„Efektywność biznesowa z wykorzystaniem narzędzi i metod Lean

Transkrypt

„Efektywność biznesowa z wykorzystaniem narzędzi i metod Lean
Seminarium informacyjne
„Efektywność biznesowa z wykorzystaniem narzędzi i metod Lean
oraz World Class Manufacturing”
19.02.2015 r.*
godz. 10:00-13:30
Miejsce: Aula Multimedialna Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach ,ul. Opolska 15
Prosimy o wypełnienie drukowanymi literami
Dane uczestników (Imię i nazwisko)
Nazwa Firmy
Branża
Adres
NIP
Telefon
Fax
Firma członkowska
Firma członkowska

Tak (udział bezpłatny)
Nr członkowski…………………..
E-mail:

Nie (koszt udziału 139 zł netto od osoby)
Należność w wysokości ……….. x (ilość osób) ………. tj. kwota ………..zł netto +
podatek VAT
Na podstawie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia zostanie wystawiona
faktura proforma.
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu seminarium
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu w celach niezbędnych do organizacji
seminarium oraz w celach marketingowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.
883 z późn. zm.). Przez przetwarzanie danych należy rozumieć operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, w tym podmiotom trzecim i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się
w systemach informatycznych.
…………………………………………………………………
Data i podpis
Prosimy o odesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w seminarium informacyjnym
na adres [email protected]
Szczegółowe informacje: tel. (32) 781-48-53.
Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 17.02.2015 r.

Podobne dokumenty