Organizacja oddziałów sportowych w Szkole Podstawowej nr 60 w

Transkrypt

Organizacja oddziałów sportowych w Szkole Podstawowej nr 60 w
Organizacja oddziałów sportowych w Szkole Podstawowej nr 60
w Bydgoszczy
1. Szkoła prowadzi klasy o rozszerzonym programie wychowania fizycznego
 piłka siatkowa chłopców,
 pływanie dziewcząt i chłopców,
 piłka nożna chłopców
 koszykówka dziewcząt.
2. Cykl kształcenia w klasach sportowych obejmuje klasy 1-6 szkoły podstawowej
(pływanie) oraz 4-6 szkoły podstawowej (piłka siatkowa, piłka nożna i koszykówka).
3. Szkoła w klasach sportowych prowadzi ukierunkowany etap szkolenia sportowego
mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do
szkolenia w określonej dyscyplinie sportu.
4. Patronat organizacyjno – szkoleniowy nad uczniami klas sportowych sprawują klubu
sportowe posiadające podpisaną stosowną umowę z organem prowadzącym szkołę.
Patronat klubów sportowych nad klasami sportowymi dotyczy w szczególności:
wzajemnego udostępniania obiektów i urządzeń sportowych, tworzenia warunków do
uczestnictwa uczniów w zawodach krajowych i międzynarodowych, korzystania z
opieki medycznej i odnowy biologicznej, prowadzenia stosownych badań
diagnostycznych.
5. Zadaniem klas sportowych jest stworzenie uczniom optymalnych warunków,
umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją zajęć dydaktycznych, w
szczególności przez:
 dostosowanie tygodniowego planu zajęć dydaktycznych do rozkładu zajęć
sportowych,
 dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości,
objętych programem nauczania, na zajęciach dydaktycznych,
 umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i
uczestniczącym w zawodach ogólnopolskich lub międzynarodowych
realizowania indywidualnego programu lub toku nauki, na warunkach
określonych odrębnymi przepisami,
 organizowania obozów sportowych w czasie ferii zimowych i letnich.

Podobne dokumenty