System GS1 w Polsce i na świecie 2012

Komentarze

Transkrypt

System GS1 w Polsce i na świecie 2012
Grupa Robocza GS1 - HoReCa - PL
Webinar, 02 grudnia 2014
Zaufane źródła danych
Twórca systemu Hinode24
Webinar
Dr inż. Krzysztof Muszyński
ILiM – GS1 Polska
[email protected]
T + 48 61 850 48 77
Agenda
• Prawidłowa identyfikacja i synchronizacja
• Projekt pilotażowy dot. wymiany danych podst.:
– Opis narzędzia
– Zastosowane i zalety
• Jak wziąć udział w projekcie ?
• Panel dyskusyjny
• Wolne głosy i wnioski
Prawidłowa identyfikacja
i synchronizacja
danych podstawowych
Standardy GS1
Standardy GS1 służą identyfikacji, gromadzeniu
i współdzieleniu informacji na temat produktów i lokalizacji,
a tym samym wspierają przedsiębiorstwa w efektywnym
zarządzaniu łańcuchami dostaw
6
Kod kreskowy
to nie wszystko
Jednym z identyfikatorów jest
kod kreskowy = EAN = GTIN
W wymianie handlowej prócz
samego kodu uczestnicy wymieniają
się danymi podstawowymi
opisującymi dany produkt
Najczęściej dane te przyjmują
postać excelowej karty
produktowej
Na początku było
łatwo i prosto
Dane podstawowe niezbędne do obsługi łańcucha dostaw
Primary UPC
Height UOM
Product Type
Container Type
Base Unit of Measure
Container Content
Product Category
Material #
Deposit UPC
Gross Weight
Product Percent Juice
Volume UOM
Prod Hierarchy
Depth
Gross Weight UOM
Net Weight UOM
Business Unit
Cluster
Net Weight
Height
Material Group
Item Identifier
Volume
Nationally Priced
Product Sub-Group
Graphics Specialty
Graphics Specialty Base
National Account Package Code
GTIN
Cluster Marketing Wrap
Width Depth UOM
Cluster Material
Health Category
Vending
Width UOM
MFG Code
Trademark Family
Pallet Stack Height
SAP Description
Container Specialty
Dane znacznie zaczęły wykraczać
poza to co znajduje się na etykiecie
Dane podstawowe plus dla sieci
Product Type
Brand
Container Type Spec Length
Material #
Spec Unit
Department
Chemical Indicator
Net Content 3 UOM
Package Type
Height UOM
Deposit UPC
Brand Group
Primary Delivery Method
Base Unit of Measure
MFG GLN 3
Unit UOM
Sub-Brand
Shipping Unit
Item Description 1
Brand Owner
MFG GLN 1
Flavor
Unit Size
Volume UOM
Merchandise Width
Merchandise Height
Is Security Tag Present
Platform Hazmat Classification
Net Content 5 UOM
Nutritional
Container Content
UPC Description
MFG GLN 5
BarCode Type
Cancel Date
Product Percent Juice
Style Trade Item Recall Ind
Merchandise Length Return Goods Policy
Prod Hierarchy Merchandise Weight
Package Name 4
Lead Time Package Name 2
Discontinue Date
Package Name 3
MFG GLN 4
Item Type
Max Order Qty
Supplier Pack Cost
Direct Consumer Delivery
Merchandise Unit
Pack Value
Weight Unit Model Number
Gross Weight UOM
Conveyable
Production Start Date
Net Content 4 UOM
Target Market
Short Product Description
Order Qty Multiple
Net Weight UOM Language Code Cluster
Register with GS1
Net Content 2 UOM
Net Weight
Sub-Department
Net Content 2
Ordering Unit
Supplier Stock Number
UDEX
Business Unit
Fineline
Material Group
Product Size
Virtual UPC Code Net Content
RFID Tagged
Selling UOM
Packaging Material Code
Item Identifier
Net Content 5
Min Order Qty
Multi-Pack Indicator
RPPC Indicator
Package Marked Returnable
Shipping Start Date
Recyclable Package
Graphics Specialty
Supplier Number
Composite Wood Level Code
Net Content 4
Graphics Specialty Base
Spec Weight
Depth UOM
CPSC Regulated Indicator
CAW
Cluster Material
Environmental Identifier
Base Unit
Large Product Description
GPC
Coupon Family Code Product Classification
Consumer Unit
Sub-Type
Net Content 3
Trademark Family
Cluster Marketing Wrap
Base Unit UOM
Registration Status
Suppressed
UPC
Vending
Tare Weight
Container Specialty
Invoice Item
Item Scannable
Spec Width
Product Category
Information Provider
Item Contains Wood
Spec
Height
Product Sub-Group
Variable Weight
Valid From
Ti
Information Private
Secondary Information Provider Primary UPC
MFG GLN 2
Medium Product Description
Package Name 1
Ordering UOM
Private Label Indicator
Third Information Provider
Signing Description
Gross Weight
Depth
Height
Width
GTIN
Lista „eksplodowała”, ponieważ
klienci chcą coraz więcej wiedzieć
Dane podstawowe plus dla sieci plus dla klienta
Brand
Wheat – Allergen Specification Name
Package Type
Min Handling Storage
Temp
Brand
Group
Is the Item marked with a Batch/Lot Number
Benefits (Spanish)
Net Content 3 UOM
Fish Catch Zone 3
Spec Length
MFG GLN 3 Fish Catch Zone 2
Peanut – Level of Containment
Deposit UPC
Base Unit of Measure Shipping Start
Ingredient Name (English)
Date
Sub-Brand
Shipping
Unit
Cholesterol
Qty
Contained
UOM
Unit Item
UOM Description 1
Material #
Spec Unit Product Name (Spanish)
Is Organic
Primary Delivery Method
MFG GLN 1
Flavor
Brand Owner
Container Content Polyunsaturated Fat Qty Contained
Unit
Size
Volume
UOM
Website URL
Is Security Tag Present
Platform Hazmat Classification Kosher
NetCertification
Content 5 UOM
Merchandise Width
Merchandise Height
Product Category
Number
Nutritional
Monounsaturated Fat Measurement Precision
Indiv Unit UOM
MFG GLN 5
BarCode Type
Cancel Date
Ind
(Spanish)
Style Trade Item Recall
Alternate Item Agency
Is Organic Storage & Usage
Product
Percent Juice
Chemical Indicator
UPC Description
Riboflavin
Return
Goods
Policy
Vitamin K
Soybean – Allergen Specification Name
Saturated
Fat
Qty
Contained
UOM
Preparation
Instructions
(Spanish)
Merchandise Length
Vitamin A Qty Contained
Package Name 4
Lead Time Package Name 2
Prod Hierarchy Merchandise Weight
Is Halal
Protein % RDIPackage Name 3
MFG
GLN
4
Item
Type
Vitamin
A
%
RDI
Vitamin
C
Qty
Contained
Fish – Allergen Specification Name
Discontinue Date
Container Type
Consumer
Delivery
Max Order Qty
Product Image
Vitamin CSupplier
% RDI Pack Cost
Peanut – AllergenDirect
Specification
Name
Alternate Item Identifier
Merchandise Unit
Peanut – Allergen Specification Agency Transfatty Acids Qty Contained UOM
Diet
Certification
Number
Model
Number
Weight
Unit
Gross Weight UOM
Iron
Conveyable
Net Content 4 UOM
Ingredient Statement (English)
Production Start Date
Ingredient Country of Origin 1
Short Product Description
Order Qty Multiple Riboflavin % RDI
Potassium Measurement Precision
Target Market
Primary UPC
Total Fat Measurement Precision
Register with GS1
Net Weight UOM Language Code Cluster
Ti
of Origin
2 2 UOM
Crustacean – Allergen SpecificationIngredient
Agency CountryNet
Calorie From Fat Qty Contained UOM
Content
Sub-Department
Net Content 2
Ordering Unit
Handling Storage Temp UOM
Net Weight
Fish Catch Zone 1
Ingredient Statement (Spanish)
Material
Group
Polyunsaturated
Fat
Qty
Contained
UOM
UDEX
Total Fat % RDI
Eggs – Allergen Specification Name
Business Unit
Fineline
Soluble Fiber % RDI
Food
Service
Pack
Size
Is Kosher
Diet Type Code
Hi
Vitamin D
Crustacean – Level of Containment
Product Size
Sesame – Allergen Specification Name
Spec Width
Saturated Fat Qty Contained
Cholesterol Qty Contained
RFID Tagged
Selling UOM
Net
Content
Packaging
Material
Code
Virtual
Code
Does
TradeUPC
Item
Carry USDA Child Nutrition Label?
Net Content 5
Item Identifier
Tree Nut – Allergen Specification Agency
Potassium Qty Contained
Min Order Qty Saturated Fat Measurement Precision
RPPC Indicator Household Serving Size (English)
Multi-Pack IndicatorSpec Height
Cholesterol % RDI
Package Marked Returnable
Serving Suggestion (Spanish)
Storage & Usage (English)
Milk – Allergen Specification Name
Recyclable
Package
Eggs – Allergen Specification Agency
Graphics Specialty
Calcium Cholesterol Qty Contained UOM
Total Fat Qty Contained UOM
Ingredient Name (Spanish)
Composite Wood Level Code
Total Fat Qty Contained
Net Content 4
Graphics
Specialty
Base
Sodium % RDI
Spec Weight
Supplier Number
Depth
UOM
CPSC Regulated Indicator
Transfatty Acids % RDI
Supplier
Household Serving Size (Spanish)
Dietary Fiber % RDI
CAW
Cluster Material
Environmental Identifier
Stock
Monounsaturated Fat % RDI
Transfatty Acids Qty Contained
Base Unit
Vitamin D % RDI
Number
Cholesterol
%
RDI
Large Product Description
Iron
%
RDI
GPC
Coupon Family Code Product Classification
Consumer
Unit
Dietary
Fiber
Qty
Contained UOM
Ingredients Sequence #
Sub-Type
Pack Value Net Content 3
Trademark Family
Cluster Marketing Wrap Tree Nut – Allergen Specification Name
Fish
–
Allergen
Specification
Agency
Base
Unit
UOM
Registration Status
Kosher TypePreparation State
Vitamin
E
%
RDI
Kosher
Certification
Agency
Soybean – Level of Containment
Vending
Sugar % RDI
Sesame – Level of Containment
Thiamin % RDI
Benefits (English)
Invoice Item
Item Scannable
Soybean – Level of Containment
Container Specialty Vitamin E
Polyunsaturated Fat Measurement Precision
Max Handling Storage Temp
Preparation Instructions (English)
Information Provider
Tare Weight
Item Contains Wood
Calorie Qty Contained
Polyunsaturated % RDI
Product Sub-Group
Variable Weight
Valid From Soybean – Level of Containment
Vitamin K % RDI
Indiv Unit Min
Ingredient Country of Origin 3
Calorie Qty Contained UOM
Cholesterol Qty Contained
Secondary Information Provider
Cholesterol Measurement Precision
Transfatty Acids Measurement Precisions
MFG GLN 2
Package Name 1
Ordering UOM
Manufacturer Expanded Product Description (Spanish)
Potassium Qty Contained
Soluble Fiber Containment
Sodium
Measurement
Precision
Monounsaturated
Fat
QTY
Contained
UOM
Wheat – Level of Containment
Information Private
Gross Weight
Depth
Height
Width
GTIN
Sprzedaż na odległość
przykłady danych
Offline
Sprzedaż na odległość
przykłady danych
Offline
Pierwsze dane w Tesco.pl
Sprzedaż na odległość
przykłady danych
Docelowy układ
danych
Tesco.pl
Offline
Data Quality
w Procesie Biznesowym
• Rozwiązanie wszystkich problemów
jakości danych na raz jest
niemożliwe
Core
• Jakości danych musi bazować na
procesie biznesowym ... a dopiero
później na wymogach danego rynku
Porównanie danych fizycznych
produktów z bazą GDSN
14
Projekt pilotażowy HoReCa
Cel projektu
Weryfikacja przydatności i badanie jakości
danych produktowych w branży HoReCa
Technologiczny Partner
Projektu HoReCa
Identyfikacja rynku
HoReCa
• Brak prawidłowych identyfikatorów pozycji asortymentowych
wydłuża proces zakupowy i zwiększa koszty obsługi zamówień,
• Brak dostępu do baz referencyjnych danych podstawowych pozycji
handlowych,
• Uczestnicy projektu HoReCa chcą mieć dostęp do danych
podstawowych w zakresie zbliżonym do rynku nowoczesnego,
• Potrzeba
standaryzacji
procesu
synchronizacji
danych
podstawowych w branży HoReCa ze szczególnym uwzględnieniem
1169/WE.
Co już
zostało zrobione ?
• TestOffLine danych produktowych Hinode plus analiza (1051 GTIN-ów),
Rozpoznano - 64%
Brak info. - 36%
• Opracowano listę danych podstawowych pod branżę HoReCa,
• Wybrano 9 atrybutów do przeprowadzenia pilota elektornicznego,
• Przygotowano narzędzia IT po stronie GS1 PL i po stronie HINODE.
Lista atrybutów
Wspólna Karta Produktowa
Zmodernizowana Wspólna Karta
Produktowa
Legenda
Wzór
5,06
pola pomarańczowe są
obowiązkowe
CPC - Common Product Card
Data obowiązywania danych
Status karty
Dostawca
pola wyróżnione na czerwono
dotyczą treści zgodnych z
1169/WE
pola różowe są wymagane
zależnie
GTIN zastąpionego produktu
N- Nowa
Producent
Nazwa Dostawcy /
Producenta
Dane teleadresowe
Dostawca / Producent
GLN - Global Location
Number
Specjalne warunki
przechowywania
Nazwa produktu
Ceny produktu (sztuka)
Nazwa produktu (Długa)
Katalogowa (netto)
Marka
Sugerowana cena
detaliczna (brutto)
Opis produktu
(skład w tym alergeny)
Nazwa krótka
produktu
PKWiU 2008
Stawka VAT
Okres minimalnej trwałości od
wyprodukowania
Okres minimalnej trwałości od
dostawy
Okres minimalnej trwałości od
otwarcia
Temp. (min.) [C]
Temp. (maks.) [C]
Transport do
Temp. (min.) [C]
centrum dystrybucji
Czy cena jest na
opakowaniu
Indeks towarowy dostawcy
Zawartość alkoholu (% obj.)
Temp. (maks.) [C]
Czy produkt jest
farmaceutykiem
KGO - Koszt Gospodarowania
Odpadami
Transport na rynek Temp. (min.) [C]
Liczba warstw na palecie
Temp. (maks.) [C]
Wysokość brutto palety
[mm]
Rodzaj produktu
Kraj pochodzenia
produktu lub
miejsce
pochodzenia
składnika
W przypadku
mięsa miejsce
urodzenia /
miejsce hodowli /
miejsce uboju
Numer taryfy celnej
Opis
Przechowywanie
GTIN
Głębokość
[mm]
Wysokość [mm]
Szerokość
Waga /
Jednoska miary Waga
Waga po
[mm]
objętość netto wagi / obj. netto brutto [g] odsączeniu [g]
Jednostka Podstawowa
(Sztuka)
Jednostka pośrednia
(Zgrzewka)
Jednostka zbiorcza (Karton)
Instrukcja użycia, w przypadku gdy w razie braku
takiej instrukcji odpowiednie użycie danego środka
spożywczego byłoby utrudnione
Opcjonalnie zalecany sposób podawania
Wysokość warstwy
Waga brutto palety [kg]
Typ produktu
Sztukowy /
Zmiennowagowy
Typ
opakowania
Liczba porcji na opakowanie
STATUS: Czy
STATUS: Czy jest
Liczba
jednostka jest
to jednostka
jednostek
przeznaczona do
fakturowana /
niższego
wysyłki
zamówieniowa
rzędu
xxxx
Informacja o
wartości
odżywczej
Białko
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
Węglowodany
Tłuszcze
Wartość energetyczna w
100gr produktu
Zalecane spożycie dzienne
Liczba
jednostek na
warstwę
Liczba
jednostek na
paletę
Znacznik Opakowanie
zwrotne
0
0
(N) Nie
0
0
(N) Nie
0
(N) Nie
Link 2 do
zdjęcia
Link 3 do
zdjęcia
Link 1 do
zdjęcia
Kaucja netto
[zł]
Link 4 do zdjęcia
Atrybuty dla HoReCa
Nazwa produktu
Data obowiązywania danych
Ceny produktu (sztuka)
Nazwa produktu (Długa)
Katalogowa (netto)
Marka
Sugerowana cena
detaliczna (brutto)
Przechowywanie Temp. (min.) [C]
Temp. (maks.)
[C]
Transport do
centrum
dystrybucji
Temp. (min.) [C]
Nazwa Dostawcy /
Producenta
Opis produktu
(skład w tym alergeny)
Dane teleadresowe
Dostawca / Producent
Transport na
rynek
Indeks towarowy dostawcy
PKWiU 2008
GLN - Global Location
Number
Rodzaj produktu
Numer taryfy celnej
Temp. (maks.)
[C]
Czy cena jest na
opakowaniu
Liczba warstw na
palecie
Wysokość brutto palety
[mm]
Waga brutto palety [kg]
Temp. (min.) [C]
Temp. (maks.)
[C]
Wysokość warstwy
Atrybuty dla HoReCa
Specjalne warunki
przechowywania
Okres minimalnej
trwałości od
wyprodukowania
Okres minimalnej
trwałości od dostawy
Okres minimalnej
trwałości od otwarcia
Zawartość alkoholu (%
obj.)
Czy produkt jest
farmaceutykiem
KGO - Koszt
Gospodarowania
Odpadami
Liczba porcji na
opakowanie
Opis
GTIN
Jednostka
Podstawowa
(Sztuka)
Jednostka
pośrednia
(Zgrzewka)
Jednostka
zbiorcza (Karton)
Instrukcja użycia, w przypadku
gdy w razie braku takiej
instrukcji odpowiednie użycie
danego środka spożywczego
byłoby utrudnione
Opcjonalnie zalecany sposób
podawania
Typ
Jednoska
Waga produktu
Głębok
Szerok Waga /
Waga
Typ
Wysokość
miary
po Sztukow
ość
ość objętoś
brutto
opakowa
[mm]
wagi /
odsącze
y/
[mm]
[mm] ć netto
[g]
nia
obj. netto
niu [g] Zmienno
-wagowy
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
Informacja
Węglo
o wartości Białko wo- Tłuszcze
odżywczej
dany
Wartość
energetyczna w
100gr produktu
Jakie dane do
Pilota elektronicznego ?
Atrybuty do wdrożenia w pierwszej kol. Q4/2014
Odpowiednik atrybutu GDSN
1 Nazwa Dostawcy / Producenta
NameOfInformationProvider
2 Dane teleadresowe
communicationAddress
3 GTIN
GlobalTradeItemNumber
4 Nazwa produktu
TradeItemDescription
5
Zawartość alergenów (uszczegółowiony opis
produktu)
allergenTypeCode
6 Stawka VAT
taxRate
7 Okres minimalnej trwałości od wyprodukowania
minimumTradeItemLifespanFromTimeOfProduction
8 Waga / objętość netto
NetContent/*Value
9 Jednoska miary wagi / obj. netto
NetContentunitOfMeasure
Projekt pilotażowy
Opis narzędzia
Schemat ideowy
PLATFORMA HINODE
Przejście do prezentacji firmy HINODE - partnera projektu
PLATFORMA HINODE
Powrót do prezentacji GS1 Polska
Pierwsza analiza danych
projektu HoReCa
• 1/12/2014 - analiza
1615 unikatowych pozycji w fortfolio hotelu
– uczestnika projektu pilotażowego,
• 845 pozycji – zidentyfikowano przez różne źródła informacji = 52%
• Ze zidentyfikowanej grupy 845 GTIN-ów –
• Pozostałych niezidentyfikowanych
63% pochodzą z Polski,
327 GTIN-ów
należy do
93 producentów,
• Ćwiczenie:
GS1 – dotrze do ww. 93 producentów celem uzupełnienia danych.
Projekt pilotażowy
Jak wziąć udział ?
Jak wziąć udział w
projekcie ?
• Mailowe zgłoszenie udziału w projekcie pilotażowym
[email protected]
• Wskazanie osoby do kontaktu
• Wytypowanie własnych nr EAN = GTIN
wszystkich lub wybranych produktów
dedykowanych do branży HoReCa
Panel dyskusyjny
Wolne głosy i wnioski
Propozycja spotkania
Grupy Roboczej HoReCa
w Warszawie
Przełom stycznia i lutego 2015
Dokumenty
• Co zostanie przesłane ?:
– Prezentacja / Prezentacje,
– Lista atrybutów HoReCa - Wspólna Karta Produktowa,
– Materiały uzupełniające.
Dziękujemy za uwagę
HINODE – partner technologiczny GS1
[email protected]
ILiM – GS1 Polska
[email protected]
T + 48 61 850 48 77

Podobne dokumenty