Instrukcja obsługi - SMA CLUSTER CONTROLLER

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi - SMA CLUSTER CONTROLLER
Instrukcja obsługi
SMA CLUSTER CONTROLLER
ClusterController-BA-pl-14 | Wersja 1.4
POLSKI
Przepisy prawne
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Przepisy prawne
Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością firmy SMA Solar Technology AG. Ich
rozpowszechnianie w części lub całości wymaga pisemnej zgody firmy
SMA Solar Technology AG. Kopiowanie wewnątrz zakładu w celu oceny produktu lub jego
użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem, jest dozwolone i nie wymaga zezwolenia.
Gwarancja firmy SMA
Aktualne warunki gwarancji można pobrać w Internecie na stronie www.SMA-Solar.com.
Licencje na oprogramowanie
Licencje na oprogramowanie znajdują się na dołączonej do produktu płycie CD.
Znaki towarowe
Wszystkie znaki towarowe są respektowane, nawet jeśli nie są one specjalnie wyróżnione. Brak
oznaczenia znaku towarowego nie oznacza, że towar lub znak nie jest zastrzeżony.
Słowny znak towarowy oraz znak graficzny BLUETOOTH® są zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma SMA Solar Technology AG posiada licencję na
korzystanie z tych znaków.
Modbus® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Schneider Electric i licencjonowany przez
Modbus Organization, Inc.
QR Code jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy DENSO WAVE INCORPORATED.
Phillips® i Pozidriv® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Phillips Screw Company.
Torx® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Acument Global Technologies, Inc.
SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Niemcy
Tel. +49 561 9522-0
Faks +49 561 9522-100
www.SMA.de
E-mail: [email protected]
© 2004 do 2015 SMA Solar Technology AG. Wszystkie prawa zastrzeżone.
2
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
Spis treści
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Spis treści
1
2
Informacje na temat niniejszego dokumentu.........................
8
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
8
8
8
8
9
9
Bezpieczeństwo ........................................................................ 10
2.1
2.2
2.3
2.4
3
Zakres obowiązywania .....................................................................
Grupa docelowa................................................................................
Dalsze informacje ..............................................................................
Symbole..............................................................................................
Wyróżnienia.......................................................................................
Nazewnictwo .....................................................................................
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.........................................
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ..........................................
Wskazówka dotycząca eksploatacji................................................
Wymagania systemowe ....................................................................
Opis produktu ........................................................................... 12
3.1
Cluster Controller ............................................................................... 12
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.2
4
10
10
11
11
Funkcje urządzenia........................................................................
Tabliczka znamionowa .................................................................
Diody LED.......................................................................................
Wyświetlacz ...................................................................................
Pole przycisków .............................................................................
12
17
18
19
21
Sunny Portal........................................................................................ 21
Interfejs użytkownika Cluster Controller ................................ 22
4.1
4.2
Grupy i uprawnienia użytkowników................................................. 22
Przegląd interfejsu użytkownika........................................................ 23
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
Instrukcja obsługi
Układ ..............................................................................................
Pasek ikon.......................................................................................
Drzewo instalacji............................................................................
Menu urządzenia ..........................................................................
23
24
25
26
4.2.4.1
4.2.4.2
4.2.4.3
4.2.4.4
4.2.4.5
26
27
27
27
28
Menu „Overview"....................................................................
Menu „Instantaneous values" .................................................
Menu „Settings" .......................................................................
Menu „Updates"......................................................................
Menu „Grid management services" .......................................
ClusterController-BA-pl-14
3
Spis treści
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
4.2.4.6
4.2.4.7
4.2.4.8
4.2.5
Menu „Events" ......................................................................... 31
Menu „Update and save"....................................................... 32
Grupy parametrów w menu ................................................... 32
Symbole.......................................................................................... 34
5
Logowanie się do urządzenia Cluster Controller i
wylogowywanie się z niego ................................................... 36
6
Ustawienia systemowe ............................................................ 38
6.1
Ustawienia wyświetlacza .................................................................. 38
6.1.1
6.1.2
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
Ustawianie języka interfejsu użytkownika ........................................
Ustawianie formatu daty ...................................................................
Ustawianie formatu liczb ...................................................................
Ustawianie formatu czasu .................................................................
Ustawianie jednostki temperatury .....................................................
Ustawianie czasu systemowego instalacji........................................
6.7.1
6.7.2
6.7.3
7
Informacje dotyczące czasu systemowego instalacji .................. 40
Synchronizacja czasu systemowego instalacji poprzez Internet 41
Ręczne ustawianie czasu systemowego instalacji ....................... 42
Ustawianie charakterystyki czujnika nasłonecznienia..................... 43
Ustawienia parametrów .................................................................... 43
7.2.1
7.2.2
7.3
7.4
Ustawianie parametrów klasy urządzeń...................................... 43
Ustawianie parametrów pojedynczego urządzenia................... 44
Dezaktywowanie funkcji Webconnect falowników......................... 44
Zapisywanie i przywracanie konfiguracji urządzenia Cluster
Controller............................................................................................ 45
Eksportowanie danych dotyczących instalacji ...................... 47
8.1
8.2
Opcje eksportu................................................................................... 47
Formaty eksportu danych .................................................................. 47
8.2.1
8.2.2
8.3
4
38
39
39
39
40
40
Konfiguracja urządzeń ............................................................ 43
7.1
7.2
8
Ustawianie języka wyświetlacza .................................................. 38
Ustawianie kontrastu wyświetlacza .............................................. 38
Format CSV .................................................................................... 47
Format XML .................................................................................... 48
Ustawianie nazwy wartości pomiarowej.......................................... 50
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
Spis treści
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
8.4
8.5
Eksportowanie danych dotyczących instalacji na nośnik pamięci
USB ..................................................................................................... 50
Eksportowanie danych na zintegrowany serwer FTP ...................... 51
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.6
Dodatkowy eskport danych dotyczących instalacji na
zewnętrzny serwer FTP (funkcja FTP Push) ....................................... 52
8.6.1
8.6.2
9
Ustawianie formatu eksportu danych instalacji............................ 51
Aktywowanie lub dezaktywowanie zintegrowanego serwera
FTP................................................................................................... 51
Łączenie się ze zintegrowanym serwerem FTP za pomocą
przeglądarki internetowej ............................................................. 51
Aktywacja lub dezaktywacja funkcji FTP Push............................. 52
Sprawdzenie funkcji FTP Push ....................................................... 54
Monitorowanie instalacji ......................................................... 55
9.1
9.2
Wyświetlanie zdarzeń ....................................................................... 55
Ustawianie alarmów .......................................................................... 55
10 Zarządzanie instalacją i wymiana komponentów................ 57
10.1 Zmiana nazwy instalacji lub urządzenia..........................................
10.2 Stosowanie modułu Energy Meter w instalacji fotowoltaicznej......
10.3 Odczyt typu, numeru seryjnego urządzenia oraz zainstalowanej
w nim wersji oprogramowania sprzętowego...................................
10.4 Adresy IP urządzeń............................................................................
57
57
58
58
10.4.1 Odczyt adresu IP urządzenia Cluster Controller ......................... 58
10.4.2 Odczyt adresu IP falownika.......................................................... 59
10.5 Dodawanie falownika ....................................................................... 59
10.6 Wymiana urządzenia Cluster Controller lub falownika.................. 59
11 Sunny Portal.............................................................................. 60
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
Rejestracja urządzenia Cluster Controller na portalu Sunny Portal
Ustawianie transmisji danych na Sunny Portal.................................
Konfigurowanie monitorowania komunikacji...................................
Ustawianie częstotliwości wysyłania danych...................................
Testowanie połączenia z portalem Sunny Portal.............................
Modyfikacja identyfikatora instalacji fotowoltaicznej na Sunny
Portal...................................................................................................
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
60
61
61
62
63
63
5
Spis treści
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
12 Konfiguracja komunikacji za pomocą Modbus ..................... 65
12.1 Aktywacja serwera Modbus ............................................................. 65
12.2 Zapisanie lub aktualizacja profilu Modbus i konfiguracji
instalacji .............................................................................................. 65
13 Usługi sieciowe ......................................................................... 67
13.1 Możliwości wprowadzania wartości zadanych w ramach usług
sieciowych .......................................................................................... 67
13.2 Ustawianie parametrów usług sieciowych w falownikach.............. 68
13.3 Ustawianie ograniczenia mocy czynnej........................................... 69
13.3.1 Sterowanie ograniczaniem mocy czynnej ................................... 69
13.3.2 Regulacja ograniczenia mocy czynnej w punkcie przyłączenia
do sieci............................................................................................ 71
13.4 Ustawienia dla zadanej mocy biernej.............................................. 74
13.4.1 Sterowanie mocą bierną za pomocą wielkości zadanej „Moc
bierna w %" .................................................................................... 74
13.4.2 Sterowanie mocą bierną za pomocą wielkości zadanej „cos
Phi" .................................................................................................. 76
13.5 Wprowadzanie ustawień dla trybu pracy awaryjnej („fallback").. 77
14 Aktualizacja .............................................................................. 80
14.1 Automatyczna aktualizacja (zalacana) ........................................... 80
14.1.1 Ustawianie automatycznych aktualizacji urządzenia Cluster
Controller........................................................................................ 80
14.1.2 Ustawianie automatycznych aktualizacji podłączonych
urządzeń firmy SMA...................................................................... 80
14.2 Ręczna aktualizacja........................................................................... 82
14.2.1 Wykonywanie ręcznej aktualizacji urządzenia Cluster
Controller........................................................................................ 82
14.2.2 Wykonywanie ręcznej aktualizacji podłączonych urządzeń
firmy SMA....................................................................................... 83
15 Hasła i SMA Grid Guard.......................................................... 87
15.1 Wymogi wobec bezpiecznego hasła dostępu do instalacji:.......... 87
15.2 Zmiana hasła dostępu do instalacji .................................................. 87
15.3 Ustawienie takiego samego hasła dostępu do urządzenia jak
hasło dostępu do instalacji................................................................ 88
6
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
Spis treści
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
15.4 Sposób postępowania przy utracie hasła dostępu do instalacji .... 89
15.4.1 Zgłoszenie wniosku o udostępnienie kodu PUK .......................... 89
15.4.2 Odblokowanie falownika za pomocą kodu PUK........................ 90
15.5 Ustawianie trybu pracy SMA Grid Guard ....................................... 91
16 Utworzenie dostępu poprzez Internet.................................... 93
17 Konfiguracja sieci ..................................................................... 95
17.1 Konfiguracja do pracy w statycznej sieci LAN ................................ 95
17.1.1 Konfiguracja urządzenia Cluster Controller w statycznej sieci
LAN................................................................................................. 95
17.1.2 Konfiguracja falownika w statycznej sieci LAN........................... 96
17.2
17.3
17.4
17.5
Konfiguracja serwera proxy..............................................................
Konfiguracja serwera DHCP .............................................................
Zmiana portu HTTP ............................................................................
Zmiana portu NAT .............................................................................
96
97
97
98
18 Diagnostyka błędów................................................................ 99
18.1 Stany diod LED................................................................................... 99
18.1.1 Diody eksploatacyjne LED............................................................. 99
18.1.2 Diody LED w gniazdach sieciowych.............................................104
18.2 Usterki w Cluster Controller lub podłączonych urządzeniach........105
18.3 Ponowne uruchamianie urządzenia Cluster Controller poprzez
interfejs użytkownika..........................................................................119
18.4 Resetowanie urządzenia Cluster Controller.....................................120
19 Akcesoria...................................................................................121
20 Kontakt ......................................................................................122
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
7
1 Informacje na temat niniejszego dokumentu
1
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Informacje na temat niniejszego dokumentu
1.1
Zakres obowiązywania
Niniejszy dokument jest przeznaczony dla urządzeń Cluster Controller firmy SMA (modele
„CLCON-10“ i „CLCON-S-10“) w wersji sprzętowej A1 lub nowszej, z oprogramowaniem
sprzętowym w wersji 1.0 lub nowszej.
1.2
Grupa docelowa
Opisane w niniejszym dokumencie czynności mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani
specjaliści. Specjaliści muszą posiadać następujące kwalifikacje:
• Znajomość zasady działania oraz eksploatacji falownika
• Odbyte szkolenie w zakresie niebezpieczeństw i zagrożeń mogących wystąpić podczas
montażu oraz obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych
• Wykształcenie w zakresie instalacji i konfiguracji systemów IT
• Wykształcenie w zakresie montażu oraz uruchamiania urządzeń i instalacji elektrycznych
• Znajomość obowiązujących norm i dyrektyw
• Znajomość i przestrzeganie treści niniejszego dokumentu wraz ze wszystkimi wskazówkami
dotyczącymi bezpieczeństwa
1.3
Dalsze informacje
Odysłacze do dalszych informacji znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.SMASolar.com:
Tytuł dokumentu
Rodzaj dokumentu
„Replacement of SMA Devices in PV Systems with Communication
Products"
Instrukcja instalacji
1.4
Symbole
Symbol
Objaśnienie
Ostrzeżenie, którego zignorowanie powoduje
śmierć lub poważne obrażenia ciała.
Ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
Ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować średnie lub lekkie obrażenia ciała.
Ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować szkody materialne.
Informacja, która jest ważna dla określonej kwestii lub celu, lecz nie ma wpływu na bezpieczeństwo.
8
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
1 Informacje na temat niniejszego dokumentu
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Symbol
Objaśnienie
Warunek, który musi być spełniony dla określonego celu.
Oczekiwany efekt
Możliwy problem
1.5
Wyróżnienia
Wyróżnienie
Zastosowanie
Przykład
pogrubienie
• Teksty wyświetlane na
wyświetlaczu
• Elementy na interfejsie
użytkownika
• Przyłącza
• Elementy, które należy wybrać.
• Elementy, które należy
wprowadzić.
• W polu Energy (Energia)
można odczytać wartość.
• Wybierz Settings
(Ustawienia).
• W polu Minutes (Minuty)
wpisz wartość 10.
>
• Łączy ze sobą kilka elementów,
które należy wybrać.
• Wybierz Settings > Date
(Ustawienia > Data).
[Przycisk ekranowy]
[Przycisk]
• Przycisk ekranowy lub przycisk,
który należy nacisnąć.
• Naciśnij [Continue] (Dalej).
1.6
Nazewnictwo
Pełna nazwa
Nazwa stosowana w niniejszym dokumencie
Duża instalacja fotowoltaiczna
Instalacja
Falownik fotowoltaiczny
Falownik
SMA Cluster Controller
Cluster Controller
SMA Energy Meter
Energy Meter
SMA Solar Technology AG
SMA
SMA America, LLC
SMA Solar Technology Canada Inc.
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
9
2 Bezpieczeństwo
2
2.1
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Bezpieczeństwo
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Cluster Controller jest urządzeniem służącym do monitorowania i sterowania falownikami firmy
SMA posiadającymi złącze Speedwire/Webconnect w rozproszonych oraz dużych instalacjach
fotowoltaicznych.
Cluster Controller jest urządzeniem informatycznym (ITE) klasy A wg normy EN 55022,
przeznaczonym do zastosowań przemysłowych.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do eksploatacji wewnątrz budynków.
Produkt wolno stosować wyłącznie w sposób opisany w załączonych dokumentach i zgodnie z
normami oraz wytycznymi obowiązującymi w miejscu montażu. Używanie produktu w inny sposób
może spowodować szkody osobowe lub materialne.
Wprowadzanie zmian w produkcie, na przykład poprzez jego modyfikację lub przebudowę,
wymaga uzyskania jednoznacznej zgody firmy SMA w formie pisemnej. Wprowadzanie zmian w
produkcie bez uzyskania stosownej zgody prowadzi do utraty gwarancji i rękojmi oraz z reguły
do utraty ważności pozwolenia na eksploatację. Wyklucza się odpowiedzialność firmy SMA za
szkody powstałe wskutek wprowadzania tego rodzaju zmian.
Użytkowanie produktu w sposób inny niż określony w punkcie „Użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem” jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem.
Dołączone dokumenty stanowią integralną część produktu. Dokumenty te należy przeczytać,
przestrzegać ich treści i przechowywać miejscu, w którym będą zawsze łatwo dostępne.
Tabliczka znamionowa musi znajdować się na stałe na urządzeniu.
2.2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
W niniejszym rozdziale zawarte są wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, których należy
przestrzegać podczas wykonywania wszystkich prac przy produkcie i za pomocą produktu.
Aby uniknąć powstania szkód osobowych i materialnych oraz zapewnić długi okres użytkowania
produktu, należy dokładnie przeczytać ten rozdział i zawsze przestrzegać wszystkich wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa.
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem przy dotknięciu nieuziemionego
produktu
Dotknięcie nieuziemionego produktu może prowadzić do niebezpiecznego dla życia porażenia
prądem elektrycznym.
• Podłączyć produkt do istniejącego systemu ochrony przepięciowej.
• Uziemić obudową produktu.
10
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
2 Bezpieczeństwo
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu przez wilgoć
Produkt nie jest chroniony przed kroplami wody padającymi pod dowolnym kątem (stopień
ochrony: IP20 (NEMA 1)). Może to doprowadzić do przedostania się wilgoci do wnętrza
produktu i jego uszkodzenia.
• Produkt należy stosować tylko wewnątrz budynków i w suchych pomieszczeniach.
2.3
Wskazówka dotycząca eksploatacji
Ostrzeżenie przed wysokimi kosztami wskutek nieodpowiedniej taryfy opłat za
dostęp do Internetu
W zależności od użytkowania ilość danych transmitowanych przez Cluster Controller w skali
miesiąca może przekroczyć 1 GB. Zależy ona m.in. od liczby podłączonych falowników,
częstotliwości przeprowadzania aktualizacji urządzeń, częstotliwości transmisji danych na Sunny
Portal oraz używania funkcji FTP Push.
• Firma SMA zaleca korzystanie ze zryczałtowanej taryfy opłat za dostęp do Internetu.
2.4
Wymagania systemowe
Obsługiwane przeglądarki internetowe:
☐ Microsoft Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej
☐ Mozilla Firefox w wersji 3.6 lub nowszej
Zalecana rozdzielczość ekranu:
☐ Przynajmniej 1024 x 768 pikseli
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
11
3 Opis produktu
3
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Opis produktu
3.1
3.1.1
Cluster Controller
Funkcje urządzenia
Cluster Controller jest urządzeniem służącym do monitorowania i sterowania falownikami firmy
SMA posiadającymi złącze Speedwire/Webconnect w rozproszonych oraz dużych instalacjach
fotowoltaicznych.
Główne zadania urządzenia Cluster Controller to:
• Utworzenie sieci Speedwire
• Odczyt, udostępnianie i zarządzanie danymi dotyczącymi instalacji
• Konfiguracja parametrów urządzeń
• Informowanie o łącznej mocy czynnej instalacji
• Wprowadzanie wartości zadanych dla ograniczania mocy czynnej oraz dostarczania mocy
biernej oraz udostępnianie stosownych informacji zwrotnych w ramach usług sieciowych
• Wprowadzanie wartości zadanych dla ograniczania mocy czynnej przy bezpośredniej
sprzedaży prądu solarnego oraz udostępnianie stosownych informacji zwrotnych
• Wysyłanie pocztą elektroniczną ostrzeżeń dotyczących krytycznych stanów instalacji
• Przesyłanie danych dotyczących instalacji na serwer FTP lub/i portal internetowy Sunny Portal
• Wykonywanie aktualizacji urządzenia Cluster Controller i falowników
Ilustracja 1: Budowa urządzenia Cluster Controller
Pozycja
Nazwa
A
Diody LED
B
Obszar przyłączy
C
Pole przycisków
D
Wyświetlacz
12
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
3 Opis produktu
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Odczyt, udostępnianie i zarządzanie danymi dotyczącymi instalacji
Cluster Controller jest centralną jednostką komunikacyjną instalacji i zapewnia w trybie ciągłym
odczyt danych z urządzeń składowych instalacji (np. falowników, czujników). Następnie Cluster
Controller przekazuje dane dotyczące instalacji na wyświetlacz, interfejs użytkownika oraz interfejs
danych systemu Modbus. Ponadto dane dotyczące instalacji można wyświetlać, analizować oraz
zarządzać nimi na portalu internetowym Sunny Portal (patrz instrukcja obsługi urządzenia Cluster
Controller oraz instrukcja obsługi urządzenia Cluster Controller na Sunny Portal).
Konfiguracja parametrów urządzeń
Za pomocą interfejsu użytkownika Cluster Controller można konfigurować parametry
poszczególnych urządzeń lub całych klas urządzeń. W tym celu należy zalogować się do Cluster
Controller jako instalator. Możliwość oraz zakres konfiguracji parametrów zależy od urządzenia
oraz poziomu uprawnień danej grupy użytkowników. Parametry mające wpływ na sieć
elektroenergetyczną (parametry SMA Grid Guard) wolno zmieniać tylko przy uzyskaniu zgody
operatora sieci przesyłowej oraz wprowadzeniu indywidualnego kodu SMA Grid Guard (patrz
instrukcja obsługi urządzenia Cluster Controller).
Wysyłanie pocztą elektroniczną ostrzeżeń dotyczących krytycznych stanów
instalacji
Użytkownik może otrzymywać pocztą aktualne powiadomienia dotyczące krytycznych stanów
instalacji (patrz instrukcja obsługi urządzenia Cluster Controller). Cluster Controller automatycznie
wysyła powiadomienie w przypadku wystąpienia w instalacji zdarzeń o krytycznym znaczeniu.
Informowanie o łącznej mocy czynnej instalacji
Poprzez analogowe wyjście prądowe można wysyłać informację zwrotną dotyczącą wielkości
mocy generowanej w instalacji.
Wprowadzanie wartości zadanych dla ograniczania mocy czynnej oraz mocy
biernej oraz udostępnianie stosownych informacji zwrotnych w ramach usług
sieciowych
W ramach usług sieciowych Cluster Controller umożliwia wprowadzanie różnych wartości
zadanych dla ograniczenia mocy czynnej oraz mocy biernej w posiadanej instalacji. Cluster
Controller może wdrażać wartości zadane poprzez układ sterowania lub układ regulacji.
Dla instalacji z urządzeniem Cluster Controller niezużywających energii na potrzeby własne i z
bezpośrednim ograniczaniem mocy czynnej oddawanej do sieci przesyłowej należy wybrać tryb
pracy Open loop control. W tym trybie pracy Cluster Controller może odbierać wartości zadane
albo jako sygnały analogowe lub cyfrowe albo w formie protokołu Modbus. W takiej sytuacji
można stosować różne źródła sygnałów i wartości zadane dla ograniczenia mocy czynnej
odbierać np. jako sygnały cyfrowe, a wartości zadane mocy biernej jako sygnały analogowe. Dla
instalacji z urządzeniem Cluster Controller zużywających energię na potrzeby własne należy
wybrać tryb pracy Closed-cool control. W tym trybie pracy można regulować moc czynną
oddawaną do sieci elektroenergetycznej w przyłączu i np. ograniczyć ją do określonej wartości
procentowej. Za pomocą interfejsu użytkownika urządzenia Cluster Controller i po uprzednim
uzgodnieniu z operatorem sieci przesyłowej użytkownik może skonfigurować, które wartości
zadane Cluster Controller będzie przekazywał do podłączonych falowników w zależności od
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
13
3 Opis produktu
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
sygnału. Ponadto istnieje możliwość informowania operatora sieci przesyłowej poprzez cyfrowy
zestyk informacji zwrotnej lub poprzez analogowy prądowy sygnał wyjściowy, czy wartości
zadane dla ograniczenia mocy czynnej oraz dostarczania mocy biernej zostały zastosowane w
instalacji i ile aktualnie wynoszą.
Wprowadzanie wartości zadanych dla ograniczania mocy czynnej przy
bezpośredniej sprzedaży prądu solarnego oraz udostępnianie stosownych
informacji zwrotnych
Użytkownik może także bezpośrednio sprzedawać prąd solarny wytworzony w posiadanej
instalacji. Cluster Controller może otrzymywać od bezpośredniego nabywcy prądu wartości
zadane dla ograniczenia mocy czynnej poprzez sygnał analogowy/cyfrowy lub za pomocą
protokołu Modbus. W przypadku przekazywania wartości zadanej za pomocą protokołu Modbus
w modelu urządzenia „CLCON-S-10" stosowany jest rejestr 1. Natomiast w modelu „CLCON-10"
stosowany jest rejestr 2.
Za pomocą cyfrowych lub analogowych sygnałów Cluster Controller może przesyłać
bezpośrednim nabywcom prądu informacje zwrotne dotyczące aktualnej mocy oddawanej do
sieci. Aby uniknąć ewentualnych problemów w przypadku różnych wartości zadanych określonych
przez operatora sieci przesyłowej oraz bezpośredniego nabywcę, Cluster Controller stosuje
zawsze tę wartość zadaną, która bardziej ogranicza moc czynną instalacji.
Przesyłanie danych dotyczących instalacji na serwer FTP lub/i portal
internetowy Sunny Portal
Odczytane dane dotyczące instalacji Cluster Controller może automatycznie przesyłać poprzez
Internet na wybrany serwer FTP lub/i na portal internetowy Sunny Portal. Połączenie z serwerem
FTP lub/i Sunny Portal jest realizowane np. za pomocą routera.
14
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
3 Opis produktu
Wykonywanie aktualizacji urządzenia Cluster Controller i falowników
Użytkownik może przeprowadzać aktualizację urządzenia Cluster Controller oraz falowników z
instalacji (patrz instrukcja obsługi urządzenia Cluster Controller). Aktualizacje można
przeprowadzać automatycznie lub ręcznie. Aktualizacje można pobierać z SMA Update Portal
lub z nośnika danych USB, który zawiera pobrane z Internetu pliki aktualizacyjne. Pliki
aktualizacyjne może pobrać również bezpośrednio z komputera za pomocą interfejsu użytkownika
urządzenia Cluster Controller.
Ilustracja 2: Rozproszona duża instalacja fotowoltaiczna z urządzeniem Cluster Controller i wdrażanie
wartości zadanych określonych przez operatora sieci przesyłowej za pomocą układu sterowania (przykład)
Pozycja
Nazwa
A
Moduły fotowoltaiczne
B
Czujnik temperatury modułu
C
Falownik
D
Czujnik temperatury zewnętrznej
E
Czujnik nasłonecznienia
F
Cluster Controller
G
Sunny Portal
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
15
3 Opis produktu
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Pozycja
Nazwa
H
Router
I
Odbiornik sterowania częstotliwością akustyczną lub zdalne urządzenie sterujące
K
Stacja sieciowa
L
Stanowisko kontrolne
M
Dyspozytornia
N
Publiczna sieć elektroenergetyczna
Ilustracja 3: Rozproszona duża instalacja fotowoltaiczna z urządzeniem Cluster Controller i wdrażanie
wartości zadanych określonych przez operatora sieci przesyłowej za pomocą układu regulacji (przykład)
Pozycja
Nazwa
A
Moduły fotowoltaiczne
B
Czujnik temperatury modułu
C
Falownik
16
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
3 Opis produktu
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Pozycja
Nazwa
D
Czujnik temperatury zewnętrznej
E
Czujnik nasłonecznienia
F
Cluster Controller
G
Odbiorca przemysłowy
H
Sunny Portal
I
Router
K
Odbiornik sterowania częstotliwością akustyczną lub zdalne urządzenie sterujące
L
Licznik energii
M
Stanowisko kontrolne
N
Dyspozytornia
O
Stacja sieciowa
P
Publiczna sieć elektroenergetyczna
3.1.2
Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa umożliwia jednoznaczną identyfikację produktu. Tabliczka znamionowa
znajduje się z tyłu obudowy. Na tablicze znamionowej podane są następujące informacje:
• Typ urządzenia (Type)
• Numer seryjny (Serial Number)
• Wersja sprzętu (Version)
• Model (Model)
• Parametry urządzenia
Dane zawarte na tabliczce znamionowej są ważne dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji
produktu oraz potrzebne podczas kontaktowania się z serwisem (patrz rozdział 20 „Kontakt”,
strona 122).
Symbole na tabliczce znamionowej
Symbol
CAN ICES-3 (A)/
NMB-3(A)
Instrukcja obsługi
Nazwa
Objaśnienie
C-Tick
Produkt spełnia wymogi stosownych
australijskich norm dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
Oznakowanie IC
Produkt spełnia wymogi stosownych
kanadyjskich norm dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
Instalacja wewnątrz
Produkt jest przeznaczony wyłącznie
do montażu wewnątrz budynków.
ClusterController-BA-pl-14
17
3 Opis produktu
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Symbol
3.1.3
Nazwa
Objaśnienie
Oznakowanie FCC
Produkt spełnia wymogi stosownych
norm FCC.
Oznakowanie CE
Produkt spełnia wymogi stosownych
dyrektyw Unii Europejskiej.
Oznakowanie WEEE
Produkt należy utylizować zgodnie z
obowiązującymi przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Nie wolno wyrzucać produktu wraz z odpadami z gospodarstwa domowego.
Kod DataMatrix
Dwuwymiarowy kod matrycowy określający parametry urządzenia
Diody LED
Diody eksploatacyjne LED
Dioda LED
Nazwa
Objaśnienie
Dioda LED zasila- Sygnalizuje proces uruchamiania lub włączenie urządzenia
nia Cluster Controller (patrz rozdział 18.1 „Stany diod
LED”, strona 99)
Dioda LED stanu
Sygnalizuje stan urządzenia Cluster Controller i podłączonych urządzeń, a ponadto stan komunikacji w instalacji
oraz stan usług sieciowych (patrz rozdział 18.1 „Stany
diod LED”, strona 99)
Dioda LED stanu
nośnika danych
Sygnalizuje stan podłączonych nośników danych USB
(patrz rozdział 18.1 „Stany diod LED”, strona 99)
Diody LED w gniazdach sieciowych
Brak normalizacji kolorów oraz funkcji diod LED w gniazdach sieciowych
Kolory oraz funkcje diod LED w gniazdach sieciowych nie są znormalizowane. Kolory
używane przez firmę SMA do sygnalizacji za pomocą diody LED połączenia/aktywności
oraz diody LED szybkości połączenia oraz funkcje diod mogą się różnić od rozwiązań
stosowanych przez innych producentów.
18
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
3 Opis produktu
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Ilustracja 4: Diody LED w gniazdach sieciowych
Pozycja
Nazwa
Kolor
Objaśnienie
A
Dioda LED połączenia/aktywności
Zielony
Sygnalizuje stan i aktywność połączenia sieciowego (patrz rozdział 18.1.2 „Diody LED w
gniazdach sieciowych”, strona 104)
B
Dioda LED szybkości połączenia
Żółty
Sygnalizuje szybkość połączenia sieciowego
(patrz rozdział 18.1.2 „Diody LED w gniazdach
sieciowych”, strona 104)
3.1.4
Wyświetlacz
Na wyświetlaczu wyświetlane są informacje dotyczące Cluster Controller oraz podłączonych
urządzeń, a także stan i konfiguracja instalacji. Kontrast wyświetlacza można regulować (patrz
instrukcja obsługi urządzenia Cluster Controller). Językami stosowanymi na wyświetlaczu są
angielski i niemiecki. Język wyświetlacza można zmienić za pomocą interfejsu użytkownika
urządzenia Cluster Controller (patrz instrukcja obsługi urządzenia Cluster Controller).
Ilustracja 5: Wyświetlacz urządzenia Cluster Controller (przykład)
Pozycja
Nazwa
Objaśnienie
A
Nagłówek
W tym miejscu jest wyświetlany tytuł ekranu.
Ponadto podaje on zawsze czas systemowy instalacji.
B
Wiersze danych
W tym miejscu wyświetlane są wartości oraz tekst.
Wartości pomiarowe i uzysku energii podawane są wraz
z jednostkami miary.
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
19
3 Opis produktu
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Zestawienie ekranów wyświetlacza
Ekran wyświetlacza
Objaśnienie
Ekran startowy
Jest on wyświetlany po uruchomieniu Cluster Controller i pokazuje
m.in. aktualną wersję oprogramowania sprzętowego zainstalowanego w urządzeniu.
Plant Overview
Na tym ekranie zawarte są następujące informacje: stan instalacji,
aktualny dzienny uzysk energii, moc instalacji oraz aktualne wartości zadane dla mocy czynnej i biernej.
Jeśli w przeciągu 5 minut nie zostanie naciśnięty jakiś przycisk na
polu przycisków, na wyświetlaczu Cluster Controller pojawia się automatycznie ekran Plan Overview.
Yield data
Na tym ekranie wyświetlane są dane dotyczące uzysku energii w
instalacji.
Plant status
Na tym ekranie wyświetlany jest aktualny stan instalacji.
Podaje on informacje o liczbie falowników rozpoznanych przez
Cluster Controller oraz o stanie falowników.
Cluster Controller
Na tym ekranie wyświetlane są stan urządzenia Cluster Controller
oraz informacje o urządzeniu.
Przy podłączeniu nośnika danych USB do złącza USB 1 wyświetlane są informacje o ilości wolnego miejsca na nośniku danych USB.
Sunny Portal settings
Na tym ekranie wyświetlana jest informacja o ustawionej częstotliwości transmisji danych na Sunny Portal oraz data ostatniej transmisji danych na ten portal internetowy.
Analog inputs
Na tym ekranie wyświetlane są wejścia analogowe oraz aktualna
wartość sygnału oraz jednostka miary.
Digital inputs
Na tym ekranie wyświetlane są wejścia cyfrowe w formacie binarnym.
Wejścia cyfrowe są uporządkowane w 2 grupach.
Meteorology
Na tym ekranie wyświetlane są wartości pomiaru z podłączonego
czujnika nasłonecznienia i podłączonych czujników temperatury.
Active power control
Na tym ekranie wyświetlane są aktualna wartość zadana dla ograniczenia mocy czynnej wraz z jednostką miary oraz data ostatniej
modyfikacji nastawy.
Reactive power control
Na tym ekranie wyświetlane są aktualna wartość zadana mocy
biernej oraz data ostatniej modyfikacji nastawy.
Grid management
Na tym ekranie wyświetlana jest informacja o wybranym za pomocą interfejsu użytkownika Cluster Controller sposobie wprowadzania wartości zadanych oraz źródłach sygnałów używanych w ramach usług sieciowych.
20
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
3 Opis produktu
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Ekran wyświetlacza
Objaśnienie
External communication
Na tym ekranie wyświetlane są ustawienia sieci LAN.
Speedwire
Na tym ekranie wyświetlane są ustawienia sieci Speedwire.
Modbus settings
Na tym ekranie wyświetlane są ustawienia systemu Modbus wraz z
aktywowanymi protokołami sieciowymi oraz przynależnymi złączami sieciowymi.
Settings
Na tym ekranie można uregulować kontrast wyświetlacza oraz częściowo lub całkowicie zresetować Cluster Controller (patrz rozdział 18.4, strona 120)
3.1.5
Pole przycisków
Nazwa
Objaśnienie
Dowolny przycisk
Włącza oświetlenie wyświetlacza.
Przyciski strzałki
(◂ ▸ ▴ ▾)
Umożliwiają przechodzenie pomiędzy poszczególnymi ekranami wyświetlacza oraz wybór poszczególnych wierszy na wyświetlaczu.
[OK]
Ten przycisk potwierdza wykonanie wybranej czynności.
[ESC]
Ten przycisk przerywa wykonywanie wybranej czynności.
ⓘ
Ten przycisk otwiera ekran Plant status (Stan instalacji).
3.2
Sunny Portal
Sunny Portal (www.SunnyPortal.com) jest portalem internetowym służącym do monitorowania
urządzeń oraz wizualizacji i prezentacji parametrów instalacji.
Aby korzystać z portalu Sunny Portal, należy posiadać produkt firmy SMA, który umożliwia
gromadzenie danych z posiadanej instalacji i przesyłanie ich na Sunny Portal, jak np. Cluster
Controller. Funkcje dostępne na Sunny Portal zależą od produktu stosowanego do przesyłania
danych na portal.
Aby móc korzystać z Sunny Portal, Cluster Controller musi być na nim zarejestrowany. Sunny Portal
umożliwia dostęp do urządzenia Cluster Controller poprzez Internet (patrz rozdział 16, strona 93
). Ponadto Sunny Portal umożliwia monitorowanie pracy urządzenia Cluster Controller. W
przypadku monitorowania komunikacji Cluster Controller wysyła cyklicznie, w odstępach
czasowych określonych przez użytkownika sygnał na Sunny Portal. W przypadku nieotrzymania
tego sygnału Sunny Portal wysyła do użytkownika wiadomości pocztą elektroniczną w zależności
od ustawień monitorowania komunikacji wprowadzonych na portalu (patrz instrukcja obsługi
urządzenia Cluster Controller na Sunny Portal).
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
21
4 Interfejs użytkownika Cluster Controller
4
4.1
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Interfejs użytkownika Cluster Controller
Grupy i uprawnienia użytkowników
Cluster Controller rozróżnia dwie grupy użytkowników: użytkownik i instalator. Aby zapobiec
jednoczesnemu wprowadzaniu zmian za pomocą interfejsu użytkownika przed 2 użytkowników, w
danym czasie do urządzenia Cluster Controller może zalogować się tylko 1 użytkownik.
Grupy użytkowników mają następujące uprawnienia:
Uprawnienie
Grupa użytkowników
Użytkownik
Instalator
Wprowadzanie do urządzenia Cluster Controller ustawień systemowych
✓
✓
Konfiguracja urządzenia Cluster Controller w lokalnej
sieci (patrz rozdział 17.1.1, strona 95)
✓
✓
Zmiana złącza HTTP (patrz rozdział 17.4, strona 97)
lub złącza NAT (patrz rozdział 17.5, strona 98)
✓
✓
Odczyt mocy falownika oraz ustawionych parametrów
za pomocą menu urządzenia (patrz rozdział 4.2.4,
strona 26)
✓
✓
Ustawienia parametrów falownika (patrz rozdział 7,
strona 43)
−
✓
Zmiana parametrów urządzeń chronionych kodem
SMA Grid Guard (patrz rozdział 15.5, strona 91)
−
Tylko za pomocą
kodu SMA Grid Guard
✓
Wprowadzanie urządzeń do instalacji i wymiana urządzeń w instalacji (patrz rozdział 10, strona 57)
−
✓
Zmiana hasła dostępu do instalacji dla grupy użytkowników Użytkownik (patrz rozdział 15.2, strona 87)
✓
✓
Zmiana hasła dostępu do instalacji dla grupy użytkowników Instalator (patrz rozdział 15.2, strona 87)
−
✓
Ponowne uruchamianie urządzenia Cluster Controller
poprzez interfejs użytkownika (patrz rozdział 18.3, strona 119)
−
✓
22
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
4.2
4.2.1
4 Interfejs użytkownika Cluster Controller
Przegląd interfejsu użytkownika
Układ
A
C
B
D
E
Ilustracja 6: Interfejs użytkownika urządzenia Cluster Controller (przykład)
Pozycja
Nazwa
Objaśnienie
A
Pasek ikon
Umożliwia dostęp do głównych funkcji urządzenia Cluster
Controller.
B
Drzewo instalacji
Przedstawia wszystkie urządzenia w instalacji w formie drzewa.
C
Menu urządzenia Przedstawia poprzez poszczególne menu różnie informacje o
urządzeniach wybranych na drzewie instalacji (B) i możliwości
ich konfiguracji.
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
23
4 Interfejs użytkownika Cluster Controller
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Pozycja
Nazwa
Objaśnienie
D
Obszar zawartości
Przedstawia zawartość wybranego menu.
E
Pasek stanu
Zawiera następujące informacje:
• Numer seryjny Cluster Controller
• Wersja oprogramowania sprzętowego zainstalowanego
w Cluster Controller*
Po zalogowaniu się do interfejsu użytkownika wyświetlane są
ponadto następujące informacje:
• Poziom bezpieczeństwa hasła dostępu do instalacji
• Informacje dotyczące aktualizacji
• W przypadku grupy użytkowników Instalator
posiadających kod SMA Grid Guard: ikonę SMA Grid
Guard ( )
• Grupa użytkowników
• Stan komunikacji z instalacją
• Data i godzina
* W przypadku aktywacji automatycznej aktualizacji urządzenia Cluster Controller (patrz
rozdział 14.1.1, strona 80) i wprowadzenia nowej wersji oprogramowania sprzętowego, obok
aktualnej wersji oprogramowania sprzętowego, w nawiasach, jest wyświetlana nowa wersja
oprogramowania sprzętowego.
4.2.2
Symbol
24
Pasek ikon
Nazwa
Objaśnienie
Settings
Umożliwia otworzenie menu Settings (Ustawienia) w
urządzeniu Cluster Controller.
Help
Otwiera okno dialogowe z informacjami dotyczącymi
dokumentacji urządzenia Cluster Controller (instrukcja
obsługi i instrukcja instalacji).
Logout
Pozwala użytkownikowi wylogować się z interfejsu użytkownika.
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
4.2.3
4 Interfejs użytkownika Cluster Controller
Drzewo instalacji
Na drzewie instalacji przedstawione są w formie struktury drzewa wszystkie urządzenia
znajdujące się w instalacji. Drzewo instalacji podzielone jest na dwa poziomy hierarchiczne
„Widok instalacji” i „Widok urządzenia”.
A
B
Ilustracja 7: Układ drzewa instalacji (przykład)
Pozycja
Nazwa
Objaśnienie
A
Widok instalacji
Jest pierwszym poziomem w hierarchii drzewa instalacji i
przedstawia wszystkie urządzenia w instalacji.
Na tym poziomie wyświetlana jest nazwa instalacji.
B
Widok urządzenia
Jest to drugi poziom w hierarchii, podporządkowany widokowi
instalacji.
Na pierwszym miejscu jest wyświetlany produkt komunikacyjny, a za nim falowniki w instalacji. Domyślnie jako nazwa urządzenia jest wyświetlany jego numer seryjny. Nazwę urządzenia można zmienić (patrz rozdział 10.1, strona 57).
Ikony stanu na drzewie instalacji
Symbol
−
Instrukcja obsługi
Nazwa
Objaśnienie
Neutralny
Stan instalacji lub stan urządzenia nie jest znany i aktualnie jest aktualizowany.
OK
Urządzenie pracuje prawidłowo.
Warning
Przynajmniej jedno urządzenie w instalacji sygnalizuje
stan Warning. Dane urządzenie nie pracuje w danej
chwili prawidłowo. Ten stan może ewentualnie naprawić
się automatycznie.
ClusterController-BA-pl-14
25
4 Interfejs użytkownika Cluster Controller
Symbol
4.2.4
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Nazwa
Objaśnienie
Błąd
Przynajmniej jedno urządzenie w instalacji sygnalizuje
stan Error. W danym urządzeniu występuje problem, który nie został jeszcze usunięty.
Błąd komunikacji
Aktualnie urządzenie nie może prowadzić komunikacji. Ta
sytuacja może np. wystąpić w nocy, gdy falownik nie dostarcza energii. Ta ikona jest również wyświetlana, gdy
urządzenie zostanie wyłączone, np. w celu wymiany na
inne.
Aby usunąć urządzenie z drzewa instalacji, naciśnij [Remove] (Usuń) (informacje dotyczące wymiany urządzenia Cluster Controller lub falownika stanowiącego część
składową instalacji z Cluster Controller-podane są w instrukcji instalacji „„Replacement of SMA Devices in PV Systems with Communication Products"" dostępnej pod adresem www.SMA-Solar.com ).
Menu urządzenia
4.2.4.1 Menu „Overview"
W zależności od tego, czy na drzewie instalacji został wybrany widok instalacji czy widok
urządzenia, menu Overview (Zestawienie) zawiera najważniejsze informacje o całej instalacji lub
wybranym urządzeniu.
Po wybraniu urządzenia na drzewie instalacji, na stronie z zestawieniem w formie 4 wykresów
przedstawione są ponadto uzyski energii oraz wartości mocy.
Wybór wartości mocy w określonym momencie lub okresie czasu
Czynność, przycisk ekranowy lub
ikona
Objaśnienie
Ustawienie myszy lub kliknięcie na pew- Wyświetlenie dokładnej wartości mocy w danym punkne miejsce na wykresie
cie wraz z data i godziną
Przewijanie do poprzedniego okresu zarejestrowanych
wartości mocy
Przewijanie do kolejnego okresu zarejestrowanych wartości mocy
Bezpośredni wybór okresu zarejestrowanych wartości
mocy
26
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
4 Interfejs użytkownika Cluster Controller
4.2.4.2 Menu „Instantaneous values"
Wartości chwilowe to wartości zmierzone lub obliczone przez urządzenie. jak np. temperatura lub
moc. W zależności od tego, czy na drzewie instalacji wybrano widok instalacji czy widok
urządzenia, wyświetlane są różne informacje. Wyświetlane informacje zależą od grupy
użytkowników oraz wybranego urządzenia. Wszystkie wartości są zestawione w formie
rozwijanych grup parametrów (patrz rozdział 4.2.4.8, strona 32).
Wybrany widok na drzewie insta- Objaśnienie
lacji
Widok instalacji
Wyświetlane są wartości dla całych klas urządzeń.
Po części owe wartości składają się z pojedynczych wartości dla poszczególnych urządzeń. Te wartości są oznaczone symbolem strzałki ▸ i można je rozwinąć, aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące danej wartości. Klasy urządzeń są przedstawiane oddzielnie po kliknięciu na grupę parametrów (np. Komunikacja instalacji (produkty komunikacyjne)).
Widok urządzenia
Wyświetlane są wartości dla poszczególnych urządzeń.
4.2.4.3 Menu „Settings"
W zależności od tego, czy wybrano widok instalacji czy widok urządzenia w menu Settings
(Ustawienia) wyświetlane są wszystkie regulowane parametry w danej instalacji lub urządzenia
wybranego na drzewie instalacji. Wyświetlane parametry zależą od grupy użytkowników oraz
wybranego urządzenia. Wszystkie parametry są zestawione w formie rozwijanych grup
parametrów (patrz rozdział 4.2.4.8, strona 32). W przypadku wartości liczbowych dopuszczalne
wartości graniczne parametru podawane w nawiasach za wartością.
Wybrany widok na drzewie insta- Wyświetlana informacja
lacji
Widok instalacji
Lista wszystkich parametrów danej klasy urządzeń
Klasy urządzeń są przedstawiane oddzielnie po kliknięciu
na grupę parametrów (np. Falowniki solarne i Produkty komunikacyjne).
Widok urządzenia
Lista wszystkich parametrów wybranego urządzenia
4.2.4.4 Menu „Updates"
Menu Updates (Aktualizacje) jest wyświetlane tylko wtedy, gdy na drzewie instalacji jest wybrany
widok instalacji. W menu Updates można wyświetlać aktualną wersję oprogramowania
sprzętowego zainstalowanego w urządzeniach w posiadanej instalacji fotowoltaicznej i
wprowadzać ustawienia dotyczące aktualizacji urządzeń. Wszystkie urządzenia tworzące
instalację są wyświetlane w grupach wg typu urządzeń. Ponadto w tym miejscu można wyświetlać
dostępne aktualizacje, pobierać je i wgrywać do urządzeń.
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
27
4 Interfejs użytkownika Cluster Controller
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Stan aktualizacji urządzenia
Update status
Objaśnienie
OK
Nie ma żadnych plików aktualizacyjnych lub funkcja aktualizacji nie jest włączona.
Update available
Dostępny jest plik aktualizacyjny dla urządzeń w instalacji.
Update in process
Jest wykonywany proces aktualizacji.
Update failed
Proces aktualizacji nie zakończył się powodzeniem. Plik aktualizacyjny nie został przesłany do wszystkich urządzeń w instalacji.
Stan pliku aktualizacyjnego
Stan
Objaśnienie
Dowload available
Plik aktualizacyjny jest gotowy do pobrania.
Ready
Plik aktualizacyjny został pobrany i można go przesłać do
wszystkich urządzeń w instalacji.
Sending
Plik aktualizacyjny jest aktualnie przesyłany do urządzeń w instalacji.
Waiting
Plik aktualizacyjny oczekuje w kolejce i zostanie przesłany do
urządzeń w instalacji przy najbliższej sposobności.
4.2.4.5 Menu „Grid management services"
W menu Grid management services (Usługi sieciowe) można wprowadzać ustawienia dla
usług sieciowych (np. wartość zadaną ograniczenia mocy czynnej lub zadaną moc bierną). Menu
Grid management services jest wyświetlane tylko wtedy, gdy na drzewie instalacji jest wybrany
Cluster Controller.
Regulowane parametry na wejściach cyfrowych i analogowych
Parametr
Objaśnienie
Time interval for the output value Ten parametr określa odstęp czasowy dla wysyłki rozkazu z
aktualną wartością nastawczą do falowników, gdy przekazana z nadajnika sygnału wartość zadana nie ulega zmianie.
Regulowane parametry na wejściach analogowych
Parametr
Objaśnienie
Error tolerance time
Ten parametr określa, kiedy nieprawidłowy stan na wejściu jest
interpretowany jako błąd.
28
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
4 Interfejs użytkownika Cluster Controller
Regulowane parametry na wejściach analogowych
Parametr
Objaśnienie
Error tolerance time
Ten parametr określa, kiedy nieprawidłowy stan na wejściu jest
interpretowany jako błąd.
Initial value input signal
Ten parametr określa wartość początkową sygnału wejściowego.
Final value input signal
Ten parametr określa wartość końcową sygnału wejściowego.
Start setpoint active power limita- Dolna granica wartości zadanej ograniczenia mocy czynnej
tion
określonej w odniesieniu do parametru falownika Currently
set active power limit lub Pmax
End setpoint active power limita- Górna granica wartości zadanej ograniczenia mocy czynnej
tion
określonej w odniesieniu do parametru falownika Currently
set active power limit lub Pmax
Dla wielkości zadanej „Reactive
power in %":
Start setpoint reactive power
Dolna granica wartości zadanej mocy biernej określonej w odniesieniu do parametru falownika Currently set active power limit lub Pmax
Dla wielkości zadanej „Reactive
power in %":
End setpoint reactive power
Górna granica wartości zadanej mocy biernej określonej w odniesieniu do parametru falownika Currently set active power limit lub Pmax
Dla wielkości zadanej „cos Phi":
Cos Phi start setpoint
Dolna granica wartości zadanej współczynnika przesunięcia
fazowego cos φ
Dla wielkości zadanej „cos Phi":
Cos Phi end setpoint
Górna granica wartości zadanej współczynnika przesunięcia
fazowego cos φ
Dla wielkości zadanej „cos Phi":
Excitation type
Kierunek przesunięcia fazowego
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
29
4 Interfejs użytkownika Cluster Controller
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Przykłady górnej i dolnej granicy wartości zadanych
Jaki wartość początkowa wartości zadanej ograniczenia mocy czynnej ustawione są 4 mA, a jako
wartość końcowa - 16 mA. Jeśli operator sieci przesyłowej wyśle do urządzenia Cluster Controller
sygnał o wartości 3,5 mA, Cluster Controller interpretuje go jako 4 mA, gdyż wartość 4 mA jest
ustawiona jako dolna granica wartości zadanej ograniczenia mocy czynnej. Jeśli operator sieci
przesyłowej wyśle do urządzenia Cluster Controller sygnał o wartości 17 mA, Cluster Controller
interpretuje go jako 16 mA, gdyż wartość 16 mA jest ustawiona jako górna granica wartości
zadanej ograniczenia mocy czynnej.
Ilustracja 8: Przykładowe przedstawienie dolnej i górnej granicy wartości zadanych określonych w odniesieniu
do parametru falownika Currently set active power limit lub Pmax
Regulowane parametry dla sterowania mocą czynną
Parametr
Objaśnienie
Activated
Ten parametr pozwala włączyć lub wyłączyć sterowanie mocą
czynną.
Przy włączonym sterowaniu mocą czynną wartość zadana mocy czynnej jest wprowadzana stopniowo zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi w grupie Settings for active power control (Ustawienia sterowania mocą czynną).
Przy wyłączonym sterowaniu mocą czynną wartość zadana
mocy czynnej zostaje zastosowana od razu.
30
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
4 Interfejs użytkownika Cluster Controller
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Parametr
Objaśnienie
Time interval in the event of a
changed setpoint
Ten parametr określa odstęp czasowy przy wysyłaniu rozkazu
z nową wartością zadaną do falowników, gdy przekazana z
nadajnika sygnału wartość zadana ulegnie zmianie.
Pierwsza nastawa jest przesyłana do falowników bezpośrednio po zmianie wartości zadanej. Jeśli do osiągnięcia wartości
zadanej konieczne są kolejne nastawy, zostają one przesyłane
w określonym odstępie czasowym. Umożliwia to np. stopniowy
wzrost mocy czynnej.
Max. change in case of power
increase
Ten parametr określa w procentach maksymalną zmianę w
okresie czasu, realizowaną po usunięciu wartości zadanej
ograniczenia mocy czynnej.
Max. change in case of power
reduction
Ten parametr określa w procentach maksymalną zmianę w
okresie czasu, realizowaną po otrzymaniu wartości zadanej
ograniczenia mocy czynnej.
Konfiguracja stanu
Symbol
Objaśnienie
Odpowiada wartości logicznej 1 (= 24 V)
Odpowiada wartości logicznej 0 (= 0 V)
4.2.4.6 Menu „Events"
W menu Events (Zdarzenia) są wyświetlanie zdarzenia z urządzenia Cluster Controller lub
falowników w instalacji w formie protokołu zdarzeń. Cluster Controller pobiera listę zdarzeń
bezpośrednio z falowników. Wyświetlane zdarzenia zależą od falownika wybranego na drzewie
instalacji, grupy użytkowników oraz ustawień filtrów dla rodzajów zdarzeń (Information,
Warning, Error).
Rodzaje zdarzeń
Symbol
Instrukcja obsługi
Nazwa
Objaśnienie
Błąd
Zdarzenie Error występuje od dłuższego czasu
i nie zostało usunięte.
Incoming error
Wystąpiło zdarzenie Error.
Outgoing error
Zdarzenie Error nie jest już sygnalizowane.
Warning
Zdarzenie Warning występuje od dłuższego
czasu i nie mogło zostać usunięte automatycznie.
Incoming warning
Wystąpiło zdarzenie Warning.
ClusterController-BA-pl-14
31
4 Interfejs użytkownika Cluster Controller
Symbol
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Nazwa
Objaśnienie
Outgoing warning
Zdarzenie Warning nie jest już sygnalizowane.
Informacja
Zdarzenie Information występuje do dłuższego czasu.
Incoming information
Wystąpiło zdarzenie Information.
Outgoing information
Zdarzenie Information nie jest już sygnalizowane.
Ważkość zdarzenia
Symbol
Objaśnienie
To zdarzenie może zostać usunięte jedynie przez użytkownika posiadającego
uprawnienia na poziomie Instalator (patrz rozdział 9.1, strona 55).
To zdarzenie może być usunięte jedynie przez serwis firmy SMA (patrz rozdział 9.1, strona 55).
4.2.4.7 Menu „Update and save"
W menu Update and save (Aktualizacja i zapis) można wykonać następujące czynności:
Grupa parametrów
Czynność
Update
Wykonanie aktualizacji urządzenia Cluster Controller poprzez
interfejs użytkownika (patrz rozdział 14, strona 80)
Device configuration
Zapisanie lub przywrócenie konfiguracji urządzenia Cluster
Controller (patrz rozdział 7.4, strona 45)
Modbus
Aktualizacja albo zapisanie profili protokołu Modbus lub konfiguracji instalacji (patrz rozdział 12.2, strona 65)
4.2.4.8 Grupy parametrów w menu
W zależności od tego, czy na drzewie instalacji został wybrany widok instalacji lub widok
urządzenia, w grupach parametrów są wyświetlane albo parametry klas urządzeń albo parametry
wybranego urządzenia. Wyświetlane w menu grupy parametrów oraz informacje zawarte w
grupie parametrów zależą od urządzeń tworzących instalację lub urządzenia wybranego na
drzewie instalacji.
Symbol
32
Nazwa
Objaśnienie
Stan
Ogólne informacje dotyczące stanu urządzenia
Tabliczka znamionowa
Wszystkie parametry urządzenia lub instalacji
Settings
Ustawienia aktualizacji
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Symbol
Instrukcja obsługi
4 Interfejs użytkownika Cluster Controller
Nazwa
Objaśnienie
Device
Wartości dotyczące bezpośrednio danego
urządzenia, których nie można przyporządkować do innej grupy parametrów (np. DC side
itp.)
User Rights
Wszystkie wartości dotyczące dostępu do urządzenia lub instalacji
DC side
Wartości, które dotyczą strony stałego napięcia
(DC) falownika lub instalacji
AC side
Wartości, które dotyczą strony przemiennego
napięcia (AC) falownika lub instalacji
Monitorowanie sieci
Informacje dotyczące publicznej sieci elektroenergetycznej, do których dostęp może być
chroniony kodem SMA Grid Guard
PV system communication
Wartości, które dotyczą komunikacji pomiędzy
instalacją a urządzeniami komunikacyjnymi
oraz informacje o stanie aktualizacji urządzenia
External communication
Wartości, które dotyczą komunikacji pomiędzy
instalacją, siecią lokalną i Internetem
Data Recording
Wartości, które dotyczą rejestracji danych w
urządzeniu (np. format zapisu danych)
Sunny Portal
Wartości dotyczące komunikacji z portalem
Sunny Portal
Furter Applications
Wartości, których nie można przypisać do innych grup (np. alarmy)
Meteorology
Wszystkie wartości pomiarowe z podłączonych
czujników (np. wartości nasłonecznienia)
Device Components
Wszystkie parametry i wartości pomiarowe, które dotyczą podzespołów jakiegoś urządzenia
(np. numer wersji podzespołu)
Equipment & device control system
Parametry falowników, które muszą spełnić specjalne wymagania dotyczące oddawania energii do sieci średniego napięcia
Uzyskanie dostępu do tych parametrów wymaga wprowadzenia osobistego kodu SMA Grid
Guard.
„Grid Connection"
Wybór źródła pomiaru mocy czynnej w punkcie
przyłączenia do sieci
ClusterController-BA-pl-14
33
4 Interfejs użytkownika Cluster Controller
Symbol
4.2.5
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Nazwa
Objaśnienie
Generall setting
Parametry sterowania pracą instalacji w ramach
usług sieciowych
Active power
Wszystkie wartości dotyczące wartości zadanych ograniczenia mocy czynnej
Reactive power
Wszystkie wartości dotyczące zadanej mocy
biernej
Symbole
Symbole praw dostępu
Symbol
Nazwa
Objaśnienie
Symbol kłódki
Dostęp do urządzenia jest zablokowany
Hasło dostępu do urządzenia różni się od hasła dostępu do instalacji.
Symbol SMA Grid Guard
Sygnalizuje, że zalogowany użytkownik ma prawo
do zmiany parametrów urządzenia wpływających
na jakość energii w sieci, do których dostęp jest chroniony kodem SMA Grid Guard.
Symbole urządzeń
Symbol
Objaśnienie
Cała instalacja
Cluster Controller
Energy Meter
Falownik (przykład)
Nieznany falownik
Nieznane urządzenie
W stosownym przypadku należy wykonać aktualizację oprogramowania sprzętowego zainstalowanego w urządzeniu Cluster Controller (patrz rozdział 14, strona
80), aby wyświetlane było urządzenie z prawidłowym symbolem.
34
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
4 Interfejs użytkownika Cluster Controller
Inne symbole
Symbol
Instrukcja obsługi
Nazwa
Objaśnienie
Klepsydra
Sygnalizuje aktualnie przebiegający w urządzeniu
proces zapisu wartości.
Wartość średnia
Wskazuje na wartość średnią.
Suma
Wskazuje na sumę wartości.
Maksimum
Wskazuje na wartość maksymalną.
Minimum
Wskazuje na wartość minimalną.
Aktualizacja
Sygnalizuje, że w danym momencie jest wykonywana jakaś czynność lub odczyt wartości z urządzenia.
Stoper
Sygnalizuje, że wartość jest starsza niż 10 minut.
Funkcja kalendarza
Pozwala otworzyć kalendarz w celu wyboru daty lub
daty początkowej / końcowej.
ClusterController-BA-pl-14
35
5 Logowanie się do urządzenia Cluster Controller i
wylogowywanie się z niego
5
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Logowanie się do urządzenia Cluster Controller i
wylogowywanie się z niego
Logowanie się do Cluster Controller
1. Jeśli adres IP urządzenia Cluster Controller nie jest znany, odczytaj jego adres IP na
wyświetlaczu i zanotuj go. W tym celu na wyświetlaczu przejdź do ekranu External
communication, a następnie odczytaj i zanotuj adres IP.
2. Wprowadź adres IP urządzenia Cluster Controller do przeglądarki internetowej.
☑ Otwiera się strona logowania.
✖ Strona logowania nie otwiera się?
Możliwa przyczyna błędu: zanotowano lub wprowadzono nieprawidłowy adres IP.
• Wprowadź prawidłowy adres IP i potwierdź wprowadzone dane przyciskiem Enter.
• Jeśli problem będzie nadal występował, usuń błąd (patrz rozdział 18.2, strona 105)
.
3. W razie potrzeby wybierz pożądany język w górnej części strony logowania.
4. Przy użyciu standardowego hasła dostępu do instalacji określonego dla danej grupy
użytkowników zaloguj się jako User lub Installer.
• Przy pierwszym logowaniu się do urządzenia, należy użyć standardowego hasła
dostępu dla danej grupy użytkowników:
Grupa użytkowników
Standardowe hasło dostępu do instalacji
User
0000
Installer
1111
• Jeśli standardowe hasło dostępu do instalacji dla danej grupy użytkowników nie zostało
jeszcze zmienione, należy jak najszybciej zmienić standardowe hasła dostępu do
instalacji dla obu grup użytkowników, aby zapobiec dostępowi do interfejsu użytkownika
urządzenia Cluster Controller oraz falowników w posiadanej instalacji przez osoby
nieuprawnione (patrz rozdział 15.2, strona 87).
• Jeśli standardowe hasło dostępu do instalacji dla danej grupy użytkowników zostało już
zmienione, podczas logowania należy użyć nowego hasła.
☑ Otwiera się interfejs użytkownika.
✖ Interfejs użytkownika nie otwiera się?
Przyczyna błędu: nie zostało prawidłowo wprowadzone hasło dostępu dla danej grupy
użytkowników.
• Na stronie logowania wprowadź prawidłowe hasło dostępu do instalacji dla danej
grupy użytkowników i potwierdź przyciskiem Enter.
Wylogowywanie się z urządzenia Cluster Controller
Wylogowanie się z interfejsu użytkownika urządzenia Cluster Controller pozwala chronić własną
instalację fotowoltaiczną przed dostępem osób nieupoważnionych. Samo zamknięcie przeglądarki
internetowej sprawia, że wylogowanie z urządzenia Cluster Controller nastąpi dopiero po 10
minutach.
36
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
5 Logowanie się do urządzenia Cluster Controller i
wylogowywanie się z niego
Sposób postępowania:
• Na pasku ikon naciśnij [Logout] (Wyloguj się).
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
37
6 Ustawienia systemowe
6
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Ustawienia systemowe
6.1
Ustawienia wyświetlacza
6.1.1
Ustawianie języka wyświetlacza
Dostępne języki wyświetlacza
Językami stosowanymi na wyświetlaczu urządzenia Cluster Controller są angielski i niemiecki.
Standardowo ustawionym językiem jest angielski.
Sposób postępowania:
1. Wyświetl stronę logowania do urządzenia Cluster Controller w przeglądarce internetowej.
2. W górnej części strony logowania wybierz pożądany język.
3. Przy użyciu hasła dostępu do instalacji określonego dla danej grupy użytkowników zaloguj
się jako User lub Installer. Spowoduje to zastosowanie zmiany języka używanego na
interfejsie użytkownika i wyświetlaczu urządzenia Cluster Controller.
☑ Język wyświetlacza i język interfejsu użytkownika urządzenia Cluster Controller są zmienione.
Przy wyborze za pomocą interfejsu użytkownika innego języka niż niemiecki, językiem
wyświetlacza będzie angielski.
6.1.2
Ustawianie kontrastu wyświetlacza
1. Na wyświetlaczu przejdź do ekranu Settings (Ustawienia). W tym celu jednocześnie naciśnij
przyciski [OK] i [ESC] na polu przycisków i przytrzymaj je w tym położeniu przez 2 sekundy.
☑ Na wyświetlaczu otworzy się ekran Settings (Ustawienia).
2. Wybierz wiersz Display contrast i za pomocą przycisków strzałek ustaw na wyświetlaczu
pożądany kontrast:
Przycisk strzał- Objaśnienie
ki
▸
Zwiększanie kontrastu wyświetlacza
◂
Zmniejszanie kontrastu wyświetlacza
3. Aby wyjść z ekranu Settings, naciśnij przycisk [ESC].
6.2
Ustawianie języka interfejsu użytkownika
1. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
2. Wybierz grupę parametrów Device > Country settings (Urządzenie > Ustawienia krajowe).
3. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
4. Na rozwijanej liście Language (Język) wybierz język. Język wyświetlacza zmieni się przy tym
na angielski, jeśli dla interfejsu użytkownika zostanie wybrany inny język niż niemiecki.
5. Naciśnij [Save] (Zapisz).
38
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
6.3
6 Ustawienia systemowe
Ustawianie formatu daty
Informacja o braku wpływu na eksport danych
Zmiana formatu ma wpływ jedynie na sposób jego wyświetlania na interfejsie użytkownika i
wyświetlaczu urządzenia Cluster Controller. Zmiana formatu nie ma żadnego wpływu na
eksport danych.
Sposób postępowania:
1. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
2. Wybierz grupę parametrów Device > Country settings (Urządzenie > Ustawienia krajowe).
3. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
4. Na rozwijanej liście Date format (Format daty) wybierz format daty:
Skrót
Objaśnienie
DD
Dzień
MM
Miesiąc
YYYY
Rok
5. Naciśnij [Save] (Zapisz).
6.4
Ustawianie formatu liczb
Informacja o braku wpływu na eksport danych
Zmiana formatu ma wpływ jedynie na sposób jego wyświetlania na interfejsie użytkownika i
wyświetlaczu urządzenia Cluster Controller. Zmiana formatu nie ma żadnego wpływu na
eksport danych.
Sposób postępowania:
1. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
2. Wybierz grupę parametrów Device > Country settings (Urządzenie > Ustawienia krajowe).
3. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
4. Na rozwijanej liście Number format (Format liczb) wybierz format liczb.
5. Naciśnij [Save] (Zapisz).
6.5
Ustawianie formatu czasu
Informacja o braku wpływu na eksport danych
Zmiana formatu ma wpływ jedynie na sposób jego wyświetlania na interfejsie użytkownika i
wyświetlaczu urządzenia Cluster Controller. Zmiana formatu nie ma żadnego wpływu na
eksport danych.
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
39
6 Ustawienia systemowe
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Sposób postępowania:
1. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
2. Wybierz grupę parametrów Device > Country settings (Urządzenie > Ustawienia krajowe).
3. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
4. Na rozwijanej liście Time format (Format czasu) wybierz format czasu:
Skrót
Objaśnienie
HH
Format 24-godzinny
hh
Format 12-godzinny
mm
Minuty
ss
Sekundy
5. Naciśnij [Save] (Zapisz).
6.6
Ustawianie jednostki temperatury
1. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
2. Wybierz grupę parametrów Device > Country settings (Urządzenie > Ustawienia krajowe).
3. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
4. Na rozwijanej liście Unit of temperature (Jednostka temperatury) wybierz jednostkę
temperatury.
5. Naciśnij [Save] (Zapisz).
6.7
6.7.1
Ustawianie czasu systemowego instalacji
Informacje dotyczące czasu systemowego instalacji
Jako czas systemowy instalacji określamy datę oraz godzinę obowiązującą w danej instalacji.
Czas systemowy instalacji jest ustawiany za pomocą urządzenia Cluster Controller i przekazywany
do wszystkich falowników w instalacji.
Przy wprowadzeniu do instalacji kolejnych produktów komunikacyjnych, automatycznie zostaje w
nich zastosowany ustawiony czas systemowy instalacji.
Przy zmianie czasu systemowego instalacji nowy czas zostaje niezwłocznie zastosowany we
wszystkich falownikach. W innych produktach komunikacyjnych w instalacji czas systemowy
zostaje zastosowany później, jednak nie dłużej niż po 7 godzinach.
Czas systemowy instalacji można wprowadzić ręcznie w urządzeniu C;uster Controller lub
zsynchronizować go w Internecie z serwerem czasu.
40
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
6 Ustawienia systemowe
Ryzyko utraty danych instalacji wskutek zmiany czasu systemowego instalacji
Zmiana czasu systemowego instalacji może mieć wpływ na dotychczas zarejestrowane dane
dotyczące instalacji. Przy cofnięciu godziny lub daty Cluster Controller może nadpisać już
zapisane dane dotyczące instalacji.
• Czas systemowy instalacji należy zmieniać tylko wtedy, gdy jest to zupełnie nieodzowne.
6.7.2
Synchronizacja czasu systemowego instalacji poprzez
Internet
Czas systemowy instalacji można synchronizować automatycznie lub ręcznie poprzez Internet.
Jako źródło synchronizacji służy albo Sunny Portal albo serwer NTP. Rejestracja na Sunny Portal
nie jest konieczna.
Sposób postępowania:
1. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
2. Wybierz grupę parametrów Device > Time settings (Urządzenie > Ustawienia czasu).
3. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
4. W razie potrzeby ustaw na rozwijanej liście Standard/Daylight Saving Time conversion
on (Automatyczne przełączanie czasu zimowego i letniego włączone) automatyczne
przełączanie z czasu letniego na zimowy i odwrotnie.
5. W razie potrzeby na rozwijanej liście Automatic time synchronization (Automatyczna
synchronizacja czasu) ustaw automatyczną synchronizację czasu.
6. Na rozwijanej liście Time synchronisation source (Źródło synchronizacji czasu) wybierz
źródło synchronizacji czasu.
7. Jeśli jako źródło synchronizacji czasu będzie stosowany serwer NTP, w polu NTP server
wprowadź nazwę lub adres IP wybranego serwera NTP.
8. Na rozwijanej liście Time zone (Strefa czasowa) wybierz strefę czasową.
9. Naciśnij [Save] (Zapisz).
☑ Przy stosowaniu automatycznej synchronizacji czasu Cluster Controller dokonuje
codziennie około 21:00 synchronizacji czasu z portalem Sunny Portal lub serwerem
NTP.
10. Aby ręcznie uruchomić synchronizację czasu, w polu Trigger time synchronization
(Uruchomienie synchronizacji czasu) naciśnij przycisk ekranowy [Execute] (Wykonaj).
☑ W przypadku ręcznej synchronizacji czasu Cluster Controller synchronizuje datę i godzinę ze
źródłem synchronizacji czasu. Synchronizacja czasu zakończyła się pomyślnie, jeśli w polu
Set PV system time (Ustaw czas systemowy instalacji) wyświetlona zostanie godzina.
☑ Wynik ręcznej synchronizacji czasu jest zapisywany w protokole zdarzeń (patrz rozdział 9.1,
strona 55).
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
41
6 Ustawienia systemowe
6.7.3
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Ręczne ustawianie czasu systemowego instalacji
1. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
2. Wybierz grupę parametrów Device > Time settings (Urządzenie > Ustawienia czasu).
3. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
4. W razie potrzeby ustaw na rozwijanej liście Standard/Daylight Saving Time conversion
on (Automatyczne przełączanie czasu zimowego i letniego włączone) automatyczne
przełączanie z czasu letniego na zimowy i odwrotnie.
5. W polu Set PV system time (Ustaw czas systemowy instalacji) ustaw dla instalacji aktualną
datę i godzinę.
6. Na rozwijanej liście Time zone (Strefa czasowa) wybierz strefę czasową.
7. Naciśnij [Save] (Zapisz).
42
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
7 Konfiguracja urządzeń
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
7
Konfiguracja urządzeń
7.1
Ustawianie charakterystyki czujnika nasłonecznienia
Jeśli do urządzenia Cluster Controller podłączony został czujnik nasłonecznienia, za pomocą
interfejsu użytkownika urządzenia Cluster Controller należy ustawić charakterystykę czujnika. W
ten sposób określone w mA sygnały prądowe z czujnika nasłonecznienia będą przeliczane i
wyświetlane przez Cluster Controller jako wartości nasłonecznienia określone W/m2.
Warunek:
☐ Do urządzenia Cluster Controller podłączony jest czujnik nasłonecznienia (patrz instrukcja
instalacji urządzenia Cluster Controller).
Sposób postępowania:
1. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
2. Wybierz grupę parametrów Meteorology > Enviroment > Insolation sensor >
Characteristic (Meteorologia > Środowisko > Czujnik nasłonecznienia > Charakterystyka).
3. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
4. Wybierz charakterystykę dla podłączonego czujnika nasłonecznienia (patrz instrukcja
producenta).
5. Naciśnij [Save] (Zapisz).
7.2
7.2.1
Ustawienia parametrów
Ustawianie parametrów klasy urządzeń
Jako klasa urządzeń określane są wszystkie urządzenia tego samego typu. Wszystkie urządzenia
z jednej klasy urządzeń można skonfigurować jednocześnie. Urządzeń z rożnych klas nie można
skonfigurować jednocześnie. Dlatego przed edytowaniem innej klasy urządzeń należy zapisać
wszystkie zmiany w aktualnie edytowanej klasie.
Możliwości ustawiania parametrów w klasie urządzeń zależą od uprawnień przypisanych do
danej grupy użytkowników (patrz rozdział 4.1, strona 22).
Sposób postępowania:
1. Na drzewie instalacji wybierz instalację, a w menu urządzenia - menu Settings (Ustawienia).
2. Wybierz grupę parametrów, w której znajduje się konfigurowany parametr.
☑ Poszczególne klasy urządzeń są wyszczególnione w nawiasach za nazwą grupy
parametrów, np. Device (Communication products) (Urządzenie (Produkty
komunikacyjne)). Odczyt danych z urządzeń może trochę potrwać.
3. W grupie parametrów wybranej klasy urządzeń naciśnij przycisk [Edit] (Edytuj).
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
43
7 Konfiguracja urządzeń
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
4. Ustaw wybrany parametr.
5. Naciśnij [Save] (Zapisz).
☑ Ustawienia zostaną zapisane w urządzeniu Cluster Controller, a następnie przesłane do
wszystkich urządzeń z danej klasy urządzeń. Podczas procesu zapisywania na interfejsie
użytkownika w Cluster Controller wyświetlany jest symbol klepsydry; proces ten może trwać
wiele godzin, jeśli napięcie wejściowe DC w falowniku jest zbyt niskie (np. nocą).
7.2.2
Ustawianie parametrów pojedynczego urządzenia
Możliwości ustawiania parametrów w urządzeniu zależą od uprawnień przypisanych do danej
grupy użytkowników (patrz rozdział 4.1, strona 22).
Sposób postępowania:
1. Na drzewie instalacji wybierz urządzenie, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
2. Wybierz grupę parametrów, w której znajduje się konfigurowany parametr. Prosimy
pamiętać, że odczytanie wartości może chwilę potrwać, gdyż są one sczytywane
bezpośrednio z urządzenia.
3. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
4. Ustaw wybrany parametr.
5. Naciśnij [Save] (Zapisz).
☑ Ustawienia zostaną zapisane w Cluster Controller, a następnie przesłane do danego
urządzenia. Podczas procesu zapisywania na interfejsie użytkownika w Cluster Controller
wyświetlany jest symbol klepsydry; proces ten może trwać wiele godzin, jeśli napięcie
wejściowe DC w falowniku jest zbyt niskie (np. nocą).
7.3
Dezaktywowanie funkcji Webconnect falowników
Jeśli w falownikach z instalacji fotowoltaicznej jest włączona funkcja Webconnect, należy ją
dezaktywować, aby uniknąć niepotrzebnych prób nawiązania łączności pomiędzy falownikami a
portalem Sunny Portal. Standardowo funkcja Webconnect jest aktywowana w falownikach.
Do wyboru są następujące możliwości:
• Jednoczesne dezaktywowanie funkcji Webconnect w kilku falownikach
• Dezaktywowanie funkcji Webconnect w jednym falowniku
Jednoczesne dezaktywowanie funkcji Webconnect w kilku falownikach
1. Na drzewie instalacji wybierz instalację, a w menu urządzenia - menu Settings (Ustawienia).
☑ Poszczególne klasy urządzeń są wyszczególnione w nawiasach za nazwą grupy
parametrów, np. Device (Communication products) (Urządzenie (Produkty
komunikacyjne)). Odczyt danych z urządzeń może trochę potrwać.
2. Wybierz grupę parametrów External communication > Webconnect (Komunikacja
zewnętrzna > Webconnect).
3. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
44
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
7 Konfiguracja urządzeń
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
4. Na rozwijanej liście Activated (Włączona) wybierz wartość No (Nie).
5. Naciśnij [Save] (Zapisz).
☑ Ustawienia zostaną zapisane w urządzeniu Cluster Controller, a następnie przesłane do
wszystkich urządzeń z danej klasy urządzeń. Podczas procesu zapisywania na interfejsie
użytkownika w Cluster Controller wyświetlany jest symbol klepsydry; proces ten może trwać
wiele godzin, jeśli napięcie wejściowe DC w falowniku jest zbyt niskie (np. nocą).
Dezaktywowanie funkcji Webconnect w jednym falowniku
1. Na drzewie instalacji wybierz falownik, a w menu urządzenia - menu Settings (Ustawienia).
2. Wybierz grupę parametrów External communication > Webconnect (Komunikacja
zewnętrzna > Webconnect).
3. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
4. Na rozwijanej liście Activated (Włączona) wybierz wartość No (Nie).
5. Naciśnij [Save] (Zapisz).
7.4
Zapisywanie i przywracanie konfiguracji urządzenia
Cluster Controller
Zapisywanie konfiguracji urządzenia
1. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Update and
save (Aktualizacja i zapis).
2. Wybierz grupę parametrów Device configuration (Konfiguracja urządzenia) i naciśnij
przycisk [Save device configuration] (Zapisz konfigurację urządzenia.
3. W razie potrzeby zmień miejsce zapisania i nazwę pliku z kopią zapasową.
4. Naciśnij [Save] (Zapisz).
☑ Konfiguracja urządzenia zostanie pobrana i zapisana.
Przywracanie konfiguracji urządzenia
Konieczność stosowania prawidłowej wersji oprogramowania sprzętowego
Przy przywracaniu konfiguracji urządzenia można korzystać tylko z plików konfiguracyjnych
w tej samej lub starszej wersji oprogramowania sprzętowego jak wersja zainstalowana w
urządzeniu Cluster Controller.
Sposób postępowania:
1. Zaloguj się do urządzenia Cluster Controller jako Instalator.
2. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Update and
save (Aktualizacja i zapis).
3. Wybierz grupę parametrów Device configuration (Konfiguracja urządzenia) i w polu
Restore device configuration (*.bak) (Przywróć konfigurację urządzenia) naciśnij przycisk
ekranowy [Browse ...] (Przeglądaj).
☑ Otworzy się okno wyboru pliku.
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
45
7 Konfiguracja urządzeń
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
4. Wybierz plik konfiguracyjny i naciśnij przycisk [Open] (Otwórz).
☑ Nazwa wybranego pliku konfiguracyjnego zostanie wyświetlona w polu Restore
device configuration (*.bak) (Przywróć konfigurację urządzenia).
5. Naciśnij [Execute] (Wykonaj).
☑ Plik konfiguracyjny zostanie załadowany i konfiguracja urządzenia zostanie przywrócona.
Cluster Controller włącza się z powrotem.
46
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
8
8 Eksportowanie danych dotyczących instalacji
Eksportowanie danych dotyczących instalacji
8.1
Opcje eksportu
Cluster Controller może zapisywać wartości chwilowe i parametry urządzeń w instalacji,
wyświetlać je i udostępniać w celu edycji. Dane dotyczące instalacji można zapisać w
wewnętrznej pamięci urządzenia Cluster Controller lub w zewnętrznej pamięci. Pamięć
wewnętrzna ma ograniczoną pojemność. Jeśli ilość wolnego miejsca w pamięci wewnętrznej
spadnie do 10% lub poniżej, stare dane dotyczące instalacji zostaną usunięte aż ilość wolnego
miejsca w pamięci osiągnie poziom 20%. Dlatego dane dotyczące instalacji należy regularnie
zapisywać w zewnętrznej pamięci. Do wyboru są następujące opcja eksportowania danych
dotyczących instalacji:
Opcja
Objaśnienie
Eksport na nośnik danych USB
Dane dotyczące instalacji są eksportowane na nośnik danych
USB podłączony do urządzenia Cluster Controller (patrz rozdział 8.4, strona 50).
Eksport na zintegrowany serwer
FTP
Dane dotyczące instalacji są eksportowane na serwer FTP
wbudowany w urządzeniu Cluster Controller (patrz rozdział 8.5, strona 51).
Zintegrowany serwer FTP umożliwia bezpośredni dostęp do
wyeksportowanych danych instalacji. Dostęp do zintegrowanego serwera FTP jest chroniony hasłem dostępu do instalacji
przypisanym do danej grupy użytkowników.
Eksport na zewnętrzny serwer
FTP
Dane dotyczące instalacji są eksportowane na zewnętrzny serwer FTP za pomocą funkcji FTP-Push (patrz rozdział 8.6, strona 52).
Eksport na Sunny Portal
Dane dotyczące instalacji są wysyłane w konfigurowalnych odstępach czasu na portal internetowy Sunny Portal (patrz rozdział 11.2, strona 61).
8.2
8.2.1
Formaty eksportu danych
Format CSV
Przy wyborze formatu CSV Cluster Controller tworzy każdego dnia plik CSV i zapisuje w nim co 5
minut zebrane dane dotyczące instalacji. Poszczególne dane są oddzielane w pliku CSV za
pomocą średnika. Separator dziesiętny i format czasu stosowane w pliku CSV zależą od
wprowadzonych w urządzeniu Cluster Controller ustawień krajowych (patrz rozdział 6.3, strona
39).
Ścieżka katalogu i układ nazwy pliku
Ścieżka katalogu: .../CSV/[YYYY]/[MM]/
Układ nazwy pliku: [YYYYMMDD].csv
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
47
8 Eksportowanie danych dotyczących instalacji
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Przykład: plik z dziennymi raportami z 15.10.2012
.../CSV/2012/10/20121015.csv
Układ pliku (przykład)
Wiers Objaśnienie
z
1
Metadane pliku CSV
2
Pusty wiersz
3
Nazwa urządzenia (numer seryjny lub zmieniona nazwa urządzenia)
4
Typ urządzenia
5
Numer seryjny urządzenia
6
Określenie wartości
7
Rodzaj wartości
8
Format daty i godziny
9
Stempel czasowy (= dana i go- Wartość
dzina) dla wygenerowania danej
wartości przez urządzenie
10
...
8.2.2
Jednostka miary wartości
...
Format XML
Przy wyborze formatu XML Cluster Controller tworzy każdego dnia katalog i zapisuje w nim co 5
minut zebrane dane dotyczące instalacji w formie plików XML. Co 15 minut pliki XML są
kompresowane do pliku ZIP, który zawiera po 3 pliki XML.
Ścieżka katalogu i układ nazwy pliku
Ścieżka katalogu: .../XML/[YYYY]/[MM]/[YYYYMMDD]/
Układ nazwy pliku XML: [HHMMSS].xml
Układ nazwy skompresowanego pliku ZIP: [HHMMSS].zip
Przykład: plik z dziennymi raportami z 15.10.2012 z godziny 9:48:02
.../XML/2012/10/20121015/094802.xml
48
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
8 Eksportowanie danych dotyczących instalacji
Układ pliku (przykład)
Nazwa
Objaśnienie
Info
Informacja
Created
Data utworzenia
Culture
Język
UtcOffset
Przesunięcie czasowe w minutach względem UTC
DST
Przełączanie pomiędzy czasem letnim a zimowym
MeanPublic
Wartości średnie
CurrentPublic
Wartości chwilowe
Key
Nazwa elementu, na którą składają się nazwa urządzenia, numer seryjny
urządzenia i nazwa parametru
Poszczególne wartości są oddzielone od siebie dwukropkiem.
Przykład: D <Key>SENS0700:5141:TmpMdul C</Key>
Min
Najniższa wartość w interwale pomiarowym określona przez wszystkie urządzenia podłączone do Cluster Controller
Max
Najwyższa wartość w interwale pomiarowym określona przez wszystkie urządzenia podłączone do Cluster Controller
Mean
Średnia wartość w interwale pomiarowym określona przez wszystkie urządzenia podłączone do Cluster Controller
Base
Liczba wartości pomiarowych w interwale / Liczba zmierzonych wartości
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
49
8 Eksportowanie danych dotyczących instalacji
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Nazwa
Objaśnienie
Period
Długość interwału pomiarowego w sekundach
TimeStamp
Stempel czasowy dla obliczenia wartości średniej
8.3
Ustawianie nazwy wartości pomiarowej
Wartości pomiarowe można wyświetlać w następujący sposób:
• Jako techniczną nazwę wartości pomiarowej, przykład: Metering.TotWhOut
• Jako indywidualną nazwę wartości pomiarowej, przykład: Łączny uzysk energii
Sposób postępowania:
1. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
2. Wybierz grupę parametrów Data logging > Export (Rejestracja danych > Eksport).
3. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
4. Określ nazwę wartości pomiarowej:
• Aby wyświetlać dane pomiarowe w formie indywidualnej nazwy, na rozwijanej liście
Measurement name in local language (Wartość pomiarowa w miejscowym języku)
zaznacz opcję Yes (Tak).
• Aby wyświetlać dane pomiarowe jako nazwę techniczną, na rozwijanej liście
Measurement name in local language (Wartość pomiarowa w miejscowym języku)
zaznacz opcję No (Nie).
5. Naciśnij [Save] (Zapisz).
8.4
Eksportowanie danych dotyczących instalacji na
nośnik pamięci USB
Poniżej podane są przybliżone okresy archiwizacji danych dotyczących instalacji w zależności od
pojemności pamięci w nośniku danych USB i konfiguracji instalacji:
Liczba podłączonych falowników
Przybliżony okres archiwizacji
Pojemność pamięci 4 GB
Pojemność pamięci 8 GB
5
10 lat
20 lat
10
5 lat
10 lat
25
2 lat
4 lat
50
1 rok
2 lat
75
9 miesięcy
18 miesięcy
Warunki:
☐ Maks. pojemność pamięci: 2 TB
☐ Nośnik danych USB musi być sformatowany w systemie plików FAT16 lub FAT32.
50
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
8 Eksportowanie danych dotyczących instalacji
Sposób postępowania:
• Podłącz nośnik danych USB do złącza USB 1 w urządzeniu Cluster Controller.
☑ Cluster Controller eksportuje dane dotyczące instalacji w wybranym formacie eksportu
na nośnik pamięci USB w zależności od ilości wolnego miejsca w pamięci (patrz
rozdział 8.1, strona 47).
8.5
8.5.1
Eksportowanie danych na zintegrowany serwer FTP
Ustawianie formatu eksportu danych instalacji
1. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
2. Wybierz grupę parametrów Data logging > Export (Rejestracja danych > Eksport).
3. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
4. Wybierz format eksportu danych instalacji:
• Aby eksportować dane dotyczące instalacji w formacie CSV, na rozwijanej liście Data
export in CSV format (Eksport danych w formacie CSV) wybierz opcję Yes (Tak)
(ustawienie domyślne).
• Aby eksportować dane dotyczące instalacji w formacie XML, na rozwijanej liście Data
export in XML format (Eksport danych w formacie XML) wybierz opcję Yes (Tak).
5. Naciśnij [Save] (Zapisz).
8.5.2
Aktywowanie lub dezaktywowanie zintegrowanego
serwera FTP
1. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
2. Wybierz grupę parametrów Device > FTP server (Urządzenie > Serwer FTP).
3. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
4. Wprowadź ustawienia dla zintegrowanego serwera FTP:
• Aby aktywować zintegrowany serwer FTP, na rozwianej liście Activated (Włączony)
wybierz opcję Yes (Tak).
• Aby dezaktywować zintegrowany serwer FTP, na rozwianej liście Activated (Włączony)
wybierz opcję No (Nie) (ustawienie fabryczne).
5. Naciśnij [Save] (Zapisz).
8.5.3
Łączenie się ze zintegrowanym serwerem FTP za pomocą
przeglądarki internetowej
Warunek:
☐ Zintegrowany serwer FTP musi być aktywowany (patrz rozdział 8.5.2, strona 51).
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
51
8 Eksportowanie danych dotyczących instalacji
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Przykład: Wprowadzanie adresu IP, identyfikatora użytkownika i hasła
dostępu do instalacji
Aby zalogować się w urządzeniu Cluster Controller o adresie IP 192.169.4.2 jako instalator za
pomocą hasła „1111", wprowadź następującą treść:
ftp://installer:[email protected]
Sposób postępowania:
1. Wprowadź do wiersza adresowego przeglądarki internetowej adres IP urządzenia Cluster
Controller, identyfikator użytkownika oraz hasło dostępu do instalacji w następującej formie:
ftp://[Identyfikator użytkownika]:[Hasło]@[Adres IP].
Należy przy tym zastosować następujący identyfikator użytkownika:
Identyfikator użytkownika
Objaśnienie
Installer
Identyfikator użytkownika dla grupy użytkowników Instalator
User
Identyfikator użytkownika dla grupy użytkowników Użytkownik
2. Naciśnij przycisk Enter.
☑ W przeglądarce internetowej zostanie wyświetlona struktura katalogów w
zintegrowanym serwerze FTP. Zapisane dane można wyświetlić lub pobrać potrzebne
dane.
3. Opróżnij pamięć podręczną przeglądarki internetowej. W ten sposób Twoje dane logowania
zostaną usunięte z podręcznej pamięci, co pozwoli zapobiec dostępowi do zintegrowanego
serwera FTP przez osoby nieupoważnione.
8.6
8.6.1
Dodatkowy eskport danych dotyczących instalacji na
zewnętrzny serwer FTP (funkcja FTP Push)
Aktywacja lub dezaktywacja funkcji FTP Push
Aktywacja funkcji FTP Push
Za pomocą funkcji FTP Push Cluster Controller może załadować zgromadzone dane dotyczące
instalacji na dowolny zewnętrzny serwer FTP. Standardowo dla funkcji FTP Push jest ustawiony port
21. Zgromadzone dane dotyczące instalacji będą przesyłane co 15 minut w wybranym formacie
danych do określonego katalogu.
Warunki:
☐ W ustawieniach zapory internetowej routera musi być odblokowany port 21.
☐ W serwerze FTP musi być włączona funkcja „Append". W ten sposób nowe dane będą
zapisywane do pliku na serwerze FTP, dzięki czemu zmniejszy się wolumen transmitowanych
danych.
52
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
8 Eksportowanie danych dotyczących instalacji
Sposób postępowania:
1. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
2. Wybierz grupę parametrów Further Applications > FTP Push (Inne aplikacje - FTP Push).
3. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
4. Wybierz format eksportu danych instalacji:
• Aby eksportować dane w formacie CSV, w polu Data export in CSV format (Eksport
danych w formacie CSV) wybierz opcję Yes (Tak).
• Aby eksportować dane w formacie XML, w polu Data export in XML format (Eksport
danych w formacie XML) wybierz opcję Yes (Tak).
5. W polu Login wprowadź nazwę logowania zewnętrznego serwera FTP.
6. W polu Port wprowadź port sieciowy zewnętrznego serwera FTP.
7. W polu Password (Hasło) wprowadź hasło dostępu do zewnętrznego serwera FTP.
8. W polu Server path (Ścieżka na serwerze) wprowadź podkatalog na zewnętrznym
serwerze FTP, do którego Cluster Controller powinien zapisać dane.
9. W polu Server wprowadź nazwę lub adres IP zewnętrznego serwera FTP.
10. Naciśnij [Save] (Zapisz).
11. Wykonaj test połączenia. W tym celu na polu Connection test (Test połączenia) naciśnij
przycisk ekranowy [Execute] (Wykonaj).
☑ Cluster Controller przeprowadzi test połączenia. W polu Result of the last connection test
(Wynik ostatniego testu połączenia) wyświetlone zostanie słowo OK.
✖ Test połączenia nie zakończył się powodzeniem?
• Usunąć usterkę (patrz rozdział 18.2, strona 105).
Dezaktywacja funkcji FTP Push
1. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
2. Wybierz grupę parametrów Further Applications > FTP Push (Inne aplikacje - FTP Push).
3. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
4. Dezaktywuj eksport danych dotyczących instalacji:
• W polu Data export in CSV format (Eksport danych w formacie CSV) wybierz opcję
No (Nie).
• W polu Data export in XML format (Eksport danych w formacie XML) wybierz opcję
No (Nie).
5. Naciśnij [Save] (Zapisz).
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
53
8 Eksportowanie danych dotyczących instalacji
8.6.2
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Sprawdzenie funkcji FTP Push
1. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
2. Wybierz grupę parametrów Further Applications > FTP Push (Inne aplikacje - FTP Push).
3. W polu Connection test (Test połączenia) naciśnij przycisk ekranowy [Execute] (Wykonaj).
☑ Cluster Controller przeprowadzi test połączenia. W polu Result of the last connection test
(Wynik ostatniego testu połączenia) wyświetlone zostanie słowo OK.
✖ Test połączenia nie zakończył się powodzeniem?
• Usunąć usterkę (patrz rozdział 18.2, strona 105).
54
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
9
9.1
9 Monitorowanie instalacji
Monitorowanie instalacji
Wyświetlanie zdarzeń
Dla każdego urządzenia w instalacji można wyświetlić protokół zdarzeń. W protokole zdarzeń
zapisywane są wszystkie zdarzenia w urządzeniu (informacje na temat rodzajów zdarzeń w menu
Events patrz Rozdział 4.2.4.6, strona 31). Protokół obejmuje do 500 zdarzeń.
Sposób postępowania:
1. Aby wyświetlić zdarzenia w urządzeniu, na drzewie instalacji wybierz urządzenie, a w menu
urządzenia - menu Events (Zdarzenia).
2. W przypadku wystąpienia zdarzenia oznaczonego symbolem klucza ( ) należy
skontaktować się z użytkownikiem posiadającym uprawnienia Instalatora i podać mu numer
seryjny urządzenia i numer zdarzenia.
3. W przypadku wystąpienia zdarzenia oznaczonego symbolem słuchawki telefonicznej ( )
należy skontaktować się z użytkownikiem posiadającym uprawnienia Instalatora i podać mu
numer seryjny urządzenia i numer zdarzenia. Użytkownik z uprawnieniami Instalatora
skontaktuje się z serwisem.
9.2
Ustawianie alarmów
Funkcja alarmowa umożliwia otrzymywanie pocztą elektroniczną powiadomień o wystąpieniu w
instalacji zdarzeń krytycznych. Cluster Controller uwzględnia przy tym zdarzenia z ostatnich 24
godzin. Zdarzeniami krytycznymi są np. zdarzenia typu Error (Błąd), które mogą prowadzić do
zmniejszenia uzysku energii.
Sposób postępowania:
1. Zaloguj się do urządzenia Cluster Controller jako Instalator.
2. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
3. Wprowadź ustawienia dla serwera SMTP:
• Wybierz grupę parametrów External communication > SMTP (Komunikacja
zewnętrzna > SMTP).
• Naciśnij [Edit] (Edytuj).
• Na rozwijanej liście Encryption (Szyfrowanie) wybierz rodzaj szyfrowania.
• W polu Login wprowadź nazwę logowania serwera SMTP.
• W razie potrzeby wprowadź w polu Alternative e-mail sender address (optional)
(Alternatywny adres nadawcy (opcja)) adres poczty elektronicznej, który w mejlu będzie
wyświetlany jako nadawca wiadomości. Jeśli nie zostanie określony alternatywny adres
poczty elektronicznej nadawcy, jako adres nadawcy mejla będzie wyświetlany adres
poczty elektronicznej z pola Login.
• W polu Port wprowadź port sieciowy, pod którym jest osiągalny serwer SMTP.
Wskazówka: typowe porty serwerów SMTP są oznaczone numerami 25, 465 i 587.
Przy stosowaniu portu 465 połączenie jest szyfrowane, niezależnie od wybranego
rodzaju szyfrowania.
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
55
9 Monitorowanie instalacji
4.
5.
6.
7.
☑
✖
✖
56
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
• W polu Password (Hasło) wprowadź hasło dostępu do serwera SMTP.
• W polu Server wprowadź nazwę lub adres IP serwera SMTP.
• Naciśnij [Save] (Zapisz).
Wprowadź ustawienia dla wysyłania alarmów pocztą elektroniczną:
• Wybierz grupę parametrów Further Applications > Alarm > Email (Inne aplikacje >
Alarmowanie > Mejl).
• Naciśnij [Edit] (Edytuj).
• W polu Activated (Włączone) wybierz wartość Yes (Tak).
• Jeśli mejl będzie wyświetlany w innym języku niż aktualnie ustawiony, na rozwijanej liście
Language (Język) wybierz język tworzenia wiadomości elektronicznej.
• W polu Email address(es) (Adres (-y) poczty elektronicznej) wprowadź adres poczty
elektronicznej odbiorcy. Przy wprowadzaniu kliku adresów poczty elektronicznej, należy
je oddzielać od siebie przecinkiem lub średnikiem.
W razie potrzeby ustaw filtr wysłania alarmów:
• Wybierz grupę Filter settings (Ustawienia filtrów).
• Jeśli przy wystąpieniu zdarzeń dotyczących zadanej mocy biernej nie powinny być
wysyłane żadne alarmy, na rozwijanej liście Alarm at reactive power specification
(Alarm dotyczący zadanej mocy biernej) wybierz opcję No (Nie).
• Jeśli przy wystąpieniu zdarzeń dotyczących ograniczenia mocy czynnej nie powinny być
wysyłane żadne alarmy, na rozwijanej liście Alarm at active power limit (Alarm przy
ograniczeniu mocy czynnej) wybierz opcję No (Nie).
Naciśnij [Save] (Zapisz).
Sprawdź funkcjonowanie wysyłania alarmów pocztą elektroniczną:
• Wybierz grupę E-mail.
• W polu Send test e-mail (Wyślij mejl próbny) naciśnij na przycisk ekranowy [Execute]
(Wykonaj).
Cluster Controller wysyła mejl próbny na podany adres poczty elektronicznej. W polu Result
of the last e-mail dispatch (Wynik ostatniej wysyłki poczty elektronicznej) zostanie
wyświetlone słowo OK.
Mejl próbny nie został wysłany?
Możliwa przyczyna błędu: Wprowadzony został nieprawidłowy adres poczty elektronicznej,
brak jest połączenia z Internetem lub ustawienia sieciowe urządzenia Cluster Controller są
nieprawidłowe.
• Wprowadź prawidłowy adres poczty elektronicznej.
• Połącz się z Internetem.
• Wprowadź prawidłowe ustawienia SMTP dla urządzenia Cluster Controller.
• Jeśli w lokalnej sieci znajduje się serwer proxy, sprawdź, czy Cluster Controller posiada
prawidłowe ustawienia dla serwera proxy.
Mejl próbny nie dotarł?
• Sprawdź w skrzynce odbiorczej katalog ze spamem.
• Sprawdź lokalne ustawienia sieciowe i w razie potrzeby zmodyfikuj je.
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
10 Zarządzanie instalacją i wymiana komponentów
10 Zarządzanie instalacją i wymiana komponentów
10.1 Zmiana nazwy instalacji lub urządzenia
1. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
2. Wybierz grupę parametrów Type Label > Type Label (Tabliczka znamionowa > Tabliczka
znamionowa).
3. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
4. Aby zmienić nazwę instalacji, wprowadź w polu Name of PV system (Nazwa instalacji
fotowoltaicznej) wybraną nazwę.
5. Aby zmienić nazwę urządzenia, wprowadź w polu Device name (Nazwa urządzenia)
wybraną nazwę urządzenia.
6. Naciśnij [Save] (Zapisz).
10.2 Stosowanie modułu Energy Meter w instalacji
fotowoltaicznej
Cluster Controller obsługuje obecnie maks. 1 moduł Energy Meter. Energy Meter musi być
stosowany jako urządzenie pomiarowe oddawanej do sieci mocy czynnej w punkcie przyłączenia
do sieci. Cluster Controller automatycznie wykrywa moduł Energy Meter. Jeśli w posiadanej
instalacji fotowoltaicznej znajduje się więcej niż 1 moduł Energy Meter, należy sprawdzić, czy
automatycznie wykryty moduł Energy Meter jest tym modułem, który jest zainstalowany w punkcie
przyłączenia do sieci jako urządzenie pomiarowe. W tym celu potrzebny jest numer seryjny
modułu Energy Meter. Wskazówka: Numer seryjny jest podany na tabliczce znamionowej modułu
Energy Meter.
Sposób postępowania:
1. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
2. Wybierz grupę parametrów PV system communication > Measured values > Meter on
Speedwire (Komunikacja w instalacji > Wartości pomiarowe > Licznik w Speedwire).
3. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
4. Sprawdź, czy w polu Serial number (Numer seryjny) wyświetlany jest numer seryjny licznika
Energy Meter podłączonego w punkcie przyłączenia do sieci. Jeśli wyświetlany numer seryjny
nie jest prawidłowy, wykasuj wyświetlany numer seryjny i w jego miejsce wprowadź numer
seryjny właściwego modułu Energy Meter.
5. Naciśnij [Save] (Zapisz).
☑ Wybrany moduł Energy Meter będzie stosowany jako licznik energii w sieci Speedwire. Stan
licznika z poprzednio stosowanego modułu Energy Meter zostanie przeniesiony do aktualnie
używanego modułu.
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
57
10 Zarządzanie instalacją i wymiana komponentów
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
10.3 Odczyt typu, numeru seryjnego urządzenia oraz
zainstalowanej w nim wersji oprogramowania
sprzętowego
1. Na drzewie instalacji wybierz urządzenie, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia). Wskazówka: Numer seryjny urządzenia Cluster Controller i wersja
oprogramowania sprzętowego w nim zainstalowanego są wyświetlane na dole z lewej strony
w pasku stanu.
2. Aby odczytać numer seryjny urządzenia, wybierz grupę parametrów Type Label > Type
Label (Tabliczka znamionowa > Tabliczka znamionowa).
3. Aby odczytać wersję oprogramowania sprzętowego zainstalowaną we wbudowanym
interfejsie komunikacyjnym (np. module transmisji danych SMA Speedwire/ Webconnect),
wybierz grupę parametrów Type Label > Type Label (Tabliczka znamionowa > Tabliczka
znamionowa). Wersja oprogramowania sprzętowego zainstalowanego w interfejsie
komunikacyjnym podana jest w polu Software package (Pakiet oprogramowania).
4. Aby odczytać wersję oprogramowania sprzętowego zainstalowanego w falowniku, wybierz
grupę parametrów Device Components > Type Label > Central assembly (Komponenty
urządzeń > Tabliczka znamionowa > Główny podzespół). Wersja oprogramowania
sprzętowego jest podana w polu Software version (Wersja oprogramowania).
10.4 Adresy IP urządzeń
10.4.1 Odczyt adresu IP urządzenia Cluster Controller
Adres IP urządzenia Cluster Controller można odczytać na dwa sposoby:
• Odczyt adresu IP z wyświetlacza
• Odczyt adresu IP z interfejsu użytkownika
Odczyt adresu IP z wyświetlacza
• Na wyświetlaczu urządzenia Cluster Controller przejdź do ekranu External communication
(Komunikacja zewnętrzna) i odczytaj adres IP urządzenia.
Odczyt adresu IP z interfejsu użytkownika
1. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
2. Wybierz grupę parametrów External communication (Komunikacja zewnętrzna) i odczytaj
adres IP.
• Jeśli Cluster Controller pobiera automatycznie swój adres IP poprzez serwer DHCP,
odczytaj adres w grupie DHCP.
• Jeśli Cluster Controller otrzymał statyczny adres IP odczytaj adres w grupie Ethernet.
58
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
10 Zarządzanie instalacją i wymiana komponentów
10.4.2 Odczyt adresu IP falownika
Adres IP falownika można odczytać na dwa sposoby:
• Odczyt adresu IP falownika na wyświetlaczu
• Odczyt adresu IP z interfejsu urządzenia Cluster Controller
Odczyt adresu IP falownika na wyświetlaczu
• Stuknij palcem 2 razy w pokrywę obudowy.
☑ Wyświetlacz wyświetla kolejno wersję oprogramowania sprzętowego, numer seryjny
falownika, NetID, adres IP, maskę podsieci, ustawiony zestaw danych krajowych i język
wyświetlacza.
Odczyt adresu IP z interfejsu urządzenia Cluster Controller
1. Na drzewie instalacji wybierz falownik, a w menu urządzenia - menu Instantaneous values
(Wartości chwilowe).
2. Wybierz grupę parametrów PV system communication > Speedwire (Komunikacja w
instalacji > Speedwire) i odczytaj adres IP.
10.5 Dodawanie falownika
1. Podłącz do urządzenia Cluster Controller nowy falownik (patrz instrukcja instalacji
urządzenia Cluster Controller).
2. Zaloguj się do urządzenia Cluster Controller jako Instalator.
☑ Nowy falownik zostanie przedstawiony na drzewie instalacji z symbolem kłódki.
3. Dostosuj hasło dostępu do falownika oznaczonego symbolem kłódki do hasła dostępu do
instalacji (patrz rozdział 15.3, strona 88).
4. Przy korzystaniu z portalu Sunny Portal, aktywuj falownik na portalu (patrz instrukcja obsługi
urządzenia Cluster Controller na Sunny Portal).
10.6 Wymiana urządzenia Cluster Controller lub falownika
Informacje dotyczące wymiany urządzenia Cluster Controller lub falownika stanowiącego część
składową instalacji z urządzeniem Cluster Controller podane są w instrukcji instalacji „
„Replacement of SMA Devices in PV Systems with Communication Products"" dostępnej pod
adresem www.SMA-Solar.com.
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
59
11 Sunny Portal
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
11 Sunny Portal
11.1 Rejestracja urządzenia Cluster Controller na portalu
Sunny Portal
Niemożność stosowania urządzenia Cluster Controller i modułu Sunny WebBox w
tej samej instalacji fotowoltaicznej zarejestrowanej na Sunny Portal
W instalacji fotowoltaicznej zarejestrowanej na Sunny Portal nie wolno stosować urządzenia
Cluster Controller razem z modułem Sunny WebBox.
• Aby do instalacji zarejestrowanej na Sunny Portal, w której jest już zainstalowany moduł
Sunny WebBox, móc wprowadzić urządzenie Cluster Controller, przed
zarejestrowaniem urządzenia Cluster Controller z instalacji fotowoltaicznej należy
usunąć moduł Sunny WebBox (patrz instrukcja obsługi urządzenia Cluster Controller na
Sunny Portal).
Sposób postępowania:
1. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
2. Jeśli w lokalnej sieci (LAN) znajduje się serwer proxy, wprowadź na interfejsie użytkownika
urządzenia Cluster Controller ustawienia dla serwera proxy (patrz rozdział 17.2, strona 96).
Pozwoli to urządzeniu Cluster Controller komunikować się z portalem Sunny Portal za
pomocą serwera proxy.
3. Wybierz grupę parametrów Sunny Portal > Basic settings (Sunny Portal > Ustawienia
podstawowe).
4. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
5. Aktywuj transmisję danych na Sunny Portal. W tym celu na rozwijanej liście Use Sunny
Portal (Używanie portalu Sunny Portal) wybierz opcję Yes (Tak).
6. W grupie User settings (Ustawienia użytkowników) wprowadź ustawienia użytkowników:
• W polu E-mail wprowadź adres poczty elektronicznej, na którą Sunny Portal powinien
przesłać dane dostępu.
☑ W polu ID of PV system (Identyfikator instalacji fotowoltaicznej) zostanie
automatycznie wprowadzony identyfikator instalacji fotowoltaicznej. Identyfikator
instalacji fotowoltaicznej wraz z adresm poczty elektronicznej i nazwą instalacji
pozwalają jednoznacznie zidentyfikować instalację na portalu Sunny Portal.
• W polu Name of PV system (Nazwa instalacji fotowoltaicznej) wprowadź nazwę, pod
którą instalacja będzie wyświetlana na portalu Sunny Portal.
60
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
11 Sunny Portal
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
7. Naciśnij [Save] (Zapisz).
8. Dokonaj rejestracji na portalu Sunny Portal. W tym celu w grupie Status and Actions (Stan i
czynności), w polu Register (Rejestracja) naciśnij przycisk ekranowy [Execute] (Wykonaj).
☑ Cluster Controller zsynchronizuje czas systemowy instalacji z portalem Sunny Portal i wykona
rejestrację. W polu Result of the last registration (Wynik ostatniej rejestracji) zostanie
wyświetlone słowo OK i Sunny Portal prześle dane dostępu na wprowadzony adres poczty
elektronicznej.
☑ Rejestracja pozostałych urządzeń w instalacji odbywa się automatycznie.
☑ Wynik rejestracji jest odnotowywany w protokole zdarzeń (patrz rozdział 9.1, strona 55).
✖ Rejestracja nie powiodła się?
• Usunąć usterkę (patrz rozdział 18.2, strona 105).
11.2 Ustawianie transmisji danych na Sunny Portal
Warunek:
☐ Posiadanie konta użytkownika na portalu Sunny Portal (patrz rozdział 11.1, strona 60).
Sposób postępowania:
1. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
2. Wybierz grupę parametrów Sunny Portal > Basic settings (Sunny Portal > Ustawienia
podstawowe).
3. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
4. Na rozwijanej liście Use Sunny Portal (Używanie portalu Sunny Portal) wybierz pożądaną
opcję:
Opcja
Objaśnienie
Yes
Aktywacja transmisji danych na Sunny Portal
No
Dezaktywacja transmisji danych na Sunny Portal
5. Naciśnij [Save] (Zapisz).
11.3 Konfigurowanie monitorowania komunikacji
W przypadku monitorowania komunikacji Cluster Controller wysyła cyklicznie, w ustawionych
odstępach czasowych sygnał na Sunny Portal. W przypadku braku tego sygnału Sunny Portal
informuje użytkownika o zdarzeniu zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi dla monitorowania
komunikacji (patrz instrukcja obsługi urządzenia Cluster Controller na Sunny Portal).
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
61
11 Sunny Portal
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Przykład: konfigurowanie monitorowania komunikacji
Dla wysyłki sygnału monitorowania komunikacji w urządzeniu Cluster Controller jest ustawiony
odstęp czasowy every 8 hours (co 8 godzin) na portalu Sunny Portal wybrane jest ustawienie
monitorowania komunikacji na poziomie Sharp (Wysoki). Jeśli po upływie 8 godzin i 15 minut
Sunny Portal nie otrzyma sygnału z urządzenia Cluster Controller, Sunny Portal wysyła pocztą
elektroniczną komunikat alarmowy. Po wysłaniu komunikatu alarmowego Sunny Portal wysyła
przez maks. 3 kolejne dni wiadomość przypominającą o występującej usterce komunikacji.
Zapisywanie nieudanych próby wysyłki w protokole zdarzeń
Jeśli próba wysyłki wiadomości nie powiedzie się (np. wskutek braku dostępu do portalu
Sunny Portal lub problemach sieciowych), Cluster Controller odnotowuje ten fakt w protokole
zdarzeń (patrz rozdział 9.1, strona 55).
Warunek:
☐ Posiadanie konta użytkownika na portalu Sunny Portal (patrz rozdział 11.1, strona 60).
Sposób postępowania:
1. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
2. Wybierz grupę parametrów Sunny Portal > Basic settings (Sunny Portal > Ustawienia
podstawowe).
3. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
4. Na rozwijanej liście Communication monitoring signal (Sygnał monitorowania
komunikacji) wybierz interwał czasowy (ustawienie fabryczne: every 8 hours (co 8 godzin)).
5. Naciśnij [Save] (Zapisz).
6. W razie potrzeby zmodyfikuj na portalu Sunny Portal ustawienia (stopień ważkości) dla
monitorowania komunikacji (patrz instrukcja obsługi urządzenia Cluster Controller na Sunny
Portal).
11.4 Ustawianie częstotliwości wysyłania danych
Możliwość wystąpienia opóźnienia przy wysyłaniu danych
Aby uniknąć nadmiernego transferu danych podczas ich przesyłania na Sunny Portal, Cluster
Controller może rozpoczynać wysyłkę danych nawet z 10 minutowym opóźnieniem.
W przypadku, gdy proces przesyłania danych na portal jeszcze trwa, a Cluster Controller
powinien już rozpocząć nowe przesyłanie danych (np. przy ustawionym interwale
wynoszącym 15 minut), Cluster Controller nie rozpoczyna transmisji, lecz czeka na kolejne
okno przesyłania danych.
Warunek:
☐ Posiadanie konta użytkownika na portalu Sunny Portal (patrz rozdział 11.1, strona 60).
62
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
11 Sunny Portal
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Sposób postępowania:
1. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
2. Wybierz grupę parametrów Sunny Portal > Basic settings (Sunny Portal > Ustawienia
podstawowe).
3. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
4. Na rozwijanej liście Upload frequency (Częstotliwość wysyłki) wprowadź interwał
czasowy:
Interwał czasowy
Objaśnienie
every 15 minutes
Dane będą wysyłane co 15 minut.
hourly
Dane będą wysyłane co 60 minut.
daily
Dane będą wysyłane codziennie ok. godziny 1:30.
5. Naciśnij [Save] (Zapisz).
11.5 Testowanie połączenia z portalem Sunny Portal
1. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
2. Wybierz grupę parametrów Sunny Portal > Status and Actions (Sunny Portal > Stan i
czynności).
3. W polu Portal connection test (Test połączenia z portalem) naciśnij na przycisk ekranowy [
Execute] (Wykonaj).
☑ Cluster Controller przeprowadzi test połączenia. W polu Result of the last connection test
(Wynik ostatniego testu połączenia) wyświetlone zostanie słowo OK.
✖ Test połączenia nie zakończył się powodzeniem?
• Usunąć usterkę (patrz rozdział 18.2, strona 105).
11.6 Modyfikacja identyfikatora instalacji fotowoltaicznej
na Sunny Portal
W poniższych przypadkach w Cluster Controller należy zmodyfikować identyfikator instalacji na
portalu Sunny Portal:
• Inne urządzenie komunikacyjne (np. Sunny WebBox) już przesłało dane dotyczące danej
instalacji na Sunny Portal.
• W urządzeniu Cluster Controller zostały przywrócone ustawienia fabryczne.
• Cluster Controller został wymieniony na inny Cluster Controller.
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
63
11 Sunny Portal
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Sposób postępowania:
1. Zaloguj się na portalu Sunny Portal przy użyciu posiadanych danych dostępu (patrz instrukcja
obsługi urządzenia Cluster Controller na Sunny Portal).
2. Aby do instalacji zarejestrowanej na Sunny Portal, w której jest już zainstalowany moduł
Sunny WebBox, móc wprowadzić urządzenie Cluster Controller, przed zarejestrowaniem
urządzenia Cluster Controller z instalacji fotowoltaicznej należy usunąć moduł Sunny
WebBox (patrz instrukcja obsługi urządzenia Cluster Controller na Sunny Portal).
3. Skopiuj identyfikator instalacji fotowoltaicznej na Sunny Portal.
• Wybierz Configuration > Plant properties (Konfiguracja > Właściwości instalacji).
• Otwórz zakładkę Plant Data (Dane instalacji).
• Naciśnij [Edit] (Edytuj).
• Skopiuj identyfikator instalacji fotowoltaicznej do schowka.
4. Zaloguj się do urządzenia Cluster Controller.
5. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
6. Wybierz grupę parametrów Sunny Portal > User settings (Sunny Portal > Ustawienia
użytkowników).
7. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
8. W polu ID of PV system (Identyfikator instalacji fotowoltaicznej) usuń aktualny wpis i
wprowadź numer wprowadzony do schowka.
9. Naciśnij [Save] (Zapisz).
64
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
12 Konfiguracja komunikacji za pomocą Modbus
12 Konfiguracja komunikacji za pomocą Modbus
12.1 Aktywacja serwera Modbus
Przy używaniu klienta Modbus za pomocą interfejsu użytkownika w urządzeniu Cluster Controller
należy aktywować serwer Modbus.
Sposób postępowania:
1. Zaloguj się do urządzenia Cluster Controller jako Instalator.
2. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
3. Wybierz grupę parametrów External communication > Modbus (Komunikacja zewnętrzna
> Modbus).
4. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
5. Aby używać serwera TCP, wprowadź w grupie TCP server następujące ustawienia:
• Na rozwijanej liście Activated (Włączona) wybierz wartość Yes (Tak).
• W razie potrzeby zmień port ustawiony w polu Port (ustawienie fabryczne: 502).
6. Aby używać serwera UDP, wprowadź w grupie UDP server następujące ustawienia:
• Na rozwijanej liście Activated (Włączona) wybierz wartość Yes (Tak).
• W razie potrzeby zmień port ustawiony w polu Port (ustawienie fabryczne: 502).
7. Naciśnij [Save] (Zapisz).
8. W razie potrzeby wprowadź inne ustawienia dla komunikacji za pomocą protokołu Modbus
(patrz opis techniczny „„SMA CLUSTER CONTROLLER Modbus® Interface"").
12.2 Zapisanie lub aktualizacja profilu Modbus i
konfiguracji instalacji
Zapisanie profilu Modbus
1. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Update and
save (Aktualizacja i zapis).
2. Wybierz grupę parametrów Modbus.
3. Naciśnij przycisk [Save user-defined Modbus profile (usrprofile.xml) (usrprofile.xml)]
(Zapisz zdefiniowany przez użytkownika profil Modbus) i zapisz plik w wybranym miejscu i
pod wybraną nazwą.
Aktualizacja profilu Modbus
1. Zaloguj się do urządzenia Cluster Controller jako Instalator.
2. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Update and
save (Aktualizacja i zapis).
3. Wybierz grupę parametrów Modbus.
4. Aby zaktualizować profil Modbus SMA, należy wykonać następujące czynności:
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
65
12 Konfiguracja komunikacji za pomocą Modbus
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
• W polu Update SMA Modbus Profile (*.xml) (Aktualizacja profilu SMA Modbus)
naciśnij przycisk ekranowy [Browse...] (Przeglądaj...).
☑ Otworzy się okno wyboru pliku.
• Wybierz profil SMA Modbus i naciśnij przycisk [Open] (Otwórz).
☑ Nazwa pliku z profilem SMA Modbus zostanie wyświetlona w polu Update SMA
Modbus profile (*.xml) (Aktualizacja profilu SMA Modbus).
• Naciśnij przycisk [Refresh] (Aktualizuj).
5. Aby zaktualizować niestandardowy profil Modbus, należy wykonać następujące czynności:
• W polu Update user-defined Modbus profile (*.xml) (Aktualizacja
niestandardowego profilu Modbus) naciśnij przycisk ekranowy [Browse...]
(Przeglądaj...).
☑ Otworzy się okno wyboru pliku.
• Wybierz profil Modbus i naciśnij przycisk [Open] (Otwórz).
☑ Nazwa pliku z niestandardowym profilem Modbus zostanie wyświetlona w polu
Update user-defined Modbus profile (*.xml) (Aktualizacja niestandardowego
profilu Modbus).
• Naciśnij przycisk [Refresh] (Aktualizuj).
Zapisywanie konfiguracji instalacji
1. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Update and
save (Aktualizacja i zapis).
2. Wybierz grupę parametrów Modbus.
3. Aby zapisać do pamięci automatycznie wygenerowany plik konfiguracji instalacji, naciśnij
przycisk [Save automatically generated plant configuration (sysplant.xml)] (Zapisz
automatycznie wygenerowaną konfigurację instalacji).
4. Aby zapisać do pamięci plik z niestandardową konfiguracją instalacji, naciśnij przycisk [Save
user-defined plant configuration (usrplant.xml)] (Zapisz niestandardową konfigurację
instalacji).
Aktualizacja konfiguracji instalacji
1. Zaloguj się do urządzenia Cluster Controller jako Instalator.
2. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Update and
save (Aktualizacja i zapis).
3. Wybierz grupę parametrów Modbus.
4. W polu Update user-defined plant configuration (*.xml) (Aktualizacja niestandardowej
konfiguracji instalacji) naciśnij przycisk ekranowy [Browse...] (Przeglądaj...).
☑ Otworzy się okno wyboru pliku.
5. Wybierz plik konfiguracji instalacji i naciśnij przycisk [Open] (Otwórz).
☑ Nazwa pliku konfiguracji instalacji jest wyświetlona w polu Update user-defined plant
configuration (*.xml) (Aktualizacja niestandardowej konfiguracji instalacji).
6. Naciśnij przycisk [Refresh] (Aktualizuj).
66
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
13 Usługi sieciowe
13 Usługi sieciowe
13.1 Możliwości wprowadzania wartości zadanych w
ramach usług sieciowych
Wartości zadane otrzymywane w ramach usług sieciowych Cluster Controller może wprowadzać
poprzez układ sterowania lub układ regulacji.
Jeśli Cluster Controller uzna wartość zadaną za nieprawidłową lub nie odbierze wartości zadanej
w określonym czasie, można dodatkowo wprowadzić ustawienia dla trybu pracy awaryjnej (patrz
rozdział 13.5, strona 77).
Wartość zadana ograniczenia mocy czynnej jest określana w procentach. Punktem odniesienia jest
moc łączna instalacji fotowoltaicznej. Domyślnie wprowadzaną wartością mocy łącznej instalacji
jest obliczona przez urządzenie Cluster Controller moc falowników w instalacji. W razie potrzeby
tę wartość można zmodyfikować podczas konfiguracji ograniczenia mocy czynnej.
Układ sterowania
Dla instalacji z urządzeniem Cluster Controller niezużywających energii na potrzeby własne i z
bezpośrednim ograniczaniem mocy czynnej oddawanej do sieci przesyłowej należy wybrać tryb
pracy Open loop control. W tym trybie pracy Cluster Controller może odbierać w ramach usług
sieciowych wartości zadane z 3 różnych źródeł sygnału. Można przy tym jednocześnie stosować
różne źródła sygnałów.
Rodzaj sygnału zadanego
Objaśnienie
Sygnały cyfrowe
Wartości zadane są przekazywane do urządzenia Cluster Controller jako cyfrowe sygnały binarne. Do ograniczania mocy czynnej oraz określania zadanej mocy biernej można stosować do 4 styków przekaźnikowych,
Sygnały analogowe
Wartości zadane są przekazywane do urządzenia Cluster Controller jako analogowe sygnały prądowe. Do
ograniczania mocy czynnej oraz określania zadanej mocy biernej można stosować sygnały prądowe o wartości
w zakresie od 0 mA do 20 mA.
Sygnały zadane przekazywane za
pomocą klienta Modbus
Wartości zadane są przekazywane za pomocą klienta
Modbus na złącze sieciowe X13 lub X14 w urządzeniu
Cluster Controller (informacje na temat konfiguracji komunikacji za pomocą protokołu Modbus patrz Rozdział 12,
strona 65).
Układ regulacji
Dla instalacji z urządzeniem Cluster Controller zużywających energię na potrzeby własne należy
wybrać tryb pracy Closed-cool control. W tym trybie pracy można regulować moc czynną
oddawaną do sieci elektroenergetycznej w przyłączu i np. ograniczyć ją do określonej wartości
procentowej. W tym celu Cluster Controller potrzebuje wiadomości na temat łącznej mocy
instalacji oraz rzeczywistej wartości mocy czynnej oddawanej do sieci w punkcie przyłączenia do
sieci.
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
67
13 Usługi sieciowe
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
13.2 Ustawianie parametrów usług sieciowych w
falownikach
Aby falowniki w instalacji mogły zastosować określone w ramach usług sieciowych wartości
zadane, należy w nich najpierw ustawić odpowiednie parametry.
Warunek:
☐ Należy posiadać indywidualny kod SMA Grid Guard (wniosek o wydanie kodu SMA Grid
Guard można pobrać pod adresem www.SMA-Solar.com; szczegółowe informacje
dotyczące SMA Grid Guard patrz Rozdział 15.5, strona 91).
Sposób postępowania:
1. Zaloguj się do urządzenia Cluster Controller jako Instalator.
2. Na pasku stanu naciśnij symbol SMA Grid Guard ( ).
☑ Otworzy się okno dialogowe do wprowadzania kodu SMA Grid Guard.
3. W polu Individual access code (Indywidualny kod dostępu) wprowadź kod SMA Grid
Guard.
4. Naciśnij [OK].
☑ Tryb pracy z kodem SMA Grid Guard jest włączony. Proces aktualizacji symboli
związanych z prawami dostępu (symbol SMA Grid Guard i symbol kłódki) na drzewie
instalacji może potrwać do 2 minut.
5. Na drzewie instalacji wybierz instalację, a w menu urządzenia - menu Settings (Ustawienia).
6. Wybierz grupę parametrów Equipment & device control system (Układ sterowania
instalacją i urządzeniami).
7. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
8. Aby falowniki mogły odbierać z urządzenia Cluster Controller wartości zadane ograniczenia
mocy czynnej i zastosować je, należy wykonać następujące czynności:
• Wybierz grupę Configuration of feed-in management (Konfiguracja sterowania
zasilaniem).
• Na rozwijanej liście Operating mode Active power (Tryb pracy - Moc czynna)
wybierz opcję Act. power lim. via PV system ctrl (Ograniczanie mocy czynnej przez
układ sterowania instalacją).
9. Aby falowniki mogły odbierać z urządzenia Cluster Controller wartości zadane mocy biernej i
zastosować je, należy wykonać następujące czynności:
• Wybierz grupę Configuration of static voltage stabilization (Konfiguracja
statycznego utrzymywania napięcia).
• Na rozwijanej liście Operating mode of stat.volt stabilization (Tryb pracy ze
statycznym utrzymywaniem napięcia) wybierz pożądaną opcję:
68
Ustawienie
Objaśnienie
cosPhi, specified by PV system
control
Falownik będzie przyjmował tylko wartości zadane
określone za pomocą wielkości zadanej cos Phi.
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
13 Usługi sieciowe
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Ustawienie
Objaśnienie
Q specified by PV system control
Falownik będzie stosował tylko wartości zadane
określone za pomocą wielkości zadanej Reactive
power in % (Moc bierna w %).
cos Phi or Q specification through Falownik będzie przyjmował zarówno wartości zaoptimum PV system control
dane określone za pomocą wielkości zadanej cosPhi, jak i wielkości zadane określone za pomocą
wielkości zadanej Reactive power in % (Moc bierna w %).
10. Naciśnij [Save] (Zapisz).
13.3 Ustawianie ograniczenia mocy czynnej
13.3.1 Sterowanie ograniczaniem mocy czynnej
Maksymalna wartość sygnału wejściowego - 21 mA
Przy stosowaniu analogowego nadajnika sygnału Cluster Controller interpretuje sygnały
wejściowe o maksymalnej wartości 21 mA jako prawidłowe. Pozwala to na świadome
przesterowanie urządzenia, aby zapewnić maksymalną wartość zadaną.
Warunki:
☐ Konfiguracja ograniczenia mocy czynnej musi być uzgodniona z operatorem sieci
przesyłowej.
☐ W falowniku musi być ustawiony odpowiedni parametr ograniczania mocy czynnej (patrz
rozdział 13.2, strona 68).
Sposób postępowania:
1. Zaloguj się do urządzenia Cluster Controller jako Instalator.
2. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Grid
management services (Usługi sieciowe).
3. Wprowadź ustawienia ogólne:
• Wybierz grupę parametrów General settings > Plant control (Ustawienie ogólne >
Sterowanie instalacją).
• Naciśnij [Edit] (Edytuj).
• Na rozwijanej liście Operating mode (Tryb pracy) wybierz opcję Open loop control
(Układ sterowania).
• Przy korzystaniu z cyfrowych lub analogowych wejść wprowadź w polu Time interval
for the output value (Interwał czasowy dla wartości nastawczej) wartość interwału
czasowego.
• W razie potrzeby zmodyfikuj wartość łącznej mocy instalacji. Domyślnie stosowaną
wartością mocy łącznej instalacji jest moc znamionowa falowników w niej
zainstalowanych.
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
69
13 Usługi sieciowe
4.
5.
6.
7.
8.
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
– Na rozwijanej liście Total system power (Moc łączna instalacji) wybierz opcję
User-defined (Niestandardowa).
– W polu User-defined total system power (Niestandardowa moc łączna
instalacji) wprowadź pożądaną wartość.
Wybierz grupę parametrów Active power (Moc czynna) i naciśnij przycisk [Edit] (Edytuj).
W grupie Basic settings > Signal source (Ustawienia podstawowe > Nadajnik sygnału)
zaznacz pola wyboru wybranych nadajników sygnału. Należy przy tym pamiętać, że przy
korzystaniu z komunikacji za pomocą protokołu Modbus w urządzeniu Cluster Controller musi
być aktywowany odpowiedni serwer Modbus (patrz rozdział 12.1, strona 65).
Przy stosowaniu wejść cyfrowych wprowadź ustawienia dla wejść cyfrowych:
• Wybierz grupę Settings of digital inputs (Ustawienia wejść cyfrowych).
• W polu Error tolerance time (Czas tolerancji dla błędu) wprowadź wartość powyżej 1
sekundy. Pozwoli to zapobiec sytuacji, kiedy np. krótkotrwałe, jednoczesne zasterowanie
dwóch przekaźników w odbiorniku sterowania częstotliwością akustyczną w trakcie
zmiany stanu zostałoby zinterpretowane przez Cluster Controller jako stan
nieprawidłowy.
Przy stosowaniu wejść analogowych wprowadź ustawienia dla wejść analogowych:
• Wybierz grupę Settings of analog inputs (Ustawienia wejść analogowych).
• W polu Error tolerance time (Czas tolerancji dla błędu) wprowadź odpowiedni
interwał czasowy
• W polu Initial value input signal (Wartość początkowa sygnału wejściowego)
wprowadź wybraną wartość.
• W polu Final value input signal (Wartość końcowa sygnału wejściowego) wprowadź
wybraną wartość.
• W polu Start setpoint active power limitation (Początkowa wartość zadana
ograniczenia mocy czynnej) wprowadź wybraną wartość.
• W polu End setpoint active power limitation (Końcowa wartość zadana
ograniczenia mocy czynnej) wprowadź wybraną wartość.
Wybierz grupę Settings for active power control (Ustawienia sterowania mocą czynną) i
na rozwijanej liście w polu Active power control switched on (Sterowanie mocą czynną
włączone) wybierz pożądane ustawienie:
Ustawienie
Objaśnienie
Yes
Wartość zadana mocy czynnej jest wprowadzana stopniowo zgodnie z
ustawieniami wprowadzonymi w grupie Settings for active power control (Ustawienia sterowania mocą czynną).
No
Wartość zadana mocy czynnej zostaje zastosowana od razu.
9. Przy włączonym sterowaniu mocą czynną można wprowadzić dodatkowe ustawienia:
• W polu Time interval in the event of a changed setpoint (Interwał czasowy przy
zmianie wartości zadanej) wprowadź wybraną wartość interwału czasowego.
70
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
13 Usługi sieciowe
Przykład: interwał czasowy przy zmianie wartości zadanej wynosi 60
sekund.
Bezpośrednio po zmianie wartości zadanej otrzymywanej z nadajnika sygnału Cluster
Controller wysyła do falowników odpowiedni rozkaz z nową wartością nastawczą. Jeśli do
osiągnięcia wartości zadanej koniecznych jest kilka wartości nastawczych i dla parametru
Time interval in the event of a changed setpoint (Interwał czasowy przy zmianie
wartości zadanej) wprowadzona została wartość 60 sekund, Cluster Controller wysyła
kolejne wartości nastawcze w odstępach czasowych co 60 sekund. Po osiągnięciu
zmienionej wartości zadanej Cluster Controller wysyła aktualną wartość nastawczą w
odstępach czasowych ustawionych w parametrze Time interval for the output value
(Interwał czasowy dla wartości nastawczej) w grupie parametrów Generall settings
(Ustawienia ogólne).
• Wprowadź wybraną wartość w polu Max. change in case of power increase (Maks.
zmiana przy wzroście mocy).
• Wprowadź wybraną wartość w polu Max. change in case of power reduction
(Maks. zmiana przy spadku mocy).
10. Przy stosowaniu wejść cyfrowych dokonaj konfiguracji stanów:
• Wybierz grupę Status configuration (Konfiguracja stanu).
• W zależności od liczby używanych wejść cyfrowych zaznacz w kolumnie Active
(Aktywny) pole wyboru konfigurowanego stanu.
• Wprowadź w kolumnie Active power (Moc czynna) obok konfigurowanego stanu
wybraną wartość.
11. Wprowadź ustawienia dla trybu pracy awaryjnej („fallback") (patrz rozdział 13.5, strona 77
).
13.3.2 Regulacja ograniczenia mocy czynnej w punkcie
przyłączenia do sieci
Prawdopodobnie operator sieci przesyłowej wymaga, aby instalacja fotowoltaiczna posiadała
regulację oddawanej mocy czynnej w punkcie przyłączenia do sieci. Prosimy wyjaśnić tę kwestię z
operatorem sieci przesyłowej. Jeśli operator sieci przesyłowej wymaga, aby instalacja
fotowoltaiczna nie oddawała energii do sieci elektroenergetycznej, należy na stałe ograniczyć
ilość mocy czynnej oddawanej do sieci do 0% i odpowiednio zmodyfikować ustawioną wartość
współczynnika regulacji mocy czynnej. Umożliwia to zmniejszenie oddawanej mocy czynnej do 0
% w przeciągu zaledwie kilku sekund.
Aby regulować zasilanie mocy czynnej w punkcie przyłączenia do sieci, należy wykonać
następujące czynności w podanej kolejności. Dokładny opis postępowania jest przedstawiony w
poniższych punktach.
• Modyfikacja ustawienia współczynnika regulacji mocy czynnej
• Wybór urządzenia pomiarowego mocy czynnej oddawanej do sieci w punkcie przyłączenia
do sieci
• Wprowadzenie ustawień ograniczenia mocy czynnej
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
71
13 Usługi sieciowe
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Modyfikacja ustawienia współczynnika regulacji mocy czynnej
Wprowadzenie tego ustawienia jest konieczne, gdy operator sieci przesyłowej wymaga, aby
instalacja fotowoltaiczna nie dostarczała do sieci mocy czynnej.
Warunek:
☐ Należy posiadać indywidualny kod SMA Grid Guard (wniosek o wydanie kodu SMA Grid
Guard można pobrać pod adresem www.SMA-Solar.com; szczegółowe informacje
dotyczące SMA Grid Guard patrz Rozdział 15.5, strona 91).
Sposób postępowania:
1. Zaloguj się do urządzenia Cluster Controller jako Instalator.
2. Na pasku stanu naciśnij symbol SMA Grid Guard ( ).
☑ Otworzy się okno dialogowe do wprowadzania kodu SMA Grid Guard.
3. W polu Individual access code (Indywidualny kod dostępu) wprowadź kod SMA Grid
Guard.
4. Naciśnij [OK].
☑ Tryb pracy z kodem SMA Grid Guard jest włączony. Proces aktualizacji symboli
związanych z prawami dostępu (symbol SMA Grid Guard i symbol kłódki) na drzewie
instalacji może potrwać do 2 minut.
5. Na drzewie instalacji wybierz instalację, a w menu urządzenia - menu Settings (Ustawienia).
6. Wybierz grupę parametrów Equipment & device control system (Układ sterowania
instalacją i urządzeniami).
7. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
8. Wybierz grupę Inverters (Falowniki).
9. W polu Active power gradient (Współczynnik wzrostu mocy czynnej) wpisz wartość 200.
10. Naciśnij [Save] (Zapisz).
Wybór urządzenia pomiarowego mocy czynnej oddawanej do sieci w punkcie
przyłączenia do sieci
Warunek:
☐ W punkcie przyłączenia do sieci musi być zainstalowane urządzenie pomiarowe (np. Energy
Meter).
Sposób postępowania:
1. Zaloguj się do urządzenia Cluster Controller jako Instalator.
2. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller.
3. W menu urządzenia wybierz menu Settings (Ustawienia).
4. Wybierz grupę parametrów Grid connection point > Measured values > Measurements
at grid connection point (Przyłącze do sieci > Wartości pomiarowe > Pomiary w przyłączu
do sieci).
5. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
72
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
13 Usługi sieciowe
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
6. Na rozwijanej liście Source for system effective power (Źródło pomiaru mocy czynnej
instalacji) wybierz urządzenie pomiarowe zastosowane w punkcie przyłączenia do sieci. Jeśli
jako urządzenie pomiarowe stosowany jest licznik Energy Meter, sprawdź, czy jego numer
seryjny jest wyświetlany w menu PV system communication > Measured values > Meter
on Speedwire (Komunikacja w instalacji > Wartości pomiarowe > Licznik w sieci Speedwire)
w polu Serial number (Numer seryjny). Jeśli nie jest wyświetlany prawidłowy numer seryjny,
wprowadź numer seryjny stosowanego modułu Energy Meter.
7. Naciśnij [Save] (Zapisz).
8. Jeśli do pomiaru stosowane jest jedno z analogowych wejść prądowych urządzenia Cluster
Controller, ustaw charakterystykę wejścia prądowego. W ten sposób zmierzone na wejściu
prądowym sygnały prądowe będą przeliczane na odpowiednie wartości procentowe ilości
mocy czynnej oddawanej do sieci:
• Wybierz grupę parametrów Device > Inputs/outputs > Analog input (Urządzenie >
Wejścia/wyjścia > Wejście analogowe).
• Naciśnij [Edit] (Edytuj).
• Ustaw charakterystykę podłączonego czujnika (patrz instrukcja producenta).
• Naciśnij [Save] (Zapisz).
Wprowadzenie ustawień ograniczenia mocy czynnej
Warunki:
☐ Konfiguracja ograniczenia mocy czynnej musi być uzgodniona z operatorem sieci
przesyłowej.
☐ W falowniku musi być ustawiony odpowiedni parametr ograniczania mocy czynnej (patrz
rozdział 13.2, strona 68).
Sposób postępowania:
1. Zaloguj się do urządzenia Cluster Controller jako Instalator.
2. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Grid
management services (Usługi sieciowe).
3. Wprowadź ustawienia ogólne:
• Wybierz grupę parametrów General settings > Plant control (Ustawienie ogólne >
Sterowanie instalacją).
• Naciśnij [Edit] (Edytuj).
• Na rozwijanej liście Operating mode (Tryb pracy) wybierz opcję Closed-loop control
(Układ regulacji).
• Przy korzystaniu z cyfrowych lub analogowych wejść wprowadź w polu Time interval
for the output value (Interwał czasowy dla wartości nastawczej) wartość interwału
czasowego.
• W razie potrzeby zmodyfikuj wartość łącznej mocy instalacji. Domyślnie stosowaną
wartością mocy łącznej instalacji jest moc znamionowa falowników w niej
zainstalowanych.
– Na rozwijanej liście Total system power (Moc łączna instalacji) wybierz opcję
User-defined (Niestandardowa).
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
73
13 Usługi sieciowe
4.
5.
6.
7.
8.
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
– W polu User-defined total system power (Niestandardowa moc łączna
instalacji) wprowadź pożądaną wartość.
• Naciśnij [Save] (Zapisz).
Wybierz grupę parametrów Active power (Moc czynna) i naciśnij przycisk [Edit] (Edytuj).
W grupie Basic settings > Signal source (Ustawienia podstawowe > Nadajnik sygnału)
zaznacz pole wyboru Manual specification (Ręczne określanie wartości zadanej).
Wybierz grupę Settings for manual specification (Ustawienia do ręcznego określania
wartości zadanej).
W polu Active power (Moc czynna) wprowadź wybraną wartość stałego ograniczenia
mocy czynnej.
Wprowadź ustawienia dla trybu pracy awaryjnej („fallback") (patrz rozdział 13.5, strona 77
).
13.4 Ustawienia dla zadanej mocy biernej
13.4.1 Sterowanie mocą bierną za pomocą wielkości zadanej
„Moc bierna w %"
Przy wyborze regulacji zadanej mocy biernej za pomocą wielkości zadanej Reactive power in
% (Moc bierna w %), moc bierna będzie określana w stosunku do maksymalnej mocy czynnej.
Maksymalna wartość sygnału wejściowego - 21 mA
Przy stosowaniu analogowego nadajnika sygnału Cluster Controller interpretuje sygnały
wejściowe o maksymalnej wartości 21 mA jako prawidłowe. Pozwala to na świadome
przesterowanie urządzenia, aby zapewnić maksymalną wartość zadaną.
Warunki:
☐ Konfiguracja zadanej mocy biernej musi być uzgodniona z operatorem sieci przesyłowej.
☐ W falowniku musi być ustawiony odpowiedni parametr dotyczący zadanej mocy biernej
(patrz rozdział 13.2, strona 68).
Sposób postępowania:
1. Zaloguj się do urządzenia Cluster Controller jako Instalator.
2. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Grid
management services (Usługi sieciowe).
3. Wprowadź ustawienia ogólne:
• Wybierz grupę parametrów General settings > Plant control (Ustawienie ogólne >
Sterowanie instalacją).
• Naciśnij [Edit] (Edytuj).
• Na rozwijanej liście Operating mode (Tryb pracy) wybierz opcję Open loop control
(Układ sterowania).
• Przy korzystaniu z cyfrowych lub analogowych wejść wprowadź w polu Time interval
for the output value (Interwał czasowy dla wartości nastawczej) wartość interwału
czasowego.
74
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
13 Usługi sieciowe
4. Wybierz grupę parametrów Reactive power (Moc bierna) i naciśnij przycisk [Edit] (Edytuj).
5. Wprowadź ustawienia podstawowe w grupie Basic settings (Ustawienia podstawowe):
• Wybierz nadajnik sygnału na rozwijanej liście w polu Signal source (Nadajnik
sygnału). Należy przy tym pamiętać, że przy korzystaniu z komunikacji za pomocą
protokołu Modbus w urządzeniu Cluster Controller musi być aktywowany odpowiedni
serwer Modbus (patrz rozdział 12.1, strona 65).
• Na rozwijanej liście Predefined Quantity (Wielkość zadana) wybierz wielkość zadaną
Reactive power in % (Moc bierna w %).
6. Przy stosowaniu wejść cyfrowych wprowadź ustawienia dla wejść cyfrowych:
• Wybierz grupę Settings of digital inputs (Ustawienia wejść cyfrowych).
• W polu Error tolerance time (Czas tolerancji dla błędu) wprowadź wartość powyżej 1
sekundy. Pozwoli to zapobiec sytuacji, kiedy np. krótkotrwałe, jednoczesne zasterowanie
dwóch przekaźników w odbiorniku sterowania częstotliwością akustyczną w trakcie
zmiany stanu zostałoby zinterpretowane przez Cluster Controller jako stan
nieprawidłowy.
7. Przy stosowaniu wejść analogowych wprowadź ustawienia dla wejść analogowych:
• Wybierz grupę Settings of analog inputs (Ustawienia wejść analogowych).
• W polu Error tolerance time (Czas tolerancji dla błędu) wprowadź odpowiedni
interwał czasowy
• W polu Initial value input signal (Wartość początkowa sygnału wejściowego)
wprowadź wybraną wartość.
• W polu Final value input signal (Wartość końcowa sygnału wejściowego) wprowadź
wybraną wartość.
• W polu Start setpoint reactive power (Początkowa wartość zadana mocy biernej)
wprowadź wybraną wartość.
• W polu End setpoint reactive power (Końcowa wartość zadana mocy biernej)
wprowadź wybraną wartość.
8. Przy stosowaniu wejść cyfrowych dokonaj konfiguracji stanów:
• Wybierz grupę Status configuration (Konfiguracja stanu).
• W zależności od liczby używanych wejść cyfrowych zaznacz w kolumnie Active
(Aktywny) pole wyboru konfigurowanego stanu.
• Wprowadź w kolumnie Reactive power (Moc bierna) obok konfigurowanego stanu
wybraną wartość.
9. Wprowadź ustawienia dla trybu pracy awaryjnej („fallback") (patrz rozdział 13.5, strona 77
).
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
75
13 Usługi sieciowe
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
13.4.2 Sterowanie mocą bierną za pomocą wielkości zadanej
„cos Phi"
Przy wybraniu do określania zadanej mocy biernej współczynnika przesunięcia fazowego cos φ
jako wielkości zadanej, jako wielkość zadana będzie stosowana wartość funkcji cosinus dla kąta
przesunięcia fazowego pomiędzy prądem a napięciem.
Maksymalna wartość sygnału wejściowego - 21 mA
Przy stosowaniu analogowego nadajnika sygnału Cluster Controller interpretuje sygnały
wejściowe o maksymalnej wartości 21 mA jako prawidłowe. Pozwala to na świadome
przesterowanie urządzenia, aby zapewnić maksymalną wartość zadaną.
Warunki:
☐ Konfiguracja zadanej mocy biernej musi być uzgodniona z operatorem sieci przesyłowej.
☐ W falowniku musi być ustawiony odpowiedni parametr dotyczący zadanej mocy biernej
(patrz rozdział 13.2, strona 68).
Sposób postępowania:
1. Zaloguj się do urządzenia Cluster Controller jako Instalator.
2. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Grid
management services (Usługi sieciowe).
3. Wprowadź ustawienia ogólne:
• Wybierz grupę parametrów General settings > Plant control (Ustawienie ogólne >
Sterowanie instalacją).
• Naciśnij [Edit] (Edytuj).
• Na rozwijanej liście Operating mode (Tryb pracy) wybierz opcję Open loop control
(Układ sterowania).
• Przy korzystaniu z cyfrowych lub analogowych wejść wprowadź w polu Time interval
for the output value (Interwał czasowy dla wartości nastawczej) wartość interwału
czasowego.
4. Wybierz grupę parametrów Reactive power (Moc bierna) i naciśnij przycisk [Edit] (Edytuj).
5. Wprowadź ustawienia podstawowe w grupie Basic settings (Ustawienia podstawowe):
• Wybierz nadajnik sygnału na rozwijanej liście Signal source (Nadajnik sygnału).
Należy przy tym pamiętać, że przy korzystaniu z komunikacji za pomocą protokołu
Modbus w urządzeniu Cluster Controller musi być aktywowany odpowiedni serwer
Modbus (patrz rozdział 12.1, strona 65).
• Na rozwijanej liście Predefined Quantity (Wielkość zadana) wybierz wielkość zadaną
cos phi.
6. Przy stosowaniu wejść cyfrowych wprowadź ustawienia dla wejść cyfrowych:
• Wybierz grupę Settings of digital inputs (Ustawienia wejść cyfrowych).
76
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
13 Usługi sieciowe
• W polu Error tolerance time (Czas tolerancji dla błędu) wprowadź wartość powyżej 1
sekundy. Pozwoli to zapobiec sytuacji, kiedy np. krótkotrwałe, jednoczesne zasterowanie
dwóch przekaźników w odbiorniku sterowania częstotliwością akustyczną w trakcie
zmiany stanu zostałoby zinterpretowane przez Cluster Controller jako stan
nieprawidłowy.
7. Przy stosowaniu wejść analogowych wprowadź ustawienia dla wejść analogowych:
• Wybierz grupę Settings of analog inputs (Ustawienia wejść analogowych).
• W polu Error tolerance time (Czas tolerancji dla błędu) wprowadź odpowiedni
interwał czasowy
• W polu Initial value input signal (Wartość początkowa sygnału wejściowego)
wprowadź wybraną wartość.
• W polu Final value input signal (Wartość końcowa sygnału wejściowego) wprowadź
wybraną wartość.
• W polu Cos phi start setpoint (Początkowa wartość zadana cos fi) wprowadź
wybraną wartość.
• Na rozwijanej liście Excitation type (Rodzaj wzbudzenia) wybierz rodzaj wzbudzenia.
• W polu Cos phi end setpoint (Końcowa wartość zadana cos fi) wprowadź wybraną
wartość.
• Na rozwijanej liście Excitation type (Rodzaj wzbudzenia) wybierz rodzaj wzbudzenia.
8. Przy stosowaniu wejść cyfrowych dokonaj konfiguracji stanów:
• Wybierz grupę Status configuration (Konfiguracja stanu).
☑ Dodatkowo są wyświetlane kolumny cos phi i Excitation type (Rodzaj
wzbudzenia).
• W zależności od liczby używanych wejść cyfrowych zaznacz w kolumnie Active
(Aktywny) pole wyboru konfigurowanego stanu.
• W kolumnie Cos phi wprowadź wybraną wartość.
• Na rozwijanej liście Excitation type (Rodzaj wzbudzenia) wybierz rodzaj wzbudzenia.
9. Wprowadź ustawienia dla trybu pracy awaryjnej („fallback") (patrz rozdział 13.5, strona 77
).
13.5 Wprowadzanie ustawień dla trybu pracy awaryjnej
(„fallback")
„Fallback" jest trybem pracy urządzenia Cluster Controller w ramach usług sieciowych.
Występują 2 rodzaje trybu pracy „fallback":
• „Fallback" przy braku lub nieprawidłowej wartości zadanej przesyłanej z zewnątrz
• „Fallback" przy braku komunikacji poprzez sieć Speedwire pomiędzy urządzeniem Cluster
Controller a falownikami
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
77
13 Usługi sieciowe
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
„Fallback" przy braku lub nieprawidłowej wartości zadanej przesyłanej z
zewnątrz
W tym awaryjnym trybie pracy Cluster Controller stosuje określone dla tego trybu wartości zadane,
jeśli uzna on otrzymaną wartość zadaną za nieprawidłową lub w określonym okresie czasu nie
otrzyma żadnej wartości zadanej. Cluster Controller uznaje wartość zadaną za nieprawidłową,
jeśli nie jest ona ujęta w konfiguracji urządzenia lub jeśli wartość zadana znajduje się poza
zakresem wartości ustawionym w urządzeniu Cluster Controller. Tryb pracy awaryjnej zapobiega
przekazywaniu przez dłuższy czas przez Cluster Controller do falowników wartości, które mogą
ewentualnie nie być aktualne, w sytuacji, gdy wartości zadane są nieprawidłowe lub Cluster
Controller nie otrzymał ich. Zapobiega to ewentualnym stratom uzysku energii. Włączanie i
konfiguracja trybu pracy „Fallback" odbywa się na interfejsie użytkownika urządzenia Cluster
Controller. W przypadku braku lub otrzymania nieprawidłowej wartości zadanej oraz
skonfigurowaniu trybu pracy awaryjnej Cluster Controller zachowuje ostatnie prawidłowe wartości
zadane tylko przez pewien ograniczony, konfigurowalny okres czasu. Po upływie tego okresu
czasu Cluster Controller stosuje wartości zadane skonfigurowane dla trybu pracy awaryjnej. Gdy
Cluster Controller otrzyma prawidłową wartość zadaną, tryb pracy awaryjnej zostaje wyłączony i
Cluster Controller stosuje aktualną wartość zadaną.
Warunek:
☐ Aktywację i konfigurację tryby pracy awaryjnej („fallback") należy uzgodnić z operatorem
sieci przesyłowej.Aktywację i konfigurację tryby pracy awaryjnej („fallback") należy uzgodnić
z operatorem sieci przesyłowej.
Sposób postępowania:
1. Zaloguj się do urządzenia Cluster Controller jako Instalator.
2. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Grid
management services (Usługi sieciowe).
3. Wybierz grupę parametrów, w której powinny zostać wprowadzone ustawienia dla trybu
pracy awaryjnej:
• Aby określić ograniczenie mocy czynnej w trybie pracy awaryjnej, wybierz grupę
parametrów Active power > Fallback settings (Moc czynna > Ustawienia dla trybu
„fallback").
• Aby określić zadaną moc bierną w trybie pracy awaryjnej, wybierz grupę parametrów
Reactive power > Fallback settings (Moc bierna > Ustawienia dla trybu „fallback").
4. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
5. Wprowadź ustawienia dla trybu pracy awaryjnej („fallback"):
• Na rozwijanej liście Fallback activated (Tryb pracy „fallback" włączony) wybierz opcję
Yes (Tak).
• W polu Fallback activates after (Włączenie trybu „fallback" po upływie) ustaw okres
czasu, po upływie którego tryb pracy awaryjnej będzie włączany.
• W zależności od grupy parametrów i wybranej wielkości zadanej wprowadź w polu
Active power (Moc czynna), Reactive power (Moc bierna) lub cos phi pożądane
wartości
78
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
13 Usługi sieciowe
• Jeśli jako wielkość zadana została wybrana cos phi, na rozwijanej liście Excitation
type (Rodzaj wzbudzenia) wybierz rodzaj wzbudzenia.
6. Naciśnij [Save] (Zapisz).
„Fallback" przy braku komunikacji poprzez sieć Speedwire pomiędzy
urządzeniem Cluster Controller a falownikami
Tryb pracy awaryjnej („fallback") w falownikach z interfejsem SpeedwireWebconnect Piggy-Back przy awarii komunikacji w sieci Speedwire
W falownikach z interfejsem Speedwire-Webconnect Piggy-Back nie można ustawić trybu
pracy awaryjnej („fallback") przy awarii komunikacji w sieci Speedwire. Ten rodzaj trybu
pracy awaryjnej jest przeznaczony do falowników z modułem transmisji danych Speedwire/
Webconnect i falowników z serii Sunny Boy Smart Energy.
W tym trybie pracy awaryjnej można określić wartości zadane dla falowników z instalacji
fotowoltaicznej, które zostaną zastosowane w przypadku awarii komunikacji pomiędzy
urządzeniem Cluster Controller a falownikami i falowniki nie otrzymają żadnych wartości
zadanych w konfigurowalnym okresie czasu.
Warunek:
☐ W falownikach z instalacji fotowoltaicznej musi być zainstalowana najnowsza wersja
oprogramowania sprzętowego (patrz strona produktowa falownika dostępna pod adresem
www.SMA-Solar.com).
Sposób postępowania:
1. Zaloguj się do urządzenia Cluster Controller jako Instalator.
2. Na drzewie instalacji wybierz instalację, a w menu urządzenia - menu Settings (Ustawienia).
3. Wybierz grupę parametrów Equipment & device control system (Solar inverters) (Układ
sterowania instalacją i urządzeniami (falowniki fotowoltaiczne)).
4. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
5. Wybierz grupę Configuration of plant control via communication (Konfiguracja układu
sterowania instalacją na drodze komunikacji).
6. Aby ustawić tryb pracy awaryjnej, w którym zadana moc bierna będzie określana za pomocą
wielkości zadanej cosPhi, wybierz grupę cosPhi, specified by PV system control (cos fi wartość zadana z układu sterowania instalacją).
7. Aby ustawić tryb pracy awaryjnej, w którym zadana moc bierna będzie określana za pomocą
wielkości zadanej Reactive power in % (Moc bierna w %), wybierz grupę Q specified by
PV system control (Zadana moc bierna określana przez układ sterowania instalacją).
8. Aby ustawić tryb pracy awaryjnej, w którym będzie stosowane ograniczenie mocy czynnej,
wybierz grupę Act. power lim. via PV system ctrl (Ograniczanie mocy czynnej przez układ
sterowania instalacją).
9. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
10. Wprowadź pożądane ustawienia.
11. Naciśnij [Save] (Zapisz).
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
79
14 Aktualizacja
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
14 Aktualizacja
14.1 Automatyczna aktualizacja (zalacana)
14.1.1 Ustawianie automatycznych aktualizacji urządzenia
Cluster Controller
W przypadku automatycznych aktualizacji urządzenia Cluster Controller uwzględniane są tylko
pliki aktualizacyjne przeznaczone dla tego urządzenia. Pliki aktualizacyjne będą pobierane z
portalu internetowego SMA Update Portal. Cluster Controller sprawdza dostępność nowych
aktualizacji 1 raz dziennie. Jeśli jest dostępna nowa aktualizacja, Cluster Controller pobiera ją.
Proces aktualizacji jest uruchamiany automatycznie nocą o godz. 23:00. Aktualizacja nie zmienia
aktualnych ustawień urządzenia Cluster Controller ani danych dotyczących instalacji. W
przypadku przerwania automatycznego procesu aktualizacji urządzenia Cluster Controller, np.
wskutek zaniku napięcia zasilającego, Cluster Controller uruchamia go w kolejnym terminie.
Warunek:
☐ Cluster Controller musi być połączony z Internetem.
Sposób postępowania:
1. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
2. Wybierz grupę parametrów Device > Update (Urządzenie > Aktualizacja).
3. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
4. Na rozwijanej liście Automatic Update (Automatyczna aktualizacja) wybierz pożądaną
opcję:
Opcja
Objaśnienie
Yes
Automatyczne aktualizacja jest włączona
No
Automatyczne aktualizacja jest wyłączona
5. Naciśnij [Save] (Zapisz).
14.1.2 Ustawianie automatycznych aktualizacji podłączonych
urządzeń firmy SMA
Brak aktualizacji falowników, w których występuje błąd komunikacji ( )
W falownikach, które wskutek błędu komunikacji nie mają połączenia z urządzeniem Cluster
Controller, aktualizacja nie jest wykonywana.
• Za pomocą protokołu zdarzenia należy zdiagnozować przyczynę błędu komunikacji i
usunąć go, aby na drzewie instalacji przy falowniku nie był wyświetlany symbol .
80
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
14 Aktualizacja
Konieczność zapewnienia odpowiedniego napięcia DC w celu wykonania
aktualizacji
W niektórych falownikach wykonanie aktualizacji wymaga osiągnięcia pewnego poziomu
napięcia wejściowego DC. W zależności od pory dnia, pogody lub stanu modułów
fotowoltaicznych (np. zabrudzenie lub zaśnieżenie modułów) napięcie wejściowe DC może
być za niskie dla potrzeb wykonania aktualizacji. Podczas aktualizacji falowniki, w których
jest ona wykonywana, nie dostarczają energii. Może to być przyczyną chwilowej utraty
energii.
Zakaz zmiany źródła aktualizacji w trakcie automatycznego procesu aktualizacji
Jeśli w trakcie automatycznego procesu aktualizacji zostanie zmienione źródło aktualizacji,
proces aktualizacji zostanie przerwany. Pobranych przez falownik plików nie można
wycofać.
• W trakcie automatycznego procesu aktualizacji nie należy zmieniać źródła aktualizacji.
Jako źródło automatycznych aktualizacji urządzeń firmy SMA można wybrać portal SMA Update
Portal lub nośnik danych USB podłączony do urządzenia Cluster Controller. W przypadku
pobierania aktualizacji z SMA Update Portal Cluster Controller sprawdza dostępność nowych
aktualizacji 1 raz dziennie. Jeśli jest dostępna nowa aktualizacja, Cluster Controller pobiera ją. W
przypadku wprowadzania aktualizacji z nośnika danych USB dostępne pliki aktualizacyjne są
kopiowane bezpośrednio do urządzenia Cluster Controller. W obu przypadkach wysyłka plików
aktualizacyjnych jest uruchamiana automatycznie nocą o godz. 4:00. W przypadku przerwania
automatycznego procesu aktualizacji falowników w instalacji, np. wskutek zaniku napięcia
zasilającego, Cluster Controller uruchamia go ponownie w następnym dniu.
Sposób postępowania:
1. Na drzewie instalacji wybierz instalację, a w menu urządzenia - menu Updates
(Aktualizacje).
2. Wybierz grupę parametrów Settings (Ustawienia).
3. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
4. Aby wyłączyć automatyczną aktualizację, na rozwijanej liście Activated (Włączona)
wybierz opcję No (Nie).
5. Aby włączyć automatyczną aktualizację, należy wprowadzić następujące ustawienia:
• Na rozwijanej liście Activated (Włączona) wybierz opcję Yes (Tak) (ustawienie
fabryczne).
• Na rozwijanej liście Operating mode (Tryb pracy) wybierz opcję Automatic Update
(Automatyczna aktualizacja).
• Na rozwijanej liście Update source (Źródło aktualizacji) wybierz źródło aktualizacji.
Źródło aktualizacji
Objaśnienie
Update Portal
Pliki aktualizacyjne będą pobierane z portalu internetowego
SMA Update Portal.
USB connection 2
Pliki aktualizacyjne będą pobierane z nośnika danych USB
podłączonego do złącza USB 2.
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
81
14 Aktualizacja
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
6. Naciśnij [Save] (Zapisz).
7. Jeśli jako źródło aktualizacji będzie stosowany nośnik danych USB, przygotuj nośnik danych
USB:
• Wybierz plik aktualizacyjny i pobierz go na komputer (pliki aktualizacyjne są dostępne
pod adresem www.SMA-Solar.com).
• Podłącz nośnik danych USB do komputera.
• W pierwszej partycji na nośniku danych USB utwórz w katalogu głównym folder z
nazwą UPDATE (Aktualizacja). Jeśli na nośniku danych jest więcej partycji niż 1, Cluster
Controller będzie szukał plików aktualizacyjnych tylko w pierwszej partycji.
• Skopiuj pobrany plik aktualizacyjny (*.up2) do folderu UPDATE (Aktualizacja).
• Podłącz nośnik danych USB do złącza 2 w urządzeniu Cluster Controller.
☑ Cluster Controller skopiuje plik aktualizacyjny z nośnika danych USB i po zakończeniu tej
operacji wyświetli w obszarze Available Updates (Dostępne aktualizacje) plik
aktualizacyjny ze stanem Ready (Gotowy).
14.2 Ręczna aktualizacja
14.2.1 Wykonywanie ręcznej aktualizacji urządzenia Cluster
Controller
Ręczną aktualizację urządzenia Cluster Controller można wykonywać w dowolnej chwili, nawet
jeśli jest włączona dla niego aktualizacja automatyczna. Aktualizacja nie zmienia aktualnych
ustawień urządzenia Cluster Controller ani danych dotyczących instalacji.
Ręczną aktualizację można wykonać w następujący sposób:
• Wykonywanie ręcznej aktualizacji poprzez Internet
• Wykonywanie ręcznej aktualizacji za pomocą interfejsu użytkownika
• Wykonywanie ręcznej aktualizacji z nośnika danych USB
Wykonywanie ręcznej aktualizacji poprzez Internet
Warunek:
☐ Cluster Controller musi być połączony z Internetem.
Sposób postępowania:
1. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
2. Wybierz grupę parametrów Device > Update (Urządzenie > Aktualizacja).
3. W polu Check for update and install it (Wyszukaj i zainstaluj aktualizację) naciśnij na
przycisk ekranowy [Execute] (Wykonaj).
☑ Cluster Controller sprawdza dostępność nowej aktualizacji. Jeśli dostępna jest nowa
aktualizacja, Cluster Controller pobiera ją z portalu SMA Update Portal i rozpoczyna proces
aktualizacji.
82
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
14 Aktualizacja
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Wykonywanie ręcznej aktualizacji za pomocą interfejsu użytkownika
1. Wybierz plik aktualizacyjny i pobierz go na komputer (pliki aktualizacyjne są dostępne pod
adresem www.SMA-Solar.com).
2. Zaloguj się do urządzenia Cluster Controller jako Instalator.
3. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Update and
save (Aktualizacja i zapis).
4. Wybierz grupę parametrów Update (Aktualizacja).
5. W polu Upload update file (*.up2) (Pobierz plik aktualizacyjny) naciśnij przycisk [
Browse...] (Przeglądaj).
☑ Otworzy się okno wyboru pliku.
6. Wybierz plik aktualizacyjny i naciśnij przycisk [Open] (Otwórz).
☑ Nazwa pliku aktualizacyjnego zostanie wyświetlona w polu Upload update file
(*.up2) (Pobierz plik aktualizacyjny).
7. Naciśnij [Execute] (Wykonaj).
☑ Plik aktualizacyjny zostanie przesłany i uruchomiony.
Wykonywanie ręcznej aktualizacji z nośnika danych USB
1. Przygotuj nośnik danych USB:
• Wybierz plik aktualizacyjny i pobierz go na komputer (pliki aktualizacyjne są dostępne
pod adresem www.SMA-Solar.com).
• Podłącz nośnik danych USB do komputera.
• W pierwszej partycji na nośniku danych USB utwórz w katalogu głównym folder z
nazwą UPDATE (Aktualizacja). Jeśli na nośniku danych jest więcej partycji niż 1, Cluster
Controller będzie szukał plików aktualizacyjnych tylko w pierwszej partycji.
• Skopiuj pobrany plik aktualizacyjny (*.up2) do folderu UPDATE (Aktualizacja), a
następnie usuń nośnik danych USB z komputera.
2. Podłącz nośnik danych USB do złącza 2 w urządzeniu Cluster Controller.
☑ Plik aktualizacyjny zostanie przesłany i uruchomiony.
14.2.2 Wykonywanie ręcznej aktualizacji podłączonych
urządzeń firmy SMA
Ręczną aktualizację podłączonych urządzeń można wykonać w następujący sposób:
• Wykonywanie ręcznej aktualizacji poprzez Internet
• Wykonywanie ręcznej aktualizacji za pomocą interfejsu użytkownika
• Wykonywanie ręcznej aktualizacji z nośnika danych USB
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
83
14 Aktualizacja
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Aktualizacja nie zmienia aktualnych ustawień urządzenia Cluster Controller ani danych
dotyczących instalacji.
Konieczność zapewnienia odpowiedniego napięcia DC w celu wykonania
aktualizacji
W niektórych falownikach wykonanie aktualizacji wymaga osiągnięcia pewnego poziomu
napięcia wejściowego DC. W zależności od pory dnia, pogody lub stanu modułów
fotowoltaicznych (np. zabrudzenie lub zaśnieżenie modułów) napięcie wejściowe DC może
być za niskie dla potrzeb wykonania aktualizacji. Podczas aktualizacji falowniki, w których
jest ona wykonywana, nie dostarczają energii. Może to być przyczyną chwilowej utraty
energii.
Wykonywanie ręcznej aktualizacji poprzez Internet
Zakaz zmiany źródła aktualizacji w trakcie automatycznego procesu aktualizacji
Jeśli w trakcie automatycznego procesu aktualizacji zostanie zmienione źródło aktualizacji,
proces aktualizacji zostanie przerwany. Pobranych przez falownik plików nie można
wycofać.
• W trakcie automatycznego procesu aktualizacji nie należy zmieniać źródła aktualizacji.
Warunek:
☐ Cluster Controller musi być połączony z Internetem.
Sposób postępowania:
1. Aktywuj ręczną aktualizację.
• Na drzewie instalacji wybierz instalację, a w menu urządzenia - menu Updates
(Aktualizacje).
• Wybierz grupę parametrów Settings (Ustawienia) i naciśnij przycisk [Edit] (Edytuj).
• Na rozwijanej liście Activated (Włączona) wybierz wartość Yes (Tak).
• Na rozwijanej liście Operating mode (Tryb pracy) wybierz opcję Manual Update
(Ręczna aktualizacja).
• Na rozwijanej liście Update source (Źródło aktualizacji) wybierz opcję Update portal
(Portal aktualizacyjny).
• Naciśnij [Save] (Zapisz).
2. Wybierz typ urządzenia, np. SB 5000TL-21.
84
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
14 Aktualizacja
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
3. W obszarze Available Updates (Dostępne aktualizacje) zaznacz plik aktualizacyjny i
naciśnij przycisk [Download] (Pobierz).
☑ Cluster Controller pobierze plik aktualizacyjny z Internetu i po pomyślnym wykonaniu tej
operacji wyświetli w obszarze Available Updates (Dostępne aktualizacje) plik
aktualizacyjny ze stanem Ready (Gotowy).
✖ Plik aktualizacyjny nie został pobrany?
Możliwa przyczyna błędu: połączenie z Internetem zostało przerwane.
• Połącz się ponownie z Internetem.
4. Naciśnij [Send] (Wyślij).
☑ Cluster Controller sprawdza zapisane pliki.
☑ Cluster Controller wysyła przez kolejne 5 dni 1 raz dziennie plik aktualizacyjny do urządzeń
w instalacji. Proces aktualizacji zakończył się powodzeniem, jeśli numer wersji wysłanego
pliku aktualizacyjnego będzie wyświetlany dla wszystkich urządzeń, w których wykonano
aktualizację.
✖ Nie wszystkie urządzenia, w których wykonano aktualizację, lub żadne z tych urządzeń nie
wysyła informacji zwrotnej z numerem wersji pliku aktualizacyjnego.
• Usunąć usterkę (patrz rozdział 18.2, strona 105).
Wykonywanie ręcznej aktualizacji za pomocą interfejsu użytkownika
1. Wybierz plik aktualizacyjny i pobierz go na komputer (pliki aktualizacyjne są dostępne pod
adresem www.SMA-Solar.com).
2. Zaloguj się do urządzenia Cluster Controller jako Instalator.
3. Na drzewie instalacji wybierz instalację, a w menu urządzenia - menu Updates
(Aktualizacje).
4. Wybierz grupę parametrów Update (Aktualizacja).
5. W polu Upload update file (*.up2) (Pobierz plik aktualizacyjny) naciśnij przycisk [
Browse...] (Przeglądaj).
☑ Otworzy się okno wyboru pliku.
6. Wybierz plik aktualizacyjny i naciśnij przycisk [Open] (Otwórz).
☑ Nazwa pliku aktualizacyjnego zostanie wyświetlona w polu Upload update file
(*.up2) (Pobierz plik aktualizacyjny).
7. Naciśnij [Execute] (Wykonaj).
☑ Plik aktualizacyjny zostanie przesłany i uruchomiony.
Wykonywanie ręcznej aktualizacji z nośnika danych USB
1. Przygotuj nośnik danych USB:
• Wybierz plik aktualizacyjny i pobierz go na komputer (pliki aktualizacyjne są dostępne
pod adresem www.SMA-Solar.com).
• Podłącz nośnik danych USB do komputera.
• W pierwszej partycji na nośniku danych USB utwórz w katalogu głównym folder z
nazwą UPDATE (Aktualizacja). Jeśli na nośniku danych jest więcej partycji niż 1, Cluster
Controller będzie szukał plików aktualizacyjnych tylko w pierwszej partycji.
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
85
14 Aktualizacja
2.
3.
4.
5.
☑
☑
✖
86
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
• Skopiuj pobrany plik aktualizacyjny (*.up2) do folderu UPDATE (Aktualizacja), a
następnie usuń nośnik danych USB z komputera.
Podłącz nośnik danych USB do złącza 2 w urządzeniu Cluster Controller.
Uruchom proces aktualizacji:
• Na drzewie instalacji wybierz instalację, a w menu urządzenia - menu Updates
(Aktualizacje).
• Wybierz typ urządzenia, np. SB 5000TL-21.
• W obszarze Available Updates (Dostępne aktualizacje) zaznacz plik aktualizacyjny i
naciśnij przycisk [Download] (Pobierz).
☑ Cluster Controller skopiuje plik aktualizacyjny z nośnika danych USB i po
zakończeniu tej operacji wyświetli w obszarze Available Updates (Dostępne
aktualizacje) plik aktualizacyjny ze stanem Ready (Gotowy).
Usuń nośnik danych USB z urządzenia Cluster Controller.
Naciśnij [Send] (Wyślij).
Cluster Controller sprawdza zapisane pliki.
Cluster Controller wysyła przez kolejne 5 dni 1 raz dziennie plik aktualizacyjny do urządzeń
w instalacji. Proces aktualizacji zakończył się powodzeniem, jeśli numer wersji wysłanego
pliku aktualizacyjnego będzie wyświetlany dla wszystkich urządzeń, w których wykonano
aktualizację.
Nie wszystkie urządzenia, w których wykonano aktualizację, lub żadne z tych urządzeń nie
wysyła informacji zwrotnej z numerem wersji pliku aktualizacyjnego.
• Usunąć usterkę (patrz rozdział 18.2, strona 105).
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
15 Hasła i SMA Grid Guard
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
15 Hasła i SMA Grid Guard
15.1 Wymogi wobec bezpiecznego hasła dostępu do
instalacji:
Z punktu widzenia komunikacji w instalacji wszystkie urządzenia posiadające to samo hasło
dostępu tworzą jedną instalację. Dlatego hasło dostępu obowiązujące dla wszystkich urządzeń w
instalacji jest określane jako hasło dostępu do instalacji. Uzyskanie dostępu do wszystkich
urządzeń w posiadanej instalacji za pomocą urządzenia Cluster Controller jest możliwe tylko pod
warunkiem określenia dla wszystkich urządzeń tego samego hasła dostępu do instalacji.
Hasło dostępu do instalacji określone dla danej grupy użytkowników przy pierwszym zalogowaniu
się do interfejsu użytkownika urządzenia Cluster Controller, jest standardowym hasłem dostępu do
instalacji. Ze względów bezpieczeństwa standardowe hasło dostępu do instalacji należy zmienić
niezwłocznie po uruchomieniu urządzenia (patrz rozdział 15.2, strona 87).
Poniższe wskazówki pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo Twojego hasła dostępu do instalacji:
• Wybieraj hasła dostępu do instalacji, które składają się przynajmniej z 8 znaków.
• Stosuj kombinacje dużych i małych liter, znaków specjalnych i cyfr.
• Nie stosuj nazw lub słów, które występują w słownikach, jak np. „pies“, „kot“, „dom“.
• Nie stosuj jako haseł dostępu do instalacji, które mają związek z Twoją osobą, jak np. imion
znajomych i zwierząt domowych, numerów osobistych, numerów identyfikacyjnych lub
numerów rejestracyjnych samochodu.
• Nie powtarzaj nazw lub słów, jak np. „domdom“ lub „kotkot“.
• Nie stosuj kombinacji cyfr lub znaków, które są ułożone w jednym ciągu na klawiaturze, jak
np. „12345“, „qwert“.
15.2 Zmiana hasła dostępu do instalacji
Warunek:
☐ Aby zmienić hasło dostępu do instalacji dla grupy użytkowników Instalator, należy
zalogować się jako Instalator (patrz rozdział 4.1, strona 22).
Wymogi wobec hasła dostępu do instalacji:
☐ Hasło dostępu do instalacji może się składać z maksymalnie 12 znaków.
☐ Dozwolone znaki specjalne: ? _ ! Sposób postępowania:
1. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
2. Wybierz grupę parametrów User Rights > Access Control (Uprawnienia użytkowników >
Kontrola dostępu).
3. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
4. Wprowadź nowe hasło dostępu do instalacji:
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
87
15 Hasła i SMA Grid Guard
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
• W zależności od grupy użytkowników wprowadź nowe hasło dostępu do instalacji w
polu Set installer password (Ustaw hasło dostępu dla instalatora) lub Set user
password Ustaw hasło dostępu dla użytkownika).
• W polu Confirm the password (Potwierdź hasło) wprowadź ponownie nowe hasło
dostępu do instalacji.
5. Naciśnij [Save] (Zapisz).
☑ Cluster Controller zmienia we wszystkich urządzeniach hasło dostępu do instalacji.
15.3 Ustawienie takiego samego hasła dostępu do
urządzenia jak hasło dostępu do instalacji
Jeśli hasło dostępu do jakiegoś urządzenia różni się od hasła dostępu do instalacji, urządzenie to
zostanie oznaczone na drzewie instalacji symbolem kłódki. Ma to miejsce np. przy montażu
nowych falowników w istniejącej instalacji.
Sposób postępowania:
Aby ustawić takiej samo hasło dostępu do urządzenia jak hasło dostępu do instalacji, należy
wykonać następujące czynności w podanej kolejności. Dokładny opis postępowania jest
przedstawiony w poniższych punktach.
• Ustawienie hasła dostępu do instalacji identycznego z hasłem dostępu do urządzenia
• Zresetowanie hasła dostępu do instalacji
Ustawienie hasła dostępu do instalacji identycznego z hasłem dostępu do
urządzenia
Aby móc uzyskać dostęp do urządzenia oznaczonego symbolem kłódki, najpierw należy ustawić
hasło dostępu do instalacji identyczne z hasłem dostępu do urządzenia. W nowych urządzeniach
hasło dostępu do urządzenia brzmi tak samo jak standardowe hasło dostępu do instalacji.
Standardowym hasłem dostępu do instalacji grupy użytkowników Użytkownik jest „0000", a
grupy użytkowników Instalator - „1111".
Sposób postępowania:
1. Zaloguj się do urządzenia Cluster Controller jako Instalator.
2. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
3. Ustaw takiej samo hasło dostępu do instalacji jak hasło dostępu do urządzenia:
• Wybierz grupę parametrów User Rights > Access Control (Uprawnienia
użytkowników > Kontrola dostępu).
• Naciśnij [Edit] (Edytuj).
• W polu Set installer password (Ustaw hasło dostępu dla instalatora) wprowadź
standardowe hasło dostępu do instalacji, tj. 1111.
• W polu Confirm the password (Potwierdź hasło) wprowadź ponownie standardowe
hasło dostępu do instalacji.
• W polu Set user password (Ustaw hasło dostępu dla użytkownika) wprowadź
standardowe hasło dostępu do instalacji, tj. 0000.
88
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
15 Hasła i SMA Grid Guard
• W polu Confirm the password (Potwierdź hasło) wprowadź ponownie standardowe
hasło dostępu do instalacji.
• Naciśnij [Save] (Zapisz).
☑ Cluster Controller zmienia hasło dostępu do instalacji we wszystkich dostępnych
urządzeniach.
4. Ponownie uruchom Cluster Controller za pomocą interfejsu użytkownika (patrz rozdział 18.3,
strona 119).
Zresetowanie hasła dostępu do instalacji
1. Zaloguj się do urządzenia Cluster Controller jako Instalator.
2. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
3. Ustaw z powrotem poprzednie hasło dostępu do instalacji:
• Wybierz grupę parametrów User Rights > Access Control (Uprawnienia
użytkowników > Kontrola dostępu).
• Naciśnij [Edit] (Edytuj).
• W polu Set installer password (Ustaw hasło dostępu dla instalatora) wprowadź
poprzednie hasło dostępu do instalacji dla grupy użytkowników Instalator.
• W polu Confirm the password (Potwierdź hasło) wprowadź ponownie hasło dostępu
do instalacji.
• W polu Set user password (Ustaw hasło dostępu dla użytkownika) wprowadź
poprzednie hasło dostępu do instalacji dla grupy użytkowników Użytkownik.
• W polu Confirm the password (Potwierdź hasło) wprowadź ponownie hasło dostępu
do instalacji.
• Naciśnij [Save] (Zapisz).
☑ Cluster Controller zmienia hasło dostępu do instalacji we wszystkich dostępnych
urządzeniach. We wszystkich urządzeniach jest aktualnie wprowadzone
poprzednie hasło dostępu do instalacji.
4. Naciśnij [Save] (Zapisz).
5. Ponownie uruchom Cluster Controller za pomocą interfejsu użytkownika (patrz rozdział 18.3,
strona 119).
☑ Po upływie maksymalnie 2 minut nowe urządzenie zostanie wyświetlone na drzewie instalacji
bez symbolu kłódki.
15.4 Sposób postępowania przy utracie hasła dostępu do
instalacji
15.4.1 Zgłoszenie wniosku o udostępnienie kodu PUK
Jeśli się zapomni haseł dostępu do instalacji dla obu grup użytkowników, falowniki można
odblokować za pomocą kodu PUK („Personal Unlocking Key"). Dla każdego falownika
wydawany jest dla każdej grupy użytkowników (Użytkownik i Instalator) 1 kod PUK.
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
89
15 Hasła i SMA Grid Guard
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Sposób postępowania:
1. Pobierz wniosek o wydanie kodów PUK (formularz wniosku można pobrać pod adresem
www.SMA-Solar.com).
2. Wypełnij i podpisz formularz wniosku.
3. Wyślij formularz wniosku pocztą elektroniczną, faksem lub tradycyjną pocztą do serwisu
(patrz rozdział 20, strona 122).
15.4.2 Odblokowanie falownika za pomocą kodu PUK
Odblokowanie kilku falowników za pomocą kodu PUK
Jeden kod PUK jest ważny dla 1 falownika i 1 grupy użytkowników.
• W przypadku złożenia wniosku o wydanie kodów PUK dla kilku falowników, każdy
falownik należy odblokować pojedynczo za pomocą jednego kodu PUK.
Konieczność zapewnienia komunikacji pomiędzy urządzeniem Cluster Controller a
falownikami podczas odblokowywania
Aby zmienione ustawienia haseł zostały zastosowane, podczas odblokowywania musi
występować połączenie pomiędzy urządzeniem Cluster Controller a danym falownikiem.
• Falownik można odblokować za pomocą kodu PUK tylko przy istniejącym połączeniu z
danym falownikiem. W falowniku nie może w żadnym wypadku być sygnalizowany
błąd komunikacji ( ).
Sposób postępowania:
1. Zresetuj ustawienia hasła w urządzeniu Cluster Controller przy użyciu wyświetlacza:
• Na wyświetlaczu przejdź do ekranu Settings (Ustawienia). W tym celu jednocześnie
naciśnij przyciski [OK] i [ESC] na polu przycisków i przytrzymaj je w tym położeniu
przez 2 sekundy.
☑ Na wyświetlaczu otworzy się ekran Settings (Ustawienia).
• Wybierz wiersz Reset password (Resetuj hasło) i naciśnij [OK].
☑ Na wyświetlaczu otworzy się ekran Confirm the resetting (Potwierdzenie
resetowania).
• Wybierz OK i potwierdź, naciskając przycisk [OK].
☑ Hasło dostępu użytkownika oraz instalatora zostaną zresetowane.
2. Zaloguj się do urządzenia Cluster Controller jako Instalator przy użyciu standardowego
hasła dostępu do instalacji, tj. 1111.
☑ Obok falowników na drzewie instalacji będzie wyświetlany symbol kłódki.
3. Ustaw takie samo hasło dostępu instalatora do urządzenia Cluster Controller jak kod PUK dla
wybranego falownika. Pozwoli to ponownie uzyskać dostęp do falownika:
• Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
> User Rights > Access Control (Ustawienia > Uprawnienia użytkowników > Kontrola
dostępu).
• Naciśnij [Edit] (Edytuj).
90
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
15 Hasła i SMA Grid Guard
• W polu Set installer password (Ustaw hasło dostępu dla instalatora) wprowadź kod
PUK dla wybranego falownika jako nowe hasło dostępu do instalacji.
• W polu Confirm the password (Potwierdź hasło) wprowadź ponownie nowe hasło
dostępu do instalacji.
• Naciśnij [Save] (Zapisz).
☑ Cluster Controller zmienia hasło dostępu do instalacji dla grupy użytkowników
Instalator i przy falowniku na drzewie instalacji nie będzie już wyświetlany symbol
kłódki.
4. Aby odblokować kolejne falowniki, powtórz krok 3 dla wybranych falowników.
5. Dopasuj hasło dostępu instalatora i hasło dostępu użytkownika do urządzenia Cluster
Controller do wybranych haseł dostępu do instalacji.
• Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
> User Rights > Access Control (Ustawienia > Uprawnienia użytkowników > Kontrola
dostępu).
• Naciśnij [Edit] (Edytuj).
• W polu Set installer password (Ustaw hasło dostępu dla instalatora) wprowadź
wybrane hasło dostępu do instalacji dla grupy użytkowników Instalator jako nowe
hasło dostępu do instalacji.
• W polu Confirm the password (Potwierdź hasło) wprowadź ponownie nowe hasło
dostępu do instalacji.
• W polu Set user password (Ustaw hasło dostępu dla użytkownika) wprowadź
wybrane hasło dostępu do instalacji dla grupy użytkowników Użytkownik.
• W polu Confirm the password (Potwierdź hasło) wprowadź ponownie nowe hasło
dostępu do instalacji.
• Naciśnij [Save] (Zapisz).
☑ Cluster Controller zmienia hasła dostępu do instalacji dla obu grup użytkowników i przesyła
zmienione hasła dostępu do instalacji do falowników.
15.5 Ustawianie trybu pracy SMA Grid Guard
Parametry falownika chronione kodem SMA Grid Guard są fabrycznie ustawione dla wybranego
kraju. Zmianę parametrów chronionych kodem SMA Grid Guard należy zawsze uzgadniać z
operatorem sieci przesyłowej; zmiana parametrów jest odnotowywana w protokołach zdarzeń.
Aby zmienić parametry chronione kodem SMA Grid Guard, na interfejsie użytkownika urządzenia
Cluster Controller należy aktywować tryb pracy SMA Grid Guard. W tym celu należy posiadać
indywidualny kod SMA Grid Guard. Indywidualny kod SMA Grid Guard można uzyskać w firmie
SMA (wniosek o wydanie kodu SMA Grid Guard jest dostępny pod adresem www.SMASolar.com).
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
91
15 Hasła i SMA Grid Guard
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Warunki:
☐ Operator sieci przesyłowej wyraził zgodę na zmianę głównych parametrów jakości energii
elektrycznej.
☐ Aby dokonać zmiany parametrów wpływających na jakość energii elektrycznej, wymagane
jest posiadanie kodu SMA Grid Guard (stosowny wniosek jest dostępny po adresem
www.SMA-Solar.com).
Sposób postępowania:
1. Zaloguj się do urządzenia Cluster Controller jako Instalator.
2. Na pasku stanu naciśnij symbol SMA Grid Guard ( ).
☑ Otworzy się okno dialogowe do wprowadzania kodu SMA Grid Guard.
3. Ustaw tryb pracy SMA Grid Guard:
• Aby aktywować tryb pracy SMA Grid Guard, w polu Individual access code
(Indywidualny kod dostępu) wprowadź indywidualny kod SMA Grid Guard.
• Aby dezaktywować tryb pracy SMA Grid Guard, w polu Individual access code
(Indywidualny kod dostępu) wprowadź kod blokujący 54321.
4. Naciśnij [OK].
☑ Tryb pracy z kodem SMA Grid Guard jest włączony. Proces aktualizacji symboli związanych
z prawami dostępu (symbol SMA Grid Guard i symbol kłódki) na drzewie instalacji może
potrwać do 2 minut.
92
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
16 Utworzenie dostępu poprzez Internet
16 Utworzenie dostępu poprzez Internet
Jeśli Cluster Controller jest zintegrowany w sieci LAN z routerem, dostęp do interfejsu użytkownika
urządzenia Cluster Controller można uzyskać również poprzez Internet. Do wyboru są
następujące możliwości:
• Dostęp poprzez Sunny Portal
• Dostęp poprzez adres IP WAN
• Dostęp za pomocą usługi DynDNS
Zapewnienie bezpieczeństwa danych w sieci Ethernet
Przy dostępie poprzez Internet istnieje niebezpieczeństwo uzyskania dostępu do danych lub
urządzeń w posiadanej instalacji fotowoltaicznej przez osoby nieupoważnione i
manipulowania nimi.
• Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności (np. poprzez ustawienie zapory
sieciowej, zamknięcie niepotrzebnych portów sieciowych, umożliwianie zdalnego
dostępu tylko poprzez tunel VPN).
Dostęp poprzez Sunny Portal
Warunki:
☐ Cluster Controller musi być zarejestrowany na portalu Sunny Portal (patrz rozdział 11.1,
strona 60).
☐ W routerze musi być ustawione odpowiednie przekierowanie portów (patrz instrukcja
routera). Standardowo Cluster Controller używa do ustanowienia połączenia HTTP i translacji
adresów sieciowych (NAT) portu 80.
Sposób postępowania:
• Na portalu Sunny Portal, na stronie Configuration > Device Overview (Konfiguracja >
Zestawienie urządzeń) wybierz Cluster Controller.
☑ Otworzy się strona logowania do urządzenia Cluster Controller.
Dostęp poprzez adres IP WAN
Warunek:
☐ W routerze musi być ustawione odpowiednie przekierowanie portów (patrz instrukcja
routera). Standardowo Cluster Controller używa do ustanowienia połączenia HTTP i translacji
adresów sieciowych (NAT) portu 80.
Sposób postępowania:
1. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
2. Wybierz grupę parametrów External communication > NAT (Komunikacja zewnętrzna >
NAT).
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
93
16 Utworzenie dostępu poprzez Internet
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
3. W polu WAN IP odczytaj adres IP WAN
4. Aby móc później uzyskać dostęp do urządzenia Cluster Controller przez Internet, wprowadź
zanotowany adres IP WAN do wiersza adresowego przeglądarki internetowej. Jeśli został
zmieniony port, należy również podać nowy port.
Przykład: wprowadzenie adresu IP WAN i portu
Adres IP WAN brzmi „83.246.95.22", a używanym portem jest port „81".
• Wprowadź do wiersza adresowego przeglądarki internetowej http://83.246.95.22:81.
Dostęp za pomocą usługi DynDNS
1. Ustaw pożądany adres internetowy w serwisie DynDNS, np. na stronie dyndns.com.
2. Skonfiguruj router pod kątem usługi DynDNS (patrz instrukcja routera).
3. Skonfiguruj w routerze odpowiednie przekierowanie portów (patrz instrukcja routera).
Standardowo Cluster Controller używa do ustanowienia połączenia HTTP i translacji adresów
sieciowych (NAT) portu 80.
94
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
17 Konfiguracja sieci
17 Konfiguracja sieci
17.1 Konfiguracja do pracy w statycznej sieci LAN
17.1.1 Konfiguracja urządzenia Cluster Controller w statycznej
sieci LAN
Konieczność stosowania innych zakresów adresów IP dla sieci Speedwire i sieci
LAN
Aby Cluster Controller mógł jednoznacznie przyporządkowywać adresy IP w sieci Speedwire
i sieci LAN, należy stosować inne zakresy adresów IP dla obydwu sieci. Standardowo
Cluster Controller używa do komunikacji w sieci Speedwire zakres adresów 172.22/16
(172.22.0.1 do 172.22.255.255).
• Należy zapewnić, aby w sieci Speedwire i sieci LAN były stosowane różne zakresy
adresów IP.
Konieczność przestrzegania konfiguracji routera i przełącznika
Przy komunikacji za pomocą sieci Speedwire urządzenie korzysta nie tylko z adresów IP typu
unicast, lecz również z adresów IP typu multicast 239/8 (239.0.0.0 do 239.255.255.255).
• Przy stosowaniu routera lub przełącznika należy zapewnić, aby router lub przełącznik
przekierowywał pakiety multicast wymagane podczas komunikacji za pomocą sieci
Speedwire do wszystkich urządzeń (węzłów) w sieci Speedwire (informacje dotyczące
konfiguracji routera lub przełącznika zawiera stosowna instrukcja producenta
urządzenia).
Sposób postępowania:
1. Zanotuj dotychczasowy adres IP, maskę podsieci oraz adres bramy komputera.
2. Podłącz komputer do złącza X13 lub X14 w urządzeniu Cluster Controller.
3. Odczytaj na wyświetlaczu adres IP urządzenia Cluster Controller.
• Na wyświetlaczu przejdź do ekranu External communication (Zewnętrzna
komunikacja).
• Odczytaj w wierszu IP Address (Adres IP) adres IP i zanotuj go.
4. Zmodyfikuj ustawienia sieciowe komputera:
• Zmodyfikuj adres IP.
Przykład: Dostosowanie adresu IP komputera pod kątem zakresu
adresów urządzenia Cluster Controller
Adres IP urządzenia Cluster Controller brzmi „169.254.0.3", a adres IP komputera
„10.4.33.105".
• Zmień adres IP komputera na 169.254.0.4.
• Zmień maskę podsieci na 255.255.0.0.
• Sprawdź, czy nie jest wprowadzony adres bramy.
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
95
17 Konfiguracja sieci
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
5. Przejdź do urządzenia Cluster Controller za pomocą adresu IP odczytanego na wyświetlaczu
i zaloguj się do niego.
6. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
7. Jeśli serwer DHCP nie został jeszcze wyłączony, dezaktywuj do:
• Wybierz grupę parametrów External communication > Ethernet > DHCP
(Komunikacja zewnętrzna > Ethernet > DHCP).
• Naciśnij [Edit] (Edytuj).
• Na rozwijanej liście Activated (Włączona) wybierz wartość No (Nie).
8. W grupie Ethernet skonfiguruj ustawienia statycznej sieci LAN, a następnie naciśnij przycisk [
Save] (Zapisz).
☑ Cluster Controller zapisuje ustawienia sieciowe i nie jest już dostępny pod starym
adresem IP.
9. Zmień ustawienia sieciowe komputera z powrotem na zanotowane, dotychczasowe
ustawienia.
10. Sprawdź, czy Cluster Controller jest dostępny pod nowym adresem IP.
Jeśli Cluster Controller nie jest dostępny pod nowym adresem IP, prawdopodobnie
nieprawidłowe są ustawienia sieciowe urządzenia Cluster Controller.
• Sprawdź ustawienia sieciowe i w razie potrzeby zmodyfikuj je.
11. Podłącz Cluster Controller i komputer do wybranego węzła statycznej sieci LAN.
17.1.2 Konfiguracja falownika w statycznej sieci LAN
Falownikom w instalacji można przypisać statyczne adresy IP. Fabrycznie falowniki są ustawione
na automatyczne przydzielanie adresu przez serwer DHCP.
Sposób postępowania:
1. Zaloguj się do urządzenia Cluster Controller.
2. Na drzewie instalacji wybierz falownik.
3. W menu urządzenia wybierz menu Settings > PV system communication (Ustawienia >
Komunikacja w instalacji).
4. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
5. Na rozwijanej liście Automatic configuration switched on (Automatyczna konfiguracja
włączona) wybierz wartość No (Nie). Spowoduje to wyłączenie automatycznego
przydzielania falownikowi adresu IP.
6. W polu IP adress (Adres IP) wpisz wybrany statyczny adres IP.
7. Naciśnij [Save] (Zapisz).
17.2 Konfiguracja serwera proxy
Przy stosowaniu serwera proxy należy go odpowiednio skonfigurować, aby móc uzyskać dostęp
do interfejsu użytkownika urządzenia Cluster Controller w siei LAN lub umożliwić urządzeniu
Cluster Controller uzyskanie dostępu do Internetu, np. w celu połączenia się z Sunny Portal.
96
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
17 Konfiguracja sieci
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Uzyskanie dostępu do interfejsu użytkownika Cluster Controller
• W przeglądarce internetowej dodaj adres IP urządzenia Cluster Controller do listy wyjątków
serwera proxy.
Uzyskanie dostępu do Internetu przez Cluster Controller
1. Zaloguj się do urządzenia Cluster Controller.
2. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
3. Wybierz grupę parametrów External Communication > Proxy settings (Komunikacja
zewnętrzna > Ustawienia serwera proxy) i wprowadź wybrane ustawienia. Wskazówka: Z
reguły ustawienia serwera proxy w przeglądarce internetowej można zastosować w
urządzeniu Cluster Controller.
4. Naciśnij [Save] (Zapisz).
17.3 Konfiguracja serwera DHCP
1. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
2. Wybierz grupę parametrów External communication > Ethernet > DHCP (Komunikacja
zewnętrzna > Ethernet > DHCP).
3. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
4. Wprowadź wybrane ustawienia serwera DHCP.
• Aby aktywować serwer DHCP, na rozwijanej liście Activated (Włączony) wybierz
wartość Yes (Tak).
• Aby dezaktywować serwer DHCP, na rozwijanej liście Activated (Włączony) wybierz
wartość No (Nie).
5. Naciśnij [Save] (Zapisz).
17.4 Zmiana portu HTTP
Konieczność wprowadzania adresu IP i zmienionego portu HTTP przy
wywoływaniu urządzenia Cluster Controller
Jeśli ustawiony fabrycznie w urządzeniu Cluster Controller port HTTP został zmieniony, przy
wywoływaniu interfejsu użytkownika należy podawać nowy port HTTP wraz z adresem IP
urządzenia Cluster Controller.
Przykład: Wywoływanie interfejsu użytkownika urządzenia Cluster Controller
po zmianie portu HTTP
Adres IP urządzenia Cluster Controller brzmi 192.168.0.168, a port HTTP został zmieniony na
8080.
• Aby wywołać interfejs użytkownika urządzenia Cluster Controller, w wierszu adresowym
przeglądarki internetowej wprowadź http://192.168.0.168:8080.
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
97
17 Konfiguracja sieci
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Sposób postępowania:
1. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
2. Wybierz grupę parametrów External communication > HTTP (Komunikacja zewnętrzna >
HTTP).
3. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
4. W polu Port wprowadź wybrany port (ustawienie fabryczne: port 80).
5. Naciśnij [Save] (Zapisz).
17.5 Zmiana portu NAT
1. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
2. Wybierz grupę parametrów External communication > Ethernet > NAT (Komunikacja
zewnętrzna > Ethernet > NAT).
3. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
4. W polu Port wprowadź wybrany port (ustawienie fabryczne: port 80).
5. Naciśnij [Save] (Zapisz).
98
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
18 Diagnostyka błędów
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
18 Diagnostyka błędów
18.1 Stany diod LED
18.1.1 Diody eksploatacyjne LED
Wykorzystanie diod LED stanu (
):
Dioda LED stanu może sygnalizować następujące stany:
• Stan urządzenia Cluster Controller
• Stan podłączonych falowników
• Stan komunikacji instalacji
• Stan usług sieciowych
Jeśli po uruchomieniu urządzenia dioda LED stanu nie świeci się kolorem zielonym, dokładną
przyczynę tego stanu można określić na podstawie protokołu zdarzenia urządzenia Cluster
Controller. W protokole zdarzenia zapisywane są szczegółowe informacje dotyczące danego
błędu (patrz rozdział 9.1, strona 55).
Dioda LED
Stan
Przyczyna i sposób usunięcia
Wszystkie
wył.
Cluster Controller nie jest podłączony do napięcia
zasilającego.
Rozwiązanie:
• Podłącz Cluster Controller do napięcia
zasilającego (patrz instrukcja instalacji
urządzenia Cluster Controller).
Zamienione są bieguny napięcia zasilającego lub
uszkodzony jest zasilacz.
Rozwiązanie:
• Podłącz prawidłowo napięcie zasilające
(patrz instrukcja instalacji urządzenia Cluster
Controller).
• Jeśli napięcie zasilające jest podłączone
prawidłowo, wymień zasilacz.
Dioda zasilania (
dioda stanu (
Instrukcja obsługi
)
Za niskie napięcie zasilające.
) i Dioda zasilania
świeci się kolorem Rozwiązanie:
czerwonym, a dio- • Zapewnij prawidłowe napięcie zasilające
da stanu kolorem
(patrz instrukcja instalacji urządzenia Cluster
żółtym lub czerController).
wonym.
• Jeśli problem będzie nadal występował,
prosimy skontaktować się z serwisem (patrz
rozdział 20, strona 122).
ClusterController-BA-pl-14
99
18 Diagnostyka błędów
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Dioda LED
Stan
Dioda zasilania (
Dioda stanu (
)
)
Przyczyna i sposób usunięcia
świeci się kolorem Proces uruchamiania urządzenia jest zakończony.
zielonym
Cluster Controller jest gotowy do pracy.
świeci się kolorem Normalna praca
zielonym
świeci się kolorem Przynajmniej 1 urządzenie sygnalizuje stan Warżółtym
ning.
Rozwiązanie:
• Przestrzegaj informacji zawartych w
protokole zdarzenia w urządzeniu Cluster
Controller (patrz rozdział 9.1, strona 55)..
• Przestrzegaj informacji zawartych w
dokumentacji urządzenia.
Usterka w komunikacji z przynajmniej 1 urządzeniem. Prawdopodobnie urządzenie jest uszkodzone.
Rozwiązanie:
• Przestrzegaj informacji zawartych w
protokole zdarzenia w urządzeniu Cluster
Controller (patrz rozdział 9.1, strona 55)..
• Przestrzegaj informacji zawartych w
dokumentacji urządzenia.
Usterka w komunikacji z przynajmniej 1 urządzeniem. Być może Cluster Controller nie jest połączony z tym urządzeniem.
Rozwiązanie:
• Podłącz prawidłowo kable sieciowe (patrz
instrukcja instalacji urządzenia Cluster
Controller).
• Sprawdź, czy nie występuje uszkodzenie
(lub usterka) jednego lub kilku urządzeń
sieciowych, kabla sieciowego lub wtyczki.
Wymień niesprawne (uszkodzone)
urządzenia sieciowe, kable sieciowe lub
wtyczki.
• Sprawdź, czy w poszczególnych
urządzeniach sieciowych wprowadzone są
prawidłowe ustawienia sieciowe. W razie
potrzeby zmodyfikuj ustawienia sieciowe.
• Jeśli problem będzie nadal występował,
skontaktuj się z administratorem sieci.
100
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Dioda LED
Dioda stanu (
)
18 Diagnostyka błędów
Stan
Przyczyna i sposób usunięcia
pulsuje kolorem
żółtym
Przeprowadzana jest aktualizacja urządzenia
Cluster Controller lub podłączonych urządzeń.
Ograniczanie mocy czynnej jest włączone i wartość zadana znajduje się w zakresie od 0 % do
100 %.
Ma miejsce wprowadzanie zadanej wartości mocy biernej. Wartość zadana jest różna od 0 % lub
współczynnik przesunięcia fazowego cos φ jest
mniejszy od 1.
świeci się kolorem Ograniczanie mocy czynnej jest włączone i warczerwonym
tość zadana wynosi 0 %.
Przynajmniej 1 urządzenie sygnalizuje stan Error.
Rozwiązanie:
• Przestrzegaj informacji zawartych w
protokole zdarzenia w urządzeniu Cluster
Controller (patrz rozdział 9.1, strona 55)..
• Przestrzegaj informacji zawartych w
dokumentacji urządzenia.
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
101
18 Diagnostyka błędów
Dioda LED
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Stan
Przyczyna i sposób usunięcia
Dioda stanu (
)
świeci się kolorem Występują usterki w komunikacji ze wszystkimi
czerwonym
urządzeniami. Wystąpił problem w sieci LAN.
Rozwiązanie:
• Podłącz prawidłowo kable sieciowe (patrz
instrukcja instalacji urządzenia Cluster
Controller).
• Sprawdź, czy nie występuje uszkodzenie
(lub usterka) jednego lub kilku urządzeń
sieciowych, kabla sieciowego lub wtyczki.
Wymień niesprawne (uszkodzone)
urządzenia sieciowe, kable sieciowe lub
wtyczki.
• Sprawdź, czy w poszczególnych
urządzeniach sieciowych wprowadzone są
prawidłowe ustawienia sieciowe. W razie
potrzeby zmodyfikuj ustawienia sieciowe.
• W razie potrzeby uruchom ponownie Cluster
Controller. W tym celu odłącz Cluster
Controller od napięcia zasilającego, a
następnie podłącz go z powrotem do
napięcia.
• W razie potrzeby przydziel do urządzenia
Cluster Controller stały adres IP (patrz
rozdział 17.1.1, strona 95).
• Jeśli problem będzie nadal występował,
skontaktuj się z administratorem sieci.
Dioda stanu (
)
świeci się kolorem Być może jest uszkodzona karta SD w urządzeniu
czerwonym
Cluster Controller.
Rozwiązanie:
• Przestrzegaj informacji zawartych w
protokole zdarzenia w urządzeniu Cluster
Controller (patrz rozdział 9.1, strona 55)..
• Jeśli jest uszkodzona karta SD, prosimy
skontaktować się z serwisem (patrz
rozdział 20, strona 122).
pulsuje kolorem
czerwonym
102
ClusterController-BA-pl-14
Cluster Controller nie uruchomił się. Wystąpił błąd
systemowy.
Rozwiązanie:
• Prosimy skontaktować się z serwisem (patrz
rozdział 20, strona 122).
Instrukcja obsługi
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
18 Diagnostyka błędów
Dioda LED
Stan
Przyczyna i sposób usunięcia
Dioda stanu nośnika danych (
)
wył.
Cluster Controller znajduje się w fazie uruchamiania i nie ma jeszcze żadnych informacji dotyczących eksportu danych ani nośnika pamięci USB.
Rozwiązanie:
• Poczekaj, aż faza uruchamiania urządzenia
Cluster Controller zakończy się i urządzenie
będzie gotowe do pracy. Gdy faza
uruchamiania zakończy się, dioda LED
zasilania (
) świeci się kolorem
zielonym.
Nie wykryto żadnego nośnika danych USB. Prawdopodobnie nośnik danych USB nie jest jeszcze
podłączony lub podłączony został niekompatybilny nośnik danych USB.
Rozwiązanie:
• Podłącz kompatybilny nośnik danych USB
(patrz instrukcja instalacji urządzenia Cluster
Controller).
świeci się kolorem Nośnik danych USB jest kompatybilny. Ilość wolzielonym
nego miejsca w pamięci przekracza 10%.
świeci się kolorem Nośnik danych USB podłączony do złącza USB
żółtym
1 jest kompatybilny, lecz ilość wolnego miejsca w
pamięci wynosi maksymalnie 10 %.
Rozwiązanie:
• Usuń niepotrzebne dane z nośnika danych
USB.
lub
• Podłącz inny nośnik danych USB z
odpowiednią ilością wolnego miejsca w
pamięci.
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
103
18 Diagnostyka błędów
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Dioda LED
Stan
Przyczyna i sposób usunięcia
Dioda stanu nośnika danych (
)
świeci się kolorem Nośnik danych USB podłączony do złącza USB
czerwonym
1 jest pełny lub zabezpieczony przed zapisem.
Rozwiązanie:
• Jeśli nośnik danych USB jest pełny, wymień
go na inny.
• Jeśli nośnik danych USB jest chroniony przed
zapisem, usuń zabezpieczenie przed
zapisem lub zastosuj nośnik danych USB bez
ochrony przed zapisem.
pulsuje kolorem
zielonym, żółtym
lub czerwonym
Dokonywany jest zapis na nośniku danych USB
lub odczyt z niego.
• Nośnik danych USB można wyjąć z
urządzenia dopiero wtedy, gdy dioda LED
stanu nośnika danych nie pulsuje.
18.1.2 Diody LED w gniazdach sieciowych
Dioda LED
Stan
Przyczyna i sposób usunięcia
Dioda połączenia/aktywności
(zielona)
wył.
Brak połączenia sieciowego.
Cluster Controller nie jest podłączony do napięcia zasilającego.
Rozwiązanie:
• Podłącz Cluster Controller do napięcia zasilającego
(patrz instrukcja instalacji urządzenia Cluster
Controller).
Brak połączenia sieciowego.
Kabel sieciowy nie jest prawidłowo podłączony do urządzenia Cluster Controller, routera albo przełącznika.
Rozwiązanie:
• Podłącz prawidłowo kable sieciowe (patrz instrukcja
instalacji urządzenia Cluster Controller).
Brak połączenia sieciowego.
Uszkodzenie (lub usterka) jednego lub kilku urządzeń sieciowych, kabla sieciowego lub wtyczki.
Rozwiązanie:
• Wymień niesprawne (uszkodzone) urządzenia
sieciowe, niesprawny (uszkodzony) kabel sieciowy
lub niesprawną (uszkodzoną) wtyczkę.
Pulsuje
104
ClusterController-BA-pl-14
Połączenie sieciowe zostało utworzone.
Odbywa się odbiór lub wysyłka danych.
Instrukcja obsługi
18 Diagnostyka błędów
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Dioda LED
Stan
Dioda szybkości wył.
połączenia (żółta)
wł.
Przyczyna i sposób usunięcia
Połączenie sieciowe zostało utworzone.
Szybkość transmisji danych wynosi do 10 Mbps.
Połączenie sieciowe zostało utworzone.
Szybkość transmisji danych wynosi do 100 Mbps.
18.2 Usterki w Cluster Controller lub podłączonych
urządzeniach
Ogólne
Problem
Przyczyna i sposób usunięcia
Cluster Controller nie włącza się. Dio- Cluster Controller nie jest podłączony do napięcia zasilady LED i wyświetlacz są wyłączone. jącego.
Rozwiązanie:
• Podłącz 3‑biegunową wtyczkę zasilania do złącza
X1 w urządzeniu Cluster Controller.
Zamienione są bieguny napięcia zasilającego lub uszkodzony jest zasilacz.
Rozwiązanie:
• Podłącz prawidłowo napięcie zasilające (patrz
instrukcja instalacji urządzenia Cluster Controller).
• Jeśli napięcie zasilające jest podłączone
prawidłowo, wymień zasilacz.
Interfejs użytkownika i wyświetlacz
Problem
Przyczyna i sposób usunięcia
Interfejs użytkownika nie jest wyświetlany prawidłowo.
W przeglądarce internetowej wyłączona jest obsługa
skryptów JavaScript.
Rozwiązanie:
• Włącz w przeglądarce internetowej obsługę
skryptów JavaScript.
Nie można edytować parametrów
Użytkownik nie posiada uprawnień wymaganych w celu
klasy urządzenia lub poszczególnego edycji parametrów (patrz rozdział 4.1, strona 22).
urządzenia.
Rozwiązanie:
• Zmień grupę użytkowników.
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
105
18 Diagnostyka błędów
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Problem
Przyczyna i sposób usunięcia
Na interfejsie użytkownika lub na wyświetlaczu nie jest wyświetlana prawidłowa liczba wszystkich podłączonych falowników.
Występuje usterka w komunikacji z przynajmniej 1 falownikiem. Cluster Controller nie połączył się jeszcze z przynajmniej 1 falownikiem lub przerwane jest połączenie z
przynajmniej 1 falownikiem.
Rozwiązanie:
• Poczekaj 6 minut, a następnie sprawdź, czy jest
wyświetlana prawidłowa liczba wszystkich
podłączonych falowników.
Jeśli nadal nie jest wyświetlana prawidłowa liczba
wszystkich podłączonych falowników:
– Włącz wszystkie falowniki (patrz instrukcja
instalacji falownika).
– Podłącz prawidłowo kable sieciowe łączące ze
sobą falowniki (w zależności od wyposażenia
falownika patrz instrukcja instalacji falownika
lub instrukcja instalacji złącza Speedwire/
Webconnect).
– Podłącz kabel sieciowy falownika, który jest
bezpośrednio połączony z urządzeniem Cluster
Controller, do gniazda sieciowego X9 lub X10
w urządzeniu Cluster Controller.
– Sprawdź, czy wszystkie urządzenia sieciowe,
kabel sieciowy lub wtyczki są sprawne.
Na wyświetlaczu nie są wyświetlane Cyfrowy nadajnik sygnału nie jest prawidłowo podłączooczekiwane dla cyfrowego nadajnika ny.
sygnału wartości binarne.
Rozwiązanie:
• Podłącz prawidłowo cyfrowy nadajnik sygnału
(patrz instrukcja instalacji urządzenia Cluster
Controller).
Na wyświetlaczu nie jest wyświetlany Prawdopodobnie analogowy nadajnik sygnału lub czujnik
sygnał prądowy dla analogowego
nie jest prawidłowo podłączony.
nadajnika sygnału lub czujnika.
Rozwiązanie:
• Podłącz prawidłowo analogowy nadajnik sygnału
(patrz instrukcja instalacji urządzenia Cluster
Controller).
• Podłącz prawidłowo czujnik (patrz instrukcja
instalacji urządzenia Cluster Controller).
106
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
18 Diagnostyka błędów
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Problem
Przyczyna i sposób usunięcia
Na wyświetlaczu nie są wyświetlane Czujnik temperatury nie jest prawidłowo podłączony.
wartości pomiarowe z podłączonego Rozwiązanie:
czujnika temperatury.
• Podłącz prawidłowo czujnik temperatury (patrz
instrukcja instalacji urządzenia Cluster Controller).
Na wyświetlaczu nie są wyświetlane Jeśli nie są wyświetlane wartości pomiarowe z czujnika
wartości pomiarowe z podłączonego nasłonecznienia, to albo nie jest skonfigurowana charakczujnika nasłonecznienia.
terystyka czujnika nasłonecznienia albo czujnik nasłonecznienia nie jest podłączony prawidłowo.
Rozwiązanie:
• Ustaw charakterystykę czujnika nasłonecznienia
(patrz rozdział 7.1, strona 43).
• Podłącz prawidłowo czujnik nasłonecznienia (patrz
instrukcja instalacji urządzenia Cluster Controller).
Pomimo tego, że grupa styków Analogowe wejście napięciowe 4 nie
jest wykorzystywana, na wyświetlaczu
i interfejsie użytkownika wyświetlana
jest wartość pomiarowa do 2,2 V.
Jeśli do grupy styków Analogowe wejście napięciowe
4 nie jest podłączony żaden czujnik, to pomimo tego na
wyświetlaczu i interfejsie użytkownika urządzenia Cluster
Controller dla tej grupy styków będzie wyświetlana wartość pomiarowa do 2,2 V.
Rozwiązanie:
• Aby przy niewykorzystywanej grupie styków
Analogowe wejście napięciowe 4 była
wyświetlana wartość pomiarowa 0 V, w złączu X8
należy zamontować mostek druciany pomiędzy
stykami B5 i B7.
Logowanie
Problem
Przyczyna i sposób usunięcia
Strona logowania nie otwiera się i
dioda LED stanu (
) pulsuje na
czerwono.
Cluster Controller nie uruchomił się. Wystąpił błąd systemowy.
Rozwiązanie:
• Odłącz Cluster Controller od napięcia zasilającego,
a następnie podłącz go z powrotem do napięcia.
Pamiętaj, że w takiej sytuacji może dojść do utraty
danych dotyczących instalacji.
• Jeśli problem będzie nadal występował, prosimy
skontaktować się z serwisem .
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
107
18 Diagnostyka błędów
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Problem
Przyczyna i sposób usunięcia
Strona logowania nie otwiera się.
Cluster Controller nie jest podłączony do napięcia zasilającego.
Rozwiązanie:
• Podłącz 3‑biegunową wtyczkę zasilania do złącza
X1 w urządzeniu Cluster Controller.
Zamienione są bieguny napięcia zasilającego lub uszkodzony jest zasilacz.
Rozwiązanie:
• Podłącz prawidłowo napięcie zasilające (patrz
instrukcja instalacji urządzenia Cluster Controller).
• Jeśli napięcie zasilające jest podłączone
prawidłowo, wymień zasilacz.
Zapora sieciowa blokuje połączenie.
Rozwiązanie:
• Zmodyfikuj tak ustawienia zapory sieciowej, aby
móc się połączyć.
Jeśli Cluster Controller jest połączony z siecią LAN poprzez serwer DHCP i wystąpiła krótka przerwa w zasilaniu urządzenia Cluster Controller, prawdopodobnie serwer DHCP przydzielił urządzeniu Cluster Controller nowy
adres IP.
Rozwiązanie:
• Na wyświetlaczu przejdź do ekranu External
communication (Komunikacja zewnętrzna) i
odczytaj aktualny adres IP urządzenia Cluster
Controller.
• Wprowadź adres IP w przeglądarce internetowej.
108
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
18 Diagnostyka błędów
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Problem
Przyczyna i sposób usunięcia
Strona logowania nie otwiera się.
Wystąpił problem w sieci LAN.
Rozwiązanie:
• Podłącz prawidłowo kable sieciowe do urządzenia
Cluster Controller (patrz instrukcja instalacji
urządzenia Cluster Controller).
• Sprawdź, czy nie występuje uszkodzenie (lub
usterka) jednego lub kilku urządzeń sieciowych,
kabla sieciowego lub wtyczki. Wymień niesprawne
(uszkodzone) urządzenia sieciowe, kable sieciowe
lub wtyczki.
• Sprawdź, czy w poszczególnych urządzeniach
sieciowych wprowadzone są prawidłowe ustawienia
sieciowe. W razie potrzeby zmodyfikuj ustawienia
sieciowe.
• Uruchom ponownie Cluster Controller. W tym celu
odłącz Cluster Controller od napięcia zasilającego,
a następnie podłącz go z powrotem do napięcia.
Pamiętaj, że w takiej sytuacji może dojść do utraty
danych dotyczących instalacji.
• Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj
się z administratorem sieci.
Strona logowania nie otwiera się.
W przypadku próby dostępu do urządzenia Cluster Controller poprzez Internet, prawdopodobnie w danej chwili
nie ma połączenia z Internetem lub w routerze nie ustawiono przekierowania portów do urządzenia Cluster Controller lub ustawiono je w nieprawidłowy sposób.
Rozwiązanie:
• W przypadku przerwanej łączności z Internetem
połącz się z nim ponownie.
• Jeśli w routerze nie ustawiono przekierowania
portów do urządzenia Cluster Controller, ustaw w
routerze przekierowanie portów.
• Jeśli w routerze jest już ustawione przekierowanie
portów, sprawdź, czy jestono prawidłowo
ustawione.
Logowanie na interfejs użytkownika
nie zakończyło się powodzeniem.
4-krotnie wprowadzono nieprawidłowe hasło dostępu do
instalacji. Dostęp do urządzenia Cluster Controller zostaje
zablokowany na 15 minut.
Rozwiązanie:
• Poczekaj 15 minut, a następnie zaloguj się za
pomocą prawidłowego hasła dostępu do instalacji.
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
109
18 Diagnostyka błędów
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Zdarzenia i stan urządzenia
Problem
Przyczyna i sposób usunięcia
W protokole zdarzeń obok rodza- To zdarzenie może zostać usunięte jedynie przez użytkowniju zdarzenia wyświetlany jest sym- ka posiadającego uprawnienia na poziomie instalatora.
bol klucza płaskiego ( ).
Rozwiązanie:
• Skontaktuj się z użytkownikiem posiadającym
uprawnienia na poziomie instalatora i podaj mu numer
seryjny urządzenia i numer zdarzenia.
W protokole zdarzeń obok rodza- To zdarzenie może być usunięte jedynie przez serwis firmy
ju zdarzenia wyświetlany jest sym- SMA.
bol słuchawki ( ).
Rozwiązanie:
• Skontaktuj się z użytkownikiem posiadającym
uprawnienia na poziomie instalatora i podaj mu numer
seryjny urządzenia i numer zdarzenia. Użytkownik z
uprawnieniami instalatora skontaktuje się z serwisem
(patrz rozdział 20, strona 122)..
Przynajmniej 1 urządzenie sygnali- Prawdopodobnie urządzenie jest uszkodzone.
zuje stan Warning lub Error.
Rozwiązanie:
• Przestrzegaj informacji zawartych w protokole
zdarzenia (patrz rozdział 9.1, strona 55).
• Przestrzegaj informacji zawartych w dokumentacji
urządzenia.
110
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
18 Diagnostyka błędów
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Komunikacja
Problem
Przyczyna i sposób usunięcia
Usterka w komunikacji z przynajmniej Prawdopodobnie urządzenie jest uszkodzone.
1 urządzeniem.
Rozwiązanie:
• Przestrzegaj informacji zawartych w protokole
zdarzenia (patrz rozdział 9.1, strona 55).
• Przestrzegaj informacji zawartych w dokumentacji
urządzenia.
Być może Cluster Controller nie jest połączony z tym urządzeniem.
Rozwiązanie:
• Podłącz prawidłowo kable sieciowe (patrz instrukcja
instalacji urządzenia Cluster Controller).
• Sprawdź, czy nie występuje uszkodzenie (lub
usterka) jednego lub kilku urządzeń sieciowych,
kabla sieciowego lub wtyczki. Wymień niesprawne
(uszkodzone) urządzenia sieciowe, kable sieciowe
lub wtyczki.
• Sprawdź, czy w poszczególnych urządzeniach
sieciowych wprowadzone są prawidłowe ustawienia
sieciowe. W razie potrzeby zmodyfikuj ustawienia
sieciowe.
• Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj
się z administratorem sieci.
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
111
18 Diagnostyka błędów
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Problem
Przyczyna i sposób usunięcia
Występują usterki w komunikacji ze
wszystkimi urządzeniami.
Wystąpił problem w sieci LAN.
Rozwiązanie:
• Podłącz prawidłowo kable sieciowe (patrz instrukcja
instalacji urządzenia Cluster Controller).
• Sprawdź, czy nie występuje uszkodzenie (lub
usterka) jednego lub kilku urządzeń sieciowych,
kabla sieciowego lub wtyczki. Wymień niesprawne
(uszkodzone) urządzenia sieciowe, kable sieciowe
lub wtyczki.
• Sprawdź, czy w poszczególnych urządzeniach
sieciowych wprowadzone są prawidłowe ustawienia
sieciowe. W razie potrzeby zmodyfikuj ustawienia
sieciowe.
• Uruchom ponownie Cluster Controller. W tym celu
odłącz Cluster Controller od napięcia zasilającego,
a następnie podłącz go z powrotem do napięcia.
• Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj
się z administratorem sieci.
USB i aktualizacja
Problem
Przyczyna i sposób usunięcia
Aktualizacja z nośnika danych USB
nie uruchamia się.
Na nośniku danych USB nie ma żadnych plików aktualizacyjnych lub pliki aktualizacyjne nie są zapisane w katalogu UPDATE (Aktualizacja).
Rozwiązanie:
• Wybrane pliki aktualizacyjne zapisz na nośniku
danych USB w katalogu UPDATE (Aktualizacja), a
następnie podłącz nośnik danych USB do złącza
USB 2 w urządzeniu Cluster Controller.
Cluster Controller nie zapisuje danych Nośnik danych USB jest podłączony do złącza USB 2.
na nośniku danych USB.
Cluster Controller zapisuje dane na nośniku danych USB,
gdy jest on podłączony do złącza USB 1.
Rozwiązanie:
• Podłącz nośnik danych USB do złącza USB 1.
Pamiętaj, aby w nośniku danych USB nie była
aktywowana ochrona przed zapisem.
112
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
18 Diagnostyka błędów
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Problem
Przyczyna i sposób usunięcia
Nie wszystkie falowniki (lub żaden falownik) nie wysyłają informacji zwrotnej z numerem przesłanej wersji pliku
aktualizacyjnego.
Jeśli jest ustawiona automatyczna aktualizacja i przerwane zostało lub nie ma połączenia z Internetem, prawdopodobnie nie został prawidłowo pobrany z Internetu plik
aktualizacyjny.
Rozwiązanie:
• Zapewnij połączenie z Internetem. Automatyczna
aktualizacja falowników uruchomi się ponownie
następnego dnia.
• Aby bezpośrednio rozpocząć aktualizację, wykonaj
aktualizację ręczną (patrz rozdział 14.2.2, strona
83).
Podczas procesu aktualizacji z urządzenia Cluster Controller został wyjęty nośnik danych USB.
Rozwiązanie:
• Podłącz nośnik danych USB do złącza USB 2 i
wykonaj ręczną aktualizację urządzenia (patrz
rozdział 14.2.2, strona 83).
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
113
18 Diagnostyka błędów
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Problem
Przyczyna i sposób usunięcia
Nie wszystkie falowniki (lub żaden falownik) nie wysyłają informacji zwrotnej z numerem przesłanej wersji pliku
aktualizacyjnego.
Wskutek braku napięcia wejściowego w falownikach plik
aktualizacyjny został wprawdzie przesłany i zapisany w
falowniku, lecz nie został on uruchomiony. Napięcie wejściowe DC może się różnić w zależności od pory dnia,
pogody lub stanu modułów fotowoltaicznych (np. zabrudzenie lub zaśnieżenie modułów).
Rozwiązanie:
• Aby bezpośrednio rozpocząć aktualizację, wykonaj
aktualizację ręczną (patrz rozdział 14.2.2, strona
83).
Plik aktualizacyjny nie został przesłany do wszystkich falowników w instalacji po wykonaniu 5 prób wysyłki.
Rozwiązanie:
• W menu Instantaneous values > PV System
communication (Wartośch chwilowe >
Komunikacja w instalacji) sprawdź w falownikach
stan połączenia z siecią Speedwire. Należy przy tym
pamiętać, że połączenia z siecią Speedwire może
zostać przerwane wskutek braku napięcia
wejściowego DC w falownikach. Napięcie
wejściowe DC może się różnić w zależności od pory
dnia, pogody lub stanu modułów fotowoltaicznych
(np. zabrudzenie lub zaśnieżenie modułów).
• Aby bezpośrednio rozpocząć aktualizację, wykonaj
aktualizację ręczną (patrz rozdział 14.2.2, strona
83).
114
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
18 Diagnostyka błędów
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Energy Meter
Problem
Przyczyna i sposób usunięcia
Energy Meter nie jest wyświetlany
przez Cluster Controller.
Kabel sieciowy nie jest prawidłowo podłączony do gniazda
sieciowego w module Energy Meter.
Rozwiązanie:
• Podłącz prawidłowo kabel sieciowy do gniazda
sieciowego w module Energy Meter (patrz instrukcja
instalacji modułu Energy Meter).
Energy Meter nie jest zintegrowany w sieci Speedwire.
Rozwiązanie:
• W zależności od topologii sieci podłącz Energy Meter
albo do routera lub przełącznika sieci Speedwire albo
bezpośrednio do złącza X9 lub X10 w urządzeniu
Cluster Controller.
Energy Meter podaje nieprawdopodobne wartości pomiarowe.
Energy Meter został zamontowany odwrotnie.
Rozwiązanie:
• Ponownie podłącz i uruchom Energy Meter (patrz
instrukcja instalacji modułu Energy Meter).
Zewnętrzny serwer FTP
Problem
Przyczyna i sposób usunięcia
Cluster Controller nie wysyła danych na zewnętrzny serwer FTP.
Wystąpiła usterka w serwerze FTP.
Rozwiązanie:
• Zapewnij odpowiednią ilość wolnego miejsca w
pamięci na serwerze FTP.
• Zastosuj prawidłowe dane logowania na serwerze FTP.
• Włącz w serwerze FTP funkcję „Append".
Wystąpiła usterka w sieci LAN.
Rozwiązanie:
• Sprawdź, czy w poszczególnych urządzeniach
sieciowych wprowadzone są prawidłowe ustawienia
sieciowe. W razie potrzeby zmodyfikuj ustawienia
sieciowe.
• Sprawdź, czy nie występuje uszkodzenie lub usterka
urządzeń sieciowych. Wymień niesprawne lub
uszkodzone urządzenia sieciowe.
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
115
18 Diagnostyka błędów
Problem
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Przyczyna i sposób usunięcia
Test połączenia z serwerem FTP nie Nieprawidłowo skonfigurowany transfer danych.
zakończył się powodzeniem.
Rozwiązanie:
• Zapewnij, aby serwer FTP posiadał prawa do zapisu.
• Sprawdź działanie funkcji FTP‑Push (patrz
rozdział 8.6.2, strona 54).
Wystąpiła usterka w sieci LAN.
Rozwiązanie:
• Sprawdź, czy w poszczególnych urządzeniach
sieciowych wprowadzone są prawidłowe ustawienia
sieciowe. W razie potrzeby zmodyfikuj ustawienia
sieciowe.
• Sprawdź, czy nie występuje uszkodzenie lub usterka
urządzeń sieciowych. Wymień niesprawne lub
uszkodzone urządzenia sieciowe.
Internet Explorer udostępnia prze- Występują problemy z funkcjonowaniem schowka w aplikastarzałe dane dotyczące instalacji cji Internet Explorer.
po pobraniu danych z serwera FTP. Rozwiązanie:
• Zastosuj inną przeglądarkę internetową do pobierania
danych z serwera FTP.
Modbus
Problem
Przyczyna i sposób usunięcia
Cluster Controller jest nieosiągalny dla Serwer Modbus nie jest aktywowany.
klienta Modbus.
Rozwiązanie:
• Aktywuj potrzebny serwer Modbus (patrz
rozdział 12.1, strona 65).
W kliencie Modbus nie jest wprowadzony prawidłowy
adres IP urządzenia Cluster Controller.
Rozwiązanie:
• Odczytaj adres IP urządzenia Cluster Controller
(patrz rozdział 10.4.1, strona 58).
• Wprowadź w kliencie Modbus prawidłowy adres IP
urządzenia Cluster Controller (patrz instrukcja
producenta).
116
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
18 Diagnostyka błędów
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Problem
Przyczyna i sposób usunięcia
Profil Modbus zawiera wartości pomiarowe, które nie są obsługiwane
przez urządzenie firmy SMA.
Prawdopodobnie konfiguracja Modbus jest nieprawidłowa.
Rozwiązanie:
• Sprawdź komunikację Modbus za pomocą tabel
przyporządkowania i w razie potrzeby zmodyfikuj ją
(patrz opis techniczny „„SMA CLUSTER
CONTROLLER Modbus® Interface"").
Cluster Controller nie wysyła informa- Prawdopodobnie konfiguracja Modbus jest nieprawidłocji zwrotnej w czasie odpowiedzi
wa.
określonym przez klienta Modbus.
Rozwiązanie:
• Sprawdź komunikację Modbus za pomocą tabel
przyporządkowania i w razie potrzeby zmodyfikuj ją
(patrz opis techniczny „„SMA CLUSTER
CONTROLLER Modbus® Interface"").
Jakaś wartość ustawiona w profilu
Prawdopodobnie konfiguracja Modbus jest nieprawidłoModbus nie jest przekazywana przez wa.
Cluster Controller do urządzeń w in- Rozwiązanie:
stalacji.
• Sprawdź komunikację Modbus za pomocą tabel
przyporządkowania i w razie potrzeby zmodyfikuj ją
(patrz opis techniczny „„SMA CLUSTER
CONTROLLER Modbus® Interface"").
Sunny Portal
Problem
Przyczyna i sposób usunięcia
Rejestracja urządzenia Cluster Controller na Sunny Portal nie powiodła
się.
W związku z pracami konserwacyjnymi Sunny Portal jest
aktualnie niedostępny.
Rozwiązanie:
• Wywołaj stronę www.SunnyPortal.com i sprawdź,
czy występują na niej jakieś komunikaty dotyczące
prac konserwacyjnych.
Cluster Controller jest już zarejestrowany w innej instalacji
zarejestrowanej na Sunny Portal, co może mieć miejsce
np. przy wymianie jednego urządzenia na drugie.
Rozwiązanie:
• Zmodyfikuj w urządzeniu Cluster Controller
identyfikator instalacji na Sunny Portal (patrz
rozdział 11.6, strona 63).
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
117
18 Diagnostyka błędów
Problem
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Przyczyna i sposób usunięcia
Rejestracja innego urządzenia na Sun- Prawdopodobnie w danym urządzeniu występuje jakiś
ny Portal nie powiodła się.
problem z oprogramowaniem sprzętowym.
Rozwiązanie:
• Prosimy skontaktować się z serwisem (patrz
rozdział 20, strona 122).
Test połączenia z Sunny Portal nie za- Nieprawidłowo skonfigurowany transfer danych.
kończył się powodzeniem.
Rozwiązanie:
• Jeśli Cluster Controller nie jest jeszcze
zarejestrowany na Sunny Portal, zarejestruj go na
tym portalu internetowym (patrz rozdział 11.1,
strona 60).
• Sprawdź połączenie z Sunny Portal (patrz
rozdział 11.5, strona 63).
• Sprawdź ustawienia dla portalu Sunny Portal (patrz
rozdział 11, strona 60).
Wystąpiła usterka w sieci LAN.
Rozwiązanie:
• Sprawdź, czy w poszczególnych urządzeniach
sieciowych wprowadzone są prawidłowe ustawienia
sieciowe. W razie potrzeby zmodyfikuj ustawienia
sieciowe.
• Sprawdź, czy nie występuje uszkodzenie lub usterka
urządzeń sieciowych. Wymień niesprawne lub
uszkodzone urządzenia sieciowe.
118
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
18 Diagnostyka błędów
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Problem
Przyczyna i sposób usunięcia
Cluster Controller nie wysyła danych
na Sunny Portal.
Nieprawidłowo skonfigurowany transfer danych.
Rozwiązanie:
• Jeśli Cluster Controller nie jest jeszcze
zarejestrowany na Sunny Portal, zarejestruj go na
tym portalu internetowym (patrz rozdział 11.1,
strona 60).
• Sprawdź połączenie z Sunny Portal (patrz
rozdział 11.5, strona 63).
• Sprawdź ustawienia dla portalu Sunny Portal (patrz
rozdział 11, strona 60).
Wystąpiła usterka w sieci LAN.
Rozwiązanie:
• Sprawdź, czy w poszczególnych urządzeniach
sieciowych wprowadzone są prawidłowe ustawienia
sieciowe. W razie potrzeby zmodyfikuj ustawienia
sieciowe.
• Sprawdź, czy nie występuje uszkodzenie lub usterka
urządzeń sieciowych. Wymień niesprawne lub
uszkodzone urządzenia sieciowe.
Po wymianie urządzenia Cluster Controller na portalu Sunny Portal wyświetlane są dwie instalacje o tej samej nazwie.
Instalacja została podwójnie zarejestrowana na Sunny
Portal. Nowy Cluster Controller rejestruje się na Sunny
Portal, podając nowy identyfikator instalacji. Sunny Portal
tworzy dla tego identyfikatora nową instalację, nawet jeśli
instalacja posiada tę samą nazwę.
Rozwiązanie:
• Przyporządkuj dla urządzenia zamiennego
identyfikator starej instalacji (patrz rozdział 11.6,
strona 63).
• Wprowadź w zamiennym urządzeniu adres poczty
elektronicznej użytkownika, który na Sunny Portal
posiada uprawnienia administratora danej instalacji.
• Wykasuj na Sunny Portal instalację, która została
utworzona przez urządzenie zamienne.
18.3 Ponowne uruchamianie urządzenia Cluster Controller
poprzez interfejs użytkownika
1. Zaloguj się do urządzenia Cluster Controller jako Instalator.
2. Na drzewie instalacji wybierz Cluster Controller, a w menu urządzenia - menu Settings
(Ustawienia).
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
119
18 Diagnostyka błędów
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
3. Wybierz grupę parametrów Device > System (Urządzenie > System).
4. W polu Initiate device restart (Uruchom ponownie urządzenie) naciśnij przycisk ekranowy [
Execute] (Wykonaj).
☑ Cluster Controller zostanie uruchomiony ponownie. Proces uruchamiania może trwać do
2 minut.
18.4 Resetowanie urządzenia Cluster Controller
Cluster Controller można zresetować za pomocą pola przycisków.
Sposób postępowania:
1. Na wyświetlaczu przejdź do ekranu Settings (Ustawienia). W tym celu jednocześnie naciśnij
przyciski [OK] i [ESC] na polu przycisków i przytrzymaj je w tym położeniu przez 2 sekundy.
☑ Na wyświetlaczu otworzy się ekran Settings (Ustawienia).
2. Wybierz ustawienia, które chcesz zresetować:
Ustawienia, które można zrese- Objaśnienie
tować
Reset password
Hasło dostępu użytkownika oraz instalatora zostaną
zresetowane.
Reset network settings
Zostaną zresetowane ustawienia sieciowe urządzenia
Cluster Controller.
Restoring factory settings
W urządzeniu Cluster Controller zostaną przywrócone
ustawienia fabryczne. Zapisane dane dotyczące instalacji zostaną usunięte.
3. Aby wyjść z tego ekranu, naciśnij przycisk [ESC].
4. Aby potwierdzić zresetowane ustawienia, należy wykonać następujące czynności:
• Naciśnij [OK].
☑ Na wyświetlaczu otworzy się ekran Confirm the resetting (Potwierdzenie
resetowania).
• Wybierz OK i potwierdź, naciskając przycisk [OK].
☑ Wybrane ustawienia zostają zresetowane.
☑ Jeśli zostały zresetowane ustawienia sieciowe lub w urządzeniu Cluster Controller
przywrócone zostały ustawienia fabryczne, Cluster Controller uruchamia się na nowo.
5. W przypadku korzystania z portalu internetowego Sunny Portal i przywrócenia w urządzeniu
Cluster Controller ustawień fabrycznych, w urządzeniu Cluster Controller należy
zmodyfikować identyfikator instalacji na Sunny Portal.(patrz rozdział 11.6, strona 63).
120
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
19 Akcesoria
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
19 Akcesoria
Poniższe zestawienie zawiera akcesoria do posiadanego produktu. W razie potrzeby można je
zamówić w firmie SMA lub u sprzedawcy urządzenia.
Nazwa
Krótki opis
Numer katalogowy firmy
SMA
Zasilacz do montażu Zasilacz SMA Cluster Controller przeznana szynie montażowej czony do montażu na szynie montażowej
*
CLCON-PWRSUPPLY
Pamięć USB, 4 GB
Pamięć USB o pojemności 4 GB
USB-FLASHDRV4GB
Pamięć USB, 8 GB
Pamięć USB o pojemności 8 GB
USB-FLASHDRV8GB
* Nie jest oferowany we wszystkich krajach. Aby uzyskać informacje na temat oferty akcesoriów w
danym kraju, prosimy odwiedzić lokalną witrynę internetową przedstawicielstwa firmy SMA dostępną
pod adresem www.SMA-Solar.com lub skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą.
Instrukcja obsługi
ClusterController-BA-pl-14
121
20 Kontakt
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
20 Kontakt
W przypadku problemów technicznych z naszymi produktami prosimy o kontakt z infolinią
serwisową firmy SMA. Aby móc udzielić Państwu właściwej pomocy, niezbędne są następujące
informacje:
• Cluster Controller:
– Numer seryjny
– Wersja oprogramowania sprzętowego
• Falownik:
– Typ
– Numer seryjny
– Wersja oprogramowania sprzętowego
• Przy stosowaniu zamontowanego w terminie późniejszym złącza Speedwire/Webconnect:
– Numer seryjny i wersja oprogramowania sprzętowego złącza Speedwire/Webconnect
Wymagane informacje można odczytać za pomocą interfejsu użytkownika urządzenia
Cluster Controller (patrz instrukcja obsługi urządzenia Cluster Controller). Numer seryjny można
również odczytać z tabliczki znamionowej produktu (patrz instrukcja dla danego produktu).
Numer seryjny oraz wersję oprogramowania sprzętowego zainstalowanego w urządzeniu
Cluster Controller można odczytać w wyświetlaczu na ekranie Cluster Controller.
Australia
SMA Australia Pty Ltd.
Sydney
Toll free for Australia:
1800 SMA AUS
(1800 762 287)
International: +61 2 9491 4200
Belgien
Belgique
België
Luxemburg
Luxembourg
Nederland
SMA Benelux BVBA/SPRL
Mechelen
+32 15 286 730
Argentina
Brasil
Chile
Perú
SMA South America SPA
Santiago
+562 2820 2101
Česko
Magyarország
Polska
România
Slovensko
SMA Central & Eastern Europe s.r.o.
Praha
+420 235 010 417
122
ClusterController-BA-pl-14
Instrukcja obsługi
20 Kontakt
SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC
Danmark
Deutschland
Österreich
Schweiz
SMA Solar Technology AG
France
Niestetal
SMA Online Service Center:
www.SMA.de/Service
Sunny Boy, Sunny Mini Central,
Sunny Tripower:
+49 561 9522‑1499
Monitoring Systems (Kommunikationsprodukte):
+49 561 9522‑2499
Fuel Save Controller (PV-DieselHybridsysteme):
+49 561 9522-3199
Sunny Island, Sunny Backup, Hydro Boy: +49 561 9522-399
Sunny Central:
+49 561 9522-299
SMA France S.A.S.
Lyon
Sunny Boy, Sunny Mini Central,
Sunny Tripower:
+33 472 09 04 40
Monitoring Systems:
+33 472 09 04 41
Sunny Island :
+33 472 09 04 42
Sunny Central :
+33 472 09 04 43
España
Portugal
SMA Ibérica Tecnología Solar,
S.L.U.
Barcelona
+34 935 63 50 99
India
SMA Solar India Pvt. Ltd.
Mumbai
+91 22 61713888
South Africa SMA Solar Technology South
Africa Pty Ltd.
Centurion (Pretoria)
08600 SUNNY
(08600 78669)
International:
+27 (12) 643 1785
Ελλάδα
Κύπρος
Kıbrıs
България
SMA Hellas AE
Αθήνα
801 222 9 222
International:
+30 212 222 9 222
Italia
SMA Italia S.r.l.
Milano
+39 02 8934-7299
United
Kingdom
SMA Solar UK Ltd.
Milton Keynes
+44 1908 304899
SMA Solar (Thailand) Co., Ltd.
대한민국
SMA Technology Korea Co.,
Ltd.
서울
+82-2-520-2666
+66 2 670 6999
5%6!78% SMA Middle East LLC
,234 9:;*<+%,='3)>+% /01,234 9:;
dle East LLC
+971 2 234-6177
Instrukcja obsługi
Other countries International SMA Service Line
Niestetal
Toll free worldwide:
00800 SMA SERVICE
(+800 762 7378423)
ClusterController-BA-pl-14
123
SMA Solar Technology
www.SMA-Solar.com

Podobne dokumenty

Instrukcja instalacji - SMA CLUSTER CONTROLLER

Instrukcja instalacji - SMA CLUSTER CONTROLLER Ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować średnie lub lekkie obrażenia ciała. Ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować szkody materialne. Informacja, która jest ważna dla określone...

Bardziej szczegółowo