Zarządzenie Nr 414/2005

Transkrypt

Zarządzenie Nr 414/2005
ZARZĄDZENIE
Nr 414/2005
PREZYDENTA MIASTA SOPOTU
z dnia 19 stycznia 2005r.
w sprawie podziału lokalu nr 3 w budynku przy ul. Kościuszki 54 w Sopocie.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.nr 142 z 2001r., poz. 1591 z póŜn. zm.) oraz art. 22 ust. 4 Ustawy z
dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U.Nr 80 z 2000r., poz. 903)
zarządza się, co następuje:
§1
1/ WyraŜa się zgodę na podział lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul.
Kościuszki 54 w Sopocie poprzez przebudowę.
2/ Koszty przebudowy ponosi najemca lokalu.
§2
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
UZASADNIENIE
Lokal przy ul. Kościuszki 54/3 w Sopocie jest wspólny. Część lokalu – 2
pokoje, 2 werandy, kuchnię, pom. gospodarcze z uŜywalnością łazienki i pp. o
powierzchni uŜytkowej 107,18 m² zajmuje 3-osobowa rodzina pp. Murawskich.
Druga część lokalu stanowi pustostan – tj. 2 pokoje, weranda, kuchnia z
uŜywalnością łazienki i pp. o powierzchni uŜytkowej – 73,78 m².
PP. Murawscy wystąpili z wnioskiem o podział i usamodzielnienie lokalu
poprzez przebudowę - rezygnacja z kuchni, wspólnej łazienki i części przedpokoju i
wykonanie kuchni, łazienki i przedpokoju w obecnym pomieszczeniu gospodarczym.
W wyniku podziału powstaną dwa samodzielne lokale mieszkalne – gminny
o powierzchni około 85 m² i pp. Murawskich o pow. około 95 m².
Od 01.01.1995r. obowiązuje ustawa o własności lokali, której art. 22 ust. 4
stanowi iŜ „połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną
nieruchomość lub podział lokalu wymaga zgody właścicieli wyraŜonej w uchwale”
Budynek przy ul. Kościuszki 54 w całości stanowi własność Gminy Miasta
Sopotu.

Podobne dokumenty