Treść uchwały 2.91 MB pdf Pobierz

Transkrypt

Treść uchwały 2.91 MB pdf Pobierz
zdiir?ł,05.rOBi,
nieis.orr.Po Dlan! z'gospod!!oł,B
\apodśNnrd.l!U$,2pkt5U§s\) żdnia3 n s ]99o i o smożadżjeelimJfi (.j, Dz U,z2001l,Nr
00] l, o pleoMniu i ago9odaiovaniu
,12 poz a91 * did,n i) oE. sn
ż i,hqb Nl xnls/2012 Radv cninY
|IaŃż rym (j, Dz U z 2or2 r, poz. ór? ze fuiemD, ł z§iażbj
p] u asośpod s*iń
KolmzksM z dnia 7 lutgo 20 2 r { sp] rG pEy{ipieiia do sporąd&ńi3 inej$oveco
wo u,hłala,o nsiqun:
pżsfiemego tftnu oskdleń.zeso y
r
l
l
§
l. l
Ll.hła]a sĘ n e.]s.oll} pl
,'.']"..l="'"'l'"l"".,""^""",",d
xx!l97i:0l0 RaĄ
GfińJ
lo
l
r,, zmielioieeo Uch$}ą Nr
. Uch§alą Nr xyJ{vl2jl/2010 Rady cniny
oliz Uchsllą Nl x*V/2]2'0I0 fudy cn]ly Koła,żkoyo ź dni3
ż Gdi., Ń9a óktgo plmeń bslłżiani€sioŃ na łsuiku pla,u,
j Phi mi.js.ov/ śk|ada srę z fuŚ.i triniejśż]u.bv.ły oru ińtgĘln)-.h,zęści:
i) rysuiku plrnu, Z§tL]o\uego "Mkjs.o§l plD ,go:podRó},nia pźe
uuaruntow!ń
i
kjeilikóB źgospodso9rnia
U§ag rni'śjoiyń do pmjekfu
tr
nie]s.ortgo planu ugospoda.rroń prżesfr€m,go r]}lożońego do publi,hego Ęlądu alacdik
ł fuIt43]i{.i3
ł -.oo,*'un *r, o.r,
*ola.żlorro o sposobie rcdiacji
iinsdŃury b.hikaej 0ź a$d
jch
fr
sosak ia]efuJ,.h
żpilsy,h {
do
Tdai ź ZłJdtr
adań łllnych Bniny alrcaik tr
p]ani,
Pż€piJyogóln,
§ 2,
lkkrcć { dal9r.h pftphrch
])
?)
ałeie osdowej
,
j.( mss o]
iahży pź.z b {Tnieć łOlmnojacn pdćrcły obi,k
iiije]yi
rchrBlr
ap$trirjqcy Mruiki do ł,lpoćżrtLaM dzia*eh ł rodzinnyćh ogrcdach dzńIkoł,ych!
budlniu [email protected]Żoło_lospodł.łnnahży pPż 1o rcamieĆ budy
Ddt4 pPez to lozuieć ura,d"enia, sieci p*syl.ve i żłiMne z njńi
obkĘ śvnd.ae trGzbędie i podsE\!§. trdugidla obiekdł bldo*Laitch lubj'diołek o$dii,zrch
tktcIrniki jĘ :
N zkJdie el€ltoetre.g.t)ei. dośDrcżanir .nph, Ńd],. trs$lania ściekółi odpado\
abudovr,
inteByMo&j abudo\ry mleą p{cz to rczMieć {skaźdik poNnż,bni ,ałk,łnćj
runiaiej jiko ma połń-hii Ęzr-nkjch koidlglsji nadżicmn),h ńj'źonlcb po obi}aie
3) jinlsnktu* t.bniczEl
4)
mhitekfury ogmdoĘ,
i:Ji]r::],i .]]l.]bi.rL:ł
jl |::|]Ń]./: ]l.
s\ż)Jj]ri!]iIj1.]: n\l. J]]i I
ósljeujq.ej liiii aŃe{y mlea pz.ż to rcamićć linĘ olaeślma 4, ir{ien planq wyznrcajĘ,ą
ś.iŚjć Bmoqant .o min|iej óo,/1 §żrcrości el€*eji frmbłE] buĄiku $żgl€dń sonfo dzńlki.
1pdrii_gu-nahzypżeztoroanieć\Ęneań.mĘsaśłżąc.do.asyc8opGbjupoj!żdoł!
a) Połjeź.lniabudoły mle' pźz to rcdmi*, \}nżoi], * proanbchj śo§uEk povidżcini
abudo}rn€j obnkmi kub*urcD ń] do poyieżhni dzialki bddo{jaq!
s) pż.PGach ddJębn}rh -il]eł pżeżlo rcami.ć puepj§y U$aw \ az Z a(tmi s-kon,W4mi:
l0) pżpisaci ,,eslj]iJch nale4 PE żiolozumiećobołiąają.
ll) pź§ttrni Pubri.aej naha pĘd to roamnć łiętaul., d&ó{ lul] zń]ńiMzdżme] nmołĘe
o
j
:pójną .skcjoDalnie
pźsfunia 6ł0ść!
i.ć v9dki€ nołiki iDfofulcji
dośip.a publi.ai9
6kis jak mśniki ns,iemą
"iaa]nej,
z .lemmlfri koNfukjFJ-mi i ZDlocoqliim| niebćd§,
§o]no:ei,q nbl]ce Ekhmor*, plory, ld
:4ldińi. bb[dmi jifornuc)jn)ni cą dlk?ni Y ómieniu pfuphół o a3kach ] sJ-gm]ach d,Tso\ryd,i
J tr';ae ,-J, fo,r,o f
$ie}, ZĘcnik fu , do Ńniejs-j rch§a\,!
1]) rysuDkupletr
o,adein j€dnongk ore izc}'ir,h olaż Podńioiół
15) §.yLd&h nr].ży
gospod .Ad\ ich sieŁń lub ni€Fc \j.
16) bblis.h iiromrclnyd mlĘy pż.żto rcańić eleń.iry sysenu informŃji. ł §o: bblice
inromujrc. o nunaz pośsji, bblice bfofuuirt luryśdłoru bbli.e ż oelovd,iani]
li iercni€ , nal.ży ptrż Io ńa,nieć po\iedfiĘ o olt.lonym rcdaju Pźeae,nń, { NiąEgo
jedice§ Nbkli plmu, lyd,ie]oĘ liiiińi mzganica]ajymi ońż ozia
Is)
samnć d[$ń i kzes1 liś.i§le i ]ghśe po$dDne ł żłrĄn
'eL
s4!l€,ć o s-rckoś.i Ń ńjńij€j 3 n, ł kó-ym dobdr loślin zosa] dokon y w sPo§ób $,łiścis1
zpunł1ur!]d"di[hi]ky.hNarunkó\gl.bN§.h,odpomościnrnieto
Ę n€rń klina§Ęnj.h, siE §a.nu. spćkiórr ńudirth ońż ćreĘMoścr3kl6!r,żńe]
i
ibkqjne] mleł pEz
lo
§], N Ępująe odkTtrk gńn.h. m,r i}uPlai śaobo\jĄZjecymjuśaló:ailiplmu:
l) mi|.rob9iruob]ętqoplan€n|
ł Liik rczlraicajkć tj y o ńayn prżemc,iiu |ub róa]th x3deh *gospodmMnią
3) pmae-nń tfiół oamzoi. łllbolami gńficn}Ti, iun orifmi i lneros!ńi,
1) iiepżelJlcalne lini. abudo|y]
l) obo\ią.uja{.linie Zbld §i
6) grnj.a steĄ] ,,A" ochroiy koas !a(^kiej]
7) obiellJ,nlisane do ićj.fu żibnkó§ i ujfie § ewids.ji ab)lkół]
3) lkfa ocljmiy konslu oKkiej s6Do\risN mheolqi.żi}.h]
9) ganicasnerydhió ćj frE aj
l0) lokili-cja Foj,k \ae9 żjlzdt z óogjpubljcaej
kr.sy glółnej IKD_G;
§J, Ll56hsĘm{ępunepE.a -nńttŃW:
l) Ereny abudoły ,Dhszknior*] jedmmdzńnć] umźm. §}hbo'ź. 3MN. 20MN, 22Nfrl, 24MN,
25MN, 3óNN, 42NŁ\, .13yN. 54lrlN, jrMr\, ósMN, 63ń. 69MN, 701,1N;
]) tere|y abudoł],ilcszkmioł.] §ieloro&jii.j oT&zone synbokmi loMw, {9Mw!
]) tgrenY abddoB aglodoł.j ł gospo&§Ńał fulnych, hodo]rl ych i ogFdńi,4th oaa,4ne
5RN,,9RM. ]lRM, 14P"\1. l5B!. l6RM. l7ev, 13RM, l9RM.
L|l-:hi.l]:
')lJ!
jll i.rbtJir,] []j]\,j,r,!r,
!JinT]
1\L
5)
6]
y trslugo§ej
oa&
'eFnyzóudo
ieEn abudo4 usłĘolej j abudo§,v nnśżkanio{?joza.zoiy s}Tbokm :sU/MN|
lefti ElDg ośvi.ry oaŃżoiy ł,nboleń i 3Uo;
'J
3) tEn Nlug ku u rciieijneeo oaa
ł l*n! obieklół produk.yjny.h, śk}adó\,j ń6g9łŃn,om.Dne s)mbolami 5cł, 6ł,6óP, ?rP!
10) lftny obkklóN prcddkryjn}ch, skhdóN i ma$łnół oro Zbudos! Udugoł,] oa!,zone sFbolani
ll) i*n
1r] tffi
lj) tH
ziekni MsdDnej
ziekni uądaej
i uś]ug
ł
omĘmy
śyńbolem 5]zP]
cnEnbź oaacżon] symbolcńj9zc|
14) bmy ógrcdów d:iałkoqdl on
]J) tEny yód @si.nchniovr,.h śfudlado$,ń oamóny
16) blły furnicz€ oaezore synbolaiji 23R, órR;
lE tm
symbdbn r?ws, óOws]
sró{mj oTm-ny symbolem l KD,G!
19) bfti} dlóg publica].h kla§y lokalnej oDeTne symbol,mi ](D_Id.ogi publicnej kras,
l2o,L,
20l(D_L,
?
lxD
j-, 32KD_
20) eFny dóg pnblicnrćh klrsy dojażdo{.j oue-i. symbolani 7xD,D. 3xD D, llKD,D, lsr(D-D,
]5o,D, 23KD-D, :oKD D. ]3KD.DI
]l) trcn} cĘgów pieshjeżdny.h oaŃźof łnbolMi 6KDx, l3KDx, l8KDx|
]2) Ercn cĘgu pi.§ego omcany synbo]en 9Kx|
rJ)
§ 5,
v ak
1)
tercry dńg doj.zdo9.h
14KDv. l óKDv, l7KDw. l9KDW, 2]KDv, 23xow,
]4xDu 35(Dw, ]óKD\ł, ]7KDW,
si.
Ald
odmny
i
ksehówaiii
ladu
4(Dw, JxD\ł. 10KDw.
21ow,
26KDW, 27rDw, ]9KDw,
]
'(Dw,
prz.stzn0qo:
6blasĘlokaljż jć Zbudo§t łEodnic z ł}a&siyni nź rysunkupbnu
r) od stony dijg źadD, ż 9ęś.jbudyn}ół de moż, pź,ko,ryć łyaamrej
w ki.nlku linii rczg3ii.zająśjdfugę o łiEej iiż:
'iiii
Zbudorry
bfu, shody &|Ątrłe. pocbylnia lub nńpa - ódległoŚĆ \rynikjacą zprtpnóv odĘbiych,
okJeśla]4!.h odlellości obiekół budołlaiy.h od kałldżi]ćzdii,
b) dopug,a śj§ iadbudo§€, pńbtrdo\Ę iEmont iślejący.h budy,kjv lub i,h cąś,ipo]ożonyń
pied Ęzn,.zonyni ńa Ą§Dłtr pk.u liiiani Zb!dos!. a 1,Iż ich roźbudołęz aóoł,den
uśaleń phitr do§ cą.ych liuii abudo*r,
o ł pź}ladku ń.budoł} n'nj,ją.ydl budyitó* dopN,a sĘ odstriięcG nowoprcjeklóLĘn)th
.4sci od obo*i€ujqcej linii abudół},
d) dopus-a śięodsunię.n ploj.kiosoy.h bud]ikdł g ażó\ró_gospodarcąch od obo},i,ająej linii
źbMory ł gla,b dżialłi;
dopĘ,a lj. lokaliżacjg zbudoły N od]egłości1,5 ń od ganiry z dźia&mi ślsndnimi ]ub
-
ł
b.4óśtdnio p.4 ej granicy|
])n'ł'TjesĘnałi6,ywJliedofudy.y']tryńwZrółchjl.kuicnFh
}i.jskich popPeż $o$\*nn bkalny.h d"di konłenidalnćj kolol}sryki i,beakE}s§@yci mlrirań
naEnało\Ę.h poĘtia d!Ó&v ł gMj. kolonjv od bMŃ.gp póPź,z egraą do do"gó,
a!o|\!i oli]:h:]i h!rl\;r]cj: ? r\]jal.]t :,:L:ll:i]l 1rft,;l,,],]t
j] lq.!J(iL]j.loiirliŁ.j.!lćl1,\ ilJir J]:.! i:
y gfui,a,h [email protected],b ponĘq]- lnią
się bkalŻrcji ogre&6 pełn !h od frWfu d2ialki i
[email protected] leH &ogi a lń( abudou!, Z Bj?dden imńn,P1
6E1, sĘ pamm€ir oeJodćń
3) akłda]nź \rsoko!ć og'onT,ł -l.jn,
b) 08 trcnrch r j Pr! dop§da §Ę maks}iaL vysoko( o!rcdżed _ 2,0 ń,
o dop6-aiić Ę34.h ogmd}ń njż okeśoD. ł lil, ,) i b) łokól bois
{ Dżyprdh spdijaiia fu|icji .k&u aksBanego]
, zc, zD, ws lók3lidji i'k!an,
źkaan śnm @ac[ MN. M
o ukraje
?)
s)
9)
§,n łohonojrcych i \i.Lkoromdo\ychi
dopuvca sĘ n. eremlh U, P if,lj loka]izcj,
w
e]Ń.],ch b!d}Ńs}, pra ayń
r0) doPBaa
si€
dełrc.]adl bldyiko\r,
l
ich
lą.a, połi€r-hńi3 de mo& łzekĘ,żćr ń'
i tbli. jirom.yjn},ó
PĘ łytr i.l, ]ąla
\olDos&ją.
po\ieE.hiia nŃ ńoż p}Zk gać
'
m:
w
grmićeh jedrej
ł g'Mi.eb
jedne]
1) dopusz.a sĘ podzi3ry Miólv objęty.h plłeff plzy żałoeniu dośępu kżdej dżiałki budo"l3n€j
z łosj l KD-6]
drogi pŃji.aE, pą ayn podżn! d"iakk iie moga g.n9loBlć io$,r,h zjazdóg
13) ijs oboYiq]lją ńiiijnalne po§iezchDi€
.)
b)
§ 6.
Eklm wolmbją.),ń
prcj.ko|aiydl
d0
dżia}ek bud
r.diacji 5i..] i mżdzsń jnnan Llu!- t .hni.żn,j,
rcgul.cji gniic po]nj.d,} nnruchononismi i po\riek9enia dzhłki budołhd,j,
v z,rBje a$d ochroDy nódołkrą pąTodt i knjoL]ńa kuihtro]tgo Usala sie:
]) r§4lki. oddżialy§liia aiaai.2 prcrxd-ną d,iihlndkia produk,lią, trsfugołą jńlnicżą nio nógą
p rodo!źćpź.km.-nia na trdó} jabii ś.odołkkaoklćślońy'h p}pisńi odĘbiyńj poa
teH.mi.
do
kiółth in| Nor psjada §luI pnsTyl
śrcdown[o okeślony.h ł prz€pna.h
])
ż V,!ą*nm
odĘ,b!y.b
fi
leremch oDezony.h ś}fboLimi MN, Mw, Uo, UK,
inł*§tji alu ptbli.a€8o!
aksz lokrli-*ada pżedli.vreć nogt}-.h zał5.9 mcżĘ,o oddzilF?ć i3 śrcdo{nko okrślonych
j
yviatkien idłś\-,i
{ pu epnach odĘbi].h M Ereieh ońrczonr,ćh s],mbolańi MNn J U N P]U, ż
r] ł akFsć o.hJoiy g i.ółiqod]
magaąnó$hia n di.loł nogą.y.h po|odoL*ć
nGnob{an}.h ód powieu hni trcnu,
b) a]ie
o
bi,c4:-,iie
śfudoujśkał mi'js,lch
podcą,.aiia, odtłfi-aiia, n frlizov.nia &nków pżeń]-§loły,h *ltł,ianych
!-.h łiekół do
łpio.*b prodlkri)m
b,bdply*sryń,
z dopuv.żenńn 1)nu o\ćgo gró,Dad]eDia łiekórr łśaze]nr,,hżbjomikidl
nakaz
,godnie ż pE.pkrni odlebnyńj.
odPo]9i.diiego ab.żpie.liia pżed pE nilźnien ś,iekóy i iinych
aiiec4szcżń do gĄnfu i §ód dla noNopmjeilołai],ch dróg Publi,Tych i w,Męfuych]
prc*ad*nia
§
irkaz uwżqĘdnnl8 hudo§y ipz:budo§! uąądżeń nelioń,ji s,ćgólółej f,k,i,
o i!k, \_akMfiiJ
d
,,]runrii \skr]tr][iiil :1
J] lti,i
J.Jji łdŃn:j:
]6:
d^lDiiĄ
dreq!.,
pBd pol x
gospodłcry'mur''dćłi.l,]0.30Łlg,
fu 2ó i
j 2
pź.ksfułcony § kijobroowy, pol
Pol
xlx
\r.]
'z{oE*j
bnmą mu, I pd, x]x { , Paik rgu]any
Zsrdyir]jdom,nntr,. l93?lobo8,ńu,, 1937:śodohmu dr,}n,,
doń fu?,n L,l20.).{v. ulica wźesińską
l9]? ul,(rikossl€,
1r.nNi,l3]0 ulk. §lrśiiskź,
\ i3trk korlak, dftli,lr37.
dnaka.!aŚrrn]apozNoknirkonsn9iorkngona*§TlLi€pń.ep
doń tr
$?nsiycb do ćjes'u żabykó{ od i. ttii. Ęisan€so do ftjesfu plrh
m.dzeijaj zńiatry § ag6podm\żniq zńjfiy [email protected] ś.iebk,pod:
d
§ s,
iskaz
opinii kons|latoskiej odnośiie \V'lkbh plamL*i
do \}Ęgńjl do gilrnn€j ełjdercjj 2b}*ół, mos.).h nić Ę{!w ,a i,h Dg ąd
yj ni,i], i remonry ele$?cjij \,1ńim śorłkiokrem€j
u..ktrii
\sLuirch
]dź ołej,
pokD cia
l)
Ńe
"lilisM
okrcśla sĘ a$d odToi],
§'ZlJ
sn
$}fteai llynikrje}.lr
l)
ż)
3)
ł)
j)
6)
u{rlr sĘ źgospod olu
uśa]a sĘ
- Ęcin}i, iove
poĘ€bj ksź]ltoslija pnsfuni publicayd,:
e treiu żr.r i Wadzorcj i lsług oauon,go s},mbol,n s0zP,lj żgodni€
z
€rc
ĘldDNj oa6.6rego symlroL.m
'zP
po§sź.hrtj dB&pmnido tfMł pźsEni publicai,ó]
zi€kni pżJ-dka€j ł ljiiach rozganiczjaqdr dlóg:
agGpod oraić
iźłmjesĘ ap$ńi.ńia
dób}
d&horcgo,.ftŃmlDe rc.biótki!
kullq r*pólcżsn.j z usagi na bńk tskich obiekoł,a obsM
żr.kni
ż9dńje z
dopugcż się ćdnmje
Zkaa e si, lok liu lji §tliośto] xh Flrm { lńnćh oz$micają,y,h dńg!
j,Zk,ych dlóe
dopuvcź si9 lok lizcję kbji. jnlome)jiydl w liii3Ń mzs
deżagrabje],.b bezpiec&ńnga nd,u,
§
25!
łni€ns,b
Zkft§i. gfii. j sposobó§ zlgospod o{si3 6enół llb obiehół podkenjąc},ch o'hlonie, aBlon)th na
poYo&ią onz
podśa*ie odrcńrd prZpiśół,]v §m trcnó{ gómi.a?Ą a Ekże oby ó{ s,zegó]nego agmże,ja
obsźrdłosu\anja §Ę ns ziennych ńić podejnujć jjl Bbleń.
§ 9, W
phii. ik synrcź 5i. ttnó§ \}mag!jąc}.h {s-zę.i, pGtępóYóia nla.ia i podzialu nićn.hónoścj
(aLrnn i podż1lIu
wmzfriedu p,.pkó* odróir.h] iie określa sĘ bkźe szdćgóło*rch żŃd i łmnióv
§ l0, N
ł :ch U4lko]rłiu, v am ak,a
i\li!*:cs
ljn.;i.
nt] l d::. Ut
!liż !L|łIil
.l)
ir l
-!!j,,,]
]jii .lekm:.łg.9.-] ń
óriT
3:
j)
§ l2, w
naki. zg]aśai3 do sxronła s]użb Ruchu L.fuiczego Sił zbrojiji.h p §Trlkich pmjlk'o\rłych
budołli o ł}sokoś.iń|nej i Lvilkszej niż 50,0 m n p.., [email protected] §}daii.n poeole.ia na budołe.
esie
lj
)
3)
Z$d
modemiŻrc]i.
nik.cji i infió.ruklury Gchni.JE unab
nakM achołaiia hhieiaceso lkładu komDikrc)jnego ż dopBrcaniem jego lożbtrdo$} żeodni.
stalońńi iiiiejstj uh{tl!
ółĘę koDunika.ijn, tćEm}
z
objęty.h Phndn popEz ukl,d iśliiejacych i prcje(lołanych dń_9:
gróln€j, ioka]ny.b, doj?żdo\!.h i łetrićta},ch oBz .i*ó* pkyojeżdnych;
iaku Zpćyliein dośepnośrjltofuunik qln.j tfióq Zlokaliżoy ].h pźy d]odże publhać] klasy
głóqnej
lxD c, ś,iou iącej
ż drcgami
drcgę ]rojełódżlą i. ł42 Ę,l&źi. popź.z isfuiejale i
niżs.ych klas olaż hbcjąe zjudy. plzy
ioN §lnź]-błinia
.4m:
a] dopcaz się ralnrcję n iJdt §kł,fuy.ń Z dfugą publicaa kksy gló]rnej lKD
łmie]sęchoa&4irhmrysŃupk ;
b) uśalr5i. akż budon] m\y.h bćżPołeói.h zj.zdórr z dlogj jKD c]
.]
dops-Z
sre
G
Ęłą!ań
pżebudo|ę nhie,].crh sLErżOsd i zjźżdółz drcsi ]KDo, w l}n pĘćbldołę
arżd.. drcgi l l(D,c, zgodi j. ż pźpkami odĘbn!ńi]
d) w pą?adku p,ebMoĘ ishrigjąrtgo śkJżyżo§ia dńg lKD c i 21xD,L ńa §Nlz},żołaiig §?u
rońdó u{rls sĘ obslug, komui]ktlną trciu ohcomgo syn$okn I2Ll plprrż pmjlktoY3iy
okŃaloiych pżez
ł)
5]
6)
7)
s)
pubriae] [lAy glóqEj lliD.c rr ńie]so ozE.zoi)fr
panndq. drcgi Pub]kai kl.s! słd]§ej. ółe-mj symboleń rkD a
zjazd z drcgi
ńa ry sUŃU p]anu;
b)
o
d)
o
dNfome dodniki \ ljń.h lo,gnnkaj4cylh brci dmei,
dopu9żr lięjednonrcma ślieżlęB$tlołą v ]iii3.h mzel Jlnżjacy.h €ńi dsg]l
akĘ lokalizcji mnjs. palkiigo§th,
iakaż rOkali,eji jnfiismlfury tdtńi.Tej ni€.r ią2i.j z drog, poZ jeżnnią;
pmmdĘ dJóe publ].a).h lhśylók3Lnej umceĄlh §rnboltui]rc,L, ]2KD,L, 20xD_L,
2IKD_L,
a),ercLośćwlinirchrczgmn]czjąqch.eódiiezrysuikćmplD,U,
b) dystD e .hodńj[i dbo jćdiostoin. .hodnili ijednosno..e ścjeźłipn9o,my{o\t § liibch
rcżgrdicżnqó r.fny dl€,
o dź lokal ,cji mi€nc p kiugórłd!
Płmdry dróg pub]ićh:idl klaśy doju do}ej o,a.zonych s)dbólmi 7
D,25KD-D,23(D D,30xD D, jjKD-D:
l),dokóść§]jDiachrcannilają.J.hZgodniezl.)!iłi.np]anu,
b) d\rustoni. .bodnikj v lńiich roźstri.aja§rh tB.iy dŃg]
9 dopu,.a śĘlokalizeję miejsc Ńsojos}d,]
p#mćĘ cjągó} pi.saj.zdi}rh oaźcżone symbo]mi6KDx, tj(Dx,
]3KDx
lożgl3iicaj,crth zcodDić , r],łikiem pknu!
pMndo cĘgtr picszego
ż rysu i.ń plżnul
9) płrńćĘdńg
oaez
liniach
sufukoać
ł liiia,b
ń.Faii.Zjar].h źeodii'
dojudo§l.b |ć§Tena)ch ot!.,o!yTh symbobni 2l{Dw. ]xnw, 5KDw, lo(D\
22(Irw, ]](r\r,. 24ow, 2ó(DlY 2]ł,D}v, ]9(Dw, ] iKDlv,
1t) miiimaLĘlidbę funołnkposbjoqlchdla,fro.hódóvo$boDrhzlokali.ovMychłobĘbie*iBnej
dzi,łki. z ułz8lędnieniem pltt ]0
a)
b)
c)
d)
e)
2 vak
|)
:)
3)
4]
nanolkka posbjo9. n, każdy budrGk nn9khyjedrcrcdżńn!,
1.5 sboviska pośojowego na krźd. nieszkmie w budynku {ielomdzimyn,
na Lude l00o ńlDołieź.hni lrtkołej biui ]0 n,nołkk poslojoB.L
ne kźd! 1000 n: poLYnrzclrni dyrołej ł obGkrch iandlo*y.hj 4j sbno{isł pośojovy.h,
na kżde lo0 mi.i§. ł obkktch g§honomjaych: 16 sbnowńk pośojo§}.h,
o na kdde loo aĘśiodegosach v obj.[.i. hoElorqń: 50 śeoviśkpŃojoq]ch,
d ia każd. 1000 ń' pólićź.bni q- ovej obnkół prodŃryjnych, §kla
obnktnv u§hlog}ch, im}th niż Ęti.iioft ł ln, d,t r0 ś6no§i§k postojolr.h
lia zop3tzeda v łodg:
uop źde v \od. z gmiJuej sjsj uldocągoutji
dopuyca 5Ę ż6opaffnj. !r I odę z uj$ inĄ9iduarnrth do .atr bDdoł} enimej sie.i }odo.Ęgołej|
i!r?ź z,pe$Tieiia lody dla .dó* pźei\Ęoafu*!.h ł iloś.i ap.wiaj{ej j.] $}ffgme
&lów pźrcivpożtro"}ch z }odoc]lgu gnimego
2
ńMoqdnego [email protected] ja 9 prłpa
lokalnos,ańis hldtrtóy pżsn\lożreł]ch4odih
3, lv ża|J*j. odprcvadżede ś.ieiów:
l)
2)
1
n.kM odprcrBdzenja ś.iekó\l bnoqch,
do ćsu budoĘ,k.n.liucji smiraoej
beDdp\slBc\
ż kóĄ,.h
korŃdiy.h
dop[ra
iieki Ęd4 ł]NaŃ
pźpisańi oĄbiyn|
z
i
sj9
p*mysloDth
9.
do
oczy§-u
]ni
ś.iekdy;
pftz "ośo*sie
konesjoior$rtgo
j)
mku o.zy9c}iia ściekółkohuńaliych j pźmyslo*!.h do pmnehjv ok€ślotr]th pżez łhścj.i.la
kailliacji $niłmej omz urJkmi! plzz itrł*tom po&ol.iia sldno pramegd żgodii. z p*pi9mj
4)
dopuvł. sĘ lokalió\raii. ia tlela.h l4RM. llRM, lóRM, l7RM, l8RM plrydonoł}ch ocąs-a]ni
ś.Gkó{ zgodiie . prż.pisani odr.bĄTi.
\łZkFsieodpńwadżiia*ódop,dou.b],onopo$.h]
l) iakz agosoodiioLBiiż łdd opado\ych i lołopos}.h n. §l6nrd ercnic,
2) dols-a
sie odprclvadxni.
łó
zgodnie
Ztach z ptrkńgów j p]acół
isnieje€j i proFkołńej kamlizac,]i de,ęd{jl
r) dopu9.a si9 roklzcję lokaltrych pżepompovii §ód opadoly.h j rcźopoĘch,
j, w żakJ*ie apatżii. { eaz, doc€lorŃ podIą.z.ni. terenóv objrty.h plaem do pmjeklsńićj
6, w ż}JśieZop.tzenia { €neEk €l.ktycbl]
])
rcżbud$!9
'l
ooDl7,
z p&pismi
do
śjćigtrbł.j
nhj.ją..j sie.i e]ekfo €ĘetyĘeji
[email protected] 5Ę lokalizcje srcji fi.nsloń Osłlchj.ko obiekół Yolnośoja.}th lub \tonponołanFh
') ł iffe budytrkj, z apąĘienien dośępu do dń§ pub]icay.h]
7, v akcsie oetr\mi. jlie.i.ćpli.j:
!) ngkż łfl{ ania en gii dll eldN tchnologi.a!.b i dó .ejół g.Zvcąch pży asosołmiu palił
chan}ieryzują.y.b śio iljii^zJ-ni łsk,źnilGni enisj] 9ubsfucji do povi.fri lub .ićĘii doiecnej;
:) dopNa, śĘprzyĘcćni€ do śeńhli&§9nego j'ńdh cnpl&
3, w Zkresie telekóńuni*eji|
l) dopus.a śj9!.hóya.n isbkjącej ś&jib!żo\kj tlefo.ii koi]ó*ov.j dokrlj?oł?nej na EŃiie 59P:
f lb,do,",1peo 4,
]] trkz *u*eia ko[zji p.oj€kdłdych obiekń{ z i.tii.ją.ą itri$tukfuĘ w ugodnieniu z ułaścnłni
Zżdeni sncj i !aj,.ói
r) rok!]i4§ffn pm].ko\unych si€lj ńfra{rukfuly E.hnicae] m tleMch dróg, pą cżyń ł iieĄdrych
lie ńh ni póan }.h trmch Ńjęl}.h
§ l3, N;e
pla.n
okdla sĘ śp6obu i tmiiu tJ-m.aso}ego agospodmł.nnj ur4dżmń i uytko*mia tei€.ó!
§ 14, w Zkrcsie peanćtóv i łskaźnikóv k§żbhołanii źbudolly oa ag
.,l3MN, 54MN. 57W. ó5!,N,
1)
UnalasĘ loka]iację]
a]
b)
o
ą
bUdJ-Ńół mie,ka]nych j.dnorcd,iJny.h volmfujrc)th z dopuY.żsnbm
i sanlN bodrnkółmi.ś,łslnydliednorcdziiit.hbli:źnirczy.h!
budr,f,łó\ ganżo$! gospodł.4.h,
śie.i i
ir tFneh 3W
rzdzeń riftasfukury &.hńi.Tej,
dojść,dojażdóN
miejs. ponojolr_ch:
]
2) akaaje:k lokaliz.ji
)
ól}fł,
d.óg
łe§Tębżnr.h:
(tópU9.Z śieadrc\ G ishie],.ej źbudo}), ż ńoźli§oścĘjej pmbudo{t, rcżbudos1, iadbudory
ry g njJ,i€j:ą [hł.le]
4) unr]r:i9 ł§klźniki Zeo:pod*oqldja trciu:
!)
b)
nie$Zkmca]ne
c)
d)
o
m.lsymr],a po\rieźdDn -budorry - ]0%,
i
obos,Ęzle.
ljni€ żbudoł,}zgodnje z .ysuŃi.m pl8nu,
łśkaaikintos!łioni zabudoBy
naks)dljiy-0,5j,
m.ksrń
lrfi
g dologospodmłgo l0nr,
ryi.żhi i biologi.aie .zrii.j w odniesieniu
poY kr rchn k budrnku
mjnjmaLr} udżialpmce
oł}
p o
budołl ćj ao%i
5) uśia 3ję z$dy łiuo]BnŁ j PldmćĘ p ojeko\dj.h
o
b)
c)
d)
e)
do
połh
hnidza}ki
bud}l*óY:
\§okoić btd],iłU mi€szłalićgoj.dnomdziii.gó ii. łi{ej niż I 0,0 n,
rak§yńrna lkzba kondygnmji dla Ńd}*u ni.s,ła!€go d*re konó!i!.j. iad'€mne, ]r i,łn
podd ż u4lko§. ]ub ii.U4Tło"ą
n pŃn nak4 §}tołrĆ M
dopuyca sĘ podpiłniczenie bu
Ęsokościii.pżkimżjqtj 1,0 m iad poziom€n tddu,
nie gĘej niż 5,0 ń,
naklTalnoETokośdbudy*u9rd
j0'-J5':doPlszź
d]a budFku mk9krln.so dachy sfuń. d$a lub łielospado§. D nNhyleniu
,iaksynja]na
sĘ lulGń],
i
okn. drcho]*,
ł d]a budyikt gażo§..lospodlceeo dachy dl F 1ub].dispadove,
9 { pqeadku p*budoĘ i rczbldół], ishieja*j abudo$] dopuszca
h]
i]ńjy dmhq
dopus.a §]9 us]r!
)
3łi]j:i:],]:.',i]l1.!!!J::!,
ęrn uólio$.jłćgo
bud]..la
gŹż,!
sĘ zchDMtrc isldej!'ej
gospoił.tgó o.u dopuYcź sĘ
itb Ii!
L::j].\ji|
)IJt|
poqlciowe;
Ntla sie p.meĘ p}ojekosź!.j
a) milimlną poyieBlmi€
dla budyŃół niesżk;liJ-ch j.dndodrDydl Wofunojący.h - 600 n:,
- dlabudynkóvmicsżłili!łjednorodnmychblialiacży.h 400brj
o
b)
iDim ią §'mkość itifu d2ialki]
dlabudy,kdvni€gkliy.hjednoiodżim}ch\roIno5toją.yćh
dla bud}o*óy nń,lta 3}ch jcdiolodż
v zak*ie pmmdów i ]§k
§
'ś,
onrcżoĄtb 5ymbolami ]oMlv, ł9ifil:
D Bbla si. lokźlizcję
a) bldyikó\rmi.s,łaliy.h Nićlo}odzimy.n,
b) bMynkołgażoryd,,
d D.r*incównziem0wh,
d) sić.i i uz,dxń intaFukury kŃii.Tej,
ł dlĄłełĘtarĄ
D dojść,doFżów j mjejs. po$ojo\!ch]
) doPus-Z sie aóo{hn i§bjrjr.j zbudo$}
20ń,
żagospod o§óia.erenu,
m €rcm.h
z nd]iwoścja jej pżebudo|f, rczbudov iadbudoY}
,ł.h w njj,iej5ej ńbwll.]
ł NthsĘłskżź,jJiiżgoaodJuni.ttnu]
a)
b)
]ri€ -bldoły zgodij.
'nepźelaacalne
§lkaźnik inEn$§Tości abudoDi
ż rysuiliem
plau,
,iaśsyńaliy I,20,
ry j0%]
maksn.lnaDowi€Bch0ilabud
d) nii imaliy udzk} prccd § polvkPchi j biololicmi. ..yii.j
d
.]) 6bla
a]
b)
o
d)
ł odiksieniu
do
połćBhni dżjalk]
budoql?ne,] 10%l
ż§dy:Jćuo\ania i Dłańeny p6jckiołanyclr b!d]Tiów:
ńakś)fa]i! sysokóść budrira mi.szkab.go łńiorodzimego
]r §T u4lkole lub nieułko\e i ni. q,ięc.j ń]ż 15.0 f.
5Ę
- .ely
kondr,gnej! iadżienną
podPnfnein bu,lyiku ńićśzrdneeo, prł czym pozionl p.neru mkł- srluo}vaj m
łysokoścjnkpżekea.]ąaj l 0 m md pozioń.ń trciu,
nak§} ft d n, u śókd( b!d]iik! g,idoł.go ikłĘśjniż5,0n,
1j'!dop[-Z
d]a bud)nku mi.śżI2lićgodacĘ sfume dW lub li€loę,dó\rg
o nkĘlćiiu ł'
dopuszca sie
e) ,lk budrTku g.Bżo\.go d Lr,,l\U_ lubj.dióspłdołą dop[-Z sĘ dehy p]Ekje,
ł ł prryadlu pu.bldo*y ] ńzbtdoĘ, islije,]3ej ZŃdoły dopusaa sĘ achNei.
§ Ió,
ishiejłftj
e)
h)
dopuv.Z się dobMołmie budyŃu geżoł.go do btrdyiłu nnszialmgo,
dopBrcZ się ioknliźcje geł podreńiJth lub mdren)cb ł obĘbie kub ury budynra
l
poĘ.n dachó\y:
, I-*l
p:]:]]].:Ir
drchółka,
m.tiaĘ ińilując.
dacndłkę jub irne tadr,.ine hddj3]t
l)
ł
r)
r)
j)
Ghr! sir lołr[z.j.:
a) budrnkó{nFsuNaliyćb
b] obńkó* iirrenb*icl,,
4 bud}Tkds,g ażo\o.3ospod -rcl,j
d)
e)
ł
ń]ii.ł.lr
iuadrd
intr,ŃuktuD €cbni.aej.
do]ść,doj.zdó\ i mcj]c polojoq}thl
dopusaa sji lok[żację iuDkcji Niupł.] zł]qarej z dzńłahołĄ mlni.ą o }rcnej porriłżcid
5i,.]
ni.pźkĘ.ająej 50% pdtiż.hnitrĄrloĘ bldr ół]
źkiaj. 5Ę lokalizcji dlĘ ł$rTęfuJ-.h]
dóptrv.z sĘ Zcho\a0ie nBi.ja,.cj Zbudsry z iŃżi*dcja
jej przbudoD, rczbudoĘ,. nad]rudoqf
pźy aśoso},iitrpłaneEów okrcśion].h y njihjyej uchq a]e]
u§a]a sj9 yskóźiik] zeospod o§,mia&fu!]
a) ijęź.lf,r.Z]ne li] eab do\] zlodnis z rysuiłieo p].i!,
b) nakż ]okaliżmji ?].nkjinoirclrj io$}.h budrnłdł mi*zraĘclr § odk8{oś.iiie vi.ksżi tro
l0 m od nieP..,ltraml c] ]iiiizrb!dol9,,
wśkraik itrteDs) łiościabudo\]:
'
d)
ą
6)
budoyli
,
miOima]ny 0,0l]
mak§ym
i! po\rie[d|li, ablLdoLl} -
40%i
ńiiimahy udzhł prceitdYy poYi.dui biologi.Ti€ .ą
btdołkNj r5%i
ii.j
w odni
syluo\"iia i pł,nEq pĄeko9.n}ch bud] nkjł
maks},miln.§sokośćbud]nlumi.śzra]negojćdnomdziutgo nre§ię.€jniżll),0ń,
nxk)Tńlia i.óa kondrcm.ji d], budynia miesżk!]iego dłie kondyen!.jć iadzk]nne, Y l)m
podd!§ż. U4rko§e lub nieużyIkoLt,
dOpB-Z sĘ podpimjcżeni€ budyih njeszka]nego, Pźy.łmpozion pan. należy §yimłać fi
Ę$ko!.i ijĘ.z.kBcz]ąej 1,0 ,i nad pozjoB.ń trcnu,
un9la śje Z$dy
o
b)
a
d)
]€
l)
q)
h)
])
mak! ńilm łysoko!ć obiekfu
m
\
obńki.go ikłieEjniżl0,0n,
ń.ksJ-n tł},sokoŚĆbudyila 3ffiórro eolpodarc*eó-iić \Yitcej dż 3,0 n,
mak]DaLE\fŃLóśćblddvlimlni.ł-.h nie9kejij'2jm.
dl, bUdiILa niesż*alnegó dlchJ- $mne dNF lub łnlospadost o nach}leniu ]0' - 4j'j dopllżcża
lukmy i okna daóov.
m-lubjednospadoł.,
d]r obclfu inry€n6łie9o i bud}
ł pqpadku pż.budoĘ- i lozbudo§y Ńnnjaej abudo*Y dopuszcz sĘ Zchdńii. iśhiejąaj
sić
j) dop§.a śi9uśltóMnie §oliovojąego budyŃu g8iaźo\o eospodarcćgo od dopu§Zz sjl
dobuółlii. buĄ,i]o gżżoło.coJpodNZgodo bud]Tla ni.nkah.go lub obi9kfu
k) dopuyca
l) pokIie
7)
]oh]n j. s3mż w obębc rabafury btrĄ,ila ni,Ązklnego,
dlchów] d hó\'ką md ii}y jmiiująe dachórYke lub jnn. Mdy.yjne
się
usbla 5Ę minimlnr pol
in-hi]c
i) i3lł.mch ]Ł\,1, :FJ{,
Pfu.rćlioYamj dralki bodowlmej:
4Fnr,
9
ń
9Ł\1. ]9&\1, ,10ŁM,
dialy
4j&V
W akrsie pa]uńów i $sk
§
'7,
onżcanych
$hbolm j ó]\rNru, 7MN
,) Dsbl, sĘ lokź]iucję:
.) budnkdł ńieśzr2by.h iednorcdzimxh ż dopEzbnm n Ń.ji Bługo$tj.
b) budynkjł Eługorych,
o
ą
e)
budpłół9nżoło.go§pod*.a.h.
si€ci i użądzeń ńnBhkUry t.l,ii.nej,
dojść,dojadów i mi..]sc
ponojo\ch!
ż) ałmje sie lok.iiaji dńg ł,łOmznrh!
ł dopu,§a sĘ ź.ho* i. ishiejącn zbudry
,l) §6k
J)
się
z ńóriwoścĘ jej
pź
wskrźjiłizgospodło,vadh ćreDu:
b)
Yskaźnikiitisyłnoś.izabudo}y:
o
d)
ć)
D
minimalny - 0J 0|
maks)nalńapo*ieźd,iiZbudo§f -40oĄ
n*synaln} udżnł pó]rićęńii u4lkołej funk jiushe.riej, bldynłumkyka]nyn 50%,
fźłsymalnapołiezchnia budynrtr głdoło 3o:podrtzgo - 70 n',
minimalny udżr31pm.eilov} połj€mhni biologi.ak czy E w odnk sieoi! dó powiłz.I i&hłki
budo .j
30%i
u.ldy snuo{ ia i panmdry prcjekoMny.h budy*óv:
mkynalT$}$kośćbldrnhń].szklftgojednorodzimeeo ni.wię@jiiżII,0D,
miks}m.lna liczba Loidy$!.jj dla buĄTłu ńć§,łdtreo jednmdzimego tzy kondrglacj.
Uśbla sĘ
o
b)
o
d)
o
D
g)
h)
])
j)
nrdne n
" \Drpoddóf,7\-o_€],b,,fl
,,\oqe,
mlksyńllia łrsokoŚĆ bud)nku udugow.eo Ńe wĘ.ej niź l 0,0 m,
maksymalna ]i.zba toDdygikji dla budy*u sfugołćeo d\Yk kondygnrcj€ nadzi.ńi., ł rym
podd ze u4rko\k lub tr]eu4tkoł.l
dopstź sie podpnńi4Ąjo bDdyiia nhvkalneso i Elugokco, pr4l cąe pozion pan.d n,].ży
srtuo$?ć na
ni€pżeka.aje.j 1.0 n nad poliomćń tćmu.
"}sokoś.i
ń,ksymalia *}sokośćbudynfu głfu ło.gospod cćgo -ńn łi9d iiż 5,0 ą
dl. budynku nies.kaln.go itdugoyego d.chy śnóme dłU,lub *ielospadoq€ onehylciiu 30'
b!Ąńla głażoso :ospod!rczcgo dthy d9!_ lub jednospadorŃ,
w prłladku przebudonf irozbldol,y jshĘącej żbudosy dopuśz.a sir ucho{a.ie ishie.jąej
dla
dopBaz
się ns)t0oqrnń \olnonojąago budyńłu gai&\ro-sospodł.Zgo
oż dopN-ź 5Ę
dobudo}Jnje budynku [email protected]ło,gosponźEzego do budy u frj.§zkali.co lub ushgołćgo,
dopusżła sĘ lokd iż ję glM ł obĘbie kubafury budyŃU ni.vk,lnego |Ub ululoweco|
k)
l) poĘ.ie dachół: da.hó{ka, ń
ł
eńa\ ii fują.e d&bó$,kę ]ub jnne tadycyjie ńd*iary
Nhla się pŹ]mety pfuj.r.błsć] dzialłi bldo*lane.j]
3) ilinimalTpowi*.hiię]
,,,, .ń,
ru, 4]MNrU - ó00 mr,
..\ U l-W
U
'000^
,-:jll]i'U.ri\$]]l] 2ji,.
§ t3, w akl*ie pa]md]jY i }5k
oaezoiy.h slmbohmj l2U, 33U, 5IU, lju:
l) unta si. lolź]ia.j€:
a) budrTkdLt uługó| y.Ir
b) buĄtrkół giiażoło ,gospoenł.h
c)
d)
ą
ag6pódarcMiia
tfiq
m t{.n&h
płkitrgóv iŁiemnych.
sieci i
użad-ń iin,śhltryt.blicnei,
dojjq do]óżdnv
i
nkjsc posfujsr}ń]
p?" g.) p-rłs żi, e .o00n:
ł doPusaa §Ę ż.h \!nie khie]r.ej abudoq1 z moriłoŚcja.]e.j pż
i}?b ł iiiiejstj uchM]e;
ych v budynkrch ushgouf.hi
a) dopus-a się alhowej. khi.]i
5) cbb śi9 Mk;biki zaeospodarcsani..erenu]
3) depźkxzhe i obdyąaj ć rini. abudoq zgodiie z ry5unki.ń plaiq
6)
b)
y5k,źnik intn§y"iościzabndo\}:
o'
nak,nalńipowicrzchnia zrb olq a0%,
miiindny ud,n} proęitotr] poyiezchni b]ologi.aie cąin.j v odni4j.nh do po{kżchni dzia[i
budolioi.j
30'/"i
a)
b)
o
o
p
.md.y prcj€klołliych budyiłół
marrfialia §!!okość bud) Ńu uslueoyego - ii. yi-E njż 11,0 m,
n,ł.},m,Lns licżba koidJ-enacj] dla bud],in! udugosteo dłie kondygna.j. nMzkn,ną ł ĄT
poddsr u4rko$€ lub nieużyllow!,
n pań.u.at€ł snuołai ia
dopusZasje podpnrni.zeiie b
ł}$k si ikp*knę.jrej l,0 m md pozion.m trcnu,
dla bud],ilx mlugowe9 ed) §tóń. d$a, |ub Y]elospadorro o i,.by
uśBla sĘ Zsady s}tuo\ranja i
deh} plaskn,
96żolvo-3o5podrń-go dshy d,]a_ ]ubj.di8pdołe,
prąprdla pżebudo[l, j mzbudo§y isfrc]ą*j abudo\r1 dopus-a sĘ
d]a budy0ku
' v
') lomy drchu,
g) poĘcie drchół snońr.h:
,.
§ 19,
v żh :i€ pfu.tóv
l)
ż.hołffieishi.nej
da.hóskĄ matljaly imitują.e ddLó$*ę iub nme fudr.y]n. ,mt ń3ły
i,roi".or,,e
o
k1,o mllJe' 300, '
j ł§klaikół ksnaho\*nia abudol} olaz źgospodam$,mia EEiq ia Ercnie
Ńbh sĘ Lok8]iację]
r) budrTkó! uslurcĘch.
b) b.,ł*ółńi.*k.lńy.b j.dtro}od"]niy.h.
ą bud}Tkółgdowo.goJpodł.z.eo.
d) pa*iRgówiŁi.try.ll,
]l 4kiż]j: sll hl]la.jj!]]:l.L.Ń:j1:;(\.lr
o
|l
\ :,lii
!].2.i:ł ],]ż:kki:ji]l.j ].l]l]:l
i
o
h
vJkdniki a3oĘod oslDDtftnu:
niepźełnca]n! i obo$iizujqe ]inie abtrdołt zgodn]e
]§Ł.źijkintensy\rnośc]abudoĘ]
uśa]a sĘ
4
b)
o
d)
J)
v nini.]§tj 8chłaleI
-
z rysu^ki.m plmu,
maks9a]ny - 0,30,
minima]ny 0,10.
ń.k§.ma]fi povieBhnńabldo§) 40%.
minimlny utjżial ploentoĘ po$i€ż.hii biobgnaić cz}mej { odii*ńi
j
budo\rlan
a9dy
30%i
po}ieEhni dziatki
jp
a)
b)
o
dóp$ra
d)
ą
ł
jOÓ
dl. bud)nku unugo\*go inieszlalń.go daclry śrcme dłu lub łielosPlddłeo n hyledu
45r! dopu9.u sĘ dachy plski.j
dl3budriia g !fuło,gospodezgo dŃhy dn- lubjćdnGp,dol€,
ł pra?adku przebudo!- i rozbudoq ishjejrcej abudoĘ dopos,a sĘ a,hoNmie istikjacej
n
pol,Iig &cbórr §mn:rh] drclró§,ir,
,fu\ać
s]fuotrźnia
sĘ Pódpiqiic}lie bud}*u B]Jeołego i mt9rrrnego, pr4 czr n pożion paderu
ia ł}sokojci ińpźkn.Zjącej 1,0 ń md pdhńń bfi]]
r 1,o
c o,.n,
ń
łia]y ńjlują.ć
o/ sj :o,oo,
L
ri
dechó$,kę ]ub
w akftśiepam€n,jw i łsk3r kdł kszbho\rada abudó§} oEz
oa biy,i sr,nbohm l:!o]
1) usblaśi.]okdia.ie:
a)
ą
o
o
budJikół us}u,go§}.b
o
fuŃcjj oś!,iaBi łychołanń
2) dop$ra
sje
ńfjs.
a.ho§,ai€
Mdycyjne
ńdłidy
Zgospodarcłgnia tg€nu,
m trcde
łd z obiekhni toMąsźcyn|
bonk Ęońot^ch, kond]r bnoty.h oro pk.óy ab3*
sn.i i !ź,dz.ń jnlióiffkury &.biicaej,
doj.ć. dojźŻdóv i
iii,
iakży
ŃOn:
§ 20,
dla
dzie.i,
po{ojou]rh!
isinejąć.j Zbudd\r z noźliwokią jlj pź.budołt,rozbudol§,. mdbudon}
ch ł niiićjgej uchMl.i
{skaańi agó§Podlio\}ani. eren!|
iićpnćkraca]ne ]jii. Zbudory żgodnn z
\§kźnik intdsyYióś.i ,&budo\):
uśdla§Ę
a)
b)
o
d)
a)
do
amgiyprcjekbwaiychbud)trkół:
ńals},m]]na 9.-5okod budy]ra t§lugo]Ego i mksz*aliegd - iie vĘ.ej nn l 1.o ń.
n.ks)Talna liczba kond{nacji dl! budynru sfugoł9go i nieszkalićco duie kondygimjr
uśala się
r''
3)
u
rysui]riem
thn]
-
minińalny 0,10,
m.kś)n.LnapDqnżchniaabudov! 40yo.
minjmlny udziaI pm.entorr! polvićź.hii bjololj.aic .ąnej
ł odii§i,niu
do poNigrżchi!
dzh]kj
budowkmj
'0%!
i pelmen} prc]ekoHn:ch bldJnlów:
uśilr3Ę ż9d} s}r!o\,ii,
o mls}m.]na lFkośćbl,d) iióv _ ii. v ę.ej niz l5.0ń,
b) n.ksFdm li.zba koody9&ji .a€ry kóndygnejg nrdzlefuą y l)m póddave użtlko§e
i.|'l!:iotr]]|: ] l] r:,, .r ].ż o!]t ]fui
d] d-D 5tJir dlu" b !:!]].rrd
]Lb
e)
},plapadku p*Ńdoqr i mżbudoł] nfuiejąEj abudorry dopusa, §i9 a.hoMii. iśhjejąq
fomy d!.bL
pokrr.i€ dehók nrómydl: dkhó9k, m $irl_! jJ,,jfując &chó\lĘ ]ub jJne bM],.yjie nłdbry
l)
1) mkaaje5Ęachoł i.ishkjeegob d}nkukościola\Ta.źobkklamilovł4sącyni;
']
])
J)
j)
ż,ruun §i§ ]okźUzcji mr*j abLddry]
dop§ż,a śjelokaliac]ęi
a) śn.ii un,dTń infm$rukury lechnicT€j,
b)
dojlć i doj3zdóv!
u§źb sĘ qskaźniki ago§poda] ołania trcnu]
a]
b)
nnPżEłfualne lilG nbudoly żgodik ż Ą$Dlień pl,ńU,
*śkaliikinEDs) Moścj abudo§
.)
d)
makl\tJia polrie[d,ni. nbudo\ry - ]0%,
ńinindiy ud,ial pro*nlo\, Doyi.ź.hni biologicaje .zymej
ł odniesi.niu
do
poYie.Tbni dżia&i
budovlarej -ao%j
Bbla
a)
b)
sie
]pAmdly btrd},Ńó$
nhiejrcćj zaŃdołr kościola }TŁ ż obićkmi loq3Jł9ą.y. zdopus-zmi€m
asdy $ruo
achoql0i€
,{ż!]kie pF€
ańi3
Pży obnk6ci
Ll}imlgn]a Uzgodnienia
z
ilh
wGlkopokkim voje$ódzr]m
(ontnwtorem Z.brrkó{j
§ ::- w zlrcsie pammenów
i §łrźiikó\l l,*bho\*ib abudo\} daż agospodm*mia tnu, ia
ierenrch
|) 6Bh sĘ lok3l]żację:
0 ob kklół produkqjĄ.h. skladó " i n lgl4nóy,
ą budpió[email protected]ło.gcpodł.ą.h,
.) Ftingó}r mziemych,
o
o
r)
3)
a)
0
9
zi.l.ninohrnej,
sjeci i
dńg
urądz.ó inlfustuklury EdmicTej,
ł.lsitDych,
ój!ć, dojudów i Di.jsc posb]oĘth;
fulEuj9 §Ę @liz.j-" zieleni iólt}jnej ia trciić 59P zgodnie z rysu.kiem p]anu!
dopusaza śiradloł.nk ist.iErce,] Zbudo\r} z ńorl]łościąjej pftbudonY. rcóudony, i.dbudo$?
pr4 aiosołdju p&ametół okeŚlony.h w triii.jślj uciwlle]
Ushli sĘ $skaźniki
a)
b)
ago§podłołliii trcnu]
nieprżettru ln9 inie zlbldorry
]*k źnik ńtńsy§ioś.i ab!do§J-:
5)
dojażdołtj iub hkalnn]
pmen} prcjekbnay.h budy0nó*:
fiźłsyma]na§sokość bud},Lów - ńi. łi{.j trż 1j.0 m ż dopuYż€ni.m ł}ź§ych elem€niół
usbla
ł
§i9
4sdy s}fuosaia
teńnicaych
b)
dopNTu
o
i
łysokóści tri.pnekrcują*j r0,0 ń,
,,0
ń md pozion.n
tftiu,
pokĄtie dehórr nrcńych]
ó) 6bls
d
hó\,k, m {ń}y jfiifują.. dańóYĘ
śĘnidna]na poyieĘdnie plojgkóYhćj dzia&i budoyiamj
w aki§j. plrfićtóu i Mkż?nikÓ! ksfuhołania abudoĘ old
])
])
u n
drchystońed{u lub wjeiośpad oNe o iach}]ńju 13ó - 4 j'; dopuslz si9 dachy ph5], i.,
y pĘladku pżebldo§ i rczbudo*y cinie]ąej Zbodo\}y dopEz4 sĘ zchosźDie khi€j{ej
e)
l)
pan
sie podpn{jcanje budytrtół, plzy czyn porom
niepźk-lają&j
o
d)
§ ?3,
iakŁrydzi,]Pibple do 0aw.nil dk dl€ bezkmrlu&]i p*biegq
0*u połiqznb ż drcgm dojJzdo9-mi ł$nęha)fri albo ż dsgmi plbli.r]Ti kksy
2 ooo
lń
nme
fudr)jne m *i!b
mr,
Z
uśala si9 lokaliację|
!)
b)
o
d)
o
0
d
obnktós prcdukq]nlch. skladd\ i ńagażynół,
budrl*ół usługoĘth,
buĄTkó*gldowcgspodarca.h,
prkjigół naie Dyd],
sie.i iużd,eń iŃżśfutlury tóinóej]
d6g§NneM,y.hl
do]ŚĆ,
dojazddł i nnjs. ponojo\l-.h|
doP!§az się zr.hoM0i€
ishiejser abudoły z dożliwościąjej prcbudo$!, lozbDdov}, nrdbudo§y
nr,.h { iiin]śĘjmh*de|
Ush]e sję łskaźn]kjża_lolpon&oMnja trcdu]
o
iiepr*lalcz]ne jńi. zbtrdo*}
$skajjik inEisylYo oł] abudo sJ-]
o
o
ńakrfalia połieżdun zbldovr - 40%
ninjma]iy ldzi.l prcne$1 povi.ż.hii bjologlcaie .ąnńej ł odinsiedu
budo*lilej 30%,
b)
ą
do
połiembni dzialki
pmmehy dróg ł$rnętznrćh:
- iak
i!§,Ęcnia d]a dróg bezkńqrua.jipftbi.eu.
Mku połiąania z ,lrogami dojźdo$lmi {eMęhayńi albo z d6g3ni publicżnymi k]ay
E,dżielenia pl&u
do
dojazdorcj jub lokali.j;
.1) 66h.j§ A9dy śltuo$żiiaipameą pńjekto\by.h budJTiów:
a)
fr*synarna ĘTokośći]udynków - iić
b]
dopuł.- śi.r.i!P|N\i.ż.ii. b!dj,nkół, i4 ..fi lo,ioł pd.el
ni:oz:lr&ańt 10i, !]d F,iitm.łfrq
dań!nro tdu
g p}4p?d\u cE!5!J.\\r j lo,lldDqy islnc.]:.:j abddón-l dop ż.a si€
o
d)
łĘej ijż 12.0 m .
', l,p-rm. "j4.Ę ś0,,
dopBz
ad t5i.
śhi.k.:j
ą
fomy dmh!;
poĘci. dehó{
poĘcjo!t;
n
stonych] daciósk,
p,ón
$ńl} imjiujie d.óówk9 lub ii09 fadycyjn, mal{i'}y
t.rfj
"l^
Umqb,e
,000n
agospodarcłaja ercnu, oa
§ 2ł, w aŁrói€ pafuŃów i łskżźn
omaĘoiyńsymbokmsoaru:
mli^je sie Zclrowmi. ishiejąry.h budynkó, łchojącyc]r w skrad
uą&oi.i ł lófiie p ra kĘiobnzo\kgo;
) akŁujc śĘ]ol€liżrc.ji nołej abudoi}
]l doDfi-a :i9 lok!L]a.i9]
a) boiśk spońołych onż pkcóN ab ! dla d.i..i
b) sieci i użądzćó iilisfukllJy lftbni.aej,
.) doiśądo żdów i mkiś.po§o]o\-ch]
ć
l)
4) Bbl,§j9łsklaikiugospodamł ja tE ,:
ą iieprćkrca]ie lńić abudorLy zgódiić z rysu,*jem
b) Ękaźjik inti§yłiol c] abudo s}:
0
d)
5) Eb
4
naksyma]ni porrbź.hiia u
ninin,rny udziił prc.€ntosy
budo§y
plJnu,
30p,{,
poNi€żchni
biologiri. .4tiej ł odn
s)fuołJik i pmnerry bud}ieó\r|
Zdrełżiie nhiejąaj ab0do$! &JpolD
, 5i9 asady
objellańi iołsłszą.ymi
b) $ekie pB.3 pży obkkl&h Ęnagrją uzcodnniia z
(on*s,
§
tćdi.
Wie[opolskin wojerródżłin
oidn Zabykóv,
5, u Zktsk płJmnół i\skirikó{ aeospod oymiaEi.id, ia temch oaeZiFh synbolmi 5]zP
]) dopw.Z sie ]okiM.cję
o sncii ądłń infi il*iuD. bónicTej,
b)
)
dojśći dojazdół,
obiekół mrlej ehj€kfuryj
i*M]e sĘ u!rcużdzDie zk]cn] trźdżonejo chańlkfu d.kotryjiyn
.)
3) uśdi5i9 niiin9liy
§ 16,
w
Z}Bk pa]
l)
r)
i
połi*.hDi b]o]os]ćłi. cłtrćj \y odlksnnju
{tkźn]kół Zgospodmłania tfuu, m tEna.h ofucany.h
ihnją{_qo
do po]rierżchni
§ymbolmi ]9Zc:
BblosĘ]okaliucję:
b)
)
etów
udzial plocćilo§!
oż Z.hoy n
si.ci iuŹdżeń i],Fafukury E.hinmej,
ójść, doj&ół i niejsc pNojoĘń!
ópBżżmie a.ho{ania ishiejaej abudó]r/ . ńó2|iło.ciq jćj pn.budoły, mzbudo*r i mtlbudoĘ
0
nrlh w
]*kirih Z,gójl.JF\i6 L!!r!:
i) ntre.-lcn! i. r]dj.2]!u3o|) ż
b) lsirżi k intm) \M!ni -btdonl
smia sj.
nńi.jsa:jmh$!h
dlr bud},nkjy
prcjekfoł
),chj
o
d)
1)
mrk§yńdiy
ńiiir3ltry
0.30,
0,0l,
m*s)malna po$ież.htril Zbudory _ ] 0%,
mjiimdny Udżial prccln.ot! powk.zofui bio]ogićaie
czrej v
odiiesien]tr do povi*zchni dźialki
Ńdołlarej _1r/"]
asdy łto§lnia i |'ańćł.- pmjektoymych bud},n*ół:
nsłsynalna Ę$kośćbudyŃó\ - nń *i-ej niż l0,0 m.
6ia]a si9
4
b)doDusasiepodpnĘi.zeii.bdJ.!kjł,PEt.łtpozjompŃrn
ni.pże}Gczją*l
1,0 m
brciq
iad pożiomem
o da.hy stome dwu lub łi€lospadołc ó n{hyleniu 3ó a5'!dop.g.ż 3Ę dehy plźskje,
d) ł pĘ)padłU pżebudoq. i .d,budołr ifui.ją.ej ZbudoĘ doPsaz się a.ho!si, isdiehej
l
e)
§ 2r. W
formy dlcbu.
poĘtjg
Nbh
a)
b)
ą
się
i.l} imifują.e dańóvkę lob inić t,dycyj,e matiab
3] Nhrl
1)
5j
lokliTcję
aLle ogodoq}ch,
sićci i
ulądań iinaEuknLry E.hnj.a.j,
dojśći dojizdoLri
2) dopB4a
iv
nd
nmmyd drchówka
zkeśiep am.tów i łsk
|)
§ 2s,
dachów
sĘ
Zchoła e khie]q..j Zbudoly zńoriwoś.iąj€j pE.budoly.
ych v niniej*j lńrĘ].]
śĘyskźźiikiza:ospodło§aia
teń!:
a)
b)
niepmkĘddne linie źŃdo\r 4odnic
]Hkaźiik jiteryłnośc]abDdo$}:
d)
milim.liy udział pmenlo$l poq,i*!.hni biologi.łi. .zJTn€j
u§ala sie żaady
łfusl i. i p.nn€tr
z
rczbudd$!, nadb|doĘ,
Ę,suiti.m plau,
ł odni*ieniu
do
prcjeko}ar,.h obihóv,
łĘcj niż
ń,
oM.hylsiu 'ot3ó 45';
o
b)
d
arludóĘ - nić
maksym]na łyśokość
d)
poĘci€ dachó* śhnychdrchóyka, ńddialy ińirując drchóNkę luh inń. Md},rjne
B6h
dopuszca się &chy ph9kići
drchy§rómedwF lub}relospadd\e
w pńFdl prżebudotr} i mzbudo*t isrni.ją@] Zbudosl dopu.z.Z sĘ Zchowanje iśhiejąej
śi9 niiimalnąpoqi.ż.hii!
prcjekbyó.j dzialkj
]oo
Zkrajesielokalia.jiabud r},
mo ,,,ż,rlok4 Z,n,
a) śi.,ii t.Zd:eń iin6auhl1 b.hjiaej.
bJ coj!ć jdojiżco\.
ńat
ary
ńj.
ź,łiscp metów i łskżżnikółZgospódłosa.ia.*dq ia cHrch oaezon}.h
l)
:,
połi€fuhii d'l]ki
lynbolańi 3?Ws,
ńil,j3chiĘk,!],]
i) iopu,q,śi.$!§\ida .zć]nljL:-ł!Ejo.htk 2..eb?qir}ioizói!k6l
\
odniesi,Dn,
do połi,ż,lrni
.j
,]) tr*la §Ę minim:ri! lJzia|p ok
§
]9.
v
żairesi. p
ańdńł iskraikdLv aeospodeoś ia teERu, naercia.h ohluonych s],nbolmi23R.
l) Złaje sĘ lokaliać]
6]R:
xhudół),
2) doPE-a s'e lokrM..je:
l) sisi i Medań in smltry Ehii.n€j.
b) do]śćjdoi,żdół,
uksie pańm.róu i
§ 30. W
i
usk
oam,on$h q mbol']n a5w, 64w:
r) ufula sĘ loka]iż.j9:
2)
j)
l) objektóy budo*l.n) ch z\iąanylh ż ruił.ja lg6u
b) si..iiuądćńńfó! ltryiecb caej,
o dojść,dojazdóv j ńic]sc pośo.]oĘ,.h]
dopuszczńj. źchoMnia isbiejąc.j abudo\ry z nożln]o&ią jej
ł nńie.]s*j
i],ch
eh\rżk
Uśdla sĘ wskżźOiki ago5Podiloi mia tlenu:
o
b)
o
d)
4)
- uopatzii€
Eh]a
b)
.jepżekr&ali. liJ e TŃós} zgodnje z D§trikien
\§kaźnik inti.yłioś.iabldo§l
m
aksyma]n,
polrieź.hn Zbldorrt
pl
si€
ej
,0%;
z§ady snuołsiia
i
dla
j
u,
dnałłibudo§Jń.j - {%,
.łmej ł odni*ieniu
do
poyi.rclui dzi!łkj
płm.Ę pfoj€ko*mrh buĄŃół]
nf r i'i ś,0n,
dopusżra sĘ podpi{trjczede obiellów,
prł cz_lm
poziofo
.iePEk ćającj 1,0mmdpozion€mE€,
c) dacby *bDe dq,u. rub ynbsp,do\€ o nichykniu l3'
d) ł plaladku pżebudorry j lo,bldo}y n r.je..i ZŃdon.)'
9
ildbudołt
budrl*óv pioj.hłatrych!
pżb!do\], rczbudory
iu do poq,jsżci i i
w odn ksi€D
ńiiimalny udzi.l prcEn.os! po\,i.źclni biologi.hie
bMoql
ł Wdę,
pokyie dŃhów nbmych: drchółlĄ
n
pldru ialeł srdołŃ
ńa
ʧokóści
dop6z*a sjr źchowmie isńnjąc.j
ialy imifuj{e di.hówkę lub ine ftd).)ijn.
ń
tri&ł,
RozDzI^L3
rź.Oisykoń.ółe
jediodosych oplat, o j*kh moya q d, 36
u(4unrsYzdlia]7ńaM20031,opknoyaiitriagospod ola.iupż6fufryn|lj.Dz.u.żŻalżl.pa.647ż
§ 31.
)
U§hLa
db
sĘ
trcnół Uo, t
i
n,,
U^
zPru. żP, zc, ZD, ws,
§ł Tń.!ńo: Bh]Jł Ll.htl'! \:
tr h\ł i.ńić]ś.o§.qo p]axi ag.\r
P
PU
(D
xj{ ]:ó:Oclj F!d)
G,
l0óo,
KD-L, KD,ą
cmii)
KoŁ-l
(Dx
szlto$o }kśxok.żLołó
§ ]3,
!.by ł spnłk iil'ie]sżegopki! sdlodzr\
!ż!dołrm §lojeqódńi §,E]łopo]5ln9
żJ.i€ Po ur]\u,i§ ]a JĄio,r
dĄaogl§oji].j
\L
Dziedku
UZASADNIENIE
Do UclJwAł-Y RĄDY GłINY KoŁĄczKowo NR xxlv469/2013
z
B
splanie:
dlia 2ł,05,2013L
phn! zlgospodlro§ani! pźestźennćgoterenu osie.tleńgcgo
miejscos,ego
rvsi
Kolnvkolro
MierŃoy_a plan zagosnoddo\ania p,eśuennego lerenu osiedleńczeeó wsi kolacżko§o
op.aco\€ny
zoslał zgodnie 2 Frż+ńamj:
Ush§]Z dńia 8
poz I59l
z
nrarca
]990I o s loźądżcBminnrm (j,Dz. U, z200l L Nr l42
pón] zn).
Usiał! z dni!
27 ]narc! 200j r, o planowaniu
(tj.Dz U ż20|2, P.z.617 zpóźn
^n.).
Rozporzqdżenia MinislB lnfiistNktLtr,
ż dnia
i
żaBospodarcrvariu prżeslrzennyn
26 sigIln]a 200]
i. w
§pswie
\ynagarego ż.kresu Fojek$ ńiejsco*.eo pldu zagospodarowa|ia Prżestizeme8ó
(Dz, U. ż 2003 r. Nr 164 poz, ]587).
Rozpoźądenia l,IiniśIa InftNlrukfuyż dDia
12
kwiebia2002 r.
rY
spralvie
saruŃós
iechnicznych. jlki]n po{inr) odpo$iadać budynki i ich us},ilLoNmie (Dz, U. z 2002 r,
N! 7j, !o2.690
Uslaq z
_
Z
późn, zm,),
dnia 27 k\ietnia 200l r, Pra\o ocnrony środoRiśka(,i. Dz, U. 22008 L
Nr 25, póż I50zPóźn znr,).
Rozporzqdzenia Rady Ministró§,z dnja 9 lisiopada 2010 r. rv spravie pżedsięwżięó
noEąc}ch znacząco oddziallvać naśmdo§nlo (Dż, U. z 2010 r, Nr 2]3 poz, ]]97),
U§ał! z
z2004
r,
dnia
]
lutego 1995
Lo
oclrronie sruŃów tllnyclr
i
leśnych (Ij, D2. U.
Nr l2l, poz, ]2óó z!óźn, żm.),
Uś.\ryz dnia 2] ]ipca 200] r, o ochoDie zabylkóW i oPiecc nad zb)tkani (Dz, U
z200] r Nl l62,!oz,1563 żpóźn z,n ),
Ust.sy
z dnia 16 klvictnia 200.]
r
o ochronie przyródy
(lekśjednolitv Dz, U, z 2009 r
Nr l5], poz, ]220 z późu a!.),
-
UstiNyzdnia l:lnirc! l98j
Ń
r, o
ldistlło}€j hspekcii smilmcj {q Dz.U,220lll.
212. poz, 126] z późn. Zn.),
Usta§y z dnia 7 ljpca 1994
L PE\o
budornane (1j, Dż, U, z 20]0 l., Nr 24].
poż, ]623 z późn, znr,).
Uslawyzd!i.2]sierpnial997logospodarcenieruchonościani(tj,D2,U,ż20l0r,
\I ]02.poz,65l
z póżn, żnr ),
Uśa§l2 dnia 2l
ned
l93j l. o
drógach plblicfuych (t,.j. Dz. U, ż 2007 r,
Nr
19,
Usiairf z dnia ] paździeńika 2008 r. o udosiępnióiu infomacji o śŃdos,isku i jego
oclmlie, udżiale społe.zenśwaw ocbronie śrcdowjska orź o ocemc! oddzia]yweia
!a łodoyisko (Dz. U, ż 2008 r, NI l99. poz, 1227 z !óźn, m,),
Pra.e md plmen $,1kofuo lv oPdcnl
o
Uch]ł€]ę
Nr xIII/78r0l2 Rgdy cńiny
Kolagzkoso ż dŃ. 7 luteco 2012 L lv spB[ie PĘy§tąpienia dó spóżądtnia niej§cołeBo plm
1eFńu osiedleńcego w9i Kola.zkowo,
zagóspoddó§aniaplzesrzeMego
?ld
żawie.a częśćlekslo§ą. grai.żnq oraz rozstlz},gnięcia, Plan nie narusza ustaleń
sndilm uNmnko$,ań i kicrunkć§ 7agospodarosania pźestzemego 8niny Kołaczkowo i jeś
żgódnt pźepiśmiodrębnyni, cżymościfomalno_Pnwne dokmentome są w sloźądzonej
dokumeniacji pnc lianhlycznych.
Pmjekl plmu nżrsk.l poz!]wn.l opnric komhji urbanisryczno_architekonicznej
w
q, dniu
od t? grtrdbi,20]2 r. do 15 n.rca ż013 L Udostępniony byl do opinii
uwzgtędnienicfi ustaleń ań 17 pk1, oraz ań,25 ustls,y o llŃoteiu
dniach
iuzgodnioń
z
izalospodmwani p]zesIlzem]m Do ]rrojektu planu spóźądżono prógnózę łlbMl ustaleń
planu na dochody \łasne i rv}latki sniny złiąza|e z realizacją inłcs§cji z zakesu infmstnkluly
tchnicznej, kióre mlea do zadali §ła,r]!lr amjn},
v
dniach od 22 mlrca 2013
i
do 16 lr$ictnia 2013
Lw
siedzibie Uźędu Gniny
KolacrioNo prcjekl planu byl §_a]ożony do publiczńćgó wglądu łraz 2 Fngnózą odtlżiab$,ania na
ślodowiśkózgodnie z dt. 17 pkt 9 uśa\}o plalowmiu i zagospodarowaniu prueslżcnnym oraz
z_lodnie z an,
j9
i 40 usta§), z dnia
j paździcmika
2003
r
ó Ddoslępnimiu
inloma.ji
o środo*,isku
i ieEo ocImnie, udżiale spoleczeńs(ua \, ochonie śtodowhkaoraz o occnach oddzia]yweia M
nodowisko NBz z moż]nrościąwnoszenia uwag do 30 LTi.tnia 2013 r,
lV dnnl ri kBictni,2013 r. zóireizo",eo dyskusję publiczrą md puriętymi § PDjekcje
FloBro,|. odd/Ll. raj i_ ,3 Jodo\ i,lo o/,r'ilhjfl
Do prcjek! plłnu §,Ąłożoleso do pub]icznego §elądu i udosĘniónego
pk1lIr
oddziab\€nia
na środo\łiskonie
Po ucns,aleliu planu
prcz
pźepismi pra§n i publiklcji
\
2 prognozą
§niesiono u\iag.
Radę Gmin} Kolac2kó*o uchvala
doknnentacją pRc llanistyczn}clr Zośfuiepż[email protected]?na §ójewodzie
2
WŁ
staz z zalącznikmi oraz
§ ceh
oceny ich zgodnośći
Dzienniku Urzędoi9m wojewódż\,a wielkololskie8ó,
lub]ik cja w Dziemiku Uźędoł,y!wojęwódz§t wiekopolgloęo obęjnie tlk§t pbnu
simowiący ti€ść
lchwły, część3Eficaą
(r ĘmgŃ
mzstzĘnięoia si.nołĘce Ztą@i}i do
e
]
jr
ś
l
EB
§o
li
]
xo
=B
!
zalągnik Nr
2 do
Uchmły Nr Łralvł 692013
Rldy Gfuiny Kołaczkowo
RozsTRZYGNlĘclE
RĄDY GMINY KOŁACZKO'WO
rczpltĘcnb
ury.g Yni§ionych do $ltornnćgo do [email protected] wA|łilu Droiektu
mi€jsmłego planu zagospod.rołania pż4tfunn€go
Kol.czkoło wBz
z
terenu osie.tlćńc.go
proglozą oddzi,lywmi! n! środołislo
Na poótawie ań, 20 ust. ] U§la$, ż dnia 2?
naĘa 200]
llanoyein i żagospodmwmiu
cnin, Kolrczkowo rozstĘyga @
r, o
[email protected]żfnayń (Ij, Dż, u. z2al2 l. poz, ó41 z późa. zn-) Radn
Na podstawie rczstrzygnięcia wójta Gniny Kołrcztowo z dnia l0 ńaja 2ol] l,
brału lwag do prcj€kiu
wi
ł śpńwie
miejscołego planu zagospodtrort.nis pź€śrż.nnĘo §yIożonego do
plbliczneso wglądu vu z progaoĄ oddziabYa ! na środowisko w dniach
od 22 t]ma 2013 r, do 16 kwietiria 2013 r oEz ł olaesi€ ich składmia lvyaaczonym do dnia
10łM.m J l0lj -,,nierc/smea..ćo,mlobieic\lo.Tarrr3
Rady GDnry Kołaczkowo
Znlrunik Nr
3 dó
I
]chlvż]v Nr
rxrv/ 69ź0
]
]
1
Radv Gninv Kółac7kówo
RozsTRżycNlĘclE
RADY GMINYKOŁACZKOWO
o
sp0sobie realizacji żlpfulnrch
*
nie$cowym ptanic zagospodar0vani.
puostżgnnego tcronu osiedleńuego w§i kola.zkorro iNresł-cji z z.kre§u
infr!§truktury tochnicznejt które należą do z!d!ń łłlsnychgniny onz
za§adności ich tin!nśnn dni,
Na podsa§ie arl,20 !Ń ] usla\l,z
dli!
27
narca2003
r, o
pllnosŃiu
i zagospodaron"nnl
pż*llćDr}nr (,j, Dz,l.], 2]011l. poz.611zpÓŻn. zn.), an 7 ust, l pkl ]ż i 3 uslas,a z dnia
8 dca 1990 r,o senorządzie gminnynr (tj,Dz,U, z200l r,Nt l42, poz, l59l zpóżn, zn,)
iuśaslżdnia2?sicrpnia2009roljnlnsacnpublicżnych(D2,U.Nrl5?,poz.i240żpóZr,n,)
Rada cfuiny Kołaczkoso rozślżYlaco msteDu]e
§
1
, sposób realizacji żaFisanyclr
], żapjsBle
$ nriejsco§l,n
\Y
pllnie nnvesĄ,cji z ż.łrcsuinaasaukuy techni.dej:
planie agospodeowmia pr-strżemego terenu ósiedleńczego §§j
K.]aczkos! inNeś}cjćz zakres nriaśnłfuytechnicaej. kóE
l)
zak$! budoĘ nlfrasrnhĘ tecbnichej śd,,Ul Ei i de c, ove o,.,,i. I c]c|,1ococ.9e)(fu q,
inNesi)cje z
2) in§sircje
j)
na]eżą do
z
z.łFsu k. uńikacji
zadu
asnycn gminy
sieci rYodociqgoŃj, kmaliżacji
projektoRane drcgi publicae klasy lokalneji
ijjwNlycje §!fuaeajae \lkupulubplżejęciaod innyćhpodnriolóN projekto§aredlo€i
pŃlicme klasy l{rkllDcj omż poszerżenie istni.jąc]ch dróe publicżnych do parametós,
}ynaeay.h przepisańi od&bnymi lączna lo$ieżchnia gruntós do puejecia na cele
publigzn€
2,
§lnosi ok,
ll
360m:.
ln§dsl}cje le będą realiżo§d. w nasqjując\ sposób|
])
zgodnie z plżepisanri pLarva njatclialncgo i finmso$,ego R
2) za podsta{ę
iyń zatre§iej
pźięci. taliżrc.ji Wyżcj ł}znaczonych żadń. którt
naieżą do zadń
wlasnych sanoŃć będą zapis, vielolelniej Prosnoży linmsos,ej GDiny
Kola.zkoł!;
3) ohBśloi€ leminóy pźysĘpieniEi a}ońEnia i€sliż,.ji tych z.{tań, uśalon€ będzie
wedłu8 kryt€liów izsad pPyjętych pźy konsruóWniu vieloletniej Poglbży
limsowej Gminy Kołaczkowoi
a) inwestycje €alimme nogą być €tapowo w Zleżnościod wielkości §odków
pżemcmnycb na iny€stycj€.
§
2. zóady fimowania
technicaej, Itiót nalezą do
żapiseych w Plmie inwestycji z załtsu in{raslrŃtui}
?adai yłsnycn gminy, żgodde z pr&lisMi o finmach llblicaych.
Finbswfuie inweslycji Ędui€ odbrw!ć
l)
się poprż9z:
wydatki ż budźetu gniny,
2) wspólnn owmie środ&MizeMęlźnyni, pollEz
a) dolacji Unii Euopejshej,
budżer gminy w
ramćh n.in,:
b) dolacji smoiżądu woFv5dztq!,
c)
dotlcji i pozyczek z lunduzy celov)llr.
d) \rdylow ipoĄ!/ą bó1l ot,)cĘ
e) imycn śódków z€rvnętraych,
3) udż,l ilwesto!ów w [email protected]śowiu w rlmch poiomień o chdałlerze cywilno_
pmMyo Iub w fomi. par1nestM publicżno"pywabego ,JPP",
Rady
Gńńy KoŁczkoM

Podobne dokumenty

Treść uchwały 3.08 MB pdf Pobierz

Treść uchwały 3.08 MB pdf Pobierz _ Mvnkdht, ół abl,d$!r, mi.9kmiołej yieloród,jiićj i zrmieszktria óioms.co. _ RM j,k dk trcń]r ubŃd,y 3grcdoqej, MN/U, UłfN jak d i tj cióN mieszkaiio*o,usługo\ych. Uo jir dh kŃł żsi.anych - n,lyn ...

Bardziej szczegółowo