o zasięgu wojewódzkim

Transkrypt

o zasięgu wojewódzkim
oraz
ZAGŁĘBIOWSKIE KONKURSY:
GRAFIKI KOMPUTEROWEJ (XIV edycja)
NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ i FILM (VI edycja)
o zasięgu wojewódzkim
pod patronatem Dyrektora RODN WOM Katowice
„Sport to styl życia – w świecie sportu odnajduję...”
Uczestnicy: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z terenu
województwa śląskiego.
Organizatorzy: Zespół Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej: doradca metodyczny matematyki,
informatyki i techniki oraz nauczyciele informatyki i historii
Partnerzy: Wydział Oświaty oraz Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza,
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10
w Dąbrowie Górniczej, Wydawnictwo HELION EDUKACJA w Gliwicach, portal „SPORTOWA
DĄBROWA”.
Cele konkursu:
-
rozbudzanie zainteresowań uczniów,
zachęcanie do poszukiwania alternatywnych form spędzania czasu wolego,
autopromocja własnych zainteresowań i osiągnięć,
mobilizowanie uczniów do dbania o własne zdrowie oraz rozwój,
poszukiwanie wśród sportowców postaw godnych naśladowania,
zachęcenie młodzieży do twórczego myślenia przez niekonwencjonalne formy pracy, rozwój
warsztatu graficznego,
poszukiwanie środków wyrazu oddających tematykę konkursu.
Regulamin konkursu:
I. Zasady ogólne. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu przez ucznia maksymalnie dwóch
prac (1 grafika i 1 praca multimedialna) na temat: „Sport to styl życia – w świecie sportu
odnajduję...”
1. szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne: samodzielny projekt i wykonanie
jednej pracy graficznej w dowolnym edytorze grafiki komputerowej (JPG z wydrukiem)
2. szkoły podstawowe: samodzielne przygotowanie jednej prezentacji multimedialnej wyłącznie
w programie Power Point (PPS)
3. gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne: samodzielne przygotowanie jednego filmu wyłącznie
w programie Windows Movie Maker (WMV)
1/5
II. Zasady wykonania prac:
1. Prace w dowolnym edytorze grafiki - na CD wraz z wydrukiem, metryczką, oświadczeniem:
a) można wykonać w dowolnym edytorze graficznym
b) prace powinny być zgodne z tematem konkursu oraz posiadać walory artystyczne
c) nie mogą być podpisane bezpośrednio na obrazie
d) na odwrocie pracy należy przykleić wydrukowaną metryczkę (dopisać w niej linki do stron
internetowych, z których pochodzą wykorzystane w pracy materiały z Internetu - prawa autorskie)
– brak linków powoduje dyskwalifikację pracy
e) muszą być wydrukowane na drukarce w formacie A4
f) w wypadku fotomontażu należy dołączyć:
 oryginalne zdjęcie własnego autorstwa (plik JPEG), datę utworzenia zdjęcia i opis zawartości
zdjęcia (w tabeli – metryczce dołączanej do pracy), oświadczenie o samodzielnym wykonaniu
zdjęcia
 link do zdjęcia z Internetu wykorzystanego do fotomontażu (w tabeli w metryczce)
oraz oświadczenie, że fotomontaż został wykonany samodzielnie i uczeń nie narusza praw
autorskich (zdjęcie jest na licencji np. Open Source; gdzie szukać darmowych zdjęć:
http://eredaktor.pl/fotografia-i-grafika/gdzie-szukac-darmowych-zdjec/ )
 użycie zdjęcia jest możliwe pod warunkiem poddania go twórczej obróbce.
g) do prac należy dołączyć płytę CD z pracą, zawierającą:
 plik JPEG o nazwie typu szkoła_miasto_nazwisko_imię.jpg
np. SP2_Slawkow_Kowalski_Jan.jpg (pliki niezgodne z regulaminem nawet pod kątem
nazwy pliku - zostaną zdyskwalifikowane)
 dodatkowe 5 plików *. JPG - pośrednich etapów pracy w postaci zrzutów ekranu klawiszem
PrintScreen – bez docinania obrazu z komputera (te same nazwy z numerkami 1-5)
 plik WORD zawierający metryczkę – tabela punkt III regulaminu.
2. Prezentacja multimedialna w Power Point - na CD, z metryczką, oświadczeniem:
a) przygotowane samodzielnie, wyłącznie w postaci pliku PPS lub PPSX z pracą, zapisane na płycie
CD w postaci plików o nazwie typu szkoła_miasto_nazwisko_imię.pps (ppsx)
np. LO2_Sosnowiec_Kowalski_Jan.pps lub G1_Czeladz _Kot_Jan.pps (pliki niezgodne
z regulaminem nawet pod kątem nazwy pliku - zostaną zdyskwalifikowane)
b) na płycie należy zapisać dodatkowo plik WORD zawierający metryczkę – tabela punkt III
regulaminu.
c) czas prezentacji nie powinien przekraczać 3 minut (minimum 15 - maksymalnie 25 slajdów)
d) prezentacje powinny być wykonane z wykorzystaniem podstawowych zasad tworzenia prezentacji:
 http://www.bibliotekawszkole.pl/prezentacje/zasady_tworzenia.php
e) na ostatnim slajdzie należy umieścić netografię (szczegółowy wykaz linków do materiałów
pobranych z Internetu)
f) w przypadku wykorzystania filmików powinny one być zapisane w postaci pliku *.AVI
z wykorzystaniem standardowego kodeka DIVX (do pobrania:
 http://www.dobreprogramy.pl/FFDShow,Program,Windows,13336.html
3. Film w Windows Movie Maker na CD, z metryczką, oświadczeniem::
g) musi być przygotowany samodzielnie w programie Windows Movie Maker oraz zapisany na płycie
CD wyłącznie w formacie WMV (WMVX), o nazwie typu szkoła_miasto_nazwisko_imię.wmv
np. G2_Slawkow_Kowalski_Jan.wmv (pliki niezgodne z regulaminem nawet co do nazwy zostaną zdyskwalifikowane)
h) na płycie należy zapisać dodatkowo plik WORD zawierający metryczkę – tabela punkt III
regulaminu.
i) czas filmu nie powinien przekraczać 2 minut,
j) w napisach początkowych należy umieścić tytuł filmu, imię i nazwisko autora,
k) dopuszcza się użycie gotowych filmików za podaniem ich źródła, pod warunkiem, iż są one na
licencji Open Source.
l) ostatni kadr filmu powinien zawierać netografię (szczegółowy wykaz linków do materiałów
pobranych z Internetu)
2/5
III. Zasady dostarczania prac:
1. Do prac należy dołączyć metryczkę (zapisać w postaci pliku WORD na płycie CD oraz wydrukować
i przykleić na odwrocie grafiki lub opakowaniu płyty CD z prezentacją lub filmem) zawierającą:
imię nazwisko klasa autora
klasa (poziom), szkoła
adres szkoły, nr telefonu
nazwisko nauczyciela (opiekuna)
telefon kontaktowy,
adres e-mail opiekuna
nazwa programu, z którego korzystano
wykorzystane linki do:
zdjęć, informacji, filmików z Internetu
wykorzystane zdjęcia autorskie: nazwa pliku,
data utworzenia,
opis, co zawiera zdjęcie
nazwa pliku stanowiącego pracę
zgodna z wytycznymi w regulaminie
2. Uwaga!
Prace dostarczone po terminie do organizatora, niezgodne z tematem, niezgodne
z regulaminem (np. zawierające treści z Internetu bez podania źródła, zdjęcia pobrane z Internetu
z naruszeniem praw autorskich - również bez linków, bez oświadczeń), prace podpisane
na obrazie, bez zrzutów ekranu, niezgodne z regulaminem nazwy plików itp.) zostaną
zdyskwalifikowane.
3. Wszystkie prace przechodzą nieodpłatnie na własność organizatora, który zastrzega sobie możliwość
publikowania ich na stronie internetowej szkoły w celu reklamowania konkursu.
IV. Terminarz konkursu:
1. Nadesłanie prac (wyłącznie zgodnie z regulaminem, z metryczkami, oświadczeniami,
poprawnymi nazwami plików, wydrukami grafik, zestawieniem przesłanych prac itp.) –
w nieprzekraczalnym terminie do 11 marca 2015 r. (decyduje termin wpłynięcia prac
do Zespołu Szkół Sportowych)
Adres: Anna Łukasik – organizator konkursu
Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków,
ul. Chopina 34, 41-300 Dąbrowa Górnicza
z dopiskiem:
Zagłębiowskie KONKURSY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ oraz na PREZENTACJĘ
MULTIMEDIALNĄ i FILM „Sport to styl życia – w świecie sportu odnajduję...”
2. Istnieje możliwość przesłania prac pocztą e-mail do 11.03 na adres [email protected],
pod warunkiem dosłania pocztą tradycyjną pliku zgody / oświadczenia i wydruku grafiki
komputerowej – decyduje data dojścia przesyłki do organizatora).
3. Rozstrzygnięcie konkursu – w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie
Górniczej ul. Chopina 34 dnia 13 kwietnia 2015r. o godzinie 13.00.
Termin rozdania nagród może ulec zmianie. Laureaci o uroczystym wręczeniu nagród zostaną
powiadomieni pocztą elektroniczną do nauczycieli – opiekunów.
4. Dodatkowe informacje:  32 262-69-68 (kontakt: Anna Łukasik), 508-550-621.
3/5
V. Jury w składzie:
Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie
Górniczej
Agnieszka Pietraszko
Inspektor
Maciej Zawadzki
Podinspektor
Maria Wilk
Konsultant informatyki
Andrzej Musiał
Wioletta DomachowskaMacek
Kierownik Pracowni
Informacji Pedagogicznej
Dyrektor, nauczyciel
informatyki i plastyki
doradca metodyczny
matematyki, informatyki
i techniki, nauczyciel
nauczyciel informatyki
i techniki
Anna Mackiewicz
nauczyciel historii
Olga Łakomik
Anna Łukasik
Regionalny Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli WOM w Katowicach
Szkoła Podstawowa Nr 10
w Dąbrowie Górniczej
Zespół Szkół Sportowych im. Polskich
Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
wyłoni na każdym poziomie laureatów w danej kategorii, oceniając: zgodność z tematem
i wymogami regulaminu, formaty plików, estetykę, atrakcyjność, nowatorstwo. Istnieje możliwość
przyznania wyróżnień.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
VI. Nagrody
Laureaci otrzymają nagrody, sponsorowane przez URZĄD MIASTA Dąbrowa Górnicza
(Wydział Oświaty oraz Wydział Promocji, Kultury i Sportu), Wydawnictwo HELION w Gliwicach,
Zespół Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej, a ich opiekunowie – podziękowania.
VII.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie prac
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki regulaminu,
w tym na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych uczestnika i opiekuna
przez organizatorów konkursu dla celów postępowania konkursowego Zagłębiowskich Konkursów
Grafiki Komputerowej oraz na Prezentację Multimedialną i Film, publikowanie wyników
konkursu, bezpłatne opublikowanie zdjęć z konkursu z osobą uczestnika konkursu
i przetwarzanie prac uczestników (w tym nieodpłatne publikowane oraz bezpłatnie używane
w celach promocyjnych) - zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
Sponsorzy:
4/5
wraz z pracami należy dostarczyć:
Zestawienie prac wysłanych przez szkołę na konkurs
„Sport to styl życia – w świecie sportu odnajduję...”
adres e-mail opiekuna:
szkoła:
nazwiska imiona uczniów
nazwiska imiona opiekunów
grafika
(liczba
sztuk)
prezentacja
(liczba
sztuk)
film
(liczba
sztuk)
OŚWIADCZENIE (dla każdego ucznia)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywania moich danych osobowych przez organizatorów konkursu
dla celów postępowania konkursowego Zagłębiowskiego Konkursu Grafiki Komputerowej oraz na Prezentację
Multimedialną i Film, a także na publikowanie wyników konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
Wyrażam zgodę na bezpłatne
opublikowanie zdjęć z konkursu z moją osobą.
Wyrażam zgodę na dowolne przetwarzanie moich prac (w tym nieodpłatne publikowane oraz bezpłatnie
używane w celach promocyjnych).
Oświadczam, że do wykonania pracy użyłem legalnego oprogramowania oraz że jestem autorem dostarczonych prac,
posiadam do nich prawa autorskie, nie naruszając praw autorskich osób trzecich, a wykorzystane w nich elementy (w tym
zdjęcia) uzyskałem nie naruszając praw autorskich.
.............................................................
..........................................
Miejscowość i data
Podpis ucznia
imię i nazwisko ucznia............................................................................... data urodzenia ………………………. klasa………….……..
.
szkoła i adres szkoły
.....................................................................................…………………………….
POTWIERDZENIE OŚWIADCZENIA PRZEZ RODZICÓW UCZNIA
(dotyczy tylko uczniów niepełnoletnich)
Ja ...................................................................................... potwierdzam zgodę ww. mojego syna/ mojej córki*
na przetwarzania jego/ jej* danych osobowych przez organizatorów konkursu zgodnie z powyższym oświadczeniem, w tym
na bezpłatne opublikowanie zdjęć z konkursu z jego/ jej* osobą w celu promocji konkursu, a także na dowolne
przetwarzanie jego/ jej* prac (w tym nieodpłatne publikowane oraz bezpłatnie używane w celach promocyjnych)
oraz potwierdzam oświadczenie dotyczące legalnego oprogramowania, autorstwa dostarczonych prac, a także
iż wykorzystane w nich elementy (w tym zdjęcia) uzyskano nie naruszając praw autorskich.
..........................................
Miejscowość i data
.............................................................
Podpis rodzica (dotyczy uczniów niepełnoletnich)
* - niepotrzebne skreślić
5/5

Podobne dokumenty