our news 25 miejsce polski w rankingu grupy banku światowego

Komentarze

Transkrypt

our news 25 miejsce polski w rankingu grupy banku światowego
NEWSLETTER No 11 NOVEMBER 2015
OUR NEWS
IN THIS ISSUE
LEGAL NEWS
2.1
Ustawa
“antysmogowa”
z podpisem
Prezydenta /
The “Anti-smog” Act
signed by the President
2.2
Odwrócona
procedura rejestracji
znaku towarowego /
Opposition trademark
registration procedure
3.1
Wsparcie finansowe
państwa /
Financial
support of the State
4.1
Kwota wolna od
podatku /
Tax-free
allowance
5.1
Krajobraz po wyborach
parlamentarnych /
Landscape after the
parliamentary elections
25 MIEJSCE POLSKI W RANKINGU GRUPY BANKU ŚWIATOWEGO
“DOING BUSINESS”/ POLAND RANKED 25TH IN THE RANKING
OF THE WORLD BANK GROUP’S “DOING BUSINESS 2016”
W rankingu Grupy Banku Światowego „Doing business 2016” badającego łatwość prowadzenia
działalności gospodarczej w 189 krajach świata, Polska zanotowała najlepszy wynik od początku
prowadzenia tego typu zestawień. W porównaniu z rokiem ubiegłym jest to awans o trzy pozycje,
natomiast w stosunku do rankingu „Doing business 2009” jest to awans z 76 miejsca.
Polska, co warte zauważenia, jest również liderem w klasyfikacji dotyczącej wymiany
międzynarodowej. Pierwszą pozycję zawdzięczamy skutecznie wdrażanym zmianom
legislacyjnym w zakresie odprawy celnej i udoskonaleniu procedur w polskich portach.
Wysoka pozycja Polski jest znamienna z uwagi na metodologię przygotowywania Rankingu. Dane
do analizy uzyskuje się bezpośrednio od przedsiębiorców funkcjonujących w danym segmencie
rynku. Kryteria tworzą m.in. procedury zakładania działalności gospodarczej, uzyskiwania
pozwoleń na budowę, kredytowania, likwidacyjne, a także podatki i handel zagraniczny.
Zwycięzcą rankingu „Doing business 2016” jest
Singapur, przed Nową Zelandią i jedynym europejskim
państwem na podium – Danią. Na przeciwległym
biegunie znajduje się Sudan Południowy, Libia oraz
Erytrea. Pierwsza gospodarka Europy – Niemcy –
zajmuje w tym zestawieniu 15 miejsce.
In the ranking of the World Bank Group’s “Doing
Business 2016” investigating the ease of doing
business in 189 countries around the world, Poland
achieved the best result since the first ranking of this
type. Compared to the last year's ranking Poland has
moved three places up, and “Doing Business 2009”
ranked Poland 76th.
Poland, which is noteworthy, is also the leader in foreign trade. We owe the first position to
effectively implemented legislative changes in customs clearance procedures and improved
procedures in place in Polish ports.
The high position of Poland is remarkable due to the methodology of preparing the Ranking. The
data for the analysis are obtained directly from businesses operating in a particular market
segment. The criteria include the procedures to start a business, obtain building permits, credits,
wind-up, taxes and foreign trade.
The winner of the “Doing Business 2016” ranking is Singapore, before New Zealand and
Denmark, the only European country on the podium. On the opposite end there is South Sudan,
Libya and Eritrea. The first European economy, Germany, is ranked 15th.
NEWSLETTER No 11 NOVEMBER 2015
Legal news
Ustawa „antysmogowa” z podpisem Prezydenta
The “Anti-smog” Act signed by the President
Celem kolejnej nowelizacji ustawy z 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska – jest poprawa możliwości zastosowania
prawnych narzędzi wpływających na jakość powietrza w
Polsce na szczeblu wojewódzkim i lokalnym oraz w zakresie
zwiększenia ochrony przed hałasem.
The purpose of another amendment of the 2001
Environmental Protection Law is to improve the legal use of
tools affecting the air quality in Poland at the province and
local levels and to improve the protection against noise.
I tak Sejmik wojewódzki, za pomocą uchwał, może
wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw, aby zapobiec
ich negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub
środowisko. Dotyczy to także rodzajów lub jakości paliw
dopuszczonych do stosowania na danym obszarze.
For this purpose the Provincial Assembly may by resolution
impose restrictions or prohibitions in the operation of
combustion installations in order to prevent their negative
effects on human health or the environment. This also applies
to types or quality of fuels approved for use in an area.
Nowe przepisy są także wyrazem próby stworzenia
możliwości pogodzenia potrzeby ochrony atmosfery z
możliwością rozwoju działalności gospodarczej. Mechanizm
kompensacji zakłada bowiem wydanie pozwolenia na
wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza od zapewnienia
odpowiedniej i trwałej ich redukcji.
The new regulations also come in an effort to create an
opportunity to reconcile the need to protect the atmosphere
with a possibility of business development. The mechanism of
compensation provides for a permit for the introduction of
gases or particulate matter into the air to ensure their
adequate and sustained reduction.
Ochrona przed hałasem, z kolei, stanowi kolejne założenie
ustawy. Przewiduje wprowadzenie w drodze rozporządzenia
dopuszczalnych poziomów hałasu w danym środowisku. I tak
zróżnicowaniu ulegnie, ze względu na rodzaj obiektu lub
źródło hałasu, dozwolony poziom hałasu pod zabudowę
mieszkaniową, pod szpitale i domy
pomocy społecznej, pod budynki
związane ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży, na cele
uzdrowiskowe, na cele rekreacyjnowypoczynkowe oraz pod zabudowę
mieszkaniowo-usługową. Należy
także dodać, że ww. normy hałasu
odnosić się mają do terenów
faktycznie zagospodarowanych.
Another aim of the Law is protection against noise. The Law
provides for the introduction of permissible noise levels in the
environment by way of a regulation. Consequently, different
requirements will be made depending on the type of facility or
source of noise, the permitted noise level for residential
areas, hospitals and nursing
homes, buildings for permanent or
temporary stay of children and
young people, for spa purposes, for
leisure and holiday making
purposes and for commerce. It
should also be noted that these
noise limits relate to actually
developed areas.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 6 listopada br.
The Act will take effect on 6 October this year.
Odwrócona procedura rejestracji znaku towarowego
Opposition trademark registration procedure
Na początku października br. Prezydent RP podpisał ustawę
nowelizującą Prawo własności przemysłowej. Podstawowym
jej celem jest dokonanie zmiany procedury uzyskania prawa
ochronnego na znak towarowy oraz przesłanek ustania tego
prawa.
In early October the President of the Republic of Poland
signed the Act amending the Industrial Property Law. Its main
objective is to change the procedure for a trademark
protection right and requirements for the cessation of this
right.
NEWSLETTER No 11 NOVEMBER 2015
Legal news
Wprowadza się sprzeciwowy model postępowania w sprawie
udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe. Oznacza to,
że uprawniony z wcześniejszego prawa będzie mógł zgłosić
swój umotywowany sprzeciw wobec zgłoszenia znaku
towarowego w nieprzywracalnym terminie 3 miesięcy od dnia
ogłoszenia o zgłoszeniu takiego znaku.
The opposition model of the procedure for granting trademark
protection rights has been introduced. This means that the
owner of an earlier right will be able to submit his reasoned
opposition against the registration of a trademark within 3
months from the date of publication of the application of such
trademark.
Należy nadmienić, że taki sprzeciwowy system obowiązuje w
większości krajów Unii Europejskiej oraz w Urzędzie ds.
Harmonizacji Rynku
Wewnętrznego
(OHIM). Jest to więc
krok
w
kierunku
harmonizacji prawa w
tym
zakresie.
Dotyc hcz asowa
procedura uzyskania
prawa ochronnego na
znak
t o war o wy
polega bowiem na
tym,
że
po
otrzymaniu wniosku o rejestrację nowego znaku, to Urząd
Patentowy RP przeprowadza czasochłonne badania
identyfikujące możliwe przeszkody do udzielenia prawa
ochronnego na znak towarowy. W znowelizowanej
procedurze to właściciel już zarejestrowanego znaku
towarowego ma żywotny interes w tym, by śledzić czy nowo
zgłaszany znak nie narusza jego praw. Na Urząd Patentowy
nakłada się obowiązek zawiadamiania dokonujących
zgłoszeń o istnieniu identycznych lub podobnych znaków
towarowych, które mogą stanowić podstawę sprzeciwu, a w
konsekwencji stanowić przeszkodę do rejestracji. W założeniu
nowelizacja ustawy ma przyśpieszyć postępowanie, a tym
samym przyczynić się do zwiększenia liczby zgłoszeń o
udzielenie praw ochronnych na znaki towarowe w trybie
krajowym.
It should be noted that this opposition system is in place in
most European Union countries and in the Office for
Harmonisation in the
I nt er n al
M ark e t
(OHIM) .
It
is
therefore a step
towards
the
harmonisation
of
laws in this respect.
The
exi sti ng
procedure
for
obtaining
a
trademark protection
right consists in the
fact that after the receipt of an application for registration of a
new trademark, the Patent Office of the Republic of Poland
carries out time-consuming tests to identify possible obstacles
to granting the trademark protection right. Under the amended
procedure it is the owner of a registered trademark who has a
vital interest to keep track of whether a new trademark
application does not infringe his rights. The Patent Office shall
be obliged to notify applicants about the existence of identical
or similar trademarks which may give rise to the opposition,
and which may form grounds for an objection and
consequently prevent registration. The idea of the amended
Act is to accelerate the procedure, and thus help to increase
the number of applications for trademark protection rights
under the national procedure.
Zmiana procedury nie jest natychmiastowa. Ustawa wchodzi
w życie po 6 miesiącach od jej ogłoszenia, tj. 15 kwietnia
2016 r.
The change of the process is not immediate. This Act shall
come into force 6 months after its promulgation, i.e. on 15
April 2016.
Wsparcie finansowe państwa
Financial support of the State
Celem uchwalonej dnia 9 października 2015 r. ustawy o
wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji
finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, jest
zapewnienie im pomocy finansowej, gdy na skutek
obiektywnych okoliczności znaleźli się w trudnej sytuacji
budżetowej.
The objective of the Act adopted on 9 October 2015 on the
support of the borrowers in financial hardship who took out a
mortgage is to provide them with financial assistance, when
due to objective circumstances they found themselves in a
difficult budgetary situation.
NEWSLETTER No 11 NOVEMBER 2015
Legal news
Ustawa obejmuje swym zakresem kredytobiorców, którzy
zaciągnęli kredyt mieszkaniowy na zakup lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Pomoc w wymiarze
do 1.500,00 złotych miesięcznie będzie możliwa dzięki
utworzeniu finansowanego przez banki Funduszu Wsparcia
Kredytobiorców.
The Act encompasses borrowers who took out a mortgage for
the purchase of a dwelling unit or a single family house. The
support of up to PLN 1,500.00 per month will be possible
thanks to the establishment of the Borrowers’ Support Fund
financed by banks.
Ustawa określa przesłanki jakie musi spełnić kredytobiorca,
aby mógł skorzystać z przedmiotowej pomocy. I tak, w dniu
złożenia wniosku o przyznanie wsparcia kredytobiorca musi
posiadać status bezrobotnego lub znaleźć się w sytuacji, w
której miesięczna rata kredytu
mieszkaniowego przekracza 60%
mi esi ęcznych dochodów
osi ąganych przez
jego
gospodarstwo domowe.
The Act lays down the conditions to be met by the borrower to
be eligible for this support. Accordingly, on the date of the
application for the support the borrower must be formally
unemployed or his monthly mortgage instalment must exceed
60% of the monthly household
income.
The President signed the Act on 27
October 2015. The Act will enter
into force 90 days after its
Prezydent podpisał ustawę 27
października 2015 r. Akt prawny
wejdzie w życie 90 dni od jej ogłoszenia.
promulgation.
Kwota wolna od podatku
Tax-free allowance
Trybunał Konstytucyjny rozpoznał w tym zakresie wniosek
Rzecznika Praw Obywatelskich i uznał, że przepisy ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych ustalające kwotę
wolną od podatku w wysokości 3.089,00 zł są niezgodne z
Konstytucją i tracą moc 30 listopada 2016 r.
The Constitutional Tribunal considered the Ombudsman’s
application in this regard and ruled the provisions of the
Personal Income Tax Act providing tax-free allowance in the
amount of PLN 3,089.00 unconstitutional and will expire on 30
November 2016.
W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, prawodawca, ustalając
kwotę zmniejszającą podatek, musi brać pod uwagę stan
finansów państwa. Tym niemniej brak mechanizmu
korygującego kwotę zmniejszającą podatek dochodowy od
osób fizycznych, a zatem wieloletnie utrzymywanie kwoty
wolnej od podatku na stałym poziomie i uniezależnienie jej od
syt uacji
społeczno -gospodarczej
państ wa, jest
ni ed op u szc zal n ą
w
demokratycznym
p a ń st wi e
p r a wn y m
ułom ności ą
pr awa
p o d a t k o w e g o .
Działalność prawodawcy
w tym zakresie musi
uwzględniać zasady i
wartości konstytucyjne,
w
tym
właści we
rozkładanie ciężarów publicznych i indywidualną zdolność do
ponoszenia ciężarów podatkowych.
In the opinion of the Constitutional Tribunal the legislature by
setting a tax deduction amount must take into account the
financial position of the state. Nevertheless, the lack of an
adjustment mechanism which reduces the amount of personal
income tax and thus long-term maintenance of the tax-free
amount at a constant level, unrelated to the socio-economic
situation of the state in a democratic state ruled by law is an
unacceptable flaw of the
tax law. The activities of
the legislator in this
respect must take into
account constitutional
principles and values,
i ncl uding
proper
distribution of public
levies and individual
ability to bear the tax
burden.
NEWSLETTER No 11 NOVEMBER 2015
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego
ma znaczenie na przyszłość. Nie
r o dzi o n
ro sz cz eni a o
weryfikowanie zapłaconego już
podatku dochodowego od osób
fizycznych ani
do wznawiania
postępowania podatkowego.
The Constitutional Tribunal’s
judgement is important for the
future. It raises no claim to verify
the already paid personal income
tax or to resume tax proceedings.
K r aj o b r a z p o
parlamentarnych
Landscape
after
parliamentary elections
w yb o r a ch
RESPONSIBLE TEAM
Marcin Milczarek, partner
[email protected]
the
Wybory parlamentarne z 25
października 2015 r. przyniosły
zasadnicze zmiany na polskiej
scenie politycznej. Jaki wpływ
będzie to miało na zagadnienia
prawne, czy szykuje się rewolucja
legislacyjna – trudno na razie
przewidzieć.
The parliamentary elections of 25
October 2015 brought about
fundamental changes in Poland’s
political scene. How this will
impact the legal issues, whether a
legislative revolution is in store is
still difficult to predict now.
Wachlarz obietnic wyborczych
zwycięskiego koalicyjnego obozu
zjednoczonej prawicy jest tak
szeroki, że zapowiada się ciekawy
okres, który z pewnością obfitował
b ę d z i e w n o we p r o j e kt y
ustawodawcze, tym bardziej, że
niekwestionowani zwycięzcy
tegorocznych wyborów mogą
samodzielnie rządzić, co nie
zdarzyło się dotychczas w Polsce
po 19 89 r oku. Naj wi ęk si
przegrani, z kolei, to szeroko
pojęta lewica, która pierwszy raz
po wojnie nie będzie miała swoich
reprezentantów ani w Sejmie, ani
w Senacie.
The election-time promises of the
winning coalition of the allied right
are so wide-ranging that an
interesting period is in store,
which will certainly abound in new
legislative proposals, all the more
so because the undisputed
winners of this year’s elections
can form the government alone,
which has not happened so far in
Poland after 1989. The biggest
loser is the broadly defined left
that for the first time after the war
will have its representatives
neither in the Sejm nor in the
Senate.
Doświadczenia ostatnich lat
wskazują, że nowo wybrani
p rz e d st a wi ci el e N ar o du z
pewnością
dostarczą
niebanalnych tematów, które
zbiorą się na treść przyszłych
newsletterów.
The experience of recent years
shows that the newly elected
representatives of the Nation will
certainly provide unusual topics
that will be the content of future
newsletters.
Piotr Pruś, partner
[email protected]
Jacek Olszewski, assistant
[email protected]
Proszę kierować do nas pytania dotyczące
zagadnień poruszonych w tym wydaniu.
Please do not hesitate to ask us questions
related to matters raised in this issue.
NEWSLETTER No 11 NOVEMBER 2015
ECOVIS Milczarek i Wspólnicy
Kancelaria Prawna Spółka
Komandytowa
ul. Belwederska 9A / 5
00-761 Warszawa
Tel. + 48 22 400 19 02
Fax: + 48 22 404 32 64
E-mail:
[email protected]
website:
www.ecovis.com.
Czym jest ECOVIS?
What is ECOVIS?
● 18. co do wielkości sieć doradcza
na świecie według wartości obrotu
● 18th largest professional network in
the world by combined fee income
● 262 biura w 50 krajach na całym
świecie
● 262 offices in 50 countries
worldwide
● ponad 4,600 pracowników
● more than 4,600 in staff
● 657 partnerów włącznie ze
stowarzyszonymi wspólnikami
amerykańskimi
● 657 USP incl. US cooperation
partner
● 359,7milionów USD – łączna
wartość obrotu firm tworzących sieć,
oraz 28 % wzrost w stosunku do
poprzedniego roku.
● 359,7,7 USD Million – the combined
fee income of independent member
firms, a 28 % year-on-year increase.
ECOVIS International doradcy podatkowi księgowi audytorzy
prawnicy w:
ECOVIS International tax advisors accountants auditors
lawyers in:
Argentynie, Australii, Austrii, Belgii, w Bułgarii, Brazylii, Chinach,
Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, Danii, Estonii, Finlandii,
Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Hong Kongu, Indiach, Indonezji, Irlandii, Izraelu, Japonii, Katarze, Korei Płd., Liechtensteinie,
na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, w Macedonii, Malezji, na
Malcie, w Meksyku, Niemczech, Norwegii, Nowej Zelandii, Polsce, Portugalii, Rosji, Rumunii, Serbii, Singapurze, na Słowacji, w
Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, na Tajwanie, w Tunezji, Turcji, na
Ukrainie, w Urugwaju, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, USA
(zrzeszone firmy), na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii, Wietnamie
oraz we Włoszech.
Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Brazil, China,
Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland,
France, Germany, Great Britain, Greece, Hong Kong, Hungary,
India, Indonesia, Republic of Ireland, Italy, Israel, Japan, Republic of Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Republic of Macedonia, Malaysia, Malta, Mexico, Netherlands, New
Zealand, Norway, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia,
Serbia, Singapore, Slovak Republic, Slovenia, South Africa,
Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tunisia, Turkey, Ukraine,
United Arab Emirates, Uruguay, USA (associated partners) and
Vietnam
Copyright by
ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k.

Podobne dokumenty