kliknij tu - Gazeta Bytomska

Komentarze

Transkrypt

kliknij tu - Gazeta Bytomska
Muzeum atrakcyjne
O tym na str. 4
Promocja po naszemu
gazetabezpłatna issn2450-7687
www.gazetabytomska.pl
Przyjeżdżajcie
z całego świata!
ZaPrasZamy!
Nadchodzącyzjazdtokolejnaokazjado wspólnychspacerówi wycieczekpo Bytomiu,do ukazaniabogactwanaszegomiasta.Aleprzedewszystkim–do spotkańi niekończącychsięrozmów.
W
ielkimikrokamizbliża się ii światowy
zjazd Byt om ian.
odb ęd zie się w dniach:
9 – 11 wrześ nia. Mam
nadzieję,żebędzietokolejne spotkanie tych wszystkich, któr zy nos zą swoje
rod zinn e mias to głęb ok o
w sercu,bezwzględuna to,
Program
■ 9września(Piątek)
9:00 – rejestracja – rynek, muzeum górnośląskie, ul. korfantego 34,
10:00 – 14:00 konferencja „BYtom – nasza tożsamość.
Ludzie – kultura – środowisko”, muzeum górnośląskie,
ul.korfantego 34(o konferencjiszerzejna stronie 3),
16:00–18:00 –wycieczkitematycznepo Bytomiu,
19:00–wspólnabiesiadawrazz zabawątaneczną,wieczorne„spotkaniaklubowe”przy muzyce,propozycjedzielnicowe,kluboweitp.
O tym na str. 2
gdzie obecn ie mieszk ają–mówiPiotrkoj,prezydent Byt om ia w lat ach
2006-2012,inicjatorwydarzenia.
wewrześniu 2014,w roku 760-lecia Bytomia, stowarzyszeniemYbytomianie
zorganizowałopo razpierwszy światowy zjazd Bytomian. i wówczas podjęto
decyzję, że będzie to projekt cykliczny, organizowany co 2 lata. w i światowym zjeźd zie Byt om ian
udziałwzięłoponadstugości.Przyjechaliz różnychzakątków kraju i świata, jako
żeczujądo naszegomiasta
ogromnysentyment.goście
wzięliudziałw licznychwycieczkachpo najróżniejszych
bytomskichzakątkach.spotkali się też przy wielkim
wspólnym stole – w Hali
na skarpie. wśród uczestników i światowego zjazdu Bytomian znaleźli się:
Janwidawski,sześciokrotnymistrzPolskiw pływaniu
czy Leszek engelking, krytyk,tłumaczi poeta.Bytom
odwiedził także ks. gregor
Ulrich Henckel- donn ersmarck, potomek magnackiegorodu,ówczesnychwłaścic ieli Byt om ia, któr y
właśniew naszymmieście,
w kościele wniebowzięcia
najświętszej maryi Panny,
odp raw ił swoją pierws zą
mszęświętą.
Program spotkania prezentujemy poniżej. zaprośmyrodzinę,przyjaciółczy
dawno niewidzianych znajomych do nas. szczegóły
udzielan e są mailem:
[email protected]
■ 10września(soBota)
9:00 –rejestracjacd.,
10:00– 13:00 –wycieczkitematycznepo Bytomiu,
12:00– wspólne zdjęcie na bytomskim rynku, gra miejska
„Bytomwielokulturowy”
17:00 – koncert „BYtom dla bytomian” – marta król
z zespołem,teatrtańcai ruchurozBark
■ 11września(niedzieLa)
10:00 –przeglądfilmówo Bytomiui z Bytomiem
12:15 – uroc zys ta msza święt a pod przew odn ict wem
Je ks. bpa Jana kopca, kościół pw. wniebowzięcia najświętszejmaryiPanny
Wakacje z archeologią
O tym na str. 5
nr15(15)20sierpnia2016r.
Plusy i minusy
Tym razem na pochwałę zasługuje stowarzyszenie
MYbytomianiezakolejnyŚwiatowyZjazdBytomian.
O tym szerzej obok oraz na str. 3 i 4
UrządMiejskiiMłodzieżowyDomKulturynr2zasługują
na wielki minus za milczenie w sprawie sytuacji tej drugiej
zwymienionychinstytucji.
O tym szerzej na str. 2
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
2 ■ (s o bo ta , 20 si erp ni a 2 01 6 )
AKT UA LNOŚ CI
ga ze ta
B yt om s ka
Co się dZieje w Karbiu?
D
opieropisaliśmyo zamknięciuw tejdzielnicyjejjednegoz charakterystycznych
miejsc–restauracjimcdonald's,
a teraz znów musimy wrócić
do sprawy.zbliżasięrokszkolny,a wychowankowiemłodzieżowegodomukulturynr 2nie
będą mogli korzystać z zajęć
w tej placówce, a ci bardziej
zdeterminowanizostaną„poroz-
rzucani”w okolicznychplacówkach oświatowych oraz siedzibie miechowickiej spółdzielni.
Powodemtejsytuacjisąoczywiście szkody górnicze, a tak naprawdętolerancjadlarabunkowejgospodarkizłożemzestrony
władzmiasta.Jakbowieminaczejwytłumaczyćfakt,że,mimo
iżw okolicyw 2011rokudoszło
do katastrofy budowlanej, spo-
wodowanejdziałalnościąkopalni,w wynikuktórejdachnad głowąstraciło 600osób,mieszkańcykarbiaciągleniemogączuć
siępewnie?
Ówczesny prezydent miasta
wyciągnął wnioski z tych dramatycznych doświadczeń, wywalczył odszkodowanie w wysokości prawie 25 mln zł. ta
zdecydowana postawaniemo-
MłodzieżowyDomKultur ynr 2mieścisięw budynkupowstałymw 1953r.WówczastodziałałtuOgródJordanowski.
PromoCja
po naszemu
rys. Michał Ogiński, więcej na: facebook.com/OginskiMichal
P
rzez media przetacza się
informacja o prowadzonejniegdzieindziejtylko
właśniew Bytomiuod 19sierpniado końcawrześniakampanii„niedawajpieniędzyna ulicach. Pomagaj roztropnie”.
Żebractwo to nie rozwiązanie – nawołują organizatorzy
akcji. zapowiadają, że wystąpiąlokalniartyści,będąprelekcjena tematchorobyalkoholowej, a także prezentacje
różnychformprofesjonalnego
wspierania osób potrzebujących.zakupionobanery,ulotki
i plakatyz apelem,byniedawaćpieniędzyosobomżebrzącym. mają być przekazywane
informacje–wykazorganizacji
pozarządowych, które pomagają chorym na alkoholizm.
Pracująw nichterapeuciuzależnień,streetworkerzy.
na raziejednakwidzimyinformacje o samej akcji, okraszone niepięknymi zdjęciami
naszegomiasta.zdjęciami,któryminiechcielibyśmysięchwa-
głaspodobaćsięprzedsiębiorcy
górniczemuanigórniczymzwiązkowcom, efektem czego było
odwołanieprezydentakojaw referendum.
obecnyprezydentmiastadamian Bartyla, popierany przez
związkowców, nie walczy z rabunkową gospodarką, nie protestuje przeciwko tąpnięciom,
o którychmożna usłyszećwśród
znajomychlubprzeczytaćna forachinternetowych(o ilesięich
nie doświadczy osobiście), bo
na oficjalneinformacjezestrony
władzmiastaoczywiścieniema
coliczyć.widzimytylkoznikająceobiekty,a na stroniemłodzieżowegodomukulturynr 2pojawia się lakoniczna informacja
(pisowniaoryginalna):
Szanowni Rodzice i Wychowankowie Uprzejmie informuję,
że w roku szkolnym 2016/2017
w MDK 2będzieremontzwiązanyz usuwaniemszkódgórniczych
(pionowaniebudynku–tzw.Rektyfikacja). W związku z powyższymwszystkiezajęciakółzainteresowań z budynku MDK 2
zostaną przeniesione do okolicznych placówek oświatowych tj.:
– Gimnazjum nr 8 – ul. Worpie 14-16
Konstrukcjaniewytrzymałajednakefektówbezmyślnegowydobyciawęgla,
więcdziecii młodzieżniemogątuterazprzychodzić.
gazetaBytomskanr 15(15)
20sierpnia 2016r.
Bezpłatnepismolokalne.kolportażna terenieBytomia. www.gazetabytomska.pl
wydawca:katarzynakrzemińska
Biuroi redakcja:41-933Bytom,ul.Podmiejska 18,
e-mail:[email protected],tel. 733 16 94 16
(czynnyod poniedziałkudo piątku,
w godzinach: 9:00-17:00)
redaktornaczelna:katarzynakrzemińska
całaPolska.widzimytow gazetach,na monitorachkomputerówi słyszymyw stacjachradiowych.Czyo tochodziło?
■
druk: PolskaPress sp.z o.o.,oddziałPoligrafia,
drukarniawsosnowcu
skład:studiotypografiiProfesjonalnej„korgraf ”sc,
40-081katowice,ul.dąbrówki15/12,
tel.32-354-09-88,32-781-06-48
e-mail:[email protected]
Zdjęcia(o ileniezaznaczonoinaczej)z archiwumredakcji.
Za treśćogłoszeńi reklamredakcjanieodpowiada.
Redakcjaniezwracatekstówniazamówionych
orazzastrzegasobieprawoichredakcjii skracania.
numerzamknięto 19sierpnia 2016r.
kupozwoliłna pracebudowlane w tym obiekcie, podstawą
do zakwalifikowania obiektu
do rektyfikacjibyłojegowychyleniez pionuna skutekeksploatacji
górniczej (...) konsekwencją wychyleniabudynkuz pionusąuszkodzeniajegoelementówkonstrukcyjnych w postaci pęknięć
i zarysowańz ewentualnymprzemieszczeniem – mówi elżbieta
kwiecińska, Powiatowy inspektornadzoruBudowlanego.
Ugod a zos tała podp is ana dnia 16.03.2016r.pomiędzy
Węglokoksem Kraj Sp. z o.o.
a GminąBytom–napisałanam
rzeczniczkaUrzędumiejskiego
aleksandra szatkowska-mejer
(pisownia oryginalna). – MDK
nr 2zostałujętyw harmonogramieusuwaniaszkódgórniczych
na 2016 rok przez Węglokoks
Kraj Sp. z o.o. Rektyfikacja budynku–koszt 1,5mlnzłwedług
harmonogramu. Prostowanie
budynku zaplanowano na III
i IV kwart ał 2016 rok u.
Harmonogram prac obejmuje
wykonanierektyfikacjibudynku,
wykonanie nowych posadzek,
przemurowaniespękanychścian
orazwykonaniekompleksowych
robót remontowych dla doprowadzenia obiektu do bezpiecznegoużytkowania.Szkodyzgłoszon e po wstrząs ie z dnia
03.06.2016r.przezWydziałRealizacji Inwestycji i Remontów:
pęknięcia ścian i podłóg w salach:aula,pracowniaplastyczna,modelarska,hol,toalety.Pęknięcia na dylatacjach. Przechył
budynku.Przekazanieplacubudow y nas tąp iło w dniu
22.07.2016 r. zaś prace rozpoczęto 25.07.2016r.–zakończenie 27.06 2017r.
■■
Ćwicz jogę
ponad miastem
R
lić.w światpo razkolejny,tym
razemzupełnieświadomie,posłanoprzekaz:Bytommiastem
patologii.widzieliśmytona ekranachtelewizorówi widziałato
–SzkołaPodstawowanr 21–ul.
Racławicka 17
–MiejskiePrzedszkolenr 36–ul.
Popiełuszki 11
– Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Miechowice”–ul.Felińskiego 19
Szczegółowy plan zajęć wraz
zewskazaniemmiejscdziałalności kół podany zostanie 1 września.Za utrudnieniaprzepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.
DyrektorMDK2.
Placówkaprzetrwałakilkadziesiąt lat, bez większej szkody, aż
do teraz, kiedy musi zamknąć
nagle swoje drzwi. odwołano
nawetwakacyjnedyżury.Budynek jest spękany w wielu miejscach. nauczyciele musieli spakować wszystkie materiały,
pomocenaukowei czekaćna wyznaczenienowychmiejscpracy
z dziećmi i młodzieżą. młodzieżowydomkulturynr 2również
nieodpowiedziałna naszepytania,któredotyczyłytakichkwestii jak stan budynku czy terminarzpracremontowych...Czyżby
więcsytuacjabyłatakbardzopoważna?a jeślitak,tood kiedy?
dlaczego mieszkańców trzyma
sięw niepewności?
Prezydent Bytomia damian
Bartylajuż 22września 2015ro-
elaks dla ciała i umysłu
ponaddachamiBytomia?
tozapewniązajęciajogi,
któreodbywająsięw sierpniowe czwartki na ostatnim poziomieparkinguagoryBytom.
każdymożewziąćw nichudział.
organizatorzy zapewniają, że
poziomćwiczeńbędziedostosowanydo grupytak,bywszyscy uczestnicy poradzili sobie
z pozycjami(tzw.asanami).
Jogęponaddachamimiasta prowadzi certyfikowana
instruktorka.Chętnymna ćwiczeniazostanąudostępnione
specjalnematyi paski.można też przynieść własne akcesoria. zajęcia odbędą się
nawet w razie niesprzyjającej pogody – wtedy zostaną
przeniesione na poziom +3
agory Bytom, między salą
kameralną i galerią na Poziomie.
Jogapozwalazrelaksować
zarówno ciało, jak i umysł.
Data: 25sierpnia2016r., 20:00.
Miejsce: parkingAgoryBytom,poziom+5.
zajęcia są otwarte dla osób
w każdymwieku.
wstępwolny
■
ga zeta
B y t o ms ka
F ELIE TO NY
BaseNy czy
sTadioNy?
oto jest pytanie
W
ielew ostatnimczasie w naszym mieście mówi się o budowieobiektówsportowych,
niestetyz naciskiemna 'mówi', bo to zdecydowanie
bytomskimwładzomwychodzi najlep iej. no, ale
cóż…
niestety w żadnych zapowiedziach, planach itp.
nie ma słowa o budowie
basenów, tak potrzebnych
w naszym mieście. warto
w tym miejs cu przyp omnieć,żemamyaż(!)dwie
pływalniekrytei jednokąpieliskootwarte.Przeliczającna jednegomieszkańca
jeden basen przypada na
51 393 mieszkańców. Czemu przytaczam te liczby?
ano dlatego, że niemalże
niemadnia,w którymmedianieinformowałybynas
o kolejn ych uton ięc iach
na terenie kraju. w wielu
przypadkachdotycządziecii młodzieży.wedługpolic yjn ych stat ys tyk do
16 sierpn ia br. uton ęł o
już 239 osób, a miniony
rokzamknąłsięliczbą 367
ofiar.
oczywiście,jakwiększość
z Państwa,uważam,żegros
przypadkówutonięć,szczególnie biorąc pod uwagę
osoby dorosłe, było przyczynągłupotyichsamych,
ale… no właśnie, ale to
„ale”...Czydziśnaszedzieciod najmłodszychlatuczą
siępływać?wiedzą,jakzachowywaćsięna akwenach
otwartych i jakie zagrożeniamożenieśćwoda?z pełnymprzekonaniemstwierdzam, że nie, gdyż nawet
gdyb y miejs kie wład ze
w swojej „wspaniałomyślności”zdecydowałysięnie
„przejadać” gminnej kasy
i małą jej część przeznaczyćna programnaukipływaniadlamałychbytomian,
to i tak nie ma i – jak widać – nie będzie gdzie go
zrealizować.i taknajmłodsimieszkańcynaszegomiastazdanisąna możliwości
finansowe i czasowe swoich rodziców oraz na łut
szczęścia,żetonieichdotyczyć będzie ta piekielna
statystyka.
dlategowartopublicznie
zadaćpytania:czybudować
baseny czy stadiony? Czy
bytomianie chcą utrzymywać baseny czy stadiony?
noi oczywiście:czystadion
za setkimilionówmożekomuśuratowaćżycie,czyjedynie pomóc małej grupie
wygodnieżyć?
mariuszwołosz
TyLKo
spoKojnie
C
hciałem dzisiaj napisać coś pozytywnego. niestety, nie
jestmitodane.w Bytomiu nadal źle się dzieje
i informowanieo tymbytomiantraktujęjakoswój
obowiązek.zacznęod sytuacjiw BytomskimPrzedsiębiorstwiekomunalnym.
to jedn a z dwóch najwięks zych
nas zych
spółek.kiedyśperław koron ie, dzis iaj na skraju
bankructwa. i mimo tak
dram at yczn ej syt ua cji,
spółka ta od kilku tygodniniemaprezesa.dzieje się tak wskutek forsowania przez prezydenta
Bartylęswojegokandydata, pom im o uzas adn io-
nych zas trzeż eń rad y
nadz orc zej. Prez yd ent
ukrywa przed opinią publiczną rzeczywisty stan
firmy, w tym wyniki audytu przeprowadzonego
przezdeloittePolska.
niepokoimniestanmiejskiego monitoringu – to
po dramatycznym wydarzeniu,do któregodoszło
na bytomskimrynku.Przechodzień znalazł na nim
zwłoki młodego mężczyzny.Jaktomożliwe,kiedy
miejscetojestobjętesystememmonitoringu,a terenprzy rzeźbieśpiącego
lwa był dodatkowo doświetlony?
na kon iec wrac am
do bardzo smutnej spra-
mail:[email protected]
cofnięcia dotacji dla tej
spółki.
osobiściedo BytomiapofatygowałsięposełJaskóła
z kukiz'15,którypo sprawdzeniusytuacjirównieżnapisałlistdo naszegoprezydenta. Lista uchybień,
matactw, łamania prawa,
niejasnych interesów jest
ogromna i dotyczy praktycznie każdej spółki miasta. na tak okropną sytuację, która prowadzi nas
na skrajbankructwajesttylkojednarecepta:odwołanielubzmianaprezydenta
w wyborach. nastroje
mieszkańców wskazują
na to,żejesttojużnieuniknione. Portale społecznościoweniechętneprezydentowiBartyliskupiająrazem
kilkadziesiąt tysięcy ludzi,
cow średniejwielkościmieście jak nasze jest dramatem dla rządzących. obawiam się tylko, że pan
Bartylazanimodejdzie,wyrządzimiastujeszczewiele
złego.
marekkuśmierski
[email protected]
Konferencja „Bytom
- nasza tożsamość.
Ludzie, kultura, środowisko"
ii Światowy Zjazd Bytomian
termin:9września2016roku
miejsce:salagorczyckiego,muzeumgórnośląskieul.korfantego
Piotrkoj
[email protected]
i tYmoŻeszPodzieLićsięswoJąoPinią
na ŁamaCH„gazetYBYtomskieJ”.
wokÓŁCieBiedzieJesięCośCiekawego?
zrÓBzdJęCie,oPisz,wYśLiJ,zadzwoń!CzekamY!
tel.: 733 16 94 16
Bytom Pod LuPą
polityków
Kukiz '15, Pis i Po
organizatorzy:stowarzyszeniemYbytomianie
muzeumgórnośląskie
miastoBytom
wy, opisanej w poprzednim num er ze „gaz et y
Byt oms kiej”. nie roz umiem,jakwładzemiasta
mog ą odm aw iać rek omendacjiwłasnymmieszkańcomw ichstaraniach
o fundusze unijne. Jest
to tym bardziej niepojęte, że wcześ niej zapewniałoo takimwsparciu.
te tem at y nie należ ą
do małoistotnych.sąbardzoważnedlabytomian,
dotycząbowiemstanufinansów miasta, bezpieczeńs twa i zau fan ia do
władzy.
(od poniedziałkudo piątkuw godzinach: 9:00-17:00)
T
o,cosiędziejew Bytomiu,wołao pomstę
do nieba.sytuacjajest
na tyletragiczna,żezainteresowalisięniąpolitycy
z warszawy. Praktycznie
wszystkie partie polityczneorientująsięw „biznesie”bytomskim.Posłanka
Pis krystyna Pawłowicz
w swoim liście do prezydent a Bart yli odn oś nie
spółki PeC tłumaczy, pokazuje przykłady i uczy,
jakpowinnorobićsiębiznes, a poseł Budka z Po
wskaz uje na możliw ość
( so b o t a, 2 0 si e r p n ia 2 01 6 ) ■ 3
Program:
10:00 – powitanie
10:15– wprowadzeniedokonferencjiks.bpprof.drhab.Jankopiec„Bytom– nasza
tożsamość"
10:45 – sesjapierwsza„Bytom– naszatożsamość"LUdzie
11:45 – przerwakawowa
12:15 – sesjadruga„Bytom– naszatożsamość"kULtUra
13:15 – sesjatrzecia„Bytom– naszatożsamość"środowisko
14:15 – podsumowanie, dyskusja panelowa z udziałem prof. dra hab. Jana drabiny,
PrzemoŁukasika,dragnieszkiLabus;prowadzenie:Piotrkoj
15:00 – zakończenie
konferencjapoświęconajesttoŻsamośCiBYtomia–tożsamościspołecznej(zbiorowej), tożsamości kulturowej, a także tożsamości terytorialnej czy środowiskowej. Pojęcie
tożsamościmiastajestrównieżsilniezwiązanez koncepcjątożsamościmiejscai przestrzeni.
o tych tematach porozmawiamy w trakcie naszej konferencji w ramach ii światowego
zjazduBytomian.
w konferencji udział wezmą: prof. dr hab. Jan drabina, Leszek engelking,
ks.bpprof.drhab.Jankopiec,drhab.robertkrzysztofik,dragnieszkaLabus,drJoanna
Lusek, Przemo Łukasik, izabela miracka, prof. dr hab. Piotr obrączka, sylwia widzisz■
Pronobis,grzegorzPronobis,mariuszwróbel,adamwesołowski.
4 ■ (s o bo ta , 20 si erp ni a 2 01 6 )
KULT U RA
all inclusive
O
BeZCeNNe klisze
M
REKLAMA
klisz w zbiorach muzeum górnośląskiego.na około 1600kliszach z lat 1900–1939 zarejestrowane zostały górnośląskie
obiektysakralnewrazz ichwyposażeniem,życiewspólnotparafialnych,stowarzyszeń(maryjnych,śpiewaczych).
założeniemprojektujeststworzenieinteraktywnejmapyz lokalizacją zabytków, tras zwiedzaniawokółobiektów(w tym
trastematycznych)orazikono-
grafii parafii. Projekt będzie
w części adresowany do osób
niewidomych lub niedowidzących,stanowiącwprowadzenie
do poznawaniaarchitekturysakralnej regionu i jego historii.
Licznymi zróżnicowanymdziałaniom edukacyjnym towarzyszyć będzie przygotowanie archiw um historii mów ionej.
materiał uzyskany w procesie
digitalizacji zasili m.in. zbiory
■
publiczneeUroPeana.
pisarzach, którzy donosili,
i o tych,którzystalisięofiarami systemu totalitarnego,będziemożnaporozmawiać
na kolejnym spotkaniu poświęconym literaturze polskiej. Tym
razemrzeczbędziedotyczyłazarównoksiążki:„Obława.Losypisarzyrepresjonowanych”,jaki pozycji: „Kryptonim „Lir yka”.
Bezpieka wobec literatów”. Jak
sięłatwodomyślićjednajestpoświęconaofiaromsystemutotalitarnego w Polsce, druga współpracownikom bezpieki. Jerzy
Szaniawski,MelchiorWańkowicz,
IreneuszIredyńskiczyPawełJasienica to tylko niektóre z ofiar
systemu.W „towarzystwie”wiedziano,alepanowałomilczenie.
Za głośnyprotestmożnasiębyło
szybkopozbyćapanażyw postaci stypendiów, mieszkań, wyjazdów zagranicznych – całego te-
godobrareglamentowanegodla
wybranych –mówiJolantazaczkowska,którawprowadzisłuchaczy w świat książek Joanny
siedleckiej.
w książce: „kryptonim „Liryka”.Bezpiekawobecliteratów”
Joanna siedlecka, udostępniającmateriałyiPn-u,ujawniacenę, za jaką sprzedawano siebie
i innychaparatowiwładzy.Jest
topozycjafaktograficzna,bazująca na dokumentach. autorka
nie zajmuje się emocjami, tłumaczeniemczyusprawiedliwianiemczołowychpostaciżycialiterackiego–przedstawiato,co
znalazła.najciekawszesąjednak
reakcje dzisiejszej prasy, recenzentówi dziennikarzy,którzyza tę
prawdęodczyniająnad niąuroki i wiedzą lepiej, co powinna
i jakpowinnabyłatęksiążkęnapisać.Jakzwykleprawdamasię
źlei jakzawszez jakichśpowodówkomuśdoskwiera.
w tle spotkania ze znanymi
poetamii pisarzamibędzietkwić
osobadonosicielai problem:co
może skłonić człowieka do takich zachowań. Ukryty donosicieljestśmiertelnymzagrożeniem,
bo działa w poczuciu, że jego
ofiaraufamubezgranicznie.ani
annakamieńska,aniPawełJasienicaniemieliświadomości,że
nawetnad ichsnemczuwadonosiciel.Po razkolejnyspotkanie
zostanie poświęcone kondycji
ludzkiej,zagadcei pytaniu:jakto
możliwe,żetymnajbardziejwrażliwym, „lepszym” niż zwykli zjadaczechlebai wybrańcomlosu
z ponadprzeciętnymi talentami
własnawrażliwośći sumieniepozwalały na niszczenie talentów,
karierczyzwiązkówinnych.
■
wstępwolny
Data: 24sierpnia(środa), 18:00.
Miejsce: MuzeumGórnośląskiew Bytomiu,gmachprzy ul.W.Korfantego 34–SalaKolumnowa.
muzeum
aTraKCyjNe
Od
września muzeum
górnośląskie będzie
otwarte dłużej. wystawy, dostępne do tej pory
przez 35 godzin w tygodniu,
będziemożnazwiedzaćo 5godzindłużej:wewtorkii w piątkiw godzinach: 9.00–15.00,we
środy i w czwartki w godzinach: 10.00–18.00, w soboty
i niedzieleod 12.00do 18.00.
a warto się tam wybrać, ponieważ wrześniowy program
muzeum górnośląskiego obfituje w wyjątkowe wydarzenia–tom.in.dwienowewystawy i prezentacja obrazu
romanakochanowskiego„Portret chłopki”, który niedawno
trafiłdo kolekcjimuzeum.
14wrześniaodbędziesięwernisażwystawy„wystarczyświatło i czerń. Leon wyczółkowski” prezentującej po raz
pierwszyw takszerokimzakre-
sie rysunki i grafiki artysty ze
zbiorówmuzeumgórnośląskiego.Premieręmiećbędzietakże ekspozycja „dar samuela
Hirscha”. zobaczymy na niej
niezwykle cenną pamiątkę
po społecznościżydowskiejBytomia.
Promocja najnowszego wydawnictwa, koncert kameralnyschubertiada,spotkaniaodbywające się w ramach
europejskich dni dziedzictwa
i oprowadzaniakuratorskie–to
takżeplanyna znakomiciezapowiadający się wrzesień. towarzyszą im liczne działania
edukacyjne,w tymnowycykl
rodzinnychwarsztatów„rodzic
i ja” i kolejna odsłona wystawy-zagadki „Pięciopak kultury”.dlapięciupierwszychosób,
które odgadną, jakie hasło łączyprzedstawionena niejobiekty,przygotowanonagrody.
Licznymwydarzeniomtowarzyszyakcjaprzyjmowaniadarów dla muzeum. w piątek,
9 września w godzinach: 9:00
–15:00,w trakcie ii światowego zjazdu Bytomian, pracownicy muzeum górnośląskiego
będą przyjmować pamiątki
związanez historiąBytomiai życiemludnościna górnymśląsku(o tymobok).
Jesieńtoczaskolejnychwystaw. w przygotowaniu są:
„mójdzikihajmat”–wystawa
fotografiiprzyrodniczejŁukasza koby, „wszystko jest liczbą” – interaktywna wystawa
o fascynującym świecie liczb
i geometrii, ekspozycja „kresowemiastai miasteczka.FotografieJózefadańdy”,a także
wys taw a
obr az ów
i rysunków aldony mickiewicz.
■
fot. Witalis Szołtys
Na zdjęciu:ZygmuntMenkes,„Przystańz żaglówkami”(LaCiotat),obrazze
zbiorówMuzeumGórnośląskiego
Data: 21sierpnia2016r., 12:00.
Miejsce: MuzeumGórnośląskiew Bytomiu,gmachprzy ul.W.Korfantego 34–SalaKolumnowa.
uzeumgórnośląskieotrzymałodotacjęministerstwa
kulturyi dziedzictwanarodowego w ramach projektu
kultura Cyfrowa na realizację
projektu „klisze pamięci – śladem górnośląskiego sacrum”.
dotacja przyznana instytucji
na 2016rokwynosi 55tys.zł.
trzyletniprojektzakładaanalizę, digitalizację i udostępnienie archiwalnych fotografii zachowanychw postaciszklanych
B yt om s ka
PoeZja i ProZa
dokumentów bezpieki
L
ast minute! taka oferta
się nie powtórzy. Przed
nam i malars kie tournée po europie, którego
trasy zwiedzania wyznaczyli
najwybitniejsi artyści, m.in.
aleksandergierymski,Julian
Fałat, Leon wyczółkowski,
JózefPankiewicz.
na podróż„z malarstwem
przezświat”muzeumgórnośląskiezapraszajużjutrow południe do sali kolumnowej,
zapewniajączwiedzaniez wykwalifikowanymiprzewodnikami.
■
wstępwolny
ga ze ta
MuzeumGórnośląskietejjesienikoniecznietrzebaodwiedzić–będziemnóstwoatrakcji
ga zeta
B y t o ms ka
KULT UR A
Wakacje
z arCheoLogią
PoLeCa:
Wystawy:
„Wszystkie zmory do piwnicy” – Centrum Sztuki
Współczesnej Kronika, Rynek 26 (wtorek-czwartek:
11:00-18:00, piątek 14:00-20:00, sobota 11:0015:00), wstęp wolny
„Mateusz Choróbski. Powolny upadek podróży”
– Centrum Sztuki Współczesnej Kronika, Rynek 26
(wtorek-czwartek: 11:00-18:00, piątek 14:00-20:00,
sobota 11:00-15:00), wstęp wolny
fot. Witalis Szołtys
B
ytomuzyskałprawamiejskie 3latawcześniejniż
kraków, w 1254 roku.
Jak wówczas wyglądał i co
byłowcześniej–przed założeniem miasta, gdy istniał
gród na małgorzatce? muzeum górnośląskie zaprasza
na warsztaty „wakacje z archeologią”.Pierwszegodnia
zajęć ich uczestnicy wezmą
udziałw grzeterenowej„Podróżw czasie–Bytomtysiąc
lat temu”. Będą szukać, badać,poznawaćdziejemiasta,
wcielając się w rolę archeologów.drugiegodniawarsztatówdo muzeumgórnośląskieg o
zaw it a
grup a
rekons trukc ji His tor yczn ej
„Białykruk”z rudyśląskiej,
która zaprezentuje życie codzienne we wczesnym śre-
Na zdjęciu: makieta średniowiecznego Bytomia prezentowana w Muzeum
Górnośląskim
dniowieczu.na uczestników
czekajązabawyi konkursy.
koszt udziału w warsztatach (każdego dnia) wynosi 6 zł. obowiązują zapisy
(dwa tygodnie przed terminem zajęć), które prowadzi
dział edukacji: tel. 32 28182-94w. 127.
■
■ 23 SieRPnia, WToReK
16:00 – „Boska Florence” – BCKino, pl. Karin
Stanek 1, Sala ToTu, bilety: 12 zł
18:15 – „Śmietanka towarzyska” – BCKino, pl. Karin
Stanek 1, Sala ToTu, bilety: 12 zł
19:00 – „Co przynosi przyszłość” – BCKino, pl. Karin
Stanek 1, Sala Ki-nowa, bilety: 11 zł, 8 zł, 5 zł
20:15 – „Boska Florence” – BCKino, pl. Karin
Stanek 1, Sala ToTu, bilety: 12 zł
Pomaluj sobie
jasKiNię!
■ 24 SieRPnia, ŚRoda
11:00 – warsztaty „Wakacje z archeologią”
– Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Sala
Kolumnowa, ogród, bilety: 6 zł
16:00 – „Boska Florence” – BCKino, pl. Karin
Stanek 1, Sala ToTu, bilety: 12 zł
18:00 – spotkanie „Poezja i proza dokumentów bezpieki. na motywach książek Joanny Siedleckiej” – Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, ul. W. Korfantego 34,
Sala Kolumnowa, wstęp wolny
18:15 – „Śmietanka towarzyska” – BCKino, pl. Karin
Stanek 1, Sala ToTu, bilety: 12 zł
19:00 – „Co przynosi przyszłość” – BCKino, pl. Karin
Stanek 1, Sala Ki-nowa, bilety: 11 zł, 8 zł, 5 zł
20:15 – „Boska Florence” – BCKino, pl. Karin
Stanek 1, Sala ToTu, bilety: 12 zł
fot. z archiwum Muzeum Górnośląskiego
W
wykorzystywanego jeszcze
przed glinąi ochrą.
koszt udziału w zajęciach
wynosi 6 zł. obowiązują za-
pisy(dwatygodnieprzed terminem zajęć), które prowadzidziałedukacji:tel. 32 281■
82-94w. 127.
Data: 26sierpnia(piątek), 11:00.
Miejsce: MuzeumGórnośląskiew Bytomiu,gmachprzy pl.Jana III Sobieskiego 2.
■ 21 SieRPnia, niedziela
12:00 – spotkanie „z malarstwem przez świat
cz. ii” – Mu zeum Gór no ślą skie w By to miu,
ul. W. Korfantego 34, Sala Kolumnowa, wstęp wolny
16:00 – „Boska Florence” – BCKino, pl. Karin
Stanek 1, Sala ToTu, bilety: 12 zł
16:00 – Muzyka narodów. USa – amfiteatr (Muszla
Koncertowa), Park Miejski im. F. Kachla
18:15 – „Śmietanka towarzyska” – BCKino, pl. Karin
Stanek 1, Sala ToTu, bilety: 12 zł
19:00 – „Co przynosi przyszłość” – BCKino, pl. Karin
Stanek 1, Sala Ki-nowa, bilety: 11 zł, 8 zł, 5 zł
20:15 – „Boska Florence” – BCKino, pl. Karin
Stanek 1, Sala ToTu, bilety: 12 zł
■ 22 SieRPnia, PoniedziałeK
17:15 – „Boska Florence” – BCKino, pl. Karin
Stanek 1, Sala ToTu, bilety: 12 zł
19:00 – „Co przynosi przyszłość” – BCKino, pl. Karin
Stanek 1, Sala Ki-nowa, bilety: 11 zł, 8 zł, 5 zł
19:30 – „Piknik z niedźwiedziami” – BCKino, pl. Karin
Stanek 1, Sala ToTu, bilety: 11 zł
Data: 24i25sierpnia(środaiczwartek), 11:00.
Miejsce: MuzeumGórnośląskiew Bytomiu,gmachprzy ul.W.Korfantego 34–SalaKolumnowa,ogród.
jaskiniach Francji
i Hiszpanii znajdują
sięświadectwaniesamowitego kunsztu ludzi
sprzed co najmniej 17 tysięcylat.Fascynującewizerunki zwierząt: mamutów, koni,
nosorożców włochatych, jeleniczybizonówwciążskrywająswojetajemnice.ktobył
ichtwórcąi w jakisposóbpowstawały?dlaczegow jaskiniach?Czyw Polsceteżmamy takie dzieła sztuki?
muzeumgórnośląskiezapraszana warsztaty„Pomalujsobiejaskinię”,podczasktórych
dzieciwcieląsięw rolepaleolitycznychartystów,własnoręcznie przygotują pędzle
orazfarbęz węgladrzewnego – najstarszego barwnika,
( so b o t a, 2 0 si e r p n ia 2 01 6 ) ■ 5
■ 25 SieRPnia, CzWaRTeK
11:00 – warsztaty „Wakacje z archeologią”
– Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Sala
Kolumnowa, ogród, bilety: 6 zł
12:00 – oprowadzanie po wystawie „z aparatem
w ręku. Śląsk oczyma Paula Rothera” – Muzeum
Górnośląskie w Bytomiu, ul. W. Korfantego 34, bilety: 6 zł, 5 zł
16:00 – „Boska Florence” – BCKino, pl. Karin
Stanek 1, Sala ToTu, bilety: 12 zł
18:15 – „Śmietanka towarzyska” – BCKino, pl. Karin
Stanek 1, Sala ToTu, bilety: 12 zł
19:00 – „Co przynosi przyszłość” – BCKino, pl. Karin
Stanek 1, Sala Ki-nowa, bilety: 11 zł, 8 zł, 5 zł
20:15 – „Boska Florence” – BCKino, pl. Karin
Stanek 1, Sala ToTu, bilety: 12 zł
■ 26 SieRPnia, PiĄTeK
11:00 – warsztaty „Pomaluj sobie jaskinię”
– Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana iii
Sobieskiego 2, bilety: 6 zł
18:00 – „Boska Florence” – BCKino, pl. Karin
Stanek 1, Sala ToTu, bilety: 12 zł
19:00 – „Hedi” – BCKino, pl. Karin Stanek 1, Sala Kinowa, bilety: 11 zł, 8 zł, 5 zł
20:15 – „Boska Florence” – BCKino, pl. Karin
Stanek 1, Sala ToTu, bilety: 12 zł
21:15 – „love, Rosie” – BCKino Plenerowe, amfiteatr
(Muszla
Koncertowa),
Park
Miejski
im. F. Kachla, wstęp wolny
■ 27 SieRPnia, SoBoTa
13:30 – Becekowy Pokój Gier – Bytomskie Centrum
Kultury, pl. Karin Stanek 1, pokój gier (ii piętro),
bilety: 5 zł Becekowy Pokój Gier
18:00 – „Boska Florence” – BCKino, pl. Karin
Stanek 1, Sala ToTu, bilety: 12 zł
19:00 – „Hedi” – BCKino, pl. Karin Stanek 1, Sala Kinowa, bilety: 11 zł, 8 zł, 5 zł
20:15 – „Boska Florence” – BCKino, pl. Karin
Stanek 1, Sala ToTu, bilety: 12 zł
21:15 – „nowszy model” – BCKino Plenerowe,
amfiteatr (Muszla Koncertowa), Park Miejski
im. F. Kachla, wstęp wolny
■ 28 SieRPnia, niedziela
16:00 – Muzyka narodów. Włochy – amfiteatr
(Muszla Koncertowa), Park Miejski im. F. Kachla
18:00 – „Boska Florence” – BCKino, pl. Karin
Stanek 1, Sala ToTu, bilety: 12 zł
19:00 – „Hedi” – BCKino, pl. Karin Stanek 1, Sala Kinowa, bilety: 11 zł, 8 zł, 5 zł
20:15 – „Boska Florence” – BCKino, pl. Karin
Stanek 1, Sala ToTu, bilety: 12 zł
21:15 – „Przychodzi facet do lekarza” – BCKino
Plenerowe, amfiteatr (Muszla Koncertowa), Park
Miejski im. F. Kachla, wstęp wolny
■ 29 SieRPnia, PoniedziałeK
17:15 – „Boska Florence” – BCKino, pl. Karin
Stanek 1, Sala ToTu, bilety: 12 zł
19:00 – „Hedi” – BCKino, pl. Karin Stanek 1, Sala Kinowa, bilety: 11 zł, 8 zł, 5 zł
19:30 – „Przyjaźń czy kochanie" - BCKino, pl. Karin
Stanek 1, Sala ToTu, bilety: 11 zł
■ 30 SieRPnia, WToReK
18:00 – „Boska Florence” – BCKino, pl. Karin Stanek 1, Sala ToTu, bilety: 12 zł
19:00 – „Hedi” – BCKino, pl. Karin Stanek 1, Sala Ki-nowa, bilety: 11 zł, 8 zł, 5 zł
20:15 – „Boska Florence” – BCKino, pl. Karin Stanek 1, Sala ToTu, bilety: 12 zł
21:15 – „Przychodzi facet do lekarza” – BCKino Plenerowe, amfiteatr (Muszla Koncertowa), Park Miejski im. F. Kachla, wstęp wolny ■ 31 SieRPnia, ŚRoda
11:00 – warsztaty „Wakacyjne wspomnienia – obrazy malowane światłem i cieniem” – Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana iii Sobieskiego 2, Centrum edukacji, bilety: 6 zł
18:00 – „Boska Florence” – BCKino, pl. Karin Stanek 1, Sala ToTu, bilety: 12 zł
19:00 – „Hedi” – BCKino, pl. Karin Stanek 1, Sala Ki-nowa, bilety: 11 zł, 8 zł, 5 zł
20:15 – „Boska Florence” – BCKino, pl. Karin Stanek 1, Sala ToTu, bilety: 12 zł
■ 1 WRzeŚnia, CzWaRTeK
18:00 – „Boska Florence” – BCKino, pl. Karin Stanek 1, Sala ToTu, bilety: 12 zł
19:00 – „Hedi” – BCKino, pl. Karin Stanek 1, Sala Ki-nowa, bilety: 11 zł, 8 zł, 5 zł
20:15 – „Boska Florence” – BCKino, pl. Karin Stanek 1, Sala ToTu, bilety: 12 zł
■ 2 WRzeŚnia, PiĄTeK
17:30 – „Kamper” – BCKino, pl. Karin Stanek 1, Sala
Ki-nowa, bilety: 11 zł, 8 zł, 5 zł
19:15 – „Kamper” – BCKino, pl. Karin Stanek 1, Sala
Ki-nowa, bilety: 11 zł, 8 zł, 5 zł
■ 3 WRzeŚnia, SoBoTa
14:30 – eliminacje Vi Mistrzostw Polski w Carcassonne – Bytomskie Centrum Kultury, pl. Karin Stanek 1, akwarium, wstęp wolny
Za zmiany oferty redakcja nie odpowiada.
Co
w czas ie wak ac ji
najbardziejutkwiło nam w pamięci? zwar iow an a wyp raw a,
najpyszniejsze gofry, a może coś zup ełn ie inn eg o?
w muz eum górn oś ląs kim
możn a nam alow ać swoje
wspom nien ia za pom oc ą
piaskuw trakciewarsztatów
malow an ia świat łem i cieniem.
dziełamalowanepiaskiem
powstawaćbędąna podświetlanymstole.Prowadzącyzajęcia pokażą, jak formować
tę sypką substancję, aby
otrzymać określone kształty.
Data: 31sierpnia(środa), 11:00.
Miejsce: MuzeumGórnośląskie,gmachprzy pl.Jana III Sobieskiego 2,CentrumEdukacji.
koszt udziału w zajęciach
wynosi 6 zł. obowiązują zapisy (dwa tygodnie przed
terminem zajęć), które prowadzi dział edukacji:
tel. 32 281-82-94w. 127. ■
fot. Witalis Szołtys
Wakacyjne WsPomNieNia
Malowaniepiaskiemw MuzeumGórnośląskim
6 ■ ( s obo t a, 20 s ierpn i a 2 0 16 )
O GŁOS ZE NI A
pOŻYCZKI
minimum formalności
obsługa w domu
tel.:322804070
OGŁOSZENIA DROBNE
PRZYJMĘuczniówlubstudentów
do roznoszeniamateriałów
reklamowych.Tel. 733 16 94 16.
SPRZeDaM mieszkanie,
BytomCentrum35m2,parter.
Tel.511028565.
aTeRIMaMeD OpiekunkiNiemcy.
Premieletnie.Tel.325065587.
WisłaD.W.„STORCZYK”
* Wczasy dla emerytów od pon. do pt. 280 zł/os.
* Wczasy od 75 zł/os./doba, kolonie letnie od 50 zł/os./doba.
* Turnusy rehabilitacyjne 15 dni od 1.150,00
* Weekendy majowe od 75,00 zł/dobę/os.
Organizujemy również wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe
tel. 33/812-35-67, 33/812-58-44, po 17-tej. 603636533
Władysławowo apartament 4-os. wynajmę przed i po sezonie 150,00 zł/dobę
za apartament w sezonie 250,00 zł/apartament 33/812-58-44,
po 17-tej. 603636533
aMbeRcaRe OpiekunkidoNiemiec
do1500eurowymagany
komunikatywnyniemieckiodzaraz
737499812.
SKupSamOChODóW
Tel.660476276
Jeśli ta reklama
do Ciebie dotarła,
to znaczy, że jest skuteczna.
Rozwijaj swój biznes
z „Gazetą Bytomską".
Zadzwoń lub napisz
i sprawdź naszą aktualną ofertę.
Tel. 733 16 94 16
[email protected]
www.gazetabytomska.pl
ga ze ta
B yt om s ka
ga zeta
B y t o ms ka
NAS ZE S PR AWY
( so b o t a, 2 0 si e r p n ia 2016 ) ■ 7
dBaĆ o to, co jest... dolce Vita
W
naszymmieściepowstałakolejna ciekawa inicjatywa: BYtom PieszY – skupiona wokół facebookowejgrupyo tejsamejnazwie.Jakpisząjej
inicjatorzy,tostrona poświęcona sytuacjiruchupieszegow Bytomiu.alenietylko.Bowiemostatniona ichstroniepojawiłasięciekawa inicjatywa zagospodarowania donic
przy ulicy Prusa, tuż przy Bytomskim Centrumkultury.BYtomPieszYnapisał:Zielone prior ytety w mieście to raczej rzeźby
kwietneprzy głównychjezdniach. Na pewno
niesąnimidoniceprzy ul.Prusa. Cechącharakterystycznąnowejinicjatywyjestproponowanienowychrozwiązań.niezawszesą
onemożliwedo zrealizowania,jakna przykładprzebudowaplacuwolskiego,skądinąd
bardzociekawyprojekt.wśródstowarzyszeń,
którepodjęłyinicjatywę zagospodarowania
donicznalazłysię: mdmmiastodlamieszkańców, Piękna strona miasta, mYbytomianie, inicjatywa ulicy mickiewicza. gratulujemy pomysłu i postaramy się śledzić jego
dalszelosy.
■
Nasze bery i bojki
R
oztomili witejcie. Jezderkusie, mi sie
zdo,cozgodziciesiesymnom,cobyło
to najbarzyj paradne widowisko! nie
żodyn pokaz jakigoś sztucznego szczylanio
pod nieboskłon.widowisko,nietakiezłonaczonebezludzi,aletakie,conom,ludziom
na ty ziymi, sama natura dawo yno jedyn
roz,każdegorokujaksiyrpiyńjesweswoim
pośrodku.skiżtegojo,gita,nieposzłaspać
bez dwie cołkie noce. nie szło przeca ślypiów łoderwać, trza było sie gapić i gapić
na te gwiozdy ze nocnego, sierpniowego
nieba, kere leciały ku nom, jak pościgowe
świetliki.mondreludziegodajom,cojaktakiegwiozdysiezoboczy,trzapomyślećswoi
życzynie, a potym yno czekać na to swoi
wielgie szczyńście! Jo myśla, co możno
i do mietoszczyńściezapklupie!!!
Beztożmisiezdo,cotyncołkiświat,ze
naturom,na kerommogymysiegapić,pyndzikajśtakwartkoi dowonomtelaroztomajnychwiadomościkożdydziyń,cospamiyntaćnieidzie.gowamało,a jesi tak,
co przez te różniste łonacynie, gowa robi
sie bolawo! a przeca wszyjscy bytomiany–i baby,i chopy–wiymy,cotoniejes
dobro pora yno na dumanie, bo zaroski
nas ze byt oms kie bajt le i stars ze dziecka – i dziołchy, i synki – trza rychtować
do rozt om ajnt ych szkołów. Letn io lab a
do dzieceki do rechtorówmozaroskikoniec!a na torychtowanietrzanomwiyn-
cyczasupoświyncić–nieynojedyndziyń.
najsompiyrw trza nom samym poczytać,
kaj sie co zmiyniło, kaj jakie ksionszki naznaczyli do kupiynio, tak coby rychtowaniebyłodobrzesrobione.wiymy,coteroski now oc zes noś gon i now oc zes noś,
a zmianagoninowozmiana.
starki i starzyki godajom, co downij to
rychtowaniedziecekdo szkołówszłopryndzyj srobić. tym bajtlom, kere szły piyrszy
roz do szkołów trza było (tak jak teroski!)
narychtowaćtyta.do tytymałegoszkolorza
wciepałosieroztomajnteszkloki,lizoki,czorny piernik ze szokoladom, no i jakiś bombon–i jużbyłatytagotowo.a potymdzieckanieślido szkołówynotabulka,jedynsztift
i jedynkonścineczekchaerkido wyciyranio
tabulki. tela! stykło – a dzicka miały sie
uczyć.godajomtyżi to,codzieckasieuczyły,mondrei usłuchliwebyły.
teroskimomyinszeczasyi trzanomza nowościami nadonżyć, coby i dziecka dobrze
narychtować.teroskimomykomputery,laptopyi inszepomocedo uczynio,momytyż
rechtorów,najlepinarychtowanychdo uczynio.Beztożrazymdomyrada…Ynodziecka
wiedzomtosamo,cowiedzielidownijstarka i starzyk – i godajom to samo: czy nie
idzie tak srobić, coby laba miała wiyncyj
miesiyncy,a nieynodwa?
gita
P
ewnego piątku rano, dziesięć minut
po wyjściuz domu,zadzwoniłdo mnie
mójchłop.widzącznanyminumer,
byłamprzygotowanana wysłuchiwanielamentu zapominalskiego, treści nieskończenie długich listy zakupów czy też narzekaniana korki.Jednakto,cousłyszałam
przez słuc hawk ę,
zwaliło mnie z nóg.
Jadymy na wakacje,
dziołcha.Pakujsię!–
usłyszałam – będzie
woda, słońce i cappuccino.
rozk ręc on a jak
po zakazanychśrodkach zaczęłam wyrzuc ać ze szrank u
wszystkie badeanzugi i zwiewne kiecki.
w wyo braźn i już
widziałamsiebiepływając ą w falach
adr iat yk u, sąc ząc ą
mineralkęnarozgrzanym piasku, a podczas wiec zorn ych
spacerówpo plażywdychającąniepowtarzalnyzapachmorza.
Jakżewielkiebyłomojerozczarowanie,
gdypo powrociedo domuszacwyjaśnił,
co dokładnie miał na myśli. w pakiecie
było co prawda słońce i woda, ale nie
morska,tylkoz alpejskiegojeziorana północywłoch.Alpejskiejezioro…Do jasnej
Anielki! –pomyślałam,biegnączrezygnowana do szranków w poszukiwaniu grubychswetrów,ciepłejjaklii długichgalot.
spoglądając na nową zawartość walizki,
opłakiwałammojepięknenadmorskiewizje. w wielkiej rezygnacji podreptałam
do komputera.wrogatrzebaprzecieżdogłębnie poznać! z każdym kliknięciem
mój smutek powoli przemijał. Hica jak
w afryce, bajeczne widoki, najlepsze lodziarnie!Pierona,WłochytoWłochy,jadymy!–zadecydowałam.
Jak się okazało, szac wysznupał w internetachpięknydomz ciemnegokamienia, w którym włoska rodzina wynajmo-
wałaprzestronnyapartament.okolicabyłabardzospokojna;jednaknajpa,skrzynkapocztowai trzyuliczkiszerokiena samochodyz ‘57.tylkorazpokusiliśmysię
na przejazdprzezjednąz cieśnin,na więcej nie starczyło nam ani nerwów, ani
ubezpieczenia.
ta mal own ic za
wioska na wzgórzu
byłaoddalonaod jeziorao zaledwietrzy
kilom et ry. Jedn ak,
moi mil i, kil om etr
drog i pros tej nie
odpowiada kilometrowi drogi serpentyn ow ej! Podc zas
jednego zjazdu kręciliśmyjakszalenito
w prawo,tow lewo.
ważn ym było, aby
przed planowanym
wejściem do samochodu dać żołądkowiczasna trawienie.
istniałobowiemdużeprawdopodobieństwo, że przez te alpejskie atrakcje niestraw ion e żarełko poż eg na się z nam i
prędzej niż zazwyczaj. na całe szczęście
czekającena nasna dolepysznewłoskie
lody i niebiańskie pianki na cappuccino
wpływały łagodząco na najbardziej poturbowane żołądki. dzięki przeczyszczeniukubkówsmakowychwszystkobyłojakby int ens ywn iejs ze, a w dod atk u
na opróżnionyżołądekwchodziłowięcej
niżzazwyczaj.
i takmójalpejskibebokokazałsięjednym z najc iek aws zych wak ac yjn ych
wyjazdów! dzień w dzień ciamraliśmy
najleps ze włos kie dan ia, dryf ow aliś my
bezt ros ko na wod ach przep iękn eg o
jez ior a, pod ziw ialiś my otac zając e nas
zielonewzgórzai zachwycaliśmysięniesam ow it ą cis zą. Cis zą włos kieg o dolce
vita.
Ciao!
BytomskaFrelka
ZGADNIJ, GDZIE TO?
osoba,którapierwszazadzwonido redakcjiw sobotę 27sierpnia(od 12:00)
i podalokalizacjętematu fotografii,otrzymanagrodę.
8 ■ (s o bo ta , 20 si erp ni a 2 01 6 )
WR ZUĆ NA LUZ
ga ze ta
B yt om s ka
Bytom od kuchni
iCe Tea
Czyli... herbata mrożona,
a więc rodzaj herbaty, serwowanejna zimnoz lodem.
Chwila relaksu ze szklanką
domowejicetea,wypełnionąkostkamilodui owocami
tojedenz najwspanialszych
momentów w ciągu upalnego dnia. klasyczne przepisynajczęściejwykorzystują do ice tea brzoskwinie.
naszaczytelniczkapodzieliłasięz Państwemswoimulubionymprzepisemnamrożoną,orzeźwiającąherbatę,
idealnąna gorąceletniedni.
składniki:
•szklankaprzestudzonej
herbaty,
•kilkakosteklodu,
•sokzcytryny,
• sok z brzoskwini lub
kompotbrzoskwiniowy,
•liściemięty.
Proporcje soków należy
ustalić według własnego
uznania.
smacznegożyczy
natalkazmiechowic
Jeślii Tychceszpodzielićsię
swoimprzepisem,wyślijgo
(konieczniezezdjęciem)
na adresredakcji:
[email protected]
Cechowniakopalni„Hohenzollern”(później„Szombierki”)od stronyplacudrzewnego,w tleszyb„KaiserWilhelm”(później„Krystyna”, 1937r.).Fot.PaulRother,materiałyMuzeumGórnośląskiego.Reprodukcjęzdjęciaw formiepocztówkimożnanabyćw kasachMuzeumGórnośląskiego.
Literywkolorowychpolachutworząhasło.osoba,którapierwszazadzwonido redakcji
wsobotę 27sierpnia(od12.00)ipodahasło– otrzymanagrodę.
rozwiązaniepoprzedniejkrzyżówki:parkowaperła
Horoskop
Baran 21.03–19.04
Przestań obstawać przy swoim
zdaniu, weź pod uwagę opinię
i uczuciainnych.odetchnijw najbliższym
czasie, niedługo może na to nie być już
czasu.
BYk20.04– 20.05
Czas na porozumienie – porozmawiajz najbliższymi,byćmoże
mająCicośważnegodo powiedzenia.
waga23.09– 22.10
którerzeczysąważniejszeod innych?Postawsobietopytanie–to
jużnajwyższapora.skończz docenianiem
czegoś,coniejesttegowarte.
skorPion23.10– 21.11
od dziś zacznij więcej pomagać – w domu, w pracy. zmień
myśleniez „ja”na „inni”.
BLiźnięta21.05– 21.06
zadbajcie o przyjaciół, rodzinę
i znajomych. odnówcie stare
kont akt y. zas tan ówc ie się nad swoją
cod zienn oś cią, moż e wart o przełam ać
rutynę?
strzeLeC22.11– 21.12
za bardzosięprzejmujesz.Czas
przyniesierozwiązanie.odpocznij,zrelaksujsię,zróbcośdlasiebie.kiedy
ostatnio czytałeś książkę, zajmowałeś się
swoim hobby lub znalazłeś czas na dobry
film?
rak22.06– 22.07
możejestjeszczeokazjado zmiany planów? Uważaj, żeby nie
zmarnować swojego czasu! Przemyśl to,
corobisz.
kozioroŻeC22.12– 19.01
trzy słowa: wybacz, zapomnij,
odpuść.Uśmiechnijsięi zdobądź
się na to, co trudno Ci przychodzi, a co
musiszzrobić.
Lew23.07– 22.08
Jeśli brak Ci motywacji, musisz
sięzawziąć.tylkotwójupórpomożew realizacjitwoichplanów.wyznacz
sobieceli dążdo niego.
wodnik20.01– 18.02
Przyda Ci się więcej ruchu! koniec z siedzeniem przed telewizorem.Umyjzakurzonyrower,wyjmijrolki
z szafy lub przebierz się i pobiegaj. twoje
zdrowiejesttylkojedno.
Panna23.08– 22.09
rozejrzyjsię,ktośmożepotrzebow ać twoi ch wskaz ów ek.
Bądźcierpliwai niedenerwujsię.ważne
jest, byś była blisko tego, komu pomagasz.
rYBY19.02– 20.03
doceńświatwokół.niebo,słońce,widokiza oknem–towszystko daje sporo pozytywnej energii, która
przydaCisiękażdegodnia!
Złote usta
tymrazemcytujemyandrzejaFalkiewicza:
Cieszmysięwłosami...takszybkowypadają...
WAżNE
tElEfONy
■ SzpitalSpecjalistycznynr 1:
ul.Żeromskiego7
tel.: 32 396 32 00
■ SzpitalSpecjalistycznynr 2:
ul.Batorego15
tel.: 32 786 14 00
■ WojewódzkiSzpitalSpecjalistycznynr 4:
al.Legionów 10
tel.: 32 281 02 71
■ Aptekicałodobowe:
ul.Dworcowa 24,tel.: 32 281 01 65
ul.Orzegowska 32,tel.: 32 388 51 23
■ Policja:
ul.PowstańcówWarszawskich 74
tel.: 112, 997, 32 388 82 00
■ Pogotowieratunkowe:
ul.Żeromskiego 7
tel.: 999, 112
■ StrażMiejska:
ul.Wrocławska 122
tel.: 986, 32 281 18 24
■ StrażPożarna:
ul.Strażacka 3
tel.: 998, 32 388 76 00
■ Pogotowieenergetyczne:
ul.Kosynierów 24
tel.: 32 281 43 40
■ Pogotowiegazowe:
ul.Korfantego 30
tel.: 32 281 29 00
■ Pogotowiewodno-kanalizacyjne:
pl.Kościuszki 11,tel.: 994
■ MiejskiZarządDrógi Mostów:
ul.Smolenia 35,tel.: 32 396 97 00
zgłoszeniao awariach: 800 20 44 74
■ StrefaPłatnegoParkowania:
tel. 32 39 69 755
■ PowiatoweCentrum
ZarządzaniaKryzysowego:
ul.Strażacka 3,tel. 32 388 76 15
(czynnycałądobę)

Podobne dokumenty