Wydanie Biuletynu Informacyjnego - numer 8

Komentarze

Transkrypt

Wydanie Biuletynu Informacyjnego - numer 8
1
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
RANKING SAMORZĄDÓW 2006
W
Rankingu
Samorządów
„Rzeczpospolitej” 2006 w kategorii – Gminy
Wiejskie Gmina Radomyśl nad Sanem zajęła 20
miejsce w Polsce !!! Do pierwszej 50-tki
zakwalifikowało się jedynie pięć gmin z naszego
województwa, z czego nasza gmina zajmuje
trzecie miejsce na Podkarpaciu !!!.
Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej”
został przygotowany po przestudiowaniu finansów
gmin i ma na celu wskazanie najlepiej
zarządzanych miast i gmin w Polsce. Samorządy,
które najlepiej dbają o rozwój i podniesienie jakości
życia
mieszkańców
zgodnie
z
regułami
odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego
zostały nagrodzone. Dobre miejsce w rankingu
gwarantowały: pozyskiwanie funduszy z Unii
Europejskiej,
współpraca
z lokalnymi
organizacjami samorządowymi oraz inwestycje
w ochronę środowiska i transport.
Ranking ma na celu wychwycić to, co
rzeczywiście
zostało
wypracowane
przez
samorządy. Odróżnić od tego, czasem w sposób
przypadkowy dzieje się w gminie. Jeśli samorządy
uruchamiają organizacje obywatelskie i potrafią z
nimi współpracować, to dają dowody zrozumienia,
na czym samorządność polega. Można powiedzieć,
że jest to trzeci etap reformy samorządowej.
Ranking przeprowadzony został w dwóch
etapach. W pierwszym wybrano gminy, które w
najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami
w latach 2002-2005 i jednocześnie najwięcej w
tym czasie inwestowały. Aby wybrać samorządy
do drugiego etapu, punktowano: dynamikę wzrostu
wydatków, wartość środków unijnych, zadłużenie
samorządu, nadwyżkę operacyjną w stosunku do
dochodów, tempo wzrostu dochodów podatkowych,
relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu
zadłużenia, dynamikę wzrostu wydatków, transport
i łączność i ochronę środowiska.
W pierwszym etapie wyłoniono 450
samorządów (50 miast na prawach powiatu, 200
gmin miejsko-wiejskich oraz 200 gmin wiejskich).
W drugim etapie skupiono się na udziale
wydatków na realizację kontraktów z organizacjami
pozarządowymi wydatkach ogólnych, wydatkach
mieszkaniowych, stopie bezrobocia, wynikach
testów
szóstoklasistów
i
gimnazjalistów,
opracowanych planach wieloletnich oraz liczbie
złożonych wniosków o dofinansowanie.
Wyboru
najlepszych
samorządów
„Rzeczpospolitej” dokonała niezależna kapituła,
w skład, której wchodzą przedstawiciele instytucji
i środowisk współpracujących z samorządami.
Przewodniczącym
kapituły
Rankingu
Samorządów „Rzeczpospolitej” był były premier,
Pan Prof. Jerzy Buzek, a członkami: wiceprezes
Najwyższej Izby Kontroli Pan Piotr Kownacki,
prezes rady nadzorczej Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej Pan Adam Kowalewski,
wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego Pan
Mirosław Czakaj, prof. Pan Krzysztof Marecki
ze Szkoły Głównej Handlowej, dyrektor Związku
Miast Polskich Pan Andrzej Porawski oraz z
redakcji „Rzeczpospolitej” zastępca redaktora
naczelnego Pani Ewa Kluczkowska.
W tym roku zwyciężyły:
1.
2.
3.
w kategorii miast na prawach powiatu
Rybnik,
w kategorii gmin miejskich i miejskowiejskich Międzyrzecz (Lubuskie),
w kategorii gmin wiejskich Andrespol
(Łódzkie).
Zdaniem
Kapituły
„Rzeczpospolitej”
samorządowcy sprawdzili się w tym, co w tej
chwili jest najważniejsze dla Polski: zarówno w
budowie społeczeństwa obywatelskiego, jak i we
współdziałaniu na poziomie Unii Europejskiej.
Gratulujemy wszystkim laureatom i
dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się
do naszego sukcesu.
Opracowano na podstawie artykułu „Rzeczpospolitej” z dnia 20
lipca 2006 roku
2
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Historia Rzeczycy Długiej
Księgi ziemskie lubelskie po raz pierwszy
odnotowały wieś o nazwie Rzeczyca Górna w roku
1417, kiedy to jej właścicielem był Jan, syn
Dobiesława z Rożków. Skoro wymieniono
Rzeczycę Górną, to być może już wtedy istniała
obok niej druga wieś o tej samej nazwie. Zdaje się
to potwierdzać zapis z 1450 roku, według którego
wśród posiadłości Jana z Czyżowa znajdowały się
dwie Rzeczyce - Wielka i Mała. Nie wiadomo,
kiedy trafiły one w ręce Jana Czyżowskiego, który
zapisał je wtedy swojemu bratu stryjecznemu
Janowi Dinkwartowi. Zapewne zapis ten nie został
zrealizowany, skoro przy podziałach fortuny
Czyżowskich zarówno w 1478, jak i 1499 roku obie
Rzeczyce figurowały wśród dóbr przejętych przez
Jakuba i Stanisława Zaklików. W dokumencie z
1499 roku pojawiły się nazwy Rzeczyca Większa i
Mniejsza.
Rzeczyca Większa w 1531 roku należała do
dziedziców pobliskiej Brandwicy, Andrzeja i
Mikołaja z Rożków, natomiast od 1674 roku
Rzeczyca Większą spotykamy pod nazwą Długa, W
1676 roku wśród posiadłości podczaszego
łukowskiego, Gabriela Rozwadowskiego obok
Rzeczycy Długiej (70 poddanych, 4 Żydów)
pojawia się też Musików z 21 poddanymi. Na jego
istnienie już w I połowie XVII wieku wskazywały
wizytacje parafii charzewickiej. Nieco większa była
wtedy
Rzeczyca
Okradła
Aleksandra
Kuczkowskiego, gdzie wykazano. 81 poddanych.
W latach 20 - tych XVIII wieku posiadłości
szlacheckie w okolicach Charzewic i Rozwadowa,
w tym także Rzeczycę zakupił ówczesny dziedzic
Rzeszowa, książę Jerzy Ignacy Lubomirski.
Niebawem Rzeczyca Długa stała się centrum
rozległego klucza dóbr, obejmującego posiadłości
Lubomirskich po prawej stronie Sanu aż po Wolę
Rzeczycką. Po śmierci ks. Jerzego Lubomirskiego,
tutejsze dobra przypadły synowi, ks. Franciszkowi,
założycielowi linii rozwadowskiej, a w latach 18121819 zarządzała nimi jego druga żona, Anna z
Dobrzyńskich. Wraz z jej śmiercią zwierzchnikiem
dominium rozwadowskego do 1865 roku był ks.
Jerzy Roman.
W Rzeczycy Długiej Lubomirscy zbudowali
rezydencję z rozległym folwarkiem. W 1757 roku
uruchomiony został tu doskonale wyposażony młyn
wodny, napędzany 6 kołami. Posiadał 5 zespołów
kamieni żarnowych, perlak oraz stępę do tłuczenia
jagieł. Po likwidacji starego browaru szlacheckiego
istniejącego w Rzeczycy Okrągłej, w połowie
XVIII wieku Jerzy Lubomirski zbudował w
Rzeczycy Długiej nowy, z suszarnią chmielu. W
XIX wieku powstała tu również gorzelnia, której
produkcja w roku 1878 wyniosła 596 hektolitrów
spirytusu. W Rzeczycy Długiej Lubomirscy
posiadali również tartak, cegielnię mieszczącą się
na terenie Musikowa, dworską kuźnię oraz okazałą
karczmę „wjezdną". Pod koniec XVIII wieku w
Rzeczycy Długiej było 45 poddanych, w tym 4
pilnujących „pańskego lasu". Nie wykazano tu
wówczas kmieci, jedynie 14 półrolników, 17
zagrodników, 2 chałupników i 8 komorników.
Według spisu wojskowego z 1808 roku w Rzeczycy
Długiej było 41 budynków i 307 mieszkańców. W
Rzeczycy Długiej funkcjonował w okresie
galicyjskim posterunek austriackiej straży celnej.
Od 1870 roku działała tu szkółka zimowa
utrzymywana przez rodziców, a od 1905 r. I klasowa, a jej długoletnia nauczycielką była
Eleonora Turska. Po odzyskaniu niepodległości
kierownikiem szkoły w Rzeczycy Długiej był
Michał Sawczyn. Działania wojenne 1914- 1915
doprowadziły do zniszczenia w obu wsiach
kilkunastu gospodarstw chłopskich oraz budynków
dworskich wraz z gorzelnią, młynem, browarem i
tartakiem.
Po ks. Jerzym Romanie i jego bracie Adamie
kolejnymi dziedzicami klucza rzeczyckiego byli
Hieronim Lubomirski („kulawy książę”), a ostatnim
do końca okupacji, jego syn Jerzy, zamordowany
przez UB.
Spis powszechny z 1921 roku w Rzeczycy
Długiej wykazał 133 budynki i 654 mieszkańców,
w tym 10 Żydów i 3 grekokatolików. Pod koniec I
wojny światowej dotarły tu radykalne hasła
„republiki tarnobrzeskiej". Grupa chłopów z obu
wsi wzięła udział w 30 - tysięcznym wiecu w
Tarnobrzegu, a ich przedstawiciel, Józef Wermiński
wszedł w skład Powiatowej Rady Ludowej. Lata
trzydzieste przyniosły aktywną działalność kół SL i
ZMW „Wici", powstała też komórka KPP i KZMP.
W 1936 roku mieszkańcy obu wsi czynnie
uczestniczyli w tzw. strajku buraczanym, który
objął dobra Jerzego Lubomirskiego, a w 1937rokuw strajku chłopskim.
Przez Rzeczyce między 12 a 13 września
1939 roku przemaszerowała Krakowska Brygada i
większość 55 dywizji piechoty przeprawiającej się
przez most kolejowy na Sanie w Kępie
Rzeczyckiej.
Wraz z nowym
podziałem
administracyjnym wprowadzonym przez Niemców
Rzeczyce wraz z Musikowem, z racji
przynależności do dystryktu lubelskiego, zostały
odłączone od gminy charzewickiej i weszły w skład
gminy Pysznica. W okresie okupacji, zwłaszcza
Rzeczyca Długa stała się silnym ośrodkiem
działalności lewicowej.
W dniach 29 - 30 września 1942 roku
okupant przeprowadził w rejonie Rzeczycy Długiej
wielką akcję pacyfikacyjną. Objęła ona przede
wszystkim okoliczne przysiółki Goliszowiec,
Kruszynę, Kochany, które zostały wówczas
spalone, a ich mieszkańcy w większości
wymordowani. W 1943 roku Niemcy wywieźli
Rzeczycy Długiej około 100 mężczyzn, zaś w lipcu
1944 roku wspólnie z dywizją Kałmuków Borysa
Naminzona dokonali pacyfikacji wsi, paląc 86
3
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
zagród. Obie Rzeczyce w okresie okupacji objęte
zostały tajnym nauczaniem, które prowadzili
Aleksander Wzorek oraz Antonina i Mieczysław
Wiktorowie.
Po wojnie Rzeczyca Długa została
odznaczona Krzyżem Grunwaldu II klasy. Jej
okupacyjna przeszłość znalazła wyraz w nadaniu
nowo wybudowanej szkole imienia Gwardii
Ludowej, które zachowała do dziś. W 30 rocznicę
powstania PPR na szkolnym dziedzińcu odsłonięta
pomnik upamiętniający poległych gwardzistów,
który przedstawia 4 piastowskie orły zwrócone w 4
strony świata.
Od początku swego istnienia Rzeczyce
należały do parafii w Charzewicach, a następnie
Rozwadowie. W 1787 roku władze austriackie
opracowały projekt regulacji sieci parafialnej w
diecezji przemyskiej. Przewidywał on m.in.
utworzenie obszernej, 9 - wioskowej parafii w
Rzeczycy Długiej. Inicjatywa ta nie spotkała się
jednak z poparciem Lubomirskich, jak też
rozwadowskich plebanów. W Rzeczycy Długiej
dopiero w 1977 roku powstała kaplica przy punkcie
katechetycznym. Trzy lata później, na działce
Katarzyny Golik rozpoczęto budowę kościoła,
którego poświęcenia dokonał 10 listopada 1981
roku biskup Ignacy Tokarczuk. Odrębna parafia,
obejmująca Rzeczyce Długą i Musików została
erygowana w 1986 roku. W Rzeczycy Okrągłej w
1956 roku stanął pomnik Adama Mickiewicza,
wykonany przez jej mieszkańca, Józefa Kuczmana.
Źródło: „Gmina Radomyśl”, Stanisław Myszka,
Adam Pankowski
Wywiad z Wójtem Gminy Radomyśl nad Sanem Panem Janem
Pyrkoszem na temat Rzeczycy Długiej
GCI: Jakie ważne inwestycje poczynione zostały na
terenie sołectwa w ostatnich latach?
fot. Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem Pan Jan Pyrkosz.
GCI: Jak postrzega pan Rzeczycę Długą pod kątem
usytuowania
i
możliwości
rozwoju
tej
miejscowości?
Jan Pyrkosz: Rzeczyca Długa posiada korzystne
połączenia na terenie naszej gminy, które sprzyjają
jej wyraźnemu rozwojowi ze względu na położenie
blisko Stalowej Woli, bezpośrednie bliskości trakcji
kolejowych. Miejscowość ta posiada znaczną ilość
terenów do wykorzystania pod budownictwo
mieszkaniowe po odpowiednim zainwestowaniu w
ten obszar, co jest planowane w najbliższych latach.
Rzeczyca Długa położona jest przy drodze
wojewódzkiej Stalowa Wola – Lublin. Leży przy
budowanej drodze powiatowej, bardzo blisko
przebiega również druga droga powiatowa, która
niebawem zostanie przebudowana – od Musikowia
do Zarzecza.
Jan Pyrkosz: Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne
zrealizowane w ostatnich latach ( będę się odnosił
do ostatniej kadencji) moim zdaniem w pierwszej
kolejności na uwagę zasługuje budowa sieci
wodociągowej połączonej ze Stacją Uzdatniania
Wody w Radomyślu nad Sanem. Inwestycja ta była
realizowana w ramach jednego projektu
grupowego, który dotyczył także miejscowości
Dąbrowa i Musików. Na to zadanie otrzymaliśmy
dofinansowanie z funduszy SAPARD w połowie
jego wartości. W ten sposób po zbudowanym
jeszcze wodociągu w Nowinach zakończyliśmy
wodociągowanie
całej
gminy.
Kolejnymi
zadaniami, które są ważne dla mieszkańców to
inwestycje drogowe. W tym czasie położyliśmy
asfalt na kilku odcinkach dróg gminnych,
wystaraliśmy się o przebudowę wspomnianych
wyżej dróg powiatowych Rzeczyca Długa –
Goliszowiec, Musików – Zarzecze. W chwili
obecnej Rzeczyca Długa jest jedną z tych
miejscowości, gdzie dróg, nieutwardzonych
pozostały
znikome
odcinki.
W
moich
zamierzeniach gospodarczych w ostatnich latach
istotna pozycję zajmowała baza lokalowa oświaty.
Znajdujący się w Rzeczycy Długiej budynek
szkoły, w którym funkcjonuje obecnie zespół szkół
podstawowych i gimnazjum uległ wyraźnemu
przeobrażeniu. W ubiegłym roku została wykonana
nowa konstrukcja dachowa na dotychczasowym
stropodachu natomiast w tym roku wykonana
została elewacja szkoły. Moim zdaniem w tej
chwili obiekt szkoły prezentuje się bardzo
korzystnie.
4
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
zmieniła się diametralnie, wyraźnie poprawiła
estetykę sołectwa.
GCI: Wiemy ze zawsze doceniał Pan aktywność
społeczną. Jak pod tym względem ocenia Pan
mieszkańców Rzeczycy?
T.Połomski
fot. Budynek Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej.
Oprócz tego zadania wykonanych został jeszcze
szereg innych może o mniejszej skali finansowej,
ale bardzo ważnych dla tej szkoły przedsięwzięć.
Należy tu wspomnieć również o pracowniach
komputerowych, wymianie okien, remoncie
sanitariatów, korytarzy i sali lekcyjnych. Większość
z nich z oczywistych względów była finansowana
ze środków gminy. Ale sporo prac w szczególności
dotyczących malowania klas wykonali też rodzice,
co świadczy o poważnym traktowaniu szkoły jako
miejscowego ośrodka, wokół, którego toczy się
życie lokalnej społeczności. W latach, o których
mowa zostało zbudowane również boisko sportowe
do gry w koszykówkę i obok szkoły pojawił się
również plac zabaw dla dzieci.
W Rzeczycy Długiej w budynku Domu
Strażaka funkcjonuje również Ośrodek Zdrowia,
który w ubiegłych latach był systematycznie
wyposażany w sprzęt medyczny. Dla przykładu
ostatnio
został
zakupiony
nowy
unit
stomatologiczny.
Z inicjatywy prezesa LZS-u i radnych przy
wykorzystaniu większości środków budżetowych
wybudowany został na terenie boiska obiekt szatni
dla piłkarzy i działaczy LZS-u. W tej chwili jest to
budynek w stanie surowym, wymaga dalszych prac
inwestycyjnych. Część z nich miedzy innymi
montaż okien i drzwi oraz wylewek została
wykonana w tym roku.
Mówiąc wcześniej o dużych obszarach w tej
miejscowości, które mają być wykorzystane na cele
budownictwa mieszkaniowego miałem na myśli
teren pastwisk obecnie użytkowanych przez
stowarzyszenie rolników, z wielką korzyścią dla
sołectwa. I jak wspomniałem konieczne są
odpowiednie inwestycje po to, aby te tereny
wykorzystać dla rozwoju sołectwa. Mam tu na
myśli w szczególności budowę zbiornika
retencyjnego o powierzchni 15ha, do budowy,
którego w ostatnich latach przygotowaliśmy się pod
względem projektowym. Pozostały obszar pastwisk
mógłby być wykorzystany na cele rozwoju
budownictwa mieszkaniowego.
Reasumując jednocześnie mogę stwierdzić
ze właśnie w ostatnich latach infrastruktura
Jan Pyrkosz: W Rzeczycy Długiej tak jak w innych
miejscowościach żyją ludzie, którzy starają się
ciągle ożywiać życie społeczne. Pomimo iż nie
jednokrotnie napotykają na przeszkody i krytykę
tych, którzy jeszcze zwykle w swoim życiu niczego
pożytecznego dla społeczności nie zrobili. Tym
bardziej należy docenić starania takich ludzi, którzy
najczęściej kosztem własnego czasu, często
własnych
pieniędzy
podejmują
się
tych
pożytecznych inicjatyw. Chciałbym tu wymienić
bardzo pozytywne zjawisko, jakimi są działające tu
organizacje w postaci wspomnianego już
Stowarzyszenia Rolników, dzięki któremu bardzo
dobrze zagospodarowano pastwiska. Bardzo
prężnie działa też jednostka OSP wzorowo
prowadzona przez panów Hieronima Moskala
oraz Jerzego Gorczycę. Ten ostatni z reszta
nieustannie angażuje się w prace z młodzieżą
prowadząc Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.
Chciałbym w tym miejscu podkreślić również
wieloletnią bardzo korzystną dla Rzeczycy Długiej
działalność radnego Edwarda Wermińskiego, z
całą stanowczością mogę stwierdzić, że to, co
dotychczas powstało jest w dużej mierze jego
zasługą. Kolejną grupą skupiającą mieszkańców
jest LZS prowadzony przez prezesa Pana
Stanisława Krawca, który, pomimo iż otrzymuje
przyznane dotacje z budżetu gminy na swoją
działalność to jeszcze dokłada wszelkich starań, aby
tę działalność na odpowiednim poziomie utrzymać
I wreszcie sama szkoła, wokół, której toczy się
życie sołeckie jest moim zdaniem dzięki
dyrektorowi i rodzicom zaangażowanym w jej
działalności prowadzona bardzo dobrze.
GCI: Czy ma pan jakieś plany inwestycyjne na
przyszłość, związane z tą miejscowością?
Jan Pyrkosz.:
Zasadniczym
planem
inwestycyjnym, który ma służyć szeroko pojętemu
rozwojowi gminy na najbliższe lata będzie budowa
sieci kanalizacyjnej w oparciu o oczyszczalnie
ścieków w Radomyślu nad Sanem. Po jej
wybudowaniu siec kanalizacyjna będzie budowana
równolegle zarówno w kierunku Rzeczycy Długiej i
Musikowia jak i Chwałowic. W dużej mierze
będzie to zależeć od aktywności lokalnych
komitetów społecznych. Zdając sobie sprawę z
bardzo wysokich kosztów tej inwestycji byłbym
mało wiarygodny mówiąc ze do roku 2010 zostanie
wybudowana sieci kanalizacyjna w Rzeczycy
Długiej. Zależy to, bowiem od wielu czynników
obiektywnych a przede wszystkim od możliwości
pozyskania środków z UE na ten cel. Niemniej
jednak jest prawdopodobne w tych latach, że
5
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
wyraźnie zbliżymy się z siecią kanalizacyjna do
Rzeczycy Długiej.
Oczywiście oprócz tego zadania nadal
podejmować będziemy inwestycje w innych
dziedzinach życia społecznego a za najważniejsze z
nich uważam budowę nowego Ośrodka Zdrowia
koniecznie w Rzeczycy Długiej. Moim zdaniem
inna miejscowość nie wchodzi tutaj w rachubę.
Jak już wspomniałem wcześniej siłą
napędową rozwoju miejscowości będzie budowa
zbiornika retencyjnego i zagospodarowanie terenu
wokół niego na cele budownictwa. To zadanie tez
powinno znaleźć się w centrum uwagi władz gminy
w najbliższych latach.
W zakresie drogownictwa trzeba podjąć się
przebudowy pozostałych dróg w sołectwie, ale
także a może przede wszystkim dokończyć budowy
chodnika prowadzącego do szkoły i budowę
nowego chodnika od strony, Musikowia dla
bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły.
Oprócz tego należy zakończyć budowę szatni dla
LZSu, przygotować się do budowy sali
gimnastycznej przy szkole a także zmodernizować
istniejące boisko piłkarskie. Z oczywistych
względów należy wyposażyć w nowy potrzebny
sprzęt jednostkę OSP i wspomagać młodzieżowe
drużyny pożarnicze a także szkołę w potrzebne
pomoce naukowe jak np.: nowoczesną pracownie
informatyczną i językową. Jeżeli mowa o szkole to
chcę powiedzeń, że chcę doprowadzić do sytuacji,
w której w szkole byłyby wydawane gorące posiłki
dla dzieci w zakresie ich dożywiania. Polegałoby to
nie na budowie segmentu żywieniowego, ale na
dowożeniu tych posiłków przygotowanych
uprzednio w szkole w Radomysl.
NIESIEMY PLON - DOŻYNKI 2006
15 sierpnia w Woli Rzeczyckiej, podczas
gminnych dożynek, świętowano efekty ciężkiej
pracy rolników i dziękowano za tegoroczne zbiory.
Mszę świętą, dziękczynną za zebrane plony
prowadził ks.dr Michał Mierzwa. Wraz z Nim
nabożeństwo celebrowali: proboszcz parafii ks.
Marcin Hejman, ks. wikariusz Grzegorz
Kasprzycki, ks. Marian Zaręba – student
Misjologii w Rzymie oraz ks. Krzysztof Tryk z
parafii w Nisku, ale rodem z Woli Rzeczyckiej.
Gościem reprezentującym gminę była Sekretarz
Gminy Radomyśl nad Sanem Pani Małgorzata
Nowak.
fot. Dożynki w Woli Rzeczyckiej.
Niosą żeńcy jak trzeba
Ogromny bochen chleba
Wypieczony genialnie,
- Hej, plon niesiemy, plon
Dożynki - największe w roku święto
gospodarskie rolników, będące ukoronowaniem ich
całorocznego trudu, obchodzone po zakończeniu
wszystkich najważniejszych prac polowych i
zebraniu plonów, a głównie plonu zbóż. Żniwa,
bowiem kończą cały cykl, na który składała się
zarówno praca, jak i najrozmaitsze zabiegi
dokonywane po to, by zapewnić pomyślne zbiory.
Dlatego dożynki traktowane są jak święto, w
którym uczestniczą wszyscy mieszkańcy obszarów
rolniczych.
Po uroczystej mszy świętej wystąpiła i
koncertowała dla licznie zebranych widzów grupa
zuchów i harcerzy prowadzonych przez Panią
Dorotę Nieznalską.
Następnie, po krótkiej przerwie zgromadzeni
mogli
obejrzeć „grające
fortepiany”
….
a właściwie, to grającą gitarę, do melodii której
śpiewał ks. dr Michał Mierzwa. Wesołego
i anegdotycznego solistę wspierał duchem i swoim
talentem wokalnym ks. Marian Zaręba oraz chór
sympatycznych parafianek.
Sędzia oczywiście nieprzekupiony, a wynik
„z góry” wiadomy - tymi słowami został
zapowiedziany następny punkt programu: mecz
między reprezentacją księży a reprezentacją parafii
Wola Rzeczycka. Mecz był bardzo widowiskowy,
obfitujący sytuacjami podbramkowymi. Pierwszego
gola zdobyli parafianie! Brawom nie było końca,
lecz okazało się, że dla tych zawodników były to
jedyne brawa, bowiem następne trzy bramki
zdobyła drużyna księży.
Zawodnicy wykazali się walecznością i
bojowym duchem walki. Miło ogląda się takie
spotkanie sportowe, gdzie szanuje się Przeciwnika
i zasady czystej gry i zdrowej konkurencji. Tak
wspaniałego widowiska i sympatycznych kibiców
życzymy wszystkim innym klubom.
Przerwę meczu wypełnił występ Kapeli
Ludowej z Jeżowego. Muzyka kapeli znalazła
6
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
uznanie u słuchaczy, którzy licznie zgromadzili się
przy scenie. Wśród zebranej grupy słuchaczy
można było zobaczyć podrygujące kolanka, te
jednakże musiały z tańcami wstrzymać się do czasu
rozpoczęcia się dożynkowego festynu, który
stanowił ostatni punkt programu.
Zespół „Jeżowianie” intensywnie działała
nie tylko oprawiając artystycznie lokalne imprezy,
ale koncertuje poza granicami gminy, dzięki czemu
folklor jeżowskich „lasowiaków" zaczyna być
znany i rozpoznawany w innych miejscowościach.
Obecny skład kapeli to: Wojciech Kopacz –
skrzypce, Artur Majowicz – klarnet, Stanisław
Nienajadło - kontrabas, Edward Piskor –
skrzypce, Eugeniusz Wojtak – klarnet, skrzypce i
vocal, Zenon Wojtanowski – akordeon.
Nie zabrakło również atrakcji dla
miłośników gracji, harmonii kształtów i długich,
skocznych nóg. Wielu bowiem emocji dostarczyły
pokazy
jeździeckie
amazonek
z
Klubu
Jeździeckiego „Baria” w Żabnie. Po pokazie,
właściciele stadniny – Państwo Maria i Andrzej
Bieńko – ufundowali dla najmłodszych darmową
przejażdżkę, pod nadzorem instruktorów na
sympatycznych kucach.
Warto było też wysłuchać występu
Małgorzaty Kotwicy - laureatki wielu festiwali
w kraju i za granicą m.in. na Malcie i we Włoszech.
W tzw. „międzyczasie” odbywały się liczne
gry, konkursy, zabawy i rozgrywki tenisa
stołowego. Potrzebujący energii mogli posilić się
kiełbasą z grila lub słodkościami „spod namiotu”.
Dużym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa,
w której do zdobycia były ciekawe nagrody. Dla
dzieci zostały zorganizowane konkursy tematycznie
związane z profilaktyką antyalkoholową.
Szereg imprez tego dnia zakończył
dożynkowy festyn, na który …. „Cały rok
w mozole trzeba zapracować, by w dożynki można
zatańcować”
Plon, niesiemy plon
w gospodarza dom!
Aby dobrze plonowało,
Po sto korcy z kopy dało!
Otwieraj, panie, szeroko wrota
niesiem ci wieniec ze szczerego złota.
Zaściełaj, panie, stoły i ławy,
Idzie do ciebie gość niebywały.
Plon niesiemy plon...
Były
to
już
dwunaste
dożynki
zorganizowane w tej parafii i po raz dwunasty
okazało się, że można świetnie bawić się bez
spożywania alkoholu. Było dużo żartów, śmiechu
i wszelakiej wesołości. Przybyli liczni goście
częstowani byli obiadem i napojami. Wesołej
zabawie do późnych godzin wieczornych sprzyjała
również piękna, słoneczna pogoda. O godzinie 23
młodzież musiała się pogodzić z faktem, że
nadszedł czas, aby zakończyć tę przemiłą imprezę,
następnego dnia bowiem trzeba było pójść do
pracy. Dożynki te zapewne na długo pozostaną
wszystkim w pamięci.
Organizatorami tegorocznych dożynek byli:
Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem, Gminna
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych, Gminne Centrum Kultury,
Parafia Rzymsko – katolicka w Woli Rzeczyckiej
oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich pragnie
złożyć serdeczne podziękowania dla Władz Urzędu
Gminy za wsparcie finansowe oraz dla wszystkich
osób, które pomagały w przygotowaniach
i w obsłudze tegorocznych dożynek.
fot. Wieniec dożynkowy z Woli Rzeczyckiej.
7
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
III POWIATOWY PIKNIK SPORTOWY – ŻABNO 2006
Lublin, Klubu Jeździeckiego „Eqistro” Wieżowice,
LKS-u Białka oraz Klubu Jeździeckiego „Ostoja”
Pustków.
fot Zwycięska drużyna z Radomyśla.
W dniu 6 sierpnia 2006 roku w Żabnie, już
po raz trzeci już odbył się Powiatowy Piknik
Sportowy.
Tutaj wśród zieleni, w pobliskim sąsiedztwie
stadniny i boiska sportowego na rozległym wolnym
od zabudowań terenie, co roku mogą spotkać się
mieszkańcy Żabna i okolicznych miejscowości. Jest
to wspaniała okazja do przyjemnego spędzenia
niedzieli w raz z rodziną i spotkania znajomych,
tym bardziej, że w życiu codziennym najczęściej
brakuje nam na to czasu. W tym roku pogoda
wyjątkowo dopisała – nie było ani deszczu, ani
ostrego słońca.
Impreza rozpoczęła się już o godzinie 9 rano
oficjalnym otwarciem Regionalnych Zawodów
Jeździeckich w skokach przez przeszkody. Podczas
uroczystego
rozpoczęcia
obecni
byli:
Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Pan Julian Ozimek, Przewodniczący Rady
Powiatu w Stalowej Woli Pan Stanisław
Szymonik, Starosta Stalowowolski – Pan
Bronisław Tofil, Wójt Gminy Radomyśl nad
Sanem - Pan Jan Pyrkosz oraz Przewodniczący
Rady Gminy - Pan Marek Pater. Oni wraz z
sędzią głównym, prezesem i członkami zarządu
Klubu Jeździeckiego „Baria” w Żabnie wręczyli
nagrody najlepszym jeźdźcom. Gościem zawodów
był również Dyrektor Państwowego Stada
Ogierów w Białce Pan Jerzy Urbański.
Zawody składały się z pięciu etapów:
konkurs nr 1 w klasie LL to sprawdzian
dokładności, konkurs nr 2 w klasie L to eliminacja
licencyjna, natomiast konkurs nr 3 w klasie L to
turniej dokładności z rozgrywką. Kolejne dwa
konkursy: dwufazowy w klasie P i zwykły w klasie
N odbyły się po przerwie, którą wypełnił występ
zespołu Capoeira.
W zawodach wzięło udział 25 koni. 5
pochodziło z miejscowego Klubu Jeździeckiego
„Baria”, natomiast pozostałe przybyły z głównie
z województwa podkarpackiego i lubelskiego, w
szczególności z Klubu Jeździeckiego „Bonanza”
fot. Efektowny skok przez przeszkodę.
Największy sukces odniósł zawodnik Klubu
Jeździeckiego „Eqistro” Wieżowice – Marcin
Mundzia,
który
wygrał
dwa
konkursy
o największym stopniu trudności – w klasie T i N.
Wśród nagrodzonych jeźdźców znaleźli się również
Kalina Herda i Amadeusz Fryga z LKS-u Białka,
a także Amazonki z Klubu Jeździeckiego „Baria” w
Żabnie: Aleksandra Wianecka, Justyna Bieńko i
Katarzyna Bieńko.
Aleksandra Wianecka swoim bardzo
dobrym przejazdem na klaczy Draba uzyskała III
Licencję Sportową, zawodniczą. Ponadto, po
pasjonującej rozgrywce w klasie L zdobyła
II miejsce, ulegając jedynie zawodnikowi LKS
Białka, Amadeuszowi Frydze, który na francuskim
ogierze Nuissan zwyciężył w tym konkursie.
Sędzią głównym prowadzącym te zawody
był sędzia klasy międzynarodowej prof. Sławomir
Pietrzak – pracownik naukowy Akademii
Rolniczej w Lublinie. Tor przeszkód ustawiał
budowniczy parkurów, dr Krzysztof Bocian. W
ocenie w/w osób zawody jeździeckie w Żabnie były
pod
względem
organizacyjnym
dobrze
przygotowane. Wyrazili Oni też przekonanie, że w
przyszłości winne być one w dalszym ciągu
rozgrywane, zaś z roku na rok ich ranga będzie
wzrastała. Wyrażali także bardzo pozytywne opinie
na temat działalności stadniny i klubu jeździeckiego
w Żabnie. Zachwycali się również pięknym
usytuowaniem Ośrodka Jeździeckiego „Baria”.
Również uczestniczący w zawodach
przyjezdni
zawodnicy
byli
zadowoleni
z uczestnictwa w tych zawodach. Chwalili dobre
podłoże parkuru (hipodromu), na którym
rozgrywane były zawody oraz usatysfakcjonowani
byli nagrodami, które wygrywali w poszczególnych
konkursach. Zawodnicy otrzymali zarówno nagrody
pieniężne (I m-ce w klasie N – 400 zł), jak i
8
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
rzeczowe w postaci akcesoriów jeździeckich
(ogłowia dla koni, sprzęt jeździecki dla jeźdźców i
inne), które ufundowane zostały przez Wójta
Gminy w Radomyślu nad Sanem Pana Jana
Pyrkosza oraz w postaci pięknych albumów,
ufundowanych przez Urząd Marszałkowski w
Rzeszowie.
Konkurencje z udziałem koni należą do
wyjątkowo
efektownych
i widowiskowych.
Przyciągnęły one licznie przybyłych miłośników
jeździectwa i hodowców koni z województwa
podkarpackiego
i lubelskiego,
a
także
organizatorów zawodów z Janowa Lubelskiego,
którzy przyjechali do Żabna wraz ze świątecznie
przystrojoną bryczką i swoimi udekorowanymi
konikami. Podczas otwarcia zawodów tą bryczką
„Oficjanci” zostali wwiezieni na hipodrom, później
mogły nią do woli jeździć zarówno mlodsze, jak i
starsze oraz najstarsze dzieci. Drugą bryczką
powoził Pan Stec z Dąbrowy Rzeczyckiej.
Organizatorzy
nie
zapomnieli
o
najmłodszych
uczestnikach
pikniku.
Po
zakończeniu zawodów najmłodsi mieli możliwość
darmowego przejechania się na kucykach. Kolejka
do „ekologicznej przejażdżki” była niemała, a
radość i uśmiechy na dziecięcych buziach –
wielkie! Ponadto czekały na nich: nadmuchiwana
zjeżdzalnia, kolorowa karuzela oraz przejażdżka
samochodem terenowym oraz wata cukrowa.
Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz
walk Capoeira. Jest sztuka walki, gra i taniec.
Stworzona w XVIII i XIX wieku przez
brazylijskich niewolników, stała się dla nich
sposobem
na
manifestowanie
odrębności
kulturowej. Capoeira spośród innych sztuk walki
wyróżnia się dynamizmem i taneczną płynnością.
Niewiele jest statycznych pozycji, dużo natomiast
zamaszystych kopnięć i podcięć. Stalowowolska
grupa pasjonatów jest niedochodową grupą, w
której głównym założeniem jest promocja Capoeira
i brazylijskiej kultury, w celu wykorzystania jako
ważny wehikuł i przykład ludzkiej integracji, jak
również indywidualnego rozwoju. Jest to część ich
filozofii, by przedstawić tę kulturę wszystkim
ludziom, a poprzez tę działalność chcą utrzymać
owe korzenie wiecznie żywymi.
O godzinie 14.15 rozpoczął się Turniej
Piłkarski, w którym o pierwsze miejsce walczyły
cztery drużyny. W pierwszym meczu „Żabno”
pokonało, „Pilchów”, natomiast w następnym
zwycięstwo nad „Lipą” odnieśli zawodnicy
Radomyśla nad Sanem. W walce o trzecie miejsce
„Lipa” pokonała „Pilchów”, natomiast po
zwycięskim boju z „Żabnem”, „Radomyśl nad
Sanem” zajął najwyższe miejsce na podium.
Wszystkie mecze cieszyły się dużą oglądalnością i
wszystkim drużynom kibicowali wierni kibice.
Atmosfera była miła, gorąca i przyjacielska.
W godzinach popołudniowych Państwowa
Straż Pożarna ze Stalowej Woli zaprezentowała
metody ratownictwa pożarowego. Stary wóz, który
stał nieopodal był również bardzo często
fotografowanym eksponatem.
Następnie nadszedł czas na finał turnieju i
wręczenie nagród. Tym razem wręczyli je
Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Pater,
Prezes LZS „Termopol” Żabno Pan Mieczysław
Krawczyk oraz Dyrektor Gminnego Centrum
Kultury Pan Hubert Karwan.
Wieczorową porą wystąpił zespół rockowy
„Kanalia”. Kapela ze Stalowej Woli dopiero
zdobywa rozgłos, ale ma już swoich licznych
fanów, niektórzy z nich tańczyli przy scenie.
Całodzienny piknik w Żabnie zakończyła
dyskoteka.
„III Powiatowy Piknik Sportowy – Żabno
2006” mógł się odbyć dzięki wsparciu
finansowemu licznych sponsorów, którzy co roku
poza wsparciem finansowym aktywnie uczestniczą
zarówno w przygotowaniach jak i w obsłudze
imprezy. Są to: Stadnina Koni w Żabnie, Klub
jeździecki „Baria” Żabno, Urząd Gminy Radomyśl
nad Sanem, LZS Termopol Żabno, OSP Żabno,
Rada Sołecka w Żabnie oraz KGW Żabno. Poza
wymienionymi organizacjami i grupami, wiele
innych osób pomagało w przygotowaniach
i obsłudze Pikniku. Poświęcili Oni wiele swojego
prywatnego czasu i nie oszczędzali się w pracy - na
nich organizatorzy zawsze mogą liczyć.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagali
organizatorzy serdecznie dziękują.
9
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
WAKACJE NA WSI NIE MUSZĄ BYĆ NUDNE
O wakacjach każdy uczeń zaczyna marzyć
już we wrześniu, a wiosenne miesiące to coraz
intensywniejsze oczekiwanie na ten wspaniały,
wolny czas. Wielu dorosłych przeżyło właśnie na
wakacjach jedne z najszczęśliwszych dni w życiu.
fot. Zajęcia na basenie.
Upragniony przez wszystkich czas, jakim są
wakacje trzeba wykorzystać jak najlepiej. Wiedzą o
tym rodzice i dlatego w miarę swoich możliwości
planują dzieciom ciekawe i zgodne z ich
zainteresowaniami sposoby spędzania czasu
wolnego. Z roku na rok jest coraz więcej
możliwości spędzenia fascynujących wakacji – i
niekoniecznie trzeba w tym celu wyjeżdżać "w
ciepłe kraje".
Dwumiesięczna przerwa w szkolnych
obowiązkach wydaje się niezwykle kusząca sama w
sobie, jednak już po kilku dniach niewypełnionych
zajęciami dzieci – zarówno te młodsze, jak i te
starsze - zaczynają odczuwać pustkę i nudę. I choć
w roku szkolnym ponad 60 dni bez konieczności
rannego wstawania czy odrabiania lekcji wydaje się
nieomal rajem, to wakacyjna przerwa musi
zawierać w sobie zajęcia, które przerwą codzienną
monotonię. Dlatego rodzice już na długo przed
wakacjami zastanawiają się, w jaki sposób
uatrakcyjnić ten czas swoim dzieciom. Wiele zależy
od inwencji, wyobraźni, ale też od możliwości
finansowych.
Zakończyły się już półkolonie organizowane
w naszej gminie. W ciągu ostatnich tygodni,
najmłodsi mieszkańcy gminy nie mogli narzekać na
nudę. Specjalnie z myślą o nich przygotowano
spotkania w Chwałowicach – w budynku Zespołu
Szkół oraz na Woli Rzeczyckiej – na placu zabaw
przy kościele parafialnym.
Środki finansowe na zorganizowanie
spotkań dla dzieci i młodzieży zabezpieczył Urząd
Gminy w Radomyślu nad Sanem, natomiast chęcią
zorganizowania tych spotkań i poświęcenia czasu
na tę działalność wykazało się Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich w Woli Rzeczyckiej oraz grono
pedagogiczne z Zespołu Szkół z Rzeczycy Długiej i
w Chwałowicach.
W Woli Rzeczyckiej półkolonie trwały 3
tygodnie od 10 do 28 lipca br. Opiekunowie grupy
dzieci,
członkowie Stowarzyszenia
Rodzin
Katolickich, w sumie ok. 15 osób (codziennie około
cztery osoby) starały się jak najlepiej zorganizować
czas dla najmłodszych. Prace tę wykonywali Oni
nieodpłatnie, często poświęcając na ten cel swój
własny prywatny urlop.
„Było bardzo fajnie. Chodziliśmy na
ciekawe wycieczki. Wyjeżdżaliśmy na basen
i robiliśmy ogniska” - mówili mali uczestnicy
półkolonii.
Zajęcia dla dzieci organizowane były w
godzinach od 15 do 20. Tuż przed 15 na opiekunów
codziennie czkała już spora grupka dzieci.
W pierwszych dniach w zajęciach uczestniczyło
około 15-20 osób, w następnych już 50 – 60 osób
dziennie, w tym około 20 do 25 uczniów
z Rzeczycy
Okrągłej.
Wszyscy
uczestnicy
półkolonii na czas pobytu na wakacyjnych
spotkaniach zostali ubezpieczeni od nagłych
wypadków.
Zakupiono piłki i skakanki. Codziennie dzieci
miały także zakupiony jakiś podwieczorek:
drożdżówki, lody, ciastka, napoje lub owoce.
Półkoloniści grali w piłkę nożną, siatkówkę,
koszykówkę, mieli organizowane biegi patrolowe,
gry i zabawy na stadionie, piesze wycieczki po
okolicy, konkurs rysunkowy, podchody z
harcerzami i ogniska. Ponadto dzieci były dwa razy
na całodniowej wycieczce na basenie w Stalowej
Woli, odbyły rowerową wycieczkę do lasu,
a najaktywniejsi uczestnicy półkolonii, zgodnie a
wcześniejszą umową pojechali na wycieczkę do
Bałtowa, gdzie między innymi pływali na tratwie.
Taka wycieczka dostarcza wielu przeżyć. Flisacy,
aby dostarczyć nieco dreszczyku emocji, kołyszą
tratwami, wyprzedzają się lub specjalnie gubią
wiosła, aby później po nie wracać. Na jednej
tratwie płynie akordeonista, który przez całą drogę
gra popularne melodie. Wycieczkowicze zwiedzili
również Park Jurajski.
W Woli Rzeczyckiej od kilku już lat zgrana
grupa osób angażuje się w aktywizację życia
kulturalnego w tym sołectwie. Najczęściej, chociaż
nie zawsze, są to osoby należące do Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich oraz ks. Marcin Hejman. Od
lat organizują imprezy z okazji dnia 3 maja oraz
dożynki gminne. Również w tym roku, w dniu 15
sierpnia odbędzie się tam tegoroczne święto
plonów.
W Rzeczycy Długiej. „Tęczowe wakacje” –
pod takim hasłem przebiegały półkolonie letnie
zorganizowane dla dzieci i młodzieży szkolnej w
Zespole Szkół w Rzeczycy Długiej. Akcja, którą
przeprowadzono w dniach od 24 lipca do 11
10
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
sierpnia 2006 r. (przez okres trzech tygodni), to
projekt pożytecznego zagospodarowania wolnego
czasu adresowany głównie do uczniów, którzy z
różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć się
nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół w
Rzeczycy Długiej.
fot. Wizyta w kinie.
Oni również nadzorowali przebieg zaplanowanych
form wypoczynku letniego. W akcji uczestniczyło
(średnio) około 30 uczniów dziennie, głównie ze
szkoły podstawowej. Uczniowie w ciągu
trzytygodniowego „turnusu” mieli możliwość
uczestniczenia
w
zajęciach
sportoworekreacyjnych i w konkursach plastycznych i
innych, które organizowano na boisku szkolnym
w godzinach od 17.00 do 20.00. W trakcie
organizowanych konkursów uczniowie doskonalili
nie tylko zdolności plastyczne, ale również swoją
wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji
ekologicznej
i
czytelniczej.
Największym
zainteresowaniem cieszyły się jednak wyjazdowe
formy wypoczynku. Czterokrotnie zorganizowano
wyjazdy na pływalnię do Sandomierza, które
połączono ze zwiedzaniem starego miasta,
zorganizowano wyjazd do kina w Stalowej Woli
oraz dwukrotnie wycieczki rowerowe po najbliższej
okolicy (Goliszowiec, szkółka leśna). Wycieczki
organizowano w godz. od 10.00 do około godz.
15.00. Na zakończenie zaplanowanych półkolonii,
wszyscy uczestnicy akcji spotkali się na wspólnym
ognisku. Oprócz poczęstunku kiełbasą odbył się
konkurs piosenki wakacyjnej oraz spotkanie z
dyrektorem szkoły i podsumowanie akcji.
Przekazane środki finansowe na realizację
projektu z GKRPA w Radomyślu oraz przez Urząd
Gminy w Radomyślu wykorzystano w całości.
Oprócz sfinansowania zaplanowanych wyjazdów,
zakupiono drobny sprzęt sportowy (piłki, rakietki
do tenisa, skakanki i inne) oraz artykuły papiernicze
i
biurowe.
Zakupiony
sprzęt
sportowy
wykorzystany będzie na lekcjach wychowania
fizycznego i innych zajęciach rekreacyjnosportowych,
a
niewykorzystane
artykuły
papiernicze przekazane zostaną na potrzeby
świetlicy szkolnej.
Jacek Bochniak
W Chwałowicach przez dwa tygodnie, w
godzinach od 9 do 13 dyżurowali nauczyciele,
zwykle dwie osoby dziennie, odpowiednio więcej
przy wyjazdach. Tutaj zwykle uczestniczyło w
zajęciach 20 do 25 osób. Najczęściej organizowano
uczestnikom czas poprzez zajęcia plastyczne,
muzyczne i sportowe.
Dzieci były także na basenie w Stalowej
Woli – 40 osób, a także na wycieczce
w Kazimierzu – 50 osób.
Dzieje
Kazimierza
Dolnego
sięgają
początków państwa polskiego. Ruiny Zamku
Królewskiego, kościół farny św. Jan Chrzciciela i
św. Bartłomieja Apostoła, w rynku kamienice,
spichrze, wolnostojąca baszta. Artyści malują nadal
w Kazimierzu, a sztuka wyznacza dzisiejszą
tożsamość miasta.
Miło, że są wśród nas osoby, które
bezinteresownie chcą zrobić coś dobrego dla
innych. Dzięki pracy tych osób wakacyjny
wypoczynek najmłodszych został urozmaicony. Nie
oczekują Oni zapłaty, poświęcają swój prywatny
czas dla dobra dzieci i młodzieży.
Organizatorzy letniego wypoczynku maję
nadzieję, że dzieci chętnie będą wracać
wspomnieniami do wspólnie spędzonego czasu.
Mają również nadzieję, że jeżeli będzie możliwość
zorganizowania półkolonii w następnym roku,
dzieci chętnie wezmą w nich udział.
BEZPIECZNE PLACE ZABAW
Na terenie gminy Radomyśl nad Sanem
znajduje się dziewięć placów zabaw, z tego trzy –
w Rzeczycy Długiej, Żabnie oraz Radomyślu przy
ul, Mickiewicza - powstały w tym roku.
Podstawowym
warunkiem
stworzenia
dobrego placu zabaw jest przemyślana lokalizacja,
ogrodzenie wskazujące na wyłączne użytkowanie
zgodne z przeznaczeniem i umożliwiające kontrolę
opiekunów nad dzieckiem oraz nieprzypadkowe
wyposażenie. Konstrukcje sprzętów do zabaw
powinny
być
opracowane,
wykonane
i zamontowane przez profesjonalistów. Zarówno
rodzaj jak i wymiary oraz materiał mają ogromne
znaczenie
dla
stymulowania
rozwojowej
aktywności fizycznej dzieci.
Bezpieczeństwo dzieci na placach leży
przede wszystkim w gestii rodziców i opiekunów. Z
tego względu zaleca się, aby najmłodsze dzieci
korzystały z takiej zabawki zawsze w asyście
dorosłego opiekuna. Jednakże, odpowiedzialność za
11
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
stan techniczny urządzeń ponoszą zarządcy
poszczególnych terenów, na których funkcjonuję
place zabaw.
generalny remont. Pozostałe place są bezpieczne,
a bezpieczeństwo dzieci jest dla nas wszystkich
najważniejsze!
fot. Plac zabaw w Radomyślu nad Sanem.
W sierpniu 2006 roku po dokonaniu
kontroli, place zabaw zostały przekazane przez
gminę w użyczenie, w celu prowadzenia
działalności na rzecz dzieci i młodzieży. Teraz
sołtysi, dyrektorzy szkół oraz odpowiednie
stowarzyszenia są odpowiedzialni za właściwy
i bezpieczny stan wyposażenia placów zabaw dla
dzieci. Do ich obowiązków należy dokonywanie
okresowych przeglądów wyposażenia - w okresie
letnim nie rzadziej niż raz na kwartał, począwszy
od kwietnia każdego roku, a także konserwacja i
naprawa urządzeń i akcesoriów, mających na celu
likwidację wszelkich usterek, uniemożliwiających
ich bezpieczne korzystanie. Nowe Place zabaw
zostały
wyposażone
ponadto
w tablice
informacyjne właściwego użytkowania tych miejsc.
Na terenie naszej gminy tylko jeden z
placów zabaw nie jest w tym roku oddany do
użytku, ma zostać, bowiem przeprowadzony jego
fot. W takie tablice zostały wyposażone wszystkie place w naszej
gminie.
Prosimy wszystkich o przestrzeganie
obowiązującego
regulaminu
placu
zabaw,
a rodziców i opiekunów o czuwanie nad bezpieczną
zabawą swoich pociech. Natomiast dzieciom
życzymy milej zabawy !!!
WIZYTA RADNYCH w RADECHOWIE
fot. Nasi Radni
Mickiewicza.
we
Lwowie
pod
pomnikiem
Adama
W dniach od 12 do 15 sierpnia br,
reprezentacja Radnych Gminy Radomyśl nad
Sanem na czele z Przewodniczącym Rady Gminy
– Panem Markiem Paterem, Wójtem Gminy –
Panem Janem Pyrkoszem złożyli wizytę w
zaprzyjaźnionym Radechowie (na Ukrainie).
Z zaproszenia na wyjazd do Radechowa skorzystali
także Starosta Stalowowolski Pan Bronisław
Tofil i Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
Pan Andrzej Skrzypek.
Wizyta ta - to wynik realizacji inicjatywy
Radnych, którzy chcieli pojechać, aby poznać
przedstawicieli radechowskich władz i osobiście
zaznajomić się ze sposobem gospodarzenia w
gminie Radechów (Radni sami pokryli koszt pobytu
12
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
w Radechowie). Taka konfrontacja sprzyja
dialogom w temacie sposobu tworzenia prawa,
wydatkowania publicznych pieniędzy, sposobu
zarządzania miastem i regionem oraz strukturą
władzy samorządowej. Dla ukraińskich sąsiadów
szczególną wagę mają informacje dotyczące zmian
we wszystkich dziedzinach życia po wejściu
naszego kraju do Unii Europejskiej. Wiele
wniosków z owych porównań mogli też wyciągnąć
nasi Radni, co z pewnością będzie miało wpływ na
podejmowanie decyzji na następnych sesjach.
Podczas rozmów poruszono także tematy
dotyczące rozwoju współpracy w przyszłości.
Władze zarówno jednej, jak i drugiej gminy
zamierzają rozszerzyć współpracę o sferę
gospodarczą. Między innymi temu służyć ma udział
w delegacji Pana Starosty, Powiat, bowiem ma
znacznie większy potencjał gospodarczy od jednej
Gminy Radomyśl.
Poza „roboczymi” spotkaniami, Gospodarze
znaleźli czas na zorganizowanie dla naszych
Delegatów
wyjazdu
do
Lwowa,
gdzie
w szczególności
zwiedzili
Cmentarz
Orląt
Lwowskich, Cmentarz Łyczakowski i stare miasto.
W Radechowie natomiast poznali muzeum miasta i
rejonu radechowskiego i odwiedzili także
miejscowe urzędy: Radę Rejonu i Urząd Miejski.
Ponadto mieli okazję przyjrzeć się produkcji w
tamtejszych przedsiębiorstwach, a mianowicie w
mleczarni i nadleśnictwie, które w Radechowie jest
swego rodzaju kombinatem. Obok bowiem
zarządzania 35 – tysięczną powierzchnią lasów
Nadleśnictwo zajmuje się także przetwórstwem
drewna w tartaku, a także uprawą roli i hodowlą
zwierząt gospodarskich.
Takie wizyty pozwalają lepiej poznać się i
zrozumieć. Dzięki wspólnym rozmowom możemy
nawzajem się uczyć i odwzorowywać sprawdzone
już pomysły, a w przyszłości być może współpraca
zarówno międzygminna, jak i pomiędzy Powiatem
Stalowowolskim
a Rejonem
Radechowskim
zaowocuje współpraca gospodarczą.
XIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIOSENKI
PIELGRZYMKOWEJ
XIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki
Pielgrzymkowej odbywający się w dniach 22 i 23
czerwca br, został uroczyście I już tradycyjnie
otwarty przez: Wójta Gminy Radomyśl nad
Sanem Pana Jana Pyrkosza oraz ks. mgr hm.
Józefa Turonia HR – Komendanta Szczepu
„Dnia Myśli Braterskiej“. Otwarcia dokonali oni
wspólnie z Merem Miasta Radechowa z Ukrainy
i kierownikiem Zespołu Aalbachtal Express z
Waldbüttelbrunn, z Niemiec.
Koncert, podobnie jak i w latach
poprzednich prowadził Brat Piotr, który
przebywając na Pomorzu, od dwóch lat dojeżdża
ok. 700 km. i nadal prowadzi festiwal
w Radomyślu. Brat Piotr „wrósł” już w radomyski
Festiwal i trudno jest wyobrazić sobie tę imprezę
bez Jego osoby.
Na 22 zespoły, które przyjechały z:
Tarnobrzega,
Chwałowic,
Ostrowca
Świętokrzyskiego, Gorzyc, Kunowa, Antoniowa,
Pniowa, Dębicy, Gościeradowa, Przemyśla, Lipy,
Lubaczowa, Stalowej Woli, Zaklikowa, oraz z
zagranicy – z ukraińskiego Radechowa i
niemieckiego Waldbüttelbrunn złożyło sę w sumie
323 uczestników. Ponadto przybyli licznie
zaproszeni goście oraz opiekunowie grup.
Nad porządkiem, bezpieczeństwem i
sprawną obsługą Festiwalu czuwało, pełniąc
całodobowe dyżury ok. 120 parafian, którzy
pracowali w kuchni, w szkole i w Domu
Rekolekcyjnym,
gdzie
zakwaterowani
byli
uczestnicy oraz służby mundurowe.
Spośród czterech zaproszonych zespołów
zagranicznych, na Festiwalu wystąpiły dwa:
ukraińskie
„Śpiewanoczki”
oraz
bawarski
„Express”.
fot. Zespół Aalbachtal-Express z Niemiec.
Oba zespoły reprezentowały wysoki poziom
artystyczny i podobały się zebranej publiczności.
Zespół z Węgier najpierw potwierdził swój
udział, a następnie tydzień przed terminem –
wycofał swoje uczestnictwo. Natomiast zespół z
Indii, mimo swoich szczerych chęci nie mógł
przyjechać do Polski w tym terminie ze względu na
problemy w ambasadzie.
W sobotni wieczór gwiazdą wieczoru był
bawarski zespół - Aalbachtal Express. Orkiestra z
jednej z naszych partnerskich gmin –
z Waldbüttelbrunn, przyjechała do Radomyśla
w dość mocno „okrojonym” składzie. Wystąpiło 18
osób, które dały niesamowity popis gry na
13
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
instrumentach dętych. Dla wielu zebranych widzów
było to pierwsze zetknięcie z tego typu muzyką
graną na żywo. Koncert podobał się zarówno
młodzieży, jak i pozostałym zebranym.
Po niedzielnych przesłuchaniach nadszedł czas na
ocenę prezentowanych utworów i ich wrażenie
ogólne. Jury XIII Festiwalu, w składzie:
Mgr Mariusz Ryś – przewodniczący, doktorant
Instytutu Muzykologii KUL
ks. mgr Sylwester Dul – przewodnik grupy
pielgrzymkowej
mgr Małgorzata Chojnacka – PSM Stalowa Wola
mgr Agnieszka Gawrońska - PSM Tarnobrzeg
Marian
Zych
–
muzyk,
kompozytor
tarnobrzeskiego Domu Kultury
…. dokonało niełatwego wyboru i przedstawiło
wyniki swoich prac.
Oto lista nagrodzonych:
Kategoria dziecięca:
1 miejsce - „Kropelki” ze Stalowej Woli
2 miejsce – „Perły Maryi” z Lipy
3 miejsce – „Iskierka” z Lipy
wyróżnienie
–
„Michałki”
z
Ostrowca
Świętokrzyskiego
Kategoria młodzieżowa:
1 miejsce – „Genesis” z Lubaczowa
2 miejsce – „O.T.D O Twórzcie Drzwi” z Dębicy
3 miejsce – „Nempe Cantus” z Chwałowic
wyróżnienie – „Te Deum” z Kunowa
Kategoria zagraniczna:
1 miejsce – „Śpiewanoczki” z Ukrainy
2 miejsce – „Express” z Niemiec
Nagrody wręczyli: Starosta stalowowolski
Pan Bronisław Tofil, przewodniczący Rady
Powiatu Stanisław Szymonik, Wójt Gminy Pan
Jan Pyrkosz, Przewodniczący Rady Gminy Pan
Marek Pater, Mer Miasta Radechowa.
To nie dziewczyny są gorące, to Norbi jest
gorący! Możemy to z całą pewnością stwierdzić po
niedzielnym koncercie! Norbert Dudziuk – wśród
milionów fanek znany jako Norbi - "mówiący"
piosenkarz. Wszyscy pamiętamy oszałamiające
powodzenie debiutanckiej piosenki olsztynianina
"Kobiety są gorące", czyniącej go gwiazdą lata
1997 roku. Później przyszły kolejne przeboje (m.in.
"Samertajm", "Ballada studencka", "Pokręciło się w
głowie" czy "Nie zaczepiaj mnie"), którymi
ugruntował swoją pozycje na naszym płytkim
rynku. Sukces potwierdzony w następnych latach
albumami "Samertajm" i "Norbi 2" oraz naręczem
nagród (Fryderyk, Play Box, Dance Music)
ugruntował pozycję jednego z niewielu rodzimych
wykonawców, potrafiących poderwać młodych
ludzi do tańca. W roku daje średnio 150 koncertów,
jego największym sukcesem jest właśnie
wspomniany Fryderyk, otrzymany w 1997 r.
Artysta był gwiazdą niedzielnego wieczoru.
Po koncercie finałowym Festiwalu i ogłoszeniu
wyników na scenie pojawił się Norbi, który
rozkołysał niemal wszystkich zebranych w
Radomyślu. Krótki koncert gwiazdy wieczoru
zakończył finał XIII MFPP.
Tegoroczny komentarz ks. Józefa Turonia
nie jest już taki ciepły, pełen optymizmu jak
wywiad udzielony przez Niego w roku ubiegłym.
W rozmowie z niestrudzonym, wieloletnim
organizatorem tej imprezy wyczuwa się pewne
rozgoryczenie …. Jest ono uzasadnione w Jego
wypowiedzi:
„Rzeczywiście
XIII
Międzynarodowy
Festiwal Piosenki Pielgrzymkowej okazał się
z liczby pechowy, gdyż w piątek, kiedy przebywałem
na
wycieczce
z
ukraińska
młodzieżą
w Bieszczadach,
otrzymałem
telefoniczną
informację od Pana Posła Dariusza Kłeczko, że
niestety Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego nie udzieli żadnej dotacji na Festiwal.
Złożony
przeze
mnie
wniosek
do
Ministerstwa miał być rozpatrzony do 15 maja br.,
po tym terminie miałem tylko ustne obietnice, że
mogę liczyć nie na wnioskowane 26 tysięcy złotych,
ale na około 15 do 20 tysięcy. Dlatego, wierząc w
takie obietnice zamówiłem Koncert Gwiazdy –
Norbi wraz z zespołem oraz zakupiłem cenne
nagrody w postaci gitar i sprzętu turystycznego
(namioty i śpiwory). Mimo braku środków w 100%
zrealizowałem
wszystkie
punkty
programu
Festiwalu nie odwołując, ani nie uszczuplając
niczego, co mogłoby popsuć atmosferę festiwalu
wśród uczestników.
W tym roku zauważyłem mniejsze
zainteresowanie miejscowej i okolicznej ludności
koncertami gwiazd. Ci, którzy uczestniczyli
w koncercie niemieckiego zespołu Albachtal
Express byli zachwyceni poziomem artystycznym i
sposobem bawienia publiczności prze cztery
godziny. Trochę więcej publiczności przybyło na
niedzielny koncert Norbiego i Jego zespołu, ale
taka ilość tez mnie nie satysfakcjonowała. Nie
wiem, dlaczego mając okazję bez żadnych biletów
uczestniczyć w takich koncertach z każdym tokiem
Festiwal wzbudza mniejsze zainteresowanie.
Dlatego widząc brak zainteresowania mieszkańców
naszej gminy i obojętność Ministerstwa Kultury
postanowiłem zawiesić organizację festiwalu na
dalsza przyszłość, co nie oznacza, że za kilka lat nie
wrócę do organizowania tego typu imprezy.”
fot. Zespół Śpiewanoczki z Radechowa na Ukrainie.
14
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
„Korzystając z okazji, chciałbym serdecznie
podziękować wielu osobom, które w znaczny sposób
przyczyniły się do organizacji tego Festiwalu:
sponsorom, na których mogłem liczyć nie tylko w
tym roku, członkom Ochotniczych Straży Pożarnych
z Radomyśla i Żabna oraz parafianom pracującym
przy obsłudze Festiwalu, a także harcerzom
i harcerkom ze szczepu „Dnia myśli braterskiej” w
Radomyślu nad Sanem, którzy pełnili służbę
w sekretariacie, kuchni i na stołówce przy
roznoszeniu posiłków. Wszyscy Oni poświęcili wiele
prywatnego czasu i włożyli niemało pracy
pomagając w przygotowaniach lub obsłudze
Festiwalu, często kosztem czasu, który mogli
spędzić ze swoimi rodzinami. Jeszcze raz wszystkim
gorąco dziękuję.” – powiedział na zakończenie
rozmowy ks. Józef Turoń.
Festiwal odbył się dzięki ogromowi pracy:
uwielbianego przez swoich parafian ks. Józefa
Turonia – kustosza Sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej i Pocieszenia w Radomyślu nad Sanem
oraz Gminnemu Centrum Kultury przy pomocy
finansowej sponsorów
A byli nimi:
Jego Ekscelencja ks. bp prof. dr hab.
Andrzej Dzięga, *Starostwo Powiatowe, *UG
Radomyśl nad Sanem, *Parafia Rzymsko-Katolicka
w Radomyślu nad Sanem, *Diecezjalny Dom
Rekolekcyjny, *Gminny ZOZ, *BS w Radomyślu
nad Sanem, *Spółdzielnia Mleczarska w Stalowej
Woli, *Z.Z. Bełzak – piekarnia w Turbi i hotel
„Sezam” w Stalowej Woli, *K.Kogut R.Maziarz –
Piekarnia w Radomyślu, *I.W. Pasztaleniec –
piekarnia w Chwałowicach, *M.S. Gunia – sklepy
w Agatówce i Zaleszanach, *B.A. Łabuda –
Gorzyce, ·cegielnia w Trześni, *M.K. Łabuda –
cegielnia Siedleszczany, *”Agmar” – stolarnia
w Chwałowicach,
*”Adam”
stolarnia
w Chwałowicach, *L.J. Zawół – piekarnia Stalowa
Wola, *Pizzeria Quattro – Stalowa Wola i
Tarnobrzeg, *Stalprzem – spółka Stalowa Wola,
*PHU Pyzara – Piekarnia Stalowa Wola i Sklep
Groszek Radomyśl, *Drukarnia „Marlex” –
Stalowa Wola, *Drukarnia „Perfekt druk” –
Stalowa Wola, *Z.H. Koczwara – Spółka Stalowa
Wola – Salon Opla – Produkcja Drzwi
Aluminiowych.
Patronat honorowy: Marszałek Sejmu –
Marek Jurek, Minister KiDN – Kazimierz Michał
Ujazdowski, Poseł RP – Dariusz Kłeczek
Tarnobrzeg.
Natomiast patronat medialny objęli:
Sandomierski Gość Niedzielny, Nowiny, Super
Nowości, Radio Leliwa, TVP 3 oddział Rzeszów.
STRAŻ W ANTONIOWIE MA „NOWE DZIECKO”
fot. Próba działka gaśniczego.
W środę, 28 czerwca br, objechał drogami
Antoniowa, Dąbrówki oraz Pniowa wraz z dumną
załogą
lśniący i
rozświetlony światłami
przebudowany samochód pożarniczy jednostki OSP
Antoniów.
Od siedmiu lat, od czasu zmiany zarządu,
podejmowane były wszelkie starania – we
współpracy z gminnymi władzami - pozyskiwania
środków na modernizację samochodu, remont
strażnicy i doposażenie sprzętu. Przeprowadzono
już gruntowny remont strażnicy, zakupiono nowe
mundury, dokupiono nowy sprzęt. Teraz przyszedł
czas na
wykonanie zabudowy gaśniczej
samochodu.
Środki na ten cel zabezpieczyli: Zarząd
Główny ZOSP RP w Warszawie – 60 tysięcy
złotych, Powiatowy Fundusz Odnowy Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Stalowej Woli – 20 tysięcy
złotych, Gmina Radomyśl nad Sanem – 40 tysięcy
złotych, OSP Antoniów – 13,4 tysiąca złotych.
Montaż środków finansowych na ten cel wskazuje,
że dobra współpraca i właściwa koordynacja
działań może przynieść pożądane efekty.
Odbioru i pierwszego „oglądu” samochodu
bojowego w kieleckiej firmie dokonali: Wójt
Gminy Pan Jan Pyrkosz, Komendant Gminny
ZOSP RP w Radomyślu Jacek Dudek, Radny
sołectwa Antoniów Pan Jan Korzybski, Prezes
OSP Antoniów – Pan Stanisław Jędral, Skarbnik
OSP Antoniów – Pan Leszek Król oraz kierowca
OSP Antoniów – Pan Marek Kamiński.
Olbrzymia satysfakcja strażaków, jak i
zadowolenie mieszkańców znajdują swoje oparcie
w tym, że samochód po tak gruntownym remoncie łącznie z zestawem sygnalizacji świetlnej i
akustycznej,
oblachowanym
nadwoziem,
15
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
wielowarstwowo
zabezpieczonym
środkami
przeciwkorozyjnymi po przebudowie stal się
nowoczesnym wozem bojowym.
Od kilku lat Gmina Radomyśl nad Sanem
zajmuje wysokie, a nierzadko pierwsze miejsce w
powiecie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Na
terenie naszej gminy notuje się mniejszą ilość
zdarzeń, niż w gminach sąsiednich. Jest to zapewne
wynikiem pracy wielu grup zawodowych, od
oświaty poczynając, a na policji, straży i leśnictwie
kończąc. Od kilku lat przeprowadzane są liczne
przedsięwzięcia związane z szeroko pojętą ochroną
przyrody, a uczniowie uczestniczą w szeregu
programach mających na celu podnoszenie
świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży
To, że gmina jest „bezpieczną” jest również
wynikiem
dbałości
gminnych
władz
o zabezpieczenie odpowiednich środków na ten cel.
W latach wcześniejszych z gminnego budżetu
został
dofinansowany
zakup
samochodu
policyjnego dla posterunku w Radomyślu oraz
gaśniczego dla OSP także w Radomyślu oraz
udzielone zostało wsparcie finansowe na
wykonanie zabudowy gaśniczej wozów bojowych
dla jednostek w Chwałowicach i Rzeczycy Długiej.
Ponadto planuje się zakupienie lekkiego samochodu
gaśniczego – przy wsparciu finansowym Gminy
oraz
Starostwa
Powiatowego,
a ściślej
Powiatowego Funduszu Odnowy Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Stalowej Woli dla OSP
Witkowice. O komentarz poprosiliśmy Wójta Pana
Jana Pyrkosza
„Podczas pierwszych posiedzeń nowego
zarządu Gminnego OSP podjęliśmy się określenia
długoletnich zadań inwestycyjnych w ochronie
przeciwpożarowej
w naszej
gminie
i ich
finansowania. Uważam, bowiem, że w wydawaniu
środków budżetowych gminy nie może być żadnej
przypadkowości. Każda jednostka powinna
odpowiednio wcześniej wiedzieć, na co może liczyć
w konkretnym roku budżetowym. Osobiście
dostrzegam potrzeby dalszego inwestowania w
jednostki OSP w Gminie, których działalność była
bardzo pożyteczna w ostatnich latach (jak np.
podczas zagrożenia powodziowego) i tak też będzie
w przyszłości. Ba, nawet ich funkcje z pewnością
będą z roku na rok poszerzane.
Zasadniczym celem na najbliższe lata
powinno być dalsze doposażenie jednostek
w samochody pożarnicze, ale już nie bojowe, tylko
lekkie. Powinny je posiadać w pierwszej kolejności
jednostki OSP w Dąbrówce Pniowskiej, Dąbrowie
Rzeczyckiej i Żabnie. Do ratownictwa drogowego
powinna być dostosowana działalność OSP
Radomyśl, zatem tutaj także konieczny będzie zakup
samochodu przystosowanego do tego celu.
Jeżeli chodzi o bazę jednostek OSP w
pierwszej kolejności wymagana jest adaptacja
pomieszczeń garażowych przy Urzędzie Gminy na
garaże dla samochodów OSP Radomyśl (obecnie
na etapie opracowania projektu technicznego) oraz
remont strażnicy OSP Dąbrowa Rzeczycka
polegający w szczególności na wymianie pokrycia
dachowego. Te zadania będziemy się starać
wykonać w najbliższych latach starając się
jednocześnie, tak jak dotychczas o finansowe
wsparcie zewnętrzne.”
RADOMYSKO – RADECHOWSKA WSPÓŁPRACA ROZWIJA SIĘ
fot. Przedstawiciele Radechowskich władz podczas wizyty w
Urzędzie Gminy
Każda
współpraca
międzynarodowa
samorządów jest bardzo ważną częścią ich
działalności. Aktywność w polityce zewnętrznej
jest elementem sprzyjającym pozyskiwaniu
partnerów,
promowaniu
swojego
regionu.
Natomiast wymiana uczniów i pracowników,
stanowi z kolei zachętę do uczenia się języków
obcych i podnoszenia wiedzy w zakresie kultury,
obyczajów ludzi żyjących w innych częściach
Europy.
Również Gmina Radomyśl nad Sanem
angażuje się w działania mające na celu szeroko
rozumianą współpracę międzynarodową. Zdając
sobie
sprawę
ze
znaczenia
kształcenia
w europejskim procesie budowy idei wspólnej
Europy obywateli - Władze wykorzystują wszelkie
instrumenty w celu promowania wymiany uczniów
i pracowników.
W dniach od 22 do 26 czerwca 2006 roku po
raz trzeci włodarze naszej partnerskiej gminy
Radechów - w trakcie trwania niespełna trzyletniej
współpracy – gościli w naszej gminie. Licząc
wyjazdy w ramach wymiany młodzieży oraz wizytę
naszych władz na Ukrainie – jest to już ósme
polsko – ukraińskie spotkanie. Tym razem wraz
z przedstawicielami administracji przybyła grupa
ukraińskiej młodzieży, która wzięła udział w
tegorocznym XIII Międzynarodowym Festiwalu
Piosenki Pielgrzymkowej.
16
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Po przyjeździe w czwartkowy wieczór
Delegaci z Merem Radechowa na czele zostali
przyjęci uroczystą kolacją. Następnego dnia po
śniadaniu Goście zwiedzili poszczególne referaty
Urzędu Gminy, Ośrodek Zdrowia oraz nowo
utworzony Środowiskowy Dom Samopomocy.
Podobnie, jak podczas poprzedniej wizyty,
przedstawiciele ukraińskiej administracji najwięcej
pytań zadawali pracownikom Referatu Podatków
i Opłat oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego. W pracy
tych komórek nasi partnerzy dostrzegli najwięcej
różnic w stosunku do ich radechowskich
odpowiedników.
Po rozmowach, podczas objazdu po gminie,
Goście spacerowali nad nowińskim jeziorem Dunaj,
widzieli, jak wygląda przeprawa promem na tzw.
Czekaju Pniowskim, zwiedzili rezerwat Orzecha
Wodnego i Gminne Centrum Informacji w Pniowie.
Następnie Delegaci zapoznali się z procesami
produkcji w piekarni, a także w zakładzie
stolarskim
w Chwałowicach,
gdzie
zostali
ugoszczeni obiadem. Po obiedzie obejrzeli
mundialowy mecz, w którym grała Ukraina. Po
spacerze po okolicach Chwałowic nasi goście
zostali spędzili wieczór przy ognisku.
W sobotę zwiedzili Gminne Centrum
Turystyki i Rekreacji w Antoniowie oraz Zespół
Szkół w Chwałowicach, gdzie bardzo ciepło
i życzliwie zostali przyjęci przez delegację grona
pedagogicznego. W godzinach popołudniowych
wrócili do Radomyśla, gdzie uczestniczyli we mszy
inaugurującej XIII Międzynarodowy Festiwal
Piosenki Pielgrzymkowej. Następnie przysłuchiwali
się konkursowym przesłuchaniom i zmaganiom
uczestników tegorocznego festiwalu. Wieczorem
wysłuchali
koncert
niemieckiego
zespołu
Aalbachtal – Express. Natomiast niedzielę delegaci
rozpoczęli od mszy świętej na placu koronacyjnym,
a dzień spędzili oglądając festiwal.
W poniedziałek nadszedł czas na
pożegnanie - i oczywiście nie obyło się bez łez.
Dzieci, otrzymały pamiątkowe upominki i moc
buziaków.
Możliwość wymiany młodzieży pomiędzy
różnymi gminami sprzyja również poznaniu przez
młodych obywateli naszej gminy innej kultury.
Zacieśniają się przyjaźnie, młodzież czuje, jak
bardzo istotna jest nauka języka obcego.
Każde kolejne spotkanie pozwala dokładniej
poznać różnice i podobieństwa pomiędzy obiema
partnerskimi gminami. Podczas prowadzonych
rozmów można porównywać schematy działania
administracji publicznej, a także innych dziedzin
życia i przejmować lub proponować rozwiązania
prostsze i skuteczniejsze, sprawdzone przez
partnera.
Cieszy fakt, że udaje się rozwijać tę
współpracę na wielu płaszczyznach – głównie
administracji, oświaty oraz, że partnerstwo gmin
nie istnieje tylko na umowie. Obie strony, bowiem
dokładają starań w rozwój współpracy i przyjaźni.
„Na aspekt międzynarodowej współpracy –
społeczności lokalnych należy moim zdaniem
spojrzeć w szerokim, długofalowym wymiarze.
Oczywiście każde spotkanie ma swój scenariusz,
który przewiduje doraźne działania obu stron i
dopiero one kształtują perspektywy współdziałania
na przyszłość. Bo właśnie przyszłość jest tu
najistotniejsza i pomimo trudnej historii obu
narodów, pomimo wielu przemilczanych dotychczas
zdarzeń w przeszłości nadchodzi czas, aby budować
na każdym poziomie mosty zrozumienia i
pojednania, choć bez zapominania trudnej,
sąsiedzkiej przeszłości. Dlatego też niezwykle
ważne jest, aby ostatecznie w tym procesie
uczestniczyli młodzi ludzie, a władze obu
społeczności lokalnych im to umożliwiły. Młodzi,
bowiem najłatwiej przyswoją sobie te pozytywne
aspekty współpracy oparte na zawiązujących się
skutecznie przyjaźniach, które potrafią przetrwać
najbardziej burzliwy czas. Chciałoby się rzec:
uczestnicząc nawet w małej części w polityce
międzynarodowej uniezależnijmy się od niej, aby
nie stała się ona dla nas anonimowa. Tę
anonimowość można właśnie wykluczyć poznając
się wzajemnie, poznając konkretnych ludzi!” –
skomentował Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem
Pan Jan Pyrkosz.
GOŚCILIŚMY SAMORZĄDOWCÓW
Z WALDBÜTTELBRUNN
W dniach od 15 do 18 czerwca 2006 roku
gościliśmy przedstawicieli samorządu z naszej
partnerskiej gminy z Bawarii – z Waldbüttelbrunn.
Nie było to pierwsze spotkanie pomiędzy Panem
Alfredem Endresem a Panem Janem Pyrkoszem
- Wójtami obu zaprzyjaźnionych gmin. Od czasu
podpisania - w roku 2002 umowy - dotyczącej
współpracy pomiędzy obydwoma samorządami,
odbyły się już spotkania na terenie obu gmin na
płaszczyźnie wymiany doświadczeń pracowników
samorządów, oświaty, strażaków oraz wzajemne
wizyty młodzieży.
To spotkanie miało na celu ożywienie i
zacieśnienie kontaktów pomiędzy partnerami. Na to
spotkanie przyjechali do nas: Burmistrz Gminy
Waldbüttelbrunn Pan Alfred Endres, zastępca
Burmistrza Roderich Lipski oraz Radni: Brigitte
17
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Dürr, Rita Heeg, Ingrid Metz, Georg Adelmann
i Axel Hierl.
W czwartek wieczorem przedstawiciele
gminnych władz w osobie: Przewodniczącego
Rady Gminy Pana Marka Patera, Wójta Gminy
Pana Jana Pyrkosza, Sekretarz Gminy Pani
Małgorzaty Nowak, Radnego Pana Jana
Korzybskiego oraz Ks. proboszcza Józefa
Turonia przywitali przybyłych Delegatów, z
którymi przy uroczystej kolacji mogli porozmawiać
na temat tego, jakie zmiany zaszły w partnerskich
gminach od czasu ostatniego spotkania.
Następnego dnia Goście wzięli udział w
piątkowej XXXII sesji Rady Gminy w Radomyślu
nad Sanem, podczas której obserwowali pracę
Radnych, Wójta Gminy oraz pracowników
administracji przy tworzeniu prawa lokalnego.
Przebieg sesji był dla gości zrozumiały dzięki
pracy, towarzyszących delegatom podczas ich
całego pobytu w naszej gminie tłumaczy: Pani
Heidi Krawczyk oraz Jej syna Tomasza. Rada
Gminy uhonorowała Pana Alfreda Endresa
wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla
Gminy Radomyśl nad Sanem.
Goście przygotowali dla uczestników sesji, a
także mieszkańców Radomyśla miłą niespodziankę.
Podarowali
nam
drzewko
przywiezione
z partnerskiej gminy, które wspólnymi siłami
zostało posadzone w parku przed budynkiem
Urzędu Gminy. Mamy nadzieję, że przyjaźń
pomiędzy naszą i bawarską gminą będzie rosnąć
razem z nim.
fot. Moment wsadzenia pamiątkowego drzewka przyjaźni (od
lewej Alfred Endres Burmistrz Gminy Waldbüttelbrunn, Marek
Pater Przewodniczący Rady Gminy, Jan Pyrkosz Wójt Gminy
Radomyśl nad Sanem).
fot. Uhonorowanie przez Radę Gminy Pana Alfreda Endresa
wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Gminy
Radomyśl nad Sanem
Pan Alfred Endres od 4 lat aktywnie
realizuje zapisy umowy o współpracy partnerskiej
pomiędzy Gminą Radomyśl nad Sanem a Gminą
Waldbüttelbrunn (Niemcy). Dokłada wszelkich
starań, aby zacieśnić kontakty pomiędzy lokalnymi
społecznościami obu gmin oraz upowszechnić
obopólną wiedzę o historii, tradycjach i kulturze.
Dba o wymianę doświadczeń z zakresu zarządzania
administracją,
działalności
samorządu
i
rozwiązywania problemów szkolnictwa, a także
pomiędzy strażakami z obu partnerskich gmin.
Zorganizował także pobyt naszej młodzieży w
Gminie Waldbüttelbrunn. Dzięki Jego ogromnemu
osobistemu zaangażowaniu młodzież miała okazję
zobaczenia jak żyją i pracują jej mieszkańcy, jak
również możliwość zwiedzenia wielu pięknych
miejsc, kościołów i uczestniczenia w pielgrzymce
do Sanktuarium, a także w Światowych Dniach
Młodzieży w Kolonii, gdzie spotkała się z Ojcem
Świętym Benedyktem XVI.
Następnie Goście oraz wszyscy zebrani na
sesji radni oraz sołtysi zostali zaproszeni na mszę
do radomyskiego kościoła, którą w intencji dalszej
pomyślnej współpracy odprawił ks. Wikary
Grzegorz Kasprzycki.
Piątkowy wieczór Goście spędzili na terenie,
gdzie swoje obozowisko rozbili rycerze, którzy
przybyli na obchody jubileuszu 450 - lecia
Radomyśla nad Sanem.
Obejrzeli pokazy, zwyczaje i obrzędy
średniowieczne (m.in. ceremonię zaślubin, walki na
płonącą broń i potyczki wojów) oraz występ grupy
tanecznej oraz wokalnej "Biały Wilk". Drużyna
Wikińsko-Słowiańska „Biały Wilk” istnieje od
czerwca 2003 roku. Aktualnie liczy ponad
dwudziestu członków. Grupa specjalizuje się w
odtwarzaniu walk i rzemiosła z okresu wczesnego
średniowiecza. Za sobą mamy wiele pokazów oraz
walk przy okazji różnych imprez plenerowych, oraz
ogólnopolskich zjazdów drużyn. Są również
zwycięzcami wielu turniejów. Brali udział m.in. w
corocznej
imprezie
wczesnośredniowiecznej
w Ogrodzieńcu, Festiwalu Wikingów i Słowian na
Wolinie, oraz w turnieju w niemieckim Hitzaker.
18
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Poza radomską grupą wystąpili: Wikingowie
Nordlige Svera Hird, Drużyna wojów Doliny
Dramy Swarzyca, Wisłoczanie, Ulfbjornfelag,
Drużyna Wojów Słowiańskich "SLAVIA", Bractwo
Grodów Czerwieńskich, Czerwony Wilk, Drużyna
Słowian "Golęszyce", Klub Historyczny HIRD,
Winland, Solgard, Arkana, Drużyna wikingów
"Nordavind", Drużyna Wojów Nadwieprzańskich
"Czarny
Odyniec",
Banici
Wschodniego
Pogranicza, Drużyna Kniazia Włodzimierza
Światosławicza, Krakowska Drużyna Zaciężna, Ulf
Ragnarsson Hird, Wisłoczanie z Warszawy,
Podkarpacka Drużyna Rycerska "Nieczuja".
Zaprezentowali oni: mecz piłki szkockiej,
pokaz szyków bojowych, turniej łuczniczy i walki
na miecze, prezentację uzbrojenia, inscenizację
scenki historycznej oraz pojedynki w kręgach
honoru i zdrady.
Sobota, po wcześniejszych dniach pełnych
rozmów
na
temat
administracji
została
przeznaczona na wyjazd do Krakowa.. Chcieliśmy
pokazać piękno Krakowa, zarówno tego najbardziej
oczywistego, z którym spotyka się każdy turysta
podążający z Rynku na Wawel, jak i tego ukrytego
- dostępnego tylko dla naprawdę wytrwałych
poszukiwaczy. Goście zwiedzili Wawel oraz
sukiennice. Osiem godzin spędzonych w Krakowie
to zdecydowanie za mało, aby obejrzeć miasto
jednakże wystarczające, aby zapragnąć tutaj
powrócić. Przyjaciele z Waldbüttelbrunn byli
zachwyceni krakowskimi zabytkami, polubili
atmosferę miasta i – jak mówili – chcieliby tutaj
wrócić w przyszłości i dokładniej zwiedzić
Kraków.
ABSOLUTORIUM UDZIELONE JEDNOGŁOŚNIE
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2005 przedłożonego przez Wójta
Gminy Pana Jana Pyrkosza oraz po dokonaniu
analizy wszystkich jego pozycji - Komisja
Rewizyjna Rady Gminy Radomyśl nad Sanem nie
stwierdzając naruszeń prawnych - pozytywnie
zaopiniowała wykonanie budżetu za rok 2005.
Następnie Skład Orzekający Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po rozpatrzeniu
przedłożonego przez Wójta sprawozdania jak i
analizie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Radomyśl nad Sanem pozytywnie zaopiniował
wykonanie budżetu za rok 2005, stwierdzając, że
„wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie
absolutorium dla Wójta Gminy wypracowany na
podstawie pozytywnej oceny wykonania budżetu za
2005 rok sporządzony został we właściwym trybie,
po
przeprowadzeniu
analizy
właściwych
dokumentów źródłowych i jest poprawny pod
względem formalnym”. Pozytywne opinie i wnioski
oraz
jednogłośne
głosowanie
jest
odzwierciedleniem rzetelnie wykonanej całorocznej
pracy naszych gminnych władz samorządowych.
Podczas kwietniowej Sesji Rady Gminy
spośród dwunastu obecnych na sali obrad Radnych,
dwunastu Radnych głosowało za udzieleniem
Wójtowi Gminy absolutorium – po raz kolejny
jednogłośnie!
Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po
uwzględnieniu zmian w ciągu roku, został
zrealizowany po stronie dochodów w ponad 76%,
w tym dochody własne zostały zrealizowane w
100%. Wydatki zostały zrealizowane w 70% w
stosunku do zaplanowanych.
Spośród ogółu wydatków zaplanowano 43%
wydać na inwestycje, jednakże faktycznie wydano
blisko 35% na ten cel. Na niższy poziom realizacji
dochodów i wydatków w stosunku do planowanych
duże znaczenie wywarła planowana dotacja celowa
w zakresie „Gospodarka odpadami”, gdzie na
planowaną kwotę 4 026 221 zł. pozyskano wpływy
w kwocie 187 943 zł., co stanowi zaledwie 4,7%
planu. Skutkiem tego stanu rzeczy jest odstąpienie
obecnie Przez Powiat od realizacji budowy SSO w
Radomyślu
w
ramach
międzygminnego
porozumienia w tej sprawie.
Jednakże inwestycje były prowadzone na
wielu płaszczyznach. Przeprowadzono m.in.
remonty dróg w jedenastu sołectwach na terenie
gminy. Rozpoczęto budowę Gminnego Centrum
Turystyki i Rekreacji w Antoniowie, utworzony
został Środowiskowy Dom Samopomocy a także
doczekał się remontu budynek Urzędu Gminy oraz
jego obejście. Więcej na temat inwestycji na terenie
naszej gminy przeprowadzonych w 2005 roku
można przeczytać w artykule: „Inwestycyjne
obrachunki na nowy rok”.
Należy również wziąć pod uwagę, że skutki
obniżenia górnych stawek podatków oraz
udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków za
2005 rok wyniosły 5,5% zrealizowanych ogółem
dochodów.
Po dogłębnej analizie wielu dokumentów
Komisja Rewizyjna nie miała wątpliwości, że Wójt
Gminy, realizując zadania związane z wykonaniem
budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności,
rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu
środkami publicznymi.
19
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Stan zobowiązań gminy na koniec roku
wynosi 1 987 080 zł., w tym zadłużenie z tytułu
zaciągniętych
kredytów
i
pożyczek
długoterminowych w kwocie 1 816 985 zł., co
stanowi 12,3% planu ogółu dochodu w 2005 roku.
Należy jednakże uwzględnić fakt, że górny limit
zadłużenia, określony ustawą o finansach
publicznych może wynosić do 60% rocznego
dochodu Gminy. Zatem Gmina znajduje się nadal w
dobrej kondycji finansowej o wysokiej zdolności
kredytowej umożliwiającej przede wszystkim
ubieganie się o środki pochodzące z dotacji w
ramach unijnych funduszy.
BRZÓZA – OSADA, KTOREJ JUŻ NIE MA ….
jeszcze przekazać następnym pokoleniom historię
naszej okolicy.
Głównymi osobami, które to pamiętają, a
mieszkały w ostatnim czasie na Brzózie są: Pan
Wacław Agrest jak i Jego małżonka Ewelina i brat
Tadeusz Adamczyk. To Właśnie Pan Wacław
Agrest poświecił mi dużo czasu przekazując
historię Brzózy z okresu międzywojennego i II
wojny światowej. Dzięki Niemu wiemy jak
wyglądał plan osady Nowa Brzóza, układ
oddziałów lasu, a także poznaliśmy wiele innych,
ciekawych informacji.
fot. Pan Zygmunt Janoszek prezentuje pamiątkowy kamień.
„Brzóza – osada trzech parafii” – pod takim
tytułem odbyła się w dniach od 1 do 3 lipca 2006
roku wystawa w budynku Urzędu Gminy,
zorganizowana przez Pana Zygmunta Janoszka z
okazji 450 - lecia istnienia Radomyśla nad Sanem.
Pan Zygmunt – to nie tylko mieszkaniec
Radomyśla nad Sanem, ale także pasjonat lokalnej
historii i kolekcjoner wszelkich pamiątek, a od
dwóch lat w szczególności tych dotyczących
nieistniejącej już osady Brzóza ….
W księdze gości swoją obecność na
wystawie upamiętnili m.in.: Ks. Józef Turoń,
Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Pater,
Wójt Gminy Pan Jan Pyrkosz, Sekretarz Gminy
Pani Małgorzata Nowak, Pan Stanisław Myszka,
Pan Adam Pankowski, Kierownictwo i
Pracownicy Nadleśnictwa Gościeradów, uczestnicy
Środowiskowego Domu Samopomocy, Radni,
mieszkańcy Radomyśla i okolic, a także petenci
i pracownicy Urzędu Gminy.
„ … Przypadek” – odpowiedział Pan
Zygmunt Janoszek – „… najczęściej to przypadek
wywiera największy wpływ na nasze życie. Tak
było i z moją kolekcją. Czytałem książkę Pana
Stanisława Myszki i Adama Pankowskiego pt.
„Gmina Radomyśl”, spośród wielu rozdziałów, z
największym
zainteresowaniem
przeczytałem
„Osady, których już nie ma”. Jedną z opisanych
tam osad jest właśnie Brzóza … jak przez mgłę, ale
pamiętam jeszcze dwa domostwa …. Pomyślałem:
żyją jeszcze ludzie, pamiętają, być może da się
fot. Na wystawę przybyli także leśnicy.
Każda wystawa, to możliwość rozmowy z
okolicznymi mieszkańcami, podczas których
poznaję nowe fakty, czasami w ten sposób można
dotrzeć do kolejnego eksponatu.”
Za najbardziej wartościowe eksponaty Pan
Zygmunt uważa: Kontrakt przedślubny z 1891 roku
oraz tablicę graniczną Królestwa Polskiego z
czasów zaborów.
Ponadto można było zobaczyć mapy: Austro
– Węgier, mapę z wyposażenia 1 pułku artylerii
Legionów Polskich z roku 1914, mapę Sandomierza
i okolic, opracowaną w 1952 roku, a drukowaną w
1955 roku, a także XIX wieczny fragment krzyża
pochodzący z osady Brzóza, plan sytuacyjny z
czasu ostatnich lat istnienia osady Brzóza, replikę
tablicy informacyjnej, identyfikator gajowego,
torbę służbową (raportówkę) z pasem, pieczątkę
zarządu leśnego Maj. Brzóza, opaskę gajowego,
20
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
cechówkę
leśniczego
eksponatów.
oraz
wiele
innych
fot. Od lewej Pan Zygmunt Janoszek, Jan Pyrkosz Wójt Gminy
Radomyśl nad Sanem
Spośród zabytkowych już dokumentów
można było oglądać m.in: poświadczenie dostawy,
dowód ubezpieczeniowy, wezwanie do Urzędu
Skarbowego z 20 marca 1943, dowód wpłaty z
Banku Handlowego z Lublina z 1943 roku, jak
również raporty odbiorcze metrów opałowych.
Z pewnością, warto było poświęcić chwilę,
aby przyjść obejrzeć i pokazać młodszym
pokoleniom część naszej lokalnej historii.
Jak czytamy we wspomnianej wyżej książce,
Brzóza (pisana też Brzoza)– jedna z najmłodszych
osad na tym terenie – powstała przy dawnym
trakcie węgierskim, łączącym Antoniów z Lipą. Jej
założycielem był stolnik krasnostawski, baron
Maciej Kazimierz Horoch herbu Trzy Trąby. Po raz
pierwszy została wymieniona w 1785 roku wśród
wsi parafii pniowskiej. W tym okresie miała 7
poddanych. Galicyjski spis z 1808 roku przy
Brzózy wymieniał 8 domów i 48 mieszkańców.
Po Macieju ponad 6000 morgów lasu
odziedziczył adiutant Tadeusza Kościuszki, Józef
Wiktoryn Horach, a następnie Jego synowie:
Kalikst – bohaterski kapitan z powstania
listopadowego oraz Eustachy – właściciel
Chwałowic. Przed I wojną światową Brzóza
podzieliła los okolicznych miejscowości, stając się
własnością Żyda Rachmiela Kanarka.
W roku 1870 osada liczyła 6 domów i 84
mieszkańców. Śródleśne położenie nie stanowiło
dogodnych warunków rozwoju, jednakże stwarzało
odpowiednie warunki, aby stać się miejscem
nielegalnego przemytu przez granicę. W roku 1833
tutejszy leśniczy, Walenty Flis przeprowadził przez
granicę trzy oddziałki partyzanckie Józefa
Zawilskiego, a w czasie powstania styczniowego
Brzóza stanowiła istotny trakt dla powstańców i
dostaw broni z Galicji do Królestwa.
W roku 1900 mieszkało tutaj już tylko 61
osób, w tym 7 Żydów. Istniały tu wówczas: tartak,
młyn, karczma i gorzelnia. Od Rachmiela Kanarka,
osadę nabyli krakowscy Żydzi – Salomon i Lamm.
Ostatnimi
właścicielami
byli
Państwo
Chrzanowscy. W czasie okupacji Brzóza była
miejscem
postoju
licznych
oddziałów
partyzanckich. Po wkroczeniu Armii Czerwonej
mieścił się tutaj radziecki szpital bojowy, a
okoliczne lasy stały się schronieniem dla
miejscowej, wysiedlonej ludności. Likwidacja
osady nastąpiła w 1952 roku w związku z budową
w jej rejonie poligonu wojskowego.
Prezentowana wystawa jest ważnym
wkładem ożywienia naszej historii. Nasycona
informacją, emocjonalna i estetycznie ambitna
rozbudza
zainteresowanie
losami
naszych
przodków.
Nieubłagany upływ czasu nieustannie
przerzedza szeregi naocznych świadków naszej
bliższej i dalszej historii. To w imieniu ludzi,
których już nie ma oraz przyszłych pokoleń
organizator wystawy przywołuje pamięć o ludziach
i minionych czasach, bowiem tylko zachowując
pamięć o przeszłości możemy budować przyszłość.
POCZET ZASŁUŻONYCH OBYWATELI GMINY
Podczas XXXI sesji, która odbyła się w
kwietniu tego roku, mocą, których trzy kolejne
osoby zostały wpisane do „Księgi zasłużonych dla
gminy Radomyśl nad Sanem”.Nasza Gmina ma,
więc już teraz 16 honorowych obywateli, w tym
dwie osoby to duchowni.
Księga została założona w roku 2001 i
stanowi swoisty rodzaj podziękowania i wyrazu
wdzięczności za wieloletnią pracę i wysiłek ludzi
dla dobra mieszkańców całej naszej gminy. Do
Księgi zostały wpisane zarówno osoby, które
wyróżniają
się sumiennością,
uczciwością,
odpowiedzialnością i mają szerokie uznanie wśród
mieszkańców Gminy jak i osoby propagujące
rozwój kultury, wykazujące wiele troski
o kontynuowanie
tradycji
i obrzędów,
zaangażowane w sprawy społeczne gminy oraz
ofiarne pełniące służbę i podejmujące skuteczną
inicjatywę w kierunku modernizacji wałów i
usuwania skutków powodzi. Ludzie Ci są doceniani
przez społeczność lokalną.
W tym roku do grona zasłużonych dołączyli:
Pan Andrzej Sech, Pana Edward Warmiński
oraz Poseł Pan Władysław Stępień.
Pan Andrzej Sech jest długoletnim
działaczem społecznym - aktywnie uczestniczył
w odbudowie Sanktuarium na Zjawieniu oraz
budowie ówczesnego Domu Kultury w Radomyślu
21
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
nad Sanem, gdzie obecnie mieści się siedziba
Urzędu Gminy. Jego zasługą jest też społeczna
działalność na rzecz budowy nowego budynku
plebani, a także nowego Kościoła Parafialnego w
Radomyślu nad Sanem, który jest obecnie
budowany. Ponadto Pan Andrzej bardzo aktywnie
włączył się w realizację najważniejszych inwestycji
dla Radomyśla nad Sanem, takich jak budowa sieci
gazociągowej czy wodociągowej – gdzie był
zastępcą przewodniczącego obu społecznych
komitetów. Niezależnie od powyższego od 1970
roku przez cztery kadencje był radnym gminnym,
a od 1980 roku również przez cztery kadencje
przewodniczącym rady sołeckiej w Radomyślu nad
Sanem. Niepodważalne są też zasługi Pana
Andrzeja w sferze kultury, ściśle związanej z
kultywowaniem tradycji i obyczajów radomyskich.
Przez prawie 40 lat Pan Andrzej Sech był
członkiem stowarzyszenia „Turki” oraz orkiestry
dętej. Z kolei przez prawie 30 lat był Sekretarzem
obyczaju „Comber". Między innymi dzięki Niemu
obyczaje te przetrwały i są kontynuowanedo dziś.
Był
też
aktywnym
uczestnikiem
innych
stowarzyszeń funkcjonujących dla dobra lokalnej
społeczności jak: „Stowarzyszenie Miłośników"
czy „Grona Młodzieży".
Poseł Pan Władysław Stępień pełniąc
funkcję parlamentarzysty już czwartą kadencję
wielokrotnie wspomagał swoim działaniem zadania
realizowane na terenie Gminy Radomyśl nad
Sanem. Szczególne zasługi Pana Posła polegały na
zorganizowaniu lobbingu na rzecz pozyskania
funduszy do remontu obwałowań Wisły i Sanu na
terenie naszego województwa i naszej gminy.
Szczególną pomoc otrzymują Ochotnicze Straże
Pożarne, którym Pan Poseł pomaga w pozyskaniu
środków
finansowych
na
zakup
sprzętu
specjalistycznego oraz samochodów bojowych.
Osoba Radnego - Pana Edwarda
Warmińskiego - zasługuje na szczególne
wyróżnienie za niezwykle aktywny udział w
pracach na rzecz samorządu Gminy Radomyśl nad
Sanem. Jako długoletni działacz społeczny Pan
Edward już od wielu lat swoją postawą
wielokrotnie udowadniał, że należy do radnych
szczególnie aktywnych. Jego pracę w kolejnych
Zarządach
Gminy cechowała
konkretność,
przewidywalność i apolityczność. Pełniąc funkcję
radnego już czwartą kadencję udowodnił, że cieszy
się dużym zaufaniem i autorytetem wśród swoich
wyborców.
Od czasu założenia Księgi Zasłużonych
uhonorowano dotychczas wpisem do niej
następujące osoby: Pan Kazimierz Kałdon –
naczelnik gminy pełniący swoje obowiązki w latach
1982 – 1990, Pani Krystyna Saładiak –
pracownica administracji samorządowej, zasłużona
w pracy w rozwój samorządności w obliczu
reformy ustrojowej w 1990 roku, Pan Józef
Dudziński – Sołtys wsi Pniów wzorowo pełniący
przez 40 lat swoją funkcję społeczną, Ks. Józef
Turoń - organizator Międzynarodowego Festiwalu
Piosenki Pielgrzymkowej, propagator rozwoju
kultury, Pan Stanisław Myszka – autor monografii
o Radomyślu i okolicach, człowiek mocno
związany z lokalnymi obyczajami ludowymi i
zaangażowany w sprawy społeczne gminy, Pan
Aleksander Jankowski – zasłużył się w sposób
szczególny poprzez niezwykle ofiarne pełnienie
służby jako Komendant Powiatowy Straży Pożarnej
podczas powodzi w 2001 roku, Podkarpacki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie –
podjął
skuteczną
inicjatywę
w kierunku
zabezpieczenia
przed
skutkami
powodzi
mieszkańców
gminy
Radomyśl
poprzez
modernizację wałów wiślanych, Ks. Marcin
Hejman – organizator corocznych Dożynek
Parafialnych i Gminnych oraz święta Rocznicy
Konstytucji 3 Maja, Pan Jan Jaworski – ze
szczególna troskliwością dbał o rozwój lokalnej
spółdzielczości, przyczynił się do powstania Domu
Ludowego w Chwałowicach, Pan Bolesław
Jaworski – animator lokalnej przedsiębiorczości,
Pani Danuta Podgórska – Dyrektor GSP ZOZ
i lekarz rodzinny - skutecznie i sprawnie
zarządzająca służbą zdrowia w Gminie, Pani Gizela
Krajewska - animator kultury, otrzymała
powiatową nagrodę specjalną za pielęgnowanie
tradycji "Zapustów" oraz Grono Młodzieży Ziemi
Radomyskiej za kultywowanie do czasu wpisu (rok
2003) radomskich obyczajów.
Łatwo jest myśleć o sobie dobrze. Wiele osób
uważa, że sam fakt nie czynienia innym krzywdy
jest równoznaczny z czynieniem dobra. Dlatego też
rzeczą ważną jest, aby dostrzegać i wskazywać jako
wzór osoby, które robią wiele dobrego dla innych
bezinteresownie.
22
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
OTRZYMALI STOPIEŃ PODPORUCZNIKA
Marian Bednarowski z Pniowa
Józef Dudziński z Pniowa - pośmiertnie
Włodzimierz Majewski z Radomyśla nad Sanem
Edward Rychel z Antoniowa
Stanisław Skwara z Pniowa
fot. Pamiątkowe zdjęcie kombatantów uhonorowanych
stopniem podporucznika oraz władze naszej gminy.
W celu szczególnego wyróżnienia obrońców
Ojczyzny i zadośćuczynienia za wieloletnie
przemilczanie ich zasług, za doznane w okresie
powojennym represje i prześladowania oraz za
cierpienia związane z przymusowym oddaleniem
dla Ojczyzny., zgodnie z decyzją Ministra Obrony
Narodowej pięcioro byłych żołnierzy - z terenu
naszej gminy - uczestniczących w walkach
o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny
światowej i w okresie powojennym otrzymało
pierwszy stopień oficerski - podporucznika.
To
honorowe
wyróżnienie,
którego
warunkiem otrzymania był udział w walce z bronią
w ręku, otrzymali z rąk - majora Andrzeja Nykla,
zastępcy komendanta Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Nisku, który przybył wraz z Panem
Januszem Kondratko – specjalistą prowadzącym
sprawy mianowania kombatantów. Gratulacje
awansowanym złożyli (wręczając symboliczny
kwiatek): Wójt Gminy - Pan Jan Pyrkosz oraz
Sekretarz Gminy – Pani Małgorzata Nowak.
Uroczystość została zorganizowana w
budynku Urzędu Gminy Radomyśl nad Sanem,
gdzie awansowani Kombatanci zostali ugoszczeni
poczęstunkiem, podczas którego mogli wspólnie
porozmawiać i powspominać odległe, aczkolwiek
niezapomniane dla Nich czasy II wojny światowej.
Życzymy naszym Podporucznikom dużo zdrowia,
uśmiechu na twarzy i zadowolenia z życia!
MŁODZI AKTORZY SWOJEMU PATRONOWI
Pod takim hasłem 30 maja 2006 r. w Publicznej
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli
Rzeczyckiej odbyły się I Diecezjalne Spotkania
Teatralne Szkół noszących imię Jana Pawła II z
terenu Diecezji Sandomierskiej. Przegląd teatrów
uczniowskich swoim patronatem objął Wójt
Gminy Radomyśl nad Sanem – Pan Jan Pyrkosz.
Patron medialny - tygodnik katolicki „ Niedziela
Sandomierska”.
fot. Młodzi aktorzy ze SP w Woli Rzeczyckiej.
Główne
cele,
jakie
przyświecały
organizatorom przeglądu to popularyzacja tekstów
propagujących wartości ogólnoludzkie, pobudzenie
inwencji twórczej i wrażliwości estetycznej
uczestników, jak również integracja szkół
noszących imię Wielkiego Polaka.
Do udziału w przeglądzie przystąpiło pięć
szkół podstawowych noszących imię Jana Pawła II:
PSP w Gorzycach, Pysznicy, Stalowej Woli,
Zabrniu i Woli Rzeczyckiej i dwie placówki: ZS w
Potoczku i Chwałowicach, które są w trakcie starań
zmierzających do nadania ich szkołom imienia.
W pierwszej części spotkania poszczególne
zespoły zaprezentowały przygotowane przez siebie
inscenizacje.
Na spotkaniu obecni byli dyrektorzy szkół
biorących udział w przeglądzie, dyrektorzy szkół z
naszej gminy, patron imprezy – Wójt Pan Jan
Pyrkosz oraz Sekretarz Gminy Pani Małgorzata
Nowak, którzy wspólnie z Dyrektor PSP – Panią
Barbarą Pankowską wręczyli zwycięzcom
nagrody i pamiątkowe dyplomy.
Po skończonych prezentacjach uczniowie
biorący udział w przeglądzie i zaproszeni goście
uczestniczyli we mszy świętej, którą odprawił ks.
dr Jerzy Dąbek – Dyrektor Wydziału Nauki i
Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w
Sandomierzu.
23
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
W części oficjalnej, ale jakże ciepłej i
wzruszającej były gratulacje, podziękowania i
wystąpienie Pani dyr. Barbary Pankowskiej,
która opowiedziała zebranym o licznych
zainteresowaniach młodego Karola Wojtyły i
ludziach, którzy widzieli go w wielu różnych rolach
życiowych. Wyraziła również nadzieję, że
spotkania teatralne na stałe wejdą do tradycji naszej
szkoły.
Pan Wójt w swoim wystąpieniu opowiedział
zebranym o zainteresowaniu Karola Wojtyły
teatrem. O pasji przyszłego papieża, która sprawiła,
że zebraliśmy się tutaj, aby tak, jak On cieszyć się
z magii, jaką teatr roztacza wokół. Dopełnieniem
części oficjalnej było wręczenie nagród i
prezentacja sztuki „ Dobry anioł” w wykonaniu
gimnazjalistek z ZS w Potoczku, która to
prezentacja uzyskała największą akceptację jury i
zajęła I miejsce. I miejsce zajęła sztuka „ W krainie
Aladyna”, którą zaprezentowali uczniowie z PSP nr
12 w Stalowej Woli. III miejsce exequo przypadło
w udziale PSP w Woli Rzeczyckiej i ZS w
Chwałowicach. Obydwa zespoły zaprezentowały
sztukę pt. „ Jest taki kwiat”.
Wyróżnione zostały zespoły: z Gorzyc za
sztukę „ Skradzione miłosierdzie”, z Pysznicy za „
Małego księcia” i zespół z Zabrnia za sztukę „
Brzydkie kaczątko”. Jury konkursowe w osobach:
dyrektor Spółdzielczego Domu Kultury w
Stalowej Woli – Pani Bogusławy Herdzik,
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w
Radomyślu – Pani Aliny Bieniek i redaktora
tygodnika
katolickiego
„
Niedziela
Sandomierska” ks. Krzysztofa Sudoła miało
niełatwe zadanie, aby spośród zaprezentowanych
inscenizacji wyłonić zwycięzców.
Na uwagę zasługuje fakt, że wszyscy
uczestnicy przeglądu bardzo profesjonalnie
podeszli do zadania, przygotowując wspaniałe
dekoracje, kostiumy, oprawę muzyczną, dbając o
najdrobniejsze detale. Gra młodych aktorów
również była na wysokim poziomie.
A potem był wspólny obiad, podczas
którego na gorąco można było podzielić się
wrażeniami ze spotkania. Uczestnicy przeglądu
mogli również obejrzeć przygotowaną na tę okazję
wystawę „ Panie, to Ty na mnie spojrzałeś”, na
której zaprezentowaliśmy wszystkie posiadane
przez nas pamiątki związane z osobą naszego
Patrona.
Oprócz wielu książek, kart pocztowych,
znaczków i innych rzeczy znalazły się zdjęcia z
pogrzebu Ojca Świętego, ze mszy świętej
odprawionej w pierwszą rocznicę śmierci Jana
Pawła II oraz Ogólnopolskiego Spotkania Rodziny
Szkół im. Jana Pawła II, w którym
uczestniczyliśmy 18 maja 2006r. w Wadowicach. I
chociaż pogoda płakała deszczem, to wszyscy czuli
na policzkach ciepły promień słońca, bo z portretu
umieszczonego w sali, gdzie odbywał się konkurs
z uśmiechem na twarzy spoglądał na nas Jan Paweł
II.
Mamy również nadzieję, że z takim samym
uśmiechem spoglądał na nas, ciesząc się, że Jego
nauka i pasja łączy tak wielu. My czuliśmy Jego
obecność. Wszyscy wyjeżdżali pełni wrażeń z
obietnicą spotkania w roku przyszłym.
50 LAT ISTNIENIA BIBLIOTEKI W CHWAŁOWICACH
W poniedziałek, 15 maja br, w
Chwałowicach uroczyście obchodzono 50 lat
istnienia miejscowej biblioteki. Obchody rocznicy
rozpoczęła msza święta, którą odprawił proboszcz
ks. Zbigniew Wnukowski. Podczas kazania ksiądz
proboszcz złożył Pani Leokadii Gugale pracownikowi tejże biblioteki od lat mocno
zaangażowanej w swoją pracę - gratulacje oraz z
serca płynące życzenia.
Powitanie gości odbyło się w Wiejskim
Domu Kultury, gdzie na obchody rocznicy przybyli
zaproszeni goście: Wójt Gminy Pan Jan Pyrkosz,
Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Nowak,
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Pan
Hubert Karwan. Ponadto swoją obecnością
zaszczyciła Pani Ewa Biały – dyrektor Powiatowej
Biblioteki w Stalowej Woli, Pani Władysława
Zioło, Pani Celina Zych bibliotekarki –
emerytowane instruktorki Powiatowej Biblioteki
w Tarnobrzegu. Obecne też były byłe pracownice
biblioteki: Pani Krystyna Środek, Pani Helena
Kułaga, Pani Teresa Pasztaleniec, a także
Dyrektor ZS w Chwałowicach
fot. Uroczyste krojenie tortu przez Wójta Pana Jana Pyrkosza
oraz Panią Leokadię Gugała.
24
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Pani Janina Bzdal wraz z całym gronem
pedagogicznym, Członkowie Stowarzyszenia,
Radny Powiatowy Pan Marek Kułaga, sponsorzy
oraz pracownice pozostałych gminnych bibliotek:
Pani Alina Bieniek – kierownik gminnych
bibliotek, Pani Zofia Stec, Pani Edyta Międzik
oraz Pani Halina Międzik – emerytowany
pracownik biblioteki w Radomyślu nad Sanem. Pan
Poseł Dariusz Kłeczek nie był osobiście na
uroczystościach, jednakże przysłał list
z
życzeniami i gratulacjami.
„Dzisiaj obchodzimy 50-tą rocznicę
założenia w naszej miejscowości Biblioteki
Publicznej. Nie wszystkim jednak znany jest fakt, że
w Chwałowicach ludzie czytali książki już w czasie
zaborów. Ówcześnie właściciele okolicznych
włości,
szlacheckie
rodziny
Tarnowskich
i Horodyńskich udostępniali książki ze swoich
domowych bibliotek okolicznej ludności.
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918
roku wspomniane magnackie rody przekazały
książkowe zbiory mieszkańcom wsi do użytku
publicznego, ale niestety księgozbiór nie przetrwał
dramatycznych i tragicznych losów II wojny
świtowej.
Dopiero w 1956 roku zakupiono ponad 500
woluminów, i to wydarzenie dało początek nowemu
księgozbiorowi. Pierwszym bibliotekarzami w
latach 1956-1968 byli nauczyciele i nauczycielki
miejscowej Szkoły Powszechnej: Pan Karol
Molisak, Pan Jan Wlazło, Pan Marian Kułaga,
Pani Krystyna Środek i Pani Helena Kułaga.
W latach 1968-1987 bibliotekarkami były:
Pani Teresa Pasztaleniec, Pani Irena Kozłowska
oraz Józefa Wojewoda. Od 1987 roku pracę w
Bibliotece rozpoczęła moja skromna osoba
i z pomocą Bożą trwam na tym stanowisku po dziś
dzień.” – powiedziała obecna bibliotekarka, Pani
Leokadia Gugała, która w przyszłym roku będzie
obchodzić 20 – to lecie swojej pracy
w chwałowskiej bibliotece.
Pani
Zofia
Rybak
–
członkini
chwałowickiego Koła Gospodyń Wiejskich
napisała na tą okoliczność i odczytała humorystyczny tekst na temat biblioteki. Pani Zofia
pisze teksty i pieśni na wiele okazji, chętnie
występuje publicznie i zawsze potrafi rozweselić
publiczność.
W obchody rocznicy zaangażowani byli
również uczniowie Zespołu Szkół: przygotowali
Oni przedstawienie pt. „Kopciuszek”, recytowali
wiersze, oraz wykonali dekoracje w postaci
plakatów i malowideł na folii, na których
przedstawili ilustracje do bajek i baśni. Tradycyjnie
już, jak zawsze przy tego typu uroczystościach,
zatańczył dla gości chwałowski Zespół Tańca
Ludowego „Sanowiślaczki”.
Przy tego typu jubileuszu nie mogło
zabraknąć słodkiej – „Wielkiej Księgi”.
W ciągu minionych pięćdziesięciu lat
wielokrotnie zmieniał się lokal Biblioteki.
Ostatecznie 22 lipca 1984 roku cały księgozbiór
umieszczono w nowo otwartym Wiejskim Domu
Kultury w Chwałowicach.
Biblioteka posiada dwa pomieszczenia,
wypożyczalnię i czytelnię, w której znajdują się
liczne zbiory literatury pięknej oraz popularnonaukowej, a także znaczna liczba tytułów
czasopism dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Przez szereg lat wzrastała liczba zarejestrowanych
woluminów. Dziś biblioteka liczy 6660 pozycji.
Najnowsze z nich są już skatalogowane
komputerowo.
Ze zbiorów Biblioteki korzysta znaczna
liczba czytelników. Są to przede wszystkim
uczniowie miejscowej szkoły, szkół średnich,
studenci oraz mieszkańcy tak Chwałowic, jak
i sąsiednich miejscowości. Bardzo dobrze układa
się współpraca biblioteki z miejscową szkołą. Dla
uczniów szkoły prowadzone są lekcje biblioteczne.
Dla uczniów klas młodszych są to wycieczki do
Biblioteki w celu zapoznania dzieci z
księgozbiorem dla najmłodszych. Dla starszych są
to natomiast lekcje, podczas których mogą zdobyć
umiejętności samodzielnego posługiwania się
księgozbiorem podręcznym oraz katalogami.
Uczniowie ponadto mogą brać udział w wielu
konkursach: literacko-poetycznych, czytelniczych
oraz plastycznych.
Praca w Bibliotece, która jest prawdziwym
bankiem informacji, nie polega tylko na
wypożyczaniu książek. Biblioteka jest, bowiem
miejscem spotkania wielu osób autentycznie
zaangażowanych w wielokierunkowy rozwój
chwałowickiej społeczności. Obok szkoły jest to też
miejsce integracji całego lokalnego środowiska na
płaszczyźnie kulturalnej i naukowej. Każda
biblioteka jest miejscem, w które warto
inwestować.
Na przestrzeni wieków książka zmieniała
oblicze świata poprzez kształtowanie serca i umysłu
człowieka. Rozwijała jego wyobraźnię, wpływała
na jego myślenie i estetykę, uwrażliwiała na piękno
świata oraz naglące problemy ludzkości. Książka
wyzwalała w czytelniku pozytywne emocje,
reakcje i uczucia. Uczyła odróżniać dobro od zła.
Kształtowała postawy społeczne i patriotyczne, a
także dawała człowiekowi większą szansę na
odniesienie życiowego sukcesu.
Również, dzisiaj książka nic nie straciła ze
wspomnianych walorów. Dobra książka ma nadal
niezwykłą moc kształtowania wnętrza człowieka.
Na pewno warto sięgać po książkę od najmłodszych
lat.
Biblioteki nie są świątyniami jałowej wiedzy, ale
skarbnica prawdziwej mądrości.
.
25
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
PENSJONATY DLA KUROPATW
Współpraca Wojskowego Koła Łowieckiego
„Sęp”
w
Mielcu,
a także
Nadleśnictwa
Gościeradów z Zespołem Szkół w Antoniowie – jak
pisaliśmy na ten temat w artykule pt: „Szkole - za
zasługi dla łowiectwa” - została zauważona i
doceniona przez naczelne władze PZŁ. Dowodem
na to jest uhonorowanie w marcu tego roku ZS
w Antoniowie „Odznaczeniem za zasługi dla
Łowiectwa” - pierwszym tego typu na terenie
byłego województwa tarnobrzeskiego i jednym
z nielicznych na Podkarpaciu.
W tym roku młodzież ze szkoły w
Antoniowie uczestniczy w następnym programie:
„Ożywić pola – rok kuropatwy”. Program ma na
celu urozmaicenie siedzisk dla kuropatw. Na
terenach tych oprócz kuropatwy można zobaczyć
także białego i czarnego bociana oraz błotniaka
stawowego. Końcem kwietnia uczniowie Zespołu
posadzili 15 arów - ze względu na krótki okres
czasu, jaki miała młodzież na sadzenie krzewów i
drzew jagododajnych. Powierzchnia ta w roku
następnym ma zostać zwiększona do 1 ha. Młodzi
leśnicy bardzo starannie sadzili krzewy, bowiem
obserwuje się 100% przyjęcie sadzonek.
Teraz nadszedł czas na pielęgnację, tzn.
usuwanie chwastów, których nadmiar ogranicza
dostęp światła, a zimą może się przyczynić do
nakrywania młodych roślin przez trawy i
gromadzenia się w owych namiotach gryzoni, które
podgryzają i niszczą je. Rzeczą pochłaniającą
najwięcej czasu było znalezienie właściwej roślinki
- w gąszczu wysokiego zielska i pokrzyw nie było
to łatwe zadanie. Pan Jan Korzybski oraz Pan
Henryk Dobrzyński przed rozpoczęciem prac
udzielili
młodzieży
instruktażu
właściwej
pielęgnacji młodych drzew i krzewów.
fot. Pan Jan Korzybski objaśnia uczniom
pielęgnować siedliska kuropatw.
jak należy
MANEWROWALI NAD SANEM
współdziałaniu z układem pozamilitarnym podczas
wystąpienia powodzi zatwierdził szef szkolenia
śląskiego okręgu wojskowego płk Jan Pawlik.
T.Połomski
fot. Uszczelnianie przesiąku w wale.
W poniedziałek 5 czerwca w Radomyślu nad
Sanem - pod kierownictwem ppłk Krzysztofa
Sobczaka - odbyły się ćwiczenia inżynieryjnego
reagowania
kryzysowego.
Ćwiczeniom
towarzyszyło zimno, silny wiatr i ulewa.
Uczestnicy ćwiczeń mogli więc na własnej skórze
poczuć, w jakich warunkach najczęściej pracują
służby mundurowe przy tego typu zdarzeniach
losowych.
Ćwiczenia 3 Batalionu Ratownictwa
Inżynieryjnego z kompanią ewakuacyjną we
W ćwiczeniach wzięli udział dowódcy i
następujące siły ćwiczące: Obrona Cywilna – na
czele z Wójtem Pyrkoszem, Gminny Zespół
Reagowania Kryzysowego Gminy Radomyśl nad
Sanem – na czele z Paterem, Powiatowa
Państwowa Straż Pożarna ze Stalowej Woli - z
komendantem Zielińskim, starszym kapitanem
Czerwonką oraz Ochotnicza Straż Pożarna Gminy
Radomyśl nad Sanem - z komendantem Dudkiem
i
prezesem
Gorczycą.
Trzeci
Batalion
Ratownictwa Inżynieryjnego z Niska poprowadzili
do boju - ppłk. Sobczak i mjr Stępień.
Nowością podczas tegorocznych manewrów
było pojawienie się klasy o profilu wojskowym z
Liceum Ogólnokształcącego z Leżajska.
Ćwiczący mogli liczyć na siły wsparcia z
kompanii ratownictwa, a także Powiatowej
Komendy
Policji
Stalowa
Wola
oraz
Samodzielnego Referatu Policji Gminy Radomyśl
nad Sanem.
Podczas działania przećwiczono trzy
epizody:
26
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
-
umacnianie wałów
ewakuacja z lądu, ratowanie tonącego i
ewakuacja z wody
uwalnianie
osób
z
pojazdu,
wypompowywanie wody z piwnic, a także
torowanie drogi i gaszenie pożaru.
Podczas tego typu akcji wszyscy uczą się zasad
wspólnego realizowania zadań w wypadku akcji
powodziowej. Swoje umiejętności doskonalą
dowódcy wszystkich szczebli dowodzenia w
zakresie
współdziałania
i koordynowania
podmiotów ratowniczych podczas prowadzenia
akcji przeciwpowodziowej, w ramach osiągania
stopni gotowości alarmowej.
Zgrywają swoje działania drużyny i plutony
w
zakresie
planowania
dowodzenia
i koordynowania działań pododdziałów w realizacji
zadań w działaniach samodzielnych i we
współdziałaniu. Można sprawdzić zdolność we
współdziałaniu np. podczas: obsługi łodzi
saperskiej, ratowania płynącego lub gaszenia
pożaru.
„PIERWSI” SAMORZĄDOWCY W POWIECIE – TO MY!!!!!!
Podczas tegorocznych - czwartych już
Powiatowych Igrzysk Sportowych Pracowników
Samorządowych - które w tym roku, odbyły się na
lotnisku w Turbi, a organizowali je samorządowy
z gminy – Zaleszany …. byliśmy (przepraszamy za
nieskromność) NIEPOKONANI !!!!!!
A potem „Skakali do góry, jak Kangury!”,
na skakance oczywiście! Przez trzy minuty i żabką.
Kto nie próbował – proponujemy sprawdzić się w
takim skakaniu – tu nie mieliśmy pierwszego czasu,
ale ponad 300 skoków to nie byle jaki wynik!
Następnie nadszedł czas na „Półlitrowy
slalom” …. Slalom z tacą i pełną butelką oraz
wbijanie gwoździa „dziurawym młotkiem”
dostarczyło widzom nie lada emocji i ubawu po
pachy.
„Cesarz często czesał cesarzową
Chłop pchłę albo pchłę pcha chłop
Strzelcowi trzeba zestrzelić cietrzewia drzemiącego
Dżdżystym dniem wśród drzew
Czarny dzięcioł chętnie pień ciął
Dżdżystym rankiem gżegżółki oraz piegże
Zamiast zjadać dżdżownice pozjadały rzeżuchę …”
fot. Drużyna reprezentująca UG Radomyśl nad Sanem.
Pomimo wiatru i chłodu, nasi zawodnicy
ogrzewani duchem walki dali z siebie wszystko,
aby zdobyć punkty dla drużyny. I jak się okazało,
nasi „biurkowi” nie są aż tak nieruchawi, jak to
mogłoby się wydawać. Pokazali swoja klasę w
wielu konkurencjach!
Już pierwszej konkurencji – „Jazda
Lublinkiem przy wyłączonym silniku”, oczywiście
tylko dla rozgrzewki, przeciągnęliśmy samochód
wytyczona
trasą
w
najkrótszym
czasie.
Maksymalna ilość punktów ogrzała całą drużynę i
przybyłych kibiców! Potem nadszedł czas na –
„Hula – chłop lub hula – baba” …. Hulaliśmy
parami, jak kto umiał, ale skutecznie – ponownie
pierwszy czas! Jak hulać to hulać – nikt nie
pozostał z tyłu.
„Wielka guma” była rzeczywiście wielka i
ważyła naprawdę więcej, niż nam się wydawało.
Nasza drużyna nie turlała opony, zdecydowaliśmy
się na jej noszenie. Szkoda zmarnować drogocenne
ułamki sekund!
Tego typu tekst należało przepisać na starej
maszynie
do
pisania.
Każda
pomyłka
dyskwalifikowała wyraz. W tej konkurencji, dzięki
naszej koleżance, zajęliśmy drugie miejsce i proszę
nam wierzyć – „word” nie korygował błędów!
No! Po tylu konkurencjach, z tak
wyśmienitymi wynikam, i przy takim wietrze, to
można doprawdy być „Spragnionym”! Złoty napój
nie złoty, jak dają, to trza pić! ;) Staropolskie
powiedzenie sprawdziło się! Znowu pierwszy czas!
„Szybka kartka” …. Hmm …. bieganie z
papierami to dla nas nie pierwszyzna! Tę
konkurencję to ćwiczymy codziennie i to nawet po
schodach !!! a że slalomem i z przeciskaniem się
przez koło …. No cóż po to są zawody, aby było
trudniej!
No, ale nie dla naszych gibkich urzędasów!
Również bezkonkurencyjny okazał się kosiarz,
reprezentujący nasza drużynę. Czas i precyzja – to
atuty naszego kierowcy – z urzędu Przy ocenie tej
konkurencji w ocenie jury pomagało trzech
największych rolników z gminy Zaleszany.
„Konkurencja
niespodzianka”
była
prawdziwą niespodzianką dla wszystkich zespołów.
27
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Nasz Kapitan drużyny jest wyjątkowo zapobiegliwy
i wie jaki zasięg ma cep – stąd Jego ochronne
okrycie głowy;) Wszystkie balony zostały
wymłócone błyskawicznie!
fot. Cepy w rękach Pana Marka Patera to strzał w dziesiątkę.
Po szeregu wyczerpujących konkurencji, przyszedł
czas na rozdanie nagród:
A następnie na poczęstunek. Po wysiłku
fizycznym na świeżym powietrzu, świeże
pieczywo, smalczyk z ogórkami, kiełbaska z rusztu
oraz
flaki
i
grochówka
–
smakowały
WYŚMIENICIE !!!!!!
fot. Pani Małgorzata Nowak prezentuje zdobyte trofeum.
Dziękujemy
organizatorom
za
wspaniałą
organizację i ciepłe (poza warunkami pogodowymi)
przyjęcie, za wspaniałą zabawę i mile spędzony
czas. Do zobaczenia za rok „jak wróbelki
ćwierkały” …. być może w Pysznicy!!!
PO RAZ DRUGI - II MIEJSCE W KRAJU !
W dniu 25 kwietnia 2006 roku w
miejscowości Żarnowiec, gmina Jedlicze, odbyły
się
XXXIX
eliminacje
wojewódzkie
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”. W eliminacjach
uczestniczyli zwycięzcy eliminacji powiatowych
w trzech grupach wiekowych uczniów szkół:
podstawowych,
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
Na eliminacjach wojewódzkich powiat
stalowowolski reprezentowali odpowiednio w
poszczególnych grupach: Sylwia Kuziora z PSP w
Rzeczycy Długiej, Bartłomiej Muszyński z PG nr
4 w Stalowej Woli oraz Angelika Mistrzyk z LO
im. KEN w Stalowej Woli – mieszkanka naszej
gminy i była uczennica ZS w Rzeczycy Długiej,
która startuje w turnieju już od wielu lat, zajmując
czołowe miejsca w eliminacjach powiatowych,
wojewódzkich, a od dwóch lat w finale krajowym.
Tegoroczny udział to poprawa wyniku
Angielki w zmaganiach turniejowych na szczeblu
wojewódzkim w roku 2005 zajęła 2 miejsce
w Finale Centralnych OTWP Rakszawa 2005 w
grupie szkół gimnazjalnych, a w tym roku zajęła 1
miejsce!
Sylwia natomiast po raz pierwszy startowała
w eliminacjach wojewódzkich i w swojej grupie
zajęła 3 miejsce. Również Bartłomiej może swój
występ zaliczyć do sukcesów, bowiem startując po
raz pierwszy uplasował się na 10 miejscu.
W następnym etapie tegorocznych eliminacji
na szczeblu krajowym, w Finale Centralnym XXIX
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom” – Białowieża 2006,
które odbyły się w dniach od 19 do 21 maja,
Angelika Mistrzyk zajęła 2 miejsce.
Tegoroczne osiągnięcie otwiera Angelice
drogę do wybranej Szkoły Aspirantów Pożarnictwa,
gdzie uzyskany wynik zwalnia ją z tegorocznego
egzaminu wstępnego. Angelika osiąga tak znaczące
sukcesy niewątpliwie dzięki ogromnej pracy
włożonej w przygotowania, ale również dzięki
niemałemu wkładowi wieloletniego zaangażowania
opiekuna,
Pani
Urszuli
Urbańskiej
w
28
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
przygotowania swoich uczniów, czego kolejnym
przykładem jest sukces kolejnej uczennicy
Gimnazjum w Rzeczycy Długiej – Sylwi Kuziory.
Jest to również zwieńczenie ogromu pracy, z
jaką przez lata wykonyuje opiekun grupy naszego
powiatu Pan kpt. Tomasz Szewczyk z Komendy
Powiatowej PSP w Stalowej Woli.
Dokonania te są największymi od kilkunastu
lat osiągnięciami ucznia reprezentującego Powiat
Stalowowolski
w
zmaganiach
OTWP.
Podsumowując tegoroczny Finał Centralny OTWP
reprezentacja województwa podkarpackiego na tle
innych województw wypadła najlepiej, ponieważ z
5-cio osobowej grupy zawodników troje brało
udział w ścisłym finale, a cała piątka uplasowała się
na miejscach w pierwszej dziesiątce.
Serdecznie gratulujemy i życzymy jeszcze wielu
takich sukcesów!
DZIECIĘCY TURNIEJ
Pierwszego czerwca – dzieci, dzieciaki i
dzieciaczki – uczniowie gminnych szkół, wzięli
udział – jako zawodnicy, bądź też jako kibice – w
obchodach Międzynarodowego Dnia Dziecka!.
swoją stronę grupę przeciwników „uczepionych” do
drugiego końca liny
fot. Zwycięskie drużyny z ZS Chwałowice.
fot. Konkurs drużynowy w konkurencji podawania piłek nad
głową.
Konkurencje były przeprowadzane w trzech
kategoriach wiekowych: dziecięcej – klasy od 1 do
3, dziecięcej – klasy od 4 do 6 oraz dziecięcej –
klasy gimnazjum. Wszyscy, bowiem jesteśmy
dziećmi gdyż, że w każdym z nas gdzieś drzemie
odrobina szaleństwa!
Dzieciaki z pierwszej kategorii wiekowej
zmierzyły się w wyścigu z woreczkami, wyścigu
piłek podawanych nad głowami, przekładaniu szarf,
toczeniu
piłki
głową
oraz
konkurencji
niespodziance, w której udział wzięły opiekunki
grup, mając za zadanie zdeptać doczepione do nóg
opiekunek kolorowe baloniki.
Druga kategoria wiekowa po wyścigu taczek
i węży, biegała z piłkami, podskakiwała w workach
i rzucała do kosza.
Natomiast „dzieci” z gimnazjum musiały
wykazać się umiejętnościami w zagrywce
siatkarskiej, slalomie piłkarskim, skokach w dal,
szybkim biegu, a ponadto należało przeciągnąć na
Podsumowując
wyniki,
należałoby
powiedzieć:
Chwałowice,
Chwałowice,
Chwałowice! Drużyny z tego Zespołu Szkół zajęły
pierwsze miejsca we wszystkich kategoriach
wiekowych. Najmłodsi z Radomyśla nad Sanem
zajęli drugie miejsce, z Antoniowa – trzecie. Wśród
„Średniaków” drugie miejsce zajęli uczniowie z
Woli Rzeczyckiej, natomiast trzecie – z Radomyśla
nad Sanem. Natomiast Gimnazjaliści z Rzecycy
Długiej zajęli miejsce drugie, a z Radomyśla nad
Sanem – trzecie.
Bez względu na zajęte miejsca, spotkanie to
stanowiło doskonalą okazję do integracji środowisk
szkolnych i młodzieżowych, a dla wszystkich była
to naprawdę dobra zabawa.
Spotkanie zostało zorganizowane (ze
względu na niesprzyjające warunki pogodowe) na
Sali gimnastycznej w Chwałowicach przez Gminne
Centrum Kultury działające przy Urzędzie Gminy
w Radomyślu nad Sanem.
29
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Uchwały
Rady Gminy Radomyśl nad Sanem
Uchwały z miesiąca kwietnia 2006 roku
Uchwała Nr XXXI/285/06 z dnia 27 kwietnia
2006 roku w sprawie bezprzetargowej sprzedaży
gruntu na powiększenie istniejącej działki
budowlanej. Środki finansowe uzyskane ze
sprzedaży przeznaczono na poprawę infrastruktury
sołectwa Rzeczyca Długa.
Uchwała Nr XXXI/286/06 z dnia 27 kwietnia
2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
Rada Gminy Radomyśl nad Sanem uchwaliła
zwiększenie planu dochodów budżetowych ogółem
o kwotę 94.882 zł w tym:
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa - podatek dochodowy od osób
fizycznych o kwotę 13.363 zł
Różne rozliczenia – część oświatowa subwencji
ogólnej dla j.s.t. – subwencja ogólna o kwotę
81.519 zł
Zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem
o kwotę 94.882 zł
w tym:
Transport i łączność – drogi publiczne gminne –
zakup usług remontowych o kwotę 28.363 zł
Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe –
zakup usług pozostałych (opracowanie projektu
technicznego przebudowy bloku żywieniowego w
Zespole Szkół w Antoniowie) o kwotę 25.000 zł
Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe –
zakup usług remontowych (PSP Antoniów) o kwotę
5.000 zł
Oświata i wychowanie – gimnazja – składki na
ubezpieczenie społeczne. o kwotę 36.519 zł
Uchwała Nr XXXI/287/06 z dnia 27 kwietnia
2006 roku
Rada Gminy w Radomyślu nad Sanem na wniosek
komisji rewizyjnej i po zapoznaniu się z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
Rada Gminy w Radomyślu nad Sanem postanowiła
po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu
za 2005 rok udzielić Wójtowi Gminy Radomyśl nad
Sanem absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2005 rok.
Uchwała Nr XXXI/288/06 z dnia 27 kwietnia
2006 roku w sprawie dokonania wpisu do „Księgi
Zasłużonych” dla Gminy Radomyśl nad Sanem
Po pozytywnym rozpatrzeniu przez Kapitułę
wniosku Rady Gminy Radomyśl nad Sanem i
udzieleniu przez nią rekomendacji - Rada Gminy
Radomyśl nad Sanem postanowiła uhonorować
wpisem do Księgi Zasłużonych dla Gminy
Radomyśl nad Sanem Pana Władysława Stępnia –
Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (…)
Uchwała Nr XXXI/289/06 z dnia 27 kwietnia
2006 roku w sprawie dokonania wpisu do „Księgi
Zasłużonych” dla Gminy Radomyśl nad Sanem
Rada Gminy Radomyśl nad Sanem postanowiła
uhonorować wpisem do Księgi Zasłużonych dla
Gminy Radomyśl nad Sanem Pana Edwarda
Wermińskiego zamieszkałego w Rzeczycy Długiej
zasłużonego za szczególne aktywny udział w
pracach na rzecz samorządu Gminy Radomyśl nad
Sanem
Uchwała Nr XXXI/290/06 z dnia 27 kwietnia
2006 roku w sprawie dokonania wpisu do „Księgi
Zasłużonych” dla Gminy Radomyśl nad Sanem.
Po pozytywnym rozpatrzeniu przez Kapitułę
wniosku Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem i
udzieleniu przez nią rekomendacji - Rada Gminy
Radomyśl nad Sanem postanowiła uhonorować
wpisem do Księgi Zasłużonych dla Gminy
Radomyśl nad Sanem Pana Andrzeja Secha,
zamieszkałego w Radomyślu nad Sanem.
Uchwały z miesiąca czerwca 2006 roku
Uchwała Nr XXXII/291/06 z dnia 16 czerwca
2006 roku
Rady Gminy Radomyśl nad Sanem uchwaliła
wskutek prawomocnego skazującego wyroku sądu,
orzeczonego za przestępstwo umyślne wygaśnięcie
mandatu radnego Rady Gminy Radomyśl nad
Sanem z dniem 05.04.2006 roku.
Uchwała Nr XXXII/292/06 z dnia 16 czerwca
2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem uchwaliła
zwiększenie planu dochodów budżetowych ogółem
o kwotę 120.882 zł w tym:
Transport i łączność – drogi publiczne gminne –
dotacje z FOGR-u na modernizację dróg gminnych
o kwotę 13.363 zł
Różne rozliczenia – część oświatowa subwencji
ogólnej dla j.s.t.– subwencja ogólna o kwotę 81.519
zł.
30
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego –
Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – dotacje
celowe na Festiwal Piosenki Pielgrzymkowej ze
Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. o kwotę
1.500 zł
Zmniejszenie planu wydatków budżetowych
ogółem o kwotę 25,300 zł w tym:
Transport i łączność – drogi publiczne gminne –
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z
tego plac Chwałowice = 10.300 zł, droga Żabno
„Środkowa” = 3.000zł). o kwotę 13.300 zł
Transport i łączność – drogi publiczne gminne –
zakup usług remontowych o kwotę 12.000 zł
Zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem
o kwotę 146.182 zł w tym:
Transport i łączność – drogi publiczne gminne –
zakup usług remontowych o kwotę 28.363 zł
Transport i łączność – drogi publiczne gminne –
wydatki inwestycyjne o kwotę 49.800 zł
(droga Chwałowice „Rakówka”=19,095 zł.{w tym
FOGR – 9,095 zł},
droga Żabno „Środkowa” {z FOGR-u}=15.405 zł.,
droga Chwałowice – Wygoda=5.300 zł.
droga Dąbrowa Rzeczycka – Kępa = 10.000 zł.)
Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe –
zakup usług pozostałych o kwotę 25.000 zł
(opracowanie projektu technicznego przebudowy
bloku żywieniowego w Zespole Szkół w
Antoniowie).
Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe –
zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł
(PSP Antoniów).
Oświata i wychowanie – gimnazja – składki na
ubezpieczenie społeczne o kwotę 36.519 zł
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego –
Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – dotacja
podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
(FPP) o kwotę 1.500 zł
Uchwała Nr XXXII/293/06 z dnia 16 czerwca
2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego.
Rady Gminy Radomyśl nad Sanem uchwaliła
zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie
2.400.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie
planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego. Spłatę kredytu ustalono na okres 10
lat 2007 – 2017. Źródłem pokrycia zaciągniętego
kredytu długoterminowego będą dochody własne
budżetu gminy. Zabezpieczeniem kredytu będzie
weksel in blanco.
Uchwała XXXIII/295/06 z dnia 30 czerwca 2006
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości
stanowiącej własność gminy
Rady Gminy Radomyśl nad Sanem Wyraziła zgodę
na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości położonej w m.
Nowiny oznaczonej jako działki ewidencyjne nr
427 i 610 o łącznej powierzchni 0,38ha objęte
KW5540 stanowiące własność gminy. Środki
finansowe uzyskane ze sprzedaży przeznaczone
zostaną na dofinansowanie infrastruktury sołectwa
Nowiny.
Uchwała Nr XXXIII/296/06 z dnia 30 czerwca
2006roku w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Rady Gminy Radomyśl nad Sanem wyraziła zgodę
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy położonej w m. Chwałowice spadkobiercy
poprzedniego właściciela nieruchomości.
Uchwała Nr XXXIII/297/06 z dnia 30 czerwca
2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
Rada Gminy Radomyśl nad Sanem uchwaliła
zwiększenie planu dochodów budżetowych ogółem
o kwotę 15.000 zł w tym:
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –
wpływy z podatku rolnego o kwotę 5.000 zł
Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i
nieruchomościami – dochody z najmu i dzierżawy o
kwotę 10.000 zł
Zmniejszenie planu wydatków budżetowych
ogółem o kwotę 15.000 zł w tym:
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa – Ochotnicze Straże Pożarne –
zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł
Ochrona zdrowia – lecznictwo ambulatoryjnewydatki inwest. jednostek budżetowych (projekt
techn. OZ Rzeczyca Długa) o kwotę 5.000 zł
Zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem
o kwotę 30.000 zł. w tym:
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa – Ochotnicze Straże Pożarne –
wydatki inwest. jednostek
budżetowych (karosaż Antoniów) o kwotę 10.000
zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –
pozostała działalność – zakup materiałów i
wyposażenia o kwotę 8.000 zł
Kultura fizyczna i sport – obiekty sportowe –
wydatki inwest. jednostek budżetowych (szatnia
Rzeczyca Długa) o kwotę 7.000 zł
Ochrona zdrowia – lecznictwo ambulatoryjnedotacja celowa na zakup samochodu dla GSPZOZ o
kwotę 5.000 zł
Uchwała nr XXXIII/298/06 z dnia 30 czerwca
2006 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania
finansowego
Gminnego
Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Radomyślu nad Sanem za rok 2005.
Po dokonaniu oceny gospodarki finansowej
Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Radomyślu nad Sanem za rok
2005, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rada Gminy postanowiła przyjąć przedłożone przez
Dyrektora sprawozdanie z działalności Gminnego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Radomyślu nad Sanem za rok 2005,
31
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Przychyliła się do pozytywnej opinii Rady
Społecznej wyrażonej uchwałą Nr 7/2006 z dnia
30.06.2006 roku, w sprawie przeznaczenia
nadwyżki budżetowej GSPZOZ w Radomyślu nad
Sanem za rok 2005 w kwocie 5.250,00 zł - na
częściowe sfinansowanie zakupu samochodu dla
potrzeb GSPZOZ w Radomyślu nad Sanem.
Uchwała Nr XXXIII/299/06 z dnia 30 czerwca
2006 roku w sprawie podziału na okręgi,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym na terenie Gminy Radomyśl nad
Sanem.
-
-
-
Rada Gminy w Radomyślu nad Sanem ustaliła
następujący podział na okręgi, ich granice i numery
oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym na terenie Gminy Radomyśl na Sanem:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego oraz ogłoszeniu na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radomyśl nad
Sanem i w sołectwach na terenie gminy.
Uchwała Nr XXXIII/300/06 z dnia 30 czerwca
2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Radomyśl
nad Sanem
Rada Gminy Radomyśl nad Sanem uchwaliła
regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Radomyśl nad Sanem. Regulamin
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem, a
w szczególności:
- wymagania w zakresie utrzymania
czystości
i
porządku na terenie
nieruchomości,
- rodzaje i minimalną pojemność urządzeń
przeznaczonych do gromadzenia odpadów
komunalnych (w tym selektywnej zbiórki
odpadów) i nieczystości ciekłych na
terenie nieruchomości oraz ich utrzymanie,
- częstotliwość i sposób pozbywania się
odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenów nieruchomości oraz
innych terenów przeznaczonych do użytku
publicznego,
- obowiązki związane z trzymaniem
zwierząt domowych i gospodarskich,
- wymagania dotyczące trzymania zwierząt
gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej,
- wyznaczenie obszarów podlegających
obowiązkowi deratyzacji i terminów jej
przeprowadzenia.
Regulamin obowiązuje:
mieszkańców gminy Radomyśl nad Sanem
oraz inne osoby przebywające na terenie
gminy,
właścicieli nieruchomości,
właścicieli punktów handlowych,
wykonawców robót budowlanych,
przedsiębiorców świadczących usługi w
zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
oraz
opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych,
jednostki użytkujące tereny służące
komunikacji publicznej, organizatorów
imprez o charakterze publicznym,
zarządców dróg.
Uchwała Nr XXXIII/301/06 z dnia 30 czerwca
2006 roku w sprawie ustalenia górnych stawek
opłat
ponoszonych
przez
właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych
Rady Gminy Radomyśl nad Sanem ustaliła górne
stawki opłat za odbieranie odpadów komunalnych
w następującej wysokości netto:
za odbiór odpadów stałych w pojemnikach o
pojemności 120l , od gospodarstw nie biorących
udziału w selektywnej zbiórce odpadów - 10 zł
1. za odbiór odpadów stałych w pojemnikach
o pojemności 120 l , od gospodarstw
biorących udział w selektywnej zbiórce
odpadów - 7,50zł,
2. za odbiór odpadów stałych od osób
samotnych znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej w pojemnikach o
pojemności 120 l – 4,50 zł
4) za odbiór odpadów stałych w pojemnikach
o pojemności 240 l - 14,00zł,
5) za odbiór odpadów stałych w pojemnikach
o pojemności 1100 l 52,00zł,
6) za odbiór odpadów stałych w każdym
dodatkowym
worku
o
pojemności
nie
przekraczającej 120 l 2,00zł,
7) za odbiór odpadów stałych zebranych w
sposób selektywny - 0,40 zł
za worek,
Ustaliła jednorazową opłatę od przekazania
indywidualnego pojemnika do zbierania odpadów
w wysokości 5,00 zł.
Do stawek określonych w ust. 1 i 2 dodany zostanie
należny podatek VAT w obowiązującej wysokości.
Jako osoby nie biorące udziału w selektywnej
zbiórce odpadów /§ 1 pkt.1 ppkt 1 będą traktowane
osoby nie wystawiające worków z odpadami
zebranymi selektywnie / np. szkło i plastik/ u
32
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
których jednocześnie w pojemnikach zostaną
stwierdzone odpady tego typu.
Uchwała Nr XXXIII/302/06 z dnia 30 czerwca
2006 roku w sprawie uchwalenia Programu
Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki
Odpadami dla Gminy Radomyśl nad Sanem
Rada Gminy Radomyśl nad Sanem uchwaliła
uchwałę, która określa Program Ochrony
Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami
dla Gminy Radomyśl nad Sanem, stanowiące
odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do niniejszej
uchwały.
Program Ochrony Środowiska obejmuje sprawy
związane z ochroną środowiska, z wyłączeniem
problematyki, którą obejmuje Plan Gospodarki
Odpadami
Plan Gospodarki Odpadami obejmuje sprawy
związane z gospodarką odpadami komunalnymi z
terenu gminy.
Uchwała Nr XXXIII/303/06 z dnia 30 czerwca
2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2006 rok.
Rady Gminy Radomyśl nad Sanem uchwaliła w
planie wydatków na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych zawartym w Gminnym Programie
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w Gminie Radomyśl nad Sanem na
2006 rok, stanowiącym załącznik do uchwały Nr
XXX/277/06 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem z
dnia 8 marca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
na
2006 rok
wprowadziła zmiany
Zarządzenia
Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem
Zarządzenia z miesiąca lutego 2006 roku.
Zarządzenie Nr 4/06 dotyczące powołania komisji
konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
kandydata na dyrektora Zespołu Szkół w
Chwałowicach.
Zarządzenie Nr 5/06 dotyczące powołania komisji
przetargowej na: „Dostawę artykułów biurowych
dla potrzeb Urzędu Gminy w Radomyślu nad
Sanem oraz przedszkola i szkół z terenu gminy”.
Zarządzenie Nr 6/06 dotyczące ustalenia
podstawowych założeń i kierunków działania
obrony cywilnej gminy Radomyśl nad Sanem w
2006 roku.
Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem ustalił
podstawowe założenia i kierunki działania obrony
cywilnej gminy Radomyśl nad Sanem na 2006rok,
składający się z następujących integralnych części:
1. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej gminy
Radomyśl nad Sanem do działalności
w zakresie obrony cywilnej w 2006roku.
2. Kalendarzowy plan działań obrony
cywilnej gminy Radomyśl nad Sanem na
2006rok.
Zarządzenie Nr 7/06 dotyczące powierzenia
stanowiska
dyrektora
Zespołu
Szkół
w Chwałowicach Pani Janinie Bzdal.
Zarządzenie Nr 8/06 dotyczące zmian w
Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy
w Radomyślu nad Sanem.
Zarządzenia z miesiąca marca 2006 roku.
Zarządzenie Nr 8a/06 dotyczące powołania
komisji odbioru inwestycji – adaptacji budynku
administracyjnego SKR na Środowiskowy Dom
Samopomocy w m. Radomyśl nad Sanem wraz z
przebudową kotłowni, instalacjami sanitarnymi i
instalacją elektryczną.
Środowiskowego
Domu
Radomyślu nad Sanem”.
Samopomocy
w
Zarządzenie Nr 10/06 dotyczące powołania
Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia
konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w
Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem.
Zarządzenie Nr 9/06 dotyczące powołania komisji
przetargowej na: „Przewóz uczestników zajęć do
33
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Zarządzenie Nr 11/06 dotyczące powołania
komisji przetargowej na: „Urządzenie Gminnego
Centrum Turystyki i Rekreacji w Antoniowie –
Etap II”.
Zarządzenie Nr 12/06 dotyczące powołania
komisji przetargowej na: „Transport kruszywa
drogowego na drogi gminne w Gminie Radomyśl
nad Sanem”.
Zarządzenia z miesiąca kwietnia 2006 roku.
Zarządzenie Nr 13/06 dotyczące powołania
komisji konkursowej w sprawie wyboru
najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie
ofert na realizację zadania publicznego przy udziale
wsparcia finansowego z budżetu gminy pn.
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
poprzez organizowanie rozgrywek i zawodów
rekreacyjno – sportowych oraz popularyzacja
walorów rekreacji ruchowej na terenie gminy
Radomyśl nad Sanem”.
Zarządzenie Nr 14/06 dotyczące dnia wolnego od
pracy.
Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem ustanowił:
1. Dzień 2 maja 2006r. tj. wtorek dniem
wolnym od pracy.
2. Dzień wymieniony w pkt. 1 odpracowany
został w dniu 6 maja 2006r. tj. sobota.
Zarządzenie Nr 15/06 dotyczące wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości,
opróżniania
zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Zarządzenia z miesiąca maja 2006 roku.
Zarządzenie Nr 16/06 dotyczące podjęcia prac nad
założeniami do Strategii Rozwoju Gminy Radomyśl
nad Sanem na lata 2007 – 2013.
Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem zarządził
podjecie prac nad założeniami do Strategii Rozwoju
Gminy Radomyśl nad Sanem na lata 2007 - 2013.
Przy opracowaniu założeń do ww. strategii należy
bazować na następujących dokumentach:
a) Strategii Rozwoju Gminy Radomyśl nad
Sanem (lata 1999 – 2006),
b) Strategii
Rozwoju
Powiatu
Stalowowolskiego (lata 2004 – 2010),
c) Strategii
Rozwoju
Województwa
Podkarpackiego (lata 2000 – 2006),
d) Planie Rozwoju Lokalnego Gminy
Radomyśl nad Sanem (2004 – 2006),
e) Projekcie
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Opracowane założenia stanowić będą podstawę do
dalszych prac nad projektem Strategii Rozwoju
Gminy Radomyśl nad Sanem na lata 2007 – 2013.
Założenia
opracował
Zespół
Infrastruktury
Technicznej w terminie do dnia 30.06.2006roku.
Wykonanie zarządzenia zlecone zostało p.o.
Kierownikowi Zespołu Infrastruktury Technicznej
– Pani Ewie Marynowskiej.
Zarządzenie Nr 17/06 dotyczące przyznania
nagród za pomoc w wypełnianiu wniosków
o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów
rolnych na 2006 rok.
Zarządzenie Nr 18/06 dotyczące powołania
komisji przetargowej na: „Przebudowe drogi
gminnej nr 101302R Chwałowice – Wygoda oraz
przebudowę drogi gminnej nr 101330R Dąbrowa
Rzeczycka – Kępa Rzeczycka.
Zarządzenie Nr 19/06 dotyczące powołania
komisji przetargowej na: „Remont drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w m. Chwałowice
oraz remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Żabno”.
Zarządzenie Nr 20/06 dotyczące powołania
komisji przetargowej na: „ Przebudowe drogi
gminnej (droga „środkowa”) w miejscowości
Żabno”.
Zarządzenie Nr 21/06 dotyczące powołania
komisji przetargowej na: „ Utwardzenie placu przed
Domem Ludowym w miejscowości Chwałowice”.
Zarządzenie Nr 22/06 dotyczące powołania
komisji przetargowej na: „ Remont i odnowienie
elewacji budynku Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Rzeczycy Długiej”;
Zarządzenie Nr 22a/06 dotyczące dnia wolnego.
Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem ustanowił dzień
26 maja dniem wolnym od pracy w Urzędzie
Gminy Radomyśl nad Sanem. Dzień wolny został
ustanowiony
w
celu
godnego
przeżycia
przypadającej w dniach 25 – 28 maja 2006r. wizyty
Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI w
Rzeczypospolitej Polskiej.
Zarządzenie Nr 23/06 dotyczące przyznania
nagród z okazji Dnia Pracownika Samorządowego.
34
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Zarządzenia z miesiąca czerwca 2006 roku.
Zarządzenie Nr 24/06 dotyczące przyznania
stypendiów szkolnych.
Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem biorąc pod
uwagę opinie Komisji Stypendialnej przyznał na
rok szkolny 2005/2006 stypendium szkolne w
ramach posiadanych środków finansowych w
następujących wysokościach:
a) I grupa – uczniowie z rodzin, u których
dochód na jednego członka rodziny
zawiera się w przedziale od 0zł. do
99,99zł.
otrzymują
stypendium
w
wysokości
97,05zł.
miesięcznie,
wypłacone za okres 3 miesięcy.
b) II grupa - uczniowie z rodzin, u których
dochód na jednego członka rodziny
zawiera się w przedziale od 100zł. do
199,99zł. otrzymują stypendium w
wysokości
93,73zł.
miesięcznie,
wypłacone za okres 2 miesięcy
c) III grupa - uczniowie z rodzin, u których
dochód na jednego członka rodziny
zawiera się w przedziale od 200zł. do
299,99zł. otrzymują stypendium w
wysokości 80zł. miesięcznie, wypłacone
za okres 2 miesięcy
d) IV grupa - uczniowie z rodzin, u których
dochód na jednego członka rodziny
zawiera się w przedziale od 300zł. do
316zł. otrzymują stypendium w wysokości
70,03zł. miesięcznie, wypłacone za okres 2
miesięcy
Zarządzenie nr 25/06 dotyczące ustalenia
podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczne
użytkowanie urządzeń placów zabaw w Gminie
Radomyśl nad Sanem
Zarządzenie Nr 26/06 dotyczące powołania
komisji przetargowej na: „Udzielenie i obsługę
długoterminowego kredytu bankowego w kwocie
2.400.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie
planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego.”
Zarządzenie Nr 27/06 dotyczące powołania
komisji przetargowej na:„Przebudowa drogi
gminnej nr 001307R, 001308R Antoniów –
Orzechów”
35
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
W następnym numerze biuletynu
między innymi:
Ø Jubileusz Pożycia Małżeńskiego
Ø Dożynki Podkarpackie
Ø Strażacka przyjaźń
Ø Uroczyste otwarcie ŚDS
Ø Informacje o stanie ukończonych inwestycji
Ø Poświęcenie samochodu strażackiego OSP Witkowice
36
BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 © by GCI Pniów
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Podobne dokumenty