szansę - Ewydanie

Transkrypt

szansę - Ewydanie
WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY!
grudzień/
styczeń
2014/15
www.eurostudent.pl
RAPORT NUMERU
FMCG
BRANŻA WARTA UWAGI
PROGRAM MENADŻERSKI
W GRUPIE EUROCASH
RAPORT SPECJALNY
DAJ SOBIE
SZANSĘ
ODKRYJ SWOJE KOMPETENCJE
IT – BRANŻA Z PRZYSZŁOŚCIĄ
WWW.AKADEMIADLAMLODYCH.PL
PARTNER STRATEGICZNY
DaJ sOBie szaNsĘ – ODkrYJ
swOJe kOMPeTeNCJe
AKADEMIA
DLA MŁODYCH
www.akademiadlamlodych.pl
„AKADEMIA DLA MŁODYCH” TO NOWA INICJATYWA, MAJąCA NA CELU WSPIERANIE LUDZI MŁODYCH
W ROZWIJANIU UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH W ICH MIEJSCU PRACY ORAZ ŻYCIU PRYWATNYM.
E-LEARNING
Dr HaB. JerzY
rOsiŃski
psycholog
zarządzania
AKADEMIA
DLA MŁODYCH
WARSZTATY
bezpłatne szkolenia
ROZWIŃ kompetencje
UZYSKAJ certyfikaty
PRZEJDŹ ON-LINE
AK A
YCH
OD
R
Realizowane w jej ramach szkolenia mają na celu
rozwijanie kluczowych kompetencji, niezbędnych
w życiu zawodowym oraz wspieranie rozwoju osobistego i społecznego. Szkolenia łączą zabawę
z nauką, zarówno w trakcie warsztatów, jak i szkoleń
e-learningowych.
JAKICH KORZYŚCI DOSTARCZA
AKADEMIA DLA MŁODCH?
Akademia dla Młodych pomaga w rozwijaniu
kluczowych umiejętności, poszukiwanych przez
pracodawców: umiejętności pracy zespołowej,
twórczego myślenia, rozwiązywania problemów, wytrwałości, pewności siebie i efektywności osobistej. Szkolenia zostały opracowane
przez zawodow ych ekspertów i realizują najważnejsze cele edukacyjne dla młodych ludzi
je
nc
zw
te
ro
i
Umiejętności transferowalne war to rozwijać
w sobie niezależnie od w ymarzonego zawodu.
Wspó łcześnie trzeba być nie t ylko gotow y m
na prace w zawodach, których jeszcze dziś nie
ma. W trakcie swojej akty wnej pracy zawodowej zmienisz kilkakrotnie nie tylko pracodawcę,
ale i najprawdopodobniej wykonywany zawód.
Stąd tak ważne są kompetencje o uniwersalnym charakterze - zestaw twoich osobistych
narzędzi do użycia w wielu miejscach pracy.
www.akademiadlamlodych.pl
y
Ponieważ rozwój jest szybki i trudno przewidzieć perspektywę wykraczającą poza 2-3 lata,
kluczowe staje się naby wanie takich kompetencji, które będą miał y zastosowanie w różnych dziedzinach, na różnych stanow iskach
pracy. Współcześnie kompetencje te nazywamy umiejętnościami transferowalnymi,
czyli właśnie takimi, które można przenosić
między różnymi miejscami pracy. To choćby
umiejętności związane z pracą w zespole, komunikacją, kreatywnym myśleniem.
D
MIA L A MŁ
DE
s z ko l i m
Zaczynając studia możesz nie wiedzieć, kim
będziesz. Dlaczego? Bo Twojego zawodu może
jeszcze nie być na r ynku w czasie gdy podejmujesz decyzję o wyborze kierunku. Czy 10 lat
temu ktoś słyszał o pracy w charakterze moderatora stron na portalach społecznościow ych,
o kreowaniu marek w kampaniach wirusowych,
czy pracy rzecznika prasowego poprzez obecność na kilkunastu forach dyskusyjnych równocześnie. Zapewne nie, a to przykłady tylko
z marketingu.
ija m y ko m
pe
POMAGAMY MŁODYM LUDZIOM
W ROZWIJANIU KLUCZOWYCH
UMIEJĘTNOŚCI, OD KTóRYCH
ZALEŻY ICH PRZYSZŁY SUKCES
przy wykorzystaniu materiałów szkoleniowych,
opracowanych przez Tesco z myślą o własnych
pracownikach. Studia przypadków pokazują
praktyczne wykorzystanie umiejętności w miejscu pracy.
Z interaktywnych warsztatów i ćwiczeń można skorzystać na stronie: www.akademiadlamlodych.pl
reklama
AKADEMIA DLA MŁODYCH POMAGA ROZWIJAĆ UMIEJĘTNOŚCI
W PIĘCIU KLUCZOWYCH OBSZARACH
Wiceprezes Zarządu
Współpraca
Pomaga:
Zrozumieć, dlaczego nie można doświadczyć współpracy bez zrozumienia innych.
Temat 1: Rozumienie innych
Rozpoznawać typy osobowości oraz zrozumieć, jak
prowadzić dialog z różnymi osobowościami.
Temat 2: Współpraca z różnymi osobowościami
Tesco Polska
Rozpoznawać cechy charakteru, które pozwalają budować trwałe relacje oraz pokazuje, w jaki sposób je
wykorzystywać do budowania najważniejszych relacji
w życiu prywatnym.
Temat 3: Budowanie relacji
budowanie własnego wizerunku
Pomaga:
Zrozumieć, dlaczego pierwsze wrażenie jest takie
ważne oraz jak zwrócić na siebie uwagę.
Temat 1: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie?
Zrozumieć, jak pewność siebie ułatwia nam komunikowanie się w różnych sytuacjach życiowych
Temat 2: Pewność siebie w komunikacji
osiąganie celów
Pomaga:
Zrozumieć, jak ważne dla sukcesu jest samo wyznaczanie celu.
Temat 1: Wyznaczanie celów, aby osiągnąć sukces
Podejmować decyzje i osiągać wyznaczone cele.
Temat 2: Podejmowanie decyzji
Zrozumieć, że nie da się zarządzać czasem. Możemy
za to zarządzać sobą w czasie i ustalać priorytety.
Temat 3: Zarządzanie czasem
budowanie wytrwałości
Pomaga:
Zrozumieć, że można poradzić sobie ze stresem
i dzięki temu utrzymać dobrą formę.
Temat 1: Radzenie sobie ze stresem
Zrozumieć, czy zawsze warto być elastycznym oraz
jak reagować na zmiany w sposób konstruktywny.
Temat 2: Reagowanie na zmianę
Zrozumieć korzyści wynikające z pozytywnego podejścia w obliczu zmian i trudności.
Temat 3: Przezwyciężanie trudności
od pomysłu do realizacji
Pomaga:
Zrozumieć, jak inspirujemy się nawzajem do bycia
kreatywnymi oraz jak dzielenie się pomysłami pomaga we wdrażaniu świetnych pomysłów.
Temat 1: Dzielenie się pomysłami
Zrozumieć, jak dzięki współpracy rozwiązujemy
problemy.
Temat 2: Rozwiązywanie problemów
Czesław
grzesiak
Stworzyć własną wizję przyszłości, w której wykorzystamy nasze najlepsze umiejętności i będziemy się
świetnie bawili.
Temat 3: Korzystanie ze swoich umiejętności
Jako firma zajmujemy się przede wszystkim handlem
detalicznym. Od 20 lat jesteśmy obecni na polskim rynku, aktywnie uczestnicząc w działalności gospodarczej
i społecznej naszego kraju.
W ciągu tych 20 lat staliśmy się jednym z największych pracodawców wśród przedsiębiorców prywatnych – zatrudniamy dziś około 30 tysięcy pracowników w 230 miastach na terenie całej Polski.
Wśród naszych koleżanek i kolegów są osoby w różnym wieku, w tym pokaźna, prawie 7-tysięczna
grupa tych najmłodszych.
Mamy zatem doświadczenie i wiedzę nt. tego, jak są
oni przygotowani do podjęcia pracy, czego im brakuje,
co sprawia im największe trudności. Wiemy także, jakie
oczekiwania mają dziś pracodawcy wobec osób wchodzących na rynek pracy. To przestrzeń, którą chcemy
i możemy wypełnić. Praktycznej wiedzy i kompetencji
najlepiej uczyć się w środowisku pracy, my zaś tę wiedzę
mamy i chcemy się nią podzielić.
Po drugie, zawsze byliśmy społecznie aktywni,
a idee społecznej odpowiedzialności biznesu są
wpisane w strategię naszego działania. Świadczy
o tym choćby 12 lat konsekwentnej edukacji dzieci
i młodzieży w ramach programu „Tesco dla Szkół”.
Dysponujemy badaniami, które pokazują, że potrafimy upowszechniać wzorce zachowań w kwestiach
zdrowego odżywiania, ochrony środowiska, jak również marnotrawstwa żywności.
Zastanawialiśmy się w Tesco, co możemy dzisiaj zrobić dla naszych klientów i dla lokalnych społeczności
i społeczeństw, w których pracujemy. Jesteśmy firmą handlową, więc bardzo ważna dla nas jest walka
z marnotrawstwem żywności w sklepach, domach
klientów, a także troska o lepsze i zdrowsze życie
i odżywianie naszych klientów.
Jako trzeci obszar naszej szczególnej aktywności
wybraliśmy zaangażowanie w tworzenie nowych
możliwości dla młodych ludzi – naszych koleżanek
i kolegów, ale nie tylko. Tak zrodziła się inicjatywa
powstania Akademii dla Młodych Ludzi – Akademii,
w ramach której dzielimy się naszym doświadczeniem i wiedzą, aby odpowiedzieć na ważną społecznie potrzebę, jaką jest rozwój młodych ludzi, budowanie ich kompetencji, a w końcu zwiększanie ich
szans na rynku pracy.
Trzeba podkreślić, że nie jest to wiedza o tym, czego
oczekuje się od pracownika sieci handlowej. Naszym
celem jest nauczenie kompetencji, których od młodych
ludzi oczekują polscy pracodawcy, jak np. umiejętności
współpracy, budowania własnego wizerunku, osiągania
celów, wytrwałości, dzielenia się pomysłami.
Dlaczego to robimy? Ponieważ obiecaliśmy to zarówno sobie, jak i społeczeństwu – na forum nowych Idei
w Sopocie; bo udało nam się stworzyć dobry, ciekawy
program, którym chcemy się podzielić; bo jako rodzice
widzimy zagubienie i frustracje naszych dzieci. Mam nadzieję, że nasz program pozwoli te frustracje zmniejszyć,
a młodym ludziom pomoże odnaleźć właściwą drogę.
231
raport
Fmcg warta uwagi
branża
Tekst:
Wiktoria
Osenkowska
Rynek dóbr szybko zbywalnych rośnie w siłę. Jego wartość z każdym rokiem szybuje w górę,
a pracodawcy z tego sektora wciąż poszukują pracowników. To dobra wiadomość dla
studentów niemal wszystkich specjalności.
FMCG, branża dóbr szybko zbywalnych, jest uznawana za najpotężniejszą branżę na rynku. Nic dziwnego.
To, z jednej strony, ogromne centra
produkcyjne, wytwarzające setki
tysięcy produktów codziennego
użytku: artykuły spożywcze, chemię
gospodarczą, kosmetyki, artykuły
gospodarstwa domowego. A z drugiej, miejsca, w których te produkty
są zbywane: super- i hipermarkety oraz dyskonty. Wartość sektora
FMCG w Polsce w roku ubiegłym
szacowano na 211,6 mld zł, w tym
roku rynek wart jest już 223,5 mld zł,
a prognozy nadal są optymistyczne. W 2015 roku wartość rynku ma
wzrosnąć do 235,1 mld zł, a w 2016
– do 247,3 mld zł.
FMcG napĘdZa
ZatRUdniEniE
Tak dynamiczny rozwój branży
oznacza stałe zapotrzebowanie
na nowych pracowników. Według ostatniego badania Antal
Global Snaphot, FMCG należy
do tych sektorów, które od lat
przewyższają średnią dynamikę
rekrutacji dla Polski. – Już same
rozwinięcie skrótu FMCG – fast-moving consumer goods, czyli
produkty szybko rotujące, świadczy o tym, że mamy do czynienia
z branżą, w której podejmowanie przez firmy błyskawicznych
działań jest niezbędne do osiągnięcia wymiernych korzyści
biznesowych. Co więcej, bardzo
duża liczba działających w tym
sektorze przedsiębiorstw czyni
go wyjątkowo konkurencyjnym
ELŻBIETA GOŁĄB
na tle innych obszarów gospodarki. Wszystko to powoduje, że
zapotrzebowanie na specjalistów
i menedżerów w tym sektorze jest
faktycznie dosyć wysokie – potwierdza Agnieszka Niebutkowska, lider zespołu Antal Sales &
Marketing.
BRanża dLa każdEGo
W y j ą t ko w o ś ć b r a n ż y FM CG
polega na t ym, że poszuku-
je pracowników z różnym
wykształceniem i umiejętnościami. Rekrutacje trwają cały
czas zarówno w centrach produkując ych ar t y k u ł y FMCG ,
jak i w centrach magazynowania i dystrybucji, zarządzania
i promocji oraz dużych sieciach
handlowych, czyli super- i hipermarketach oraz dyskontach.
Ta różnorodność powoduje, że
branża jest otwarta na absolwentów niemal wszystkich kierunków studiów. – W firmach
z branż y FMCG zatrudnienie
m o g ą z n a l e ź ć o s o by, k tó r e
chciał yby pracować chociażby w marketingu, f inansach,
logistyce, produkcji, obsłudze
klienta czy działach PR. Przedsiębiorst wa w każdej z t ych
komórek biznesowych nastawione są na zatrudnianie nie
tylko osób z doświadczeniem
i o dp ow ie dnimi komp e ten cjami, ale także przyjmowane
są osoby młode, które w ykazują się pewnym potencjałem
– infor muje Agnies zk a Nie butkowska. Na pracę nie powinni narzekać też handlowcy.
PATRYCJA PAUL
dYREktoR pERsonaLna
tEsco poLska
spEcJaLista ds. REkRUtacJi
nEstLÉ poLska s.a.
Co drugi student ma doświadczenie pracy w handlu, ale co dziesiąty rozważa rozpoczęcie poważnej kariery w tej branży. Czy firma handlowa może więc przyciągnąć
zdolnych i ambitnych i stworzyć im możliwości realnego rozwoju i awansu? TAK!
Jeśli lubisz gry, pokonywanie (osiągalnych) wyzwań, szybką gratyfikację, współpracę
i szczyptę rywalizacji, to w handlu może Ci się spodobać. Zmienność, różnorodność
zadań, stanowisk, miejsc, środowisk. Tysiące ludzi lub tysiące produktów i codziennie coś nowego. W handlu nie ma jak się znudzić. Jeśli nie wyobrażasz sobie
siebie siedzącego za biurkiem – to dla ciebie mamy miejsce. Warunki – lubisz ludzi,
potrafisz się skutecznie komunikować, jasno przedstawiasz swoje myśli i masz serce
(po lewej stronie). Jeśli chcesz być szefem – to u nas najszybciej nim zostaniesz,
a raz zdobyte kompetencje przydadzą Ci się już zawsze w życiu.
Dynamika i różnorodność branży FMCG powoduje, że wybór ofert pracy w Nestlé
jest bardzo szeroki. Aplikować mogą do nas osoby z różnym doświadczeniem, wykształceniem i zakresem kompetencji. Posłużę się tu przykładem Programu Letnich
Praktyk z Nestlé. Zapraszamy do niego zarówno studentów nauk społecznych
i ekonomicznych, jak również kierunków ścisłych, takich jak mechanika i budowa
maszyn czy informatyka. Aby utrzymywać pozycję lidera, branża FMCG wymaga
ciągłego kreowania i wdrażania nowych pomysłów oraz usprawnień, m.in. w obszarze marketingu, reklamy czy komunikacji. Jeśli zatem jesteś osobą zaangażowaną,
kreatywną, z inicjatywą, potrafiącą pracować w dynamicznym środowisku, branża
FMCG jest miejscem dla Ciebie.
raport
KATARZYNA RUTKOWSKA
231
KATARZYNA RUDZINSKA
LidER ds. pRoGRaMów stUdEnckicH i poZYskiwania taLEntów
coca-coLa HBc poLska
dYREktoR ds. ZaRZĄdZania ZasoBaMi LUdZkiMi
nUtRicia poLska sp. Z o.o.
Rynek FMCG bardzo dynamicznie się zmienia. Firmy z branży muszą szybko reagować na te zmiany, dostosowując do nich między innymi swoją strukturę. Ta dynamika
powoduje, że pojawia się wiele możliwości współpracy i rozwoju międzyfunkcyjnego, możliwość zdobywania doświadczeń w różnych zespołach i działach. Awanse
są możliwe nie tylko w pionie, ale także w poziomie – w ramach przejść między
poszczególnymi działami.
Praca dla firm z branży FMCG, w szczególności liderów rynku, jak np. NUTRICIA,
pozwala poznać biznes w szerszym kontekście. Firma musi obserwować rynek
lokalny i międzynarodowy, analizować otoczenie ekonomiczne i społeczne, a także
konkurencję, ale jednocześnie działać innowacyjnie. W takich firmach rozwiązania
kreowane są szybko, a wdrażanie odbywa się sprawnie i odważnie. Rozwój w takim
otoczeniu jest dynamiczny i wszechstronny. Jedynym ryzykiem takiego rozpoczęcia
kariery jest to, że możesz już nie chcieć rozwijać się w żadnej innej branży. :)
– Z naszych obserwacji wynika,
że w f irmach z branż y FMCG
najwięk sza rotacja zachodzi
wśród handlowców. Właśnie
w t y m obs z ar ze najc zęściej
prowadzone są rekrutacje
– twierdzi Marta Makarewicz,
konsultantka Randstad. Sporo rąk do pracy potrzeba też
w działach sprzedaży. – Poszukiwani są key account managerowie, sales managerowie,
a także regionalni kierownicy
sprzedaży – uważa Jacek Olejarz, menedżer HRK FMCG.
dYnaMika BRanżY
Branżą FMCG powinny zainteresować się przede wszystkim
osoby energiczne, które dobrze reagują na zmiany. – Branża FMCG cechuje się dynamiką,
sz ybk ą odpowiedzią na po trzeby klientów. Dynamiczna
branża wymaga specyficznego
profilu pracownika: zmotywowanego, dynamicznego, odpornego na stres, pracującego dla
wyniku, pod presją czasu. Waż-
ne jest, aby pracownik szybko
nawiązywał kontakty interpersonalne, co szczególnie u sprzedawców jest podstawą pracy.
Jako że branża FMCG szybko
reaguje na potrzeby klientów,
także pracownik powinien
w sposób elastyczny odpowiadać na ich potrzeby – mówi
Ewa Słaboń ze Smart HR.
Pożądaną kompetencją wśród
kandydatów jest również
umiejętność podejmowania
szybkich decyzji. – Poza znajomością języków obcych, zwłasz-
cza angielsk iego, któr y jest
obowiązkowy, i wykształceniem
kierunkowym – osoba chcąca
rozwijać się w dziale marketingu powinna mieć np. ukończone studia z zakresu zarządzania
i marketingu – kandydat, który
myśli o rozpoczęciu swojej drogi zawodowej właśnie w branży FMCG, powinien posiadać
także otwarty umysł, zdolność
szybkiego uczenia się i podejmowania szybkich decyzji. Dysponując wyżej wymienionymi
cechami oraz własnym zaanreklama
231
raport
MARTA HINCA
PAULINA WARDAK
spEcJaLista ds. wiZERUnkU pRacodawcY i REkRUtacJi
MondELĒZ intERnationaL w poLscE
MŁodsZY kiERownik ds. koMUnikacJi, dZiaŁ pERsonaLnY
GRUpa EURocasH
Branża FMCG charakteryzuje się dużą dynamiką, z racji tego, że istnieje potrzeba szybkiego reagowania na potrzeby konsumentów i zmieniający się rynek.
W takim środowisku biznesowym w krótkim czasie nauczysz się wiele i rozwiniesz
cenne umiejętności. Przyjazna atmosfera w firmach FMCG sprzyja otwartości
i kreatywności. Zrealizujesz tam swoje pomysły i będziesz pracować ze znanymi
markami produktów, które codziennie trafiają do koszyka zakupowego każdego
z nas. W FMCG każdy dzień jest inny, na pewno nie będziesz narzekać na nudę.
Branża FMCG jest niezwykle dynamiczna. Jest to miejsce dla osób elastycznych
i otwartych na częste zmiany, które są dyktowane oczekiwaniami konsumentów.
Firmy działające w tym obszarze, m.in. Grupa Eurocash, mają luźną kulturę organizacyjną, która sprzyja kreatywności i rozwojowi pracowników. Praca w tym sektorze to
nieustanne wyzwania, które wymagają niestandardowego podejścia i perfekcyjnego wyczucia potrzeb klientów. Doświadczenie zdobyte w tak burzliwym środowisku
z pewnością będzie procentować w dalszej karierze zawodowej.
gażowaniem, bardzo sz ybko
możemy odnieść pierwsze sukcesy – twierdzi Agnieszka Niebutkowska. Marta Makarewicz
wśród poszuk iwanych cech
wymienia też komunikatywność i łatwość nawiązywania
kontaktów.
O pracy w branży FMCG warto
pomyśleć jeszcze w trakcie studiów. Pracodawcy z tego sektora
oferują elastyczny grafik, dzięki
czemu edukację można połączyć
z pracą zarobkową. A im wcześniej się zacznie, tym szybciej
awansuje i zdobędzie wymarzone
stanowisko. Warto też pomyśleć
o stażu lub praktyce u pracodawców z tej branży. Największe sieci
handlowe oraz centra produkcyjne oferują bogate programy dla
studentów ostatnich lat studiów.
Można wziąć udział w jedno- lub
trzymiesięcznych praktykach albo
programach, które przygotowują
do pracy na stanowiskach menedżerskich. Trwają one około pół
roku. W tym czasie firmy oferują
opiekę profesjonalistów i zmierzenie się z zadaniami, z którymi
na co dzień radzą sobie liderzy.
Dla bardzo zajętych studentów
organizowane są także praktyki wakacyjne. Przez dwa lub trzy
miesiące można podglądać pracę
największych centrów hurtowej
dystrybucji. Najlepsi praktykanci
i stażyści mogą oczywiście liczyć
na ofertę pracy. Bardzo ciekawą
ofertę dla młodych i ambitnych
studentów przygotowały także
centra produkcyjne. Staż i praktyka u nich otwierają drogę do
takich działów jak marketing,
sprzedaż, logistyka, HR czy IT.
Centra produkcyjne umożliwiają też rozwój inżynierom, zapraszając do udziału w programach
stażowych w największych fabrykach, produkujących artykuły
codziennego użytku. Można tu
zgłębiać tajniki wiedzy w wielu
działach, m.in. technologii i produkcji, wdrażaniu i rozwoju nowych produktów. A dzięki temu,
że firmy z branży FMCG mają globalny charakter, można zwiedzić
też kawałek świata i posmakować
pracy w międzynarodowym środowisku.
reklama
Wielki
zimowy konkurs
Eurostudenta
SZCZEGÓŁY NA FACEBOOK.COM/EUROSTUDENT
WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY:
GRANNA
PWN
ZNAK
EDGARD
SAMO SEDNO
ONE PRESS
reklama
231
kariera
program menadżerski
w grupie eurocash
Planowanie swojej kariery zawodowej warto rozpocząć już w trakcie studiów. Aby zwiększyć
swoje szanse na wymagającym rynku pracy i zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe, warto
korzystać z bogatej oferty staży, praktyk czy też programów rozwojowych, organizowanych
przez duże firmy. Jedną z takich inicjatyw jest Management Trainee – Program Menadżerski
w Grupie Eurocash. O specyfice tego Programu rozmawiamy z Łukaszem Juskowiakiem, jednym
z jego uczestników, aktualnie Młodszym Kierownikiem Marketingu w Grupie Eurocash.
Co skłoniło Pana do wzięcia
udziału w Programie Menadżerskim Management Trainee
w Grupie Eurocash?
Będąc na ostatnim roku studiów i kończąc okres wymiany
studenckiej, zacząłem szukać
pracy w dużej organizacji. Interesowały mnie głównie firmy
z sek tora FMCG, consultingu
oraz bankowości. Spędziłem
dużo czasu, by znaleźć odpowiedni program i finalnie zdec ydowałem się na programy
menadżerskie, k tóre oferują
inne doświadczenie – w porównaniu do standardowego
zawodowego startu absolwenta. Tym, co zdec ydowanie je
wyróżnia, jest pełne zaangażowanie firmy w nowego staży-
stę oraz inwestowanie w niego
od samego początku. W trakcie
programu możemy liczyć na intensywne szkolenie oraz przydzielanie poważnych zadań już
od pierwszego dnia pracy. Jestem z natury osobą przedsiębiorczą, lubię duże wyzwania
i odpowiedzialność, więc Program f irmy Eurocash bardzo
mi odpowiadał – począwszy od
pozytywnych opinii uczestników programu, przez strukturę
działalności Grupy Eurocash, po
możliwości rozwoju w różnych
kierunkach oraz dynamiczny
rozwój firmy w relatywnie krótkim okresie. Te czynniki przed
podjęciem decyzji o zatrudnieniu były dla mnie bardzo istotne. Podjąłbym obecnie taką
samą decyzję.
kariera
231
Program Menadżerski
Management Trainee
w Grupie Eurocash
Program kierowany jest do
ambitnych studentów ostatnich lat
i świeżo upieczonych absolwentów,
którzy pragną rozpocząć swoją
karierę zawodową z Grupą Eurocash.
Dogłębne poznanie całej Grupy,
praca w gronie profesjonalistów
oraz opieka mentora stwarzają
unikalne możliwości rozwoju!
Dowiedz się więcej na stronie:
www.kariera.eurocash.pl
Jak wyglądał proces rekrutacji do
udziału w tym Programie?
Był wymagający, niemniej jednak
uważam, że był bardzo dobrze przygotowany i pozwolił nam poczuć,
czym jest praca menadżera już na
tym etapie. To było bardzo ciekawe
doświadczenie i nigdy nie zapomnę
pierwszego spotkania z zarządem
firmy podczas rekrutacji.
Jakie były Pana pierwsze wrażenia po rozpoczęciu udziału
w Programie?
Dużo wiedzy, dużo pracy, dużo
nowych miejsc, codziennie nowe
lokalizacje na eurocashowej mapie Polski. W tamtym momencie
byłem w takim okresie życia, że co
pół roku zmieniałem kraj zamieszkania: wymiany, staże, etc. Byłem
przyzwyczajony do podróży, doświadczania i odkrywania, pragnąłem ciągle czegoś nowego,
a program Management Trainee
w pełni mi to zapewniał. Pierwszy
okres programu to były trzy miesiące intensywnego szkolenia,
w czasie którego nauczyłem się
wielu nowych rzeczy, które przydają mi się do dziś.
Specyfika tego Programu pozwala na zdobywanie różnorodnych doświadczeń na wielu
różnych stanowiskach. Jakie zadania wykonywał Pan do tej pory
w poszczególnych działach
Grupy Eurocash?
Po szkoleniu zdecydowałem się na
zarządzanie projektami w logistyce
nowo przejętej firmy w strukturach
Grupy, czyli w jednostce biznesowej Eurocash Dystrybucja (ówcześnie Tradis). Z wykształcenia, pasji
i doświadczenia jestem związany
z marketingiem i zarządzaniem
projektami. Celowo wybrałem logistykę w restrukturyzowanej firmie, gdyż pozwoliło mi to trafić
na burzliwy okres w dużej organizacji i nauczyć się czegoś nowe-
go. Wiedza zdobyta podczas tego
6-miesięcznego projektu przydaje
mi się do dziś i pomaga na każdym
etapie pracy. No i Lublin – miasto,
w którym wcześniej jeszcze nie byłem, zatem znów miałem okazję do
przeprowadzki.
Drugim projektem, z którym jestem związany do dziś, jest Faktoria Win, czyli koncept sklepów
store-in-store w kategorii win. Jesteśmy najszybciej rozwijającym
się konceptem handlowym wolnej Polski, w ciągu roku otworzyliśmy 2000 punktów i jesteśmy na
dobrej drodze, by stać się symbolem kultury picia wina w Polsce.
Pracuję ze wspaniałym zespołem
(zaczynaliśmy we dwóch z moim
szefem, budując struktury projektu od zera, obecnie jest nas ponad
50), który nie zna barier i wykazuje
ciekawość świata. Rozwijałem projekt od samego początku, pracując
nad każdą jego częścią, obecnie
jestem najbardziej zaangażowany
w brand management oraz rozwijanie Faktorii Win, będąc wśród
osób zarządzających projektem.
J es tem b ardzo z adowo lony
z tego, co udało nam się dotychczas osiągnąć oraz z tego, jak bardzo się rozwinąłem. Czuję dużą
odpowiedzialność i oczekiwania,
a z drugiej strony bardzo duże
zaufanie ze strony organizacji,
czego nie uzyskałbym w firmach
o innej kulturze korporacyjnej.
Czy, Pana zdaniem, rotacje po
różnych działach i lokalizacjach
firmy w ramach uczestnictwa
w Programie są wartościowe?
Jeśli tak, to dlaczego?
Oczy wiście, że są wartościowe. Modelowy przykład Management Trainee to osoba, która
finalnie zostaje co najmniej członkiem zarządu. Posiadanie wie-
dzy z każdego obszaru firmy jest
bardzo przydatne na takim stanowisku. Nie trzeba być specjalistą w każdej z tych dziedzin, ale
wystarczy je rozumieć i być bardzo dobrym w tym, co się robi.
Nowe projekty pozwalają nam
doświadczać nowych struktur
w firmie, wymagają rozwinięcia
innych kompetencji oraz sprzyjają dalszemu rozwojowi.
Co było największym wyzwaniem podczas uczestnictwa
w Programie?
Moim zdaniem największym wyzwaniem nie jest pojedynczy incydent czy sytuacja. Wyzwaniem
jest wytrwanie w swoich przekonaniach i rozwijanie własnych
pomysłów do końca, nieugięte podążanie do przodu – nie
patrząc na przeszkody, wierząc
w siły zespołu, realizując swoje
ambicje. Pojedyncze wyzwania,
nawet najtrudniejsze, trwają krótko. Wyzwaniem jest bycie ciągle
nieugiętym w osiąganiu swoich
założeń.
W pracy nie chodzi tylko o wyzwania, trzeba się także dobrze bawić, wykonując swoje codzienne
obowiązki, gdyż pracy poświęcamy znaczną część swojego życia.
Mimo że praca jest tak absorbująca, uważam, że należy znajdować
czas na swoje pasje i wypełniać
nimi każdą chwilę. Moją pasją jest
nurkowanie, do zobaczenia zatem
pod wodą!
Dziękuję za rozmowę.
231
raport specjalny
it z przyszłością
branża
Tekst:
Justyna
Sobolak
W Polsce już teraz brakuje 50 tys. specjalistów IT, a jak wynika z raportu Komisji Europejskiej
„E-skills for job in Europe”, w całej Unii Europejskiej nawet 275 tys. Urzędnicy z KE szacują, że
w przyszłym roku wolnych stanowisk w tym sektorze będzie ponad 500 tys., a w 2020 roku
ta liczba może wzrosnąć do miliona.
Jeszcze nieco ponad 20 lat temu
trudno było sobie wyobrazić,
że może istnieć coś takiego jak
internet. Jeszcze trudniej, że
komputer może być ultralekki i będzie go można zmieścić
w kieszeni, a niemal nieprawdopodobne wydawało się, że wiele funkcji, jakie mają komputery,
przejmą telefony komórkowe.
Dzisiaj to codzienność. Ale doświadczenia z przeszłości uczą,
że świat now ych technologii
może nas jeszcze bardzo zaskoczyć. Pewne jest jedno – niemal
wszystkie dziedziny życia czeka informatyzacja. A to oznacza
stały rozwój branży IT. Już teraz
mówi się, że nie ma drugiej tak
przyszłościowej branży jak ta.
Przede wszystkim z punktu widzenia osób planujących karierę.
pRacownicY piLniE
posZUkiwani
Branża IT, przez wzgląd na swój
dynamiczny rozwój, właściwie
nieprzerwanie prowadzi rekrutacje. A pracodawcy na całym
świecie coraz częściej zgłaszają
problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników. – Branża
IT jest jedną z najszybciej rozwijających się w Polsce. Jej dynamiczny rozwój oznacza, że wzrasta
także zapotrzebowanie na specjalistów IT. W Polsce brakuje
nagroda za social media
reklama
konkursu EBkreator dla grupy pzu
4 grudnia rozdano nagrody w konkursie EBKreator,
zorganizowany m pr zez Ga zetaPraca.pl. Jedny m
z laureatów konkursu jest Grupa PZU, która zdobyła
statuetkę w kategorii „Najlepsza kampania w social
media”. Uznanie jury zdobyły działania towarzyszące
konkursowi Studencki Projekt Roku, którego patronem
medialnym jest „Eurostudent”.
– Sukces zawdzięczamy wielu
niesamowitym projektom, tworzonym przez organizacje studenckie, które poprzez konkurs
mo gliśmy wsp ó lnie promo wać. Najpopularniejsze z nich
z dumą wspieramy! – komentuje Łuk asz Tr zeszc zkowsk i,
Doradca ds. Marki Pracodawcy w Grupie PZU. Efektem konkursu było wsparcie firmy dla
ośmiu p roj e k tów na ł ąc z ną
k wotę 50. 0 0 0 zł o r a z p o na d
18.000 nowych fanów profilu
Grupa PZU Kariera na Facebooku. Karierowy „fanpage” firmy
śledzi obecnie już ponad 58 tysięcy osób.
EBKreator to konkurs dla firm,
którego celem jest promocja
osiągnięć i dobr ych prak t yk
w dziedzinie Employer Brandingu, czyli budowaniu wizerunku pracodawcy. W sumie do
konkursu zgłosiło się ponad 50
firm, które walczyły o nagrody
w kategoriach: najlepsze ogłoszenie rekrutacyjne, najlepsza
zakładka kariera, akcja rekrutacyjna, kampania EB i kampania
w social mediach.
raport specjalny
231
SANDRA JĘDRA
pR ManaGER
MoBica Ltd
Terry Pratchett mówił: „talent określa, co człowiek robi, nie kim człowiek jest. Kiedy
wiesz, kim jesteś, możesz dokonać wszystkiego”. Jeśli jesteś więc studentem lub
absolwentem informatyki, pasjonujesz się programowaniem oraz znasz języki obce,
to Mobica jest miejscem zdecydowanie dla Ciebie. Innowacyjne, międzynarodowe
projekty, doświadczeni mentorzy, zgrany i wykwalifikowany team, profesjonalne
standardy oraz przyjacielska atmosfera – to niezmienna recepta, dzięki której nasi
programiści stale odkrywają swój potencjał i wskakują na „wyższy poziom”.
ok. 50 tys. wykwalifikowanych
pracowników, przede wszystkim w dużych miastach, gdzie
działają największe międzynarodowe firmy. Tam też mieszczą
się centra badawczo-rozwojowe
większości z nich – twierdzi Aneta Kudrel, team leader IT w firmie
doradztwa personalnego People. Najbardziej poszukiwani na
rynku są obecnie: inżynierowie
oprogramowania, programiści,
testerzy, architekci systemowi,
kierownicy i administratorzy projektów. – Na rynku polskim wciąż
brakuje wykwalifikowanych specjalistów, zwłaszcza programistów, deweloperów oraz testerów
oprogramowania. Problemów ze
znalezieniem zatrudnienia nie
powinni mieć programiści znający technologie C, C++, Java czy
programiści aplikacji mobilnych
– potwierdza ekspertka z People.
oBiEcUJĄcE pRoGnoZY
Absolwenci kierunków informat yc znych nie t ylko nie
powinni martwić się o zatrudnienie dzisiaj, ale i w przyszłości. Branża IT w najbliższ ych
latach na pewno nie spowolni,
jeśli chodzi o liczbę zatrudnianych osób. – Według naszych
obserwacji i badań rynkowych,
w najbliższych latach możemy
się spodziewać dużego zapotrzebowania na specjalistów
w segmentach IT – mówi Aneta Kudrel. W tóruje jej Ar tur
Ragan z agencji pracy tymczasowej Work Express. – Rekrutacje sp e cjalis tów IT tr wają
nieprzer wanie, bo światowa
gospodarka w coraz większym
stopniu zależy od technologii
informat ycznych. IT to now y
sektor gospodarki, więc generuje nowe zawody, nowe stanowiska i mnóstwo miejsc pracy.
Dynamika wzrostu jest trudna
do oszacowania, ale z całą pewnością można przewidywać stały wzrost zapotrzebowania na
programistów, analityków, webdesignerów, specjalistów do
infrastruktury, webmasterów
i wielu innych. Niedobór spereklama
HOTELE POLISH PRESTIGE HOTELS & RESORTS ZAPRASZAJĄ
Niezapomniane ferie
w wyjątkowej atmosferze!
Czeski operator kolejowy lEO Express
uruchomił nowe połączenie na trasie
Kraków – Praga. Przewóz obejmuje transport kolejowy z Pragi do Bogumina, a następnie podróż autobusem do Krakowa.
Operator dołożył wszelkich starań, aby
zapewnić wysoki komfort oraz krótki
czas podróży. Przejazd odbywa się na
jednym bilecie pod marką LEO Express.
Do dyspozycji pasażerów będzie należał
bezpłatny bezprzewodowy Internet oraz
prasa codzienna, natomiast ich obsługą
zajmą się doświadczeni stewardowie. Na
pokładzie autobusów LEO Express będą
serwowane darmowe, gorące i zimne napoje oraz przekąski.
Autobus będzie wyjeżdżał z Krakowa
codziennie o 06:27, a przyjazd pocią-
Oszczędzaj rezerwując on-line na www.hotelepph.pl
gu w Pradze planowany jest na 12:56.
W przeciwnym kierunku pociąg wyjeżdża
z Pragi codziennie o 07:06, a podróż autobusem kończy się w Krakowie o 12:56.
Autobus zatrzymuje się w Gliwicach i Katowicach, z kolei pociąg swoje przystanki
ma w Ostrawie i Ołomuńcu.
Bilet normalny z Pragi do Krakowa kosztuje 599 CZK (90 PLN). lEO Express oferuje także bilety first minute za 399 CZK
(60 PlN).
Zniżki dla studentów!
Studenci posiadający kartę ISIC otrzymają
10% zniżki, a studenci z kartą s:)mile Card
(bezpłatna rejestracja) 20%.
Ceny są dynamiczne – warto szukać ciekawych promocji.
Bilety można kupić na www.leoexpress.pl
231
raport specjalny
to w ybrałbym budownict wo
– tak jak dla rosnącego w siłę
miasta potrzeba mnóstwo murarzy, tak wielu potrzeba teraz
programistów, których „cegłami” są linijki kodu. Biorąc pod
uwagę, że ich pracę ktoś musi
planować, a potem nadzorować jej przebieg – zaczynają się
tworzyć typowe dla IT ścieżki
kariery dla analityków, webdeveloperów itp. Jeśli do tego
w i e my, że mias to ni e m oże
normalnie funkcjonować bez
wodociągów, kanalizacji, prądu oraz ludzi, którzy te struktury obsługują, stanie się jasne,
że nieustająco potrzebni będą
ludzie od utrzymania sieci teleinformat yc znych, ser wiso wania urządzeń, etc. A zarobki
są więcej niż godziwe. Dla wielu na pewno wartością będzie
praca pod kierownictwem
doświadc zonego specjalist y
i kontakt z nowoczesnymi technologiami. Dla innych – specyfika realizowanych projektów
i możliwości rozwoju – mówi
rzecznik prasowy Work Express.
Branża pracownika
cjalistów IT jest coraz dotkliwszy i oceniam, że popyt na nich
będzie rósł jeszcze co najmniej
magazyn akademicki
WYDAWCA:
Feniks Media Group W. Ślaga, D. Wajs spółka jawna,
ul. Na Wierzchowinach 1D, 30-222 Kraków,
tel. 12 257 01 51, fax: 12 263 06 22;
REDAKCJA:
Redaktor naczelny: Dariusz Wajs;
Z-ca redaktora naczelnego: Michał Durbas;
Redaktor prowadzący: Radosław Urban;
Współpraca: Bartek Borowicz, Paweł Kawałek,
Piotr Kołaczek, Maya M. Kowalczyk,
Krzysztof Mroziewicz (komentator „Polityki”),
Łukasz Orbitowski, Beata Pałac, Elżbieta Korzeniowska,
Łukasz Pieńkowski, Justyna Sobolak, Adam Szostkiewicz;
Koordynator projektu Praktyki Staże Praca:
Grażyna Jancik, tel. 12 257 01 50, [email protected];
STUDIO DTP:
Kierownik studia DTP: Jerzy Gorczyca;
Graficy: Wojciech Kleszcz, Krzysztof Kusiak;
Dział produkcji i kolportażu:
Krzysztof Chachlowski; tel. 12 263 06 62,
e-mail: [email protected];
MARKETING I REKLAMA:
[email protected];
Project Manager: Grażyna Jancik,
tel. 12 257 01 50, 600 064 711, [email protected];
Project Manager: Marek Czaja,
tel. 12 263 06 61, 600 064 717, [email protected];
DRUK:
R.R. Donnelley Europe, ul. Obrońców Modlina 11, 30-733 Kraków;
ALNUS Sp. z o. o., ul. Wróblowicka 63, 30-698 Kraków;
W magazynie wykorzystano zdjęcia z biblioteki Shutterstock.com.
Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany
tytułów. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruki
z Magazynu Akademickiego Eurostudent dozwolone są wyłącznie
za uprzednią pisemną zgodą wydawcy. Redakcja nie odpowiada za
treść reklam i ogłoszeń. Wydawca ma prawo odmówić zamieszczenia
ogłoszenia i reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią
programową lub charakterem pisma oraz wydawcy
(art. 36, pkt 4 Prawa prasowego).
Grafika na okładce: Shutterstock.com
dekadę. W tym przypadku bez
wątpienia mamy do czynienia
z rynkiem pracownika. W Europie brakuje około 275 tysięcy
informatyków – twierdzi rzecznik prasowy Work Express.
Różnorodność
stanowisk
Branża IT może wydać się interesująca nie tylko przez wzgląd
na optymistyczne prognozy zatrudnienia, ale i różnorodność
oferowanych stanowisk. Pracę
tutaj znajdą osoby nie tylko po
kierunkach ściśle informatycznych, ale i technicznych. Artur Ragan słusznie porównuje
specjalistów IT do budowniczych miasta. Każdy ma tutaj
swoje zdanie, ściśle wytyczoną ścieżkę. – Gdyby znaleźć jakąś prostą analogię z którymś
z sektorów „starej” gospodarki,
Polskiej
gospodarce
brakuje ponad
50 tysięcy
informatyków,
a w całej Europie
około 275 tysięcy.
Do 2020 roku
w całej Unii
Europejskiej będzie
brakowało miliona
wykwalifikowanych
pracowników IT.
Branża IT jest bez wątpie nia branżą pracownika. Różnorodność stanowisk , łat wo
w y to c z o n a ś c i e ż k a k a r i e r y,
opt ymist yczne prognoz y zatrudnienia, a do tego świetne zarobki i kuszące benefity.
Pracodawcy z branży przyciągają najlepszych, oferując im
samochody służbowe, karnety sportowe, pr y watną opiekę medyczną, bogate pakiety
socjalne, a nawet mieszkania,
w razie gdy konieczna jest relokacja. Do tego dbają o rozwój
pracowników: organizują wyjazdy na szkolenia zagraniczne, a nawet f inansują studia
podyplomowe. – Branża IT należy do dobrze płatnych. Średnie wynagrodzenie zależy od
doświadc zenia i umiejętno ści, zwykle jest jednak wyższe
od średniej k rajowej. R ynek
ten jest atrakcyjny tak że pod
względem możliwości stałego
rozwoju. Dynamiczny rozwój
techniki sprawia, że systemy
komputerowe i informatyczne
stale się zmieniają, pojawiają się nowe możliwości i narzędzia pracy. Determinuje to
konieczność stałego rozwoju
specjalistów, którzy chcą być
na czasie ze wszystkimi branżowymi nowinkami – potwierdza Aneta Kudrel.
231
Rozmawiała:
Justyna
Sobolak
Mamy Serce do IT
F irma Sygnity, wiodący polski dostawca systemów informatycznych, każdego roku oferuje
najlepszym studentom możliwość odbycia płatnych, trzymiesięcznych staży pod okiem
doświadczonych specjalistów. O tym, jak wziąć udział w programie stażowym i dlaczego
warto pokusić się o wzięcie udziału w rekrutacji, rozmawiamy z Michałem Lewczukiem,
menedżerem z biura personalnego Sygnity.
Fi r m a Syg n i t y t o w i o d ą c y
polski dostawca systemów
informat yc z nych. N a swo im koncie ma ponad 8 t ys.
zrealizowanych projektów,
zatrudnia ponad 1700 specjalistów i cały czas poszukuje
nowych. Na jakie stanowiska
prowadzona jest obecnie rekrutacja?
reklama
Mamy serce do IT. Sygnity tworzą eksperci dziedzinowi, pasjonaci technologii, mistrzowie
transformacji i ambitni liderzy.
Szukamy ludzi z pasją, którzy
nie boją się now ych w yzwań
i chcą stać się c zęścią f irmy
kochającej branżę IT. Poszukujemy przede wszystkim następujących specjalności:
• Programista Java, .Net, baz
danych, aplikacji mobilnych,
• Inżynier oprogramowania,
• Analityk Biznesowy,
• Konsultant ds. Wdrożeń,
• Tester,
• Architekt Systemowy,
• Projektant Systemowy,
• Kierownik Projektu,
• Administrator Projektu.
Czy na pracę w Sygnity mogą
liczyć wyłącznie doświadczeni specjaliści, czy swoich sił
spróbować mogą także osoby wchodzące dopiero na rynek pracy?
Sygnity bardzo ceni sobie współpracę zarówno z doświadczonymi specjalistami, jak również ze
studentami. Prowadzimy Program Staży w Sygnity, skierowany
do studentów uczelni technicznych, kierunków informatycznych
i pokrewnych. Program realizowany jest w edycjach: zimowej
i letniej. W ramach Programu
oferujemy studentom pasjonującym się informatyką możliwość
zdobywania doświadczeń przy
innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie projektach,
pod okiem doświadczonych specjalistów, w bardzo przyjaznej
atmosferze pracy zespołowej.
Wszystkie staże są płatne i trwają trzy miesiące. Najlepszym studentom oferujemy możliwość
zatrudnienia lub przedłużenia
współpracy na elastycznych warunkach. W ramach pierwszej,
letniej edycji Programu Staży
w Sygnity przyjęliśmy na staż 40
studentów, 28 z nich znalazło po
stażu zatrudnienie w Sygnity.
Jak studenci mogą zg łosić
chęć udziału w takim Progra-
mie i jak przebiega rekrutacja na staż w Sygnity?
student otrzymuje informację
zwrotną i ofertę stażu.
Program Staży w Sygnity skierowany jest do studentów
kierunków informat ycznych,
którzy mają, tak jak my, serce
d o I T. N a s t a ż e p r z y j m u j e my studentów już po drugim
roku studiów. Liczy się przede
wszystkim pasja, zaangażowanie i podstawowa wiedza teoretyczna. Realizacja projektów
informatycznych jest dodatkowym atutem.
Proces rekrutacji rozpoczyna
się od w ysłania C V p opr zez
stronę http://www.sygnity.pl/
kariera/oferty-pracy. CV sprawdzane jest przez rekrutera
Sygnity pod kątem spełnienia
podstawowych warunków rekrutacji. Kolejnym krokiem jest
krótka rozmowa telefoniczna
z rekruterem, podczas której
chcemy poznać doświadczenie
i plany zawodowe kandydata. Po rozmowie rekomendujemy studentów do spotkania
z menedżerem. Podczas tego
spotkania menedżer sprawdza umiejętności techniczne,
znajomość konkretnych technologii c z y jęz yków programowania. Krótko po rozmowie
A co dalej? Jakie obowiązki
w ykonują stażyści w firmie
Sygnity?
Każdemu stażyście w ramach
P r o g r a m u St a ż y w Sy g n i t y
przydzielony zostaje indywidualny opiekun – menedżer.
Jego zadaniem jest efektywne wprowadzenie studenta do
organizacji, zespołu oraz zadań projek tow ych. W pier wsz ych dniach stażu opiekun
w y znac za zadania do w yko nania oraz spodziewane efekty tych zadań – do osiągnięcia
podczas 3-miesięcznego stażu. Zadania te rozlic zane są
co dwa tygodnie lub co miesiąc. Na podstawie oceny wykonania przydzielonych zadań
menedżer podejmuje decyzję
o dalszym zatrudnieniu stażysty. Każdy stażysta po zakończeniu stażu otrzymuje również
pogłębioną informację zwrotną.
Podczas całego stażu studenci
współpracują z doświadczonymi pracownikami Sygnity, korzystając z ich rad, kompetencji,
umiejętności, a także znajomości klienta i jego biznesu.
Mamy serce do IT
Sygnity to wiodący polski dostawca rozwiązań
informatycznych. Od 1991 roku oferuje systemy IT dla
kluczowych sektorów gospodarki.
Pasjonująca praca - pracujemy nad różnorodnymi,
ambitnymi i kompleksowymi projektami IT w kluczowych
obszarach gospodarki.
Rozwój - dysponujemy najwyższej jakości wiedzą
i kompetencjami oraz doświadczeniem w zakresie znajomości
branży klienta i nowoczesnych technologii IT. Otwieramy
przed pracownikami szerokie możliwości nauki, rozwoju
i wszechstronnego doświadczenia.
Niezależność i komfort pracy - w naszych pracownikach
cenimy autonomię i swobodę działania. Oferujemy elastyczne
formy pracy. Razem tworzymy przyjazną atmosferę i kulturę
pracy zespołowej.
Realizujemy projekty w obszarze:
bankowo – finansowym
telekomunikacji
publicznym
paliw i handlu
detalicznego
energetycznym
platform
dziedzinowych
23
490
8000
1700
lata wśród liderów rynku IT w Polsce
mln pln przychodu za 2013 rok
zrealizowanych projektów
specjalistów
Jeśli:
•
•
•
•
masz serce do IT
jesteś studentem ostatnich lat studiów informatycznych
lub pokrewnych
interesujesz się programowaniem i szybko się uczysz
lubisz niestandardowe rozwiązania, jesteś kreatywny i
samodzielny
Z nami zyskasz możliwość:
•
•
•
•
pracy lub stażu w jednej z czołowych firm branży IT
zatrudnienia po stażu i długofalowej współpracy
podnoszenia kwalifikacji i zdobycia ciekawych doświadczeń zawodowych
współpracy z doświadczonymi specjalistami
Rekrutacja do Sygnity
to kilka kroków:
Aplikacja na
www.sygnity.pl/kariera
Rozmowa telefoniczna
z Rekruterem
Pytamy o:
• twoje doświadczenie
• umiejętności
• znajomość konkretnych
programów
Rozmowa z menedżerem
Praca lub staż w Sygnity
Więcej informacji na:
www.sygnity.pl/kariera/oferty-pracy
Dołącz do Sygnity
i twórz z nami nową jakość IT
231
kariera
kariera na bank
Tekst:
Beata
Pałac
Wyniki ostatniej edycji badania Pracodawca Roku®, przeprowadzanego przez organizację
studencką AIESEC, pokazują, że branża bankowa jest tą, którą studenci kierunków ścisłych
uważają za najbardziej perspektywiczną i z którą pragną związać swoją karierę. Zawód
bankowca od lat kojarzony jest bowiem z prestiżem, zaś praca w tym sektorze wiąże się
z podejmowaniem wielu wyzwań w międzynarodowym środowisku.
Z danych Komisji Nadzoru Finansowego, przedstawiających stan
z maja 2013 roku, w sektorze bankowym pracowało aż 174 tys. osób. Kariera w tym sektorze daje szerokie
spektrum możliwości: specjalizować się można nie tylko w zakresie obsługi klienta, analizie ryzyka
i inwestycjach, ale także w obszarze szeroko pojętego doradztwa.
Aby rozpocząć karierę w bankowości, warto mieć ukończone studia
kierunkowe, nie jest to jednak warunek konieczny. Niejednokrotnie
wystarczająca jest edukacja w ramach kierunku obejmującego takie przedmioty, jak: matematyka,
statystyka, rachunkowość, mikroi makroekonomia, podstawy informatyki oraz język angielski.
Branża bankowa jest otwarta jest
na studentów ostatnich lat studiów,
którzy poszukują pracy w sektorze
usług i łączą w sobie doskonałą
umiejętność komunikacji ze zdolnościami akademickimi. Charakterystyka idealnego kandydata
obejmuje dobrze rozwinięte umiejętności organizacji pracy i myślenia analitycznego, komunikacji
interpersonalnej (zarówno ustnej,
jak i pisemnej), a także umiejętność
realizacji zadań indywidualnie oraz
zespołowo.
Ze względu na szeroki zakres zadań w tym sektorze, istnieje co
najmniej kilka ciekawych ścieżek rozwoju. Typowa ścieżka kariery w najbardziej popularnych
działach związanych z obsługą
funduszy inwestycyjnych – analizami inwestycyjnymi, księgowością funduszy, wyceną papierów
wartościowych, obsługą instrumentów pochodnych, zabezpie-
MAGDALENA MARDOSZ
MaRkEtinG and EXtERnaL coMMUnications
statE stREEt Bank GMBH sp. Z o. o.
State Street Bank Polska istnieje w Krakowie od 2007 r. i zatrudnia obecnie ponad
2000 pracowników. Planując dynamiczny rozwój, poprzez wprowadzanie nowych
specjalizacji i usług, firma poszukuje kandydatów do pracy w finansach.
Oferowane stanowiska obejmują pełen zakres procesu zarządzania księgowością
funduszy inwestycyjnych dla największych klientów instytucjonalnych na świecie,
a zadania wykonywane przez krakowskich pracowników nie różnią się od tych wykonywanych w biurach w Londynie czy Frankfurcie.
czeniem transakcji finansowych
czy sprawozdawczością finansową
– zakłada, że pierwszym krokiem
jest objęcie stanowiska specjalisty
w jednym z ww. obszarów. Następnym krokiem, dostępnym wraz
z rozwojem wiedzy i doświadczenia pracownika w danym obszarze,
jest stanowisko starszego specjalisty. Kolejny krok uzależniony jest
od preferencji pracownika, który
może wybrać ścieżkę tradycyjnego rozwoju menadżerskiego i zarządzania ludźmi. Obejmuje wtedy
stanowisko kierownika zespołu,
a później menadżera i starszego
menadżera, stopniowo rozszerzając swój zakres odpowiedzialności.
Jednak pracownik może też wybrać tzw. ekspercką ścieżkę kariery, w której będzie koncentrował
się na technicznym aspekcie pracy, mając ograniczoną styczność
z zarządzaniem zespołem. Warto
zaznaczyć, że jedną z cech charakterystycznych pracy w globalnych instytucjach finansowych są
szerokie możliwości mobilności
wewnętrznej – zmiany zakresu zadań w ramach firmy, co umożliwia
poznanie złożonej problematyki rynków finansowych z różnych
punktów widzenia. Podobny wybór i możliwości będą mieli pracownicy, którzy wybiorą karierę
w wewnętrznych działach firmy
– w dziale finansów, zarządzania
projektami, zasobów ludzkich etc.
Praca w bankowości to niewątpliwie
wyzwanie, jako że światowa branża
usług bankowych przechodzi dynamiczne zmiany. Dlatego dziś, bardziej niż kiedykolwiek, poszukiwane
są utalentowane osoby, które staną
się następnym pokoleniem liderów
bankowości.
Pracuj
w przyjaznym środowisku
Z pewnością każdy z nas chciałby pracować w firmie, stwarzającej jak najlepsze możliwości pracy. Nie chodzi tutaj jedynie
o warunki lokalowe czy biurowe, ale przede wszystkim o przyjazne środowisko pracy, w którym wszystkim pracuje się dobrze,
a to przekłada się na zaangażowanie i osiągane wyniki. O idei
przyjaznego środowiska pracy rozmawiamy z Beatą Bardoni,
Kierownikiem Personalnym w firmie Provident Polska.
Cafe Provident
W ostatnim czasie wiele mówi
się o „przyjaznym środowisku
pracy”. Stykamy się z tym pojęciem na co dzień, m.in. w pracy
i w mediach. Wydaje się jednak,
że zagadnienie to może być
różnie interpretowane. W jaki
sposób idea przyjaznego śro-
dowiska pracy realizowana jest
w firmie Provident Polska S.A.?
Tworzenie przyjaznego środowiska pracy jest dla nas niezwykle
ważne. Od 2011 roku cyklicznie
prowadzimy badanie zaangażowania wśród wszystkich pra-
cowników i doradców klienta.
Realizowane jest ono zgodnie
z metodologią najstarszego na
świecie ośrodka badania opinii
publicznej – Instytutu Gallupa.
W anonimowej ankiecie zachęcamy do odpowiedzi na 12 kluczowych pytań. Uzyskane w ten
sposób dane pozwalają nam pozyskiwać informacje na temat
poziomu zadowolenia z pracy
naszych pracowników i doradców
klienta. W badaniu przeprowadzonym w roku 2013 uzyskaliśmy
wynik na poziomie 72 percentyli,
co oznacza, że aż 71% firm znajdujących się w bazie Instytutu
Gallupa ma niższy wynik od uzyskanego przez naszą firmę.
Kreując przyjazne miejsce pracy wdrażamy liczne inicjatywy,
które łącznie tworzą sprzyjające warunki i przyjazną atmosferę. Jako przykład wskazać mogę
choćby elastyczne formy pracy,
które cieszą się ogromnym zainteresowaniem naszych pracowników. Polegają one na możliwości
rozpoczynania pracy w różnych
godzinach, w tzw. przedziałach
czasowych, co oznacza, że pracownik może rozpocząć pracę
pomiędzy godziną 8:00 a 10:00.
Dodatkowo pracownicy mogą
również korzystać z formy świadczenia pracy z domu.
W ostatnim czasie zdecydowaliśmy się również na rozluźnienie
polityki dress code (ubioru). Dla
pracowników organizowane są
też liczne spotkania pod nazwą
„Provident Cafe”, w czasie których,
przy kawie i słodkościach, mają
oni możliwość poznania specyfiki
pracy innych zespołów.
Opisując przyjazne miejsce pracy, nie można pominąć programu
reklama
wolontariatu pracowniczego „Tak!
Pomagam”, realizowanego przez
naszych pracowników i doradców.
Wspieramy także działania ekologiczne, np. akcję „Ciuch w Ruch”,
którą realizujemy we współpracy
z Fundacją Anny Dymnej „Mimo
wszystko”, czy też akcję Godzina dla
Ziemi. Dbamy o równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym, organizujemy spotkania
świąteczne, a także spotkania mikołajkowe dla dzieci. Dla pracowników
i doradców organizujemy konkurs
„Pasjonaci Providenta”, w którym
nagradzamy osoby, które nie tylko
mają pasję, hobby, ale także potrafią zachęcić innych do działania.
W tym roku firma Provident znalazła się w gronie finalistów ogólnopolskiego Badania Najlepszych
Pracodawców, realizowanego
przez firmę doradczą AON Hewitt.
Zajęcie 2. miejsca w tym badaniu
w kategorii największych pracodawców pokazuje, iż Państwa
działania związane z zaangażowaniem pracowników przynoszą
znakomite rezultaty.
Tworzenie przyjaznego miejsca
pracy i budowanie zaangażowania
wśród pracowników to proces długofalowy, który rozpoczęliśmy kilka
lat temu. Kluczem do sukcesu jest
słuchanie opinii pracowników, wyciąganie z nich wniosków i wprowadzanie zmian, dzięki którym czują
się oni komfortowo w miejscu pracy. Nagroda przyznana przez AON
Hewitt bardzo nas cieszy, ponieważ potwierdza, że jesteśmy atrakcyjnym i pożądanym pracodawcą.
Przypomnę tylko, że nie jest to jedyne wyróżnienie dla firmy. Jesteśmy
także laureatem konkursu Inwestor
w Kapitał Ludzki oraz dwukrotnie
procesu certyfikacji TOP Employer
(w 2013 i 2014 roku). Wszystkie te
nagrody i wyróżnienia potwierdzają,
iż obrany przez nas kierunek budowania przyjaznej kultury organizacyjnej jest słuszny i przekłada się na
zaangażowanie pracowników.
Naszych pracowników nie tylko pytamy o opinie, ale także zapewniamy im odpowiednie narzędzia do
prowadzenia otwartego dialogu
z pracodawcą. Od 12 lat prowadzimy Forum Pracownika, w ramach
którego nasi pracownicy spotykają
się na cyklicznych spotkaniach z zarządem i omawiają kluczowe kwestie związane z ich pracą. Forum
składa się ze 100 przedstawicieli
pracowników, wybieranych w wyborach powszechnych na dwuletnie kadencje. W 2014 roku odbyło
się 15 takich spotkań na szczeblach:
regionalnym i centralnym. Efektem
pracy Forum jest wprowadzenie
wielu usprawnień, zainicjowanych
przez uczestników tych spotkań.
Wyniki uzyskane przez firmę
Provident we wspomnianym
badaniu w znaczący sposób
przewyższają średnią krajową,
szczególnie w kategoriach: przywództwa i kultury wysokich wyników. Co oznaczają osiągnięte
przez Państwa wyniki i jak powinny być one interpretowane?
W tym roku pierwszy raz przystąpiliśmy do badania prowadzonego przez AON Hewitt. Szczególnie
cieszy nas wysoka ocena w kategorii przywództwo i kultura wysokich wyników. Jesteśmy dumni, że
w opinii naszych pracowników kadra zarządzająca potrafi angażować i inspirować pracowników do
wspólnego realizowania wizji firmy.
Z badania wynika, że przełożeni są
wzorem do naśladowania i budują
spójny i efektywny zespół.
Najwyższa ocena w kategorii kultura wysokich wyników potwierdza,
iż nasi pracownicy znają i rozumieją cele biznesowe firmy i aktywnie
uczestniczą w ich realizacji. Ten wynik dowodzi także, iż nasz zespół jest
zmotywowany do osiągania bardzo
dobrych rezultatów.
Jak rozumiane jest pojęcie„kultura pracy” w firmie Provident?
Kulturę pracy można określić jednym zdaniem: „Najważniejszy jest
człowiek”. Priorytetem dla nas jest
inspirowanie pracowników do samodzielnego i kreatywnego rozwiązywania problemów, a także
stwarzanie im takich warunków
pracy, które sprzyjają wdrażaniu
innowacyjnych pomysłów i osobistemu rozwojowi. Jest to kluczowy element, który wyróżnia nas na
tle innych firm, specjalizujących się
w sprzedaży.
Bardzo dużą wagę w naszej organizacji przywiązujemy również do
programów szkoleniowych, rozwojowych i wdrożeniowych. W ubiegłym roku na jednego pracownika
firmy Provident przypadało średnio
ponad 20 godzin szkoleniowych.
Wiemy, że wykwalifikowany zespół
stanowi naszą przewagę konkurencyjną na rynku.
Wielu młodych ludzi, m.in. studentów i absolwentów, co roku
staje przed wyborem ścieżki kariery zawodowej. Z pewnością
każdy z nich chciałby pracować
w firmie stwarzającej atrakcyjne warunki pracy. Co poleciłaby
Pani takim osobom? Czym po-
Program wolontariatu
pracowniczego „Tak! Pomagam”
winny się one kierować przy podejmowaniu decyzji o wyborze
pracodawcy?
Nie ma chyba lepszego sposobu
poznania potencjalnego przyszłego pracodawcy, niż odbycie u niego praktyk studenckich.
Na szczęście takie podejście jest
w Polsce coraz bardziej popularne
i coraz więcej firm zaprasza studentów na praktyki. Udział w programie praktyk studenckich niesie
ze sobą same korzyści: z jednej
strony pozwala młodym ludziom
dowiedzieć się, w jaki sposób teoretyczna wiedza, zdobyta przez
nich w okresie studiów, jest wykorzystywana w praktyce, a dodatkowo mogą oni zobaczyć, jak firma
wygląda „od podszewki”, czy warto rozważać ją jako potencjalnego
pracodawcę.
Jak wygląda oferta praktyk studenckich w firmie Provident?
W Providencie od kilku lat prowadzimy program praktyk „One Level
Up”. Co roku jesteśmy pozytywnie
zaskakiwani liczbą aplikacji, jaka
do nas spływa. W 2014 roku na
40 miejsc, przygotowanych dla
praktykantów, otrzymaliśmy prawie 1800 aplikacji, dlatego też
w kolejnej edycji planujemy zwiększyć liczbę praktyk do 60.
Kandydaci na praktykantów przechodzą pełny proces rekrutacyjny.
W tym roku odbyło się ponad 200
spotkań rekrutacyjnych, w czasie
których badaliśmy umiejętności
i kompetencje studentów. Dla finalistów zorganizowaliśmy „Dzień
Otwarty”, w czasie którego mogli
się oni spotkać z kadrą zarządzającą zespołami, do których aplikowali, oraz z zarządem.
Zależy nam na tym, aby młodzi ludzie szybko odnaleźli się
w naszej dużej organizacji. W tym
roku szybką integrację zapewniło nam zorganizowanie cyklu
rozgrywek piłkarskich pomiędzy
praktykantami a pracownikami
Providenta, a także „Wakacyjnego Turnieju Ping-Ponga”, który
zjednoczył wokół stołu tenisowego praktykantów, pracowników i wielu kibiców.
Należy podkreślić, że 30% uczestników programu „One Level Up”
pozostaje z nami na dłużej.
Świetną okazją do poznania
pracodawcy w mniej formalnych sytuacjach są także spot k a n i a z p r z e ds t aw i c i e l a m i
firmy na uczelniach. W naszej
firmie taki program nosi nazwę
„Kultura dzielenia się wiedzą”.
W c z asie w yk ładów ek sp erci z Providenta spotykają się ze
studentami i opowiadają o praktycznych aspektach swojej pracy.
Podczas takich spotkań specjaliści w danej dziedzinie odpowiadają na pytania studentów
i dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Tematy spotkań
są bardzo różnorodne: od public
relations i marketingu, poprzez
przygotowanie do wejścia na rynek pracy, po analizę finansową.
W tym roku zorganizowaliśmy
53 takie spotkania na blisko 20
uczelniach w całej Polsce.
Kopalnią wiedzy na temat firmy
Provident jako potencjalnego
pracodawcy jest także strona internetowa. Jeśli w naszej firmie są
prowadzone inicjatywy, w które
mogą zaangażować się pracownicy, informacje o nich z pewnością
będą zaprezentowane na stronie.
Dzięki temu można zobaczyć też
„niebiznesową” stronę firmy, jak
również działania prowadzone
w ramach realizacji strategii CSR
(społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstwa).
231
wywiad
nie
jestem
muzycznym ultrasem
Rozmawiał:
Paweł
Kawałek
Pianistka, wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka. Pracowitość to jedna z głównych cech,
która niewątpliwie pomaga realizować wszystkie pomysły, jakie zaświtają w jej głowie. Ledwie
wydała nowy krążek, a już myśli nad kolejnym projektem. Gaba Kulka.
Już parę razy z rzędu zdarzyło
nam się grać materiał z następ-
nej płyty na trasie promującej poprzednią. Praca w studiu, o którą
pytasz, ma podobny charakter,
ale są to działania mocno tajne,
dlatego staram się nie mówić
o nich za wiele. Mamy jeszcze
dużo do zrobienia, więc póki
reklama
Fot. Monika Kmita
Rozmawiamy w momencie, kiedy większość czasu poświęcasz
na pracę w studiu. Czy możesz
powiedzieć, co z tego wyniknie?
co – cicho sza (śmiech). Wszystko odtajnimy w przyszłym roku.
Nie marnujesz czasu, zwłaszcza,
że całkiem niedawno – 8 września, ukazała się Twoja najnowsza płyta, zatytułowana „The
escapist”. Zastanowił mnie już
sam tytuł. Eskapista, czyli człowiek uciekający od problemów,
jakie niesie ze sobą codzienność.
Przed czym Ty chciałabyś lub
chcesz uciec?
Pytanie nasuwa się samo, ale za każdym razem trudno jest mi na nie od-
powiedzieć. To dlatego, że nie taka
była geneza użycia tego terminu,
kiedy zastanawiałam się nad tytułem – po pierwsze piosenki, a po
drugie – albumu. Pisząc piosenkę,
od której tytułu został nazwany cały
album, myślałam raczej o eskapiście związanym z konsumowaniem
wszelkiej maści fikcji i popkultury.
O tym, jak są naturalną częścią naszego życia, biegnącą równolegle
do codzienności. Żywimy się historiami, dostajemy je w odcinkach,
zaczyna się, w moim wypadku, od
książek, które czytali nam do poduszki nasi rodzice. Sądzę, że wła-
wywiad
śnie to zaważyło na sposobie, w jaki
postrzegam mój zawód. Kreacja,
wytworzone światy i sytuacje, fantastyczne narracje – to coś, co było
mi zawsze bliskie. W momencie, gdy
dodasz do tego koncertowanie, które już całkiem fizycznie wyjmuje cię
z codziennego życia, ten element
oderwania wzmacnia się jeszcze
bardziej. Nie ma zatem większego
znaczenia, od czego ucieka tytułowy eskapista. Chodzi o sam fakt
ucieczki, która nie ma ani początku,
ani końca. Jest równoległym nurtem
w naszych życiach.
Parafrazując przysłowie: „Czym
kulka za młodu nasiąknie…”. Czy
profesja Twojego taty (Konstanty Andrzej Kulka jest skrzypkiem
i profesorem UMFC w Warszawie)
miała wpływ na to, jaką kulką się
stałaś? Czym nasiąkałaś wtedy,
a czym – już w pełni świadomie
nasiąkasz teraz?
Na pewno miało to na mnie wpływ.
Dorastanie w domu, gdzie wszyscy
zajmują się muzyką, to z pewnością fakt, który ułatwia pójście znaną już ścieżką. Zniechęcenie byłoby
możliwe pewnie przez jakiś element
przesytu. Na szczęście, u mnie to nie
nastąpiło. Przez swoje niedociągnię-
Kariera
W ramach cyklu
„Okiem eksperta”
kontynuujemy
cykl spotkań
z przedstawicielami
biur karier oraz
organizacji
studenckich,
omawiając
ciekawe
przedsięwzięcia
i projekty,
realizowane przez
te instytucje,
które pomagają
studentom
podczas szukania
praktyk, staży
i pracy.
Fot. Monika Kmita
231
cia, w odpowiednim momencie
wyskoczyłam z bardzo formalnego
procesu edukacji klasycznej i zajęłam się bardziej moimi rzeczami.
Niemniej, wzrastanie wśród takich
osób na pewno było kluczowe i nie
można się od tego odżegnywać. Pytasz, czym teraz nasiąkam? Myślę,
że ja nigdy nie przestaję nasiąkać
– świadomie, czy podświadomie.
Przesiąkasz tym, co przeżywasz.
Może się na przykład okazać, że najbardziej wpłynęła na nas piosenka,
którą usłyszeliśmy rano, przy śniadaniu. Piosenka, której nawet nie lubimy. Wiesz, o co chodzi? To, co na nas
wpływa, często nie jest świadomym
wyborem, chociaż poziom fascynacji i podziwu dla pewnych zjawisk
z pewnością sprawia, że układają się
w głowie jako coś bardziej istotnego. Ale nie jesteśmy panami swojego mózgu. Wszystko wpływa na
nas w pewnym stopniu. Jedyne, co
możemy zrobić, to otaczać się pięknem: pięknymi dźwiękami, pięknymi ludźmi. To jedyny wpływ, jaki
możemy mieć na to, czym nasiąkamy. Reszta jest poza nami.
A muzycznie? Co Cię inspiruje do
tworzenia? Kreujesz swój własny
świat, tworzysz swój własny styl,
ale domyślam się, że jesteś pod
wpływem wykonawców, którzy
w jakiś sposób ukierunkowali Cię
na drodze, którą idziesz.
Zdecydowanie tak. Dzisiejsze przeświadczenie, że talent jest samorodny, a muzyka jest wartościowa
w momencie, kiedy jest idealnie
oryginalna – że nie wynika z niczego, zupełnie jakby w tej postaci
spadła komuś z księżyca, jest konstruktem dzisiejszych czasów. Oryginalność jest ważna, ale taka, która
wynika z samodzielnego myślenia.
Nikt natomiast nie pozostaje bez
wpływów. Nawet najwięksi innowatorzy pozostają pod wpływem swoich mistrzów. Ja jestem absolutnie
pośrodku tego wszystkiego. Mimo
że mówię własnym językiem, to jestem pod silnym wpływem wielu
wykonawców, których zestaw jednakowoż zmienia się z roku na rok.
Nie jestem muzycznym ultrasem,
który ma swoich mistrzów, będących dla niego niemal świętymi.
Twierdzącym, że nic, co zrobią, nie
może być złe, bo wyszło to spod rąk
mistrzów. Może właśnie dzięki takiemu myśleniu jestem wystawiona
na więcej wpływów. Za to, jako słuchacz, poruszam się silnymi fazami.
Słucham wielu rzeczy naraz. Przeżywam wielką fascynację i potrafię
„zasłuchać płytę na śmierć”. Później
mogę nie słuchać jej przez rok. W tej
chwili nie mam silnej fazy, bo sporo
działo się w temacie nagrywania albumu, przygotowywania materiału
na koncerty, które będziemy grać
niebawem. To zajmuje muzyczną
część głowy. Ale jestem pewna, że
nowa muzyczna pasja pojawi się,
gdy tylko nieco zwolnię bieg. Ostatnio wracam do dawnych ulubionych płyt: „Wildflowers” Toma Petty
i „Tusk” Fleetwood Mac”. Słucham
też z ogromną ciekawością nowiutkich płyt kolegów i koleżanek:
„Sentiments” Julii Marcell, „Gostak &
Ndoszes” Huberta Zemlera i nowej
płyty naszego basisty Wojtka Traczyka „Dziękuję, dobrze”.
okiem ekspertów
Ewelina Prus
ogólnopolski koordynator
Dni Kariery®
W jaki sposób AIESEC pomaga
studentom w rozwoju i planowaniu kariery?
AIESEC to globalna organizacja studencka, już od 65 lat prowadzona
przez młodych ludzi i docierająca
do 24 krajów. W Polsce obecni jesteśmy w 17 największych ośrodkach
akademickich, gdzie, poprzez realizowane projekty i pracę zespołową,
umożliwiamy studentom rozwój
osobisty i zawodowy. Kształtujemy
wśród nich postawę przedsiębiorczości oraz umiejętności komunikacyjne. Rozwijamy przyszłych
liderów, którzy w odpowiedzialny
sposób wpływają na swoje lokalne
otoczenie. Zaraz po dołączeniu do
organizacji student może spróbować swoich sił w pracy z zespołem,
budżetem i naszymi projektami.
Uczymy przez działanie. Wierzymy,
że drogą do rozwoju osobistego
jest udział w rozwoju innych. Nasza
praca to nie tylko słowa i plany,
ale przede wszystkim dążenie do
osiągania rezultatów. Dzięki globalnemu zasięgowi organizacji, nasi
członkowie budują międzynarodową sieć kontaktów, co przyczynia
się do ich samorozwoju i planowania dalszej kariery zawodowej. Jak wygląda współpraca AIESEC
z pracodawcami?
Głównym celem współpracy
AIESEC z pracodawcami jest budowanie długofalowych, opartych
na wspólnych wartościach relacji.
Od wielu lat współpracujemy z największymi pracodawcami w Polsce, co umożliwia nam połączenie
świata biznesu ze światem studentów. W relacjach partnerskich kierują nami trzy najważniejsze wartości: zaufanie, wiarygodność oraz
profesjonalizm. Samoświadomość,
umiejętności komunikacyjne oraz
odpowiedzialność społeczna to
cechy, które umożliwiają członkom
organizacji kontynuowanie oraz
zawieranie nowych relacji z pracodawcami. Gdzie studenci mogą znaleźć
informacje o AIESEC i jak mogą
przystąpić do organizacji?
Zachęcam do śledzenia naszej
strony internetowej (aiesec.pl),
polubienia naszego fanpage’a na
Facebook’u (facebook.pl/
aiesecinpoland) oraz śledzenia
na bieżąco tego, co się dzieje na
uczelniach. Najbliższa rekrutacja na
Program Future Leadres startuje na
przełomie lutego i marca!
Management Trainee
Programme
Masz solidne wykształcenie oraz doświadczenie zdobyte podczas staży
i praktyk, wolontariatów lub w organizacjach studenckich? Mówisz biegle
po angielsku i cechuje Cię wrodzona ciekawość oraz chęć poznawania
nowych rzeczy? Jeśli tak, zaaplikuj na program menedżerski w Jeronimo
Martins – Management Trainee Programme. Rozwiń z nami swój talent.
Aplikacje na program będzie można składać na naszej stronie karierowej
tylko do końca stycznia 2015
Follow us:
FASHION
MANAGEMENT
PROGRAMME
JEŚLI FASCYNUJE CIĘ MODA, MASZ ZDOLNOŚCI ORGANIZACYJNE
I CHCESZ UCZESTNICZYĆ W BUDOWANIU MIĘDZYNARODOWEJ
KARIERY – JESTEŚ OSOBĄ JAKIEJ SZUKAMY!
Jesteśmy międzynarodowym przedsiębiorstwem handlowym łączącym modę, styl życia, design i architekturę, które oferuje ciekawe perspektywy
rozwoju młodym ludziom u progu kariery. Pierwszym jej etapem jest nasz Fashion Management Programme – indywidualnie dopasowany
program kariery dla absolwentów szkół wyższych.
W ramach programu Fashion Management zdobędziesz kwalifikacje do objęcia stanowisk: Kierownik Sklepu w naszych euro-
pejskich filiach lub Kupiec w naszej centrali w Wiedniu.
Oczekujemy przede wszystkim płynnej znajomości języka niemieckiego, elastyczności, dynamiki,
poczucia stylu i zdolności analitycznych.
Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje znajdziesz na stronie www.peek-cloppenburg.com/career
e-mail: [email protected]
Peek & Cloppenburg KG, HR/People & Talent Management, Behija Karup, Mechelgasse 1, 1030 Vienna, Austria

Podobne dokumenty