karta projektu Remont SUW Sąpolno

Komentarze

Transkrypt

karta projektu Remont SUW Sąpolno
KARTA PROJEKTU
Lp.
WYSZCZEGÓLNIENIE
INFORMACJE
„Remont stacji uzdatniania wody
w miejscowości Sąpolno”
1
Nazwa projektu
2
Nazwa Programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013
3
Nazwa działania
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej
4
Miejsce realizacji projektu
5
Wartość inwestycji ogółem w zł
6
Źródło finansowania
7
Budżet projektu
8
Termin realizacji
9
Informacje o zakresie inwestycji
Sąpolno
385.766,56
•
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
• Środki własne
• EFRROW:
236.064,97 zł
• Środki własne:
149.701,59 zł
rozpoczęcie:
09.03.2015 r.
zakończenie:
28.05.2015 r.
W ramach projektu zostały wykonane
następujące prace remontowo-budowlane:
− remont studni głębinowych
− wymiana sieci wodociągowej – rurociągów
tłocznych
− instalacje technologiczne i sanitarne stacji
uzdatniania wody – hydrofory, urządzenia
do usuwania azotanów
− rurociągi technologiczne i armatura;
− roboty remontowe elektryczne, AKP,
wizualizacje
− ogrodzenie ujęcia i stacji
− remont stropodachu, ścian, elewacji,
wymiana okien i drzwi, wentylacja,
posadzki
10
Wykonawca
Hydroterm Zygmunt Biernacki
ul. Skalarowa 16/13
85-436 Bydgoszcz

Podobne dokumenty