sylabusy przedmiotów 2014/2015 - Instytut Dziennikarstwa, Mediów

Komentarze

Transkrypt

sylabusy przedmiotów 2014/2015 - Instytut Dziennikarstwa, Mediów
I ROK
I SEMESTR
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Filozofia
WZID-D-F1
język polski
K_W09 : ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie
filozofii
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z
wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności
K_K05 : ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju,
Europy
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
I
I
dr hab. JOANNA HAŃDEREK
Brak
Wykład: 20
2
0.7 ECTS – 20 godzin kontaktowych,
1.3 ECTS – 50 godzin samodzielnej pracy studenta (lektura i przygotowanie do egzaminu)
W swojej zasadniczej części wykład będzie miał charakter historyczno-filozoficzny. Porządek ten
pozwoli słuchaczom dostrzec stopniowy rozwój zachodniej myśli naukowej; powinien im również
zapewnić dogodny punkt wyjścia do bardziej dogłębnego zapoznania się z filozofią.
Zaliczenie z oceną na podstawie egzaminu pisemnego lub ustnego
1. Filozofia starożytna: Platon, Arystoteles, Plotyn, św. Augustyn
2. Filozofia Średniowieczna: św. Tomasz, Joachim z Fiore
3. Filozofia nowożytna: Kartezjusz, Spinoza, Kant
4. XIX w: Schelling, Hegel, Marks, Nietzsche
5. XX w: Freud, Brzozowski, Lukacs, Benjamin, Adorno, Husserl, Heidegger, Lacan, Derrida
6. Filozofia najnowsza: Agamben, Badiou, Latour, Sloterdijk,
1.Teksty źródłowe
2. w roli podręczników:
P. Hadot, Czym jest filozofia starożytna
K. Loewith, Historia powszechna a dzieje zbawienia
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Socjologia
WZID-D-S1
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z
zakresu specyfiki zjawisk społecznych zachodzących we współczesnym społeczeństwie
K_W02 : zna podstawową terminologię związaną z socjologia i naukami pokrewnymi
K_W04 : ma podstawową wiedzę o strukturach ( grupy, warstwy, klasy, role społeczne, nierówności społeczne,
ruchliwość społeczna, stratyfikacja społeczna), jak i mechanizmach i zjawiskach społecznych występujących we
współczesnym społeczeństwie
K_W05 : ma podstawową wiedzę o wybranych instytucjach funkcjonujących w społeczeństwie (rodzina, szkoła
media, partie polityczne, związki zawodowe, grupy nacisku, państwo)
K_W07 : ma podstawową wiedzę o systemach normatywnych ( religia, zwyczaj, moralność, prawo,), regułach i
procedurach zachowania w instytucjach sfery publicznej
K_W09 : ma podstawową wiedzę o procesach transformacji społecznej, przechodzeniu od społeczeństwa
tradycyjnego do nowoczesnego ( pojęcie nowoczesności, późna nowoczesność, globalizacja, ruchy społeczne)
K_W14 : ma wiedzę podstawową na temat procesów komunikacji społecznej i jej roli w rozwoju społeczeństwa
oraz zmieniającym się instrumentarium komunikacji w zmediatyzowanym społeczeństwie
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować wiedzę na temat społeczeństwa z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów prowadzenia analizy, a następnie argumentować merytorycznie z
zastosowaniem koncepcji innych autorów oraz formułować wnioski.
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z praktycznym
wykorzystaniem wiedzy o społeczeństwie do analizy zjawisk w obszarze komunikacji społecznej
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, prawne i ekonomiczne
związane z różnymi obszarami życia społecznego
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów
i zjawisk społecznych, analizować ich przyczyny, prognozować przebieg i przewidywać skutki
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i
rozwiązywania problemów dotyczących różnorodnych zjawisk i procesów zachodzących w społeczeństwie
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności.
K_K07 : ma świadomość istnienia kodów aksjologicznych kodeksów etycznych, normujących zachowania
społeczne.
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
I
I
dr hab. MATEUSZ NIEĆ
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Brak
Wykład: 30
3
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych,
2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (lektura i przygotowanie do egzaminu)
wykład, dyskusja, wspólna analiza zjawisk i procesów społecznych zachodzących we współczesnym
społeczeństwie
egzamin pisemny, sprawdzający wiedzę oraz umiejętności interpretacji zjawisk i procesów
społecznych i łączenia rozmaitych zjawisk zachodzących we współczesnym społeczeństwie( analiza
zależności przyczynowo-skutkowych)
Egzamin
dopuszczenie do egzaminu na podstawie obecności na co najmniej 75 proc. wykładów.
egzamin zdany po osiągnięciu co najmniej 51 proc. przewidzianych punktów.
W wyniku uczestnictwa w wykładzie student posiada wiedzę na temat podstawowych zjawisk i
procesów występujących w społeczeństwie tradycyjnym i nowoczesnym. Otrzymuje wiedzę na
temat struktury społecznej, mechanizmów rozwoju społecznego, jakie dokonały się w XXw. i
zachodzą w XXI wieku, poznaje główne teorie socjologiczne, pogłębia znajomość katalogu
terminów, nazw i wskaźników z zakresu nauk społecznych, tak historycznych ,jak współczesnych.
Poznaje dynamicznie zmieniające się zależności występujące na styku: media masowego i
interpersonalnego komunikowania a i społeczeństwo w kontekście tworzenia się
zmediatyzowanego społeczeństwa globalnego.
Zapoznaje się z wiedzą na temat teorii rozwoju społecznego. ze szczególnym uwzględnieniem
najnowszych ujęć teoretycznych i propozycji interpretacyjnych.
Otrzymuje wiedzę na temat relacji pomiędzy wpływem sfery prywatnej i sfery publicznej na
zachowania społeczne jednostki we współczesnym społeczeństwie.
1.Aronson, E., Człowiek – istota społeczna, PWN: Warszawa 1994.
2.Goodman, N. Wstęp do socjologii, Zysk i S-ka: Poznań 1997.
3.Bauman, Z., Globalizacja, PIW: Warszawa, 2006.
4.Bauman, Z., Żyjąc w świecie pożyczonym, WL: Kraków, 2010.
5.Szacki, J., Historia myśli socjologicznej, wyd. nowe. PWN: Warszawa, 2012.
6. Sztompka, P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak: Kraków, 2012, wyd. II.
7. Giddens, A., Socjologia, PWN: Warszawa 2012, wyd. II.
8.Szacka, B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa: Warszawa, 2003.
9. (red.) Sztompka, P., Bogunia-Borowska, M., Socjologia codzienności, Znak: Kraków 2008.
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Historia Polski XX w.
WZID-D-211N
język polski
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w
szczególności z zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i
komunikacja społeczna, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności
społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin
właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym związaną z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W04 : ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i
medialnego we współczesnym społeczeństwie informacyjnym i relacjach między oboma systemami
w Polsce i na świecie
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z
wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska
kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności
K_K05 : ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju,
Europy
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
I
I
dr MARCIN SOKALSKI
Brak
Wykład: 30
3
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych, 2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (zapoznanie z
literaturą przedmiotu, przygotowanie do dyskusji na wykładach, przygotowanie do egzaminu)
wykład akademicki wspierany prezentacją multimedialną, dyskusją wokół wybranych zagadnień
historycznych oraz analizą źródeł historycznych
Egzamin pisemny (Test zaliczeniowy zdany po osiągnięciu co najmniej 51% przewidzianych
punktów)
Egzamin pisemny. Do egzaminu dopuszczani są wszyscy zapisani na przedmiot, obecność na
wykładach (wymóg obecności na co najmniej 75% wykładów), udział w dyskusjach są premiowane
dodatkowymi punktami.
W trakcie wykładów i dyskusji wokół wybranych elementów historii student uzyskuje
uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z
zakresu historii Polski w XX wieku, zorientowaną na zastosowania praktyczne w pracy
dziennikarza. Poznaje podstawową terminologię z zakresu historii Polski, podstawową wiedzę o
budowie, funkcjach i przekształceniach systemu społeczno-politycznego w Polsce w XX wieku.
Dowiaduje się także, jak wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje na
tematy historyczne a w toku dyskusji uczy się argumentować merytorycznie z wykorzystaniem i
poszanowaniem poglądów innych. W przekazie wykładu znajdują się wskazówki dotyczące
uzupełniania, rozszerzania w przyszłości wiedzy z zakresu historii Polski oraz Europy oraz
konieczności zachowania dziedzictwa kulturowego
Roszkowski W., Historia Polski 1914-2005, Warszawa 2006.
Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003.
Żarnowski J., Polska 1918-1939. Praca. Technika. Społeczeństwo, Warszawa 1999.
Hass L., Inteligencji polskiej dole i niedole XIX i XX wiek, Łowicz 1999.
Historia życia prywatnego od I wojny światowej do naszych czasów, Wrocław 2000.
Zblewski Zdzisław, Dudek Antoni, Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu, Warszawa 2008, Andrzej
Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski : 1939-1989, Warszawa 2005
Literatura uzupełniająca: Gabinety drugiej Rzeczypospolitej, praca zbiorowa pod red. Janusza
Farysia i Janusza Pajewskiego, Poznań 1991, Eisler Jerzy, Polskie miesiące czyli Kryzys(y) w PRL,
Warszawa 2008
załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Nauka o komunikowaniu
WZID-D-206N
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z zakresu dziedzin i
dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej
sferze działalności społecznej, medialnej
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W03 : ma wiedzę o historii oraz doktrynach, dotyczących ewolucji i znaczenia mediów oraz procesów komunikacji społecznej w
obrębie społeczeństwa, o przyczynach, przebiegu i konsekwencji tych zmian w Polsce i na świecie
K_W04 : ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i medialnego we współczesnym
społeczeństwie informacyjnym i relacjach między oboma systemami w Polsce i na świecie
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych ze sferą działalności medialnej oraz
prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach ich funkcjonowania
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w
instytucjach związanych z wybraną sferą działalności medialnej
K_W08 : ma podstawową wiedzę o mediach, oraz o ich odbiorcach
K_W09 : ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych
właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W14 : ma wiedzę podstawową na temat języka jako narzędzia komunikacji
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i
sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane ze sferą działalności medialnej
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane ze sferą działalności medialnej
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i
ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów komunikacyjnych
oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami, analizować ich przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K08 : dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności zawodowej
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
I
I
dr LUCYNA SŁUPEK
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Brak
Wykład: 20
Konwersatorium: 30
Łącznie: 50
5
1.7 ECTS – 50 godzin kontaktowych, 3.3 ECTS – ok. 100 godzin pracy własnej studenta (przygotowanie prezentacji
oraz referatu na zadany temat, systematyczna lektura materiałów i literatury do dyskusji na zajęcia
konwersatoryjne, przygotowanie do egzaminu obejmujące lekturę wymaganej literatury przedmiotu oraz
przyswojenie materiału przekazanego w czasie wykładu).
Wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja, wspólna analiza przekazów medialnych
W trakcie zajęć konwersatoryjnych na bieżąco oceniane będą: stopień znajomości oraz umiejętność analizy
i interpretacji przewidzianych dla poszczególnych zajęć pozycji z zakresu literatury przedmiotu; cząstkowe
zadania przygotowane i realizowane przez studentów (kryteria oceny, adekwatne do wyznaczonych zadań,
uwzględniające wartość merytoryczną, rzetelność i terminowość wykonania zadania, przedstawione zostaną na
początku semestru). Efekty kształcenia uzyskane w trakcie wykładu oceniane będą na podstawie egzaminu
pisemnego, obejmującego problematykę wykładu oraz znajomość wskazanej przez prowadzącego literatury.
Egzamin
Podstawą zaliczenia konwersatorium jest obecność, aktywność, zaangażowanie w trakcie zajęć oraz
przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz referatu na temat wskazany przez prowadzącego.
Podstawą ukończenia modułu jest pozytywny wynik egzaminu pisemnego (forma, kryteria oceny, punktacja,
przedstawione będą przez prowadzącego na pierwszym wykładzie). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
uzyskanie zaliczenia z konwersatorium oraz obecność na co najmniej 75 proc. wykładów.
W czasie zajęć student uzyskuje podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu teorii komunikacji społecznej
(w tym: o różnych typach, rodzajach i formach komunikowania, jego funkcjach, efektach i roli w życiu społecznym,
czynnikach warunkujących skuteczność komunikowania, teoretycznych modelach komunikowania, metodach
i technikach analizy
procesów komunikacji społecznej) oraz poznaje terminologię właściwą dla tej dyscypliny, pozwalającą na opis,
analizę i interpretację praktyk, procesów, tendencji, faktów, zjawisk, wydarzeń w sferze komunikacji społecznej.
Poznaje historię oraz doktryny, dotyczące ewolucji i znaczenia mediów oraz procesów komunikacji społecznej w
obrębie społeczeństwa, przyczyny, przebieg i konsekwencje tych zmian w Polsce i na świecie. Uzyskuje
podstawową wiedzę o budowie, funkcjach i zależnościach pomiędzy systemem społeczno-politycznym
i medialnym we współczesnym społeczeństwie informacyjnym oraz o celach, organizacji i funkcjonowaniu
instytucji związanych ze sferą działalności medialnej, a także prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach ich
funkcjonowania. Uzyskaną wiedzę student wykorzystuje do przygotowania prezentacji multimedialnej, której
tematem jest wskazany przez prowadzącego medialny komunikat o charakterze perswazyjnym.
E. Aronson, Człowiek - istota społeczna, PWN, Warszawa 2006
S. Baran, D. Davis, Teorie komunikowania masowego, WUJ, Kraków 2007
C. Baylon, X. Mignot, Komunikacja, Wyd. Flair, Kraków 2008
R. B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001
B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wyd. ASTRUM, Wrocław 1999
B. Dobek-Ostrowska, Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, Wyd, Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2001
J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wyd. ASTRUM, Wrocław 1999
T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, PWN, Warszawa,
Kraków 1999
M. Kunczik, A. Zipfel, Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Scholar, Warszawa 2000
D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007
M. Mrozowski, Media masowe: władza, biznes, rozrywka, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001
Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Oficyna Wydawnicza: Drukarnia ANTYKWA s,c,, Kraków 2000
W. Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Teoria gatunków dziennikarskich
WZID-D-198N
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W03: ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian dotyczących sfery gatunków dziennikarskich
K_W07 : ma pogłębioną wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach
stosowanych w poszczególnych gatunkach medialnych
K_W14: ma pogłębioną wiedzę na temat warsztatu pracy dziennikarza zatrudnionego w prasie, radiu, telewizji,
nowych mediach oraz wielu rozmaitych odmian pracy dziennikarskiej, jak również zakresu czynności
pracowników mediów (specjalizacja medialna)
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł i na tej podstawie formułować krytyczne sądy z użyciem merytorycznej argumentacji w oparciu o
poglądy własne oraz innych autorów, formułować wnioski i dokonywać syntetycznych podsumowań
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje oryginalne i innowacyjne projekty związane z wybraną sferą działalności
społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej, jak również potrafi zaplanować działania służące do
rozwiązania złożone problemy związane z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjnoreklamowej oraz ocenić ich skuteczność zastosowanych działań
K_U12 : posiada rozbudowany warsztat dziennikarski, w tym w zakresie dziennikarstwa specjalistycznego oraz
pracy przy określonych formatach medialnych (specjalizacja medialna)
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
osób, potrafi samodzielnie wykorzystywać i krytycznie uzupełniać oraz doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
K_K02: potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K04: prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K06: ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze mediów i w innych
obszarach okołomedialnej działalności zawodowej, potrafi wyjaśnić ich konsekwencje innym osobom
K_K07: ma świadomość istnienia kodów aksjologicznych oraz zna kodeksy etyczne, normujące działania
zawodowe w sferze mediów i innych zawodach okołomedialnych, rozumie konieczność normowania zachowań w
tym zakresie
K_K08 : jest wyczulony na wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej
działalności zawodowej, rozumie zagrożenia wynikające z tego zjawiska
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
I
I
dr hab. ANDRZEJ KALISZEWSKI
Brak
Wykład: 30
3
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych,
2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie do egzaminu, obejmującego obok
wiadomości przekazanych na wykładzie lekturę zaleconej literatury przedmiotu).
Egzamin
W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę, zorientowaną na zastosowania praktyczne, w zakresie
dziennikarstwa informacyjnego i publicystycznego we wszystkich typach mediów, a konkretnie:
• gatunki dziennikarskie częścią piśmiennictwa, mediów, komunikacji społecznej;
• gatunki dziennikarskie wobec prawdy obiektywnej, misji mediów i etyki dziennikarskiej;
• szczegółowe ( teoretyczne i na przykładach) omówienie poszczególnych gatunków informacyjnych,
publicystycznych oraz pośrednich w ich pododmianach rodzajowych (prasowej, radiowej, telewizyjnej,
internetowej);
• genologia dziennikarska wobec rozwoju nowych mediów i alternatywne genologie dziennikarskie
(formatowanie, infotainment, edutainment);
• New Journalism a genologia dziennikarska;
• fotograficzne i filmowe gatunki dziennikarskie.
1.Z. Bauer, E. Chudziński (red.) Dziennikarstwo i świat mediów. Kraków 2000 (stąd część poświęcona
gatunkom dziennikarskim).
2. Dziennikarstwo od kuchni, red. A. Niczyperowicz, Poznań 2001.
3. A. Keen, Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, Warszawa 2007.
4. Media, leksykon PWN, red. E. Banaszkiewicz-Zygmunt, Warszawa 2000.
5. Słownik terminologii medialnej, red. Walery Pisarek, Kraków 2006.
6.W. Godzic, Telewizja i jej gatunki po „Wielki Bracie”. Kraków 2004.
7.M. Wańkowicz, Karafka La Fontaine`a. T. I Kraków 1972; T. II Kraków 1984.
8.K. Wolny-Zmorzyński, Reportaż - jak go napisać ? Warszawa 2004.
9. K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język.
Warszawa 2010.
10. K. Wolny-Zmorzyński, Fotograficzne gatunki dziennikarskie. Warszawa 2007.
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Dziennikarskie źródła informacji
WZID-D-207N
język polski
K_W01 : ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o charakterze i miejscu nauk społecznych, w tym w
wybranych obszarach wiedzę szczegółową, z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla wybranego
kierunku , zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności społecznej, medialnej i
promocyjno-reklamowe
K_W03: ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian dotyczących sfery mediów i procesów komunikacji społecznej
w obrębie społeczeństwa, o prawidłowościach, przebiegu i konsekwencji tych zmian w Polsce i na świecie
K_W07 : ma pogłębioną wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach
stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjnoreklamowej, zorientowaną na innowacyjne rozwiązywanie złożonych problemów w nietypowej sytuacjach
profesjonalnych
K_W14: ma pogłębioną wiedzę na temat warsztatu pracy dziennikarza zatrudnionego w prasie, radiu, telewizji,
nowych mediach oraz wielu rozmaitych odmian pracy dziennikarskiej, jak również zakresu czynności
pracowników mediów (specjalizacja medialna)
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł i na tej podstawie formułować krytyczne sądy z użyciem merytorycznej argumentacji w oparciu o
poglądy własne oraz innych autorów, formułować wnioski i dokonywać syntetycznych podsumowań
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje oryginalne i innowacyjne projekty związane z wybraną sferą działalności
społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej, jak również potrafi zaplanować działania służące do
rozwiązania złożonych problemów związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i
promocyjno-reklamowej oraz ocenić skuteczność zastosowanych działań
K_U12 : posiada rozbudowany warsztat dziennikarski, w tym w zakresie dziennikarstwa specjalistycznego oraz
pracy przy określonych formatach medialnych (specjalizacja medialna)
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
osób, potrafi samodzielnie wykorzystywać i krytycznie uzupełniać oraz doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
K_K02: potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K04: prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K06: ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze mediów i w innych
obszarach okołomedialnej działalności zawodowej, potrafi wyjaśnić ich konsekwencje innym osobom
K_K07: ma świadomość istnienia kodów aksjologicznych oraz zna kodeksy etyczne, normujące działania
zawodowe w sferze mediów i innych zawodach okołomedialnych, rozumie konieczność normowania zachowań w
tym zakresie
K_K08 : jest wyczulony na wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej
działalności zawodowej, rozumie zagrożenia wynikające z tego zjawiska
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
I
I
dr MAGDALENA HODALSKA
Brak
Wykład: 20
Konwersatorium: 15
Łącznie: 35
4
1.2 ECTS – godziny kontaktowe,
2.8 ECTS – 85 godzin samodzielnej pracy studenta (realizacja zadań cząstkowych, które pozwalają
studentom w praktyce poznać najważniejsze dziennikarskie źródła informacji i na ich podstawie
przygotować materiał oceniany na zajęciach).
Wykład i konwersatorium
Na każdych zajęciach konwersatoryjnych dokonywana jest ocena i analiza przygotowanych
i zrealizowanych przez studentów zadań cząstkowych, w oparciu o przedstawione na początku
semestru kryteria, adekwatne dla wyznaczonego zadania. Oceny dokonuje zarówno prowadzący,
jak i wszyscy uczestnicy modułu. Analiza obejmuje także kwestię etyki zawodowej, warsztatu
i konsekwencji społecznych pracy dziennikarza informacyjnego
Przedmiot zakończony egzaminem.
Zaliczenie konwersatorium na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć
oraz przygotowanych materiałów dziennikarskich. Student jest oceniany pod względem
terminowości wykonywania zadań, pomysłowości i rzetelności ich wykonania.
W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę, zorientowaną na zastosowania praktyczne w zakresie
dziennikarstwa informacyjnego we wszystkich typach mediów (różnice między informacją
prasową, a radiową, telewizyjną i internetową). Student zdobywa wiedzę o metodach zdobywania
źródeł informacji i metodyce wykonywania zadań oraz warsztacie zawodowym dziennikarza
informacyjnego, pracującego we wszystkich typach mediów.
K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Dziennikarskie źródła informacji. Warszawa 2009.
A. Skworz, A. Niziołek (red.), Biblia dziennikarstwa, Kraków 2010.
M. Wańkowicz, Karafka La Fontaine’a. T. 1 (Kraków 1972) i T. 2. (Kraków 1984)
Adams S., Hicks W., Wywiad dziennikarski, przeł. K. Franek, Kraków 2007.
Kwiatkowski P., Przedsiębiorstwo Apokalipsa. O etyce dziennikarskiej, Poznań 2003.
Kwasigroch A., Mikołajczyk E., Czy wolno?, Warszawa 2005.
Dziennikarstwo śledcze. Teoria i praktyka w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych pod redakcją M.
Palczewskiego i M. Worsowicz, Łódź 2006.
Magdoń A., Reporter i jego warsztat, Kraków 2001.
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Technologie informacyjne
WZID-D-208N
język polski
K_W13 : ma wiedzę podstawową na temat technologii informacyjnych
K_W15 : posiada wiedzę rozszerzoną na temat warsztatu pracy w zakresie wybranej specjalizacji:
dziennikarza (specjalizacja dziennikarska) lub pracownika nowych mediów (specjalizacja nowe
media) lub pracownika działu PR/reklamy/rzecznika (specjalizacja reklama
i PR) lub specjalisty ds. komunikacji politycznej (specjalizacja komunikacja polityczna)
K_U07 : potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji
związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej, w
szczególności prawa autorskiego, i związane z zarządzaniem własnością intelektualną
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji
zadań i rozwiązywania problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej, medialnej
lub/i promocyjno-reklamowej oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania
K_U18 :potrafi przygotować skuteczny przekaz perswazyjny, informacyjny, promocyjny
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
I
I
dr KRZYSZTOF GROŃ
Brak
Wykład: 15
Konwersatorium: 15
Łącznie: 30
3
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych,
2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (indywidualna praca studenta polega na
przygotowaniu i realizacji dwóch projektów graficznych: 1. Storyboardu do filmu reklamującego
IDIKS UJ i reklamy partyzanckiej, a także 20 s. autorskiego spotu reklamowego dla IDIKS UJ,
artykułu i prezentacji problematyki dotyczących IT w pracy dziennikarza wraz z publikacją w
blogu).
Zajęcia wykładowe; konwersatoryjne, problemowe, informacyjne;
Zajęcia warsztatowe, ćwiczeniowe, studium przypadku, dyskusja oxfordzka
Test otwarty; kolokwium ; dyskusja
Przygotowanie wypowiedzi ustnej i pisemnej na zadany temat w ramach ćwiczeń. Na każdych
zajęciach dokonywana jest ocena i analiza przygotowanych i zrealizowanych przez studentów
zadań cząstkowych, w oparciu o przedstawione na początku semestru kryteria adekwatne do
wyznaczonego zadania. Oceny dokonuje prowadzący, jak i wszyscy uczestnicy modułu
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności na zajęciach - 90%, aktywności i zaangażowania w
trakcie zajęć oraz przygotowanych w trakcie zajęć storyboardu -scenariusza rysunkowego do
projektu spotu reklamowego podmiotu lub produktu, wraz z publikacją w Internecie;dysku FTP.
Student jest oceniany pod względem terminowości wykonania zadań, pomysłowości i nowatorstwa
proponowanych w czasie zajęć i przygotowanych projektach rozwiązań technicznych, kreacyjnych,
komunikacyjnych. Znajomości technologii informacyjnych w zakresie obsługi i posługiwania się
oprogramowaniem do edycji tekstów, grafiki, projektowania prezentacji multimedialnej;
urządzeniami, nośnikami informacji; wykorzystanie Internetu do pracy dziennikarza.
W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie rozumienia
i korzystania z technologii informacyjnych w pracy dziennikarza.
1. Piotr Gawrysiak „Cyfrowa rewolucja”, PWN Warszawa 2008r.
2. Cieciura Marek, Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, VIZJA PRESS
&IT 2006 r.
3.Jerry Weissman, Sztuka skutecznej prezentacji, Helion 2007 r.
4.„Adobe INDESIGN”, Helion 2008r.
5.„Adobe ILLUSTRATOR”, Helion 2008r.
6.David Blatner, Bruce Fraser „Photoshop CS2”, Helion 2006r.
7.Tim Harrower, „Podręcznik projektanta gazet”, Warszawa 2006r.
8.Jerry Weissman, „Sztuka skutecznej prezentacji”, Helion 2007 r.
9.Gavin Ambrose, Paul Harris, „Typografia”, PWN Warszawa 2008r.
10.Robert Bringhurst, ”Elementarz stylu w typografii”, Kraków 2008r.
11.Roland Zimek, „CorelDRAW 10. Ćwiczenia praktyczne”
12.Maria Langer, Excel, Helion
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Etyka dziennikarska
WZID-D-215N
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z
zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zorientowaną na
zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W04 : ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i medialnego we
współczesnym społeczeństwie informacyjnym i relacjach między oboma systemami w Polsce i na świecie
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz prawnych i ekonomicznych
uwarunkowaniach ich funkcjonowania
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach
stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjnoreklamowej
K_W08 : ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, działaniach promocyjno-reklamowych oraz o ich
odbiorcach, a także podstawową wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb
i oceny jakości usług
K_W10 : zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
K_U07 : potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji związanych z
wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej, w szczególności prawa
autorskiego, i związane z zarządzaniem własnością intelektualną
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i
rozwiązywania problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjnoreklamowej oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania
K_U12 : ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim i co najmniej
dwóch językach obcych uznawanych za podstawowe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
K_U13 : ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
I
I
dr BOGDAN FISCHER
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Brak
Wykład: 15
1
0.5 ECTS – 15 godzin kontaktowych,
0.5 ECTS – 15 godzin samodzielnej pracy studenta ( przygotowanie prezentacji, na bazie zadanego
przypadku i jego analizy)
Wykład realizowany z uwzględnieniem analizy przypadków i rozwiązań prawnych,
umożliwiających wykorzystanie niezbędnej dla dziennikarza wiedzy w praktyce
Kolokwium zaliczeniowe pisemne ( na ocenę) na zakończenie zajęć według kryteriów przekazanym
studentom na początku modułu uwzględniających wiedzę teoretyczną oraz umiejętność
rozwiązywania kazusów ( przypadków) praktycznych
Zaliczenie na ocenę
Dopuszczenie do kolokwium zaliczeniowego na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania
w trakcie zajęć.
Zapoznanie studentów z zagadnieniami etyki stanowiącej podstawę funkcjonowania
odpowiedzialnego dziennikarza. Umożliwienie praktycznego rozróżnienia pojęć prawnych i
etycznych ( m.in. wartość, norma, reguła i postawa etyczna, dylemat etyczny, interesariusz ).
Kodeksy deontologii dziennikarskiej ( w tym m.in. Kodeks Etyki Dziennikarskiej, Dziennikarski
Kodeks Obyczajowy, Karta Etyczna Mediów Polskich. Zasady Karty etycznej mediów na przykładach
pozytywnych i negatywnych w praktyce dziennikarskiej. Etyka a prawo z uwzględnieniem spraw
sądowych. Ujęcia etyczne i nietyczne wybranych problematyk – analizy przypadków ( m.in.
dotyczących ludzkiego cierpienia, wojny, terroryzmu, wzbudzania paniki). Studenci w wyniku kursu
powinni nauczyć się analizować, diagnozować i w konsekwencji rozwiązywać problemy i dylematy
etyczne, z którymi jako dziennikarze będą mieli do czynienia na co dzień.
Literatura uzupełniająca:
B.Fischer, Prawo i etyka mediów. Regulacje prawne. ( w: ) Słownik wiedzy o mediach, Warszawa
Bielsko-Biała 2007
J.Pleszczyński, Etyka dziennikarska, Warszawa 2007
K.Stasiuk-Krajewska. Etyka Public Relations. Konteksty. Koncepcje. Kontrowersje, Wrocław 2011
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Pracownia dziennikarska prasowa I
WZID-D-209N
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach
stosowanych w instytucjach związanych ze sferą działalności medialnej
K_W11 : ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy dziennikarza zatrudnionego w prasie oraz źródeł
pozyskiwania informacji dziennikarskiej
K_W13 : ma wiedzę podstawową na temat technologii informacyjnych
K_W14 : ma wiedzę podstawową na temat języka jako narzędzia komunikacji
K_W15 : posiada wiedzę rozszerzoną na temat warsztatu pracy w zakresie wybranej specjalizacji: dziennikarza
(specjalizacja dziennikarska)
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych
autorów oraz formułować wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą
działalności medialnej
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z wybraną sferą działalności medialnej, w
szczególności posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań społecznych niezbędnych do
opracowania diagnoz potrzeb odbiorców mediów,
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne,
prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami, analizować ich przyczyny, prognozować
przebieg i przewidzieć ich skutki
K_U06 : posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości usług związanych z działalnością medialną
K_U07 : potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji związanych z
wybraną sferą działalności medialnej, w szczególności prawa autorskiego, i związane z zarządzaniem własnością
intelektualną
K_U14 : ma podstawowy warsztat dziennikarski w zakresie dziennikarstwa prasowego, z uwzględnieniem
umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej
K_U16 : potrafi rozpoznać, opisać i zastosować różne style wypowiedzi
K_U17 : potrafi przygotować materiał dziennikarski przeznaczony dla mediów drukowanych
K_U18 :potrafi przygotować skuteczny przekaz perswazyjny, informacyjny, promocyjny
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K05 : ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze mediów
K_K07 : ma świadomość istnienia kodów aksjologicznych oraz zna kodeksy etyczne, normujące działania w sferze
mediów
K_K08 : dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą w sferze medialnej,
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
I
I
red. RAFAŁ WIETOSZKO
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
Brak
Konwersatorium: 30
3
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych, 2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (lektura
zadanych publikacji prasowych, przygotowanie własnych tektstów prasowych)
Zajęcia konwersatoryjne, warsztatowe, ćwiczeniowe, informacyjne, studium przypadku, dyskusja
Zajęcia mają charakter warsztatów: większość czasu poświęcona jest na analizę tekstów prasowych,
przede wszystkim prac samych studentów — są one indywidualnie omawiane i oceniane, wskazując
usterki językowe, kompozycyjne i merytoryczne. Studenci przygotowywać też będą przeglądy prasy.
zaliczenie na ocenę
Kryteria: obecność, aktywność, zaangażowanie,kreatywność w wykonaniu zadań.Warunkiem uzyskania
zaliczenia jest obecność na co najmniej 13 z 15 zajęć.
Wykorzystując doświadczenie zawodowe prowadzącego, studenci poznają metody pracy redakcji,
zbierania informacji z różnych źródeł oraz sposoby zadawania pytań i zachowania się m.in. podczas
konferencji prasowych, wywiadów, obsług wydarzeń politycznych, społecznych i gospodarczych,
relacjonowania spraw kryminalnych, imprez artystycznych itp. W praktycznie nauczą się zasad
konstruowania różnego rodzaju tekstów, tytułów i leadów oraz tworzenia wielorakich wypowiedzi
dziennikarskich: od notatki informacyjnej, kryminalnej, sprawozdania i wywiadu, po sylwetkę, recenzję i
reportaż.
M.Chyliński, S.Russ-Mohl „Dziennikarstwo”,Warszawa 2008;
A.Skworz, A Niziołek (red.) „Biblia dziennikarstwa” fragmenty, Kraków 2010
S. Allen „Kultura newsów”, Kraków 2006
R.Kapuściński „Autoportret reportera”, Kraków 2003;
A.Magdoń „Reporter i jego warsztat”,Kraków 2001
M.Kołodziejczyk ”B. opowieści z planety z prowincja” Warszawa 2013
H. Krall „To ty jesteś Daniel” Kraków 2001
M.Szczygieł „Niedziela, która zdarzyła się w środę” , Wołowiec 2011
Wojciech Tochman, „Bóg zapłać”, Wołowiec 2010
Olga Stanisławska „Rondo de Gaulle'a”,Warszawa 2001
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Język obcy w pracy dziennikarza I (Francja)
WZID-D-Fr1
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W03: ma wiedzę o historii i znaczeniu mediów oraz procesów komunikacji społecznej w obrębie społeczeństwa
francuskiego.
K_W04: ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i medialnego we Francji
K_W05: ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej oraz prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach ich funkcjonowania na
obszarze Francji.
K_W08: ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, oraz o ich odbiorcach, na obszarze Niemiec.
K_W14: ma wiedzę podstawową na temat języka jako narzędzia komunikacji
K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych
autorów oraz formułować wnioski
K_U04: rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne,
prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U10: zna kulturę francuskiego obszaru językowego oraz ma orientację w funkcjonowaniu jego sfery medialnej
K_U11: potrafi porozumieć się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w
zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w
języku francuskim
K_U12: ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku francuskim dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_U13: ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu co najmniej B1
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
K_K01: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
K_K02: potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K05: ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
K_K08: dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności
zawodowej
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studio
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
I
I
dr TERESA SŁAWIŃSKA
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Dla studentów/studentek nie znających języka francuskiego brak wymagań wstępnych; dla
studentów/studentek posługujących się językiem francuskim – poziom co najmniej B1.
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Konwersatorium: 30
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
3
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy
program kształcenia przewiduje praktyki
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych, 2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (lektura zadanej
literatury, napisanie trzech esejów dotyczących tematów poruszanych w trzech wybranych filmach,
przygotowanie się do testu zaliczeniowego, przygotowanie w grupach prezentacji o wybranym regionie
Francji, jego kulturze i specyfice geograficznej i demograficznej, przygotowanie materiałów
porównawczych dotyczących Polski, odnoszących się do poruszanej na zajęciach problematyki dotyczącej
Francji).
Zajęcia z elementami wykładu i konwersatorium
Studenci podczas zajęć są zobowiązani do przygotowywania materiałów porównujących polską
rzeczywistość wobec prezentowanej przez prowadzącą tematyki dotyczącej Francji.Prowadząca na
bieżąco sprawdza wiedzę z zaprezentowanego tematu, jednocześnie ocenia zdolność studentów do
dokonywania analizy porównawczej zjawisk zachodzących w obu kulturach, polskiej i francuskiej.
Zaliczenie na ocenę. Zaliczenie z ćwiczeń na podstawie obecności (dopuszczona jedna
nieobecność), aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć, testu sprawdzającego nabytą wiedzę,
dwóch esejów oraz prezentacji multimedialnej.
W trakcie zajęć student/studentka zdobywa wiedzę z zakresu kulturowego tła funkcjonowania mediów we
Francji. Szczegółowy zakres tematyki obejmuje:
1. Informacje ogólne, m. in. symbole państwowe, geografiaFrancji, podział administracyjny.
2. Kultura narodowa Francji (wg G. Hofstede).
3. Obraz typowego Francuza, jego przekonania i postawy. Weryfikację cliché na temat Francuzów.
4. Problematyka społeczna: imigranci i integracja imigrantów we Francji, francuska tożsamość. Wybrane
zagadnienia z historii Francji, m.in. wojna w Algierii, kolonizacja.
5. Francuski posiłek gastronomiczny wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jego rola i znaczenie
dla Francuzów.
6. Kryzys 1968 roku i aktualny. Modele życia Francuzów.
7. Dostęp do kultury jako "prawo do kultury" (Exception culturelle française).
8. Krótka historia Francji.
1. G. Hofstede, J. G. Hofstede, M. Minkov, Kultury i organizacje, PWE 2011.
2. J. Baszkiewicz, Historia Francji, Ossolineum 2008.
3. G. Mermet, Francosopie. Tout sur les Francais, Larousse 2010.
4. F. Durpaire, Nous sommes tous la France, Ph. Rey 2012.
5. J. Viard, Nouveau portrait de la France, L »Aube 2011.
6. L’État de la France 2011-2012, La Découverte 2011.
7. M. Warchala, Polska – Francja. Wzajemny wizerunek w okresie rozszerzania Unii Europejskiej, Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa 2001.
8. M. Musolino, 150 idées reçues sur la France, First Document 2012.
9. L’État de la France au travail, Alternatives économiques Poche, nr 52, 2011.
10. Filmy francuskie.
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studio
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Język obcy w pracy dziennikarza I (Niemcy)
WZID-D-Niem1
język polski
K_W03: ma wiedzę o historii i znaczeniu mediów oraz procesów komunikacji społecznej w obrębie
społeczeństwa niemieckiego.
K_W04: ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i
medialnego w Niemczech
K_W05: ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z
wybraną sferą działalności społecznej, medialnej oraz prawnych i ekonomicznych
uwarunkowaniach ich funkcjonowania na obszarze Niemiec.
K_W08: ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, oraz o ich odbiorcach, na obszarze Niemiec.
K_W14: ma wiedzę podstawową na temat języka jako narzędzia komunikacji
K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z
wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski
K_U04: rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska
kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U10: zna kulturę niemieckiego obszaru językowego oraz ma orientację w funkcjonowaniu jego
sfery medialnej
K_U11: potrafi porozumieć się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze
specjalistami w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku dziennikarstwo i
komunikacja społeczna, w języku niemieckim
K_U12: ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku niemieckim
dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_U13: ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych
dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zgodne z wymaganiami określonymi dla
poziomu co najmniej B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
K_K01: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności
K_K02: potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K05: ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju,
Europy
K_K08: dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej
działalności zawodowej
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów / Obowiązkowy po dokonaniu wyboru między
Niemcami, Francją, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi
I
I
mgr ARTUR KOŻUCH
Wymagania wstępne i dodatkowe
Dla studentów/studentek nieznających języka niemieckiego brak wymagań wstępnych; dla
studentów/studentek posługujących się językiem niemieckim – poziom co najmniej B1.
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Konwersatorium: 30
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
3
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych, 2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (czytanie
zadanych tekstów, przygotowanie prezentacji, napisanie eseju)
Zajęcia z elementami wykładu i konwersatorium
Studenci podczas zajęć są zobowiązani do przygotowywania dyskusji oraz prac pisemnych z
zakresu prezentowanego na zajęciach. Prowadzący na bieżąco sprawdza ich wiedzę z
zaprezentowanego tematu, jednocześnie ocenia zdolność studentów do dokonywania analizy
porównawczej zjawisk zachodzących w obu kulturach, polskiej i niemieckiej.
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć, testu
sprawdzającego nabytą wiedzę oraz pracy pisemnej (esej)
W trakcie zajęć student/studentka zdobywa wiedzę z zakresu kulturowego tła funkcjonowania
mediów w Niemczech. Szczegółowy zakres tematyki obejmuje:
a. system polityczny Niemiec,
b. wielokulturowość i integrację,
c. kulturę i tożsamość narodowe,
d. system medialny i rolę mediów,
e. elementy historii powojennej
f. ruchy społeczne i obywatelskie.
1.H. Müller, Schlaglichter der deutsche Geschichte, BPB 2009.
2. Tatsachen über Deutschland, Societäts-Verlag, Berlin 2009 (także jako wydanie internetowe)
3. E. Cziomer, Historia Niemiec współczesnych 1945-2005, Neriton 2006.
Dodatkowe źródła informacji pochodzą głównie z ze stron internetowych Bundeszentrale für
politische Bildung, Haus der Geschichte oraz Deutsche Welle
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studio
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Język obcy w pracy dziennikarza I (Wielka Brytania)
WZID-D-GB1
język polski
K_W03 : ma wiedzę o historii i znaczeniu mediów oraz procesów komunikacji społecznej w obrębie
społeczeństwa brytyjskiego.
K_W04 : ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i medialnego w Wielkiej
Brytanii.
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej oraz prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach ich funkcjonowania na
obszarze Wielkiej Brytanii.
K_W08 : ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, oraz o ich odbiorcach, na obszarze Wielkiej Brytanii.
K_W14 : ma wiedzę podstawową na temat języka jako narzędzia komunikacji
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych
autorów oraz formułować wnioski
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne,
prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U10 : zna kulturę angielskiego obszaru językowego oraz ma orientację w funkcjonowaniu jego sfery medialnej
K_U11 - potrafi porozumieć się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w
zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w
języku angielskim
K_U12 : ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku angielskim, właściwych dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
K_U13 : ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K05 : ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
K_K08 : dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności
zawodowej
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów / Obowiązkowy po dokonaniu wyboru między
Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi
I
I
dr BEATA PIĄTEK
Brak
Konwersatorium: 30
3
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych, 2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (czytanie
zadanych tekstów, przygotowanie prezentacji, przygotowanie do testu końcowego)
Wykład wspierany prezentacjami multimedialnymi i konwersatorium / zajęcia z elementami
wykładu i konwersatorium
Studenci podczas zajęć są zobowiązani do przygotowywania debat, dyskusji oraz prac pisemnych z
zakresu prezentowanego na zajęciach w porównaniu do polskiej rzeczywistości . Na bieżąco
poddawana jest sprawdzeniu ich wiedza z zaprezentowanego przez prowadzącą tematu,
jednocześnie oceniana jest zdolność studentów do dokonywania analizy porównawczej zjawisk
zachodzących w obu kulturach, polskiej i angielskiej.
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć,
zaliczenia testu sprawdzającego nabytą wiedzę, oraz pracy pisemnej (esej) .
W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę z zakresu kulturowego tła funkcjonowania mediów w
Wielkiej Brytanii. Szczegółowy zakres tematyki obejmuje:
a. system polityczny Wielkiej Brytanii
b. wielokulturowość i integracja
c. kultura i tożsamość narodowa
d. system medialny i rola mediów w Wielkiej Brytanii
e. elementy historii powojennej
f. ruchy społeczne i obywatelskie
1. G. Hofstede, J. G. Hofstede, M. Minkov, Kultury i organizacje, PWE 2011.
2. D. MacDowall, Britain in Close-up, Longman, 2008.
3. O’Sullivan, Studying the Media, Arnold, 1998.
4. M. Higgins, C. Smith, J. Storey, The Cambridge Companion to Modern British Culture, CUP, 2010
Kurs oparty jest o materiały z najnowszych opracowań w języku angielskim oraz teksty i filmy z
brytyjskiej prasy i telewizji.
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Język obcy w pracy dziennikarza I (USA)
WZID-D-USA1
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W03 : ma wiedzę o historii i znaczeniu mediów oraz procesów komunikacji społecznej w obrębie
społeczeństwa amerykańskiego.
K_W04 : ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i medialnego w Stanach
Zjednoczonych
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej oraz prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach ich funkcjonowania na
obszarze Stanó1) Zjednoczonych.
K_W08 : ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, oraz o ich odbiorcach, na obszarze Stanów Zjednoczonych.
K_W14 : ma wiedzę podstawową na temat języka jako narzędzia komunikacji
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych
autorów oraz formułować wnioski
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne,
prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U10 : zna kulturę angielskiego obszaru językowego oraz ma orientację w funkcjonowaniu jego sfery medialnej
K_U11 - potrafi porozumieć się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w
zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w
języku angielskim
K_U12 : ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku angielskim, właściwych dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
K_U13 : ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K05 : ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
K_K08 : dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności
zawodowej
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studio
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
I
I
mgr TITUS FERENC
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Wykład wspierany prezentacjami multimedialnymi i konwersatorium
Brak
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Konwersatorium: 30
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
3
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych, 2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie
pracy pisemnej – eseju, przygotowanie do debat i dyskusji na zajęciach oraz do testu
sprawdzającego nabytą wiedzę)
zajęcia z elementami wykładu i konwersatorium
Studenci podczas zajęć są zobowiązani do przygotowywania debat, dyskusji oraz prac pisemnych z
zakresu prezentowanego na zajęciach w porównaniu do polskiej rzeczywistości . Na bieżąco
poddawana jest sprawdzeniu ich wiedza z zaprezentowanego przez prowadzącą tematu,
jednocześnie oceniana jest zdolność studentów do dokonywania analizy porównawczej zjawisk
zachodzących w obu kulturach, polskiej i amerykańskiej.
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć,
zaliczenia testu sprawdzającego nabytą wiedzę, oraz pracy pisemnej (esej) .
W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę z zakresu kulturowego tła funkcjonowania mediów w
Stanach Zjednoczonych. Szczegółowy zakres tematyki obejmuje:
a. system polityczny Stanów Zjednoczonych
b. wielokulturowość i integracja
c. kultura i tożsamość narodowe
d. system medialny i rola mediów w Stanach Zjednoczonych
e. elementy historii powojennej
f. ruchy społeczne i obywatelskie
1. B. Fritz, B Keefer, B. Nyhan, All the President’s Spin, George W. Bush, The Media, and the Truth,
Touchstone, New York 2004.
2. S. Flynn, The Edge of Disaster, Rebuilding a Resilient Nation, Random House New York, 2007.
3. J. McQuaid, M. Schleifstein, Path of Destruction, The Devastation of New Orleans and the Coming
Age of Superstorms, Little Brown and Company, New York, London, 2006
4. S. Ambrose Band of Brothers Touchstone, New York, London, 2001
5. C. Fink, Introduction to Professional Newswriting Reporting for the Modern Media, Longman,
New York 1998
Wiedza pochodzi głównie z najnowszych opracowań w języku angielskim, niedostępnych w Polsce.
Prowadząca dostarcza kserokopie materiałów dla studentów władających językiem.
I ROK
II SEMESTR
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Psychologia społeczna
WZID-D-PS1
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności
posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii społecznej
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu psychologii społecznej
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych
autorów oraz formułować wnioski
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w oparciu o wiedzę z zakresu
psychologii społecznej
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze mediów i w
innych obszarach okołomedialnej działalności zawodowej
K_K08 : dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności
zawodowej
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
I
II
dr TERESA SŁAWIŃSKA
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Brak
Wykład: 30
Konwersatorium: 15
Łącznie: 45
5
1,5 ECTS – 45 godzin kontaktowych, 3.5 ECTS – 105 godzin samodzielnej pracy studenta (lektura
zadanej literatury, przygotowanie prezentacji na ćwiczenia, przygotowanie pracy pisemnej na
zaliczenie ćwiczeń - praca badawcza, przygotowanie się do egzaminu pisemnego).
Wykład ze wsparciem prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia: lektura tekstów uzupełniających i
dyskusje w oparciu o nie, doświadczenia psychologiczne, prezentacje studentów dotyczące
praktycznej egzemplifikacji teorii.
Podczas ćwiczeń konwersatoryjnych na bieżąco będzie oceniana wiedza zdobyta podczas
wykładów i lektury tekstów uzupełniających, umiejętność jej wykorzystania w praktyce (w
prezentacjach oraz w przygotowywaniu zadań domowych dotyczących praktycznej egzemplifikacji
teorii w przestrzeni medialnej, w prasie, radiu, telewizji i Internecie).
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na ćwiczeniach konwersatoryjnych
(dopuszczalna jest jedna nieobecność) oraz pozytywna ocena z ćwiczeń konwersatoryjnych. A na tę
ocenę składać się będą: ocena z referatu i ocena z pracy badawczej.
Egzamin pisemny w formie testu z zakresu wiedzy przedstawionej na wykładzie i uzupełnionej
lekturami dodatkowymi.
Kurs złożony jest z wykładu oraz ćwiczeń. Obie części składowe oparte są na wspólnej koncepcji
merytorycznej. W trakcie wykładu student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu psychologii
społecznej, którą będzie mógł w przyszłości wykorzystać pracując w zawodzie dziennikarza i/lub
okołomedialnym. Wykład obejmuje następujące zagadnienia:
1. Człowiek, jako istota społeczna.
2. Główne perspektywy: m. in. poznawcza, motywacyjna, teorii uczenia się, społeczno-kulturowa,
ewolucjonistyczna.
3. Wiedza człowieka o świecie współczesnym (poznanie społeczne).
4. Zachowanie ludzi, jako główne źródło informacji na ich temat. Spostrzeganie innych.
5. Ja i wizerunek siebie.
6. Postawy i wartości.
7.Wpływ społeczny.
8. Atrakcyjność i autoprezentacja.
9. Agresja.
10. Psychiczne zróżnicowanie płci.
Celem ćwiczeń jest uściślenie tematyki wykładu, drogą analizy tekstów wskazanych przez
prowadzącą. Studenci będę zobowiązani poszukiwać przejawów reguł psychologicznych w
codziennym życiu w oparciu o prasę, TV i Internet i przygotować referat na wskazany temat.
1. Wojciszke B.(2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa, Wydawnictwo
Naukowe „Scholar”.
2. Aronson E., Wilson T.D., Akert R. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań, Wydawnictwo
Zysk i Spółka.
3. Boski P. (2009), Kulturowe ramy zachowań społecznych, PWN, Academica Wydawnictwo SWPS
4. Wojciszke B. (red.), Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2002
5. Wosińska W., Psychologia życia społecznego, GWP, Gdańsk 2004
6. Zimbardo Ph. G., Leippe M.R., Psychologia zmiany postawy i wpływu społecznego, Zysk i S-ka, Poznań
2004
7. Stanisław Mika, Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 1981
8. P. Zimbardo, F. Ruch „Psychologia i Życie” PWN 1997
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Polski system polityczny
WZID-D-210N
język polski
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w
szczególności z zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności społecznej,
medialnej i promocyjnej
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych
dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym związaną z wybraną sferą działalności
społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W04 : ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i medialnego we
współczesnym społeczeństwie informacyjnym i relacjach między oboma systemami w Polsce i na świecie
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną
sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz prawnych i ekonomicznych
uwarunkowaniach ich funkcjonowania
K_W06 : ma wiedzę na temat istniejących uregulowań prawnych, dotyczących mediów, jak również
regulujących zakres uprawnień w zawodowej działalności medialnej i okołomedialnej
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych
praktykach stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej
lub/i promocyjno-reklamowej
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie
z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną
sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe,
polityczne, prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych
procesów komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością
promocyjną, analizować ich przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i
rozwiązywania problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej, medialnej lub/i
promocyjno-reklamowej oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K05 : ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju,
Europy
K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze mediów i
w innych obszarach okołomedialnej działalności zawodowej
K_K08 : dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej
działalności zawodowej
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
I
II
dr hab. AGNIESZKA HESS
Brak
Wykład: 15
Konwersatorium: 15
Łącznie: 30
3
1 ECTS – 30 godz. kontaktowych,
2 ECTS – 60 godz. samodzielnej pracy studenta (1 ECTS – 30 godz. przygotowanie debaty
realizowanej na zajęciach, 1 ECTS – 30 godz. przeprowadzenie wywiadu lub napisanie eseju na
temat prowadzonej debaty)
wykład i ściśle powiązane z nim konwersatorium
Test uzupełnień sprawdzający wiedzę, zadania problemowe sprawdzające umiejętności, analizy
przypadków sprawdzające kompetencje społeczne.
Egzamin pisemny obejmujący test uzupełnień, zadania problemowe i analizy przypadków.
Instytucje Rzeczpospolitej Polskiej i ich wzajemne powiązania: Sejm, Senat, Prezydent, Rząd,
Premier, sądy, samorząd, administracja ogólna i administracje specjalne, partie polityczne. Reguły
formalne i obyczaje polityczne.
Dudek A., 2007, Historia polityczna Polski 1989-2005.
Garlicki L., 2008, Polskie prawo konstytucyjne.
Grabowska M., T. Szawiel, 2001, Budowanie demokracji.
Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997r.
Skrzydło W., 2008, System wyborczy w Rzeczypospolitej.
Walecki M. (red), 2000, Finansowanie polityki. Wybory, pieniądze, partie polityczne.
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Ekonomia
WZID-D-199N
język polski
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z
wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz prawnych i
ekonomicznych
uwarunkowaniach ich funkcjonowania
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych
praktykach stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej,
medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W09 : ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie
dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z
wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska
kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności
K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze
mediów i w innych obszarach okołomedialnej działalności zawodowej.
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
I
II
dr WERONIKA ŚWIERCZYŃSKA-GŁOWNIA
Brak
Wykład: 30
3
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych,
2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (lektura i przygotowanie do egzaminu)
Wykład
Po każdym wykładzie przeprowadzana jest dyskusja, moderowana przez wykładowcę, na temat
omawianych zagadnień. Jej celem jest wskazanie studentom praktycznych aspektów i możliwości
wykorzystania uzyskanej wiedzy.
Zaliczenie odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego sprawdzającego wiedzę studentów
zdobytą podczas wykładów.
W trakcie zajęć student zapoznaje się z podstawami pojęciami oraz zagadnieniami z ekonomii.
Poznaje prawa i reguły funkcjonowania rynku oraz zasady działania mechanizmów
gospodarczych.Zapoznaje się z problematyką mikro- i makroekonomii oraz głównych wyzwań
gospodarczych jak również zdobywa wiedzę zorientowaną na praktyczne zastosowanie ekonomii.
R. Milewski. E. Kwiatkowski; Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2006
B. Czarny; Podstawy ekonomii. PWE, Warszawa 2006
S. Marciniak (red.), Makro i Mikroekonomia. Podstawowe problemy, PWN, Warszawa 2009.
R. Milewski i inni, Podstawy ekonomii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Historia prasy i mediów
WZID-D-212N
język polski
K_W03 : ma wiedzę o historii oraz doktrynach, dotyczących ewolucji i znaczenia mediów oraz
procesów komunikacji społecznej w obrębie społeczeństwa, o przyczynach, przebiegu i
konsekwencji tych zmian w Polsce i na świecie
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z
wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z
wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i romocyjno-reklamowej
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska
kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
I
II
dr ZBIGNIEW BAJKA
Wykład
Brak
Wykład: 30
3
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych,
2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (zapoznanie z literaturą przedmiotu,
przygotowanie do egzaminu)
wykład akademicki wspierany prezentacją multimedialną, dyskusja wokół cząstkowych zagadnień
z rozwoju mediów
Pisemne sprawdzenie nabytych wiadomości, bieżąca ocena aktywności w dyskusji
Zaliczenie z oceną na podstawie testu pisemnego. Do zaliczenia dopuszczani są wszyscy zapisani
na przedmiot, obecność na wykładach i udział w dyskusjach są premiowane dodatkowymi
punktami.
Wykłady przedstawiają formy, rozwój i uwarunkowania społeczne oraz technologiczne rozwoju
mediów i komunikowania, w narracji chronologicznej. Zapoznają studentów z rolą, jaką media
spełniały w kontekście przemian kulturowych.
W trakcie zajęć student poznaje historię oraz doktrynach, dotyczących ewolucji i znaczenia mediów
oraz procesów komunikacji społecznej w obrębie społeczeństwa, o przyczynach, przebiegu i
konsekwencji tych zmian w Polsce i na świecie. W ramach wykładów skazane zostają również
źródła i sposoby wyszukiwania i selekcjonowania informacji na temat dziejów mediów, co pozwala
studentowi na samodzielne uzupełnianie i rozszerzanie w przyszłości jego wiedzy w wybranym
zakresie historii i teorii ewolucji mediów. Analiza przemian społecznych w kontekście rozwoju
mediów pozwala na zrozumienie i interpretację zjawisk społeczne w historii. Wykłady obejmują
okres od starożytności do końca XX wieku.
Bajka Zbigniew, Historia Mediów, Kraków 2008.
Briggs Asa, Burke Peter, Społeczna historia mediów. Od Gutenberga do Internetu. Warszawa 2010.
Goban-Klas Tomasz, Zarys historii i rozwoju mediów. Od malowideł naskalnych do multimediów.
Kraków 2001
Grzelewska D., Habielski R., Kozieł A. i in. Prasa, radio i telewizja w Polsce. Zarys dziejów. Warszawa
2001
Habielski Rafał, Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku, Warszawa 2009.
Łojek J., Myśliński J., Władyka W., Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988.
Wolert Władysław, Szkice z dziejów prasy światowej, Kraków 2005.
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Stylistyka i kultura języka
WZID-D-213N
język polski
K_W14 : ma wiedzę podstawową na temat języka jako narzędzia komunikacji
K_W11 : ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy dziennikarza zatrudnionego w prasie,
radiu, telewizji, nowych mediach oraz źródeł pozyskiwania informacji dziennikarskiej
K_W12 : ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy pracownika działu PR i reklamy
K_W15 : posiada wiedzę rozszerzoną na temat warsztatu pracy w zakresie wybranej specjalizacji:
dziennikarza (specjalizacja dziennikarska) lub pracownika nowych mediów (specjalizacja nowe
media) lub pracownika działu PR/reklamy/rzecznika (specjalizacja reklama
i PR) lub specjalisty ds. komunikacji politycznej (specjalizacja komunikacja polityczna)
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie
z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
I
II
dr MAŁGORZATA MAJEWSKA
Brak
Wykład: 15
Konwersatorium: 15
Łącznie: 30
3
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych, 2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (bieżące
przygotowanie do zajęć oraz do końcowego kolokwium zaliczeniowego)
zajęcia warsztatowe z elementami wykładu i konwersatorium
Praca na zajęciach: pisanie krótkich tekstów oceniannych w trakcie zajęć.
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć oraz
zaliczenia kolokwium.
Zajęcia mają na celu omówienie mechanizmów językowych, obecnych w tekstach mówionych i pisanych.
Świadomość językowa jest bowiem niezbędnym elementem warszatu każdego, kto zamierza pracować w
mediach. Przedmiotem analiz będą zarówno poziomy formalności tekstu, jak i sama medialność przekazu.
Uczestnicy nabędą m.in. umięjętność posługiwania się detalem, czy konstruowania wypowiedzi
pozorujących obiektywność bądź jawnie subiektywnych.
Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S. Gajda;
Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska,
A. Mikołajczuk; Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk,
K. Mosiołek-Kłosińska;Polszczyzna w komunikowaniu publicznym, red. W. Gruszczyński i inni;
Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, red. J. Bralczyk,
K. Mosiołek-Kłosińska; J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy
H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.
A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2007.
K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2001 (rozdział V, X,
XII).
Polszczyzna na co dzień, pod red. M. Bańki, Warszawa 2006..
M. Bańko, Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią, Warszawa 2006.
M. Bańko, Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych, Warszawa 2005.
M. Bańko, M. Krajewska, Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 2002.
J. Grzenia, Słownik nazw własnych, Warszawa 2003.
M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004.
Z. Kurzowa, Z. Kubiszyn-Mędrala, M. Skarżyński, J. Winiarska, Słownik synonimów, Warszawa 2008.
Słownik współczesnego języka polskiego, pod red. B. Dunaja, Warszawa 1996.
Wielki słownik ortograficzny, pod red. E. Polańskiego, Warszawa 2006.
Wielki słownik poprawnej polszczyzny, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 2006.
Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych, pod red. M. Bańki, Warszawa 2006.
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Gatunki dziennikarskie w mediach - print
WZID-D-214P
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym związaną z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i
promocyjno-reklamowej
K_W11 : ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy dziennikarza zatrudnionego w prasie, radiu, telewizji, nowych
mediach oraz źródeł pozyskiwania informacji dziennikarskiej
K_W15 : posiada wiedzę rozszerzoną na temat warsztatu pracy w zakresie wybranej specjalizacji: dziennikarza
(specjalizacja dziennikarska) lub pracownika nowych mediów (specjalizacja nowe media) lub pracownika działu
PR/reklamy/rzecznika (specjalizacja reklama
i PR) lub specjalisty ds. komunikacji politycznej (specjalizacja komunikacja polityczna)
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane
z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej, w szczególności posiada podstawowe
umiejętności w zakresie prowadzenia badań społecznych niezbędnych do opracowania diagnoz potrzeb odbiorców
mediów, działań promocyjno-reklamowych
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością promocyjną, analizować ich
przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki
K_U14 : ma podstawowy warsztat dziennikarski w zakresie dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz w
nowych mediach, jak również pracownika działu PR/reklamy/rzecznika, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas
praktyki zawodowej
K_U15 : ma pogłębiony warsztat dziennikarski (specjalizacja dziennikarska) lub pogłębiony warsztat pracownika działu
PR/reklamy/rzecznika (specjalizacja PR/reklama) lub pogłębiony warsztat dziennikarski i zawodowy w zakresie nowych
mediów (specjalizacja nowe media) lub pogłębiony warsztat specjalisty w zakresie komunikacji politycznej (specjalizacja
komunikacja polityczna)
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze mediów i w innych
obszarach okołomedialnej działalności zawodowej
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
I
II
dr EDYTA ŻYREK
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego
udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module
przewidziane są takie zajęcia
Konwersatorium: 30
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
3
Bilans punktów ECTS
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych,
2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie bieżące do zajęć, pisanie tekstów
dziennikarskich oraz przygotowanie pracy na temat ustalony z prowadzącym)
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć
wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
zajęcia warsztatowe z elementami konwersatorium
na każdych zajęciach dokonywana jest ocena i analiza przygotowanych i zrealizowanych przez
studentów zadań cząstkowych, w oparciu o przedstawione na początku semestru kryteria,
adekwatne dla wyznaczonego zadania. Oceny dokonuje zarówno prowadzący, jak i wszyscy
uczestnicy, dyskutując wszelkie kwestie związane z warsztatem wykonania i sferą etyki zachowań
komunikacyjnych.
Zaliczenie na ocenę. Zaliczenie otrzymuje student, który aktywnie uczestniczy w zajęciach
(dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione), złoży w terminie pracę zaliczeniową
oraz wygłosi referat na wybrany przez siebie (i uzgodniony z prowadzącym zajęcia) temat.
W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę zorientowaną na zastosowania praktyczne w zakresie
gatunków dziennikarskich (drukowanych); zapoznaje się z metodyką wykonywania zadań
redagowania poszczególnych gatunków, poznaje warsztat pracy dziennikarza prasowego.
Z. Bauer, E. Chudziński (red.) Dziennikarstwo i świat mediów. Kraków 2000 (stąd część poświęcona gatunkom
dziennikarskim);
W. Godzic, Telewizja i jej gatunki po „Wielki Bracie”. Kraków 2004;
M. Wańkowicz, Karafka La Fontaine`a. T. I Kraków 1972; T. II Kraków 1984;
K. Wolny-Zmorzyński, Reportaż - jak go napisać ? Warszawa 2004;
K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język. Warszawa
2010;
K. Wolny-Zmorzyński, Fotograficzne gatunki dziennikarskie. Warszawa 2007;
M. Wańkowicz, Dzieje rodziny Korzeniewskich (fragment)
K. Kąkolewski, 22 historie, które napisało życie (wybrane reportaże)
Wańkowicz krzepi. Z Melchiorem Wańkowiczem rozmawia Krzysztof Kąkolewski
R. Kapuściński, Cesarz
R. Kapuściński, Heban (fragmenty)
R. Kapuściński, Spotkanie z Innym
R. Kapuściński, Busz po polsku (wybrane reportaże)
R. Kapuściński, Lapidaria (fragmenty)
E. Owsiany, Bezdomność Boga (wybrane reportaże)
M. Szczygieł, Gottland (wybrane reportaże)
Wywiad A. Wójcińskiej z M. Szczygłem: Metafizycy orgasmus, [w:] A. Wójcińska, Reporterzy bez fikcji, Wołowiec
2011.
W. Jagielski, Modlitwa o deszcz (fragment)
Wywiad A. Wójcińskiej z W. Jagielskim: Piszę dla żony, [w:] A. Wójcińska, Reporterzy bez fikcji, Wołowiec 2011.
W. Tochman, Wściekły pies (wybrane reportaże)
W. Tochman, Schodów się nie pali (wybrane reportaże)
Wywiad A. Wójcińskiej z W. Tochmanem: Moje zawstydzenie, [w:] A. Wójcińska, Reporterzy bez fikcji, Wołowiec
2011.
J. Hatzfeld, Linia zanurzenia (fragmenty)
Krystyna Kurczab-Redlich, Głową o mur Kremla lub Pandrioszka (fragmenty)
Mariusz Wilk, Wilczy notes (fragmenty)
J. Hugo-Bader, Biała gorączka (fragmenty)
J. Hatzfeld, Strategia antylop
W. Tochman, Dzisiaj narysujemy śmierć
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Gatunki dziennikarskie w mediach - tv
WZID-D-214TV
język polski
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w
szczególności z zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i
komunikacja społeczna, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności
medialnej
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin
właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym związaną z wybraną sferą
działalności medialnej
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych
praktykach stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności medialnej
K_W08 : ma podstawową wiedzę o mediach oraz o ich odbiorcach, a także podstawową wiedzę o
metodach diagnozowania potrzeb i oceny jakości usług
K_W11 : ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy dziennikarza zatrudnionego w prasie,
radiu, telewizji, nowych mediach oraz źródeł pozyskiwania informacji dziennikarskiej
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z
wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z
wybraną sferą działalności medialnej
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej
rozmaitych procesów komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami,
analizować ich przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji
zadań i rozwiązywania problemów dotyczących wybranej sfery działalności medialnej oraz wybrać
i zastosować właściwy sposób postępowania
K_U14 : ma podstawowy warsztat dziennikarski w zakresie dziennikarstwa telewizyjnego
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
I
II
dr MONIKA WAWER
Brak
Konwersatorium: 30
3
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych,
2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie pracy pisemnej – analizy
wybranego programu telewizyjnego, przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego)
Konwersatorium z elementami warsztatu
sprawdzanie listy obecności,
ocena kolokwium zależna od liczby poprawnych odpowiedzi na przygotowane pytania,
ocena pracy pisemnej zawierającej analizę wybranego programu telewizyjnego zależna od
wnikliwości, kompletności opracowania a także poprawności użytej terminologii
Zaliczenie na ocenę
Obecność na zajęciach, aktywność podczas dyskusji, zaliczenie kolokwium, przygotowanie własnej
analizy programu telewizyjnego według wytycznych przygotowanych przez prowadzącego moduł.
Studenci zapoznają się podstawowymi gatunkami telewizyjnymi. Analizują przykłady programów,
które można zaliczyć do wybranych gatunków. Przyswajają terminologię specyficzną dla języka
telewizji. Zapoznają się z warsztatem pracy dziennikarzy telewizyjnych; poznają przykładowe
treatmenty, dokumentacje, scenariusze i tzw. rozpiski realizacyjne programów telewizyjnych.
W. Godzic „Telewizja i jej gatunki. Po Wielkim Bracie”, Kraków 2004
F. Martel „Mainstream”, Warszawa 2011
“Media audiowizualne”, pod red. W.Godzica, Warszawa 2010
„30 najważniejszych programów TV w Polsce”, Warszawa 2005
“Kompendium terminologii filmowej”, Warszawa 2005
„Słownik terminologii medialnej” pod red. W.Pisarka, Kraków 2006
R. Blum „Television and Screen Writing”, Boston 2001
J. Fiske „Television culture”, London New York 1987
W. Godzic „Znani z z tego, że są znani”, Warszawa 2007
M. Lisowska-Magdziarz „Media powszednie”, Kraków 2008
G. Ptaszek „Talk-show. Szczerość na ekranie?”, Warszawa 2007
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Gatunki dziennikarskie w mediach - new media
WZID-D-214NM
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z
zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zorientowaną na
zastosowania praktyczne w sferze nowych mediów
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym przede wszystkim związaną z działalnością
dziennikarską w nowych mediach
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych ze sferą nowych
mediów
K_W06 : ma wiedzę na temat istniejących uregulowań prawnych, dotyczących nowych mediów, jak również
regulujących zakres uprawnień w zawodowej działalności medialnej i okołomedialnej
K_W10 : zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego ze
szczególnym uwzględnieniem nowych mediów
K_W11 : ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy dziennikarza zatrudnionego w nowych mediach oraz
źródeł pozyskiwania informacji dziennikarskiej
K_W12 : ma wiedzę podstawową na temat wykorzystania nowych mediów w pracy pracownika działu PR i
reklamy
K_W13 : ma wiedzę podstawową na temat technologii informacyjnych
K_W15 : posiada wiedzę rozszerzoną na temat warsztatu pracownika nowych mediów
K_U01 : potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i użytkować informację z nowych mediów
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności dziennikarskie związane z nowymi
mediami
K_U07 : potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji związanych z
nowymi mediami, w szczególności prawa autorskiego, i związane z zarządzaniem własnością intelektualną
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i
rozwiązywania problemów dotyczących działalności dziennikarskiej w nowych mediach oraz wybrać i
zastosować właściwy sposób postępowania
K_U14 : ma podstawowy warsztat dziennikarski w zakresie dziennikarstwa w nowych mediach
K_U15 : ma pogłębiony warsztat dziennikarski w zakresie nowych mediów
K_U17 : potrafi przygotować materiał dziennikarski przeznaczony dla wszystkich typów nowych mediów
K_U18 :potrafi przygotować skuteczny przekaz perswazyjny, informacyjny, promocyjny
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze nowych mediów i
w innych obszarach okołomedialnej działalności zawodowej
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
I
II
mgr AGNIESZKA CAŁEK
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Konwersatorium
Brak
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Konwersatorium: 30
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
3
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych,
2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (realizuje i publikuje dwa projekty graficzne dla
autorskich tekstów z określeniem gatunków dziennikarskich dla firm komercyjnych, współpracujących z
pracownią IT; współpracuje z grupą studentów w tworzeniu dziennikarskich społeczności internetowych
(BLOGI) realizujących projekty „Design a dziennikarstwo”- projekt i realizacja gazety internetowej,
„Wizualizacja gatunków dziennikarskich”- współpraca praktyczna z biznesem, a także Eksperyment –
dziennikarstwo i projektanci” we współpracy z projektantami z Polski i zagranicy.
Zajęcia warsztatowe z elementami wykładu i konwersatorium
Omawiane i oceniane są realizowane przez studentów w grupach projekty, przygotowane w oparciu o
przedstawione na początku semestru kryteria i zadaną literaturę. Oceny dokonuje zarówno prowadzący,
jak i wszyscy uczestnicy modułu.
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć oraz na
podstawie przygotowanych projektów. Student jest oceniany pod względem terminowości oddawanych
zadań, pomysłowości, staranności i rzetelności ich wykonania.
W trakcie zajęć student zdobywa umiejętności warsztatowe i wiedzę o funkcjonowaniu dziennikarstwa w
realiach nowych mediów. Zapoznaje się z praktycznymi problemami i dylematami, jakie stoją przed
dziennikarstwem w nowych mediach oraz uczy się sposobów ich pokonywania. Student zapoznaje się z
metodyką pracy dziennikarskiej w nowych mediach, a następnie przygotowuje samodzielny projekt na
zadany temat, dobierając środki realizacji właściwe dla mediów cyfrowych.
1.Stuart Allan, Newsy w sieci: Internet i dziennikarstwo, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008
2.Zbigniew Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów: historia, teoria, praktyka, Wydawnictwo
Literackie, Kraków 2009.
3.Jan Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2006.
4.Bohdan Jung, Wokół mediów ery Web 2.0. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
5.Paul Levinson, Nowe nowe media, WAM, Kraków 2010.
6.Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Andrzej Kaliszewski, Wojciech Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria,
praktyka, język. Warszawa 2006.
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Język obcy w pracy dziennikarza II (Francja)
WZID-D-Fr1
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W03: ma wiedzę o historii i znaczeniu mediów oraz procesów komunikacji społecznej w obrębie społeczeństwa
francuskiego.
K_W04: ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i medialnego we Francji
K_W05: ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej oraz prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach ich funkcjonowania na
obszarze FRancji.
K_W08: ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, oraz o ich odbiorcach, na obszarze Niemiec.
K_W14: ma wiedzę podstawową na temat języka jako narzędzia komunikacji
K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych
autorów oraz formułować wnioski
K_U04: rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne,
prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U10: zna kulturę francuskiego obszaru językowego oraz ma orientację w funkcjonowaniu jego sfery medialnej
K_U11: potrafi porozumieć się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w
zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w
języku francuskim
K_U12: ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku francuskim dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_U13: ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu co najmniej B1
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
K_K01: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
K_K02: potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K05: ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
K_K08: dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności
zawodowej
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studio
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
I
II
dr TERESA SŁAWIŃSKA
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Konwersatorium: 30
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
3
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy
program kształcenia przewiduje praktyki
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych, 2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (lektura zadanej
literatury, napisanie trzech esejów dotyczących tematów poruszanych w trzech wybranych filmach,
przygotowanie się do testu zaliczeniowego, przygotowanie w grupach prezentacji o wybranym regionie
Francji, jego kulturze i specyfice geograficznej i demograficznej, przygotowanie materiałów
porównawczych dotyczących Polski, odnoszących się do poruszanej na zajęciach problematyki dotyczącej
Francji).
Zajęcia z elementami wykładu i konwersatorium
Studenci podczas zajęć są zobowiązani do przygotowywania materiałów porównujących polską
rzeczywistość wobec prezentowanej przez prowadzącą tematyki dotyczącej Francji.Prowadząca na
bieżąco sprawdza wiedzę z zaprezentowanego tematu, jednocześnie ocenia zdolność studentów do
dokonywania analizy porównawczej zjawisk zachodzących w obu kulturach, polskiej i francuskiej.
Zaliczenie na ocenę. Zaliczenie z ćwiczeń na podstawie obecności (dopuszczona jedna
nieobecność), aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć, testu sprawdzającego nabytą wiedzę,
dwóch esejów oraz prezentacji multimedialnej.
W trakcie zajęć student/studentka zdobywa wiedzę z zakresu kulturowego tła funkcjonowania mediów we
Francji. Szczegółowy zakres tematyki obejmuje:
1. Informacje ogólne, m. in. symbole państwowe, geografiaFrancji, podział administracyjny.
2. Kultura narodowa Francji (wg G. Hofstede).
3. Obraz typowego Francuza, jego przekonania i postawy. Weryfikację cliché na temat Francuzów.
4. Problematyka społeczna: imigranci i integracja imigrantów we Francji, francuska tożsamość. Wybrane
zagadnienia z historii Francji, m.in. wojna w Algierii, kolonizacja.
5. Francuski posiłek gastronomiczny wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jego rola i znaczenie
dla Francuzów.
6. Kryzys 1968 roku i aktualny. Modele życia Francuzów.
7. Dostęp do kultury jako "prawo do kultury" (Exception culturelle française).
8. Krótka historia Francji.
1. G. Hofstede, J. G. Hofstede, M. Minkov, Kultury i organizacje, PWE 2011.
2. J. Baszkiewicz, Historia Francji, Ossolineum 2008.
3. G. Mermet, Francosopie. Tout sur les Francais, Larousse 2010.
4. F. Durpaire, Nous sommes tous la France, Ph. Rey 2012.
5. J. Viard, Nouveau portrait de la France, L »Aube 2011.
6. L’État de la France 2011-2012, La Découverte 2011.
7. M. Warchala, Polska – Francja. Wzajemny wizerunek w okresie rozszerzania Unii Europejskiej, Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa 2001.
8. M. Musolino, 150 idées reçues sur la France, First Document 2012.
9. L’État de la France au travail, Alternatives économiques Poche, nr 52, 2011.
10. Filmy francuskie.
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Język obcy w pracy dziennikarza II (Niemcy)
WZID-D-Niem1
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W03: ma wiedzę o historii i znaczeniu mediów oraz procesów komunikacji społecznej w obrębie
społeczeństwa niemieckiego.
K_W04: ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i medialnego w
Niemczech
K_W05: ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną
sferą działalności społecznej, medialnej oraz prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach ich
funkcjonowania na obszarze Niemiec.
K_W08: ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, oraz o ich odbiorcach, na obszarze Niemiec.
K_W14: ma wiedzę podstawową na temat języka jako narzędzia komunikacji
K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych
autorów oraz formułować wnioski
K_U04: rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe,
polityczne, prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U10: zna kulturę niemieckiego obszaru językowego oraz ma orientację w funkcjonowaniu jego sfery
medialnej
K_U11: potrafi porozumieć się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze
specjalistami w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku dziennikarstwo i
komunikacja społeczna, w języku niemieckim
K_U12: ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku niemieckim dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_U13: ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu co
najmniej B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
K_K01: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
K_K02: potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K05: ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju,
Europy
K_K08: dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej
działalności zawodowej
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studio
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów / Obowiązkowy po dokonaniu wyboru między
Niemcami, Francją, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi
I
II
mgr ARTUR KOŻUCH
Brak
Konwersatorium: 30
3
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych, 2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (czytanie
zadanych tekstów, przygotowanie prezentacji, napisanie eseju)
Zajęcia z elementami wykładu i konwersatorium
Studenci podczas zajęć są zobowiązani do przygotowywania dyskusji oraz prac pisemnych z
zakresu prezentowanego na zajęciach. Prowadzący na bieżąco sprawdza ich wiedzę z
zaprezentowanego tematu, jednocześnie ocenia zdolność studentów do dokonywania analizy
porównawczej zjawisk zachodzących w obu kulturach, polskiej i niemieckiej.
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć, testu
sprawdzającego nabytą wiedzę oraz pracy pisemnej (esej)
W trakcie zajęć student/studentka zdobywa wiedzę z zakresu kulturowego tła funkcjonowania
mediów w Niemczech. Szczegółowy zakres tematyki obejmuje:
a. system polityczny Niemiec,
b. wielokulturowość i integrację,
c. kulturę i tożsamość narodowe,
d. system medialny i rolę mediów,
e. elementy historii powojennej
f. ruchy społeczne i obywatelskie.
1.H. Müller, Schlaglichter der deutsche Geschichte, BPB 2009.
2. Tatsachen über Deutschland, Societäts-Verlag, Berlin 2009 (także jako wydanie internetowe)
3. E. Cziomer, Historia Niemiec współczesnych 1945-2005, Neriton 2006.
Dodatkowe źródła informacji pochodzą głównie z ze stron internetowych Bundeszentrale für
politische Bildung, Haus der Geschichte oraz Deutsche Welle
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Język obcy w pracy dziennikarza II (Wielka Brytania)
WZID-D-GB1
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W03 : ma wiedzę o historii i znaczeniu mediów oraz procesów komunikacji społecznej w obrębie
społeczeństwa brytyjskiego.
K_W04 : ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i medialnego w Wielkiej
Brytanii.
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej oraz prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach ich funkcjonowania na
obszarze Wielkiej Brytanii.
K_W08 : ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, oraz o ich odbiorcach, na obszarze Wielkiej Brytanii.
K_W14 : ma wiedzę podstawową na temat języka jako narzędzia komunikacji
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych
autorów oraz formułować wnioski
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne,
prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U10 : zna kulturę angielskiego obszaru językowego oraz ma orientację w funkcjonowaniu jego sfery medialnej
K_U11 - potrafi porozumieć się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w
zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w
języku angielskim
K_U12 : ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku angielskim, właściwych dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
K_U13 : ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K05 : ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
K_K08 : dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności
zawodowej
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studio
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów / Obowiązkowy po dokonaniu wyboru między
Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi
I
II
dr LUCYNA SŁUPEK
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Brak
Konwersatorium: 30
3
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych, 2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie
multimedialnej prezentacji oraz referatu na temat uzgodniony z wykładowcą – praca w zespołach,
przygotowanie do testu zaliczeniowego)
Wykład wspierany prezentacjami multimedialnymi i konwersatorium / zajęcia z elementami
wykładu i konwersatorium
Studenci podczas zajęć są zobowiązani do przygotowywania debat, dyskusji oraz prac pisemnych z
zakresu prezentowanego na zajęciach w porównaniu do polskiej rzeczywistości . Na bieżąco
poddawana jest sprawdzeniu ich wiedza z zaprezentowanego przez prowadzącą tematu,
jednocześnie oceniana jest zdolność studentów do dokonywania analizy porównawczej zjawisk
zachodzących w obu kulturach, polskiej i angielskiej.
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć,
zaliczenia testu sprawdzającego nabytą wiedzę, oraz pracy pisemnej (esej) .
W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę z zakresu kulturowego tła funkcjonowania mediów w
Wielkiej Brytanii. Szczegółowy zakres tematyki obejmuje:
a. system polityczny Wielkiej Brytanii
b. wielokulturowość i integracja
c. kultura i tożsamość narodowe
d. system medialny i rola mediów w Wielkiej Brytanii
e. elementy historii powojennej
f. ruchy społeczne i obywatelskie
1. G. Hofstede, J. G. Hofstede, M. Minkov, Kultury i organizacje, PWE 2011.
2. D. MacDowall, Britain in Close-up, Longman, 2008.
3. O’Sullivan, Studying the Media, Arnold, 1998.
4. M. Higgins, C. Smith, J. Storey, The Cambridge Companion to Modern British Culture, CUP, 2010
Wiedza pochodzi głównie z najnowszych opracowań w języku angielskim, niedostępnych w Polsce.
Prowadząca dostarcza kserokopie materiałów dla studentów władających językiem.
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Język obcy w pracy dziennikarza II (USA)
WZID-D-USA1
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W03 : ma wiedzę o historii i znaczeniu mediów oraz procesów komunikacji społecznej w obrębie
społeczeństwa amerykańskiego.
K_W04 : ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i medialnego w Stanach
Zjednoczonych
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej oraz prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach ich funkcjonowania na
obszarze Stanó1) Zjednoczonych.
K_W08 : ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, oraz o ich odbiorcach, na obszarze Stanów Zjednoczonych.
K_W14 : ma wiedzę podstawową na temat języka jako narzędzia komunikacji
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych
autorów oraz formułować wnioski
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne,
prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U10 : zna kulturę angielskiego obszaru językowego oraz ma orientację w funkcjonowaniu jego sfery medialnej
K_U11 - potrafi porozumieć się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w
zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w
języku angielskim
K_U12 : ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku angielskim, właściwych dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
K_U13 : ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K05 : ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
K_K08 : dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności
zawodowej
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studio
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
I
II
mgr TITUS FERENC
Wykład wspierany prezentacjami multimedialnymi i konwersatorium
Brak
Konwersatorium: 30
3
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych, 2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie
pracy pisemnej – eseju, przygotowanie do debat i dyskusji na zajęciach oraz do testu
sprawdzającego nabytą wiedzę)
zajęcia z elementami wykładu i konwersatorium
Studenci podczas zajęć są zobowiązani do przygotowywania debat, dyskusji oraz prac pisemnych z
zakresu prezentowanego na zajęciach w porównaniu do polskiej rzeczywistości . Na bieżąco
poddawana jest sprawdzeniu ich wiedza z zaprezentowanego przez prowadzącą tematu,
jednocześnie oceniana jest zdolność studentów do dokonywania analizy porównawczej zjawisk
zachodzących w obu kulturach, polskiej i amerykańskiej.
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć,
zaliczenia testu sprawdzającego nabytą wiedzę, oraz pracy pisemnej (esej) .
W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę z zakresu kulturowego tła funkcjonowania mediów w
Stanach Zjednoczonych. Szczegółowy zakres tematyki obejmuje:
a. system polityczny Stanów Zjednoczonych
b. wielokulturowość i integracja
c. kultura i tożsamość narodowe
d. system medialny i rola mediów w Stanach Zjednoczonych
e. elementy historii powojennej
f. ruchy społeczne i obywatelskie
1. B. Fritz, B Keefer, B. Nyhan, All the President’s Spin, George W. Bush, The Media, and the Truth,
Touchstone, New York 2004.
2. S. Flynn, The Edge of Disaster, Rebuilding a Resilient Nation, Random House New York, 2007.
3. J. McQuaid, M. Schleifstein, Path of Destruction, The Devastation of New Orleans and the Coming
Age of Superstorms, Little Brown and Company, New York, London, 2006
4. S. Ambrose Band of Brothers Touchstone, New York, London, 2001
5. C. Fink, Introduction to Professional Newswriting Reporting for the Modern Media, Longman,
New York 1998
Wiedza pochodzi głównie z najnowszych opracowań w języku angielskim, niedostępnych w Polsce.
Prowadząca dostarcza kserokopie materiałów dla studentów władających językiem.
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Pracownia dziennikarska prasowa II
WZID-D-216N
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach
stosowanych w instytucjach związanych ze sferą działalności medialnej
K_W11 : ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy dziennikarza zatrudnionego w prasie oraz źródeł
pozyskiwania informacji dziennikarskiej
K_W13 : ma wiedzę podstawową na temat technologii informacyjnych
K_W14 : ma wiedzę podstawową na temat języka jako narzędzia komunikacji
K_W15 : posiada wiedzę rozszerzoną na temat warsztatu pracy w zakresie wybranej specjalizacji: dziennikarza
(specjalizacja dziennikarska)
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych
autorów oraz formułować wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą
działalności medialnej
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z wybraną sferą działalności medialnej, w
szczególności posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań społecznych niezbędnych do
opracowania diagnoz potrzeb odbiorców mediów,
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne,
prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami, analizować ich przyczyny, prognozować
przebieg i przewidzieć ich skutki
K_U06 : posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości usług związanych z działalnością medialną
K_U07 : potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji związanych z
wybraną sferą działalności medialnej, w szczególności prawa autorskiego, i związane z zarządzaniem własnością
intelektualną
K_U14 : ma podstawowy warsztat dziennikarski w zakresie dziennikarstwa prasowego, z uwzględnieniem
umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej
K_U16 : potrafi rozpoznać, opisać i zastosować różne style wypowiedzi
K_U17 : potrafi przygotować materiał dziennikarski przeznaczony dla mediów drukowanych
K_U18 :potrafi przygotować skuteczny przekaz perswazyjny, informacyjny, promocyjny
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K05 : ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze mediów K_K07 :
ma świadomość istnienia kodów aksjologicznych oraz zna kodeksy etyczne, normujące działania w sferze mediów
K_K08 : dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą w sferze medialnej,
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
I
II
red. JERZY SADECKI
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Konwersatorium: 30
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
3
Bilans punktów ECTS
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych, 2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (lektura zadanych
publikacji prasowych, przygotowanie przeglądów prasy oraz własnych tekstów prasowych)
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Zajęcia mają charakter warsztatów: większość czasu poświęcona jest na analizę tekstów prasowych,
przede wszystkim prac samych studentów — są one indywidualnie omawiane i oceniane, wskazując
usterki językowe, kompozycyjne i merytoryczne. Studenci przygotowywać też będą przeglądy prasy.
zaliczenie na ocenę
Wykonywanie ćwiczeń praktycznych, napisanie wszystkich zadanych tekstów + obecność ( dopuszczalne
2 nieobecności nieuprawiedliwione), punktualność w dostarczaniu tekstów (tzw. deadline)
Wykorzystując doświadczenie zawodowe prowadzącego, studenci poznają metody pracy redakcji,
zbierania informacji z różnych źródeł oraz sposoby zadawania pytań i zachowania się m.in. podczas
konferencji prasowych, wywiadów, obsług wydarzeń politycznych, społecznych i gospodarczych,
relacjonowania spraw kryminalnych, imprez artystycznych itp. W praktycznie nauczą się zasad
konstruowania różnego rodzaju tekstów, tytułów i leadów oraz tworzenia wielorakich wypowiedzi
dziennikarskich: od notatki informacyjnej, kryminalnej, sprawozdania i wywiadu, po sylwetkę i reportaż.
S.Adam, W.Hicks.„Wywiad dziennikarski”,Kraków 2007;
J.Adamowski (red.)„O warsztacie dziennikarskim”, Warszawa 2002;
Z.Bauer i E.Chudziński (red.)„Dziennikarstwo i świat mediów”,Universitas, Kraków 2000;
M.Chyliński, S.Russ-Mohl „Dziennikarstwo”,Warszawa 2008;
R.Kapuściński „Autoportret reportera”, Kraków 2003;
M.Maciejewski„Kulisy dziennikarstwa, czyli granice wolności kija”Warszawa 2009
A.Magdoń „Reporter i jego warsztat”,Kraków 2001
Pokorna-Ignatowicz „Źródła informacji dla dziennikarza”,Warszawa 2008;
D.Spark.„Dziennikarstwo śledcze”, Kraków 2007.
A.Wójcińska „Reporterzy bez fikcji”,Wołowiec 2011
Zalecana lektura książek Ryszarda Kapuścińskiego zwłaszcza: „ Cesarz”, „Szachinszach”, „Wojna
futbolowa”, „Busz po polsku” oraz
„100/XX. Antologia polskiego reportażu XX wieku” tom 1 i 2, pod redakcją Mariusza Szczygła
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Język obcy I (poziom B2)
WZID-D-AI
język polski
K_W14 : ma wiedzę podstawową na temat języka jako narzędzia komunikacji
K_U12 : ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku angielskim uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
K_U13 : ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych
dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zgodne z wymaganiami określonymi dla
poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
K_U16 : potrafi rozpoznać, opisać i zastosować różne style wypowiedzi
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
I
I-II
mgr IWONA KORDYŚ
Brak
Konwersatorium: 60
2
2 ECTS – 60 godzin kontaktowych
1.
praca z podręcznikiem
2.
praca na materiałach audio i video
3.
dyskusje, dialogi, prezentacje
1.
testy językowe
2.
konwersacja
3.
egzamin końcowy: część pisemna i ustna
Zaliczenie na ocenę
Warunkiem zaliczenia semestrów jest obecność, aktywne uczestnictwo z w zajęciach oraz
uzyskanie pozytywnego wyniku z testów językowych (gramatyczno leksykalnych)
przeprowadzonych w danym semestrze, obecność oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.
Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu i kryteria oceny są podawane na pierwszych zajęciach.
Skala ocen jest zgodna z Regulaminem Studiów UJ.
Utrwalanie i poszerzanie zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych odpowiednich dla
poziomu zaawansowania. Rozwijanie czterech podstawowych umiejętności językowych (czytanie,
rozumienie ze słuchu, mówienie i pisanie). Pogłębianie wiedzy na temat bieżących wydarzeń w
krajach anglojęzycznych.
1.New English File (Inermediae – Advanced), C. Oxenden, Ch. Llatham-Koenig OUP 2010.
2.English Grammar in Use, R. Murphy, OUP 2009.
3.English Grammar. M.Swann, OUP 2011
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Język obcy I (poziom B2)
WZID-D-AI
język polski
K_W14 : ma wiedzę podstawową na temat języka jako narzędzia komunikacji
K_U12 : ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku angielskim uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
K_U13 : ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych
dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zgodne z wymaganiami określonymi dla
poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
K_U16 : potrafi rozpoznać, opisać i zastosować różne style wypowiedzi
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
I
I-II
mgr TITUS FERENC
ćwiczenia lektoratowe
Brak
Konwersatorium: 60
2
2 ECTS – 60 godzin kontaktowych
1.praca z podręcznikiem
2.praca na materiałach audio i video
3.dyskusje, dialogi, prezentacje
1.testy językowe
2.konwersacja
3.egzamin końcowy: część pisemna i ustna
Zaliczenie na ocenę
Warunkiem zaliczenia semestrów jest obecność, aktywne uczestnictwo z w zajęciach oraz
uzyskanie pozytywnego wyniku z testów językowych (gramatyczno leksykalnych)
przeprowadzonych w danym semestrze, obecność oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.
Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu i kryteria oceny są podawane na pierwszych zajęciach.
Skala ocen jest zgodna z Regulaminem Studiów UJ.
Utrwalanie i poszerzanie zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych odpowiednich dla
poziomu zaawansowania. Rozwijanie czterech podstawowych umiejętności językowych (czytanie,
rozumienie ze słuchu, mówienie i pisanie). Pogłębianie wiedzy na temat bieżących wydarzeń w
krajach anglojęzycznych.
1.New English File (Inermediae – Advanced), C. Oxenden, Ch. Llatham-Koenig OUP 2010.
2.English Grammar in Use, R. Murphy, OUP 2009.
3.English Grammar. M.Swann, OUP 2011
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Język obcy I (poziom B2)
WZID-D-NI
język polski
K_W14 : ma wiedzę podstawową na temat języka jako narzędzia komunikacji
K_U12 : ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku angielskim uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
K_U13 : ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych
dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zgodne z wymaganiami określonymi dla
poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
K_U16 : potrafi rozpoznać, opisać i zastosować różne style wypowiedzi
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
I
I-II
mgr ARTUR KOŻUCH
Brak
Konwersatorium: 60
2
2 ECTS – 60 godzin kontaktowych
Testy językowe, konwersacja, prace pisemne
Zaliczenie na ocenę
Warunkiem zaliczenia semestrów jest obecność, aktywne uczestnictwo z w zajęciach oraz
uzyskanie pozytywnego wyniku z testów językowych (gramatyczno leksykalnych)
przeprowadzonych w danym semestrze, obecność oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.
Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu i kryteria oceny są podawane na pierwszych zajęciach.
Skala ocen jest zgodna z Regulaminem Studiów UJ.
Utrwalanie i poszerzanie zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych odpowiednich dla
poziomu zaawansowania, rozwijanie czterech podstawowych umiejętności językowych (czytanie,
rozumienie ze słuchu, mówienie i pisanie); pogłębianie wiedzy dotyczącej bieżących wydarzeń w
dziedzinie kultury, polityki i gospodarki krajów anglojęzycznych.
1. S. Demme, H.Funk, Ch. Kuhn, Studio d, Cornelsen 2008 (w zależności od stopnia zaawansowania
grupy A2-C2)
2. M. Dreke, W. Lind, Wechselspiel. Sprechanlässe für Partnerarbeit im kommunikativen
Sprachunterricht, Diesterweg 2005.
3. M. Apelt, H.P. Apelt, M. Wagner: Grammatik a la carte – Teil 1, Diesterweg 2003.
4. H. Földeak, Sag’s besser Teil 1, Langenscheidt 2007.
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Język obcy II (poziom dowolny)
WZID-D-AI
język polski
K_W14 : ma wiedzę podstawową na temat języka jako narzędzia komunikacji
K_U12 : ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku angielskim uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
K_U13 : ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych
dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zgodne z wymaganiami określonymi dla
poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
K_U16 : potrafi rozpoznać, opisać i zastosować różne style wypowiedzi
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
I
I-II
mgr TITUS FERENC
Brak
Konwersatorium: 60
2
2 ECTS – 60 godzin kontaktowych
Zaliczenie na ocenę
Warunkiem zaliczenia semestrów jest obecność, aktywne uczestnictwo z w zajęciach oraz
uzyskanie pozytywnego wyniku z testów językowych (gramatyczno leksykalnych)
przeprowadzonych w danym semestrze, obecność oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.
Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu i kryteria oceny są podawane na pierwszych zajęciach.
Skala ocen jest zgodna z Regulaminem Studiów UJ.
Utrwalanie i poszerzanie zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych odpowiednich dla
poziomu zaawansowania, rozwijanie czterech podstawowych umiejętności językowych (czytanie,
rozumienie ze słuchu, mówienie i pisanie); pogłębianie wiedzy dotyczącej bieżących wydarzeń w
dziedzinie kultury, polityki i gospodarki krajów anglojęzycznych.
1.New English File (Inermediae – Advanced), C. Oxenden, Ch. Llatham-Koenig OUP 2010.
2.English Grammar in Use, R. Murphy, OUP 2009.
3.English Grammar. M.Swann, OUP 2011
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Język obcy II (poziom dowolny)
WZID-D-AI
język polski
K_W14 : ma wiedzę podstawową na temat języka jako narzędzia komunikacji
K_U12 : ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku angielskim uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
K_U13 : ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych
dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zgodne z wymaganiami określonymi dla
poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
K_U16 : potrafi rozpoznać, opisać i zastosować różne style wypowiedzi
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
I
I-II
mgr IWONA KORDYŚ
Brak
Konwersatorium: 60
2
2 ECTS – 60 godzin kontaktowych
Zaliczenie na ocenę
Warunkiem zaliczenia semestrów jest obecność, aktywne uczestnictwo z w zajęciach oraz
uzyskanie pozytywnego wyniku z testów językowych (gramatyczno leksykalnych)
przeprowadzonych w danym semestrze, obecność oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.
Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu i kryteria oceny są podawane na pierwszych zajęciach.
Skala ocen jest zgodna z Regulaminem Studiów UJ.
Utrwalanie i poszerzanie zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych odpowiednich dla
poziomu zaawansowania, rozwijanie czterech podstawowych umiejętności językowych (czytanie,
rozumienie ze słuchu, mówienie i pisanie); pogłębianie wiedzy dotyczącej bieżących wydarzeń w
dziedzinie kultury, polityki i gospodarki krajów anglojęzycznych.
1.New English File (Inermediae – Advanced), C. Oxenden, Ch. Llatham-Koenig OUP 2010.
2.English Grammar in Use, R. Murphy, OUP 2009.
3.English Grammar. M.Swann, OUP 2011
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Język obcy II (poziom dowolny)
WZID-D-NI
język polski
K_W14: ma wiedzę podstawową na temat języka jako narzędzia komunikacji
K_U12: ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku niemieckim
dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_U13: ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych
dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zgodne z wymaganiami określonymi dla
poziomu co najmniej A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
K_U16: potrafi rozpoznać, opisać i zastosować różne style wypowiedzi w języku niemieckim
K_K01: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności
K_K02: potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów / Obowiązkowy po wyborze jako drugi język
I
I-II
mgr ARTUR KOŻUCH
Brak
Konwersatorium: 60
2
2 ECTS – 60 godzin kontaktowych
1.
praca z podręcznikiem
2.
praca na materiałach audio i wideo
3.
dyskusje, dialogi, prezentacje
Testy językowe, konwersacja, prace pisemne
Zaliczenie na ocenę
Warunkiem zaliczenia semestrów jest obecność, aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie
pozytywnego wyniku z testów językowych (gramatyczno-leksykalnych) przeprowadzonych w
danym semestrze. Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu i kryteria oceny są podawane na
pierwszych zajęciach. Skala ocen jest zgodna z Regulaminem Studiów UJ.
Utrwalanie i poszerzanie zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych odpowiednich dla
poziomu zaawansowania, rozwijanie czterech podstawowych umiejętności językowych (czytanie,
rozumienie ze słuchu, mówienie i pisanie); pogłębianie wiedzy dotyczącej bieżących wydarzeń w
dziedzinie kultury, polityki i gospodarki krajów niemieckojęzycznych.
1. S. Demme, H.Funk, Ch. Kuhn, Studio d, Cornelsen 2008 (w zależności od stopnia zaawansowania
grupy A2-C2)
2. M. Dreke, W. Lind, Wechselspiel. Sprechanlässe für Partnerarbeit im kommunikativen
Sprachunterricht, Diesterweg 2005.
3. M. Apelt, H.P. Apelt, M. Wagner: Grammatik a la carte – Teil 1, Diesterweg 2003.
4. H. Földeak, Sag’s besser Teil 1, Langenscheidt 2007.
II ROK
I SEMESTR
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Media w świecie
WZID-D-201N
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W01: Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej, zorientowaną na
zastosowania praktyczne i analityczne w działalności medialnej.
K_W03 : Student ma wiedzę o historii, ewolucji i znaczeniu mediów oraz procesów komunikacji społecznej w
obrębie społeczeństw światowych
K_W04 : Student ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu medialnego w kontekście społeczeństwa
informacyjnego i o relacjach pomiędzy systemami społecznymi, politycznymi i medialnymi na świecie
K_W05 : Student ma podstawową wiedzę o celach i działalności instytucji medialnych oraz o prawnych,
ekonomicznych, kulturowych i politycznych uwarunkowaniach ich funkcjonowania w społeczeństwie globalnym
K_W06 : Student ma wiedzę na temat istniejących uregulowań prawnych, dotyczących mediów, jak również
regulujących zakres uprawnień w zawodowej działalności medialnej w kontekście krajowym i międzynarodowym
K_W07 : Student ma podstawową wiedzę o normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w
instytucjach medialnych na świecie
K_W08 : Student ma podstawową wiedzę o kulturowych aspektach mediów w kontekście międzynarodowym
K_W09 : Student ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach analitycznych w zakresie badań
systemów medialnych na świecie.
K_U01 : Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem
poglądów innych autorów oraz formułować wnioski.
K_U02 : Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane ze sferą
działalności medialnej .
K_U03 : Student samodzielnie planuje i realizuje projekty związane ze sferą działalności medialnej.
K_U04 : Student rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe,
polityczne, prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną w kontekście międzynarodowym.
K_U05 : Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych
procesów komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami w kontekście międzynarodowym.
K_U07 : Student potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszącego się do sfery regulacji
mediów w kontekście międzynarodowym.
K_U09 : Student potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i
rozwiązywania problemów dotyczących wybranej sfery działalności mediów zagranicznych.
K_U10 : Student zna systemy medialne co najmniej dwóch obszarów językowych oraz ma orientację w
funkcjonowaniu ich sfery medialnej (oprócz polskiego).
K_K02 : Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
K_K03 : Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania.
K_K05 : Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju,
Europy.
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
II
I
dr hab. BEATA KLIMKIEWICZ / dr LUCYNA SŁUPEK
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Brak
Wykład: 15
Konwersatorium: 30
Łącznie: 45
4
1,5 ECTS – 45 godzin kontaktowych, 2,5 ECTS – 75 godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie
prezentacji oraz referatu na temat wybranej zagranicznej gazety, stacji telewizyjnej lub koncernu
medialnego, lektura zalecanej literatury przedmiotu, przygotowanie do egzaminu).
Wykład i konwersatorium z multimedialnymi prezentacjami
Ocena i analiza efektów kształcenia dokonywana jest systematycznie. Poziom przyswajania wiedzy w
trakcie wykładu dotyczącego danego tematu testowany jest na zajęciach konwersatoryjnych. Do istotnych
kryteriów oceny w tym aspekcie należą: aktywność i zaangażowanie studentów w trakcie kolejnych zajęć ,
opanowanie literatury przedmiotu, ogólna jakość prezentacji, zróżnicowanie i wiarygodność
wykorzystanych w prezentacjach źródeł, ocena poziomu wiedzy zaprezentowanej na egzaminie.
Egzamin
Zaliczenie uzyskuje się na podstawie: obecności na zajęciach, zaangażowania w trakcie kolejnych zajęć,
wykonania zadania zgodnie z kryteriami podanymi przez prowadzącego na początku semestru. Egzamin
zdaje się w formie pisemnej lub innej formie ustalonej przez prowadzącego na początku semestru. Celem
egzaminu jest sprawdzenie wiedzy na temat mediów w świecie. Służy do tego przekrojowy zestaw pytań
ocenianych formą punktacji. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z
konwersatorium.
W trakcie zajęć student zdobywa podstawową i uporządkowaną wiedzę na temat funkcjonowania systemów
medialnych we współczesnym społeczeństwie globalnym, prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach ich
funkcjonowania zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. Student uzyskuje umiejętność
systemowej analizy zagranicznych instytucji medialnych, potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z
wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski. Student potrafi samodzielnie zdobywać
wiedzę oraz samodzielnie realizować projekty związane ze sferą działalności medialnej w kontekście światowym.
Student rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne,
prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną w wymiarze międzynarodowym.
* Janusz Adamowski ( red.) (2008) Wybrane zagraniczne systemy medialne. . Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne: Warszawa.
*Castells, M. (2010) Communication Power, Oxford University Press: Oxford.
*Dobek-Ostrowska, B. (red.) (2007) Media masowe na świecie: modele systemów medialnych i ich dynamika
rozwojowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego: Wrocław.
*Golka, B. (2004) System Medialny Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne: Warszawa.
*Hallin, D.C.; Mancini P. (2007) Systemy medialne: Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków.
*Jakubowicz, K. (2010) Unia Europejska a Media. Między kulturą a gospodarką. Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne: Warszawa.
*Jakubowicz, K. (2011) Nowa Ekologia Mediów: Konwergencja a Metamorfoza. Wydawnictwo Poltext: Warszawa..
* Sasińska-Klas, T. i Hess, A. (red.) (2004) Media a integracja europejska, Wydawnictwo UJ: Kraków.
* Thussu, Daya K. (ed.) (2010) International Communication: A Reader. Routledge: London and New York.
*Williams, K. (2005) Media w Europie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne: Warszawa.
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Reklama we współczesnym społeczeństwie
WZID-D-R1
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w
szczególności z zakresu reflekcji nad komunikacja perswazyjną i reklamą, zorientowaną na zastosowania
praktyczne w wybranej sferze działalności promocyjno-reklamowej i/lub we własnej pracy
dziennikarskiej.
K_W02 : zna podstawową terminologię związaną z reklamą, promocją, marketingiem, rynkiem reklamy,
związkami reklama – media.
K_W04 : ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu medialnego we współczesnym
społeczeństwie informacyjnym i relacjach między oboma systemami w Polsce i na świecie, w zakresie
relacji pomiędzy systemem medialnym a sferą komunikacji promocyjnej.
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji reklamowych oraz
prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach ich funkcjonowania.
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych
praktykach stosowanych w instytucjach związanych z reklamą i promocją.
K_W08 : ma podstawową wiedzę o związkach między kulturą i reklamą. Ma podstawową wiedzę o
odbiorcach reklamy i ich zachowaniach oraz o metodach diagnozowania potrzeb i oceny jakości usług
reklamowych.
K_W09 : ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych stosowanych w
przemyśle reklamowym.
K_W12 : ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy pracownika agencji reklamowej oraz działu
reklamy/promocji w redakcji medialnej.
K_W14 : ma wiedzę podstawową na temat języka i obrazu jako narzędzi komunikacji reklamowej.
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować wiedzę na temat reklamy z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem
poglądów innych autorów oraz formułować wnioski.
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z
perswazją reklamową i rynkiem reklamy.
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty reklamowe; w szczególności posiada
podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań społecznych niezbędnych do opracowania
diagnoz potrzeb odbiorców mediów oraz działań promocyjno-reklamowych.
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, prawne i
ekonomiczne związane ze sferą reklamy i promocji.
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych
procesów komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z działalnością reklamową, analizować
ich przyczyny, prognozować przebieg i przewidywać skutki.
K_U06 : posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości usług promocyjno-reklamowych.
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i
rozwiązywania problemów dotyczących komunikacji reklamowej oraz wybrać i zastosować właściwy
sposób postępowania.
K_U18 :potrafi przygotować skuteczny przekaz promocyjny.
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności.
K_K08 : dostrzega przejawy manipulacji odbiorcą w sferze działalności reklamowej i promocyjnej.
K_K07 : ma świadomość istnienia kodów aksjologicznych kodeksów etycznych, normujących działania w
sferze reklamy i promocji.
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów / obowiązkowy do ukończenia całego toku
studiów,
II
I
dr hab. MAŁGORZATA LISOWSKA-MAGDZIARZ
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Brak
Wykład: 30
3
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych,
2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie do egzaminu obejmujące
zagadnienia z wykładu, lekturę literatury obowiązkowej oraz innej, zaleconej przez prowadzącego)
wykład, prezentacje multimedialne, gry, dyskusja, wspólna analiza materiałów reklamowych.
egzamin pisemny, złożony z części testowej, sprawdzającej wiedzę oraz pytań otwartych,
nakierowanych na sprawdzenie umiejętności interpretacji i łączenia rozmaitych zjawisk z zakresu
współczesnej komunikacji reklamowej.
Zaliczenie na ocenę
dopuszczenie do egzaminu pisemnego na podstawie obecności na co najmniej 75 proc. wykładów.
egzamin zdany po osiągnięciu co najmniej 51 proc. przewidzianych punktów.
W wyniku uczestnictwa w wykładzie student ma posiadać wiedzę na temat reklamy jako jednego z
podstawowych paradygmatów perswazji publicznej, oraz jej wzajemnych relacji z propagandą,
komunikacją polityczną, komunikowaniem wartości społecznych, komunikacją religijną. Otrzymuje
wiedzę na temat rozwoju konceptualnego reklamy w XX i XXI wieku, wraz z dotyczącą rozmaitych
form i środków reklamy terminów, nazw i wskaźników, tak historycznych jak współczesnych.
Poznaje współczesne kompleksowe związki pomiędzy dyskursem reklamowym i dyskursem
dziennikarskim, oraz pomiędzy rynkiem reklamy a rynkiem mediów.
Współczesna reklama usytuowana zostaje na tle najważniejszych założeń, podstawowych wartości
współczesnego społeczeństwa konsumpcyjnego; jako część kultury i istotny czynnik wpływający na
współczesne procesy ekonomiczne, kulturowe i społeczne, tak w wymiarze globalnym, jak w Unii
Europejskiej, w Europie Środkowej i Wschodniej oraz – w szczególności - w Polsce.
Student zapoznaje się ze sposobami działania oraz instytucjonalnym usytuowaniem i wzajemnymi
relacjami agencji reklamowej, domu mediowego, ośrodków badawczych świadczących usługi dla
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
potrzeb rynku reklamowego. Poznaje metody i techniki badań prowadzonych na potrzeby reklamy
oraz narzędzia oceny ich adekwatności i skuteczności.
Otrzymuje podstawową wiedzą na temat modeli oddziaływania reklamy na konsumenta oraz
koncepcji dotyczących jej oddziaływania na społeczeństwo i kulturę.
Zapoznaje się z wiedzą na temat semiotyki reklamy, jaj topiki i retoryki w sposób pozwalający na
praktyczne zastosowanie w przygotowaniu własnych prac reklamowych oraz na ocenę prac innych.
Otrzymuje także wiedzę na temat relacji pomiędzy reklamą a kulturą wysokiego obiegu i sztuką,
zwłaszcza na temat intertekstualności reklamy oraz współoddziaływań pomiędzy dyskursem
reklamowym i sztuką, oraz pomiędzy rynkiem reklamy i rynkiem sztuki.
Student poznaje problematykę stereotypów w reklamie oraz wykorzystania do potrzeb
reklamowych szoku i przekazów antynormatywnych; wpływu reklamy na dzieci i młodzież;
oddziaływania reklamy na zdrowie obywateli; relacji miedzy reklamą a polityką oraz między
reklamą a wartościami społecznymi - wraz z podstawami wiedzy na temat uwarunkowań etycznych
działalności reklamowej.
Zapoznaje się z najważniejszymi aksjologicznymi kontrowersjami i etycznymi zarzutami, ciążącymi
na działalności reklamowej; poznaje najważniejsze ruchy i organizacje antyreklamowe na świecie
oraz metody ich działania.
Otrzymuje informacje na temat najważniejszych źródeł wiedzy o reklamie, promocji, związkach
reklama/media masowe – możliwych do wykorzystania we własnej pracy reklamowej i/lub
dziennikarskiej, oraz na temat możliwych sposobów, środków, narzędzi rozszerzania i
aktualizowania tej wiedzy.
1. Albin, Reklama. Przekaz, odbiór, interpretacja. PWN, Warszawa – Wrocław, 2002.
2. Aldridge A.,: Konsumpcja. Warszawa, Sic!, 2006.
3. Antonides G., Van Raaij W.F., Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa,
2003.
4. Bajka, Krótka historia reklamy w Polsce i na świecie. [W:] Zeszyty Prasoznawcze 3-4/1993.
5. Bugunia – Borowska, 2004: Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej. WUJ, Kraków.
6. Bralczyk, Język na sprzedaż. Business Press, Warszawa, 1996.
7. Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy. GWP, Gdańsk 2003.
8. Jenkins H.,: Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. WAiP, Warszawa 2007.
9. Kisielewski A., Sztuka i reklama. Trans Humana, Białystok 1999.
10. Klein N., No Logo. Świat Literacki, Izabelin 2004.
11. Lewiński, Retoryka reklamy. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1999.
12. Lisowska – Magdziarz M., Pasażer z tylnego siedzenia. Media, reklama i wychowanie w
społeczeństwie konsumpcyjnym. Łośgraf , Warszawa 2010.
13. Perczak J.E., Polska reklama prasowa w latach 1945 – 1989. O reklamie, której nie było? Elipsa,
Warszawa 2010.
14. Pitrus, Znaki na sprzedaż. W stronę integracyjnej teorii reklamy. Kraków, Rabid 2005.
15. PWN, Wiedza o reklamie. Od pomysłu do efektu. PWN , Bielsko-Biała 2009.
16. Szczęsna, Poetyka reklamy. PWN, Warszawa 2003.
17. Wierzchoń M., Orzechowski J. Nowe trendy w reklamie. Między nauką a praktyką. Warszawa,
Academica 2010.
ORAZ
wybrane aktualne teksty i materiały wizualne z serwisu „Marketing przy kawie” – lista wskazanych
publikacji podawana jest w każdym roku odrębnie, w zależności od aktualnych wydarzeń na rynku
badań marketingowych i reklamy.
Bogunia Borowska M., Śleboda M., Globalizacja i konsumpcja. Dwa dylematy współczesności.
Universitas, Kraków 2003.
D.Doliński, B.Błoch, Ukryte sensy zachowania. Rozmowy o wywieraniu wpływu i reklamie. Znak,
Kraków 2006.
Jachnis, J.F. Terelak, Psychologia konsumenta i reklamy. Branta, Bydgoszcz 2002.
Karcz, Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe. PWE, Warszawa 2004.
Kumor, Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku. PWE, Warszawa
2000.
Lambkin M. i in. (red.), Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie. PWN, Warszawa
2001.
Lewis H.G., Nelson C.,Podręcznik reklamy Advertising Age. WIG Press, Warszawa 2000.
Spitzer L., Amerykańska reklama jako sztuka popularna [W:] M. Głowiński (red.): Język i
społeczeństwo. Czytelnik, Warszawa 1980.
Wątroba W., Społeczeństwo konsumpcyjne. Wydawnictwo UE, Wrocław 2009.
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Pracownia dziennikarska telewizyjna
WZID-D-202N
język polski
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych
praktykach stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności medialnej
K_W08 : ma podstawową wiedzę o mediach i o ich odbiorcach
K_W11 : ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy dziennikarza zatrudnionego w telewizji
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie
wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z wybraną sferą działalności
medialnej w szczególności posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań
społecznych niezbędnych do opracowania diagnoz potrzeb odbiorców mediów
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji
zadań i rozwiązywania problemów dotyczących wybranej sfery działalności medialnej oraz wybrać
i zastosować właściwy sposób postępowania
K_U14 : ma podstawowy warsztat dziennikarski w zakresie dziennikarstwa telewizyjnego
K_U18 :potrafi przygotować skuteczny przekaz perswazyjny, informacyjny
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze
mediów i w innych obszarach okołomedialnej działalności zawodowej
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
II
I
dr MONIKA WAWER
Brak
Konwersatorium: 30
3
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych, 2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie
tematu wywiadu wraz z uzasadnieniem, jego scenariusza wraz z dokumentacją oraz realizacja
wywiadu)
Konwersatorium z elementami warsztatów.
Studenci otrzymują trzy oceny: za temat wywiadu, scenariusz oraz samo prowadzenie rozmowy.
Ocenie podlega, stopień opanowania warsztatu dziennikarskiego, w szczególności rzetelność,
pomysłowość, dociekliwość.
Zaliczenie na ocenę.
Obecność za zajęciach. Przygotowanie audiowizualnej formy prezentacji. Zgłoszenie tematu
wywiadu, przygotowanie scenariusza, przeprowadzenie wywiadu, realizacja wywiadu kolegi na
stanowisku realizatora wizji.
Studenci zapoznają się z warsztatem dziennikarza telewizyjnego. Pracują w warunkach studyjnych i
realizują prosty materiał poza studiem. Uczą się: zgłaszać temat i przekonywać o jego wadze i
atrakcyjności, przygotowywać według podanych zasad dokumentację wywiadu, przygotowywać
według podanych zasad scenariusz wywiadu, przeprowadzać wywiad wykorzystując podstawy
wiedzy o komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Realizując materiał poza studiem uczą się kreować
i jednocześnie dostosowywać swoją pomysłowość do zadanej krótkiej formy wypowiedzi.
D. Arijon „Gramatyka języka filmowego”, Warszawa 2008“
A. Boyd „Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne”, Kraków 2006
„Kompendium terminologii filmowej”, Warszawa 2005
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Montaż dźwięku
WZID-D-200N
język polski
K_W11 : ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy dziennikarza zatrudnionego w prasie,
radiu, telewizji, nowych mediach oraz źródeł pozyskiwania informacji dziennikarskiej
K_W13 : ma wiedzę podstawową na temat technologii informacyjnych
K_W14 : ma wiedzę podstawową na temat języka jako narzędzia komunikacji
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie
z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z
wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_U14 : ma podstawowy warsztat dziennikarski w zakresie dziennikarstwa prasowego, radiowego,
telewizyjnego oraz w nowych mediach, jak również pracownika działu PR/reklamy/rzecznika, z
uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej
K_U18 :potrafi przygotować skuteczny przekaz perswazyjny, informacyjny, promocyjny
K_K08 : dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą,
tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności zawodowej
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
II
I
red. KRZYSZTOF NOWAK
Brak
Wykład: 5
Konwersatorium: 15
Łącznie: 20
2
0.7 ECTS – 20 godzin kontaktowych,
1.3 ECTS – 40 godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie samodzielnie zmontowanego
materiału radiowego).
Pierwsze 5 godzin zajęć ma postać wykładu, podczas którego studenci oceniają radiowe materiały
informacyjne (sonda uliczna, fragment serwisu informacyjnego i magazynu reporterskiego) pod
kątem merytorycznym (treści w nich zawartych) i technicznym (montażu dźwięku). Słuchacze
poznają również główne funkcje i zasady działania programu Adobe Audition CS6. Każde kolejne
spotkanie ma charakter warsztatowy. Warsztaty składają się z teoretycznego wprowadzenia do
tematu zajęć i samodzielnej pracy na surowym materiale dźwiękowym. Realizując zadania
warsztatowe studenci korzystają również z nabytej wcześniej w toku studiów wiedzy teoretycznej i
praktycznej.
Student po uzyskaniu zaliczenia zajęć warsztatowych z montażu dźwięku powinien:
- znać technikę montażu dźwięku przy użyciu profesjonalnego programu (Adobe Audition CS6),
- znać cechy materiału dźwiękowego zmontowanego w sposób poprawny technicznie,
- umieć poprawić złej jakości materiał dźwiękowy,
- znać podstawowe efekty dźwiękowe stosowane podczas montażu i umieć je wykorzystać w
konkretnym materiale dźwiękowym,
- potrafić pracować na kilku ścieżkach dźwiękowych jednocześnie,
- potrafić zmontować kompletny (zawierający pisemne podprowadzenie) materiał dźwiękowy do
radiowego serwisu informacyjnego i magazynu reporterskiego.
Tym samym każdy student powinien zyskać wiedzę, dzięki której będzie posiadał podstawowe
umiejętności montażu dźwięku, niezbędne podczas pracy w radiu i telewizji.
Zaliczenie na ocenę
. Na ocenę składają się:
- samodzielnie zmontowany na zajęciach materiał dźwiękowy (kompletny serwis informacyjny),
- aktywność na zajęciach,
- zaangażowanie w realizację przygotowanych zadań,
- obecność.
Zmontowane przez studentów materiały dźwiękowe oceniane są pod kątem technicznym i
merytorycznym.
1. Montaż sondy ulicznej.
2. Montaż 60-sek. (dźwięk plus podprowadzenie) informacji do radiowego serwisu informacyjnego.
3. Montaż 2-3 min. materiału dźwiękowego do radiowego magazynu reporterskiego.
4. Montaż dźwięku zawierającego tłumaczenie lektorskie.
5. Odszumianie dźwięku i poprawianie brzmienia dialogów.
6. Poznanie i zastosowanie efektów dźwiękowych, w celu stworzenia „obrazu dźwiękowego”
(podstawy montażu reportażu i słuchowiska radiowego).
Student pracuje samodzielnie, każdy przy osobnym stanowisku komputerowym, na
przygotowanych wcześniej przez prowadzącego, surowych materiałach dźwiękowych.
David Lewis Yewdall „Dźwięk w filmie. Teoria i praktyka”
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Retoryka i erystyka dziennikarska
WZID-D-203N
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z zakresu
dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zorientowaną na zastosowania
praktyczne w wybranej sferze działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym związaną z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i
promocyjno-reklamowej
K_W14 : ma wiedzę podstawową na temat języka jako narzędzia komunikacji
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i
ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością promocyjną, analizować ich
przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania
problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz wybrać i
zastosować właściwy sposób postępowania
K_U15 : ma pogłębiony warsztat dziennikarski (specjalizacja dziennikarska) lub pogłębiony warsztat pracownika działu
PR/reklamy/rzecznika (specjalizacja PR/reklama) lub pogłębiony warsztat dziennikarski i zawodowy w zakresie nowych
mediów (specjalizacja nowe media) lub pogłębiony warsztat specjalisty w zakresie komunikacji politycznej (specjalizacja
komunikacja polityczna)
K_U16 : potrafi rozpoznać, opisać i zastosować różne style wypowiedzi
K_U18 :potrafi przygotować skuteczny przekaz perswazyjny, informacyjny, promocyjny
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
K_K08 : dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności zawodowej
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
II
I
prof. dr hab. MACIEJ KAWKA
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego
Wykład: 15
Konwersatorium: 15
Łącznie: 30
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych, 2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie do egzaminu
obejmujące zapoznanie się z literaturą przedmiotu, przyswojenie wiedzy przekazanej w trakcie wykładu,
przygotowanie mowy retorycznej)
Metoda problemowa, dyskusja, eksperyment dydaktyczny.
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Na każdych zajęciach konwersatoryjnych dokonywana jest ocena i analiza przygotowanych i zrealizowanych
przez studentów zadań cząstkowych na podstawie przedstawionych na początku semestru kryteriów,
adekwatnych dla wyznaczonego zadania. Oceny dokonuje zarówno prowadzący, jak i wszyscy uczestnicy zajęć.
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Egzamin. - Zaliczenie na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć oraz przygotowanego
w trakcie zajęć mowy retorycznej i jej analizy. Student jest oceniany pod względem terminowości wykonywania
zadań, pomysłowości i nowatorstwa proponowanych w czasie zajęć i przygotowanym projekcie rozwiązań
komunikacyjnych oraz ich prognozowanej skuteczności
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Zarys historii i definicje retoryki.. Najwybitniejsi przedstawiciele, szkoły retoryczne. Retoryka jako teoretyczna i
praktyczna nauka sprawnego mówienia – ars bene dicendi. Retoryka a stylistyka. Style retoryczne. Figury
retoryczne – figury myśli, słów, tropy. Reguły stosowania figur retorycznych w celu osiągnięcia specjalnych
efektów w wypowiedzi – użycie środków retorycznych. Analiza i opis tych środków. Działy retoryki: inwencyjny,
kompozycyjny, elokucyjny, memoria, (pamięciowe opanowanie mowy), oratorski.
Retoryka - nauka odnosząca się do wszystkich sytuacji komunikacyjnych: dyskursywnych, perswazyjnych,
estetycznych, dziennikarskich, potocznych, naukowych, sądowych itp.. Retoryczne środki perswazji. Środki
manipulacji językowej.
Perswazja - sztuka skutecznego przekonywania żywym słowem w życiu politycznym (debaty i dyskusje) i w
biznesie (reklama i marketing), przydatna w praktyce public relations oraz w dziennikarstwie. Funkcje retoryki.
Retoryczna organizacja tekstu. Sztuka inwencji wraz z omówieniem gatunków w komunikacji społecznej. Sztuka
kompozycji, argumentacji, narracji (relacja ze zdarzeń). Sztuka cytowania. Stylistyka a retoryka.
Retoryczny wymiar pragmatyki językowej w mediach. Kontekst kulturowy działań językowych – retoryczne
aspekty komunikacji międzykulturowej. Etyka, estetyka, etykieta językowa. Nowomowa. Mowa czasu, mowa
przestrzeni – proksemika, mowa ciała – kinezyka. Człowiek w teatrze życia codziennego – pojęcie zespołu,
występów, sceny i kulis.
Retoryka jako lingwistyka tekstu. Pojęcie tekstu i dyskursu. Spójność tekstu. Teksty kultury. Typologia tekstów.
Gatunki tekstu i wypowiedzi. Techniki i style publicznego mówienia – akcentuacja, intonacja, frazowanie.
Retoryka reklamy – slogan reklamowy i polityczny – funkcje.
II. Erystyka. Podstawy erystyki - definicje. Erystyka - sztuka dyskutowania dla odniesienia zwycięstwa w dyskusji
(a nawet kłótni), niezależnie od prawdy i fałszu. Sofistyka a erystyka. Sofizmaty - pozornie poprawne argumenty,
zawierające zatajone błędy logiczne; świadome dowodzenie fałszywej tezy. Podstawowe chwyty erystyczne.
Retoryka - sztuka przekonywania oraz erystyka - sztuka prowadzenia sporów. Chwyty erystyczne w debatach
publicznych i w dyskursie medialnym.
Budzyńska A., J. Kwosek, Erystyka czyli o sztuce prowadzenia sporów. Komentarze do Schopenhauera, Warszawa
2009.
Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2007.
Korolko M., Sztuka retoryki, Warszawa 1990.
Lewiński P.H., Retoryka reklamy, Wrocław 1999.
Obremski K., Retoryka dla studentów historii, politologii i dziennikarstwa, Toruń 2004.
Schopenhauer A., Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, Warszawa 1983.
Dubisz S., Język i polityka. Szkice z historii stylu retorycznego, Warszawa 1992.
Język perswazji publicznej, red. K. Mosiołek-Kłosińska, T. Zgółka, Poznań 2003.
Kochan M., Slogany w reklamie i retoryce, Warszawa 2002.
Lichański J. Z., Retoryka. Od renesansu do współczesności – tradycja i innowacja, Warszawa 200.
Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, Lublin 2004.
Polszczyzna w komunikowaniu publicznym, red. W. Gruszczyński, J. Bralczyk, G. Majkowska, Warszawa 1999.
Szymanek K., Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa 2001.
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Wprowadzenie do metodologii nauk z elementami logiki
WZID-D-204N
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z
zakresu metodologii i praktyki prowadzenia badań naukowych i badań o charakterze stosowanym właściwych dla
kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu metodologii nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin
właściwych dla kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W04 : ma podstawową wiedzę o mechanizmach i funkcjach procesu komunikowania we współczesnym
społeczeństwie informacyjnym, pozwalającą na jej zastosowanie dla celów badawczych, z uwzględnieniem
założeń metodologicznych i warsztatowych właściwych badaniom w naukach społecznych
K_W07 : ma podstawową wiedzę z zakresu metodologii i praktyki prowadzenia badań w instytucjach
realizujących badania w zakresie mediów
K_W09 : ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie dziedzin i
dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_U01 : potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i użytkować informacje naukowe oraz publicznie
dostępne z różnych źródeł, a następnie argumentować merytorycznie oraz formułować logicznie uzasadnione
wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać niezbędną wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z
prowadzeniem badań naukowych w zakresie mediów
K_U03 : samodzielnie planuje projekty badawcze związane z wybraną sferą działalności medialnej, w
szczególności posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań społecznych niezbędnych do dla
opracowań diagnostycznych i prognostycznych
K_U04 : rozumie i potrafi analizować oraz interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe,
polityczne, prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną jak i metodologiczną do projektowania i realizacji
badań związanych z mediami
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod i procedur prowadzenia badań naukowych i badań
stosowanych zmierzających do zdiagnozowania problemów dotyczących wybranej sfery w obszarze mediów
K_U12 : nabywa umiejętność przygotowania raportu z badań uwzględniającego koncepcje, założenia, przebieg i
rezultaty uzyskane w wyniku przeprowadzonych badań
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę
metodologiczną oraz umiejętności badawcze i analityczne
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie badawczej, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania badawczego
K_K04 : identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z prowadzeniem badań naukowych w obszarze dynamicznie
zmieniających się mediów
K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze badań mediów i
innych obszarach okołomedialnej działalności zawodowej
K_K07 : zna kodeksy etyczne normujące zasady prowadzenia badań naukowych w sferze mediów
K_K08 : dostrzega praktyki manipulacji odbiorcą w interpretacji wyników badań naukowych
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
II
I
dr hab. RYSZARD FILAS
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Brak
Wykład: 15
Konwersatorium: 15
Łącznie: 30
3
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych, 2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie
projektu badania naukowego w zakresie mediów; przygotowanie do egzaminu)
Wykład i konwersatorium z elementami warsztatu metodologicznego
Na zajęciach konwersatoryjnych dokonywana jest ocena i analiza projektowanych, a następnie
realizowanych przez studentów zadań cząstkowych, w oparciu o przedstawione na początku
semestru kryteria, adekwatne dla wyznaczonego zadania. Oceny dokonuje zarówno prowadzący,
jak i wszyscy uczestnicy grupy konwersatoryjnej.
Egzamin.
Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w wykładzie i konwersatorium, aktywności i zaangażowania
w trakcie zajęć oraz przygotowanego w trakcie konwersatorium projektu badania naukowego w
zakresie mediów. Student jest oceniany pod względem terminowości, pomysłowości i nowatorstwa
wykonywanych zadań, logiczności i poprawności naukowego wnioskowania w zakresie realizacji
projektu badania naukowego.
W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę zorientowaną na zastosowania praktyczne w zakresie
prowadzenia badań naukowych w obszarze mediów, zapoznaje się z metodologią badań w naukach
społecznych, poznaje warsztat badawczy, a następnie przygotowuje samodzielny projekt na
wybrany przez siebie temat, wykorzystując poznane założenia metodologiczne i podstawowe
reguły z zakresu logiki i wnioskowania naukowego.
Earl Babbie, Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2008.
Stefan Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007.
Abraham Naftali Oppenheim, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Zysk i S-ka, Poznań 2004.
Karl Popper, Logika odkrycia naukowego, PWN, Warszawa 2002.
Roger Wimmer, Joseph Dominick, Mass media: metody badań, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2008.
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Marketing i zarządzanie
WZID-D-205N
język polski
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w
szczególności z zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i
komunikacja społeczna, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności
społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin
właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym związaną z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych
praktykach stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej,
medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W08 : ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, działaniach promocyjno-reklamowych oraz o
ich odbiorcach, a także podstawową wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb
i oceny jakości usług
K_W09 : ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie
dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z
wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane
z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej, w szczególności
posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań społecznych niezbędnych do
opracowania diagnoz potrzeb odbiorców mediów, działań promocyjno-reklamowych
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej
rozmaitych procesów komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i
działalnością promocyjną, analizować ich przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji
zadań i rozwiązywania problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej, medialnej
lub/i promocyjno-reklamowej oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze
mediów i w innych obszarach okołomedialnej działalności zawodowej
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
II
I
dr MAGDALENA STUSS
Brak
Wykład: 30
3
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych, 2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (bieżące
przygotowanie do dyskusji na wykładzie; przygotowanie do pisemnego zaliczenia)
Wykład z elementamikonwersatorium
Po każdym wykładzie przeprowadzana jest dyskusja, moderowana przez wykładowcę, na temat
omawianych zagadnień. Jej celem jest wskazanie studentom praktycznych aspektów i możliwości
wykorzystania uzyskanej wiedzy.
Zaliczenie na ocenę.
Zaliczenie odbywa się w formie pisemnej i ma na celu sprawdzenie wiedzy zdobytej przez
studentów podczas zajęć.
W trakcie zajęć student zapoznaje się z podstawami pojęciami oraz zagadnieniami z zakresu
marketingu oraz zarządzania a także, w tym aspekcie, z zasadami i mechanizmami działalności
instytucji medialnej jako organizacji działającej na rynku mediów. Poznaje ponadto najważniejsze
techniki i metody wykorzystywane w marketingu oraz w zarządzaniu. Zapoznaje się też z
problematyką badań marketingowych i specyfiką narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu.
A.K. Koźmiński, W. Piotrowski „Zarządzanie. Teoria i praktyka”, PWN 2000.
Philip Kotler, „Marketing”, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznań, 2005.
Mruk H. pod red., Zarządzanie i planowanie marketingowe, PASSAT, 2008
M. Romanowska, „Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie”, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2004.
G. Gierszewska „Zarządzanie strategiczne”, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L.
Koźmińskiego”, Warszawa 2000.
K. Mazurek – Łopacińska (red), „Badania marketingowe. Teoria i praktyka”, PWN, Warszawa 2005.
T. Kowalski „Wprowadzenie do zarządzania mediami”, Studia Medioznawcze nr 2(7)2002.
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Główne nurty w literaturze światowej i polskiej XX i XXI w
WZID-D-217N
język polski
K_W08 : ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, działaniach promocyjno-reklamowych oraz o ich
odbiorcach, a także podstawową wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb i oceny jakości usług
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych
autorów oraz formułować wnioski
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne,
prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U12 : ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim i co najmniej
dwóch językach obcych uznawanych za podstawowe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
K_K05 : ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
K_K07 : ma świadomość istnienia kodów aksjologicznych oraz zna kodeksy etyczne, normujące działania w sferze
mediów i w innych zawodach okołomedialnych
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
II
I
dr hab. ANDRZEJ KALISZEWSKI
Brak
Wykład: 30
3
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych,
2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (samodzielna analiza i interpretacja lektur wg
wskazanej listy oraz przygotowanie się do refleksji na ich temat, w tym - w kontekście zadań
zawodu dziennikarskiego)
Wykład z użyciem środków audiowizualnych, własna lektura studenta.
Test zaliczeniowy: kryteria ilościowe (punktacja) dotyczące stopnia opanowania materiału
Zaliczenie z oceną – test pisemny; obecność na wykładzie; znajomość zaleconych do egzaminu
lektur.
Literatura potraktowana jest w wykładzie nie tylko jako ważny kontekst i rodowód dziennikarstwa,
ale jako inspiracja, baza ideowa i moralna dla dziennikarza; obcowanie z nią - jako nauka myślenia i
odczuwania, sztuka syntezy. Poprzez treści wykładu eksponuje się szczególnie aspekty literatury
przydatne w pracy dziennikarza i pracownika mediów: aksjologiczny, neohumanizacyjny,
profesjograficzny, stylistyczny i konstrukcyjny, tematologiczny i intertekstualny, erudycyjny.
Dobór treści ukierunkowany jest na socjalizację zawodową poprzez język literatury i kulturę
wyższą.
Zwięzłe ukazanie ewolucji prądów modernizmu i postmodernizmu przeplata się w wykładzie z
prezentacją osobowości pisarskich i wybranych utworów, które zdaniem badaczy, krytyków, jak i
wykładowcy, dają możliwie najpełniejszy obraz przemian i konfliktów duchowo-społecznych oraz
politycznych w XX i XXI wieku, stanowią także przydatny archetyp sytuacji aktualnych.
Sporo uwagi poświęcono w wykładzie literaturze faktu, powieści reportażowej, esejowi, wielkim
pisarzom-dziennikarzom i pisarzom-publicystom, Nowemu Dziennikarstwu, a także literackim
czasopismom programowym.
Aldous Huxley - Nowy wspaniały świat
Truman Capote - Z zimną krwią
Kurt Vonnegut jr. - Rzeźnia numer pięć
Witold Gombrowicz – Trans-Atlantyk
Marek Hłasko – Następny do raju
Borys Pasternak - Doktor Żywago
Zbigniew Herbert – Raport z oblężonego miasta (z tomu Raport z oblężonego miasta), Dlaczego
klasycy (z tomu Napis)
Wisława Szymborska – Głos w sprawie pornografii (z tomu Ludzie na moście), Terrorysta, on
patrzy (z tomu Wielka liczba)
Podręczniki (wskazane, nieobligatoryjnie):
Artur Hutnikiewicz - Od czystej formy do literatury faktu [kilka wydań]
Stanisław Burkot – Literatura polska w latach 1939-1999 [kilka wydań]
P. Czapliński, P. Śliwiński - Literatura polska 1976-1998 [kilka wydań]
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Prawo prasowe
WZID-D-218N
język polski
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z
wybraną sferą działalności medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz prawnych i
ekonomicznych uwarunkowaniach ich funkcjonowania
K_W06 : ma wiedzę na temat istniejących uregulowań prawnych, dotyczących mediów, jak również
regulujących zakres uprawnień w zawodowej działalności medialnej i okołomedialnej
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych
praktykach stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej,
medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W10 : zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa
autorskiego
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska
kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U07 : potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji
związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej, w
szczególności prawa autorskiego, i związane z zarządzaniem własnością intelektualną
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze
mediów i w innych obszarach okołomedialnej działalności zawodowej
K_K07 : ma świadomość istnienia kodów aksjologicznych oraz zna kodeksy etyczne, normujące
działania w sferze mediów i w innych zawodach okołomedialnych
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
II
I
dr BOGDAN FISCHER
brak
Wykład: 30
3
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych,
2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (bieżąca lektura materiałów prasowych,
przygotowanie do egzaminu obejmujące materiał omówiony na wykładzie oraz wskazaną literaturę
przedmiotu).
Wykład problemowy, w którym łączone jest: przepis prawny z jego interpretacją i odpowiednim
orzecznictwem. Materiałami pomocniczymi są bieżące materiały prasowe.
Studenci mają możliwość przedstawiania własnych problemów i wspólnego omawiania
poruszanych zagadnień.
Egzamin pisemny obejmujący swoim zakresem tematykę poruszaną na wykładzie i ewentualnie
wskazaną przez wykładowcę do samodzielnego uzupełnienia
Przedmiotem wykładu jest przede wszystkim wskazanie granic wolności wypowiedzi prasowej,
prawa i obowiązki dziennikarzy zawarte w prawie prasowym i związanych z nim aktach prawnych,
oraz zasady odpowiedzialności prasy za treść publikowanych materiałów.
W wybranych fragmentach Komentarz do Prawa Prasowego, J.Sobczak,
W wybranych fragmentach Wolność wypowiedzi prasowej, E.Nowińska
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Semiotyka i teoria języka
WZID-D-219N
język polski
K_W14 - ma wiedzę podstawową na temat języka jako narzędzia komunikacji
K_U04 rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe,
polityczne, prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U05 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej
rozmaitych procesów komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i
działalnością
K_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju,
Europy
K_K08 dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej
działalności zawodowej
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
II
I
dr hab. WOJCIECH KAJTOCH
Wiedza językoznawcza na poziomie szkoły średniej
Wykład: 30
3
1 ECTS – 30 godz. kontaktowych,
2 ECTS – 60 godz. samodzielnej pracy studenta (musi on opanować pamięciowo wyłożony materiał
oraz przeczytać i opanować zalecana literaturę).
Wykład tradycyjny i prezentacja
Zaliczenie z oceną – obecność, test w razie nieobecności
- Język jako abstrakt. Kwestie abstrakcyjności znaku językowego, jego referencjonalność i
konotacyjności (odwoływanie się do pojęć, pośrednie określanie rzeczywistości, konotacje. Podział
na nazwy własne i wyrazy pospolite.
- Natura języka jako kodu: podział znaków (wedle kanału i struktury znaku). Teoria Peirce’a,
semiotyka Pelca. Objaśnienie fonemowości i wieloklasowości języka. Podział języka na poziomy,
możliwości ich wykorzystania.
- Język a akty mowy: wg. Buchlera, Jacobsona, pragmatycznie (J. Austin).
- Jak realizuję się funkcje językowe na terenie różnorodnych komunikatów.
- Ekologiczna teoria języka
- Gatunki mowy
- Teoria dyskursu
- Językowy obraz świata
Roman Jacobson: „Poetyka w świetle językoznawstwa”, w: Henryk Markiewicz [red.] „Współczesna
teoria badań literackich za granicą” tom II (tu fragment s. 27-34)
W. Kajtoch: „Presymbolizm, symbolizm, neosymbolizm”, Kraków 1997
Al. Kiklewicz „Tęcza nad potokiem”, Olsztyn 2010
Tadeusz Milewski: „Językoznawstwo”
D. Ostaszewska, R. Cudak: „Polska genologia lingwistyczne”, Warszawa 2008
Jerzy Pelc: „Wstęp do semiotyki”, W-wa 1982
Walery Pisarek: „Nowa retoryka dziennikarska”, Kraków 2002
Walery Pisarek: "Wstęp do nauki o komunikowaniu", W-wa 2008
II ROK
II SEMESTR
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Współczesne systemy polityczne
WZID-D-220N
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W04 : ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego we współczesnym świecie.
Zna podstawowe modele systemów politycznych.
K_W03 : ma wiedzę o doktrynach politycznych, ewolucji systemów politycznych oraz procesów komunikacji
społecznej w obrębie społeczeństwa i państwa, o przyczynach, przebiegu i konsekwencji zmian politycznych w
wybranych krajach demokratycznych (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, USA, Szwajcaria, Szwecja)
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu państwa oraz prawnych, społecznych,
politycznych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania jego instytucji
K_W09 : ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie dziedzin i dyscyplin
naukowych właściwych dla badania systemów politycznych
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych
źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz
formułować wnioski na temat systemów politycznych świata
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska polityczne zachodzące we współczesnym świecie.
K_U09 : potrafi ocenić różnorodność systemów politycznych oraz metod, procedur, praktyk w realizacji zadań
politycznych państwa i rozwiązywania problemów politycznych i społecznych na świecie.
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, potrafi zrozumieć procesy polityczne w wielu państwach na
świecie i oceniać różne role społeczno-polityczne instytucji państwowych na świecie
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu w zakresie opisu i
analizy zjawisk politycznych i rozwiązań systemowych na świecie.
K_K05 : ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata
K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze mediów i w innych
obszarach okołomedialnej działalności zawodowej
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
II
II
dr hab. ANDRZEJ NOWOSAD
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących
w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w
przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Brak
Wykład: 30
3
1 ECTS – 30 godz. kontaktowych,
2 ECTS – 60 godz. samodzielnej pracy studenta (przygotowanie do egzaminu pisemnego w formie
testu wielokrotnego wyboru oraz opisu wskazanego problemu; opracowanie problemu
szczegółowego, wybranego przez studenta – fakultatywnie)
Wykład z elementami konwersatorium
Student może wybrać do opracowania jeden problem szczegółowy z zakresu systemów politycznych i
przedstawić go jako część zaliczenia przedmiotu , która ma wpływ na ocenę końcową, ale nie zwalnia
go z egzaminu. Projekt taki jest omawiany i dyskutowany na zajęciach a na jego ocenę składa się
zarówno ocena prowadzącego, jak też wszystkich uczestników kursu w zakresie kwestii związanych z
warsztatem wykonania projektu.
Zaliczenie na ocenę.
Zaliczenie na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć. Student może wybrać
do opracowania jeden problem szczegółowy z zakresu systemów politycznych i przedstawić go jako
część zaliczenia przedmiotu, która ma wpływ na ocenę końcową, ale nie zwalnia go z egzaminu.
Egzamin pisemny – połączona forma testu wielokrotnego wyboru i opisu wskazanego na egzaminie
problemu z zakresu władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz konstytucjonalizmu: USA, Francji,
Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Szwecji, Hiszpanii oraz zasad systemowych Unii
Europejskiej.
W trakcie wykładów z elementami konwersatorium student poznaje modelowe systemy partyjne,
Modelowe systemy rządów (system parlamentarno-gabinetowy, system semiprezydencki
(prezydencjalny), system prezydencki, system parlamentarno-komitetowy, system rządów
zgromadzenia) oraz zasady ustrojowe współczesnego świata (panorama) ze szczególnym
uwzględnieniem rozwiązań instytucjonalnych w wybranych państwach demokratycznych, jak: USA,
Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Szwajcaria, Szwecja, Hiszpania. Poznaje zasady systemowe
Unii Europejskiej, metody mające zastosowanie w badaniu systemów politycznych oraz elementy
analizy porównawczej systemów politycznych.
Konstytucje: USA, Francji, Włoch, Szwecji, Szwajcarii, Niemiec, Hiszpanii, wyd. Sejmowe – różne lata
wydania.
Systemy konstytucyjne - USA, Francji, Włoch, Szwecji, Szwajcarii, Niemiec, Hiszpanii wyd. Sejmowe –
różne lata wydania.
Parlamenty: USA, Francji, Włoch,. Szwecji, Szwajcarii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, wyd.
Sejmowe – różne lata wydania.
A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, wyd. Arche, Gdańsk 2001
J.A. Wojciechowski Jerzy Andrzej, Stara-Nowa Europa czyli Unia Europejska, jej instytucje, wyd. greek
galery, Nadarzyn 2006
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Media w Polsce
WZID-D-231N
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z
zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zorientowaną na
zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym związaną z wybraną sferą działalności społecznej,
medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W03 : ma wiedzę o historii oraz doktrynach, dotyczących ewolucji i znaczenia mediów oraz procesów
komunikacji społecznej w obrębie społeczeństwa, o przyczynach, przebiegu i konsekwencji tych zmian w Polsce i na
świecie
K_W04 : ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i medialnego we
współczesnym społeczeństwie informacyjnym i relacjach między oboma systemami w Polsce i na świecie
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz prawnych i ekonomicznych
uwarunkowaniach ich funkcjonowania
K_W06 : ma wiedzę na temat istniejących uregulowań prawnych, dotyczących mediów, jak również regulujących
zakres uprawnień w zawodowej działalności medialnej i okołomedialnej
K_W08 : ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, działaniach promocyjno-reklamowych oraz o ich odbiorcach,
a także podstawową wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb i oceny jakości usług
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych
źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz
formułować wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne,
prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością promocyjną, analizować ich
przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i
rozwiązywania problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjnoreklamowej oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze mediów i w innych
obszarach okołomedialnej działalności zawodowej
K_K08 : dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności
zawodowej
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
II
II
dr hab. RYSZARD FILAS
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Wykład systematyczny. Ćwiczenia konwersatoryjne.
Brak
Wykład: 15
Konwersatorium: 15
Łącznie: 45
4
1.5 ECTS – 45 godz. kontaktowych,
2.5 ECTS – 75 godz. samodzielnej pracy studenta (przygotowanie prezentacji; przygotowanie do
bieżącej dyskusji na zajęciach; przygotowanie do egzaminu)
Wykład w formie prezentacji. Ćwiczenia konwersatoryjne głównie w formie prezentacji studenckich i
dyskusji.
Studenckie prezentacje na ćwiczeniach oceniane na podstawie serii kryteriów (premiowania i
potrąceń) uzgodnionych na początku semestru.
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia
do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Egzamin końcowy. Zaliczenie konwersatorium na podstawie obecności, aktywności i oceny dwóch
prezentacji (media drukowane i media elektroniczne) każdego studenta.
Treści modułu kształcenia
W trakcie zajęć student uzyskuje podstawową wiedzę na temat genezy, głównych etapów przeman i
współczesnego kształtu rynku mediów w Polsce po 1989 roku. Idzie o ramy polityczne, prawne i
organizacyjne transformacji systemu mediów u progu III RP, rozwój i przekształcenia własnościowe
mediów w latach 90. XX w., a przede wszyskim - współczesny układ sił na rynku prasowym (prasa
codzienna i segmentyzacja czasopism), rozwój radiofonii publicznej i komercyjnej, rozwój i
rywalizacja kanałów telewizji naziemnej, kablowej, satelitarnej i internetowej (publicznej i
komercyjnej), wpływ nowych technologii na media tradycyjne.
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
R. Filas: Dwadzieścia lat przemian polskich mediów (1989-2009) w ujęciu periodycznym. „Zeszyty Prasoznawcze”
2010, nr 3-4, s. 27-54;
R. Gluza (red.): Media w Polsce w XX wieku, Wyd. Press, Poznań 1999;
T. Mielczarek: Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989-2006.
Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007;
Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. KRRiT, marzec 2011 (i kolejne edycje:
www.krrit.gov.pl)
Bieżąca lektura prasy branżowej: „Press” i „Media i Marketing Polska”.
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w
przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Public Relations
WZID-D-PR1
język polski
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w
szczególności z zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i
komunikacja społeczna, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności
społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin
właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym związaną z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z
wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz prawnych i
ekonomicznych uwarunkowaniach ich funkcjonowania
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych
praktykach stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej,
medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W08 : ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, działaniach promocyjno-reklamowych oraz o
ich odbiorcach, a także podstawową wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb i oceny jakości
usług
K_W12 : ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy pracownika działu PR i reklamy
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie
z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z
wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska
kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej
rozmaitych procesów komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i
działalnością promocyjną, analizować ich przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki
K_U06 : posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości usług związanych z
działalnością medialną lub/i promocyjno-reklamową
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji
zadań i rozwiązywania problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej, medialnej
lub/i promocyjno-reklamowej oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania
K_U18 :potrafi przygotować skuteczny przekaz perswazyjny, informacyjny, promocyjny
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K08 : dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej
działalności zawodowej
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
II
II
dr JAROSŁAW FLIS
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Brak
Wykład: 30
3
1 ECTS – 30 godz. kontaktowych,
2 ECTS – 60 godz. samodzielnej pracy studenta (analizy kampanii informacyjnych i promocyjnych,
wydarzeń medialnych i akcji społecznych, przygotowanie studium przypadku kontaktów
publicznych wybranej instytucji)
Wykład z elementami dyskusji grupowej i studium przypadku
Test uzupełnień sprawdzający wiedzę, zadania problemowe sprawdzające umiejętności, analizy
przypadków sprawdzające kompetencje społeczne.
Zaliczenie na ocenę - test uzupełnień, zadania problemowe i analizy przypadków.
Rodzaje PR, przygotowanie strategii komunikacyjnej, kontakty z mediami, imprezy oficjalne i
masowe, sytuacje kryzysowe i wewnętrzny PR , cele i metody aktywizacji odbiorców.
Black S. Public relations, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001
Flis J. Samorządowe public relations, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007,
Flis J., Public relations – [w:] Bauer Z. i Chudziński E. (red.) Dziennikarstwo i świat mediów,
Wydawnictwo Univesitas, Kraków 2008,
Olędzki J, Tworzydło D. Public relations, PWN, Warszawa 2006,
Rozwadowska B., Public relations, Studio Emka, Warszawa 2002,
Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Placet, Warszawa 2005.
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Pracownia dziennikarska radiowa
WZID-D-232N
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w
instytucjach związanych ze sferą działalności medialnej
K_W11 : ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy dziennikarza zatrudnionego w radiu oraz źródeł pozyskiwania informacji
dziennikarskiej
K_W13 : ma wiedzę podstawową na temat technologii informacyjnych
K_W14 : ma wiedzę podstawową na temat języka jako narzędzia komunikacji
K_W15 : posiada wiedzę rozszerzoną na temat warsztatu pracy w zakresie wybranej specjalizacji: dziennikarza radiowego
(specjalizacja dziennikarska)
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i
sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą działalności
medialnej
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z wybraną sferą działalności medialnej, w szczególności posiada
podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań społecznych niezbędnych do opracowania diagnoz potrzeb odbiorców
mediów,
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i
ekonomiczne związane z działalnością medialną
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów komunikacyjnych
oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami, analizować ich przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki
K_U06 : posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości usług związanych z działalnością medialną
K_U07 : potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji związanych z wybraną sferą
działalności medialnej, w szczególności prawa autorskiego, i związane z zarządzaniem własnością intelektualną
K_U14 : ma podstawowy warsztat dziennikarski w zakresie dziennikarstwa radiowego, z uwzględnieniem umiejętności nabytych
podczas praktyki zawodowej
K_U16 : potrafi rozpoznać, opisać i zastosować różne style wypowiedzi
K_U17 : potrafi przygotować materiał dziennikarski przeznaczony dla mediów radiowych
K_U18 :potrafi przygotować skuteczny przekaz perswazyjny, informacyjny, promocyjny
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K05 : ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze mediów
K_K07 : ma świadomość istnienia kodów aksjologicznych oraz zna kodeksy etyczne, normujące działania w sferze mediów
K_K08 : dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą w sferze medialnej,
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
II
II
red. DANIELA MOTAK / red. PIOTR JĘDRZEJEWSKI / red. MARCIN KUBAT
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego
udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module
przewidziane są takie zajęcia
Konwersatorium: 30
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
3
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych, 2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie i
przedstawienie w trakcie zajęć konwersatoryjnych następujących realizacji dziennikarskich: serwis informacyjny,
relacja reporterska, wywiad informacyjny).
Przedmiot ma charakter konwersatorium, w którym praktyczna wiedza w zakresie realizacji gatunków
dziennikarstwa informacyjnego w mediach radiowych jest konfrontowana z opanowanymi przez studentów w
programie studiów zagadnieniami teoretycznymi. Przez cały czas trwania zajęć, które odbywają się w
profesjonalnym studiu radiowym, studenci realizują własne próby warsztatowe opanowując w ten sposób kolejne
etapy programu zajęć.
Samodzielne przygotowanie i przedstawienie w trakcie zajęć konwersatoryjnych następujących realizacji
dziennikarskich:
1. Serwis informacyjny
2. Relacja reporterska
3. Wywiad informacyjny
Warunkiem uzyskania zaliczenia (na ocenę) jest samodzielne przygotowanie i przedstawienie w trakcie zajęć
konwersatoryjnych następujących realizacji dziennikarskich:
1. Serwis informacyjny
2. Relacja reporterska
3. Wywiad informacyjny
We wszystkich wymienionych wyżej przypadkach na ostateczną ocenę składają się poprawność językowa –
zarówno w zakresie kompozycji tekstu jak i jego interpretacji przed mikrofonem, poprawność dykcyjna,
zastosowanie założeń właściwych dla realizacji konkretnego gatunku dziennikarskiego, a także oryginalność
pomysłu.
I.Przygotowanie i prezentacja serwisu informacyjnego: 1. Co to jest news i skąd się bierze. 2. Selekcja informacji. 3.
Konstrukcja serwisu informacyjnego. 4. Prezentacja serwisu informacyjnego. II. Przygotowanie i prezentacja
materiału reporterskiego. 1. „Temat dla reportera” – kryteria doboru. 2. Dokumentacja tematu. 3. Przygotowanie
do relacji słownej. 4. Nagrywanie. 5. Podstawowe problemy przy montażu dźwięku. 6. Prezentacja relacji. III.
Wywiad informacyjny. 1. Kim powinien być rozmówca? 2. Przygotowanie dziennikarza i rozmówcy do wywiadu.
3.Podstawowe techniki perswazji. 4. Pytania zamknięte i otwarte. 5. Prezentacja wywiadu.
Adamowski J. (red.), O warsztacie dziennikarskim, War-szawa 2002.
Adams S., Hicks W., Wywiad dziennikarski, przeł. K. Franek, Kraków 2007.
Chudziński E., Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2008.
Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 1999.
Bralczyk J., Mosiołek-Kłosińska K. (red.), Język w mediach masowych, Warszawa 2000.
Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999.
Furman W., Kaliszewski A., Wolny - Zmorzyński K., Gatunki dziennikarskie. Specyfika ich tworzenia i redagowania,
Rzeszów 2000.
Hennesy B., Dziennikarstwo publicystyczne, Kraków 2009.
Kwasigroch A., Mikołajczyk E., Czy wolno?, Warszawa 2005.
Kwiatkowski P., Przedsiębiorstwo Apokalipsa. O etyce dziennikarskiej, Poznań 2003.
Magdoń A., Reporter i jego warsztat, Kraków 2001.
Palczewski M., Worsowicz M., Dziennikarstwo śledcze. Teoria i praktyka w Polsce, Europie i USA, Łódź 2006.
Pisarek W., Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002.
Pisarek W., O mediach i języku, Kraków 2007.
Rivers W. L., Mathews C., Etyka środków przekazu, Warszawa 1995.
Rutkiewicz I., Jak być przyzwoitym w mediach?, War-szawa 2003.
Skworz A., Niziołek A., Biblia dziennikarstwa, Kraków 2010.
Strupczewski J., Reuters. Vademecum dziennikarza, Warszawa 1999.
Wolny – Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Pokorna – Ignatowicz K., Źródła informacji dla dziennikarza, Warszawa
2008
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Montaż telewizyjny
WZID-D-233N
język polski
K_W11 : ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy dziennikarza zatrudnionego w prasie,
radiu, telewizji, nowych mediach oraz źródeł pozyskiwania informacji dziennikarskiej
K_W13 : ma wiedzę podstawową na temat technologii informacyjnych
K_W14 : ma wiedzę podstawową na temat języka jako narzędzia komunikacji
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie
z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z
wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_U14 : ma podstawowy warsztat dziennikarski w zakresie dziennikarstwa prasowego, radiowego,
telewizyjnego oraz w nowych mediach, jak również pracownika działu PR/reklamy/rzecznika, z
uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej
K_U18 :potrafi przygotować skuteczny przekaz perswazyjny, informacyjny, promocyjny
K_K08 : dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej
działalności zawodowej
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
II
II
red. KRZYSZTOF NOWAK / mgr KATARZYNA NOWAK
Brak
Wykład: 5
Konwersatorium: 15
Łącznie: 20
2
0.3 ECTS – 10 godzin kontaktowych (5 godzin wykładu oraz 5 godzin zajęć z prowadzącym
konwersatorium),
0.3 ECTS – 10 godzin pracy studenta w konsultacji z prowadzącym,
1.4 ECTS – około 40 godzin samodzielnej pracy studenta (samodzielne ćwiczenia pozwalające
opanować program do montażu – Final Cut X, przygotowanie montażu materiału telewizyjnego).
zajęcia warsztatowe z elementami wykładu i konwersatorium
Na zajęciach przeprowadzane jest wprowadzenie do montażu telewizyjnego: podstawowe zasady i
tendencje wykorzystywane w mediach. Ponadto, na każdych zajęciach wprowadzane zostają
praktyczne informacje dotyczące wykorzystywania programu do montażu (Final Cut X).
Dokonywana jest także analiza dotychczasowych materiałów przygotowanych przez studentów, w
oparciu o kryteria przedstawione na początku roku. Oceny dokonuje wykładowca oraz inni
studenci.
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, zaangażowania w trakcie zajęć oraz przygotowanego
montażu materiału telewizyjnego, w oparciu o kryteria zaprezentowane na początku roku. Student
oceniany jest pod względem pomysłowości, oryginalności oraz technicznych umiejętności, które
wcześniej ćwiczył w trakcie zajęć.
W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę, zorientowaną na zastosowania praktyczne w zakresie
montażu telewizyjnego, analizy i selekcji najważniejszych informacji w materiałach
dziennikarskich, poznaje teorię dotyczącą wykorzystywania montażu jako formy artystycznej i
manipulacyjnej, zapoznaje się z techniką montażu na profesjonalnym programie do montażu, a
następnie samodzielne realizuje wybór najważniejszych fragmentów materiałów, samodzielnie
montując poprawną kilkuminutową sekwencję telewizyjną.
Walter Much „W mgnieniu oka. Sztuka montażu telewizyjnego”
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Nowe media
WZID-D-234N
język polski
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w
szczególności z zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i
komunikacja społeczna, zorientowaną na interpretację i krytyczną refleksję nad rzeczywistością
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin
właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna ze szczególnym uwzględnieniem
specyfiki nowych mediów
K_W03 : ma wiedzę o historii oraz zmianach społecznych, dotyczących ewolucji i znaczenia
komunikacji sieciowej w obrębie społeczeństwa, o przyczynach, przebiegu i konsekwencji tych
zmian
K_W04 : ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i
medialnego we współczesnym społeczeństwie informacyjnym i relacjach między oboma systemami
w Polsce i na świecie
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i działaniu instytucji związanych z
funkcjonowaniem nowych mediów
K_W06 : ma wiedzę na temat istniejących uregulowań prawnych, dotyczących nowych mediów
K_W10 : zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa
autorskiego w kontekście funkcjonowania nowych mediów
K_W13 : ma wiedzę podstawową na temat technologii informacyjnych
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności związane z analizą i
interpretacją zjawisk w nowych mediach
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska
kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną w
kontekście nowych mediów
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej
rozmaitych procesów komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych w nowych mediach
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
II
II
dr MICHAŁ BUKOWSKI
Wykład
Brak
Wykład: 30
3
1 ECTS – 30 godz. kontaktowych,
2 ECTS – 60 godz. samodzielnej pracy studenta (kwerenda biblioteczna, lektura zadanych tekstów,
przygotowanie do testu)
Wykład
Egzamin testowy
Zaliczenie ocenę na podstawie wyniku procentowego testu (próg zaliczenia: 50%)
W trakcie wykładu student poznaje teorie z zakresu nowych mediów, wyjaśniające różne aspekty
funkcjonowanie społeczeństwa. Uczy się interpretacji nowych mediów w kontekście poznanych
wcześniej teorii nauk społecznych. Student zdobywa szczegółową wiedzę na temat różnych podejść
wyjaśniających rolę i skutki rozwoju nowych mediów.
1. Jan van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów: analiza społeczeństwa sieci, PWN, Warszawa
2010.
2. Paul Levinson, Nowe nowe media, WAM, Kraków 2010.
3. Martin Lister et al., Nowe media: wprowadzenie, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009.
4. Marshall McLuhan, Zrozumieć media: przedłużenia człowieka, Wydawnictwo NaukowoTechniczne, Warszawa 2004.
5. Nicholas Negroponte, Cyfrowe życie: jak się odnaleźć w świecie komputerów, Książka i Wiedza,
Warszawa 1997
6. Neil Postman, Technopol: triumf techniki nad kulturą, Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2004.
7. Lev Manovich, Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
2006.
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Język obcy I (poziom B2)
WZID-D-AII
język polski
K_W14 : ma wiedzę podstawową na temat języka jako narzędzia komunikacji
K_U12 : ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku angielskim uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
K_U13 : ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych
dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zgodne z wymaganiami określonymi dla
poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
K_U16 : potrafi rozpoznać, opisać i zastosować różne style wypowiedzi
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
II
I-II
mgr TITUS FERENC
Brak
Konwersatorium: 60
2
2 ECTS – 60 godzin kontaktowych
1.praca z podręcznikiem
2.praca na materiałach audio i video
3.dyskusje, dialogi, prezentacje
1.testy językowe
2.konwersacja
3.egzamin końcowy: część pisemna i ustna
Egzamin
Warunkiem zaliczenia semestrów jest obecność, aktywne uczestnictwo z w zajęciach oraz
uzyskanie pozytywnego wyniku z testów językowych (gramatyczno leksykalnych)
przeprowadzonych w danym semestrze, obecność oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.
Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu i kryteria oceny są podawane na pierwszych zajęciach.
Skala ocen jest zgodna z Regulaminem Studiów UJ.
Utrwalanie i poszerzanie zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych odpowiednich dla
poziomu zaawansowania. Rozwijanie czterech podstawowych umiejętności językowych (czytanie,
rozumienie ze słuchu, mówienie i pisanie). Pogłębianie wiedzy na temat bieżących wydarzeń w
krajach anglojęzycznych.
1.New English File (Inermediae – Advanced), C. Oxenden, Ch. Llatham-Koenig OUP 2010.
2.English Grammar in Use, R. Murphy, OUP 2009.
3.English Grammar. M.Swann, OUP 2011
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Język obcy I (poziom B2)
WZID-D-AII
język polski
K_W14 : ma wiedzę podstawową na temat języka jako narzędzia komunikacji
K_U12 : ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku angielskim uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
K_U13 : ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych
dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zgodne z wymaganiami określonymi dla
poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
K_U16 : potrafi rozpoznać, opisać i zastosować różne style wypowiedzi
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
II
I-II
mgr IWONA KORDYŚ
Brak
Konwersatorium: 60
2
2 ECTS – 60 godzin kontaktowych
1.praca z podręcznikiem
2.praca na materiałach audio i video
3.dyskusje, dialogi, prezentacje
1.testy językowe
2.konwersacja
3.egzamin końcowy: część pisemna i ustna
Egzamin
Warunkiem zaliczenia semestrów jest obecność, aktywne uczestnictwo z w zajęciach oraz
uzyskanie pozytywnego wyniku z testów językowych (gramatyczno leksykalnych)
przeprowadzonych w danym semestrze, obecność oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.
Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu i kryteria oceny są podawane na pierwszych zajęciach.
Skala ocen jest zgodna z Regulaminem Studiów UJ.
Utrwalanie i poszerzanie zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych odpowiednich dla
poziomu zaawansowania. Rozwijanie czterech podstawowych umiejętności językowych (czytanie,
rozumienie ze słuchu, mówienie i pisanie). Pogłębianie wiedzy na temat bieżących wydarzeń w
krajach anglojęzycznych.
1.New English File (Inermediae – Advanced), C. Oxenden, Ch. Llatham-Koenig OUP 2010.
2.English Grammar in Use, R. Murphy, OUP 2009.
3.English Grammar. M.Swann, OUP 2011
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Język obcy I (poziom B2)
WZID-D-NII
język polski
K_W14: ma wiedzę podstawową na temat języka jako narzędzia komunikacji
K_U12: ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku niemieckim
dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_U13: ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych
dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zgodne z wymaganiami określonymi dla
poziomu co najmniej A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
K_U16: potrafi rozpoznać, opisać i zastosować różne style wypowiedzi w języku niemieckim
K_K01: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności
K_K02: potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów / Obowiązkowy po wyborze jako język drugi
II
I-II
mgr ARTUR KOŻUCH
Znajomość języka niemieckiego co najmniej na poziomie A2 (kontynuacja zajęć z I roku)
Konwersatorium: 60
2
2 ECTS – 60 godzin kontaktowych
1.praca z podręcznikiem
2.praca na materiałach audio i wideo
3.dyskusje, dialogi, prezentacje
Testy językowe, konwersacja, prace pisemne oraz egzamin końcowy (część pisemna i ustna)
Egzamin
Warunkiem zaliczenia semestrów jest obecność, aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie
pozytywnego wyniku z testów językowych (gramatyczno-leksykalnych) przeprowadzonych w
danym semestrze. Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu i kryteria oceny są podawane na
pierwszych zajęciach. Skala ocen jest zgodna z Regulaminem Studiów UJ.
Utrwalanie i poszerzanie zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych odpowiednich dla
poziomu zaawansowania, rozwijanie czterech podstawowych umiejętności językowych (czytanie,
rozumienie ze słuchu, mówienie i pisanie; pogłębianie wiedzy dotyczącej bieżących wydarzeń w
dziedzinie kultury, polityki i gospodarki krajów niemieckojęzycznych.
1. S. Demme, H.Funk, Ch. Kuhn, Studio d, Cornelsen 2008 (w zależności od stopnia zaawansowania
grupy A2-C2)
2. M. Dreke, W. Lind, Wechselspiel. Sprechanlässe für Partnerarbeit im kommunikativen
Sprachunterricht, Diesterweg 2005.
3. M. Apelt, H.P. Apelt, M. Wagner: Grammatik a la carte – Teil 1, Diesterweg 2003.
4. H. Földeak, Sag’s besser Teil 1, Langenscheidt 2007.
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Język obcy II (poziom dowolny)
WZID-D-AII
język polski
K_W14 : ma wiedzę podstawową na temat języka jako narzędzia komunikacji
K_U12 : ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku angielskim uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
K_U13 : ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych
dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zgodne z wymaganiami określonymi dla
poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
K_U16 : potrafi rozpoznać, opisać i zastosować różne style wypowiedzi
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
II
I-II
mgr IWONA KORDYŚ
Brak
Konwersatorium: 60
2
2 ECTS – 60 godzin kontaktowych
1.praca z podręcznikiem
2.praca na materiałach audio i video
3.dyskusje, dialogi, prezentacje
1.testy językowe
2.konwersacja
3.egzamin końcowy: część pisemna i ustna
Egzamin
Utrwalanie i poszerzanie zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych odpowiednich dla
poziomu zaawansowania. Rozwijanie czterech podstawowych umiejętności językowych (czytanie,
rozumienie ze słuchu, mówienie i pisanie). Pogłębianie wiedzy na temat bieżących wydarzeń w
krajach anglojęzycznych.
1.New English File (Inermediate – Advanced), C. Oxenden, Ch. Llatham-Koenig OUP 2010.
2.English Grammar in Use, R. Murphy, OUP 2009.
3.English Grammar. M.Swann, OUP 2011
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Język obcy II (poziom dowolny)
WZID-D-NII
język polski
K_W14 : ma wiedzę podstawową na temat języka jako narzędzia komunikacji
K_U12 : ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku angielskim uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
K_U13 : ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych
dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zgodne z wymaganiami określonymi dla
poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
K_U16 : potrafi rozpoznać, opisać i zastosować różne style wypowiedzi
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
II
I-II
mgr ARTUR KOŻUCH
Brak
Konwersatorium: 60
2
2 ECTS – 60 godzin kontaktowych
1.praca z podręcznikiem
2.praca na materiałach audio i video
3.dyskusje, dialogi, prezentacje
1.testy językowe
2.konwersacja
3.egzamin końcowy: część pisemna i ustna
Egzamin
Utrwalanie i poszerzanie zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych odpowiednich dla
poziomu zaawansowania. Rozwijanie czterech podstawowych umiejętności językowych (czytanie,
rozumienie ze słuchu, mówienie i pisanie). Pogłębianie wiedzy na temat bieżących wydarzeń w
krajach anglojęzycznych.
1. S. Demme, H.Funk, Ch. Kuhn, Studio d, Cornelsen 2008 (w zależności od stopnia zaawansowania
grupy A2-C2)
2. M. Dreke, W. Lind, Wechselspiel. Sprechanlässe für Partnerarbeit im kommunikativen
Sprachunterricht, Diesterweg 2005.
3. M. Apelt, H.P. Apelt, M. Wagner: Grammatik a la carte – Teil 1, Diesterweg 2003.
4. H. Földeak, Sag’s besser Teil 1, Langenscheidt 2007.
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Język obcy II (poziom dowolny)
WZID-D-AII
język polski
K_W14 : ma wiedzę podstawową na temat języka jako narzędzia komunikacji
K_U12 : ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku angielskim uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
K_U13 : ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych
dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zgodne z wymaganiami określonymi dla
poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
K_U16 : potrafi rozpoznać, opisać i zastosować różne style wypowiedzi
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
II
I-II
mgr TITUS FERENC
Brak
Konwersatorium: 60
2
2 ECTS – 60 godzin kontaktowych
1.praca z podręcznikiem
2.praca na materiałach audio i video
3.dyskusje, dialogi, prezentacje
1.testy językowe
2.konwersacja
3.egzamin końcowy: część pisemna i ustna
Egzamin
Utrwalanie i poszerzanie zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych odpowiednich dla
poziomu zaawansowania. Rozwijanie czterech podstawowych umiejętności językowych (czytanie,
rozumienie ze słuchu, mówienie i pisanie). Pogłębianie wiedzy na temat bieżących wydarzeń w
krajach anglojęzycznych.
1.New English File (Inermediae – Advanced), C. Oxenden, Ch. Llatham-Koenig OUP 2010.
2.English Grammar in Use, R. Murphy, OUP 2009.
3.English Grammar. M.Swann, OUP 2011
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Geografia polityczna i gospodarcza świata
WZID-WM-45
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu geografii politycznej i gospodarczej
w zakresie nauk społecznych, zorientowaną na opis i interpretację zjawisk społecznych, politycznych
i gospodarczych w Polsce, regionie i na świecie
K_W03 : ma wiedzę o modelach politycznych i gospodarczych dotyczących ewolucji i znaczenia systemów
politycznych oraz gospodarczych w procesie globalizacji w obrębie poszczególnych kontynentów i regionów
świata, o przyczynach, przebiegu i konsekwencji globalizacji w Polsce i na świecie
K_W09 : ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie dziedzin
i dyscyplin naukowych właściwych dla badania zjawisk geopolitycznych oraz społecznych, politycznych
i gospodarczych w ujęciu globalnym.
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych
autorów oraz formułować wnioski na tematy geopolityczne.
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne,
prawne i gospodarcze na świecie.
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań
i rozwiązywania problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej, politycznej i gospodarczej na
świecie
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę
i umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K05 : ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
i świata.
K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze mediów
i w innych obszarach okołomedialnej działalności zawodowej w kraju i na świecie.
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
kursy monograficzne do wyboru na II roku (2 z 6)/po dokonaniu wyboru obowiązkowy
II
II
dr MAŁGORZATA WINIARSKA-BRODOWSKA
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Wykład: 30
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
2
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych, 1 ECTS – 30 godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie
projektu badawczego).
Wykład z elementami konwersatorium oraz zajęć warsztatowych
Na co trzecich zajęciach dokonywana jest ocena i analiza przygotowanych i zrealizowanych przez studentów
zadań cząstkowych, w oparciu o przedstawione na początku semestru kryteria, adekwatne dla wyznaczonego
zadania oraz lektury. Oceny dokonuje zarówno prowadzący, jak i wszyscy uczestnicy modułu.
Zaliczenie na ocenę
Studenci, w grupie po 4 osoby, przygotowują projekt badawczy w formie opracowania aktualnej sytuacji
politycznej i gospodarczej wybranego regionu świata w dyskursie naukowym oraz publicystycznym z
wykorzystaniem każdej z wymienionych niżej metod badawczych: 1/ metod politycznych, 2/ ekonomicznych, 3/
statystycznych, 4/ adaptacyjnych i 5/ porównawczych, 6/ podanej bazowej literatury źródłowej, 7/ danych
urzędów statystycznych. Badania studenci przeprowadzają w płaszczyznach: politycznej, gospodarczej,
społecznej i geopolitycznej. Całościowy projekt badawczy przedstawiają w formie wystąpienia typu
konferencyjnego (4 osoby) oraz tekstu publicystycznego (każdy student oddzielnie według wybranej płaszczyzny
badawczej w projekcie). Prezentacja to notatka z badań typu konferencyjnego (maksymalnie 1 strona
maszynopisu – 1.800 znaków) oraz przedstawienie wyników badań z wykorzystaniem maksymalnie 10 slajdów
(wystąpienie maksymalnie na 5-7 minut). W notatce konferencyjnej oraz prezentacji podajemy kategorie
badawcze i zastosowane metody oraz przypisy bibliograficzne. Tekst publicystyczny to maksymalnie 5000
znaków. – styl – teksty analityczne typu „Rzeczpospolita”. Badania studenci przeprowadzają w grupach 4
osobowych. Prezentację przedstawiają całą grupą a kieruje nimi lider, którego sami wybiorą spośród siebie
metodą głosowania. Lider odpowiada na pytania z sali tak jakby uczestniczył w konferencji prasowej. Tekst
konferencyjny jest autorstwa zbiorowego – całej grupowy, a każdy ze studentów redaguje w nim swój akapit
tematyczny. Za logiczną i stylistyczną spójność tekstu odpowiada lider grupy. Teksty publicystyczne oparte na
wynikach badań w aspektach: politycznym, gospodarczym oraz polityki regionalnej, ekologicznej i przemysłowej
każdy student pisze osobno.
Podstawowe metody badawcze oraz koncepcje geopolityczne. Podstawy geografii politycznej – państwo i jego
granice na lądzie w powietrzu i na wodzie, ustroje, geografia orientacji politycznych (partie, ideologie, doktryny).
Teorie międzynarodowych stosunków gospodarczych (Bogactwo Narodów - Smith, Merkantylizm, leseferyzm,
liberalizm, kapitalizm, socjalizm, Wymiana: Model Ricardo, Model Heckshera-Ohlina, Model Krugmana i Obsfelda,
model wymiana a Zasoby, paradoks Leontiefa. Korporacje transnarodowe, globalistyka. 3.Geografia zasobów
naturalnych, ludności, przemysłu, transportu i turystyki świata – modele i ogólny zarys – wykład 7 (podstawy
statystyki demograficznej, modele i geografia uprzemysławiania, model tabulacji krzyżowej w polityce
transportowej świata).Geografia polityczna i gospodarcza UE, Europy Środkowo-Wschodniej i krajów
transformujących b. ZSRR, Ameryki Północnej i Południowej, Australii i Oceanii, Chin oraz Azji PołudniowoWschodniej i Afryki (dynamika i struktura gospodarki), przyczyny kryzysów gospodarczych, politycznych i
finansowych. 7.
S. Otok, Geografia polityczna, Geopolityka, Ekopolityka, globalistyka, PWN 2011.
I. Fierla, Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, PWE 2011
Geografia świata, społeczeństwo i gospodarka, Encyklopedia PWE, 2008
M. Blacksell, Geografia polityczna, PWN, Warszawa 2008
J. Marszałek-Kawa (red.), Życie polityczne Azji, realia i dążenia, Wyd. Marszałek, 2008.
S. Surdykowska, Wpływ globalizacji na układ sił politycznych i gospodarczych na świecie, w: Człowiek i
społeczeństwo w obliczu globalizacji, WUJ 2007, s. 9-24
B.Liberska, Perspektywy rozwojowe chińskiej gospodarki do 2050 roku, w: „Studia Ekonomiczne”, Nr 4/2010
J.Knopek (red.), Polityczne problemy Ameryki Łacińskiej, Wyd. Marszałek, 2012
D.Kopiński, Arkadiusz Żukowski (red.) Afryka na progu XXI wieku, t. 2. Polityka, kwestie społeczne i gospodarcze ,
ASPRA-JR , 2009
Anna Ząbkowicz, Instytucje i Wzrost Gospodarki w Chile, PWN 2001
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
European Media Policy
WZID-WM3
język angielski
K_W01: Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu komunikacji społecznej, zorientowaną na zastosowania
praktyczne i analityczne w zakresie europejskiej polityki medialnej.
K_W03 : Student ma wiedzę o historii, ewolucji i znaczeniu mediów oraz procesów komunikacji społecznej w
obrębie społeczeństw europejskich
K_W04 : Student ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu medialnego.
K_W05 : Student ma podstawową wiedzę o celach i działalności instytucji medialnych oraz o prawnych,
ekonomicznych, kulturowych i politycznych uwarunkowaniach ich funkcjonowania w społeczeństwach
europejskich
K_W06 : Student ma wiedzę na temat istniejących uregulowań prawnych, dotyczących mediów na poziomie UE.
K_W08 : Student ma podstawową wiedzę o kulturowych aspektach mediów i różnorodności kulturowej w
mediach w kontekście międzynarodowym
K_W09 : Student ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach analitycznych w zakresie badań
systemów medialnych i polityki medialnej.
K_U01 : Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie.
K_U02 : Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności związane z sferą polityki
medialnej .
K_U03 : Student samodzielnie planuje i realizuje projekty związane ze sferą polityki medialnej.
K_U04 : Student rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i
ekonomiczne związane z polityką medialną w kontekście międzynarodowym, a szczególnie europejskim.
K_U05 : Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych
procesów polityki medialnej w kontekście międzynarodowym.
K_U07 : Student potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszącego się do sfery regulacji
mediów w kontekście międzynarodowym.
K_U09 : Student potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i
rozwiązywania problemów w zakresie polityki medialnej.
K_U10 : Student zna systemy medialne co najmniej dwóch obszarów językowych oraz ma orientację w
funkcjonowaniu ich sfery medialnej (oprócz polskiego).
K_K02 : Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
K_K03 : Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania.
K_K05 : Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju,
Europy.
kursy monograficzne do wyboru na II roku (2 z 6) / przedmiot fakultatywny – dowolnego wyboru; po dokonaniu
wyboru - obowiązkowy
II
II
dr hab. BEATA KLIMKIEWICZ
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Brak
Wykład: 30
2
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych, 1 ECTS – 30 godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie
do pisemnego zaliczenia)
Wykład z multimedialnymi prezentacjami
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Ocena i analiza efektów kształcenia dokonywana jest systematycznie. Poziom przyswajania wiedzy w trakcie
wykładu dotyczącego danego tematu testowany jest w ramach zajęć seminaryjnych. Do istotnych kryteriów oceny
należą: aktywność i zaangażowanie studentów w trakcie kolejnych zajęć , opanowanie literatury przedmiotu,
ogólna jakość prezentacji, zróżnicowanie i wiarygodność wykorzystanych w prezentacjach źródeł.
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Zaliczenie (na ocenę) uzyskuje się na podstawie: obecności na zajęciach, zaangażowania w trakcie
kolejnych zajęć, wykonania zadania zgodnie z kryteriami podanymi przez prowadzącego na
początku semestru.
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
W trakcie zajęć student zdobywa podstawową i uporządkowaną wiedzę na temat funkcjonowania systemów
medialnych w Unii Europejskiej, unormowaniach prawnych, uwarunkowaniach ekonomicznych i kulturowych ich
działalności, a także systemach regulacji Student uzyskuje umiejętność systemowej analizy europejskich instytucji
medialnych, a także polityki medialnej i komunikacyjnej wpływającej na kształt europejskiego krajobrazu
medialnego. Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem
poglądów innych autorów oraz formułować wnioski. Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę oraz
samodzielnie realizować projekty związane ze sferą europejskiej polityki medialnej.
Czepek, A. Hellwig, M. and Nowak, E. (eds.) (2009) Press Freedom and Pluralism in Europe. Concepts &
Conditions. Bristol, Chicago: Intellect.
Chalaby, J.: (2002) “Transnational Television in Europe”, [in] European Journal of Communication, Vol. 17 (2).
d’Haenens, L. and Sayes, F. (eds.) (2007) Western Broadcasting at the Dawn of the 21 st Century, Berlin: Mouton de
Gruyter
Hallin, D. and Mancini, P. (2004) Comparing Media System. Three Models of Media and Politics. Cambridge:
Cambridge University Press.
Jakubowicz, Karol: (2007) Rude Awakening: Social and Media Change in Central and Eastern Europe, Hampton
Press: Creskill, New Jersey.
Hansen, A. et al. (1998) Mass Communication Research Methods, London: Macmillan Press.
Klimkiewicz, B. (ed) (2010) Media Freedom and Pluralism: Media Policy Challenges in the Enlarged Europe, CEU
Press: Budapest
Mc Quail, D. (1992) Media Performance: Mass Communication and the Public Interest, London: Sage.
McQuail, D. (2002) McQuail’s Reader in Mass Communication Theory, London: Sage.
Napoli, M. P. (ed.) (2007) Media Diversity and Localism: Meaning and Metrics, Mahwah, New Jersey: LEA Publ.
Petković, B. (ed.): (2004) Media Ownership and its Impact on Media Independence and Pluralism, Ljubljana: Peace
Institute, available at: http://www.mirovni-institut.si/media_ownership.
D. Ward (ed.) (2008) The European Union and the Culture Industries: Regulation and the Public Interest,
Aldershot: Ashgate.
Zielonka, J. (2006) Europe as Empire: The Nature of the Enlarged European Union, Oxford: Oxford University
Press.
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Społeczeństwo obywatelskie, populizm, media
WZID-WM-46
język polski
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w
szczególności z zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i
komunikacja społeczna, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności
społecznej i medialnej.
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin
właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym związaną z wybraną sferą
działalności społecznej i medialnej.
K_W03 : ma wiedzę o historii oraz ewolucji kultury politycznej i procesów komunikacji społecznej
w obrębie społeczeństwa obywatelskiego, o przyczynach, przebiegu i konsekwencji zmian
politycznych i społecznych w Polsce i na świecie.
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych
praktykach stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej w
społeczeństwie obywatelskim i roli mediów w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego
K_W09 : ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie
dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
w zakresie treści odnoszących się do społeczeństwa obywatelskiego.
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z
wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski na temat społeczeństwa
obywatelskiego, populizmu i mediów.
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska
kulturowe, polityczne i prawne związane ze społeczeństwem obywatelskim oraz populizmem.
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji
zadań i rozwiązywania problemów dotyczących społeczeństwa obywatelskiego i zastosować
właściwy sposób postępowania w zakresie populizmu.
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności.
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania.
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K05 : ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju,
Europy.
K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze
mediów i w innych obszarach okołomedialnej działalności zawodowej.
kursy monograficzne do wyboru na II roku (2 z 6)/po dokonaniu wyboru obowiązkowy
II
II
dr hab. MATEUSZ NIEĆ
Brak
Wykład: 30
2
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych,
1 ECTS – 30 godzin samodzielnej pracy studenta
Wykład z elementami konwersatorium
Oceniana jest aktywność i zaangażowanie studentów w trakcie zajęć (w tym obecność na
wykładzie) oraz projekt badawczy.
Zaliczenie na ocenę z projektu badawczego przedstawionego w formie prezentacji i pisemnego
konspektu z zakresu problematyki wykładu; obecność na zajęciach - co najmniej 75% wykładów
Wykład monograficzny ma na celu zapoznanie studentów z tradycjami obywatelskimi od
starożytności po czasy współczesne. Student zapoznaje się z ujęciami populizmu, podstawowymi
koncepcjami; zapoznaje się z dziejami populizmu, jego interpretacjami we współczesnej nauce;
poznaje i porównuje różne koncepcje praw obywatelskich oraz przykłady populizmu w ujęciu
porównanwczym.
Demokracja w obliczu populizmu, red. Y. Meny i Y. Surel, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007.
U. Eco, Rakiem. Gorąca wojna i populizm mediów, WAB, Warszawa 2007.
Populizm, red. O. Wysocka, UW, Warszawa 2010.
Populizm w Europie. Defekt i przejaw demokracji, red. J-M De Waele i A. Pacześniak, Oficyna
Naukowa, Warszawa 2010.
P. Przyłęcki, Populizm w polskiej polityce. Analiza dyskursu polityki, Wyd. Sejmowe, Warszawa
2012.
R. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Znak,
Kraków 1995.
J. Szacki (red.), Ani książę, ani kupiec, obywatel, Kraków 1997.
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Historia reklamy
WZID-WM-29
język polski
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna – w tym wypadku na temat historii oraz historycznych uwarunkowań
współczesnej komunikacji reklamowej, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności
promocyjno-reklamowej
K_W03 : ma wiedzę o historii ewolucji i znaczenia mediów oraz procesów komunikacji społecznej (w tym
wypadku – perswazyjnej komunikacji reklamowej) w obrębie społeczeństwa, o przyczynach, przebiegu i
konsekwencji tych zmian w Polsce i na świecie
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z reklamą i
promocją w zakresie ich uwarunkowań historycznych
K_W08 : ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, działaniach promocyjno-reklamowych oraz o ich
odbiorcach
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne,
prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_K05 : ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
kursy monograficzne do wyboru na II roku (2 z 6) / przedmiot fakultatywny – dowolnego wyboru;
po dokonaniu wyboru - obowiązkowy
II
II
dr hab. MAŁGORZATA LISOWSKA-MAGDZIARZ
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Wykład: 30
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
2
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych, 1 ECTS – 30 godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie do testu
zaliczeniowego obejmujące przyswojenie wiedzy przekazanej w trakcie wykładu oraz lekturę materiałów
źródłowych wskazanych przez prowadzącego)
Wykład, projekcje multimedialne, oglądanie zabytków reklamy (prasa, plakaty), dyskusja, wspólna analiza
materiałów reklamowych.
Praca egzaminacyjno-zaliczeniowa pisemna, złożona z części testowej, sprawdzającej wiedzę oraz pytań
otwartych, nakierowanych na sprawdzenie umiejętności interpretacji i łączenia faktów historycznych i zjawisk
współczesnej komunikacji reklamowej.
Zaliczenie na ocenę Dopuszczenie do testu na podstawie obecności na co najmniej 75 proc. wykładów.
Test zaliczeniowy zdany po osiągnięciu co najmniej 51 proc. przewidzianych punktów.
W trakcie zajęć student zdobywa ma uporządkowaną wiedzę podstawową na temat historii reklamy na świecie od
starożytności do ery badań; w szczególności zdobywa wiedze na temat historii reklamy w Polsce. Sposób
prezentacji wiedzy zorientowany jest na wskazanie związków historii ze współczesnością - historycznych
uwarunkowań współczesnej komunikacji reklamowej i perswazyjnej. Istotne jest, by wiedza ta mogła być
zastosowana praktycznie w wybranej przez studenta sferze działalności promocyjno-reklamowej lub wewłasnej
działalności dziennikarskiej.
Historia reklamy przedstawiana jest jako część niezbędnej wiedzy o historii ewolucji i znaczenia mediów oraz
procesów komunikacji społecznej (w tym wypadku – perswazyjnej komunikacji reklamowej) w obrębie
społeczeństwa, o przyczynach, przebiegu i konsekwencji tych zmian w Polsce i na świecie.
Student zapoznaje się także z wiedzą o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z reklamą i
promocją w zakresie ich uwarunkowań historycznych. Historia reklamy stanowi także element wiedzy o
odbiorcach, jako użytkownikach mediów i reklam.
Historia komunikacji reklamowej prezentowana jest także jako część historii kultury; formy i sposoby
komunikacji reklamowej stanowią część dziedzictwa kulturowego.,.
W wyniku uczestniczenia w wykładzie student otrzymuje informacje konieczne do tego, by samodzielnie
wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację na temat historii reklamy i historycznych
uwarunkowań współczesnej komunikacji reklamowej z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów. Stanowi to
podstawę do samodzielnego rozwijania wiedzy i umiejętności profesjonalnych związanych z wybraną sferą
działalności promocyjno-reklamowej, do budowania popstawy uczenia się przez całe życie, a także do
samodzielnej analizy i interpretacji zjawisk kulturowych i ekonomicznych związanych z komunikacją reklamową.
Bajka Z., Krótka historia reklamy w Polsce i na świecie, [w:] Zeszyty Prasoznawcze 3-4/1993.
Briggs A., Burke P., Społeczna historia mediów. Od Gutenberga do Internetu. PWN, Warszawa, 2010.
Lisowska-Magdziarz, M., Dzieje reklamy na świecie, Dzieje reklamy w Polsce, [w:] Wiedza o reklamie. PWN,
Bielsko-Biała 2009.
Pinas S., Loiseau M., Historia reklamy. Taschen, Kolonia 2009.
Literatura uzupełniająca:
Bajka Z., Historia mediów, Wydawnictwo ABC, Kraków 2008.
Bernstein D., Billboard! Reklama otwartej przestrzeni, PWN, Warszawa 2005.
Gluza R. (red.), Media w Polsce w XX wieku. Prasa, radio, telewizja, reklama, public relations, badania rynku, Press,
Poznań 1999.
Feyel, G., Presse et publicité en France (XVIIIe et XIXe siècles), [w]: Revue Historique 3/2004.
Fox, S., The Mirror Makers: A History of American Advertising and Its Creators. Morrow, Nowy Jork 1984.
Kisielewski, A., Sztuka i reklama. Relacje między sztuka i kulturą. Trans Humana, Białystok 2001.
Perczak J.W., Polska reklama prasowa w latach 1945 – 1989. O reklamie, której nie było?, Elipsa, Warszawa 2010.
Rokicki J., Advertising in the Roman Empire, [w:] Whole Earth Review, 2/1987.
Twitchell, J., 1996: Adcult USA. The Tryumph of Advertising in American Culture, Columbia University Press,
Nowy Jork 1996.
Wasilewski P. (red.): Pionierzy i tytani polskiej reklamy. Agencja Wasilewski, Kraków 1999.
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
MEDIA W SYSTEMACH TOTALITARNYCH
WZID-WM10a
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z
zakresu refleksji nad komunikacja perswazyjną i public relations zorientowaną na zastosowania praktyczne w
wybranej sferze działalności /lub we własnej pracy dziennikarskiej.
K_W02 : zna podstawową terminologię związaną z mediami, kryteriami selekcji dziennikarskiej
K_W04 : ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu medialnego we współczesnym społeczeństwie
informacyjnym i relacjach w zakresie relacji pomiędzy systemem medialnym a sferą komunikacji politycznej.
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu grup terrorystycznych.
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach
stosowanych w dziennikarstwie .
K_W08 : ma podstawową wiedzę o związkach między kulturą i mediami. Ma podstawową wiedzę o odbiorcach
mediów
K_W09 : ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych stosowanych w naukach
społecznych
K_W12 : ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy dziennikarza – źródła, informatorzy
K_W14 : ma wiedzę podstawową na temat języka i obrazu jako narzędzi komunikacji perswazyjnej
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować wiedzę na temat terroryzmu z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem
poglądów innych autorów oraz formułować wnioski.
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z perswazją
polityczną y.
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty antyterrorystyczne; w szczególności posiada
podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia analiz społecznych niezbędnych do opracowania diagnoz
wypadku terrorystycznego
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, prawne i ekonomiczne
związane ze sferą terroryzmu
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej, prognozować
przebieg i przewidywać skutki zamachów.
K_U06 : posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny terminologii
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i
rozwiązywania problemów dotyczących komunikacji propagandowej oraz wybrać i zastosować właściwy sposób
postępowania.
K_U18 :potrafi przygotować skuteczny przekaz antyterrorystyczny.
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności.
K_K08 : dostrzega przejawy manipulacji odbiorcą w sferze działalności terrorystycznej.
K_K07 : ma świadomość istnienia kodów aksjologicznych kodeksów etycznych, normujących działania w sferze
informacji dziennikarskiej
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
kursy monograficzne do wyboru na II roku (2 z 6)/po dokonaniu wyboru obowiązkowy
rok II
II
dr hab. MATEUSZ NIEĆ
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Wykład: 30
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
2
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy
program kształcenia przewiduje praktyki
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych, 1 ECTS – 30 godzin samodzielnej pracy studenta (analiza wybranych
przypadków, przygotowanie referatu, lektura literatury przedmiotu).
wykład, prezentacje multimedialne,, dyskusja, wspólna analiza materiałów wizualnych.
Oceniana jest aktywność i zaangażowanie studentów w trakcie zajęć (także obecności na
wykładzie) oraz projekt badawczy.
Zaliczenie na ocenę z projektu badawczego przedstawionego w formie prezentacji i pisemnego
konspektu z zakresu problematyki wykładu; obecność na zajęciach - co najmniej 75% wykładów
Wykład monograficzny ma na celu zapoznanie studentów z tradycjami totalitarnymi (szeroko
rozumianymi) od starożytności po czasy współczesne. Student zapoznaje się z różnymi ujęciami
totalitaryzmu i autorytaryzmu, jego interpretacjami we współczesnej nauce. Poznaje i porównuje
różne koncepcje wykorzystania mediów w systemach totalitarnych i autorytarnych. Zapoznaje się z
różnymi sposobami komunikowania w niedemokratycznych systemach politycznych
nowoczesności.
Th. Adorno, Osobowość autorytarna, PWN, Warszawa 2010.
H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1993.
E. Fromm, Ucieczka od wolności, Czytelnik, Warszawa 1970.
M. Głowiński, Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe, Universitas, Kraków 2009.
T. Goban-Klas, Media i terroryści., WUJ, Kraków 2009.
E. Katz, D. Dayan, Wydarzenia medialne. Transmisja historii na żywo, Muza, Warszawa 2008.
G. Le Bon, Psychologia tłumu, PWN, Warszawa 1986,
Cz. Miłosz, Zniewolony umysł, KAW, Kraków 1989.
M. Nieć, Komunikowanie polityczne w nowoczesnym państwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
B. Tibi, Fundamentalizm religijny, PIW, Warszawa 1997.
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Stosunki międzynarodowe
WZID-WM47
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w
szczególności z zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności społecznej,
medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W03 : ma wiedzę o historii oraz doktrynach, dotyczących ewolucji i znaczenia mediów oraz procesów
komunikacji społecznej w obrębie społeczeństwa, o przyczynach, przebiegu i konsekwencji tych zmian w
Polsce i na świecie
K_W04 : ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i medialnego we
współczesnym społeczeństwie informacyjnym i relacjach między oboma systemami w Polsce i na świecie
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie
z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe,
polityczne, prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych
procesów komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością
promocyjną, analizować ich przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
K_K05 : ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju,
Europy
K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze mediów i
w innych obszarach okołomedialnej działalności zawodowej
K_K08 : dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej
działalności zawodowej
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
kursy monograficzne do wyboru na II roku (2 z 6)/po dokonaniu wyboru obowiązkowy
II
II
dr PAWEŁ PŁANETA
Brak
Wykład: 30
2
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych, 1 ECTS – 30 godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie
referatu, eseju, opanowanie wiedzy przedstawionej w ramach zajęć, lektura literatury w j. polskim i
angielskim).
Wykład ilustrowany prezentacjami i materiałami audiowizualnymi
Systematyczny wykład ilustrowany materiałami wizualnymi i prezentacjami multimedialnymi,
obowiązkowa i zalecana lektura w języku polskim i języku angielskim, przygotowywanie referatów
przez słuchaczy, dyskusje.
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Warunkiem zaliczenia (na ocenę) przedmiotu jest zaliczenie testu z wiedzy przedstawionej w
ramach zajęć. Dodatkowo uczestnicy zajęć oddają pracę pisemną — w formie eseju — poświęconą
wybranemu zagadnieniu z zakresu stosunków międzynarodowych.
Treści modułu kształcenia
Część I. Wybrane zagadnienia z teorii stosunków międzynarodowych: [1] Wprowadzenie do teorii
stosunków międzynarodowych, metody badawcze i modele eksplanacyjne. Czynniki kształtujące
środowisko międzynarodowe. [2] Uczestnicy stosunków międzynarodowych. Państwa, narody i
religie, organizacje międzynarodowe, korporacje wielonarodowe. [3] Międzynarodowe organizacje
(uniwersalne, regionalne, grupowe) we współczesnym świecie. ONZ jako organizacja uniwersalna.
[4] Polityka zagraniczna państwa: pojęcie wpływu międzynarodowego, wyznaczniki polityki
zagranicznej, status i rola międzynarodowa państw. Dyplomacja. [5] Pokój i bezpieczeństwo
międzynarodowe. [6] Spory i konflikty międzynarodowe. [7] Międzynarodowe aspekty ochrony
praw człowieka. [8] Międzynarodowy ład polityczny. Część II. Wybrane zagadnienia z najnowszej
historii stosunków międzynarodowych: [9] Polityka zagraniczna USA po II w. św. [10] Przyczyny
rozpadu ZSRR. Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Sytuacja na obszarze WNP. [11] USA i
NATO w nowej sytuacji międzynarodowej. Istota i ewolucja stosunków transatlantyckich. [12]
Globalizacja i problemy globalne: ich skutki dla współczesnych stosunków międzynarodowych.
Terroryzm międzynarodowy.
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
J. Baylis, S. Smith (red.) Globalizacja polityki światowej, Kraków 2008.
E. Cziomer, L. Zyblikiewicz: Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych. Kraków 2004.
W. Malendowski, Cz. Mojsiewicz (red.): Stosunki międzynarodowe, Wrocław 2000
Literatura uzupełniająca:
T. Łoś-Nowak: Stosunki międzynarodowe. Wrocław 1997
E. Haliżak, W. Lizak, E. Łukaszuk, E. Śliwka (red.): Terroryzm w świecie współczesnym, Warszawa 2004.
H. Kissinger: Dyplomacja, Warszawa 2003.
Z. Cesarz, E. Stadtmueller: Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław 2000.
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
III ROK
I SEMESTR
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Ochrona własności intelektualnej
WZID-D-235N
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z
zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zorientowaną na
zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W04 : ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i medialnego we
współczesnym społeczeństwie informacyjnym i relacjach między oboma systemami w Polsce i na świecie
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz prawnych i ekonomicznych
uwarunkowaniach ich funkcjonowania
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach
stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjnoreklamowej
K_W08 : ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, działaniach promocyjno-reklamowych oraz o ich
odbiorcach, a także podstawową wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb i oceny jakości usług
K_W10 : zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
K_U07 : potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji związanych z
wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej, w szczególności prawa
autorskiego, i związane z zarządzaniem własnością intelektualną
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i
rozwiązywania problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjnoreklamowej oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania
K_U12 : ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim i co najmniej
dwóch językach obcych uznawanych za podstawowe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
K_U13 : ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
III
I
dr BOGDAN FISCHER
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Wykład: 20
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
2
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
0.7 ECTS – 20 godzin kontaktowych, 1.3 ECTS – około 40 godzin samodzielnej pracy studenta
(przygotowanie prezentacji, na bazie zadanego przypadku i jego analizy)
Wykład realizowany z uwzględnieniem analizy przypadków i rozwiązań prawnych, umożliwiających
wykorzystanie niezbędnej dla dziennikarza wiedzy w praktyce
Kolokwium zaliczeniowe pisemne ( na ocenę) na zakończenie zajęć według kryteriów przekazanym
studentom na początku modułu uwzględniających wiedzę teoretyczną oraz umiejętność rozwiązywania
kazusów ( przypadków) praktycznych
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Zaliczenie na ocenę - Dopuszczenie do kolokwium zaliczeniowego na podstawie obecności, aktywności i
zaangażowania w trakcie zajęć.
Treści modułu kształcenia
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz
prawa własności przemysłowej. W efekcie nabycie przez studentów umiejętności praktycznego
zastosowania przepisów prawnych dotyczących korzystania z utworów, znaków towarowych, wzorów
przemysłowych, wzorów użytkowych i wynalazków. Uzyskanie informacji na temat funkcjonowania
Urzędu Patentowego RP oraz instytucji zajmujących się ochroną własności intelektualnej działających na
terenie Unii Europejskiej. Główne treści kształcenia związane są również z systemem ochrony własności
intelektualnej w zakresie prawa międzynarodowego i krajowego.
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Akty prawne
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku
Nr 90, poz. 631 ze zm.),
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.),
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 119,
poz. 1117 ze zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. Nr
153, poz. 1503 ze zm.),
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)
Literatura:
J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Kraków 2005;
E. Nowińska, U.Promińska, M. Du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2007.
B. Fischer, W.Świerczyńska–Głownia, Dostęp do informacji ustawowo chronionych, zarządzanie informacją,
Kraków 2006
B.Fischer, Ochrona własności intelektualnej przy interaktywnym kształtowaniu treści we współczesnych mediach
(w:) K.Wolny-Zmorzyński, W.Furman, B.Nierenberg, J.Marszałek-Kawa (red.), Prawo, etyka czy rynek, Wyd. Adam
Marszałek, Toruń 2010
B.Fischer, Zasady ochrony ogólnie dostępnego dorobku naukowego w Internecie (w: ) K.Wolny-Zmorzyński,
W.Furman (red.), Internetowe Gatunki Dziennikarskie, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010
W. Pisarek ( red.), Słownik terminów medialnych, Kraków 2006 ( w zakresie haseł dotyczących ochrony własności
intelektualnej)
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Seminarium dyplomowe
WZID-D-SD-5Z
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z
zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W03 : ma wiedzę o historii oraz doktrynach, dotyczących ewolucji i znaczenia mediów oraz procesów
komunikacji społecznej w obrębie społeczeństwa, o przyczynach, przebiegu i konsekwencji tych zmian w Polsce i
na świecie
K_W04 : ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i medialnego we
współczesnym społeczeństwie informacyjnym i relacjach między oboma systemami w Polsce i na świecie
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach
stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjnoreklamowej
K_W08 : ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, działaniach promocyjno-reklamowych oraz o ich
odbiorcach, a także podstawową wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb i oceny jakości usług
K_W09 : ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie dziedzin i
dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W10 : zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych
autorów oraz formułować wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne,
prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością promocyjną, analizować
ich przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i
rozwiązywania problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjnoreklamowej oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania
K_U12 : ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących
zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów / obowiązkowy (wybór dotyczy wyłącznie
tematyki szczegółowej seminarium)
III
I-II
dr BOGDAN FISCHER
tematyka seminarium związana z realizowaną na III roku specjalizacją
Konwersatorium: 60
10
2 ECTS – 60 godzin kontaktowych, 8 ECTS – 240 godzin samodzielnej pracy studenta
(przygotowanie pracy licencjackiej).
zajęcia seminaryjne
Na każdych zajęciach dokonywana jest ocena i analiza przygotowanych i zrealizowanych przez
studentów zadań cząstkowych (kolejne etapy przygotowania pracy dyplomowej na wybrany
temat), w oparciu o przedstawione na początku semestru kryteria. Oceny dokonuje zarówno
prowadzący, jak i wszyscy uczestnicy modułu.
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności i terminowości wykonywania zadań oraz rzetelności
ich wykonania. Warunkiem zaliczenia jest złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy
licencjackiej.
W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę na temat metodyki pisania pracy naukowej, jej konstrukcji
(struktura kolejności rozdziałów), właściwego doboru i sposobu wykorzystywania źródeł, techniki
pisania pracy (konstrukcja spisu treści, odsyłaczy, itp.), właściwego doboru literatury, opracowania
hipotez badawczych, doboru metod i technik badawczych, poprawności warsztatu badawczego oraz
interpretacji wyników. Celem seminarium jest przygotowanie studenta do samodzielnego
przygotowania pracy dyplomowej oraz nadzór nad jego postępami.
J. Wrycza-Bekier, „Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyć fascynujący tekst naukowy?”,
Wydawnictwo Helion, One Press, 2011
F. Bereźnicki, „Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych”, Oficyna Wydawnicza
Impuls 2010
S. Nowak, „Metodologia nauk społecznych”, PWN 2007
E. Babbie, „Podstawy badań społecznych”, PWN 2008
M. Lisowska-Magdziarz, „Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów”, WUJ
2006
M. Lisowska-Magdziarz, „Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów”, WUJ 2004
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Seminarium dyplomowe
WZID-D-SD-1Z
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z
zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W03 : ma wiedzę o historii oraz doktrynach, dotyczących ewolucji i znaczenia mediów oraz procesów
komunikacji społecznej w obrębie społeczeństwa, o przyczynach, przebiegu i konsekwencji tych zmian w Polsce i
na świecie
K_W04 : ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i medialnego we
współczesnym społeczeństwie informacyjnym i relacjach między oboma systemami w Polsce i na świecie
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach
stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjnoreklamowej
K_W08 : ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, działaniach promocyjno-reklamowych oraz o ich
odbiorcach, a także podstawową wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb i oceny jakości usług
K_W09 : ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie dziedzin i
dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W10 : zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych
autorów oraz formułować wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne,
prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością promocyjną, analizować
ich przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i
rozwiązywania problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjnoreklamowej oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania
K_U12 : ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących
zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów / obowiązkowy (wybór dotyczy wyłącznie
tematyki szczegółowej seminarium)
III
I-II
dr JAROSŁAW FLIS
tematyka seminarium związana z realizowaną na III roku specjalizacją
Konwersatorium: 60
10
2 ECTS – 60 godzin kontaktowych, 8 ECTS – 240 godzin samodzielnej pracy studenta
(przygotowanie pracy licencjackiej).
zajęcia seminaryjne
Na każdych zajęciach dokonywana jest ocena i analiza przygotowanych i zrealizowanych przez
studentów zadań cząstkowych (kolejne etapy przygotowania pracy dyplomowej na wybrany
temat), w oparciu o przedstawione na początku semestru kryteria. Oceny dokonuje zarówno
prowadzący, jak i wszyscy uczestnicy modułu.
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności i terminowości wykonywania zadań oraz rzetelności
ich wykonania. Warunkiem zaliczenia jest złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy
licencjackiej.
W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę na temat metodyki pisania pracy naukowej, jej konstrukcji
(struktura kolejności rozdziałów), właściwego doboru i sposobu wykorzystywania źródeł, techniki
pisania pracy (konstrukcja spisu treści, odsyłaczy, itp.), właściwego doboru literatury, opracowania
hipotez badawczych, doboru metod i technik badawczych, poprawności warsztatu badawczego oraz
interpretacji wyników. Celem seminarium jest przygotowanie studenta do samodzielnego
przygotowania pracy dyplomowej oraz nadzór nad jego postępami.
J. Wrycza-Bekier, „Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyć fascynujący tekst naukowy?”,
Wydawnictwo Helion, One Press, 2011
F. Bereźnicki, „Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych”, Oficyna Wydawnicza
Impuls 2010
S. Nowak, „Metodologia nauk społecznych”, PWN 2007
E. Babbie, „Podstawy badań społecznych”, PWN 2008
M. Lisowska-Magdziarz, „Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów”, WUJ
2006
M. Lisowska-Magdziarz, „Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów”, WUJ 2004
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Seminarium dyplomowe
WZID-D-SD-2Z
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z
zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W03 : ma wiedzę o historii oraz doktrynach, dotyczących ewolucji i znaczenia mediów oraz procesów
komunikacji społecznej w obrębie społeczeństwa, o przyczynach, przebiegu i konsekwencji tych zmian w Polsce i
na świecie
K_W04 : ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i medialnego we
współczesnym społeczeństwie informacyjnym i relacjach między oboma systemami w Polsce i na świecie
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach
stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjnoreklamowej
K_W08 : ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, działaniach promocyjno-reklamowych oraz o ich
odbiorcach, a także podstawową wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb
i oceny jakości usług
K_W09 : ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie dziedzin i
dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W10 : zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych
autorów oraz formułować wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne,
prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością promocyjną, analizować
ich przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i
rozwiązywania problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjnoreklamowej oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania
K_U12 : ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących
zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów / obowiązkowy (wybór dotyczy wyłącznie
tematyki szczegółowej seminarium)
III
I-II
dr MAGDALENA HODALSKA
tematyka seminarium związana z realizowaną na III roku specjalizacją
Konwersatorium: 60
10
2 ECTS – 60 godzin kontaktowych, 8 ECTS – 240 godzin samodzielnej pracy studenta
(przygotowanie pracy licencjackiej).
zajęcia seminaryjne
Na każdych zajęciach dokonywana jest ocena i analiza przygotowanych i zrealizowanych przez
studentów zadań cząstkowych (kolejne etapy przygotowania pracy dyplomowej na wybrany
temat), w oparciu o przedstawione na początku semestru kryteria. Oceny dokonuje zarówno
prowadzący, jak i wszyscy uczestnicy modułu.
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności i terminowości wykonywania zadań oraz rzetelności
ich wykonania. Warunkiem zaliczenia jest złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy
licencjackiej.
W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę na temat metodyki pisania pracy naukowej, jej konstrukcji
(struktura kolejności rozdziałów), właściwego doboru i sposobu wykorzystywania źródeł, techniki
pisania pracy (konstrukcja spisu treści, odsyłaczy, itp.), właściwego doboru literatury, opracowania
hipotez badawczych, doboru metod i technik badawczych, poprawności warsztatu badawczego oraz
interpretacji wyników. Celem seminarium jest przygotowanie studenta do samodzielnego
przygotowania pracy dyplomowej oraz nadzór nad jego postępami.
J. Wrycza-Bekier, „Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyć fascynujący tekst naukowy?”,
Wydawnictwo Helion, One Press, 2011
F. Bereźnicki, „Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych”, Oficyna Wydawnicza
Impuls 2010
S. Nowak, „Metodologia nauk społecznych”, PWN 2007
E. Babbie, „Podstawy badań społecznych”, PWN 2008
M. Lisowska-Magdziarz, „Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów”, WUJ
2006
M. Lisowska-Magdziarz, „Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów”, WUJ 2004
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Seminarium dyplomowe
WZID-D-SD-3Z
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z
zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W03 : ma wiedzę o historii oraz doktrynach, dotyczących ewolucji i znaczenia mediów oraz procesów
komunikacji społecznej w obrębie społeczeństwa, o przyczynach, przebiegu i konsekwencji tych zmian w Polsce i
na świecie
K_W04 : ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i medialnego we
współczesnym społeczeństwie informacyjnym i relacjach między oboma systemami w Polsce i na świecie
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach
stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjnoreklamowej
K_W08 : ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, działaniach promocyjno-reklamowych oraz o ich
odbiorcach, a także podstawową wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb
i oceny jakości usług
K_W09 : ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie dziedzin i
dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W10 : zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych
autorów oraz formułować wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne,
prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością promocyjną, analizować
ich przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i
rozwiązywania problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjnoreklamowej oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania
K_U12 : ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących
zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów / obowiązkowy (wybór dotyczy wyłącznie
tematyki szczegółowej seminarium)
III
I-II
dr hab. ANDRZEJ NOWOSAD
tematyka seminarium związana z realizowaną na III roku specjalizacją
Konwersatorium: 60
10
2 ECTS – 60 godzin kontaktowych, 8 ECTS – 240 godzin samodzielnej pracy studenta
(przygotowanie pracy licencjackiej).
zajęcia seminaryjne
Na każdych zajęciach dokonywana jest ocena i analiza przygotowanych i zrealizowanych przez
studentów zadań cząstkowych (kolejne etapy przygotowania pracy dyplomowej na wybrany
temat), w oparciu o przedstawione na początku semestru kryteria. Oceny dokonuje zarówno
prowadzący, jak i wszyscy uczestnicy modułu.
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności i terminowości wykonywania zadań oraz rzetelności
ich wykonania. Warunkiem zaliczenia jest złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy
licencjackiej.
W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę na temat metodyki pisania pracy naukowej, jej konstrukcji
(struktura kolejności rozdziałów), właściwego doboru i sposobu wykorzystywania źródeł, techniki
pisania pracy (konstrukcja spisu treści, odsyłaczy, itp.), właściwego doboru literatury, opracowania
hipotez badawczych, doboru metod i technik badawczych, poprawności warsztatu badawczego oraz
interpretacji wyników. Celem seminarium jest przygotowanie studenta do samodzielnego
przygotowania pracy dyplomowej oraz nadzór nad jego postępami.
J. Wrycza-Bekier, „Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyć fascynujący tekst naukowy?”,
Wydawnictwo Helion, One Press, 2011
F. Bereźnicki, „Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych”, Oficyna Wydawnicza
Impuls 2010
S. Nowak, „Metodologia nauk społecznych”, PWN 2007
E. Babbie, „Podstawy badań społecznych”, PWN 2008
M. Lisowska-Magdziarz, „Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów”, WUJ
2006
M. Lisowska-Magdziarz, „Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów”, WUJ 2004
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Seminarium dyplomowe
WZID-D-SD-4Z
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z
zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W03 : ma wiedzę o historii oraz doktrynach, dotyczących ewolucji i znaczenia mediów oraz procesów
komunikacji społecznej w obrębie społeczeństwa, o przyczynach, przebiegu i konsekwencji tych zmian w Polsce i
na świecie
K_W04 : ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i medialnego we
współczesnym społeczeństwie informacyjnym i relacjach między oboma systemami w Polsce i na świecie
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach
stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjnoreklamowej
K_W08 : ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, działaniach promocyjno-reklamowych oraz o ich
odbiorcach, a także podstawową wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb i oceny jakości usług
K_W09 : ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie dziedzin i
dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W10 : zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych
autorów oraz formułować wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne,
prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością promocyjną, analizować
ich przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i
rozwiązywania problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjnoreklamowej oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania
K_U12 : ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących
zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów / obowiązkowy (wybór dotyczy wyłącznie
tematyki szczegółowej seminarium)
III
I-II
dr PAWEŁ PŁANETA
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
tematyka seminarium związana z realizowaną na III roku specjalizacją
Konwersatorium: 60
10
2 ECTS – 60 godzin kontaktowych, 8 ECTS – 240 godzin samodzielnej pracy studenta (w I semestrze
przygotowanie konspektu pracy dyplomowej wraz z wykazem literatury, wskazanie celów i pracy
licencjackiej). Starania o komercjalizację projektu dyplomowego, końcowym efektem spotkań
seminaryjnych będzie realizacja pracy dyplomowej).
zajęcia seminaryjne
Na każdych zajęciach dokonywana jest ocena i analiza przygotowanych i zrealizowanych przez
studentów zadań cząstkowych (kolejne etapy przygotowania pracy dyplomowej na wybrany
temat), w oparciu o przedstawione na początku semestru kryteria. Oceny dokonuje zarówno
prowadzący, jak i wszyscy uczestnicy modułu.
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności i terminowości wykonywania zadań oraz rzetelności
ich wykonania. Warunkiem zaliczenia jest złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy
licencjackiej.
W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę na temat metodyki pisania pracy naukowej, jej konstrukcji
(struktura kolejności rozdziałów), właściwego doboru i sposobu wykorzystywania źródeł, techniki
pisania pracy (konstrukcja spisu treści, odsyłaczy, itp.), właściwego doboru literatury, opracowania
hipotez badawczych, doboru metod i technik badawczych, poprawności warsztatu badawczego oraz
interpretacji wyników. Celem seminarium jest przygotowanie studenta do samodzielnego
przygotowania pracy dyplomowej oraz nadzór nad jego postępami.
J. Wrycza-Bekier, „Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyć fascynujący tekst naukowy?”,
Wydawnictwo Helion, One Press, 2011
F. Bereźnicki, „Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych”, Oficyna Wydawnicza
Impuls 2010
S. Nowak, „Metodologia nauk społecznych”, PWN 2007
E. Babbie, „Podstawy badań społecznych”, PWN 2008
M. Lisowska-Magdziarz, „Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów”, WUJ
2006
M. Lisowska-Magdziarz, „Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów”, WUJ 2004
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Seminarium dyplomowe
WZID-D-SD-6Z
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z
zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W03 : ma wiedzę o historii oraz doktrynach, dotyczących ewolucji i znaczenia mediów oraz procesów
komunikacji społecznej w obrębie społeczeństwa, o przyczynach, przebiegu i konsekwencji tych zmian w Polsce i
na świecie
K_W04 : ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i medialnego we
współczesnym społeczeństwie informacyjnym i relacjach między oboma systemami w Polsce i na świecie
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach
stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjnoreklamowej
K_W08 : ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, działaniach promocyjno-reklamowych oraz o ich
odbiorcach, a także podstawową wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb i oceny jakości usług
K_W09 : ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie dziedzin i
dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W10 : zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych
autorów oraz formułować wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne,
prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością promocyjną, analizować
ich przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i
rozwiązywania problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjnoreklamowej oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania
K_U12 : ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących
zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów / obowiązkowy (wybór dotyczy wyłącznie
tematyki szczegółowej seminarium)
III
I-II
dr LUCYNA SŁUPEK
tematyka seminarium związana z realizowaną na III roku specjalizacją
Konwersatorium: 60
10
2 ECTS – 60 godzin kontaktowych, 8 ECTS – 240 godzin samodzielnej pracy studenta
(przygotowanie pracy licencjackiej).
zajęcia seminaryjne
Na każdych zajęciach dokonywana jest ocena i analiza przygotowanych i zrealizowanych przez
studentów zadań cząstkowych (kolejne etapy przygotowania pracy dyplomowej na wybrany
temat), w oparciu o przedstawione na początku semestru kryteria. Oceny dokonuje zarówno
prowadzący, jak i wszyscy uczestnicy modułu.
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności i terminowości wykonywania zadań oraz rzetelności
ich wykonania. Warunkiem zaliczenia jest złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy
licencjackiej.
W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę na temat metodyki pisania pracy naukowej, jej konstrukcji
(struktura kolejności rozdziałów), właściwego doboru i sposobu wykorzystywania źródeł, techniki
pisania pracy (konstrukcja spisu treści, odsyłaczy, itp.), właściwego doboru literatury, opracowania
hipotez badawczych, doboru metod i technik badawczych, poprawności warsztatu badawczego oraz
interpretacji wyników. Celem seminarium jest przygotowanie studenta do samodzielnego
przygotowania pracy dyplomowej oraz nadzór nad jego postępami.
J. Wrycza-Bekier, „Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyć fascynujący tekst naukowy?”,
Wydawnictwo Helion, One Press, 2011
F. Bereźnicki, „Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych”, Oficyna Wydawnicza
Impuls 2010
S. Nowak, „Metodologia nauk społecznych”, PWN 2007
E. Babbie, „Podstawy badań społecznych”, PWN 2008
M. Lisowska-Magdziarz, „Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów”, WUJ
2006
M. Lisowska-Magdziarz, „Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów”, WUJ 2004
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej
moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Komunikowanie międzynarodowe
WZID-D-KK/1
język polski
K_W01: Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej, zorientowaną na zastosowania praktyczne i analityczne w
działalności medialnej.
K_W03 : Student ma wiedzę o historii, ewolucji i znaczeniu procesów komunikacji społecznej w obrębie społeczeństwa globalnego.
K_W04 : Student ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemów medialnych w kontekście globalnego społeczeństwa informacyjnego i o relacjach
pomiędzy systemami społecznymi, politycznymi i medialnymi na świecie
K_W05 : Student ma podstawową wiedzę o celach i działalności instytucji medialnych oraz o prawnych, ekonomicznych, kulturowych i politycznych
uwarunkowaniach ich funkcjonowania w społeczeństwie globalnym.
K_W06 : Student ma wiedzę na temat istniejących uregulowań prawnych, dotyczących mediów i procesów komunikowania społecznego w kontekście
krajowym i międzynarodowym
K_W07 : Student ma podstawową wiedzę o normach i procedurach kierujących działaniem instytucji medialnych w skali globalnej.
K_W08 : Student ma podstawową wiedzę o kulturowych aspektach funkcjonowania mediów w kontekście międzynarodowym.
K_W09 : Student ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach analitycznych w zakresie badań procesów komunikowania
międzynarodowego.
K_W10 : Student zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu międzynarodowych uregulowań prawnych dotyczących konkurencyjności na rynkach
medialnych oraz prawa autorskiego.
K_U01 : Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, a następnie
argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski.
K_U02 : Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane ze sferą działalności medialnej w kontekście
międzynarodowym..
K_U03 : Student samodzielnie planuje i realizuje projekty związane ze sferą działalności medialnej w kontekście międzynarodowym.
K_U04 : Student rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska dotyczące społeczeństwa globalnego, w tym zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i
ekonomiczne związane z działalnością medialną.
K_U05 : Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej procesów komunikowania międzynarodowego.
K_U07 : Student potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszącego się do sfery regulacji mediów w kontekście międzynarodowym.
K_U09 : Student potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów w dziedzinie
komunikowania międzynarodowego.
K_K02 : Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
K_K03 : Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania.
K_K05 : Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.
K_K06 : Student ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze mediów i w innych obszarach okołomedialnej
działalności zawodowej.
kursy kierunkowe do wyboru na III roku (6 z 8) / przedmiot fakultatywny – ograniczonego wyboru; po dokonaniu wyboru
obowiązkowy
III
I
dr hab. BEATA KLIMKIEWICZ
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących
bądź udzielającej zaliczenia,
w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i
dodatkowe
Brak
Rodzaj i liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module
przewidziane są takie zajęcia
Wykład: 30
Liczba punktów ECTS
przypisana modułowi
3
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria
oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury
podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia
danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych, 2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie do egzaminu obejmujące lekturę literatury
przedmiotu oraz materiałów źródłowych wskazanych przez prowadzącego; opanowanie zagadnień omówionych w trakcie wykładu)
Wykład z multimedialnymi prezentacjami
Ocena i analiza efektów kształcenia dokonywana jest systematycznie. Poziom przyswajania wiedzy w trakcie wykładu dotyczącego danego tematu
sprawdzany jest poprzez aktywność i zaangażowanie studentów w trakcie kolejnych zajęć, opanowanie literatury przedmiotu, jakość dyskusji,
ocenę poziomu wiedzy zaprezentowanej na egzaminie.
Egzamin
W całkowitej ocenie brane są pod uwagę następujące aspekty: obecność na zajęciach, zaangażowanie w trakcie kolejnych zajęć oraz udział w
dyskusjach. Egzamin zdaje się w formie pisemnej lub innej formie ustalonej przez prowadzącego na początku semestru. Celem egzaminu jest
sprawdzenie wiedzy na temat komunikowania międzynarodowego. Służy do tego przekrojowy zestaw pytań ocenianych formą punktacji.
W trakcie zajęć student zdobywa podstawową i uporządkowaną wiedzę na temat procesów komunikowania międzynarodowego oraz ich
uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych we współczesnym społeczeństwie globalnym.. Student uzyskuje umiejętność
systemowej analizy zagranicznych instytucji medialnych oraz międzynarodowych przepływów komunikacyjnych, potrafi wyszukiwać, analizować,
oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z
wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski. Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę oraz samodzielnie
realizować projekty związane ze sferą komunikowania społecznego w kontekście światowym. Student rozumie i potrafi analizować i interpretować
zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne związane z procesami komunikowania międzynarodowego.
*Castells, M. (2009) Communication Power. Oxford University Press: Oxford and New York.
*Gudykunst, W. and Moody, B. (2002) International and Intercultural Communication, second edition, Sage Publications: Thousand Oaks, London.
*Jakubowicz, K. (2008) „Polityka i regulacja mediów na szczeblu międzynarodowym”, s. 125 – 152, [w] Polityka medialna a media elektroniczne,
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne: Warszawa.
*Jakubowicz, K. (2010) Unia Europejska a Media. Między kulturą a gospodarką. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne: Warszawa.
*Jakubowicz, K. (2011) Nowa Ekologia Mediów: Konwergencja a Metamorfoza. Wydawnictwo Poltext: Warszawa.
*Norris, P. (2009) Public sentinel: news media and governance reform, The World Bank: Washington D.C.,
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTDEVCOMMENG/EXTGOVACC/0,,contentMDK:22343085~page
*Ociepka, B. (2002) Komunikowanie międzynarodowe. ASTRUM: Wrocław.
*Olędzki, J. (1998) Komunikowanie w świecie, ASPRA: Warszawa.
*Puppis, M. (2008) “National media regulation in the era of free trade: the role of global media governance” in European Journal of Communication
Vol 23 (4), pp. 405 – 424.
*Thussu, K. D. (ed.) (2010) International Communication: A Reader. Routledge: London and New York.
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Komunikacja polityczna
WZID-D-KK/2
język polski
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z zakresu
dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zorientowaną na zastosowania
praktyczne w wybranej sferze działalności społecznej, politycznej i medialnej
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym związaną z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i
promocyjno-reklamowej
K_W03 : ma wiedzę dotyczących ewolucji i znaczenia mediów oraz procesów komunikacji politycznej w obrębie
społeczeństwa, o przyczynach, przebiegu i konsekwencji tych zmian w Polsce i na świecie
K_W04 : ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i medialnego we współczesnym
społeczeństwie informacyjnym i relacjach między oboma systemami w Polsce i na świecie
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą działalności
społecznej, politycznej i medialnej oraz prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach ich funkcjonowania
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach
stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej, politycznej i medialnej
K_W09 : ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie dziedzin i dyscyplin
naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł
i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować
wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i
ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami i analizować ich przyczyny, prognozować przebieg i
przewidzieć ich skutki
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania
problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej, politycznej i medialnej oraz wybrać i zastosować właściwy
sposób postępowania
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
kursy kierunkowe do wyboru na III roku (6 z 8) / przedmiot fakultatywny – ograniczonego wyboru;
po dokonaniu wyboru obowiązkowy
III
I
dr hab. AGNIESZKA HESS / dr MARIA NOWINA KONOPKA
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
dr hab. AGNIESZKA HESS
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Brak
Wykład: 30
3
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych, 2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie pracy
pisemnej ; przygotowanie do egzaminu obejmujące przyswojenie wiedzy przekazanej w trkcie wykładu oraz
lekturę materiałów źródłowych i literatury przedmiotu )
wykład z elementami dyskusji i praktycznej analizy kanałów, narzędzi i przekazów w procesie komunikacji
politycznej
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Ocena pracy pisemnej stanowiącej analizę wybranego aspektu komunikacji politycznej oraz egzamin końcowy
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Egzamin
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest napisanie pracy pisemnej według podanych wcześniej kryteriów
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
Aktorzy, instytucje i kanały komunikacji politycznej
Komunikacja polityczna na poziomie makro, mezo i mikro
Mediokracja? Relacje między mediami a władzą
Zniechęcenie polityką jako temat medialny
Mediatyzacja polityki, polityzacja mediów
Komunikacja polityczna na polskiej scenie politycznej: aktorzy polityczni i społeczni, relacje media i
politycy, analiza konkretnych strategii komunikacyjnych polityków, partii politycznych
(parlamentarnych i pozaparlamentarnych), a organizacji społecznych (związków zawodowych,
mniejszości narodowych i etnicznych, organizacji wyznaniowych, organizacji pozarządowych itd.
Komunikacja polityczna w przestrzeni lokalnej: specyficzne cechy relacji między lokalnym aktorami
życia politycznego, mediami i obywatelami, rola społeczna mediów lokalnych
Komunikacja polityczna a popkultura
Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Hess A., Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego , Kraków 2013.
Hess A, Kowalczyk K., Sobolewska-Myślik K., Polska scena polityczna. Środowiska-komunikacja politycznastrategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,
Kraków 2010.
Kepplinger H M., Demontaż polityki w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2007.
Kolczyński M., Strategie komunikowania politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.
Michalczyk S., Komunikowanie polityczne, Teoretyczne aspekty procesu., Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2005.
Piontek D., Komunikowanie polityczne a kultura popularna, Wydawnictwo UAM, Poznań 2011.
Schulz W., Komunikacja polityczna. Koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych na temat mediów
masowych w polityce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
Davis A., Political Communication and Social Theory, Routledge, New York 2010.
Just N., Puppis M, Trends In Communication Policy Research. New Theories, Methods, Subjects, The University of
Chicago Press, 2012
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Współczesne problemy mediów
WZID-D-KK/3
język polski
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin
właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym związaną z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W03 : ma wiedzę o historii oraz doktrynach, dotyczących ewolucji i znaczenia mediów oraz
procesów komunikacji społecznej w obrębie społeczeństwa, o przyczynach, przebiegu i
konsekwencji tych zmian w Polsce i na świecie
K_W04 : ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i
medialnego we współczesnym społeczeństwie informacyjnym i relacjach między oboma systemami
w Polsce i na świecie
K_W06 : ma wiedzę na temat istniejących uregulowań prawnych, dotyczących mediów, jak również
regulujących zakres uprawnień w zawodowej działalności medialnej i okołomedialnej
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych
praktykach stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej,
medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W09 : ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie
dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W13 : ma wiedzę podstawową na temat technologii informacyjnych
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z
wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z
wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska
kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej
rozmaitych procesów komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i
działalnością promocyjną, analizować ich przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki
K_U11 - potrafi porozumieć się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze
specjalistami w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku dziennikarstwo i
komunikacja społeczna, w języku polskim i w co najmniej dwóch językach obcych
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
kursy kierunkowe do wyboru na III roku (6 z 8) / przedmiot fakultatywny – ograniczonego wyboru;
po dokonaniu wyboru obowiązkowy
III
I
dr hab. RYSZARD FILAS
Wykład z elementami dyskusji
Wiedza o mediach w Polsce i na świecie uzyskana z przedmiotów obowiązkowych na II roku
studiów
Wykład: 30
3
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych,
2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie do egzaminu obejmujące
przyswojenie wiedzy przekazanej w trakcie wykładu oraz lekturę wskazanych przez prowadzącego
materiałów oraz literatury przedmiotu)
Wykład w formie prezentacji
Uzyskanie 60% możliwych punktów w teście końcowym
Egzamin
Zaliczenie na podstawie frekwencji na wykładzie, aktywności w dyskusji, wyników testu
Przemiany współczesnych mediów tradycyjnych – prasy drukowanej, radia i telewizji – głównie
pod wpływem rozwoju nowych mediów. Podnadto – aktualizacja wiedzy o mediach wyniesiona z
wcześniejszych kursów.
-Słownik wiedzy o mediach (pod red. E. Chudzńskiego), Wyd. ParkEdukacja, Warszawa-Bielsko
Biała 2007;
-Słownik terminologii medialnej (pod red. W. Pisarka), Universitas, Kraków 2006;
-R. Filas: Dokąd zmierza nasza prasa? Hipotezy i spekulacje. „Zeszyty Prasoznawcze” 2012, nr 1-2.
-P. Levinson: Nowe nowe media, Wyd. WAM, Kraków 2010.
-Bieżąca lektura periodyków branżowych (jak ”Zeszyty Prasoznawcze”, „Studia Medioznawcze”,
„Press” etc.)
-Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji, KRRiT, marzec 2011 (oraz kolejne
edycje).
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów
WZID-D-KK/4
język polski
K_W01: ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z zakresu
dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zorientowaną na zastosowania
praktyczne w wybranej sferze działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W03 : ma podstawową wiedzę o historii oraz doktrynach, dotyczących ewolucji i znaczenia mediów oraz procesów
komunikacji społecznej w obrębie społeczeństwa, o przyczynach, przebiegu i konsekwencji tych zmian w Polsce i na
świecie, ze szczególnym uwzględnieniem doktryn dotyczących społecznego i kulturowego oddziaływania mediów.
K_W04 : ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i medialnego we współczesnym
społeczeństwie informacyjnym i relacjach między oboma systemami w Polsce i na świecie
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą działalności
społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach ich
funkcjonowania
K_W06 : ma wiedzę na temat istniejących uregulowań prawnych, dotyczących mediów, jak również regulujących zakres
uprawnień w zawodowej działalności medialnej i okołomedialnej
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach
stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej,
zorientowaną na efekty tych zadań oraz ich społeczne i kulturowe oddziaływanie.
K_W08 : ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, działaniach promocyjno-reklamowych oraz o ich odbiorcach, a także
podstawową wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb i oceny jakości usług.
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł,
a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych autorów, formułować wnioski i dokonywać
podsumowań
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje oryginalne projekty związane z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej
lub/i promocyjno-reklamowej, w szczególności posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań
społecznych niezbędnych do opracowania diagnoz potrzeb odbiorców mediów, działań promocyjno-reklamowych
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i
ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością promocyjną, analizować ich
przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki
K_U12 : ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim i co najmniej dwóch
językach obcych uznawanych za podstawowe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, a
także organizować proces uczenia się innych osób
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze mediów i w innych
obszarach okołomedialnej działalności zawodowej
K_K07 : ma świadomość istnienia kodów aksjologicznych oraz zna kodeksy etyczne, normujące działania w sferze mediów
i w innych zawodach okołomedialnych
K_K08 : dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności zawodowej
kursy kierunkowe do wyboru na III roku (6 z 8) / przedmiot fakultatywny – ograniczonego wyboru;
po dokonaniu wyboru obowiązkowy
III
I
dr MAGDALENA HODALSKA
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Wykład: 30
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
3
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy
program kształcenia przewiduje praktyki
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych,
2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie prezentacji multimedialnej w oparciu o podaną
literaturę oraz opracowanie zagadnień do dyskusji prowadzonej na zajęciach; przygotowanie do egzaminu).
zajęcia warsztatowe z elementami wykładu i konwersatorium
Zaliczenie na podstawie: przygotowanego projektu oraz obecności, aktywności w trakcie zajęć i zaangażowania w
dyskusje o kwestiach społecznego i kulturowego oddziaływania mediów w sytuacjach omawianych na zajęciach.
Egzamin –w formie projektu, prezentującego społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów. Student jest oceniany
pod względem terminowości, pomysłowości i nowatorstwa w prezentacji problemu oraz umiejętności
formułowania wniosków i krytycznych sądów z użyciem merytorycznych argumentów, opartych na własnych
poglądach i wiedzy z zakresu społeczno-kulturowego oddziaływania mediów.
W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę o kulturze, mediach oraz ich odbiorcach, zorientowaną na zastosowania
praktyczne w sferze działalności społecznej, medialnej i promocyjno-reklamowej (omówienie i analiza
casestudies), poznaje normy i dobre praktyki stosowane w instytucjach medialnych i okołomedialnych, rozwija
świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze mediów i w innych obszarach
okołomedialnej działalności zawodowej. Student zapoznaje się z doktrynami, dotyczącymi ewolucji i znaczenia
mediów oraz procesów komunikacji społecznej w obrębie społeczeństwa, aby lepiej rozumieć siłę społecznokulturowego oddziaływania mediów, a także krytycznie oceniać funkcjonowanie instytucji związanych z wybraną
sferą działalności (przygotowanie i analiza ćwiczeniowych projektów cząstkowych), w ramach istniejących
uregulowań prawnych i kodeksów etycznych, normujących działania w sferze mediów i w innych zawodach
okołomedialnych. Student uczy się dostrzegać i prawidłowo rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem
zawodu oraz dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej
działalności zawodowej.
Briggs A., Burke P., „Społeczna historia mediów. Od Gutenberga do Internetu”, Warszawa 2010.
Dayan D., Katz E., „Wydarzenia medialne. Historia transmitowana na żywo”, Warszawa 2008.
Kwiatkowski P., „Przedsiębiorstwo Apokalipsa. O etyce dziennikarskiej”, Poznań 2003.
Rutkiewicz I., „Jak być przyzwoitym w mediach?”, Warszawa 2003.
Sułkowski B., „Przemoc i pornografia śmierci jako przynęty medialne”, Łódź 2006.
Zwoliński A., „Obraz w relacjach społecznych”, Kraków 2004.
SPECJALIZACJA
DZIENNIKARSTWO
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Fotografia dziennikarska
WZID-D-DZ/01
język polski
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z
zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zorientowaną na
zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym związaną z wybraną sferą działalności społecznej,
medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W03 : ma wiedzę o historii oraz doktrynach, dotyczących ewolucji i znaczenia mediów oraz procesów
komunikacji społecznej w obrębie społeczeństwa, o przyczynach, przebiegu i konsekwencji tych zmian w Polsce i
na świecie
K_W06 : ma wiedzę na temat istniejących uregulowań prawnych, dotyczących mediów, jak również regulujących
zakres uprawnień w zawodowej działalności medialnej i okołomedialnej
K_W09 : ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie dziedzin i
dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W11 : ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy dziennikarza zatrudnionego w prasie, radiu, telewizji,
nowych mediach oraz źródeł pozyskiwania informacji dziennikarskiej
K_W13 : ma wiedzę podstawową na temat technologii informacyjnych
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie
z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne,
prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U07 : potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji związanych z
wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej, w szczególności prawa
autorskiego, i związane z zarządzaniem własnością intelektualną
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i
rozwiązywania problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjnoreklamowej oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania
K_U18 :potrafi przygotować skuteczny przekaz perswazyjny, informacyjny, promocyjny
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze mediów i w
innych obszarach okołomedialnej działalności zawodowej
K_K07 : ma świadomość istnienia kodów aksjologicznych oraz zna kodeksy etyczne, normujące działania w sferze
mediów i w innych zawodach okołomedialnych
K_K08 : dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności
zawodowej
Moduł do wyboru w ramach specjalizacji dziennikarstwo
Po dokonaniu wyboru – obowiązkowy
III
I
dr PAWEŁ PŁANETA / mgr KAROL BADOHAL / mgr KRZYSZTOF WILK
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Brak
Konwersatorium: 75
5
2.5 ECTS – 75 godzin kontaktowych, 2.5 ECTS – 75 godzin samodzielnej pracy studenta (Student
realizuje 10 pakietów zdjęciowych-fotoreportaży na wybrane zadane przez eksperta tematy).
Zajęcia wykładowe; konwersatoryjny, problemowy, informacyjny;
Zajęcia warsztatowe, ćwiczeniowe, studium przypadku, dyskusja oxfordzka
Test otwarty; kolokwium ;
Przygotowanie wypowiedzi ustnej i pisemnej na zadany temat w ramach ćwiczeń. Prezentacja i analiza
fotografii reporterskich.
Na każdych zajęciach dokonywana jest ocena i analiza przygotowanych i zrealizowanych przez studentów
zadań cząstkowych, w oparciu o przedstawione na początku semestru kryteria adekwatne do
wyznaczonego zadania. Oceny dokonuje prowadzący, jak i wszyscy uczestnicy modułu
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć oraz
przygotowanych w trakcie zajęć projektów.
Student jest oceniany pod względem terminowości wykonania zadań, pomysłowości i nowatorstwa
proponowanych w czasie zajęć i przygotowanych projektach rozwiązań technicznych, kreacyjnych,
komunikacyjnych. Znajomości terminologii i warsztatu fotoreportera w zakresie obsługi i posługiwania się
sprzętem fotograficznym, oprogramowaniem graficznym, fotostacją, a także urządzeniami, nośnikami
informacji.
W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę zorientowaną na zastosowanie praktyczne w zakresie pracy
fotografa, fotoreportera, fotoedytora.Zapoznaje się z istotnymi elementami historii fotografii
dziennikarskiej; specyfiką pracy fotoreportera. Zapoznaje się z warsztatem pracy i narzędziami
fotoreportera, fotoedytora. Realizuje zdjęcia studyjne, plenerowe; poznaje podstawowe zagadnienia
kompozycji fotografii oraz fotoedycji i archiwizacji zdjęć.
1.Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Ewa Nowińska, Krzysztof Groń, Waldemar Sosnowski, Fotografia dziennikarska,
Poltex 2011 r;
2.Kazimierz - Wolny-Zmorzyński, Fotograficzne gatunki dziennikarskie. Warszawa 2007;
3.Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Jaka informacja? Rzecz o percepcji fotografii dziennikarskiej. Kraków 2010;
4.Jeffrey I., Jak czytać fotografię? Lekcje mistrzów fotografii. Kraków 2009;
5.Bergstrom B., Komunikacja wizualna. Tłumaczenie J. Tarnawska. Warszawa 2009.
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
informacja w mediach
WZID-D-DZ/02
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i
komunikacja społeczna, w tym związaną z wybraną sferą działalności medialnej
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach
stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności medialnej K_W08 : ma podstawową wiedzę o
mediach oraz o ich odbiorcach, a także podstawową wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb i oceny jakości usług
K_W11 : ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy dziennikarza zatrudnionego w prasie, radiu, telewizji, nowych
mediach oraz źródeł pozyskiwania informacji dziennikarskiej
K_W15 : posiada wiedzę rozszerzoną na temat warsztatu pracy w zakresie wybranej specjalizacji: dziennikarza
(specjalizacja dziennikarska)
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł
i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować
wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą
działalności medialnej
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z wybraną sferą działalności medialnej
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i
ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania
problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz wybrać i
zastosować właściwy sposób postępowania
K_U14 : ma podstawowy warsztat dziennikarski w zakresie dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz w
nowych mediach, jak również pracownika działu PR/reklamy/rzecznika, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas
praktyki zawodowej
K_U15 : ma pogłębiony warsztat dziennikarski (specjalizacja dziennikarska) lub pogłębiony warsztat pracownika działu
PR/reklamy/rzecznika (specjalizacja PR/reklama) lub pogłębiony warsztat dziennikarski i zawodowy w zakresie nowych
mediów (specjalizacja nowe media) lub pogłębiony warsztat specjalisty w zakresie komunikacji politycznej (specjalizacja
komunikacja polityczna)
K_U16 : potrafi rozpoznać, opisać i zastosować różne style wypowiedzi
K_U17 : potrafi przygotować materiał dziennikarski przeznaczony dla wszystkich typów mediów
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K08 : dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności zawodowej
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Moduł do wyboru w ramach specjalizacji dziennikarstwo
Po dokonaniu wyboru – obowiązkowy
III
I
red. MAREK KĘSKRAWIEC / red. BARTŁOMIEJ MISINIEC / red. MICHAŁ PŁOSZAJ
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Konwersatorium: 75
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
5
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy
program kształcenia przewiduje praktyki
2.5 ECTS – 75 godzin kontaktowych,
2.5 ECTS – 75 godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie określonych przez prowadzącego materiałów
dziennikarskich, systematyczna lektura literatury przedmiotu, samodzielna analiza materiałów informacyjnych w
mediach)
konwersatorium z elementami wykładu i zajęć warsztatowych
Na zajęciach dokonywana jest ocena i analiza przygotowanych i zrealizowanych przez studentów zadań
cząstkowych, w oparciu o przedstawione na początku semestru kryteria, adekwatne dla wyznaczonego zadania.
Oceny dokonuje zarówno prowadzący, jak i wszyscy uczestnicy modułu.
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć oraz przygotowanych
materiałów dziennikarskich. Student jest oceniany pod względem terminowości wykonywania zadań,
pomysłowości i rzetelności ich wykonania.
W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie rozpoznawania ważności zdobytych
informacji, redagowania ich, zapoznaje się z metodami i sposobami redagowania informacji w prasie, radiu, TV;
poznaje warsztat pracy dziennikarza informacyjnego.
Tematy do omówienia:
Informacja w prasie, radiu, TV;
•rodzaje informacji: selektywna, idealizowana, wartościująca oraz infotaintmant;
•wybór zdarzenia, zredagowanie informacji i podanie jej do publicznej wiadomości (prasa, radio, TV, internet);
•relacja ograniczająca się do odpowiedzi na pytania: kto, co, gdzie, kiedy, jak, dlaczego ?
•lakoniczność, oszczędność słów, telegraficzny przekaz o zdarzeniu;
•skupienie się na faktach, temacie zdarzenia;
•zachowanie bezstronności;
•brak charakterystyki osób biorących udział w zdarzeniu. Ograniczanie się do podania inicjałów i ewentualnej
„statystycznej” ilości postaci;
•klarowność wypowiedzi;
•niedopuszczalna fikcja;
•ograniczenie się do podania nazwy miejscowości, gdzie dane zdarzenie miało miejsce;
•brak komentarza;
1.„ABC dziennikarstwa. O swojej pracy opowiadają Tomasz Lis, Krzysztof Skowroński, Mariusz Ziomecki.
Warszawa 2002;
2.Adamowski J. (red.) „O warsztacie dziennikarskim”. Warszawa 2002;
3.„Biblia dziennikarstwa” pod red. A.Skworza i A.Niziołka, rozdział „News” (strony 19-110). Kraków 2010
4.A.Boyd „Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne”. Kraków 2006
5.Garcarek A., Informacja w radiu komercyjnym. W: Acta Universitstis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 14.
Dziennikarstwo. Łódź 2011;
6.McQuail D., Teoria komunikowania masowego. Przekład M. Bucholc, A. Szulżucka. Warszawa 2007 (stąd rozdział
nt. Informacji);
7.Wojtak M., Gatunki prasowe. Lublin 2004 (stąd: na temat informacji);
8.Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język. Warszawa
2010;
Literatura zupełniająca:
1.Newcomb H. (red.), Television: the Critical View. New York 2000;
2.Wolny-Zmorzyński K., Jaka informacja? Rzecz o percepcji fotografii dziennikarskiej. Kraków 2010;
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
reportaż w mediach
WZID-D-DZ/03
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach
stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W08 : ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, działaniach promocyjno-reklamowych oraz o ich odbiorcach, a także
podstawową wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb i oceny jakości usług
K_W11 : ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy dziennikarza zatrudnionego w prasie, radiu, telewizji, nowych
mediach oraz źródeł pozyskiwania informacji dziennikarskiejK_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować
merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane
z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej, w szczególności posiada podstawowe
umiejętności w zakresie prowadzenia badań społecznych niezbędnych do opracowania diagnoz potrzeb odbiorców
mediów, działań promocyjno-reklamowych
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i
ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością promocyjną, analizować ich
przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania
problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz wybrać i
zastosować właściwy sposób postępowania
K_U14 : ma podstawowy warsztat dziennikarski w zakresie dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz w
nowych mediach, jak również pracownika działu PR/reklamy/rzecznika, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas
praktyki zawodowej
K_U15 : ma pogłębiony warsztat dziennikarski (specjalizacja dziennikarska) lub pogłębiony warsztat pracownika działu
PR/reklamy/rzecznika (specjalizacja PR/reklama) lub pogłębiony warsztat dziennikarski i zawodowy w zakresie nowych
mediów (specjalizacja nowe media) lub pogłębiony warsztat specjalisty w zakresie komunikacji politycznej (specjalizacja
komunikacja polityczna)
K_U16 : potrafi rozpoznać, opisać i zastosować różne style wypowiedzi
K_U17 : potrafi przygotować materiał dziennikarski przeznaczony dla wszystkich typów mediów
K_U18 :potrafi przygotować skuteczny przekaz perswazyjny, informacyjny, promocyjny
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Moduł do wyboru w ramach specjalizacji dziennikarstwo
Po dokonaniu wyboru – obowiązkowy
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
III
I
dr MAGDALENA HODALSKA / red. RAFAŁ WIETOSZKO
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Konwersatorium: 75
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
5
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
2.5 ECTS – 75 godzin kontaktowych,
2.5 ECTS – 75 godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie określonych przez prowadzącego materiałów
dziennikarskich, systematyczna lektura literatury przedmiotu, samodzielna lektura i analiza wybranych
reportaży )
konwersatorium z elementami wykładu i zajęć warsztatowych
Na każdych zajęciach dokonywana jest ocena i analiza przygotowanych i zrealizowanych przez studentów zadań
cząstkowych, w oparciu o przedstawione na początku semestru kryteria, adekwatne dla wyznaczonego zadania.
Oceny dokonuje zarówno prowadzący, jak i wszyscy uczestnicy modułu.
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć oraz przygotowanych
materiałów dziennikarskich.
Student jest oceniany pod względem terminowości wykonywania zadań, pomysłowości i rzetelności ich
wykonania.
Student poznaje szczegółowo typologię, odmiany i funkcje reportażu, potrafi wskazać na cechy charakterystyczne
reportażu pisanego, radiowego, telewizyjnego. Ma opanować umiejętność zbierania materiału do reportażu
(rozmowa z bohaterami, dokumentacja), selekcjonować go, a następnie zredagować.
Tematyka zajęć:
1.Cechy charakterystyczne reportażu pisanego, radiowego, telewizyjnego (telenowela dokumentalna); reportaż
śledczy, społeczno-polityczny, społeczny, interwencyjny;
2.Mistrzowie reportażu;
3.Praca nad reportażem pisanym, radiowym, telewizyjnym;
4.Pozycja reportera w reportażu (uczestnik, słuchacz, rekonstruktor zdarzeń);
5.Bohater reportażu;
6.Wyeksponowanie problemu;
7.Pointa w reportażu.
I. Borkowski (red.), Reportaż bez granic? Teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne, Wrocław 2010;
W. Godzic, Telewizja i jej gatunki. Po Wielkim Bracie. Kraków 2004;
K. Klimczak, Reportaż radiowy – definicja i podział, w: Acta Universitstis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 14.
Dziennikarstwo, Łódź 2011;
G. Stachyra, Gatunki audycji w radiu sformatowanym, Lublin 2008;
Magdoń A., Reporter i jego warsztat, Kraków 2001.
K. Wolny-Zmorzyński, Reportaż - jak go napisać? Warszawa 2004.
J. Morawiecki, Mały człowiek. O współczesnym reportażu w Rosji, Warszawa 2010;
M. Palczewski, A. Worsowicz (red.), O dziennikarstwie śledczym. Normy, założenia, perspektywy, Łódź 2006;
M. Siembieda, Reportaż po polsku, Poznań 2003;
S. C. Bernard, Film dokumentalny. Kreatywne opowiadanie, Warszawa 2011;
Mistrzowie reportażu. Antologia. Opracował K. Wolny-Zmorzyński, Rzeszów 2001;
Najlepsze teksty prasowe. Edycja 1999 i 2000, Warszawa 1999 i 2002.
A. Skworz, A. Niziołek (red.), Biblia dziennikarstwa, Kraków 2010.
Losy nie wymyślone, K. Goldbergowa (oprac.), Warszawa 1980;
Rachunek sumienia, K. Goldbergowa (oprac.), Warszawa 1984.
Teksty (utwory) egzemplifikujące gatunki (mistrzowskie, kontrowersyjne, aktualne) a przeznaczone do analizy
oraz interpretacji – będą wybierane wspólnie przez prowadzących i studentów, na zajęciach.
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
dziennikarstwo opinii
WZID-D-DZ/04
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach
stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W08 : ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, działaniach promocyjno-reklamowych oraz o ich odbiorcach, a także
podstawową wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb i oceny jakości usług
K_W11 : ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy dziennikarza zatrudnionego w prasie, radiu, telewizji, nowych
mediach oraz źródeł pozyskiwania informacji dziennikarskiejK_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować
merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej
lub/i promocyjno-reklamowej, w szczególności posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań
społecznych niezbędnych do opracowania diagnoz potrzeb odbiorców mediów, działań promocyjno-reklamowych
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i
ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością promocyjną, analizować ich
przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania
problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz wybrać i
zastosować właściwy sposób postępowania
K_U14 : ma podstawowy warsztat dziennikarski w zakresie dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz w
nowych mediach, jak również pracownika działu PR/reklamy/rzecznika, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas
praktyki zawodowej
K_U15 : ma pogłębiony warsztat dziennikarski (specjalizacja dziennikarska) lub pogłębiony warsztat pracownika działu
PR/reklamy/rzecznika (specjalizacja PR/reklama) lub pogłębiony warsztat dziennikarski i zawodowy w zakresie nowych
mediów (specjalizacja nowe media) lub pogłębiony warsztat specjalisty w zakresie komunikacji politycznej (specjalizacja
komunikacja polityczna)
K_U16 : potrafi rozpoznać, opisać i zastosować różne style wypowiedzi
K_U17 : potrafi przygotować materiał dziennikarski przeznaczony dla wszystkich typów mediów
K_U18 :potrafi przygotować skuteczny przekaz perswazyjny, informacyjny, promocyjny
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Moduł do wyboru w ramach specjalizacji dziennikarstwo. Po dokonaniu wyboru – obowiązkowy
III
I
mgr MATEUSZ ZIMNOCH / red. MARCIN KUBAT
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego
udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module
przewidziane są takie zajęcia
Konwersatorium: 75
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
5
Bilans punktów ECTS
2.5 ECTS – 75 godzin kontaktowych, 2.5 ECTS – 75 godzin samodzielnej pracy studenta (wyszukiwanie w mediach
oraz przygotowywanie do analizy i oceny na zajęciach przykładów konkretnych gatunków dziennikarskich
<medialnych>; researching tematów do własnej i wspólnej realizacji; tworzenie materiałów zgodnie z
wypracowanymi podczas zajęć wskazaniami; recenzowanie prac innych studentów; przygotowanie referatów dot.
tematów szczątkowych poruszanych na zajęciach)
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
konwersatorium z elementami wykładu i zajęć warsztatowych
Na każdych zajęciach dokonywana jest ocena i analiza przygotowanych i zrealizowanych przez studentów
zadań cząstkowych, w oparciu o przedstawione na początku semestru kryteria, adekwatne dla
wyznaczonego zadania. Oceny dokonuje zarówno prowadzący, jak i wszyscy uczestnicy modułu.
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć oraz
przygotowanych materiałów dziennikarskich. Student jest oceniany pod względem terminowości
wykonywania zadań, pomysłowości i rzetelności ich wykonania.
Treści modułu kształcenia
W oparciu o zdobytą na zajęciach wiedzę na temat najważniejszych kontekstów zawodu dziennikarza (podział na
fakty i opinie, istota obiektywizmu i subiektywizmu dziennikarskiego, granice prawdy i fałszu mediach, problemy
dziennikarstwa opinii w dobie ponowoczesności etc.), student poznaje szczegółowo, teoretycznie i praktycznie,
cechy rodzajowe dziennikarstwa publicystycznego (dziennikarstwa opinii) oraz składających się na nie gatunków
(prasa, radio, telewizja, nowe media); jako adept publicystyki uczy się poszukiwać ważnych społecznie,
politycznie i kulturowo tematów (researching), pogłębiać i problematyzować wiedzę na ich temat, wyciągać
samodzielne, ale i udokumentowane wnioski, budować pointy i syntezy, przekonywać do własnych opinii, ale też
ponosić za nie odpowiedzialność i przewidywać ich potencjalne konsekwencje; ćwiczy dostosowywanie stylu do
potrzeb tematu, medium i odbiorcy; poznaje na zajęciach zasady tworzenia i redagowania artykułu
publicystycznego, komentarza, recenzji, felietonu; poznaje sylwetki mistrzów publicystyki oraz ich dorobek.
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Konteksty kulturowe zawodu dziennikarza (literatura podstawowa):
K. A. Appiah, Kosmopolityzm. Etyka w świecie obcych, przeł. J. Klimczyk, Warszawa 2008 (zwłaszcza rozdziały 2 i 3 nt.
faktów i wartości);
R. Ferber, Podstawowe pojęcia filozoficzne, t. I, przeł. M. Frankiewicz, Kraków 2008 (rozdziały 2, 3, 4 i 5 nt. języka, poznania,
prawdy i bytu);
Z. Kövecses, Język, umysł, kultura. Praktyczne wprowadzenie, przeł. A. Kowalcze-Pawlik, M. Buchta, Kraków 2011 (rozdziały
1 i 2 nt. poglądu obiektywistycznego i doświadczeniowego oraz nt. teorii kategoryzacji i relatywizmu językowego).
Warsztat dziennikarza opinii:
a) Literatura podstawowa:
J. Adamowski (red.), O warsztacie dziennikarskim, Warszawa 2002;
A. Skworz, A. Niziołek (red.), Biblia dziennikarstwa, Kraków 2010 (wybrane rozdziały).
b) Literatura uzupełniająca:
R. Czamański, Artykuł publicystyczny, czyli fakty na gorąco, w: Dziennikarstwo od kuchni, pod red. A. Niczyperowicza,
Poznań 2001;
P. Kurek, Komentarz, czyli suwerenność myślenia, w: Abecadło dziennikarza, pod red. A. Niczyperowicza, Poznań 2006;
E. Grzelakowa, Ironia w komentarzu prasowym, w: Tekst w mediach, pod red. K. Michalewskiego, Łódź 2002.
Teoria gatunków publicystycznych (literatura podstawowa):
W. Godzic, Telewizja i jej gatunki. Po Wielkim Bracie, Kraków 2004 (wybrane rozdziały);
M. Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin 2004 (wybrane rozdziały);
K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Warszawa 2010
(wybrane rozdziały).
Case study (literatura podstawowa):
Teksty przeznaczone do analizy oraz interpretacji będą wybierane wspólnie przez prowadzących i studentów na zajęciach.
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
SPECJALIZACJA
REKLAMA I PR
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
media relations
WZID-D-RPR/01
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową, zorientowaną na zastosowania praktyczne w sferze promocji
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu media relations
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji społecznych, a także związanych z
wybraną sferą działalności promocyjno-reklamowej
K_W06 : ma wiedzę na temat istniejących uregulowań prawnych, dotyczących mediów (sprostowanie)
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach
stosowanych w instytucjach związanych z PR
K_W08 : ma podstawową wiedzę o działaniach promocyjno-reklamowych oraz o ich odbiorcach, a także podstawową
wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb i oceny jakości usług
K_W12 : ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy pracownika działu PR
K_W14 : ma wiedzę podstawową na temat języka jako narzędzia komunikacji
K_W15 : posiada wiedzę rozszerzoną na temat warsztatu pracy pracownika działu PR (specjalizacja reklama i PR)
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł
i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować
wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z pracą w zakresie media
relations
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z media relations
K_U06 : posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości usług związanych z działalnością i promocyjnoreklamową
K_U07 : potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji związanych z wybraną
sferą działalności promocyjno-reklamowej (sprostowanie)
K_U14 : ma podstawowy warsztat pracownika działu PR
K_U15 : ma pogłębiony warsztat pracownika działu PR (specjalizacja PR/reklama)
K_U16 : potrafi rozpoznać, opisać i zastosować różne style wypowiedzi
K_U17 : potrafi przygotować materiał dziennikarski przeznaczony dla wszystkich typów mediów
K_U18 :potrafi przygotować skuteczny przekaz perswazyjny, informacyjny, promocyjny
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze mediów i w innych
obszarach okołomedialnej działalności zawodowej
K_K08 : dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności zawodowej
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Moduł do wyboru w ramach specjalizacji reklama i PR
Po dokonaniu wyboru – obowiązkowy
III
I
dr AGNIESZKA SZYMAŃSKA / mgr KARINA GRYGIEREK
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
moduł do wyboru w ramach specjalizacji reklama i PR
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Konwersatorium: 75
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
5
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy
program kształcenia przewiduje praktyki
2.5 ECTS – 75 godzin kontaktowych, 2.5 ECTS – 75 godzin samodzielnej pracy studenta (w tym zakresie
program kursu przewiduje m.in. przygotowanie materiału prasowego/sprostowania / scenariusza
wydarzenia medialnego / konferencji prasowej/bazy danych mediów)
zajęcia warsztatowe z elementami wykładu i konwersatorium
Na każdych zajęciach dokonywana jest ocena i analiza przygotowanych i zrealizowanych przez studentów
zadań cząstkowych (m.in. przygotowanie materiału prasowego/sprostowania/scenariusza konferencji
prasowej/bazy danych mediów), w oparciu o przedstawione na początku semestru kryteria, adekwatne
dla wyznaczonego zadania. Oceny dokonuje zarówno prowadzący, jak i wszyscy uczestnicy modułu.
Analiza obejmuje także kwestię etyki zawodowej, warsztatowej i konsekwencji społecznych pracy
piarowca, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistów polit-PR.
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć. Student jest
oceniany pod względem terminowości wykonywania zadań, pomysłowości i rzetelności ich wykonania.
W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę, zorientowaną na zastosowania praktyczne w zakresie działań
media relations w odniesieniu do komunikacji politycznej. Student zdobywa wiedzę o metodyce
wykonywania zadań i warsztacie zawodowym pracownika PR w zakresie poprawnego kształtowania
relacji z mediami.
Student wie, w jaki sposób przygotować materiał prasowy/sprostowanie/konferencję prasową/bazę
danych mediów i zna zasady tworzenia komunikatów medialnych/organizacji konferencji
prasowej/kształtowania właściwych kontaktów z mediami.
Student potrafi wykorzystać posiadana wiedzę i w kontekście własnych potrzeb promocyjnych określić
potrzeby informacyjne swoich odbiorców, a także odpowiednio dobrać i sprofilowac swoje działania
komunikacyjne.
Student potrafi ocenić skuteczność podjętych działań komunikacyjnych (w tym obliczyć wartość
ekwiwalentu reklamowego podjętych działań), wyciągać wnioski i modyfikować swoje działania
komunikacyjne w przyszłości.
Głównym celem zajęć jest praktyczne przygotowanie studenta do realizacji zadań w zakresie media
relations.
B. Rozwadowska, Public Relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Wyd. Studio EMKA, Warszawa 2010
J. Olędzki, D. Tworzydło (red.), Public Relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Warszawa 2006
W. Jabłoński, Kreowanie informacji. Media relations, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006
A. Jay, R. Jay, Skuteczna prezentacja, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2000
A. E. Pietkiewicz, Konferencja, Centrum Inofrmacji Menedżera, Warszawa 1999
J. G. Fischer, Jak zorganizowac perfekcyjną konferencję?, Wyd. Helion, Gliwice 2000
B. Hawkins, Bądź kreatywny i pomysłowy, Wyd. Helion, Gliwice 1999
A. Green, Kreatywność w public relations, PWE, Warszawa 2004
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
strategia public relations
WZID-D-RPR/02
język polski
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową, zorientowaną na zastosowania praktyczne w sferze promocji
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu public relations
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą działalności
promocyjno-reklamowej
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach
stosowanych w instytucjach związanych z PR
K_W08 : ma podstawową wiedzę o działaniach promocyjno-reklamowych oraz o ich odbiorcach, a także podstawową
wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb i oceny jakości usług
K_W12 : ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy pracownika działu PR
K_W15 : posiada wiedzę rozszerzoną na temat warsztatu pracy pracownika działu PR (specjalizacja reklama i PR)
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł
i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować
wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z pracą w public relations
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z public relations
K_U06 : posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości usług związanych z działalnością i promocyjnoreklamową
K_U14 : ma podstawowy warsztat pracownika działu PR
K_U15 : ma pogłębiony warsztat pracownika działu PR (specjalizacja PR/reklama)
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze mediów i w innych
obszarach okołomedialnej działalności zawodowej
K_K08 : dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności zawodowej
Moduł do wyboru w ramach specjalizacji reklama i PR
Po dokonaniu wyboru – obowiązkowy
III
I
dr AGNIESZKA SZYMAŃSKA / mgr KARINA GRYGIEREK
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
moduł do wyboru w ramach specjalizacji PR i reklama
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Konwersatorium: 75
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
5
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
2.5 ECTS – 75 godzin kontaktowych, 2.5 ECTS – 75 godzin samodzielnej pracy studenta (w tym zakresie
program kursu przewiduje m.in. analizę sytuacji wyjściowej klienta, w tym analizę działań
komunikacyjnych podejmowanych w określonej branży-sektorze rynku, realizację zadań z zakresu
identyfikacji właściwej grupy docelowej, określenia właściwego celu kampanii, ustalenie i przygotowanie
scenariuszy planowanych działań komunikacyjnych).
zajęcia warsztatowe z elementami wykładu i konwersatorium
Na każdych zajęciach dokonywana jest ocena i analiza przygotowanych i zrealizowanych przez studentów
zadań cząstkowych (kolejne etapy przygotowania strategii PR dla wybranego podmiotu), w oparciu o
przedstawione na początku semestru kryteria, adekwatne dla wyznaczonego zadania. Oceny dokonuje
zarówno prowadzący, jak i wszyscy uczestnicy modułu. Analiza obejmuje także kwestię etyki zawodowej,
warsztatowej i konsekwencji społecznych pracy pracowników PR.
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć. Student jest
oceniany pod względem terminowości wykonywania zadań, pomysłowości i rzetelności ich wykonania.
Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie projektu strategii PR dla wybranego podmiotu.
W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę, zorientowaną na zastosowania praktyczne w zakresie
kształtowania strategii public relations. Student zdobywa wiedzę o metodyce wykonywania zadań i
warsztacie zawodowym pracownika PR, odpowiedzialnego za kreację i realizację strategii PR.
Student wie, w jaki sposób dokonać analizy sytuacji wyjściowej, zna zasady budowania strategii public
relations.
Student potrafi wykorzystać posiadana wiedzę i w kontekście własnych potrzeb promocyjnych określić
potrzeby informacyjne swoich odbiorców, a także odpowiednio dobrać i sprofilowac swoje działania
komunikacyjne.
Student potrafi ocenić skuteczność podjętych działań komunikacyjnych, wyciągać wnioski i modyfikować
swoje działania komunikacyjne w przyszłości.
Głównym celem zajęć jest praktyczne przygotowanie studenta do realizacji zadań w zakresie public
relations.
B. Rozwadowska, Public Relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Wyd. Studio EMKA, Warszawa 2010
S. Oliver, Strategia public relations, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005
A. Szymańska, Public relations jako narzędzie promocji dla małej i średniej przedsiębiorczości, [w:] A. Hess
(red.), Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej. Szanse – wizerunek – korzyści,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007
A. Golewska-Stafiej (red.), PR czyli społeczne zaangażowanie biznesu, Fundacja Komunikacji Społecznej,
Warszawa 2004
R. Szczepanik, O. Krzyżowska, Nietypowe przypadki Public Relations, OnePress, Wyd. Helion, Gliwice 2003
Literatura dodatkowa:
A. Green, Kreatywność w public relations, PWE, Warszawa 2004
T. R. V. Foster, Zdobywanie dobrego publicity na 101 sposobów, IFC Press, Kraków 1999
B. Hawkins, Bądź kreatywny i pomysłowy, Wyd. Helion, Gliwice 1999
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
kreatywność w PR i reklamie
WZID-D-RPR/03
język polski
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w
szczególności z zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i
komunikacja społeczna, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności
ipromocyjno-reklamowej
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin
właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym związaną z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z
wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz prawnych i
ekonomicznych uwarunkowaniach ich funkcjonowania
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych
praktykach stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności promocyjnoreklamowej
K_W08 : ma podstawową działaniach promocyjno-reklamowych oraz o ich odbiorcach, a także
podstawową wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb i oceny jakości usług
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji
zadań i rozwiązywania problemów dotyczących wybranej sfery działalności promocyjnoreklamowej oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania
Moduł do wyboru w ramach specjalizacji reklama i PR
Po dokonaniu wyboru – obowiązkowy
III
I
dr MAŁGORZATA MAJEWSKA / dr ROKSANA ULATOWSKA
Brak
Konwersatorium: 75
5
2.5 ECTS – 75 godzin kontaktowych,
2.5 ECTS – 75 godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie projektu rozwiązań
promocyjnych i komunikacyjnych wraz z prognozowaną ich skutecznością, systematyczne
przygotowanie do zajęć, lektura literatury przedmiotu)
zajęcia warsztatowe z elementami wykładu i konwersatorium
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć oraz
przygotowanego w trakcie zajęć projektu. Student jest oceniany pod względem terminowości
wykonywania zadań, pomysłowości i nowatorstwa proponowanych w czasie zajęć i
przygotowanym projekcie rozwiązań promocyjnych i komunikacyjnych oraz ich prognozowanej
skuteczności.
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
1. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, Kraków 2001
2. K. Mroziewicz, Dziennikarz w globalnej wiosce, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna SA,
Warszawa 2004
3. W. Furman, A. Kaliszewski, K. Wolny-Zmorzyński, Gatunki dziennikarskie. Specyfika ich
tworzenia i redagowania, wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania, Rzeszów 2000
4. R. Cialdini, Wywieraniae wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Warszawa 2001
5. E. Aronson, Psychologia Społeczna, wyd. Zysk i S-ka
6. B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Naukowe PWN 2007
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
event marketing
WZID-D-RPR/04
język polski
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z
zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zorientowaną na
zastosowania praktyczne w sferze działalności promocyjnej
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna związaną ze sferą promocyjną
K_W06 : ma wiedzę na temat istniejących uregulowań prawnych, dotyczących działalności medialnej i
okołomedialnej
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach
stosowanych w instytucjach związanych ze sferą działalności promocyjnej
K_W08 : ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, działaniach promocyjno-reklamowych oraz o ich
odbiorcach, a także podstawową wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb i oceny jakości usług
K_W15 : posiada wiedzę rozszerzoną na temat warsztatu pracy w zakresie wybranej specjalizacji - pracownika
działu PR/reklamy/rzecznika
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych
autorów oraz formułować wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane ze sferą
działalności promocyjnej
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane ze sferą działalności promocyjnej
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych działalnością promocyjną, analizować ich przyczyny,
prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i
rozwiązywania problemów dotyczących sfery działalności promocyjnej oraz wybrać i zastosować właściwy
sposób postępowania
K_U15 : ma pogłębiony warsztat pracownika działu PR/reklamy/rzecznika
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Moduł do wyboru w ramach specjalizacji reklama i PR
Po dokonaniu wyboru – obowiązkowy
III
I
dr MAŁGORZATA WINIARSKA-BRODOWSKA / mgr MAJA DREXLER / red. KRZYSZTOF NEPELSKI
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Moduł do wyboru w ramach specjalizacji Reklama i PR
Konwersatorium: 75
5
2.5 ECTS – 75 godzin kontaktowych, 2.5 ECTS – 75 godzin samodzielnej pracy studenta (analiza
wybranej imprezy masowej (artystycznej, rozrywkowej lub sportowej), opracowanie scenariusza eventu
(temat uzgodniony z prowadzącym), przygotowanie wystąpienia publicznego (temat wybrany przez
uczestnika), systematyczna lektura literatury przedmiotu i bieżące przygotowanie do zajęć).
Zajęcia warsztatowe z elementami wykładu i konwersatorium
Ocenie, w oparciu o zaprezentowane na pierwszych zajęciach kryteria, dostosowane do wyznaczonych
zadań, podlegać będą wszystkie cząstkowe projekty realizowane przez uczestników. Przedmiotem oceny
będą kwestie merytoryczne, warsztatowe, komunikacyjne oraz etyczne. Oceny, poprzedzonej dyskusją,
dokonywać będzie zarówno prowadzący, jak i uczestnicy zajęć.
Podstawą zaliczenia na ocenę będzie obecność, aktywność i zaangażowanie w trakcie zajęć oraz
wykonanie przez każdego uczestnika następujących zadań: analiza wybranej imprezy masowej
(artystycznej, rozrywkowej lub sportowej), opracowanie scenariusza eventu (temat uzgodniony z
prowadzącym), przygotowanie wystąpienia publicznego (temat wybrany przez uczestnika).
Student jest oceniany pod względem terminowości wykonywania zadań, pomysłowości i nowatorstwa
prezentowanych projektów.
W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę, zorientowaną na zastosowania praktyczne w zakresie działań
promocyjnych związanych z event marketingiem, organizacją imprez masowych, wystąpieniami
publicznymi, poznaje warsztat pracy pracownika działu PR i reklamy oraz metodykę realizacji zadań
promocyjnych w odniesieniu do wskazanych wcześniej obszarów. Student samodzielnie przygotowuje
projekt oraz wykonuje zadania na ustalony wcześniej temat, dokonując wyboru źródeł, metod,
argumentów, oceniając przydatność różnych procedur, praktyk, instrumentów komunikacyjnych oraz ich
skuteczność.
Allen J., Organizacja imprez, Wyd. International Publishing Service, 2006
Allen J., Imprezy korporacyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010
Bączek J.B., Psychologia eventów, Wyd. STAGEMAN POLSKA, Warszawa 2011
Budzyński W., Public Relations. Strategie i nowe techniki kreowania wizerunku, Wyd. Poltext 2008
Flis J., Samorządowe Public Relations, WUJ, Kraków 2007
Grzegorczyk A. (red.), Event marketing jako nowa forma organizacji procesów komunikacyjnych, Wyd.
WSP 2009
Pacut M., Śliwińska K., Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku, Wolters Kluwert
Polska, Warszawa 2011
Rozwadowska B., Public Relations. Teoria praktyka perspektywy, Studio Emka, Warszawa 2002
Strugarek J., Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, Wyd. Naukowe
UAM, Poznań 2011
Suski P., Zgromadzenia i imprezy masowe, Wyd. Prawnicze LexisNexis, 2007
SPECJALIZACJA
NOWE MEDIA
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
media społecznościowe
WZID-D-NM/01
język polski
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z zakresu
dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zorientowaną na zastosowania
praktyczne w wybranej sferze działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W02: zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym związaną z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i
promocyjno-reklamowej
K_W03: ma wiedzę o historii oraz doktrynach, dotyczących ewolucji i znaczenia mediów oraz procesów komunikacji
społecznej
w obrębie społeczeństwa, o przyczynach, przebiegu i konsekwencji tych zmian w Polsce i na świecie
K_W04 : ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i medialnego we współczesnym
społeczeństwie informacyjnym i relacjach między oboma systemami w Polsce i na świecie
K_W05: ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą działalności
społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach ich
funkcjonowania
K_W07: ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach
stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W08: ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, działaniach promocyjno-reklamowych oraz o ich odbiorcach, a także
podstawową wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb i oceny jakości usług
K_W11: ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy dziennikarza zatrudnionego w prasie, radiu, telewizji, nowych
mediach oraz źródeł pozyskiwania informacji dziennikarskiej
K_W12: ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy pracownika działu PR i reklamy
K_W15: posiada wiedzę rozszerzoną na temat warsztatu pracy w zakresie wybranej specjalizacji: dziennikarza
(specjalizacja dziennikarska) lub pracownika nowych mediów (specjalizacja nowe media) lub pracownika działu
PR/reklamy/rzecznika (specjalizacja reklama i PR) lub specjalisty ds. komunikacji politycznej (specjalizacja komunikacja
polityczna)
K_U02: potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_U03: samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i
promocyjno-reklamowej, w szczególności posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań społecznych
niezbędnych do opracowania diagnoz potrzeb odbiorców mediów, działań promocyjno-reklamowych
K_U05: potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością promocyjną, analizować ich
przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki
K_U06: posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości usług związanych z działalnością medialną lub/i
promocyjno-reklamową
K_U09: potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania
problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz wybrać i
zastosować właściwy sposób postępowania
K_U14: ma podstawowy warsztat dziennikarski w zakresie dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz w
nowych mediach, jak również pracownika działu PR/reklamy/rzecznika, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas
praktyki zawodowej
K_U15: ma pogłębiony warsztat dziennikarski (specjalizacja dziennikarska) lub pogłębiony warsztat pracownika działu
PR/reklamy/rzecznika (specjalizacja PR/reklama) lub pogłębiony warsztat dziennikarski i zawodowy w zakresie nowych
mediów (specjalizacja nowe media) lub pogłębiony warsztat specjalisty w zakresie komunikacji politycznej (specjalizacja
komunikacja polityczna)
K_U17: potrafi przygotować materiał dziennikarski przeznaczony dla wszystkich typów mediów
K_K02: potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K04: prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K06: ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze mediów i w innych
obszarach okołomedialnej działalności zawodowej
Moduł do wyboru w ramach specjalizacji nowe media
Po dokonaniu wyboru – obowiązkowy
III
I
mgr AGNIESZKA CAŁEK
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
moduł do wyboru w ramach specjalizacji medialnej
Konwersatorium: 75
5
2,5 ECTS – 75 godzin kontaktowych, 2,5 ECTS – 75 godzin samodzielnej pracy studenta
(zapoznanie się z literaturą specjalistyczną i aktualnymi pismami branżowymi, opracowanie
projektów indywidulnych i grupowych, wdrażanie projektów, konsultacje z organizacjami, dla
których przygotowywane są kampanie)
wykład, prezentacje multimedialne, konwersatorium, techniki kreatywne, laboratorium, projekty
grupowe, analizy przypadków
test składający się z pytań otwartych dotyczących teorii nowych mediów
projekt autokreacji użytkownika w mediach społecznościowych (indywidualny)
projekt kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych (grupowy)
Zaliczenie na ocenę
obecność na co najmniej 80 proc. zajęć
zdany test (połowa wszystkich możliwych do uzyskania punktów + 1)
złożenie w terminie i publiczna prezentacja projektu indywidualnego oraz uzyskanie za niego pozytywnej
oceny
złożenie w terminie i prezentacja publiczna projektu grupowego oraz uzyskanie za niego pozytywnej
oceny
Podczas zajęć student zapoznaje się z definicją, typami i funkcjami mediów społecznościowych.
Poznaje ich miejsce w systemie medialnym. Zdobywa wiedzę na temat ich rozwoju i jego
umiejscowienia na osi czasu. Poznaje podstawowe narzędzia mediów społecznościowych służące
do prywatnego i komercyjnego użytkowania. Uczy się podstawowych sposobów wykorzystania
mediów społecznościowych do celów indywidualnych i promocyjnych. Poznaje mocne i słabe
strony mediów społecznościowych oraz szanse i zagrożenia jakie niesie ich użytkowanie.
Student krytycznie analizuje media społecznościowe pod kątem celów i funkcji, jakie spełniają.
Poprzez samodzielne przygotowanie projektu autoprezentacji w mediach społecznościowych
nabywa umiejętności efektywnego doboru społecznościowych kanałów komunikowania, które
może wykorzystać do budowania swojego wizerunku prywatnego i zawodowego w Internecie. W
toku przygotowania projektu grupowego opracowuje kompletną strategię promocji produktu,
usługi lub idei przy pomocy mediów społecznościowych.
Stosuje w praktyce techniki kreatywne i negocjacyjne oraz prowadzi research w sieci, a także
twórczo wykorzystuje zebrane za jego pomocą dane.
W toku zajęć student kształtuje również kompetencje komunikacyjne i umiejętność pracy w grupie.
Rozwija też możliwości techniczne w zakresie różnych form prezentacji audiowizualnej. Doskonali
także swój warsztat z zakresu autoprezentacji.
Student potrafi w sposób elastyczny modyfikować strategię eliminując błędy. Ocenia efektywność
wprowadzonej strategii. Wyciąga wnioski na temat słabych i mocnych punktów projektów.
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
1.Dijk J. van, Społeczne aspekty nowych mediów: analiza społeczeństwa sieci, PWN, Warszawa, 2010.
2.Evans L., Social media marketing : odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali
społecznościowych, Helion, Gliwice, 2011.
3.Handley A., Chapman C.C., Scott D. M., Content rules : how to create killer blogs, podcasts, videos, ebooks,
webinars (and more) that engage customers and ignite your business, Wiley, New York, 2011.
4.Mac A., E-przyjaciele, One Press, Gliwice, 2011.
5.Safko L., Brake D.K., The Social media Bible. Tactics, tools and stretegies for business success, Wiley, New
Jersey, 2009.
6.Treadaway Ch., Smith M., Godzina dziennie z Facebook marketingiem, Helion, Gliwice, 2010.
1.Gershon I., The breakup 2.0 : disconnecting over new media, Cornell University Press, New York, 2010.
2.Shirky C., Here comes everybody: the power of organizing without organizations, Penguin Press, New
York, 2008.
3.Wybrane teksty z portalu: http://socialmedia.pl.
4.Wybrane teksty z portalu: http://www.wirtualnemedia.pl.
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
projektowanie komunikacji sieciowej
WZID-D-NM/02
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z zakresu
dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zorientowaną na zastosowania
praktyczne w wybranej sferze działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym związaną z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i
promocyjno-reklamowej
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą działalności
społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach ich
funkcjonowania
K_W06 : ma wiedzę na temat istniejących uregulowań prawnych, dotyczących mediów, jak również regulujących zakres
uprawnień w zawodowej działalności medialnej i okołomedialnej
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach
stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W08 : ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, działaniach promocyjno-reklamowych oraz o ich odbiorcach, a także
podstawową wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb i oceny jakości usług
K_W11 : ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy dziennikarza zatrudnionego w prasie, radiu, telewizji, nowych
mediach oraz źródeł pozyskiwania informacji dziennikarskiej
K_W12 : ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy pracownika działu PR i reklamy
K_W13 : ma wiedzę podstawową na temat technologii informacyjnych
K_W14 : ma wiedzę podstawową na temat języka jako narzędzia komunikacji
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł
i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować
wnioski
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej
lub/i promocyjno-reklamowej, w szczególności posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań
społecznych niezbędnych do opracowania diagnoz potrzeb odbiorców mediów, działań promocyjno-reklamowych
K_U06 : posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości usług związanych z działalnością medialną lub/i
promocyjno-reklamową
K_U07 : potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji związanych z wybraną
sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej, w szczególności prawa autorskiego, i związane z
zarządzaniem własnością intelektualną
K_U08 : potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizację projektu związanego z wybraną sferą działalności
społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze mediów i w innych
obszarach okołomedialnej działalności zawodowej
K_K07 : ma świadomość istnienia kodów aksjologicznych oraz zna kodeksy etyczne, normujące działania w sferze mediów
i w innych zawodach okołomedialnych
K_K08 : dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności zawodowej
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Moduł do wyboru w ramach specjalizacji nowe media
Po dokonaniu wyboru – obowiązkowy
III
I
red. MARIN NIEMCZYK
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Konwersatorium: 75
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
5
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy
program kształcenia przewiduje praktyki
2.5 ECTS – 75 godzin kontaktowych, 2.5 ECTS – 75 godzin samodzielnej pracy studenta (student realizuje
koncepcję i projekt komunikacji sieciowej w pracy dziennikarza). Projekt- opis, prezentacja i symulacja projektu
komunikacji w sieci).
Zajęcia warsztatowe z elementami wykładu i konwersatorium.
Omawiane i oceniane są realizowane przez studentów w grupach projekty, przygotowane w oparciu o
przedstawione na początku semestru kryteria i zadaną literaturę. Oceny dokonuje zarówno prowadzący, jak i
wszyscy uczestnicy modułu.
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć oraz na podstawie
przygotowanych projektów. Student jest oceniany pod względem terminowości oddawanych zadań,
pomysłowości, staranności i rzetelności ich wykonania.
W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę, zorientowaną na zastosowania praktyczne w zakresie podstaw
projektowania i pozycjonowania www; zapoznaje się z warsztatem pracy projektanta stron internetowych, a
także organizacją użyteczności serwisów internetowych i architektury informacji. Student przygotowuje
samodzielny projekt na zadany temat.
Problematyka zajęć:
Podstawowe zagadnienia z zakresu: ekonomiki informacji, ekonomiki mediów, użyteczności serwisów
informacyjnych, architektury informacji.
Podstawy projektowania witryn internetowych.
Architektura informacji. Systemy nawigacji i organizacji informacji w informacyjnych serwisach internetowych.
Wyszukiwarki w informacyjnych serwisach internetowych, metadane, ekosystemy internetowe.
Użyteczność z punktu widzenia użytkownika końcowego.
Potrzeby i zachowania użytkowników. Analizy heurystyczne.
Modele biznesowe i strategie w internetowym sektorze medialnym. Wieloplatformowość.
Projektowanie architektury informacji oraz tworzenie dokumentacji, graficzne interfejsy użytkownika.
Oprogramowanie do tworzenia diagramów przepływu informacji (Microsoft Visio, Microsoft Power-Point, XMind)
oraz prototypowania (Axure, Balsamic Mockups).Praktyczne zajęcia z projektowania makiety informacyjnych
serwisów internetowych .
1.Peter Morville & Louis Rosenfeld; Information Architecture for the World Wide Web, Nowy Jork 2002,, O'Reilly
Media Inc. ;
2.Steve Krug Nie każ mi myśleć, Gliwice 2006, Helion;
3.Marek Kasperski, Anna Boguska-Torbicz, Projektowanie stron WWW. Użyteczność w praktyce, Gliwice 2008,
Helion;]
4.Ash T..Strona docelowa. Optymalizacja, teksty, konwersja, tłum. B.Sałbut, Helion, Gliwice 2009.
5.Nielsen J., Loranger H., Optymalizacja serwisów internetowych, tłum. Z. Smogur, Helion, Gliwice 2007.
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
estetyka nowych mediów
WZID-D-NM/03
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z
zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zorientowaną na
zastosowania praktyczne w sferze nowych mediów
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym przede wszystkim związaną z działalnością
dziennikarską w nowych mediach
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych ze sferą nowych
mediów
K_W06 : ma wiedzę na temat istniejących uregulowań prawnych, dotyczących nowych mediów, jak również
regulujących zakres uprawnień w zawodowej działalności medialnej i okołomedialnej
K_W10 : zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego ze
szczególnym uwzględnieniem nowych mediów
K_W11 : ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy dziennikarza zatrudnionego w nowych mediach oraz
źródeł pozyskiwania informacji dziennikarskiej
K_W12 : ma wiedzę podstawową na temat wykorzystania nowych mediów w pracy pracownika działu PR i
reklamy
K_W13 : ma wiedzę podstawową na temat technologii informacyjnych
K_W15 : posiada wiedzę rozszerzoną na temat warsztatu pracownika nowych mediów
K_U01 : potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i użytkować informację z nowych mediów
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności dziennikarskie związane z nowymi
mediami
K_U07 : potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji związanych z
nowymi mediami, w szczególności prawa autorskiego, i związane z zarządzaniem własnością intelektualną
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i
rozwiązywania problemów dotyczących działalności dziennikarskiej w nowych mediach oraz wybrać i
zastosować właściwy sposób postępowania
K_U14 : ma podstawowy warsztat dziennikarski w zakresie dziennikarstwa w nowych mediach
K_U15 : ma pogłębiony warsztat dziennikarski w zakresie nowych mediów
K_U17 : potrafi przygotować materiał dziennikarski przeznaczony dla wszystkich typów nowych mediów
K_U18 :potrafi przygotować skuteczny przekaz perswazyjny, informacyjny, promocyjny
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze nowych mediów i
w innych obszarach okołomedialnej działalności zawodowej
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Moduł do wyboru w ramach specjalizacji nowe media
Po dokonaniu wyboru – obowiązkowy
III
I
dr ANNA NACHER
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Brak
Konwersatorium: 75
5
2.5 ECTS – 75 godzin kontaktowych, 2.5 ECTS – 75 godzin samodzielnej pracy studenta (prezentacja
i publikacja autorskich treści w sieci- WWW. BLOG. Współpraca z jednostkami biznesowymi w
ramach realizacji projektów dla zleceniodawców).
Zajęcia warsztatowe z elementami wykładu i konwersatorium
Omawiane i oceniane są realizowane przez studentów w grupach projekty, przygotowane w
oparciu o przedstawione na początku semestru kryteria i zadaną literaturę. Oceny dokonuje
zarówno prowadzący, jak i wszyscy uczestnicy modułu.
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć oraz na
podstawie przygotowanych projektów. Student jest oceniany pod względem terminowości
oddawanych zadań, pomysłowości, staranności i rzetelności ich wykonania.
W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę zorientowaną na zastosowanie praktyczne w mediach.
Zapoznaje się z istotnymi elementami historii i zasadami projektowania dla nowych mediów;
specyfiką pracy grafika komputerowego. Zapoznaje się z warsztatem pracy i narzędziami. Realizuje
projekty w zakresie: projektowania i modelowania 3d, 2d.
1.Bergstrom B., Komunikacja wizualna. Tłumaczenie J. Tarnawska. Warszawa 2009;
2.Gavin Ambrowe, Paul Haris, Layout. Zasady/Kompozycja/Zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN
2007;
3.Adobe ILLUSTRATOR, Helion 2008;
4.David Blatner, Bruce Fraser „Photoshop CS2”, Helion 2006;
5.Gavin Ambrose, Paul Harris, „Typografia”, PWN Warszawa 2008r;
6.Roland Zimek, CorelDRAW 15. Ćwiczenia praktyczne.
7.Rhino 3d, materiały szkoleniowe.
8.3D Studio max. Czarna księga animatora, Helion 1998 r.
9.Stuart Allan, Newsy w sieci: Internet i dziennikarstwo, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008
10.Paul Levinson, Nowe nowe media, WAM, Kraków 2010.
11.Bohdan Jung, Wokół mediów ery Web 2.0. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
12.Zbigniew Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów: historia, teoria, praktyka, Wydawnictwo
Literackie, Kraków 2009.
13.Jan Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2006.
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
psychologia internetu
WZID-D-NM/04
język polski
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności posiada
podstawową wiedzę z zakresu psychologii społecznej i procesów psychologicznych zachodzących w procesie komunikacji
w Internecie
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu psychologii Internetu
K_W03 : ma wiedzę o historii oraz zmianach społecznych, dotyczących ewolucji i znaczenia komunikacji internetowej w
obrębie społeczeństwa, o przyczynach, przebiegu i konsekwencji tych zmian
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i działaniu instytucji związanych z funkcjonowaniem Internetu
K_W06 : ma podstawowa wiedzę na temat istniejących uregulowań prawnych, dotyczących Internetu
K_W09 : ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie dziedzin i dyscyplin
naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł
i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować
wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności związane z analizą i interpretacją zjawisk i
procesów psychologicznych zachodzących w Internecie
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje projekty związane z analizą i interpretacją zjawisk w Internecie
K_U04 : W oparciu o wiedzę z zakresu psychologii społecznej oraz psychologii ogólnej,
rozumie i potrafi analizować oraz interpretować zjawiska społeczne i procesy psychologiczne związane z działalnością
medialną i okołomedialną w Internecie
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych i procesów psychologicznych w Internecie
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania
problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej lub medialnej, w szczególności internetowej, oraz wybrać
i zastosować właściwy sposób postępowania
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze mediów, w tym szczególnie
internetowych, i w innych obszarach okołomedialnej działalności zawodowej
K_K08 : dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, zwłaszcza sieciowej, jak i okołomedialnej
działalności zawodowej
Moduł do wyboru w ramach specjalizacji nowe media
Po dokonaniu wyboru – obowiązkowy
III
I
mgr ALEKSANDRA JASZCZAK
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
wykład, konwersatorium
Brak
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego
udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module
przewidziane są takie zajęcia
Konwersatorium: 75
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
5
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
2.5 ECTS – 75 godzin kontaktowych,
2.5 ECTS – 75 godzin samodzielnej pracy studenta (zapoznanie się z litaraturą, przygotowanie projektu na
zadany temat; przygotowanie do testu zaliczeniowego)
wykład, konwersatorium, prezentacje multimedialne, dyskusja, laboratorium, analizy przypadków,
projekty
test otwarty
projekt związany z analizą i interpretacją zjawisk w internecie
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć
wchodzących w zakres danego modułu
Zaliczenie na ocenę - obecność na co najmniej 80 proc. zajęć; test zdany na poziomie co najmniej 51
proc. ; prezentacja projektu i uzyskanie za niego oceny pozytywnej
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
Student posiada wiedzę odnośnie psychologicznych uwarunkowań funkcjonowania użytkownika w sieci. Definiuje
specyfikę środowiska wirtualnego i opisuje jej wpływ na funkcjonowanie użytkowników. Omawia problematykę
tożsamości w sieci, wymienia narzędzia autokreacji. Charakteryzuje komunikację za pomocą internetu, wraz z jej
zaletami i ograniczeniami. Zna mechanizmy tworzenia się wirtualnych relacji, zarówno tych 1 do 1, jak i grup czy
całych sieci; wymienia przyczyny i konsekwencje tego zjawiska. Omawia pozytywne aspekty funkcjonowania w
sieci. Definiuje zagrożenia związane z korzystaniem z internetu. Opisuje relacje pomiędzy funkcjonowaniem
online i offline. Zna prawne regulacje dotyczące działań w przestrzeni wirtualnej.
Uczestnik zajęć potrafi w sposób przemyślany i odpowiedzialny budować swoją tożsamość w sieci przy pomocy
poznanych narzędzi. Poprawnie identyfikuje zagrożenia, które pojawiają się w internecie. Krytycznie analizuje i
ocenia zjawiska psychologiczne zachodzące w sieci. Rozpoznaje manipulację medialną i cyberprzemoc.
Skutecznie komunikuje się w sieci. Posiada określone strategie komunikowania się ze innymi użytkownikami i
potrafi je elastycznie modyfikować wraz ze zmieniającymi się warunkami. Doskonali swoje umiejętności
komunikacyjne i umiejętność naukowej dyskusji. Poddaje krytycznemu osądowi wybrany aspekt zagadnienia,
swobodnie formułuje swoje przemyślenia poparte stosowną literaturą i prezentuje je w dyskusji.
Student jest świadomym i odpowiedzialnym użytkownikiem internetu. W oparciu o zdobytą wiedzę na bieżąco
ocenia potencjalne korzyści i zagrożenia związane z korzystaniem z sieci. Wyciąga wnioski i przewiduje
konsekwencje zachowań (także własnych) w rpzestrzeni wirtualnej. Prezentuje swoje stanowisko w sprawie
różnych aspektów psychologicznego funkcjonowania użytkownika internetu. Zna i właściwie stosuje adekwatne
do potrzeb narzędzia i techniki badawcze specyficzne dla środowiska internetu. Wyszukuje, selekcjonuje,
krytycznie analizuje i adekwatnie wykorzystuje materiał z sieci. Przygotowuje samodzielny projekt na zadany
temat, dobierając środki realizacji właściwe dla mediów cyfrowych.
1. Szmigielska B. (red), Całe życie w sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2008.
2. Szmigielska B. (red.), Psychologiczne konteksty internetu, WAM, Kraków, 2009.
3. Joinson A., McKenna K., Postmes T., Reips U., Oxford Handbook of internet psychology, Oxford University Press,
Oxford, 2007.
4. Joinson A.M., Understanding the Psychology of Internet Behaviour: virtual worlds, real lives, Palgrave
Macmillan, Basingstoke, 2003.
5. Walace P., Psychologia Internetu, Rebis, Poznań, 2001.
Literatura dodatkowa:
1. Paluchowski J.W. (red.), Internet a psychologia, PWN, Warszawa, 2009.
2. Batorski D., Marody M., Nowak A. (red.), Społeczna przestrzeń internetu, Wydawnictwo SWPS Academica,
Warszawa, 2006.
3. Jonak Ł., Mazurek P., Olcoń M., Przybylska A., Tarkowski A., Zając J.M. (red.), Re: internet – społeczne aspekty
medium, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2006.
SPECJALIZACJA
KOMUNIKACJA POLITYCZNA
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
media relations
WZID-D-KP/01
język polski
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową, zorientowaną na zastosowania praktyczne w sferze promocji
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu media relations
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą
działalności promocyjno-reklamowej
K_W06 : ma wiedzę na temat istniejących uregulowań prawnych, dotyczących mediów (sprostowanie)
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach
stosowanych w instytucjach związanych z PR
K_W08 : ma podstawową wiedzę o działaniach promocyjno-reklamowych oraz o ich odbiorcach, a także
podstawową wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb i oceny jakości usług
K_W12 : ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy pracownika działu PR
K_W14 : ma wiedzę podstawową na temat języka jako narzędzia komunikacji
K_W15 : posiada wiedzę rozszerzoną na temat warsztatu pracy pracownika działu PR (specjalizacja reklama i PR)
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych
autorów oraz formułować wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z pracą w zakresie
media relations
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z media relations
K_U06 : posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości usług związanych z działalnością i
promocyjno-reklamową
K_U07 : potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji związanych z
wybraną sferą działalności promocyjno-reklamowej (sprostowanie)
K_U14 : ma podstawowy warsztat pracownika działu PR
K_U15 : ma pogłębiony warsztat pracownika działu PR (specjalizacja PR/reklama)
K_U16 : potrafi rozpoznać, opisać i zastosować różne style wypowiedzi
K_U17 : potrafi przygotować materiał dziennikarski przeznaczony dla wszystkich typów mediów
K_U18 :potrafi przygotować skuteczny przekaz perswazyjny, informacyjny, promocyjny
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze mediów i w
innych obszarach okołomedialnej działalności zawodowej
K_K08 : dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności
zawodowej
Moduł do wyboru w ramach specjalizacji komunikacja polityczna
Po dokonaniu wyboru – obowiązkowy
III
I
dr AGNIESZKA SZYMAŃSKA / mgr KARINA GRYGIEREK
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Konwersatorium: 75
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
5
Bilans punktów ECTS
2.5 ECTS – 75 godzin kontaktowych, 2.5 ECTS – 75 godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie materiału
prasowego/sprostowania/konferencji prasowej/bazy danych mediów, bieżące, systematyczne przygotowanie do
zajęć),
Stosowane metody dydaktyczne
zajęcia warsztatowe z elementami wykładu i konwersatorium
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Na każdych zajęciach dokonywana jest ocena i analiza przygotowanych i zrealizowanych przez studentów zadań
cząstkowych (m.in. przygotowanie materiału prasowego/sprostowania/konferencji prasowej/bazy danych
mediów), w oparciu o przedstawione na początku semestru kryteria, adekwatne dla wyznaczonego zadania.
Oceny dokonuje zarówno prowadzący, jak i wszyscy uczestnicy modułu. Analiza obejmuje także kwestię etyki
zawodowej, warsztatowej i konsekwencji społecznych pracy pracowników PR.
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć. Student jest
oceniany pod względem terminowości wykonywania zadań, pomysłowości i rzetelności ich wykonania.
Treści modułu kształcenia
W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę, zorientowaną na zastosowania praktyczne w zakresie działań
media relations. Student zdobywa wiedzę o metodyce wykonywania zadań i warsztacie zawodowym
pracownika PR w zakresie poprawnego kształtowania relacji z mediami.
Student wie, w jaki sposób przygotować materiał prasowy/sprostowanie/konferencję prasową/bazę
danych mediów i zna zasady tworzenia komunikatów medialnych/organizacji konferencji
prasowej/kształtowania właściwych kontaktów z mediami.
Student potrafi wykorzystać posiadana wiedzę i w kontekście własnych potrzeb promocyjnych określić
potrzeby informacyjne swoich odbiorców, a także odpowiednio dobrać i sprofilowac swoje działania
komunikacyjne.
Student potrafi ocenić skuteczność podjętych działań komunikacyjnych (w tym obliczyć wartość
ekwiwalentu reklamowego podjętych działań), wyciągać wnioski i modyfikować swoje działania
komunikacyjne w przyszłości.
Głównym celem zajęć jest praktyczne przygotowanie studenta do realizacji zadań w zakresie media
relations.
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
B. Rozwadowska, Public Relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Wyd. Studio EMKA, Warszawa 2010
J. Olędzki, D. Tworzydło (red.), Public Relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Warszawa 2006
W. Jabłoński, Kreowanie informacji. Media relations, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006
A. Jay, R. Jay, Skuteczna prezentacja, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2000
A. E. Pietkiewicz, Konferencja, Centrum Inofrmacji Menedżera, Warszawa 1999
J. G. Fischer, Jak zorganizowac perfekcyjną konferencję?, Wyd. Helion, Gliwice 2000
B. Hawkins, Bądź kreatywny i pomysłowy, Wyd. Helion, Gliwice 1999
A. Green, Kreatywność w public relations, PWE, Warszawa 2004
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy
program kształcenia przewiduje praktyki
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
dyplomacja mediów
WZID-D-KP/02
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z
zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zorientowaną na
zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W03 : ma wiedzę o historii oraz doktrynach, dotyczących ewolucji i znaczenia mediów oraz procesów
komunikacji społecznej w obrębie społeczeństwa, o przyczynach, przebiegu i konsekwencji tych zmian w Polsce i
na świecie
K_W04 : ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i medialnego we
współczesnym społeczeństwie informacyjnym i relacjach między oboma systemami w Polsce i na świecie
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz prawnych i ekonomicznych
uwarunkowaniach ich funkcjonowania
K_W09 : ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie dziedzin i
dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W15 : posiada wiedzę rozszerzoną na temat warsztatu pracy w zakresie wybranej specjalizacji: dziennikarza
(specjalizacja dziennikarska) lub pracownika nowych mediów (specjalizacja nowe media) lub pracownika działu
PR/reklamy/rzecznika (specjalizacja reklama i PR) lub specjalisty ds. komunikacji politycznej (specjalizacja
komunikacja polityczna)
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie
z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne,
prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością promocyjną, analizować
ich przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i
rozwiązywania problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjnoreklamowej oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania
K_U18 :potrafi przygotować skuteczny przekaz perswazyjny, informacyjny, promocyjny
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K05 : ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
K_K08 : dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności
zawodowej
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Moduł do wyboru w ramach specjalizacji komunikacja polityczna
Po dokonaniu wyboru – obowiązkowy
III
I
dr MAŁGORZATA WINIARSKA-BRODOWSKA
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Brak
Konwersatorium: 75
5
2.5 ECTS – 75 godzin kontaktowych, 2.5 ECTS – 75 godzin samodzielnej pracy studenta (w tym
zakresie program kursu przewiduje m.in. przygotowanie i realizację projektu badawczego,
analizującego udział i znaczenie mediów w zakresie określonego wycinka relacji zewnętrznych
Polski lub/i wybranych krajów)
Wykłady informacyjne i problemowe. Dyskusja dydaktyczna (związana z problematyką wykładów).
Analiza przypadków. Metoda przewodniego tekstu.
Na każdych zajęciach dokonywana jest ocena i analiza przygotowanych i zrealizowanych przez
studentów zadań cząstkowych), w oparciu o przedstawione na początku semestru kryteria,
adekwatne dla wyznaczonego zadania. Oceny dokonuje zarówno prowadzący, jak i wszyscy
uczestnicy modułu.
Zaliczenie na ocenę
Zajęcia ilustrowane materiałami wizualnymi i prezentacjami multimedialnymi, obowiązkowa i
zalecana lektura w języku polskim i języku angielskim, przygotowywanie referatów przez
słuchaczy, dyskusje. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie testu z wiedzy
przedstawionej w ramach zajęć. Dodatkowo uczestnicy zajęć oddają pracę pisemną — w formie
eseju — poświęconą wybranemu zagadnieniu z zakresu mediów i dyplomacji.
1. Dyplomacja jako proces komunikowania. 2. Dyplomacja w epoce medialnej: między ‘dyplomacją
publiczną’ (public diplomacy,‘dyplomacją mediów’ (media diplomacy) a dyplomacją ludzi mediów
(media-broker diplomacy) (E. Gilboa). 3. Medialne obrazy świata a presja ekonomiczna, polityczna i
kulturowa wobec mediów. 4. Dyplomacja mediów - podstawowe pojęcia: media jako narzędzie
współczesnej polityki. 5. zagranicznej; rola mediów i dziennikarzy w procesach dyplomatycznych.
media jako strona polityki międzynarodowej (między neutralnością a zaangażowaniem / między
autonomią mediów a ich instrumentalizacją). 6. Nowa dyplomacja jako dominujący składnik
współczesnych stosunków międzynarodowych. 7. ‘Defekty gatekeepingu’, czyli najważniejsze
słabości korespondencji zagranicznych i (np. ‘fałszywy patriotyzm’ w miejsce kontrolnej funkcji
mediów, ‘migawkowość’ i negatywizm przekazu, imperializm medialny. 8. Wybrane skutki
oddziaływania mediów w polityce światowej: efekt CNN, efekt Al-Dżazzira, przypadek WikiLeaks. 9.
Media i dyplomacja w sytuacjach ekstremalnych: wojna - kryzys humanitarny - ludobójstwo. 10.
Dyplomacja medialna w procesach pokojowych. 11. Problematyka medialnego wizerunku na arenie
międzynarodwej. 12. Rola mediów masowych a polityka zagraniczna USA - podstawowe teorie w
ujęciu Roberta M. Entmana: dominacji prezydenta nad mediami (hegemony theory), teoria
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
indeksacji (indexing), hierarchicznej/kaskadowej sieci aktywności (cascading network activation).
13. Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej a media światowe (ze szczególnym uwzględnieniem
polityki historycznej). 14. Obraz Polski w mediach światowych.15. Wiedza o dyplomacji mediów
jako przedmiot interdyscyplinarnych badań naukowych.
C. Amanpour, Television’s role in foreign policy. Quill, 1996, April, 16-17.
E. Gilboa, Mass communication and diplomacy: A theoretical framework. “Communication Theory”,
10, 2000, p. 275-309.
E. Gilboa, Diplomacy in the media age: Three models of uses and effects, Diplomacy & Statecraft,
12:2, 1-28.
E. Gilboa, Media Diplomacy: Conceptual Divergence and Applications, “The Harvard International
Journal of Press/Politics”, June 1998 3, p. 56-75.
E. Gilboa, Global Communication and Foreign Policy, “Journal of Communication”
Volume 52, Issue 4, pages 731–748, December 2002.
D. A. Graber, Mass media and America Politics, Washington DC 2010.
P. O’Heffernan, Mass media and American Foreign Policy: insider perspectives on global journalism
and the foreign policy process, Norwood, NJ 1991.
P. A. Karl, Media Diplomacy, “Proceedings of the Academy of Political Science”, Vol. 34, No. 4, The
Communications Revolution in Politics (1982), pp. 143-152.
P.. M. Taylor, Global Communications, International Affairs and the Media since 1945, London-New
York 1997.
R. Ammon, Global television and the shaping of world politics: CNN,
telediplomacy, and foreign policy. Jefferson, NC: McFarland 2001.
W.L. Bennett, The media and the foreign policy process. In D. Deese (Ed.), The new politics of
American foreign policy (pp. 168-188). New York: St. Martin’s Press 1994.
B. Buckley, The news media and foreign policy: An exploration. Halifax, Nova
Scotia: Centre for Foreign Policy Studies, Dalhousie University 1998.
H. Kissinger: Dyplomacja, Warszawa 2003.
G. G. Kopper, P. Gross, Understanding Foreign Correspondence, Peter Lang Publishing 2010.
P. Seib, The Al Jazeera Effect: How the New Global Media are Reshaping World Politics, Dulles, VA
2008.
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
marketing polityczny
WZID-D-KP/03
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z zakresu
dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zorientowaną na zastosowania
praktyczne w wybranej sferze działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym związaną z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i
promocyjno-reklamowej
K_W04 : ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i medialnego we współczesnym
społeczeństwie informacyjnym i relacjach między oboma systemami w Polsce i na świecie
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą działalności
społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach ich
funkcjonowania
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach
stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W09 : ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie dziedzin i dyscyplin
naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W15 : posiada wiedzę rozszerzoną na temat warsztatu pracy w zakresie specjalisty ds. komunikacji politycznej
(specjalizacja komunikacja polityczna)
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł
i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie
z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane
z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej, w szczególności posiada podstawowe
umiejętności w zakresie prowadzenia badań społecznych niezbędnych do opracowania diagnoz potrzeb odbiorców
mediów, działań promocyjno-reklamowych
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i
ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością promocyjną, analizować ich
przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki
K_U06 : posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości usług związanych z działalnością medialną lub/i
promocyjno-reklamową
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania
problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz wybrać i
zastosować właściwy sposób postępowania
K_U15 : ma pogłębiony warsztat specjalisty w zakresie komunikacji politycznej (specjalizacja komunikacja polityczna)
K_U18 :potrafi przygotować skuteczny przekaz perswazyjny, informacyjny, promocyjny
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K07 : ma świadomość istnienia kodów aksjologicznych oraz zna kodeksy etyczne, normujące działania w sferze mediów
i w innych zawodach okołomedialnych
K_K08 : dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności zawodowej
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Moduł do wyboru w ramach specjalizacji komunikacja polityczna
Po dokonaniu wyboru – obowiązkowy
III
I
dr MAŁGORZATA WINIARSKA-BRODOWSKA / dr MARIA NOWINA KONOPKA
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego
udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module
przewidziane są takie zajęcia
Konwersatorium: 75
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
5
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy
program kształcenia przewiduje praktyki
2.5 ECTS – 75 godzin kontaktowych,
2.5 ECTS – 75 godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie projektu kampanii wyborczej, bieżące,
systematyczne przygotowanie do zajęć)
zajęcia warsztatowe z elementami wykładu i konwersatorium
Na każdych zajęciach dokonywana jest ocena i analiza przygotowanych i zrealizowanych przez studentów zadań
cząstkowych, w oparciu o przedstawione na początku semestru kryteria, adekwatne dla wyznaczonego zadania.
Oceny dokonuje zarówno prowadzący, jak i wszyscy uczestnicy modułu, dyskutując wszelkie kwestie związane z
warsztatem wykonania i sferą etyki zachowań komunikacyjnych.
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć oraz przygotowanego
w trakcie zajęć projektu kampanii wyborczej. Student jest oceniany pod względem terminowości wykonywania
zadań, trafności rozwiązań proponowanych w czasie zajęć i w przygotowanym projekcie.
Modele zachowań wyborczych i ich praktyczne konsekwencje, podziały polityczne w Polsce i na świecie,
znaczenie systemu wyborczego dla charakteru rywalizacji politycznej, przygotowanie strategii wyborczej,
przygotowanie przekazu w kampanii wyborczej, wybór narzędzi komunikowania i przygotowania
kompleksowych przedsięwzięć komunikacyjnych.
Andrzej Jabłoński, Leszek Sobkowiak, 2009, Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław
Wojciech Szalkiewicz, 2006, Kandydat. Jak wygrać wybory, Oficyna Wydawnicza Brenta, Łódź
Witold Ferenc, Rafał Mrówka, Sylwia Wilkos, 2004, Komunikacja polityczna. Jak wygrać wybory?, LTW,
Dziekanów Leśny
Wojciech Cwalina, Andrzej Falkowski, 2005, Marketing polityczny, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Barbaro de Natalia, 2005, Dojść do głosu, Znak, Kraków
Daniel M. Shea, Michael John Burton, 2001, Campaign Craft, Preager, Wesport-London
Nicholas O'Shaughnessy, Stefan Henneberg, 2002, The Idea of Political Marketing, Praeger, Wesport-London
Ronald A. Faucheux, 2003, Winning Elections: Political Campaign Management, Strategy&Tactics, M. Evans and
Company, Inc., Nowy Jork
Sergiusz Trzeciak, 2006, Kampania wyborcza, Zysk i S-ka, Poznań
Marek Mazur, 2011, Marketing polityczny. Studium Porównawcze, PWN, Warszawa
Michał Jasniok, 2007, Strategie marketingowe na rynku politycznym, Wolters Kluwer, Kraków
Sergiusz Trzeciak, 2010, Marketing Polityczny w Internecie, Muza, Warszawa
Małgorzata Adamik-Szysiak, Wojciech Maguś (red.) 2013 Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public
relations, UMCS, Lublin
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
warsztat rzecznika
WZID-D-KP/04
język polski
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z
zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zorientowaną na
zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym związaną z wybraną sferą działalności społecznej,
medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz prawnych i ekonomicznych
uwarunkowaniach ich funkcjonowania
K_W06 : ma wiedzę na temat istniejących uregulowań prawnych, dotyczących mediów, jak również regulujących
zakres uprawnień w zawodowej działalności medialnej i okołomedialnej
K_W09 : ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie dziedzin i
dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W12 : ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy pracownika działu PR i reklamy
K_W15 : posiada wiedzę rozszerzoną na temat warsztatu pracy w zakresie wybranej specjalizacji: dziennikarza
(specjalizacja dziennikarska) lub pracownika nowych mediów (specjalizacja nowe media) lub pracownika działu
PR/reklamy/rzecznika (specjalizacja reklama i PR) lub specjalisty ds. komunikacji politycznej (specjalizacja
komunikacja polityczna)
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych
autorów oraz formułować wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z wybraną sferą działalności społecznej,
medialnej lub/i promocyjno-reklamowej, w szczególności posiada podstawowe umiejętności w zakresie
prowadzenia badań społecznych niezbędnych do opracowania diagnoz potrzeb odbiorców mediów, działań
promocyjno-reklamowych
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością promocyjną, analizować
ich przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i
rozwiązywania problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjnoreklamowej oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania
K_U14 : ma podstawowy warsztat dziennikarski w zakresie dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego
oraz w nowych mediach, jak również pracownika działu PR/reklamy/rzecznika, z uwzględnieniem umiejętności
nabytych podczas praktyki zawodowej
K_U15 : ma pogłębiony warsztat dziennikarski (specjalizacja dziennikarska) lub pogłębiony warsztat pracownika
działu PR/reklamy/rzecznika (specjalizacja PR/reklama) lub pogłębiony warsztat dziennikarski i zawodowy w
zakresie nowych mediów (specjalizacja nowe media) lub pogłębiony warsztat specjalisty w zakresie komunikacji
politycznej (specjalizacja komunikacja polityczna)
K_U16 : potrafi rozpoznać, opisać i zastosować różne style wypowiedzi
K_U17 : potrafi przygotować materiał dziennikarski przeznaczony dla wszystkich typów mediów
K_U18 :potrafi przygotować skuteczny przekaz perswazyjny, informacyjny, promocyjny
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Moduł do wyboru w ramach specjalizacji komunikacja polityczna
Po dokonaniu wyboru – obowiązkowy
III
I
dr WERONIKA ŚWIERCZYŃSKA-GŁOWNIA / red. DARIUSZ PAWELEC
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
Brak
Konwersatorium: 75
5
2.5 ECTS – 75 godzin kontaktowych, 2.5 ECTS – 75 godzin samodzielnej pracy studenta
(przygotowanie samodzielnego projektu działań komunikacyjnych; systematyczne przygotowanie
do zajęć, w tym także ćwiczeń, zadań i projektów cząstkowych)
zajęcia warsztatowe z elementami wykładu i konwersatorium
Na zajęciach dokonywana jest ocena i analiza przygotowanych i zrealizowanych przez studentów zadań
cząstkowych, w oparciu o przedstawione na początku semestru kryteria, adekwatne dla wyznaczonego
zadania. Oceny dokonuje zarówno prowadzący, jak i wszyscy uczestnicy zajęć.
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć jak również na
podstawie efektywnego wykorzystania podczas zadanych ćwiczeń poznanych technik, zasad i narzędzi
warsztatu rzecznika prasowego. Student jest oceniany pod względem poprawności i pomysłowości
podczas rozwiazywania potencjalnych sytuacji komunikacyjnych oraz ich prognozowanej skuteczności.
W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę zorientowaną na zastosowania praktyczne w zakresie pracy
rzecznika prasowego (omówienie i analiza casestudies), zapoznaje się z warsztatempracy rzecznika
(przygotowanie i analiza ćwiczeniowych projektów cząstkowych), a następnie przygotowuje samodzielny
projekt na zadany temat w oparciu o poznaną wiedzę z wykorzystaniem odpowiednio dobranych
instrumentów komunikacyjnych i opracowuje również prognozę ich skuteczności.
H. Pietrzak, J.B. Hałaj, „Rzecznik prasowy. Teoria i praktyka”, Wydawnictwo WSIIZ
P. Andrzejewski (red.), Wystąpienia publiczne i profesjonalna korespondencja, czyli trudna sztuka
budowania wizerunku. Wydawnictwo Forum, Poznań 2005.
H. Bednarek, Sztuka budowania wizerunku w mediach. WNWSK, Łódź 2005.
Dziennikarstwo od kuchni, pod red. A. Niczyperowicza, Poznań 2001
S. Black, „Public Relations”, Wyd. Oficyna wydawnicza, Kraków 2005.
Dale G. Leathers, „Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania”, PWN, Warszawa 2009.
Wiesław Sikorski, „Gesty zamiast słów. Psychologia i trening komunikacji niewerbalnej”, Oficyna
Wydawnicza „Impuls” , Kraków 2007.
III ROK
II SEMESTR
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Komunikowanie międzykulturowe
WZID-D-KK/5
język polski
K_W01: Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej, zorientowaną na
zastosowania praktyczne i analityczne w działalności medialnej.
K_W03 : Student ma wiedzę o historii, ewolucji i znaczeniu procesów komunikacji społecznej w obrębie społeczeństw
wielokulturowych.
K_W04 : Student ma podstawową wiedzę o budowie, funkcjach i kulturowych aspektach systemu społeczno-politycznego i
medialnego we współczesnym społeczeństwie informacyjnym i relacjach między oboma systemami w Polsce i na świecie.
K_W05 : Student ma podstawową wiedzę o celach i działalności instytucji medialnych oraz o prawnych, ekonomicznych,
kulturowych i politycznych uwarunkowaniach ich funkcjonowania w społeczeństwie globalnym.
K_W07 : Student ma podstawową wiedzę o normach i procedurach kierujących działaniem instytucji medialnych w
kontekście międzykulturowym.
K_W08 : Student ma podstawową wiedzę o kulturowych aspektach funkcjonowania mediów w kontekście
międzynarodowym.
K_W09 : Student ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach analitycznych w zakresie badań procesów
komunikowania międzykulturowego.
K_U01 : Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz
formułować wnioski.
K_U02 : Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane ze sferą
działalności medialnej w kontekście międzykulturowym..
K_U03 : Student samodzielnie planuje i realizuje projekty związane ze sferą działalności medialnej w kontekście
międzykulturowym.
K_U04 : Student rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska dotyczące społeczeństw wielokulturowych, w tym
zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną.
K_U05 : Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej procesów
komunikowania międzykulturowego.
K_U09 : Student potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i
rozwiązywania problemów w dziedzinie komunikowania międzykulturowego.
K_K02 : Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
K_K03 : Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania.
K_K05 : Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.
K_K06 : Student ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań (szczególnie w aspekcie komunikacji
międzykulturowej), podejmowanych w sferze mediów i w innych obszarach okołomedialnej działalności zawodowej.
kursy kierunkowe do wyboru na III roku (6 z 8) / przedmiot fakultatywny – ograniczonego wyboru;
po dokonaniu wyboru obowiązkowy
III
II
dr hab. BEATA KLIMKIEWICZ
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Wykład: 30
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
3
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych, 2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie do
egzaminu obejmujące lekturę literatury przedmiotu, materiałów źródłowych oraz przyswojenie wiedzy
przekazanej w trakcie wykładu).
Wykład z multimedialnymi prezentacjami
Ocena i analiza efektów kształcenia dokonywana jest systematycznie. Poziom przyswajania wiedzy w
trakcie wykładu dotyczącego danego tematu sprawdzany jest poprzez aktywność i zaangażowanie
studentów w trakcie kolejnych zajęć, opanowanie literatury przedmiotu, jakość dyskusji, ocenę poziomu
wiedzy zaprezentowanej na egzaminie.
Egzamin - W całkowitej ocenie brane są pod uwagę następujące elementy: obecność na zajęciach,
zaangażowanie w trakcie kolejnych zajęć oraz udział w dyskusjach. Egzamin zdaje się w formie pisemnej
lub innej formie ustalonej przez prowadzącego na początku semestru. Celem egzaminu jest sprawdzenie
wiedzy na temat komunikowania międzykulturowego. Służy do tego przekrojowy zestaw pytań
ocenianych formą punktacji.
W trakcie zajęć student zdobywa podstawową i uporządkowaną wiedzę na temat procesów
komunikowania międzykulturowego oraz ich szerszych uwarunkowań prawnych i politycznych we
współczesnym społeczeństwie globalnym.. Student uzyskuje umiejętność analizy procesów
komunikowania międzykulturowego, potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować
informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z
wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski. Student potrafi samodzielnie
zdobywać wiedzę oraz samodzielnie realizować projekty związane ze sferą komunikowania
międzykulturowego. Student rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym
szczególnie zjawiska kulturowe.
*Barker, Ch. (2005) Studia kulturowe: teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków.
*Castells, M. (2009) Communication Power. Oxford University Press: Oxford and New York.
*Cormack, M. and N. Hourrigan (2007) Minority Language Media: Concepts, Critiques and Case Studies.
Multilingual matters: Clevendon.
*Jandt, F. (2010) An Introduction to Intercultural Communication: Identities in a Global Community. Sage: Los
Angeles, London.
*Gudykunst, W. and Moody, B. (2002) International and Intercultural Communication, second edition, Sage
Publications: Thousand Oaks, London.
*Huntington, S.P. (1998) „Nowa epoka w polityce światowej” s. 12 – 40 [w] Zderzenie cywilizacji. MUZA SA:
Warszawa.
*Klimkiewicz, B. (2003) Mniejszości narodowe w sferze publicznej: reprezentacje, praktyki i regulacje medialne.
Wydawnictwo UJ: Kraków.
*Mucha, J. (1999) Kultura dominująca jako kultura obca: mniejszości kulturowe a grupa dominująca w Polsce.
Oficyna Naukowa: Warszawa.
*Ratajczak, M. (red.) (2007) Multikulturalizm w sferze mediów, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego:
Wrocław.
*Szopski, M. (2005) Komunikowanie międzykulturowe. WSiP: Warszawa.
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Komunikowanie wizualne
WZID-D-KK/6
język polski
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z
zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zorientowaną na
zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym związaną z wybraną sferą działalności społecznej,
medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach
stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjnoreklamowej
K_W08 : ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, działaniach promocyjno-reklamowych oraz o ich
odbiorcach, a także podstawową wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb i oceny jakości usług
K_W09 : ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie dziedzin i
dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W15 : posiada wiedzę rozszerzoną na temat warsztatu pracy w zakresie wybranej specjalizacji: dziennikarza
(specjalność dziennikarska) lub pracownika nowych mediów (specjalność nowe media) lub pracownika działu
PR/reklamy/rzecznika (specjalność reklama
i PR) lub specjalisty ds. komunikacji politycznej (specjalność komunikacja polityczna)
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie
z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne,
prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością promocyjną, analizować
ich przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze mediów i w
innych obszarach okołomedialnej działalności zawodowej
K_K07 : ma świadomość istnienia kodów aksjologicznych oraz zna kodeksy etyczne, normujące działania w sferze
mediów i w innych zawodach okołomedialnych
K_K08 : dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności
zawodowej
kursy kierunkowe do wyboru na III roku (6 z 8) / przedmiot fakultatywny – ograniczonego wyboru;
po dokonaniu wyboru obowiązkowy
III
II
dr PAWEŁ PŁANETA
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Brak
Wykład: 30
3
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych, 2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie
do testu z wiedzy przedstawionej w ramach zajęć, pracy pisemnej — w formie eseju – na temat
wybranego zagadnienia z zakresu komunikowania wizualnego,wykonanie 10 ćwiczeń (do wyboru z
listy przedstawionej na zajęciach).
Systematyczny wykład ilustrowany materiałami wizualnymi i prezentacjami multimedialnymi.
Systematyczny wykład ilustrowany materiałami wizualnymi i prezentacjami multimedialnymi,
obowiązkowa i zalecana lektura w języku polskim i języku angielskim, przygotowywanie referatów
przez słuchaczy, dyskusje. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie testu z wiedzy
przedstawionej w ramach zajęć. Dodatkowo uczestnicy zajęć oddają pracę pisemną — w formie
eseju — poświęconą wybranemu zagadnieniu z zakresu komunikowania wizualnego. Uczestnicy
zajęć są ponadto obowiązani wykonać 10 ćwiczeń (do wyboru z listy przedstawionej na zajęciach).
Uczestników zostaną wprowadzenie w podstawowe zagadnieniami z zakresu komunikacji
wizualnej ze szczególnym uwzględnieniem fotografii prasowej. Uczestnicy zajęć poznają
mechanizmy odbioru i kodowania określonych znaczeń w strukturze obrazu. Na zajęciach zostaną
omówione wybrane problemy oddziaływania przejazów wizualnych w dziedzinie polityki, kultury i
reklamy. Problematyka zajęc: 1. Znak, proces sygnifikacji, obraz i ideologia. 2. Proces wizualny.
Światło — oko — umysł. 3. Wybrane teorie komunikacji wizualnej: analiza i interpretacja obrazu
fotograficznego. 4. Perswazja wizualna. Stereotyp a przekaz wizualny. 5. Projektowanie graficzne:
historia i współczesność. Typografia tekstu i szata graficzna prasy. Fotografia jako element projektu
graficznego. Wpływ telewizji i Internetu na szatę graficzną prasy drukowanej. 6. Ilustracja i komiks
na łamach prasy. 7. Infografika w prasie. 8. Fotografia w prasie: tematyka społeczna, obrazy
konfliktów zbrojnych w fotografii prasowej, fotografia reklamowa. 8. Cyfrowe obrazy fotograficzne.
Komunikowanie wizualne w nowych mediach.
R. Barthes: Światło obrazu. Uwagi o fotografii. Kraków 1996.
J. Fiske: Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, R3. Komunikacja, znaczenie, znak, s. 59 88,
R4. Kody, s. 89-112, R5. Sygnifikacja, s.113-127. Wrocław 1999.
I. Jefferey: Jak czytać fotografię. Lekcje mistrzów fotografii, Kraków 2009.
K. Kobre: Photojournalism. The Professional Approach. Sixth Edition 2008.
K. Kobylarczyk: Fotografia jako mit. Zdjęcia streszczają stulecie, Zeszyty Prasoznawcze nr 1-2 2005,
s. 79-89.
P. M. Lester: Visual Communication: Images with Messages, Fullerton 2005. Chapter 4: What the
Brain Sees: Color, Form, Depth, and MovementChapter 5: Visual Theories.Chapter 9: Graphic
Design.Chapter 10: Informational Graphics. Chapter 11: Cartoons.
K. Olechnicki: Antropologia obrazu, Warszawa 2003.
S. Sontag, O fotografii, Kraków, 2009.
M. Sturken, L. Cartwright: Practices of Looking. An Introduction to Visual Culture. Chapter 1.
Practices of Looking: Images, Power and Politics, pp. 10-44, Chapter 2. Viewers Make Meaning, pp.
45-71.
P. Sztompka: Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Warszawa 2006.
P. Zawojski: Fotografia cyfrowa [w:] M. Hopfinger (red.): Nowe media w komunikacji społecznej w
XX wieku, Warszawa 2002.
Literatura dodatkowa:
B. von Brauchitsch: Mała historia fotografii, Warszawa 2004.
R. Chwałowski: Podstawy typografii, http://www.typografia.ogme.pl .
U. Eco: Fotografia, [w:] Semiotyka życia codziennego. Warszawa 1996.
V. Goldberg: The Power of Photography. New York-London-Paris 1991.
R. Lacayo, G. Russell: Eyewitness. 150 Years of Photojournalism. Time Magazine 1995.
H. Latoś: Z historii fotografii wojennej. Warszawa 1985.
P. M. Lester: Visual Communication: Images with Messages, Fullerton 2005. Chapter 1: To Sense. To
Select. To Perceive. Chapter 2: Light. Chapter 3: The Eye, the retina, and the brain. Chapter 6: Visual
Persuasion Chapter 7: Pictorial Stereotypes.
J. G. Morris: Zdobyć zdjęcie. Moja historia fotografii prasowej, Warszawa 2007.
I. Płażewski: Dzieje polskiej fotografii. Warszawa 2003.
N. Rosenblum: Historia fotografii światowej. Bielsko-Biała 2005.
I. Rouille: Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, Kraków 2007.
S. Sikora: Fotografia Między dokumentem a symbolem,Warszawa 2004.
T. Ferenc, K. Makowski (red.): Przestrzenie fotografii. Antologia tekstów, Łódź 2005.
Looking for an Icon, 2007
War Photographer (film nt. Jamesa Nachtweya), reż. Ch. Frei, 2001 (info: www.warphotographer.com/)
American Photography. A century of Image. PBS Home Video (info:
http://www.pbs.org/ktca/americanphotography/)
Genius of Photography. BBC (info: http://www.bbc.co.uk/photography/genius/)
The Adventure of Photography. 150 Years of Photograhic Image. KULTUR
Seria ‘Masters of Photography’. KULTUR: Alfred Stieglitz. The Eloquent Eye / Andre Kertesz/
Edward Steichen / Diane Arbus
3 krótkie filmy dokumentalne nt. J. Sudka
Contacts.1 The Great Tradition of Photojournalism, FACTTS, Arte Video.
Contacts.2 The Renewal of Contemporary Photography, FACTTS, Arte Video.
Contacts.3 Conceptual Photography, FACTTS, Arte Video.
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Opinia publiczna
WZID-D-KK/7
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z zakresu
specyfiki zjawisk społecznych związanych z kształtowaniem się opinii publicznej zachodzących we współczesnym
zmediatyzowanym społeczeństwie
K_W02 : zna podstawową terminologię związaną z socjologią, psychologią społeczną i naukami pokrewnymi
K_W04 : ma podstawową wiedzę o strukturze społecznej (pasywna większość, „krzykliwa” mniejszość), jak i
mechanizmach oraz zjawiskach społecznych występujących we współczesnym społeczeństwie wpływających zarówno na
zmianę, jak i trwałość opinii publicznej.
K_W05 : ma podstawową wiedzę o wybranych instytucjach prowadzących badania opinii publicznej. jak i
wykorzystujących wyniki badań opinii publicznej (media, ośrodki analizy informacji, doradcy polityczni i medialni)
K_W07 : ma podstawową wiedzę o systemach normatywnych ( religia, zwyczaj, moralność, prawo,), regułach i
procedurach zachowania w instytucjach sfery publicznej , co pozwala na adekwatną interpretację standardów
normatywnych demonstrowanych przez opinię publiczną ( nacisk społeczny, protest, destruktywne/konstruktywne
wywieranie wpływu na proces decyzyjny).
K_W09 : ma podstawową wiedzę o procesach zmiany społecznej, a w jej obrębie aktywnej roli opinii publicznej w
ujawnianiu oczekiwań i preferencji społecznych.
K_W14 : ma wiedzę podstawową na temat procesów komunikacji publicznej i jej roli w rozwoju społeczeństwa oraz
dynamicznie zmieniającym się i poszerzającym instrumentarium komunikacji publicznej w zmediatyzowanym
społeczeństwie ( sztaby wyborcze, doradcy medialni, doradcy polityczni, spin-doktorzy, manipulatorzy, specjaliści od
perswazji)
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować wiedzę na temat społeczeństwa z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów prowadzenia analizy, a następnie argumentować merytorycznie z
zastosowaniem koncepcji innych autorów oraz formułować wnioski.
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z praktycznym
wykorzystaniem wiedzy o społeczeństwie do analizy zjawisk w obszarze komunikacji społecznej
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, prawne i ekonomiczne związane z
różnymi obszarami życia społecznego i dostrzegać aktywną rolę opinii publicznej jako instrumentu nacisku społecznego
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów i
zjawisk społecznych, analizować ich przyczyny, prognozować przebieg i przewidywać skutki
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania
problemów dotyczących różnorodnych zjawisk i procesów zachodzących w społeczeństwie
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
K_K07 : ma świadomość istnienia kodów aksjologicznych kodeksów etycznych, normujących zachowania społeczne.
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
kursy kierunkowe do wyboru na III roku (6 z 8) / przedmiot fakultatywny – ograniczonego wyboru; po dokonaniu
wyboru obowiązkowy
III
II
dr hab. TERESA SASIŃSKA-KLAS, prof. UJ
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Bez wymagań wstępnych i dodatkowych
Wykład: 30
3
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych, 2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie do egzaminu
obejmujące lekturę wskazanej przez prowadzącego literatury, raportów z badań opinii publicznej oraz
przyswojenie wiedzy przekazanej w trkcie wykładu)
wykład, dyskusja, wspólna analiza procesów kształtowania się opinii publicznej zachodzących we współczesnym
społeczeństwie
egzamin pisemny, sprawdzający wiedzę oraz umiejętności interpretacji zjawisk i procesów społecznych
dotyczących procesu kształtowania się i oddziaływania opinii publicznej w ważnych kwestiach społecznych
zachodzących we współczesnym społeczeństwie
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć
wchodzących w zakres danego modułu
Egzamin- dopuszczenie do egzaminu na podstawie obecności na co najmniej 75 proc. wykładów.
egzamin zdany po osiągnięciu co najmniej 51 proc. przewidzianych punktów.
Treści modułu kształcenia
W wyniku uczestnictwa w wykładzie student posiada wiedzę na temat podstawowych mechanizmów związanych
z tworzeniem się opinii publicznej oraz zjawisk i procesów towarzyszących występujących we współczesnym
społeczeństwie. Otrzymuje wiedzę dotyczącą analizy czynników i mechanizmów konstytuujących opinię
publiczną w ważnych kwestiach społecznych, poznaje główne teorie socjologiczne i psychologiczne dot. procesu
formowania się opinii publicznej, pogłębia znajomość katalogu terminów, nazw i wskaźników z zakresu
problematyki związanej z kształtowaniem się opinii publicznej. Poznaje zmieniające się zależności występujące na
styku :media i społeczeństwo w kontekście wpływania poprzez media na proces kształtowania się opinii
publicznej w kwestiach spornych.
Zapoznaje się z wiedzą na temat tego, jak manipuluje się opinią publiczną ze szczególnym uwzględnieniem
najnowszych ujęć teoretycznych, praktycznych i propozycji interpretacyjnych.
Otrzymuje wiedzę na temat relacji pomiędzy opinią prywatną a opinią publiczną w kontrowersyjnych kwestiach
społecznych. Poznaje instrumentarium w zakresie wpływania na opinię publiczną ( kampanie pozytywne,
kampanie negatywne, wykorzystanie debat publicznych we wpływaniu na opinię publiczną w sytuacjach
wyborczych, rosnąca rola mediów społecznościowych ( wpływ: dół-góra) w ujawnianiu preferencji społecznych i
politycznych, mediatyzacja kampanii wyborczych a wywieranie wpływu na opinię publiczną w debacie publicznej.
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
Literatura podstawowa:
1.Szwed, R., Reprezentacje opinii publicznej w dyskursie publicznym, Wydawnictwo KUL: Lublin 2011.
2.Lippmann, W., Public Opinion – drukowana wersja wydania dostępnego na portalu www.bnpublishing.com, 2007.
3.Stephan, W.,Stephan, C.W., Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne: Gdańsk, 2007.
4.Sasińska-Klas, T.,. Badania opinii publicznej. Najnowsze wyzwania i ujęcia teoretyczne. w: J. Fras (red.), Studia nad
komunikowaniem politycznym,Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2007,s.239-247.
5.Noelle-Neumann, E.,Spirala milczenia, Zysk-i S-ka, Warszawa 2004.
6.Sasińska-Klas,T.,Narodziny badań opinii publicznej, w: Studia Medioznawcze, nr 1(2), 2001, s. 9-19.
7.Sasińska-Klas,T.,Hipoteza „spirali milczenia” i jej zastosowanie w sferze publicznej, w: K. Łabędź, M. Mikołajczyk (red.),
Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych, Akademia Pedagogiczna: Kraków, 2001, s. 73-80.
8.A. Sułek, Sondaż polski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN: Warszawa, 2001.
Literatura dodatkowa:
1.Sasińska-Klas, T., Stereotypy i ich odzwierciedlenie w opinii publicznej, w: Kasińska-Metryka, A., Gołoś, M.(red.), Mity i
stereotypy w polityce. Przeszłość i teraźniejszość, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń, 2010, s. 7-20.
2.Zagórski, K., Strzeszewski. M., (red.) Nowa rzeczywistość. Oceny i opinie 1989-1999. Wydawnictwo Akademickie Dialog:
Warszawa, 2000.
3.Odpowiedzi „trudno powiedzieć” w badaniach CBOS. Wybrane problemy. CBOS: Warszawa, 1999.
4.J. Pontuso, Czy badania opinii publicznej zagrażają demokracji? w: Zeszyty Prasoznawcze, nr 3-4, 1994, s.25-40.
5.Aronson, E., Człowiek – istota społeczna, PWN: Warszawa 1994.
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
Program realizacji w/w przedmiotu nie przewiduje praktyk.
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Media i praktyki kulturowe społeczeństwa konsumpcyjnego
WZID-D-KK/8
język polski
K_W04 : ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i medialnego, w
szczególności o strukturze, zasadach i wartościach współczesnego społeczeństwa konsumpcyjnego
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji, obsługujących w
społeczeństwie konsumpcyjnym sferę promocji, zakupów, korzystania z usług, badań nad konsumentami K_W08 :
ma podstawową wiedzę o kulturze konsumpcyjnej, miejscu i roli w tej kulturze mediów masowych oraz
działaniach promocyjno-reklamowych oraz o ich odbiorcach, a także podstawową wiedzę o metodach badania i
diagnozowania potrzeb konsumentów, typowych dla kultury konsumpcyjnej
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych
autorów oraz formułować wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą
działalności promocyjno-reklamowej lub dziennikarskiej
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z wybraną sferą działalności społecznej,
medialnej lub/i promocyjno-reklamowej, w szczególności posiada podstawowe umiejętności w zakresie
prowadzenia badań społecznych niezbędnych do opracowania diagnoz potrzeb odbiorców mediów oraz opisu ich
działalności kulturalnej i użytkowania mediów.
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne,
prawne i ekonomiczne związane z funkcjonowaniem mediatyzowanego społeczeństwa konsumpcyjnego i
postkonsumpcyjnego
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością promocyjną w kontekście
społeczeństwa konsumpcyjnego, analizować ich przyczyny, prognozować przebieg i przewidywać ich skutki
K_U11 - potrafi porozumieć się w języku polskim z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych
ze specjalistami w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych, zajmujących się problematyka reklamy i promocji w
społeczeństwie konsumpcyjnym
K_U12 : ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim
K_U17 : potrafi przygotować materiał dziennikarski przeznaczony dla wszystkich typów mediów
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K08 : dostrzega przejawy manipulacji odbiorcą – konsumentem i użytkownikiem mediów
kursy kierunkowe do wyboru na III roku (6 z 8) / przedmiot fakultatywny – ograniczonego wyboru;
po dokonaniu wyboru obowiązkowy
III
II
dr hab. MAŁGORZATA LISOWSKA-MAGDZIARZ
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Brak
Wykład: 30
3
1 ECTS – 30 godzin kontaktowych, 2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (Opracowanie–
praca w grupach - co najmniej dwóch krótkich projektów dziennikarskich/multimedialnych na
uzgodniony temat związany z tematem kursu; przygotowanie pracy pisemnej na temat wybrany w
porozumieniu z wykładowcą i grupą; przygotowanie do egzaminu, lektura literatury przedmiotu).
wykłady + prezentacje multimedialne wykonywane przez studentów + wspólne analizy materiałów
medialnych (reklam, filmów, publikacji prasowych, stron internetowych) oraz wybranych
produktów i marek + co najmniej dwie wycieczki w miejsca praktyk konsumpcyjnych połączone z
analizą ich roli i funkcji komunikacyjnych + dyskusja
Studenci są oceniani podczas każdych zajęć pod względem zaangażowania, terminowości, wartości
merytorycznej i poprawności formalnej przygotowywanych projektów, dokonywanych podczas
zajęć analiz, udziału w dyskusji.
Ostateczna ocena efektów całego kursu następuje w związku z przygotowana praca zaliczeniowa.
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Egzamin
1/ Opracowanie (we współpracy z innymi członkami grupy – praca w parach i grupach trzy-,
czteroosobowych) co najmniej dwóch krótkich projektów dziennikarskich/multimedialnych na
uzgodniony temat z wiązany z tematem kursu i zaprezentowanie ich na zajęciach (max 15 minut).
2/ Praca pisemna zaliczeniowa na koniec semestru na temat wybrany w porozumieniu z wykładowcą i
grupż, w formie materiału dziennikarskiego (publikacja prasowa lub internetowa, film, fotoreportaż,
fotokast itp.).
3/Obecność na co najmniej 75 proc. zajęć.
Treści modułu kształcenia
W czasie zajęc studenci otrzymują podstawową wiedzę o o definicjach, sposobach opisu i
kategoryzowania konsumpcji oraz o istocie, strukturze, celach i wartościach społeczeństwa
konsumpcyjnego i postkonsumpcyjnego, a także o roli i funkcjach mediów masowych w budowaniu,
rozpowszechnianiu, wzmacnianiu i negocjowaniu tych celów i wartości. Rozważają i analizują
zagadnienie budowania społeczeństwa konsumpcyjnego w Polsce po 1989 roku.
Studenci nabywają też wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji, obsługujących w
społeczeństwie konsumpcyjnym sferę promocji, zakupów, korzystania z usług, badań nad
konsumentami; o organizacji procesów konsumpcji, związanej z tym przebudowie przestrzeni
publicznej oraz zwyczajów i przyzwyczajeń ludzi.
Studenci otrzymują podstawową wiedzę o kulturze konsumpcyjnej, miejscu i roli w tej kulturze
mediów masowych i reklamy o ich odbiorcach – członkach społeczeństwa konsumpcyjnego – ich
przyzwyczajeniach, modach, sposobach reorganizacji życia prywatnego, przemianie stosunku do
sfery publicznej itp. Nabywają też wiedzę o metodach badania i diagnozowania potrzeb
konsumentów oraz socjologicznej, etnograficznej, antropologicznej obserwacji zachowań
prywatnych i publicznych, typowych dla kultury konsumpcyjnej. Dowiadują się o przejawach
manipulacji konsumentem i odbiorcą mediów, związanych ze sferą organizacji konsumpcji,
dystrybucji dóbr i usług oraz wyznaczaniem celów i ambicji konsumpcyjnych.
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Aldridge A., 2006: Konsumpcja. Warszawa, Sic!
Barber B., Skonsumowani, Muza, Warszawa 2009.
Bauman Z., Konsumowanie życia. WUJ, Kraków, 2009.
Bauman Z., Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, WAM, Kraków 2006.
Bauman Z., Razem osobno. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.
Fiske J., Zrozumieć kulturę popularną, WUJ, Kraków 2010.
Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN,
Warszawa, 2001.
Giddens A., Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych
społeczeństwach. PWN, Warszawa, 2007.
Jawłowska A. , Kempy M. (red.), Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej. IFiS PAN,
Warszawa 2005.
Lister R., 2007: Bieda. Sic!, Warszawa, 2007.
Maffesoli M., Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych. PWN,
Warszawa, 2008.
Miller D., Teoria zakupów, WUJ, Kraków 2011.
Rewers E., Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. Uniwersitas, Kraków 2005.
Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji. Muza, Warszawa 2005.
Shilling C., Socjologia ciała. PWN, Warszawa 2010.
Szlendak T., Leniwe maskotki, rekiny na smyczy. W co kultura konsumpcyjna przemieniła mężczyzn
i kobiety. Czarna Owca, Warszawa 2005.
Szlendak T., Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej.
WUW, Wrocław 2008.
Szlendak T., Pietrowicz K. (red.), Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji. WUW,
Wrocław 2007.
Szlendak T., Pietrowicz K. (red.), Na pokaz. O konsumeryzmie w kapitalizmie bez kapitału. UMK,
Toruń 2004.
Zawadzka A.M., Górnik-Durose M., Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki
współzależności. GWP, Sopot 2010.
SPECJALIZACJA
DZIENNIKARSTWO
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
rozmowa, dyskusja, wywiad w mediach
WZID-D-DZ/05
język polski
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach
stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjnoreklamowej
K_W08 : ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, działaniach promocyjno-reklamowych oraz o ich
odbiorcach, a także podstawową wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb i oceny jakości usług
K_W11 : ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy dziennikarza zatrudnionego w prasie, radiu, telewizji,
nowych mediach oraz źródeł pozyskiwania informacji dziennikarskiejK_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować,
oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, a następnie
argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane
z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej, w szczególności posiada
podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań społecznych niezbędnych do opracowania diagnoz
potrzeb odbiorców mediów, działań promocyjno-reklamowych
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne,
prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością promocyjną, analizować
ich przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i
rozwiązywania problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjnoreklamowej oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania
K_U14 : ma podstawowy warsztat dziennikarski w zakresie dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego
oraz w nowych mediach, jak również pracownika działu PR/reklamy/rzecznika, z uwzględnieniem umiejętności
nabytych podczas praktyki zawodowej
K_U15 : ma pogłębiony warsztat dziennikarski (specjalizacja dziennikarska) lub pogłębiony warsztat pracownika
działu PR/reklamy/rzecznika (specjalizacja PR/reklama) lub pogłębiony warsztat dziennikarski i zawodowy w
zakresie nowych mediów (specjalizacja nowe media) lub pogłębiony warsztat specjalisty w zakresie komunikacji
politycznej (specjalizacja komunikacja polityczna)
K_U16 : potrafi rozpoznać, opisać i zastosować różne style wypowiedzi
K_U17 : potrafi przygotować materiał dziennikarski przeznaczony dla wszystkich typów mediów
K_U18 :potrafi przygotować skuteczny przekaz perswazyjny, informacyjny, promocyjny
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Moduł do wyboru w ramach specjalizacji dziennikarstwo
Po dokonaniu wyboru - obowiązkowy
III
II
dr MONIKA WAWER / dr MONIKA JAKOWCZUK / red. RAFAŁ KOSECKI
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Brak
Konwersatorium: 75
5
2.5 ECTS – 75 godzin kontaktowych, 2.5 ECTS – 75 godzin samodzielnej pracy studenta
(przygotowanie materiałów dziennikarskich, systematyczne przygotowanie do zajęć, lektura
wskazanych publikacji medialnych oraz literatury przedmiotu)
konwersatorium z elementami wykładu i zajęć warsztatowych
Na każdych zajęciach dokonywana jest ocena i analiza przygotowanych i zrealizowanych przez
studentów zadań cząstkowych, w oparciu o przedstawione na początku semestru kryteria,
adekwatne dla wyznaczonego zadania. Oceny dokonuje zarówno prowadzący, jak i wszyscy
uczestnicy modułu.
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć oraz
przygotowanych materiałów dziennikarskich.
Student jest też oceniany pod względem terminowości wykonywania zadań, pomysłowości i
rzetelności ich wykonania.
Student pozna szczegółowo cechy pogranicznych gatunków dziennikarskich (wywiad, rozmowa,
dyskusja) ich pododmian prasowych, radiowych, telewizyjnych; opanuje umiejętności i strategie
niezbędne do profesjonalnego budowania tychże; będzie kształcił się w zakresie szukania tematu,
dokumentowania, doboru rozmówców, prowadzenia rozmowy z zaproszonym specjalistą w danej
dziedzinie, politykiem, gwiazdą, „ etc., będzie uczył się nabywania i pogłębiania wiedzy na temat,
jakiego dotyczyć ma rozmowa, dyskusja, wywiad (reaserching); pozna sylwetki i wybrany dorobek
mistrzów omawianych gatunków.
Z. Bauer, Wywiad prasowy. Typologia i struktura, Kraków 1988;
Z. Bauer, Wywiad. Gatunek i metoda, w: Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Z. Bauera i E.
Chudzińskiego. Kraków 2008;
B. Doleszak-Wajdzik, Rozważania o wywiadzie prasowym, Zeszyty Prasoznawcze 1974 nr 1;
L. Grobel, Sztuka wywiadu. Lekcje mistrza, Warszawa 2006;
A. Ogonowska, Voyeuryzm telewizyjny. Między ontologią telewizji a rzeczywistością telewidza, Kraków
2006;
T. Pszczołowski, Umiejętność przekonywania i dyskusji, Gdańsk 2006;
M. Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin 2004 (stąd: rozdział dot. wywiadu);
K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język,
Warszawa 2010;
Teksty (utwory) egzemplifikujące gatunki (mistrzowskie), a przeznaczone do analizy oraz interpretacji –
będą wybierane wspólnie przez prowadzących i studentów, na zajęciach.
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
dziennikarstwo w nowych mediach
WZID-D-DZ/06
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z
zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zorientowaną na
zastosowania praktyczne w sferze nowych mediów
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym przede wszystkim związaną z działalnością
dziennikarską w nowych mediach
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych ze sferą nowych
mediów
K_W06 : ma wiedzę na temat istniejących uregulowań prawnych, dotyczących nowych mediów, jak również
regulujących zakres uprawnień w zawodowej działalności medialnej i okołomedialnej
K_W10 : zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego ze
szczególnym uwzględnieniem nowych mediów
K_W11 : ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy dziennikarza zatrudnionego w nowych mediach oraz
źródeł pozyskiwania informacji dziennikarskiej
K_W12 : ma wiedzę podstawową na temat wykorzystania nowych mediów w pracy pracownika działu PR i
reklamy
K_W13 : ma wiedzę podstawową na temat technologii informacyjnych
K_W15 : posiada wiedzę rozszerzoną na temat warsztatu pracownika nowych mediów
K_U01 : potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i użytkować informację z nowych mediów
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności dziennikarskie związane z nowymi
mediami
K_U07 : potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji związanych z
nowymi mediami, w szczególności prawa autorskiego, i związane z zarządzaniem własnością intelektualną
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i
rozwiązywania problemów dotyczących działalności dziennikarskiej w nowych mediach oraz wybrać i
zastosować właściwy sposób postępowania
K_U14 : ma podstawowy warsztat dziennikarski w zakresie dziennikarstwa w nowych mediach
K_U15 : ma pogłębiony warsztat dziennikarski w zakresie nowych mediów
K_U17 : potrafi przygotować materiał dziennikarski przeznaczony dla wszystkich typów nowych mediów
K_U18 :potrafi przygotować skuteczny przekaz perswazyjny, informacyjny, promocyjny
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze nowych mediów i
w innych obszarach okołomedialnej działalności zawodowe
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Moduł do wyboru w ramach specjalizacji dziennikarstwo
Po dokonaniu wyboru - obowiązkowy
III
II
mgr EMILIA KOTNIS-GÓRKA / red. ŁUKASZ WOJTUSIK
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Brak
Konwersatorium: 75
5
2.5 ECTS – 75 godzin kontaktowych, 2.5 ECTS – 75 godzin samodzielnej pracy studenta
(przygotowanie teoretyczne do realizacji projektu: kwerenda biblioteczna, przygotowanie eseju,
obrona eseju, przygotowanie do dyskusji; przygotowanie i realizacja projektu o charakterze
praktycznym).
Zajęcia warsztatowe z elementami wykładu i konwersatorium
Omawiane i oceniane są realizowane przez studentów w grupach projekty, przygotowane w
oparciu o przedstawione na początku semestru kryteria i zadaną literaturę. Oceny dokonuje
zarówno prowadzący, jak i wszyscy uczestnicy modułu.
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć oraz na
podstawie przygotowanych projektów. Student jest oceniany pod względem terminowości
oddawanych zadań, pomysłowości, staranności i rzetelności ich wykonania.
W trakcie zajęć student zdobywa umiejętności warsztatowe i wiedzę o funkcjonowaniu
dziennikarstwa w realiach nowych mediów. Zapoznaje się z praktycznymi problemami i
dylematami, jakie stoją przed dziennikarstwem w nowych mediach oraz uczy się sposobów ich
pokonywania. Student zapoznaje się z metodyką pracy dziennikarskiej w nowych mediach, a
następnie przygotowuje samodzielny projekt na zadany temat, dobierając środki realizacji
właściwe dla mediów cyfrowych.
1. Robert McChesney: Digital Disconnect: How Capitalism is Turning the Internet Against
Democracy, The New Press 2013.
2.Stuart Allan, Newsy w sieci: Internet i dziennikarstwo, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008
3.Paul Levinson, Nowe nowe media, WAM, Kraków 2010.
4.Bohdan Jung, Wokół mediów ery Web 2.0. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
2010.
5.Zbigniew Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów: historia, teoria, praktyka, Wydawnictwo
Literackie, Kraków 2009.
6.Jan Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2006.
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
formy paraartystyczne w mediach
WZID-D-DZ/07
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach
stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W08 : ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, działaniach promocyjno-reklamowych oraz o ich odbiorcach, a także
podstawową wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb i oceny jakości usług
K_W11 : ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy dziennikarza zatrudnionego w prasie, radiu, telewizji, nowych
mediach oraz źródeł pozyskiwania informacji dziennikarskiejK_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować
merytorycznie
z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej
lub/i promocyjno-reklamowej, w szczególności posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań
społecznych niezbędnych do opracowania diagnoz potrzeb odbiorców mediów, działań promocyjno-reklamowych
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i
ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością promocyjną, analizować ich
przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania
problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz wybrać i
zastosować właściwy sposób postępowania
K_U14 : ma podstawowy warsztat dziennikarski w zakresie dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz w
nowych mediach, jak również pracownika działu PR/reklamy/rzecznika, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas
praktyki zawodowej
K_U15 : ma pogłębiony warsztat dziennikarski (specjalizacja dziennikarska) lub pogłębiony warsztat pracownika działu
PR/reklamy/rzecznika (specjalizacja PR/reklama) lub pogłębiony warsztat dziennikarski i zawodowy w zakresie nowych
mediów (specjalizacja nowe media) lub pogłębiony warsztat specjalisty w zakresie komunikacji politycznej (specjalizacja
komunikacja polityczna)
K_U16 : potrafi rozpoznać, opisać i zastosować różne style wypowiedzi
K_U17 : potrafi przygotować materiał dziennikarski przeznaczony dla wszystkich typów mediów
K_U18 :potrafi przygotować skuteczny przekaz perswazyjny, informacyjny, promocyjny
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Moduł do wyboru w ramach specjalizacji dziennikarstwo . Po dokonaniu wyboru - obowiązkowy
III
II
dr hab. ANDRZEJ KALISZEWSKI / dr EDYTA ŻYREK
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
moduł do wyboru w ramach specjalizacji DZIENNIKARSTWO
Konwersatorium: 75
5
2.5 ECTS – 75 godzin kontaktowych, 2.5 ECTS – 75 godzin samodzielnej pracy studenta (wyszukiwanie w mediach
oraz przygotowywanie do analizy i oceny na zajęciach przykładów konkretnych form paraartystycznych;
researching tematów do własnej i wspólnej realizacji; tworzenie materiałów zgodnie z wypracowanymi podczas
zajęć wskazaniami; recenzowanie prac innych studentów; przygotowanie referatów dot. tematów szczątkowych
poruszanych na zajęciach)
konwersatorium z elementami wykładu i zajęć warsztatowych
Na każdych zajęciach dokonywana jest ocena i analiza przygotowanych i zrealizowanych przez studentów zadań
cząstkowych, w oparciu o przedstawione na początku semestru kryteria, adekwatne dla wyznaczonego zadania.
Oceny dokonuje zarówno prowadzący, jak i wszyscy uczestnicy modułu.
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć oraz przygotowanych
materiałów dziennikarskich. Student jest oceniany pod względem terminowości wykonywania zadań,
pomysłowości i rzetelności ich wykonania.
Student pozna szczegółowo genetyczne i morfologiczne związki gatunków literackich (artystycznych) i
dziennikarskich. Nauczy się rozpoznawać, oceniać wyznaczniki prasowości i literackości. Będzie dyskutował na
tematy: normatywizm a artyzm, prawda i misja dziennikarska a oryginalność i talent indywidualny - w kontekście
własnych doświadczeń, lektury, preferencji pisarskich.
Pozna sylwetki i wybrany dorobek mistrzów eseju, felietonu. Będzie szukał tematów, odpowiadających poetyce
tych gatunków, a jednocześnie będących wyrazem własnych, indywidualnych pasji, refleksji, obserwacji, ocen,
którymi chciałby się podzielić z innymi. Będzie sprawdzał swe pomysły, rozwijał je, modyfikował poprzez
dyskusje warsztatowe w grupie. Będzie ćwiczył budowanie oryginalnych, a przy tym funkcjonalnych dla swego
tematu środków wyrazu i point.
Pozna teoretycznie i na przykładach recenzję jako gatunek krytyczno-artystyczny oraz dziennikarski, rządzący się
bardzo silnymi rygorami i wymogami, mający w mediach bardzo ważne i konkretne zadania do spełnienia oraz
rozmaite miejsce. Będzie dążył do opanowania warsztatu recenzenta w wybranej przez siebie dziedzinie
(obszarze) literatury, muzyki, teatru, kina, sztuk plastycznych, na potrzeby mediów, na poziomie dziennikarskimprofesjonalnym. Skonfrontuje swe dokonania z ocenami wykładowcy oraz innych uczestników warsztatów.
Pozna gatunki happeningu i performance’u oraz ich występowanie (zastosowanie) w mediach masowych.
Dziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku, pod red. K. Wolny-Zmorzyńskiego, W. Furmana, J. Snopka, Warszawa 2011;
K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Warszawa 2010;
E. Bańkowska, J. Jagodzińska, E. Kozłowska, A. Mikołajczuk, E. Wolańska, A. Wolański, H. Wszeborowska, Praktyczna
stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa 2003 (Rozdz. 8: Esej, 10: Felieton, 11: Recenzja jako forma podwójnego
dialogu);
W. Miłkowski, Recenzja jako rodzaj twórczości dziennikarskiej, Zeszyty Szkoleniowe 1988 nr 9
M. Zaśko-Zielińska, Recenzja i jej norma językowa, Poradnik Językowy 1999 nr 8/9;
M. Montaigne, Próby, tłum. T. Żeleński-Boy, Warszawa 1985;
W. Głowala, Próba teorii eseju literackiego, w: Genologia polska. Wy bór tekstów, Warszawa 1983;
K. Wyka, Porozmawiajmy o essayu, w: tegoż, Szkice literackie i artystyczne, Kraków 1956;
Polski esej. Studia, red. M. Wyka Kraków 1991;
P. Wroczyński, Esej – zarys teorii gatunku, Przegląd Humanistyczny 1986 nr 5/6;
P. Kaszubski, Esej – prostota angielskiej prozy w pigułce, Polonistyka 1994 nr 2;
M. Loba, Francuska szkoła pisania eseju, Polonistyka 1994 nr 2;
P. Sliwiński, Esej – forma wolności, Polonistyka 1994 nr 2;
P. Stasiński, Poetyka felietonu, Warszawa 1982;
W. Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, [w:] Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, oprac. H. Orłowski,
Poznań 1996.
R. Sendyka, Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku, Kraków 2006.
K. Wenz, Tekst w dobie jego reprodukcji elektronicznej, [w:] Ekrany piśmienności, red. A. Gwóźdź, Warszawa 2008.
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
media popularne
WZID-D-DZ/08
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w
instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W08 : ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, działaniach promocyjno-reklamowych oraz o ich odbiorcach, a także
podstawową wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb i oceny jakości usług
K_W11 : ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy dziennikarza zatrudnionego w prasie, radiu, telewizji, nowych mediach
oraz źródeł pozyskiwania informacji dziennikarskiej
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i
sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą działalności
społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i
promocyjno-reklamowej, w szczególności posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań społecznych
niezbędnych do opracowania diagnoz potrzeb odbiorców mediów, działań promocyjno-reklamowych
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i
ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów komunikacyjnych
oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością promocyjną, analizować ich przyczyny, prognozować przebieg i
przewidzieć ich skutki
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów
dotyczących wybranej sfery działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz wybrać i zastosować właściwy
sposób postępowania
K_U14 : ma podstawowy warsztat dziennikarski w zakresie dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz w nowych
mediach, jak również pracownika działu PR/reklamy/rzecznika, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki
zawodowej
K_U15 : ma pogłębiony warsztat dziennikarski (specjalizacja dziennikarska) lub pogłębiony warsztat pracownika działu
PR/reklamy/rzecznika (specjalizacja PR/reklama) lub pogłębiony warsztat dziennikarski i zawodowy w zakresie nowych mediów
(specjalizacja nowe media) lub pogłębiony warsztat specjalisty w zakresie komunikacji politycznej (specjalizacja komunikacja
polityczna)
K_U16 : potrafi rozpoznać, opisać i zastosować różne style wypowiedzi
K_U17 : potrafi przygotować materiał dziennikarski przeznaczony dla wszystkich typów mediów
K_U18 :potrafi przygotować skuteczny przekaz perswazyjny, informacyjny, promocyjny
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Moduł do wyboru w ramach specjalizacji dziennikarstwo . Po dokonaniu wyboru - obowiązkowy
III
II
dr MARCIN PIELUŻEK / red. WALDEMAR LODZIŃSKI / red. EWA DRZYZGA
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego
udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module
przewidziane są takie zajęcia
Konwersatorium: 75
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
5
Bilans punktów ECTS
2.5 ECTS – 75 godzin kontaktowych, 2.5 ECTS – 75 godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie w formie
audiowizualnej fragmentu programu należącego do wybranego formatu – przygotowanie koncepcji, przeprowadzenie
castingu, nagranie materiału, systematyczne przygotowanie do zajęć, lektura i analiza publikacji wskazanych przez
prowadzącego).
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
Konwersatorium z elementami wykładu i warsztatów
Sprawdzanie listy obecności, odnotowanie aktywności studentów i ich przygotowania podczas analizy wybranych
programów, ocena pracy zespołów przy uwzględnieniu kryteriów: znajomości podstaw warsztatu, pomysłowości,
staranności.
Zaliczenie na ocenę
Moduł poświęcony mediom popularnym: obecność na zajęciach, aktywny udział w zajęciach, przygotowanie
dwóch prac zaliczeniowych: 1) przygotowanie koncepcji programu należącego do wybranego formatu
(scenariusz, grupa docelowa, wybór mediów), 2) Pisemne przygotowanie założeń strategii (grupa docelowa,
insight, big idea, cechy, osobowość marki, nazwa, claim) analizy konkurencji dla powstającego magazynu
dowolnej branży oraz przygotowanie projektu przykładowego numeru czasopisma.
Moduł poświęcony tabloidom: Obecność na zajęciach, aktywny udział w zajęciach, napisanie artykułu wg
standardu stosowanego w tabloidach, przygotowanie konspektu wydania jednego wydania tabloidu na podstawie
wydarzeń dnia, zredagowanie jednej strony tabloidu pod kątem tytułów, nadtytułów, podtytułów, leadu i doboru
zdjęć, zaplanowanie okładki tabloidu na podstawie wydarzeń dnia.
Ocenę końcową stanowi średnia ocen uzyskanych z poszczególnych części składowych przedmiotu.
Moduł poświęcony mediom popularnym: Studenci zapoznają się z popularnymi formatami współczesnych mediów, jak
np. talent show, talk show, docu soap, reality show. Analizują wspólnie przykładowe programy należące do tych formatów
uwzględniając typowe argumenty krytyczne obecne w publicznej dyskusji. Studenci zapoznają się z kolejnymi etapami
pracy zespołów przygotowujących tego rodzaju programy: castingi wyłaniające bohaterów programów, dokumentacje
bohaterów, scenariusze programów. Studenci w trzyosobowych zespołach realizują fragment wybranego formatu,
zapisując go w formie audiowizualnej. Studenci zapoznają się z obecnymi na rynku krajowym i międzynarodowym
magazynami popularnymi/lifestylowymi. Analizują prasę popularną pod kątem zawartości, języka, obrazu, reklam,
sprzedawanego stylu życia, grup docelowych. Analizują strategie wydawnicze. Magazyn popularny/lifestylowy jako marka
– budowa oraz zarządzanie marką.
Moduł poświęcony tabloidom: Studenci zapoznają się z praktyką pracy w redakcji tabloidu. Poznają praktyczne sposoby
zdobywania informacji pod kątem potrzeb tabloidu, zasady tworzenia tekstów dziennikarskich do tabloidów, w trakcie
ćwiczeń praktycznych na bazie bieżących wydarzeń poznają zasady obowiązujące przy ustalaniu tytułów w tabloidzie,
doborze zdjęć, ustalaniu hierarchii ważności tekstów i rozmieszczenia ich na stronie.
J. Fiske „Television culture”, London New York 1987
J.Fiske „Zrozumieć kulturę popularną”, Kraków 2010
Z.Bauman „Kultura w płynnej nowoczesności”, Warszawa 2011
F. Martel „Mainstream”, Warszawa 2011
M. Lisowska-Magdziarz „Media powszednie”, Kraków 2008
W. Godzic „Telewizja i jej gatunki. Po Wielkim Bracie”, Kraków 2004
W. Godzic „Znani z z tego, że są znani”, Warszawa 2007
G. Ptaszek „Talk-show. Szczerość na ekranie?”, Warszawa 2007
H. Matthew: Czym jest Branding?, ABE Marketing, 2008.
A. Wheeler: Kreowanie marki. Przewodnik dla menadżerów marki, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
D. Bell, J. Hollows: Ordinary Lifestyle: Popular Media, Consumption and Taste, Open University Press, Manchester, 2013.
J. Morrish: Magazine Editing, Routledge, London and New York, 1996.
Literatura dodatkowa:
R. Blum „Television and Screen Writing”, Boston 2001
D. Arijon „Gramatyka języka filmowego”, Warszawa 2008
T.Kingdon „Sztuka reżyserii filmowej”, Warszawa 2008
S.D.Katz „Reżyseria filmowa. Ujęcie po ujęciu”, Warszawa 2007
SPECJALIZACJA
REKLAMA I PR
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
fotografia reklamowa
WZID-D-RPR/05
język polski
K_W01 : ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę, w tym w wybranych obszarach wiedzę
szczegółową, zorientowaną na zastosowania praktyczne w sferze działalności promocyjno-reklamowej na arenie
międzynarodowej
K_W03 : ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian dotyczących sfery mediów i procesów komunikacji społecznej
w obrębie społeczeństwa, o prawidłowościach, przebiegu i konsekwencji tych zmian w Polsce i na świecie
K_W04 : ma rozszerzoną wiedzę o funkcjach kultury we współczesnym społeczeństwie informacyjnym
K_W05 : ma szczegółową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z promocją,
zorientowaną na zarządzanie tymi instytucjami
K_W07 : ma pogłębioną wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach
stosowanych w instytucjach związanych z promocją, zorientowaną na innowacyjne rozwiązywanie złożonych
problemów w nietypowej sytuacjach profesjonalnych
K_W09 : posiada pogłębioną wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie dziedzin i
dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W15 : ma pogłębioną wiedzę na temat komunikacji perswazyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem warsztatu
pracy pracownika działu PR i reklamy, przygotowującą do samodzielnej pracy na tym stanowisku lub/i
podejmowania zadań kierowniczych w tym zakresie (specjalizacja promocyjna)
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł i na tej podstawie formułować krytyczne sądy z użyciem merytorycznej argumentacji w oparciu o
poglądy własne oraz innych autorów, formułować wnioski i dokonywać syntetycznych podsumowań
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz podejmować autonomiczne działania
zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje oryginalne i innowacyjne projekty związane z wybraną sferą działalności
społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej, jak również potrafi zaplanować działania służące do
rozwiązania złożone problemy związane z wybraną sferą działalności sp ołecznej, medialnej lub/i promocyjnoreklamowej oraz ocenić ich skuteczność zastosowanych działań
K_U06 : posiada pogłębione umiejętności w zakresie prowadzenia badań społecznych, w tym także niezbędnych
do opracowania diagnoz potrzeb odbiorców działań promocyjno-reklamowych,
K_U13 : posiada rozbudowane umiejętności, właściwe dla pracownika działu PR/reklamy/rzecznika prasowego,
odnoszące się do poszczególnych branż rynkowych i sektorów komunikacji promocyjnej (specjalizacja
promocyjna)
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
osób, potrafi samodzielnie wykorzystywać i krytycznie uzupełniać oraz doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze mediów i w
innych obszarach okołomedialnej działalności zawodowej, potrafi wyjaśnić ich konsekwencje innym osobom
K_K08 : jest wyczulony na wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej
działalności zawodowej, rozumie zagrożenia wynikające z tego zjawiska
Moduł do wyboru w ramach specjalizacji reklama i PR
Po dokonaniu wyboru - obowiązkowy
III
II
dr PAWEŁ PŁANETA / mgr SYLWIA ŁĘCKA / mgr KRZYSZTOF WILK
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Brak
Konwersatorium: 75
5
2.5 ECTS – 75 godzin kontaktowych, 2.5 ECTS – 75 godzin samodzielnej pracy studenta
(przygotowanie projektu kampanii reklamowej podmiotu lub produktu na rynku krajowym lub
zewnętrznym/kulturowo obcym, z uwzględnieniem kompozycji fotografii i innych elementów
wizualnych, określenie całokształtu działań komunikacyjnych oraz ich prognozowanej
skuteczności.
zajęcia warsztatowe z elementami wykładu
Na każdych zajęciach dokonywana jest ocena i analiza przygotowanych i zrealizowanych przez
studentów zadań cząstkowych, w oparciu o przedstawione na początku semestru kryteria,
adekwatne dla wyznaczonego zadania. Oceny dokonuje zarówno prowadzący, jak i wszyscy
uczestnicy modułu, dyskutując wszelkie kwestie związane z warsztatem wykonania i sferą etyki
zachowań komunikacyjnych.
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć oraz
przygotowanego w trakcie zajęć projektu kampanii promocyjnej podmiotu lub produktu na rynku
zewnętrznym/kulturowo obcym. Student jest oceniany pod względem terminowości wykonywania
zadań, pomysłowości i nowatorstwa proponowanych w czasie zajęć i przygotowanym projekcie
rozwiązań promocyjnych i komunikacyjnych oraz ich prognozowanej skuteczności.
W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę zorientowaną na zastosowania praktyczne w zakresie
działań fotografii reklamowe, poznaje warsztat pracy fotoreportera, przygotowującego materiał
reklamowy, przygotowuje samodzielny projekt na zadany temat w oparciu o samodzielnie
wykonaną analizę sytuacji wyjściowej, samodzielnie dobrane instrumenty komunikacyjne i
opracowuje również prognozę ich skuteczności.
1.Bergstrom B., Komunikacja wizualna. Tłumaczenie J. Tarnawska. Warszawa 2009;
2.Jeffrey I., Jak czytać fotografię? Lekcje mistrzów fotografii. Kraków 2009;
3.Jesiółkowski J., Fotografia jako perswazja. W: Lisiec ki M. (red.) Sztuki wizualne jako nośnik
ideologii. Toruń 2009;
4.Lurker M., Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach. Warszawa 2011;
5.Potocka M.A., Fotografia. Warszawa 2011;
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
strategia reklamowa
WZID-D-RPR/06
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z reklamą i promocją
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach
stosowanych w agencjach reklamowych i innych instytucjach związanych ze sferą działalności promocyjno-reklamowej
K_W08 : ma podstawową wiedzę o działaniach promocyjno-reklamowych oraz o ich odbiorcach, a także podstawową
wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb i oceny jakości usług
K_W15 : ma wiedzę rozszerzoną na temat warsztatu pracy pracowników działu kreatywnego, działu badań, działu
strategicznego i działu mediów w agencji reklamowej
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty promocyjno-reklamowe, w szczególności posiada podstawowe
umiejętności prowadzenia badań społecznych niezbędnych do opracowania diagnoz potrzeb odbiorców mediów, działań
promocyjno-reklamowych
K_U06 : ma podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości usług związanych z działalnością promocyjno-reklamową
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania
problemów dotyczących działalności reklamowej oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania
K_U15 : ma pogłębiony warsztat pracownika działów: kreatywnego, stategiocznego, badań, mediów w agencji reklamowej
K_U18 :potrafi przygotować skuteczny przekaz reklamowy
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K08 : dostrzega przejawy manipulacji odbiorcą w reklamie
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Moduł do wyboru w ramach specjalizacji reklama i PR
Po dokonaniu wyboru - obowiązkowy
III
II
red. PIOTR WASILEWSKI
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Konwersatorium: 75
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
5
Bilans punktów ECTS
2.5 ECTS – 75 godzin kontaktowych, 2.5 ECTS – 75 godzin samodzielnej pracy studenta (opracowanie dwóch
cząstkowych prac zaliczeniowych (do wyboru z czterech komponent modułu), bieżące przygotowanie do zajęć).
Mini-wykłady, opracowywanie i prezentacja projektów, analizy prac studentów, prezentacje multimedialne,
analiza case studies, dyskusja
Na zajęciach dokonywana jest ocena i analiza przygotowanych i zrealizowanych przez studentów zadań
cząstkowych, w oparciu o przedstawione na początku semestru kryteria, adekwatne dla wyznaczonego zadania.
Uwzględniana jest zarówno wartość merytoryczna projektu, jak terminowość i rzetelność wykonania. Oceny
dokonuje zarówno prowadzący, jak i wszyscy uczestnicy modułu, dyskutując wszelkie kwestie związane z
warsztatem wykonania i sferą etyki zachowań komunikacyjnych.
Zaliczenie na ocenę na podstawie:
- obecności (na co najmniej 75 proc. zajęć każdego z pięciu elementów modułu)
- aktywnego udziału i zaangażowania w trakcie zajęć
- opracowania dwóch cząstkowych prac zaliczeniowych (do wyboru z czterech komponent modułu)
Moduł obejmuje pięć komponent.
Podczas zajęć poświęconych pragmatyce działania agencji reklamowej student zdobywa zorientowaną na
praktyczne zastosowania wiedzę o rozmaitych praktycznych aspektach działania agencji reklamowej oraz
związanych z nią innych instytucji okołomedialnych, na świecie i w Polsce.
W ramach komponenty metodyka planowania i tworzenia kampanii reklamowej zapoznaje się z procesem
planowania strategii komunikacyjnej i zasadami tworzenia briefu (przygotowanie i analiza projektów
cząstkowych – briefów przygotowywanych przez studentów).
Podczas zajęć poświęconych analizie potrzeb konsumenta zdobywa praktyczną wiedzę na temat potrzeb
konsumentów i technik ich badania, metod i technik konstruowania grupy docelowej (przygotowanie i analiza
projektów cząstkowych – case studies opracowanych przez studentów).
W ramach warsztatu copywriting i kreacja przekazu perswazyjnego, wykorzystując wcześniej zdobytą wiedze z
retoryki, semiotyki, stylistyki itp. analizuje zawartość wybranych ogłoszeń reklamowych oraz podejmuje
praktyczne próby przygotowania własnej copy (przygotowanie i analiza własnych projektów).
Na zajęciach poświęconych planowaniu i zakupowi mediów zdobywa praktyczna wiedzę na temat metodyki
przygotowywania mediaplanu, analizuje plany mediowie wybranych kampanii reklamowych oraz podejmuje
praktyczne próby przygotowywania własnych (przygotowanie i analiza własnych projektów).
Literatura podstawowa:
Barry P., Pomysł w reklamie. Idee, strategie i kampanie PWN, Warszawa 2010.
Bralczyk J., Język na sprzedaż. Business Press, Warszawa 1996.
Czarnecki A., Korsak R., Planowanie mediów w kampaniach reklamowych. PWE, Warszawa 2001
Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich. GWP, wyd. II, Gdańsk 2009.
Janiszewska K., Kall J., Strategia reklamowa. PWE, Warszawa 2011.
Kall J., Reklama, PWE, Warszawa
Lewiński P., Retoryka reklamy. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, wyd. II, Wrocław 2008
Makarenko V., Tajne służby kapitalizmu. Znak, Kraków 2008.
Murdoch A., Kreatywność w reklamie. PWN, Warszawa 2012.
Wasilewski P. (red.) Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej, Agencja Wasilewski,
Kraków 2008
Wiedza o reklamie, Wyd. szkol. PWN, Warszawa - Bielsko-Biała 2009
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Literatura uzupełniająca
Ind Nichols, Wielkie kampanie reklamowe, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001
Kochan M., Slogany w reklamie i polityce, Trio, Warszawa 2002
Ogilvy D. Ogilvy o reklamie, Studio Emka, Warszawa 2008
Pincas S., Loisean M., Historia Reklamy, Taschen/ TMC Art, 2009
Romaniszyn K., Rzecz o pracy i konsumpcji. Analiza antropologiczna. Nomos, Kraków 2007
Russel J.T, Lane W.R., Reklama, Felberg SJA, Warszawa 2000
Spychalska M. Hołota M., Słownik sloganów reklamowych, PWN, Warszawa 2009
Wasilewski P., Dwie dekady polskiej reklamy 1990-2010, Agencja Wasilewski, Kraków 2013
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
kryzysowe PR
WZID-D-RPR/07
język polski
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z
zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zorientowaną na
zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym związaną z wybraną sferą działalności społecznej,
medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz prawnych i ekonomicznych
uwarunkowaniach ich funkcjonowania
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach
stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjnoreklamowej
K_W15 : posiada wiedzę rozszerzoną na temat warsztatu pracy w zakresie wybranej specjalizacji: pracownika
działu PR/reklamy/rzecznika
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych
autorów oraz formułować wnioski
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z wybraną sferą działalności społecznej,
medialnej lub/i promocyjno-reklamowej, w szczególności posiada podstawowe umiejętności w zakresie
prowadzenia badań społecznych niezbędnych do opracowania diagnoz potrzeb odbiorców mediów, działań
promocyjno-reklamowych
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne,
prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością promocyjną, analizować
ich przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i
rozwiązywania problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjnoreklamowej oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania
K_U15 : ma pogłębiony warsztat pracownika działu PR/reklamy/rzecznika (specjalizacja PR/reklama)
K_U18 :potrafi przygotować skuteczny przekaz perswazyjny, informacyjny, promocyjny
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze mediów i w
innych obszarach okołomedialnej działalności zawodowej
K_K07 : ma świadomość istnienia kodów aksjologicznych oraz zna kodeksy etyczne, normujące działania w sferze
mediów i w innych zawodach okołomedialnych
K_K08 : dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności
zawodowej
Moduł do wyboru w ramach specjalizacji reklama i PR
Po dokonaniu wyboru - obowiązkowy
III
II
dr JAROSŁAW FLIS / mgr URSZULA PODRAZA
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Konwersatorium: 75
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
5
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
2,5 ECTS – 75 godz. kontaktowych, 2,5 ECTS – 75 godz. samodzielnej pracy studenta (przygotowanie
studium przypadku w konkretnych sytuacjach kryzysowych różnego rodzaju, przygotowanie się do
ćwiczebnych konfenrencji prasowych, analiza zapisu wideo z przeprowadzonych konferencji)
zajęcia warsztatowe z elementami konwersatorium
Na każdych zajęciach dokonywana jest ocena i analiza przygotowanych i zrealizowanych przez studentów
zadań cząstkowych, w oparciu o przedstawione na początku semestru kryteria, adekwatne dla
wyznaczonego zadania. Oceny dokonuje zarówno prowadzący, jak i wszyscy uczestnicy modułu,
dyskutując wszelkie kwestie związane z warsztatem wykonania i sferą etyki zachowań komunikacyjnych.
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć oraz
przygotowanego w trakcie zajęć projektu działań w sytuacji kryzysowej. Student jest oceniany pod
względem terminowości wykonywania zadań, trafności rozwiązań proponowanych w czasie zajęć i w
przygotowanym projekcie.
Rodzaje kryzysów, zarządzanie kryzysem, narzędzia i metody PR wykorzystywane w sytuacjach
kryzysowych, plany komunikacji antykryzysowej, najczęstsze błędy popełnianie w trakcie komunikacji
kryzysowej, medialna atrakcyjność kryzysu, etyka komunikowania w kryzysie, specyfika kryzysu w social
media.
I. Mitroff, Ch. Pearson, Zarządzanie sytuacja kryzysową, Warszawa 1998 .
A. Murdoch, Komunikowanie w kryzysie, Warszawa 2003.
W. Rydzak, Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych [w:] J. Olędzki, D. Tworzydło (red.), Public
relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Warszawa 2007.
K. Wojcik, Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2005 .
S. Black, Public Relations, Kraków 2002 .
R. Borowiecki, M. Kwieciński, Informacja w zarządzaniu procesem zmian, Kraków 2003.
U. Podraza, Kryzysowe public relations, Warszawa 2009.
M. Czaplicka, Zarządzanie kryzysem w social media, Gliwice 2014
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
warsztat rzecznika
WZID-D-RPR/08
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z zakresu
dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zorientowaną na zastosowania
praktyczne w wybranej sferze działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym związaną z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i
promocyjno-reklamowej
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą działalności
społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach ich
funkcjonowania
K_W06 : ma wiedzę na temat istniejących uregulowań prawnych, dotyczących mediów, jak również regulujących zakres
uprawnień w zawodowej działalności medialnej i okołomedialnej
K_W09 : ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie dziedzin i dyscyplin
naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W12 : ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy pracownika działu PR i reklamy
K_W15 : posiada wiedzę rozszerzoną na temat warsztatu pracy w zakresie wybranej specjalizacji: dziennikarza
(specjalizacja dziennikarska) lub pracownika nowych mediów (specjalizacja nowe media) lub pracownika działu
PR/reklamy/rzecznika (specjalizacja reklama i PR) lub specjalisty ds. komunikacji politycznej (specjalizacja komunikacja
polityczna)
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł
i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować
wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej
lub/i promocyjno-reklamowej, w szczególności posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań
społecznych niezbędnych do opracowania diagnoz potrzeb odbiorców mediów, działań promocyjno-reklamowych
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością promocyjną, analizować ich
przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania
problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz wybrać i
zastosować właściwy sposób postępowania
K_U14 : ma podstawowy warsztat dziennikarski w zakresie dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz w
nowych mediach, jak również pracownika działu PR/reklamy/rzecznika, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas
praktyki zawodowej
K_U15 : ma pogłębiony warsztat dziennikarski (specjalizacja dziennikarska) lub pogłębiony warsztat pracownika działu
PR/reklamy/rzecznika (specjalizacja PR/reklama) lub pogłębiony warsztat dziennikarski i zawodowy w zakresie nowych
mediów (specjalizacja nowe media) lub pogłębiony warsztat specjalisty w zakresie komunikacji politycznej (specjalizacja
komunikacja polityczna)
K_U16 : potrafi rozpoznać, opisać i zastosować różne style wypowiedzi
K_U17 : potrafi przygotować materiał dziennikarski przeznaczony dla wszystkich typów mediów
K_U18 :potrafi przygotować skuteczny przekaz perswazyjny, informacyjny, promocyjny
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Moduł do wyboru w ramach specjalizacji reklama i PR
Po dokonaniu wyboru – obowiązkowy
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
III
II
dr WERONIKA ŚWIERCZYŃSKA-GŁOWNIA / red. DARIUSZ PAWELEC
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
moduł do wyboru w ramach specjalizacji PR i Reklama
Konwersatorium: 75
5
2.5 ECTS – 75 godzin kontaktowych, 2.5 ECTS – 75 godzin samodzielnej pracy studenta
(przygotowanie samodzielnego projektu działań komunikacyjnych; systematyczne przygotowanie
do zajęć, w tym także ćwiczeń, zadań i projektów cząstkowych)
zajęcia warsztatowe z elementami wykładu i konwersatorium
Na zajęciach dokonywana jest ocena i analiza przygotowanych i zrealizowanych przez studentów
zadań cząstkowych, w oparciu o przedstawione na początku semestru kryteria, adekwatne dla
wyznaczonego zadania. Oceny dokonuje zarówno prowadzący, jak i wszyscy uczestnicy zajęć.
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć jak również na
podstawie efektywnego wykorzystania podczas zadanych ćwiczeń poznanych technik, zasad i narzędzi
warsztatu rzecznika prasowego. Student jest oceniany pod względem poprawności i pomysłowości
podczas rozwiazywania potencjalnych sytuacji komunikacyjnych oraz ich prognozowanej skuteczności.
W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę zorientowaną na zastosowania praktyczne w zakresie pracy
rzecznika prasowego (omówienie i analiza casestudies), zapoznaje się z warsztatempracy rzecznika
(przygotowanie i analiza ćwiczeniowych projektów cząstkowych), a następnie przygotowuje samodzielny
projekt na zadany temat w oparciu o poznaną wiedzę z wykorzystaniem odpowiednio dobranych
instrumentów komunikacyjnych i opracowuje również prognozę ich skuteczności.
H. Pietrzak, J.B. Hałaj, „Rzecznik prasowy. Teoria i praktyka”, Wydawnictwo WSIIZ
P. Andrzejewski (red.), Wystąpienia publiczne i profesjonalna korespondencja, czyli trudna sztuka
budowania wizerunku. Wydawnictwo Forum, Poznań 2005.
H. Bednarek, Sztuka budowania wizerunku w mediach. WNWSK, Łódź 2005.
Dziennikarstwo od kuchni, pod red. A. Niczyperowicza, Poznań 2001
S. Black, „Public Relations”, Wyd. Oficyna wydawnicza, Kraków 2005.
Dale G. Leathers, „Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania”, PWN, Warszawa 2009.
Wiesław Sikorski, „Gesty zamiast słów. Psychologia i trening komunikacji niewerbalnej”, Oficyna
Wydawnicza „Impuls” , Kraków 2007.
SPECJALIZACJA
NOWE MEDIA
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
e-reklama i e-biznes
WZID-D-NM/05
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W02: zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym związaną z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i
promocyjno-reklamowej
K_W05: ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą działalności
społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz prawnych
i ekonomicznych uwarunkowaniach ich funkcjonowania
K_W07: ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach
stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W08: ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, działaniach promocyjno-reklamowych oraz o ich odbiorcach, a także
podstawową wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb i oceny jakości usług
K_W12: ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy pracownika działu PR i reklamy
K_W15: posiada wiedzę rozszerzoną na temat warsztatu pracy w zakresie wybranej specjalizacji: dziennikarza
(specjalizacja dziennikarska) lub pracownika nowych mediów (specjalizacja nowe media) lub pracownika działu
PR/reklamy/rzecznika (specjalizacja reklama i PR) lub specjalisty ds. komunikacji politycznej (specjalizacja komunikacja
polityczna)
K_U02: potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_U03: samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i
promocyjno-reklamowej, w szczególności posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań społecznych
niezbędnych do opracowania diagnoz potrzeb odbiorców mediów, działań promocyjno-reklamowych
K_U05: potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością promocyjną, analizować ich
przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki
K_U06: posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości usług związanych z działalnością medialną lub/i
promocyjno-reklamową
K_U09: potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania
problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz wybrać i
zastosować właściwy sposób postępowania
K_U14: ma podstawowy warsztat dziennikarski w zakresie dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz w
nowych mediach, jak również pracownika działu PR/reklamy/rzecznika, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas
praktyki zawodowej
K_U15: ma pogłębiony warsztat dziennikarski (specjalizacja dziennikarska) lub pogłębiony warsztat pracownika działu
PR/reklamy/rzecznika (specjalizacja PR/reklama) lub pogłębiony warsztat dziennikarski i zawodowy w zakresie nowych
mediów (specjalizacja nowe media) lub pogłębiony warsztat specjalisty w zakresie komunikacji politycznej (specjalizacja
komunikacja polityczna)
K_U17: potrafi przygotować materiał dziennikarski przeznaczony dla wszystkich typów mediów
K_K02: potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K04: prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K06: ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze mediów i w innych
obszarach okołomedialnej działalności zawodowej
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Moduł do wyboru w ramach specjalizacji nowe media
Po dokonaniu wyboru – w całości obowiązkowy
III
II
mgr MACIEJ WIKTOROWSKI / mgr AGNIESZKA CAŁEK
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy
program kształcenia przewiduje praktyki
Ukończony kurs z reklamy we współczesnym społeczeństwie informacyjnym oraz z marketingu
Konwersatorium: 75
5
2.5 ECTS – 75 godzin kontaktowych, 2.5 ECTS – 75 godzin samodzielnej pracy studenta (projekt kampanii
reklamowej w Internecie (projekt grupowy) . biznesplan dla działalności gospodarczej w Internecie (projekt
grupowy), przygotowanie do testu zaliczeniowego)
wykład, prezentacje multimedialne, konwersatorium, laboratorium, projekty grupowe, techniki kreatywne,
analizy przypadków
test składający się z pytań otwartych dotyczących teorii e-biznesu i e-reklamy . projekt kampanii reklamowej w
Internecie (projekt grupowy) . biznesplan dla działalności gospodarczej w Internecie (projekt grupowy)
Zaliczenie na ocenę - obecność na co najmniej 80 proc. zajęć; test zdany na poziomie co najmniej 51 proc. ;
złożenie w terminie i publiczna prezentacja projektu kampanii reklamowej oraz uzyskanie za niego pozytywnej
oceny ; złożenie w terminie i prezentacja publiczna biznesplanu oraz uzyskanie za niego pozytywnej oceny
Student zna definicję e-reklamy. Rozumie podstawowe różnice pomiędzy e-reklamą a reklamą tradycyjną. Wie,
jakie są narzędzia e-reklamy, poprawnie je klasyfikuje i wymienia ich mocne oraz słabe strony. Zna zasady
budowania kampanii reklamowej w sieci. Rozumie znaczenie technik kreatywnych w e-reklamie i e-biznesie, zna
kilka z nich i wie, jak je stosować. Wymienia cechy e-biznesu i wie czym się różni od biznesu tradycyjnego.
Poprawnie podaje przykłady e-biznesu, rozumie różnice pomiędzy biznesem internetowym a biznesem w
internecie. Zna budowę biznesplanu, rozumie, jaka zawartość jest charakterystyczna dla każdej z jego części. Wie
czym jest start-up, zna potencjalne źródła finansowania stat-upów i procedury aplikowania o środki. Uczestnik
zajęć potrafi zastosować w praktyce wszystkie poznane narzędzia e-reklamy. Kompetentnie się nimi posługuje i
umie je selekcjonować pod względem celów i rodzaju kampanii. Skutecznie łączy kampanię w sieci z działaniami
w mediach i przestrzeni publicznej. Opracowuje i wdraża kampanię e-reklamową. Wykorzystuje techniki
kreatywne do przygotowania kampanii e-rekalmowej i do rozwiązywania problemów w budowaniu biznesplanu
dla e-biznesu. Zależnie od pomysłu na działalność gospodarczą świadomie decyduje o wyborze konkretnego
rodzaju e-biznesu biorąc pod uwagę jego cechy, mocne i słabe strony. Potrafi poprawnie przygotować prosty
biznesplan dla małego e-biznesu. Aktywnie wyszukuje informacji na temat wsparcia dla stat-upów. Podczas zajęć
student doskonali swoje kompetencje komunikacyjne i umiejętność pracy w grupie. Rozwija także swoje
umiejętności techniczne w zakresie różnych form prezentacji audiowizualnej.
Student ocenia kampanię reklamową w internecie wskazując jej wady i zalety. Modyfikuje ją zależenie od
dokonanej analizy. Kompetentnie analizuje biznesplan, oceniając każdą jego część. Wyciąga wniosku na temat jego
poprawności i możliwości potencjalnych zmian.
1.Barrow C., Brown R., Biznesplan w małej firmie, One Press, Gliwice 2004.
2.Dutko M., E-biznes. Poradnik praktyka, Helion, Gliwice, 2010.
3.Halligan B., Inbound marketing. Daj się poznać w Google, serwisach społecznościowych i na blogu, One Press,
Gliwice, 2010.
4.Leśniewska A., Reklama internetowa, Helion, Gliwice, 2006.
5.Łukaszewska A., Dotacje na e-biznes. Pozyskiwanie środków z UE w ramach PO IG 8.1., Helion, Gliwice, 2010.
6.Majewski P., Czas na e-biznes, Helion, Gliwice, 2007.
1.Wybrane artykuły ze strony: http:// e-biznes.pl.
2.Wybrane artykuły ze strony: http://www.ecommerce.edu.pl.
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
społeczeństwo sieciowe
WZID-D-NM/06
język polski
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z
zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zorientowaną na
interpretację i krytyczną refleksję nad rzeczywistością
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W03 : ma wiedzę o historii oraz zmianach społecznych, dotyczących ewolucji i znaczenia komunikacji sieciowej
w obrębie społeczeństwa, o przyczynach, przebiegu i konsekwencji tych zmian
K_W04 : ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i medialnego we
współczesnym społeczeństwie informacyjnym i relacjach między oboma systemami w Polsce i na świecie
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i działaniu instytucji związanych z funkcjonowaniem
społeczeństwa sieciowego
K_W06 : ma wiedzę na temat istniejących uregulowań prawnych, dotyczących mediów sieciowych
K_W09 : ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie dziedzin i
dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W10 : zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
K_W13 : ma wiedzę podstawową na temat technologii informacyjnych
K_U01 : potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować i wykorzystać informację z różnych źródeł, a następnie
argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować logicznie poprawne
wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności związane z analizą i interpretacją zjawisk
w społeczeństwie sieciowym
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje projekty związane z analizą i interpretacją zjawisk w społeczeństwie
sieciowym
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne,
prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną w kontekście społeczeństwa
sieciowego
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych w kontekście społeczeństwa sieciowego
K_U07 : potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji związanych z
wybraną sferą działalności społecznej lub medialnej, w szczególności prawa autorskiego, i związane z
zarządzaniem własnością intelektualną
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i
rozwiązywania problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej lub medialnej oraz wybrać i
zastosować właściwy sposób postępowania
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Moduł do wyboru w ramach specjalizacji nowe media
Po dokonaniu wyboru – obowiązkowy
III
II
dr MARIA NOWINA KONOPKA
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
konwersatorium
Solidna znajomość podstaw socjologii, ekonomii oraz nauki o komunikowaniu w zakresie
przewidzianym przez program I roku.
Konwersatorium: 75
5
2.5 ECTS – 75 godzin kontaktowych, 2.5 ECTS – 75 godzin samodzielnej pracy studenta (kwerenda
biblioteczna, lektura zadanych tekstów, przygotowanie własnego projektu badawczego,
opracowanie hipotez i planu badań, przygotowanie raportu końcowego z badań)
Zajęcia konwersatoryjne z elementami wykładu
W oparciu o szczegółowe kryteria, uzgodnione na początku semestru na zajęciach dokonywana jest
ocena projektów studentów (studia przypadków), której towarzyszy dyskusja.
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności i aktywności studenta na zajęciach zajęć oraz na
podstawie poprawności metodologicznej, pomysłowości i rzetelności przygotowanych projektów i
wygłoszonych prezentacji.
W trakcie zajęć student stosuje poznane wcześniej teorie z zakresu nauk społecznych do
wyjaśnienia i interpretacji zjawisk, zachodzących w nowych mediach. Student zdobywa
szczegółową wiedzę na temat zjawisk społecznych (rozwoju gospodarki sieciowej, geografii
nowych mediów, społecznościowego i kulturowego wymiaru nowych mediów) w kontekście
przemian technologicznych, dokonując ich krytycznej analizy i oceny.
1. Jan van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów: analiza społeczeństwa sieci, PWN, Warszawa
2010.
2. Manuel Castells, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2011.
3. Manuel Castells, Siła tożsamości, PWN, Warszawa 2009.
4. Manuel Castells, Koniec tysiąclecia, PWN, Warszawa 2009.
5. Immanuel Wallerstein, Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, DIALOG, Warszawa 2007
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
nowe media a polityka
WZID-D-NM/07
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z zakresu dziedzin i
dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zorientowaną na wyjaśnienie i interpretację zjawisk
politycznych w kontekście nowych mediów
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym związaną ze sferą nowych mediów
K_W03 : ma wiedzę o historii oraz doktrynach, dotyczących roli nowych mediów oraz procesów komunikacji społecznej w
społeczeństwach, ze szczególnym naciskiem na zjawiska polityczne
K_W04 : ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i medialnego we współczesnym
społeczeństwie informacyjnym i relacjach między oboma systemami w Polsce i na świecie
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych ze sferą polityki oraz prawnych i
ekonomicznych uwarunkowaniach ich funkcjonowania w kontekście nowych mediów
K_W06 : ma wiedzę na temat istniejących uregulowań prawnych, dotyczących nowych mediów, jak również regulujących zakres
uprawnień w zawodowej działalności medialnej i okołomedialnej
K_W09 : ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych
właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W10 : zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
K_W13 : ma wiedzę podstawową na temat technologii informacyjnych
K_U01 : potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać, i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i
sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą działalności
społecznej i medialnej
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje projekty związane z wybraną sferą działalności społecznej i medialnej, w szczególności
posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań społecznych niezbędnych do opracowania diagnoz dotyczących
nowych mediów i polityki
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i
ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów komunikacyjnych
oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub działalnością promocyjną, analizować ich przyczyny, prognozować przebieg i
przewidzieć ich skutki
K_U07 : potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji związanych z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub promocyjno-reklamowej, w szczególności prawa autorskiego, i związane z zarządzaniem
własnością intelektualną
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze mediów i w innych obszarach
okołomedialnej działalności zawodowej
K_K08 : dostrzega przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności zawodowej
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Moduł do wyboru w ramach specjalizacji nowe media. Po dokonaniu wyboru – obowiązkowy
III
II
dr RAFAŁ KUŚ / mgr SEBASTIAN RERAK
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie problematyką politologiczną
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego
udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module
przewidziane są takie zajęcia
Konwersatorium: 75
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
5
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
2.5 ECTS – 75 godzin kontaktowych, 2.5 ECTS – 75 godzin samodzielnej pracy studenta (kwerenda biblioteczna,
lektura zadanych tekstów, przygotowanie projektów zaliczeniowych)
Zajęcia konwersatoryjne z elementami wykładu
Studenci realizują grupowe projekty z zakresu komunikowania politycznego w Internecie, które następnie, w
trakcie dyskusji, są oceniane przez prowadzącego oraz wszystkich uczestników zajęć.
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności), aktywności i
zaangażowania w trakcie zajęć, kolokwium końcowego oraz na podstawie przygotowanych projektów. Student jest
oceniany pod względem terminowości oddawanych zadań, pomysłowości, staranności i rzetelności ich wykonania.
W trakcie zajęć student ćwiczy umiejętności analityczne z zakresu wyjaśniania i interpretacji zjawisk społecznych w
kontekście nowych mediów, ze szczególnym naciskiem na zjawiska polityczne. Treści kształcenia obejmują m.in.:
internetowe kampanie polityczne; problematykę wolności, swobód oraz obowiązków obywatelskich w kontekście rozwoju
nowych mediów; zagadnienia wykorzystania nowych mediów przez ruchy antysystemowe; kwestie wizerunku polityki i
polityków w sieci; problematykę politycznej komunikacji międzynarodowej w nowych mediach.
Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Warszawa 2003.
Castells M., Władza komunikacji, Warszawa 2013.
Bard A., Söderqivst J., Netokracja: nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Warszawa 2006.
Bauer Z., Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia – teoria – praktyka, Kraków 2009.
Bendyk E., Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, Warszawa 2004.
Bogost I, Ferrari S., Schweizer B., Gry informacyjne. Dziennikarstwo epoki cyfrowej, Kraków 2012.
Boyd D., Ellison N., Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, „Journal of Computer-Mediated
Communication” 13(1)/2007.
Brady M., Blogging: Personal Participation in Public Knowledge-Building on the Web, Chimera Working Paper 2/2005.
Burgess J., Green J., YouTube. Wideo online i kultura uczestnictwa, Warszawa 2011.
Delany C., How to Use the Internet to Win in 2014, Epolitics.com 2013.
Di Barbaro, N., Dojść do głosu, Kraków 2005.
Jezierski M. [red.], Nowe media i polityka: Internet, demokracja, kam-panie wyborcze, Toruń 2009.
Jonak Ł. [red.], Re: internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, Warszawa 2006.
Levinson P., Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji, Warszawa 2006.
Lievrouw L., Media alternatywne i zaangażowanie społeczne, Warszawa 2012.
Lisowska-Magdziarz M., Media powszednie, Kraków 2008.
Lister M., Nowe media. Wprowadzenie, Kraków 2010.
Manovich L., Język nowych mediów, Warszawa 2006.
Nowina-Konopka M., Rola internetu w rozwoju demokracji w Polsce, Kraków-Nowy Sącz 2008.
Olszański L., Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006.
PBS MediaShift. Your Guide to the Digital Media Revolution, http://www.pbs.org/mediashift/
Podrecki P. [red.], Prawo Internetu, Warszawa 2004.
Przybysz Ł., Komunikowanie polityczne 2.0, Warszawa 2014.
Rettberg J., Blogowanie, Warszawa 2012.
Smith K. [red.], Handbook of Visual Communication. Theory, Meth-ods and Media, Mahwah 2004.
Van de Donk, W. et al. [red.] Cyberprotest: New Media, Citizens, and Social Movements, Nowy Jork 2004.
Wallace P., Psychologia Internetu, Poznań 2001.
Wolny-Zmorzyński K., Furman W., Internetowe gatunki dziennikarskie, Warszawa 2010.
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
dziennikarstwo w nowych mediach
WZID-D-NM/08
język polski
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z
zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zorientowaną na
zastosowania praktyczne w sferze nowych mediów
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym przede wszystkim związaną z działalnością
dziennikarską w nowych mediach
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych ze sferą nowych
mediów
K_W06 : ma wiedzę na temat istniejących uregulowań prawnych, dotyczących nowych mediów, jak również
regulujących zakres uprawnień w zawodowej działalności medialnej i okołomedialnej
K_W10 : zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego ze
szczególnym uwzględnieniem nowych mediów
K_W11 : ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy dziennikarza zatrudnionego w nowych mediach oraz
źródeł pozyskiwania informacji dziennikarskiej
K_W12 : ma wiedzę podstawową na temat wykorzystania nowych mediów w pracy pracownika działu PR i
reklamy
K_W13 : ma wiedzę podstawową na temat technologii informacyjnych
K_W15 : posiada wiedzę rozszerzoną na temat warsztatu pracownika nowych mediów
K_U01 : potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i użytkować informację z nowych mediów
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności dziennikarskie związane z nowymi
mediami
K_U07 : potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji związanych z
nowymi mediami, w szczególności prawa autorskiego, i związane z zarządzaniem własnością intelektualną
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i
rozwiązywania problemów dotyczących działalności dziennikarskiej w nowych mediach oraz wybrać i
zastosować właściwy sposób postępowania
K_U14 : ma podstawowy warsztat dziennikarski w zakresie dziennikarstwa w nowych mediach
K_U15 : ma pogłębiony warsztat dziennikarski w zakresie nowych mediów
K_U17 : potrafi przygotować materiał dziennikarski przeznaczony dla wszystkich typów nowych mediów
K_U18 :potrafi przygotować skuteczny przekaz perswazyjny, informacyjny, promocyjny
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze nowych mediów i
w innych obszarach okołomedialnej działalności zawodowej
Moduł do wyboru w ramach specjalizacji nowe media
Po dokonaniu wyboru – obowiązkowy
III
II
mgr EMILIA KOTNIS-GÓRKA / red. ŁUKASZ WOJTUSIK
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje praktyki
Brak
Konwersatorium: 75
5
2.5 ECTS – 75 godzin kontaktowych, 2.5 ECTS – 75 godzin samodzielnej pracy studenta
(przygotowanie teoretyczne do realizacji projektu: kwerenda biblioteczna, przygotowanie eseju,
obrona eseju, przygotowanie do dyskusji; przygotowanie i realizacja projektu o charakterze
praktycznym).
Zajęcia warsztatowe z elementami wykładu i konwersatorium
Omawiane i oceniane są realizowane przez studentów w grupach projekty, przygotowane w
oparciu o przedstawione na początku semestru kryteria i zadaną literaturę. Oceny dokonuje
zarówno prowadzący, jak i wszyscy uczestnicy modułu.
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć oraz na
podstawie przygotowanych projektów. Student jest oceniany pod względem terminowości
oddawanych zadań, pomysłowości, staranności i rzetelności ich wykonania.
W trakcie zajęć student zdobywa umiejętności warsztatowe i wiedzę o funkcjonowaniu
dziennikarstwa w realiach nowych mediów. Zapoznaje się z praktycznymi problemami i
dylematami, jakie stoją przed dziennikarstwem w nowych mediach oraz uczy się sposobów ich
pokonywania. Student zapoznaje się z metodyką pracy dziennikarskiej w nowych mediach, a
następnie przygotowuje samodzielny projekt na zadany temat, dobierając środki realizacji
właściwe dla mediów cyfrowych.
1. Robert McChesney: Digital Disconnect: How Capitalism is Turning the Internet Against
Democracy, The New Press 2013.
2.Stuart Allan, Newsy w sieci: Internet i dziennikarstwo, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008
3.Paul Levinson, Nowe nowe media, WAM, Kraków 2010.
4.Bohdan Jung, Wokół mediów ery Web 2.0. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
2010.
5.Zbigniew Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów: historia, teoria, praktyka, Wydawnictwo
Literackie, Kraków 2009.
6.Jan Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2006.
SPECJALIZACJA
KOMUNIKACJA POLITYCZNA
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
kampanie wyborcze
WZID-D-KP/05
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z zakresu
dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zorientowaną na zastosowania
praktyczne w wybranej sferze działalności społecznej, politycznej i medialnej
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym związaną z wybraną sferą działalności społecznej, politycznej i medialnej
K_W03 : ma wiedzę dotyczącą ewolucji i znaczenia mediów oraz procesów komunikacji społecznej i politycznej w obrębie
społeczeństwa, o przyczynach, przebiegu i konsekwencji tych zmian w Polsce
K_W04 : ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i medialnego we współczesnym
społeczeństwie informacyjnym i relacjach między oboma systemami w Polsce i na świecie
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą działalności
społecznej, politycznej i medialnej oraz prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach ich funkcjonowania
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach
stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej i politycznej
K_W08 : ma podstawową wiedzę o strategiach komunikacyjnych, mediach oraz o ich odbiorcach, a także podstawową
wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb
K_W09 : ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie dziedzin i dyscyplin
naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W15 : posiada wiedzę rozszerzoną na temat warsztatu pracy w zakresie specjalizacji: specjalisty ds. komunikacji
politycznej
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł
i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować
wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjnej
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej
lub/i promocyjnej, w szczególności posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań społecznych
niezbędnych do opracowania diagnoz potrzeb odbiorców mediów
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne związane z
działalnością medialną i okołomedialną
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością promocyjną, analizować ich
przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania
problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej, politycznej i medialnej oraz wybrać i zastosować właściwy
sposób postępowania
K_U15 : ma pogłębiony warsztat specjalisty w zakresie komunikacji politycznej
K_U18 :potrafi przygotować skuteczny przekaz perswazyjny, informacyjny, promocyjny
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze mediów i w innych
obszarach okołomedialnej działalności zawodowej
K_K08 : dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności zawodowej
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Moduł do wyboru w ramach specjalizacji komunikacja polityczna
Po dokonaniu wyboru – obowiązkowy
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
III
II
dr MARIA NOWINA KONOPKA
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Konwersatorium: 75
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
5
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy
program kształcenia przewiduje praktyki
2.5 ECTS – 75 godzin kontaktowych, 2.5 ECTS – 75 godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie projektu
kampanii wyborczej lub wizerunkowej, opracowanie strategii działań komunikacyjnych, ocena prognozowanej ich
skuteczności; systematyczne przygotowanie do zajęć)
zajęcia warsztatowe – projektowe, z elementami wykładu i konwersatorium
Na każdych zajęciach dokonywana jest ocena i analiza zrealizowanych przez studentów cząstkowych elementów
projektu, przygotowywanego w oparciu o przedstawione na początku semestru kryteria, adekwatne dla
wyznaczonego zadania. Ocena poszczególnych elementów projektów dokonywana jest przez prowadzącego i
uczestników modułu. Oceny cząstkowe są w 40% brane pod uwagę przy ocenie końcowej projektu, który jest
prezentowany na ostatnich zajęciach i oceniany przez prowadzącego pod kątem merytorycznym (20%),
warsztatowym (20%) oraz przez prowadzącego i uczestników modułu pod kątem atrakcyjności przekazu i
potencjału skuteczności przyjętych rozwiązań (20%).
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć oraz przygotowanego
projektu kampanii wyborczej lub wizerunkowej. Student jest oceniany pod względem terminowości
wykonywania zadań, pomysłowości i nowatorstwa proponowanych rozwiązań promocyjnych i zastosowania
strategii komunikacyjnych oraz ich prognozowanej skuteczności.
W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę, zorientowaną na zastosowania praktyczne w zakresie przygotowywania
kampanii wyborczych i wizerunkowych, zapoznaje się z dotychczasowymi rozwiązaniami stosowanymi na
polskiej scenie politycznej a także z przykładami w innych państwach i w wymiarze międzynarodowym
(omówienie i analiza case studies), zapoznaje się z metodyką przygotowywania kampanii wyborczych,
przygotowuje i analizuje ćwiczeniowe projekty cząstkowe w odniesieniu do wyznaczonego mu zadania, poznaje
warsztat specjalisty hab. komunikacji politycznej, a następnie przygotowuje samodzielny projekt na zadany temat
w oparciu o samodzielnie wykonaną analizę sytuacji wyjściowej, samodzielnie dobrane instrumenty i taktyki
komunikacyjne i opracowuje również prognozę ich skuteczności.
Bukowski M., Flis J., Hess A., Szymańska A., Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach
samorządowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011
Churska-Nowak K., Drabczyński S. (red.), Mediatyzacja i profesjonalizacja kampanii politycznych w Polsce,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Poznań 2011
Kolczyński M., Mazur M., Broń masowego wrażenia, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009.
Trzeciak S, Kampania wyborcza. Strategia sukcesu. Przewodnik dla kandydatów i sztabów wyborczych,
Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 2010
Aktualne Komunikaty i raporty z badań CBOS i ISP
Dane PKW
Wybrane artykuły: Studia Politologiczne, Zeszyty Prasoznawcze, Studia Medioznawcze hab.
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Polityka medialna wybranych krajów
WZID-D-KP/06
język polski
K_W04 : Student ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu medialnego w kontekście społecznym,
politycznym i ekonomicznym
K_W05 : Student ma podstawową wiedzę o celach i działalności instytucji medialnych oraz o prawnych,
ekonomicznych, kulturowych i politycznych uwarunkowaniach ich funkcjonowania w różnych krajach i
społeczeństwie globalnym
K_W07 : Student ma podstawową wiedzę o normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w
instytucjach medialnych na świecie
K_W08 : Student ma podstawową wiedzę o kulturowych aspektach mediów w kontekście międzynarodowym
K_W09 : Student ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach analitycznych w zakresie badań
systemów medialnych na świecie.
K_U01 : Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie
K_U04 : Student rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne
związane z działalnością medialną w kontekście międzynarodowym.
K_U07 : Student potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszącego się do sfery regulacji
mediów w kontekście międzynarodowym.
K_U09 : Student potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i
rozwiązywania problemów dotyczących wybranej sfery działalności mediów zagranicznych.
K_U10 : Student zna systemy medialne co najmniej dwóch obszarów językowych oraz ma orientację w
funkcjonowaniu ich sfery medialnej (oprócz polskiego).
K_K02 : Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
K_K03 : Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania.
K_K05 : Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.
Moduł do wyboru w ramach specjalizacji komunikacja polityczna
Po dokonaniu wyboru – obowiązkowy
III
II
dr hab. BEATA KLIMKIEWICZ / dr MAŁGORZATA WINIARSKA-BRODOWSKA
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
moduł do wyboru w ramach specjalizacji Komunikacja polityczna
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Konwersatorium: 75
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
5
Bilans punktów ECTS
2.5 ECTS – 75 godzin kontaktowych,
2.5 ECTS – samodzielna praca studenta (przygotowanie prezentacji, lektura na zajęcia konwersatoryjne,
przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego)
Stosowane metody dydaktyczne
Wykład i konwersatorium z multimedialnymi prezentacjami
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących
w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
Ocena i analiza efektów kształcenia dokonywana jest systematycznie. Poziom przyswajania wiedzy w trakcie
wykładu dotyczącego danego tematu testowany jest na zajęciach konwersatoryjnych. Do istotnych kryteriów
oceny w tym aspekcie należą: aktywność i zaangażowanie studentów w trakcie kolejnych zajęć , opanowanie
literatury przedmiotu, ogólna jakość prezentacji, zróżnicowanie i wiarygodność wykorzystanych w
prezentacjach źródeł, ocena poziomu wiedzy zaprezentowanej w trakcie pisemnego kolokwium.
Zaliczenie (z oceną) uzyskuje się na podstawie: obecności na zajęciach, zaangażowania w trakcie kolejnych
zajęć, wykonania zadania zgodnie z kryteriami podanymi przez prowadzącego na początku semestru.
Kolokwium zaliczeniowe - w formie pisemnej lub innej formie ustalonej przez prowadzącego na początku
semestru. Celem kolokwium jest sprawdzenie wiedzy na temat polityki medialnej. Służy do tego
przekrojowy zestaw pytań ocenianych formą punktacji. Warunkiem przystąpienia do kolokwium jest
uzyskanie zaliczenia z konwersatorium.
W trakcie zajęć student zdobywa podstawową i uporządkowaną wiedzę na temat polityki medialnej w
kontekście międzynarodowym. Polityka medialna odnosi się do celów, środków i mechanizmów, poprzez
jakie instyguje publiczne (najczęściej rządy) kształtują lub próbują kształtować struktury i praktyki mediów.
Celem kursu jest zapoznanie studentów z różnymi obszarami i tematami polityki medialnej (np. media
publiczne, media wspólnotowe, edukacja medialna, itd.) oraz rozwiązaniami i modelami stosowanymi w
różnych krajach na świecie. Kurs skupia się także na rozwoju analizy eksperckiej, przedstawia różne formy
monitorowania struktur, praktyk i treści medialnych, które mogą być zastosowane w polityce medialnej.
Kurs zarysowuje również główne problemy globalnej polityki medialnej oraz trendy obecnego rozwoju
mediów. Student zdobywa umiejętności pozyskiwania wiedzy oraz samodzielnej realizacji projektów
związanych ze sferą polityki medialnej w kontekście światowym. Student rozumie i potrafi analizować i
interpretować zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne związane z polityką medialną w
wymiarze międzynarodowym.
Castells, M. (2009) Communication Power. Oxford: Oxford University Press.
Hallin, D.C.; Mancini P. (2007) Systemy medialne: Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków.
Freedman, Des (2008) The Politics of Media Policy. Cambridge: Polity Press.
Jakubowicz, K. (2007) Media publiczne: początek końca czy nowy początek, Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne: Warszawa.
Jakubowicz, K. (2008) Polityka medialna a media elektroniczne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne:
Warszawa.
Jakubowicz, K. (2010) Unia Europejska a Media. Między kulturą a gospodarką. Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne: Warszawa.
Klimkiewicz, B. (ed.) (2010) Media Freedom and Pluralism: Media Policy Challenges in the Enlarged Europe. Budapest:
CEU Press.
Napoli, P. M. (ed.) (2007) Media Diversity and Localism: Meaning and Metrics. Mawhaw: LEA Publishers.
Ociepka, B. (2002) Komunikowanie międzynarodowe. ASTRUM: Wrocław.
Olędzki, J. (1998) Komunikowanie w świecie, Oficyna Wydawnicza ASPRA: Warszawa.
Puppis, Manuel and Just, Natascha (eds.) (2012) Trends in Communication Policy Research: New Theories, Methods
and Subjects. Bristol: Intellect.
Ratajczak, M. (red.) (2007) Multikulturalizm w sferze mediów, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego:
Wrocław.
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
strategie komunikacyjne instytucji obywatelskich
WZID-D-KP/07
język polski
K_W01 : ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o charakterze i miejscu nauk społecznych, w tym w
wybranych obszarach wiedzę szczegółową, z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze
działalności społecznej, medialnej i politycznej
K_W02 : zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin
naukowych, właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz związaną z wybraną sferą
działalności społeczno-politycznej i medialnej
K_W03 : ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian dotyczących sfery mediów i procesów komunikacji politycznej
w obrębie społeczeństwa, o prawidłowościach, przebiegu i konsekwencji tych zmian w Polsce i na świecie
K_W04 : ma rozszerzoną wiedzę o funkcjach systemu medialnego oraz systemu społeczno-politycznego we
współczesnym społeczeństwie informacyjnym i wzajemnych relacjach zachodzących pomiędzy tymi systemami
K_W05 : ma szczegółową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą
działalności społecznej i medialnej, zorientowaną na zarządzanie tymi instytucjami
K_W08 : ma rozszerzoną wiedzę o rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz wiedzę pogłębioną w
odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji
medialnych i non-profit
K_W09 : posiada pogłębioną wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie dziedzin i
dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
K_W13 : posiada pogłębioną wiedzę o procesach komunikacji społecznej, w szczególności politycznej oraz wiedzę
pogłębioną dotyczącą mediów tak w wymiarze lokalnym, jak i regionalnym i globalnym
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł i na tej podstawie formułować krytyczne sądy z użyciem merytorycznej argumentacji w oparciu o
poglądy własne oraz innych autorów, formułować wnioski i dokonywać syntetycznych podsumowań
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą
działalności społecznej, politycznej i medialnej
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje oryginalne i innowacyjne projekty związane z wybraną sferą działalności
społecznej, politycznej, medialnej, jak również potrafi zaplanować działania służące do rozwiązania złożonych
problemów związanych z wybraną sferą działalności społecznej, politycznej i medialnej oraz ocenić skuteczność
zastosowanych działań
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne oraz zachodzące między nimi zależności,
w szczególności polityczne, związane z działalnością medialną i okołomedialną, także w oparciu o podstawy
teoretyczne z zastosowaniem metody badawczej
K_U05 : potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych i politycznych, związanych z mediami, analizować ich przyczyny,
prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki, jak również formułować własne opinie na ten temat, stawiać
proste hipotezy badawcze i je weryfikować
K_U06 : posiada pogłębione umiejętności w zakresie prowadzenia badań społecznych, w tym także niezbędnych
do opracowania diagnoz dla potrzeb odbiorców mediów i instytucji społecznych i politycznych
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
osób, potrafi samodzielnie wykorzystywać i krytycznie uzupełniać oraz doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Moduł do wyboru w ramach specjalizacji komunikacja polityczna
Po dokonaniu wyboru – obowiązkowy
III
II
dr hab. AGNIESZKA HESS / mgr JAN NIEDOŚPIAŁ
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Konwersatorium: 75
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
5
Bilans punktów ECTS
2,5 ECTS – 75 godz. kontaktowych, 2,5 ECTS – 75 godz. samodzielnej pracy studenta (1,5 ECTS-45 godz. praca w
terenie, nawiązanie kontaktów z przedstawicielami wybranych instytucji obywatelskich, przygotowanie i
przeprowadzenie wywiadów zindywidualizowanych z osobami odpowiedzialnymi za kontakt z mediami w tych
instytucjach, 1 ECTS – 30 godz., przygotowanie rekomendacji dotyczących strategii komunikacyjnych
analizowanych instytucji obywatelskich)
Stosowane metody dydaktyczne
zajęcia warsztatowe – projektowe, z elementami wykładu i konwersatorium oraz spotkaniami z
przedstawicielami monitorowanych instytucji po realizacji projektów
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Ocena efektów kształcenia uzyskanych przez studenta dokonywana jest na trzech etapach – projektowania,
przygotowywania i realizacji projektu, przygotowywanego w oparciu o przedstawione na początku semestru
kryteria, adekwatne dla wyznaczonego zadania.
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w
zakres danego modułu
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć oraz
przygotowania i realizacji projektu monitoringu wybranych instytucji obywatelskich w zakresie ich
startegii komunikacyjnych. Student jest oceniany pod względem terminowości wykonywania zadań,
pomysłowości i nowatorstwa proponowanych rozwiązań projektowych, zastosowania różnorodnych
narzędzi monitorowania oraz jakości diagnozowania dla potrzeb obywateli i instytucji obywatelskich.
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę, zorientowaną na zastosowania praktyczne w zakresie przygotowywania
projektu monitorowania różnych instytucji obywatelskich w zakresie ich strategii komunikacyjnych. Zapoznaje
się z róznycmi przykładami zarządzania instytucjami obywatelskimi w wymiarze krajowym i międzynarodowych
(omówienie i analiza case studies) oraz wynikami dostępnych badań w tym obszarze, zapoznaje się z metodyką
przygotowywania monitoringu, przygotowuje projekt i stawia diagnozę odnoszącą się do wybranej instytucji, a
także ocenia jakośc jej funkcjonowania w zinstytucjonalizowanym dialogu obywatelskim.
Hess A., Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce. Mediatyzacja i strategie komunikacyjne
organizacji pozarzadowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
Kolczyński M., Strategie komunikowania politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.
Misztal W., Dialog obywatelski we współczesnej Polsce, Wydwnictwo UMCS, Lublin 2011
Pierzchała E., Woźniak M. (red.), Dostęp do informacji publicznej w Polsce i w Europie: wybrane zagadnienie
prawne, Wydawnictwo uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010
Sroka J., Wybrane instytucje demokracji partycypacyjnej w polskim systemie politycznym, IPiSS, Warszawa 2008
Zawicki M., Nowe zarządzanie publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
konflikty społeczne
WZID-D-KP/08
język polski
Efekty kształcenia dla modułu kształcenia
K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z zakresu
dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zorientowaną na zastosowania
praktyczne w wybranej sferze działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym związaną z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i
promocyjno-reklamowej
K_W05 : ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą działalności
społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach ich
funkcjonowania
K_W06 : ma wiedzę na temat istniejących uregulowań prawnych regulujących zakres uprawnień w zawodowej
okołomedialnej
K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach
stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_W15 : posiada wiedzę rozszerzoną na temat warsztatu pracy w zakresie wybranej specjalizacji: dziennikarza
(specjalizacja dziennikarska) lub pracownika nowych mediów (specjalizacja nowe media) lub pracownika działu
PR/reklamy/rzecznika (specjalizacja reklama i PR) lub specjalisty ds. komunikacji politycznej (specjalizacja komunikacja
polityczna)
K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł
i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować
wnioski
K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej
lub/i promocyjno-reklamowej, w szczególności posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań
społecznych niezbędnych do opracowania diagnoz potrzeb odbiorców mediów, działań promocyjno-reklamowych
K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i
ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną
K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością promocyjną, analizować ich
przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki
K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania
problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz wybrać i
zastosować właściwy sposób postępowania
K_U15 : ma pogłębiony warsztat dziennikarski (specjalizacja dziennikarska) lub pogłębiony warsztat pracownika działu
PR/reklamy/rzecznika (specjalizacja PR/reklama) lub pogłębiony warsztat dziennikarski i zawodowy w zakresie nowych
mediów (specjalizacja nowe media) lub pogłębiony warsztat specjalisty w zakresie komunikacji politycznej (specjalizacja
komunikacja polityczna)
K_U16 : potrafi rozpoznać, opisać i zastosować różne style wypowiedzi
K_U17 : potrafi przygotować materiał dziennikarski przeznaczony dla wszystkich typów mediów
K_U18 :potrafi przygotować skuteczny przekaz perswazyjny, informacyjny, promocyjny
K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania
K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze mediów i w innych
obszarach okołomedialnej działalności zawodowej
K_K07 : ma świadomość istnienia kodów aksjologicznych oraz zna kodeksy etyczne, normujące działania w sferze mediów
i w innych zawodach okołomedialnych
K_K08 : dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności zawodowej
Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)
Moduł do wyboru w ramach specjalizacji komunikacja polityczna
Po dokonaniu wyboru – obowiązkowy
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
III
II
dr JAROSŁAW FLIS / dr hab. MARIA MAGOSKA
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów,
gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia
Konwersatorium: 75
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi
5
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy
program kształcenia przewiduje praktyki
2,5 ECTS – 75 godz. kontaktowych, 2,5 ECTS – 75 godz. samodzielnej pracy studenta (przygotowanie studium
przypadku konkretnych przypadków konfliktów społecznych, wypracowanie strategii postępowania w
ćwiczebnych symulacjach sytuacji konfliktowych, analiza przebiegu symulowanych sytuacji)
zajęcia warsztatowe z elementami wykładu i konwersatorium
Na każdych zajęciach dokonywana jest ocena i analiza przygotowanych i zrealizowanych przez studentów zadań
cząstkowych, w oparciu o przedstawione na początku semestru kryteria, adekwatne dla wyznaczonego zadania.
Oceny dokonuje zarówno prowadzący, jak i wszyscy uczestnicy modułu, dyskutując wszelkie kwestie związane z
warsztatem wykonania i sferą etyki zachowań komunikacyjnych. Dodatkowym sposobem sprawdzania efektów
kształcenia są edukacyjne gry symulacyjne.
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć oraz sukcesów w grach
edukacyjnych. Student jest oceniany pod względem terminowości wykonywania zadań, trafności rozwiązań
proponowanych w czasie zajęć i w przygotowanym projekcie.
Podejścia do konfliktu, istota konfliktu, sposoby rozstrzygania konfliktu, komunikacja w sytuacjach konfliktowych,
dynamika konfliktu, agregacja preferencji i koncepcje sprawiedliwości, dylematy działania zbiorowego.
Morton Deutsch, Peter T. Coleman, 2005, Rozwiązywanie konfliktów, WUJ, Kraków
Stanisław Chełpa, Tomasz Witkowski, 2004, Psychologia konfliktów, Biblioteka Moderatora, Wrocław
Andrzej Słaboń, 1995, Konflikt społeczny i negocjacje, AE, Kraków
Marek M. Mlicki, 1992, Konflikty społeczne. Pułapki i dylematy działań zbiorowych, IFiS PAN, Warszawa
Cristopher W. Moore, 2009, Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Oficyna Wolters Kluwer
Polska, Warszawa
Ralph Dahrendorf, 1978, Teoria konfliktu w społeczeństwie przemysłowym, w: Elementy teorii socjologicznych,
PWN, Warszawa
Janusz Mucha, 1978, Konflikt i społeczeństwo: z problematyki konfliktu społecznego we współczesnych teoriach
zachodnich, PWN, Warszawa
Tadeusz Tyszka, 1978, Konflikty i strategie, WNT, Warszawa

Podobne dokumenty