Pobierz PDF

Komentarze

Transkrypt

Pobierz PDF
03
Drilling, cutting
and edge-finishing
3.2 --Wiercenie,
cięcie i wykończenie
krawędzi
Wyjątkową cechą KERLITE jest łatwość instalacji: materiał może być z łatwością cięty, formowany i wiercoA striking feature of KERLITE is its extreme ease-of-installation: this material can be easily cut, shaped
ny zarówno przez płytkarzy jak i przez wyspecjalizowane osoby (kamieniarzy, szklarzy itp.) za pomocą
and drilled both by tile layers and by specialised persons (stone cutters, glass-workers, etc.) using
maszyn i narzędzi przeznaczonych do obróbki spieków kamionkowych, szkła oraz marmuru. Do działań
automatic machines and tools for porcelain stoneware, glass and marble. For manual operations and
ręcznych oraz przy użyciu narzędzi mechanicznych (takich jak szlifierki kątowe, wiertarki, pilarki, wiertarki
when using mechanical tools (such as for instance angle grinders, drills, cutters and electrical drills), it
elektryczne itp.). Zaleca się używanie rękawic, masek ochronnych oraz gogli.
is recommended to wear gloves, masks for protection against dust and goggles.
otwory
rury lubcuts
chcesz
cięciaor
pod
skrzynki
elektryczne
IfJeśli
youmasz
havedotowywiercenia
drill holes for
pipespod
or perform
forwykonać
switch boxes
other
items,
you must lub
choose
inne
elementy,
należy
wybrać
wersję
KERLITE
3plus
lub
KERLITE
5Plus.
KERLITE 3plus or KERLITE 5plus.
Wyjątkową
cechąof
A
striking feature
KERLITE is
its
extreme
jest łatwość
ease-of-installation.
instalacji.
3.2.1
- Manual
processing
3.2
- Ręczna
obróbka
Przygotowanie
PREPARATION
Istotne
jest, abytopracować
powierzchni;
można
cm.
It is essential
work onna
a płaskiej
flat andi czystej
clean surface;
you can
useużyć
thepokrywy
cover ofod
thepalety
pallet300x100
of the 300x100
cm.
Cięcie
przy
pomocy
noża
do szkła
lub noża
doCUTTER
płytek.
CUTTING
WITH
A GLASS
CUTTER
OR MANUAL
TILE
Rys..
uzyskać
chodzi
o kształt
i czystość
cięćby
wszystkich
Fig. 9 --można
You can
obtaindoskonałe
excellentrezultaty
results injeśli
terms
of shape
and
clear cuts
engraving all
wersji
KERLITE
poprzez
cięcie
z użyciem specjalnych
noży
do szkła
- Silberschnitt
2000 wykoversions
of KERLITE
with
Silberschnitt
2000 special
glass
cutters
made by Bohle
Italia or
nanych
Bohletile
Italia
lub przy
pomocy
nożyTo
doachieve
ręcznego
cięcia
płytek
wykonanych
przez
with theprzez
manual
cutter
made
by Würth.
good
cuts,
never
detach the
glass
firmę
Abyslab
osiągnąć
dobre rezultaty
należy
nie podnosić noża podczas operacji
cutterWürth.
from the
throughout
the entirecięcia,
cutting
operation.
cięcia.
Rys.10
się, że
jest takis as
Fig.10- Aby
- To upewnić
ensure that
thecięcie
engraving
proste,
możliwe, you
można
użyć
aluminiostraightjakastopossible,
may
use
aluminwych
poziomicrods
używanych
podczas
ium levelling
of the zwykle
type commonly
murowania.
used by brick layers.
Rys.
11 --Po
operacji
cięcia, wystarczy
wygiąćto
Fig.11
After
engraving,
it is sufficient
płytę
kawałek
odłamał
się. pieces.
bendtak
theaby
slab
to detach
the two
Rys.12
chodzi
o KERLITE
3plus
Fig.12- -Jeśli
As far
as KERLITE
3plus
andi KERLITE
KERLITE
5Plus,
części ceramicznej
i odłama5pluspo
arecięciu
concerned,
after engraving
the
niu
kawałka,
operacjęthe
cięcia
odcinaceramic
partdokończ
and splitting
slab,
comjąc
siatkę
szklanego
standardowym
plete
thez włókna
operation
by cutting
the fibrenożykiem.
glass mesh with a standard cutter.
Rys.13
narzędziem
do cięcia
cięcia
(np.Keracut
Keracut zfrom
Sigma
lub
Fig.13- -Praktycznym
A practical tool
for cutting
is thejest
tile linijka
cutterdo
ruler
(forpłytek
instance
Sigma
Free-cut
od Raimondi).
W przypadku
i KERLITE
5plus,5plus
po przełamaniu
płyty,after
or Free-cut
from Raimondi).
As far asKERLITE
KERLITE3plus
3plus
and KERLITE
are concerned,
dokończ
operację
poprzez
odcięcie
warstwythe
włókna
nożykiem
engraving
the ceramic
part
and splitting
slab, szklanego
complete standardowym
the operation by
cutting the
(Rys.12).
fibreglass mesh with a standard cutter (Fig.12).
Fig.14- Razem
- With tile
cutter do
rulers,
can można
use hand-held
angleszlifierek
grinders,
fitted into
Rys.14
z linijkami
cięciayou
płytek,
użyć ręcznych
kątowych
wy-special
frames that w
can
be "fit onto"
cutting
guide.
this manner,
provide
both
posażonych
specjalną
ramę. the
W ten
sposób
możnaInstworzyć
cięciayou
podcan
kątem
90 ° i 45
° w90°
and uzyskania
45° cuts toskosów.
obtain bevels and jolly pieces.
celu
8
KERLITE Cotto d’Este > KERLITE Technical Manual
Cięcie
tarczami
diamentowymi
CUTTING
WITH DIAMOND
DISCS
Rys..
wersje
być
cięte
za pomocą
tarcz
diamentowych
Fig. 15
15- -Wszystkie
All versions
of KERLITE mogą
can be
cut
using
diamond
discs
fitted onto montowhand-held
anych
na
szlifierkach
elektrycznych.
Prędkość
obrotowa
tarczy
musi
być
wysoka
(> 10000
electrical grinding machines. Disc rotation speed must be high (>10000
RPM)
and speed
obrotów)
a szybkość,
z jaką
urządzenie
jest prowadzone
- niska
(<1 mof/ min).
W zależności
odof
at which tool
is pushed
low
(< 1 m/min).
Depending on
the type
disc and
the length
typu
płyty
i
długości
cięcia,
może
być
konieczne
ochłodzenie
tarczy
wodą.
Polecane
są
cienkie
the cut, it may be necessary to cool the disc with water. Recommended discs are the thin
tarcze
używane
docutting
cięcia gresów.
Zaletą
tego rodzaju
jest jegoofłatwość
orazof cut
types zwykle
generally
used for
porcelain
stoneware.
Thecięcia
advantages
this type
możliwość
cięcia
już
podczas
montażu.
include ease-of-execution and the possibility to cut during installation.
DRILLING
wiercenie
Rys.16
ręcznym,
należy
Fig.16- Przy
- As wierceniu
far as manual
drilling
is użyconwać
wierteł
wolframowych
o
średnicy
do 10
cerned, use tungsten bits with a diameter
mm.
używać
wiertarek
up toMożna
10 mm,
fittedzarówno
to electric
drills orelekbattrycznych
jak
i
wiertarek
akumulatorowych.
tery-operated screwdrivers.
Fig.17/18 - Alternatywnym
rozwiązaniem
jestcutting
użycie tarcz
szlifierFig.17/18
- As an alternative,
you can use
discstnących
fitted tozamontowanych
angle grinders,na
electrical
kach
kątowych,
wiertarkach
elektrycznych
lub
akumulatorowych.
drills or battery-operated screwdrivers.
Cięcie
wewnętrzne
/ w kształcie
INTERNAL
CUT / LSHAPED
CUT litery - l
Rys.19
uzyskaćinternal
wewnętrzne
narożnikicorners,
oraz narożniki
literyofL,the
należy
za- using
Fig.19--Aby
To obtain
and L-shaped
roundwoffkształcie
the vertex
corner
okrąglić
rogu
za5pomocą
wierteł
o promieniu
najmniejThen
5 mm,
bits withwierzchołek
a radius of at
least
mm that
reduce
the risk of co
breakage.
cutktóre
withzmniejszadiamond
ją
ryzyko
pęknięcia.
przeprowadzić
za pomocą
tarczy
uważadiscs,
taking
care toNastępnie
stop moving
the cuttingcięcie
tool forward
when
youdiamentowej,
reach the hole
previjąc,
abydrilled.
zatrzymywać
cięcie
przy
zbliżaniu
się do
poprzednio
wywierconego
Doabove.
ously
To drill and
cut
using
diamond
discs,
follow the
instructions otworu.
provided
wiercenia i cięcia używaj tarcz diamentowych oraz postępuj zgodnie z instrukcjami powyżej.
When using
these
Podczas
użycia
tychtools:
narzędzi:
cool the point
with water;
- schłodzaj
punktdrilled
wywiercenia
wodą;
do wywieraj
not exertzbyt
too dużego
much pressure
bear in
mind the resistance
of thegresu
type zofktórym
laminated
stoneware you are working on;
- nie
nacisku iand
pamiętaj
o odporności
laminowanego
pracujesz;
if you
are using
tungsten
bits, start drilling
at a low
speed;z małą prędkością;
- jeśli
używasz
wierteł
wolframowych,
rozpocznij
wiercenie
if youużywasz
are using
drills ori wkrętarki,
screwdrivers,
not select
hammering
mode.
- Jeśli
wiertarki
niedo
wybieraj
trybu
udarowego.
EDGEFINISHING
Wykańczanie
krawędzi
Rys.20
być wykończone
Fig.20--Krawędzie
Edges canmogą
be finished
by hand usręcznie
z użyciem
szorstkich
gąbek or
diamening abrasive
diamond
sponges
emery
towych
lub papieru
Z małą
ilościąof
paper. With
a light ściernego.
passage on
the side
ruchów
uzyskać
zaokrąglona
the slab,można
you can
obtainnieco
a slightly
roundedkrawędź.
wielu
powtórzeniach
uzyskuje
off edge Przy
or with
repeated
passages
a bevsię
efekt
sfazowanej krawędzi.
elled
effect.
Rys.21
Fig.21- Takie
- Thesame
samewyniki
resultsmożna
can beuzyskać
obtained
stosując
tarcze ścierne
montowane
na ręcwith sanding
discs fitted
onto hand-held
znych
angle szlifierkach
grinders. kątowych.
9
03
3.2.2--Użycie
Usingurządzeń
automatic
machines
3.2.2
elektrycznych
Jeżeli
wywiercić
dziurę
If youchcesz
have to
drill holes
for
pod
rury
wyciąćcuts
otwory
pipes
or lub
perform
for pod
włączniki
lub inne
elementy,
switch boxes
or other
items,
musisz
użyć
KERLITE
3plus lub
you must
choose
KERLITE
KERLITE
5plus
3plus and
KERLITE 5plus.
Niezależnie
metody,
powierzchnia
na którąsurface
kładziona
jest be
płyta
KERLITEflat
musi
Irrespectiveodofprzyjętej
the system
adopted,
the underlying
must
perfectly
tobyć
preidealnie
płaska,
tak
aby
zapobiec
drobnym
drganiom
i
ruchom
płyty,
która
mogą
w
efekcie
vent minor vibration and movements of the slab that could lead to breakage or damage
doprowadzić
lub uszkodzenia
materiału.tools
Zalecaforsię,porcelain
aby korzystać
z narzędzi
to the finish.do
It pęknięcia
is recommended
to use diamond
stoneware,
in good
diamentowych
do
gresów,
które
są
w
dobrym
stanie
technicznym.
working order.
Jeżeli
wywiercić
dziurę
pod rury
lub wyciąć
podboxes
włączniki
i inneitems,
elementy,
If youchcesz
have to
drill holes
for pipes
or perform
cutsotwory
for switch
or other
you must
musisz
użyć
płyty
KERLITE
3plus
lub
KERLITE
5plus.
Aby
uzyskać
skośne
narożniki
i cięcia wcuts,
choose KERLITE 3plus and KERLITE 5plus. To obtain internal corners and L-shaped
kształcie
litery
należy
rogu
za pomocą
o promieniu
co reduce
najmniejthe
5
round off
theL,edge
ofzaokrąglić
the cornerkrawędź
using bits
with
a radius wiertła
of at least
5 mm that
mm,
tak
aby
zmniejszyć
ryzyko
pęknięcia.
Zaleca
się,
aby
wykonać
kilka
testów
przed
właścirisk of breakage. It is recommended to perform a few tests before cutting so as to set up
wym
cięciem, tak
abybest
ustawić
maszynę
w sposób najlepszy z możliwych.
the machine
in the
manner
possible.
Parametry
operacyjne
przewidziane
w
niniejszej
instrukcji
traktować as
jakoindicative
orientacyjne.
Operating parameters provided in this guide
are to należy
be considered
and
Muszą
być
one
dobierane
i
sprawdzane
przed
wykonaniem
zadania
przez
użytkownika
na
must be perfected and checked by the user based on the material used and the operapodstawie
użytego materiału i określonymi operacjami do wykonania.
tions to perform.
Grawerowanie
ENGRAVING
Rys.
22 - -Wszystkie
KERLITE
poprzez grawerowanie.
To działanie
być
Fig.22
All typesrodzaje
of KERLITE
canmożna
be cutciąć
by engraving.
This operation
must be musi
performed
przeprowadzane
na stanowisku
na przedniej
powierzchni
płyty. W przypadku
on a cutting bench
and on thetnącym,
front face
of the slab.
As far as KERLITE
3plus and KERLITE
3plus
5Plus, jeżeli
operacja
ta nie cannot
może być
automatycznieon
na stole
do
5plusi KERLITE
are concerned,
if this
operation
bewykonywana
performed automatically
a cutting
cięcia
siatki,
szklane
byćbedocięte
Przesuwaj
narzędzie
tnące
do przodu
z
bench,
thewłókno
fibreglass
meshmusi
must
cut byręcznie.
hand with
a cutter.
Move the
cutting
tool forprędkością
10 m /min,
w każdym
w odpowiedniej
prędkości
do finish
wykończenia
i
ward at a speed
of 10am/min.
andprzypadku,
in any case
at a suitable speed
for the
and colour
koloru
się average
średni nacisk
o wartości
1,2 bara.
Dla płyt
jasnej
kolorystyce,
należyyou
of thepłyty.
slab. Stosuje
Apply an
pressure
of about
1,2 bar.
For oslabs
with
light colours,
stosować
nacisk
około 1,5
must exert
a pressure
of bara.
about 1,5 bar.
Cięcie
tarczą
CUTTING
WITH A DISC
Rys.
23 - -Wszystkie
wersje
KERLITEcan
można
ciąćwith
za pomocą
tarczdiscs.
diamentowych.
Używaj
płyt
Fig.23
All versions
of KERLITE
be cut
diamond
Use discs made
especially
wykonanych
dla and
gresuini w
dobrym
stanieorder.
technicznym.
Prędkość
obrotowa
for porcelainspecjalnie
stoneware
good
working
Disc rotation
speed
must tarczy
be high
musi
byćRPM)
wysoka
(> speed
2000 obrotów
natool
minutę),
a prędkość,
z jaką urządzenie
jest prowadzone
(>2000
and
at which
is pushed
low (from
0,5 to 1 m/min.)
Depending
-on
niska
0,5 of
dodisc
1 m /and
min.)
W zależności
od typu
i długości
cięcia, może
okazać
się with
the(od
type
the
length of the
cut, płyty
it may
be necessary
to cool
the disc
konieczne
water. chłodzenie tarczy wodą.
Zmniejsz
prędkość
końcu
cięcia.
Reduce speed
at na
thepoczątku
start andoraz
andnathe
endoperacji
of the cut.
Cięcie
przy
pomocy
maszyn cnc
CUTTING
WITH
CNC MACHINES
Rys.24
wersje
KERLITEcan
można
ciaćwith
za pomocą
maszyn CNC.
Prędkość
obrotowa
Fig.24- Wszystkie
- All versions
of KERLITE
be cut
CNC machines.
Cutter
rotation
speed rangwaha
się 12000
od 12000
do 18000
obrotów
na minutę.
Cięcie
musiforward
być prowadzone
z prędkością
w
es from
to 18000
RPM.
The cutter
must be
pushed
at a speed
ranging from
zakresie
0,5 do 1 m / min.
0,5 to 1od
m/min.
cięcie
przy
pomocy
maszyny
water jet
CUTTING
WITH
A WATER
JET MACHINE
Rys.25
wersjeofKERLITE
można
ciąćcut
za pomocą
maszyn
do cięciamachines.
strumieniem
wody.a
Fig.25- Wszystkie
- All versions
KERLITE
can be
with water
jet cutting
Adopt
Przyjmuje
się
prędkość
w
zakresie
od
2
do
3
m
/
min.
speed ranging from 2 to 3 m/min.
10
KERLITE Cotto d’Este > KERLITE Technical Manual
Wiercenie
przy A
pomocy
maszyny
sterowania
DRILLING WITH
NUMERIC
CONTROL
MACHINE numerycznego
Rys.26
wersje
KERLITEcan
mogą
wiercone
za pomocą
maszyn
sterowanych
Fig.26- -Wszystkie
All versions
of KERLITE
bebyć
drilled
with numeric
control
machines.
numerycznie.
Należy
wywierć
otwór
wstępny
za
pomocą
wiertła
diamentowego.
Jeśli the
to hole
Drill a preliminary hole using a diamond drill bit. If necessary, use a cutter to enlarge
konieczne,
można
użyć
noża,
aby
powiększyć
otwór
do
żądanej
wielkości.
Użyj
wiertła
o
to the requested size. Use a bit with a diameter ranging from 4 to 8 mm. Operating speed
is
średnicy
wynoszącej
od
4
do
8
mm.
Prędkość
robocza
powinna
wynosić
40
mm
/
min.
40 mm/min. with spindle rotation of 900 RPM. When using these tools: cool the pointa drilled
prędkość
obrotowa
900 RPM.
Podczas
korzystania
z tych
punkt wywiercony
chłodzić
with water;
start drilling
at a low
speed;
never exert
too narzędzi:
much pressure
and bear in mind
the
wodą;
rozpocząć
wiercenie
przy
niskiej
prędkości;
nigdy
nie
wywierać
zbyt
dużego
nacisku
i
resistance of the type of KERLITE you are working on.
pamiętać o odporności konkretnego typu płyty KERLITE z którą się pracuje.
wiercenie
przy A
pomocy
water jet
DRILLING WITH
WATER maszyny
JET MACHINE
Rys.27
wersje
byćdrilled
wiercone
przy
pomocy
maszynmachines.
do cięcia strumiFig.27- Wszystkie
- All versions
of KERLITE
KERLITEmogą
can be
with
water
jet cutting
eniem
wody. jet machines, you can obtain holes with a smaller diameter with respect
With water
Dzięki
takiej
technice,
można
uzyskaćcontrol
otwory omachine.
mniejszejOperating
średnicy w speed
stosunku
do tych,
które
to those
possible
with
a numeric
must
range
from
uzyskuje
się pracując na urządzeniach sterowania numerycznego. Prędkość pracy musi
2 to 3 m/min.
mieścić się w zakresie od 2 do 3 m / min.
polerowanie
krawędzi
EDGE POLISHING
Rys.
28 --By
i wypolerować
płyty,use
należy
użyć tarczy diamentowej
/ ścierFig.28
Toukształtować
shape and polish
the edgekrawędź
of the slab,
diamond/abrasive
discs, which
are
nej,
którafor
jestobtaining
odpowiednia
dla uzyskania
żądanego
kształtu
i wielkości.
Następnie
należy użyć
suitable
an edge
of the shape
and size
requested.
Then
use a polishing
disc.
tarczy
polerskiej.
Różne
tarcze używa
się do uzyskania
wykończeń
krawędzi.
Prędkość
Different
discs are
available
for obtaining
different różnych
edge finishes.
Operating
speed
must
robocza
musi
być przetestowana wcześniej.
be tested
beforehand.
cięcie
45 stopni
45° CUT
Rys.29
uzyskać45°
cięcie
45use
° należy
użyć tarczy
diamentowej
45 °. Wyou
ten sposób
Fig.29- -Aby
To obtain
cuts,
45° diamond
discs.
In this manner,
can joinmożna
two slabs
połączyć
dwie
płyty
KERLITE
aby
uzyskać
odpowiednią
krawędź.
Krawędź
musi
byćavailable
sfazowa-for
of KERLITE to create a corner. The corner must be bevelled. Different discs are
na.
Różne tarcze
są dostępne
dla uzyskania
różnych
wykończeń
krawędzi.
Prędkość robocza
obtaining
a variety
of edge finishes.
Operating
speed
must be
tested beforehand.
musi być przetestowana wcześniej.
fazowanie
BEVELLING
Rys.30
wersje
KERLITEcan
mogą
fazowane.
Fig.30--Wszystkie
All versions
of KERLITE
bebyć
bevelled.
Aby
uzyskać
zakrzywione
należy
używać
urządzenia
To obtain
curved
edges, krawędzie,
use a numeric
control
machine
withsterowanego
a 5-axis disc.numerycznie
Different discs
zare
tarczą
działającą
w 5-osiach.a Różne
są dostępne
dla uzyskania
różnych
wykończeń
available
for obtaining
varietytarcze
of edge
finishes. Operating
speed
must
be tested bekrawędzi.
forehand. Prędkość robocza musi być przetestowana wcześniej.
11

Podobne dokumenty