opistechniczny

Transkrypt

opistechniczny
OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji sanitarnych wewnętrznych: ogrzewania
i wentylacji mechanicznej dla adaptacji wentylatorowni na pomieszczenia
użytkowe w budynku Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie przy
ul. Mickiewicza 9, dz. nr 12/2, arkusz 42
Podstawa opracowania
1.1
Dane ogólne
Podstawą formalną realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy wiodącym
biurem architektonicznym a Inwestorem.
Opracowanie sporządzono w oparciu o następujące akty prawne:
 Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi
zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie,
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz. U. Nr 109
poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów,
 Polskie Normy.
1.2
Materiały wyjściowe
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:
- podkłady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- uzgodnienia międzybranżowe,
- katalogi urządzeń,
- mapa sytuacyjna terenu.
3
Charakterystyka energetyczna obiektu
Kubatura całkowita projektowanego budynku – podana w opracowaniu architektury.
Współczynniki przenikania ciepła.
I. Przegrody ściany zewnętrzne
Lp. Nazwa przegrody
Symbol
Wsp. Uc [W/m2•K]
Wsp.Uc wg WT 2014
[W/m2•K]
Warunek
spełniony
1
śc.zewn.-A
śc.zewn.-A
0,16
0,25
Tak
2
śc.zewn.-B
śc.zewn.-B
0,21
0,25
Tak
Lp. Nazwa przegrody
Symbol
Wsp. Uc [W/m2•K]
Wsp.Uc wg WT 2014
[W/m2•K]
Warunek
spełniony
1
D1
0,15
0,20
Tak
Lp. Nazwa przegrody
Symbol
Wsp. Uc [W/m2•K]
Wsp.Uc wg WT 2014
[W/m2•K]
Warunek
spełniony
1
SP 1
0,18
0,20
Tak
Lp. Nazwa przegrody
Symbol
Wsp. Uc [W/m2•K]
Wsp.Uc wg WT 2014
[W/m2•K]
Warunek
spełniony
1
PG 1
0,30
0,30
Tak
Lp. Nazwa przegrody
Symbol
Wsp. Uc [W/m2•K]
Wsp.Uc wg WT 2014
[W/m2•K]
Warunek
spełniony
1
SW 1
1,00
1,00
Tak
Lp. Nazwa przegrody
Symbol
Wsp. Uc [W/m2•K]
Wsp.Uc wg WT 2014
[W/m2•K]
Warunek
spełniony
1
DZ 1
1,70
1,70
Tak
II. Przegrody dach
Dach
III. Przegrody strop nad przejazdem
Strop nad przejazdem
IV. Przegrody podłogi na gruncie
Podłoga na gruncie
V. Przegrody ściany wewnętrzne
Ściana wewnętrzna
VI. Przegrody drzwi zewnętrzne
Drzwi zewnętrzne
VII. Okna zewnętrzne
Lp. Nazwa przegrody
1
Symbol
Wsp. U
[W/m2K]
Wsp. g
Wsp.U wg
WT 2014
[W/m2•K]
Wsp.g wg
WT 2014
Warunek spełniony
Umax
g
Okno zewnętrzne
OZ 1
1,30
0,70
1,30
0,35
Tak Nie dotyczy
Niniejszym rozwiązania zastosowane w dokumentacji spełniają wymagania dotyczące oszczędności
zużywania energii.
1.3
Parametry sprawności energetycznej instalacji
Minimalne sprawności energetyczne dla projektowanych systemów instalacyjnych przyjęto zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna
całość techniczno - użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki
energetycznej i podyktowane są dbałością o zminimalizowanie zużywanej przez budynki nieodnawialnej
energii pierwotnej.
4
1.4
Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii
1.
kotły na słomę: charakter obiektu, konieczność stałej obsługi oraz posiadania pomieszczenia
składowania materiału dyskwalifikują tego typu rozwiązanie – rachunek ekonomiczny jest nie
uzasadniony.
2. kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej: jest możliwe zastosowanie instalacji
solarnej, decyzja Inwestora w późniejszym okresie użytkowania.
3. pasywne wykorzystanie energii słonecznej: brak możliwości zastosowania odpowiedniego układu
strukturalno – materiałowego budynku.
4. spalanie biogazu: brak odpowiednich źródeł pozyskiwania i wytwarzania biogazu.
5. energia wodna: brak warunków wykorzystania energii spadku wód.
6. kolektory słoneczne do podgrzewania powietrza: największe zapotrzebowanie w tego typu
obiektach występuje w okresie najmniejszej insolacji (nasłonecznienia) tj. zimą, z tego powodu
układ jest nieekonomiczny.
7. systemy fotowoltaiczne: niestosowane w naszym regionie z uwagi na ograniczoną liczbę dni
słonecznych.
8. elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunków oraz możliwości lokalizacji.
9. pompa ciepła gruntowa: z powodu ograniczonej powierzchni do wykorzystania jako wymiennik
gruntowy (średnio na 100m rury ułożonej w gruncie uzyskuje się 3 – 5 kW na godzinę), biorąc
dodatkowo pod uwagę koszt zakupu urządzeń, inwestycja nieopłacalna.
10. pompa ciepła wodna: brak źródła dolnego.
11. energia geotermalna: jak wynika z mapy wód geotermalnych Polski, w rejonie inwestycji
temperatura wód geotermalnych kształtuje się na poziomie 20oC, co powoduje nieopłacalność
inwestycji.
1.5
Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i końcowej
Część budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr źródła
1
Nazwa źródła
Węzeł cieplny
Suma
QK,H
QP,H
kWh/rok
kWh/rok
4272,80
5932,65
4272,80
5932,65
Oświetlenie wbudowane
Nr źródła
Nazwa źródła
QK,L
QP,L
kWh/rok
kWh/rok
1
Oświetlenie - magazyn
255,70
767,11
2
Oświetlenie - sala prób
1375,83
4127,50
Suma
1631,54
4894,61
Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L
10827,26
Zestawienie energii końcowej EK=(QK,H+QK,W) / Af
43,89
kWh/(m2•rok)
Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię
pierwotną do ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz
chłodzenia EP=QP/Af
111,21
kWh/(m2•rok)
kWh/rok
Budynek referencyjny wg WT 2014
Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku
Af
97,36
m2
Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na
potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania
ciepłej wody użytkowej
EPH+W
65,00
kWh/(m 2•rok)
5
Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na
potrzeby oświetlenia
Δ EPL
50,00
kWh/(m 2•rok)
Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego
roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na
nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania,
wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody
użytkowej oraz oświetlenia
EPmax
115,00
kWh/(m 2•rok)
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2•rok)
111,21
<
EPmax kWh/(m 2•rok)
Uwagi
115,00
Warunek spełniony
Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 2014
Nazwa
Spełniony
Warunek izolacyjności cieplnej
przegród zewnętrznych
Tak
Warunek powierzchni okien
Tak
Warunek EP < EPmax
Tak
Warunek powierzchniowej
kondensacji pary wodnej
Tak
1.6
Niespełniony
Uwagi
Charakterystyka źródeł ciepła systemu ogrzewania i wentylacji
Budynek projektowany
Rodzaj paliwa
Udział
%
hH,tot
Hu
Jedn.
QK,H [kWh/rok]
Zużycie
paliwa Jedn.
B
Ciepło sieciowe z
ciepłowni lokalnej Węgiel kamienny
100,0
0,88
1,00
kWh/k
Wh
4272,8
4272,8
kWh/rok
126,0
kWh/rok
Energia elektryczna - Sieć
kWh/k
elektroenergetyczna
100,0
1,00
1,00
126,0
Wh
systemowa
Budynek z alternatywnymi źródłami
Udział
Rodzaj paliwa
hH,tot
Hu
Jedn.
QK,H [kWh/rok]
%
Inne – pompa ciepła
powietrze/woda
Zużycie paliwa
B
Jedn.
100,0
2,32
1,00
MJ/kg
1627,0
5857,0
kWh/rok
Energia elektryczna Sieć
100,0
elektroenergetyczna
systemowa
1,00
1,00
kWh/k
Wh
126,0
126,0
kWh/rok
6
1.7
Bezpośredni efekt ekologiczny
Tabela bezpośredniego efektu ekologicznego
Emitowane
Budynek
zanieczyszczen
projektowany [kg/rok]
ie
CO2
Budynek z
alternatywnymi
źródłami [kg/rok]
Efekt
ekologiczny[kg/rok]
Redukcja emisji
[%]
11,827620
431,844280
97,33
443,671900
1.8
Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych systemu
ogrzewania i wentylacji
Budynek projektowany
Koszty eksploatacyjne
Lp.
Rodzaj robót
Zużycie paliwa
Jedn.
1
Ciepło sieciowe z ciepłowni
lokalnej - Węgiel kamienny
4272.80
kWh/rok
1880.03
2
Energia elektryczna - Sieć
elektroenergetyczna systemowa
126.00
kWh/rok
75.60
Opłaty stałe Om
zł/m-c
150.00
...
Abonament Ab
zł/m-c
50.00
...
zł/rok
4355.63
Całkowite koszty eksploatacyjne
KH,E= 12•Om + 12•Ab + SB•Cena jedn.=
Koszty
Uwagi
Budynek z alternatywnymi źródłami energii
Koszty eksploatacyjne
Lp.
Rodzaj robót
Zużycie paliwa
Jedn.
1
Inne – pompa ciepła
powietrze/woda
5856.98
kWh/rok
0.00
2
Energia elektryczna - Sieć
elektroenergetyczna systemowa
126.00
kWh/rok
75.60
Opłaty stałe Om
zł/m-c
150.00
...
Abonament Ab
zł/m-c
50.00
...
zł/rok
2475.60
Całkowite koszty eksploatacyjne
KH,E= 12•Om + 12•Ab + SB•Cena jedn.=
1.9
Koszty
Uwagi
Analiza ekonomiczna ogrzewania i wentylacji
Nazwa
Koszty eksploatacyjne KH,E zł/rok
Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych %
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zł/m2rok
Roczne oszczędności kosztów DOr zł/rok
Projektowany
Alternatywny
4355.63
2475.60
-
43.16
44.74
25.43
-
1880.03
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest korzystne pod względem eksploatacyjnym
1.10 Moc właściwa wentylatorów
Moc właściwa wentylatorów zastosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nie będzie
przekraczać wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (z najnowszymi
zmianami) par. 154.
Zgodnie z powyższym maksymalne moce właściwe wynosić będą:
7
• dla wentylatorów nawiewnych w złożonych instalacjach klimatyzacji – 1.60 kW/m³/s,
• dla wentylatorów nawiewnych w prostych instalacjach wentylacji – 1.25 kW/m³/s,
• dla wentylatorów wywiewnych w złożonych instalacjach klimatyzacji – 1.00 kW/m³/s,
• dla wentylatorów wywiewnych w prostych instalacjach wentylacji – 1.00 kW/m³/s,
• dla wentylatorów wywiewnych w instalacjach wywiewnych – 0.80 kW/m³/s.
1.11 Poziom hałasu od urządzeń
Dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia technicznego
budynku oraz innych urządzeń w budynku i poza budynkiem (średni poziom dźwięku A- przy hałasie
ustalonym lub równoważny poziom dźwięku A - przy hałasie nieustalonym) nie powinien przekraczać
wartości wyspecyfikowanych w poniższej tabeli oraz wartości podanych w PN-87/B-02151/02.
Rodzaj pomieszczenia
Biura
Sale konferencyjne, sale szkoleniowe
Pomieszczenie socjalne
Toalety
Pomieszczenia techniczne
Poziom dźwięku dB(A)
40
35
45
45
65*
* dopuszczalny, maksymalny poziom dźwięku A, w odległości 1m od urządzenia.
Dopuszczalny poziom dźwięku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie będzie
przekraczać wartości podanych w aktualnej Polskiej Normie dot. dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku
w pomieszczeniach. Dopuszczalne wartości hałasu na stanowiskach pracy będą zgodne z wymaganiami
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz PN-N-01307 „Hałas. Dopuszczalne
wartości hałasu w środowisku pracy”.
Dopuszczalny poziom hałasu emitowanego na zewnątrz wyrażony równoważnym poziomem dźwięku w dB
określa aktualne Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych (na granicy nieruchomości) oraz
65 dB(A) w odległości 1m od czerpni i wyrzutni powietrza.
Bilans cieplno – wentylacyjny obiektu
1.12 Parametry obliczeniowe powietrza
Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach przyjęto wg §134 pkt 2 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.
Według PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego dla zimy (II strefa klimatyczna)
wynoszą: -18oC, φ 100%.
Według PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego dla lata (II strefa klimatyczna)
wynoszą: +30oC, φ 45%.
Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego zimą wynoszą:
 Magazyn kostiumów
+16oC,
 Pomieszczenie prób
+20oC,
1.13 Bilans strat cieplnych projektowanego budynku
Współczynniki strat ciepła
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowę budynku
do otoczenia przez przestrzeń nieogrzewaną
do gruntu
do sąsiedniego budynku
Współczynnik strat ciepła na wentylację
Sumaryczny współczynnik strat ciepła
W/K
ΣHT,ie
ΣHT,iue
ΣHT,ig
ΣHT,ij
ΣHV
ΣH
62
0
6
0
91
160
Straty ciepła budynku
W
8
Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie
Strata ciepła na wentylację minimalną
Strata ciepła przez inflitrację
Strata ciepła przez wentylację mechaniczną, nawiewną
Strata ciepła w wyniku działania instalacji wywiewnej
Sumaryczna strata ciepła na wentylację
ΣΦT
ΣΦV,min
0,5·ΣΦV,inf
ΣΦV,su
ΣΦV,mech,inf
ΣΦV
2522
3284
429
0
0
3284
Obciążenie cieplne budynku
W
Sumaryczna strata ciepła budynku
Sumaryczna nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia
temp.)
ΣΦ
5806
ΣΦRH
---
Projektowe obciążenie cieplne budynku
ΦHL
5806
Własności budynku
Obciąż. cieplne / ogrz. pow. budynku
Obciąż. cieplne / ogrz. kub. budynku
Powierzchnia oddająca ciepło
Aogrz,bud
Vogrz,bud
A
97,3 m² ΦHL / Aogrz,bud
339 m³ ΦHL / Vogrz,bud
555 m²
59,7 W/m²
17,2 W/m³
Rozwiązania projektowe
1.14 Ogrzewanie
Projektuje się ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp 70/50OC
w układzie zamkniętym, pompowe z rozdziałem dolnym.
Źródła ciepła – istniejący węzeł cieplny. Projektowaną instalację należy włączyć do istniejącego pionu
rezerwowego. Instalację prowadzi się za pomocą pionu i odcinków poziomych.
1.14.1 Ogrzewanie grzejnikowe
Rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniach do grzejników natynkowo przy podłodze oraz w podłodze
i bruzdach ściennych. Podejścia do grzejników typ V kątowe od dołu. Grzejniki przyjęto płytowe, stalowe,
np. firmy KERMI lub BRUGMAN – oznaczenie i ilość według części graficznej. Każdy grzejnik posiada
możliwość odcięcia go od instalacji poprzez zespoły przyłączeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegów przy
pomocy wbudowanych grzejnikowych zaworów termostatycznych z obliczoną wstępną nastawą. Na
powrotach montaż zaworów powrotnych np. typu RLV_k w wersji kątowej. Regulacja temperatury
pomieszczeń za pomocą głowic termostatycznych montowanych na grzejnikach.
Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrzników montowanych w grzejnikach.
Dopuszcza się zmianę rozmiarów grzejników z zachowaniem mocy podanej w części graficznej
opracowania.
1.14.2 Materiał, wykonanie instalacji
 Izolacje instalacji grzewczych.
Izolacja termiczna - wg opisu dalszej części opracowania.
Izolacja antykorozyjna - dla rurociągów przyjęto zabezpieczenie antykorozyjne instalacji z rur stalowych
transportujących wodę o temp. do 150o C.
Rurociągi stalowe przed malowaniem należy oczyścić do II stopnia czystości i pomalować:
 2 x farbą ftalową do gruntowania przeciwrdzewną miniową
 2 x emalią ftalową ogólnego stosowania
Łączna grubość powłok antykorozyjnych minimum 60 mikronów.
Rurociągi oznakować wg oznakowań zakładowych lub wg normy PN-70/M-01270 poprzez malowanie
pasków identyfikacyjnych i strzałek kierunkowych określających przepływ.
Płukanie instalacji - w czasie montażu rurociągów należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w
maksymalnym stopniu czystości układanych odcinków rur. Po wykonaniu prób szczelności należy instalację
poddać trzykrotnemu płukaniu wodą aż do usunięcia zawiesin do poziomu poniżej 5 mg/dm3. Po każdym
płukaniu wyczyścić filtry.
Regulacja hydrauliczna - przewidziana jest za pomocą zaworów regulacyjnych oraz za pomocą zaworów
grzejnikowych termostatycznych. Regulację przeprowadzić przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej
dostawcy armatury np. firmy TA lub DANFOSS.
9
Rurociągi prowadzone w warstwie izolacji termicznej podłogi izolować termicznie izolacją z pianki
polietylenowej z osłoną zapobiegającą wnikaniu wilgoci i odporną na korozyjne działanie betonu gr. 9 mm.
Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania wykonać z rur przeznaczonych do instalacji sanitarnych
wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-RT/Al/PE-Xc PN12 (wielowarstwowego)
łączonych za pomocą tulei mosiężnej zaciskanej osiowo w pełnym zakresie średnic. Kształtki mosiężne,
niezmniejszające przepływu, odporne na odcynkowanie np. firmy TECE lub REHAU. Można instalację tę
wykonać również z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych łączonych poprzez system zaciskowy np.
firmy KAN-THERM..Połączenia z armaturą za pomocą kształtek przejściowych z gwintem.
W miejscach zmiany kierunku tras przewodów, na odgałęzieniach i połączeniach z armaturą stosować
wykonane fabrycznie z brązu kolana, trójniki, zwężki i kształtki przejściowe z końcówkami gwintowanymi –
dla przewodów z tworzywa, oraz kolana i zwężki stalowe dla przewodów stalowych. Do uszczelnienia
połączeń gwintowanych stosować taśmy teflonowe oraz odpowiednie pasty nakładane na gwint zewnętrzny.
Rury stalowe z tworzywowymi łączyć należy przy użyciu kształtki przejściowej. Wszystkie przejścia
przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych większych o jedną dimensję od
prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrębie rury ochronnej nie wolno
wykonywać żadnych połączeń przewodów.
Grzejniki mocować do ścian za pomocą typowych zawiesi, w skład których wchodzą kurki spustowe i
odpowietrzniki ręczne grzejników. Instalację mocować do ścian lub stropów za pomocą typowych zawiesi do
rur np. HILTI. Odległość między podporami zgodna z WTWiO Robót Budowlano-Montażowych oraz
wytycznymi COBRTI Instal.
1.14.3 Izolacje termiczne
Izolacja termiczna - całość instalacji musi być izolowana termicznie. Wszystkie rurociągi należy zaizolować
termicznie izolacją odporną na temperaturę 100oC i współczynniku przewodności cieplnej λ= 0,035 W/m×K.
Grubość izolacji wg poniższej tabelki:
Lp.
1
2
3
4
5
Rodzaj przewodu lub komponentu
Średnica wewnętrzna do 22 mm
Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm
Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm
Średnica wewnętrzna ponad 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy,
skrzyżowania przewodów
Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach
budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników
Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej
budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku2)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku2)
6
7
8
9
10
11
Minimalna grubość izolacji
cieplnej
(materiał 0,035 W/(m × K)1)
20 mm
30 mm
równa średnicy wewnętrznej rury
100 mm
1
/2 wymagań z poz. 1-4
/2 wymagań z poz. 1-4
1
6 mm
40 mm
80 mm
50 % wymagań z poz. 1-4
100 % wymagań z poz. 1-4
Uwaga:
przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w
tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej,
2)
izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
1)
W przypadku przewodów układanych pod tynkiem oraz w podłodze, izolacja pełni również funkcję
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawą itp. oraz
umożliwia swobodne ruchy termiczne przewodów.
1.14.4 Rozstaw zawiesi i podpór
Mocowanie rurociągów za pomocą uchwytów systemowych. Uchwyty mocujące rozmieścić w
odległościach:
- 1.5 m – dla średnic 15  20 mm,
- 2.0 m – dla średnic 25  32 mm,
- 2,5 m – dla średnic 40 ÷ 50 mm,
10
- 3,0 m – dla pozostałych średnic.
1.14.5 Próby i rozruch instalacji
Podczas prób ciśnieniowych należy podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze, poprzez otwieranie
odpowietrzeń lub równoważnych, dla uniknięcia nadmiernego wzrostu ciśnienia w urządzeniach nie
biorących udziału w próbie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich urządzeń, tym poddawanym próbom
i pozostałym.
Nie należy przeprowadzać prób hydrostatycznych w przypadku złych warunków pogodowych, które mogą
wpłynąć na odczyty pomiarowe, a także kiedy temperatura wody w rurociągach i osprzęcie poddanym
próbom będzie niższa niż 5oC, chyba że Inspektor wyrazi na to zgodę.
W odcinkach rur przeznaczonych do prób zostanie wytworzone wymagane ciśnienie, które zostanie
utrzymane przez około jedną godzinę, aby sprawdzić szczelność przewodów zanim zostanie rozpoczęta ich
kontrola szczegółowa. Wstępna kontrola odcinków rur i oprzyrządowania zostanie przeprowadzona przez
Wykonawcę, a wszystkie wykryte przecieki i usterki mają być usunięte. Następnie ciśnienie ma zostać
utrzymane (lub przywrócone i zachowane przez godzinę, jeśli zostało usunięte podczas napraw).
Po każdej próbie hydrostatycznej cały układ rur i wyposażenia ma być całkowicie opróżniony.
Jeśli w niniejszym opracowaniu nie potwierdzono inaczej, wszystkie układy rur włączając te, które
przeznaczono do pracy pod ciśnieniem niższym niż 0,3bar (nadciśnienie) mają być poddane próbie wodnej
według Polskich Norm i warunków technicznych dla rurociągów.
Tam gdzie ciśnienie hydrostatyczne wewnątrz naczynia ciśnienia nie jest tak wysokie, że spowoduje
uszkodzenie innego osprzętu w poddanej próbie instalacji, naczynie należy zaślepić i wyizolować z instalacji
poddanej próbie.
Tam, gdzie wymagane ciśnienie próbne nie przekracza ciśnienia próbnego przypisanego urządzeniom
podłączonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepła, naczynia itd.), to rury i urządzenia są poddawane
jednocześnie próbie na określone ciśnienie.
Wszystkie podpory rur mają być kompletne i znajdować się na docelowych miejscach przed próbami.
Wszystkie zawory w układzie poddanym próbom mają być otwarte. Jeśli zawór ulokowany jest na końcu
rury, powinien być zaślepiony lub zakorkowany.
1.15 Wentylacja mechaniczna
1.15.1 Wentylacja pomieszczeń
Dla zapewnienia wymaganych parametrów higienicznych i termicznych w magazynie kostiumów
i pomieszczeniu prób projektuje się układ wentylacji mechanicznej składających się z linii nawiewnej
i wywiewnej podłączonej do centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła.
Zaprojektowano instalację wentylacji z odzyskiem ciepła składającą się z:
 Jednostka wentylacyjna naw. - wyw. o parametrach punktu pracy Vnaw= 400m3/h,
Vwyw= 400m3/h, pzew.=100 Pa, nagrzewnica wstępna powietrza. QN= 1,50 kW, wymiennik
obrotowy, tłumiki akustyczne po stronie instalacji
W pomieszczeniach obsługiwanych przez linię wentylacji mechanicznej projektuje się układ wymiany
powietrza w systemie góra-góra. Nawiew powietrza do pomieszczenia będzie realizowany bezpośrednio za
pomocą nawiewników ze skrzynką rozprężną, a wywiew za pomocą wywiewników ze skrzynką rozprężną.
Linia nawiewna dostarcza świeże powietrze podgrzane w rekuperatorze do pomieszczeń, natomiast linia
wywiewna usuwa zużyte powietrze z pomieszczeń. W wymienniku rekuperatora powietrze usuwane
podgrzewa powietrze świeże bez mieszania się strumieni, dodatkowo powietrze może być dogrzewane przy
pomocy nagrzewnicy elektrycznej zlokalizowanej na linii nawiewnej. Świeże powietrze dostarczane jest do
rekuperatora przez czerpnię zlokalizowaną na ścianie budynku, zużyte powietrze usuwane jest z rekuperatora
przez wyrzutnię zlokalizowaną również na ścianie budynku.
Powietrze rozprowadzane jest po pomieszczeniach poprzez okrągłe kanały typu Spiro wykonane z
ocynkowanej blachy stalowej, zaizolowane termicznie wełną mineralną w osłonie z folii aluminiowej.
Średnice kanałów podano w części graficznej projektu. Do regulacji strumienia powietrza nawiewanego i
wywiewanego służą przepustnice zamontowane przy rozgałęzieniach przewodów prowadzących do
poszczególnych elementów nawiewnych i wywiewnych. Przewody w pomieszczeniach zakończone są
zaworami nawiewnymi i wywiewnymi (anemostatami) umieszczonymi w suficie lub ścianach. Przepływ
11
powietrza pomiędzy pomieszczeniami odbywa się przez kratki umieszczone w drzwiach. Przy rekuperatorze
należy zamontować podejście do kanalizacji zakończone syfonem do odprowadzenia skroplin.
Przy projektowaniu założono wymianę minimalną: 20 m3/h na 1 osobę.
Całość instalacji po montażu należy wyregulować na odpowiednie wielkości przepływu.
1.15.2 Wymaganie dla podpór i zawiesi
Wszystkie podparcia powinny spełniać wymagania warunków technicznych.
Rurociągi mają być prawidłowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknięcia niepotrzebnego
ugięcia, nadmiernych drgań oraz aby chronić zarówno rury jak połączone z nimi urządzenia od nadmiernych
obciążeń i naprężeń dylatacyjnych.
Wytrzymałość podpory została ustalona w oparciu o ciężar rury, ciężar przenoszonego w niej czynnika lub
medium użytego do prób, w oparciu o większą wartość, ciężar izolacji, gdy takowa występuje, plus
wszystkie występujące siły od wydłużeń cieplnych.
Rurociągi należy podpierać stosując, gdzie to jest możliwe, kombinacje podpór o wspólnej wysokości. Nie
izolowane rurociągi ze stali węglowej mogą być opierane bezpośrednio na elementach podporowych.
Należy unikać opierania jednego ciągu rur na drugim. Podpory podlegają zatwierdzeniu przez inspektora
nadzoru.
1.15.3 Otwory rewizyjne, możliwość czyszczenia kanałów
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji.
Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także
urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia
w inny sposób. Całość prac wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz założenia
wyszczególnionymi w części graficznej opracowania. Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w
przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
1.15.4 Materiały i izolacja termiczna kanałów
Wszystkie kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej i przewodów elastycznych.
Kanały wentylacyjne wykonać i zmontować w klasie szczelności A (PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996,
PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrągłym wykonane z blachy
ocynkowanej zwiniętej spiralnie).
Dodatkowe wzmocnienia mają być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile wzmacniające
wspawane z boku. Elementy przejściowe mają mieć kąt maksymalnie 300 w celu uniknięcia turbulencji.
Zmiany kierunku i odgałęzienia wyposażyć w łopatki kierownicze, a ich promień wewnętrzny ma wynosić
co najmniej 100 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń
powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi.
W celu umożliwienia czyszczenia kanałów, na wszystkich kanałach, do których nie ma dostępu poprzez
demontaż nawiewników i wywiewników, zabudować klapy rewizyjne, co maksimum 20m oraz w miejscach
zmiany kierunku (kolana i łuki wyposażone łopatki kierownicze) i dużych zmian wysokości kanałów.
Kanały wentylacji mechanicznej wewnątrz budynku od centrali do nawiewników / wywiewników, należy
izolować termiczne grubości min. 40mm wełny mineralnej.
Wszystkie kanały wentylacyjne na zewnątrz budynku należy izolować termicznie matami z wełny mineralnej
grubości min. 80 mm zabezpieczonymi przed wpływem czynników zewnętrznych (np. płaszcz z blachy
ocynkowanej lub aluminiowej).
Kanały powietrza czerpnie zlokalizowane wewnątrz budynku (pomiędzy czerpnią a nagrzewnicą) izolować
termicznie min. 40 mm wełny mineralnej w osłonie z folii aluminiowej. Przewody grawitacyjne należy
zaizolować termicznie min. 40 mm wełny mineralnej w osłonie z folii aluminiowej do przegrody
zewnętrznej.
Przewody elastyczne wykonane z rur pierścieniowych z warstwą wewnętrzną i zewnętrzną z aluminium,
niepalne muszą odpowiadać następującym wymogom:
- muszą zachowywać całkowitą szczelność, przy uwzględnieniu ciśnienia przepływającego nimi powietrza,
- muszą zachowywać okrągły przekrój na kolanach i innych zmianach kierunku,
- muszą posiadać na obu końcach gładką końcówkę o długości co najmniej 7 cm, pozwalającą na założenie
12
odpowiednio dostosowanych pierścieni zaciskowych,
- niedopuszczalne jest sztukowanie przewodów celem ich przedłużenia.
Kanały wentylacyjne sztywne o przekroju prostokątnym i okrągłym należy wykonać z blachy stalowej
ocynkowanej z połączeniami z profili zimnogiętych.
1.15.5 Wytyczne do automatyki
Wszystkie urządzenia należy wyposażyć w systemy automatycznej regulacji pozwalające na zachowanie
algorytmów pracy urządzeń zgodnie z wytycznymi:
Centrale wentylacyjne – indywidualne sterowniki
Uwagi końcowe
Wszystkie roboty prowadzić i wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II.
Realizację robót prowadzić:
 zgodnie z niniejszym projektem
 w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi
 z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P.
 zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń.
Instalacje wykonać po sporządzeniu projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.
W przypadku zaistnienia problemów technicznych w trakcie realizacji należy je konsultować z projektantem.
Opracował:
Ryszard Kaźmierczak
Upr. Nr 7131/169/P/2002
13
Gniezno, 19-01-2015 r.
Oświadczenie projektantów
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 „O zmianie ustawy –
Prawo budowlane” (Dz.U. nr 2013 poz. 1409) oświadczam, że projekt
budowlany instalacji sanitarnych wewnętrznych: ogrzewania i wentylacji
mechanicznej dla adaptacji wentylatorowni na pomieszczenia użytkowe
w budynku Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie, sporządzony został zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ryszard Kaźmierczak
Upr. Nr 7131/169/P/2002
WKP/IS/0024/03
Bartosz Woźniak
Upr. Nr WKP/0126/POOS/14
WKP/IS/0327/14
14
BUDYNEK S!SIEDNI
pion wentylacyjny
prowadzony ma pi#tro
instalacja prowadzona
pod stropem pomieszczenia
t!umiki akustyczne
D160
D100
D160
D100
D100
D200
Vw=100m3/h
0,00
POZ.2.10a
&cienna czerpnia powietrza
300x200mm
+1,49
&cienna wzrzutnia powietrza
300x200mm
centrala wentylacyjna
podwieszona pod stropem pomieszczenia
D200
min.1,50m
D200
centrala wentylacyjna VENTIA REGO 400P
Vnaw-400m%/h; Pd-100Pa
Vwyw-400m%/h; Pd-100Pa
Pel-2x0,17kW; 1/230V
Nagrzewnica elektryczna Q=1,5kW/230V
wymiary-wys.310xd!.1120xszer.650mm
ci#$ar-62kg
+0,05
Vn=100m3/h
60
160
instalacja prowadzona
pod stropem pomieszczenia
LEGENDA:
!160/150X300
Kana! okr"g!y/prostok"tny
nawiewny
Kana! okr"g!y/prostok"tny
wywiewny
!160/150X300
Przepustnica regulacyjna
RZUT PRZYZIEMIA
INSTALACJA WENT.
Kratka w drzwiach o
powierzchni min. 220cm#
T!umik akustyczny
Nawiewnik ze skrzynk" rozpr#$n"
DATA:
TRE!" RYSUNKU:
Kratka transferowa
INWESTOR:
INWESTYCJA:
Wywiewnik ze skrzynk" rozpr#$n"
ADRES:
TEMAT:
TEATR IM. AL. FREDRY W GNIE!NIE
PRZEBUDOWA.
ADAPTACJA WENTYLATORNI
NA POMIESZCZENIA U!YTKOWE
GNIEZNO, UL.MICKIEWICZA 9
DZ. 12/2, ARK. 42
PROJEKT BUDOWLANY
BRAN$A:
SANITARNA
BRAN$A:
SANITARNA
I. 2015
SKALA:
1:50
NR RYS.
PODPIS:
PROJEKTOWA#:
MGR IN!. RYSZARD KA"MIERCZAK
upr. nr 7131/169/P/2002
SPRAWDZI#:
MGR IN!. BARTOSZ WO"NIAK
PODPIS:
upr. nr WKP/0126/POOS/14
BRAN!A:
PROJEKTOWA!:
PODPIS:
BRAN!A:
SPRAWDZI":
PODPIS:
ASYSTENT PROJEKT.
MGR IN!. MATEUSZ KASPRZAK
S-3

Podobne dokumenty