"I-=~T ;;:;;:~~I:JI

Transkrypt

"I-=~T ;;:;;:~~I:JI
~ JNWESTPROJÊKTZACHÓD
"I-=~T
,:~
Sp. z 0.0.
;;:;;:~~I:JI
'::':~~:':
PROJEKT
WIELUÑSKA SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA
INWESTOR
NAZWA I ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO
ZESPÓ£ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH Z US£UGAMI I GARA¯AMI
W PARTERZE, BUDYNEK NR1
WIELUÑ, UL. SADOWA
nr dzia³ki
TYTU£
OPRACOWANIA
Projekt budowlany przy³¹cza cieplnego od 01
do wêz³a cieplnego.
STAROSTWO POWIA1'OWE
w Wipl1J.niu
STANOWISKO
IMIÊ I NAZWISKO
PROJEKTANT
in¿. Tadeusz
Augustyniak
NR UPR. BUD.
376/94/W£
-
in¿. Tadeusz
Rakoczy
1703/63 art.363
b
I,
08.2008r.
r~
08.2008r.
90-117 £ÓDŸ, UL. NARUTOWICZA 7/9, TEL. (042) 833 95 20, TEUFAX (042) 632 09 38
KONTO: MNK PeKaO S.A. IOI£ÓD¯. ~ 8112.0 30151111CXIOO
34125072
REGOO:~14500. NIP: 721.o12.a.
e-maR:i~projektGl-~.kIdz.~
PODPIS
08.2008r.
209/79/WM£
OPRACOWA£ \"¿. tI..~ugu'St':³"'a~
SPRAWDZI£
DATA
/1
STARt
Jnt
WIELUÑSKA SPó£DZIELNIA
MIESZKANIOWA
~E8TOR
98-300 Wi81uñ, ul. A. Sb'uga 2
NAZWA I ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO
ZESPÓl BUDYNKÓW MIESZKALNYCH,
WIELORODZINNYCH Z US£UGAMI I GAR~MI
W PARTERZE, BUDYNEK NR1
WIELUÑ, UL. SADOWA
'-J
nr dzia³ki
252. 253, 353
Projekt budowtano-wykonawczy
cieplnego od 01 do
TYTU£
OPRACOWANIA
. .
\81.0431~~~
~p~1
"7
Z; ~
n
- ,
"
.
~4~"",A
IY"""~-"-
³'
.&3 t.$ b¥SI~~4~
~. p,~(~I~,aoO\,~rr
~ ~~,.'ta~..)...J:,"\1".
.
20A?O~
'"c
II//Q~.,
-.r07
-;³;w
' . I
n'".~
r~/"Y
,~,.~~.6..-c/2³--~'-t~
-,.
4ó':~~c³'4-.
~:.~~;
~~~k
'V
STANOWISKO
IMI Ê I NAZWISKO
NR UPR. BUD.
DATA
~117 wa¿, lA...NARUTOWICZA7/9, TEL. (00) 833 85 20, TE~AX (042) ~~ 08 38
KONTO:8ANKPeKaOSA.IO/t.6ot, ta 8t '240-tI1"1 ~M121O'72
~:~..,
HP:m-O1~
_I!
~=-~~-;.w
POpPIS
1 Stronatytu³owa
2 Spiszawartoœci
opracowania.
~Dt" W W lerLlniu
J
2
3. Oœwiadczenie
projektantai sprawdzaj¹cego.
3
4. KserokopieIm orazuprawnieñprojektantai sprawdzaj¹cego.
4-8
5. Warunki techniczneprzy³¹czeniado sieci ciep³owniczejbudynku
nñeszkalnegowielorodzinnegonr 1 przy ul. Sadowejw Wieluniu
m:EC/W/20/2008
6. Opis technicznyi obliczenia
9-12
13-16
6 Wyszczególnieniepodstawowychelementówsieci cieplnej
17
terenuw przy³¹czecieplne.
1. Projekt zagospodarowania
18
l
,.
Profil przy³¹czacieplnego.
19
2
8.
Schematmonta¿owyprzy³¹cza.
20
3
9. Scltematinstalacjialannowej
21
4
10. Odga³êzienie Ol.
22
5
11. P³yta przekrywaj¹ca odga³êzienie O l
23
6
12. Szczegó³u³o¿eniarur w wykopie.
24
7
OŒWIADCZENIE
Po zapoznaniusiê z przepisamiUstawy z dnia 7.07.1994r. -,'prawo
budowlane", orazprzepisamiUstawyz dnia 16.04.2004r. o zmianieustawy,'prawo
budowlane"(Dz.U. nr 93poz.888z dnia2004r. - zgodniez art.20ust.4
OŒWIADCZAM, ¿e :
Projekt
budowlany przy³¹cza cieplnego do budynku mieszkalnego z us³ugami i
gan¿ami w parterze nr 1 ul. Sadowa w Wieluniu
zosta³ wykonany zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz zasadamiwiedzy technicznej.
i
up
. . IY
gustyniak
i 376/94/Wt
'no:inzynieryjnej.
( podpisi pieczêæprojektanta)
£ódŸ 30.03.2008r.
W l E ,.---t: Ñ
---
Wle!un, 21 lipca 2008r
J2
,lf)()j
.~;
'K
r
~J'J,
ul. A.Struga 1
98-300 WieJuñ
~
1. Wnioskodawca
Wielllñ$ka Spó³dzIelnia Mieszkaniowa
98-300 WiellJñ, uJ. A Struga 1
2. Informacje dotycz¹ce obiektu.
2,1 Lokalizacjaobiektu
Wleiuñ,ul. Sadowahl1
2,2 LokalizaC4<t
wêda ciepln~o
Wreluñ.ul Sadowabl '1
2 3. Danedotycz¹ce obiektu
. briJ~ d..,ny
(1112)
. 60"0 m3
olldYl'ieir..m/';!::L.Kalny z YC³r3¯.amr
Powierzchnia ogrzewanych porrlj~$L(:?~r'(rrl )
Kubatura ogrzewanych ~nl'~l.Clelj
Przeznaczer1ieobiektu
.
-
~.1~~~~~~
.
Ca³kowita
moccieplnazamów.J2~-1.- ~n-³ralne~~anle
-~.
2.
-.:!!.
~
cle
wOd8' kowa~a
~
~~~~~.al~~~-
~:~~~Qt¹gia__.~_~
.~o. Wenty!~a._,.Inne
~
-
- ---i
~- .
=
-~
.' 950
1'\.",;-;;
--
:-~
._-
.! r--=--"O=
Q :_--
--cXjzjf-mwa--~
~-_.
~ ~-
r"
---
..~-
-
-'I~.'-
,
.
9u:~ 8-~_.
-
-=.,~
--
--.~~
210
-~
kW
~..
.
!
kW
!
.-i<w-l
~l
kW
-kW
~
~
kW
W"'a. mocy cIt³pi"e! w pat. 2, 3, 5, 6. 1
3.
.
Parametry oblicl'eniowe cL-ynnik.. grzewcz:cgo
~.1 Temper³lturawodygor¹cej,
przy zewnêtrzpejtemperatulzeobliczt?fI:ow;Jj
to:. 18:C
-Wt'lJroci¹guz3silaj¹cyrn
- w ruroci¹gu powrotnY'T.
rl
:
~30 t'C
T;; ,O"C
3.2. Ciœnienie
czynnikaw sezoniegiLóWC'lymw miejSCuprzy³¹czenia00 !.;e~ ,jep³ow11lczej
~
.-dRe~~d~~~~ri~~~;la-~
"~io
Bank PKO BP S,A. Oddzia³\fIleluñ. Numerkont~:84 10204584 0000 59020008
,
, , 1(,1)4
-w rurOCi¹gU zasildj¹cym
PI:CO
0,80 MPa
w ruroci¹gu powrotnym
Pl:; 0,55 MPa
Obliczeniowe natê¿enie przep³ywu czynnika grzewczego dla wêz³a cieplnego
-
:I
G '" 1,682
m /h ciep³3 wg. tabeli regul~cyjnej sieci CIep³owniczej(za³qCz-m\l.
Reguiaqa
dostawy
rlf
;';::.~~~=;.'~:::::~',
'",,'wm' m,~, P""""
dowm,'" 'op,~",""
do "oww",'"
zawór zwrotny ZCiUIL¹dz.enierll mierz¹cym prz~J.1fYW'
6.5.
Wêze³ cieplny
wyposo¿yæ
w dwa }iczni'j(j
enel9lt
cieplnej
- pier.vszy
mierz¹cy
energiê ciepln¹
pobran¹przez
wêze³ na
. drugisiec!owej,
mierz¹cy energiê ciepln¹ ~bran¹
wody
cele c.o. z przE/p³ywomierzem
na powrocie
przez wêr.a³ na cele C.W.uz prz:~!p³ywomierzemna powrocie wody
6.6.
Monta¿ ciep³omierzy mielz¹cych
iio~ dostarczonego ciep³a oraz regulatora hydraulicznego
sieciowej.
(~iœnie.r,\3 i re9u\ato~
p\Le~,
~3\~r³ W'jKonaæ zgodnie z dQ~umenta<;.}¹ techniczn¹
i
8. Granice
eksploatacji
9. Miejscem
dostawy
rolnicy
umo\H¹
s¹ wyZn3<.;z.One
grClllicamiW³asno$(
ciep³a bêd¹ W wêŸleodcinki przewoduwysoKotemperaturowego,
na kt6ryc
zamontowanes¹ elementypomiaroweciep³omierza
10.Dokumentacjê
techniczn¹
przy³¹cza, wêz³a i instalacji dla kazaego budynku nale¿y opracowac
zgodniez Rozporz¹dzeniemMinistraInfrsstf\lklury1 dnia 3072003 r. w sprawie s~czeg6³owego
zakre$u
ær
i fom'\YprojektutludowlanefJo(Dz. U. Nr 120, poz.1133)
~:~"'
--~-
~
:--
,-,IdU'
--
,
-~-
.
(nz. Tadfu~ ~Tlgust~ni:ir
-'
'-"
I
~
i;
-
IprtwnitDia
ur lO9nl)IWMt
t
w S\lecia\uoœci
/~
i 3,,11)4!W\:.
StroI.,};::
ENfRGE YKA
CIEPLNA Spó³ka l 0.0
~fj30l)
Wlel,IO .J1 (lerlu\vl1~~L~
DOKurnentacjapodlega uzgQdrlleruuVi Energetyce ClepJn~jSp z o o VJWlelufl
Jeden egzemplarz dokumentaCJiEnergetyka Cieplna zachowuje dla ~Ie()ie
11. Warunki przy³¹czenia bêd¹ aktualne do dn", 21.07.2010 r.
12. Zakres budowy: Budowêprzy³¹cza i wêze³Dostawcawykonawe w³asnymlakresle po llpl-zednim
zaprojektowaniuich przez Odbiorcê.Odbiorcazaprojektujei wykonainstalacjewewnêtrznec.o i c.w.u. oraz
prLygotUjezgodniez umow¹ o przy³¹czeniepomieszczeniewêz³acieplnego13. Op³ata
przy³¹czeniowa:
Odbiorca uiœCI op³atê za przy³¹czenie w wysokosci zgodnej
l obowi¹zuj¹c¹ talyf¹ zatwierdzon¹ w decyzji Prezesa UrzêduRegulacjiEnergetykiog³oszon¹w Dlienniku
Urzêdowym Województwa £ól1zkiego
14. Nie zg³oszenie uwag do niniejszychwarunkóww Ci¹gUjednego rniesl¹ca od daty ich otrLymania
bêdzieo?n<³czaæ
ich przyjêtje.
Y'C(
~
PrlO',~~~,
,;-~~~
111,\:'1?:1:nr:I/_"- ~
(:1"
<~ "lfvpl.u-o;:>'c
in¿.TadeuszAugustyniak
olpra"Dieoi~lO91'79J~"t³V
i }7~4fW³,
"JI!pt(.ja\~II!³a:I~yjno!miJmfryJne³
-
SItona3
OPIS TECHNICZNY
do projektubudowlanegoprzy³¹czacieplnegodla budynkunr
przy ul. Sadowej w Wieluniu .
W st~l!.
1.0
.
1.1 Podstawa opracowanIa.
$TAROSf'~'~ n
r³:\II'fATOWE
Podstaw¹ opracowaniajest:
W V;"""'~111U
umowanr /2008,
- warunki techniczneprzy³¹czeniado sieciciep³owniczejwêz³acieplnego
w budynkumieszkalnym wielorodzjnnym nr 1 przy ul. Sadowejw Wieluniu
nr EC/W/20/2008
z dnia21.07.2008r.
- mapasytuacyjno-wysokoœciowa
terenustadionuz istniej¹cym uzbrojeniem,
- wstêpneuzgodnienielokalizacji przy³¹cza,
- zasady projektowania sieci cieplnych w technologii preizolowanej systemu
ZPU MIÊDZYRZECZ
-
1.2 Zah'es opracowania.
Projekt niniejszy obejmuje projekt przy³¹cza cieplnego do projektowanego
budynku mieszkalnego nr 1. Rozwi¹zania zawarte w opracowaniu zabezpieczaj¹
dostawêciep³a dla potrzeb grzewczych i przygotowaniaciep³ej wody dla bud. 1 i 2
Punkt w³¹czenia przy³¹cza do miejskiej sieci to oto rejon punktu sta³egona sieci
2x, 150.W miejscuodga³êzieniaprzewidujesiêwybudowaniekomory odga³êŸnej01.
2.0 Opis rozwi¹zañ technicznych.
2.1 Bilans ciep³a.
Zgodniez warunkamitechoicmymi zapotrzebowanieciep³awynosi:
Bud.Nr 1 Qco= 95,0kW; Qcw= 70,0kW;
Q= 165,0kW
Bud. Nr 2 Qco =
85,0 kW;
Qcw = 61,0 kW;
L
L
Q= 146,0kW
I.Q= 321.0kW
Przep³yw G =165,0kWIl, 163x(130-70)=2,364T/h bud. Nr I
GI=146,OkW/I_163x(130-70)::2_092T/h bud. Nr 2
W =2,364+ 2,092=4,456 T/h
Dla Przep³ywuj.w. dobranoœrednicê
przewodówzasilaj¹cych
2 x ;60,3 x 2,9/125 dp= 55 Pa/mb, v = 0,54 m/s odOI do TrI
2 x ;48,3 x 2,6/110 dp= 40 Pa/mb, v = 0,40 m/s od TrI do wêz³aw bud.2
2 x ;48,3 x 2,6/110 dp= 50 Pa/mb, v = 0,45 m/s od TrI do wêz³aw bud.!
2.2 Rozwi¹zania techniczne.
W miejscu w³¹czenia przy³¹cza do sieci cieplnej projektuje siê odga³êzienie- TrI.
Po wyciêciu czêœcikana³uprefabrykowanegona istniej¹cej sieci odga³êzieniewykonaæ
jako murowane z ceg³y ceramicznejpe³nej gr.I2cm kl. 10 na zaprawie cementowowapiennejmarki M5. Przekrycieodga³êzienia-p³yt¹ telbetow¹ gr. 12 cm. wg. rys 6 Na
odga³êzieniuprzewidujesiê zamontowaniezaworówodcinaj¹cychkulowych.
odga³êzienia
to 2 x
t/J
50, œrednica
zasileniabudynkunrI
-
Œrednica
2 x t/J 40 i nr 2 x t/J40.
Zasilenie budynku nr 2 od TrI do wêz³a wbudynku zaprojektowanebêdzie przy
projekciebudynku m 2. Szczegó³ypokazanona za³¹czonychrysunkach.
2.2.1
Opis rozwi¹zañ projektowych.
Przy³¹cze cieplne do bud. Nr I
wykonaæ w
technologii ruroci¹gów
preizolowanych przy zastosowaniurur i kszta³tek ZPU Miêdzyrzecz..Œrednica
2x DN
60,3x2,9/125,2 x; 48,3x2,6/110.- rury bez szwuR-35 z izolacj¹ standarto symbolukat.
R-5(}/llS i R-40fllO.
Przy³¹cze w pornowêz³a i odga³êzieniu01 projektujesiê z rur stalowychczarnychbez
szwuwg.PN-80/H-74219,-gatunekstali R-35 DIN 1629.Ruroci¹gi ³¹czyæprzez
spawanie.Izolacjaruroci¹gów w wêŸle z ³upkówpianki PUR dla parametrówmin130oC
-
Zima t max= 130Oc tp=70 Oc dt=6O,
Lato t max = 70Oc tp=30Ocdt=40,
Odleg³oœæ
miêdzy rurami winna wynosiæjak na za³¹czonych rysunkach. Œrednia
g³êbokoœæ
prowadzeniaruroci¹gów h=O,9-1,5 m. [oœrur].
Na przy³¹czu zastosowano:
STARQ~r\~!",!~W'ATOWE
rury preizolowaneprosteo d³.12 i 6 In,
~
\II! 'j'!J..;,uniu
kolanaprefabrykowane90°
...
Temperaturapracy sieci
ka¿dym po³¹czeniu ruroci¹gów stosowaæ z³¹cza- nasuwki uszczelnione taœm¹ z
wype³nieniempiank¹ 2 sk³adnikow¹,
na przejœciach
przez œcianystosowaæpierœcienie
gumowe,a na koñcachrur zakoñczenie
izolacji (end-cap),przez owiniêcie we³n¹ mineraln¹, miêkk¹ piank¹ PUR itp. albo przez
ob³o¿eniep³ytami
strefy kompensacyjnena kolanach stosowaæ
materia³ymiêkkie, np. we³nê mineraln¹,
miêkk¹ piankêPUR, spienionypolietylen,
Na ruroci¹gach przechodz¹cych przez œcianybudynków stosowaæpokIywê
koñcow¹ oraz tulejê œcienn¹. Szczegó³yprowadzeniasieci pokazanona za³¹czonym
rysunku.W miejscuTrI odga³êzienianale¿ywykonaæstrefy kompensacyjnew których
nale¿yu³o¿yæ-owin¹æruroci¹gi jedn¹ lub kilkoma warstwamimateria³umiêkkiegonp. z
pianki poliuretanowej.
Ruroci¹gi zostan¹ u³o¿one bezpoœredniow ziemi na uprzednio przygotowanej
podsypcepiaskowejgruboœci
min. 10 cm. MaksymalnawielkoϾ
ziaren ~ 16 mm.
Materia³ wype³niaj¹cy pod, miêdzy i nad rurami nie mo¿e zawieraædomieszek
organicmych. Nale¿y odsiewaæ wiêksze, ostre ziarna, mog¹ce uszkodziæ rury
p³aszczowe.
W miejscach skrzy¿owañz istniej¹cym uzbrojeniem poziemnym wykopy wykonaæ
rêcznie. Szczegó³yrozwi¹zañ pokazanona za³¹czonychrysunkach.
2.3 Systemalarmowy.
Zosta³ on zaprojektowanyzgodniez wytycznymi i zasadamisystemu.Szczegó³y
pokazanona za³¹czonychrysunkach.Instalacjêalarmow¹ wykonaæzgodnie z zasadami
systemu.
2.4. Izolacja cieplna i ochronaantykorozyjna.
Sieci wykonane w systemie preizolowanym ZPU Miêdzyrzecz posiadajako
izolacjê poliuretanow¹/PUR! zgodniez PN-EN 253 - rury z izolacj¹ standard.
Izolacjê ciepln¹ przewodów prowadzonychw komorach- po³¹czenie z istniej¹cymi
ruroci¹gami wykonaæprzy pomocy sztywnejpianki poliuretanowejnp. STEINONORM.
2.4.1. Izolacja antykorozyjna.
Zastosowanerury preizolowanenie wymagaj¹ zabezpieczeniaantykorozyjnego.
Odcinki przy³¹cza w budynku wykonane tradycyjnie z rur stalowych zabezpieczyæ
poprzez: oczyszczeniepowierzchnido 2 go stopniaczystoœci
szczotkami,rêcznie.
Powierzchnie po czyszczeniunale¿y starannie odpyliæ, oraz przetrzeæszczotk¹ lub
pêdzlemo miêkkim w³osiu.Malowaniewykonaæfarb¹ krzemowo-cynkow¹ Kreasil 92
lub emali¹ kreodurow¹ ,tlenkow¹ (kolor czerwony).Pow³okê malarsk¹ na przewodach
wykonaæjako dwuwarstwow¹o min. pokrycia80 .u mm.
3.0 Warunki wykonania i odbioru
Wykonanie ciep³oci¹gu powinno byæzgodnez PN-92/-3401pt. Ruroci¹gi pary i
wody gor¹cej. Wymaganiai badaniaprzy odbiorzekI.A oraz Pn-91/B-01040.
Ca³oœæ
robót wykonaæzgodniez WarunkamiTechnicznymiWykonaniai odbioru Robót
Budowlano-Monta¿owychcz. II- Instalacjesanitarne,oraz WTW i O sieci
ciep³owniczychz rur preizolowanych-wymaganiatechniczneCOBRTI Instal - zeszytIV
4.0 Zagadnienia BHP i P.pol..
Wykopy pod projektowan¹ sieæwykonaæmechanicznie z wyj¹tkiem miejsc
kolizyjnych z innym uzbrojeniempodziemnymznajduj¹cym siê nad projektowanymi
rurami. Podczasmonta¿u nale¿yprzestrzegaæ
Rozporz¹dzeniaRady Ministrów i PMB z
dnia 28.03.1972r. Nr 13/72i zarz¹dzenianr 7/74 K.G. Stra¿yPo¿arnejz dnia 27.08.1974
r. w sprawie wytycznych zabezpieczeñp. po¿. przy pracach spawalniczychpodczas
prowadzeniapracbudow³ano-monta¿owych.
Wykopy nale¿yzabezpieczyæ
barieramii znakamiostrzegawczymiwidzianymi w dzieñ i
w nocy.
Próby hydrauliczne.
Sieæpoddaæpróbiehydraulicznejzgodniez wymaganiamiSTARO,~nli/~'
DOWIATOWE
wod¹ zimn¹ na ciœnienie
ppr= 2,4MPabez armatury.
w VViel .'.
..
wod¹ gor¹c¹ przy maksymalnychparametrachmo¿lIwych do \11y&³l\iiaW,Slecl
cieplnejw dniu próby,
Zabezpieczenie
antykorozyjne.
W szystkie elementy ruroci¹gów w budynkach po³¹czenia z istniej¹cymi
przewodamioczyœciæ
do II-go stopniaczystoœcii zabezpieczyæ
je zgodnie z instrukcj¹
KOR-JA ,œrodowiskoli N-O-AT. Zabezpieczenie wykonaæ poprzez malowanie
jednokrotne farb¹ ftalow¹ do gruntowania, a nastêpniedwukrotnie emali¹ kreodurow¹
czerwon¹ o min. Gruboœci
pokrycia 80 jJ mm.
5.0. Obliczenia sprawdzaj¹ce geometriê sieci.
Obliczeniasprawdzaj¹cewykonanodla siecizgodnieze schematem.
Za³o¿enia: Œredniag³êbokoœæ
przekryciagruntemH= 1,0 - 1,4m
y= 1800KG/m2;
a= 150MPa
W projekciemodernizacjisieci cieplnejzastosowanometodêI - naturaln¹tj.
samokompensacjê.
W ca³ejsieci nie przekroczonodopuszczalnychd³ugoœci
instalacyjnychwynosz¹cychdla rur z izolacj¹ standardktóre wynosz¹ dla (L\ t =60°
H=l,Om) metodanaturalna.
" -60,3x2,9mm
Lmax= 42 m
- 48,3x2,6mm
t.6
odcinkówprostychw projektowanejsieciA7"-H³ri~sza.od podanych
. . D³ug~œ~
wyzeJ
wartOSCJ
Lmax= 34 m
Lmax
'
.,~
-³_-
V1fO
P("II"'.a
\IVlel
W
.
I OWE
6.0 Wyszczególnieniepodstawowychmateria³ówprzy³¹cza cieplnegodo bu=
ul. Sadowaw Wieluniu. (technologiaZPU Miedzyrzecz)
nf"I³iilJl
lDOϾrNr--kata).
7.0
Uwagi
rw-êzd
~
1-2j!
-roi
3
Ozf
I
lub
liP
~
i 4,0
...
2
~O/110
101
6,0
4
6
2
2
2
4
2
2
-.
2
2
101
³ ³:~~~
R-40/110
R -50/125
I
R -50/125
I ~-4b/ffOr ~êzeI
-:P;:-³³O
p- 110
K-SO/40
Z-50/40
K-50/90
K-40/90
A-t³O
fi!!
10 INT40/129
14
2
2
NT-50/143
INK-40/UOlru
-rE=lW
ITri
~rT=~
Opracowa³ :
in(~~~~ak

Podobne dokumenty