Komunikat Zarządu Banku - Bank Spółdzielczy w Księżpolu

Transkrypt

Komunikat Zarządu Banku - Bank Spółdzielczy w Księżpolu
Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Banku
Nr 40/2016 z dnia 19.09.2016 r.
Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu
Minimalna wysokość salda na rachunkach: POL-Konto, POL-Konto BIS, POL-Konto Net, POLKonto Junior, POL-Konto STUDENT,
Minimalna wysokość salda na rachunkach płatnych na żądanie w złotych
potwierdzonych książeczką oszczędnościową (a`vista)
Minimalna wysokość salda na rachunkach POL-Efekt
Minimalna wysokość salda na rachunkach walutowych w EURO
Minimalna wysokość salda na rachunkach walutowych w USD
Minimalna kwota wpłat na lokatę STANDARD
Minimalna kwota wpłat na lokatę STANDARD w walutach wymienialnych
Minimalna kwota wpłat na lokatę : EKSTRA, EKSTRA-PLUS,
EKSTRA LATO, Progresywna Lokata Oszczędnościowa
Czek gotówkowy do realizacji w innym Banku
(o ile porozumienie nie stanowi inaczej) do wysokości
Zakres dysponowania kontem przez osoby małoletnie dokonanych w ciągu jednego dnia (w tej
samej dacie)
Za czynności dokonywane
w okresach miesięcznych kwoty
przedsiębiorstw, bez wypłat nagród
miesięczne
wynagrodzenie
w
w 2015 r. wyniosło 4120,15 zł.
10 PLN
5 PLN
100 PLN
10 EUR
10 USD
300 PLN
100 EUR
100 USD
1000 PLN
500 PLN
500 PLN
w ramach zwykłego zarządu uważa się wypłaty, nie przekraczające
równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze
z zysku określonych dla minionego roku kalendarzowego. Przeciętne
sektorze
przedsiębiorstw
bez
wypłaty
nagród
z
zysku
Debet w POL-Koncie - liczony według 5 krotnej wielkości stopy referencyjnej (w stosunku rocznym).
Wysokość debetu w POL-Koncie – do 40% stałych wpływów miesięcznych. Posiadacz rachunku POL-Konto
może wnioskować o przyznanie dopuszczalnego debetowego w POL-Koncie po dokonaniu pierwszej wpłaty na
rachunek, o ile wysokość stałych wpływów to co najmniej 300 zł. Dopuszczalny debet w POL-Koncie
oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej. Bank pobiera z rachunku Klienta w ostatnim dniu
każdego miesiąca należne odsetki, naliczane codziennie jedynie od faktycznie wykorzystanego debetu.
Limity autoryzacyjne obowiązujące dla kart Debetowych (VISA/MasterCard):
a) dla kart wydanych do rachunków POL-Konto, POL-Konto Net, POL-Konto BIS (karta Visa Classic
Debetowa lub Visa Debetowa PayWave, MasterCard PayPass):
- do wysokości salda rachunku, nie więcej niż 10 000 zł-maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
- do wysokości salda rachunku, nie więcej niż 50 000 zł – maksymalny dzienny limit transakcyjny,
Wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych na terenie Polski przy użyciu
karty Visa Debetowa PayWave wynosi 30 PLN dla jednorazowej transakcji.
Wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych na terenie Polski przy użyciu
karty MasterCard PayPass wynosi 50 PLN dla jednorazowej transakcji.
b) dla kart wydanych do rachunków POL-Konto Student (Visa Debetowa Student):
- do wysokości salda rachunku, nie więcej niż 5 000 zł-maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
- do wysokości salda rachunku, nie więcej niż 20 000 zł – maksymalny dzienny limit transakcyjny.
c) dla kart wydawanych do rachunków POL-Konto Junior (Visa Debetowa Junior):
- do wysokości salda rachunku, nie więcej niż 500 zł-maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
- do wysokości salda rachunku, nie więcej niż 1000 zł – maksymalny dzienny limit transakcyjny.
d) dla kart wydanych do rachunków bieżących rolniczych (Visa Classic Debetowa) - wycofane z oferty:
- do wysokości salda rachunku, nie więcej niż 5 000 zł-maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
- do wysokości salda rachunku, nie więcej niż 20 000 zł – maksymalny dzienny limit transakcyjny.
Limity autoryzacyjne obowiązujące dla kart Visa Business Debetowa:
a) dla kart wydawanych do rachunków bieżących firmowych (Visa Business Debetowa,
MasterCard Business PayPass):
- do wysokości salda rachunku, nie więcej niż 30 000 zł-maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
- do wysokości salda rachunku, nie więcej niż 50 000 zł – maksymalny dzienny limit transakcyjny;
b) dla kart wydawanych do rachunków bieżących rolniczych (Visa Business Debetowa - Rolnik) :
- do wysokości salda rachunku, nie więcej niż 30 000 zł-maksymalny dzienny limit wypłat gotówki
- do wysokości salda rachunku, nie więcej niż 50 000 zł – maksymalny dzienny limit transakcyjny;
Usługi dodatkowe do kart płatniczych:
1) Karty płatnicze umożliwiają dokonywanie transakcji gotówkowych w ramach usługi „cash back”. Usługa ta
daje możliwość wypłaty gotówki podczas dokonywania płatności bezgotówkowych w punktach handlowousługowych (np. w sklepie, stacji benzynowej) oznaczonych znakiem „cash back” dla kart, które posiadają
udostępnioną taką usługę z uwzględnieniem dziennego limitu wypłat gotówki.
2) Maksymalna kwota pojedynczej wypłaty gotówki w ramach usługi „Cash back” dla kart VISA i MasterCard
wynosi 300 zł.
Dotyczy rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych:
1) Wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 2.500 EUR (lub równowartość w innej walucie) należy zgłaszać z
wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni roboczych w Oddziale Banku prowadzącym rachunek.
2) Bank ma prawo odmówić w danym dniu realizacji dyspozycji wypłat nieawizowanych.
3) Bank nie przyjmuje wpłat gotówkowych i nie realizuje wypłat gotówkowych w bilonie walut
wymienialnych. Kwoty nie mające pokrycia w banknotach danej waluty wymienialnej Bank wypłaca w
złotych.
4) Przy obsłudze rachunków w walutach wymienialnych stosowane są kursy Banku:
- kupna/sprzedaży dla dewiz - do rozliczeń operacji bezgotówkowych,
- kupna/sprzedaży dla pieniędzy – do rozliczeń operacji gotówkowych.