Plik źródłowy

Komentarze

Transkrypt

Plik źródłowy
forma p rezentacj i jest n iepełna - należy mocn iej zaakce ntowaó uwaru n kowa n ia
widokowe, historyczne i konlunikacyjne, które miały wpływ na koncepcję;
parking samochodowy znajdujący się po wschodniej stronie Rotundy został
zmniejszony zgodnie z wcześniejszymi uwagami;
dopuszczono lokalizację trzech miejsc pod zabudowę kubaturową: obok
strzelnicy, przy ul. Zrodlanej orazprzy ul. Lipskiej;
najmniej kolizyjna jest lokalizacja zabudowy kubaturowej przy ul. Zrodlanej przy wjeżdzie do lasu komunalnego;
problematyczną kwestią jest lokalizacja w obrębie koncepcji zagospodarowania
terenow zamkniętych nalezących do Polskich Kolei Państwowych;
dla proponowanej w koncepcji funkcji należy przewidziec dostęp z drog
publicznych lub terenow będących własnościąMiasta;
należy rozwiązac kwestię układu drogowego w otoczeniu Zalewu Miejskiego:
ze względow
komunikacyjnych Qraz historycznych ul, Szczebrzeska,
ul. Męczennikow Rotundy, ul. Altanowa, linia kolejowa;
w związku zprzedłożonym zakresem zwiększonej tafli wody orazzmianą funkcji
na częściterenu, nalezy podjąó działania w kierunku określenia dalszego
przeznaczen ia tere now og rod kow dzi ałkowych.
Miejska Komisja
Urbanistyczno-Architektoniczna rekomenduje
przedłożonąkoncepcję jako materiał wyjściowy do zmiany Studium Uwarunkowań
Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Zgłoszone przez Komisję uwagi należy
uwzględnic na etapie prac projektowych związanych ze zmianą dokumentów
planistycznych.
i
2.
3.
Następnym punktem obrad było zaopiniowanie koncepcji zagospodarowania
działki nr 1/68 przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego w Zamościu,opracowanej przez,.
mgr inż. arch, Arkadiusza Zbyryt na zlecenie lnwestora: GRABSCY Sj, ul. Niecała
15/68, 20-080 Lublin. Komisja jednogłośnieodrzuciła przedstawioną koncepcję
jako niezgodną z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Nie
przewiduje się zmiany obowiązującego w Planie przeznaczenia terenu.
Ostatnim zagadnieniem poruszonym na posiedzeniu MKUA było zaopiniowanie
możliwościusytuowania na działce nr ewid. 9217 przy ul, Lwowskiej 62 wiezy
kratowej z turbiną wiatrową o wysokości ok. 12 m. Komisja stwierdziła:
planowana inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Zamośc;
należy opracowac analizę akustyczną oddziaływania na otoczenie;
strefa oddziaływania wieży z wiatrakiem nie powinna wykraczac poza działkę
inwestora.
V-ce Przewodnicząca Komisji
ł'*Ęru,{th,!-

Podobne dokumenty