„Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” projekt

Transkrypt

„Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” projekt
„Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Załącznik nr 6 do SIWZ
DMO 341-01-23/10
……………………………
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
PEŁNOMOCNICTWO
Niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu i na rzecz:
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
następujących czynności:
1) reprezentowania i składania oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi
obejmującej:
„Zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowego szkolenia wyjazdowego z zakresu reintegracji
społecznej i indywidualnego doradztwa zawodowego z elementami rehabilitacji zdrowotnej, dla
osób niepełnosprawnych, w ramach projektu systemowego „Moda na sukces czyli kroki
w samodzielność”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII Działania 7.1. Poddziałania 7.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
2) podpisywania wszelkich dokumentów związanych z postępowaniem określonym w pkt. 1,
w tym dokumentów ofertowych oraz umowy.
Pełnomocnictwa udzielam/y:
…………………………………… …
zam.
(imię i nazwisko)
…………………………………………………………….
(adres)
legitymująca/y się ………………………….. seria………….., numer………………………………………..
…………………………………… …
(imię i nazwisko)
zam.
…………………………………………………………….
(adres)
legitymująca/y się ………………………….. seria………….., numer………………………………………..
W przypadku umocowania dwóch lub więcej osób należy określić sposób reprezentacji.
………………………………………….
.………………………………………………
(miejscowość i data)
(podpisy osób uprawnionych – osoba określona
w rejestrze/zaświadczeniu
zgodnie ze wskazanym sposobem
reprezentowania i składania oświadczeń)

Podobne dokumenty