Malowanie powierzchni galeryjnych w Centrum Sztuki

Transkrypt

Malowanie powierzchni galeryjnych w Centrum Sztuki
Załącznik nr 5 do SIWZ
...........................................
..........................................
(pieczątka firmowa oferenta)
(miejscowość, data)
OŚWIADCZENIE
dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
Malowanie powierzchni galeryjnych w Centrum Sztuki Współczesnej –
Zamek Ujazdowski
(o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych)
Ze względu na specyfikę miejsca oraz różne rodzaje malowanego podłoża, na którym prace będą
wykonywane Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do zaznajomienia
się z obiektem przed przystąpieniem do opracowania oferty. Wejście na obiekt może się odbywać
wyłącznie w wyznaczonych terminach po wcześniejszym powiadomieniu drogą elektroniczną bądź
telefoniczną p. Henryka Gaca. Zamawiający przewiduje prezentację obiektu w dniach 4 - 14 listopada
w godzinach 9.00-15.00.
Zapoznałem(am) się z dokumentacją techniczną
Warszawa dnia..................................
.............................................
Dokonałem(am) wizji lokalnej obiektu
Warszawa dnia..................................
.............................................
Poświadczenie Zamawiającego z odbytej wizji
..................................................

Podobne dokumenty