbe. A töltőt, akkumulátort és készüléket mindig tárolja biztonságos,
száraz helyen, gyermekektől távol, ahol a hőmérséklet nem haladhatja meg a 40°C-ot (104 °F).
Ne tárolja például szabad téren, közvetlen napfénynek kitéve, üvegtető alatt, vagy fémtárgyak
mellett.
PL
Tilpasning af hovedskaftet
Fig. 9
Hovedskaftets vinkel og rækkevidde kan tilpasses i forhold til forskellige ønsker.
•
•
•
Løsn skruerne på hovedskaftets sider.
Tilpas vinklen og rækkevidden til den stilling, som er mest behagelig.
Fastgør skruerne igen for at låse hovedskaftet fast i den nye position.
Starte og stoppe
Fig. 10
Håndtaget på maskinen er forsynet med en sikkerhedsknap for at forhindre ulykker ved
opstart.
3. AZ AKKUMULÁTOR ÉS AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE
Az első használatba vétel előtt az akkumulátort 16 órán keresztül töltse fel!
•
Az akkumulátor töltése
2. Ábra
• Az akkumulátort a töltéskor le kell kapcsolni a szegélynyíróról.
• Az akkumulátor lekapcsolásához a fém rögzítőgyűrűt az óramutató járásával ellentétes
irányba forgassa el. Ezután a csatlakozódugót kihúzhatja az akkumulátorból.
• A géphez mellékelt akkumulátortöltőt csatlakoztassa az akkumulátor konnektorához,
majd az akkumulátortöltőt csatlakoztassa a hálózathoz, és kapcsolja be.
• A teljesen lemerült akkumulátor feltöltéséhez 12 óra szükséges. Az akkumulátor
megfelelő állapotban tartásához ajánljuk, hogy azt minden használat után töltse fel
teljesen, illetve akkor, ha a készüléket 6 hónapig nem használta.
Amikor az akkumulátort csatlakoztatja a szegélynyíróhoz, akkor előtte ellenőrizze
le, hogy a főkapcsoló nincs-e "ON" helyzetben.
46
Hold godt fast på trimmeren og løft spærhagen på den nederste del af håndtaget.
Forlæng skaftet til den ønskede længde.
Pres hævearmen hårdt ned igen for at låse skaftet.
Ferm
•
Tryk sikkerhedsknappen ind, som befinder sig på begge sider af håndtaget, og hold den
inde, tryk derefter på startknappen. Sikkerhedsknappen kan nu slippes.
Slip start/stop-hævearmen for at standse skærebladene.
Bemærk: Skærebladene fortsætter med at dreje rundt efter at udløsermekanismen er
sluppet, vent på at de standser før du sætter dine fødder eller hænder i nærheden af det
område, der skal beskæres.
6. VEDLIGEHOLDELSE
Afbryd altid batteripakken efter brug !
Vedligeholdelse
Denne trimmer kræver kun et minimum af vedligeholdelse.
Ferm
39
S
•
FIN
•
•
N
•
Hver gang efter brug fjernes græs eller haveaffald, der har sat sig omkring eller på bladet.
Kontroller om bladet er slidt og udskift det om nødvendigt.
Anvend ikke slibematerialer for at rengøre redskabet og sæt det heller ikke i vand.
Hvis der er dele, som skal udskiftes eller repareres, anvend da kun dele, som er blevet
godkendt som reservedele af Ferm.
Hvis produktet skal efterses eller repareres, så aflever det til sted, det er blevet købt.
•
•
Csak a Ferm által kiadott/ajánlott alkatrészeket és kiegészítőket használja. Egyéb
kiegészítők használata a garancia elvesztését vonja maga után, és veszélyes is lehet.
Csak az eredetileg meghatározott célra használja ezt a készüléket – fűnyírásra és kisebb
bokrok nyírására.
Mindenekelőtt - Legyen óvatos!
Opbevaring
Når trimmeren opbevares i mere end 6 uger :
• Tøm batteripakken helt (ved at tænde for trimmeren) og genoplad så batteripakken i 12
timer.
• Fjern affald, der har sat sig fast og tør alle ydre overflade med en tør fnugfri klud eller en
blød børste.
• Opbevares på et tørt sted uden for børns rækkevidde.
• Hvis maskinen opbevares i et skur, pak da redskabet ind i en plastiksæk for at beskytte
mod fugt.
DK
H
CZ
SI
Bemærk: Det er ikke nødvendigt at smøre redskabet.
Fejlfinding
Hvis trimmeren ikke fungere ordentligt, er det måske en løsning at :
• Fjerne græs eller haveaffald, der har sat sig fast, fra trimmeren.
• Oplad i 12 timer.
• Undersøg om ledningerne og de elektriske forbindelser er defekte og udskift dem om
nødvendigt.
PL
Fejl
Skulle en fejl opstå, f.eks. pga. slidtage af en enhed, kontakt venligst serviceadressen på
garantibeviset. På bagsiden af denne manual finder du en tegning med alle dele, der kan bestilles.
Miljø
For at undgå transportbeskadigelse leveres maskinen i en solid emballage. Emballagen er så
vidt muligt lavet af genbrugsmateriale. Genbrug derfor emballagen.
Defekte og/eller kasserede elektriske eller elektroniske maskiner skal afleveres på
en genbrugsplads.
Részletes biztonsági előírások
• Kezeit és lábait mindig tartsa távol a vágóterülettől.Tartsa az elöl lévő kezét a kiegészítő
fogantyún.
• Tartsa a fűszegélynyírót biztonságos távolságra a testétől.
• Mindig viseljen védőszemüveget.
• A készüléket csak nappal használja.
• Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások mindig szennyeződésmentesek legyenek.
• Gondoskodjon arról, hogy a vágóterület 3 méteres körzetén belül ne legyenek emberek
vagy állatok.
• Gondoskodjon róla, hogy a készülékben ne okozzon rövidzárlatot más fémtárgy, pl.
csavarok, szegek, stb.
• A fűszegélynyíró használata előtt távolítson el a környékről minden követ, botot, játékot és
oda nem tartozó tárgyat.
• Soha ne nyúljon bele a készülék alsó részébe, amíg az akkumulátor be van illesztve.
• Tartsa a vágószerszámot élesen és tisztán a jobb teljesítmény érdekében. Kövesse a
használati utasítást a az olajozással és tisztítószerekkel kapcsolatban.Tartsa a
fogantyúkat szárazon és tisztán, olaj- és zsírmentesen.
• Ne vigye a fűszegélynyírót ujjával a kapcsológombon.
• Az ebben a használati utasításban ajánlottaktól eltérő tartozékok és kiegészítők
használata személyi sérülés kockázatával járhat!
• Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor ehhez a készülékhez való.
• Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor külső felülete tiszta és száraz, mielőtt
belehelyezi a töltőbe.
• Győződjön meg arról, hogy az akkumulátort a gyártó által ajánlott, megfelelő töltővel tölti.
Nem megfelelő használat elektromos áramütést, túlmelegedést vagy az akkumulátorból
maró folyadék szivárgását okozhatja.
H
Ha bármilyen gondja lenne ezzel a termékkel, vagy pótalkatrészekre lenne
szüksége, forduljon az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizhez vagy
viszonteladóhoz
Garanti
Se venligst garantibetingelserne på garantikortet, som er vedlagt separat.
Biztonsági előírások az akkumulátortöltőhöz
A töltőt kifejezetten szabványos háztartási elektromosáram-forrásra tervezték (230Volt - 240
Volt). Ne próbálja más áramforrásra kapcsolni! Kérjük, olvassa el, és kövesse a töltőn és az
akkumulátoron található utasításokat. Az akkumulátort zárt térben, tiszta, száraz helyen kell
tölteni.
40
Ferm
Ferm
45
S
CE KONFORMITETSERKLÆRING (DK)
Ne használja esőben.
FIN
Vi erklærer at under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overenstemmelse med følgende
normer eller normative dokumenter
Viseljen szem- és fülvédőt
N
EN 60745-1
Viseljen védőkesztyűt
DK
98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2000/14/EEC
Az illetéktelen személyeket tartsa távol a munkahelytől.
H
fran 01-01-2006
ZWOLLE NL
CZ
Hangteljesítmény szint
SI
A meghibásodott vagy használhatatlanná vált elektromos berendezéseket adja le
újrafeldolgozásra.
Általános biztonsági előírások
• Rakja biztonságos helyre a műanyag csomagolóanyagot – kockázatot (fuldoklást)
jelentenek kisgyermekek számára
• Tartsa a munkaterületet tisztán és rendben.
• Ne használjon elektromos készülékeket esőben vagy nedves környezetben.
• Ne használjon elektromos készülékeket tűz vagy robbanásveszélyes helyeken; pl.
gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében.
• Ne dolgozzon gyerekek közelében.
• A készüléket ne tegye ki esőnek.
• Tartsa távol az elektromos készüléket gyerekektől és másoktól.
• Ne hagyja a készüléket őrizetlenül, és mindig vegye ki az akkumulátort használat után.
• Tárolja száraz helyen, ahol gyermekek nem érik el.
• Mindig használjon biztonsági szemüveget. Ajánljuk, hogy használjon fülvédőt is.
• Öltözködjön megfelelően – ne hordjon bő ruhát vagy ékszert, és ellenőrizze, hogy a ruhái
nem érintkezhetnek-e a készülék mozgó részeivel.
• Viseljen olyan lábbelit, amely nem csúszik. Ne hordjon szandált vagy elöl nyitott cipőt.
• Elektromos készülékek használata előtt, először ellenőrizze, hogy minden alkatrész ép-e.
Ha sérült részt talál, ne használja, amíg az adott alkatrészt ki nem cserélték újra.
• Ne használjon elektromos készülékeket ha fáradt vagy alkoholt ivott.
• Soha ne vigye a készüléket/töltőt a kábelnél fogva, és soha ne rántsa ki a dugaljból. Óvja a
kábelt a hőtől, olajaktól és éles felületektől.
• Ne erőltesse a készüléket; hagyja, hogy az eredeti beállítások szerint működjön.
• Használat közben figyeljen testtartására, hogy ne veszítse el az egyensúlyát.
• Soha ne használja ezt a készüléket a védőtárcsa nélkül. A védőtárcsának mindig a gépen
kell lennie.
PL
44
DK
i henhold til bestemmelserne i direktiverne:
Ferm
W. Kamphof
Quality department
Det er vores hensigt til stadighed at forbedre vores produkter, og vi forbeholder os derfor til
enhver tid retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Holland
Ferm
41
S
AKKUMULÁTOROS ÉSTELESZKÓPOS SZEGÉLYNYÍRÓ
FIN
A készlet tartalma
1 Akkumulátoros szegélynyíró
1 Akkumulátor egység
1 Akkumulátortöltő
1 Védőburkolat
1 Védőburkolat csavarkészlet
6 Vágókés
1 Kezelési utasítás
1 Általános biztonsági előírások
1 Garancia kártya
Azalábbi szövegben a 2 - 5 oldalon közölt rajzokon feltüntett számok szerepelnek.
Kérjük az Ön és mások biztonsága érdekében figyelmesen olvassa el ezt a
tájékoztatót mielőtt használni kezdené a készüléket.Tartsa ezt a tájékoztatót
biztonságos helyen, később szükség lehet rá.
N
DK
Tartalom
1. Gépre vonatkozó adatok
2. Biztonsági előírások
3. Összeszerelés
4. Használat
5. Szerviz & karbantartás
6. Karbantarás
H
CZ
SI
H
Ellenőrizze le, hogy a szállítás folyamán a készülék, a tartozékok, vagy az alkatrészek
nem sérültek-e meg.
2. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
1. GÉPRE VONATKOZÓ ADATOK
Jelmagyarázat
Ebben a kézikönyvben és/vagy a készüléken az alábbi szimbólumok használatosak:
Műszaki leírás
PL
Akkumulátortöltő
Akkumulátor
Az akkumulátor feltöltésének ideje
Üzemeltetési idő
Üresjárati fordulatszám
Vágókör átmérő
Súly
Olvassa el az utasításokat.
230V~, 50 Hz, 450 mA, 11 W
12 V, 3 Ah
12 óra
40 perc*
8000/perc
230 mm
1,2 kg
Megfelel az Európai Unió biztonsági szabványai előírásainak.
II. osztályú gép – kettős szigetelésű – földelés nélküli konnektorhoz
csatlakoztatható.
*Függ a növény vágási magasságától és a növény vastagságától.
Anyag-, és/vagy személyi sérülés veszélye.
Termékinformáció
1. Ábra
1. Fő készülék
2. Főkapcsoló - ON / OFF” (Be / Ki)
3. Biztonsági kapcsoló
4. Középső fogantyú
5. Teleszkóp rögzítő
6. Fejdöntés rögzítő
7. Védőburkolat
8. Vágókés
9. Készülék csatlakozódugó
10. Akkumulátor egység
11. Akkumulátor konnektor
12. Heveder
13. Akkumulátortöltő adapter
14. Akkumulátortöltő csatlakozódugó
42
Áramütés veszélye.
Az akkumulátort adja le újrafeldolgozásra.
Csak épületen belül használja.
Hőkapcsoló.
Ferm
Ferm
43

Podobne dokumenty