Untitled

Komentarze

Transkrypt

Untitled
Grupa GSE specjalizuje się w realizacji inwestycji
budowlanych „pod klucz” dla firm sektora przemysłowego, biurowego i logistycznego. Od daty
swych narodzin w 1976 roku, GSE weszła do ścisłej,
międzynarodowej czołówki firm świadczących usługi
generalnego wykonawstwa. Jej działalność charakteryzuje się globalnym podejściem do potrzeb Klienta.
GSE oferuje nie tylko usługi projektowe i budowlane.
Na zlecenie może zająć się np. wyszukaniem odpowiedniego terenu pod budowę czy najkorzystniejszych rozwiązań finansowych i prawnych, przeprowadzeniem różnorodnych badań technicznych itd. Projekty budowlane są realizowane w ścisłej współpracy
z Klientem, z pełną gwarancją doskonałej jakości,
niezmienności cen i przestrzegania terminów. W
ciągu już ponad trzydziestoletniej działalności Grupa
GSE wykonała ponad 14 milionów m2 powierzchni
budowlanej dla takich Klientów, jak Auchan, Alstom,
Coca Cola, Danone, Lafarge Platres, LʼOréal, Michelin, Renault, Thales, Schneider, Aventis Pasteur, ProLogis, Gazeley, Elgan… Obecnie międzynarodowa
ekipa GSE liczy 450 specjalistów pracujących w kilkunastu krajach, jak Francja, Belgia, Wielka Brytania,
Irlandia, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Portugalia,
Polska, Węgry, Meksyk, Chiny, Ukraina, Szwajcaria,
Rumunia, Chorwacja, Maroko, Algieria, Norwegia,
Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Rosja.
The GSE Group is specialized in constructing turnkey
buildings in the industrial, office and logistics sectors.
Since being founded in 1976, GSE has become the
benchmark for the General Contractor business
based on global construction project service, including financial and legal arrangements, land identification, technical studies, design and construction. Working closely with the client and attentive to client
requirements, GSEʼs services are based on firm guarantees covering quality, cost and deadlines. In 30
years, GSE has delivered more than 14 million m2 for
clients such as Auchan, Alstom, Coca Cola, Danone,
Lafarge Platres, LʼOréal, Michelin, Renault, Thales,
Schneider, Aventis Pasteur, ProLogis, Gazeley,
Elgan… Today, GSE has 450 employees working
throughout the world, in France, Belgium, Great-Britain, Ireland, Germany, Italy, Spain, Portugal, Poland,
Hungary, Mexico, China, Ukraine, Switzerland,
Romania, Croatia, Morocco, Algeria, Norway, United
Arab Emirates and Russia.
Crédit photos : L. Molinier . Brice Toul . Fotostudio Knut Zeisel . APSL . Hervé Abbadie . François Deladerrière - Arles . Balloïde-photo
www.gsegroup.com
The GSE GROUP . Design & Build
Z czasem ekipa GSE powiększała się o fachowców różnych specjalności. Dzięki tak różnorodnym kompetencjom może ona
wszechstronnie zarządzać każdym projektem budowlanym, świadcząc takie usługi jak:
wyszukiwanie terenów pod inwestycje,,
rozwiązywanie problemów finansowych i udzielanie pomocy prawnej,
wykonanie projektu technicznego i architektonicznego,
uzyskiwanie administracyjnych pozwoleń i decyzji,
wykonanie budowy „pod klucz”,,
obsługa gwarancyjna i konserwacja budynków.
Over time, the GSE team as grown to include specialists from a variety of fields, allowing it to effectively
manage all aspects of projects:
searching for new investment project sites.
providing assistance in obtaining financing and legal support for projects.
technical and architectural design documentation.
assistance in certain administrative activities (e.g. construction permit, application for an occupancy permit).
turn key construction.
post-sale service: assisting clients in appropriate building maintenance.
Dokładne wywiązywanie się ze wszystkich zobowiązań i globalne podejście do projektów GSE traktuje jako nieodzowny element generalnego wykonawstwa. Jako pierwsza na świecie firma branży budowlanej zaczęła eksperymentować i opracowywać nowe rozwiązania podnoszące efektywność ekonomiczną budowy i eksploatacji wznoszonych obiektów - przy pełnym
poszanowaniu zasad ochrony środowiska.
For GSE, meeting its obligations and a global approach to projects are integral components of General
Contracting. GSE was the first company in the industry to begin experimenting and developing new solutions,
demonstrating both zeal and foresight. The Groupʼs goal was to enhance the economic and environmental
efficiency of construction projects throughout the world.
Specyfika oferty budowy „pod klucz” gwarantuje bezpieczeństwo realizacji projektu od pierwszych szkiców do momentu przekazania gotowego obiektu.
A proposal to deliver a project on a “turn key” basis provides security for the construction process, from the
initial sketches through the entire duration of construction.
Realizacja każdego projektu odbywa się zgodnie z „kodeksem dobrych praktyk”. Ponadto każda operacja ma swoje „wyznaczniki”, dzięki którym można sprawdzić, czy dany etap procesu realizacyjnego przebiega w sposób optymalny - od rozpoczęcie analiz, poprzez finalizowanie oferty, rozpoczęcie budowy, weryfikację dokumentów przetargowych na dostawy, realizację wszystkich zakupów, przeprowadzenie odbioru
gotowego obiektu, usunięcie ewentualnych usterek. W celu maksymalnej optymalizacji
pracy, wymagającej stałej wymiany różnorodnych informacji , GSE wprowadziła system
stałej opieki nad każdym projektem przez parę menedżerów: inżyniera technicznego i
inżyniera handlowego. Te dwie osoby są stałymi łącznikami między GSE a Klientem i podwykonawcami. Każda para korzysta ze wsparcia całej Grupy GSE, wykorzystując
doświadczenie i wiedzę jej specjalistycznych zespołów, po to, by zapewnić Klientowi rozwiązania najbardziej odpowiadające jego potrzebom.
The implementation of every project takes place in compliance with a “best practices code”; every operation
has its “milestones”, allowing for verification of whether implementation of the process is taking place in an
optimal manner: commencement of analyses, finalizing proposals, commencement of construction, verification of tender documents, completion of all procurement, pilot committee, acceptance and defect resolution.
In order to optimize work requiring a continuous exchange of information on various aspects of respective
tasks, the GSE Group has introduced a system of working in pairs. Each two person team consists of a task
oriented engineer and procurement engineer, serving as the necessary link between GSE and the respective
subcontractor. Each pair relies on support from the entire Group, drawing upon the experience and knowledge
of all GSE teams, in order to propose specific solutions to clients that satisfy their requirements.
Głównym celem GSE jest satysfakcja Klienta. Dlatego dodatkowo jest prowadzona polityka jakości pod dozorem osobnego, niezależnego zespołu, dedykowanego do danego
projektu. Zespół ten wspiera ekipy wykonawcze przez cały czas realizacji projektu i systematycznie sprawdza, czy proponowane rozwiązania odpowiadają oczekiwaniom Klienta.
Client satisfaction is GSEʼs primary goal. Accordingly, the Group has introduced a quality policy calling for the
existence of an independent team, supporting implementation teams during the entire period of project realization – systematically ensuring that the services being performed meet client expectations.
The GSE GROUP . Design & Build
Industry and services
PRZEMYSŁ I USŁUGI
Dedykowane zespoły handlowe i techniczne GSE zajmują się projektowaniem i wykonaniem ośrodków badawczych, fabryk, zakładów opieki zdrowotnej, biurowców i innych rodzajów budowli na całym świecie. Podejście przyjęte przez GSE sprzyja optymalizacji procesu budowy i wychodzi naprzeciw potrzebom Klientów pragnących zlecić na zewnątrz
realizację projektu budowlanego, by samemu skutecznie koncentrować się na swojej
podstawowej działalności. Dlatego właśnie wprowadzona została zasada „inżynierii symultanicznej”, zapewniająca natychmiastową i wszechstronną pomoc inwestorom w przeprowadzaniu procesu realizacyjnego.
Jeśli wziąć pod uwagę złożoność i specjalistyczny charakter projektów budowlanych w
sektorze przemysłowym, to okazuje się, że rola generalnego wykonawcy nabiera szczególnego znaczenia. Wkład GSE polega między innymi na upraszczaniu i klarowaniu procedur poprzez ograniczanie liczby zaangażowanych podmiotów, zapewnienie potrzebnego sprzętu i podejmowanie sztywnych zobowiązań co do cen, terminów oraz wyników
(tzn. przestrzegania norm, poziomu i jakości świadczeń itd.). GSE z powodzeniem podjęła
się tak złożonych zadań jak budowa laboratorium badawczego na potrzeby Francuskiego
Instytutu Naftowego czy zakładu produkcji szczepionek dla Instytutu Aventis Pasteur,
światowego potentata w tej dziedzinie.
Projekt Alstom w Chinach
Budowa kompleksu przemysłowego, o powierzchni 150 tys. m2, obejmująca zakłady produkcyjne, pomieszczenia do działalności badawczo-rozwojowej, budynki biurowe, lokale
użytkowe i socjalne.
Projekt lʼOréal w Paryżu
Budynek, w którym prowadzone są badania nad strukturą i pielęgnacją włosów, dla firmy
LʼOréal w Paryżu (25 tys m2). Przy opracowywaniu tego projektu zastosowano francuską
normę “Wysokiej Jakości Środowiskowej” (HQE) w ramach „Programu Pilotażowego dla
Budynków Laboratoryjnych” z certyfikatem HQE.
Dedicated sale and technical teams handle the design and construction of research
centers, manufacturing facilities, health care establishments, office buildings and other
construction projects around the world. The approach adopted by GSE promotes optimization of the construction process, responding to client requirements wishing to outsource construction projects, in order to focus on their core activities. Therefore,
“simultaneous engineering” has been introduced, providing investors with full support
in managing the process.
When one considers the complexity and specialized nature of industrial projects,
General Contracting becomes especially important. GSEʼs contributions to this process include simplifying and clarifying procedures – by limiting the number of entities
involved, providing necessary equipment and accepting obligations as to prices, deadlines and results (levels of services provided, quality, compliance with standards, etc.).
GSE has accepted tasks as complicated as the construction of a research laboratory
for the French Petroleum Institute and a vaccine production plant for Aventis Pasteur.
Alstom, project in China
Construction of an industrial complex of 150 000 m2 with workshops and R&D rooms,
office buildings, utility and social rooms.
LʼOréal, hair research building for lʼOréal (25 000 m2) in Paris
This project is developed with a French “Haute Qualité Environnementale” HQE
approach within the scope of a Pilot Operation for Research Building with HQE certification.
The GSE GROUP . Design & Build
Logistics
LOGISTYKA
Ponad 12 milionów m2 zrealizowanych platform logistycznych zapewnia Grupie GSE
pozycję lidera na rynku europejskim i daje możliwość wpływania na zmiany zachodzące w
branży. Wspólnie z inwestorami GSE tworzy wielkie parki logistyczne w całej Europie. Jest
partnerem największych na świecie firm przemysłowych i logistycznych.
Ścisła współpraca z ekspertami, dostawcami sprzętu oraz konsultantami systemów logistycznych pozwoliła Grupie GSE zgromadzić mnóstwo cennych doświadczeń z zakresu
łańcucha dostaw (supply-chain), jak na przykład:
dystrybucja produktów suchych lub wymagających temperatur ujemnych czy dodatnich,
platformy ekspedycyjne lub typu cross-docking,
automatyzacja transportu na bliskie odległości,
składowanie na dużych wysokościach, planimetria specjalistyczna.
Doświadczenie zdobyte w bardzo różnorodnych dziedzinach pozwoliły Grupie GSE uzyskać obszerną wiedzę o specyfice magazynów specjalnego przeznaczenia wykorzystywanych przez takie przemysły, jak samochodowy, tekstylny, farmaceutyczny, kosmetyczny,
spożywczy czy branża AGD.
Bulk
Norweska firma deweloperska Bulk Eiendom zleciła GSE zaprojektowanie i wybudowanie
platformy logistycznej o powierzchni 21 tys. m2 dla firmy Nille w miejscowości Vestby w
Norwegii.
With over 12 million m2 in delivered logistical platforms, the GSE Group is a leader on
the European market, ensuring its participation in changes taking place within the
industry. Together with investor-partners, GSE is creating huge logistics parks throughout Europe. It serves as a supplier for major industrial and logistics entities, both in
Europe and around the world.
Close links with experts, equipment suppliers and logistics systems consultants have
allowed GSE to amass supply-chain experience:
distribution of dry products and products requiring below freezing or above freezing
temperatures.
dispatching and cross-docking type platforms.
automation of short distance transportation.
multi-level high warehousing, specialized planimetrics.
The experience that it has gained in a broad range of fields has allowed the GSE to
accumulate knowledge on the specific nature of warehouse types utilized by industries
such as: automobiles, textiles, pharmaceuticals, cosmetics, foodstuffs and household
appliances.
Bulk
Norwegian based developers Bulk Eiendom have awarded GSE with the design and
build of a logistics platform of 21 000 m2 for Nille in Vestby Norway.
The GSE GROUP . Design & Build
Health care clinics
OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ
Zespoły „zdrowotne” GSE współpracują na partnerskich zasadach z personelem medycznym, by podnosić wartość użytkową
każdego projektu - niezależnie od tego, czy chodzi o przebudowę, czy o budowę nowego ośrodka opieki zdrowotnej.
Podejście GSE polega na identyfikacji oraz dogłębnej analizie potrzeb użytkowników. Wyniki tych badań przekładane są na
szczegółowe, zoptymalizowane i konkurencyjne rozwiązania budowlane.
GSE “health” teams operate in partnership with physician-users to enhance the value of every project, regardless of whether it is a modification or the construction of a new health care center. GSEʼs approach consists
of gathering and analyzing user requirements, in order to transform them into detailed, optimized and competitive construction programs.
W branży zdrowotnej wartość dodana, jaką wnosi GSE jako generalny wykonawca, polega m.in. na takich świadczeniach jak:
doradztwo w zakresie innowacyjnych technologii i ich zastosowań w budynkach,
projektowanie przestrzeni życiowych w taki sposób, by sprzyjały dobrym relacjom ludzkim między pacjentami, osobami
odwiedzającymi i personelem medycznym,
optymalizacja logistyki szpitalnej poprzez zdefiniowanie ogólnego planu działalności szpitalnych struktur, jak recepcja, gabinety zabiegowe, apteka, główny magazyn, centralna kuchnia, pralnia itd.
GSE zawiera umowę na wykonanie prac budowlanych dopiero po zatwierdzeniu powyższego planu. Tym samym podejmuje
zobowiązania, co do jakości, kosztów oraz szczegółów wykonania - tworząc gwarancje całkowicie zabezpieczające realizowaną inwestycję.
The added value contributed by GSE as a general contractor in the health care industry specifically consists
of:
advising in innovative technologies and their deployment in buildings.
designing living spaces that promote human relationships between patients, visitors and hospital staff.
optimizing hospital logistics by providing a general plan for the operation of various structures: patient admittance, performing medical procedures, pharmaceuticals, main warehouse, central kitchen and laundry facilities, etc.
After the plan is completed and approved by the physician-users, GSE concludes an agreement to perform
all construction work, taking on specific obligations as to quality, total cost and implementation details, thus
providing security for the real estate investment project that is underway.
Szpital Amerykański w Neuilly pod Paryżem
Projekt restrukturyzacji Szpitala Amerykańskiego w Neuilly, obejmujący remont istniejących budynków oraz budowę nowych
pomieszczeń i podziemnego parkingu samochodowego.
American Hospital of Paris project in Neuilly (Paris Region)
site restructuring programme with the construction of new buildings, renovation of existing premises, and
creation of an underground car park.
Retail space
POWIERZCHNIE HANDLOWE
W 2007 r. GAM Ingenierie, firma specjalizująca się w projektowaniu i budowie centrów
handlowych, oraz Grupa GSE zadecydowały połączyć swoje możliwości, by rozwinąć na
skalę światową działalność na rynku powierzchni handlowych.
In 2007, GAM INGENIERIE, a company specializing in the design and construction of retail space (hypermarkets, shopping centers) and the GSE Group decided to combine their skills to develop “turn key” retail projects around the world.
W wyniku tej strategicznej decyzji GAM Ingenierie, która pracuje dla największych francuskich sieci handlowych, skorzystała ze wsparcia międzynarodowej Grupy GSE, by ułatwiać
swym Klientom zagraniczną ekspansję.
As a result of this decision, GAM INGENIERIE, which works for major retail store brands on French market,
benefited from the support of the GSE network to assist its clients in expanding their international operations.
Z kolei grupa GSE, korzystając z doświadczenia i pozycji nowego partnera, mogła rozszerzyć swą ofertę usług generalnego wykonawstwa na wielkie obiekty handlowe.
Komplementarność oferty obu firm i ich kultury korporacyjnej sprzyja ich zjednoczeniu i
umożliwia wprowadzenie na rynek budowy powierzchni handlowych globalnej oferty o
wysokiej wartości dodanej. Zapewnia też wszechstronne wsparcie na wszystkich etapach
realizacji centrów handlowych - we Francji i każdym innym kraju.
Cora St Avold - Francja
Budowa centrum handlowego o powierzchni 28 tys. m2.
On the other hand, the GSE Group was able to expand its product line with general contracting services for
large area retail, capitalizing upon the experience, reputation and position of GAM INGENIERIE.
The distinctly complementary nature and corporate culture of both companies favored their integration, allowing them to introduce high added value global proposals for retail space, also ensuring support at all
construction project implementation phases, both in France and abroad.
Cora St Avold – France
Construction of a shopping centre of 28 000 m2.
The GSE GROUP . Design & Build
Sites
TERENY
Projektowanie i budowanie wciąż stanowią podstawę działalności Grupy GSE. Niemniej,
wychodząc naprzeciw potrzebom swych Klientów – inwestorów, deweloperów i użytkowników - GSE rozszerza swą ofertę w odniesieniu do początkowego etapu realizacji projektu budowy, jeszcze przed rozpoczęciem działań projektowych i budowlanych. Chodzi tu
o usługi związane z pozyskiwaniem terenów inwestycyjnych. Wyspecjalizowany zespół,
poza wyszukiwaniem potencjalnych gruntów, odpowiada za organizację i monitorowanie
procedur administracyjnych, jak uzyskanie wszelkich decyzji i pozwoleń budowlanych. Na
etapie wyszukiwania gruntów inwestycyjnych lokalizowane są tereny strategiczne.
Następnie przeprowadza się ich diagnostykę, by je odpowiednio poklasyfikować. Faza
opracowywania dokumentacji pozwala na przekształcenie gruntu o innym przeznaczeniu
w teren budowlany. W kolejnym etapie wyszukiwani są partnerzy, inwestorzy, czy deweloperzy, którzy przejęliby odpowiedzialność za projekt. Wówczas następuje zagospodarowanie terenu, w którym uczestniczy dział nieruchomości, dział inżynierii, podwykonawcy i
inne przedsiębiorstwa. Wreszcie, na etapie budowy powstają budynki przeznaczone na
działalność gospodarczą przedsiębiorstw (logistyka, przemysł, usługi, zdrowie itd.), czy
budynki użyteczności publicznej (żłobki, ośrodki rekreacyjne i lokale o innym przeznaczeniu).
The construction industry is still the foundation of GSE operations. However, the
Group is presently diversifying its activities during the initial phases of project implementation, i.e. prior to engineering and construction, by responding to the needs of its
traditional clients (developers, users and investors). This refers to development of services pertaining to future investment project sites. In addition to seeking potential
development land, this unit is also responsible for organizing and monitoring tasks,
such as obtaining permits during the construction phase. Strategic areas are sought
during the process of looking for potential investment sites. Next, a diagnosis is performed for each site, in order to properly classify it. Then, the documentation phase
allows an area being considered for construction to become an actual construction
site. The next phase, searching for partners, consists of finding investors and/or developers that will accept responsibility for the project. Afterwards, the site is developed,
a process where participants include the land development department, the GSE engineering department and other entities (subcontractors and companies). Finally, during
the actual construction phase, buildings are created to accommodate specific professional activities (logistics, industry, services, health care facilities) and public use buildings (nurseries, recreational centers, multi-functional premises…).
Wspomniany już, dedykowany do projektu zespół zajmuje się całym procesem realizacji
budowy, poczynając od analizy terenu pod tę budowę. Spełnia też rolę łącznika pomiędzy
GSE a podmiotami zewnętrznymi, jak właściciele gruntu, samorządy terytorialne, inwestorzy, deweloperzy, użytkownicy, urbaniści, architekci, biura analiz itd.
This team handles the entire process – from site analysis to Construction. It serves as
liaison between GSE and external entities (land owners, local government authorities,
investors, developers, users, urban planners, architects, analysis bureaus and procurement / technical teams (GSE).
« ProLogis park » w Vémars (Roissy Charles de Gaulle)
Budowa kompleksu o powierzchni 280 tys. m2 do celów logistycznych, przemysłowych i
ekspresowych dostaw.
“ProLogis park” project in Vémars (Roissy Charles de Gaulle)
Development of a 280 000 m2 business park for logistical, express delivery and industrial purposes.
The GSE GROUP . Design & Build
Product line changes
ZMIANY W OFERCIE
W 2008 r. grupa GSE kontynuowała strategię rozwoju na nowych kierunkach dążąc do umacniania swej pozycji na rynkach o silnym potencjale wzrostu.
In 2008, the GSE Group continued implementation of its strategy to develop in new directions, seeking to
secure significant positions on markets with major growth potential.
MODULOG System by GSE®
Pragnąc sprostać rosnącym wymaganiom rynkowym w zakresie rentowności inwestycji budowlanych, przy równoczesnym
spadku wysokości czynszów najmu, Grupa GSE wypracowała nowe podejście do projektowania oraz budowy obiektów przemysłowych i logistycznych. Łączy ono wysoką efektywność z bardzo konkurencyjnymi cenami. System Modulog® , oparty na
czterech wersjach podstawowego modułu budowlanego, stanowi prawdziwą innowację w sektorze budownictwa obiektów
przemysłowych i logistycznych. Na bazie modułu podstawowego pozwala on tworzyć obiekty o bardzo zróżnicowanych
cechach, jak ich wielkość czy geometria. Modulog® doskonale uzupełnia tradycyjne podejście do obiektów tworzonych „na
miarę”. Nowy system jest wynikiem 30 lat doświadczeń GSE w projektowaniu i budowaniu obiektów przemysłowych i logistycznych oraz ścisłej współpracy z ich użytkownikami, inwestorami, władzami i samorządami terytorialnymi. Obiekty wznoszone w systemie Modulog® są solidne, powstają szybko i są też ekonomiczne w budowie, eksploatacji i utrzymaniu.
Modulog
Seeking to meet increasing requirement with respect to the profitability of real estate investments during a
period of declining rents, the GSE Group has developed a novel approach to designing and constructing
industrial and logistics facilities, combining high efficiency with highly competitive prices. The Modulog® system is a genuine innovation in the industrial and logistics facility construction industry. It consists of creating
buildings with a variable size and geometry, which are an excellent fit within the product line proposed by
GSE, thus supplementing the traditional approach of “tailor made” buildings. Modulog® is the result of GSEʼs
30 years of experience in designing and constructing industrial and logistics facilities, as well as its focus
on close contacts between Group employees and building users, investors, authorities and local officials.
Modulog® is a robust structure that can be erected quickly, at the same time being economical in construction, operation and maintenance.
Nazca
Grupa GSE zaangażowała się zdecydowanie w działania na rzecz idei zrównoważonego
rozwoju. Dlatego w 2007 r. powołała nowy podmiot o nazwie Nazca, zajmujący się projektowaniem i montażem „pod klucz” systemów fotoelektrycznych zintegrowanych z konstrukcją dachową budynków. W kwietniu 2008 r. Nazca zrealizowała swoją pierwszą instalację kolektorów słonecznych o powierzchni 12 000 m2. W ścisłej współpracy z inwestorami, Nazca nawiązała bliskie kontakty ze znaczniejszymi producentami komponentów
fotoelektrycznych. Obecnie uczestniczą oni w realizacji wielu systemów kolektorów
słonecznych.
Pragnąc zapewnić sobie różnorodność źródeł zaopatrzenia oraz wykorzystać zmiany,
jakie powinny nastąpić w przepisach, Nazca angażuje się też w układy partnerskie z dostawcami innowacyjnych technologii fotoelektrycznych. Korzystając ze wsparcia Grupy
GSE i mając w perspektywie realizację wielu projektów, Nazca staje się uprzywilejowanym
partnerem dla wielu podmiotów sektora odnawialnych źródeł energii.
Projekt ProLogis w Sorgues : Nazca ukończyła instalację systemu kolektorów słonecznych o powierzchni 12 tys. m2 na budynku logistycznym należącym do firmy ProLogis w
miejscowości Sorgues na południu Francji.
OPTIMA designed by GSE®
Do niewątpliwych osiągnięć GSE w sektorze budownictwa logistycznego należy projekt
Optima designed by GSE®. Ta rozwojowa koncepcja łączy różne pomysły w duchu idei
zrównoważonego rozwoju. Wychodząc z prostego założenia Optima designed by GSE®
zbiera doświadczenia i innowacje pochodzące z krajów, w których GSE prowadzi
działalność. Projekt Optima designed by GSE® współgra z nowoczesnym podejściem do
zagadnień ochrony środowiska naturalnego. Zajmuje się on takimi innowacjami, jak mieszane konstrukcje drewniano - betonowe, kolektory słoneczne do produkcji ciepłej wody,
system naturalnego oczyszczania ścieków wód opadowych na drogach oraz wydajne i
ekonomiczne rozwiązania oświetleniowe. Dodać należy, że troska o odpowiednio zorganizowane projektowanie, planowanie zadań i prefabrykację elementów konstrukcyjnych
budynków umożliwia znaczne skrócenie czasu budowy.
Nazca
The GSE Group has confirmed its commitment to moving towards sustainable development. Accordingly,
Nazca was established in 2007 – as a subsidiary devoted to the design and installation of “turn key” photovoltaic systems, integrated with the roof structures of buildings. In April 2008, Nazca completed its first photovoltaic installation, with a total area of 12 000 m2. By committing itself to cooperation with investors, Nazca
has also formed close relationships in 2008 with major manufacturers of electrical components that in 2009
will participate in the construction of many photovoltaic installations. In order to ensure it has diversified supply sources and to benefit from upcoming regulatory changes, Nazca has entered into partnerships with
suppliers of state-of-the-art photovoltaic technologies. By relying of the support of the GSE Group and with
plans calling for the implementation of many projects, Nazca is becoming the preferred partner for many
entities operating in the renewable energy source sector.
Prologis project in Sorgues (France): installation with a surface area of 12 000 m2 has been completed on
a logistics building belonging to the company ProLogis in Sorgues (PACA Region).
Optima
The Optima® project is undoubtedly a major accomplishment of GSE in the logistics industry. This future
oriented project combines various components, designed in the spirit of sustainable development. Optima®
is based on a very simple premise: accumulating the experience and innovations from at least 17 countries,
where GSE does business. This concept is highly compatible with the modern approach to the natural environment. Optima® includes mixed wood-concrete structures, solar panels that provide hot water, a system
naturally purifying rainwater from roads and an efficient / economical system of lighting. It should be added
that efforts devoted to appropriate design, task planning and prefabrication of building components allows
for construction time to be significantly accelerated.
Norway
Our references
NASZE REFERENCJE
Portugal
ASDA | ACR LOGISTICS | AGF | AHOLD SUPERMERCADOS | AIR PRODUCTS |
ALCATEL | ALES | ALLERBIO | ALLOGA | ALMET | ALSTOM | AMB | AMERICAN
HOSPITAL OF PARIS | ANPE | ARGAN | ARGOS |ARGUELLES |ATAC | ATMEL |
AUCHAN | AUTAJON | AVENTIS PASTEUR | AVERY DENNISON | AXA | AXA REIM |
AZ MEDITERRANEE | BAHLSEN | BAIL INVESTISSEMENT | BANQUE DE FRANCE |
BARBIER DAUPHIN | BECTON DICKINSON | BEIERSDORF NIVEA | BERCHET |
BERGER LEVRAULT | BLIN | BNP | BOIRON | BOMI | BONDUELLE | BOULANGER |
BPS NEXTRAL | BRAND | BRICOMAN | BRIDGESTONE FIRESTONE | BRISTOL
MYERS SQUIBB | BSN GLASS PACK | BURTON | BUT | BX LOGISTIQUE | C & A |
CALBERCOURSES | CAMPBEL - LIEBIG | CAMPO GAZ | CARGILL | CARREFOUR |
CASTORAMA | CASTROL | CATERPILLAR | CELIO | CEPL | CEVA | CHARRAIRE |
CHIMEX | CHIMICOLOR | CHR HANSEN | CHRONOEXPRESS | CIBA CORNING |
CIPRIAL | CITRA | CITROEN | CLARIANT | CLINIQUE BEAUREGARD | CLINIQUE DE
GRASSE | CLINIQUE VILLA MADELEINE | CNIM | COCA COLA | COFCI | COLUMBIA
| COMPAGNIE FRANCESCA | CONCERTO DEVELOPPEMENT | CONFORAMA |
CONSERVES FRANCE | COPERA | CORNEAL | CREDIT LYONNAIS | CRENO |
DAEWOO | DAHER | DAIMLER CHRYSLER | DANA | DANONE | DANZAS |
DARFEUILLE | DARTY | DASSAULT FALCON SERVICE | DECATHLON | DELANNOY |
DEPOLABO | DHL | DIFARCO | DINADIS | DITRANS | DOLE / CIE GENERALE
FRUITIERE | DOLISOS | DONNELLEY | DOUMENGE | DUCROS MESSAGERIE (CNR)
| DURA | EASYDIS | ED | EDF | EG&G | ELGAN KFT | ELIDIS | ERCE PLASTURGIE |
ESCODA | EURODISLOG | EURODISPATCH | EUROMATIC | EUROTUNNEL | EXEL |
FANDIS | FERRERO | FITER | FL DEVELOPPEMENT | FNAC | FORD | FOSSIL |
GARDY | GAZ DE FRANCE | GAZELEY | GEBELBO | GEFCO | GEMPLUS |
GENERALE TRANSPORTI | GEODIS | GIRAUD | GIVENCHY | GLAXOSMITHKLINE |
GMB SAVEOL | GOBLET | GRENOBLE LOGISTIQUE DISTRIBUTION | GROUPE
ANDRE | GROUPE LEGENDRE FINANCES | GYMA | HACHETTE GRAPHIC
BROCHAGE | HAMA | HAMANN INTERNATIONAL | HAVAS -MIDI-LIBRE | HAYLEY |
HENRY SCHEIN | HOMELAND / VETLAND | HOPITAL DE FOURVIERE | HOSPAL |
ICADE | ICBT | ID LOGISTICS | IFP | IKEA | IMEDIA | IMMOCHAN | IMMOD | IMRA
EUROPE | INA | INDESIT | ING LEASE | IOTA (INSTITUT D'OPTIQUE THÉORIQUE ET
APPLIQUÉE) | ITT AUTOMOTIVE | IZARET DISTRIBUTION | JAAKKO POYRY | JCH
ET ASSOCIES | JEAN DIDIER IMPRIMERIE | JEAN MARTIN CONSERVERIES | JET
SERVICES | JJA | JM BRUNEAU | KAUFFMANN & BROAD | KERIA | KERRY
APTUNION | KIABI | KIMBERLEY | KING JOUET | KOLPORTER | LA FLECHE | LA
MANUFACTURE | LA POSTE | LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSE
(DROME - VALENCE) | LABORATOIRES SQUIBB | LACROIX NORD (OLIDA) |
LAFARGE | LAFARGE PLATRES | LAMBORGHINI | LE MISTRAL | LEON VINCENT |
LEVIN | LINDEGAARD | LOCAFRUIT | LOCINDUS | L'OREAL | LYRECO | MAGASINS
GENERAUX DE FRANCE | MALAGUTTI | MARIUS BERNARD | MBT SORGUES | MC
CORMICK-DUCROS | MEDECINE DU TRAVAIL | MERIAL | MEWA | MERCK
BIOMATERIAL | MICHELIN | MIROITERIES DUBRULLE | MORS RUSSENBERGER |
MORY JURA TRANSPORTS | MOUTTE | MR BRICOLAGE | MSA | MURAT | NALCO
AQUAZUR | NATIOCREDIMURS / CICOBAIL | ND LOGISTICS | NESTLÉ | NIOCHAU
| NORAUTO | NORBERT DENTRESSANGLE | NORGINE | NORLONG | NORMANDIE
ENTREPOT | NORTENE | NOVARTIS ZYMA | OCP | OJIREL | OLEODYNE | OLIDA |
OPERATOR TDF | ORION | OXFORD AUTOMOTIVE | PANATTONI | PARKRIDGE |
PECHINEY BATIMENT | PHILIP MORRIS | PHILIPS | PHUSIS | PIONEER | PIXEL |
PLAST'EUROP | PLASTIC OMNIUM MEDICAL | POLESTAR | POLYCLINIQUE ALPES
DU SUD | POMONA | PORCELANOSA | PRECITOLE | PROCTER & GAMBLE |
PROLOGIS | PROMODES DIA / SPECIA FRANCE | PROMODES DIA% | PSA |
PUJANTE | R 2 R | RADIO FREQUENCE SYSTEM - GROUPE ALCATEL | RAFFINI |
RECKITT & COLMAN | RECKITT BENCKISER | RENAULT NISSAN | RENAULT
TRUCKS | REXEL-GROUPE PPR | RFS | RICARD | RICHARD DE NYONS | RM
BESSON | SABECO | SALAMANDRE /REXEL IDF/SIRIUS |SALVADOR | SALVESEN |
SAM OUTILLAGE | SAMADA (MONOPRIX) | SANOFI SYNTHELABO | SATAC FRIL |
SAUBERLIN & PFEIFFER / FINEGA | SCAC SDV | SCANPED / CARION | SCHERING
PLOUGH | SCHILLER MEDICAL FRANCE | SCHLUMBERGER (BENSON) |
SCHNEIDER ELECTRIC | SCHUMACHER | SCHNEIDER | SEBIA LABO | SEBO
FRANCE | SEEM | SEPROSY (BSN) | SERF | SERNAM | SEVES-SEDIVER | SEXTANT
| SEXTANT AVIONIQUE | SFIC ST GOBAIN | SGS THOMSON | SHURGARD |
SICATEC | SIMBA FRANCE | SIMULOG | SIRIUS | SLOUGH ESTATE - MARINIERE |
SLVO | SMAT | SNCF CHRONOFROID | SNECMA FONDERIE | SOBCAL ELIDIS |
SOFRADIR | SOGEROS | SOITEC | SOLOTRA - TRANSALLIANCE | SOMETH |
SOMFY | SOUTHERN SYRINGE | STALLERGENES | STANDING MEUBLES | STAUBLI
| STE DES EAUX DE VOLVIC | STEF TFE | STMICROELECTRONICS |
STOCKALLIANCE | STOMIL/MICHELIN | STORAGETEK | STRIEBIG | SUN CLEAR |
SUNDIS | TAD DAHER | TAILLEUR INDUSTRIE | TAT EXPRESS | TEAMPACK |
THALES | THERMO KING | THOMSON HYBRIDES | THOMSON LCD | THOMSON
TMS | TIBBETT & BRITTEN | TNT | TOTAL LUBRIFIANTS | TRANSOUTIL (OREFI) |
TREFIMETAUX | UFB | UGC MÉDITERRANÉE | UGECAM | URGO | US GYPSUM |
UTAC | VOLKSWAGEN | WACKHERR | WALL MART | WARBURTONS |
WRENBRIDGE | YOLLE PUBLICITE | ZUFALL
United Arab
Émirates
Referencje
IOTA à Palaiseau (91) - Francja
Architekt : Cabinet SÉRAU Architectes et Ingénieurs associés
Lyreco à Bantorf - Niemcy
Cabinet Brosig / Mengewein und Partner
IFP à Solaize (38) - Francja
Architekt : Didier Manhès - Lyon
AMB à Étainhus (76) - Francja
Architekt : Archi-Factory / J.-P. Madelaine - Architekt : D.P.L.G.
ProLogis à Alcalá - Hiszpania
Architekt : Ingeniería Torrella
Cora à Saint-Avold (57) - Francja
Architekt : Cabinet Georgel
Porcelanosa à Saragossa - Hiszpania
Architekt : José María Ruiz de Temiño
L’Oréal Episkin à Lyon (69) - Francja
Architekt : Unanime Architectes
ProLogis à Vémars (95) - Francja
Projet ProLogis à Sorgues (84) - Francja
Architekt : Stéphane Goulard
Thalès à Palaiseau (91) - Francja
Architekt : Cabinet SÉRAU Architectes et Ingénieurs associés
Jysk à Radomsko - Polska
Architekt : AK83
Henry Schein à Jouè-lès-Tours (37) - Francja
Architekt : François Dupleix
La Poste à Paris (75) - Francja
Architekt : DTACC - Paris
Volume Developments à Milton Keynes - Wielka Brytania
Architekt : ESA Architecture Design
OTA à Palaiseau (91) - Francja
Architekt : Cabinet SÉRAU Architectes et Ingénieurs associés
Jysk à Radomsko - Polska
Architekt : AK83
ProLogis à Varsovie - Polska
Lyreco à Bantorf - Niemcy
Architekt : Cabinet Brosig / Mengewein und Partner
Gazeley UTI à Mannheim - Niemcy
Architekt : GSE
Poland
Działająca na skalę międzynarodową Grupa GSE
specjalizuje się w projektowaniu i budowie „pod klucz”
obiektów przemysłowych i usługowych. Od czasu
swych narodzin w 1976 r. stała się niekwestionowanym liderem w zakresie generalnego wykonawstwa.
Zawsze zapewnia swym Klientom kompleksową
obsługę projektów budowlanych i ściśle przestrzega
zobowiązań w zakresie terminów, kosztów i jakości.
The GSE Group specializes in the design and turn key construction of industrial and service facilities on
an international scale. Since its establishment in
1976, the Group has become an unrivalled leader in
General Contracting, providing comprehensive support to construction projects and strictly complying
with its obligations, pertaining to deadlines, costs and
quality.
GRAPHITO Création > Pôle communication . www.graphito.fr . + 33(0)4 90 13 40 00 .
This document has been printed on coated paper that is 100% recyclable and biodegradable, made from sustainably managed forests. It was manufactured using Elementary Chlorine Free white paper paste, in a
60 % French factory that is certified ImprimʼVert (a environmentally-friendly certification label). Niniejszy dokument został wydrukowany na papierze kredowym, w pełni recyklowanym i ulegającym biologicznemu rozkładowi,
pochodzący ze zrównoważonej gospodarki leśnej. Wytworzony z użyciem białej masy papierowej wolnej od chloru, we francuskiej fabryce posiadającej certyfikat Imprim-Vert(certyfikat przyjazny dla środowiska).
www.gsegroup.pl
GSE POLAND . Design & Build
How it started in Poland
JAK TO SIĘ ZACZĘŁO W POLSCE
Przez ponad trzydzieści lat praktyki Grupa GSE osiągnęła najwyższy poziom kompetencji
w zakresie generalnego wykonawstwa. Dziesięć lat temu zarząd Grupy zdecydował rozszerzyć jej działalność również na Polskę.
For over 30 years, GSE has been developing the highest level skills in general
contracting. Ten years ago, the management of the GSE Group made a decision to
launch business operations in Poland.
Specjalnością Grupy GSE są przedsięwzięcia budowlane „pod klucz”, kompleksowo realizowane w systemie „Design & Build”. Opracowany przez GSE system „Design & Build” to
pewna filozofia postępowania – od koncepcji projektu tworzonej w ścisłej współpracy z
Klientem, poprzez szacunek kosztów inwestycji, wykonanie planów budowlanych zapewniających funkcjonalność obiektu, optymalizację jego kosztów budowy i późniejszego użytkowania, oszacowanie jego wartości rynkowej, aż po realizację budowy w ramach gwarancji nieprzekraczalnych terminów i niezmiennych kosztów.
GSEʼs primary activities consist of comprehensive “turn key” investment project implementation -under the “Design & Build” system. In conformance with GSEʼs philosophy,
“Design & Build” is developing the initial concept - in coordination with the Client, estimating investment project costs, preparing the construction plans, reflecting the functionality, optimization of construction costs and future utility of the facility, its market
value and the completion of construction - within strictly defined deadlines and guaranteed costs.
W ramach systemu „Design & Build” GSE może również zadbać w imieniu Klienta o
wszystkie procedury prowadzące do uzyskania odpowiednich decyzji i pozwoleń administracyjnych niezbędnych do budowy. Dostawców i podwykonawców GSE dobiera w oparciu o najwyższe standardy jakościowe oraz ścisłe procedury operacyjne - biorąc pod
uwagę referencje i renomę miejscowych firm.
Within the framework of “Design & Build”, GSE can handle required administrative procedures related to obtaining permits and decisions - on behalf of the Client. GSEʼs
selection of suppliers for implementing construction projects is based on the highest
quality standards, strict operating procedures and the subcontractorsʼ local references
and reputation.
Po latach doświadczeń w wielu krajach Grupa GSE dysponuje ponadnarodową wiedzą
inżynierską i wielonarodowym zespołem fachowców. Ten międzynarodowy charakter
Grupy ułatwia ekspansję jej Klientów na rynki zagraniczne.
GSE supports their Clients in their international expansion. The GSE Group is proud
of its multinational engineering knowledge, experience and multicultural engineering
staff.
Te wszystkie czynniki – w połączeniu ze sprawnym zarządzaniem, najwyższą troską o
Klienta, doskonałą jakością świadczonych usług, ścisłą współpracą z miejscowymi administracjami i dostawcami – są gwarantem sukcesu GSE na nowych rynkach oraz bezpieczeństwa każdego inwestora.
The above listed factors, combined with efficient and effective internal and Client relationship management, the high quality of GSE services, well developed cooperation
with local suppliers and local administrative authorities, ensures GSEʼs success on
new markets and the security of its Clientʼs investment projects.
GSE POLAND . Design & Build
First steps in Poland : logistics
PIERWSZE KROKI W POLSCE : LOGISTYKA
Grupa GSE projektuje i buduje obiekty przemysłowe, logistyczne, szpitale, kliniki, biurowce i centra handlowe. Dzięki działom wyspecjalizowanym w poszczególnych sektorach
budowlanych oferuje swym Klientom szerokie spektrum kompetencji.
GSE is designing and constructing industrial and logistics facilities, hospitals, clinics,
office buildings and shopping centers. Due to its specialialization in respective areas,
GSE offers its Clients a broad range of skills.
W Polsce GSE zadebiutowała w1999 r. realizując obiekt logistyczny dla jednego ze swych
kluczowych Klientów, firmy Michelin. Była to hala magazynowa o powierzchni 42 tys. m2 w
Olsztynie.
GSE Poland inaugurated its operations by implementing an investment project for
Michelin, one of its key Clients. During 1999, the first year of its operations in Poland,
GSE Polska designed and built a warehouse for Stomil/Michelin in Olsztyn. This facility has 42 000 m2 of usable space.
Nieskomplikowany i szybki proces projektowania obiektów logistycznych, ich realizacja
obciążona niewielkim ryzykiem i wysoka wartość rynkowa spowodowały, że GSE Polska
w pierwszych latach działalności skoncentrowała się na realizacji tego typu obiektów. Pozwoliło jej to przetrzeć administracyjne i prawne szlaki polskiego rynku, sprawdzić
umiejętności swej ekipy, zgłębić specyfikę lokalnego przemysłu budowlanego.
W kolejnych latach GSE Polska zrealizowała prawie 400 tys. m2 nowoczesnych obiektów
logistyczne dla takich Klientów, jak Reckitt Benckiser (Nowy Dwór Mazowiecki, 2000 r.),
Bel Properties Millenium (Pruszków, 2000 r.), Kolporter (Izabelin, 2003 r.), Lyreco
(Michałowice, 2003 r.), Coca-Cola HBC (Radzymin, 2003 r.), Michelin (Olsztyn, 2005 r. i
2008 r.), Panattoni (Stryków, 2008 r.), Real Management (Łubna k. Góry Kalwarii, 2008 r.).
During its initial years, GSE Polskaʼs operations focused on logistics projects. A
streamlined and accelerated design process, low-risk implementation and excellent
financial value of the projects, allowed GSE Polska to trail blaze this new market, with
respect to administrative and legal issues, the skills of its Polish staff and the local characteristics of the construction industry.
During subsequent years, GSE Polska constructed nearly 400 000 m2 of modern logistics facilities for Clients such as: Reckitt Benckiser (Nowy Dwór Mazowiecki, 2000),
Bel Properties Millenium (Pruszków, 2000), Kolporter (Izabelin, 2003) Lyreco
(Michałowice, 2003), Coca-Cola HBC (Radzymin, 2003) Michelin/Stomil (Olsztyn,
2005, 2008), Panattoni (Stryków, 2008), and Real Management (Łubna near Góra Kalwaria, 2008).
GSE POLAND . Design & Build
Examples of logistics projects
PRZYKŁADOWE REALIZACJE LOGISTYCZNE
Coca-Cola HBC, Radzymin
Coca-Cola HBC, Radzymin
W 2006 roku, ten należący do największych na świecie koncernów powierzył GSE Polska zaprojektowanie i budowę w Radzyminie magazynu przyfabrycznego o powierzchni 11 tys. m2. Jakość i terminowość realizacji została doceniona nie tylko
przez Klienta, ale i przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB), który wyróżnił GSE Polska nagrodą
III stopnia „Budowa Roku 2006”.
In 2006, one of the worldʼs largest multinationals awarded a contract to GSE Polska for the design and
construction of a 11 000 m2 warehouse next to its production plant in Radzymin. The quality and timeliness
of the project execution was not only recognized by the Client, but also by the Polish Association of
Construction Engineers and Technicians, who gave it a III Level Prize in the 2006 Construction Project of
the Year competition.
Prologis - Teresin, Błonie i Warszawa
ProLogis jest jednym z wiodących na świecie dostawców obiektów logistycznych (ich łączna powierzchnia wynosi 44 miliony
m2). To również jeden z najważniejszych i najstarszych Klientów Grupy GSE na wszystkich kontynentach. GSE Polska zaprojektowała i zbudowała dla niego hale magazynowe w Teresinie (1999 r. – 26 tys. m2), w Błoniu (2000 r. – 26 tys. m2) i w Warszawie (2008 r. – 35 tys. m2). Wszystkie te projekty były realizowane w systemie „Design & Build”, począwszy od koncepcji,
poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę, aż po otrzymanie zgody na użytkowanie.
Prologis, Teresin, Błonie and Warsaw
For many years, Prologis, one of the worldʼs leading providers of logistics facilities in the world (total area
of completed facilities – 44 million m2) is one of GSEʼs key Clients around the world. In Poland, GSE designed and constructed warehouse facilities for Prologis in Teresin (1999, 26 000 m2), in Błonie (2000,
26 000 m2) and in Warsaw (2008, 35 000 m2). These projects were implemented under the “Design & Build”
system, beginning with the initial concept and obtaining construction permits, up to and including the
issuance of occupancy permits.
Real Management - Łubna Gm. Góra Kalwaria
W 2007 roku GSE Polska nawiązała współpracę z polskim deweloperem Real Management Sp. z o.o., co zaowocowało zaprojektowaniem i budową nowoczesnego, liczącego
43,5 tys. m2, centrum logistycznego w Łubnej koło Góry Kalwarii.
Real Management, Góra Kalwaria District
During 2007, GSE Polska began cooperation with a Polish developer, resulting in the design and construction of a modern 43 500 m2 logistics center in Łubna near Góra Kalwaria.
Panattoni, Stryków
W 2008 roku GSE Polska została generalnym wykonawcą 34 tys. m2 powierzchni magazynowych realizowanych dla Panattoni w Strykowie. Panattoni to jeden z największych,
wyspecjalizowanych deweloperów, który tylko w ostatnich pięciu latach dostarczył ok.
7 milionów m2 obiektów logistycznych.
Panattoni, Stryków
GSE Polska was selected as general contractor in 2008 for the 34 000 m2 Panattoni warehouse facility, built
in Stryków. Panattoni is one of the largest real estate developers, delivering approx. 7 million m2 of logistics
facilities – just during the last five years.
GSE POLAND . Design & Build
GSE Polska for industry
GSE POLSKADLAPRZEMYSŁU
Kolejnym etapem rozwoju działalności GSE w Polsce były realizacje dla przemysłu. Wyższy stopień złożoności obiektów
fabrycznych - pod względem wymogów funkcjonalności, bezpieczeństwa ludzi, ochrony środowiska - oraz ścisła zależność
koncepcji obiektu od planowanych technologii i procesów produkcyjnych wymagały od ekipy GSE Polska najwyższego
poziomu kompetencji, wiedzy i doświadczenia. Ponadto duże nakłady inwestycyjne na realizację obiektów przemysłowych
stawiają przed generalnym wykonawcą wymogi stabilności i bezpieczeństwa finansowego, co całkowicie zapewnia polskiej
firmie-córce Grupa GSE.
Industrial projects were the next phase in GSE Polandʼs development. The higher complexity of such facilities, with respect to functionality, human and environmental safety and the close relationship between the
building design and the planned technologies and production processes, demands the highest level of skills,
knowledge and experience from GSE staff. Furthermore, the high value of industrial construction projects
requires the general contractor to be stable, with a broad range of financial capabilities.
Lafarge - Gacki
Lafarge - Gacki
Lafarge, lider produkcji materiałów budowlanych, powierzył GSE Polska swój pierwszy polski projekt przemysłowy realizowany w systemie „Design & Build”. W 2001 r. został zaprojektowany i wybudowany zakład produkcyjny płyt gipsowych. Projekt obejmował nie tylko budynki, ale i proces technologiczny. Zakład o powierzchni 28 tys. m2 został wybudowany i uruchomiony w 11 miesięcy.
Lafarge, a leader in the production of construction materials, entrusted its first industrial facility construction
project under the “Design & Build” system to GSE Polska. During 2001, a gypsum drywall production plant
was designed and constructed. The project implementation not only included the building, but also the technological process. Within 11 months, the “turn key” building with an area of 28 000 m2 was constructed, with
the production technology installed.
Indesit - Radomsko
Indesit - Radomsko
Drugi co do wielkości w Europie producent sprzętu AGD, Indesit Company, w 2007 r. zlecił GSE Polska budowę swojego
największego zakładu produkcyjnego na starym kontynencie (70 tys. m2). Już istniejący projekt budowlany został zoptymalizowany przez zespół specjalistów GSE pod względem funkcjonalności i kosztów. Typowe
dla GSE podejście ukierunkowane na optymalne rozwiązania zostało docenione przez
działający w warunkach ostrej konkurencji koncern Indesit: GSE Polska otrzymała propozycję dalszej współpracy i w sierpniu 2008 r. rozpoczęła dlań budowę magazynu wyrobów
gotowych (48 tys. m2). Obiekt został oddany do użytkowania w kwietniu 2009 r.
In 2007 the Indesit Company, Europeʼs second largest household appliance manufacturer, awarded GSE
Polska the contract to build a 70 000 m2 production plant. The pre-existing constructions plans were modified by a team of GSE specialists to optimize both functionality and costs. The typical approach of GSE,
oriented towards optimal solutions, was appreciated by Indesit, a company that operates in a highly competitive environment. In August 2008, construction began of a 48 000 m2 warehouse for ready to ship products.
Procter & Gamble - Aleksandrów Łódzki
Procter & Gamble - Aleksandrów Łódzki
Największy na świecie producent dóbr szybkozbywalnych (FMCG), Procter & Gamble,
rozpoczął współpracę z GSE w 2008 roku – jednocześnie w Polsce i w Niemczech. Polska
filia GSE wybudowała dlań fabrykę kosmetyków OLAY w Aleksandrowie Łódzkim. To
największy w Europie zakład produkcji kosmetyków tej amerykańskiej korporacji. Amerykanie stawiali przed GSE Polska wymogi najwyższych standardów jakości, bezpieczeństwa ludzi i ochrony środowiska.
Jysk - Radomsko
Duński koncern Jysk to międzynarodowa sieć sklepów z produktami wyposażenia wnętrz.
Oferta GSE Polska sprostała rygorystycznym wymogom jakościowym i cenowym koncernu, co w 2008 roku zaowocowało podpisaniem kontraktu na generalne wykonawstwo
w systemie „Design & Build” bardzo specjalistycznych obiektów logistycznych w
Radomsku. Kontrakt opiewa między innymi na realizację nowoczesnego, w pełni zautomatyzowanego magazynu typu high-bay, o wysokości ponad 40 m. Dostawcą technologii
oraz części konstrukcji jest niemiecka firma Schaffer. Budowa ma się rozwinąć do
powierzchni 70 tys. m2.
The worldʼs largest manufacturer of fast moving consumer goods (FMCG), Procter & Gamble, began cooperation with GSE during 2008 – in Poland and in Germany. In Poland, GSE has built the OLAY cosmetics
factory in Aleksandrów Łódzki.
Jysk - Radomsko
Jysk is a Danish corporation that operates an international chain of stores, distributing interior design accessories. GSEʼs proposal met Jyskʼs rigorous quality and price criteria, which in 2008 resulted in an agreement being signed for general contracting services under the “Design & Build” system – pertaining to logistics facilities in Radomsko. The agreement contemplates construction of a state-of-the-art, fully automated
high-bay warehouse (building height – approx. 40m). The supplier of the technology and part of the structure is Schaeffer. The entire contract includes the construction of warehouse buildings, with infrastructure
and a total area of 70 000 m2.
GSE POLAND . Design & Build
Further growth and perspectives
DALSZY ROZWÓJ I PERSPEKTYWY
Ugruntowana już pozycja GSE Polska, liczne rekomendacje i referencje zagranicznych
oraz polskich Klientów skłoniły zarząd Grupy GSE do decyzji o rozszerzeniu działalności
w Polsce.
The solid position that GSE has established in Poland, the recommendations and references that it has obtained from international and domestic Clients has resulted GSE
Group management decision to further expand operations in Poland.
W oparciu o posiadany przez Grupę GSE know-how, jej wieloletnie doświadczenie i
wchodzące w jej skład wyspecjalizowane jednostki inżynieryjne, GSE Polska, po rocznych
przygotowaniach, jest gotowa do rozszerzenia swej oferty generalnego wykonawstwa na
dodatkowe sektory budowlane, jak centra handlowe oraz obiekty opieki zdrowotnej (szpitale i kliniki).
In response to growing market requirements, GSE in Poland is beginning to capitalize
on know-how (e.g. GAM INGENIERE – specializing in retail facilities) and experience
in shopping center and health care projects (hospitals, clinics).

Podobne dokumenty