Zasady dotyczące zakończenia studiów pierwszego stopnia w

Komentarze

Transkrypt

Zasady dotyczące zakończenia studiów pierwszego stopnia w
Zasady dotyczące zakończenia studiów pierwszego stopnia
w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku
na kierunku Socjologia od roku 2015/2016
I.
Praca dyplomowa (licencjacka)
1. Praca dyplomowa powinna być ściśle związana z kierunkiem studiów.
2. Temat pracy musi uzyskać akceptację promotora, a następnie lista tematów prac
dyplomowych jest zatwierdzana przez Radę Naukową Instytutu Socjologii.
3. Praca dyplomowa może mieć charakter:
a) projektu badawczego, rozszerzonego o przegląd literatury związanej z tematem
badań oraz analizą zastanych danych,
b) pracy teoretycznej,
c) pracy empirycznej.
4.
5.
6.
II.
Struktura pracy, technika sporządzania przypisów i bibliografii powinna
odpowiadać ogólnym wymogom stawianym pracom naukowym.
Praca powinna liczyć co najmniej 30 stron.
Pozostałe kwestie reguluje Regulamin Studiów.1
Seminarium licencjackie
1. Seminarium licencjackie trwa na studiach stacjonarnych 90 godz. na roku III,
2. Na roku II student zalicza proseminarium licencjackie w wymiarze 30 godzin,
3. Seminarium jest zaliczane na ocenę. Ocena z ostatniego semestru seminarium jest
wystawiana niezależnie od stopnia zaawansowania pracy dyplomowej. Podstawą
do wystawienia oceny końcowej z seminarium są wymogi przedstawione przez
promotorów w sylabusach zajęć.
III. Egzamin dyplomowy
1. Zasady dopuszczenia do egzaminu dyplomowego, skalę ocen, skład komisji
egzaminacyjnej oraz zasady obliczania oceny końcowej określa Regulamin
Studiów.
2.
1
Egzamin ma formę ustną, składa się z trzech pytań:
a) jedno pytanie od promotora (zakresu literatury przedmiotu)
b) jedno pytanie od recenzenta
c) jedno pytanie losowane z listy pytań egzaminacyjnych z zakresu wybranych
przedmiotów kierunkowych i podstawowych2.
Wynika to z Regulaminu Studiów, który obowiązuje od 1 października 2015 r.
Każdy z wykładowców prowadzących wybrane przedmioty podstawowe i kierunkowe na studiach pierwszego
stopnia przygotowuje 10 pytań z tego przedmiotu (dotyczy przedmiotów: historia myśli społecznej i klasyczne
teorie socjologiczne, mikrostruktury i makrostruktury społeczne, metody badań ilościowych i jakościowych).
Lista pytań jest upubliczniana minimum na pół roku przed egzaminami dyplomowymi (najpóźniej w pierwszym
tygodniu stycznia danego roku).
2

Podobne dokumenty