Regulamin konkursu i Karta zgłoszenia

Transkrypt

Regulamin konkursu i Karta zgłoszenia
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łańcucie
ul. Kochanowskiego 6
37-100 Łańcut
tel. (0-17) 225 0080
faks (0-17) 225 0080
[email protected]
www.gim2lancut.pl
Łańcut, 14 lutego 2014 r.
Dyrekcja
Szkoły Podstawowej
………………………………………………….
Dyrekcja oraz nauczyciele Publicznego Gimnazjum nr 2
w Łańcucie serdecznie zapraszają uczniów Państwa szkoły
do wzięcia udziału w V edycji Międzyszkolnego Powiatowego
Konkursu „Prymus”.
W załączeniu:
Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO POWIATOWEGO
KONKURSU „PRYMUS”
Konkurs obejmuje następujące przedmioty:
 język polski
 język angielski
 matematykę
I. CELE KONKURSU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Rozwijanie uzdolnień uczniów.
Rozwijanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowań humanistycznych, językowych, matematycznych.
Nawiązanie przez uczniów kontaktów z rówieśnikami ze szkół powiatowych.
Doskonalenie świadomego i celowego stosowania zasad ortograficznych oraz interpunkcyjnych.
Doskonalenie znajomości języka angielskiego i wykorzystywanie jej do zdobywania informacji.
Doskonalenie posługiwania się technologią informacyjną.
Wdrażanie do logicznego myślenia.
Wykorzystanie wiedzy matematycznej w życiu codziennym.
II. ORGANIZATORZY KONKURSU
Organizatorem konkursu są nauczyciele Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łańcucie.
III. ADRESACI KONKURSU



Konkurs jest adresowany do uczniów klas szóstych szkół podstawowych powiatu łańcuckiego.
Każda szkoła do poszczególnych części konkursu może zgłosić maksymalnie tylu uczestników, ile
ma oddziałów klas szóstych.
Jeden uczeń może wziąć udział we wszystkich trzech częściach konkursu.
IV. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
Szkoła, która chce wziąć udział w konkursie, powinna przesłać uzupełnione karty zgłoszenia (załącznik)
na adres Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łańcucie lub faksem (17-225-00-80) z dopiskiem "Prymus"
do 14 marca 2014 r.
V. MIEJSCE I TERMIN KONKURSU
Konkurs odbędzie się w budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łańcucie 22 marca 2014 r.
(w sobotę) o godzinie:



9.00 konkurs z języka polskiego
10.00 konkurs z języka angielskiego
11.00 konkurs matematyczny
VI. FORMA KONKURSU ORAZ WYMAGANIA KONKURSOWE
Konkurs z języka polskiego ma formę testu ortograficznego. Uczestników konkursu obowiązuje
znajomość zasad ortograficznych i interpunkcyjnych oraz umiejętność stosowania tej wiedzy
w praktyce.
Zakres wymagań:
- pisownia wyrazów z ó-u, rz-ż, ch-h,
- pisownia wyrazów z ą, ę, om, em, on, en,
- pisownia małą i wielką literą,
- pisownia: -ji, -ii, -i w niektórych formach rzeczowników,
- pisownia partykuł: nie i by z różnymi częściami mowy,
- pisownia przymiotników złożonych,
- pisownia przyimków złożonych i wyrażeń przyimkowych,
- pisownia przedrostków,
- użycie przecinka w zdaniach pojedynczych i złożonych,
- zastosowanie rożnych znaków interpunkcyjnych w zapisie dialogu.
Konkurs z języka angielskiego ma formę testu (w języku angielskim) składającego się z zadań
zamkniętych, otwartych oraz krótkiego czytania ze zrozumieniem.
Temat konkursu: "Scotland" - ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak:
-
geografia,
flora i fauna Szkocji,
kultura (tradycje, zwyczaje, święta, znane miejsca, najsłynniejsze zabytki),
ludzie (w tym znane osoby pochodzące ze Szkocji),
sport.
Potrzebne informacje można znaleźć na stronach internetowych dotyczących Szkocji, stronach
internetowych wydawnictw językowych oraz w publikacjach wydawnictw językowych.
Przykładowe strony internetowe:
www.scotland.org
www.visitscotland.com
simple.wikipedia.org/wiki/Scotland
en.wikipedia.org/wiki/Scotland
www.squidoo.com (informacje na temat Szkocji)
Uwaga! W czasie konkursu uczniowie nie mogą korzystać ze słowników.
Konkurs matematyczny ma formę pisemną i polega na samodzielnym rozwiązywaniu pięciu zadań
otwartych (sprawdzających umiejętność logicznego myślenia). Uczestników konkursu obowiązuje
znajomość materiału programowego klasy szóstej.
Uwaga! W czasie konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów.
VII. KOMISJA KONKURSOWA



Komisję konkursową tworzą powołani nauczyciele Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łańcucie.
Do komisji może być powołany nauczyciel danego przedmiotu spoza szkoły.
Prace zostaną sprawdzone przez organizatorów.
VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW


Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 6 kwietnia 2014 r. na stronie internetowej gimnazjum:
www.gim2lancut.pl.
Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas Dnia Otwartego Szkoły
10 kwietnia 2014 r. o godz. 12.00
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają organizatorki:
mgr Alina Flejszar (język polski)
mgr Renata Grabowska (język angielski)
mgr Beata Turakiewicz (matematyka)
KARTA ZGŁOSZENIA
DO MIĘDZYSZKOLNEGO POWIATOWEGO KONKURSU
„PRYMUS”
I. Przedmiot:
...........................................................................................
II. Uczestnicy:
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
III. Opiekunowie:
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
IV. Nazwa i adres szkoły:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
V. Telefon szkoły:
....................................................................................................................................................
....................................................
miejscowość i data
............................................
podpis
pieczęć szkoły

Podobne dokumenty