Zadania służby porządkowej i informacyjnej

Komentarze

Transkrypt

Zadania służby porządkowej i informacyjnej
ZADANIA SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ I INFORMACYJNEJ
1. Zadania realizowane na terenie imprezy:
• Zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia oraz nietykalności fizycznej
wszystkich uczestników imprezy poprzez zapobieganie powstawaniu zagrożeń,
a w szczególności zapobieganie bezpośrednim, bezprawnym zamachom na osoby
lub mienie,
• Uniemożliwienie wstępu na teren imprezy osobom wnoszącym lub posiadającym
przy sobie broń palną lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe
lub środki pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające
lub substancje psychotropowe, alkohol, a w przypadku ujawnienia pobytu takich
osób na obszarze gdzie odbywa się impreza,
• Zabezpieczenie przed zniszczeniem, kradzieżą , dewastacją elementów
infrastruktury technicznej i obiektów tymczasowych wykorzystywanych w trakcie
imprezy,
• Zabezpieczenie wyznaczonych dróg dojazdowych dla pojazdów służb
ratowniczych lub obsługi technicznej imprezy przed ich tarasowaniem przez osoby
i pojazdy nieuprawnione,
• Zabezpieczenie możliwości swobodnego poruszania się po oznakowanych
(wydzielonych) przejściach na terenie imprezy , obsługi technicznej
i oficjalnych gości organizatora,
• Udzielenie, w miarę posiadanej wiedzy, pomocy przedlekarskiej osobom chorym
lub poszkodowanym, bezzwłocznie wezwanie służb ratownictwa medycznego,
• Bezzwłoczne powiadomienie o zaistniałych zagrożeniach, określenie ich
charakteru i miejsca zaistnienia oraz rodzaju żądanej pomocy ze strony służb
ratowniczych,
• Czynne współdziałanie z prowadzącymi działania ratownicze, a w szczególności
zapewnienie przejazdu, wskazanie miejsca zagrożenia, zabezpieczenie miejsca
prowadzonych działań przed dostępem osób nieupoważnionych, utrudniających
działania,
• Zapobieganie przejawom paniki, kierowanie uczestników w kierunku
wyznaczonych dróg ewakuacji, pomoc osobom niepełnosprawnym lub
poszkodowanym w opuszczeniu stref zagrożenia,
ORGANIZACJA ŁĄCZNOŚCI
Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych „CERBER” wyposaży
pracowników skierowanych do Służby Porządkowej i Informacyjnej w radiotelefony
przenośne, telefony komórkowe umożliwiające szybką wymianę
informacji
pomiędzy zespołami Służby Porządkowej a Kierownikiem ds. spraw bezpieczeństwa
imprezy i służbami ratowniczymi.

Podobne dokumenty