Podręcznik użytkownika - yamaha psr-s710

Komentarze

Transkrypt

Podręcznik użytkownika - yamaha psr-s710
D IGITA L WOR K S TATION
P S R- S 910 / S 710
Podręcznik użytkownika
Yamaha Home Keyboards Home Page
http://music.yamaha.com/homekeyboard/
Yamaha Manual Library
http://www.yamaha.co.jp/manual/
DIGITAL WORKSTATION
Podręcznik użytkownika
Dziękujemy za zakup instrumentu Yamaha Digital Workstation!
Warto dokładnie przeczytać ten podręcznik, aby w pełni wykorzystać zaawansowane i praktyczne funkcje
instrumentu. Zalecamy także zachowanie tego podręcznika i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu,
aby w razie potrzeby był zawsze pod ręką.
U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation
© 2009 Yamaha Corporation
P77020939
BGA0
Printed in Europe
Przed rozpoczęciem korzystania z instrumentu należy dokładnie przeczytać rozdział „ŚRODKI OSTROŻNOŚCI”
na stronach 6–7.
PL
2
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
Informacje dla użytkowników dotyczące zbierania i utylizacji starego sprzętu
Ten symbol umieszczony na produktach, opakowaniu i/lub dołączonej dokumentacji oznacza, że produkty
elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane wraz ze zwykłymi śmieciami.
W celu odpowiedniego przetwarzania i recyklingu starych produktów zgodnie z przepisami lokalnymi
i Dyrektywą 2002/96/EC należy je zanieść do odpowiednich punktów odbioru.
Właściwie utylizując te produkty, pomagamy oszczędzać cenne zasoby i zapobiegamy potencjalnie negatywnym
działaniom na ludzkie zdrowie i środowisko, które mogłyby powstawać w wyniku niewłaściwego przetwarzania
odpadów.
W sprawie dodatkowych informacji na temat zbierania i recyklingu starych produktów należy kontaktować się
z władzami lokalnymi, służbami oczyszczania lub punktem sprzedaży, w którym dokonano zakupu.
[Dla użytkowników biznesowych w Unii Europejskiej]
Jeśli chcą Państwo pozbyć się sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, prosimy o kontakt ze sprzedawcą
lub dostawcą w celu uzyskania dodatkowych informacji.
[Informacje na temat utylizacji w krajach spoza Unii Europejskiej]
Ten symbol obowiązuje jedynie w Unii Europejskiej. W przypadku konieczności utylizacji tych elementów należy
kontaktować się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą w celu uzyskania informacji o właściwym sposobie utylizacji.
(weee_eu)
OBSERVERA!
Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) så länge
som den ar ansluten till vägguttaget, även om själva apparaten har stängts av.
Numer seryjny znajduje się na spodzie instrumentu. Zapisz ten
numer w miejscu poniżej i zachowaj niniejszy podręcznik jako
dowód zakupu w celu ułatwienia identyfikacji instrumentu
w przypadku ewentualnej jego kradzieży
ADVARSEL: Netspæendingen til dette apparat er IKKE
Nr modelu
afbrudt, sålænge netledningen sidder i en stikkontakt, som
er tændt – også selvom der er slukket på apparatets afbryder.
Nr seryjny
VAROITUS: Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin
ei irroita koko laitetta verkosta.
(standby)
(bottom)
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
3
Witamy w świecie Digital Workstation!
Przeglądanie utworów demonstracyjnych
Rozpoczęcie pracy
Utwory demonstracyjne prezentują możliwości instrumentu w zakresie
tworzenia brzmień i stylów, a także pozwalają nabrać doświadczenia
w korzystaniu z instrumentu.
Odtwarzanie szerokiego wyboru brzmień instrumentu
Rozdział 1. Brzmienia
Instrument dysponuje nie tylko
różnorodnymi brzmieniami
fortepianowymi. Ma również szeroką
gamę realistycznych brzmień innych
instrumentów, zarówno akustycznych,
jak i elektronicznych.
Gra z towarzyszeniem zespołu akompaniującego
Rozdział 2. Style
Zagranie akordu lewą ręką spowoduje
automatyczne odtworzenie podkładu
automatycznego akompaniamentu (funkcja stylu).
Wybierz tylko styl akompaniamentu, taki jak pop,
jazz, Latin i różne inne rodzaje muzyki z całego
świata, a instrument zamieni się w zespół
akompaniujący!
Gra z towarzyszeniem danych utworu
Rozdział 3. Utwory
Odtwarzanie utworów ................strona 49
Można wykorzystać dane utworów, aby uzupełnić swój występ solowy o dodatkowe ścieżki i nadać mu
charakter utworu wykonywanego przez cały zespół lub orkiestrę. Radość z szerokiego wyboru utworów —
dostępnych na rynku danych muzycznych oraz wstępnie zdefiniowanych utworów.
Wyświetlanie zapisu nutowego ................strona 52
W czasie wykonywania utworu można skorzystać z bardzo wygodnej,
zwłaszcza w czasie nauki i ćwiczenia, funkcji Music Score (Zapis nutowy),
dzięki której zapis nutowy automatycznie pojawia się na wyświetlaczu
w trakcie wykonywania utworu.
Nagrywanie własnego wykonania ................strona 56
Instrument pozwala z łatwością nagrywać grane na nim utwory
i zapisywać je w pamięci instrumentu lub na urządzeniu pamięci flash
USB. Instrument umożliwia również odtwarzanie własnego wykonania,
a także edycję oraz wykorzystywanie go do późniejszych wykonań.
4
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
Dodawanie fraz i rytmów do własnego wykonania
Rozdział 4. Sekwencje Multi Pad
Instrument może uatrakcyjnić wykonanie,
dodając krótkie frazy lub rytmy.
Wybór idealnego brzmienia i stylu dla każdego utworu
Rozdział 5. Funkcja Music Finder
Korzystanie z bardzo wygodnej funkcji Music Finder pozwala na przywołanie idealnych ustawień panelowych,
w tym najlepszego dla danego utworu brzmienia, stylu, efektów itp. Dzięki rejestracji utworu/danych audio
w wielu miejscach funkcji Music Finder instrument może łatwo przywołać dane utworu według tytułu.
Co więcej, dzięki połączeniu instrumentu z Internetem funkcja Music Finder Plus umożliwia wyszukiwanie
i dodawanie żądanych ustawień panelowych oraz danych utworu z Internetu.
Odtwarzanie audio i nagrywanie z pamięci flash USB
Rozdział 7. Audio z USB
Pliki audio (WAV lub MP3*) zgromadzone w pamięci flash USB
mogą być odtworzone na instrumencie.
Ponadto można nagrać własne wykonanie w postaci danych audio
w urządzeniu pamięci flash USB.
Do instrumentu PSR-S910 można podłączyć mikrofon i nagrywać
swój śpiew z akompaniamentem wykonywanym na klawiaturze.
* Tylko model PSR-S910 obsługuje format MP3.
Bezpośrednie łączenie się z Internetem
Rozdział 9. Bezpośrednie połączenie z Internetem
Instrument umożliwia także łączenie się z Internetem,
dzięki czemu można pobierać utwory ze specjalnych witryn
internetowych oraz zapisywać je w pamięci instrumentu lub
na urządzeniu pamięci USB.
Dodawanie podkładu wokalnego
do własnego śpiewu (PSR-S910)
Rozdział 10. Połączenia
(Podłączanie mikrofonu lub gitary)
Zadziwiająca funkcja harmonii wokalnej automatycznie tworzy
podkład harmonii wokalnych głosów prowadzących, z których składa
się śpiew do mikrofonu. Można nawet zmieniać rodzaj głosów
harmonii, np. użyć żeńskiego podkładu do męskiego głosu
użytkownika (lub odwrotnie).
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
5
ZALECENIA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED PODJĘCIEM DALSZYCH CZYNNOŚCI
* Przechowuj niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
OSTRZEŻENIE
Zawsze przestrzegaj opisanych poniżej podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, aby zapobiec poważnym
zranieniom lub nawet śmierci na skutek porażenia prądem elektrycznym, zwarcia, urazów, pożaru lub innych zagrożeń.
Zalecenia te odnoszą się między innymi do następujących zagrożeń:
Zasilacz/łącznik zasilający na prąd zmienny
Ostrzeżenie przed wodą
• Zawsze stosuj napięcie odpowiednie do używanego instrumentu.
Wymagane napięcie jest podane na tabliczce znamionowej instrumentu.
• Stosuj tylko określony łącznik (strona 105). Użycie nieprawidłowego łącznika
może spowodować uszkodzenie lub przegrzanie instrumentu.
• Okresowo sprawdzaj stan gniazdka elektrycznego oraz usuwaj bród i kurz,
który może się w nim gromadzić.
• Nie umieszczaj łącznika zasilającego na prąd zmienny w pobliżu źródeł
ciepła, takich jak grzejniki lub kaloryfery. Unikaj nadmiernego zginania
przewodu, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia. Nie stawiaj
na nim ciężkich przedmiotów ani nie układaj go w miejscu, w którym może
być nadepnięty, pociągnięty lub przejechany.
• Chroń instrument przed deszczem. Nie używaj go w pobliżu wody oraz
w warunkach dużej wilgotności. Nie stawiaj na instrumencie naczyń
z płynem, który może się wylać i dostać do jego wnętrza. Jeżeli jakakolwiek
ciecz, np. woda, przedostanie się do wnętrza instrumentu, natychmiast go
wyłącz i wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Następnie
przekaż instrument do sprawdzenia wykwalifikowanym pracownikom serwisu
firmy Yamaha.
• Nigdy nie wkładaj ani nie wyjmuj wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.
Ostrzeżenie przed ogniem
• Nie stawiaj na instrumencie płonących przedmiotów, takich jak świece.
Płonący przedmiot może się przewrócić i wywołać pożar.
Zakaz otwierania
• Nie otwieraj instrumentu, nie demontuj jego części wewnętrznych i nie próbuj
ich w żaden sposób modyfikować. Instrument nie ma żadnych części, które
mogą być naprawiane przez użytkownika. Jeśli działanie instrumentu jest
nieprawidłowe, należy natychmiast przestać z niego korzystać i przekazać
go do naprawy wykwalifikowanym pracownikom serwisu firmy Yamaha.
Niepokojące objawy
• Jeśli przewód zasilający bądź wtyczka wyglądają na uszkodzone, wystąpi
nagłe wyciszenie dźwięku, pojawi się dziwny zapach lub zacznie wydobywać
się dym, natychmiast wyłącz urządzenie, wyjmij przewód elektryczny
z gniazdka i przekaż instrument do naprawy wykwalifikowanym
pracownikom serwisu firmy Yamaha.
PRZESTROGA
Zawsze przestrzegaj opisanych poniżej podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, aby zapobiec zranieniu siebie
i innych osób oraz uszkodzeniu instrumentu lub innego mienia. Zalecenia te odnoszą się między innymi do następujących
zagrożeń:
• Nie pozostawiaj instrumentu w niestabilnej pozycji, gdyż może się
przewrócić lub spaść.
Zasilacz/łącznik zasilający na prąd zmienny
• Podczas wyciągania wtyczki przewodu elektrycznego z gniazdka
instrumentu lub gniazdka ściennego zawsze trzymaj za wtyczkę, a nie
za przewód.
• Przed przeniesieniem instrumentu odłącz wszystkie podłączone do niego
łączniki i przewody.
• Konfigurując urządzenie upewnij się, że ścienne gniazdko elektryczne,
z którego chcesz korzystać, jest łatwo dostępne. W przypadku jakichkolwiek
problemów lub nieprawidłowego działania natychmiast wyłącz zasilanie
i wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego. Nawet jeśli zasilanie jest wyłączone,
urządzenie wciąż pobiera prąd o minimalnym natężeniu. Jeśli nie będzie ono
używane przez dłuższy czas, pamiętaj o wyjęciu wtyczki przewodu
zasilającego ze ściennego gniazdka elektrycznego.
• Odłączaj łącznik zasilający, jeśli instrument nie jest używany oraz
podczas burzy.
• Nie podłączaj instrumentu do gniazdka elektrycznego przez rozgałęziacz.
Takie podłączenie może obniżyć jakość dźwięku lub spowodować
przegrzanie gniazdka.
Lokalizacja
• Używaj wyłącznie stojaka przeznaczonego dla określonego modelu
instrumentu. Zamocuj instrument na stojaku lub podstawie za pomocą
dostarczonych śrub. W przeciwnym razie wewnętrzne elementy instrumentu
mogą ulec uszkodzeniu. Instrument może się także przewrócić.
• Chroń instrument przed nadmiernym zapyleniem i wstrząsami, a także
wysokimi i niskimi temperaturami (np. z powodu słońca, umieszczenia zbyt
blisko grzejnika lub pozostawienia w samochodzie). Pozwala to zapobiec
odkształceniom obudowy lub uszkodzeniom wewnętrznych elementów.
• Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w pobliżu otworów wentylacyjnych,
aby nie utrudniać właściwego chłodzenia wewnętrznych elementów
urządzenia, gdyż mogłoby to spowodować jego przegrzanie.
• Nie używaj instrumentu w pobliżu odbiorników telewizyjnych lub radiowych,
sprzętu stereo, telefonów komórkowych i innych urządzeń elektrycznych.
Może to spowodować generowanie zakłóceń przez instrument lub inne
urządzenia.
(3)-13
6
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
1/2
Połączenia
Zapisywanie danych
• Przed podłączeniem instrumentu do innych komponentów elektronicznych
odłącz je od zasilania. Przed włączeniem lub wyłączeniem zasilania
wszystkich komponentów ustaw wszystkie poziomy głośności na minimum.
Upewnij się, że poziomy głośności wszystkich komponentów zostały
ustawione na minimum, a następnie stopniowo zwiększaj głośność w trakcie
gry na instrumencie, aby osiągnąć żądany poziom odsłuchu.
Konserwacja
• Do czyszczenia instrumentu używaj miękkiej, suchej szmatki. Nie stosuj
rozpuszczalników, płynów czyszczących oraz chusteczek nasączanych
środkiem chemicznym.
Zapisywanie danych i tworzenie kopii zapasowej
• Edytowane utwory/style/brzmienia/sekwencje Multi Pad zostaną utracone
po wyłączeniu instrumentu. Zapisz dane w oknie zakładki USER (strona 58),
na urządzeniu pamięci USB (pamięci flash USB itp.).
• Dane zapisane w oknie zakładki USER mogą zostać utracone w wyniku
uszkodzenia instrumentu lub nieprawidłowo wykonanej czynności.
Należy zapisywać ważne dane na urządzeniu pamięci USB.
Zmiany ustawień dokonane na wyświetlanej stronie, dane inne
od powyżej wymienionych (edytowanych utworów/stylów/brzmień/
sekwencji Multi Pad i ustawień MIDI itp.) są automatycznie zapisywane
po zamknięciu tej strony. Jeśli jednak ta strona nie zostanie odpowiednio
zamknięta, wyłączenie instrumentu spowoduje ich utratę.
Obchodzenie się z instrumentem
• Nie wkładaj palców ani rąk do żadnych szczelin w instrumencie.
• Nigdy nie wkładaj przedmiotów papierowych, metalowych ani żadnych
innych w szczeliny obudowy instrumentu lub klawiatury. Jeśli zdarzy się to
przypadkowo, natychmiast wyłącz instrument i wyjmij przewód zasilający
z gniazdka. Następnie przekaż instrument do naprawy wykwalifikowanym
pracownikom serwisu firmy Yamaha.
Tworzenie kopii zapasowej danych z urządzenia
magazynującego USB
• W celu zabezpieczenia się przed utratą informacji spowodowaną
uszkodzeniem nośnika zaleca się zapisywanie ważnych danych w dwóch
kopiach w urządzeniu magazynującym USB.
• Nie umieszczaj na instrumencie przedmiotów wykonanych z winylu, plastiku
lub gumy, gdyż mogą spowodować przebarwienie obudowy lub klawiatury.
• Nie opieraj się o instrument i nie umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów.
Podczas naciskania przycisków, używania przełączników i podłączania
przewodów nie używaj dużej siły.
• Korzystanie przez dłuższy czas z instrumentu/urządzenia lub słuchawek,
gdy ustawiony jest wysoki lub męczący poziom głośności, może
doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Jeśli zauważysz osłabienie
słuchu lub dzwonienie w uszach, jak najszybciej skontaktuj się z lekarzem.
Firma Yamaha nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub modyfikacjami instrumentu oraz za utratę lub
zniszczenie danych.
Zawsze wyłączaj zasilanie, jeśli instrument nie jest używany.
Nawet jeśli włącznik zasilania jest w położeniu „STANDBY”, prąd o minimalnym natężeniu nadal płynie do urządzenia. Jeśli instrument nie będzie używany przez długi
czas, pamiętaj o odłączeniu łącznika zasilającego na prąd zmienny z gniazdka.
(3)-13
2/2
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
7
Uwagi i informacje
Informacje o prawach autorskich
Uwagi i informacje
• Kopiowanie danych muzycznych dostępnych na rynku, w tym m.in. danych MIDI i/lub danych audio, w innym celu
niż do użytku osobistego jest surowo zabronione.
• Firma Yamaha jest właścicielem praw autorskich lub ma licencję na korzystanie z innych praw autorskich
odnoszących się do programów komputerowych i zawartości zastosowanej w niniejszym produkcie i dołączonej
do niego. Do wymienionych materiałów chronionych prawami autorskimi należy, bez ograniczeń, całe oprogramowanie
komputerowe, pliki stylów, pliki MIDI, dane WAVE, zapisy muzyczne i nagrania dźwiękowe. Jakiekolwiek
nieautoryzowane wykorzystywanie tych programów i tej zawartości do innych celów niż osobiste jest
niedozwolone w prawie. Wszelkie naruszenie praw autorskich ma konsekwencje prawne. NIE WYTWARZAJ,
NIE ROZPOWSZECHNIAJ ANI NIE UŻYWAJ NIELEGALNYCH KOPII.
Informacja o funkcjach oraz danych dotyczących instrumentu
• Czas trwania i aranżacja niektórych utworów wstępnie zdefiniowanych zostały zmodyfikowane, wskutek czego utwory
nie odpowiadają dokładnie oryginałom.
• To urządzenie może korzystać z różnych typów/formatów danych muzycznych, optymalizując je najpierw do
prawidłowego formatu, używanego przez urządzenie. Z tego powodu urządzenie może odtwarzać pliki w sposób,
który nie odpowiada dokładnie zamierzeniom producentów lub kompozytorów.
• Czcionki map bitowych zastosowane w instrumencie zostały użyczone i są własnością firmy Ricoh Co. Ltd.
• Instrument ma wbudowaną przeglądarkę internetową NF firmy ACCESS Co. Ltd. Przeglądarki NF nie można
sprzedawać bez instrumentu, wypożyczać ani przekazywać w żaden inny sposób. Przeglądarki NF
również nie można dekompilować, poddawać procesom odtwarzania kodu źródłowego ani kopiować.
• Oprogramowanie to ma wbudowany moduł opracowany przez firmę Independent JPEG Group.
• Harfa pojawiająca się na wyświetlaczu instrumentu PSR-S910/S710 pochodzi z Muzeum Instrumentów Muzycznych
w Hamamatsu.
• Instrument PSR-S910 został wyprodukowany z wykorzystaniem patentów amerykańskich o numerach
5231671, 5301259, 5428708 i 5567901 będących własnością firmy IVL Audio Inc.
• (PSR-S910) Technologia kodowania audio MPEG Layer-3 jest na licencji firm Fraunhofer IIS i Thomson.
Poniżej zamieszczono tytuły, autorów i informacje o prawach autorskich dotyczące dwóch (2) utworów zainstalowanych wstępnie
w tym instrumencie:
Beauty And The Beast
from Walt Disney’s BEAUTY AND THE BEAST
Lyrics by Howard Ashman
Music by Alan Menken
©1991 Walt Disney Music Company and Wonderland Music Company, Inc.
All Rights Reserved Used by Permission
Can’t Help Falling In Love
from the Paramount Picture BLUE HAWAII
Words and Music by George David Weiss, Hugo Peretti and Luigi Creatore
Copyright ©1961; Renewed 1989 Gladys Music (ASCAP)
Worldwide Rights for Gladys Music Administered by Cherry Lane Music Publishing Company, Inc.
International Copyright Secured All Rights Reserved
8
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
Dołączone wyposażenie
Dołączone wyposażenie
• Pulpit pod nuty
• Zasilacz sieciowy*
• Dodatkowy dysk CD-ROM do systemu Windows
• Podręcznik użytkownika
• Dodatkowy dysk CD-ROM z podręcznikiem instalacji oprogramowania w systemie Windows
• Przewodnik po internetowej rejestracji użytkowników produktów Yamaha (Yamaha Online Member Product
User Registration)
* Może nie być dołączony (w zależności od kraju). Można to sprawdzić u lokalnego przedstawiciela handlowego firmy Yamaha.
Instrument jest zgodny z następującymi formatami.
„GM (General MIDI)” to jeden z najczęściej stosowanych formatów przypisywania brzmień. Format „GM System
Level 2” stanowi udoskonalenie i rozszerzenie standardu „GM” zapewniające poprawioną zgodność danych
utworów. Oferuje większą polifonię, bogatszy wybór brzmień oraz dodatkowe parametry brzmień, a także
zintegrowane przetwarzanie efektów.
Format XG jest rozszerzeniem formatu GM System Level 1. Został opracowany przez firmę Yamaha w celu
wzbogacenia wyboru brzmień i odmian oraz zwiększenia możliwości sterowania ekspresją brzmień i efektów.
Jego zadaniem jest również zapewnienie zgodności danych w przyszłości.
Format GS został opracowany przez firmę Roland Corporation. Podobnie jak format XG firmy Yamaha, format GS
jest rozszerzeniem formatu GM. Zapewnia on większy wybór brzmień i zestawów perkusyjnych oraz ich odmian,
a także większą kontrolę nad ekspresją brzmień i efektów.
Format XF firmy Yamaha wzbogaca standard SMF (Standard MIDI File) pod względem liczby funkcji oraz
zapewnia ich rozszerzenie w przyszłości. Podczas odtwarzania utworów XF zawierających dane tekstowe na
ekranie tego instrumentu może być wyświetlany tekst utworów.
„SFF (Style File Format)” to oryginalny format stylu wprowadzony przez firmę Yamaha, korzystający z unikatowego
systemu konwersji danych, zapewniającego wysoką jakość automatycznego akompaniamentu opartego na wielu
rodzajach rozpoznawanych typów akordów. „SFF GE (Guitar Edition)” to rozszerzony format SFF, który udostępnia
funkcję transpozycji dźwięków na ścieżki gitarowe.
(PSR-S910)
Funkcja VH (Vocal Harmony) stosuje najnowszą technologię w dziedzinie cyfrowej obróbki dźwięku
do automatycznej harmonizacji linii wokalnej wykonywanej przez użytkownika.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
9
Informacje o podręcznikach
Do instrumentu dołączono następującą dokumentację i materiały instruktażowe
Dołączona dokumentacja
Podręcznik użytkownika (niniejsza książka)
Zawiera ogólne wyjaśnienie podstawowych funkcji instrumentu PSR-S910/S710. Poniżej można znaleźć informacje
na temat „Jak korzystać z Podręcznika użytkownika”.
Instrukcja instalacji
Stanowi wprowadzenie do dołączonego dysku CD-ROM i wyjaśnia, jak zainstalować dołączone oprogramowanie.
Informacje o podręcznikach
Materiały online (do pobrania z Internetu)
Następujące materiały instruktażowe są dostępne do pobrania z witryny Yamaha Manual Library. Otwórz stronę Yamaha Manual
Library, a następnie wpisz nazwę modelu (np. PSR-S910) w polu nazwy modelu, aby przejrzeć podręczniki.
Yamaha Manual Library
http://www.yamaha.co.jp/manual/
Reference Manual (tylko po angielsku, francusku, niemiecku i hiszpańsku)
Zawiera opis funkcji zaawansowanych instrumentu, które nie zostały opisane w Podręczniku użytkownika.
Można się dowiedzieć np. jak tworzyć oryginalne style, utwory oraz sekwencje Multi Pad lub jak znaleźć
szczegółowe informacje dotyczące wybranych parametrów.
Internet Connection Guide (tylko po angielsku, francusku, niemiecku i hiszpańsku)
Zawiera szczegółowe wyjaśnienia, w jaki sposób można połączyć się z Internetem i korzystać z funkcji
bezpośredniego połączenia z Internetem.
Broszura Data List
W broszurze zawarto ważne tabele wstępnie zdefiniowanej zawartości, takiej jak brzmienia, style i efekty,
a także informacje związane z MIDI.
MIDI Basics (tylko po angielsku, francusku, niemiecku i hiszpańsku)
Więcej informacji o MIDI i sposobie korzystania z tego standardu znajduje się w niniejszym wprowadzeniu.
Jak korzystać z Podręcznika użytkownika
To ogólne omówienie treści rozdziału.
Wskazuje, że funkcja
ta jest dostępna tylko
w jednym modelu.
Pokazuje rozmieszczenie
przycisków omówionych
w rozdziale.
Na przykład ikony te
wskazują, że ta funkcja jest
dostępna tylko w modelu
PSR-S910, a w modelu
PSR-S710 nie.
Przedstawiono
wyświetlacze modelu
PSR-S910 z tekstem
po angielsku. (Mogą się
nieco różnić od tych na
konkretnym instrumencie).
Tytuł rozdziału
do poruszania się
po podręczniku.
Dostarcza dodatkowych
pomocnych informacji
w ramce.
Zawiera dodatkowe uwagi
i szczegółowe informacje.
Wprowadza zaawansowane
funkcje związane z treścią rozdziału.
Szczegółowe wyjaśnienia zawarto
w podręczniku Reference Manual (powyżej).
• Ilustracje i zrzuty ekranowe zamieszczone w tej instrukcji służą jedynie do celów instruktażowych i mogą się
nieco różnić od tego, co widać na instrumencie.
• Przykładowe instrukcje postępowania zamieszczone w Podręczniku zostały wykonane z wykorzystaniem
instrumentu PSR-S910 i są w języku angielskim.
• Nazwy firm i produktów wymienione w tej instrukcji są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi odpowiednich firm.
10
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
Spis treści
4
Uwagi i informacje ............................................................. 8
Dołączone wyposażenie .................................................... 9
Informacje o podręcznikach ............................................ 10
Elementy sterujące na panelu
12
Rozpoczęcie pracy
14
Włączanie zasilania .......................................................... 14
Mocowanie pulpitu pod nuty ........................................... 15
Korzystanie ze słuchawek................................................ 16
Zmiana ustawień języka na wyświetlaczu ....................... 16
Regulacja kontrastu obrazu wyświetlacza ..................... 17
Wprowadzanie nazwy użytkownika
w oknie początkowym ..................................................... 17
Odtwarzanie sekwencji demonstracyjnych ..................... 18
Sterowanie za pośrednictwem wyświetlacza .................. 19
Komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu ................. 22
Szybki dostęp do okien — funkcja Direct Access ........... 22
Konfiguracja okna głównego ........................................... 23
Konfiguracja okna wyboru plików.................................... 25
Wprowadzanie znaków.................................................... 26
Przywracanie ustawień fabrycznych................................ 27
Kopie zapasowe danych.................................................. 28
1 Brzmienia
— Gra na klawiaturze —
29
Gra z użyciem brzmień wstępnie zdefiniowanych ........... 29
Transponowanie stroju instrumentu ................................ 34
Korzystanie z kółek .......................................................... 34
Stosowanie efektów brzmień........................................... 35
Tworzenie własnych brzmień organowych
(Organ Flutes Voices)....................................................... 37
2 Style
— Rytm i akompaniament —
39
Odtwarzanie stylu z automatycznym akompaniamentem.... 39
Operowanie odtwarzaniem stylów................................... 42
Przywoływanie ustawień panelu związanych
ze stylem (repertuarem) ................................................... 44
Dostosowywanie ustawień panelu do wybranego
stylu akompaniamentu (One Touch Setting).................... 45
Wyciszanie partii stylów i zmiana brzmień ...................... 47
Równoważenie poziomu głośności stylu
akompaniamentu i klawiatury .......................................... 48
3 Utwory
— Gra, ćwiczenie i nagrywanie utworów —
49
Odtwarzanie utworów ...................................................... 49
Wyświetlanie zapisu nutowego........................................ 52
Wyświetlanie słów (tekstu) ............................................... 53
Włączanie i wyłączanie kanałów utworu .......................... 54
Ćwiczenie partii prawej ręki (funkcja prowadzenia) ......... 54
Wielokrotne odtwarzanie ................................................. 55
Nagrywanie własnego wykonania (Szybkie nagrywanie) .... 56
Zapisywanie plików.......................................................... 58
Zarządzanie plikami ......................................................... 59
Korzystanie z sekwencji Multi Pad
Funkcja Synchro Start ..................................................... 64
Funkcja Chord Match (Dopasowanie akordów)............... 64
5 Funkcja Music Finder
— Przywoływanie idealnego ustawienia
dla każdego utworu —
65
Wybieranie żądanego utworu spośród ustawień panelu .... 67
Wyszukiwanie ustawień panelu ....................................... 67
Rejestrowanie danych utworu/audio (SONG/AUDIO) ...... 68
6 Pamięć registracyjna
— Zapisywanie i przywoływanie konfiguracji — 71
Rejestrowanie ustawień panelu ....................................... 71
Zapisywanie pamięci registracyjnej jako pliku banku ...... 72
Sprawdzanie informacji o pamięci registracyjnej............. 74
7 Audio USB
— Odtwarzanie i nagrywanie plików audio —
75
Odtwarzanie plików audio................................................ 75
Nagrywanie wykonania użytkownika jako dźwięku ......... 77
8 Konsola miksowania
— Regulacja poziomu głośności i barwy dźwięku — 79
Procedura podstawowa................................................... 79
Zmiana brzmień i regulacja panoramy/głośności
każdej partii...................................................................... 81
Stosowanie efektów do każdej partii ............................... 83
9 Bezpośrednie połączenie z Internetem
— Podłączanie PSR-S910/S710 bezpośrednio
do Internetu —
84
Dostęp do funkcji Internet Direct Connection.................. 84
Podłączanie instrumentu do Internetu ............................. 84
Funkcje dostępne w specjalnej witrynie internetowej...... 86
10 Połączenia
— Podłączenie instrumentu
do innych urządzeń —
88
Podłączanie urządzeń audio ............................................ 88
Podłączanie zewnętrznego odbiornika TV ..................... 89
Podłączanie mikrofonu lub gitary ................................... 90
Podłączanie przełącznika nożnego/kontrolera nożnego .... 93
Podłączanie urządzenia pamięci USB ............................. 94
Podłączanie do Internetu ................................................. 95
Podłączanie do komputera .............................................. 96
Podłączanie urządzeń zewnętrznych MIDI ...................... 97
Utility (Narzędzia)
— Edycja ustawień globalnych —
98
Procedura podstawowa................................................... 98
Rozwiązywanie problemów
99
Tabela przycisków dostępnych na panelu
102
Dane techniczne
104
Indeks
106
4 Sekwencje Multi Pad
— Dodawanie fraz muzycznych
do własnego wykonania —
63
Odtwarzanie sekwencji Multi Pad.................................... 63
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
11
Spis treści
Witamy w świecie Digital Workstation!
Elementy sterujące na panelu
Elementy sterujące na panelu
%
(PSR-S710)
^
9
8
2
3
4
1
&
!
)
5
@
#
$
*
(
º
¡
™
£
6
7
1 Pokrętło [MASTER VOLUME] ........................... Str. 15
Regulacja ogólnego poziomu głośności.
2 Przełącznik [STANDBY/ON].............................. Str. 14
Służy do włączania (
) i wyłączania (
) instrumentu.
3 Przycisk [DEMO] ............................................... Str. 18
Odtwarzanie utworów demonstracyjnych.
4 Przycisk [MIC SETTING/VOCAL HARMONY]
) Przycisk [FADE IN/OUT].................................... Str. 44
Kontrola wzmacniania głośności/wyciszania odtwarzania
stylu/utworu.
! Przyciski STYLE CONTROL.............................. Str. 42
Sterowanie odtwarzaniem stylu.
@ Przyciski TRANSPOSE....................................... Str. 34
Służą do transponowania stroju w krokach półtonowych.
(PSR-S910) ......................................................... Str. 91
Dodawanie wybranych efektów do sygnału mikrofonowego.
# Przycisk [METRONOME] .................................. Str. 56
5 Kółko [PITCH BEND] ......................................... Str. 34
$ Przyciski [TAP TEMPO]/TEMPO ....................... Str. 43
Zmiana stroju odtwarzanego na instrumencie dźwięku
w górę lub w dół.
6 Kółko [MODULATION]....................................... Str. 35
Zastosowanie efektu vibrato.
7 Gniazdo [PHONES]............................................ Str. 16
Służy do podłączania słuchawek.
8 Przyciski SONG ................................................. Str. 49
Służy do wyboru utworu oraz sterowania jego odtwarzaniem.
9 Przyciski wyboru kategorii STYLE................... Str. 39
Wybór stylu.
12
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
Włącza lub wyłącza dźwięk metronomu.
Sterowanie tempem odtwarzania stylu, utworu oraz
metronomu.
% Pokrętło [LCD CONTRAST] (PSR-S710)............. Str. 17
Regulacja kontrastu wyświetlacza LCD.
^ Wyświetlacz LCD wraz z elementami
sterującymi......................................................... Str. 19
& Przycisk [BALANCE] ......................................... Str. 48
Regulacja natężenia dźwięku między partiami.
* Przycisk [MIXING CONSOLE]........................... Str. 79
Sterowanie ustawieniami partii klawiatury, stylu i utworu.
•
§
∞
¶
¢
Elementy sterujące na panelu
¤
ª
‚
⁄
Wskazuje instrumenty perkusyjne przypisane
do każdego klawisza, gdy jest wybrany standardowy
zestaw perkusyjny.
( Przycisk [CHANNEL ON/OFF] ....................Str. 47, 54
Włączanie lub wyłączanie stylu/utworu.
º Przycisk [FUNCTION]
(Zobacz podręcznik Reference Manual w witrynie
internetowej).
Umożliwia wprowadzenie zaawansowanych ustawień oraz
tworzenie oryginalnych stylów, utworów i sekwencji Multi Pad.
¡ Przycisk [USB] .............................................Str. 25, 75
Służy do ładowania danych z urządzenia pamięci USB
i umożliwia nagrywanie w formacie audio wykonania
na urządzeniu pamięci USB.
™ Przycisk [INTERNET].........................................Str. 84
Dostęp do witryny internetowej.
£ Przyciski REGISTRATION MEMORY ................Str. 71
Rejestrowanie i przywoływanie ustawień panelu.
¢ Przyciski MULTI PAD CONTROL ......................Str. 63
Służą do wyboru i odtwarzania rytmicznych
lub melodycznych sekwencji Multi Pad.
∞ Przycisk [MUSIC FINDER] ................................Str. 65
§ Przyciski PART SELECT ....................................Str. 32
Służą do wyboru partii klawiatury.
¶ Przyciski PART ON/OFF ....................................Str. 32
Włączanie lub wyłączanie partii klawiatury.
• Przyciski wyboru kategorii VOICE....................Str. 29
Wybór brzmienia.
ª Przyciski ONE TOUCH SETTING.......................Str. 45
Przywoływanie ustawień panelu odpowiednich
dla wybranego stylu.
‚ Przyciski VOICE CONTROL...............................Str. 35
Stosowanie niektórych efektów do gry na instrumencie.
⁄ Przyciski UPPER OCTAVE.................................Str. 34
Przesuwanie stroju instrumentu w krokach co oktawę.
¤ Złącze [DC IN] ....................................................Str. 14
Służy do podłączenia dołączonego zasilacza sieciowego.
Szczegółowe informacje dotyczące gniazd i złączy
umieszczonych na panelu tylnym znajdują się
na stronach 88–97.
Umożliwia wyszukanie właściwych ustawień panelu
lub żądanego utworu.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
13
Rozpoczęcie pracy
Włączanie zasilania
Rozpoczęcie pracy
Zasilanie
1
Upewnij się, że przełącznik [STANDBY/ON] jest ustawiony
w pozycji STANDBY (wyłączone).
2
Podłącz jeden koniec przewodu zasilania prądem zmiennym
do zasilacza.
3
Podłącz wtyczkę prądu stałego zasilacza do złącza [DC IN]
znajdującego się na panelu tylnym instrumentu.
OSTRZEŻENIE
Należy używać tylko wskazanego
zasilacza (str. 105).
Stosowanie niezgodnego
zasilacza może spowodować
nieodwracalne uszkodzenie
instrumentu PSR-S910/S710,
a nawet doprowadzić do
poważnego porażenia prądem
elektrycznym! GDY INSTRUMENT
PSR-S910/S710 JEST
NIEUŻYWANY, NALEŻY
ODŁĄCZYĆ ZASILACZ
OD GNIAZDA ZASILANIA.
PRZESTROGA
Nigdy nie wolno wyłączać
zasilania (np. odłączać zasilacza)
podczas operacji nagrywania
za pomocą instrumentu
PSR-S910/S710! Może to
spowodować utratę danych.
PRZESTROGA
4
Podłącz drugi koniec przewodu (zwykła wtyczka prądu
zmiennego) do najbliższego gniazdka elektrycznego.
Nawet jeśli włącznik zasilania
jest w położeniu STANDBY, prąd
o minimalnym natężeniu nadal
płynie do instrumentu. Jeśli
nie używa się instrumentu przez
dłuższy czas, przewód zasilający
należy odłączyć od sieci.
Włączanie zasilania
PRZESTROGA
Przed włączeniem lub wyłączeniem instrumentu należy najpierw zmniejszyć
głośność podłączonego sprzętu audio.
1
Naciśnij przełącznik [STANDBY/ON].
Na wyświetlaczu pojawi się okno główne.
1
Aby uniknąć prawdopodobnego
uszkodzenia głośników lub
innego podłączonego sprzętu
elektronicznego, zawsze należy
włączyć zasilanie instrumentu
PSR-S910/S710 przed włączeniem
zasilania wzmacnianych
głośników lub miksera oraz
wzmacniacza. Podobnie zawsze
po wyłączeniu zasilania
wzmacnianych głośników lub
miksera oraz wzmacniacza należy
wyłączyć zasilanie instrumentu
PSR-S910/S710.
UWAGA
Należy usunąć przezroczystą folię
nałożoną na wyświetlacz przed
wysyłką instrumentu z fabryki.
14
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
Ustawianie głośności.
Użyj pokrętła [MASTER VOLUME] do ustawienia odpowiedniego poziomu
głośności.
Rozpoczęcie pracy
2
Otwory wentylacyjne
PRZESTROGA
Ten instrument jest wyposażony w specjalne otwory wentylacyjne znajdujące się na panelu górnym
(zobacz poniżej) i panelu tylnym. W pobliżu otworów wentylacyjnych nie można umieszczać żadnych
obiektów, aby nie utrudniać właściwego chłodzenia wewnętrznych elementów instrumentu,
gdyż mogłoby to spowodować jego przegrzanie.
Otwory wentylacyjne
Otwory wentylacyjne
Mocowanie pulpitu pod nuty
Instrument PSR-S910/S710 jest wyposażony w pulpit pod nuty, który można
dołączyć do instrumentu, wkładając go w szczelinę w tylnej części panelu sterowania.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
15
Korzystanie ze słuchawek
Podłącz parę słuchawek do gniazda [PHONES]. Wewnętrzny system głośników stereo
jest automatycznie wyłączany po podłączeniu słuchawek do gniazda [PHONES].
PRZESTROGA
Nie należy przez dłuższy czas
korzystać ze słuchawek przy
wysokim poziomie głośności.
Może to doprowadzić
do utraty słuchu.
Rozpoczęcie pracy
Standardowa wtyczka słuchawek
Zmiana ustawień języka na wyświetlaczu
Ta funkcja pozwala wybrać język komunikatów, nazw plików oraz innych oznaczeń
wyświetlanych na ekranie.
1
Otwórz okno operacyjne.
[FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [E][F] OWNER
UWAGA
1
2
2
16
Użyj przycisków [4 ▲▼]/[5 ▲▼] do wyboru żądanego języka.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
W całym podręczniku strzałki
używane w instrukcjach oznaczają
przywołanie okien i funkcji.
Regulacja kontrastu obrazu wyświetlacza
UWAGA
Kolorowy wyświetlacz instrumentu
PSR-S910 jest bardzo dobrze
widoczny i nie jest konieczna
regulacja kontrastu.
Rozpoczęcie pracy
Można regulować kontrast obrazu wyświetlacza za pomocą pokrętła
[LCD CONTRAST] (Kontrast wyświetlacza), znajdującego się po lewej
stronie wyświetlacza.
Wprowadzanie nazwy użytkownika w oknie
początkowym
Nazwa użytkownika może się pojawiać w oknie początkowym (widocznym
po włączeniu instrumentu).
1
Otwórz okno operacyjne.
[FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [E][F] OWNER
2
Naciśnij przycisk [I] (OWNER NAME) (Nazwa użytkownika),
aby otworzyć okno Owner Name.
Aby się dowiedzieć, jak wpisywać znaki, zobacz str. 26.
UWAGA
(PSR-S910) Jeśli trzeba,
można także zmienić rysunek
tła okna głównego, naciskając
przycisk [J] (MAIN PICTURE)
(Rysunek główny) w kroku 2.
2
Wyświetlanie numeru wersji
Aby sprawdzić numer wersji instrumentu, naciśnij przycisk [7 ▲▼]/[8 ▲▼]
(VERSION) (Wersja) w oknie przedstawionym w kroku 2. powyżej.
Naciśnij przycisk [EXIT] lub [8 ▲▼], aby powrócić do pierwotnego okna.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
17
Odtwarzanie sekwencji demonstracyjnych
Sekwencje demonstracyjne prezentują dźwięk instrumentu oraz stanowią
pomocne i łatwe do zrozumienia przedstawienie jego możliwości i funkcji.
1
Naciśnij przycisk [DEMO], aby rozpocząć sekwencje
demonstracyjne.
Rozpoczęcie pracy
Przegląd demonstracji jest odtwarzany w sposób ciągły, przywołując po kolei
różne okna.
2
Naciskaj przyciski [7 ▲▼]/[8 ▲▼] (SKIP OVERVIEW) (Pomiń
przegląd) w oknie Demo, aby przywołać żądane menu Demo.
UWAGA
Menu demonstracji zależy
od instrumentu.
3
2
3
Naciśnij jeden z przycisków [A]–[E], aby wybrać żądaną
sekwencję demonstracyjną.
Naciśnięcie przycisku [J] powoduje powrót do okna kroku 2.
U dołu okna znajdują się menu podrzędne. Naciśnij jeden z przycisków
[1 ▲▼]–[8 ▲▼] odpowiadający menu podrzędnemu.
4
18
Naciśnij przycisk [EXIT] kilka razy, aby opuścić menu sekwencji
demonstracyjnych.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
UWAGA
Aby wrócić do wyższego poziomu
menu, naciśnij przycisk [EXIT].
Sterowanie za pośrednictwem wyświetlacza
Wyświetlacz LCD umożliwia zapoznanie się z wszystkimi bieżącymi ustawieniami
za jednym rzutem oka. Wyświetlane menu można wybrać lub zmienić za pomocą
elementów sterujących wokół wyświetlacza LCD.
Przyciski
TAB [E][F]
(str. 20)
Przyciski
[A]–[E]
(zobacz
poniżej)
Przycisk
[DIRECT
ACCESS]
(str. 22)
Przyciski [1 ▲▼]–[8 ▲▼]
(str. 20)
Przycisk
[EXIT]
(str. 22)
Rozpoczęcie pracy
Przyciski [F]–[J]
(zobacz poniżej)
Pokrętło
[DATA ENTRY]
oraz przycisk
[ENTER] (str. 21)
Przyciski [A]–[J]
Przyciski [A]–[J] są wykorzystywane do wybierania odpowiednich menu.
• Przykład 1
W oknie wyboru plików (str. 25)
przyciski [A]–[J] mogą służyć do
wybierania odpowiednich plików.
• Przykład 2
Przyciski [A] i [B] służą do przesuwania
kursora w górę lub w dół.
Przyciski [H] i [I] służą do wyboru
odpowiedniego parametru.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
19
Przyciski TAB [E][F]
Te przyciski służą głównie do zmiany stron w oknach, które mają u góry „zakładki”.
Rozpoczęcie pracy
Przyciski [1 ▲▼]–[8 ▲▼]
Przyciski [1 ▲▼]–[8 ▲▼] służą do wprowadzania lub regulacji ustawień
(odpowiednio w górę lub w dół) funkcji pokazanych bezpośrednio nad nimi.
Jeśli menu pojawia się w tej części
okna, użyj przycisków [1 ▲]–[8 ▲].
Jeśli pojawia się lista menu, użyj przycisku
[1 ▲▼]–[8 ▲▼] do wyboru żądanego elementu.
Jeśli menu pojawia się w tej części
okna, użyj przycisków [1 ▼]–[8 ▼].
20
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
Jeśli parametr pojawia się w postaci suwaka
(lub pokrętła), użyj przycisku [1 ▲▼]–[8 ▲▼]
do ustawienia wartości.
Pokrętło [DATA ENTRY] i przycisk [ENTER]
W zależności od aktualnie wybranego okna pokrętło [DATA ENTRY] może
być wykorzystane na dwa sposoby.
Rozpoczęcie pracy
• Wybieranie plików (brzmień, stylów, utworów itp.)
W czasie, gdy otwarte jest jedno z okien wyboru plików (str. 25), pokrętło
[DATA ENTRY] wraz z przyciskiem [ENTER] służą do wybierania plików
(brzmień, stylów, utworów itp.).
Pokręć pokrętłem [DATA ENTRY],
aby przesunąć kursor.
Naciśnij przycisk [ENTER],
aby wybrać zaznaczony plik.
• Regulowanie wartości parametrów
Można wygodnie używać pokrętła [DATA ENTRY] w połączeniu z przyciskami
[1 ▲▼]–[8 ▲▼] do regulacji parametrów pokazywanych w oknie.
Aby edytować wartość wybranego
parametru, użyj pokrętła [DATA ENTRY].
Wybierz żądany parametr za pomocą
odpowiedniego przycisku [1 ▲▼]–[8 ▲▼].
Ta wygodna technika działa również w przypadku okien dialogowych, takich jak
Tempo czy Transpose. Wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk (np. TEMPO [+]),
następnie wykonać obrót pokrętłem [DATA ENTRY] i zamknąć okno, naciskając
przycisk [ENTER].
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
21
Przycisk [EXIT]
Naciśnięcie przycisku [EXIT] powoduje powrót do wcześniej
wskazanego okna.
Kilkakrotne naciśnięcie przycisku [EXIT] powoduje powrót
do okna głównego (str. 23).
Rozpoczęcie pracy
Komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu
Od czasu do czasu na ekranie wyświetlacza mogą się pojawiać komunikaty
(okna dialogowe z informacjami lub prośbą o potwierdzenie), które mają ułatwić
pracę z instrumentem. Gdy pojawi się taki komunikat, naciśnij odpowiedni przycisk.
Szybki dostęp do okien — funkcja Direct Access
Dzięki wygodnej funkcji Direct Access można bardzo szybko wywoływać dowolne
okna za pomocą jednego przycisku.
1
Naciśnij przycisk [DIRECT ACCESS].
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat informujący, który przycisk powinien
zostać teraz użyty.
2
Naciśnij przycisk (lub porusz kółko albo podłączony pedał)
odpowiadający żądanemu oknu ustawień, aby bezpośrednio
wywołać to okno.
Na przykład naciśnięcie przycisku [GUIDE] przywołuje okno, w którym można
ustawić tryb prowadzenia.
Lista okien, które mogą być wywołane za pomocą funkcji Direct Access,
znajduje się w broszurze Data List. Broszura Data List jest dostępna w witrynie
firmy Yamaha. (Zobacz str. 10).
22
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
Konfiguracja okna głównego
Okno pojawiające się po włączeniu zasilania jest oknem głównym. W oknie
głównym są wyświetlane bieżące ustawienia podstawowych parametrów, takich jak
wybrane brzmienie lub styl akompaniamentu. Umożliwia to szybkie sprawdzenie
konfiguracji instrumentu. Okno główne to okno najczęściej wyświetlane w trakcie
gry na instrumencie.
UWAGA
@
1
#
Rozpoczęcie pracy
!
Oto wygodny sposób powrotu
do okna głównego z każdego
innego okna: naciśnij przycisk
[DIRECT ACCESS], a następnie
przycisk [EXIT].
7
2
3
4
5
6
8
9
)
1 Nazwa i charakterystyka utworu
W tej części jest wyświetlana nazwa wybranego utworu, metrum i tempo.
Naciśnięcie przycisku [A] powoduje wywołanie okna wyboru utworu (str. 49).
2 BAR/BEAT/TEMPO (Takt/Uderzenie/Tempo)
Wyświetla aktualne położenie (takt/uderzenie/tempo) podczas odtwarzania
stylu lub utworu.
3 Nazwa bieżącego akordu
Gdy przycisk [ACMP] (Akompaniament) jest włączony, w oknie są wyświetlane
akordy grane w strefie akordów klawiatury. Podczas gry utworu zawierającego
akordy będzie wyświetlana nazwa bieżącego akordu.
4 Transpose (Transpozycja)
W tej części są wyświetlane wartości transpozycji w krokach co pół tonu (str. 34).
5 Upper Octave (Górna oktawa)
Tutaj jest wyświetlana wartość oktawy przesunięcia stroju (str. 34).
6 Nazwa i charakterystyka stylu
W tej części jest wyświetlana nazwa wybranego stylu akompaniamentu,
metrum i tempo. Naciśnięcie przycisku [E] powoduje wywołanie okna
wyboru stylu (str. 39).
7 Nazwa brzmienia
Tutaj są wyświetlane nazwy aktualnie wybranych brzmień partii RIGHT 1,
RIGHT 2 i LEFT (str. 32). Naciśnięcie jednego z przycisków [F]–[H] powoduje
wywołanie okna wyboru brzmienia dla każdej partii.
8 Nazwa banku sekwencji Multi Pad
Tutaj są wyświetlane nazwy wybranych banków sekwencji Multi Pad.
Naciśnięcie przycisku [I] powoduje wywołanie okna wyboru banku sekwencji
Multi Pad (str. 63).
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
23
9 Nazwa banku pamięci registracyjnej
W tej części jest wyświetlana nazwa wybranego banku pamięci registracyjnej
i jej numer. Naciśnięcie przycisku [J] powoduje otwarcie okna wyboru banku
pamięci registracyjnej (str. 72).
) Regulacja poziomów głośności
W tej części jest wyświetlana regulacja poziomu głośności różnych partii.
Dostosuj regulację poziomów głośności partii za pomocą przycisków
[1 ▲▼]–[7 ▲▼].
UWAGA
Jeśli nie jest wyświetlane okno
regulacji poziomów głośności,
naciśnij przycisk [EXIT], aby
je wyświetlić.
! Informacje o audio z USB
Rozpoczęcie pracy
Wyświetla informacje o wybranym pliku audio (nazwa pliku, czas itp.).
Podczas nagrywania pojawia się wskazanie „REC”.
@ Registration Sequence (Sekwencja registracyjna)
Pojawia się, gdy jest włączona funkcja nagrywania Registration Sequence
(str. 74).
# Split Point (Punkt podziału)
Tutaj są wyświetlane położenia punktu podziału (str. 32).
24
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
UWAGA
Szczegółowe informacje dotyczące
sekwencji registracyjnej znajdują się
w podręczniku Reference Manual
w witrynie internetowej.
Konfiguracja okna wyboru plików
Okno wyboru plików służy do wybierania brzmienia, stylów i innych danych.
Okno wyboru plików pojawia się, gdy zostanie naciśnięty jeden z przycisków
wyboru kategorii VOICE lub STYLE, SONG [SELECT] itp.
REGIST BANK
— przycisk wyboru
MULTI PAD CONTROL
[SELECT] — przycisk
Rozpoczęcie pracy
SONG
— przycisk
wyboru
Przycisk wyboru
kategorii STYLE
Przycisk wyboru
kategorii VOICE
1
2
3
1 Miejsce przechowywania danych (dysk)
PRESET
Miejsce przechowywania fabrycznie zaprogramowanych (wstępnie
zdefiniowanych) danych.
USER
Miejsce zapisywania nagranych lub edytowanych danych.
USB
Miejsce, gdzie są zapisywane dane urządzenia pamięci USB (pamięć
flash USB, dyskietka itp.). Pojawia się tylko wtedy, gdy urządzenie
pamięci USB jest podłączone do złącza [USB TO DEVICE] (str. 94).
UWAGA
W niniejszym podręczniku każde
urządzenie pamięci USB, takie jak
pamięć flash USB, dyskietka itp.,
będzie określane jako „urządzenie
pamięci USB”.
2 Dane, które można wybierać (pliki)
W oknie pokazywane są pliki, które można wybrać. Jeśli plików jest więcej
niż 10, pod plikami są wyświetlane numery stron (P1, P2…). Naciśnięcie
odpowiedniego przycisku powoduje zmianę strony okna. Jeśli za wybraną
stroną są następne, pojawi się przycisk „Next” (Następna), natomiast
w przypadku poprzedniej strony pojawi się przycisk „Prev.” (Poprzednia).
3 Menu operacji na plikach/folderach
UWAGA
Zarówno dane fabrycznie
zaprogramowane, jak i dane
użytkownika są zapisywane jako pliki.
UWAGA
Z tego menu można zapisywać pliki danych i zarządzać nimi (kopiować,
przenosić, usuwać itp.). Szczegółowe informacje można znaleźć na str. 58–61.
Okno wyboru plików dla wybranego
pliku można otworzyć za pomocą
przycisku [USB].
[USB] → [A] SONG/[B] STYLE/[C]
REGIST/[F] VOICE/[G] MULTI PAD.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
25
Zamykanie bieżącego folderu i otwieranie jego folderu
wyższego poziomu
W oknie PRESET w folderze znajduje się kilka plików. Można także
porządkować swoje dane w oknie USER/USB, tworząc kilka nowych
folderów (str. 59).
Aby zamknąć bieżący folder i otworzyć jego folder wyższego poziomu,
naciśnij przycisk [8 ▲] (UP).
Rozpoczęcie pracy
Przykładowe okno wyboru brzmień w folderze PRESET
Pliki PRESET Voice (Brzmienia wstępnie zdefiniowane) są pogrupowane
w odpowiednich folderach.
W tym przypadku jest widoczny folder
wyższego poziomu. Wyświetlone
foldery zawierają odpowiednio
pogrupowane brzmienia.
W tym oknie są wyświetlane pliki brzmień
znajdujące się w danym folderze.
Wprowadzanie znaków
W poniższych instrukcjach opisano, jak wpisywać znaki podczas nazywania plików
lub folderów, wprowadzania słów kluczowych itp. Znaki należy wprowadzać
w oknie pokazanym poniżej.
2
1
26
4
3
Każde naciśnięcie przycisku
powoduje wybranie następnego
znaku z grupy.
UWAGA
1
Zmień typ znaków, naciskając przycisk [1 ▲].
• CASE
wielkie litery, cyfry i znaki
• case
małe litery, cyfry i znaki
2
Przenieś kursor w dowolne miejsce za pomocą pokrętła
[DATA ENTRY].
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
Podczas wprowadzania tekstów
piosenek w funkcji Song Creator
(Tworzenie utworów) można także
wprowadzać znaki japońskie
(typu kana i kanji).
4
Naciskaj przyciski [2 ▲▼]–[6 ▲▼] i [7 ▲] przypisane do znaków,
które chcesz wpisać.
Aby wprowadzić wybrany znak, przesuń kursor lub naciśnij przycisk następnej
litery do wprowadzenia. Można również poczekać chwilę, a znaki zostaną
wprowadzone automatycznie.
Szczegółowe informacje na temat wprowadzania znaków można znaleźć
poniżej w części „Inne operacje wprowadzania znaków”.
Naciśnij przycisk [8 ▲] (OK), aby zatwierdzić i przypisać nazwę
pliku oraz powrócić do poprzedniego okna.
UWAGA
Nazwa pliku może zawierać
maksymalnie 41 znaków,
a nazwa folderu 50 znaków.
UWAGA
Podczas wprowadzania hasła
w witrynie internetowej lub klucza
WEP połączenia bezprzewodowej
sieci LAN ze względów
bezpieczeństwa znaki są
przekształcane na gwiazdki (*).
UWAGA
Aby anulować wprowadzenie znaku,
naciśnij przycisk [8 ▼] (CANCEL).
Inne operacje wprowadzania znaków
• Usuwanie znaków
Za pomocą pokrętła [DATA ENTRY] przenieś kursor w miejsce znaku, który
ma zostać usunięty, a następnie naciśnij przycisk [7 ▼] (DELETE). Aby usunąć
wszystkie znaki w danym wierszu, naciśnij i przytrzymaj przycisk [7 ▼] (DELETE).
• Wprowadzanie znaków specjalnych i odstępów
1. Naciśnij przycisk [6 ▼] (SYMBOL), aby wywołać listę znaków specjalnych.
2. Za pomocą pokrętła [DATA ENTRY] wybierz żądany znak specjalny lub odstęp
i naciśnij przycisk [8 ▲] (OK).
• Wybieranie niestandardowych ikon plików (wyświetlanych po lewej
stronie nazwy pliku).
1. Naciśnij przycisk [1 ▼] (ICON), aby otworzyć okno ICON SELECT (Wybór ikon).
2. Wybierz ikonę za pomocą przycisków [A]–[J], [3 ▲▼]–[5 ▲▼] lub pokrętła
[DATA ENTRY]. Okno ICON składa się z kilku stron. Naciskaj przyciski
TAB [E][F], aby wybierać różne strony.
3. Naciśnij przycisk [8 ▲] (OK), aby zastosować wybraną ikonę.
UWAGA
Aby anulować operację, naciśnij
przycisk [8 ▼] (CANCEL).
Przywracanie ustawień fabrycznych
Przytrzymując wciśnięty klawisz C6 (pierwszy klawisz na klawiaturze z prawej strony),
naciśnij przycisk [STANDBY/ON], aby włączyć zasilanie. Powoduje to przywrócenie
wszystkich (poza ustawieniami internetowymi itp.) domyślnych ustawień fabrycznych.
UWAGA
Jeśli chcesz zainicjować tylko
ustawienie pamięci registracyjnej
(str. 71), włącz przycisk [STANDBY/
ON], trzymając wciśnięty klawisz B5.
C6
UWAGA
Można także przywrócić wybranemu ustawieniu fabryczną wartość domyślną
lub zapisać/załadować własne ustawienia początkowe. Wywołaj okno operacyjne:
[FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [E][F] SYSTEM RESET. Szczegółowe
informacje można uzyskać w podręczniku Reference Manual w witrynie
internetowej.
Aby zainicjować ustawienia
internetowe, wywołaj okno
operacyjne: [INTERNET] →
[5 ▼] SETTING → [A] NETWORK
SETTINGS → [E] INITIALIZE
SET UP.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
27
Rozpoczęcie pracy
3
Kopie zapasowe danych
Ta procedura przywraca wszystkie dane zapisane na dysku USER (z wyjątkiem
utworów chronionych) oraz wszystkie ustawienia wraz z ustawieniami
bezpośredniego połączenia z Internetem.
W celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa danych firma Yamaha
zaleca kopiowanie lub zapisywanie istotnych danych na urządzeniu pamięci USB.
Kopie zapasowe mogą się okazać potrzebne w razie uszkodzenia wewnętrznej
pamięci instrumentu.
Rozpoczęcie pracy
1
2
Włóż/podłącz urządzenie pamięci USB (urządzenie docelowe).
UWAGA
Przed użyciem urządzenia pamięci
USB należy przeczytać instrukcję
„Podłączanie urządzenia pamięci
USB” na str. 94.
UWAGA
Tworzenie kopii zapasowej/
przywrócenie danych może zająć
kilka minut.
PRZESTROGA
Przed przystąpieniem do
przywracania należy przenieść
utwory chronione zapisane
w oknie USER. Jeśli utwory
te nie zostaną przeniesione,
dane zostaną usunięte
podczas tej operacji.
Otwórz okno operacyjne.
[FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [E][F] OWNER
2
3
UWAGA
Aby zapisać niezależnie utwór, styl,
sekwencję Multi Pad, bank pamięci
registracyjnej oraz brzmienie,
wykonaj operację kopiowania
i wklejania w oknie wyboru
plików (str. 60).
UWAGA
3
28
Naciśnij przycisk [D] (BACKUP) (Kopia zapasowa), aby zapisać
dane na urządzeniu pamięci USB.
Aby przywrócić dane, naciśnij przycisk [E] (RESTORE) (Przywróć)
w tym oknie. Gdy operacja zakończy się, instrument zostanie automatycznie
uruchomiony ponownie.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
Aby zapisać nagranie bazy
Music Finder, efekt, szablon MIDI
i plik systemowy, wywołaj okno
operacyjne: [FUNCTION] →
[J] UTILITY → TAB [E][F]
SYSTEM RESET.
Dodatkowe informacje znajdują się
w podręczniku Reference Manual
w witrynie internetowej.
Brzmienia
— Gra na klawiaturze —
Instrument oferuje szeroką gamę niezwykle realistycznych
brzmień, w tym brzmienia fortepianu, gitary, instrumentów
strunowych, blaszanych oraz dętych i innych.
Brzmienia — Gra na klawiaturze —
1
Gra z użyciem brzmień wstępnie zdefiniowanych
Wybór i gra z użyciem partii RIGHT 1
1
2
Naciśnij przycisk PART SELECT [RIGHT 1].
Upewnij się, że przycisk PART ON/OFF [RIGHT 1] również jest włączony.
Jeśli będzie wyłączony, partia odgrywana prawą ręką nie będzie słyszana.
UWAGA
Aby uzyskać informacje o partii
brzmienia, zobacz str. 32.
Naciśnij jeden z przycisków wyboru kategorii VOICE,
aby wybrać kategorię brzmienia i otworzyć okno
wyboru brzmienia.
Wstępnie zdefiniowane brzmienia instrumentów są pogrupowane
w odpowiednich folderach. Przyciski brzmień znajdujące się na panelu
w sekcji VOICE są przypisane odpowiednim kategoriom wstępnie
zdefiniowanych brzmień. Na przykład przycisk [STRINGS] powoduje
wyświetlenie różnych brzmień smyczkowych.
UWAGA
Więcej informacji na temat wyboru
kategorii VOICE znajduje się
na str. 33.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
29
3
UWAGA
Naciśnij jeden z przycisków [A]–[J], aby wybrać żądane
brzmienie.
Aby wywołać inne strony okna, naciśnij jeden z przycisków [1 ▲]–[5 ▲]
lub ponownie ten sam przycisk VOICE.
Rodzaj brzmienia oraz jego cechy
są wyświetlane nad nazwami
brzmień wstępnie zdefiniowanych
(Preset Voice). Szczegółowe
charakterystyki można znaleźć
na str. 33 i w podręczniku
Reference Manual.
UWAGA
3
1
Brzmienia — Gra na klawiaturze —
Odsłuchiwanie fraz demonstracyjnych każdego brzmienia
Naciśnij przycisk [8 ▼] (DEMO), aby uruchomić utwór demonstracyjny
wybranego brzmienia. Aby zatrzymać utwór demonstracyjny, ponownie
naciśnij przycisk [8 ▼].
4
Zagraj na instrumencie.
Łatwe włączanie ulubionych brzmień
Instrument jest wyposażony w mnóstwo wysokiej klasy brzmień,
obejmujących praktycznie całe spektrum współczesnego instrumentarium
dla każdego gatunku muzycznego. Taka mnogość brzmień może jednak być
dla użytkownika przytłaczająca. Za pomocą przycisku [USER] można łatwo
przywołać ulubione brzmienie.
1. Skopiuj swoje ulubione brzmienie z pamięci danych wstępnie
zdefiniowanych do pamięci danych użytkownika. Szczegóły dotyczące
kopiowania można znaleźć na str. 60.
2. Naciśnij przycisk [USER], aby otworzyć pamięć User okna wyboru
brzmienia, a następnie wybierz żądane brzmienie za pomocą
przycisków [A]–[J].
Gra z użyciem dwóch brzmień jednocześnie
30
1
Upewnij się, że przycisk PART ON/OFF [RIGHT 1] jest włączony.
2
Naciśnij przycisk PART ON/OFF [RIGHT 2], aby go włączyć.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
(PSR-S910) Można wyświetlić
informacje o wybranym brzmieniu,
naciskając przycisk [7 ▲] (INFO).
(Niektóre brzmienia nie mają okna
z informacjami). Aby zamknąć
okno z informacjami, naciśnij
przycisk [EXIT].
3
Naciśnij jeden z przycisków kategorii VOICE, aby otworzyć
okno wyboru brzmienia w partii Right 2.
4
Naciśnij jeden z przycisków [A]–[J], aby wybrać żądane brzmienie.
5
Zagraj na instrumencie.
Brzmienie wybrane dla RIGHT1 (str. 29) i aktualnie wybrane brzmienie będą
słyszalne razem w układzie warstwowym.
UWAGA
Ustawienia można zapisać
w pamięci registracyjnej.
Zobacz str. 71.
Szybkie wybieranie brzmień dla partii Right 1 i Right 2
Można szybko wybrać brzmienia partii Right 1 i Right 2 za pomocą
przycisków wyboru kategorii brzmień. Naciśnij i przytrzymaj jeden
przycisk brzmienia, a następnie naciśnij drugi. Brzmienie pierwszego
przycisku zostanie automatycznie przypisane do partii Right 1, a brzmienie
drugiego — do partii Right 2.
Brzmienia — Gra na klawiaturze —
1
Gra z użyciem różnych brzmień lewą i prawą ręką
1
Upewnij się, że przyciski PART ON/OFF [RIGHT 1] i/lub
[RIGHT 2] są włączone.
2
Naciśnij przycisk PART ON/OFF [LEFT], aby go włączyć.
3
Naciśnij jeden z przycisków kategorii VOICE, aby otworzyć
okno wyboru brzmienia w partii Left.
4
Naciśnij jeden z przycisków [A]–[J], aby wybrać żądane brzmienie.
5
Zagraj na instrumencie.
Dźwięki grane lewą ręką będą miały jedno brzmienie (wybrane brzmienie partii
LEFT), a dźwięki grane prawą ręką — inne brzmienia (partii RIGHT 1 i 2).
Partia LEFT
UWAGA
Ustawienia można zapisać
w pamięci registracyjnej.
Zobacz str. 71.
Partia RIGHT 2
Partia RIGHT 1
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
31
Partie klawiatury
Brzmienia można przypisywać niezależnie każdej z trzech partii klawiatury:
Right 1, Right 2 i Left. Za pomocą przycisków PART ON/OFF można
te partie dowolnie łączyć, aby tworzyć bogate struktury dźwiękowe.
Dolna część
klawiatury
1
Górna część
klawiatury
Brzmienia — Gra na klawiaturze —
Punkt podziału (F#2)
Gdy partia LEFT jest wyłączona, brzmieniami partii RIGHT 1 i 2 można
grać na całej klawiaturze. Gdy partia LEFT jest włączona, klawisze poniżej
klawisza F#2 (punkt podziału) są ustawione do gry partii LEFT, a klawisze
powyżej punktu podziału do gry partii RIGHT 1 i 2.
Aby dowiedzieć się, która partia jest aktualnie wybrana, wystarczy
sprawdzić, który przycisk PART SELECT się świeci. W celu wybrania
żądanej partii klawiatury naciśnij odpowiadający jej przycisk.
Podtrzymanie brzmienia partii LEFT (funkcja Left Hold)
Funkcja umożliwia podtrzymanie brzmienia partii LEFT nawet
po zwolnieniu klawiszy. Brzmienia, które w naturalny sposób nie
wybrzmiewają (np. sekcja smyczków), są podtrzymywane w sposób ciągły,
podczas gdy inne, np. fortepianowe, wybrzmiewają w sposób wydłużony
(jakby został naciśnięty pedał podtrzymania dźwięku).
32
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
UWAGA
Aby zmienić ustawienie
punktu podziału: [FUNCTION] →
[C] STYLE SETTING/SPLIT POINT/
CHORD FINGERING →
E][F
F] SPLIT POINT.
TAB [E
Dodatkowe informacje znajdują się
w podręczniku Reference Manual
w witrynie internetowej.
Rodzaje brzmień
Brzmienia perkusyjne/bębny
Po wybraniu jednego z brzmień
odpowiadających temu przyciskowi
można grać na instrumencie
dźwiękami rozmaitych instrumentów
perkusyjnych lub zestawu SFX
(efekty dźwiękowe). Szczegółowa
lista zestawów perkusyjnych
znajduje się w zeszycie Data List
w witrynie internetowej.
Przycisk [USER] (str. 30)
Brzmienia piszczałek
organów (str. 37)
UWAGA
• Charakterystyka brzmień
Rodzaj brzmienia i jego definiująca charakterystyka są podawane nad nazwą
brzmienia —Live!, Cool!, Sweet! itp. Szczegółowe informacje znajdują się
w podręczniku Reference Manual.
W tej części opisano jedynie brzmienia MegaVoice oraz Super Articulation.
Trzeba pamiętać, że te brzmienia mają specjalne charakterystyki i wymagają
specjalnych technik wykonawczych, aby można było korzystać z ich ekspresji.
Brzmienia MegaVoice
Brzmienia MegaVoice są wyjątkowe ze względu na regulowanie czułości
na szybkość uderzania w klawisze. Każda zmiana szybkości i dynamiki gry
(mierzącej siłę gry) daje zupełnie inny dźwięk.
Na przykład gitarowe brzmienie MegaVoice zawiera próbki dźwięków
różnych technik gry. Aby uzyskać podobne efekty wykonawcze na
„klasycznym” instrumencie elektronicznym czy syntezatorze, trzeba
utworzyć wielowarstwową kombinację brzmień i równolegle korzystać
z wielu programów. Dzięki technologii brzmień MegaVoices realistyczna
partia gitary może być odtworzona przy użyciu zaledwie jednego brzmienia
i określonych wartości parametru szybkości i dynamiki.
Mając na względzie złożoność tego typu programów brzmieniowych
i konieczność niezwykle precyzyjnej kontroli prędkości i dynamiki gry,
łatwiej zrozumieć, dlaczego nie nadają się one do gry „na żywo”. Są jednak
niezwykle pomocne w programowaniu sekwencji MIDI, zwłaszcza gdy
chce się uniknąć stosowania kilku brzmień do partii jednego instrumentu.
Brzmienia MegaVoice i Super
Articulation są dostępne tylko
w przypadku tych modeli, które
mają zainstalowane te typy brzmień.
Utwory, style lub sekwencje Multi
Pad utworzone na instrumencie
z użyciem tych brzmień nie będą
poprawnie odtwarzane przez inne
instrumenty.
UWAGA
Brzmienia MegaVoice i Super
Articulation są różne, zależnie
od zakresu klawiatury, szybkości,
uderzenia itp. Z tego powodu,
jeśli jest stosowany efekt
HARMONY/ECHO, zmienia się
ustawienie transpozycji lub
parametrów Voice Set, mogą
pojawiać się nieoczekiwane
lub niepożądane dźwięki.
Brzmienia Super Articulation (S.Art!) (PSR-S910)
Brzmienia Super Articulation mają wiele z zalet brzmień MegaVoice, ale dają
więcej możliwości w zakresie gry i sterowania ekspresją w czasie rzeczywistym.
Na przykład w brzmieniu saksofonu, jeśli zagra się C, a następnie D na sposób
legato, będzie słyszalna płynna zmiana dźwięku, tak jakby saksofonista grał
na jednym oddechu. Podobnie w przypadku brzmienia gitary koncertowej
dźwięk D zabrzmi jak „młoteczkowy” bez szarpania struny.
Zależnie od sposobu gry można tworzyć inne efekty, takie jak tryl lub dźwięki
nosowe (w przypadku brzmienia trąbki) lub dźwięki palcowania (w przypadku
brzmienia gitary).
Szczegółowe informacje o tym, jak najlepiej używać każdego brzmienia
Super Articulation, można poznać, wywołując okno informacji — naciśnij
przycisk [7 ▲] (INFO) w oknie wyboru brzmienia.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
33
1
Brzmienia — Gra na klawiaturze —
Brzmienia wstępnie zdefiniowane
Transponowanie stroju instrumentu
Przyciski TRANSPOSE [-]/[+] transponują cały strój instrumentu (dźwięk
klawiatury, odtwarzanie stylów, odtwarzanie utworów itp.) w krokach co pół tonu.
Naciśnij równocześnie przyciski [+] i [-], aby natychmiast powrócić do domyślnego
ustawienia wartości transpozycji 0.
UWAGA
Funkcja transpozycji nie wpływa
na zestawy perkusyjne ani na
brzmienia zestawu SFX.
UWAGA
Ustawienia transpozycji można
też zmieniać w oknie MIXING
CONSOLE (Konsola miksowania):
E][F
F]
[MIXING CONSOLE]→ TAB [E
TUNE → [1 ▲▼]–[3 ▲▼]
TRANSPOSE.
1
Brzmienia — Gra na klawiaturze —
Przyciski UPPER OCTAVE [-]/[+] umożliwiają przesunięcie stroju partii RIGHT 1
i 2 w górę lub w dół o jedną oktawę. Naciśnij jednocześnie przyciski [+] i [-],
aby natychmiast ustawić wartość domyślną oktawy na 0.
Domyślne ustawienie stroju
Domyślnie referencyjny strój całego instrumentu jest ustawiony
na 440,0 Hz i skalę równo temperowaną. Można zmienić strój i skalę
w menu [FUNCTION] → [A] MASTER TUNE/SCALE TUNE.
Można także dopasować strój każdej partii (partii klawiatury, stylu i utworu)
na stronie TUNE w oknie Konsoli miksowania (str. 79).
Szczegółowe informacje można uzyskać w podręczniku Reference Manual
w witrynie internetowej.
Korzystanie z kółek
Korzystanie z kółka Pitch Bend
Kółko PITCH BEND służy do płynnego zwiększania (w kierunku od siebie)
i zmniejszania (w kierunku do siebie) wysokości dźwięku. Ustawienie Pitch Bend
jest stosowane do wszystkich partii klawiatury (RIGHT 1, 2 i LEFT). Kółko PITCH
BEND jest wyposażone w mechanizm sprężynowy utrzymujący je w położeniu
środkowym (neutralnym).
Maksymalny zakres zmiany stroju może być dokonywany w oknie Konsoli miksowania:
E][F
F] TUNE → [H] PITCH BEND RANGE.
[MIXING CONSOLE] → TAB [E
34
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
UWAGA
Efekty wynikające z użycia kółka
PITCH BEND mogą nie być
stosowane do partii LEFT
podczas odtwarzania stylu,
zależnie od ustawienia stylu.
Korzystanie z kółka Modulation
Funkcja Modulation umożliwia zastosowanie efektu vibrato do dźwięków granych
na klawiaturze. Domyślnie jest stosowana do partii klawiatury RIGHT 1 i 2.
Przekręcenie kółka MODULATION w dół (do siebie) zmniejsza głębię efektu,
a przekręcenie go do góry (od siebie) zwiększa go.
UWAGA
Zależnie od wybranego brzmienia
kółko MODULATION może służyć
do zmiany głośności, filtrowania
lub wybrania innego niż vibrato
parametru.
UWAGA
UWAGA
Można określić, czy efekty działania kółka MODULATION będą stosowane
do każdej partii klawiatury, czy nie: [FUNCTION] → [D] CONTROLLER →
TAB [E][F] KEYBOARD/PANEL → [A]/[B] 2 MODULATION WHEEL.
Efekty wynikające z użycia kółka
MODULATION mogą nie być
stosowane do partii LEFT podczas
odtwarzania stylu, zależnie
od ustawienia stylu.
Stosowanie efektów brzmień
Instrument PSR-S910/S710 jest wyposażony w zaawansowany system generowania
efektów, nadający dźwiękowi wyjątkową głębię i ekspresję. Ten system efektów
można włączyć lub wyłączyć, używając następujących przycisków.
Te trzy systemy efektów są stosowane
do aktualnie wybranej partii klawiatury
(RIGHT 1, 2 lub LEFT)
• HARMONY/ECHO
Rodzaje funkcji Harmony/Echo są stosowane do brzmienia sekcji prawej ręki.
Zobacz „Stosowanie efektu harmonii do melodii sekcji prawej ręki” na str. 36.
• TOUCH
Przy użyciu tego przycisku można włączać i wyłączać czułość klawiatury
na dynamikę gry. Gdy jest wyłączona, dźwięki mają tę samą głośność, niezależnie
od siły uderzania w klawisze.
• SUSTAIN
Gdy funkcja Sustain jest włączona, wszystkie nuty grane na klawiaturze w sekcji
prawej ręki (partie RIGHT 1 i 2) brzmią dłużej.
• MONO
Po włączeniu tego przycisku brzmienie jest odtwarzane monofoniczne (tylko
jeden dźwięk w danej chwili). Zastosowanie trybu MONO pozwala wydobywać
realistycznie brzmiące pojedyncze dźwięki prowadzące (tak jak w instrumentach
dętych). Tryb ten umożliwia również dowolne sterowanie efektem Portamento
(w zależności od wybranego brzmienia) przez zagranie legato.
Gdy ten przycisk jest wyłączony, brzmienie jest odtwarzane polifonicznie.
UWAGA
Funkcja Portamento pozwala
tworzyć płynne zmiany wysokości
między dwoma dźwiękami
zagranymi kolejno na klawiaturze.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
35
1
Brzmienia — Gra na klawiaturze —
Aby uniknąć przypadkowego
stosowania modulacji, przed
rozpoczęciem gry należy ustawić
kółko MODULATION na minimum
(pozycja dolna).
• DSP/DSP VARI.
Dzięki tym cyfrowym efektom, w które jest wyposażony instrument, można
na wiele sposobów tworzyć muzykę nastrojową i pełną głębi. Można np. dodać
efekt pogłosu (Reverb), który nadaje muzyce akustykę sali koncertowej.
Przycisk [DSP] jest używany do włączania lub wyłączania efektu DSP
(Digital Signal Processor) wybranej partii klawiatury.
Przycisk [DSP VARI.] służy do wybierania odmian efektu DSP. Przycisk ten
może być stosowany w trakcie grania, np. po to, by zmienić szybkość obrotową
(wolno/szybko) efektu głośnika obrotowego.
UWAGA
Rodzaj efektu można zmienić.
W oknie wyboru brzmienia wybierz
E][F
F]
[6 ▲] (VOICE SET) → TAB [E
EFFECT/EQ → [A]/[B] 2 DSP.
Stosowanie efektu harmonii do melodii sekcji
prawej ręki (HARMONY/ECHO)
1
Brzmienia — Gra na klawiaturze —
Harmonia jest jednym z najważniejszych efektów dźwiękowych. Użycie tego efektu
spowoduje dodanie do sekcji prawej ręki dźwięków harmonizujących, co umożliwi
natychmiastowe uzyskanie pełnego profesjonalnego dźwięku.
1
Włącz przycisk [HARMONY/ECHO].
2
Włącz oba przyciski [ACMP] i [SYNC START] (str. 39) i upewnij
się, że jest włączona partia RIGHT 1 (str. 29).
3
Zagraj akord lewą ręką, aby rozpocząć odtwarzanie stylu
(str. 40), i zagraj kilka dźwięków w sekcji prawej ręki klawiatury.
UWAGA
Punkt podziału
W tym przykładzie dźwięki harmonizujące
należące do tonacji C-dur (zgodnie z akordem
granym lewą ręką) są dodawane do dźwięków
granych w sekcji prawej ręki klawiatury.
Sekcja akordów
Można także używać efektu harmonii, gdy akompaniament jest zatrzymany.
Wystarczy lewą ręką przytrzymać akord, a prawą grać założoną linię melodyczną.
Wiele brzmień zostało automatycznie skonfigurowanych do odtwarzania z użyciem
efektów harmonii/echa dopasowanych do ich charakteru. Wypróbuj niektóre
brzmienia. Możesz także zmienić rodzaj harmonii/echa: [FUNCTION] →
[H] HARMONY/ECHO.
36
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
Zależnie od rodzaju harmonii/echa
efekt będzie stosowany nawet
wtedy, gdy przycisk [ACMP]
jest wyłączony.
Tworzenie własnych brzmień organowych
(Organ Flutes Voices)
Instrument PSR-S910/S710 korzysta z zaawansowanej technologii cyfrowej
do odtwarzania wyjątkowego dźwięku starych organów. Tak jak w tradycyjnych
organach można tworzyć własne oryginalne brzmienia, zwiększając lub
zmniejszając stopaż piszczałek.
1
Naciśnij przycisk [ORGAN FLUTES].
Zostanie wywołana strona FOOTAGE (Stopaż) brzmienia Organ Flutes.
2
Użyj przycisków [1 ▲▼]–[8 ▲▼] do zmiany ustawień stopażu.
Ustawienia stopażu określają podstawowy dźwięk piszczałek organów.
Przyciski [1 ▲▼] sterują dwoma stopażami: 16' i 5 1/3'. Naciśnięcie
przycisku [D] powoduje przełączenie między tymi dwoma stopażami.
1
3
4
2
5
6
UWAGA
Termin „footage” (stopaż) został
zastosowany w odniesieniu do
symulacji organów piszczałkowych,
w których długość słupa powietrza
w piszczałkach jest określana
w stopach (angielska miara
długości).
W razie potrzeby można wybrać rodzaj organów, zmienić szybkość głośnika
obrotowego i dostosować ustawienie vibrato za pomocą przycisków [A]–[C]
i [F]–[H].
UWAGA
1
[A]/[B]
ORGAN TYPE
Określa typ generowanego brzmienia
organowego: Sine lub Vintage.
2
[C]
ROTARY SP
SPEED
Przełącza na przemian między wolnym a szybkim
ruchem głośnika obrotowego, gdy jest włączony
efekt głośnika obrotowego w oknie Organ Flutes
(parametr DSP TYPE na stronie EFFECT/EQ),
a przycisk VOICE CONTROL [DSP]
jest włączony.
3
[F]
VIBRATO OFF
4
[G]
VIBRATO ON
Na przemian włącza lub wyłącza (ON lub OFF)
efekt vibrato brzmień organowych.
5
[H]
VIBRATO
DEPTH
Określa głębię efektu vibrato na trzech
poziomach: 1 (niski), 2 (średni) lub 3 (wysoki).
6
[I]
PRESETS
Otwiera okno wyboru plików brzmień
organowych w celu wybrania wstępnie
zdefiniowanego brzmienia organowego.
Informacje o stronach VOLUME/
ATTACK i EFFECT/EQ znajdują się
w podręczniku Reference Manual
w witrynie internetowej.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
37
Brzmienia — Gra na klawiaturze —
1
3
Naciśnij przycisk [I] (PRESETS), aby przywołać okno wyboru
brzmienia Organ Flutes.
4
E][F
F] do wskazania miejsca, w którym
Użyj przycisków TAB [E
brzmienie organowe zostanie zapisane.
5
Naciśnij przycisk [6 ▼] (SAVE), aby przywołać okno
zapisywania.
6
Zapisz brzmienie Organ Flutes zgodnie z procedurą na str. 58.
PRZESTROGA
Ustawienie będzie utracone, jeśli
zostanie wybrane inne brzmienie
lub zostanie wyłączone zasilanie
instrumentu bez dokonania
zapisu.
1
Brzmienia — Gra na klawiaturze —
Funkcje zaawansowane
Skorzystaj z podręcznika Reference Manual w witrynie internetowej,
Rozdział 1.
Wybieranie brzmień GM/XG lub innych
brzmień z panelu:
Okno wyboru brzmienia → [8 ▲] (UP) →
[2 ▲] (P2)
Ustawienia efektów
• Ustawianie czułości klawiatury:
[FUNCTION] → [D] CONTROLLER →
TAB [E][F] KEYBOARD/PANEL
• Wybieranie rodzaju funkcji
Harmony/Echo:
[FUNCTION] → [H] HARMONY/ECHO
Ustawienia związane ze strojem
38
• Precyzyjne dostrajanie całego
instrumentu:
[FUNCTION] → [A] MASTER TUNE/SCALE
TUNE → TAB [E][F] MASTER TUNE
• Strojenie skali:
[FUNCTION] → [A] MASTER TUNE/SCALE
TUNE → TAB [E][F] SCALE TUNE
• Zmiana przypisania partii
do przycisków TRANSPOSE:
[FUNCTION] → [D] CONTROLLER →
TAB [E][F] KEYBOARD/PANEL → [A]/[B]
3 TRANSPOSE ASSIGN
Edytowanie brzmień (Voice Set):
Okno wyboru brzmień Ε [6 ▲] (VOICE SET)
Wyłączanie automatycznego doboru
ustawień brzmień (efektów itp.):
[FUNCTION] → [E] REGIST SEQUENCE/
FREEZE/VOICE SET → TAB [E][F]
VOICE SET
Edytowanie parametrów brzmień
organowych:
[ORGAN FLUTES] → TAB [E][F] VOLUME/
ATTACK or EFFECT/EQ
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
Style
— Rytm i akompaniament —
Instrument udostępnia wiele schematów akompaniamentu
oraz podkładów rytmicznych (nazywanych „Stylami”)
w różnych gatunkach muzyki, takich jak pop, jazz i inne.
Styl ma funkcję Auto Accompaniment umożliwiającą
odtworzenie automatycznego akompaniamentu, gdy lewą ręką
są grane „akordy”. Pozwala to nadać brzmienie całego zespołu
lub orkiestry, nawet gdy gra tylko jedna osoba.
Odtwarzanie stylu z automatycznym
akompaniamentem
1
2
Naciśnij przycisk wyboru kategorii STYLE, aby wywołać okno
wyboru stylu.
UWAGA
Przycisk [USER] w grupie
przycisków wyboru kategorii
stylu działa tak samo, jak przycisk
[USER] w grupie wyboru kategorii
brzmienia. Zobacz str. 30.
Wybierz styl za pomocą przycisków [A]–[J].
Aby wywołać inną stronę okna, naciśnij jeden z przycisków [1 ▲]–[4 ▲]
lub ponownie ten sam przycisk STYLE.
2
3
Aby wyłączyć funkcję automatycznego akompaniamentu,
naciśnij przycisk [ACMP].
Zdefiniowana uprzednio strefa w lewej części klawiatury (str. 32) stanie się
strefą akordów, w której będą rozpoznawane akordy składające się na pełny
automatyczny akompaniament wybranego stylu.
4
Naciśnij przycisk [SYNC START], aby uaktywnić funkcję
synchronicznego uruchamiania akompaniamentu.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
39
Style — Rytm i akompaniament —
2
5
Gdy tylko zaczniesz grać akordy lewą ręką, zostanie
uruchomiony wybrany styl.
Spróbuj grać lewą ręką akordy, a prawą ręką melodię.
UWAGA
Informacje na temat akordów
podano na str. 41.
UWAGA
Styl (akompaniament) można
transponować. Zobacz str. 34.
6
2
Naciśnij przycisk [START/STOP], aby zatrzymać
odtwarzanie stylu.
Style — Rytm i akompaniament —
Charakterystyka stylów
Typ stylu i jego główne cechy są wyświetlane w ikonie wstępnie
zdefiniowanego stylu.
• Pro: Style te odznaczają się profesjonalnymi i dynamicznymi
aranżacjami, które bardzo łatwo zagrać. Generowany akompaniament
dokładnie realizuje grane przez użytkownika akordy. W efekcie
sekwencje akordów i barwne harmoniczne brzmienia przekładają się
na muzyczny akompaniament tak rzeczywisty, jakby był grany na żywo.
• Sesyjne: Style tego typu mają jeszcze bardziej rzeczywiste i autentyczne
brzmienie dzięki łączeniu i miksowaniu granych akordów, a także dzięki
specjalnym „riffom” z odmianami akordów oraz odmianami Main.
Style te zostały zaprogramowane, aby dodawać odpowiednio mocnego
charakteru i profesjonalizmu do wykonywanych przez użytkownika
utworów należących do niektórych rodzajów muzyki. Trzeba jednak
pamiętać, że style z tej grupy nie pasują do niektórych utworów lub
akordów, a nawet mogą niezbyt dobrze z nimi harmonizować. Może się
np. zdarzyć, że zagranie prostego, trzydźwiękowego akordu durowego
w utworze country przyniesie „jazzujący” akord septymowy, a zagranie
akordu w przewrocie basowym spowoduje nieodpowiednie lub najmniej
oczekiwane zmiany akompaniamentu.
Zgodność stylów
W instrumencie PSR-S910/S710 jest wykorzystywany format plików
SFE GE (str. 9). Instrument PSR-S910/S710 może odtwarzać istniejące
pliki SFF, ale będą one zapisane w formacie SFF GE, gdy plik będzie
zapisywany (lub wklejany) w instrumencie PSR-S910/S710. Trzeba
pamiętać, że zapisany plik może być odtwarzany na instrumentach
zgodnych z formatem SFF GE.
40
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
Akordy
Dla użytkowników, którzy nie znają akordów, przydatna jest poniższa tabela przedstawiająca popularne
akordy. Ponieważ jest wiele użytecznych akordów i wiele sposobów ich muzycznego użycia,
szczegółowe informacje znajdują się w dostępnych w sklepach zeszytach z akordami.
★ Wskazuje prymę akordu.
Dur
Moll
Septymowy
Septymowy molowy Septymowy durowy
Style — Rytm i akompaniament —
2
Zmiana trybu palcowania akordów
Zmieniając tryb palcowania akordu, można automatycznie generować właściwy akompaniament, nawet
gdy nie naciska się wszystkich klawiszy składających się na akord. Tryb palcowania akordów można
zmienić z: [FUNCTION] → [C] STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING →
E][F
F] CHORD FINGERING.
TAB [E
Można wybrać np. następujące tryby:
• Single Finger (jedno palcowy)
Ta metoda umożliwia łatwe wybieranie akordów sterujących w zakresie akompaniamentu klawiatury
przy użyciu jednego, dwóch lub trzech palców.
Akord durowy
Akord molowy
Akord septymowy
Akord molowy septymowy
Naciśnij tylko
klawisz prymy.
Jednocześnie naciśnij
klawisz prymy i czarny
klawisz po jego lewej
stronie.
Jednocześnie naciśnij
klawisz prymy i biały
klawisz po jego lewej
stronie.
Jednocześnie naciśnij
klawisz prymy oraz biały
i czarny klawisz po jego
lewej stronie.
• Tryb AI Full Keyboard
Gra prawie czegokolwiek, gdziekolwiek na klawiaturze obiema rękami, tak jak na pianinie, daje właściwy
akompaniament. Nie trzeba się martwić o precyzowanie akordów. (W niektórych aranżacjach utworów
tryb AI Full Keyboard nie daje właściwego akompaniamentu).
Szczegółowe informacje na temat innych trybów można uzyskać w podręczniku Reference Manual w witrynie
internetowej.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
41
Operowanie odtwarzaniem stylów
Rozpoczynanie/Zatrzymywanie odtwarzania
• Przycisk [START/STOP]
Naciśnięcie przycisku [START/STOP] powoduje rozpoczęcie
odtwarzania stylu akompaniamentu. Aby zatrzymać
odtwarzanie, ponownie naciśnij przycisk.
• Przycisk [SYNC START]
Powoduje to przełączenie odtwarzania stylu w tryb
gotowości. Odtwarzanie rozpoczyna się po naciśnięciu klawisza
nuty (jeśli funkcja [ACMP] jest wyłączona) lub gdy lewą ręką
zostanie zagrany akord (jeśli funkcja [ACMP] jest włączona).
Podczas odtwarzania stylu naciśnięcie tego przycisku
zatrzymuje grę i włącza tryb „gotowości” odtwarzania.
2
Style — Rytm i akompaniament —
• Przycisk [SYNC STOP]
Można dowolnie uruchamiać lub zatrzymywać akompaniament,
uderzając w klawisze w strefie akordów lub zwalniając je.
Upewnij się, że przycisk [ACMP] jest włączony, naciśnij
przycisk [SYNC STOP], a następnie zagraj na klawiaturze.
• Przyciski INTRO [I]–[III]
UWAGA
Nie można włączyć funkcji Synchro
Stop, jeśli tryb palcowania jest
ustawiony na „Full Keyboard”
lub „AI Full Keyboard”.
Aby zmienić tryb palcowania:
[FUNCTION] → [C] STYLE
SETTING/SPLIT POINT/CHORD
FINGERING → TAB [E][F]
CHORD FINGERING.
Instrument PSR-S910/S710 dysponuje trzema różnymi sekcjami
Intro służącymi do dodawania wstępu przed rozpoczęciem
odtwarzania stylu. Po naciśnięciu jednego z przycisków
INTRO [I]–[III] rozpocznij odtwarzanie, używając przycisku
[START/STOP] lub [SYNC START]. Po zakończeniu odtwarzania
wstępu automatycznie rozpoczyna się odtwarzanie sekcji głównej.
• Przyciski ENDING/rit. [I]–[III]
Instrument PSR-S910/S710 dysponuje trzema różnymi sekcjami
Ending służącymi do dodawania frazy końcowej przed
zatrzymaniem odtwarzania stylu. Gdy naciśniesz jeden
z przycisków ENDING [I]–[III], gdy trwa odtwarzanie stylu,
zostanie ono automatycznie zatrzymane po odtworzeniu
zakończenia. Jeśli podczas odtwarzania frazy końcowej
odpowiadający jej przycisk ENDING zostanie powtórnie
naciśnięty, spowoduje to, że fraza końcowa będzie stopniowo
zwalniana.
Informacje o statusie lampek przycisków sekcji
(INTRO/MAIN VARIATION/BREAK/ENDING)
• Czerwona: Sekcja jest aktualnie wybrana.
• Czerwona (migająca): Sekcja będzie odtworzona jako następna po aktualnie
wybranej sekcji.
• Zielona: Sekcja zawiera dane, ale nie jest aktualnie wybrana.
• Nie świeci się: Sekcja nie zawiera danych i nie może zostać odtworzona.
42
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
UWAGA
Jeśli naciśniesz przycisk
ENDING/rit. [I], gdy trwa
odtwarzanie stylu, zostanie
automatycznie odtworzona
fraza przejściowa przed frazą
ENDING/rit [I].
Zmiana schematów akompaniamentowych (sekcji)
podczas odtwarzania stylu
Każdy styl ma cztery różne sekcje główne, cztery sekcje przejściowe i sekcję pauzy.
Używając efektywnie tych sekcji, można łatwo wykonywać utwory bardziej
dynamiczne i profesjonalne. Sekcję można dowolnie zmieniać podczas
odtwarzania stylu.
• Przyciski MAIN VARIATION [A]–[D]
Lampka wybranej sekcji
głównej świeci się na czerwono
2
Style — Rytm i akompaniament —
Naciśnij jeden z przycisków MAIN VARIATION [A]–[D],
aby wybrać żądaną sekcję główną (przycisk świeci się
na czerwono). Każda jest kilkutaktowym schematem
akompaniamentu i jest odtwarzana raz za razem. Ponowne
naciśnięcie wybranego przycisku MAIN VARIATION
odtwarza odpowiednią frazę przejściową, aby zaostrzyć
rytm i przerwać powtarzanie. Po zakończeniu odtwarzania
przejście przechodzi płynnie w sekcję główną.
Lampka wybranej sekcji przejściowej
świeci się na czerwono
Funkcja AUTO FILL
Gdy jest włączony przycisk [AUTO FILL IN], naciśnięcie jednego
z przycisków sekcji głównej [A]–[D] podczas gry powoduje
automatycznie odtworzenie sekcji przejściowej.
• Przycisk [BREAK]
Umożliwia wprowadzenie dynamicznych pauz w partii rytmicznej
akompaniamentu. Naciśnij przycisk [BREAK] w trakcie odtwarzania
stylu akompaniamentu. Po zakończeniu odtwarzania schematu
jednotaktowej pauzy automatycznie rozpoczyna się odtwarzanie
sekcji głównej.
Ustawianie tempa
• Przyciski TEMPO [-]/[+]
Naciskając przycisk TEMPO [-] lub [+], zmniejsza się lub zwiększa tempo
w zakresie 5–500. Gdy pojawia się okienko TEMPO, można także użyć pokrętła
[DATA ENTRY] do dostosowania wartości.
UWAGA
Ta operacja jest typowa dla
odtwarzania utworów (str. 49).
Jednoczesne naciśnięcie przycisków TEMPO [-]/[+] przywraca domyślną
wartość tempa.
• Przycisk [TAP TEMPO]
Podczas odtwarzania stylu można zmienić tempo, naciskając
przycisk [TAP TEMPO] dwa razy w żądanym tempie.
Gdy akompaniament jest zatrzymany, uderzenie w przycisk
[TAP TEMPO] (cztery razy w przypadku metrum 4/4)
uruchamia odtwarzanie stylu we wskazanym tempie.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
43
Wzmocnienie głośności/Wyciszenie
• Przycisk [FADE IN/OUT]
UWAGA
Powoduje płynne zwiększenie głośności i wyciszenie podczas
rozpoczynania lub zatrzymywania odtwarzania. Naciśnij przycisk
[FADE IN/OUT], gdy odtwarzanie jest zatrzymane, i naciśnij
przycisk [START/STOP], aby rozpocząć odtwarzane z narastaniem
głośności. Aby zatrzymać odtwarzanie z wyciszeniem, naciśnij
przycisk [FADE IN/OUT] podczas odtwarzania.
Ta operacja jest typowa dla
odtwarzania utworów (str. 49).
Przywoływanie ustawień panelu związanych
ze stylem (repertuarem)
2
Style — Rytm i akompaniament —
Repertoire (repertuar) to wygodna funkcja, która umożliwia automatyczne
wywoływanie najodpowiedniejszych ustawień panelu (numeru brzmienia itp.)
dla wybranego stylu.
Przed użyciem funkcji Repertoire należy zaimportować nagrania bazy
Music Finder (instrukcje na str. 65).
1
2
Wybierz żądany styl w oknie wyboru stylów (kroki 1–2 na str. 39).
Naciśnij przycisk [5 ▲] (REPERTOIRE).
W oknie zostaną pokazane różne ustawienia panelu, które odpowiadają
wybranemu stylowi.
UWAGA
Pokazane ustawienia są nagraniami
w bazie Music Finder. Można
wybrać dodatkowe ustawienia,
używając funkcji Music Finder
(str. 65).
2
3
3
44
Użyj przycisków [2 ▲▼]–[3 ▲▼] do wyboru żądanego
ustawienia panelu.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
UWAGA
Zależnie od własności wybranego
stylu w funkcji Repertoire nie muszą
występować ustawienia panelu.
Dostosowywanie ustawień panelu do wybranego
stylu akompaniamentu (One Touch Setting)
Wygodna i skuteczna funkcja One Touch Setting umożliwia automatyczne
przywołanie optymalnych ustawień panelu (brzmień lub efektów itp.) dla aktualnie
wybranego stylu akompaniamentu przez naciśnięcie tylko jednego przycisku.
Jeśli już wiesz, jakiego stylu akompaniamentu chcesz użyć, funkcja One Touch
Setting automatycznie dobierze odpowiednie brzmienie.
Wybierz styl akompaniamentu (kroki 1–2 na str. 39).
2
Naciśnij jeden z przycisków ONE TOUCH SETTING [1]–[4].
Zostaną przywołane nie tylko wszystkie ustawienia (brzmienia, efekty itp.),
które pasują do wybranego stylu, lecz również włączą się funkcje ACMP
i SYNC START, co umożliwi natychmiastowe odtwarzanie stylu.
2
Style — Rytm i akompaniament —
1
3
Gdy tylko zaczniesz grać akordy lewą ręką, zostanie
uruchomiony wybrany styl.
Każdy styl ma cztery ustawienia One Touch Setting. Naciskaj różne
przyciski ONE TOUCH SETTING [1]–[4], aby sprawdzić ustawienia.
Automatyczna zmiana ustawień funkcji One Touch Settings
sekcji głównych
Funkcja OTS (One Touch Setting) Link jest jedną z wygodnych funkcji
automatyzujących zmiany konfiguracji instrumentu, gdy wybierane są różne
sekcje główne (A–D). Sekcje główne A, B, C i D odpowiadają funkcjom
One Touch Setting 1, 2, 3 i 4. Aby użyć funkcji OTS Link, włącz przycisk
[OTS LINK].
UWAGA
Można też tworzyć własne
konfiguracje panelu dla funkcji
One Touch Setting. Szczegółowe
informacje można znaleźć
w podręczniku Reference Manual
w witrynie internetowej.
UWAGA
Można zmienić moment, w którym
funkcja One Touch Settings zmienia
się wraz ze zmianą sekcji MAIN
VARIATION [A]–[D]. Informacje
można znaleźć w podręczniku
Reference Manual w witrynie
internetowej.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
45
Potwierdzanie zawartości ustawień One Touch Setting
Można sprawdzić ustawienia One Touch Setting [1]–[4] przypisane do aktualnie
wybranego stylu.
1
W oknie wyboru stylu naciśnij przycisk [7 ▲] (OTS INFO.),
aby wywołać okno informacji.
UWAGA
2
2
1
Style — Rytm i akompaniament —
2
46
Naciśnij przycisk [F] (CLOSE), aby zamknąć okno informacji.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
Można także wywołać okno
informacji, naciskając przycisk
[DIRECT ACCESS], a następnie
naciskając jeden z przycisków
ONE TOUCH SETTING [1]–[4].
Wyciszanie partii stylów i zmiana brzmień
Każdy styl zawiera osiem kanałów: RHY1 (Rytm 1) – PHR2 (Fraza 2) poniżej.
Włączanie i wyłączanie kanałów w trakcie odtwarzania stylu pozwala dodawać
ozdobniki i tym samym zmieniać nastrój akompaniamentu.
Kanały stylu
• RHY1/2 (Rytm 1/2): To są podstawowe partie stylu zawierające schematy
rytmiczne bębnów i perkusji.
• BASS: Partia basu składa się z różnych brzmień pasujących do stylu.
• CHD1/2 (Akord 1/ 2): To są rytmiczne podkłady akordowe, stosowane
zwykle do brzmień fortepianu lub gitary.
• PAD: Ta partia jest stosowana do podtrzymywanych brzmień
instrumentów strunowych, organów, chóru itp.
• PHR1/2 (Fraza 1/2): Te partie są stosowane do wstawek instrumentów
dętych, akordów arpeggiowych i innych dodatków, dzięki którym
akompaniament staje się bardziej interesujący.
Style — Rytm i akompaniament —
1
2
Naciśnij przycisk [CHANNEL ON/OFF] raz lub dwa razy,
aby wywołać okno CHANNEL ON/OFF (STYLE).
2
2
Naciskaj przyciski [1 ▼]–[8 ▼], aby włączać lub wyłączać
kanały.
Aby słuchać tylko jednego kanału, przytrzymaj naciśnięty przycisk przypisanego
mu kanału w celu wprowadzenia ustawienia SOLO. Aby anulować ustawienie
SOLO, ponownie naciśnij odpowiedni przycisk kanału.
UWAGA
Zmienianie brzmienia każdego kanału
Jeśli to konieczne, naciskaj przyciski [1 ▲]–[8 ▲], aby zmienić brzmienie
odpowiedniego kanału.
Zostanie wywołane okno wyboru brzmień, w którym można wybrać
brzmienie używane dla danego kanału. Zobacz str. 29.
3
Naciśnij przycisk [EXIT], aby zamknąć okno CHANNEL ON/OFF.
Ustawienia można zapisać
w pamięci registracyjnej.
Zobacz str. 71.
UWAGA
Gdy jest wyświetlane okno główne,
nie można zamknąć okna
CHANNEL ON/OFF.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
47
Równoważenie poziomu głośności stylu
akompaniamentu i klawiatury
Można równoważyć poziom głośności stylu akompaniamentu i partii klawiatury.
1
Naciśnij przycisk [BALANCE], aby wywołać okno BALANCE.
2
2
Style — Rytm i akompaniament —
2
Za pomocą przycisków [2 ▲▼] dostosuj ustawienie poziomu
głośności stylu.
Używając przycisków [1 ▲▼]–[7 ▲▼], można dostosować poziom głośności
utworu, stylu, sekwencji Multi Pad, mikrofonu (w przypadku PSR-910) i partii
klawiatury.
3
Naciśnij przycisk [EXIT], aby zamknąć okno BALANCE.
UWAGA
Gdy jest wyświetlane okno główne,
nie można zamknąć okna
BALANCE.
UWAGA
Funkcje zaawansowane
Skorzystaj z podręcznika Reference Manual w witrynie internetowej,
Rozdział 2.
48
Wybieranie trybu palcowania akordów:
[FUNCTION] → [C] STYLE SETTING/
SPLIT POINT/CHORD FINGERING →
TAB [E][F] CHORD FINGERING
Ustawienia związane z odtwarzaniem
stylów:
[FUNCTION] → [C] STYLE SETTING/
SPLIT POINT/CHORD FINGERING →
TAB [E][F] STYLE SETTING
Ustawienia punktu podziału:
[FUNCTION] → [C] STYLE SETTING/
SPLIT POINT/CHORD FINGERING →
TAB [E][F] SPLIT POINT
Zapamiętywanie pierwotnego ustawienia
funkcji OTS:
[MEMORY] + ONE TOUCH SETTING
[1]–[4]
Tworzenie/Edycja stylów (Kreator stylów):
[FUNCTION] → [F] DIGITAL REC MENU
→ [B] STYLE CREATOR
• Nagrywanie w trakcie gry:
→ TAB [E][F] BASIC
• Nagrywanie „krok po kroku”:
→ TAB [E][F] EDIT → [G] STEP REC
• Łączenie stylów:
→ TAB [E][F] ASSEMBLY
• Edytowanie ścieżki rytmicznej:
→ TAB [E][F] GROOVE
• Edytowanie danych poszczególnych
kanałów:
→ TAB [E][F] CHANNEL
• Ustawienia formatu stylu:
→ TAB [E][F] PARAMETER
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
W oknie konsoli miksowania można
ustawić głośność każdej partii stylu.
Zobacz str. 82.
Utwory
— Gra, ćwiczenie i nagrywanie utworów —
W przypadku instrumentu PSR-S910/S710 termin „Utwór”
odnosi się do utworów MIDI, wśród których są utwory wstępnie
zdefiniowane, dostępne w sprzedaży pliki w formacie MIDI itp.
Można nie tylko odtwarzać utwory i słuchać ich, ale też można
je grać na klawiaturze podczas odtwarzania i nagrywać własne
wykonanie jako utwór.
Odtwarzanie utworów
1
3
UWAGA
Informacje na temat zgodnych
formatów danych podano na str. 9.
Naciśnij przycisk SONG [SELECT], aby otworzyć okno wyboru
utworu.
2
2
E][F], aby wybrać lokalizację żądanego
Naciśnij przycisk TAB [E
utworu.
Jeśli chcesz odtwarzać utwór z urządzenia pamięci USB, podłącz wcześniej
urządzenie pamięci USB zawierające dane MIDI utworu do złącza
[USB TO DEVICE].
3
Wybierz żądany utwór, korzystając z przycisków numerycznych
[A]–[J].
Możesz również wybrać utwór za pomocą pokrętła [DATA ENTRY],
a następnie nacisnąć przycisk [ENTER], aby potwierdzić wybór tego utworu.
UWAGA
W dowolnej chwili można wrócić
do okna głównego, dwukrotnie
klikając jeden z przycisków [A]–[J].
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
49
Utwory — Gra, ćwiczenie i nagrywanie utworów —
Instrument może odtwarzać następujące rodzaje utworów.
• Utwory wstępnie zdefiniowane (ze strony PRESET okna wyboru utworów)
• Utwory nagrane przez siebie (instrukcje dotyczące nagrywania podano na str. 56)
• Utwory dostępne w sprzedaży: SMF (Standard MIDI File) lub ESEQ
4
Naciśnij przycisk SONG [F/ II] (PLAY/PAUSE), aby rozpocząć
odtwarzanie.
Dodanie następnego utworu do odtworzenia
W trakcie odtwarzania jednego utworu można wybrać utwór, który ma
zostać odtworzony jako następny. Funkcja ta umożliwia szybkie i wygodne
przechodzenie do następnego utworu, zwłaszcza podczas występów na
scenie. Wystarczy w trakcie odtwarzania jednego utworu wybrać w oknie
wyboru utwór, który zostanie odtworzony w następnej kolejności.
Nad nazwą wybranego utworu, po prawej stronie, pojawi się wskazanie
„NEXT” (Następny). Aby anulować ten wybór, naciśnij przycisk
[8 ▼] (NEXT CANCEL).
3
5
Naciśnij przycisk SONG [■] (STOP), aby zatrzymać odtwarzanie.
Utwory — Gra, ćwiczenie i nagrywanie utworów —
Operacje podczas odtwarzania
• Synchro Start
Odtwarzanie utworu można zacząć zaraz po rozpoczęciu gry na instrumencie.
Przy zatrzymanym odtwarzaniu należy nacisnąć jednocześnie przyciski
SONG [■] (STOP) oraz [F/ II] (PLAY/PAUSE).
Aby anulować funkcję Synchro Start, należy ponownie nacisnąć jednocześnie
przyciski SONG [■] (STOP) oraz [F/ II] (PLAY/PAUSE).
• Wstrzymywanie
Naciśnij przycisk [F/ II] (PLAY/PAUSE). Ponowne naciśnięcie wznawia
odtwarzanie utworu od bieżącego miejsca.
50
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
• Przewijanie do tyłu/Przewijanie do przodu
Naciśnij jednokrotnie przycisk [G] (REW) lub [H] (FF), aby przesunąć
się o takt do tyłu lub do przodu. Przytrzymaj przycisk [G] (REW)
lub [H] (FF), aby przewijać do tyłu lub do przodu w sposób ciągły.
Naciśnięcie przycisku [G] (REW) lub [H] (FF) powoduje automatyczne
wywołanie okna wyświetlającego bieżący numer taktu (lub numer znacznika).
Gdy jest widoczne okno Song Position (Położenie w utworze), można użyć
pokrętła [DATA ENTRY] do zmiany pokazywanej wartości.
UWAGA
Utwory niezawierające znaczników fraz
Znacznik frazy to zaprogramowane
w danych utworu oznaczenie
określonego miejsca w utworze.
Można przełączać się między oznaczeniami BAR (Takt)
i PHRASE MARK (Znacznik frazy), naciskając przycisk [E].
• Ustawianie tempa
Procedura taka sama, jak w przypadku tempa stylu. Zobacz str. 43.
• Wzmocnienie głośności/Wyciszenie
Procedura taka sama, jak w przypadku stylu. Zobacz str. 44.
UWAGA
Funkcja ta pozwala równoważyć
poziomy głośności utworu
i klawiatury. Zobacz str. 48.
W oknie konsoli miksowania
można ustawić głośność każdej
partii utworu. Zobacz str. 82.
UWAGA
Można także włączać lub wyłączać
poszczególne partie. Zobacz str. 54.
UWAGA
Można transponować odtwarzanie
utworu. Zobacz str. 34.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
51
Utwory — Gra, ćwiczenie i nagrywanie utworów —
3
Utwory zawierające znaczniki fraz
Ograniczenia związane z utworami chronionymi
Aby zapobiec nielegalnemu kopiowaniu lub przypadkowemu usunięciu,
niektóre dostępne w sprzedaży utwory mogą być przeznaczone tylko
do odczytu i chronione przed kopiowaniem. Takie pliki są oznaczone
odpowiednimi wskazaniami w lewym górnym rogu nazwy pliku.
Oznaczenia i odpowiednie zastrzeżenia są wyszczególnione poniżej.
• Prot. 1: Wskazuje utwory chronione zapisane w pamięci User. Nie można
ich kopiować ani przenosić na urządzenia zewnętrzne (zapisywać na nich).
• Prot. 2 Orig: Oznaczenie utworów sformatowanych przez firmę Yamaha
tylko do odczytu. Utwory te nie mogą być kopiowane. Mogą być
przenoszone lub zapisywane jedynie w pamięci User lub na urządzeniach
pamięci USB z numerem identyfikacyjnym.
• Prot. 2 Edit: Oznaczenie edytowanych utworów „Prot. 2 Orig.”. Upewnij
się, że zapisujesz je w tym samym folderze, w którym znajdują się oryginały
„Prot. 2 Orig”. Utwory te nie mogą być kopiowane. Mogą być przenoszone
lub zapisywane jedynie w pamięci User lub na urządzeniach pamięci USB
z numerem identyfikacyjnym.
3
Utwory — Gra, ćwiczenie i nagrywanie utworów —
Uwaga dotycząca operacji na plikach utworów „Prot. 2 Orig”
i „Prot. 2 Edit”
Pamiętaj, aby zapisać utwór „Prot. 2 Edit” w tym samym folderze, w którym
znajduje się oryginalny utwór „Prot. 2 Orig”. W przeciwnym przypadku
utworu „Prot. 2 Edit” nie da się odtworzyć. Także, jeśli przenosisz utwór
„Prot. 2 Edit”, pamiętaj, aby równocześnie przenieść oryginalny utwór
„Prot. 2 Orig” w to samo miejsce (do tego samego folderu).
Informacje dotyczące urządzeń pamięci USB zgodnych ze względu na
zapisywanie utworów chronionych można uzyskać w witrynie internetowej
firmy Yamaha.
Wyświetlanie zapisu nutowego
Instrument pozwala korzystać z zapisu nutowego wybranego utworu.
Warto zapoznać się z partyturą utworu przed rozpoczęciem ćwiczeń.
1
2
Wybierz utwór (kroki 1–3 na str. 49).
UWAGA
Naciśnij przycisk [SCORE], aby wywołać okno Score
(Zapis nutowy).
Możesz obejrzeć cały zapis, używając przycisków TAB [E][F],
gdy odtwarzanie utworu jest zatrzymane.
Po rozpoczęciu odtwarzania bieżące miejsce w utworze wskazuje podskakująca
„piłeczka”.
Wyświetlany zapis nutowy jest
generowany przez instrument
na podstawie danych muzycznych
utworu. Dlatego zapis nutowy
może różnić się od dostępnych
w sprzedaży partytur tych samych
utworów, zwłaszcza w przypadku
złożonych fragmentów lub
fragmentów składających się
z wielu krótkich nut.
Można zmienić styl wyświetlania zapisu za pomocą przycisków [1 ▲▼]–[8 ▲▼].
Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku Reference Manual w witrynie
internetowej.
52
UWAGA
Instrument może wyświetlać
zapis nutowy utworów dostępnych
w sprzedaży lub utworów nagranych
przez użytkownika.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
Wyświetlanie słów (tekstu)
Gdy wybrany utwór zawiera słowa, można je wyświetlić na ekranie instrumentu
podczas odtwarzania.
1
Wybierz utwór (kroki 1–3 na str. 49).
2
Naciśnij przycisk [LYRICS/TEXT], aby wywołać okno Lyrics
(Słowa).
Gdy utwór zawiera słowa, będą one pokazane w oknie. Możesz obejrzeć cały
zapis słów, używając przycisków TAB [E][F], gdy odtwarzanie utworu jest
zatrzymane.
Po rozpoczęciu odtwarzania utworu kolor słów zmienia się, wskazując bieżące
miejsce w utworze.
Utwory — Gra, ćwiczenie i nagrywanie utworów —
3
Wyświetlanie tekstu
Nawet jeśli utwór nie zawiera słów, można wyświetlić słowa na ekranie, ładując
plik tekstowy (.txt) utworzony na komputerze za pomocą urządzenia pamięci USB.
Ta funkcja daje różne przydatne możliwości, takie jak wyświetlanie słów utworu,
nazw akordów lub wysokości dźwięków.
1
Gdy w oknie są wyświetlane słowa utwory, naciśnij przycisk
[1 ▲▼] (TEXT), aby wyświetlić tekst.
2
Naciśnij przycisk [5 ▲▼]/[6 ▲▼] (TEXT FILE) (Plik tekstowy),
aby otworzyć okno wyboru tekstu.
3
Wybierz żądany plik tekstowy.
UWAGA
Aby wrócić do okna ze słowami, naciśnij ponownie przycisk [1 ▲▼] (LYRICS).
(PSR-S910) Słów (tekstu)
nie można wyświetlać na
zewnętrznym monitorze.
Zobacz str. 89.
Dodatkowe informacje dotyczące wyświetlania słów lub tekstu znajdują się
w podręczniku Reference Manual w witrynie internetowej.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
53
Włączanie i wyłączanie kanałów utworu
Każdy utwór zawiera 16 niezależnych kanałów. Odtwarzanie może zostać włączone
lub wyłączone dla każdego z tych kanałów niezależnie.
1
Naciśnij przycisk [CHANNEL ON/OFF] raz lub dwa razy,
aby wywołać okno CHANNEL ON/OFF (SONG).
2
2
3
Utwory — Gra, ćwiczenie i nagrywanie utworów —
Za pomocą przycisków [1 ▲▼]–[8 ▲▼] włącz lub wyłącz
poszczególne kanały.
Aby był odtwarzany tylko jeden wybrany kanał (odtwarzanie solo), naciśnij
i przytrzymaj jeden z przycisków [1 ▲▼]–[8 ▲▼] przypisany do kanału,
który ma być odtwarzany. Tylko wybrany kanał jest włączony, a inne są
wyłączone. Aby anulować odtwarzanie jednego kanału, ponownie naciśnij
przypisany mu przycisk.
Ćwiczenie partii prawej ręki (funkcja prowadzenia)
Funkcja prowadzenia wskazuje nuty, które należy zagrać i kiedy należy je zagrać,
oraz jak długo powinny być przytrzymane. Można też ćwiczyć we własnym tempie,
ponieważ automatyczny akompaniament jest wstrzymywany do momentu,
aż zostanie zagrany właściwy dźwięk. Poniżej objaśniono, jak wyciszyć partię
prawej ręki, aby ćwiczyć jedną partię.
1
Wybierz utwór i przywołaj okno zapisu nutowego (str. 52).
2
Włącz przycisk [GUIDE].
2
3
54
3
Naciśnij przycisk SONG [TR 1], aby wyciszyć partię prawej ręki.
Wskazanie [TR 1] zniknie. Teraz możesz zagrać tę partię samodzielnie.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
UWAGA
Zwykle kanał CH 1 jest przypisany
do przycisku [TR 1], kanał CH 2
do przycisku [TR 2], a kanały
CH 3–16 są przypisane
do przycisku [EXTRA TR].
4
Naciśnij przycisk SONG [F/ II] (PLAY/PAUSE), aby rozpocząć
odtwarzanie.
Ćwicz wyciszoną partię, korzystając z wyświetlanego zapisu nutowego.
Po ćwiczeniu wyłącz przycisk [GUIDE].
Inne funkcje prowadzenia
Funkcja prowadzenia ma dodatkowe tryby do ćwiczenia uderzania
w klawisze we właściwym momencie (tryb Any Key) oraz do karaoke.
[FUNCTION] → [B] SONG SETTING → [A]/[B] GUIDE MODE
Dodatkowe informacje znajdują się w podręczniku Reference Manual
w witrynie internetowej.
Wielokrotne odtwarzanie
Dzięki funkcji Song Repeat (Powtarzanie utworu) utwór lub jego fragment
obejmujący wybrane takty mogą być powtarzane, czyli odtwarzane raz za razem.
Przydaje się to do wielokrotnego ćwiczenia fraz trudnych do wykonania.
UWAGA
Aby powtórzyć utwór, włącz przycisk [REPEAT] i odtwórz żądany utwór.
Wyłączenie przycisku [REPEAT] anuluje wielokrotne odtwarzanie.
Można wielokrotnie grać utwory:
[FUNCTION] → [B] SONG
SETTING → [H] REPEAT MODE.
Wybieranie zakresu taktów i odtwarzanie fragmentu
raz za razem — funkcja A–B Repeat (Powtarzanie A–B)
1
Wybierz utwór (kroki 1–3 na str. 49).
2
Naciśnij przycisk SONG [F/ II] (PLAY/PAUSE), aby rozpocząć
odtwarzanie.
3
Wybierz fragment do powtarzania.
Naciśnij przycisk [REPEAT] w punkcie początkowym (A) fragmentu,
który ma być powtarzany. Ponownie naciśnij przycisk [REPEAT] w punkcie
końcowym (B). Po automatycznym wprowadzeniu (doprowadzeniu do frazy)
fragment od punktu A do punktu B będzie odtwarzany raz za razem.
Początek utworu
A
B
Koniec utworu
UWAGA
Oznaczenie tylko punktu A powoduje
wielokrotne odtwarzanie fragmentu
między punktem A a zakończeniem
utworu.
UWAGA
Gdy chcesz powtarzać od początku
do środka utworu:
1 Naciśnij przycisk [REPEAT],
a następnie rozpocznij
odtwarzanie utworu.
2 Ponownie naciśnij przycisk
[REPEAT] w punkcie końcowym (B).
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
55
Utwory — Gra, ćwiczenie i nagrywanie utworów —
3
4
Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk SONG [■] (STOP).
Położenie w utworze wróci do punktu A.
5
Ponownie naciśnij przycisk [REPEAT], aby wyłączyć wielokrotne
odtwarzania.
Wybieranie fragmentu do powtarzania, gdy utwór jest zatrzymany
1. Za pomocą przycisku [H] (FF) przewiń utwór do punktu A.
2. Naciśnij przycisk [REPEAT], aby określić punkt A.
3. Za pomocą przycisku [H] (FF) przewiń utwór do punktu B.
4. Ponownie naciśnij przycisk [REPEAT], aby określić punkt B.
Nagrywanie własnego wykonania
(Szybkie nagrywanie)
3
Utwory — Gra, ćwiczenie i nagrywanie utworów —
Można nagrywać wszystkie partie własnego wykonania od razu albo każdą partię
(prawej ręki, lewej ręki i akompaniament) niezależnie. Jest to praktyczne narzędzie,
umożliwiające łatwe porównanie swojego wykonania z oryginałem ćwiczonego
utworu. Przed rozpoczęciem nagrywania wprowadź ustawienia panelu potrzebne
do wykonania, takie jak wybór brzmienia, stylu itp.
1
Naciśnij jednocześnie przyciski SONG [REC] i [■] (STOP).
Automatycznie ustawiona jest czysta ścieżka.
2
Naciśnij przycisk SONG [REC].
Nagrywanie wybranej partii
Zamiast kroku 2. naciśnięcie przycisku SONG [TR1] (lub [TR2]),
gdy jest wciśnięty przycisk [REC] umożliwia nagranie tylko partii prawej
(lub lewej) ręki.
Naciśnięcie przycisku [EXTRA TR], gdy jest naciśnięty przycisk [REC],
umożliwia nagrywanie tylko akompaniamentu.
3
Rozpocznij nagrywanie.
Nagrywanie rozpocznie się automatycznie, gdy zaczniesz grać na klawiaturze,
uruchomisz akompaniament lub odtwarzanie sekwencji Multi Pad.
UWAGA
W czasie rejestrowania bez
akompaniamentu włączenie funkcji
[METRONOME] pozwala na bardziej
efektywną pracę. Tempo metronomu
można regulować za pomocą
przycisków TEMPO [-]/[+].
UWAGA
W przypadku szybkiego nagrywania
partie będą nagrane w następujących
kanałach.
Partie klawiatury: Kanał 1–3
Partie Multi Pad: Kanał 5–8
Partie akompaniamentu: Kanał 9–16
56
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
4
Naciśnij przycisk SONG [■] (STOP), aby zatrzymać nagrywanie.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat przypominający o zapisaniu nagranego
utworu. Aby zamknąć ten komunikat, naciśnij przycisk [EXIT].
Naciśnij przycisk SONG [F/ II] (PLAY/PAUSE), aby rozpocząć
odtwarzanie nagranego wykonania.
6
Zapisz nagrane wykonanie jako utwór.
Naciśnij przycisk SONG [SELECT], aby otworzyć okno wyboru utworu.
Nagrany utwór można zapisać w oknie wyboru utworu. Sprawdź w części
„Zapisywanie plików” na str. 58, aby uzyskać instrukcje.
PRZESTROGA
Nagrany utwór zostanie utracony
w przypadku wybrania innego
utworu lub odłączenia zasilania
bez zapisania utworu.
Nagrywanie wielościeżkowe
Każdy utwór zawiera 16 niezależnych kanałów. Ta metoda pozwala nagrywać
dane na każdym z tych kanałów niezależnie. W nagrywaniu wielościeżkowym
można także dowolnie zmieniać przypisanie kanałów/partii.
Procedura jest w zasadzie taka sama, jak w części „Nagrywanie własnego
wykonania” na str. 56, z tym że krok 2. powyżej należy zastąpić
następującymi czynnościami.
Przytrzymując wciśnięty przycisk SONG [REC], naciskaj przyciski
[1 ▲▼]–[8 ▲▼], aby ustawić żądane kanały na „REC”. Następnie
przypisz żądaną partię do kanału, używając przycisków [C]/[D].
Jeśli np. chcesz nagrać partię Right 1 w kanale 1, naciśnij przycisk [1 ▲],
trzymając wciśnięty przycisk [REC], aby ustawić kanał 1 na „REC”.
Następnie za pomocą przycisków [C]/[D] wybierz partię „RIGHT 1”.
Po wykonaniu kroków 3–5 ponownie wybierz inne kanały i nagraj inne
partie według życzenia.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
3
Utwory — Gra, ćwiczenie i nagrywanie utworów —
5
57
Zapisywanie plików
Dzięki tej operacji można zapisać jako plik własne dane, czyli utworzone przez
siebie utwory lub zmodyfikowane brzmienia. Poniższe wyjaśnienia stosują się
do zapisywania nagranego własnego wykonania jako pliku utworu.
1
W oknie wyboru utworu wybierz odpowiednią zakładkę
(USER lub USB), na której chcesz zapisać dane, używając
E][F
F].
przycisków TAB [E
1
3
2
Utwory — Gra, ćwiczenie i nagrywanie utworów —
58
2
Naciśnij przycisk [6 ▼] (SAVE), aby otworzyć okno nadawania
nazw plikom.
3
Wprowadź nazwę pliku (str. 26).
Nawet jeśli pominiesz ten krok, możesz nadać nazwę plikowi w dowolnej
chwili po jego zapisaniu (str. 60).
4
Naciśnij przycisk [8 ▲] (OK), aby zapisać plik.
Zapisany plik zostanie automatycznie umieszczony w odpowiednim miejscu
wśród plików w porządku alfabetycznym.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
UWAGA
Aby anulować zapisywanie, naciśnij
przycisk [8 ▼] (CANCEL).
Zarządzanie plikami
Jeśli masz zapisanych wiele plików w pamięci flash USB lub USER, może być
trudno szybko znaleźć żądany plik. Aby ułatwić znajdowanie żądanych plików,
można umieścić pliki w folderach, zmienić ich nazwy, usunąć niepotrzebne pliki itp.
Operacje te wykonuje się w oknie wyboru plików.
UWAGA
Nowego folderu nie można utworzyć
na zakładce PRESET.
Dzięki tej operacji można utworzyć nowe foldery. Utworzone foldery mogą być
dowolnie nazywane i organizowane, aby ułatwić odnajdywanie danych użytkownika.
1
W oknie wyboru pliku wybierz odpowiednią zakładkę (USER lub
USB), na której chcesz zapisać dane, używając przycisków TAB
E][F
F].
[E
Jeśli chcesz utworzyć nowy folder w istniejącym folderze, także wybierz
folder tutaj.
UWAGA
Folder może zawierać maksymalnie
250 plików/folderów.
UWAGA
Na zakładce USER hierarchia
folderów może mieć maksymalnie
cztery poziomy. Maksymalna liczba
plików i folderów, które można
zapisać, zależy od rozmiaru plików
i długości nazw plików/folderów.
1
2
2
Naciśnij przycisk [7 ▼] (FOLDER), aby otworzyć okno
nadawania nazwy nowemu folderowi.
3
Wprowadź nazwę nowego folderu (zobacz str. 26).
3
Utwory — Gra, ćwiczenie i nagrywanie utworów —
Tworzenie nowego folderu
UWAGA
Nazwy plików lub folderów nie mogą
zawierać następujących znaków:
¥/:*?"<>|
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
59
Zmiana nazw plików/folderów
Dzięki tej operacji można zmieniać nazwy plików/folderów.
3
Utwory — Gra, ćwiczenie i nagrywanie utworów —
1
Otwórz okno zawierające plik lub folder, którego nazwę chcesz
zmienić.
2
Naciśnij przycisk [1 ▼] (NAME).
W dolnej części okna pojawi się okno operacji zmiany nazwy.
3
Naciśnij jeden z przycisków [A]–[J] przypisany do odpowiedniego
pliku/folderu.
4
Naciśnij przycisk [7 ▼] (OK), aby potwierdzić wybór pliku
lub folderu.
5
UWAGA
Nie można zmieniać nazw plików
w zakładce PRESET.
UWAGA
Aby anulować zmianę nazwy,
naciśnij przycisk [8 ▼] (CANCEL).
Wpisz nazwę (znaki) wybranego pliku lub folderu (str. 26).
Plik/folder ze zmienioną nazwą pojawi się w danym oknie wśród innych plików
w porządku alfabetycznym.
Kopiowanie lub przenoszenie plików
Dzięki tej operacji można skopiować lub wyciąć plik i wkleić go w inne miejsce
(do innego folderu). Można także skopiować folder (ale nie przenieść go), używając
tej samej procedury.
60
1
Otwórz okno zawierające plik/folder, który chcesz skopiować.
2
Naciśni przycisk [3 ▼] (COPY), aby skopiować, lub przycisk
[2 ▼] (CUT), aby przenieść.
W dolnej części wyświetlacza pojawi się okno kopiowania/wycinania.
3
Naciśnij jeden z przycisków [A]–[J] przypisany do odpowiedniego
pliku/folderu.
Aby anulować wybór, naciśnij ponownie ten sam przycisk [A]–[J].
Aby wybrać wszystkie pliki/foldery dostępne w danym oknie i na innych
jego stronach, naciśnij przycisk [6 ▼] (ALL). Aby anulować wybór,
naciśnij ponownie przycisk [6 ▼] (ALL OFF).
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
UWAGA
Nie można przenosić
plików w zakładce PRESET.
Można je tylko kopiować.
4
Naciśnij przycisk [7 ▼] (OK), aby potwierdzić wybór pliku
lub folderu.
5
E][F
F] wybierz zakładkę
Za pomocą przycisków TAB [E
(USER lub USB), na którą plik/folder ma zostać wklejony.
Jeśli to konieczne, wybierz folder docelowy za pomocą przycisków [A]–[J].
6
Naciśnij przycisk [4 ▼] (PASTE), aby wkleić plik/folder wybrany
w kroku 3.
Wklejony plik/folder pojawi się w danym oknie wśród innych plików
w porządku alfabetycznym.
UWAGA
Aby anulować operację kopiowania,
naciśnij przycisk [8 ▼] (CANCEL).
Usuwanie plików/folderów
Dzięki tej operacji można usunąć plik/folder.
UWAGA
Otwórz okno, w którym znajduje się plik/folder do usunięcia.
2
Naciśnij przycisk [5 ▼] (DELETE).
W dolnej części okna pojawi się okno operacji usuwania.
3
Naciśnij jeden z przycisków [A]–[J] przypisany do odpowiedniego
pliku/folderu.
Aby anulować wybór, naciśnij ponownie ten sam przycisk [A]–[J].
Aby wybrać wszystkie pliki/foldery dostępne w danym oknie i na innych
jego stronach, naciśnij przycisk [6 ▼] (ALL). Aby anulować wybór,
naciśnij ponownie przycisk [6 ▼] (ALL OFF).
4
Naciśnij przycisk [7 ▼] (OK), aby potwierdzić wybór pliku/folderu.
5
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
• YES
(Tak) Usunięcie pliku/folderu
• YES ALL
(Tak dla wszystkich) Usunięcie wszystkich plików/folderów
• NO
(Nie) Pozostawienie pliku/folderu bez zmian (nieusuwanie)
• CANCEL
Anulowanie operacji usuwania
3
Utwory — Gra, ćwiczenie i nagrywanie utworów —
1
Plików na zakładce PRESET
nie można usuwać.
UWAGA
Aby anulować usuwanie, naciśnij
przycisk [8 ▼] (CANCEL).
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
61
Funkcje zaawansowane
Skorzystaj z podręcznika Reference Manual w witrynie internetowej,
Rozdział 3.
Edytowanie ustawień zapisu nutowego:
Przyciski [SCORE] → [1 ▲▼]–[8 ▲▼]
Edytowanie ustawień wyświetlania
słów utworów/tekstu:
Przyciski [LYRICS/TEXT] → [1 ▲▼]–[8 ▲▼]
Korzystanie z funkcji automatycznego
akompaniamentu podczas odtwarzania
utworów:
[ACMP] → STYLE CONTROL [SYNC START]
→ SONG [■] + [F/ II] → STYLE CONTROL
[START/STOP]
Parametry związane z odtwarzaniem
utworów:
[FUNCTION] → [B] SONG SETTING
• Ćwiczenia instrumentalno-wokalne
z użyciem funkcji prowadzenia:
→ [A]/[B] GUIDE MODE
• Granie partii podkładu z technologią
Performance Assistant:
→ [8 ▲▼] P.A.T.
Tworzenie lub edycja utworów
(funkcja Song Creator):
3
Utwory — Gra, ćwiczenie i nagrywanie utworów —
62
[FUNCTION] → [F] DIGITAL REC MENU →
[A] SONG CREATOR
• Nagrywanie melodii
(nagrywanie krokowe):
→ TAB [E][F] 1-16
• Nagrywanie akordów
(nagrywanie krokowe):
→ TAB [E][F] CHORD
• Ponowne nagrywanie określonego
fragmentu utworu — funkcja
Punch In/Out:
→ TAB [E][F] REC MODE
• Edytowanie danych kanałów:
→ TAB [E][F] CHANNEL
• Edytowanie danych akordów,
dźwięków, zarejestrowanych
zdarzeń systemowych i słów:
→ TAB [E][F] CHORD, 1–16, SYS/EX.
lub LYRICS
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
Sekwencje Multi Pad
— Dodawanie fraz muzycznych do własnego wykonania —
Sekwencji Multi Pad można używać do odtwarzania
krótkich sekwencji rytmicznych i melodycznych, co pozwala
na wzbogacenie i urozmaicenie wykonania.
Sekwencje Multi Pad są zgrupowane w czterofrazowych
bankach. Instrument PSR-S910/S710 oferuje różnorodne
banki sekwencji Multi Pad dopasowane do wielu gatunków
muzycznych.
Odtwarzanie sekwencji Multi Pad
Naciśnij przycisk MULTI PAD CONTROL [SELECT], aby wywołać
okno wyboru banku sekwencji Multi Pad, a następnie wybierz
odpowiedni bank.
Wybierz strony za pomocą przycisków [1 ▲]–[7 ▲] odpowiadających
„P1, P2…” w oknie lub naciskając kilka razy przycisk MULTI PAD CONTROL
[SELECT], a następnie użyj przycisków [A]–[J], aby wybrać żądany bank.
4
1
1
2
Naciśnij dowolny przycisk MULTI PAD CONTROL [1]–[4],
aby odtworzyć sekwencję Multi Pad.
Rozpocznie się odtwarzanie właściwej frazy (w tym przypadku skojarzonej
z frazą nr 1) w całości, w aktualnie ustawionym tempie. Można nawet
odtwarzać dwie lub więcej sekwencji Multi Pad jednocześnie.
UWAGA
Istnieją dwa typy danych Multi Pad.
Pierwsze z nich są odtwarzane
jednokrotnie od początku do końca,
po czym odtwarzanie zostaje
zatrzymane. Inne są odtwarzane
w sposób ciągły.
UWAGA
Ponowne naciśnięcie frazy w czasie
jej odtwarzania spowoduje
zatrzymanie odtwarzania
i natychmiastowe rozpoczęcie
odtwarzania od początku.
3
3
Naciśnij przycisk [STOP], aby zatrzymać odtwarzanie sekwencji
Multi Pad.
Jeśli chcesz zatrzymać wybrane sekwencje Multi Pad, jednocześnie przytrzymaj
przycisk [STOP] i naciśnij pad, którego sekwencja ma być zatrzymana.
Kolory identyfikacyjne Multi Pad
• Zielony: wskazuje, że określony pad zawiera dane (frazę).
• Czerwony: wskazuje, że odpowiednia sekwencja jest aktualnie odtwarzana.
• Czerwony (migający): wskazuje, że odpowiedni pad jest w trybie
gotowości (Synchro Start).
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
63
Sekwencje Multi Pad — Dodawanie fraz muzycznych do własnego wykonania —
1
Korzystanie z sekwencji Multi Pad Funkcja
Synchro Start
Przytrzymując wciśnięty przycisk MULTI PAD CONTROL [SELECT], naciskaj
przyciski MULTI PAD CONTROL [1]–[4], aby przełączyć odtwarzanie sekwencji
Multi Pad w tryb gotowości. Odpowiedni przycisk mignie na czerwono. Można
nawet odtwarzać dwie, trzy albo cztery sekwencje Multi Pad jednocześnie.
Odtwarzanie sekwencji Multi Pad w stanie „gotowości” rozpoczyna się wraz
z odtwarzaniem stylu, gdy zostanie naciśnięty klawisz dowolnego dźwięku
(gdy funkcja [ACMP] jest wyłączona) lub gdy lewą ręką zostanie zagrany akord
(gdy funkcja [ACMP] jest włączona). Jeśli sekwencja Multi Pad jest w stanie
gotowości podczas odtwarzania utworu/stylu, naciśnięcie klawisza dowolnego
dźwięku rozpoczyna odtwarzanie sekwencji Multi Pad od początku następnego taktu.
Gdy w gotowości są co najmniej dwie sekwencje Multi Pad, naciśnięcie jednej
z nich rozpoczyna równoczesne odtwarzanie wszystkich sekwencji Multi Pad
znajdujących się w gotowości.
4
Sekwencje Multi Pad — Dodawanie fraz muzycznych do własnego wykonania —
Aby anulować start synchroniczny, przytrzymując wciśnięty przycisk MULTI PAD
CONTROL [SELECT] (lub [STOP]), naciśnij jeden z przycisków [1]–[4].
Jednokrotne naciśnięcie przycisku MULTI PAD CONTROL [STOP] anuluje
start synchroniczny wszystkich przycisków.
Funkcja Chord Match (Dopasowanie akordów)
Wiele sekwencji Multi Pad to sekwencje melodyczne lub akordowe i jest możliwe,
aby zmieniały one automatycznie akordy grane lewą ręką. Gdy jest włączona
funkcja [ACMP] lub partia LEFT, wystarczy zagrać akord lewą ręką i nacisnąć
dowolną sekwencję Multi Pad, a funkcja Chord Match dostosuje strój klawiatury
do aktualnie granych akordów. Należy pamiętać, że funkcja Chord Match nie ma
zastosowania do niektórych sekwencji Multi Pad.
Strefa akordów
W tym przykładzie fraza odpowiadająca Pad 1 przed rozpoczęciem odtwarzania
zostanie przetransponowana do tonacji F-dur. Spróbuj zagrać inne akordy,
odtwarzając jednocześnie inne sekwencje Multi Pad.
Funkcje zaawansowane
Skorzystaj z podręcznika Reference Manual w witrynie internetowej,
Rozdział 4.
64
Tworzenie sekwencji Multi
Pad (Multi Pad Creator):
[FUNCTION] → [F] DIGITAL REC MENU →
[C] MULTI PAD CREATOR
Edycja sekwencji Multi Pad:
Okno wyboru banku sekwencji Multi Pad → [8▼] (EDIT)
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
Funkcja Music Finder
— Przywoływanie idealnego ustawienia dla każdego utworu —
Jeśli chcesz zagrać jakiś utwór w wybranym gatunku muzycznym,
ale nie masz pewności, jakie brzmienia i styl akompaniamentu
byłyby odpowiednie do muzyki, skorzystaj z wygodnej i pomocnej
funkcji Music Finder. Wybierz odpowiedni gatunek muzyki
(lub tytuł utworu) z ustawień panelu Music Finder, a instrument
zostanie automatycznie skonfigurowany tak, aby można było zagrać
w wybranym stylu muzycznym. Co więcej, dzięki rejestracji utworu/
danych audio w wielu miejscach funkcji Music Finder instrument
może łatwo przywołać odpowiednie dane utworu według tytułu.
Funkcja Music Finder Plus rozszerza możliwości, łącząc instrument
z Internetem, o wyszukiwanie i dodawanie żądanych ustawień
panelu i danych utworu przez Internet do instrumentu.
1
Pobierz plik ustawień panelu Music Finder z witryny internetowej
do urządzenia pamięci USB.
2
Podłącz urządzenie pamięci USB zawierające plik ustawień
panelu do złącza [USB TO DEVICE] instrumentu.
3
Naciśnij przycisk [MUSIC FINDER], aby otworzyć okno
MUSIC FINDER.
4
Naciśnij przycisk [7 ▲▼] (FILES), aby przywołać okno
wyboru pliku.
UWAGA
Przed użyciem urządzenia pamięci
USB należy przeczytać instrukcję
„Podłączanie urządzenia pamięci
USB” na str. 94.
PRZESTROGA
Zastępowanie automatycznie
zamienia wszystkie nagrania
(ustawienia panelu/dane utworu
pokazywane w oknie MUSIC
FINDER). Trzeba upewnić się,
że wszystkie ważne dane zostały
zapisane na zakładce USER
lub USB w oknie wyboru pliku
(krok 4., jak opisano z lewej
strony).
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
65
5
Funkcja Music Finder — Przywoływanie idealnego ustawienia dla każdego utworu —
Ładowanie ustawień panelu z witryny internetowej
Funkcję Music Finder wyposażono domyślnie w pewne przykładowe nagrania
(ustawienia panelu). Ładując wiele ustawień panelu z witryny internetowej firmy
Yamaha i importując je do instrumentu, można wygodniej i skuteczniej korzystać
z funkcji Music Finder. Co więcej, importując ustawienia panelu można także
wzbogacić funkcję Repertoire (str. 44). Przed użyciem funkcji Music Finder
zalecamy załadowanie ustawień panelu z witryny internetowej zgodnie z poniższymi
instrukcjami.
http://services.music.yamaha.com/musicfinder/
5
Za pomocą przycisków TAB [E][F] przywołaj okno USB
zawierające plik ustawień panelu pobrany z witryny
internetowej.
6
Naciśnij przycisk odpowiadający plikowi, aby wyświetlić
komunikat wyboru operacji REPLACE/APPEND (Zastąp/Dołącz)
na ustawieniach panelu.
7
Naciśnij przycisk [F] (REPLACE), aby usunąć wszystkie
nagrania znajdujące się w instrumencie i zastąpić je nagraniami
z wybranego pliku.
Naciśnij przycisk [G] (YES) w odpowiedzi na żądanie potwierdzenia.
8
Naciśnij przycisk [F] (YES) w oknie komunikatu (wskazującego
zakończenie operacji zastępowania), aby przywołać okno
MUSIC FINDER.
Sprawdzając liczbę nagrań w oknie MUSIC FINDER, można potwierdzić,
czy zostały one zastąpione.
5
UWAGA
Po zastąpieniu nagrań bazy Music
Finder można je przywrócić do
pierwotnych ustawień fabrycznych,
wybierając plik „MusicFinderPreset”
w oknie PRESET tego kroku.
Funkcja Music Finder — Przywoływanie idealnego ustawienia dla każdego utworu —
Liczba
nagrań
Informacje o nagraniach bazy Music Finder
Wszystkie dane, które można przywołać z okna MUSIC FINDER, nazywane
są „nagraniami”. Istnieją trzy różne typy nagrań.
• Ustawienia panelu
Dane ustawień, takie jak style, brzmienia itp.
• Utwór (SONG)
Dane utworu zapisane w bazie Music Finder z okna wyboru utworu (str. 49)
• Audio (AUDIO)
Dane audio zapisane w bazie Music Finder z okna wyboru audio USB (str. 75)
66
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
UWAGA
Informacje na temat zapisywania
danych utworów lub danych audio
w bazie Music Finder podano
na str. 68.
Wybieranie żądanego utworu spośród ustawień panelu
1
Naciśnij przycisk [MUSIC FINDER], aby otworzyć okno
MUSIC FINDER.
W oknie ALL są wyświetlane wszystkie nagrania.
UWAGA
Informacje na temat nagrań SONG
i AUDIO podano na str. 70.
Pokazuje tytuł
utworu i informacje
o przypisanym do
ustawień panelu
Użyj przycisków [2 ▲▼]/[3 ▲▼] do wyboru żądanych ustawień
panelu.
Wyboru można też dokonać za pomocą pokrętła [DATA ENTRY] i przycisku
[ENTRY].
Sortowanie nagrań
Naciśnij przycisk [F] (SORT BY), aby posortować nagrania według
kategorii MUSIC, STYLE, BEAT i TEMPO. Naciśnij przycisk
[G] (SORT ORDER) (Kolejność sortowania), aby zmienić kolejność
nagrań (rosnąco lub malejąco).
Podczas sortowania nagrań według kategorii MUSIC za pomocą przycisku
[1 ▲▼] można przesuwać się między utworami w górę i w dół w porządku
alfabetycznym. Podczas sortowania nagrań według kategorii STYLE
za pomocą przycisku [4 ▲▼]/[5 ▲▼] można przesuwać się między
stylami w górę i w dół w porządku alfabetycznym. Jednoczesne naciśnięcie
przycisków [▲] i [▼] powoduje przesunięcie kursora do pierwszego nagrania.
3
Zagraj akordy w strefie lewej ręki klawiatury (str. 32).
5
UWAGA
Jeśli chcesz uniknąć zmiany
tempa podczas odtwarzania stylu,
gdy wybierasz inne nagranie,
włącz funkcję Tempo Lock
(Blokada tempa), naciskając
przycisk [I] (STYLE TEMPO)
w oknie Music Finder.
Wyszukiwanie ustawień panelu
Okno Music Finder jest wyposażone w funkcję wyszukiwania na podstawie
wpisanego tytułu utworu lub hasła.
1
Na stronie ALL okna MUSIC FINDER naciśnij przycisk
[6 ▲] (SEARCH 1), aby wywołać okno wyszukiwania.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
67
Funkcja Music Finder — Przywoływanie idealnego ustawienia dla każdego utworu —
2
2
W oknie wyszukiwania wpisz odpowiednie kryteria
wyszukiwania.
[A]
5
MUSIC
Wyszukiwanie według nazwy utworu. Naciśnięcie
przycisku [A] wywołuje okienko do wprowadzenia
nazwy utworu. Aby usunąć kryteria wyszukiwania
nazwy utworu, naciśnij przycisk [F] (CLEAR).
[B]
KEYWORD
Wyszukiwanie według hasła. Naciśnięcie przycisku
[B] wywołuje okienko do wprowadzenia hasła.
Aby usunąć wprowadzone hasło, naciśnij przycisk
[G] (CLEAR).
[C]
STYLE
Wyszukiwanie według stylu. Naciśnięcie przycisku
[C] wywołuje okno wyboru stylu. Po wskazaniu
żądanego stylu naciśnij przycisk [EXIT],
aby powrócić do okna wyszukiwania. Aby usunąć
kryteria wyszukiwania stylu, naciśnij przycisk
[H] (CLEAR).
Funkcja Music Finder — Przywoływanie idealnego ustawienia dla każdego utworu —
[D]
BEAT
Określa metrum wyszukiwanego nagrania.
Wszystkie ustawienia rytmu można wyszukać,
wpisując „ANY” (Dowolny) w polu kryterium.
[E]
SEARCH
AREA
Określa miejsce (zakładkę w górnej części okna
MUSIC FINDER) wyszukiwania.
[1 ▲▼]
ALL CLEAR
Usuwa wszystkie wprowadzone kryteria.
[3 ▲▼]
TEMPO FROM
Ustawia zakres tempa wyszukiwanych nagrań.
[4 ▲▼]
TEMPO TO
[5 ▲▼]/
[6 ▲▼]
GENRE
UWAGA
Nagrania można wyszukiwać
przy użyciu kilku różnych haseł
oddzielonych przecinkami.
UWAGA
Jeśli wybierzesz rytm 2/4 lub 6/8,
będzie wyszukiwany styl odpowiedni
dla rytmu 2/4 i 6/8, ale rzeczywisty
styl będzie utworzony przy użyciu
rytmu 4/4.
UWAGA
Podczas wyszukiwania plików
utworów lub plików audio (str. 66)
jest konieczne następujące
ustawienie kryteriów wyboru.
STYLE: puste miejsce
BEAT: ANY
TEMPO: „---” – „---”
Służy do wyboru gatunku muzyki.
Aby anulować wyszukiwanie, naciśnij przycisk [8 ▼] (CANCEL).
3
UWAGA
Naciśnij przycisk [8 ▲] (START SEARCH), aby rozpocząć
wyszukiwanie.
Wyniki wyszukiwania pojawią się na ekranie Search 1.
Jeśli chcesz użyć innych kryteriów
wyszukiwania, naciśnij przycisk
[6 ▼] (SEARCH 2) w oknie
Music Finder. Wynik wyszukiwania
zostanie wyświetlony w oknie
SEARCH 2.
Rejestrowanie danych utworu/audio (SONG/AUDIO)
Dzięki zarejestrowaniu danych utworu lub audio zapisanych w różnych miejscach
(okno wyboru utworu: str. 49; okno wyboru audio USB: str. 75) w bazie Music
Finder instrument może łatwo przywoływać dane na podstawie tytułu utworu.
1
68
Wyświetl dane utworu.
Dane utworu (SONG) w oknie wyboru pliku
Naciśnij przycisk SONG [SELECT], aby wyświetlić dane utworu (plik utworu)
w oknie wyboru pliku.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
UWAGA
Jeśli chcesz zarejestrować dane
utworu/audio z urządzenia pamięci
USB, podłącz urządzenie pamięci
USB zawierające dane do złącza
[USB TO DEVICE].
UWAGA
Przed użyciem urządzenia pamięci
USB należy przeczytać instrukcję
„Podłączanie urządzenia pamięci
USB” na str. 94.
Dane utworu (AUDIO) w oknie wyboru audio USB
1-1 Naciśnij przycisk [USB], aby przywołać okno odtwarzania
(okno AUDIO PLAYER).
1-2 Naciśnij przycisk [8 ▲▼] (FILE SELECT), aby wyświetlić dane
utworu (plik audio) na podłączonym urządzeniu pamięci USB.
2
Naciskaj przyciski [A]–[J] przypisane do odpowiedniego pliku.
3
3
Naciśnij przycisk [6 ▲] (ADD TO MF), aby zarejestrować wybrane
dane w bazie Music Finder.
Okna automatycznie zmieni się na okno edycji nagrania Music Finder.
4
Naciśnij przycisk [8 ▲] (OK), aby rozpocząć rejestrację.
Naciśnij przycisk [8 ▼] (CANCEL), aby anulować rejestrację.
5
Sprawdź, czy dane utworu (SONG/DATA) zostały dodane
do okna MUSIC FINDER.
Dane utworu są pokazywane jako SONG lub AUDIO w kolumnie STYLE.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
Funkcja Music Finder — Przywoływanie idealnego ustawienia dla każdego utworu —
5
69
Przywoływanie danych zarejestrowanego utworu z bazy
Music Finder
Dane zarejestrowanego utworu można przywołać w ten sam sposób,
co w procedurach „Wybieranie żądanego utworu z ustawień panelu”
oraz „Wyszukiwanie ustawień panelu” (str. 67).
• Aby odtworzyć przywołany utwór, naciśnij przycisk SONG [F/ II]
po wybraniu nagrania utworu (SONG).
• Aby odtworzyć przywołane dane audio, naciśnij przycisk [USB], a następnie
naciśnij przycisk [2 ▲▼] (F/ II) po wybraniu nagrania (AUDIO).
Możliwości dodane przy użyciu Internetu (Music Finder+)
Ta usługa, łącząc instrument z Internetem, daje możliwość wyszukiwania
i dodawania przez Internet do instrumentu żądanych ustawień panelu i danych
utworu. Podłącz instrument do Internetu i naciśnij przycisk [J] (MUSIC FINDER+)
w oknie MUSIC FINDER!
5
Funkcja Music Finder — Przywoływanie idealnego ustawienia dla każdego utworu —
Więcej informacji o tej usłudze można znaleźć w następującej witrynie internetowej:
http://services.music.yamaha.com/musicfinder/
Funkcje zaawansowane
Skorzystaj z podręcznika Reference Manual w witrynie internetowej,
Rozdział 5.
70
Tworzenie zestawu ulubionych nagrań:
[MUSIC FINDER] → TAB [E][F] ALL →
[H] (ADD TO FAVORITE)
Edytowanie nagrań:
[MUSIC FINDER] → [8 ▲▼] (RECORD EDIT)
Zapisywanie nagrania
jako pojedynczego pliku:
[MUSIC FINDER] → [7 ▲▼] (FILES)
Wyświetlanie informacji o nagraniu
z Internetu (MUSIC FINDER Plus):
[MUSIC FINDER] → [J] (MUSIC FINDER+)
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
UWAGA
Jeśli chcesz odtwarzać utwór/audio
z urządzenia pamięci USB,
podłącz wcześniej urządzenie
pamięci USB zawierające dane
do złącza [USB TO DEVICE].
UWAGA
Dostępna zawartość usługi Music
Finder Plus może się zmieniać.
Pamięć registracyjna
— Zapisywanie i przywoływanie konfiguracji —
Funkcja pamięci registracyjnej umożliwia zapisywanie
w pamięci instrumentu wszystkich ustawień panelu
za pomocą przycisku Registration Memory. Ustawienia panelu
użytkownika mogą być następnie przywoływane w dowolnym
momencie przez naciśnięcie jednego przycisku. Ustawienia
przypisane do wszystkich ośmiu przycisków pamięci
registracyjnej powinny być zapisane jako jeden Bank (plik).
Rejestrowanie ustawień panelu
1
Wybierz dowolne ustawienia panelu, takie jak brzmienie, styl,
efekty i inne.
2
Naciśnij [MEMORY] w sekcji REGISTRATION MEMORY.
Zostanie otwarte okno wyboru parametrów, które mają zostać zapisane.
Pamięć registracyjna — Zapisywanie i przywoływanie konfiguracji —
6
3
3
Określ parametry, które chcesz zarejestrować.
Wybierz żądany parametr za pomocą przycisków [2 ▲▼]–[7 ▲▼], a następnie
wprowadź lub usuń zaznaczenie, używając przycisków [8 ▲] (MARK ON)/
[8 ▼] (MARK OFF).
Aby anulować operację, naciśnij przycisk [I] (CANCEL).
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
71
4
Naciśnij jeden z przycisków REGISTRATION MEMORY [1]–[8],
pod którym ma być zapamiętane ustawienie panelu.
PRZESTROGA
Jeśli wybierzesz przycisk,
którego lampka świeci się
na czerwono lub zielono,
wcześniej zapisane ustawienia
zostaną zastąpione przez nowe
ustawienia.
Zapamiętany przycisk zaświeci się na czerwono, co wskazuje, że przycisk
zawiera dane i jest wybrany.
Kolor lampki stanu:
• Czerwony: Dane zarejestrowane i obecnie wybrane
• Zielony: Dane zarejestrowane, ale obecnie nie wybrane
• Nie świeci się: Brak zarejestrowanych danych
5
Powtórz kroki 1–4, aby przypisać inne ustawienia panelu
do pozostałych przycisków.
Zarejestrowane ustawienia panelu można przywołać, po prostu naciskając
żądany przycisk z numerem.
Zapisywanie pamięci registracyjnej jako pliku banku
6
Funkcja pamięci registracyjnej umożliwia zapisanie wszystkich ośmiu
zarejestrowanych ustawień panelu w jednym pliku banku pamięci registracyjnej.
Pamięć registracyjna — Zapisywanie i przywoływanie konfiguracji —
Bank 04
Bank 03
Bank 02
Bank 01
1
Naciśnij jednocześnie przyciski REGIST BANK [+] i [-],
aby wywołać okno wyboru banku registracyjnego.
2
2
72
Naciśnij przycisk [6 ▼] (SAVE), aby zapisać plik banku.
Instrukcje zapisywania można znaleźć na str. 58.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
UWAGA
Ustawienia panelu zarejestrowane
w ponumerowanych przyciskach są
zachowywane nawet po wyłączeniu
zasilania. Jeśli chcesz usunąć
wszystkich osiem aktualnych
ustawień panelu, włącz przycisk
[STANDBY/ON], przytrzymując
wciśnięty klawisz B5 (pierwszy
klawisz B z prawej strony klawiatury).
Przywoływanie zapisanego ustawienia panelu
Pliki zapisanego banku pamięci registracyjnej można przywołać za pomocą
przycisków REGIST BANK [-]/[+] lub następującej procedury.
1
UWAGA
Naciśnij jednocześnie przyciski REGIST BANK [+] i [-],
aby otworzyć okno wyboru REGISTRATION BANK.
2
2
2
Naciśnij jeden z przycisków [A]–[J], aby wybrać bank.
Wyboru banku można też dokonać za pomocą pokrętła [DATA ENTRY]
i przycisku [ENTRY].
3
W sekcji pamięci registracyjnej naciśnij jeden z przycisków
([1]–[8]), których lampki świecą się na zielono.
Podczas wywoływania ustawień,
w tym również wyboru plików
utworów/stylów, z urządzenia
pamięci USB należy upewnić się,
że odpowiednie urządzenie pamięci
USB zawierające zarejestrowany
utwór lub styl jest podłączone
do złącza [USB TO DEVICE].
UWAGA
Włączenie przycisku [FREEZE]
wyłącza przywołanie wybranych
parametrów. Aby użyć tej funkcji,
trzeba wybrać parametr, który nie
ma być przywoływany po wykonaniu
sekwencji [FUNCTION] →
[E] REGIST SEQUENCE/FREEZE/
VOICE SET → TAB [E][F]
FREEZE.
Pamięć registracyjna — Zapisywanie i przywoływanie konfiguracji —
6
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
73
Sprawdzanie informacji o pamięci registracyjnej
Można wywołać okno informacji, aby zobaczyć, które brzmienia i style zostały
przypisane przyciskom [1]–[8] banku pamięci registracyjnej.
1
2
Naciśnij jednocześnie przyciski REGIST BANK [+] i [-],
aby otworzyć okno wyboru REGISTRATION BANK, a następnie
użyj przycisków [A]–[J] do wyboru żądanego banku.
Naciśnij przycisk [7 ▲] (INFO.), aby wywołać okno informacji.
UWAGA
Okno informacji o aktualnie
wybranym banku pamięci
registracyjnej można wywołać
natychmiast, naciskając po kolei
przycisk [DIRECT ACCESS] i jeden
z przycisków REGISTRATION
MEMORY [1]–[8].
3
2
Używając przycisków TAB [E][F], można przełączać się między
stronami okna informacji: o przyciskach [1]–[4] pamięci registracyjnej
oraz o przyciskach [5]–[8].
3
6
Naciśnij przycisk [F] (CLOSE), aby zamknąć okno informacji.
Pamięć registracyjna — Zapisywanie i przywoływanie konfiguracji —
Funkcje zaawansowane
Skorzystaj z podręcznika Reference Manual w witrynie internetowej,
Rozdział 6.
74
Blokada przywoływania
ustawień poszczególnych
parametrów:
[FUNCTION] → [E] REGIST SEQUENCE/FREEZE/VOICE
SET → TAB [E][F] FREEZE
Przywoływanie numerów
pamięci registracyjnej
po kolei:
[FUNCTION] → [E] REGIST SEQUENCE/FREEZE/VOICE
SET → TAB [E][F] REGISTRATION SEQUENCE
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
UWAGA
Jeśli partia brzmienia jest
wyłączona (PSR-S910), nazwa
brzmienia odpowiedniej partii
jest wyświetlana na szaro.
(W modelu PSR-S710 nazwa partii
brzmienia odpowiedniej partii jest
wyświetlana na szaro).
Audio USB
— Odtwarzanie i nagrywanie plików audio —
Wygodna funkcja Audio USB umożliwia odtwarzanie plików
audio (WAV lub MP3) przechowywanych na urządzeniu
pamięci flash USB bezpośrednio z instrumentu. Co więcej,
ponieważ można nagrywać własne wykonania i nagrania jako
dane audio (.WAV) na urządzeniu pamięci flash USB, możliwe
jest odtwarzanie plików na komputerze, udostępnianie ich
przyjaciołom i nagrywanie własnych płyt CD.
Odtwarzanie plików audio
Spróbuj odtworzyć pliki audio z urządzenia pamięci flash USB na tym instrumencie.
UWAGA
Formaty plików, które można odtwarzać
Plików chronionych metodą DRM
nie można odtwarzać.
Próbkowanie 44,1 kHz, 16 bitów, stereo
PSR-S910
PSR-S710
.mp3
Próbkowanie 44,1/48,0 kHz, szybkość bitowa
63–320 Kb/s i zmienna, mono/stereo
PSR-S910
Podłącz urządzenie pamięci flash USB zawierające pliki audio, które mają być
odtwarzane, do złącza [USB TO DEVICE].
1
Naciśnij przycisk [USB], aby przywołać okno odtwarzania
(okno AUDIO PLAYER).
UWAGA
Przed użyciem pamięci flash USB
należy przeczytać instrukcję
„Podłączanie urządzenia pamięci
USB” na str. 94.
2
2
Naciśnij przycisk [8 ▲▼] (FILE SELECT), aby wyświetlić pliki
audio zapisane w podłączonej pamięci flash USB.
3
Naciśnij jeden z przycisków [A]–[J] odpowiadający plikowi,
który chcesz odsłuchać.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
7
Audio USB — Odtwarzanie i nagrywanie plików audio —
.wav
75
4
Naciśnij przycisk [EXIT], aby wrócić do okna odtwarzania
(okno AUDIO PLAYER).
5
Naciśnij przycisk [2 ▲▼] (F/ II), aby odtwarzać.
PRZESTROGA
Nigdy nie odłączaj pamięci flash
USB i nigdy nie wyłączaj zasilania
podczas nagrywania. Może
to spowodować uszkodzenie
danych w pamięci flash USB.
Operacje związane z odtwarzaniem
Za pomocą przycisków [1 ▲▼]–[6 ▲▼] można odtwarzanie zatrzymywać,
wybierać, przewijać do tyłu i do przodu. Co więcej, można ustawić tryb REPEAT,
naciskając przycisk [7 ▲] i ustawić głośność, naciskając przycisk [7 ▼].
7
Audio USB — Odtwarzanie i nagrywanie plików audio —
• Odtwarzanie plików audio w sposób ciągły
Naciśnij przycisk [7 ▲] (REPEAT), a następnie ustaw tryb REPEAT pliku audio
za pomocą przycisków [7 ▲▼]. Aby zamknąć okno ustawienia, naciśnij przycisk
[8 ▲▼] (CLOSE).
76
OFF
Odtwarzanie zatrzymuje się po wybranym pliku.
SINGLE
W tym trybie jeden plik jest odtwarzany w sposób ciągły
raz za razem.
ALL
Ciągłe odtwarzanie po kolei plików w folderze zawierającym
wybrany plik.
RANDOM
Losowe i ciągłe odtwarzanie wszystkich plików znajdujących się
w folderze zawierającym wybrany plik.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
• Ustawianie głośności odtwarzania audio
Naciśnij przycisk [7 ▼] (VOL.), a następnie ustaw głośność plików audio
za pomocą przycisków [7 ▲▼]. Aby zamknąć okno ustawienia, naciśnij
przycisk [8 ▲▼] (CLOSE).
Nagrywanie wykonania użytkownika jako dźwięku
Można nagrywać następujące dźwięki:
• Wewnętrzny generator brzmień instrumentu.
Partie klawiatury (Right 1, Right 2, Left), utworu, stylu, sekwencji Multi Pad,
mikrofonu
• (PSR-S910) Sygnał z mikrofonu, gitary lub innego instrumentu
(przez gniazdo [MIC/LINE IN]).
• (PSR-S910) Sygnał z innego urządzenia audio, takiego jak odtwarzacz CD,
odtwarzacz MP3 lub podobny (przez gniazdo [MIC/LINE IN]).
Dane rejestrowane przy użyciu tej funkcji są zapisywane jako:
• Dane stereo WAV
• Próbkowanie 44,1 kHz, 16 bitów
1
Podłącz pamięć flash USB do złącza [USB TO DEVICE].
2
Ustaw żądane brzmienie i inne parametry, których chcesz
używać w swoim wykonaniu. (Aby uzyskać informacje na temat
ustawiania brzmienia, zobacz str. 29; aby uzyskać informacje
o ustawianiu stylu, zobacz str. 39; aby uzyskać informacje
na temat podłączania mikrofonu do instrumentu PSR-S910,
zobacz str. 90).
3
Naciśnij przycisk [USB].
UWAGA
Aby nagrać wykonanie, korzystając
z funkcji Audio USB, należy używać
zgodnej pamięci flash USB. Przed
użyciem pamięci flash USB należy
przeczytać instrukcję „Podłączanie
urządzenia pamięci USB” na str. 94.
UWAGA
Nie można nagrywać sygnału
z gniazd [AUX IN].
UWAGA
Utwory chronione prawami
autorskimi, takie jak wstępnie
zdefiniowane utwory oraz dźwięk
metronomu, nie mogą zostać
nagrane.
7
UWAGA
Audio USB — Odtwarzanie i nagrywanie plików audio —
Spróbuj nagrać wykonanie jako dane audio (plik WAV) w pamięci flash USB.
Na przykład, korzystając z instrumentu PSR-S910, po podłączeniu gitary, mikrofonu
lub innego urządzenia do instrumentu, można nagrać wykonanie zespołowe gitary
z dźwiękami z klawiatury lub nagrać własny śpiew z odtwarzanym podkładem.
Maksymalny czas nagrywania wynosi 80 minut na nagranie, ale może być różny
w zależności od pojemności danej pamięci flash USB.
Metody nagrań na instrumencie
obejmują także nagrywanie MIDI
oraz nagrywanie audio (str. 56).
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
77
4
Naciśnij przycisk [E] (RECORDER), aby przywołać okno
nagrywania (USB AUDIO RECORDER).
UWAGA
Urządzenie pamięci USB1 jest
wybierane do nagrywania jako
pierwsze, gdy jest podłączonych
więcej tego typu urządzeń.
Miejsce docelowe jest pomijanie,
gdy „USB1” to stacja dyskietek.
Sprawdź informacje o pamięci flash USB jako miejscu
docelowym nagrywania
W oknie kroku 4. naciśnij przycisk [E] (PROPERTY), aby sprawdzić numer
urządzenia pamięci flash USB, wielkość pamięci urządzenia, dostępne
miejsce do nagrywania oraz dostępny czas do nagrania.
Naciśnij przycisk [F] (OK)/[EXIT], aby zamknąć okno PROPERTY.
7
5
Audio USB — Odtwarzanie i nagrywanie plików audio —
6
Rozpocznij nagrywanie, naciskając przycisk [J] (REC),
a następnie zacznij wykonanie.
Gdy nagrywanie rozpoczyna się, upływający czas jest pokazywany po prawej
stronie okna nagrywania.
Zatrzymaj nagrywanie, naciskając przycisk [J] (STOP).
Plikowi zostanie automatycznie nadana nazwa i pojawi się komunikat
wyświetlający tę nazwę.
PRZESTROGA
Nigdy nie odłączaj pamięci flash
USB i nigdy nie wyłączaj zasilania
podczas nagrywania. Może
to spowodować uszkodzenie
danych zapisanych w pamięci
flash USB lub danych nagrania.
UWAGA
Nawet jeśli popełnisz błąd
podczas gry, nie możesz zastąpić
istniejącego pliku. Nagrany plik
należy usunąć w oknie wyboru pliku,
a następnie ponownie nagrać swoje
wykonanie.
UWAGA
Operacja nagrywania trwa, nawet
jeśli okno nagrywania zostanie
zamknięte za pomocą przycisku
[EXIT]. Naciśnij przycisk [E]
(RECORDER), aby przywołać
ponownie okno nagrywania,
a następnie zatrzymaj nagrywanie,
naciskając przycisk [J] (STOP).
78
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
Konsola miksowania
W oknie konsoli miksowania można dowolnie sterować
ustawieniami partii klawiatury i kanałami utworów lub stylów,
w tym także poziomem głośności i barwą dźwięków. Dzięki tej
funkcji można też zmieniać ustawienia głośności i pozycji stereo
(panoramy) każdego brzmienia, aby osiągnąć optymalną
równowagę i efekt stereo, jak również sterować stosowaniem
efektów.
Procedura podstawowa
1
Naciśnij przycisk [MIXING CONSOLE], aby otworzyć okno
konsoli miksowania.
2
2
E][F], aby wywołać żądaną stronę.
Użyj przycisków TAB [E
Szczegółowe informacje na temat każdej strony okna można uzyskać
w podręczniku Reference Manual w witrynie internetowej.
8
• VOL/VOICE
Zmienia brzmienie każdej partii i reguluje panoramę oraz głośność każdej
partii (str. 81). Korzystając z funkcji Auto Revoice (automatyczny dobór
brzmienia), można także konwertować dźwięk dostępnych w sprzedaży
utworów XG na dźwięk specjalny, używając specjalnych brzmień instrumentu.
• FILTER (Filtr)
Reguluje zawartość harmonicznych (rezonansu) i jaskrawość dźwięku.
• TUNE (strój)
Ustawienia związane ze strojem (dostrojenie, transpozycja itp.).
• EFFECT (efekt)
Służy do wyboru typu efektu i regulacji jego głębi dla każdej partii (str. 83).
• EQ (korektor)
Służy do regulacji parametrów korektora w celu poprawienia stroju
lub barwy dźwięku.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
Konsola miksowania — Regulacja poziomu głośności i barwy dźwięku —
— Regulacja poziomu głośności i barwy dźwięku —
79
3
Naciśnij przycisk [MIXING CONSOLE] kilka razy, aby otworzyć
odpowiednie okno konsoli miksowania dla odpowiednich partii.
U góry okna jest wyświetlana nazwa partii.
UWAGA
Elementy partii stylu/utworu są takie
same, jak te, które pojawiają się na
wyświetlaczu po jednokrotnym lub
dwukrotnym naciśnięciu przycisku
[CHANNEL ON/OFF].
Konsola miksowania — Regulacja poziomu głośności i barwy dźwięku —
4
5
PANEL PART
Utwór, styl, sekwencje Multi Pad, MIC (tylko PSR-S910),
Partie klawiatury (Lewa, Prawa 1, 2)
STYLE PART
Rhythm 1, 2, Bass, Chord 1, 2, Pad, Phrase 1, 2
SONG CH 1-8
Kanały 1–8 utworu
SONG CH 9-16
Kanały 9–16 utworu
Za pomocą przycisków [A]–[J] wybierz parametr, a następnie
użyj przycisków [1 ▲▼]–[8 ▲▼] do ustawienia wartości
każdej partii.
Zapisz ustawienia MIXING CONSOLE.
• Zapisywanie ustawień okna PANEL PART:
Zapisz te ustawienia w pamięci registracyjnej (str. 71).
• Zapisywanie ustawień okna STYLE PART:
Zapisz te ustawienia jako dane stylu.
1. Otwórz okno operacyjne.
[FUNCTION] → [F] DIGITAL REC MENU →
[B] STYLE CREATOR
2. Aby zamknąć okno REC CHANNEL, naciśnij przycisk [EXIT].
3. Naciśnij przycisk [I] (SAVE), aby otworzyć okno wyboru stylu
i zapisać w nim dane (str. 58).
8
• Zapisywanie ustawień okien SONG CH 1–8/9–16:
Najpierw zapisz edytowane ustawienia jako część danych utworu
(SETUP), a następnie zapisz utwór.
1. Otwórz okno operacyjne.
[FUNCTION] → [F] DIGITAL REC MENU →
[A] SONG CREATOR
E][F
F] do wyboru strony CHANNEL.
2. Skorzystaj z przycisków TAB [E
3. Użyj przycisków [A]/[B], aby wybrać opcję „SETUP”.
4. Naciśnij przycisk [D] (EXECUTE).
5. Naciśnij przycisk [I], aby otworzyć okno wyboru utworu i zapisać
w nim dane (str. 58).
80
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
UWAGA
Jeśli naciśniesz jednocześnie jeden
z przycisków [A]–[J] i użyjesz
przycisków [1 ▲▼]–[8 ▲▼]
(lub pokrętła DATA ENTRY),
możesz natychmiast ustawić tę
samą wartość dla wszystkich partii.
Zmiana brzmień i regulacja panoramy/głośności
każdej partii
Można zmienić brzmienie oraz wyregulować panoramę i poziom głośności
każdej partii klawiatury, kanału stylu czy utworu.
1
Sposób postępowania jest taki sam, jak w przypadku procedury
podstawowej (str. 79). W kroku 2. wybierz zakładkę VOL/VOICE.
2
Naciśnij przycisk [C] (lub [H]), aby wybrać parametr VOICE.
2
Konsola miksowania — Regulacja poziomu głośności i barwy dźwięku —
Zmienianie brzmienia każdej partii
2
3
3
Naciśnij jeden z przycisków [1 ▲▼]–[8 ▲▼], aby wybrać
żądaną partię.
Wyświetli się ekran wyboru brzmienia.
4
Wybierz brzmienie.
Naciśnij jeden z przycisków wyboru kategorii brzmienia na panelu, a następnie
wybierz brzmienie, korzystając z przycisków [A]–[J] (str. 29).
5
Naciśnij przycisk [EXIT], aby powrócić do okna
MIXING CONSOLE.
6
Zapisz ustawienia (krok 5. na str. 80).
UWAGA
• Niektóre brzmienia (np. Organ
Flutes) nie mogą być wybrane
jako kanały stylu.
• Kanał RHY2 w oknie STYLE
PART może zostać przypisany
tylko do brzmień z zestawów
perkusyjnych i zestawów SFX.
• Podczas odtwarzania utworów
w standardzie GM kanałowi 10
można przypisać tylko brzmienie
zestawu perkusyjnego.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
81
8
Regulacja panoramy/głośności każdej z partii
1
Sposób postępowania jest taki, jak w przypadku procedury
podstawowej (str. 79). W kroku 2. wybierz zakładkę VOL/VOICE.
2
Naciśnij przycisk [D] (lub [I]), aby wybrać parametr PANPOT,
lub naciśnij przycisk [E] (lub [J]), aby wybrać parametr VOLUME.
Konsola miksowania — Regulacja poziomu głośności i barwy dźwięku —
2
PANPOT
VOLUME
3
3
Użyj przycisków [1 ▲▼]–[8 ▲▼], aby wyregulować
panoramę/głośność żądanej partii.
4
Zapisz ustawienia (krok 5. na str. 80).
8
82
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
1
Sposób postępowania jest taki sam, jak w przypadku procedury
podstawowej (str. 79). W kroku 2. wybierz zakładkę EFFECT.
2
Wybierz efekt za pomocą przycisków [C]/[D]/[E].
Konsola miksowania — Regulacja poziomu głośności i barwy dźwięku —
Stosowanie efektów do każdej partii
• REVERB:
Odtwarza charakterystykę otoczenia, np. sali koncertowej lub klubu
jazzowego.
UWAGA
• CHORUS:
Wzbogaca brzmienie i nasyca dźwięk, jakby było granych kilka partii
jednocześnie.
Można zmieniać rodzaj efektu,
naciskając przycisk [F] (TYPE).
Zajrzyj do podręcznika
Reference Manual.
• DSP:
Domyślnie wybrano najstosowniejszy efekt do wybranego brzmienia.
3
Skorzystaj z przycisków [1 ▲▼]–[8 ▲▼], aby wyregulować
głębię każdego efektu dla każdej partii.
4
Zapisz ustawienia (krok 5. na str. 80).
8
Funkcje zaawansowane
Skorzystaj z podręcznika Reference Manual w witrynie internetowej,
Rozdział 8.
Konwertowanie brzmienia utworu
XG do brzmienia utworu na tym
instrumencie (Song Auto Revoice):
[MIXING CONSOLE] → TAB [E][F] VOL/VOICE
→ [G] SET UP
Edycja parametrów FILTER:
[MIXING CONSOLE] → TAB [E][F] FILTER
Edycja parametrów TUNE:
[MIXING CONSOLE] → TAB [E][F] TUNE
Zmienianie typu efektu:
[MIXING CONSOLE] → TAB [E][F] EFFECT
→ [F] TYPE
Edycja parametrów EQ:
[MIXING CONSOLE] → TAB [E][F] EQ
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
83
Bezpośrednie połączenie z Internetem
— Podłączanie PSR-S910/S710 bezpośrednio do Internetu —
Bezpośrednie połączenie z Internetem — Podłączanie PSR-S910/S710 bezpośrednio do Internetu —
Dzięki bezpośredniemu połączeniu z Internetem w specjalnej
witrynie internetowej można kupić i pobrać dane utworów
oraz dane innego rodzaju. W tej części podręcznika ogólnie
omówiono bezpośrednie połączenie z Internetem. Szczegółowe
instrukcje podłączania oraz terminologię związaną z Internetem
można znaleźć w podręczniku Internet Connection Guide
(Podręcznik podłączania do Internetu), który można pobrać
z witryny internetowej Yamaha Manual Library.
Dostęp do funkcji Internet Direct Connection
Naciśnij przycisk [INTERNET]. Jeśli instrument jest podłączony do Internetu,
na ekranie pojawia się specjalna witryna internetowa. Jeśli nie jest podłączony,
należy go najpierw podłączyć, korzystając z części „Podłączanie instrumentu
do Internetu” zamieszczonej poniżej.
UWAGA
Aby zakończyć działanie funkcji bezpośredniego połączenia internetowego i wrócić
do okna operacyjnego instrumentu, naciśnij przycisk [EXIT].
Gdy instrument jest bezpośrednio
podłączony do Internetu, można
otworzyć jedynie specjalną witrynę
internetową.
Podłączanie instrumentu do Internetu
Instrument można podłączyć do Internetu (ADSL, światłowód, Internet dostarczany
przez operatora telewizji kablowej itd.) przez router lub modem z wbudowanym
routerem. (Aby móc korzystać z połączenia internetowego, trzeba najpierw podpisać
umowę o świadczenie usług internetowych). Ponieważ żadne ustawienia modemu
ani routera nie mogą być dokonywane za pomocą instrumentu, połącz komputer
z Internetem przed podłączeniem instrumentu.
9
Procedura ustawiania zależy od środowiska (urządzenia do podłączenia itp.).
Więcej informacji można znaleźć w podręczniku Internet Connection Guide.
Wyświetlanie podręcznika Internet Connection Guide
Podręcznik Internet Connection Guide można wyświetlić w komputerowej
przeglądarce. (Komputer musi być podłączony do Internetu).
1. Dostęp do witryny internetowej Manual Library w przeglądarce
internetowej. Kliknij pozycję „Manual Library” w menu dołączonego
dysku CD-ROM lub wprowadź bezpośrednio następujący adres URL.
http://www.yamaha.co.jp/manual/
2. Wprowadź nazwę modelu (np. PSR-S910) w obszarze Model Name
(Nazwa modelu), a następnie kliknij przycisk Search (Szukaj).
3. Kliknij pozycję „Internet Connection Guide” w oknie Search Results
(Wyniki wyszukiwania).
84
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
UWAGA
Liczba urządzeń, które można
podłączyć, może być ograniczona
w zależności od połączenia
internetowego. Może to oznaczać,
że instrumentu nie da się podłączyć
do Internetu. W razie wątpliwości
sprawdź warunki umowy lub
skontaktuj się z usługodawcą.
Przykłady połączeń
• Przykład połączenia 1:
Połączenie kablowe (wykorzystujące przewód sieci LAN)
Router
Typ przewodu
Przewód sieci LAN
Przewód
sieci LAN
Złącze
LAN
*Pojęcie „modem” odnosi się tutaj do modemu ADSL, jednostki sieci
światłowodowej (ONU) lub modemu kablowego.
UWAGA
Niektóre rodzaje modemów
wymagają opcjonalnych
koncentratorów sieciowych
do jednoczesnego połączenia
z Internetem kilku urządzeń
(komputera, instrumentu itp.).
UWAGA
• Przykład połączenia 2:
Połączenie bezprzewodowe (z użyciem bezprzewodowego konwertera
ethernetowego sieci LAN)
Modem*
Gdy używa się modemu z routerem,
instrument należy podłączyć do
modemu za pomocą przewodu
sieci LAN.
Punkt
dostępu
Bezprzewodowa sieć LAN
Konwerter ethernetowy
Złącze
LAN
*Pojęcie „modem” odnosi się tutaj do modemu ADSL, jednostki sieci
światłowodowej (ONU) lub modemu kablowego.
• Przykład połączenia 3:
Połączenie bezprzewodowe (z użyciem bezprzewodowego adaptera
sieciowego USB)
Modem*
9
Punkt
dostępu
Sieć bezprzewodowa USB
Adapter sieci LAN
Złącze
USB TO DEVICE
*Pojęcie „modem” odnosi się tutaj do modemu ADSL, jednostki sieci
światłowodowej (ONU) lub modemu kablowego.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
Bezpośrednie połączenie z Internetem — Podłączanie PSR-S910/S710 bezpośrednio do Internetu —
Modem*
Bez funkcji routera
WAŻNE
Zgodnie z przepisami
obowiązującymi w Unii
Europejskiej oraz Korei
użytkownicy w Europie i Korei
powinni używać kabla STP
(podwójnej skrętki ekranowanej),
aby zapobiec zakłóceniom
elektromagnetycznym.
85
Funkcje dostępne w specjalnej witrynie internetowej
Po podłączeniu instrumentu do Internetu można wykonywać operacje korzystające
z usług internetowych wprost z instrumentu.
Bezpośrednie połączenie z Internetem — Podłączanie PSR-S910/S710 bezpośrednio do Internetu —
Otwieranie łączy z innymi stronami
Za pomocą pokrętła [DATA ENTRY] i przycisku [ENTER] można otwierać łącza
i poruszać się w witrynie internetowej. Można także używać przycisków
[6 ▼]/[7 ▲▼]/[8 ▼] i [8 ▲] (ENTER) zamiast pokrętła [DATA ENTRY]
i przycisku [ENTER].
Wracanie do poprzedniej strony internetowej/odświeżanie
strony internetowej
Użyj przycisków [1 ▲▼] (BACK)/[2 ▲▼] (FORWARD) do nawigacji między
wcześniej wybranymi stronami internetowymi. Aby wrócić do nadrzędnej strony
specjalnej witryny internetowej, naciśnij przycisk [3 ▲▼] (HOME).
Naciśnij przycisk [5 ▲] (REFRESH), aby ponownie załadować stronę internetową,
i naciśnij przycisk [6 ▲] (STOP), aby anulować ładowanie.
9
86
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
Monitorowanie stanu połączenia internetowego
Komunikaty i ikony znajdujące się w prawym dolnym rogu okna strony
internetowej wskazują bieżący stan połączenia internetowego.
1
3
4
2
Następujące trzy komunikaty są wyświetlane zależnie od stanu otwierania
strony internetowej.
Disconnected.: Pojawia się, gdy instrument nie jest połączony z Internetem.
Gdy pojawia się ten komunikat, nie widać strony internetowej. Wyświetlana
jest ikona 1.
Now opening web page…: Trwa ładowanie strony internetowej.
Ikona 2 miga.
Web page has been displayed.: Ładowanie strony internetowej jest
zakończone i strona jest wyświetlona w całości. Ikona 2 przestaje migać.
Jeśli wyświetlana strona internetowa korzysta z protokołu SSL,
jest wyświetlana ikona 3, a przesyłane dane są szyfrowane.
UWAGA
SSL (Secure Socket Layer)
jest standardową metodą ochrony
komunikacji internetowej za pomocą
szyfrowania i innych instrumentów.
UWAGA
Gdy odbiór jest słaby, ikona zaczyna
migać.
W przypadku bezprzewodowego połączenia z Internetem siła odbieranego
sygnału jest wyświetlana jako ikona 4. Gdy sygnał jest słaby, należy
przesunąć instrument bliżej punktu dostępu, aby poprawić odbiór.
Funkcje zaawansowane
Skorzystaj z podręcznika Reference Manual w witrynie internetowej,
Rozdział 9.
Edycja ustawień przeglądarki:
[INTERNET] → [5 ▼] SETTING →
[D] BROWSER SETTINGS
Zapisywanie zakładek ulubionych
stron internetowych:
[INTERNET] → [4 ▲▼] BOOKMARK →
[3 ▲▼] ADD
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
Bezpośrednie połączenie z Internetem — Podłączanie PSR-S910/S710 bezpośrednio do Internetu —
Komunikat
9
87
Połączenia
— Podłączenie instrumentu do innych urządzeń —
PRZESTROGA
Przed podłączeniem instrumentu do innych urządzeń elektronicznych należy wyłączyć
zasilanie instrumentu i pozostałych urządzeń. Należy również pamiętać o ustawieniu
minimalnego poziomu głośności (na „0”) wszystkich urządzeń przed ich włączeniem.
Niezastosowanie się do tych zaleceń grozi porażeniem prądem i może doprowadzić
do uszkodzenia urządzeń.
UWAGA
Podłączanie urządzeń audio
Używaj tylko przewodów audio oraz
wtyczek przejściowych o zerowym
oporze.
Stosowanie zewnętrznych urządzeń audio
do odtwarzania
Połączenia — Podłączenie instrumentu do innych urządzeń —
Można podłączyć system stereo w celu wzmacniania dźwięku instrumentu,
używając gniazd OUTPUT [L/L+R]/[R]. Podczas korzystania z instrumentu
PSR-S910 generowany jest w tym samym czasie sygnał wyjściowy mikrofonu
lub gitary podłączonej do gniazda [MIC/LINE IN].
Głośnik z zasilaniem
UWAGA
W przypadku urządzeń
monofonicznych należy wykorzystać
tylko gniazdo [L/L+R].
PRZESTROGA
Jeśli instrument ma zapewniać
nagłośnienie dźwięków
podłączonego urządzenia
zewnętrznego, należy najpierw
włączyć zasilanie instrumentu,
a dopiero potem tego urządzenia
zewnętrznego. Zasilanie powinno
być wyłączane w odwrotnej
kolejności.
PRZESTROGA
Gniazdo sygnału
wejściowego
Standardowa
wtyczka
słuchawek
Standardowa
wtyczka
słuchawek
Przewód audio
Podłączenie urządzeń do tych gniazd umożliwia regulowanie poziomu głośności
sygnału wyjściowego wysyłanego do urządzenia zewnętrznego za pomocą pokrętła
[MASTER VOLUME].
Nagłośnienie sygnału z urządzeń zewnętrznych
za pomocą wbudowanych głośników
10
Można podłączyć gniazda wyjściowe urządzenia zewnętrznego (takiego jak odtwarzacz
CD, generator brzmień itp.) do gniazd AUX IN [L/L+R]/[R] instrumentu, umożliwiając
słuchanie dźwięku tego urządzenia przez wbudowane głośniki instrumentu.
Nie należy podłączać przewodu
między gniazdami [OUTPUT]
i [AUX IN]. Takie połączenie
powoduje, że sygnał wejściowy
z gniazd [AUX IN] jest przesyłany
do gniazd wyjściowych
[OUTPUT]. Połączenie tych gniazd
może powodować sprzężenie
zwrotne, które uniemożliwi
normalne działanie instrumentu,
a nawet może prowadzić do
uszkodzenia urządzeń.
PRZESTROGA
Jeśli nagłośnienie instrumentu
ma zapewniać podłączone
urządzenie zewnętrzne, należy
najpierw włączyć zasilanie
urządzenia zewnętrznego,
a dopiero potem instrumentu.
Zasilanie powinno być wyłączane
w odwrotnej kolejności.
UWAGA
Odtwarzacz CD,
Generator
brzmień
Standardowa
wtyczka
słuchawek
LINE OUT
UWAGA
Wtyczka
szpilkowa
Poziom głośności sygnału
wejściowego gniazd [AUX IN] może
być regulowany za pomocą pokrętła
[MASTER VOLUME].
Przewód audio
88
W przypadku urządzeń
monofonicznych należy wykorzystać
tylko gniazdo [L/L+R].
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
Podłączanie zewnętrznego odbiornika TV
Podłączenie instrumentu do zewnętrznego odbiornika TV umożliwia wyświetlanie
na jego ekranie zawartości aktualnie otwartego okna lub słów utworu bądź plików
tekstowych, aby kilka osób mogło śpiewać w tym samym czasie.
PRZESTROGA
Unikaj patrzenia na ekran
odbiornika TV lub monitora wideo
przez dłuższy czas, gdyż może
to prowadzić do uszkodzenia
wzroku. Często rób przerwy
i wtedy patrz na odległe
przedmioty, aby dać oczom
odpocząć.
VIDEO OUT
VIDEO IN
Połączenia — Podłączenie instrumentu do innych urządzeń —
Gniazdo szpilkowe RCA
Ustawienia sygnału Screen Out
1
Otwórz okno operacyjne.
[FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [E][F] SCREEN OUT
2
Ustaw typ monitora i zawartość ekranu.
1
10
2
1
[1 ▲▼]/
[2 ▲▼]
MONITOR
TYPE
(Typ monitora)
Służy do wybierania typu zewnętrznego
monitora (NTSC lub PAL), aby odpowiadał
standardowi używanemu przez sprzęt wideo.
2
[3 ▲▼]/
[4 ▲▼]
SCREEN
CONTENT
(Zawartość
ekranu)
Określa zawartość sygnału Video Out.
LYRICS/TEXT (Słowa/tekst): Wysyłany jest
tylko tekst utworu lub pliki tekstowe niezależnie
od tego, jaki obraz jest wyświetlany na ekranie
instrumentu.
LCD: Do urządzenia wysyłany jest aktualnie
wybrany ekran.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
89
Podłączanie mikrofonu lub gitary
Podłączenie mikrofonu lub gitary do gniazda [MIC/LINE IN] (standardowe gniazdo
typu jack 1/4") umożliwia śpiewanie podczas gry lub grę na gitarze podczas
odtwarzania utworu. Wokal oraz dźwięk gitary są nagłaśniane przez wbudowane
głośniki instrumentu. Następujące instrukcje pokazują, jak podłączyć mikrofon.
Uwaga: podczas podłączania gitary lub innych urządzeń o wysokim poziomie
sygnału wyjściowego należy ustawić przełącznik [LINE MIC] w pozycji LINE.
Połączenia — Podłączenie instrumentu do innych urządzeń —
1
Ustaw pokrętło [INPUT VOLUME] w pozycji minimum.
2
Podłącz mikrofon do gniazda [MIC/LINE IN].
UWAGA
Upewnij się, że masz standardowy
mikrofon dynamiczny.
UWAGA
Zawsze ustawiaj poziom głośności
INPUT VOLUME na minimum,
gdy żadne urządzenie nie jest
podłączone do gniazda [MIC/LINE
IN]. Gniazdo [MIC/LINE IN] jest
bardzo czułe na dźwięki i może
powodować szum nawet wtedy,
gdy nie jest do niego podłączone
żadne urządzenie.
3
10
3
Ustaw przełącznik [LINE MIC] w pozycji „MIC”.
4
(W przypadku mikrofonów mających źródło zasilania, należy
je najpierw włączyć). Za pomocą pokrętła [INPUT VOLUME]
reguluj poziom głośności w trakcie śpiewania do mikrofonu.
Podczas regulowania należy monitorować diodę SIGNAL (Sygnał). Należy
tak ustawić pokrętło, aby dioda świeciła się na zielono lub pomarańczowo.
Trzeba upewnić się, że dioda nie świeci się na czerwono, ponieważ oznacza to,
że poziom sygnału wejściowego jest zbyt wysoki.
Trzeba upewnić się,
że dioda nie świeci się
na czerwono.
UWAGA
Odłączanie mikrofonu
1. Ustaw pokrętło [INPUT VOLUME] w pozycji minimum.
2. Odłącz mikrofon od gniazda [MIC/LINE IN].
90
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
Przed wyłączeniem instrumentu
należy zawsze ustawić pokrętło
[INPUT VOLUME] w pozycji
minimum.
Stosowanie efektów do głosu użytkownika
1
Naciśnij przycisk [MIC SETTING/VOCAL HARMONY],
aby otworzyć okno ustawień mikrofonu.
2
Użyj przycisków [2 ▲▼]–[7 ▲▼] do włączenia/wyłączenia
efektu.
[2 ▲▼]/
[3 ▲▼]
TALK (Mowa)
Włączenie funkcji TALK umożliwia chwilowe
wyłączenie efektów mikrofonu lub harmonii
wokalnej. Jest to szczególnie przydatne, jeśli
trzeba zapowiadać utwory podczas występu.
[4 ▲▼]/
[5 ▲▼]
MIC EFFECT
(Efekt mikrofonu)
Włączenie funkcji MIC EFFECT powoduje
zastosowanie efektu do głosu. Rodzaj efektu
można wybrać w oknie konsoli miksowania
(str. 83).
[6 ▲▼]/
[7 ▲▼]
VOCAL
HARMONY
(Harmonia wokalna)
Informacje znajdują się poniżej.
Połączenia — Podłączenie instrumentu do innych urządzeń —
Użytkownik może dodawać do wokalu różne efekty.
Dodanie efektu harmonii wokalnej do głosu
użytkownika
Dzięki tej funkcji można dodawać do głosu harmonicznie brzmiące wokale.
1
Naciśnij przycisk [MIC SETTING/VOCAL HARMONY],
aby otworzyć okno ustawień harmonii wokalnej (Vocal Harmony).
10
3
2
2
Naciskaj przyciski [6 ▲]/[7 ▲], aby włączyć harmonię wokalną.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
91
Połączenia — Podłączenie instrumentu do innych urządzeń —
3
Naciśnij przycisk [H], aby otworzyć okno wyboru harmonii
wokalnej.
4
Wybierz rodzaj harmonii wokalnej, korzystając z przycisków [A]–[J].
5
Włącz przycisk [ACMP].
6
Graj i przytrzymuj naciśnięte akordy w sekcji lewej ręki
klawiatury lub odtwarzaj utwór, który zawiera dane
akompaniamentu, i śpiewaj wraz z nim.
Do wokalu zostanie dodany efekt harmonii zgodnie z akordami.
Funkcje zaawansowane
Skorzystaj z podręcznika Reference Manual w witrynie internetowej,
Rozdział 10.
Ogólne parametry mikrofonu:
[MIC SETTING/VOCAL HARMONY] → [I] MIC
SETTING → TAB [E][F] OVERALL SETTING
Ustawienia mowy:
[MIC SETTING/VOCAL HARMONY] → [I] MIC
SETTING → TAB [E][F] TALK SETTING
Edycja harmonii wokalnej:
[MIC SETTING/VOCAL HARMONY] → [H] VOCAL
HARMONY TYPE → [8 ▼] (EDIT)
10
92
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
UWAGA
Równowagę poziomów głośności
pomiędzy grą na instrumencie
a mikrofonem można ustawić,
korzystając z przycisku [BALANCE]
(str. 48).
Podłączanie przełącznika nożnego/kontrolera
nożnego
Można podłączyć opcjonalne przełączniki nożne (Yamaha FC4 lub FC5)
i opcjonalny kontroler nożny (Yamaha FC7) do jednego z gniazd FOOT PEDAL.
Przełącznik nożny służy do włączania lub wyłączania funkcji, a kontroler nożny
do regulacji ciągłych parametrów, takich jak głośność.
Funkcje domyślne
FOOT PEDAL 1
Włącza lub wyłącza przedłużanie. Użyj przełącznika nożnego
FC4 lub FC5.
FOOT PEDAL 2
(PSR-S910) Służy do sterowania brzmieniami Super
Articulation (str. 33). Użyj przełącznika nożnego FC4 lub FC5.
(PSR-S710) Służy do regulacji głośności (funkcja ekspresji).
Użyj kontrolera nożnego FC7.
FC4
FC5
FC7
Przypisując funkcję do każdego przełącznika nożnego/kontrolera, można za pomocą
gniazda pedału wygodnie sterować przedłużaniem i głośnością lub kontrolować
pedałem inne funkcje.
• Przykład: Sterowanie rozpoczynaniem/zatrzymywaniem utworu
za pomocą przełącznika nożnego
Podłącz przełącznik nożny (FC4 lub FC5) do jednego z gniazd FOOT PEDAL.
Aby przypisać funkcję do podłączonego pedału, wybierz w oknie operacyjnym
SONG PLAY/PAUSE: [FUNCTION] → [D] CONTROLLER → TAB [E][F]
FOOT PEDAL.
10
Funkcje zaawansowane
Skorzystaj z podręcznika Reference Manual w witrynie internetowej,
Rozdział 10.
Przypisanie określonych funkcji
do każdego pedału:
[FUNCTION] → [D] CONTROLLER →
TAB [E][F] FOOT PEDAL
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
Połączenia — Podłączenie instrumentu do innych urządzeń —
PRZESTROGA
Pedał należy podłączać i odłączać
tylko wtedy, gdy zasilanie
instrumentu jest wyłączone.
93
Podłączanie urządzenia pamięci USB
Po podłączeniu do złącza [USB TO DEVICE] instrumentu urządzenia pamięci USB można zapisywać
utworzone dane na tym urządzeniu.
Środki ostrożności, które należy zachować podczas korzystania ze złącza [USB TO DEVICE]
Po podłączeniu urządzenia USB do złącza zadbaj o jego bezpieczne użytkowanie. Należy przestrzegać ważnych zaleceń
przedstawionych poniżej.
UWAGA
Więcej informacji dotyczących korzystania z urządzeń USB znajduje się w Podręczniku użytkownika tego urządzenia.
Połączenia — Podłączenie instrumentu do innych urządzeń —
Kompatybilne urządzenia USB
Korzystanie z urządzeń pamięci USB
• Urządzenia pamięci USB (pamięć flash, stacja dyskietek,
dysk twardy itp.)
• Adapter sieciowy USB-LAN
• Koncentrator USB
Instrument może nie obsługiwać wszystkich dostępnych
na rynku urządzeń USB. Firma Yamaha nie gwarantuje,
że urządzenia USB kupione przez użytkownika będą zgodne
z instrumentem. Przed zakupem urządzenia USB, które ma
być używane z tym instrumentem, sprawdź informacje
na stronie internetowej pod adresem:
http://music.yamaha.com/download/
Po podłączeniu instrumentu do urządzenia pamięci USB
można zapisywać na tym urządzeniu utworzone dane,
a także odczytywać informacje z podłączonego urządzenia.
UWAGA
Nie można podłączać urządzeń USB innego rodzaju,
takich jak klawiatura komputerowa czy mysz.
Podłączenie urządzenia USB
• Podłączając urządzenie USB do złącza [USB TO DEVICE],
należy się upewnić, że wtyczka urządzenia jest odpowiednia
i jest podłączana właściwie.
UWAGA
Stacje CD-R/RW umożliwiają odczytanie danych, ale nie pozwalają
na ich zapisanie.
Liczba urządzeń pamięci USB do stosowania
Złącze [USB TO DEVICE] pozwala na podłączenie
maksymalnie dwóch urządzeń pamięci USB. (Jeśli to konieczne,
można użyć koncentratora USB. Nawet w przypadku stosowania
koncentratora USB do instrumentu w czasie jego działania mogą
być podłączone jednocześnie maksymalnie dwa urządzenia
pamięci USB). Instrument rozpoznaje nie więcej niż cztery stacje
w jednym urządzeniu pamięci USB.
Formatowanie nośnika pamięci USB
Gdy urządzenie pamięci USB jest podłączone lub nośnik
znajduje się w urządzeniu, może się pojawić komunikat
monitujący o sformatowanie urządzenia bądź nośnika.
W takim przypadku wykonaj operację formatowania (str. 95).
PRZESTROGA
W wyniku formatowania wszystkie dane zapisane na nośniku są
usuwane. Upewnij się, że na formatowanym nośniku nie zapisano
ważnych danych. Zachowaj ostrożność, zwłaszcza jeśli jest
podłączonych kilka nośników pamięci USB.
Zabezpieczenie danych (ochrona danych
przed zapisem)
Aby zabezpieczyć ważne dane przed przypadkowym
usunięciem, należy zastosować funkcję ochrony danych przed
zapisem (write-protect), w którą są wyposażone wszystkie
urządzenia pamięci masowej lub nośniki danych. Należy
pamiętać, aby przed zapisaniem danych na urządzeniu pamięci
USB wyłączyć funkcję ochrony danych przed zapisem.
10
• Jeśli masz zamiar podłączyć dwa lub trzy urządzenia
do tego samego złącza, skorzystaj z koncentratora USB.
Musi on mieć własne (niezależne) źródło zasilania.
Zasilanie musi być włączone. Można użyć tylko jednego
koncentratora USB. Jeśli podczas używania koncentratora
USB pojawi się komunikat o błędzie, odłącz koncentrator
od instrumentu, włącz zasilanie instrumentu, a następnie
ponownie podłącz koncentrator USB.
• Instrument obsługuje standard USB 1.1, ale można
do niego podłączyć urządzenie pamięci zgodne ze
standardem USB 2.0 i korzystać z niego. Dane będą
jednak przesyłane z szybkością zapewnianą przez
standard USB 1.1.
94
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
Podłączanie/odłączanie urządzenia pamięci USB
Przed wyjęciem nośnika z urządzenia trzeba sprawdzić, czy
instrument nie korzysta z danych (np. nie wykonuje operacji
zapisu, kopiowania lub usuwania).
PRZESTROGA
Unikaj częstego włączania i wyłączania zasilania urządzenia pamięci
USB lub zbyt częstego podłączania i odłączania urządzenia. Może to
prowadzić do zawieszania działania instrumentu. Gdy instrument
przeprowadza operacje na danych (takie jak operacje zapisywania,
kopiowania, usuwania, ładowania lub formatowania) lub instaluje
urządzenie pamięci USB (zaraz po podłączeniu), nie wolno odłączać
przewodu USB, wyjmować nośnika z urządzenia ani wyłączać
zasilania żadnego z urządzeń. Takie postępowanie może prowadzić
do uszkodzenia danych na jednym lub obu urządzeniach.
Formatowanie urządzenia pamięci USB
Gdy urządzenie pamięci USB jest podłączone lub nośnik znajduje się w urządzeniu,
może się pojawić komunikat monitujący o sformatowanie urządzenia/nośnika.
W takim przypadku należy wykonać operację formatowania.
1
Włóż przeznaczone do sformatowania urządzenie pamięci USB
do gniazda [USB TO DEVICE].
2
Otwórz okno operacyjne.
[FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [E][F] MEDIA
PRZESTROGA
Formatowanie powoduje
usunięcie wszystkich danych
zapisanych na nośniku.
Upewnij się, że na formatowanym
nośniku nie znajdują się żadne
ważne dane. Postępuj ostrożnie,
zwłaszcza jeśli jest podłączonych
kilka nośników pamięci USB.
2
3
3
Za pomocą przycisków [A]/[B] wybierz z listy urządzeń
urządzenie USB, które ma być sformatowane.
Zależnie od liczby podłączonych urządzeń będą wyświetlane wskazania USB 1,
USB 2 itd.
4
Naciśnij przycisk [H] (FORMAT), aby sformatować
urządzenie/nośnik.
Połączenia — Podłączenie instrumentu do innych urządzeń —
4
Określanie ilości pozostałej pamięci
Można sprawdzić, ile pamięci pozostało w podłączonym urządzeniu
pamięci USB, naciskając przycisk [F] (PROPERTY) w kroku 4. powyżej.
Podłączanie do Internetu
10
Używając złącza [LAN] lub [USB TO DEVICE], można podłączyć instrument
do Internetu. Aby uzyskać instrukcje, jak dokonać podłączenia, zajrzyj na str. 85
i do podręcznika Internet Connection Guide (Podręcznik podłączania do Internetu),
który można pobrać z witryny internetowej firmy Yamaha.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
95
Podłączanie do komputera
Ustanawiając połączenie MIDI pomiędzy złączem [USB TO HOST] a komputerem
osobistym, uzyskujemy możliwość przesyłania danych pomiędzy instrumentem
a komputerem i możemy zarządzać danymi zgromadzonymi w instrumencie,
edytować je i organizować.
WAŻNE
Trzeba zainstalować sterownik
USB-MIDI, aby połączyć komputer
i instrument. Szczegóły podano
w oddzielnej Instrukcji instalacji.
UWAGA
Do podłączenia komputera mogą
także służyć złącza MIDI IN/OUT.
W takim przypadku potrzebny
będzie interfejs MIDI
(np. Yamaha UX16).
Więcej informacji na ten temat
można znaleźć w Podręczniku
użytkownika dołączonym
do interfejsu MIDI.
Połączenia — Podłączenie instrumentu do innych urządzeń —
Środki ostrożności, które trzeba zachować podczas korzystania
ze złącza [USB TO HOST]
Podłączając komputer do złącza [USB TO HOST], pamiętaj o przestrzeganiu
następujących zasad. Zlekceważenie tych zasad może spowodować
zawieszenie się komputera i uszkodzenie lub utratę danych. Jeśli instrument
lub komputer zawiesi się, ponownie włącz oprogramowanie lub system
operacyjny komputera, wyłącz zasilanie instrumentu i ponownie uruchom
komputer.
PRZESTROGA
• Należy używać przewodów USB typu AB o długości maksymalnie 3 m.
• Przed podłączeniem komputera do portu [USB TO HOST] wyłącz wszelkie tryby oszczędzania
energii komputera (takie jak zawieszenie, uśpienie lub oczekiwanie).
• Przed włączeniem zasilania instrumentu podłącz komputer do złącza [USB TO HOST].
• Przed włączeniem/wyłączeniem zasilania instrumentu lub podłączeniem/odłączeniem przewodu
USB łączącego instrument z komputerem za pomocą złącza [USB TO HOST] wykonaj następujące
czynności:
• Wyłącz wszystkie aplikacje na komputerze.
• Upewnij się, że żadne dane nie są właśnie przesyłane z instrumentu. (Dane są przesyłane
tylko w czasie grania dźwięków na klawiaturze lub odtwarzania utworu).
• W czasie podłączania komputera do instrumentu odczekaj co najmniej 6 sekund między
następującymi czynnościami: (1) przy wyłączaniu i ponownym włączaniu instrumentu lub (2)
zamiennie, podłączaniu i odłączaniu przewodu USB.
10
96
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
UWAGA
• Po krótkiej chwili od podłączenia
przewodu USB instrument
rozpocznie przesyłanie danych.
• Jeśli do łączenia instrumentu
i komputera jest używany
przewód USB, połącz te
urządzenia bezpośrednio bez
korzystania z koncentratora USB.
• Informacje na temat
konfigurowania oprogramowania
muzycznego (sekwencera)
można znaleźć w Podręczniku
użytkownika odpowiedniego
oprogramowania.
Podłączanie urządzeń zewnętrznych MIDI
Do podłączania urządzeń zewnętrznych MIDI (instrumentu klawiszowego,
sekwencera itp.) należy używać wbudowanych złączy [MIDI] oraz standardowych
przewodów MIDI.
• MIDI IN
Otrzymuje komunikaty MIDI z innego urządzenia MIDI.
MIDI IN
MIDI OUT
Urządzenie MIDI
Transmisja MIDI
MIDI IN
MIDI OUT
Odbiór MIDI
(odtwarzanie)
Szczegółowe informacje na temat ustawień MIDI instrumentu podano w podręczniku
Reference Manual.
Funkcje zaawansowane
UWAGA
Aby uzyskać ogólne informacje
na temat formatu MIDI oraz
sposobów jego efektywnego
wykorzystania, zapoznaj się
z broszurą „MIDI Basics” (Podstawy
MIDI), którą można pobrać z witryny
internetowej firmy Yamaha.
Skorzystaj z podręcznika Reference Manual w witrynie internetowej,
Rozdział 10.
Ustawienia MIDI:
10
[FUNCTION] → [I] MIDI → [8 ▼] EDIT
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
Połączenia — Podłączenie instrumentu do innych urządzeń —
• MIDI OUT
Przesyła komunikaty MIDI generowane przez instrument do innego
urządzenia MIDI.
97
Utility (Narzędzia)
— Edycja ustawień globalnych —
Sekcja Utility w menu Function oferuje wiele różnych narzędzi
i ustawień przeznaczonych dla instrumentu. Dotyczą one
ustawień ogólnych, które wpływają na cały instrument, a także
ustawień szczegółowych wpływających na konkretne funkcje.
Dołączone są również funkcje resetowania danych i obsługi
nośnika pamięci, takie jak formatowanie nośnika.
Procedura podstawowa
1
Otwórz okno operacyjne.
[FUNCTION] → [J] UTILITY
2
Utility (Narzędzia) — Edycja ustawień globalnych —
2
E][F
F], aby wywołać żądaną stronę.
Użyj przycisków TAB [E
• CONFIG 1
Ustawienia ogólne, takie jak Fade in/out time (czas wyciszania), Metronome
sound (dźwięk metronomu), Tap Tempo sound (dźwięk nabijania tempa) itp.
• CONFIG 2
Ustawienia ogólne, takie jak wyświetlane elementy okna wyboru brzmienia
lub stylu, czas wyświetlania okienka itp.
• SCREEN OUT (PSR-S910)
Typ monitora i ustawienia wyświetlanej zawartości, które są konieczne,
gdy podłącza się odbiornik telewizyjny (str. 89).
• MEDIA
Ustawienia związane z podłączonym urządzeniem pamięci USB,
takie jak formatowanie (str. 95) i sprawdzanie wielkości pamięci.
• OWNER
Ustawienia nazwiska właściciela (str. 17) i języka komunikatów (str. 16).
Na tej stronie można również dokonać ustawień parametrów operacji kopii
zapasowej i przywracania (str. 28).
11
• SYSTEM RESET
Przywraca pierwotne ustawienia instrumentu.
3
Jeśli to konieczne, użyj przycisków [A]/[B] do wyboru żądanego
parametru.
4
Zmień ustawienia za pomocą przycisków [1 ▲▼]–[8 ▲▼]
lub wykonaj operację, używając przycisków [F]–[J].
Szczegóły dotyczące ustawień Utility znajdują się w witrynie internetowej
w podręczniku Reference Manual.
98
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
Rozwiązywanie problemów
Ogólne
Po włączeniu lub wyłączeniu zasilania słychać kliknięcie
lub pyknięcie.
Instrument jest podłączany do sieci elektrycznej. Jest to normalne.
W głośnikach instrumentu słychać zakłócenia.
Zakłócenia mogą być słyszalne, gdy w pobliżu instrumentu
jest używany lub gdy dzwoni telefon komórkowy. Wyłącz telefon
komórkowy lub używaj go w pewnej odległości od instrumentu.
Zauważalna jest niewielka różnica w jakości dźwięku między
poszczególnymi dźwiękami granymi na instrumencie.
Jest to normalny objaw, który wynika z systemu próbkowania
instrumentu.
Niektóre brzmienia mają zapętlony dźwięk.
W zależności od brzmienia można zauważyć lekkie zniekształcenie
lub wibracje dźwięku podczas grania w wyższych tonacjach.
Ogólny poziom natężenia dźwięku jest zbyt niski lub dźwięk
w ogóle nie jest słyszalny.
Główne ustawienie natężenia dźwięku jest zbyt niskie. Ustaw je
na odpowiednim poziomie za pomocą pokrętła [MASTER VOLUME].
Wszystkie partie klawiatury są wyłączone. Użyj przycisku PART
ON/OFF [RIGHT 1]/[RIGHT 2]/[LEFT], aby je włączyć.
Ustawienie natężenia dźwięku poszczególnych partii może być
zbyt niskie. Podnieś poziom natężenia dźwięku w oknie BALANCE
(str. 48).
Upewnij się, że dany kanał jest włączony — ustawiony na wartość
ON (Włączone) (str. 47, 54).
Do instrumentu są podłączone słuchawki, co powoduje wyłączenie
głośników. Odłącz słuchawki od instrumentu.
Przycisk [FADE IN/OUT] jest włączony, co powoduje wyciszenie
dźwięku. Naciśnij przycisk [FADE IN/OUT], aby wyłączyć funkcję
wyciszenia.
Dźwięk jest zniekształcony lub hałaśliwy.
Poziom natężenia dźwięku może być zbyt wysoki. Upewnij się,
że wszystkie ustawienia natężenia dźwięku są odpowiednie.
Nie wszystkie jednocześnie grane dźwięki wybrzmiewają.
Prawdopodobnie przekraczasz możliwości polifoniczne instrumentu
(str. 104). Jeśli możliwości polifoniczne instrumentu zostają
przekroczone, najwcześniej zagrane dźwięki przestają brzmieć,
aby pozwolić zabrzmieć ostatnio zagranym dźwiękom.
Głośność klawiatury jest niższa niż głośność podkładu
muzycznego lub stylu.
Ustawienie natężenia dźwięku partii klawiatury może być zbyt niskie.
Podnieś poziom natężenia dźwięku w oknie BALANCE (str. 48).
Okno główne nie pojawia się nawet wtedy, gdy zostanie włączone
zasilanie instrumentu.
Może się tak zdarzyć, jeśli w instrumencie zainstalowano urządzenie
pamięci USB. Instalacja niektórych urządzeń pamięci USB może
prowadzić do wydłużenia czasu, jaki upływa między włączeniem
zasilania instrumentu a pojawieniem się okna głównego. Aby uniknąć
tego typu sytuacji, należy włączać zasilanie instrumentu po
odłączeniu urządzenia pamięci.
Niektóre spośród znaków znajdujących się w nazwach plików
lub katalogów są zniekształcone.
Zostały zmienione ustawienia języka. Ustaw język odpowiedni
dla nazwy pliku/folderu zawierającego utwór (str. 16).
Istniejący plik jest niewidoczny.
Rozszerzenie pliku (.MID itp.) zostało zmienione lub usunięte.
Ręcznie zmień nazwę pliku na komputerze, dodając odpowiednie
rozszerzenie.
Instrument nie jest w stanie wyświetlić plików, których nazwy
zawierają więcej niż 50 znaków. Zmodyfikuj nazwę pliku tak,
aby zawierała maksymalnie 50 znaków.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
99
Rozwiązywanie problemów
Może to być spowodowane pewnymi efektami lub ustawieniami
rezonansu filtra. Sprawdź efekty lub ustawienia filtra i zmień je
odpowiednio, zajrzyj do podręcznika Reference Manual.
Brzmienie
Brzmienie wybrane w oknie wyboru brzmienia nie wybrzmiewa.
Sprawdź, czy wybrana partia jest włączona (str. 32).
Aby wybrać brzmienie sekcji prawej ręki na klawiaturze, naciśnij
przycisk PART SELECT [RIGHT 1]. Aby wybrać brzmienie nakładane
sekcji prawej ręki na klawiaturze, naciśnij przycisk PART SELECT
[RIGHT 2]. Aby wybrać brzmienie sekcji lewej ręki na klawiaturze,
naciśnij przycisk PART SELECT [LEFT].
Pojawia się efekt fazowy lub efekt flangera. Przy każdym uderzeniu
klawiszy wybrzmiewający dźwięk jest nieco inny.
Partie RIGHT 1 i RIGHT 2 są włączone i obie partie są ustawione
na granie tego samego brzmienia. Wyłącz partię RIGHT 2 lub zmień
brzmienie jednej z partii.
Niektóre brzmienia przeskoczą o oktawę w tonacji, jeśli zostaną
zagrane w wyższym lub niższym rejestrze.
Jest to normalne. Niektóre brzmienia mają ograniczony zakres
tonacji, jeśli więc zostanie osiągnięta jego granica, spowoduje
to taką zmianę tonacji.
Styl
Styl nie jest odtwarzany nawet po naciśnięciu przycisku
[START/STOP].
Kanał rytmiczny wybranego stylu może nie zawierać żadnych
danych. Włącz przycisk [ACMP] i zagraj po lewej stronie klawiatury,
aby była słyszalna partia akompaniamentu stylu.
Odtwarzany jest tylko kanał podkładu rytmicznego.
Upewnij się, że funkcja Auto Accompaniment (Automatyczny
akompaniament) jest włączona; naciśnij przycisk [ACMP].
Być może grasz na klawiszach w strefie prawej ręki. Upewnij się,
że grasz na instrumencie w strefie akordów.
Nie można wybrać stylów w urządzeniu pamięci USB.
Jeśli plik zawierający dane stylu jest duży (120 KB lub większy),
to nie może zostać wybrany, ponieważ jest za duży, aby instrument
mógł go odczytać.
Utwór
Nie można wybrać utworu.
Może to być spowodowane zmianą ustawień języka. Ustaw język
odpowiedni dla nazwy pliku zawierającego utwór.
Jeśli plik zawierający dane na temat utworu jest duży (300 KB lub
większy), to nie może zostać wybrany, ponieważ jest za duży,
aby instrument mógł go odczytać.
Odtwarzanie utworu nie rozpoczyna się.
Utwór został zatrzymany na jego końcu. Wróć do początku utworu,
naciskając przycisk SONG [■] (STOP).
W przypadku utworu chronionego przed zapisem (w lewym górnym
rogu okna nazwy pliku pojawia się napis „Prot. 2 Edit”) może
brakować oryginalnego pliku w tym samym folderze. Utwór taki nie
może zostać odtworzony, o ile w tym samym folderze nie znajduje się
oryginalny plik tego utworu (nad nazwą utworu w lewym górnym rogu
znajduje się napis „Prot. 2 Orig”).
Rozwiązywanie problemów
W przypadku utworu chronionego przed zapisem (w lewym górnym
rogu okna nazwy pliku pojawia się napis „Prot. 2 Edit”) oryginalny plik
mógł zostać zmieniony. Przywróć temu plikowi jego oryginalną
nazwę (tak aby w lewym górnym rogu nazwy pliku znajdował się
napis „Prot. 2 Orig”).
W przypadku utworu chronionego przed zapisem (w lewym górnym
rogu okna nazwy pliku pojawia się napis „Prot. 2 Edit”) mogła zostać
zmieniona ikona pliku. Utwory chronione przed zapisem nie mogą
być odtwarzane, jeśli została zmieniona oryginalna ikona tego pliku.
Odtwarzanie utworu zostaje zakończone przed końcem
tego utworu.
Jest włączona funkcja Guide (prowadzenie). (W tym przypadku
odtwarzanie czeka, aż zostanie uderzony odpowiedni klawisz).
Naciśnij przycisk [GUIDE], aby wyłączyć funkcję prowadzenia.
Numer taktu jest inny niż takt zapisu nutowego wyświetlany
w oknie Song Position (Miejsce w utworze) pokazywanym
po naciśnięciu przycisków [REW]/ [FF].
Zdarza się tak, jeśli są odtwarzane dane muzyczne, dla których
zostało ustalone specyficzne, stałe tempo.
Podczas odtwarzania utworu niektóre kanały nie grają.
Odtwarzanie tych kanałów może być ustawione na „OFF” (wyłączone).
Włącz odtwarzanie tych kanałów, które są wyłączone (str. 54).
Zapisy tempa, rytmu, taktu i nut nie są wyświetlane poprawnie.
Niektóre dane utworów dla instrumentu zostały nagrane ze
specjalnymi ustawieniami „free tempo” (tempo dowolne). W przypadku
utworów o tego rodzaju danych zapis tempa, rytmu, taktu i zapis
nutowy nie będą wyświetlane prawidłowo.
100
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
Funkcja Audio USB
Pojawia się komunikat „This drive is busy now” (Dysk jest teraz
zajęty), a następnie nagrywanie jest przerywane.
Upewnij się, że używasz kompatybilnego urządzenia pamięci USB
(str. 94).
Upewnij się, że na urządzeniu pamięci USB jest wystarczająco dużo
wolnego miejsca (str. 78).
Jeśli używasz urządzenia pamięci USB, na którym już były
nagrywane dane, sprawdź najpierw, czy nie pozostały tam ważne
dane, a następnie sformatuj je (str. 95) i ponów próbę nagrywania.
Nie można wybrać plików audio.
Format pliku może być niezgodny z instrumentem. Zgodne formaty
plików to: MP3 i WAV (PSR-S910), WAV (PSR-S710).
Plików chronionych metodą DRM nie można odtwarzać.
Nagrany plik jest odtwarzany z inną głośnością niż głośność
ustawiona podczas nagrywania.
Został zmieniony poziom głośności odtwarzania. Ustawienie
wartości głośności na 100 powoduje odtwarzanie pliku z tą samą
głośnością, jak podczas nagrywania (str. 77).
Konsola miksowania
Rozbrzmiewający dźwięk wydaje się dziwny lub jest inny niż
dźwięk spodziewany po dokonaniu zmiany brzmienia rytmicznego
(zestaw perkusyjny i podobne), stylu lub utworu za pośrednictwem
miksera.
W trakcie dokonywania zmiany brzmienia rytmicznego/perkusyjnego
(zestaw perkusyjny i podobne) stylu lub utworu za pomocą
parametrów brzmienia (VOICE) szczegółowe ustawienia związane
z brzmieniem bębnów zostają zresetowane. W pewnych przypadkach
może być niemożliwe odtworzenie oryginalnego dźwięku.
W przypadku odtwarzania utworu można odtworzyć oryginalny
dźwięk, powracając do początku utworu i ponowne rozpoczynając
jego odtwarzanie od tego miejsca. W przypadku odtwarzania stylu
można odtworzyć oryginalny dźwięk, ponownie wybierając ten
sam styl.
Mikrofon/Efekt Vocal Harmony (PSR-S910)
Nie można nagrać sygnału wejściowego mikrofonu.
Nie można nagrać sygnału wejściowego mikrofonu przy użyciu
funkcji nagrywania utworu. Użyj funkcji Audio USB (str. 77).
W dźwięku z mikrofonu słychać efekt harmonii.
Efekt Vocal Harmony jest ustawiony na „ON” (włączony). Wyłącz efekt
Vocal Harmony (str. 91).
Dźwięki efektu Vocal Harmony są zniekształcone lub niezgodne
ze strojem instrumentu.
Mikrofon może zbierać obce dźwięki, takie jak dźwięk stylu
rozbrzmiewający z instrumentu. Najbardziej niekorzystny wpływ mają
dźwięki Vocal Harmony o niskiej częstotliwości. Aby temu zapobiec:
• Śpiewaj tak blisko mikrofonu, jak to możliwe.
• Użyj mikrofonu kierunkowego.
• Zmniejsz wartość głównego ustawienia natężenia dźwięku,
stylu lub utworu (str. 15, 48).
Ustawienie włączenia/wyłączenia przełącznika nożnego
podłączonego do złącza FOOT PEDAL jest odwrócone.
Rozwiązywanie problemów
Pedał nożny
Wyłącz zasilanie instrumentu, a następnie włącz je ponownie
bez naciskania przełącznika nożnego.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
101
Tabela przycisków dostępnych
na panelu
Nr .................................................... Odpowiada numerowi w części „Elementy sterujące na panelu” na str. 12.
Przycisk/Element sterujący...... Wskazuje przycisk/element sterujący, którego należy użyć w pierwszej
kolejności do wykonania odpowiedniej funkcji.
Na wyświetlaczu .......................... Wskazuje tytuł okna (i zakładki) wywoływanego za pomocą przycisku/
elementu sterującego.
Operacje zaawansowane .......... „●” wskazuje, że szczegółowe informacje są opisane w podręczniku
Reference Manual (pobieranym z witryny internetowej).
Nr
Przycisk/Element sterujący
1
2
3
4
Tabela przycisków dostępnych na panelu
5
6
7
8
SONG
9
STYLE
)
!
@
#
$
STYLE
CONTROL
(TEMPO)
%
^
&
102
(Elementy
sterujące
wyświetlacza
LCD)
Pokrętło MASTER VOLUME
[STANDBY/ON]
[DEMO]
[MIC SETTING/VOCAL
HARMONY] (PSR-S910)
Kółko PITCH BEND
Kółko MODULATION
Gniazdo PHONES
[SELECT]
[SCORE]
[LYRICS/TEXT]
[REPEAT]
[GUIDE]
[EXTRA TR]
[TR 2]
[TR 1]
[REC]
[■] (STOP)
[F/ II] (PLAY/PAUSE)
[G] (REW)/[H] (FF)
[POP & ROCK]–[WORLD]
[USER]
[FADE IN/OUT]
[ACMP]
[OTS LINK]
[AUTO FILL IN]
INTRO [I]–[III]
MAIN VARIATION [A]–[D]
[BREAK]
ENDING/rit. [I]–[III]
[SYNC STOP]
[SYNC START]
[START/STOP]
TRANSPOSE [-]/[+]
[METRONOME]
[TAP TEMPO]
TEMPO [-]/[+]
Pokrętło [LCD
CONTRAST] (PSR-S710)
TAB [E][F]
[A]–[J]
[DIRECT ACCESS]
[EXIT]
Przyciski [1 ▲▼]–[8 ▲▼]
Pokrętło DATA ENTRY
[ENTER]
[BALANCE]
Na wyświetlaczu
Strona
Operacje
zaawansowane
–
–
–
–
Otwieranie okna
Okno demonstracyjne
Okno MIC SETTING/VOCAL HARMONY
15
14
18
91
–
–
–
Ekran wyboru utworu
Okno zapisu nutowego SCORE
Okno LYRICS (słowa) lub TEXT (tekst)
–
–
–
–
–
CHANNEL ON/OFF (SONG) (okienko)
–
–
SONG POSITION (okienko)
Okno wyboru stylu (PRESET)
Okno wyboru stylu (USER)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TRANSPOSE (okienko)
–
–
TEMPO (okienko)
–
34
35
16
49
52
53
55
54
54
54
54
56
50
50
51
39
39
44
39
45
43
42
43
43
42
42
42
42
34
56
43
43
17
–
–
–
–
●
●
–
●
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(komunikat)
–
–
–
–
BALANCE (okienko)
20
19
22
22
20
21
21
48
–
–
–
–
–
–
–
–
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
●
–
Przycisk/Element sterujący
Na wyświetlaczu
*
[MIXING CONSOLE]
Okno MIXING CONSOLE
(
[CHANNEL ON/OFF]
CHANNEL ON/OFF (okienko)
º
[FUNCTION]
MASTER TUNE/SCALE TUNE
SONG SETTING
STYLE SETTING/SPLIT POINT/
CHORD FINGERING
CONTROLLER
REGIST SEQUENCE/FREEZE/
VOICE SET
DIGITAL REC MENU
HARMONY/ECHO
MIDI
[USB]
[INTERNET]
REGISTRATION
MEMORY
¢
MULTI PAD
CONTROL
∞
§
¶
PART SELECT
PART ON/OFF
•
VOICE
ª
‚
⁄
ONE TOUCH
SETTING
VOICE
CONTROL
REGIST BANK [-]/[+]
[FREEZE]
[MEMORY]
[1]–[8]
[SELECT]
[1]–[4]
[STOP]
[MUSIC FINDER]
[LEFT]–[RIGHT 2]
[LEFT HOLD]
[LEFT]–[RIGHT 2]
[PIANO]–
[PERC. & DRUM KIT]
[ORGAN FLUTES]
STYLE SETTING
SPLIT POINT
CHORD FINGERING
FOOT PEDAL
KEYBOARD/PANEL
REGISTRATION
SEQUENCE
FREEZE
VOICE SET
SONG CREATOR
STYLE CREATOR
MULTI PAD CREATOR
Okno wyboru
szablonu MIDI
CONFIG 1
CONFIG 2
SCREEN OUT
(PSR-S910)
MEDIA
OWNER
SYSTEM RESET
UTILITY
¡
™
VOL/VOICE
FILTER
TUNE
EFFECT
EQ
SONG
STYLE
MASTER TUNE
SCALE TUNE
Okno USB/AUDIO PLAYER
Specjalna witryna internetowa (tylko podczas połączenia
z Internetem)
REGISTRATION BANK (okienko)
–
Okno REGISTRATION MEMORY CONTENTS
–
Okno wyboru sekwencji Multi Pad
–
–
Okno MUSIC FINDER
ALL
FAVORITE
SEARCH 1
SEARCH 2
–
–
–
Okno wyboru brzmienia (PRESET)
Strona
81, 82
79
79
83
79
54
47
38
38
62
48
48
41
93
35, 38
74
74
38
62
48
64
38
97
●
●
●
●
●
●
●
●
●
95
16, 17, 28
98
75
84
●
●
●
–
73
73
71
72
63
63
63
67
70
67
67
32
32
32
29
–
●
–
–
●
–
–
–
●
–
–
–
–
–
–
●
●
–
[USER]
[1]–[4]
Okno wyboru brzmień (USER)
–
[HARMONY/ECHO]
[TOUCH]
[SUSTAIN]
[MONO]
[DSP]
[VARI.]
UPPER OCTAVE [-]/[+]
–
–
–
–
–
–
UPPER OCTAVE (okienko)
35
35
35
35
36
36
34
FOOTAGE
VOLUME/ATTACK
EFFECT/EQ
●
98
98
89
37
37
37
30
45
Okno ustawianie brzmień piszczałek
organów VOICE SET
Operacje
zaawansowane
●
●
●
●
●
–
–
●
●
●
●
●
●
●
●
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
–
●
–
●
–
–
–
–
–
–
–
103
Tabela przycisków dostępnych na panelu
Nr
Dane techniczne
PSR-S910
PSR-S710
Szerokość
Wielkość/masa
Wymiary
Masa
1003 mm
Wysokość
148 mm
Głębokość
433 mm
Masa
11 kg
10 kg
Liczba klawiszy
Klawiatura
Rodzaj
Czułość klawiatury
Inne elementy
sterujące
61
Organowe
Twarda2/Twarda1/Normalna/Miękka1/Miękka2
Dostrajanie
Tak
Modulacja
Tak
Multi Pad
Rodzaj
Kontrast
Elementy
sterujące
Wyświetlacz
Funkcja wyświetlania
słów
Tak
Funkcja wyświetlania
tekstu
Tak
Panel
Język
Generowanie brzmień
Technologia generowania
brzmień
Polifonia
Maksymalna polifonia
(liczba dźwięków)
Liczba brzmień
Wstępnie
zdefiniowane
Kompatybilność
Tak
Tak
Język
Niestandardowe
Czarno-biały LCD, QVGA
-
Funkcja wyświetlania
zapisu nutowego
Dostosowanie tapety
Brzmienia
Tak
TFT, kolorowy LCD, QVGA
-
Tak
Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski
Angielski
Próbkowanie stereo AWM
128
678 brzmień + 28 brzmień zestawów 387 brzmień + 24 brzmienia zestawów
perkusyjnych i SFX + 480 brzmień XG + perkusyjnych i SFX + 480 brzmień XG +
GM2 + GS (do odtwarzania
GM2 + GS (do odtwarzania
utworów GS)
utworów GS)
Brzmienia specjalne
38 brzmień Super Articulation,
15 brzmień Mega, 23 brzmienia Sweet!,
18 brzmień Mega, 24 brzmienia Sweet!,
33 brzmienia Cool!, 19 brzmień Live!,
46 brzmień Cool!, 29 brzmień Live!,
10 brzmień Organ Flutes!
10 brzmień Organ Flutes!
Tworzenie brzmienia/
funkcja Voice Set
Tak
XG
Tak
XF
Tak
GS
Tak
GM
Tak
GM2
Dane techniczne
Pogłos
Efekt Chorus
Rodzaje
DSP
Tak
42 wstępnie zdefiniowane + 3 użytkownika
71 wstępnie zdefiniowanych + 3 użytkownika
DSP 1: 271 wstępnie zdefiniowanych + 3 użytkownika,
DSP 2-4: 128 wstępnie zdefiniowanych + 10 użytkownika
Master EQ
Korektor brzmienia partii
Efekty
5 wstępnie zdefiniowanych
28 Partii (Right 1, Right 2, Left, Multi Pad, partie stylu x 8, partie utworu x 16)
Warstwy głosowe
(partie prawej ręki)
Sterowanie
brzmieniami
Tak (Right 1, Right 2)
Split (partia lewej ręki)
Tak (Left)
Przedłużanie dźwięków
Tak
Mono/Poly
Związane ze stylem
akompaniamentu
Harmonia wokalna
Liczba wstępnie
zdefiniowanych stylów
Style specjalne
Style akompaniamentu
Format plików
Palcowanie
Sterowanie stylami
104
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
Tak
60 wstępnie zdefiniowanych +
10 użytkownika
-
322
232
293 style Pro, 29 stylów Session
216 stylów Pro, 16 stylów Session
Format stylów GE
Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered,
Full Keyboard, AI Full Keyboard
INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3
PSR-S910
Kreator stylów
Inne funkcje
Funkcja OTS
(One Touch Setting)
Wstępnie
zdefiniowane
Liczba wstępnie
zdefiniowanych utworów
Music Finder
Liczba utworów
Utwory
Nagrywanie
2500 nagrań (maksimum)
5 utworów przykładowych
Nieograniczona (zależna od pojemności urządzenia pamięci)
Liczba ścieżek
16
Ilość danych
Funkcja nagrywania
Liczba przycisków
300 KB
Quick Recording/Multi Recording/Step Recording
Utwory
demonstracyjne
Funkcje
Audio USB
SMF (Format 0 i 1), ESEQ, XF
SMF (Format 0)
8 x nieograniczona liczba banków (zależne od pojemności urządzenia pamięci)
Sterowanie
Lekcja/Prowadzenie
Lekcja/Prowadzenie
1200 nagrań (maksimum)
4 dla każdego stylu
Kompatybilne formaty Odtwarzanie
danych
Nagrywanie
Pamięć registracyjna
PSR-S710
Tak
Regist. Sequence, Freeze
Follow Lights, Any Key, Karao-Key,
Vocal CueTIME
Follow Lights, Any Key, Karao-Key
P.A.T. (Performance
Assistant Technology)
Tak
Demonstracja
Tak
Odtwarzanie
.wav, .mp3
.wav
Nagrywanie
.wav
Metronom
Tak
Zakres tempa
Ogólne elementy
sterujące
5–500, Tap Tempo (tempo nabite)
Transponowanie
-12 – 0 – +12
Dostrojenie
414,8 – 440 – 466,8 Hz
Przycisk oktawy
Tak
Typ skali
Różne
Pamięć
9 wstępnie zdefiniowanych
Dostęp bezpośredni
Pamięć wewnętrzna
Dyski zewnętrzne
Tak
2,4 MB
1,4 MB
Pamięć flash USB, dysk twardy USB itp. (przez złącze USB TO DEVICE)
DC IN
16 V
Słuchawki
Mikrofon
Tak
Tak
MIDI
Pamięć
i połączenia
AUX IN
Sposoby podłączania FOOT PEDAL
(R, L/L+R)
(opcjonalny) Przełącznik lub głośność x 2
OUTPUT
VIDEO OUT
IN/OUT
(R, L/L+R)
Tak
-
USB TO DEVICE
Tak
USB TO HOST
Tak
LAN
Wzmacniacze
i głośniki
Tak
Wzmacniacze
Głośniki
Pedały
Ustawienia funkcji
Zasilanie
Zasilacz sieciowy
12 W x 2
(12 cm + 4 cm — dome) x 2
(12 cm + 5 cm) x 2
VOLUME, SUSTAIN, SOSTENUTO,
SOFT, GLIDE, S. Articulation, SONG
PLAY/PAUSE, STYLE START/STOP itp.
VOLUME, SUSTAIN, SOSTENUTO,
SOFT, GLIDE, SONG PLAY/PAUSE,
STYLE START/STOP itp.
PA-300B lub odpowiednik
PA-301 lub odpowiednik
Dane techniczne
Style
akompaniamentu
Niestandardowe
• Pulpit pod nuty
• Zasilacz sieciowy*
Dołączone wyposażenie
* Może nie być dołączony (w zależności od kraju). Można to sprawdzić u lokalnego
przedstawiciela handlowego firmy Yamaha.
• Dodatkowy dysk CD-ROM do systemu Windows
• Podręcznik użytkownika
• Dodatkowy dysk CD-ROM z Instrukcją instalacji w systemie Windows
Wyposażenie
dodatkowe
Przełączniki nożne
Kontroler nożny
FC4/FC5
FC7
Usługa
Bezpośrednie połączenie z Internetem (IDC)
Tak
* Specyfikacje i opisy w niniejszym podręczniku użytkownika mają jedynie charakter informacyjny. Firma Yamaha Corp. zastrzega sobie prawo do zmiany
i modyfikacji produktów lub specyfikacji w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Ponieważ specyfikacje, wyposażenie lub opcje mogą się różnić
w poszczególnych krajach, należy je sprawdzić u sprzedawcy firmy Yamaha.
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
105
Indeks
Symbole
[F/ II] (PLAY/PAUSE)...................... 50
[G ] (REW)...................................... 51
[H] (FF)........................................... 51
C
FOLDER (okno wyboru plików)..........59
CD-ROM.............................................. 9
FOOT PEDAL, gniazda ......................93
CHANNEL (Kreator stylów)................ 48
FORMAT ............................................95
CHANNEL (Song Creator) ................. 62
Format pliku stylu ................................9
[■] (STOP)......................................... 50
CHANNEL ON/OFF ..................... 47, 54
FREEZE..............................................73
CHD1/2 (Akord 1/ 2) .......................... 47
CHORD (Song Creator) ..................... 62
Cyfry
CHORD FINGERING ................... 41, 48
1–16 .................................................. 62
Chord Match ..................................... 64
CHORUS ........................................... 83
A
CONFIG 1.......................................... 98
[A]–[J] ................................................ 19
CONFIG 2.......................................... 98
A-B Repeat ....................................... 55
COPY................................................. 60
ACMP................................................ 39
CUT ................................................... 60
ADD TO FAVORITE ........................... 70
ADD TO MF....................................... 69
Akord................................................. 41
ASSEMBLY ....................................... 48
Asystent gry ...................................... 62
AUDIO PLAYER ................................ 75
Audio USB ........................................ 75
Audio, nagranie (Music Finder) ......... 66
AUTO FILL IN.................................... 43
Automatyczny akompaniament ........ 39
AUX IN .............................................. 88
G
Gitara .................................................90
Głośnik z zasilaniem ..........................88
Głośność............................................48
Głośność (odtwarzanie audio) ...........77
GM .................................................9, 38
GROOVE............................................48
GS........................................................9
GUIDE ................................................54
D
GUIDE MODE ....................................55
Dane techniczne.............................. 104
DATA ENTRY, pokrętło ..................... 21
Data List ............................................ 10
DC IN, złącze..................................... 14
DELETE ............................................. 61
H
HARMONY/ECHO .............................35
HOME ................................................86
DEMO ................................................ 18
DEMO (Brzmienie) ............................. 30
I
DIRECT ACCESS .............................. 22
INFO (Brzmienie)..........................30, 33
DSP ............................................. 36, 83
INFO. (Pamięć registracyjna) .............74
Inicjowanie (ustawienia fabryczne) ....27
B
E
BALANCE.......................................... 48
BASIC ............................................... 48
BASS................................................. 47
Indeks
Bezpośrednie połączenie
z Internetem ...................................... 84
Bezprzewodowy
adapter sieciowy USB....................... 85
Efekt brzmienia.................................. 35
EFFECT ............................................. 79
EFFECT/EQ ....................................... 38
ENDING/rit......................................... 42
Initial Touch (TOUCH) ........................35
INPUT VOLUME.................................90
INTERNET..........................................84
Internet Connection Guide.................10
INTRO ................................................42
ENTER ............................................... 21
EQ (korektor) ..................................... 79
J
Bookmark (zakładka)......................... 87
EXIT ................................................... 22
Język..................................................16
BREAK .............................................. 43
EXTRA TR.......................................... 54
Brzmienia wstępnie zdefiniowane..... 33
Brzmienie bębna ............................... 33
Brzmienie perkusyjne........................ 33
106
K
F
KEYBOARD/PANEL.....................35, 38
FADE IN/OUT .................................... 44
Komputer ...........................................96
FAVORITE.......................................... 70
Komunikat..........................................22
FILTER............................................... 79
Kontrast .............................................17
Folder ................................................ 26
Kontroler nożny..................................93
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
Konwerter ethernetowy ..................... 85
Nagrywanie (Utwór) ...........................56
R
Kopie zapasowe ................................ 28
REC ................................................... 56
Kreator sekwencji Multi Pad.............. 64
Nagrywanie wielościeżkowe
(Multi Track Recording)......................57
Kreator stylów ................................... 48
NAME.................................................60
Nazwa użytkownika ...........................17
NEXT (Odtwarzanie utworu)...............50
L
NEXT CANCEL...................................50
LCD, wyświetlacz .............................. 12
REC MODE (Song Creator) ............... 62
RECORD EDIT................................... 70
Reference Manual ............................. 10
REFRESH .......................................... 86
REGIST BANK................................... 72
REGISTRATION MEMORY................ 72
LEFT .................................................. 32
O
REGISTRATION SEQUENCE ............ 74
LINE MIC, przełącznik ....................... 90
Odbiornik TV ......................................89
REPEAT (odtwarzanie audio) ............ 76
LYRICS (Song Creator)...................... 62
Okno główne......................................23
REPEAT (Utwór) ................................ 55
LYRICS/ TEXT ................................... 53
Okno wyboru plików ..........................25
REPERTOIRE .................................... 44
ONE TOUCH SETTING......................45
RESTORE .......................................... 28
ORGAN FLUTES................................37
REVERB ............................................ 83
Ł
ORGAN TYPE ....................................37
RHY1/2 (Rytm 1/2) ............................ 47
Łącze ................................................. 86
OTS INFO. .........................................46
RIGHT 1-2 ......................................... 32
OTS LINK...........................................45
Rodzaj brzmienia............................... 33
OUTPUT.............................................88
ROTARY SP SPEED.......................... 37
OWNER..................................16, 17, 28
Rozwiązywanie problemów............... 99
MASTER TUNE.................................. 38
P
S
MASTER VOLUME ............................ 15
P.A.T. .................................................62
S.Art! ................................................. 33
MEDIA ............................................... 95
PAD....................................................47
SAVE ................................................. 58
MegaVoice......................................... 33
PANPOT.............................................82
SCALE TUNE .................................... 38
MEMORY..................................... 48, 71
PARAMETER .....................................48
SCORE .............................................. 52
METRONOME ................................... 56
PART ON/OFF ...................................32
SCREEN CONTENT .......................... 89
MIC EFFECT...................................... 91
PART SELECT ...................................32
SCREEN OUT.................................... 89
MIC SETTING (Ustawienie
mikrofonu)/VOCAL HARMONY
(Harmonia wokalna)........................... 91
Partie klawiatury ................................32
SEARCH (Music Finder) .................... 67
PASTE................................................61
Sekcja................................................ 43
PHONES ............................................16
Sekcja główna ................................... 43
PHR1/2 (Fraza 1/2) ............................47
Sekcja przejściowa............................ 43
PITCH BEND RANGE ........................34
SELECT (Sekwencja Multi Pad) ........ 63
Pitch Bend, kółko...............................34
SELECT (Utwór) ................................ 49
Plik .....................................................25
Session.............................................. 40
Pokrętło (Data Entry)..........................21
SFF ...................................................... 9
Połączenie .........................................88
SFF GE .............................................. 40
PRESET .............................................25
SIGNAL, dioda .................................. 90
PRESETS (Piszczałki organowe)........37
Skala ................................................. 34
Pro .....................................................40
Słowa utworu .................................... 53
Prot. ...................................................52
Słuchawki .......................................... 16
Przeglądarka......................................87
SONG ................................................ 49
Przełącznik nożny ..............................93
Song Creator..................................... 62
Przewijanie do przodu .......................51
SONG SETTING ................................ 62
Przewijanie do tyłu.............................51
STANDBY/ON, przełącznik ............... 14
Przyciski [1 ▲▼]–[8 ▲▼] ..................20
START/STOP .............................. 40, 42
N
Przywracanie ustawień fabrycznych ...27
STEP REC ......................................... 48
Nagranie (Music Finder) .................... 66
Pulpit pod nuty ..................................15
Sterownik USB-MIDI ......................... 96
Nagrywanie (audio)............................ 77
Punkt podziału .............................32, 48
STOP (Sekwencja Multi Pad) ............ 63
Left Hold............................................ 32
M
MAIN PICTURE ................................. 17
MIC/LINE IN ...................................... 90
MIDI Basics ....................................... 10
MIDI IN .............................................. 97
MIDI OUT........................................... 97
Mikrofon ............................................ 90
MIXING CONSOLE............................ 79
Modulation, kółko.............................. 35
MONITOR TYPE ................................ 89
MONO ............................................... 35
MP3 ................................................... 75
Multi Pad ........................................... 63
MULTI PAD CONTROL ..................... 63
MUSIC FINDER ................................. 65
Music Finder+.................................... 70
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
107
Indeks
MAIN VARIATION .............................. 43
Stopaż............................................... 37
VIBRATO (Piszczałki organów).......... 37
STYLE ............................................... 39
VIDEO OUT........................................ 89
STYLE SETTING ............................... 48
VOCAL HARMONY............................ 91
Super Articulation, brzmienie............ 33
VOICE................................................ 29
SUSTAIN ........................................... 35
VOICE SET .................................. 36, 38
SYNC START .............................. 39, 42
VOL/VOICE........................................ 79
SYNC STOP...................................... 42
VOLUME/ATTACK............................. 38
Synchro Start
(Sekwencja Multi Pad)....................... 64
Synchro Start (utwór) ........................ 50
W
SYS/EX.............................................. 62
WAV................................................... 75
SYSTEM RESET ......................... 27, 98
Wprowadzanie znaków ..................... 26
Szybkie nagrywanie .......................... 56
Wstrzymywanie ................................. 50
T
X
TAB ................................................... 20
XF ........................................................ 9
Tabela przycisków dostępnych
na panelu ........................................ 102
XG.................................................. 9, 38
TALK ................................................. 91
TAP TEMPO ...................................... 43
Z
Tekst ................................................. 53
Zapis nutowy ..................................... 52
TEMPO.............................................. 43
Złącze LAN ........................................ 85
TOUCH.............................................. 35
Znacznik frazy ................................... 51
TR1, TR2 ........................................... 54
Znak, wprowadzanie ......................... 26
TRANSPOSE..................................... 34
TRANSPOSE ASSIGN....................... 38
TUNE................................................. 79
U
UP ..................................................... 26
UPPER OCTAVE ............................... 34
USB (okno wyboru plików)................ 25
USB AUDIO RECORDER .................. 78
USB TO DEVICE ............................... 94
USB TO HOST .................................. 96
USB, przycisk ................................... 75
USB, urządzenie pamięci.................. 94
USER................................................. 25
Indeks
USER (Brzmienie).............................. 30
Ustawienie stroju .............................. 34
Utility (Narzędzia) .............................. 98
Utwór chroniony................................ 52
Utwór, nagranie (Music Finder)......... 66
V
VARI. ................................................. 36
VERSION........................................... 17
VH ....................................................... 9
Vibrato............................................... 35
108
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
109
110
PSR-S910/S710 Podręcznik użytkownika
For details of products, please contact your nearest Yamaha
representative or the authorized distributor listed below.
NORTH AMERICA
CANADA
Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario,
M1S 3R1, Canada
Tel: 416-298-1311
U.S.A.
Yamaha Corporation of America
6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620,
U.S.A.
Tel: 714-522-9011
CENTRAL & SOUTH AMERICA
MEXICO
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat produktów, należy
skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Yamaha
lub z autoryzowanym dystrybutorem wymienionym poniżej.
THE NETHERLANDS/
BELGIUM/LUXEMBOURG
Yamaha Music Europe Branch Benelux
Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands
Tel: 0347-358 040
FRANCE
Yamaha Musique France
BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France
Tel: 01-64-61-4000
ITALY
Yamaha Musica Italia S.P.A.
Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy
Tel: 02-935-771
SPAIN/PORTUGAL
Yamaha de México S.A. de C.V.
Calz. Javier Rojo Gómez #1149,
Col. Guadalupe del Moral
C.P. 09300, México, D.F., México
Tel: 55-5804-0600
BRAZIL
Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Rua Joaquim Floriano, 913 - 4' andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-013 Sao Paulo, SP. BRAZIL
Tel: 011-3704-1377
ARGENTINA
Yamaha Music Latin America, S.A.
Sucursal de Argentina
Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte
Madero Este-C1107CEK
Buenos Aires, Argentina
Tel: 011-4119-7000
PANAMA AND OTHER LATIN
AMERICAN COUNTRIES/
CARIBBEAN COUNTRIES
Yamaha Music Latin America, S.A.
Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella,
Calle 47 y Aquilino de la Guardia,
Ciudad de Panamá, Panamá
Tel: +507-269-5311
EUROPE
THE UNITED KINGDOM/IRELAND
Yamaha Music U.K. Ltd.
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes,
MK7 8BL, England
Tel: 01908-366700
GERMANY
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030
SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN
Yamaha Music Europe GmbH
Branch Switzerland in Zürich
Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland
Tel: 01-383 3990
Yamaha Música Ibérica, S.A.
Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230
Las Rozas (Madrid), Spain
Tel: 91-639-8888
GREECE
Philippos Nakas S.A. The Music House
147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece
Tel: 01-228 2160
SWEDEN
Yamaha Scandinavia AB
J. A. Wettergrens Gata 1, Box 30053
S-400 43 Göteborg, Sweden
Tel: 031 89 34 00
DENMARK
YS Copenhagen Liaison Office
Generatorvej 6A, DK-2730 Herlev, Denmark
Tel: 44 92 49 00
FINLAND
CZECH REPUBLIC/SLOVAKIA/
HUNGARY/SLOVENIA
Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria
Tel: 01-602039025
POLAND
Yamaha Music Europe GmbH
Branch Sp. z o.o. Oddzial w Polsce
ul. 17 Stycznia 56, PL-02-146 Warszawa, Poland
Tel.: 022-868-07-57
Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd.
2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu,
Shanghai, China
Tel: 021-6247-2211
HONG KONG
Tom Lee Music Co., Ltd.
11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
Tel: 2737-7688
INDIA
Yamaha Music India Pvt. Ltd.
5F Ambience Corporate Tower Ambience Mall Complex
Ambience Island, NH-8, Gurgaon-122001, Haryana, India
Tel: 0124-466-5551
INDONESIA
PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor)
PT. Nusantik
Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: 21-520-2577
KOREA
Yamaha Music Korea Ltd.
8F, 9F, Dongsung Bldg. 158-9 Samsung-Dong,
Kangnam-Gu, Seoul, Korea
Tel: 080-004-0022
MALAYSIA
Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd.
Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya,
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: 3-78030900
PHILIPPINES
Yupangco Music Corporation
339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO,
Makati, Metro Manila, Philippines
Tel: 819-7551
F-Musiikki Oy
Kluuvikatu 6, P.O. Box 260,
SF-00101 Helsinki, Finland
Tel: 09 618511
SINGAPORE
NORWAY
Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB
Grini Nĺringspark 1, N-1345 ĮsterĆs, Norway
Tel: 67 16 77 70
Yamaha Music Asia Pte., Ltd.
#03-11 A-Z Building
140 Paya Lebor Road, Singapore 409015
Tel: 747-4374
TAIWAN
ICELAND
Skifan HF
Skeifan 17 P.O. Box 8120, IS-128 Reykjavik,
Iceland
Tel: 525 5000
RUSSIA
Yamaha Music (Russia)
Office 4015, entrance 2, 21/5 Kuznetskii
Most street, Moscow, 107996, Russia
Tel: 495 626 0660
OTHER EUROPEAN COUNTRIES
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-3030
AUSTRIA
Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria
Tel: 01-60203900
ASIA
THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
AFRICA
Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu,
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2312
MIDDLE EAST
TURKEY/CYPRUS
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030
OTHER COUNTRIES
Yamaha Music Gulf FZE
LOB 16-513, P.O.Box 17328, Jubel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-881-5868
Yamaha KHS Music Co., Ltd.
3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei.
Taiwan 104, R.O.C.
Tel: 02-2511-8688
THAILAND
Siam Music Yamaha Co., Ltd.
4, 6, 15 and 16th floor, Siam Motors Building,
891/1 Rama 1 Road, Wangmai,
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: 02-215-2626
OTHER ASIAN COUNTRIES
Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu,
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2317
OCEANIA
AUSTRALIA
Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank,
Victoria 3006, Australia
Tel: 3-9693-5111
NEW ZEALAND
Music Works LTD
P.O.BOX 6246 Wellesley, Auckland 4680,
New Zealand
Tel: 9-634-0099
COUNTRIES AND TRUST
TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN
Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu,
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2312
HEAD OFFICE Yamaha Corporation, Pro Audio & Digital Musical Instrument Division
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-3273
EKB49
D IGITA L WOR K S TATION
P S R- S 910 / S 710
Podręcznik użytkownika
Yamaha Home Keyboards Home Page
http://music.yamaha.com/homekeyboard/
Yamaha Manual Library
http://www.yamaha.co.jp/manual/
DIGITAL WORKSTATION
Podręcznik użytkownika
Dziękujemy za zakup instrumentu Yamaha Digital Workstation!
Warto dokładnie przeczytać ten podręcznik, aby w pełni wykorzystać zaawansowane i praktyczne funkcje
instrumentu. Zalecamy także zachowanie tego podręcznika i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu,
aby w razie potrzeby był zawsze pod ręką.
U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation
© 2009 Yamaha Corporation
P77020939
BGA0
Printed in Europe
Przed rozpoczęciem korzystania z instrumentu należy dokładnie przeczytać rozdział „ŚRODKI OSTROŻNOŚCI”
na stronach 6–7.
PL

Podobne dokumenty