Informacja nr 2 o wyniku postępowania wraz z wykazem

Transkrypt

Informacja nr 2 o wyniku postępowania wraz z wykazem
errur}.JekiJarłąd fuln|] :.r:r;j
V.,|.ri
i tjrząrtzoli \ł'dor|nyclr w Łorj;i
91-423ŁocJz,ui. Sclna 1a
Regon000100492NiP 725'10'20-67:
tel.(42)235 48 0C, fax (42)235 48 1
symbotspnwy:D2331/24/W
Łódź, dnia Ll
/2015
wześnia2015r.
INFORMACJA
NR 2
o wyniku przetargunieograniczonegopn.:
Utzymanie i konserwacjauządzeń melioracji wodnych podsbwowych
nr spnw: D2331/2/U2015
ogloszonego pzez Wojewódzki Zaząd Melioracji i Utządzeń Wodnych w Łodzi w dniu 17 sierpnia 2015 r. oraz
zamieszczonegow BiuletynieZamówień Publicznychpod numercm:20978r2il 5.
W wynikubadania i oceny złożonychofert zamawiającydokonałczynnościwyborunajkozystniejszych ofeń, spośrod
ofeft niepodlegajqcychodrzuceniu,dla poszczególnych,niżejopisanychczęścizamówienia (zadań):
Nr
zadania
Nazwa
zadania
Nr
ofetty
ofeńa n aj kotzystn iejsza
Cena oferty
wzł
(brufto)
Termin
wykonania
zamówienia
(w clniach)
Czas reakcji na
każdorazowe
wezwanie
zamawiającego
lw aodzinaahl
1
DZ$1n4/
l-Rm/Y2015
2
D233124/ Rozbiórka tam bobrowych
LRmnf2015 na Żece Kanałciek,,A,,
,,AGROD.A" F.U.H.
8415 Jadwiga Zarkowska
2&630 Jedlnia Letnisko. Piotrowice 27A
3
DV33124/
t-t</6/2015
KanałPołudniowyB
8552
4
DV331/24/
l-t</10/2015
Rońiórkatam bobrowch,
usunięie zatorów,
naprawabudowli
85572
Ę
DV331/24/
Rozbiórka tam bobrowych
t-t</112015
i zabudowa wynł
6
DZ$1n4/
F-Rdnr2015
Naprawa budowli na
nece Łaznowiance
Rozbiórka budowli
piętnqcych
7
DZ$1r2.4/ Wykoszenie dna zbiornika
pn.,,Gón Badzychowska,,
21/201
5
Ó
D233124/
kdBn115
Remontbudowli
hydrotechnicznych naprawa umocnień stopni
v
DV33124/
lŁd/4/2015
Naprawa budowli
hydrotechnicznych bystrotoki
10
DZ/33124/
l-Pd/l02015
Remontiazu "Bronno"
11
D233124/
t-B/v2015
Odmulenie osadnika pny
wlocie wód rzeki Wąglanki
do zbiomika wodnqo pn.
"Miedzna"
8410
zawad,,REK.iltEL,,Henryk ścibiorek
ul.Zachodnia4
97-221Rokiciny,
16 999.95
6 917,52
15 dni
1 godzina
PPHU sTAczE Stanislaw Soiński
98-240 Szadek, Lichawa-Parcela 2A
31 776,24
26 dni
Spółka Wodna ,,BEDLNO,
99-311 Bedlno
21 894,00
5 godzin
Pzedsiębiorctwo Handlowo-Ustugowe
8560 Mariusz Forfecki
9*100 zgierz, ul. Gojawiczyńskiej 8
18 550,00
10 dni
cnegoa Powroźnik
8517 ,,BUDOANGR;ZEX"
97-500Radomsko,Lipie 16a
71 854,30
10 dni
^onsorcrum trfin:
Lider: ZaWad Robót lnżynieryjnych
Marian Gruchot
8444 62-600Koło,ul. feromskiego 101
Partner: Przedsiębiorctwo Robót
lnŻynieryjnych Radostaw Gruchot
62-600 Koto.ul. fercmskieoo 101
21 415,67
6 dni
I 18 279,01
il dni
67 674,39
25 dni
P z eds i ęb i or stwo Wyko n awczo- Usług owe
8537 ,,MELWOD" Sp.z o.o.
9*010 StrykÓw' ul. ozorkowska 10 a
19 il2,42
40 dni
DROMEL Grzegon Dziubah
8547 97 -200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Jana Karola Chodkiewicza 6
22 935,07
10 dni
P łfeds i ębi orstwo Wyko n awczo. Usług owe
8536 .MELWOD" Sp. z o.o.
9*010 Stryków' ul. ozorkowska 10 a
Zaklad Budowy i Naprawy Unądzeń
Melioracyjnyćh
855812
Wojciech Jufek, Marian Kowierski
93-453Łódź' uFRafowa 24 A
uzasadn ienie wyboru najkorzystniejszych ofert:
!oty,,y częścizamówienia: 2, 4 kryteńami wyboru najkozystniejszych ofeft są cena oraz czas reakcji na
każdorazowe
wezwaniezamawiającego,
- dotyczy pozostaĘch częścizamówienia - kryteńami wyboru najkotzystniejszejoferty są cena onz
termin
wykonaniazamówienia,
strona1 / 2
.
-
dotyczy częścizamówienia: 7, 2, 4: wybrane oferĘ byĘ jedynymijakie Wpłynęły
na wykonaniepzedmiotowych
części zamÓwienia (zadań) i zostały złoione pzez Wykonawców, którzy wykazali odpowiednio spełnianie
warunkÓw udziałuw postępowaniu,o ktÓrych mowa W aft. 22 ust, 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
brak podstawdo wykluczeniaz postępowaniaz powoduniespełniania
warunkÓw,o którychmowa w ań. 24 ust.1
ustawyj.w. oraz w okolicznościach,
o któlych mowaw art.24 ust.2 pkt 5 ustawyj.w.,
doĘczy pozostaĘch części zamÓwienia: wybrane oferty uzyskaĘ najwyższą ilośćpunktów na wykonanie
pzedmiotowych częścizamówienia (zadań) i zostaĘ złożonepzez Wykonawców,ktÓlzy wykazali odpowiednio
spełnianiewarunków udziałuw postępowaniu,o ktÓrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prcwo zamówień
publicznych oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowaniaz powodU niespełnianiawarunkow, o których
mowaw art.24 ust' 1 ustawyj.w. oraz Wokolicznościach,
o którychmowaw art' 24 ust.2 pkt 5 ustawyj.w.
Załacznik:
- wykazWykonawcÓw,KÓny złożylioferty
wraz z punWacjąpnyzn aną ofeftom
Prcsimy wyżejwymienionychWykonawców o pzybycie do WojewódzkiegoZaządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Łodzi, ul. Solna 14 - pokÓj nr 403, tel./fax.(42) 235 48 00, 235 48 27, 235 48 19 w dniu 02 października2015r.
w godz.07:00-15:00, celem podpisania umow|' po upnednim wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
Z upoważ
nEr
Kierowni-k
st,ona2 / 2
a Dyrektora
zamowlen
l,Ą rl j e w ć.lii z k i jl a rr:a d |ujr;!! ..r ; r';.:
i UlząrJzeń WorJn1l*h w Ł<rr"l;l
91-423ŁÓdz' u|,9r,|na14
Reeon 000100492NlP 725-10--26-67:,
- .
ofertywrazzpunktacjąpnwnanąofeftom
' , '-, -"tei' (42) 235 48 a0, fuY'Wwók-ąBfl:có*,Rónyzłożyli
na-wykonanierobót budowlanychw ramachzadania pn.:
: D?ł$ 1r?u2 015
numar s$Ę,wy
Utnymanie i konserwacja urządzeń melioncji wodnych podstawowych
nr spraw: D2331/2tU2015
B
NI
zadanla
Nezy.a
zedenle
wkonawce, RÓry złoźyłofertę
Nr
of€|a
Cena ofefty
wzł
Tormin
raeilzactl
zemówienle
(w dniach)
Krytertum oceny ofert
,ennrn
,eallzacl
zamówlenla
=
Henryk Ścibiorek
Zaktad,,REK-MEL,,
)7-221 Rokiciny,ul. Zachodnia4
1
D7ł3312!/ Naprawabudowlina
l-Rn/5r2o1! zece Łaznowiance
2
Rozbiórka tam
F.II.H. Jadvtlga żarkowska
DZB3I/24/
bobrowch na rzece 1 ,AGRaDA"
a&630 Jedlnia Letnisko, Piotrowice 27 A
LRmnao15
Kanałciek.A,
1
1
3
4
D7rt31r24/ KanałPołudniowyB
l-l</62015
tsługl Tnnspońowo Melioracyjne
zabetaWawer
)4-o10Łódź.ul. Grodzieńska2il29
<onsorciumfirm:
.ider:zaktad Robót Infynleryjnych
wańan Gruchot
i2-600 Koło,ul. zeromskiego1o1
)artner: P,zedslęblorstwo Robót
,nźynl erylnych Radoslaw Gruchot
i2-600 Koło.ul. feromskieao 1o1
Łąc2na
punl(hcja
Czas rcakcl na Cena=
Żzes r.akcl nź ofercle
każdorazowe
85%
Rażclorazowe
wQzwanie
wezj/ranie
(w godzinach)
'15
Yr
l5dni
85,0
15,0
100,0
1 godzina
85,0
15.0
100,o
32 008.31
50 dni
84,4
6,0
90,4
u45
33 867,61
20 dni
79,8
15,0
94,8
8552
31 776,24
26 dni
85,0
11,5
9ą5
8410
t6 999,95
8415
6 917,52
8556
3
)PHU sTAczE stanislaw soińskl
)&240 Szadek.Lichawa-Parcela2A
4
ĄndrzelBlelickl Las i ogród
)9-300Kutno.ul. Mickiewicza38
856U1
30 368.39
45 dni
c
9półkawodna,,BEDLNo"
)9-311Bedlno
8557/1
41 376,86
51 dni
65,3
59
71,2
855712
21 894,00
5 godzin
85,0
15,0
100,0
9'zeds Iębio rstwo Handl owo-Usl ugowe
uariusz Fońeckl
,5-100zgie|z, ul' Gojawiczyńskiej8
8560
18 550,00
10 dni
8s,0
15,0
100,0
P,zed slębiorstwo HandIowo.Usługowe
2 Bańosz siuda
95.100zgierz, uI.czerwieńskiego46
8559
29 338,58
10 dni
53,7
15,0
68,7
8546
22 721,18
10 dni
69.4
15,0
84,4
8517
71 854.30
10 dni
85,0
15,0
100,0
8465
93 035.30
10 dni
606
15.0
80.6
8561
25 116.44
5 dni
72,5
15.0
87.5
25 535,71
10 dni
21 415,67
6 dni
8551
28 886.55
12 dni
8562r2
34 683,66
30 dni
RozbiÓrka tam
DZn31n4/ bobtowch' usunięcie, 'półka Wodna,,BEDLNo"
LK/10n015 zatońw, naprawa
)9-311 Bedlno
ofeńa odrzucona
turlawli
D7331r24/
l-l</112.01s
Rozbiórka tam
bobrowych
izabudowaWrw
zaklad Robót Budowlanych,,MELKAN,,
3 AndrzeJ Kwestarz
99-400Łowicz, uI.Armii Krajowej59
6
D7ł331/24/ Rozbiórkabudowli
r-Rd2no15
piętrzących
Gzegon Powroźnik
,,BUDoANGRZEXĄ
97-500Radomsko,Lipie16a
zakład wod no-MeIloracyJny s. c.
2 stanlstawcieśilk,Łukasz cleśIik
42.200 częstochowa,ul' Narcyzowa41
1
7
Dzr$1ł24/
21/2015
P.H'U.,,MELBUD,, wolclQch Gapińskl
99.200 Poddębice, ul. Łęczycka 52
Pnedslębiorstwo Robót tnżynieryjnych
2 ,,GoDZlNSKl- inżynieria,,MichałGodzińsk| dtso
99-232Zadzim 13
Konsorcfum firm:
Lider Zaklad Robót lnżynteryjnych
Wykoszeniedna
Marlan Gruchot
zbiornika
J
62-600Koło,ul. feromskiego 101
8444
pn..Góra
Partner: PŻedsiębiorstwo Robót
Bałdrzychowska.
lnżyni eryjnych RadosławGr uc hot
62.600Koło.ul, zeromskieoo1o1
4
PPHU sTAczE stanisławsoińskl
9&240 Szadek.Lichawa-Parcela2A
5
Andrzel Bielickl Las i ogród
99-300Kutno.ul. Mickiewicza38
Ofetta odrzucona
85,0
12,5
ofeńa odnucona
2,5
52,5
.ł..Ź ł'u.śl
j
strona I / 2
97,5
ngr'
55,0
Dm31fum015
numerspraw:
Pnedslęblorstwo tnlynterl! Środowtska
S.A.
99-200Poddębice,ul. Taryowa16/18
1 I Maltonclt,EKOMEL"
Remontbudowli
P rzeds l ębl or st|rro wy konawcz o-Usl ugowe
- 2
D7n3124/ hydrotechnicznych
,,MELWOD"Sp. z o.o.
l-ł-cy3r2u5 naprawaumocnień
9&010 swkÓw' ul. ozorkowska10a
stopni
?akrad Budowy i Napnwy Unądzeń
Melloncytnych
wotclech Jurek, Mańan Kowierski
9?453 Łóclź.ul. Rafowa24 A
Zwlązek Spółek Wodnych w Plotrkowle
1 Trybunatsklm zls w Gomullnle
97-371 Wola Kny sztoporcka
Naprawabudowli
D733121/ hydrotechnicznych
?aklad Budow i Napnw Urządzeń
kct/4f2015
bystrotoki
Melloncytnych
2
Wojciech Jurek, Marian Kowierski
93-453ŁóClź.ul' Rafowa24 A
Przedslęblorstwo Robót lnżynieryjnych
7
, G o DZ1NS,(/.i nżynieria,, Mlcha, G odziń skl
99-232Zadzin 13
I
9
2
Dn31r24/
10
DZn31n4/
11
t-B/62015
12
Remontjazu
'B,onno'
P,ze ds l ębl ord|,ro W konawczo-Usl ugowe
Sp.zo.o.
"MELWOD"
9&o1o stryków, ul. ozo|kowska 10 a
Lider: zaklad Robót lnfynlarytnych
Marlan Gruchot
62-600Koło,ul. zeromskiego101
Partner: Pzedsiębiorstwo Robót
lnżynieryJnych Rado slaw Gr uchot
62-600Koło'ul. zeromskieao 101
DROMEL Grzegorz Dzlubak
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Jana Karola Chod4ewicza 6
Odmulenieosadnika
ptzy wlociewód
rzekiW@anki do
ZAktad U stugowy MELIOTECH
zbiomikawodnego
pn.'Miedzna' 2 Łukasz Raczyńskl
2&300 Opoczno,ul. Kolberga 3N3
Wcinka drzew
D7rt31r24/ z koryta
rzeki Pisia
l-Rm/U2015
Zwienyniec
8548
153027.69
44 dni
65.7
15,0
80,7
8536
1 1 82 7 9 , 0 1
50 dni
85,0
13,2
98,2
8558/1
173 000.00
50 dni
8495
65 886,75
30 dni
85,0
12,5
97,5
855&2,
67 674,39
25 dni
82.8
15,0
97,8
8529
25 633,91
28 dni
64,8
15.0
79,8
8537
19 542.42
40 dni
85,0
10.5
9t5
8446
30 076,86
28 dni
55,2
15,0
70,2
8547
22 935,07
10 dni
85,0
15,0
,00,0
8318
24 794.00
14 dni
78,6
10.7
89.3
Nie złożonożadnejofefty
h
strona2l2
Ofefta odzucona
''ili z E s P o Ł U
m$r.Mi

Podobne dokumenty