Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy czwartej

Transkrypt

Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy czwartej
Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy czwartej
Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w ZSS w Nysie
na rok szkolny 2016/2017.
I. Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.Nr 256, poz. 2572 z
późn. zm.).
2. Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).
3. Statut Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego.
II. Zasady rekrutacji do 4 klasy Szkoły Mistrzostwa Sportowego :
1. Do 4 klasy mistrzostwa sportowego z dyscypliną gimnastyka sportowa będą przyjmowani
uczniowie, którzy:
a) uczestniczyli w szkoleniu sportowym w gimnastyce sportowej i ukończyli klasę 3
szkoły podstawowej w Sportowej Szkole Podstawowej w Nysie lub innej szkole
sportowej na terenie Polski,
b) uzyskają co najmniej średnią normę sprawności w teście naborowym PZG
obowiązującym od 2016,
c) posiadają rekomendację klubu z potwierdzeniem uzyskania co najmniej II klasy
sportowej – dziewczęta i III klasy – chłopcy z uwzględnieniem sukcesów sportowych,
d) osiągnęli co najmniej dobre wyniki w nauce oraz przynajmniej dobrą ocenę
zachowania,
e) mają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej,
f) przedłożą pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na realizację programu
szkolenia sportowego w zakresie gimnastyki sportowej.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki niż liczba wolnych
miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod
uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na ww. etapach postępowania
rekrutacyjnego do klas sportowych, w kolejnym etapie postępowania rekrutacyjnego są
brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt.
b) niepełnosprawność kandydata – 1 pkt.
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt.
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt.
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt.
f) samotne wychowywanie kandydata przez rodzica – 1 pkt.
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt.
Liczba uczniów w oddziale sportowym szkoły mistrzostwa sportowego jest uzależniona od
możliwości zebrania uczniów o zbliżonym poziomie sportowym.
III. Terminarz rekrutacji klasy IV mistrzostwa sportowego - ze względu na datę powołania
szkoły terminy rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 odbędzie się następująco:
1. Składanie wniosków – do 12 kwietnia 2016 r.
2. Próba sprawności fizycznej dla oddziałów sportowych – 13 kwietnia 2016 r.
3. Ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 18 kwietnia 2016r.
4. Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – 26 kwietnia 2016 r.
5. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa
ukończenia klasy 3 sportowej - do 5 lipca 2016 r.
6. Postępowanie rekrutacyjne dla uczniów, którzy nie przystąpili do próby sprawności fizyczne
może odbyć się w sierpniu 2016 r.
IV. Zadania komisji rekrutacyjnej:
1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez
dyrektora szkoły.
2. Do zadań komisji należy:
a) rozpatrzenie wniosków rodziców (prawnych opiekunów) kandydata, ustalenie
wyników postępowania rekrutacyjnego,
b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych,
c) sporządzeniu protokołu postępowania rekrutacyjnego,
d) uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
3. Komisja rekrutacyjna ma prawo do weryfikacji złożonych przez rodziców (prawnych
opiekunów) zgłoszeń do szkoły, wniosków o przyjęcie do szkoły oraz oświadczeń o
spełnieniu kryteriów naboru dla uczniów spoza obwodu szkoły.
4. Listę dzieci przyjętych do szkoły, z podziałem na klasy, podaje się do publicznej
wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.
5. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów, uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
V.
Procedury odwoławcze:
1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z
wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
3. Rodzic kandydata (prawny opiekun) może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
7 dni od otrzymania odwołania.
VI. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie lub wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły lub poprzez szkolną stronę
internetową: www.zssnysa.neostrada.pl.

Podobne dokumenty