EMC data domain overview

Komentarze

Transkrypt

EMC data domain overview
EMC DATA DOMAIN
Pamiêæ masowa z deduplikacj¹ dla systemów backupowych i disaster recovery
PODSTAWY
Skalowalna pamiêæ masowa z funkcj¹
deduplikacji danych
- szybka deduplikacja danych inline
- d³u¿sza retencja danych dziêki mo¿liwoœci
obs³ugi logicznej pamiêci masowej
o pojemnoœci do 28,5 PB
- œrednio 10-30 krotna redukcja iloœci danych
£atwa integracja
- obs³uga wiod¹cych aplikacji backupowych
i archiwizacyjnych
- obs³uga wiod¹cych aplikacji klasy
korporacyjnej do obs³ugi baz danych, poczty
elektronicznej, systemów zarz¹dzania
treœciami i œrodowisk wirtualnych
- mo¿liwoœæ jednoczesnego korzystania
z rozwi¹zañ VTL, NAS, NDMP oraz EMC
Data Domain Boost
Disaster Recovery dla wielu lokalizacji
- 99–procentowa efektywnoœæ wykorzystania
przepustowoœci podczas replikacji sieciowej
- elastyczne topologie replikacji umo¿liwiaj¹ce
wyeliminowanie taœm z procesów disaster
recovery lub konsolidacjê danych
przechowywanych do tej pory na taœmach
- mo¿liwoœæ replikacji z nawet 270 zdalnych
lokalizacji
- replikacja z szyfrowaniem
Ultra–bezpieczna pamiêæ masowa
gwarantuj¹ca mo¿liwoœæ odzyskania
danych
- ci¹g³a weryfikacja mo¿liwoœci odtworzenia
danych, wykrywanie b³êdów i naprawa
plików,
- RAID 6
SZYBKA DEDUPLIKACJA INLINE I EFEKTYWNA REPLIKACJA
Proces deduplikacji (eliminowania przechowywania dubluj¹cych siê danych) w systemach
DataDomain redukuje iloœæ miejsca na dysku niezbêdnego do przechowywania
i zabezpieczenia danych nawet 10 do 30 razy, czasem wspó³czynnik ten jest nawet wiêkszy.
Dziêki temu pamiêci dyskowe stanowi¹ ekonomiczn¹ alternatywê dla systemów pamiêci
taœmowej. Dane przechowywane na dyskach s¹ dostêpne online i umo¿liwiaj¹ retencjê
danych przez d³u¿szy okres, a proces odtwarzania danych jest szybki i niezawodny.
Przechowywanie na dyskach jedynie unikalnych bloków danych oznacza tak¿e, ¿e mo¿na je
niedrogo replikowaæ w istniej¹cych sieciach do zdalnych lokalizacji w ramach realizacji
zadañ disaster recovery oraz centralizacji sk³adowania kopii bezpieczeñstwa .
Systemy deduplikacji danych EMC Data Domain® mog¹ zostaæ w ³atwy sposób
zintegrowane z istniej¹c¹ infrastruktur¹. Systemy te mog¹ bez problemu wspó³pracowaæ
z ró¿nymi programami i aplikacjami. Dziêki skonsolidowaniu danych na jednym zasobie
dyskowym, mo¿na unikn¹æ zjawiska powstawania niezale¿nych od siebie „wysp”
dubluj¹cych siê danych i odizolowanych zasobów pamiêci masowej. Pojedynczy system
EMC Data Domain mo¿e byæ wykorzystywany do przechowywania kopii zapasowych
i odzyskiwania danych, do zabezpieczania aplikacji korporacyjnych (np.: Oracle, Microsoft®
Exchange, VMware® itp.), do archiwizacji oraz do przechowywania danych referencyjnych
dostêpnych online .
Systemy Data Domain firmy EMC przeprowadzaj¹ deduplikacjê danych „w locie” (inline),
czyli na bie¿¹co, gdy nap³ywaj¹ one do systemu podczas tworzenia kopii zapasowych. Dane
po procesie deduplikacji mog¹ byæ przechowywane lokalnie, dziêki czemu mo¿liwe jest ich
natychmiastowe odtworzenie, jak te¿ przechowywanie na dysku przez d³u¿szy okres.
Zdeduplikowane dane mo¿na te¿ sprawnie replikowaæ poprzez sieci WAN do zdalnych
lokalizacji, np. realizuj¹cych zadania disaster recovery, co eliminuje koniecznoœæ
korzystania z backupów taœmowych. Deduplikacja pomaga równie¿ w konsolidacji
backupów w centralnej lokalizacji. Systemy Data Domain oferuj¹ obs³ugê szeregu
elastycznych topologii replikacyjnych, które optymalizuj¹ i usprawniaj¹ procesy backupowe.
S¹ to miêdzy innymi: pe³ny mirroring systemu, replikacja selektywna, replikacja
dwukierunkowa, jak równie¿ replikacja wiele–do–jednego, jeden–do–wielu oraz
kaskadowa.
Prostota obs³ugi
- Systemy zarz¹dzania zasilaniem,
ch³odzeniem i wydajnoœci¹ zapewniaj¹
maksymaln¹ efektywnoœæ pracy systemu
- Wspó³praca z wieloma systemami backup'u
i archiwizacji
Systemy Data Domain w rozproszonych strukturach
Systemy EMC Data Domain przeprowadzaj¹ deduplikacjê danych „w locie” (inline), czyli na bie¿¹co, gdy nap³ywaj¹
one do systemu podczas tworzenia kopii zapasowych. Dane po procesie deduplikacji mog¹ byæ przechowywane
lokalnie, dziêki czemu mo¿liwe jest ich natychmiastowe odtworzenie, jak te¿ przechowywanie przez d³u¿szy okres.
Zdeduplikowane dane mo¿na te¿ sprawnie replikowaæ poprzez sieci WAN do zdalnych lokalizacji, np. realizuj¹cych
zadania disaster recovery, co eliminuje koniecznoœæ korzystania z backupów taœmowych. Deduplikacja pomaga
równie¿ w konsolidacji backupów taœmowych w centralnej lokalizacji. Systemy Data Domain oferuj¹ obs³ugê szeregu
elastycznych topologii replikacyjnych, które optymalizuj¹ i usprawniaj¹ procesy backupowe. S¹ to miêdzy innymi:
pe³ny mirroring systemu, replikacja selektywna, replikacja dwukierunkowa, jak równie¿ replikacja wiele-do–jednego,
jeden–do–wielu oraz kaskadowa.
SYSTEMY PAMIÊCI MASOWYCH EMC DATA DOMAIN Z DEDUPLIKACJ¥
6000
Systemy EMC Data Domain oferowane s¹ w gamie od niewielkich urz¹dzeñ dla oddzia³ów
firm a¿ po du¿e systemy przeznaczone dla centrów danych klasy enterprise. Systemy te
oferowane s¹ w postaci zintegrowanych urz¹dzeñ lub bram wykorzystuj¹cych zewnêtrzne
pamiêci masowe.
SZYBKA DEDUPLIKACJA INLINE WSPIERANA PRZEZ ARCHITEKTURÊ SISL
Systemy pamiêci masowych wykorzystuj¹ce moc
procesora
Architektura skalowania Stream Informed Segment
Layout (SISL) w systemach Data Domain odci¹¿a uk³ady
we/we pamiêci dyskowych, bêd¹ce w¹skim gard³em
systemów, dziêki czemu budowa reszty systemu mo¿e
byæ zoptymalizowana pod k¹tem wykorzystania
dostêpnej mocy procesora. W przypadku innych metod
deduplikacji, zwiêkszenie przepustowoœci wymaga z
regu³y zastosowania wiêkszej liczby dysków.
Systemy Data Domain przeprowadzaj¹ deduplikacjê danych „w locie” (inline), czyli w trakcie
wykonywania backupu. Dziêki temu dane trafiaj¹ na dysk ju¿ po usuniêciu dubluj¹cych siê
danych, przez co zajmuj¹ one jedynie czêœæ pierwotnie zajmowanej przez nie przestrzeni
dyskowej. Dane te s¹ gotowe do wykorzystania w scenariuszach disaster recovery i mog¹
byæ szybko oraz sprawnie odtwarzane poprzez istniej¹c¹ infrastrukturê sieci rozleg³ych
(WAN).
Architektura skalowania Stream–Informed Segment Layout (SISL) stosowana w systemach
EMC Data Domain wykorzystuje ci¹g³y wzrost mocy obliczeniowej procesorów, która mo¿e
byæ wykorzystywana do skalowania przepustowoœci systemu. Wiêcej informacji na temat
systemu SISL przedstawiono na stronie 4.
£ATWA INTEGRACJA
Systemy Data Domain mog¹ wspó³pracowaæ z czo³owymi rozwi¹zaniami backupowymi
i archiwizacyjnymi i mog¹ ³atwo integrowaæ siê z istniej¹c¹ infrastruktur¹ pamiêci masowej,
bez koniecznoœci wprowadzania drastycznych zmian infrastruktury w centrach danych lub
zdalnych oddzia³ach.
DISASTER RECOVERY DLA WIELU LOKALIZACJI
Systemy Data Domain mog¹ byæ wykorzystywane do replikacji danych z nawet 270
zdalnych lokalizacji. Deduplikacja obejmuj¹ca zasiêgiem ró¿ne lokalizacje pozwala
zmniejszyæ wymagan¹ przepustowoœæ ³¹cz¹cych sieci, poniewa¿ przez ka¿dy segment
sieci WAN przesy³ana jest tylko pierwsza kopia dubluj¹cych siê danych. Iloœæ przesy³anych
zbiorów danych zostaje dziêki temu ograniczona nawet o 99 procent, czyli do poziomu, przy
którym replikacja sieciowa staje siê szybka i niezawodna.
ULTRA–BEZPIECZNA PAMIÊÆ MASOWA GWARANTUJ¥CA ODZYSKIWANIE
DANYCH
Architektura systemów EMC Data Domain zapewnia ci¹g³¹ weryfikacjê mo¿liwoœci
odtwarzania danych oraz dodatkowe poziomy ochrony danych, umo¿liwiaj¹ce zapewnienie
ci¹g³ego bezpieczeñstwa danych oraz wykrywanie problemów zwi¹zanych z integralnoœci¹
danych podczas tworzenia pierwszych backupów, jak równie¿ przez ca³y czas cyklu ¿ycia
danych. W odró¿nieniu od innych systemów macierzowych i systemów plików, ka¿de
urz¹dzenie Data Domain ca³y czas weryfikuje mo¿liwoœæ odtworzenia danych. Wsparcie
RAID 6 stosowane w Data Domain zabezpiecza system w przypadku jednoczesnej awarii
dwóch dysków.
Specyfikacja techniczna systemów Data Domain
PojemnoϾ logiczna
Maks. przepustowoϾ
(inne)
Maks. przepustowoϾ
(DD boost)
1. Mix typowych korporacyjnych danych backupowych (systemy plików, bazy danych, poczta elektroniczna, pliki programistów). Dolna granic pojemnoœci dotyczy rozwi¹zañ wymagaj¹cych pe³nych
backupów sporz¹dzanych raz w tygodniu lub raz na miesi¹c i backupów przyrostowych wykonywanych codziennie lub co tydzieñ. Górna granica pojemnoœci dotyczy rozwi¹zañ wymagaj¹cych
pe³nych backupów wykonywanych codziennie.
2. Pojemnoœci wyra¿one s¹ wartoœciami o podstawie dziesiêtnej (tzn. 1 TB = 1.000.000.000.000 bajtów).
3. Obejmuje obs³ugê pó³ek dodatkowych, które oferowane s¹ oddzielnie.
4. Maksymalna przepustowoœæ osi¹gana z interfejsem VTL i Fibre Channel 4 Gbps.
5. Maksymalna przepustowoœæ osi¹gana z Symantec OpenStorage i sieci¹ Ethernet 10 Gb.
6. Maksymalna przepustowoœæ osi¹gana z interfejsem VTL i Fibre Channel 8 Gbps.
7. Maksymalna przepustowoœæ osi¹gana z systemem plików CIFS i sieci¹ Ethernet 10 Gb.
8. Maksymalna przepustowoœæ osi¹gana z systemem plików NFS i sieci¹ Ethernet 10 Gb.
PROSTOTA OBS£UGI
Systemy Data Domain s¹ bardzo proste zarówno w instalacji, jak i w zarz¹dzaniu, co
przek³ada siê na ograniczenie kosztów administracyjnych i operacyjnych. Wszystkie
systemy Data Domain wyposa¿one s¹ w funkcjê automatycznego powiadamiania
producenta o stanie systemu, nazywan¹ „autosupport”. Funkcja ta przekazuje serwisowi
producenta e–mailowe powiadomienia na temat statusu ca³ego systemu, zapewniaj¹c
aktywne powiadamianie i gromadzenie danych bez interwencji ze strony administratorów,
co dodatkowo upraszcza procedury bie¿¹cego zarz¹dzania systemem.
OPROGRAMOWANIE SYSTEMÓW EMC DATA DOMAIN
Dostêpne s¹ ró¿norodne programy opcjonalne zapewniaj¹ce ochronê danych
w œrodowiskach informatycznych klientów.
Oprogramowanie EMC Data Domain Replicator to zautomatyzowane, oparte na
politykach i efektywnie wykorzystuj¹ce sieæ rozwi¹zanie przeznaczone do obs³ugi zadañ
disaster recovery, zabezpieczania danych z placówek odleg³ych (np. z oddzia³ów firm) oraz
zadañ konsolidacji danych z archiwów pochodz¹cych z wielu lokalizacji. Oprogramowanie
DD Replicator asynchronicznie replikuje poprzez sieæ WAN tylko skompresowane
i zdeduplikowane dane, zapewniaj¹c szybkoœæ, pewnoœæ i op³acalnoœæ replikacji sieciowej.
Umo¿liwia ono wyeliminowanie backupów taœmowych oraz centralne przechowywanie
danych z wielu lokalizacji w jednym miejscu.
Aby spe³niæ z³o¿one wymagania w zakresie bezpieczeñstwa danych, oprogramowanie DD
Replicator mo¿e byæ wykorzystywane w ró¿nych topologiach replikacji, takich jak pe³ny
mirroring systemu, replikacja jeden do wielu, replikacja selektywna, dwukierunkowa,
replikacja wiele do jednego oraz replikacja kaskadowa.
Redukcja zajêtoœci pasma realizowana jest na dwóch poziomach: w ramach deduplikacji
lokalnej oraz deduplikacji obejmuj¹cej ró¿ne lokalizacje. Deduplikacja realizowana
w systemach Data Domain pozwala znacznie zmniejszyæ objêtoœæ danych
przechowywanych lokalnie, tym samym ograniczaj¹c iloœæ danych, które musz¹ byæ
replikowane. Na przyk³ad zazwyczaj mniej ni¿ 1% objêtoœci pe³nego backupu stanowi¹
nowe i niepowtarzalne sekwencje danych, które wymagaj¹ kompresji i replikacji poprzez
sieæ WAN
Oprogramowanie Replicator Software: Redukcja obci¹¿enia sieci ³¹cz¹cych ró¿ne
lokalizacje o 95 do 99 procent
Deduplikacja obejmuj¹ca ró¿ne lokalizacje ma miejsce wtedy, gdy wiele lokalizacji replikuje
dane do tego samego systemu docelowego. Ka¿dy redundantny segment danych, który
zosta³ ju¿ wczeœniej przekazany przez któr¹œ z lokalizacji zdalnych lub jako wynik backupu
lokalnego nie jest po raz kolejny replikowany przez ¿adn¹ inn¹ lokalizacjê zdaln¹, co
pozwala znacznie ograniczyæ wykorzystywan¹ przepustowoœæ sieci. Deduplikacja
obejmuj¹ca ró¿ne lokalizacje usprawnia efektywnoœæ wykorzystania sieci ³¹cz¹cych
lokalizacje oraz ogranicza wymagania w zakresie pamiêci masowej w systemie docelowym,
co dodatkowo zwiêksza wydajnoœæ deduplikacyji.
Oprogramowanie EMC Data Domain Virtual Tape Library (VTL) emuluje biblioteki
taœmowe z interfejsem Fibre Channel. Tworzy ono pamiêæ masow¹ z deduplikacj¹, która
mo¿e byæ wykorzystywana przez ró¿ne systemy otwarte i œrodowiska IBM, uzupe³niaj¹c
standardowy dostêp NAS. Oprogramowanie Data Domain VTL eliminuje typowe dla
napêdów taœmowych awarie, emuluj¹c zestawy bibliotek taœmowych i napêdy taœmowe
mog¹ce obs³u¿yæ do 64.000 wirtualnych slotów i do 250.000 wirtualnych kaset.
Oprogramowanie EMC Data Domain Boost zwiêksza mo¿liwoœci optymalizacyjne
rozwi¹zañ Data Domain. DD Boost znacznie zwiêksza wydajnoœæ dziêki roz³o¿eniu procesu
deduplikacji pomiêdzy system Data Domain oraz serwer backup'u lub aplikacje klienckie,
pe³ni¹c rolê stabilnego fundamentu umo¿liwiaj¹cego znaczne ograniczenie iloœci
przesy³anych przy kopiowaniu danych.
Oprogramowanie EMC Data Domain Retention Lock umo¿liwia ³atwe wdro¿enie
deduplikacji z blokowaniem plików, zaspokajaj¹cej wymagania nak³adane wynikaj¹ce
z wewnêtrznych polityk korporacji czy te¿ zewnêtrznych przepisów dotycz¹cych
zgodnoœci w zakresie aktywnej ochrony archiwów. DD Retention Lock udostêpnia
równie¿ funkcje „elektronicznej niszczarki dokumentów”, dzia³aj¹cej na poziomie
poszczególnych plików, która zapewnia likwidowanie usuwanych plików we w³aœciwy i
nieodwracalny sposób, umo¿liwiaj¹c zagwarantowanie poufnoœci informacji niejawnych,
ograniczenie odpowiedzialnoœci i realizacjê wymagañ w zakresie ochrony prywatnoœci
danych.
Oprogramowanie EMC Data Domain Encryption zabezpiecza dane backupowe
i archiwalne przechowywane w systemach Data Domain dziêki zastosowaniu szyfrowania
i kompresji danych, które wykonywane s¹ „w locie” (inline), czyli przed zapisaniem ich na
dysku. Szyfrowanie przechowywanych danych pozwala spe³niæ wewnêtrzne wymagania
firm oraz zapewniæ zgodnoœæ z wymogami prawymi i zabezpieczyæ siê przed skutkami
kradzie¿y lub fizycznej utraty systemu. Po³¹czenie szyfrowania „w locie” (inline)
z deduplikacj¹ tworzy najbezpieczniejsze dostêpne rozwi¹zanie do szyfrowania
przechowywanych danych.
TECHNOLOGIA SYSTEMÓW EMC DATA DOMAIN
Technologiê Data Domain opracowano specjalnie pod k¹tem optymalizacji zalet
oferowanych przez pamiêci masowe z deduplikacj¹.
Architektura skalowania Stream–Informed Segment Layout (SISL) wykorzystywana
w systemach Data Domain optymalizuje skalowalnoœæ przepustowoœci deduplikacji
i ogranicza iloœæ miejsca zajmowanego na dysku przez dane, co równie¿ wp³ywa na
zmniejszenie liczby operacji dostêpu do dysków. Dziêki niej wydajnoœæ systemu przestaje
byæ zale¿na od wydajnoœci podsystemu dyskowego i zaczyna zale¿eæ od mocy
obliczeniowej procesorów. Dziêki temu do deduplikacji „w locie” (inline) mo¿na efektywnie
wykorzystaæ rosn¹c¹ nieustannie wydajnoœæ procesorów.
Technologia SISL w pierwszej kolejnoœci identyfikuje 99 procent zdublowanych danych,
nastêpnie „w locie” (inline) dzieli dane na segmenty o zmiennej d³ugoœci w pamiêci RAM,
zanim zostan¹ one zapisane na dysk. W kolejnym kroku technologia ta zapisuje powi¹zane
segmenty oraz ich sygnatury, co umo¿liwia jednoczesne odczytywanie du¿ych grup danych.
Systemy Data Domain mog¹ wiêc sprawnie wykorzystywaæ pojemnoœci du¿ych dysków
SATA dla zapewnienia bezpieczeñstwa danych, a jednoczeœnie ograniczyæ liczbê dysków
niezbêdnych dla zapewnienia wysokiej przepustowoœci.
Technologia Global Compression™ systemów Data Domain ³¹czy w sobie szybk¹
deduplikacjê wykonywan¹ „w locie” (inline) z realizowan¹ lokalnie kompresj¹, która
wykonywana jest po granularnym porównaniu segmentów danych o zmiennej d³ugoœci. Na
dysk zapisywane s¹ wiêc jedynie niepowtarzalne segmenty danych. Ponadto technologia
globalnej deduplikacji oraz architektura Data Invulnerability Architecture zapewniaj¹
maksymalne ograniczenie iloœci zapisywanych danych oraz ci¹g³¹ weryfikacjê mo¿liwoœci
ich odzyskiwania.
Technologia replikacji systemów EMC Data Domain przesy³a przez sieci IP wy³¹cznie
zdeduplikowane i skompresowane oraz niepowtarzalne zmiany, co anga¿uje jedynie
u³amek przepustowoœci sieci, czasu i kosztów, w porównaniu do metod tradycyjnych.
Pozwala to znacznie, w porównaniu do innych metod, skróciæ czas osi¹gniêcia gotowoœci do
podjêcia zadañ distaster recovery.
Architektura systemów Data Domain oferuje zaawansowane funkcje do weryfikacji i kontroli
integralnoœci danych, w tym ochronê danych w topologii RAID 6. Ci¹g³e wykrywanie usterek,
ich automatyczne usuwanie oraz weryfikacja zapisu gwarantuj¹, ¿e dane backupowe
i archiwalne przechowywane bêd¹ wiernie, ¿e bêd¹ przez ca³y czas dostêpne i ¿e zawsze
bêd¹ mog³y zostaæ odzyskane. Architektura systemu plików wykorzystywanego
w systemach Data Domain, w której stare dane nie s¹ zamazywane, w której prowadzone s¹
szczegó³owe logi operacji i które preferuj¹ zapis pe³nych œcie¿ek danych, zapewnia ci¹g³e
bezpieczeñstwo starych backupów, nawet w przypadku wyst¹pienia b³êdów programowych
podczas tworzenia nowego backupu. Ponadto, jej prosta i solidna budowa sama z siebie
powoduje ograniczenie mo¿liwoœci wystêpowania b³êdów programowych.
Obs³uga aplikacji backupowych i archiwizacyjnych
Systemy pamiêci masowej Data Domain z deduplikacj¹ tworz¹ pojedyncz¹ platformê
obs³uguj¹c¹ procesy backupu i archiwizacji danych z szerokiej gamy aplikacji
korporacyjnych. W zakresie ochrony danych obs³ugiwane s¹ wszystkie wiod¹ce aplikacje
backupowe i archiwizacyjne. U¿ytkownicy mog¹ równie¿ wykorzystywaæ systemy Data
Domain jako systemy docelowe dla takich narzêdzi do ochrony danych aplikacji, np.:
Vizioncore w przypadku œrodowisk wirtualnych lub Oracle RMAN w przypadku baz danych.
Systemy te oferuj¹ równie¿ dostêp bezpoœredni. Wszystkie te aplikacje mog¹ byæ
obs³ugiwane jednoczeœnie przez ten sam system Data Domain.
EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o.
Ul. Ch³odna 51
00-867 Warszawa
Tel. +48 22 455 30 00
www.emc.com
Skontaktuj siê z nami
S4E jako dystrybutor EMC z wartoœci¹ dodan¹ posiada wiedzê i doœwiadczenie w zakresie
produktów EMC. Aktywnie wspó³pracujemy z partnerami handlowymi oferuj¹c rozwi¹zania,
które pomagaj¹ rozwi¹zywaæ problemy œrodowisk IT. Aby dowiedzieæ siê wiêcej o produktach
S4E S.A.
Ul. Biskupiñska 3B
30-732 Kraków
Tel. +48 12 296 45 45
www.s4e.pl
EMC, us³ugach i rozwi¹zaniach, które pomog¹ rozwi¹zaæ problemy Twojej organizacji,
skontaktuj siê z nami pod numerem tel. +48 (12) 296-45-45 lub odwiedŸ stronê www.s4e.pl,
www.emc.com/datadomain, www.datadomain.com
EMC2, EMC, Data Domain, Global Compression, SISL, oraz znak graficzny EMC s¹ zastrze¿onymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi spó³ki EMC Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
VMware jest zarejestrowanym znakiem towarowym spó³ki VMware, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych jurysdykcjach. Wszelkie inne znaki towarowe wykorzystywane w niniejszym dokumencie s¹
w³asnoœci¹ ich w³aœcicieli. © Copyright 2011 EMC Corporation. Wszelkie prawa zastrze¿one. Opublikowano w Stanach Zjednoczonych.

Podobne dokumenty

systemy emc data domain

systemy emc data domain i archiwizacji. Integracja systemu Data Domain nie wymaga wprowadzania żadnych zmian do procesu lub infrastruktury. Można dzięki temu szybko i skutecznie przekonać się o zaletach deduplikacji. Syst...

Bardziej szczegółowo