sb tp70

Komentarze

Transkrypt

sb tp70
PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZĘŚĆ II Sb – INSTALACJE SANITARNE - INSTALACJE
C.O. I WENTYLACJA
BUDYNEK BYŁEJ PROKURATURY – MUZEUM MIEJSKIE
Obiekt:
Plac Wolności 1, 43-100 TYCHY
Adres budowy:
2251/23
Nr działki:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Inwestor:
ul.Filaretów 31, 43-100 TYCHY
Architektoniczne Biuro Projektów
„ AB- PROJEKT ” Spółka z o.o.
Jednostka projektowa:
ul. Fabryczna 43, PL. 43-100 Tychy
A – 2764
Q-21
Nr projektu:
Zespół projektowy:
część
zakres opracowania
II Sb
Instalacje sanitarne
funkcja
Imię i nazwisko, nr uprawnień,
specjalność
mgr inż. JERZY ŚWIĘTEK
nr upr. 737/82
mgr inż. JOANNA SZUMIGAJ
mgr inż. TOMASZ TAPPER
autor:
opracował:
sprawdzający:
mgr inż. EUGENIUSZ BARON
nr upr. 1925/94
Wydanie 01
data
02.2010r
02.2010r
02.2010r
Tychy 26 lutego 2010r
ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTÓW
AB - PROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Fabryczna 43, PL 43-100 TYCHY, tel. 0048 32/ 2173176, 2175159, fax 2177170
Korespondencja e-mail: [email protected]
1.
podpis
CZĘŚĆ OPISOWA
1. INFORMACJE WSTĘPNE.
2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.
3. NORMY I PRZEPISY
4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
4.1. DANE WYJŚCIOWE
4.2. OPIS ROZWIĄZAŃ
4.3. MATERIAŁY
4.4. PŁUKANIE I PRÓBA CIŚNIENIOWA
4.5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE, TERMICZNE
I PRZECIWPOŻAROWE
4.6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
5. WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA
5.1. DANE WYJŚCIOWE
5.2. WENTYLACJA MECHANICZNA
5.3. KLIMATYZACJA
5.4. MATERIAŁY
5.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE, TERMICZNE
5.5. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE
5.6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW INSTALACJI
WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
6. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU
ZAŁĄCZNIKI
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3656/2007
CZĘŚĆ RYSUNKOWA
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
NAZWA RYSUNKU
RZUT PIWNIC – INSTALACJA C.O. I WENTYLACJI
RZUT PARTERU – INSTALACJA C.O. I WENTYLACJI
RZUT PIĘTRA I – INSTALACJA C.O. I WENTYLACJI
RZUT PODDASZA – INSTALACJA C.O. I WENTYLACJI
ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.
Nr arch.
119/10
120/10
121/10
122/10
123/10
2
1. INFORMACJE WSTĘPNE
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest adaptacja budynku byłej prokuratury, zlokalizowanej
na ulicy Plac Wolności 1 w Tychach, na Muzeum Miejskie.
Źródłem ciepła dla budynku będzie kotłownia olejowa zlokalizowana w sąsiednim budynku przy ul.
Plac Wolności 3. Ciepło dla potrzeb grzewczych budynku będzie dostarczane podziemnymi
rurociągami do pomieszczenia przyłącza cieplnego. Parametry pracy kotłowni zasilania wynoszą
0
Tz/ Tp= 70/50 C. Dostawę ciepła do budynku ujęto w odrębnym opracowaniu
2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejszy Projekt wykonawczy opracowano na podstawie:
- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr. FS/ZP/01/08 z dnia 15.12.2008r.
- przeprowadzonych wizji lokalnych i podkładów architektoniczno – budowlanych
- uzgodnień roboczych z Inwestorem
Projekt wykonawczy zakresem swym obejmuje:
− instalację centralnego ogrzewania
− instalację wentylacji i klimatyzacja
3. NORMY I PRZEPISY
Opracowanie projektu oparto na następujących aktach prawnych:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690) z
późniejszymi zmianami
2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. II. „Instalacje
sanitarne i przemysłowe”
3. PN-EN 12831 z czerwca 2006 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowanego obciążenia cieplnego
4. PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
5. PN-83/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej wraz ze
zmianami AZ1, AZ2, AZ3
6. PN-74/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie – Wymagania
7. PN-B-03434:1999 – Wentylacja - Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania
8. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokątnym. Wymiary.
9. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o
przekroju kołowym. Wymiary.
10. PN-87/B-02151.02- Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń
w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
− Opinie Sanepidu, BHP, ppoż.
− Przepisy branżowe
4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
4.1.DANE WYJŚCIOWE
0
Czynnik grzewczy- woda ciepła o parametrach nominalnych tz/tp = 70 / 50 C będzie doprowadzony
podziemnymi rurociągami bezpośrednio do rozdzielacza zlokalizowanego w pomieszczeniu przyłącza
cieplnego w piwnicy budynku. Zgodnie z pismem PEC TYCHY zapewnia dostawę ciepła w ilości
Q = 90,0 kW i ciśnieniu dyspozycyjnym Δp = 37,0 kPa.
Obliczeniowe strata ciepła w budynku kształtują się następująco:
- statyczne straty ciepła
Q = 40,0 kW
- straty ciepła na wentylację
Q = 24,1 kW
- kurtyna powietrzna
Q = 10,0 kW
Razem
∑Q = 74,1 kW
Niezbędne ciśnienie dyspozycyjne
Δ p = 17,0 kPa
Temperatura obliczeniowa zewnętrzna (strefa III)
-20 °C
Dla zabudowania układu licznika ciepła pozostawiono Δp = 20,0 kPa.
3
4.2. OPIS ROZWIĄZAŃ
. Przyłącze do rozdzielacza wykonać z rur stalowych DN50, natomiast sam rozdzielacz z rury stalowej
DN 65. Z rozdzielacza projektuje się wyprowadzenie czterech zładów instalacyjnych. Trzy złady
centralnego ogrzewania i jeden zład zasilania nagrzewnic w szafach wentylacyjnych. W zależności od
funkcji zładów wyprowadzenie z rozdzielaczy uzbrojony w:
- na zasilaniach – ręczne zawory równoważące MSV-I lub zawory kulowe odcinające
- na powrotach - ręczne zawory równoważące MSV-M lub zawory kulowe odcinające ,oraz
termomanometry
Na dwóch rozdzielaczach zamontować termomanometry.
Zaprojektowano instalację dwururową zamkniętą w układzie pionowo horyzontalnym. Główne
przewody rozprowadzające należy prowadzić pod stropem piwnicy. Z przewodów rozprowadzających
wyprowadzone będą piony, umieszczone w narożach ścian, obudowane płytą kartonowo-gipsową. Z
pionów projektuje się wyprowadzać przewody rozdzielcze zasilające grzejniki lub gałązki grzejnikowe.
Zasilanie grzejników
Grzejniki projektuje się zasilać z dołu od ściany. Grzejniki projektuje się montować w
miejscach pokazanych na rysunkach. Przewody rozdzielcze i gałązki należy prowadzić w listwach
przypodłogowych. Regulację zapewniają zastosowane przy grzejnikach zawory termostatyczne z
możliwością nastawy wstępnej. Wielkości nastaw opisano przy grzejnikach na rysunkach. Do
grzejnika zlokalizowanego w klatce schodowej (pom. 1.05) gałązki zasilające prowadzić w posadzce.
Zasilanie nagrzewnic w szafach klimatyzacyjnych kurtynie powietrznej
Gałęzie zasilające nagrzewnice wodne prowadzić pod stropem piwnicy. Instalacja zasilania
dostarcza ciepło do węzłów przyłączeniowych nagrzewnic. Przed każdą z nagrzewnic zabudować
komplet zaworów MSV-I/M. .
Kurtynę należy zakupić wraz z układem regulacji składającym się z: siłownika, termostatu, zaworu
regulacyjnego, I pilota.
Przewody poziome w piwnicach układać, ze spadkiem 0,03% w kierunku odwodnienia.
Kompensacja wydłużeń termicznych projektuje się na kompensatorach mieszkowych ( lokalizacja w
części graficznej ) i za pomocą samokompensacji na załomach. Mocowanie rurociągów miedzianych
do konstrukcji budynku przy pomocy typowych uchwytów, obejm i zawiesi.
Odwodnienie przewodów zlokalizowane jest w pomieszczeniu z rozdzielaczem. Główne
odpowietrzenie instalacji – automatycznie poprzez zamontowane odpowietrzniki w najwyższych
punktach na pionach, oraz ręczne na odpowietrznikach grzejnikowych.
4.3. MATERIAŁY
Grzejniki - grzejniki stalowe płytowe typ VKO z grzejnikowym zaworem
regulacyjnym i głowicą termostatyczną. Grzejniki zasilane z dołu.
Rurociągi
- przewody rozdzielcze i gałązki grzejnikowe - rury miedziane instalacyjne łączone
przez lutowanie
- przewody poziome w piwnicach - rury stalowe instalacyjne wykonane zgodnie
z PN-94/H-74200 łączone przez spawanie
Armatura
• zawory kulowe odcinające gwintowane dla średnic do DN 50
• odpowietrzniki automatyczne
• ręczne zawory równoważące z funkcją pomiaru przepływu.
4.4. PŁUKANIE I PRÓBA CIŚNIENIOWA
Płukanie i próby ciśnienia należy wykonywać tylko przy dodatniej temperaturze zewnętrznej w
następującej kolejności:
- płukanie całego zładu po zamontowaniu całości
- próba ciśnienia na zimno i gorąco całego zładu wraz z grzejnikami.
Po zamontowaniu kompletnej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami należy ją
poddać próbie ciśnienia na zimno na ciśnienie 0,75 MPa a następnie dwukrotnie przepłukać wodą.
Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być odpowietrzana poprzez ręczne
otwieranie zaworów kulowych. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór kulowy należy
wkręcić automatyczny odpowietrznik.
0
Następnie należy wykonać próbę szczelności na gorąco, wodą o temperaturze 70 C. Próbę należy
uznać za udaną, jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nie
stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń.
4
4.5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE, TERMICZNE I PRZECIWPOŻAROWE
Przewody miedziane, nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego.
Przewody stalowe po przeprowadzeniu montażu części rurowej oraz pozytywnych prób ciśnienia
należy oczyścić do II stopnia czystości, a następnie dwukrotnie pomalować emalią kreodurową,
tlenkową czerwoną.
Wszystkie rurociągi grzewcze należy izolować termicznie:
- rurociągi centralnego ogrzewania prowadzone w listwach przypodłogowych i warstwach
posadzkowych izolować termicznie pianką polietylenową przystosowaną do montażu w betonie gr. 9
mm.
- rurociągi poziome rozprowadzające i piony centralnego ogrzewania izolować materiałem
termoizolacyjnym z płaszczem z folii aluminiowej o grubościach jak niżej.
Lp.
Rodzaj przewodu lub komponentu
Minimalna grubość izolacji cieplnej
(materiał 0,035 W/(m • K)
20 mm
30 mm
równa średnicy wewnętrznej rury
½ wymagań z poz. 1-3
Średnica wewnętrzna do 22 mm
Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm
Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzące przez
ściany i stropy, skrzyżowania przewodów
5
Przewody i armatura wg poz. 1-3 ułożone w komponentach ½ wymagań z poz. 1-3
budowlanych między pom. ogrzewanymi
Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła należy
odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. W zestawieniu materiałów dobrano grubości
wełny mineralnej
Przekroczenia rurociągami przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego należy wykonać
zgodnie APROBATĄ TECHNICZNA ITB AT-15 – 3656/2007 ujętą w załączniku.
1
2
3
4
4.6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA
Lp.
1
Jedn. Ilość
2
3
1.
kpl.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
1
1
1
2
4
1
1
1
1
2
2
1
3
1
1
Wyszczególnienie
4
ZŁAD ZASILANIA GRZEJNIKÓW (1)
Grzejnik stalowy płytowy z profilowanymi płytami grzejnymi
i elementami konwekcyjnymi, pnom=10 bar, zasilany od
dołu, wyposażony we wkładkę zaworową + zestaw
przyłączeniowy do grzejników dolnozasilanych, ze
stalowymi korkami, odpowietrznikiem i kompletem do
zawieszenia CV11/450/600
j.w. lecz typ CV11/450/900
j.w. lecz typ CV11/600/800
j.w. lecz typ CV11/600/900
j.w. lecz typ CV11/600/1400
j.w. lecz typ CV22/450/900
j.w. lecz typ CV22/450/1000
j.w. lecz typ CV22/600/800
j.w. lecz typ CV22/600/900
j.w. lecz typ CV22/600/1000
j.w. lecz typ CV22/600/1200
j.w. lecz typ CV22/600/1800
j.w. lecz typ CV22/900/1200
j.w. lecz typ CV33/450/1000
j.w. lecz typ CV33/450/1100
j.w. lecz typ CV33/450/1600
Producent
5
PURMO
KERMI
BRUGMAN
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
5
Lp.
1
Jedn. Ilość
2
3
1
17. kpl.
kpl.
1
18.
3
19. kpl.
20.
21.
22.
23.
kpl.
kpl.
kpl.
szt.
24. szt.
25.
kpl
26. kpl
27. kpl
28. kpl
29. szt.
30. mb
31. mb
32. mb
33. mb
34. mb
35. mb
36. mb
Wyszczególnienie
Producent
4
5
–„–
j.w. lecz typ CV33/600/700
–„–
j.w. lecz typ CV33/600/1100
–„–
Grzejnik stalowy płytowy dekoracyjny z płaską płytą
czołową, pnom=6 bar, zasilany od dołu, wyposażony we
wkładkę zaworową + zestaw przyłączeniowy do grzejników
dolnozasilanych, ze stalowymi korkami, odpowietrznikiem i
kompletem do zawieszenia KOH33/400/1350
–„–
1 j.w. lecz typ KOH33/400/1500
–„–
2 j.w. lecz typ KOH33/900/1500
–„–
1 j.w. lecz typ KOH22/900/1500
–„–
33 Głowica termostatyczna z ograniczonym zakresem
temperatury 6 – 28°C
OVENTROP
6 Odpowietrznik automat. wraz z zaworem odcinającym
AFRISO
Dn 15
OVENTROP
1 Ręczne zawory równoważące z funkcją: nastawy
HONEYWELL
wstępnej ; odcięcia przepływu ; pomiar spadku ciśnienia i
DANFOSS
przepływu np. MSV-I
+ zawór odcinający np. MSV-M
Dn 40
–„–
1 j.w lecz 32
1 j.w lecz 25
–„–
1
j.w lecz 20
–„–
4 Zawór odcinający przelotowy, gwintowany DN25
HUTMEN
65 Rura miedziana ø42x1,5
–„–
75 j.w. lecz ø35x1,5
–„–
130 j.w. lecz ø28x1,5
–„–
50 j.w. lecz ø22x1,0
–„–
60 j.w. lecz ø18x1,0
–„–
160 j.w. lecz ø15x1,0
ROCKWOOL
65 Izolacja termiczna z wełny mineralnej z płaszczem z folii
aluminiowej dla rur miedzianych ø42x1,5 o grubości 40 mm THERMAFLE
X
(materiał λ = 0,039 W/m*K)
ARMACELL
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
mb
mb
mb
mb
mb
szt
szt
szt
szt
szt
kpl
mb
15
40
20
10
30
2
2
4
6
2
4
60
49.
50.
51.
mb
mb
mb
90
30
50
j.w. lecz ø35x1,5 o grubości 35 mm
j.w. lecz ø28x1,5 o grubości 35 mm
j.w. lecz ø22x1,0 o grubości 25 mm
j.w. lecz ø18x1,0 o grubości 25 mm
j.w. lecz ø15x1,0 o grubości 25 mm
Kompensator mieszkowy dla rur miedzianych ø42x1,5
Kompensator mieszkowy dla rur miedzianych ø35x1,5
Kompensator mieszkowy dla rur miedzianych ø28x1,0
Kompensator mieszkowy dla rur miedzianych ø18x1,0
Kompensator mieszkowy dla rur miedzianych ø15x1,0
Przejścia ppoż dla rur miedzianych ø42x1,5
Izolacja termiczna z pianki polietylenowej przystosowanej
do montażu w betonie gr. 9 mm ułożonych w podłodze dla
rur miedzianych ø35x1,5 (materiał λ = 0,035 W/m*K)
j.w. lecz ø28x1,5
j.w. lecz ø22x1,0
j.w. lecz ø18x1,0
–„–
–„–
–„–
ZES
–„–
–„–
–„–
–„–
PROMAT
–„–
–„–
–„–
–„–
6
Lp.
1
Jedn. Ilość
Wyszczególnienie
2
3
4
130 j.w. lecz ø15x1,0
52. mb
1 Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną DEFENDER XW
53. kpl.
z nagrzewnicą wodną + siłownik + zawór regulacyjny
+ termostat + pilot
0
kpl.
6
Termomanometr tarczowy TM, 0 – 0,6 MPa , 0-100 C
54.
z kurkiem manometrycznym
szt.
1
Filtr
siatkowy FS gwintowany Dn 50
55.
2 Zawór odcinający przelotowy, gwintowany DN32
56. szt.
szt.
3 Zawór odcinający przelotowy, gwintowany DN50
57.
58. mb
14 Rura stalowa czarna instalacyjna DN 50
14 Izolacja termiczna z wełny mineralnej z płaszczem z folii
59. mb
aluminiowej dla rur stalowych DN 50 o grubości 50 mm
(materiał λ = 0,035 W/m*K)
Producent
5
–„–
EUROHEAT
FRICO
KFM
–„–
–„–
–„–
PN-/H-74200
ROCKWOOL
THERMAFLE
X
ARMACELL
Wyżej przedstawione zestawienie materiałów, aparatury i urządzeń należy traktować jako
przykładowe. Mogą one być zastąpione innymi równorzędnymi, posiadającymi stosowne certyfikaty,
aprobaty, atesty, i spełniającymi wymagania techniczne projektu.
5. WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA
5.1 WENTYLACJA MECHANICZNA
Zaprojektowano następujące układy wentylacji :
Układ CZ1, N1 oraz W1 - obsługujący poziom piwnic.
Zaprojektowano nawiew powietrza do pomieszczeń poziomu piwnic, poprzez filtr kanałowy, wentylator
i elektryczną nagrzewnice powietrza - układ CZ1.
Układ N1 rozprowadza powietrze uzdatnione przez szafę klimatyzacyjną do pomieszczeń
magazynowych . Następnie powietrze poprzez otwory w drzwiach przepływa do korytarza i dalej do
szafy klimatyzacyjnej
Układ W1 usuwa powietrze z poziomu piwnic poprzez pomieszczenie węzła oraz pomieszczenie
socjalne.
Układ N2, W2 - pomieszczenie ekspozycji
Układ N2 rozprowadza powietrze uzdatnione przez szafę klimatyzacyjną po pomieszczeniu
ekspozycyjnym 1.03.
Powietrze zewnętrzne dostarczane do pomieszczenia poprzez nawietrzaki okienne.
Układ W2 - Zaprojektowano wywiew mechaniczny z wentylatorem kanałowym. Wylot kanału
wprowadzono do istniejącego kanał murowanego Praca układu wywiewnego ciągła, z wydajnością
50% w czasie działania obiektu i 100% w czasie pobytu ludzi.
Układ W3 – sala konferencyjna 1,04
Zaprojektowano wywiewy mechaniczne z wentylatorami kanałowymi. Wylot kanału wprowadzono do
istniejącego kanału murowanego. Praca układu wywiewnego ciągła, z wydajnością 50% w czasie
działania obiektu i 100% w czasie pobytu ludzi.
Układ W4 – biura i pokój śniadań na I pietrze
Zaprojektowano wywiewy mechaniczne z wentylatorami kanałowymi. Wyloty kanałów wprowadzono
do istniejących kanałów murowanych. Praca układu wywiewnego ciągła, z wydajnością 50% w czasie
działania obiektu i 100% w czasie pobytu ludzi.
7
Układ W5 – biura na poddaszu
Zaprojektowano wywiewy mechaniczne z wentylatorami kanałowymi. Wyloty kanałów wprowadzono
do istniejących kanałów murowanych. Praca układu wywiewnego ciągła, z wydajnością 50% w czasie
działania obiektu i 100% w czasie pobytu ludzi.
Pomieszczenia sanitarne
Z pomieszczeń WC – tów dla każdej kondygnacji zaprojektowano układ wentylacji wywiewnej z
wentylatorami kanałowymi . Praca układów wywiewnych ciągła, z wydajnością 100% w czasie
działania obiektu i 50% w czasie pozostałym.
Do określenia ilości powietrza wywiewanego z pomieszczeń sanitarnych przyjęto wywiew powietrza w
3
3
3
ilości 50 m /h na miskę ustępową, 50m /h na natrysk i 30 m /h na pisuar. Powietrze kompensacyjne
będzie dostarczane na zasadzie podciśnienia poprzez kratki transferowe lub szczeliny pod drzwiami.
5.2 KLIMATYZACJA
Zgodnie z wymaganiami inwestora w pomieszczeniach magazynów i sal ekspozycyjnych
należy utrzymywać w przeciągu całego roku odpowiednią temp. i wilgotność powietrza. Przyjęto
następujące parametry powietrza w pomieszczeniach:
- magazyny
- sale ekspozycyjne
0
0
- temperatura powietrza tp = 19 C ± 1 C
- wilgotność względna ϕ = 50% ÷ 60%
0
0
- temperatura powietrza tp = 19 C ± 2 C
- wilgotność względna ϕ = 50% ÷ 60%
Dla utrzymania w/w parametrów powietrza dwa układy klimatyzacyjne:
- N1 obsługujący pomieszczenie magazynowe w poziomie piwnic
- N2 obsługujący sale ekspozycyjną na parterze
Za utrzymanie zadanych parametrów w obydwu układach odpowiadają szafy klimatyzacyjne.
Szafa klimatyzacyjna wyposażona jest w :
- sprężarkowy układ chłodzący
- elektryczny nawilżacz parowy
- nagrzewnicę wodną
- filtr powietrza
Szafa jako samodzielne urządzenie jest w stanie utrzymać zadane warunki w pomieszczeniu
chłodząc, ogrzewając, nawilżając i osuszając powietrze w zależności od aktualnych potrzeb.
5.3. MATERIAŁY
Przewody wentylacyjne - z blachy ocynkowanej, prostokątne typu A/I, i okrągłe typu SPIRO, wg. PNEN 1505:2001 PN-EN 1506:2001 w klasie szczelności B. Przewody prostokątne łączone na kołnierze,
natomiast przewody okrągłe "SPIRO" łączone na mufy.
Nawiewniki
Jako elementy nawiewne projektuje się w Sali Ekspozycyjnej:
− Kratki nawiewne na kanał spiro z przepustnicą
Wywiewniki
− kratki wywiewne z kierownicami pionowymi
− zawory wentylacyjne wywiewne i zawory wentylacyjne ppoż EI60 z ramkami montażowymi do
montażu na kanałach SPIRO
Elementy regulacyjne:
− Przepustnice jednopłaszczyznowe do kanałów SPIRO
Zawory pożarowe
Zawór ppoż. o odporności ogniowej EI60, równej odporności przegrody, z wyzwalaczem topikowym
5.4. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE I TERMICZNE
Przewody i akcesoria wentylacyjne będą wykonane z blachy ocynkowanej i nie wymagają
dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.
Przewody klimatyzacyjne nawiewne (układ N1 i N2) oraz przewody czerpne przed nagrzewnica (układ
CZ1) izolować matami z kauczuku syntetycznego gr. min 40 mm.
8
2
0.02
0.03
0.05
0.06
0.07
0.09
1.02
1.03
1.04
1.06
1.07
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.11
2.12
2.13
Piwnica
magazyn 1
pom przyłacza cieplnego
komunikacja
Magazyn 2
Magazyn 3
pomieszczenie gospodarcze
Parter
szatnia/komunikacja
ekspozycja
sala konferecyjna
wc meskie
wc damskie
Pietro
dział sztuki
dział tradycji kultury
dział historii
dyrekcja + aneks
konferencyjny
kierownik administracji/kadry
dział oświaty/biblioteka
wc pracowników
pom gospodarcze
pokoj sniadaniowy
3
m
m
13,58
12,73
35,05
24,64
24,75
16,50
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
49,20
86,60
51,73
8,26
7,16
3 147,60
3 259,80
3 155,19
3 24,78
3 21,48
2
1
60
30
2
2
1
60
60
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
Poddasze
wc
aneks jadalny
magazyn sprzetu foto
archiwum wewnetrzne
muzeum
serwerownia
pracownia/ atelier
fotograficzne
ksiegowość
4
10
56
1
210
360
310
300
240
670
540
23,45
12,39
12,39
3,2
3,2
3,2
75,04
39,65
39,65
2
1
2
60
30
60
60
30
60
29,60
26,52
22,87
5,45
2,49
17,01
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
94,72
84,86
73,18
17,44
7,97
54,44
4
2
3
120
60
90
120
pracownia techniczna
50
80
130
80
3,05
4,67
2,55
3,1
3,1
2,1
9,46
14,48
5,36
6,57
8,75
3,1
3,1
20,37
27,13
1
3,1 131,66
3,1 23,28
3,1 84,17
3
1
2
42,47
7,51
27,15
3
50
160
210
420
3.03
3.04
3.05
3
Wywiew
miejsc.
Wywiew
3
m /h m /h m /h
m
29,88
28,01
77,11
54,21
54,45
36,30
Nawiew
Ilość osób
Wys.
Kubatura
5.5. ZESTAWIENIE ILOŚCI POWIETRZA ŚWIEŻEGO
Numer
Nazwa
Powierzchnia
20
100
390
80
50
2
60
60
20
20
20
60
30
60
210
60
180
50
Kursywą - nawiew przez nawietrzaki okienne
9
5.6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Poz
Ilość
CZ1
CZ1
CZ1
CZ1
CZ1
1
2
3
4
5
1
4
1
1
CZ1
6
Sys
1
1
Jedn.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
CZ1
7,5
mb
SZ1
1
kpl
N1
szt.
1
1
N1
N1
2
1
3
1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
4
5
6
7
8
9
10
1
3
4
2
1
1
1
12
6
1
1
W1
W1
W1
2
3
1
1
4
1
W1
W1
5
1
6
1
W1
7
1
5,0
W1
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
mb.
mb.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
mb
Wyszczególnienie
UKŁAD CZERPNY SWIEŻEGO POWIETRZA CZ1
Kolano segmentowe czerpne, 135º , φ160
Kolano prasowane 90º , φ160
Filtr okrągły kanałowy φ160
Redukcja symetryczna φ160/φ125
Wentylator kanałowy okrągły TD-500/160 LS, 230V, 50W z
regulatorem REB, V=200 m3/h
Nagrzewnica okrągła kanałowa elektryczna DH-200/20,
U=230V, P=2kW + termostat TK1
Przewód okrągły SPIRO φ160
UKŁAD NAWIEWNY N1
Szafa klimatyzacyjna typ SDA0251B ze zdalnym skraplaczem
chłodzonym powietrzem typ CAL0251 na czynnik chłodniczy
R407C,
− moc chłodnicza – 6,6 kW
− Przepływ powietrza – 1500 m3/h, spręż – 70 Pa
− Moc elektryczna – 2,24 + 0,16 kW, 230V
− Nawilżacz elektryczny o mocy 1,5 kW
− Nagrzewnica wodna o mocy 7,1 Kw
z przewodami ziębniczymi łączącymi szafę klimatyzacyjna ze
skraplaczem zewnętrznym
Redukcja prostokątna asymetryczna A/I 600x300/250x500
Uwaga! Dopasować na montażu po wyborze szafy
wentylacyjnej
Łuk symetryczny prostokątny 90º 500x250 na bok 500
Czwórnik prostokątny prosty 500x250 z okrągłym odejściem
φ250
Symetryczne przejście koło/prostokąt 500x250/250
Przepustnica typu IRIS φ250
Kolano prasowane 90º , φ250
Aluminiowa kratka ze skrzynką rozpr. 225x325, wlot φ250
Rura kanalizacyjna φ250 PVC SDR41, długość 6m
Kolano prasowane 75º , φ250
Aluminiowa kratka ze skrzynką rozpr. 225x325, wlot φ250
Przewód okrągły SPIRO φ250
Przewód elastyczny FLEX φ250
UKŁAD WYWIEWNY W1
Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS 60+kołnierz
montażowy, φ160
Kolano prasowane 90º , φ160
Symetryczny trójnik 90 stopni φ160/φ160/φ160
Wentylator kanałowy okrągły TD-500/160 LS, 230V, 50W z
regulatorem REB, V=200 m3/h
Zawór wentylacyjny φ160
Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS 60+kołnierz
montażowy, φ200
Kolano prasowane 45º , φ160
Przewód okrągły SPIRO φ160
UKŁAD NAWIEWNY N 2
Norma
Katalog
SMAY
-„Venture
SMAY
Venture
-„-„UNIFLAIR
SMAY
-„-„-„-„-„-„Wavin
SMAY
-„-„-
SMAY
-„-„Venture
SMAY
-„-„-„-
10
Sys
Poz
Ilość
SZ2
Jedn.
kpl
1
N2
N2
N2
lN2
N2
N2
N2
N2
szt.
1
1
2
3
4
5
6
1
1
1
1
1
7
2
8
3
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
7,5
5,5
0,4
mb
mb
mb
W2
1
1
szt.
W2
2
1
szt.
1,0
mb
1
1
szt.
szt.
1,0
mb
W3
W3
1
2
W4
W4
W4
W4
W4
W4
W4
W4
W4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
1
3
1
2
2
1
1
1
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
W4
W4
W4
W4
W4
W4
10
11
12
2
1
1
0,3
3,5
6
szt.
szt.
szt.
mb
mb
mb
Wyszczególnienie
Szafa klimatyzacyjna typ SDA0331B ze zdalnym skraplaczem
chłodzonym powietrzem typ CAL0331 na czynnik chłodniczy
R407C,
− moc chłodnicza – 8,0 kW
− Przepływ powietrza – 1940 m3/h, spręż – 70 Pa
− Moc elektryczna – 3,41 + 0,16 kW, 400V
− Nawilżacz elektryczny o mocy 1,5 kW
− Nagrzewnica wodna o mocy 8,20 kW
z przewodami ziębniczymi łączącymi szafę klimatyzacyjna ze
skraplaczem zewnętrznym
Redukcja prostokątna asymetryczna A/I 600x300/250x500
Uwaga! Dopasować na montażu po wyborze szafy
wentylacyjnej
Łuk symetryczny prostokątny 90º 500x250 na bok 500
Symetryczne przejście koło/prostokąt 500x250/400
Kolano segmentowe 90º , φ400
Redukcja symetryczna φ400/φ315
Zaślepka żeńska φ315
Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe STRS 425x225
na kanał φ315
Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe STRS 425x225
na kanał φ400 z przepustnicą GA
Przewód okrągły SPIRO φ400
Przewód okrągły SPIRO φ315
Przewód prostokątny A I 500x250
UKŁAD WYWIEWNY W2
Aluminiowa kratka wentylacyjna 425x225
ze skrzynka rozpr.
Wentylator kanałowy okrągły CAB -160, 230V, 100W z
regulatorem REB V=300 m3/h
Przewód okrągły SPIRO φ160
UKŁAD WYWIEWNY W3
Aluminiowa kratka wentylacyjna 425x225 ze skrzynka rozpr.
Wentylator kanałowy okrągły CAB -160, 230V, 100W z
regulatorem REB V=300 m3/h
Przewód okrągły SPIRO φ160
UKŁAD WYWIEWNY W4
Zawór wentylacyjny wywiewny 100
Redukcja symetryczna φ100/φ125
Symetryczny trójnik 90 stopni przelot φ125/ odgałęzienieφ100
Symetryczny trójnik 90 stopni przelot φ125/ odgałęzienie φ160
Zawór wentylacyjny wywiewny φ125
Kolano prasowane 90º , φ160
Redukcja symetryczna φ160/φ250
Symetryczny trójnik 90 stopni przelot φ250/ odgałęzienieφ125
Wentylator kanałowy okrągły CAB -250, 230V, 200W z
regulatorem REB V=390 m3/h
Kolano prasowane 90º , φ125
Kolano prasowane 90º , φ250
Redukcja symetryczna φ200/φ250
Przewód okrągły SPIRO φ250
Przewód okrągły SPIRO φ200
Przewód okrągły SPIRO φ160
Norma
Katalog
UNIFLAIR
SMAY
-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„SMAY
Venture
SMAY
-„-„Venture
SMAY
SMAY
-„-„-„-„-„-„-„Venture
SMAY
-„-„-„-„-„-
11
Sys
Poz
W4
W4
W5
W5
W5
W5
W5
W5
W5
1
2
3
4
5
6
7
W5
Ilość
Jedn.
5
2,2
mb
mb
5
2
4
1
2
1
1
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
2
9
1
mb
mb
mb.
WWC
WWC
WWC
WWC
1
2
3
4
4
8
1
3
WWC
5
3
Wyszczególnienie
Norma
Katalog
Przewód okrągły SPIRO φ125
Przewód okrągły SPIRO φ100
UKŁAD WYWIEWNY W5
Zawór wentylacyjny wywiewny φ100
Symetryczny trójnik 90 stopni przelot φ100/ odgałęzienieφ100
Kolano prasowane 90º , φ100
Redukcja symetryczna φ100/φ125
Symetryczny trójnik 90 stopni przelot φ125/ odgałęzienieφ100
Kolano prasowane 90º , φ125
Wentylator kanałowy okrągły CAB -125, 230V, 50W z
regulatorem REB V=180 m3/h
Przewód okrągły SPIRO φ125
Przewód okrągły SPIRO φ100
Przewód elastyczny FLEX φ100
UKŁAD WYWIEWNY Z WC
Zawór wentylacyjny wywiewny φ100
Kolano prasowane 90º , φ100
Symetryczny trójnik 90 stopni przelot φ100/ odgałęzienieφ100
Wentylator kanałowy okrągły TD-250/100 HS, 230V, 24W z
regulatorem REB, V=130 m3/h
Przepustnica zwrotna φ100
-„-„SMAY
-„-„-„-„-„Venture
SMAY
-„-„-„-„-„-„-
Wyżej przedstawione zestawienie materiałów, aparatury i urządzeń należy traktować jako
przykładowe. Mogą one być zastąpione innymi równorzędnymi, posiadającymi stosowne certyfikaty,
aprobaty, atesty, i spełniającymi wymagania techniczne projektu.
6. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU
Roboty montażowe należy wykonać i odebrać zgodnie z niniejszym projektem i aktualnymi
normami i normatywami a mianowicie:
- PN-85/B-02421 „Izolacje termiczne”
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami
- "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” – COBRTI INSTAL –
zeszyt 6
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom II- Instalacje
sanitarne i przemysłowe"
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Wykonawstwo tych robót montażowych należy powierzyć osobom posiadającymi odpowiednie
świadectwa szkoleń. Stosowane urządzenia i armatura winna posiadać odpowiednie atesty COBRTI
INSTAL oraz certyfikaty.
Przewody powinny być układane w budynku zgodnie z wytycznymi producentów oraz przez osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie wykonawstwa sieci z danego materiału.
Opracowała:
Joanna Szumigaj
Tomasz Tapper
12
®
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611
WARSZAWA, ul. FILTROWA 1
tel.: (48 22) 825-04-71, (48 22) 825-76-55, fax: (48 22) 825-52-86
Cz onek Europ ejs kiej U nii Akc eptac ji T ec hnic znej w Budownic twie - UEAtc
Cz onek Europejskiej Or ganizac ji ds. Aprobat T echnicznyc h - EOT A
Seria: APROBATY TECHNICZNE
APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-5795/2007
Na podstawie rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania (DzU Nr
249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku post powania akceptacyjnego dokonanego w Instytucie
Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:
PROMAT GmbH
Scheifenkamp 16, D-40878 Ratingen, Niemcy
stwierdza si przydatno
do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazw :
KO NIERZ OGNIOCHRONNY
PROMASTOP®-UniCollar
DO USZCZELNIANIA PRZEJ
INSTALACYJNYCH
w zakresie i na zasadach okre lonych w Za czniku, który jest integraln
Aprobaty Technicznej ITB.
cz
ci
niniejszej
DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej
Termin wa no ci:
06 wrze nia 2012 r.
mgr in . Marek Kapro
Za cznik:
Postanowienia ogólne i techniczne
Warszawa, 06 wrzesie 2007 r.
Aprobata Techniczna ITB AT-15-5795/2007 jest nowelizacj Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5795/2002.
Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5795/2007 zawiera 17 stron. Tekst tego dokumentu mo na
kopiowa tylko w ca o ci. Publikowanie lub upowszechnianie w ka dej innej formie fragmentów tekstu
Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
®
AT-15-5795/2007
3/17
POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE
1. PRZEDMIOT APROBATY
Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB jest ko nierz ogniochronny PROMASTOP®-UniCollar, produkowany przez firm PROMAT GmbH, 40878 Ratingen, Scheifenkamp 16, Niemcy.
Ko nierz ogniochronny PROMASTOP®-UniCollar sk ada si z os ony z profilowanej blachy
stalowej grubo ci 0,5 mm, klamer
cz cych z blachy stalowej i z wk adu ogniochronnego
®
z materia u PROMASEAL -PL (AT-15-4883/2007), zawieraj cego modyfikowany grafit, który
p cznieje w podwy szonej temperaturze.
Os ona wraz z wk adem p czniej cym produkowana jest w postaci ta my o d ugo ci nie
wi kszej ni
2,2 m, rys. 1. Ko nierz ogniochronny PROMASTOP®-UniCollar docina si
odpowiedniej d ugo ci ( rednicy rury) i mocuje do ciany lub stropu przy pomocy klamer
mo e te by zabetonowany w przegrodach zgodnie z rys. 2
do
cz cych,
5.
2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA
2.1. Ustalenia ogólne
Ko nierze ogniochronne PROMASTOP®-UniCollar s u
do uszczelniania przej
insta-
lacyjnych rur z tworzyw sztucznych, pojedynczych lub w postaci wi zki sk adaj cej si
maksy-
malnie z 4 rur, a tak e do uszczelniania przej
instalacyjnych rur stalowych i eliwnych w do-
datkowej izolacji z syntetycznego kauczuku, w cianach z ceg y lub gazobetonu o grubo ci nie
mniejszej ni 150 mm albo z betonu o grubo ci nie mniejszej ni 120 mm i w stropach o grubo ci
nie mniejszej ni 180 mm.
Przej cia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych oraz stalowych lub eliwnych w izolacji
z syntetycznego kauczuku, uszczelniane ko nierzami ogniochronnymi PROMASTOP®-UniCollar,
powinny by
wykonywane zgodnie z dokumentacj
obiektu, uwzgl dniaj c
techniczn
opracowan
dla okre lonego
polskie przepisy, wymagania niniejszej Aprobaty Technicznej ITB oraz
wytyczne stosowania podane w instrukcji firmowej producenta wyrobów.
®
AT-15-5795/2007
2.2. Uszczelnienia przej
4/17
rur z tworzyw sztucznych
Przej cia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych przez
ciany i stropy uszczelniane
®
ko nierzami ogniochronnymi PROMASTOP -UniCollar, wykonane zgodnie z rys. 2 i 3, spe niaj
kryteria klasy EI 120 odporno ci ogniowej, okre lone w normach PN-B-02851-1:1997 i PN-EN
13501-2:2005, je eli spe nione s poni sze wymagania:
a)
rury z tworzyw sztucznych (PVC, PVC-C, PVC-U, PVC-HI, PP, PB, PE, PE-X, PE-HC,
PE-X/Al/PE-X) maj
b)
rednice nie wi ksze ni 200 mm,
w przej ciach przez ciany ko nierze ogniochronne s za o one z obu stron przegrody
(mog by umieszczone na zewn trz przegrody lub zabetonowane w przegrodzie),
c)
w przej ciach przez stropy ko nierze ogniochronne s za o one jednostronnie, tylko od
strony sufitowej (na zewn trz lub zabetonowane w przegrodzie),
d)
przy rednicach rur nie wi kszych niz 125 mm zastosowane s pojedyncze ko nierze,
a przy rednicach rur 125 ÷ 200 mm podwójne, zgodnie z rys. 2 i 3,
e)
ko nierze s zamocowane do ciany lub stropu za pomoc klamer
przy czym ilo
cz cych i ko ków,
zamocowa jest nie mniejsza ni :
- 2 szt. – w przypadku rur o rednicach nie wi kszych ni 75 mm,
- 3 szt. – w przypadku rur o rednicach 75 ÷ 125 mm,
- 5 szt. – w przypadku rur o rednicach 125 ÷ 200 mm.
2.3. Uszczelnienia wi zki rur z tworzyw sztucznych
Przej cia instalacyjne przez
cianyi stropy wi zki rur z tworzyw sztucznych, wykonane
zgodnie z rys. 4, uszczelniane ko nierzami ogniochronnymi PROMASTOP®-UniCollar, spe niaj
kryteria klasy EI 120 odporno ci ogniowej, okre lone w normach PN-B-02851-1:1997 i PN-EN
13501-2:2005, je eli spe nione s poni sze wymagania:
a)
wi zk rur z tworzyw sztucznych (PVC, PVC-C, PVC-U, PVC-HI, PP, PB, PE, PE-X,
PE-HC, PE-X/Al/PE-X) tworz
maksymalnie 4 rury o
rednicach nie wi kszych ni
75 mm,
b)
przy przej ciu wi zki rur przez strop, zgodnie z rys. 4, ko nierze zamocowane s
jednostronnie (od do u stropu) w ilo ci 1 szt – w przypadku rur o
wi kszych ni 40 mm lub
cznej rednicy nie wi kszej ni 125 mm oraz w ilo ci 2 szt.
- w przypadku rur o rednicach 40 ÷ 75 mm lub rednicy
c)
rednicach nie
cznej wi kszej ni 125 mm,
przy przej ciu wi zki rur przez cian , zgodnie z rys. 4, ko nierze zamocowane s
z obydwu stron przegrody w ilo ci 1 szt. – w przypadku rur o rednicach nie wi kszych
ni 40 mm lub rednicy
cznej nie wi kszej ni 125 mm oraz w ilo ci 2 szt. - w przy-
padku rur o rednicach 40 ÷ 75 mm lub
cznej rednicy wi kszej ni 125 mm,
®
AT-15-5795/2007
d)
5/17
ko nierze s zamocowane do ciany lub stropu za pomoc klamer
przy czym ilo
cz cych i ko ków,
zamocowa jest nie mniejsza ni :
- 2 szt. – je eli rednica wi zki rur jest nie wi ksza ni 75 mm,
- 3 szt. – je eli rednica wi zki rur wynosi 75 ÷ 125 mm,
- 5 szt. – je eli rednica wi zki rur wynosi 125 ÷ 200 mm.
2.4. Uszczelnienia przej
rur stalowych i
eliwnych w izolacji z syntetycznego
kauczuku
Przej cia instalacyjne przez
ciany i stropy rur stalowych lub
eliwnych, w izolacji
z syntetycznego kauczuku, wykonane zgodnie z rys. 5, uszczelniane ko nierzami ogniochronnymi
PROMASTOP®-UniCollar, spe niaj kryteria klasy EI 120 odporno ci ogniowej, okre lone w normach PN-B-02851-1:1997 i PN-EN 13501-2:2005, je eli spe nione s poni sze wymagania:
a)
grubo ci przegrody jest nie mniejsza ni 120 mm – w przypadku cian i 180 mm - w
przypadku stropu,
b)
rury stalowe i eliwne maj
c)
grubo
d)
w przej ciach przez
rednice nominalne nie wi ksze ni 110 mm,
izolacji z syntetycznego kauczuku jest nie wi ksza ni 42,5 mm,
ciany ko nierze ogniochronne s
zamocowane z obu stron
przegrody, za przez stropy - tylko od strony sufitowej.
3. W A CIWO CI TECHNICZNE. WYMAGANIA
3.1. Surowce
W a ciwo ci surowców i wyrobów stosowanych do produkcji ko nierzy oraz sposób ich
sprawdzania i odbioru nie s obj te niniejsz Aprobat Techniczn ITB i powinny by zapewnione
w systemie kontroli jako ci producenta.
3.2. W a ciwo ci techniczne
Ko nierze ogniochronne PROMASTOP®-UniCollar s wyrobami sk adaj cymi si z os ony i
klamer
cz cych, wykonanych ze stalowej blachy grubo ci 0,5 mm oraz z wk adu z p czniej cego
materia u ogniochronnego PROMASEAL®-PL (wg AT-15-4883/2007). Wymiary os on i wk adów
podane s na rys. 1.
®
AT-15-5795/2007
Tolerancje wymiarów liniowych
0,5 mm, grubo ci blachy
13/17
0,1 mm
Rys. 1. Ko nierz ogniochronny PROMASTOP®-UniCollar - widok i przekroje
®
AT-15-5795/2007
125
zaprawa
cementowa
14/17
125 <
8
200
8
3
3
3
1
3
1
1
PROMASTOP
UniCollar
125
125 <
200
8
PROMASTOP
UniCollar
2
zaprawa
cementowa
Wymiary w mm
Rys. 2. Uszczelnienie przej
instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych przez strop
®
AT-15-5795/2007
15/17
125 <
200
PROMASTOP
UniCollar
125
ciana
125
PROMASTOP
UniCollar
zaprawa
cementowa
125 <
200
Wymiary w mm
Rys. 3. Uszczelnienie przej
instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych przez cian
®
AT-15-5795/2007
16/17
zaprawa
cementowa
ko nierz PROMASTOP
UniCollar
2
ko nierz PROMASTOP
UniCollar
2
ko nierz PROMASTOP
UniCollar
ko nierz PROMASTOP
UniCollar
zaprawa
cementowa
Wymiary w mm
Rys. 4. Uszczelnienie przej
instalacyjnych wi zki rur z tworzyw sztucznych
przez strop i przez cian
®
AT-15-5795/2007
110
4
izolacja z syntetycznego
kauczuku
3
3
17/17
PROMASTOP
UniCollar
PROMASTOP
UniCollar
izolacja z syntetycznego
kauczuku
110
Wymiary w mm
Rys. 5. Uszczelnienie przej
instalacyjnych rur stalowych i eliwnych
w izolacji z syntetycznego kauczuku przez strop i przez cian
PIWNICA - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
lp.
nazwa pomieszczenia
0.01 komunikacja + szyb dźwigowy
0.02
K-III
3
2
[ m² ]
24,37m²
0.02
magazyn 1
13,58m²
0.03
pom. przyłącza cieplnego
12,73m²
0.04
klatka schodowa
9,08m²
0.05
komunikacja
35,05m²
0.06
magazyn 2
24,64m²
0.07
magazyn 3
24,75m²
0.08
pom. ruchu elektrycznego
13,73m²
1
0.01
0.09
pomieszczenie gosp.
16,50m²
-2.65
0.06
0.05
0.04
1
2
K-I
K-II
2
0.09
0.03
0.07
-2.65
90
50(133)
0.08
sc3
0.02
drzwi do
szybu EI30
HP-25
szafa sterująca
dźwigiem
K-III
3
2
1
sc4
zamontować rurę PCV Ø250 mm dla
przeprowadzenia inst. wentylacyjnej,
poziom osi rury :-0,75 m (190 cm ponad posadzką projektową)patrz INSTALACJE SANITARNE
0.01
Nr.proj. Q-21
EI60
3
18,9
14 x 7
2
-2.65
sc2
0.06
sc4
0.05
0.04
1
2
K-I
K-II
2
EI60
pralka
szafka wodomierzowa
h=120 cm
0.03
0.09
0.07
-2.65
rząp
sc2
0.08
90
50(133)
podmurować otwór
okienny
Nr.arch. 119/10
A
formowane krzewy
w donicy
betonowej bez dna
B
bramka zamykana
257.62
mnpm
257.10
mnpm
1
2
HP-25
1.04
Kratka kontaktowa
257.10
mnpm
Nr.proj. Q-21
1.03
kostka granitowa
1.02
Kratka kontaktowa
1.01
3
PARTER - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
1.07
lp.
4
1.06
5
256.90
mnpm
1.05
2x1
256.90
mnpm
45
krzewy
kwitnące
C
istniejące
ogrodzenie do
2,0
nazwa pomieszczenia
[ m² ]
1.01
hol wejściowy
55,78m²
1.02
szatnia/komunikacja
49,36m²
1.03
ekspozycja
86,87m²
1.04
sala konferencyjna
53,25m²
1.05
klatka schodowa
15,45m²
1.06
WC męskie
7,23m²
1.07
WC inwalidy/ damskie
6,92m²
274,86m²
Nr.arch. 120/10
R.S.10cm
komoda na
kartony B1
komoda na
drukarkę/skaner
R.S.10cm
komoda
45/60
2.03
komoda
45/60
2.04
komoda
45/60
2.05
komoda na
kartony B1
komoda na
kartony B1
komoda
45/60
2.06
komoda
45/60
+3.35
K-IV
3
2
1
3
2
1
K-III
R.S.10cm
2.01
2.07
komoda
45/60
PIĘTRO - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
komoda
45/60
+1.675
lp.
2.02
2.12
Kratka kontaktowa
2.01
1
2
K-I
1
+3.35
nazwa pomieszczenia
hol komunikacyjny+schody
[ m² ]
29,88m²
K-II
2
2.02
komunikacja
47,94m²
2.03
dział sztuki
24,43m²
3
regał na ksiązki
2.13
2.11
komoda na
drukarkę/skaner
Kratka kontaktowa
komoda
45/60
regał na ksiązki
2.08
stoliki dla korzystających z biblioteki
2.10
2.04
dział tradycji kultury
12,38m²
2.05
dział historii
12,38m²
2.06
dyrekcja + aneks konferencyjny
30,70m²
2.07
kierownik administracji / kadry
26,52m²
2.08
dział oświaty / biblioteka
26,00m²
2.09
pom. pomocnicze
3,56m²
2.10
klatka schodowa
13,08m²
2.11
WC pracowników
5,64m²
2.12
pomieszczenie gospodarcze
2,49m²
2.13
pokój śniadaniowy
17,06m²
2.09
R.S.10cm
Nr.proj. Q-21
Nr.arch. 121/10
komoda
45/60
3.08
schody strychowe
h=190 cm
podest
3.07
okno połaciowe
78/206
okno połaciowe
78/206
okno połaciowe
78/206
h=190 cm
komoda na
drukarkę/skaner
3.06
h=190 cm
regał
szafa
3.09
schody strychowe
3.05
okno połaciowe
66/118
Kratka kontaktowa
wyłaz dachowy
54/75
3.04
komoda na
kartony B1
komoda na
kartony B1
deska
100/150
Nr.proj. Q-21
okno połaciowe
78/206
uwywalka-mycie pędzli
komoda
45/60
deska
100/150
3.01
PIĘTRO - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
h=190 cm
h=190 cm
okno połaciowe
78/206
komoda
45/60
komoda
45/60
3.10
3.03
komoda na
drukarkę/skaner
lp.
nazwa pomieszczenia
[ m² ]
3.01
komunikacja
30,12m²
3.02
klatka schodowa
14,74m²
3.03 WC (dla max. 10 pracowników) 3,05m²
( podłogi 4,96m²)
3.04
aneks jadalny
4,67m²
( podłogi 12,11m²)
3.05
magazyn sprzętu foto.
2,55m²
( podłogi 4,41m²)
okno połaciowe
66/118
h=190 cm
okno połaciowe
78/206
3.06 archiwum wewnętrzne Muzeum 6,57m²
( podłogi 14,76m²)
h=190 cm
3.07
serwerownia
8,75m²
( podłogi 20,78m²)
regał
3.08 pracownia/atelier fotograficzne 42,47m²
( podłogi 52,69m²)
3.09
księgowość
7,51m²
( podłogi 12,14m²)
3.10
pracownia plastyczna
27,15m²
( podłogi 34,76m²)
3.02
Nr.arch. 122/10

Podobne dokumenty