Spis tres´ci

Transkrypt

Spis tres´ci
Spis treści
Tabula gratulatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Małgorzata Woźna-Stankiewicz Doktor Elżbieta Dzie˛bowska . . . . .
11
Bibliografia prac Doktor Elżbiety Dzie˛bowskiej oprac. Lilianna Kulig .
18
Prace magisterskie napisane pod kierunkiem Doktor Elżbiety Dzie˛bowskiej w Katedrze Historii i Teorii Muzyki UJ . . . . . . . . . . . .
21
ŹRÓDŁA I DOKUMENTY
Katarzyna Morawska Re˛kopis 3910 z Biblioteki Czartoryskich
w Krakowie jako źródło do teorii muzyki w Polsce z XV–XVI wieku
27
Piotr Poźniak Jan Dziki, lutenista gdański . . . . . . . . . . . . . .
37
Barbara Chmara-Żaczkiewicz Niektóre źródła wiedeńskie do biografii Jana Baptysty Kleczyńskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
Zofia Chechlińska Kultura muzyczna Warszawy a kształtowanie sie˛
indywidualności kompozytorskiej Chopina . . . . . . . . . . . . . . .
63
Małgorzata Perkowska-Waszek O jeńcach Kozielska i Starobielska
w korespondencji ze zbiorów Ośrodka Paderewskiego . . . . . . . . .
71
Mariusz Kulczykowski Studenci muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1911/1912–1950/1951 . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
KOMPOZYTOR — BIOGRAFIA, OSOBOWOŚĆ I DROGA TWÓRCZA
Barbara Krzemień-Kołpanowicz Rola Emanuela Aloisa Förstera w
edukacji muzycznej Ludwiga van Beethovena . . . . . . . . . . . . .
111
Andrzej Sitarz Feliks Janiewicz a festiwale muzyczne w Edynburgu
w pierwszej połowie XIX wieku
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117
5
Spis treści
Danuta Idaszak Muzyczna działalność Seweryna Kortowicza w XIXwiecznym Gnieźnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123
Renata Suchowiejko Metoda nauczania Césara Francka . . . . . . .
133
Maria Manturzewska Osobowościowe i środowiskowo-biograficzne
uwarunkowania i przeszkody rozwoju artystyczno-zawodowego i działalności twórczej Mieczysława Karłowicza . . . . . . . . . . . . . . . 141
Jerzy Stankiewicz Konstanty Regamey — nie utracona polskość . .
155
Alicja Helman Ekscentryczne biografie Kena Russella . . . . . . . .
165
STYL I TECHNIKA KOMPOZYTORSKA
Zofia Dobrzańska-Fabiańska V ksie˛ ga madrygałów Claudia Monteverdiego. Przełom stylistyczny i kontynuacja tradycji renesansowych
175
Maciej Negrey Franciszek Mirecki — „Symfonia c-moll” (1855).
Zagadnienie realizacji formy sonatowej w 1. cze˛ ści cyklu . . . . . .
187
Teresa Malecka Muzyczne obrazy wolności w operach Rimskiego-Korsakowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Zofia Helman Zasada cykliczności w „Pie˛ ciu poematach Charles’a
Baudelaire’a” Klaudiusza Debussy’ego . . . . . . . . . . . . . . . . .
217
Danuta Jasińska Z zagadnień neoklasycyzmu w muzyce . . . . . . .
229
Jadwiga Paja-Stach O stylu muzycznym Willema Pijpera (1894–1947) 237
Małgorzata Woźna-Stankiewicz Messiaenowska technika permutacji
rytmicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
249
Joanna Miklaszewska „The Cave” Steve’a Reicha i Beryl Korot —
opera czy dokument muzyczny? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
261
RECEPCJA
Jerzy Morawski „Sursum corda” — prezentacja jednego motywu . .
271
Mieczysław Tomaszewski Szekspirowski wa˛tek o kochankach z Werony w interpretacjach romantycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . .
285
Irena Poniatowska Z problemów recepcji Schuberta w Polsce do pocza˛tku XX wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
305
Marek Brzeźniak Wykonawcy lwowskiej „Aidy” . . . . . . . . . . . .
319
Tadeusz Przybylski Z dziejów wykonań muzyki Mieczysława Karłowicza w Krakowie w I połowie XX wieku . . . . . . . . . . . . . . .
333
6
Spis treści
Bożena Weber Stanisław i Anna Oświecimowie czyli polski mit niezwykłej miłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
345
Stanisław Be˛dkowski Technika dodekafoniczna w polskim piśmiennictwie muzycznym do roku 1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
373
TEORIA, ESTETYKA I METODOLOGIA
Anna Czekanowska Akt wykonania muzycznego a tożsamość etniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
387
Zygmunt M. Szweykowski „Salmi concertati” Gieronimo Giacobbiego
w świetle przedmowy autora. Z problemów włoskiej praktyki wykonawczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
405
Alicja Jarze˛bska Dzieło muzyczne jako jedność w wielości: koncepcje
filozoficzno-teoretyczne a badania psychologii poznawczej . . . . . .
419
Michał Bristiger Dziewie˛ tnastowieczne aspekty myśli muzycznej Antona Weberna i Edgara Varèse’a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
449
Krzysztof Meyer Czy droga okazała sie˛ ślepym zaułkiem? . . . . . .
471
Bohdan Pociej Czysta struktura a mowa dźwie˛ ków — uwagi na temat pewnej rewolucji w estetyce muzycznej dzisiaj . . . . . . . . . .
485
7

Podobne dokumenty