Raport: Wyjazdy zagraniczne studentów

Transkrypt

Raport: Wyjazdy zagraniczne studentów
Raport: Wyjazdy zagraniczne studentów
Rozdzia I Charakterystyka grupy respondentów
W ramach pracy badawczej dotycz cej wyjazdów studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego
przeprowadzono ankiet na temat „Czy w ci gu ostatniego roku wyje
/wyje
za
granic ?”Grup respondentów byli studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego, z Campusu B.
Przeprowadzono ankiet na 86 osobach.
Poni ej przedstawiona zosta a charakterystyka badanych ze wzgl du na p
zamieszkania, kierunek studiów i rok studiów.
Tabela 1. P
kobieta
czyzna
Ogó em
, miejsce
respondentów
Liczba respondentów
%
60
70
26
30
86
100,0
Rysunek 1. Liczba respondentów z podzia em na p
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Rysunek 2. Procent respondentów z podzia em na p
czyzna
kobieta
respondenci
30%
kobiet
czyzn
70%
Jak wynika z powy szych zestawie , grupa kobiet stanowi a wi kszo
respondentów(70 %).
w ród
Poni ej zaprezentowano wyniki ankiety z podzia em na miejsce zamieszkania.
Tabela 2. Zamieszkanie respondentów
Zamieszkanie respondentów
Liczba respondentów
%
wie
26
30
miasto do 20 tys. mieszka ców
19
22
miasto od 21 do 50 tys.
mieszka ców
14
16
miasto od 51 do 100 tys.
mieszka ców
8
9
miasto od 101 do 200 tys.
mieszka ców
19
23
ogó em
86
100
Rysunek 3. Liczba osób z podzia em na zamieszkanie
Rysunek 8. Procent osób z podzia em na zamieszkanie
Respondenci mieszkaj cy na wsi stanowili najwi ksz grup w ród badanych( 30%) nieco
mniejsz (23%) stanowili mieszka cy miast od 101 do 200 tys. mieszka ców, podobn grup
tworzyli badani z miast do 20 tys. mieszka ców. Najmniej liczn grup badanych byli
mieszka cy miast od 51 do 100 tys. mieszka ców.
Tabela 3. Kierunek studiów
Kierunek studiów
Liczba respondentów
%
politologia
20
23
pedagogika
35
41
Filologia polska
10
12
Filologia germa ska
1
1
Filologia angielska
1
1
Historia
10
12
Socjologia
3
3
Filozofia
6
7
ogó em
86
100
Rysunek 9. Liczba osób z podzia em na kierunek studiów
Rysunek 10. Procent osób z podzia em na kierunek studiów
Respondenci studiuj cy pedagogik stanowili najwi ksz grup w ród badanych( 41%) nieco
mniejsz (23%) stanowili studenci politologii, podobne grupy(12%) tworzyli badani z
kierunków historii i filologii polskie. Najmniej liczn grup badanych byli studenci filologii
germa skiej i angielskiej.
Tabela 4. Rok studiów
Rok studiów
Liczba respondentów
%
pierwszy
19
22
drugi
14
16
trzeci
29
35
czwarty
15
17
pi ty
9
10
ogó em
86
100
Rysunek 11. Liczba osób z podzia em na rok studiów
Rysunek 12. Procent osób z podzia em na rok studiów
Respondenci studiuj cy na trzecim roku stanowili najwi ksz grup w ród badanych( 35%)
nieco mniejsz (22%) stanowili studenci pierwszego roku, podobne grupy(16% i 17 %)
tworzyli badani z drugiego i czwartego roku. Najmniej liczn grup badanych byli studenci z
pi tego roku.
Rozdzia II Wyjazd poza granic Polski
W niniejszym rozdziale przedstawiono liczb i procent studentów wyje
granic naszego kraju.
Tabela 5. Odpowiedzi respondentów czy w ci gu ostatniego roku wyje
granice
odpowiedzi
Liczba respondentów
%
Tak
37
43
Nie
49
57
ogó em
86
100
Rysunek 13. Liczba respondentów udzielaj cych odpowiedzi
Rysunek 14. Procent respondentów udzielaj cych odpowiedzi
aj cych poza
/wyje
za
czy w ci gu ostatniego roku
wyje
/ wyje
za granic ?
43%
tak
57%
nie
43% przebadanych respondentów odpowiedzia o pozytywnie na pytanie dotycz ce wyjazdu
za granic w minionym 2007 roku.
Tabela 6.Odpowiedzi respondentów czy wyje
/wyje
Odpowiedzi respondentów
Liczba respondentów
wcze niej za granice
%
Tak
nie
67
19
78
22
ogó em
86
100
Rysunek 15. Liczba respondentów udzielaj cych odpowiedzi
Rysunek 16. Procent respondentów udzielaj cych odpowiedzi
czy wyje
w innych latach poza
granic Polski?
22%
tak
nie
78%
ród przebadanych zapytanych o wcze niejsze wyjazdy zagraniczne 22% to debiutanci
Tabela 7. Odpowiedzi respondentów na pytanie czy zamierzasz tam powróci ?
Odpowiedzi respondentów
Tak
Nie
Nie odpowiedzia o
ogó em
Liczba respondentów
56
13
17
86
%
65
15
20
100
Rysunek 17. Liczba respondentów udzielaj cych odpowiedzi
Rysunek 18. Procent respondentów udzielaj cych odpowiedzi
Rozdzia III Kierunek ,Cele i ród a wyjazdów
W niniejszym rozdziale przedstawiono kierunek, cele i ród a wyjazdów zagranicznych.
Tabela 8. Odpowiedzi respondentów na pytanie do jakiego pa
Pa stwo
Liczba respondentów
Niemcy
23
Czechy
8
Francja
5
Hiszpania
3
Irlandia
2
Szkocja
2
Szwecja
2
Holandia
2
Austria, Belgia, Rumunia
1
Chorwacja, W gry, Norwegia 1
Rysunek 19. Liczba respondentów wyje
stwa wyje
%
27
9
6
3
2
2
2
2
1
1
aj cych do podanych pa stw
ali
Rysunek 20. Procent respondentów wyje
aj cych do podanych pa stw
Najwi ksz popularno ci cieszyli si nasi zachodni s siedzi-Niemcy, do których wyjecha o
27%. 9% uda o si na po udnie do Czech. 6% zdecydowa o si na dalsz podró wybieraj c
Francj , 3% Hiszpani . Mniejszym zainteresowaniem cieszy y si takie kraje, jak Irlandia,
Szkocja, Szwecja i Holandia, które w sumie odwiedzi o 8% ankietowanych. Pozosta e
odpowiedzi dotyczy y jednostkowych wypadków i by y to np. Austria, Belgia, Rumunia.
Tabela 9. Odpowiedzi respondentów na pytanie w jakim celu wyje
cele
Do pracy
Do znajomych
Do rodziny
Na wymian studenck
W celach turystycznych
Na zakupy
Prezentacje kulturalne
Handel motoryzacyjny
Wycieczka szkolna
Do szko y
Liczba respondentów
19
13
14
1
35
6
3
1
1
1
%
22
15
16
1
41
7
3
1
1
1
ali
Rysunek 21. Liczba respondentów
Rysunek 22. Procent respondentów
Je li chodzi o istotny cel podró y to najwi ksz popularno osi gn y wyjazdy turystyczne41%, 22% wyjecha o do pracy. Mniej wi cej na równi kszta tuj si odwiedziny rodziny 16%
i spotkania ze znajomymi 15%. 7% zdeklarowa o wyjazd w celu zakupów, a 3% na
prezentacje kulturze. Pada y tez takie odpowiedzi, jak wymiana studencka, handel
motoryzacyjny, wycieczka szkolna, lub po prostu wyjazd do szko y w celach edukacyjnych.
Tabela 10. Odpowiedzi respondentów na pytanie z jakich róde dowiedzia
si o wyje dzie
ród o
Liczba respondentów
%
Internet/prasa
8
9
Znajomi
40
46,5
Rodzina
31
35
Uniwersytet
2
2
Biuro po rednictwa pracy
2
2
Szko a
3
3
Biuro turystyczne
3
3
asna inicjatywa
2
2
1
1
Propozycja kontraktów
Rysunek 23. Liczba respondentów
/dowiedzia
Rysunek 24. Procent respondentów
Najcz stszym ród em, z którego studenci czerpali informacje na temat wyjazdów s
znajomi-takie odpowiedzi udzieli o 46,5% ; 35% wyjecha o czerpi c informacj od rodziny,
9% zdecydowa o si korzystaj c z us ug Internetu lub prasy, 3% odwiedzi o biuro
turystyczne. Po 2% uzyska y takie odpowiedzi jak biuro po rednictwa, uniwersytet czy
asna inicjatywa. Dwoje przebadanych wyjecha o na kontrakt i czyje zaproszenie.
.Wnioski ko cowe
Mimo otwarto ci granic mi dzy niektórymi pa stwami Unii Europejskiej, dost pno ci
ich rynku pracy dla Polaków, w ród badanych znalaz o si o 14% wi cej osób nie
wyje aj cych za granic ni tych, którzy wyjechali, w minionym roku 2007. Mo e to
wiadczy o polepszaj cej si sytuacji materialnej m odych ludzi lub o zwi kszaj cej
si ofercie miejsc pracy w Zielonej Górze. Przyj mo na tak e sytuacj odwrotn :
niektórzy studenci nie maj rodków materialnych na podró do innego kraju nawet w
celach zarobkowych.
Najwi cej spo ród wyje
aj cych w roku ubieg ym wybra o kraje s siaduj ce z
Polsk (Niemcy – 27%), ( Czechy- 9% ) a nieliczni po one w dalszych kra cach
Europy ( Francja 6%), ( Hiszpania 3%). Mniejszym zainteresowaniem cieszy y si
tak e takie kraje, jak Irlandia, Szkocja, Szwecja i Holandia, które w sumie odwiedzi o
8% ankietowanych. Pozosta e odpowiedzi dotyczy y jednostkowych wypadków i by y
to np. Austria, Belgia, Rumunia. Najwi cej respondentów wyjecha o do Niemiec,
zapewne du y wp yw odegra o po enie Zielonej Góry blisko Niemieckiej granicykoszty podró y by y stosunkowo mniejsze ni np. do Hiszpanii czy Portugalii.
Równie fakt i w szko ach rednich niemiecki obok angielskiego jest jednym z
zyków wiod cych i atwiej si nim porozumie ni np. hiszpa skim.
odzi ludzie, którzy pragn wyjecha za granic najch tniej radz si znajomych i
przypuszczalnie tych, którzy maj ju do wiadczenie z prac za granic lub nadal tam
pracuj b
po prostu polecili dany kraj jako atrakcyjny turystycznie. Taka wiedza
jest bowiem bardziej rzetelna ni ta uzyskana w prasie, czy internecie i na pewno daje
poczucie bezpiecze stwa wyje aj cemu i jego rodzinie.
Mo na przypuszcza , e 65% ch tnych, do powrotu za granic ma na celu najcz ciej
podj cie pracy wakacyjnej, która za granic jest najbardziej op acalna. Oczywi cie
tak e wyjazdy krajoznawcze, na które od jakiego czasu „lepiej wychodzimy”
finansowo ni na tych po Polsce. Z w asnego do wiadczenia wiemy, e zdarza nam si
przypadkiem wyjecha za granic np. raz w roku i wiemy, e nie b dziemy mieli
mo liwo ci tego powtórzy w najbli szym czasie z ró nych powodów : materialnych,
czasowych, trudnej sytuacji rodzinnej. Przyczyn mo e by tak e z e do wiadczenia
zwi zane z prac poza granicami naszego kraju lub dobrze p atna posada, któr ju
maj w Polsce. Mo e w nie dlatego 15% badanych nie wyrazi o ch ci, aby kolejny
raz wyjecha , a pozosta e 20% ankietowanych po prostu nie jest jeszcze
zdecydowanych.
Je li chodzi o miejsce zamieszkania wyje aj cych studentów 30 % pochodzi ze wsi
pewnie dlatego, e tam jest ma a liczba miejsc pracy, po drugie nie op aca si
doje
codziennie do miasta, wol kupi bilet lotniczy, popracowa za granic ,
zarobi tam i wtedy wróci do kraju. Licz si te szerokie perspektywy, których na
sz met m ody cz owiek, zamieszkuj cy wie po prostu nie ma. To w nich
zamieszkuj ludzie, którzy mog sobie pozwoli na zagraniczne woja e i wi kszo
studentów, którzy cz sto wyje aj do pracy.
Zauwa alne jest zjawisko, e (pomijaj c wie ) im mniejsza liczba mieszka ców danej
miejscowo ci, tym mniej badanych kiedykolwiek wyjecha o za granic . Powodów
mo e by wiele, np. dostateczna ilo miejsc pracy w ma ych miasteczkach, ni szy ni
w wi kszych miastach poziom wykszta cenia ( nieznajomo j zyków obcych).
Prac badawcz wykona y:
Agnieszka Polit
Ania Drobnik
Joanna Paj k
Kornelia Kornosz
Katarzyna Bartnik
Izabela Roma czuk
Z I roku pedagogiki II wyk adowa

Podobne dokumenty